TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R"

Transkript

1 TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir. 20 Mart 2005 tarihinde hiçbir de erden nasip almam fl bir grup taraf ndan, Türk ulusunun ortak de eri olan bahar n geliflini kutlama ad na düzenlenen masum etkinlikler, yüce Türk ulusunun sembolü ve her zerresi flehit kan yla bezenmifl flanl Türk bayra na sald r densizli inde bulunulacak kadar ileri götürülmüfltür. Türk ulusu, engin tarihinde iyi ve kötü günler görmüfl, say s z zaferler yan nda ihanetler de yaflam flt r. Ancak hiçbir zaman kendi vatan nda, kendi sözde vatandafllar taraf ndan yap lan böyle bir alçakl kla karfl laflmam fl, savafl meydan nda vurufltu u bir düflman n bayra na dahi sayg gösteren bir ulusun, kendi bayra n n, böyle bir muameleye maruz kalmas, hiçbir flekilde izah edilemez ve mazur görülemez, bu haince bir davran flt r. Buna yeltenenlere nas l bir cevap verilece ini görmek için tarihin sayfalar na bakmak yeterlidir. Hem bir ülkenin vatandafl olmak, havas n teneffüs etmek, suyunu içmek, ekme ini yemek, hem de o ülkenin en kutsal ortak de eri olan bayra na el kald rmaya yeltenmek gaflet, dalalet ve h yanetten baflka bir flekilde tarif edilemez. Dost ve düflman, herkes flunu çok iyi bilmelidir ki, ne bu ülkenin bölünmez bütünlü ü ne de bu birlik ve bütünlü ün sembolü olan flanl Türk bayra, asla sahipsiz de ildir. Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz rd r, yeminlidir. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES SENATOSU

2 SDÜ Ad na Sahibi Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR Rektör Genel Koordinatör A.Tevfik KÖSE Genel Sekreter Sorumlu Müdür Ö r.gör.m.zafer ÇA LAR Bas n ve Halkla liflkiler Müdürü Görsel Yönetmen Serdar DURAN Grafik Tasar m ve Uygulama Hakan Mahmut NE fi Haber Koordinatörü Fatma Nilhan ÖZALTIN 4 SDÜ nün hedefi büyük 18 SDÜ de Kad nlar Günü Etkinli i 56 Rektör Baydar; Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. Dünya Ormanc l k Günü ve A aç Bayram kutland 6 Ulusal E itime Destek Kampanyas 21 Rektör Baydar ABD ziyaretini de erlendirdi 57 SDÜ Yay nlar / Yeni Yay nlar SDÜ de 14 Mart Rektör Baydar dan 58 T p Bayram Kutland Bas n Toplant s Soyk r m Endüstrisi Belçika Pazar nda 12 Kanserde erken tan hayat kurtar r 27 Günümüz Türkçesi ve Dünya Görüflleri 62 MYO lar dan Haberler 14 Çanakkale 32 fiehitleri An ld Fahri Doktora Töreni 74 smet SEZG N En Büyük Gereksinim Sevgidir Muhabirler A.Candafl ÇORÇOK Gökhan fiah N Kamile BEKTAfi Foto raflar / Soner ARIK 16 Küreselleflme ve Kemalizm 38 SDÜ'den H SARCIKLIO LU'na Ödül 81 Uzaktan E itim Çal fltay 46 Anma Günlerinin Önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ün Isparta y ziyareti Uluslararas Bahar fienli i Katk da Bulunanlar R za KAÇAMAK Mustafa ALDEM R 49 Biyogaz Paneli 87 Küreselleflme Rüzgar nda Medya Yay nc l Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü / ISPARTA Tel: (0 246) Faks: (0 246) ISSN Bask FERSA Matbaas 2500 adet bas lm flt r Türkiye de Tar m E itiminin 159. Y ldönümü SDÜ ye X-Ifl n Difraktometresi SDÜ de Spor 3. Geleneksel Atatürk Gençli i Havac l k fienli i Bu bülten Isparta Yüksekö retim Vakf n n katk s yla yay nlanmaktad r.

3 4 5 SDÜ nün Hedefi Büyük M.Zafer Ça lar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. SDÜ' nün davetlisi olarak 3 günlük bir ziyaret için Isparta'ya gelen Bakü Üniversitesi Rektörü Nazim Hüseynli, Rektör Baydar' makam nda ziyaret etti. Amaçlar n n Bakü Üniversitesi ile SDÜ aras nda bilimsel iflbirli i kurmak oldu unu belirten Nazim Hüseynli, bu konuda Rektör Baydar'dan destek beklediklerini söyledi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ise bu ziyaretten duyduklar memnuniyeti dile getirerek, sadece Azerbaycan'la de il tüm Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. "Türk Dünyas Üniversiteler Birli i kuraca z" SDÜ Rektörü Baydar, tüm Türk Dünyas n kucaklayan bir Üniversiteler Birli i kurmay amaçlad klar n belirterek, "Bu konuyu YÖK Baflkan m z Say n Erdo an Teziç'e açt m. Gerekli ön haz rl klar tamamland ktan sonra muhtemelen 2006 y l nda Türk Dünyas ndaki tüm üniversitelerin rektörlerini Isparta'da toplayarak bir Türk Dünyas Üniversiteler Birli i oluflturmay hedefliyoruz." dedi. SDÜ - Bakü Üniversitesi bilimsel iflbirli i protokolü imzalad Süleyman Demirel Üniversitesi ile Bakü Ali Diplomatiya Kolleci aras nda bilimsel iflbirli i, ö renci ve ö retim üyesi de iflimini öngören protokol imzaland. Protokole SDÜ ad na Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Azerbaycan Bakü Üniversitesi ad na Rektör Prof. Dr. Nazim Hüseynli imza koydu. SDÜ Rektörlük makam nda gerçeklefltirilen imza töreninde konuflan Rektör Baydar, amaçlar n n iki üniversite aras ndaki bilimsel iflbirli ini gelifltirmek ve ortak çal flmalar yapmak oldu unu söyledi. Bakü Üniversitesi Rektörü Hüseynli ise dost ve kardefl ülke Türkiye'nin önemli üniversitelerinden olan Süleyman Demirel Üniversitesi ile bilimsel iflbirli i protokolü imzalamaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek, iflbirli ini daha ileri noktaya götürmek istediklerini kaydetti. Protokol imza töreninden sonra Rektör Baydar, konuk rektöre, üniversiteye ad n veren 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel'in seramikten yap lm fl fötr flapkas ile yine seramikten yap lm fl Atatürk heykeli hediye etti. Protokolle neler yap lacak? Her iki üniversite rektörünün ortaklafla imza koyduklar prokotokolle; T p, E itim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, Yabanc Diller, Türk Dili, Uluslararas liflkiler, Hukuk, Sosyal ve Kültürel alanlarla ilgili bilimsel, sosyal ve teknik konularda akademik iflbirli i amaçlan yor. Bu amaçlar dahilinde iki üniversite aras nda, yay nlanm fl eserler, akademik bilgi materyallerinin de iflimi, ö retim üyesi ve ö renci de iflimi, akademik konferans, sempozyum ve sergi gibi etkinliklerin düzenlenmesi, konserler verilmesi, Türk Dünyas ile ilgili çal flmalarda iflbirli i, ortak Türkçe bilim dili konusunda araflt rmalar yapmak üzere merkez oluflturulmas ve Türk Dünyas Üniversiteler Birli i kurulmas için ortak çal flmalar yap lmas kararlaflt r ld. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR Azerbaycan Bakü Ali Diplomatiya Kolleci Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli

4 6 7 Ulusal E itime Destek Kampanyas F.Nilhan ÖZALTIN / A.Candafl ÇORÇOK Semra SEZER Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi nde Ulusal E itime Destek Kampanyas çerçevesinde kampanyay himayesine alan Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer in efli Semra Sezer taraf ndan E itimin toplum yaflam ndaki yeri konulu konferans verildi. Ulusal e itime destek kampanyas kapsam nda Burdur E itim Fakültesi, Burdur Halk E itim Merkezi Müdürlü ü iflbirli inde düzenlenen Yetiflkinlere Okuma-Yazma Ö retimi Semineri ile Burdur E itim Fakültesi son s n f ö rencilerine sertifikalar takdim edildi. Konferans vermek üzere SDÜ ye gelen Semra Sezer e üniversitemizin çeflitli birimleri gezdirildi. Sezer, Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Sergi salonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd.Doç. Nevin Güven taraf ndan haz rlanan resim sergisini de ziyaret etti. Kültür Merkezi ndeki program ise Burdur E itim Fakültesi ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Seval Köse yönetimindeki Çok Sesli Müzik Korosu taraf ndan verilen mini bir konserle bafllad. Programa Isparta Valisi sa Parlak, Burdur Valisi Can Direkçi, Isparta Belediye Baflkan Hasan Balaman ve çok say da konuk kat ld. Ülkemizi ayd nl a götürecek olan e itim için elimizden geleni yapmal y z Programda ilk olarak Burdur E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gökay Y ld z konuflma yapt. Y ld z, Burdur E itim Fakültesi, Burdur Valili i ve Halk E itim Merkezi taraf ndan ortaklafla düzenlenen yetiflkin okuma yazma kurslar n baflar yla bitiren son s n f ö rencisi 178 kifliden gurur duyduklar n belirterek konuflmas na bafllad. Bu güzel ve anlaml kampanyaya BEF olarak kat lmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vatan n kurtuluflunun ancak e itimle gerçeklefltirilebilece ine dikkat çekmifltir. Ve bu sebeple daha savafl bitmeden 1921 de 1. E itim Kongresini toplam fl ve ülkenin geliflimini sa layacak milli e itim politikalar n n belirlenmesi için çal flm flt r. Bizde bu u urda ülkemizi ayd nl a götürecek olan e itim için elimizden geleni yapmal y z diyerek konuflmas n tamamlad. Bizim varmak istedi imiz yer ayd nl k Türkiye dir Gökay Y ld z n ard ndan kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, günümüzde de iflmeyen tek fley de iflim oldu unu belirterek, Bilgi toplumuna geçifl sürecinde de iflim kaç n lmaz hale gelmifl e itim en önemli araç olmufltur. Günümüzde ülkelerin zenginlikleri bilgi ve e itilmifl insan gücüyle ölçülüyor. Cumhuriyetin ilan yla birlikte yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde ça dafl bir toplumu benimsedik. Üniversiteler olarak ça dafl bilgilerle, özgür düflünceleri paylaflmay bilen bireyler yetifltiriyoruz. Bizim gitmek istedi imiz yer Yüce Atatürk ün ça dafl uygarl kta gösterdi i hedef ve ötesidir. Unutmay n z ki nereye gitmek istedi inizi bilmezseniz bir yere varamazs n z. Bizim varmak istedi imiz yer ayd nl k Türkiye dir. E itimsiz bir toplum düflünülemez. Böyle önemli bir konuda ev sahipli i yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz dedi. Yapt klar çeflitli çal flmalar ve kampanyalarla birlikte 3 y l içerisinde Burdur da okur yazarl k oran n yüzde 98 e ç kard klar n belirterek sözlerine bafllayan Burdur Valisi Can Direkçi ise bu konuda çal flmalar n sürdüreceklerini belirterek, e itimin önemini vurgulad. Direkçi, Ülkemizin en önemli toplumsal faaliyeti olan e itime destek kampanyas ile özellikle kad n ve k zlar okuma yazma ö renerek sayg nl k kazanm fllard r. diye konufltu. Isparta Valisi sa Parlak ise 2001 y l nda bafllat lan ulusal e itime destek kampanyas çerçevesinde ilimizde önemli geliflmelere imza att k. E itim geliflim ve yenili in kayna d r. limizde ö retmenler ve ö renciler ilkö retim okulu 2 y ld r hizmet vermektedir. Halk e itim merkezi ve di er kurumlarda düzenlenen okuma-yazma, sosyal, mesleki ve teknik konularda ki kurslara çok say da kursiyer kat ld. Semra Sezer himayesinde bafllat lan kampanya ilimizde baflar ile devam etmektedir. dedi. Konuflmalar n ard ndan kürsüye gelen Semra Sezer ise E itimin toplum yaflam ndaki yeri konulu bir konferans verdi. Sezer, Laik ve Demokratik Türkiye nin kurumlar ndan olan üniversitelerimiz gençlerimizin yar nlar n biçimlendirmektedir. SDÜ nün bu konuya vermifl oldu u deste i önemsiyorum diye konufltu. E itimde zaman ve yer kavram n n olmad n söyleyen Sezer, E itimde mutlak baflar için e itim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. E itimde f rsat eflitli i ve kesintisiz e itim mutlaka sa lanmal d r. dedi. Sözlerine ö renmek ak nt ya karfl yüzmek gibidir, ilerleyemedi iniz takdirde gerilersiniz diyerek devam eden Sezer, Ülkemizde okuma yazma oran n n yükselmesi e itim hizmetlerinin yayg nlaflmas ve örgün e itim kalitesinin artmas için öncelikli kofluldur. Yar nlar m z emanet edece imiz genç kuflaklar m z özgür ve bilimsel düflünme yetisine sahip, insan haklar na sayg l hukukun üstünlü üne inanan, laikli i yaflam biçimi olarak benimseyen, topluma karfl sorumluluk duyan, etkili iletiflim kurabilen yap c, yarat c ve üretken bireyler olarak yetifltirilmeleri ancak ça dafl e itimle olanakl d r. dedi. Sezer, E itim genel anlam yla davran fllar n gelifltirilmesidir. E itimin tan m n yapabilmek için uyar c, ayd nlat c ve ö retici taraflar n unutmamak gerekir. Yaflam etkileyici etkinlikler bütünüdür. E itimi yüksek olan insanlar n yaflam kalitesi de ve yüksektir. Bilgiye dayal e itim ve düflünce üretimi bireyin ufkunu geniflletir. Yaflam m z anlaml k lar. E itim yaflam n kendisidir ve insan n en de erli varl k oldu u gerçe ini ak ldan ç kartmadan e itime yat r m yap lmal d r. E itime yat r m yapan ülkeler ça dafl dünyada daha çok söz sahibidir. E itim alan ndaki eksikliklerin ve dengesizliklerin giderilmesi için ulus olarak daha çok çaba harcamal y z. Bu noktada e itimin kesintisiz sürdürülmesi ve yayg nlaflt r larak toplumun tüm kesimine ulaflt r lmas yönündeki çabalar önem kazanmaktad r. Kad nlar n ve genç k zlar m z n e itimden uzak tutulmas birey, toplum ve devlet olarak etkin ve kal c çözümler üretilmesiyle ortadan kald r labilir y l nda bafllat lan kampanya ile ça dafl e itimden yoksun kalm fl yurttafllara e itim imkanlar sunulmufltur. Köyde e itim imkan olmayan ve ekonomik sorunlarla e itim göremeyen yurttafllar n aile ve ülke ekonomisine katk da bulunmalar sa lam flt r. dedi. Semra Sezer Ülkemizin ayd nl k gelece ine katk da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi ne teflekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamlad. Konuflmalar n ard ndan Semra Sezer, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri nin efli Müflerref Nehrozo lu, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s n n efli Zarife Selin, Isparta Valisi nin efli Raife Parlak, Burdur Valisi nin efli Aysen Direkçi, SDÜ Rektörü nün efli Nilüfer Baydar, Burdur E itim Fakültesi Dekan n n efli Ziynet Y ld z taraf ndan Burdur E itim Fakültesi son s n f ö rencisi olan ve gönüllü olarak yetiflkin okuma yazma kursunu tamamlayan 178 ö renciye sertifikalar verildi.

5 T p Fakültesi Hastanesi'ne kalite bayra çekildi 8 9 Kalp Merkezi'nin kapasitesi iki kat na ç kar ld Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Kalp Merkezi'nin yatak kapasitesi 48'den 100 yata a ç kar ld. Ayr ca merkeze ifladam fievket Demirel'in katk lar ile yeni bir yemekhane yap ld. Süleyman Demirel Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ald. Bu amaçla Hastane konferans Salonu'nda düzenlenen bas n toplant s na SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Hastane Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, ISO Kalite Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Ali Ayata di er yetkililer ve bas n mensuplar kat ld.toplant da konuflan Hastane Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, 2 y ld r süren kalite belgesi alma çal flmalar n n baflar ile sonuçland r ld n belirterek, bu konuda eme i geçenlere teflekkür etti. ISO Kalite Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Ali Ayata ise Rektör Baydar' n baflhekimlik döneminde bafllat lan çal flmalar n sonuçland r ld na de inerek, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler verdi. Törende konuflan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ise göreve geldikleri günden itibaren "SDÜ'yü marka yapaca z" sözünü söylediklerini belirterek, " flte bu söylediklerimiz art k gerçe e dönüflüyor. Üniversitemizin en güzide kurumu olan T p Fakültesi Hastanemiz ald kalite belgesi ile dünya çap nda hizmet veren bir sa l k merkezi haline gelmifl oldu." dedi. Hastanede baflhekim oldu u dönemde bafllat lan kalite yönetim çal flmalar n n, Baflhekim Delibafl, Kalite Yönetim Temsilcisi Ayata ve di er tüm hastane çal flanlar n n gayretleriyle bugün gerçeklefltirildi ini kaydeden Rektör Baydar, flöyle devam etti; SDÜ, Isparta'n n dünyaya aç lan bir penceresi, yak n zamanda gerçeklefltirmeyi umdu umuz Dünya Üniversiteler Birli i'de bunu sa layacak. Biz kendisi ile de il, dünya ile yar flan, hedefleri büyük bir Anadolu üniversitesiyiz. SDÜ, geçen y l TÜB TAK' n kariyer projelerine 9, bu y l ise 13 proje sokabilen bir Anadolu üniversitesi. Bizim bu baflar m zda en üst seviyeden en alttaki çal flan m za kadar herkesin eme i büyük. Bu vesile ile tüm üniversite çal flanlar m za huzurlar n zda teflekkür ederim." Konuflmalardan sonra hastane bahçesindeki göndere kalite bayra çekildi Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Kalp Merkezi'nin yatak kapasitesi 48'den 100 yata a ç kar ld. Ayr ca merkeze ifladam fievket Demirel'in katk lar ile yeni bir yemekhane yap ld. Merkezin yatak kapasitesinin art r lmas ve yeni yemekhanenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene Vali sa Parlak, Belediye Baflkan Hasan Balaman, SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vecihi K rdemir, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydo an, Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, SDÜ Genel Sekreteri Ahmet Tevfik Köse, ifladam fievket Demirel, Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç, ö retim üyeleri di er davetliler kat ld. Törende konuflan Hastane Baflhekim Yard mc s Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat Aslan, 2000 y l nda 48 yatak kapasitesi ile hizmete aç lan merkezin hasta yo unlu u nedeniyle kapasite art r m na gitti ini ve yap lan tadilat çal flmalar sonucu kapasitenin 100 yata a ç kar ld n söyledi. Merkeze ayr ca ö retim üyelerinin yararlanabilece i 80 kiflilik yeni bir yemekhane de yap ld n kaydeden Aslan, bu çal flmalar için 70 milyar liras üniversiteden, 250 milyar liras ise ifladam fievket Demirel'den olmak üzere toplam 320 milyar lira harcand n belirtti. Törende konuflan SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vecihi K rdemir, üniversitelerin bilim merkezleri oldu u kadar, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren kurumlar oldu unu kaydederek, "Bu kurumlar n verimlili i devletin oldu u kadar halk n da deste i ile artmaktad r. Kalp Merkezi'ne destek veren ifladam fievket Demirel'e de bu desteklerinden dolay teflekkür ediyorum." dedi. Törende konuflan Vali sa Parlak ise ifladam fievket Demirel'in her alanda Isparta'da yard mlar n sürdürdü ünü dile getirerek, Rektörlük taraf ndan haz rlat lan teflekkür plaketini ifladam fievket Demirel'e takdim etti. Yrd. Doç. Dr. S. Murat Aslan Prof. Dr. Vecihi K rdemir sa Parlak fievket DEM REL Hasan BALAMAN Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar Prof. Dr. Ali Ayata Prof. Dr. Nam k Delibafl

6 10 Opr. Dr. Mehmet Karatafl Dr. Levent Y lmazer Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an SDÜ de 14 Mart T p Bayram Kutland Isparta l Sa l k Müdürlü ü, Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Dekanl ve Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkanl taraf ndan organize edilen 14 Mart T p Bayram SDÜ Kültür Merkezi nde kutland. Törene Isparta Vali Vekili Volkan Köksal, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve çok say da davetli kat ld. Tören, fief Yrd. Doç. Dr. H. Seval Köse yönetimindeki Burdur E itim Fakültesi Çok Sesli Korosu nun konseri ile bafllad. Aç l fl konuflmas n Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkan Opr. Dr. Mehmet Karatafl yapt. Karatafl, 1827 y l nda bat l ça dafl t p e itimi veren Mekteb-i T bbiye nin kurulmas ile bu serüven bafllad ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra bugünü t p bayram olarak kutlamaya bafllad k ye kadar Isparta da çeflitli zorluklarla kutlad m z t p bayram n t p fakültesinin aç lmas ndan sonra ö retim görevlilerinin de katk lar yla daha coflkulu kutluyoruz. dedi. Karatafl flöyle devam etti: T p bayramlar kutlaman n yan nda sorunlar n tart fl ld günler olmufltur. Tabipler odam z sa l kta dönüflüm projesi ile Türk Tabipler Birli i Merkez Konseyi ile çal flmalar sürdürmektedir. Meslekleraras iletiflim, toplum sa l, sa l k hizmetleri, özlük haklar n yükseltmek eflit ve nitelikli sa l k hizmetlerinin getirilmesi konusunda çal flmalar sürdürülmektedir. nsanl a en büyük hizmeti sunmak vazifesini üstlenen meslektafllar m n t p bayram n en içten dileklerimle kutluyorum. Törende konuflan SDÜ T p Fakültesi 6. s n f ö rencisi ntörn Dr. Ulafl Sa lam ise 14 Mart n sorunlar n paylafl lmas nda iyi bir f rsat oldu unu belirterek, Hekimlerin ücretleri yetersiz, ayr ca iflsiz kalma durumlar söz konusu, bir de buna hekim da l m ndaki adaletsizlik ve koruyucu sa l k hizmetlerinin yetersizli i eklenince sorunlar yuma daha da büyüyor. dedi. l Sa l k Müdürü Dr. Levent Y lmazer ise; hekimlerin topluma yön verdiklerini dile getirerek, Sa l k Bakanl n n sa l kta dönüflüm projesi hasta odakl bir anlay fl ön plana ç kart yor. Bu sayede hasta ve hekim iliflkisi önem kazan yor. Hekimler sabit ve hastalar de ifliyor. Bu sebepten hekimlerin sab rl, güleryüzlü ve özverili olmas gerekiyor. Isparta da çal flan bütün hekimler bu özelliklere sahip kifliler. Hepinizin ve genç arkadafllar m n t p bayram n kutluyorum. diye konufltu. T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an, Osmanl döneminde, stanbul daki t bbiyelilerin t p bayram n iflgale karfl bir tepki olarak kutlad klar n hat rlatarak, 14 Mart ülkemizin ve bölgemizin sa l k sorunlar n n ele al nd bir gündür. SDÜ T p Fakültesi nde 275 ö renciye e itimö retim vermekteyiz. Son zamanlarda yeterli alt yap ya sahip olmadan aç lan T p Fakülteleri e itim kalitesini düflürmektedir. T p Fakültelerine al nan ö renci say s n n azalt lmas gerekti i düflüncesindeyiz. Aç lm fl Fakültelerin de kalitesi art r lmal d r. T p e itimi yaflam boyu devam etmektedir. Sa l k sisteminin aksayan yönlerinin iyilefltirilmesi ve daha çok bütçe ayr lmas gerekmektedir. dedi. Çanakkale de flehit olan t bbiyeliler Törende Çanakkale de flehit olan t bbiyelilerin hat rlanmas için duygusal bir konuflma yapan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Bugün sizlere unutulanlardan bahsetmek istiyorum. Çanakkale de flehit olan T bbiyelilerden bahsetmek istiyorum. Çanakkale toplumun tüm s n flar n n bir araya geldi i bir dayan flma alan olmufltur. T bbiyeliler savaflta aktif rol üstlenmifllerdir de Trablusgarp a gönderilen t bbiyeliler Esir olmaz bu t bbiye demifller y llar nda Enver Pafla n n yapm fl oldu u konuflma üzerine Çanakkale ye giden t bbiyelilerin tamam flehit düflmüfl ve bu nedenle t bbiye kapal kalm fl, o y l mezun verememifltir. diye konufltu. 11 T p ve Etik 14 Mart T p Bayram töreninde Türkiye Ça dafl Yaflam Destekleme Baflkan ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan T p ve Etik konulu bir konuflma yapt. Saylan, ilk olarak konser veren Burdur E itim Fakültesi ö rencilerini kutlayarak bafllad konuflmas nda SDÜ de böyle bir e itim verilmesi ve Atatürk gençleri yetifltirilmesinden dolay çok büyük bir gurur duydum. Hekim olmak öncü olmakt r. Rektör hocam z n da konuflmas nda bahsetti i gibi tarih bunu göstermifltir. Böyle kahraman bir ülkenin insanlar y z. nsan olman n temelinde hekim gibi davranmak ve herkesin derdine deva bulmak yatabilir. Hekimlik gerçektende çok önemli bir meslektir ve buna yak fl r davranmak zorunday z. Sürekli de iflen, geliflen ve çok okuyan hekimler olmak zorunday z. Hekim öncelikle hangi türden, hangi renkten olursa olsun insanlar bir görmelidir. Hekimlere çok büyük görevler düflüyor. Bugün dünyada çok tart fl lan bir mesle in mensuplar y z. nsanlar dünyaya isteyerek gelmiyorlar. Ancak dünyaya geldikten sonra her insan n sa l kl yaflamas, f rsat eflitli inden yararlanmas gerekmektedir. Türkiye nin dört bir yan nda 3500 adet sa l k oca yap ld. Bu kurumlarda çal flmak hepimizin görevi ancak, herkes büyük kentlerde yaflamak istedi i için buradaki insanlar n ne yapt pek düflünülmemekte. Ve buralara doktor bulunamad için yeni yeni t p fakülteleri açmak ve ö renci say s n artt rmak gibi politikalar izleniyor. Öncelikle ülkemizin her yerini ayn ölçüde sevmeli ve ayn özveri ile bu kurumlarda çal flmak için can atmam z gerekmektedir. Bugünlerde maafllardan ve özlük haklar ndan da çok bahsediliyor ve duymak istemedi imiz b çak paras ndan. Bir hekimin bunlara ihtiyac olmamal ve her zaman öncelikle insan sa l n düflünmeli. Maalesef ülkemizde güzel bafllayan projeler de iflen hükümetler ve birkaç kiflinin kompleksi yüzünden hep yar m kal yor y l na geldik ve hala daha Türkiye Cumhuriyetinin sa l k sorununu nas l çözeriz diye konufluyoruz. Bütün bunlar bir yana çocuklar sa l kl do up, afl lar yap lm fl bir flekilde sa l kl büyüselerdi bizler bu kargaflan n içinde yer almazd k. Bu sebeple tedavi edici de il önleyici hekim olmam z çok önemli. Bugün sa l k sistemimizin en önemli sorunu burada yatmaktad r yatakl hastane yap yoruz diye gurur duyuyoruz. Bu asl nda utan lmas gereken bir durumdur. Art k dünyan n hiçbir yerinde böyle hastaneler kalmad. Önemli olan tedavi etmek de il insan sa l n korumak halk n bu konuda bilinçlenmesini sa lamakt r. nsanlar n eflit oldu una herkesten önce biz hekimlerin inanmas gerekti ini bir kez daha belirtiyorum. Siz gençlerin t p fakültesini seçmifl olman z çok önemli ve gurur verici. Önce iyi insan ve iyi hekim olun Türkiye yi gezin insanlar tan y n ve bütün insanlar sevin. Hepimizin t p bayram n kutluyorum diyerek sözlerine son verdi. Prof. Dr. Türkan SAYLAN SDÜ T p ta Akademik Yükseltme 14 Mart T p Bayram etkinlikleri çerçevesinde SDÜ Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen törende Akademik Yükseltme yap lan Profesör ve Doçentlere cüppeleri giydirildi. Törende, doçentlikten profesörlü e yükseltilen Prof. Dr. Ülkü Sar tafl, Prof. Dr. Y ld r m Songür, Prof. Dr. Vecihi K rdemir, Prof. Dr. Ali Ayata, Prof. Dr. Hüseyin Yorganc gil e cüppelerini SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, yard mc doçentlikten doçentli e yükseltilen, Doç. Dr. Ünal fiahin, Doç. Dr. H. Mesut Özsoy, Doç. Dr. Mehmet Özayd n, Doç. Dr. Abdullah Cinbafl a cüppelerini Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir, Doç. Dr. Füsun Ero lu, Doç. Dr. Remzi Özerdemo lu ve Doç. Dr. Serpil Demirci ye cüppelerini T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an giydirdi. fiükran Plaketleri SDÜ Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen 14 Mart T p Bayram töreninde, t p camias na eme i geçenlere flükran plaketleri verildi. K sa bir süre önce hayat n kaybeden Dr. Mehmet Özbek Bezir in ailesini temsilen Isparta Devlet Hastanesi Baflhekim Yard mc s Opr. Dr. Teoman Demirel e Isparta-Burdur Tabip Odas Yönetim Kurulu Üyesi Dr. fiule Hüni, Uzman Dr. Erdo an Sevük e Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkan Opr. Dr. Mehmet Karatafl, l Sa l k Müdürü Dr. Levent Y lmazer e T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar a Vali Vekili Volkan Köksal taraf ndan plaketleri takdim edildi.

7 12 Kanserde erken tan hayat kurtar r A.Candafl ÇORÇOK SDÜ Kültür Merkezi nde kanser haftas nedeniyle Kanser nedir? - Kanser de erken tan ve tedavi konulu bir panel düzenlendi. T p Fakültesi Araflt rma Uygulama Hastanesi taraf ndan gerçeklefltirilen panelde kanser ve erken tan n n önemi anlat ld. Panel, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir in aç l fl konuflmas yla bafllad. K rdemir, günümüzde kanserin kalp hastal klar ndan sonra ölüme yol açan ikinci en büyük hastal k oldu unu belirtti. Kanser tedavisinde geliflmelerin yavafl ilerledi ini vurgulayan K rdemir, Kanserde en etkin tedavi erken tan d r. Tümörün ilk safhalarda tan nmas tedavi imkanlar n n da artmas n beraberinde getirmektedir. En çok görülen kanser vakalar ndan birisi de sigara kullan m n n art fl na paralel olarak görülen akci er kanseridir. Sigara günümüzde belirlenmifl olan bütün kanser türlerinde etki göstermekle birlikte bafll bafl na da kanser yap c bir faktördür. dedi. Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ali Ayata, çocukluk ça kanserleri ve çocuklarda s k görülen kanser tiplerinden bahsetti. Çocuklarda yüzde 32 gibi yüksek bir oranda en çok lösemi (kan kanseri) görüldü ünü belirten Ayata, bunu yüzde 25.3 le lenfoma (lenf bezi), yüzde 10,6 la beyin tümörü kanseri ve yüzde 6,2 ile wilms (Böbrek) gibi kanser türlerinin takip etti ini kaydetti. Çocuklarda kansere fiziksel, kimyasal ve baz mikrobiyolojik etkenlerin neden oldu unu belirten Ayata, teknolojinin geliflimi ile birlikte gen ve kromozomlar n da kanser üzerinde etkisinin oldu unun tespit edildi ini bildirdi. SDÜ T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hakk Perk ise erkeklerde görülen kanser tiplerinden yüzde 25 inin ürogenital türde oldu unu belirterek, ürogenital kanser türlerini 4 bafll k alt nda toplad. lk olarak Böbrek tümörlerinden bahseden Perk, Az görülen bir tür olmakla birlikte kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere en dirençli olan kanser türüdür. Ortalama 65 yafllar nda görülmekle birlikte flehir yaflam, tütün, hormon kullan m, petrol ürünleri, obezite, aspestozis, herpes virüs infeksiyonu ve baz böbrek hastal klar tetikleyici faktörleri oluflturmaktad r. Yan a r s, hematüri, kitle, kilo kayb gibi belirtilerle ortaya ç kmaktad r. Bu gurupta ele alaca m z en riskli kanser türlerinden biri mesanede gerçekleflmektedir. Yine sigara, çay, kahve, suni tatland r c lar, kronik irritasyonlar, virütik ve genetik yatk nl klar tetikleyen faktörlerdir. A r l idrar, p ht l kan, kemik a r s gibi belirtilerle ortaya ç kan bir türdür. Bu türde ele alaca m z en önemli kanser türü ise 80 yafl ndaki erkeklerde yüzde 80 görülen ve 50 yafl n üzerindekilerde de yüzde 20 gibi büyük oranda görülen prostat kanseridir. Erkeklerde akci er kanserinden sonra kanser türleri içerisinde yüzde 32 lik oranla en çok görülen bu tür erken teflhisle birlikte sorunsuz bir flekilde tedavi edilebilmektedir. Yafl, ailesel yatk nl k, rk, diet, hor- 13 monlar, vitamin yetersizli i ile ba lant l olarak ortaya ç kan prostat kemik a r lar, halsizlik, anemi, kilo kayb ve norolojik belirtilerle s kl kla görülmektedir. Hastal n tedavisi ise gözlem, cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi ile gerçeklefltirilmektedir. diye konufltu. Son olarak testis kanserine de inen Perk, testis kanserinin nadir görünen bir tür olmakla birlikte daha çok gençlerde ortaya ç kt n belirtti. Doç. Dr. Baha Oral ise Jinekolojik kanserlerle ilgili bilgi verdi. Jinekolojik kanserlerin dünyada kad nlarda görülen tüm kanser türlerinin yüzde sini oluflturdu unu belirten Oral, Serviks (Rahim a z ), Endemetrium (Rahim), Over (Yumurtal k) ve Vajen (D fl genital organ) türleri ile ilgili olarak belirtileri ve tetikleyen faktörlerle ilgili ayr nt l aç klamalarda bulundu. Kanser nedenli ölümlerin önemli bir yer tuttu unu söyleyen Oral, Tedavi sonuçlar teknoloji ile ilgili geliflmelerle paralel olarak ilerlememektedir. Bu sebeple günümüzde kanserlerle savafl politikas kanseri önlemek ve erken tan yönündedir. Bununla birlikte erken tan n n anlam hastal tedavi edilebilir bir seyirde iken belirlemektir. dedi. Kanser türleriyle ilgili yürütülen tedavileri anlatan Oral, son olarak ülkemizde bu konu ile ilgili olarak bir tarama program yürütülmedi ini bu sebeple kad nlar n muntazam flekilde doktor kontrolünden geçmesinin kanseri erken teflhis etmede önemli yer tutaca n belirterek sözlerine son verdi. Yrd. Doç. Dr. H. fienol Coflkun ise kanserde s k olarak kullan lan tedavi metodu olan kemoterapi ile ilgili olarak bilgiler verdi. Kanserin tan m n yaparak konuflmas n bafllayan Coflkun, kad n ve erkeklerde görülen kanser tiplerini tablo halinde dinleyicilere sundu. Kemoterapinin tan m n yaparak konuflmas na devam eden Coflkun, Kemoterapi kanser hastalar nda kullan lan a r bir ilaç tedavisidir. Sistematik bir tedavi hastal kl dokularla birlikte normal dokulara da zarar vermektedir. Kullan m amaçlar farkl olmakla birlikte kanser hücrelerinin öldürülmesi, kanserin yay lmas n n durdurulmas ve büyümenin yavafllat lmas gibi hedeflerle kullan lmaktad r. Kemoterapi tedavisi a r bir tedavi olmakla birlikte tedavi ile ilgili olarak k sa sürede bir çok yan etkide meydana gelmektedir. Kemoterapi konusunda uzman doktorlar taraf ndan hastaya uygun olarak düzenlenmeli ve hastane gibi uygun ortamlarda uygulanmal d r. dedi. Kemoterapinin haz rlan fl ve yan etkileri konusunda bilgi vererek konuflmas na devam eden Coflkun, kanserde erken tan n n çok önemli bir yer tuttu unu tekrar hat rlatarak sa l kl bir yaflam için özellikle sigara gibi tetikleyici faktörlerden uzak durulmas gerekti ini söyleyerek konuflmas n tamamlad. SDÜ T p'ta Ortopedi ve Travmatoloji K fl Okulu Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Bilimler Derne i (TOTB D) ve Türkiye Ortopedive Travmatoloji E itim Konseyi (TOTEK) taraf ndan ortaklafla düzenlenen Temel Bilimler ve Araflt rma K fl Okulu Isparta'da gerçeklefltirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Toplant Salonu'nda bafllayan k flokuluna 90 asistan ve uzman ortopedist ile 30 ö retici ö retim üyesi kat ld. 3 gün devam eden k fl okulu süresince kat l mc lara ortopedi ve travmatoloji konular nda temel bilgiler ile bu alanda yap lan yeni çal flmalar aktar ld. K fl Okulu'nun aç l fl törenide konuflan TOTB D Baflkan Prof. Dr. Ertan Mergen, ilki geçti imiz A ustos ay nda Konya Selçuk Üniversitesi'nde yap lan yaz okulunun büyük ilgi gördü ünü bu nedenle ikincisinin k fl okulu ad yla Isparta'da gerçeklefltirildi ini belirtti. 3 gün sürecek kurs süresince kat l mc lara kendi branfllar nda temel bilgiler ile yeni araflt rmalar konular nda bilgiler aktar laca n söyleyen Mergen, katk ve desteklerinden dolay kendileri de birer ortopedist olan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'la, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydo an'a teflekkür etti. Toplant da konuflan TOTEK Sekreteri Prof. Dr. Hakan Ömero lu ise, TOTEK'in TOTB D bünyesinde 2001 y l nda kuruldu unu, amaçlar n n meslektafllar n n uzmanl k ve uzmanl k sonras e itim düzeylerinin yükseltilmesi ve standartlar n n gelifltirilmesi oldu unu belirtti. Toplant da söz alan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'da böylesine önemli bir faaliyete ev sahipli i yapmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirerek, kat l mc lara baflar lar diledi.

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N... 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N... Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı