ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1"

Transkript

1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1

2 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2

3 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ YAPI 10 e. TEKNOLOJİK ALT YAPI f. İNSAN KAYNAKLARI III. PERFORMANS BİLGİLERİ a. Temel Politikalar ve Öncelikler 21 Dünya daki Gelişmeler Yerel Yönetimlerdeki Gelişmeler b. ve ler c. Performans ve Göstergeleri ile İhtiyacı TEMEL STRATEJİ 1. KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI TEMEL STRATEJİ 2. MALİ YÖNETİM TEMEL STRATEJİ 3. KAMU DÜZENİ / AFET VE RİSK YÖNETİMİ TEMEL STRATEJİ 4. KENTSEL ALTYAPI / ÜSTYAPI TEMEL STRATEJİ 5. ÇEVRE KORUMA VE İKLİMSEL RİSKLER TEMEL STRATEJİ 6. SOSYAL SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER IV. MALİ BİLGİLER a. İdare Performans Tablosu b Yılı Toplam İhtiyacı Tablosu 125 c. Müdürlükler Bazında 2013 Yılı Bütçe Gider Teklifi

4 I.SUNUŞ yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2013 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Hazırlamış olduğumuz 2013 yılı Performans Programı, bir mali yıl içerisinde belediyemizin stratejik planı doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyet ve projelere ilişkin olarak performansımızı belirleyen faaliyetleri, hedefleri ve performans göstergelerini içermektedir mali yılı için belirlenmiş olan faaliyet hedefleri idare bütçesi ve idare faaliyet raporuna da dayanak oluşturacaktır. Çukurova Belediyesi, Stratejik planında da açıklandığı gibi Stratejik larını; kurumsal gelişimin sağlanması, ilçenin kentsel gelişiminin sürdürülmesi, ve Hemşerilerimizin toplumsal gelişiminin desteklenmesi üzerine bina etmiştir. Bu çerçevede, Belediyemizin kurumsal gelişiminin sağlanmasına yönelik; insan kaynaklarının, kurum içi iletişimin ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi, çalışma ortamının iyileştirilmesi, mali yapının, bilişim-teknoloji altyapısının geliştirilmesi, Çukurova ilçesinin kentsel gelişiminin sürdürülmesine yönelik; altyapı ve üst yapı yatırımları ile ilçenin gelişiminin sağlanması, Planlı imarlı yapılaşmanın arttırılması, Çukurova ilçesinde yaşayan hemşerilerin toplumsal gelişiminin desteklenmesine yönelik; toplumsal dayanışmanın arttırılması, Çevre ve Halk sağlığının korunması, kültürel hayatın zenginleştirilmesi, ilçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, kent temizliğinin sağlanması ve Çukurova nın her yönden çağdaş bir kent yaşamına kavuşturulması için 2013 performans programında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır Mali Yılı için hazırlanmış olan Performans Programının, Çukurova İlçe Belediyesi nin çalışmalarına katkıda bulunmasını ve Çukurova halkına daha iyi hizmet vermek için yapacağımız çalışmalara rehber olmasını temenni ederim. Çukurova ilçemiz için ortaya koyduğumuz stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde emeği geçecek olan Belediye personelimize ve Belediye Meclis üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Yıldıray ARIKAN Çukurova Belediye Başkanı 4

5 II. GENEL BİLGİLER a. MİSYON ve VİZYON MİSYONUMUZ İlçemizin bugününe ve geleceğine yön veren eşit, engelsiz, çağdaş yerel belediyecilik hizmetlerini, kültür, doğa, çevreye ve insana saygılı, vatandaş odaklı, katılımcı yönetim felsefesi ile kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir kılmak. VİZYONUMUZ Yönetim anlayışımız; temel değerlerimizden kopmadan, yerel kalkınmada öncü çağdaş ilçe olmak. TEMEL DEĞERLERİMİZ Vatandaş Odaklılık Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınmasını esastır. Katılımcı Yönetim Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır. Şeffaflık Kurumsal Güvenin sağlanmasında, Halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının Hemşerilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır. Adalet Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder. Güven Belediyemiz Hemşerilerin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder. Verimlilik ların etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır. 5

6 b. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2.ci ve 3.cü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır Sayılı Belediye Kanununa göre; MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 6

7 MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 7

8 l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, uluslararası, (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 8

9 c. TEŞKİLAT YAPISI BELEDİYE BAŞKANI Yıldıray ARIKAN Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın ve Halkla İlş. Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İnsan Kay.ve Eğitim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 9

10 d. FİZİKİ YAPI Araç Cinsi Adet Araç Cinsi Adet Traktör 3 Su Arozözü 1 Otobüs 3 Ekip Aracı 2 Motosiklet 28 Damperli Kamyon 11 Cenaze Aracı 5 Greyder 2 Otomobil 18 Asfalt Silindiri 4 Minibüs 1 Stabilize Silindiri 1 Bobcat 2 Kepçe 7 Pick-up 12 Ambulans 1 Dorse 1 Çekici 1 Tıbbi Atık 1 Low-Bad 1 Asfalt Kesme Makinesi 3 Trança 1 Finisher 1 Mini Kazıcı Yükleyici 1 Seyyar Komprasör 1 10

11 e. TEKNOLOJİK ALTYAPI Kurumumuz bünyesinde bilgisayarlar network ortamında kullanılmaktadır. Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona merkez binadaki birimler güvenli ağ yapısı ile ulaşmaktadır. Dış birimler otomasyona SuperOnline un sağladığı güvenli bağlantı ile ulaşmaktadır. Belediyemiz internete 10 Mb / s Metro Ethernet ile ulaşmakta olup, dış birimler noktadan noktaya GDATA ve FİBER teknolojisi ve Metro Ethernet ile sonlanmaktadır. İnternete çıkış ve dışarıdan gelebilecek tehditler ve virüsler için Firewall (güvenlik duvarı) kullanılmaktadır. Kullanıcılar Active Directory( Domain ) üyesi olup tek bir Network de toplanmaktadır. Bu sunucu aynı zamanda DHCP ve DNS hizmetini verebilir. Dış birimler Terminal Server sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip oturum açmakta olup işlem ve tahsilâtlarını yapmaktadırlar. Kullanıcılarda antivirüs yazılımı mevcut olup, güncelleme hizmetini ve algılanan virüsleri temizleme işlemini otomatik olarak yapmaktadır. Antivirüs sunucusu konsolundan kullanıcılarda oluşabilecek virüs ile ilgili detaylar gözlenebilir ve müdahale edilebilir durumdadır. Müdürlüklerimizin cukurova.bel.tr üzerinden Exchange mail hesapları olup kurumsal mail hesaplarını kullanmaktadırlar. Web sayfasının tasarımın tamamlanmasının ardından E-Belediye sistemi devreye girmiş bulunuyor ve mükellefler bu sunucuya internet üzerinden erişip işlemlerini yapabilmektedirler. Belediyemize bağlı tüm birimler kendilerine ait modüllerini etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Modül entegrasyon sayesinde online bilgi transferi ortak veri tabanı kullanıcı yetkilendirmesi gibi ortamlar sağlanmıştır. Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler düzenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır. Güvenli bilgisayar ağ yapısı içerisine çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan ya da internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işleri bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadırlar. Belediye bünyesindeki bilgisayar ve donanımların teknik servis, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. E-Belediye Sistemleri Belediyemizde e-belediye kapsamında interaktif belediyecilik başlamıştır. E-belediye, belediyecilik hizmetlerinin inter teknolojileri ile bütünleştirildiği ve yine bu teknolojiler kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin oluşturulması olarak özetlenebilir. 11

12 E-belediyecilikte tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de internet üzerinden verilebilmektedir. Tüm donanım altyapısı(veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personellerimiz tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılmaktadır. E-belediye otomasyon yazılımı güncellemeleri ile birlikte güvenlik düzeyi üst seviyede, mevzuat değişikliklerine tam uyumluluk ile çalışmaktadır. Belediyemizin hizmetlerini daha verimli sunmak, vatandaşların belediye ile ilgili iş ve işlemlere daha hızlı ulaşması için E-belediyecilik hizmeti sunulmuştur. E-belediye hizmetlerimizde: Online Borç Sorgulama, Borç Sorgulama, Tahakkuk sorgulama Geçmiş tahsilat bilgileri inceleme Bilgi Fişi Alma İstek Şikayet Başvurusu Bilgi Edinme Başvurusu, gibi işlemler yapılabilmektedir. E-Nikâh Uygulaması Uygulama web üzerinden kurulmuş olup MIS tarafında tanımlamalar yapılarak aktif hale getirilmiştir. Mobil Belediye Uygulamaları Başkan (Yönetici) Mobil Belediye Uygulaması, Akıllı Cep Telefonları ile Cep Başkan uygulaması kullanılmaktadır. SMS Belediye uygulamaları(toplu mesajlaşma yazılımı, SMS GATEWAY yazılımı interaktif servisler ve 4 haneli kurumsal hat ) kullanılmaktadır Kısa mesaj uygulaması ile CUKUROVABLD EMLAK SİCİLKODU Yazılarak EMLAK- ÇTV-GENEL BORÇ sorgulaması yapılabilmektedir. Toplu mesaj ile evlilik yıldönümü kutlamaları yapılmaktadır. MOBİL BELEDİYECİLİK-MOBİL VATANDAŞ-MOBİL HARİTA Uygulamaları devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. T-Belediye ( Telefon Belediyeciliği Uygulamaları ) T-Belediye Uygulamalarına ait alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, Vatandaşlar T-Belediye uygulamasına dan ulaşabilmektedirler. KIOSK Sistemi: KIOSK(KIOSK YAZICISI, DÂHİLİ KAMERA), KIOSK UYGULAMA YAZILIMI kurulmuştur ve aktif kullanılmaktadır. 12

13 Araç Takip Sistemi ÇUKUROVA BELEDİYESİ Çukurova Belediyesinin belirlemiş olduğu 20 adet araca Araç takip kiti takılmıştır, belediye yönetiminin belirlediği kişilere eğitim verilerek sistemin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. 3 Boyutlu Kent Modelleme Uygulamaları Üç Boyutlu Kent Modelleme Yazılımı kurulumu devrededir. Bilgi Güvenliği Ve Paylaşımı Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylaşımı ve dosya yedekleme alanları oluşturulmuştur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez üzerinden sağlanır hale gelmiştir yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Web Tabanlı Hizmetler: Belediyemizin Web Sitesi(www.cukurova.bel.tr) Belediyemizin web sayfası yüksek güvenlik koruması ve şık görsel tasarımla yapılmıştır. Web sayfamız ve e-posta sunucumuz kendi sunucumuz üzerinde barındırılıp, tamamen Bilgi İşlem Müdürlüğü nün tasarımı ve çalışması ile belediyemizin web sayfası çok daha etkin ve verimli kullanılır hale getirilmiştir. Web barındırma hizmeti tamamen kendi bünyemizdeki sunucularda hem web alanı hem de mail servislerini sağlamaktayız. İnternetten tahsilat, bilgi edinme, başvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam etmektedir. Tüm donanım alt yapısı (veritabanı ve uygulama sunucuları) belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz tarafından kontrol ve kumanda işlemleri yapılabilmektedir. Sistemlerimiz ayrıca en son teknoloji cihazlarla kurulmuş: yedekleme, hız, kapasite artırımı güncel takip edilmekte ve Belediyemiz için en ideal olanı tercih edilmektedir.internetten canlı yayın hizmeti ile web sayfalarımızdan meclis,etkinlikler ve diğer hizmetlerle ilgili yayınlar verilmektedir. Müdürlüklerin teknolojik alt yapı imkanları (bilgisayar, yazıcı, fotokopi, tarayıcı) aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi dağılım göstermektedir. 13

14 BİRİMLER MASAÜSTÜ ÇUKUROVA BELEDİYESİ DİZÜSTÜ YAZICI(LAZER ve DİĞER) 1 BAS. YAY. VE HALK. İLİŞK. MÜD BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜD DESTEK HİZMETLERİ MÜD EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYN. VE EĞİTİM MÜD İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜD TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 1 17 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM YAZICI(NOKTA VUR.) PLOTTER VE GRUBU FOTOKOPİ TARAYICI 14

15 f. İNSAN KAYNAKLARI Çukurova Belediyesi çalışanları memurlar, sözleşmeli personeller, işçiler ve geçici işçilerden oluşmaktadır. Çalışan sayısı tarihi itibari ile 322 dir ve Kadro dağılımları aşağıdaki gibidir. STATÜSÜ BAYAN CİNSİYET ERKEK TOPLAM NORM KADRO Memur İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Genel Toplam ) Mevcut Personelin %39 u memurlardan, %15 i sözleşmeli personellerden, % 44 ü işçilerden ve %2 si de geçici işçilerden oluşmaktadır. İlçe belediyesi yeni yapılanmasından dolayı personelinin çoğunluğunu Salbaş ve Seyhan İlçe Belediyelerinden almıştır. Bu nedenle belediye insan kaynakları Belediye mevzuatına hakim tecrübeli personellerden oluşmaktadır. KADRO DAĞILIM TABLOSU 15% 2% 39% Memur İşçi Sözl. Per Geçici İşçi 44% 15

16 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2) Mevcut Personelin %28 i Kadın, %72 si erkeklerden oluşmaktadır. Mevcut kadro sayısı içerisinde geçen yıla oranla istihdam edilen bayan personelin arttığı erkek personelde bir düşüş gözlenmiştir. Memur ve sözleşmeli personel sayısı artış göstermiştir. Mevcut personelin cinsiyet ( kadın erkek ) durumuna göre dağılımı aşağıda ki gibidir. Cinsiyet Durumuna Göre Kadro Dağılımı 28% Erkek Bayan 72% Bayan personelin istihdam türüne göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. BAYAN PERSONELLER 3 Memur İşçi Söz. Per. Geç. İşçi 29 Erkek personelin istihdam türüne göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3 ERKEK PERSONELLER Memur İşçi Söz. Per. 113 Geç. İşçi 16

17 3) Belediye çalışanlarının istihdam türlerine göre eğitim durumu aşağıdaki yer alan tabloda belirtilmiştir. EĞİTİM DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM Okur Yazar İlköğretim Lise ve Dengi Ön Lisans Lisans Lisansüstü Toplam Memur personelin Eğitim durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. 4% Memur 3% 38% 19% 36% İlk Öğretim Lise ve Dengi Ön Lisans Lisans Lisans üstü 17

18 ÇUKUROVA BELEDİYESİ İşçi personelin Eğitim durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. 1% İşçi 1% Okur Yazar İlk Öğretim 21% Lise ve Dengi Ön Lisans 41% 3% Lisans Lisans üstü 33% Sözleşmeli personelin Eğitim durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2% 6% Lise ve Dengi 9% Ön Lisans Lisans Lisans üstü 31% 18

19 4) Belediye çalışanlarının istihdam türlerine göre yaş dağılımı aşağıdaki yer alan tabloda belirtilmiştir. YAŞ DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM 25 den Küçük den Büyük Toplam Memur personelin Yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. Memur Yaş Dağılımı 1% 13% 25'Den Küçük 37% % % 'Den Büyük 19

20 ÇUKUROVA BELEDİYESİ İşçi personelin Yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. İşçi Yaş Dağılımı 3% 7% 25'Den Küçük % % 'Den Büyük Sözleşmeli personelin Yaş durumuna göre dağılımı aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı 2% 2% 4% 25'Den Küçük 21% % 'Den Büyük 20

21 III.PERFORMANS BİLGİLERİ ÇUKUROVA BELEDİYESİ a) Temel Politikalar ve Öncelikler Dünyada ki Gelişmeler Dünyada yerel yönetimler hizmet sunumunda temel birim olarak öne çıkmaktadır. AB üyesi ülkeler içerisinde güçlü merkezi idare yapılanması yanında görev tanımları yapılmış güçlü yapılanmalar oluşturmuş yerel yönetimler görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 1990 öncesi başlayan ve sonrasında hız kazanan yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte; Kamu yönetiminin sürekli gelişim odaklı, etkin, verimli, kaliteli, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olması yönünde adımlar atılmıştır. Bu yeniden yapılanma 1990 lardan sonra özel sektör yönetim anlayışında hakim olan Toplam Kalite, Stratejik Planlama, Personel yönetimi yerine insan kaynakları yönetimi gibi yeni yönetim anlayışları kamu yönetimi uygulamalarında yerini bulmuştur. Yerel Yönetimlerde ki Gelişmeler Yerel Yönetim anlayışında ise, özerk yönetim ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik hukuksal birliktelikler oluşturulmaya çalışılmıştır. Avrupa Bakanlar Konseyinde imzalanan (1985 ) Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı bunun yanı sıra Avrupa Kentsel Şartı, Kentli Hakları gibi düzenlemeler de yerelleşme konusundaki önemli adımlardır. Türkiye deki gelişmeler Dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir izlemekle beraber Türkiye de de yerel yönetimlerin yapısı, işlevleri, kapasitelerinin artırılmasına yönelik birçok adım atılmıştır. Türkiye 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartını uygulamaya koymuştur. Bu şartta yerel özerklik ve güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması ve yerel yönetimlerin birlikler oluşturması gibi konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. Türkiye nin AB adaylık süreci ve uyum çerçevesinde bu alanda birçok yeni düzenlemelere imza atılmıştır. Bu doğrultuda, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı yaklaşımıyla bir dizi yeni kanun paketleri hazırlanmış ve bunun ilk nüvesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun çıkartılması olmuştur. Bu kanunla birlikte kamuda Stratejik Planlama anlayışına geçişin ilk adımı atılmıştır sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile bu yaklaşım doğrultusunda, mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. Bu kanunlarla, Yerel Yönetimlerin yetkileri artırılmaya başlanmıştır. Bundan sonra beklenen adım yerel yönetimlerin mali ve teknik donanım açısından güçlendirilmesi olacaktır. 9.Kalkınma Planı Stratejisinde; İnsan odaklı bir hizmet sunumunda; Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Katılımcılık, Verimlilik ve Vatandaş Memnuniyeti ilkeleri esas alınmıştır. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, bölgesel gelişmenin sağlanması, kültürün korunması ve geliştirilmesi, toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması, E-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi. 21

22 b. ve ler: ÇUKUROVA BELEDİYESİ Strateji 1. Bilgi ve Teknoloji Sistemlerinin Geliştirilmesi 1. Kent bilgi sisteminin kurulması ve tüm belediyecilik işlemlerinin dijital ortama taşınması 1. KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3. İnsan ları ve Eğitim 1. Belediye faaliyetlerini halka duyurmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmek, faaliyetlerin çeşitliliğini ve katılımcı sayısını her yıl artırarak devam ettirmek. 2. Vatandaşların belediye ile olan iletişim kanallarını artıracak yöntemler geliştirmek. Belediyemize yapılan şikayet ve önerilere cevap verme süresini en aza indirmek. 1.Belediye personelinin mahalli idareler mevzuatlarına hakimiyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak yılına kadar Belediye çalışanlarına yönelik kariyer planlaması yapmak. 3.Kurumda çalışan nitelikli personel sayısını optimum düzeyde tutarak kaliteli, etkili ve zamanında hizmet sunmak. 4. Stratejik Yönetim yılı sonuna kadar stratejik yönetim ilkelerini eksiksiz uygulayacak sistemin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 5. Şeffaflık ve Katılımcı Belediyeciliğin geliştirilmesi 1. Şeffaf yönetimin sağlanması için tüm meclis çalışmalarının içeriğine halkın ve ilgili kurum/kuruluşların erişiminin sağlanması. 6. Çağdaş hizmetin verileceği, tüm belediye birimlerinin bir arada bulunduğu belediye hizmet binasının yapılması 22

23 Strateji 1. Mali Yapının güçlendirilmesi yılı sonuna kadar Belediye gelirlerinin tahakkuklarının tamamının tahsilatının yapılması 4. Stratejik plan ve performans programları ile uyumlu bütçenin hazırlanması. 2.MALİ YÖNETİM 2. Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması 3. Emlak 1. Mevzuata uygun hızlı ve etkin şekilde işleyen bir harcama yönetim sistemi kurmak yılı sonuna kadar Kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olup imar planları gereği Belediyemiz projelerinin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin belediyemiz adına devrini sağlamak. 4. Kent ekonomisinin gelişmesi, istihdam olanaklarının yaratılmasına katkıda bulunmak. 2. Belediye gayrimenkullerini etkin ve verimli bir şekilde değerlendirerek mümkün olan optimum mali ve sosyal faydayı sağlamak. 1. İstihdamı artırmaya yönelik imkan yaratmak. Strateji 3.KAMU DÜZENİ AFET VE RİSK YÖNETİMİ 1.Ruhsatlandırma çalışmalarının etkinlik ve verimliliğini sağlamak. 2.Belediye zabıta hizmetlerini ulusal standartlara çıkarmak. 3.Yerleşme alanları ve bu yerlerdeki yapılaşmaların imar kanunu ve mevzuata uygun teşekkülünün sağlanması, ruhsatsız bina yapımının engellenmesi. 1.Ruhsatlandırılmasında yasal engel olmayan tüm işyerlerinin %100 ünü ruhsatlandırmak, ruhsat alamayacak olanların faaliyetlerine son vermek. 1.Kanun ve mevzuatlar doğrultusunda halk sağlığını korumak için etkin ve sürdürülebilir denetim sistemi oluşturmak. 3.İlçemiz, cadde ve sokaklarındaki kaldırım işgallerinin azaltılması için denetim faaliyetlerinin artırılması. 4.İlçe sınırları içerisinde modern Pazar yerleri kurmak, var olanları ıslah etmek. ilçenin imar planlarına uygunluk düzeyini arttırmak. 23

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 1 1 I. SUNUŞ 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya koyulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2014 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2014 Mali Yılı için hazırlanmış

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Faaliyet 2011 BAŞKAN SUNUŞU Çukurova İlçe Belediyesi nin Değerli Meclis Üyeleri Günümüzde toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen, hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır.

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 1 I. SUNUŞ 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda ortaya konulan amaç ve hedefler doğrultusunda 2015 Mali Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. 2015 mali yılı için hazırlanmış

Detaylı

F A A L İ Y E T R A P O R U

F A A L İ Y E T R A P O R U CH GB C IKN MZN IKS VH BBCN SÜMNBKIMI BMN SMBÜÜKGÖÇ G CN Ş DNZ GÜS DÇIKIK NMIKKMKC MHMSNDM HM IŞIK KM KNDM HÜSNÜ KD ÖZZGN MHM ÜSÜN S D IDIIM 3 MH GB HM SN S BKN Ç BGN HMSBHDB SGÜNÜK KKŞ HN K ZM KCCIK MSNĞ

Detaylı

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler...

A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... A- Temel Politika ve Öncelikler... İÇİNDEKİLER Başkan Sunumu I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Teşkilat Yapısı... D- Fiziksel Kaynaklar... E- İnsan Kaynakları... F- Diğer Hususlar... II- PERFORMANS

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2012 1 2 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Mesai Arkadaşlarım, Beykoz Belediye Başkanlığı olarak, bürokratik işlemlerden ziyade, vatandaş odaklı güleryüzlü hizmet anlayışını

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini,sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. MÜDÜRLÜKLER SAYFA DİZİNİ

Detaylı

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 0 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 0 ii YENİMAHALLE BELEDİYE

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ Değerli Beykozlular; 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından Beykoz umuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı