TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R"

Transkript

1 TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir. 20 Mart 2005 tarihinde hiçbir de erden nasip almam fl bir grup taraf ndan, Türk ulusunun ortak de eri olan bahar n geliflini kutlama ad na düzenlenen masum etkinlikler, yüce Türk ulusunun sembolü ve her zerresi flehit kan yla bezenmifl flanl Türk bayra na sald r densizli inde bulunulacak kadar ileri götürülmüfltür. Türk ulusu, engin tarihinde iyi ve kötü günler görmüfl, say s z zaferler yan nda ihanetler de yaflam flt r. Ancak hiçbir zaman kendi vatan nda, kendi sözde vatandafllar taraf ndan yap lan böyle bir alçakl kla karfl laflmam fl, savafl meydan nda vurufltu u bir düflman n bayra na dahi sayg gösteren bir ulusun, kendi bayra n n, böyle bir muameleye maruz kalmas, hiçbir flekilde izah edilemez ve mazur görülemez, bu haince bir davran flt r. Buna yeltenenlere nas l bir cevap verilece ini görmek için tarihin sayfalar na bakmak yeterlidir. Hem bir ülkenin vatandafl olmak, havas n teneffüs etmek, suyunu içmek, ekme ini yemek, hem de o ülkenin en kutsal ortak de eri olan bayra na el kald rmaya yeltenmek gaflet, dalalet ve h yanetten baflka bir flekilde tarif edilemez. Dost ve düflman, herkes flunu çok iyi bilmelidir ki, ne bu ülkenin bölünmez bütünlü ü ne de bu birlik ve bütünlü ün sembolü olan flanl Türk bayra, asla sahipsiz de ildir. Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz rd r, yeminlidir. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES SENATOSU

2 SDÜ Ad na Sahibi Prof.Dr.Metin Lütfi BAYDAR Rektör Genel Koordinatör A.Tevfik KÖSE Genel Sekreter Sorumlu Müdür Ö r.gör.m.zafer ÇA LAR Bas n ve Halkla liflkiler Müdürü Görsel Yönetmen Serdar DURAN Grafik Tasar m ve Uygulama Hakan Mahmut NE fi Haber Koordinatörü Fatma Nilhan ÖZALTIN 4 SDÜ nün hedefi büyük 18 SDÜ de Kad nlar Günü Etkinli i 56 Rektör Baydar; Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. Dünya Ormanc l k Günü ve A aç Bayram kutland 6 Ulusal E itime Destek Kampanyas 21 Rektör Baydar ABD ziyaretini de erlendirdi 57 SDÜ Yay nlar / Yeni Yay nlar SDÜ de 14 Mart Rektör Baydar dan 58 T p Bayram Kutland Bas n Toplant s Soyk r m Endüstrisi Belçika Pazar nda 12 Kanserde erken tan hayat kurtar r 27 Günümüz Türkçesi ve Dünya Görüflleri 62 MYO lar dan Haberler 14 Çanakkale 32 fiehitleri An ld Fahri Doktora Töreni 74 smet SEZG N En Büyük Gereksinim Sevgidir Muhabirler A.Candafl ÇORÇOK Gökhan fiah N Kamile BEKTAfi Foto raflar / Soner ARIK 16 Küreselleflme ve Kemalizm 38 SDÜ'den H SARCIKLIO LU'na Ödül 81 Uzaktan E itim Çal fltay 46 Anma Günlerinin Önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ün Isparta y ziyareti Uluslararas Bahar fienli i Katk da Bulunanlar R za KAÇAMAK Mustafa ALDEM R 49 Biyogaz Paneli 87 Küreselleflme Rüzgar nda Medya Yay nc l Adres Süleyman Demirel Üniversitesi Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü / ISPARTA Tel: (0 246) Faks: (0 246) ISSN Bask FERSA Matbaas 2500 adet bas lm flt r Türkiye de Tar m E itiminin 159. Y ldönümü SDÜ ye X-Ifl n Difraktometresi SDÜ de Spor 3. Geleneksel Atatürk Gençli i Havac l k fienli i Bu bülten Isparta Yüksekö retim Vakf n n katk s yla yay nlanmaktad r.

3 4 5 SDÜ nün Hedefi Büyük M.Zafer Ça lar SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. SDÜ' nün davetlisi olarak 3 günlük bir ziyaret için Isparta'ya gelen Bakü Üniversitesi Rektörü Nazim Hüseynli, Rektör Baydar' makam nda ziyaret etti. Amaçlar n n Bakü Üniversitesi ile SDÜ aras nda bilimsel iflbirli i kurmak oldu unu belirten Nazim Hüseynli, bu konuda Rektör Baydar'dan destek beklediklerini söyledi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ise bu ziyaretten duyduklar memnuniyeti dile getirerek, sadece Azerbaycan'la de il tüm Türk Cumhuriyetleri ile bilimsel anlamda iflbirli ine haz r olduklar n ifade etti. "Türk Dünyas Üniversiteler Birli i kuraca z" SDÜ Rektörü Baydar, tüm Türk Dünyas n kucaklayan bir Üniversiteler Birli i kurmay amaçlad klar n belirterek, "Bu konuyu YÖK Baflkan m z Say n Erdo an Teziç'e açt m. Gerekli ön haz rl klar tamamland ktan sonra muhtemelen 2006 y l nda Türk Dünyas ndaki tüm üniversitelerin rektörlerini Isparta'da toplayarak bir Türk Dünyas Üniversiteler Birli i oluflturmay hedefliyoruz." dedi. SDÜ - Bakü Üniversitesi bilimsel iflbirli i protokolü imzalad Süleyman Demirel Üniversitesi ile Bakü Ali Diplomatiya Kolleci aras nda bilimsel iflbirli i, ö renci ve ö retim üyesi de iflimini öngören protokol imzaland. Protokole SDÜ ad na Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Azerbaycan Bakü Üniversitesi ad na Rektör Prof. Dr. Nazim Hüseynli imza koydu. SDÜ Rektörlük makam nda gerçeklefltirilen imza töreninde konuflan Rektör Baydar, amaçlar n n iki üniversite aras ndaki bilimsel iflbirli ini gelifltirmek ve ortak çal flmalar yapmak oldu unu söyledi. Bakü Üniversitesi Rektörü Hüseynli ise dost ve kardefl ülke Türkiye'nin önemli üniversitelerinden olan Süleyman Demirel Üniversitesi ile bilimsel iflbirli i protokolü imzalamaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek, iflbirli ini daha ileri noktaya götürmek istediklerini kaydetti. Protokol imza töreninden sonra Rektör Baydar, konuk rektöre, üniversiteye ad n veren 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel'in seramikten yap lm fl fötr flapkas ile yine seramikten yap lm fl Atatürk heykeli hediye etti. Protokolle neler yap lacak? Her iki üniversite rektörünün ortaklafla imza koyduklar prokotokolle; T p, E itim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, Yabanc Diller, Türk Dili, Uluslararas liflkiler, Hukuk, Sosyal ve Kültürel alanlarla ilgili bilimsel, sosyal ve teknik konularda akademik iflbirli i amaçlan yor. Bu amaçlar dahilinde iki üniversite aras nda, yay nlanm fl eserler, akademik bilgi materyallerinin de iflimi, ö retim üyesi ve ö renci de iflimi, akademik konferans, sempozyum ve sergi gibi etkinliklerin düzenlenmesi, konserler verilmesi, Türk Dünyas ile ilgili çal flmalarda iflbirli i, ortak Türkçe bilim dili konusunda araflt rmalar yapmak üzere merkez oluflturulmas ve Türk Dünyas Üniversiteler Birli i kurulmas için ortak çal flmalar yap lmas kararlaflt r ld. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi BAYDAR Azerbaycan Bakü Ali Diplomatiya Kolleci Rektörü Prof. Dr. Nazim Hüseynli

4 6 7 Ulusal E itime Destek Kampanyas F.Nilhan ÖZALTIN / A.Candafl ÇORÇOK Semra SEZER Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi nde Ulusal E itime Destek Kampanyas çerçevesinde kampanyay himayesine alan Cumhurbaflkan m z Ahmet Necdet Sezer in efli Semra Sezer taraf ndan E itimin toplum yaflam ndaki yeri konulu konferans verildi. Ulusal e itime destek kampanyas kapsam nda Burdur E itim Fakültesi, Burdur Halk E itim Merkezi Müdürlü ü iflbirli inde düzenlenen Yetiflkinlere Okuma-Yazma Ö retimi Semineri ile Burdur E itim Fakültesi son s n f ö rencilerine sertifikalar takdim edildi. Konferans vermek üzere SDÜ ye gelen Semra Sezer e üniversitemizin çeflitli birimleri gezdirildi. Sezer, Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Sergi salonunda Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd.Doç. Nevin Güven taraf ndan haz rlanan resim sergisini de ziyaret etti. Kültür Merkezi ndeki program ise Burdur E itim Fakültesi ö retim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Seval Köse yönetimindeki Çok Sesli Müzik Korosu taraf ndan verilen mini bir konserle bafllad. Programa Isparta Valisi sa Parlak, Burdur Valisi Can Direkçi, Isparta Belediye Baflkan Hasan Balaman ve çok say da konuk kat ld. Ülkemizi ayd nl a götürecek olan e itim için elimizden geleni yapmal y z Programda ilk olarak Burdur E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gökay Y ld z konuflma yapt. Y ld z, Burdur E itim Fakültesi, Burdur Valili i ve Halk E itim Merkezi taraf ndan ortaklafla düzenlenen yetiflkin okuma yazma kurslar n baflar yla bitiren son s n f ö rencisi 178 kifliden gurur duyduklar n belirterek konuflmas na bafllad. Bu güzel ve anlaml kampanyaya BEF olarak kat lmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vatan n kurtuluflunun ancak e itimle gerçeklefltirilebilece ine dikkat çekmifltir. Ve bu sebeple daha savafl bitmeden 1921 de 1. E itim Kongresini toplam fl ve ülkenin geliflimini sa layacak milli e itim politikalar n n belirlenmesi için çal flm flt r. Bizde bu u urda ülkemizi ayd nl a götürecek olan e itim için elimizden geleni yapmal y z diyerek konuflmas n tamamlad. Bizim varmak istedi imiz yer ayd nl k Türkiye dir Gökay Y ld z n ard ndan kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, günümüzde de iflmeyen tek fley de iflim oldu unu belirterek, Bilgi toplumuna geçifl sürecinde de iflim kaç n lmaz hale gelmifl e itim en önemli araç olmufltur. Günümüzde ülkelerin zenginlikleri bilgi ve e itilmifl insan gücüyle ölçülüyor. Cumhuriyetin ilan yla birlikte yüce önder Mustafa Kemal Atatürk ün önderli inde ça dafl bir toplumu benimsedik. Üniversiteler olarak ça dafl bilgilerle, özgür düflünceleri paylaflmay bilen bireyler yetifltiriyoruz. Bizim gitmek istedi imiz yer Yüce Atatürk ün ça dafl uygarl kta gösterdi i hedef ve ötesidir. Unutmay n z ki nereye gitmek istedi inizi bilmezseniz bir yere varamazs n z. Bizim varmak istedi imiz yer ayd nl k Türkiye dir. E itimsiz bir toplum düflünülemez. Böyle önemli bir konuda ev sahipli i yapmaktan onur ve gurur duyuyoruz dedi. Yapt klar çeflitli çal flmalar ve kampanyalarla birlikte 3 y l içerisinde Burdur da okur yazarl k oran n yüzde 98 e ç kard klar n belirterek sözlerine bafllayan Burdur Valisi Can Direkçi ise bu konuda çal flmalar n sürdüreceklerini belirterek, e itimin önemini vurgulad. Direkçi, Ülkemizin en önemli toplumsal faaliyeti olan e itime destek kampanyas ile özellikle kad n ve k zlar okuma yazma ö renerek sayg nl k kazanm fllard r. diye konufltu. Isparta Valisi sa Parlak ise 2001 y l nda bafllat lan ulusal e itime destek kampanyas çerçevesinde ilimizde önemli geliflmelere imza att k. E itim geliflim ve yenili in kayna d r. limizde ö retmenler ve ö renciler ilkö retim okulu 2 y ld r hizmet vermektedir. Halk e itim merkezi ve di er kurumlarda düzenlenen okuma-yazma, sosyal, mesleki ve teknik konularda ki kurslara çok say da kursiyer kat ld. Semra Sezer himayesinde bafllat lan kampanya ilimizde baflar ile devam etmektedir. dedi. Konuflmalar n ard ndan kürsüye gelen Semra Sezer ise E itimin toplum yaflam ndaki yeri konulu bir konferans verdi. Sezer, Laik ve Demokratik Türkiye nin kurumlar ndan olan üniversitelerimiz gençlerimizin yar nlar n biçimlendirmektedir. SDÜ nün bu konuya vermifl oldu u deste i önemsiyorum diye konufltu. E itimde zaman ve yer kavram n n olmad n söyleyen Sezer, E itimde mutlak baflar için e itim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi gerekmektedir. E itimde f rsat eflitli i ve kesintisiz e itim mutlaka sa lanmal d r. dedi. Sözlerine ö renmek ak nt ya karfl yüzmek gibidir, ilerleyemedi iniz takdirde gerilersiniz diyerek devam eden Sezer, Ülkemizde okuma yazma oran n n yükselmesi e itim hizmetlerinin yayg nlaflmas ve örgün e itim kalitesinin artmas için öncelikli kofluldur. Yar nlar m z emanet edece imiz genç kuflaklar m z özgür ve bilimsel düflünme yetisine sahip, insan haklar na sayg l hukukun üstünlü üne inanan, laikli i yaflam biçimi olarak benimseyen, topluma karfl sorumluluk duyan, etkili iletiflim kurabilen yap c, yarat c ve üretken bireyler olarak yetifltirilmeleri ancak ça dafl e itimle olanakl d r. dedi. Sezer, E itim genel anlam yla davran fllar n gelifltirilmesidir. E itimin tan m n yapabilmek için uyar c, ayd nlat c ve ö retici taraflar n unutmamak gerekir. Yaflam etkileyici etkinlikler bütünüdür. E itimi yüksek olan insanlar n yaflam kalitesi de ve yüksektir. Bilgiye dayal e itim ve düflünce üretimi bireyin ufkunu geniflletir. Yaflam m z anlaml k lar. E itim yaflam n kendisidir ve insan n en de erli varl k oldu u gerçe ini ak ldan ç kartmadan e itime yat r m yap lmal d r. E itime yat r m yapan ülkeler ça dafl dünyada daha çok söz sahibidir. E itim alan ndaki eksikliklerin ve dengesizliklerin giderilmesi için ulus olarak daha çok çaba harcamal y z. Bu noktada e itimin kesintisiz sürdürülmesi ve yayg nlaflt r larak toplumun tüm kesimine ulaflt r lmas yönündeki çabalar önem kazanmaktad r. Kad nlar n ve genç k zlar m z n e itimden uzak tutulmas birey, toplum ve devlet olarak etkin ve kal c çözümler üretilmesiyle ortadan kald r labilir y l nda bafllat lan kampanya ile ça dafl e itimden yoksun kalm fl yurttafllara e itim imkanlar sunulmufltur. Köyde e itim imkan olmayan ve ekonomik sorunlarla e itim göremeyen yurttafllar n aile ve ülke ekonomisine katk da bulunmalar sa lam flt r. dedi. Semra Sezer Ülkemizin ayd nl k gelece ine katk da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi ne teflekkür ediyorum diyerek sözlerini tamamlad. Konuflmalar n ard ndan Semra Sezer, Cumhurbaflkanl Genel Sekreteri nin efli Müflerref Nehrozo lu, Cumhurbaflkanl Genel Sekreter Yard mc s n n efli Zarife Selin, Isparta Valisi nin efli Raife Parlak, Burdur Valisi nin efli Aysen Direkçi, SDÜ Rektörü nün efli Nilüfer Baydar, Burdur E itim Fakültesi Dekan n n efli Ziynet Y ld z taraf ndan Burdur E itim Fakültesi son s n f ö rencisi olan ve gönüllü olarak yetiflkin okuma yazma kursunu tamamlayan 178 ö renciye sertifikalar verildi.

5 T p Fakültesi Hastanesi'ne kalite bayra çekildi 8 9 Kalp Merkezi'nin kapasitesi iki kat na ç kar ld Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Kalp Merkezi'nin yatak kapasitesi 48'den 100 yata a ç kar ld. Ayr ca merkeze ifladam fievket Demirel'in katk lar ile yeni bir yemekhane yap ld. Süleyman Demirel Üniversitesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ald. Bu amaçla Hastane konferans Salonu'nda düzenlenen bas n toplant s na SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Hastane Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, ISO Kalite Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Ali Ayata di er yetkililer ve bas n mensuplar kat ld.toplant da konuflan Hastane Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, 2 y ld r süren kalite belgesi alma çal flmalar n n baflar ile sonuçland r ld n belirterek, bu konuda eme i geçenlere teflekkür etti. ISO Kalite Yönetim Temsilcisi Prof. Dr. Ali Ayata ise Rektör Baydar' n baflhekimlik döneminde bafllat lan çal flmalar n sonuçland r ld na de inerek, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgiler verdi. Törende konuflan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ise göreve geldikleri günden itibaren "SDÜ'yü marka yapaca z" sözünü söylediklerini belirterek, " flte bu söylediklerimiz art k gerçe e dönüflüyor. Üniversitemizin en güzide kurumu olan T p Fakültesi Hastanemiz ald kalite belgesi ile dünya çap nda hizmet veren bir sa l k merkezi haline gelmifl oldu." dedi. Hastanede baflhekim oldu u dönemde bafllat lan kalite yönetim çal flmalar n n, Baflhekim Delibafl, Kalite Yönetim Temsilcisi Ayata ve di er tüm hastane çal flanlar n n gayretleriyle bugün gerçeklefltirildi ini kaydeden Rektör Baydar, flöyle devam etti; SDÜ, Isparta'n n dünyaya aç lan bir penceresi, yak n zamanda gerçeklefltirmeyi umdu umuz Dünya Üniversiteler Birli i'de bunu sa layacak. Biz kendisi ile de il, dünya ile yar flan, hedefleri büyük bir Anadolu üniversitesiyiz. SDÜ, geçen y l TÜB TAK' n kariyer projelerine 9, bu y l ise 13 proje sokabilen bir Anadolu üniversitesi. Bizim bu baflar m zda en üst seviyeden en alttaki çal flan m za kadar herkesin eme i büyük. Bu vesile ile tüm üniversite çal flanlar m za huzurlar n zda teflekkür ederim." Konuflmalardan sonra hastane bahçesindeki göndere kalite bayra çekildi Süleyman Demirel Üniversitesi fievket Demirel Kalp Merkezi'nin yatak kapasitesi 48'den 100 yata a ç kar ld. Ayr ca merkeze ifladam fievket Demirel'in katk lar ile yeni bir yemekhane yap ld. Merkezin yatak kapasitesinin art r lmas ve yeni yemekhanenin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene Vali sa Parlak, Belediye Baflkan Hasan Balaman, SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vecihi K rdemir, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydo an, Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Baflhekimi Prof. Dr. Nam k Delibafl, SDÜ Genel Sekreteri Ahmet Tevfik Köse, ifladam fievket Demirel, Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç, ö retim üyeleri di er davetliler kat ld. Törende konuflan Hastane Baflhekim Yard mc s Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat Aslan, 2000 y l nda 48 yatak kapasitesi ile hizmete aç lan merkezin hasta yo unlu u nedeniyle kapasite art r m na gitti ini ve yap lan tadilat çal flmalar sonucu kapasitenin 100 yata a ç kar ld n söyledi. Merkeze ayr ca ö retim üyelerinin yararlanabilece i 80 kiflilik yeni bir yemekhane de yap ld n kaydeden Aslan, bu çal flmalar için 70 milyar liras üniversiteden, 250 milyar liras ise ifladam fievket Demirel'den olmak üzere toplam 320 milyar lira harcand n belirtti. Törende konuflan SDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vecihi K rdemir, üniversitelerin bilim merkezleri oldu u kadar, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren kurumlar oldu unu kaydederek, "Bu kurumlar n verimlili i devletin oldu u kadar halk n da deste i ile artmaktad r. Kalp Merkezi'ne destek veren ifladam fievket Demirel'e de bu desteklerinden dolay teflekkür ediyorum." dedi. Törende konuflan Vali sa Parlak ise ifladam fievket Demirel'in her alanda Isparta'da yard mlar n sürdürdü ünü dile getirerek, Rektörlük taraf ndan haz rlat lan teflekkür plaketini ifladam fievket Demirel'e takdim etti. Yrd. Doç. Dr. S. Murat Aslan Prof. Dr. Vecihi K rdemir sa Parlak fievket DEM REL Hasan BALAMAN Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar Prof. Dr. Ali Ayata Prof. Dr. Nam k Delibafl

6 10 Opr. Dr. Mehmet Karatafl Dr. Levent Y lmazer Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an SDÜ de 14 Mart T p Bayram Kutland Isparta l Sa l k Müdürlü ü, Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Dekanl ve Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkanl taraf ndan organize edilen 14 Mart T p Bayram SDÜ Kültür Merkezi nde kutland. Törene Isparta Vali Vekili Volkan Köksal, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve çok say da davetli kat ld. Tören, fief Yrd. Doç. Dr. H. Seval Köse yönetimindeki Burdur E itim Fakültesi Çok Sesli Korosu nun konseri ile bafllad. Aç l fl konuflmas n Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkan Opr. Dr. Mehmet Karatafl yapt. Karatafl, 1827 y l nda bat l ça dafl t p e itimi veren Mekteb-i T bbiye nin kurulmas ile bu serüven bafllad ve Cumhuriyetin ilan ndan sonra bugünü t p bayram olarak kutlamaya bafllad k ye kadar Isparta da çeflitli zorluklarla kutlad m z t p bayram n t p fakültesinin aç lmas ndan sonra ö retim görevlilerinin de katk lar yla daha coflkulu kutluyoruz. dedi. Karatafl flöyle devam etti: T p bayramlar kutlaman n yan nda sorunlar n tart fl ld günler olmufltur. Tabipler odam z sa l kta dönüflüm projesi ile Türk Tabipler Birli i Merkez Konseyi ile çal flmalar sürdürmektedir. Meslekleraras iletiflim, toplum sa l, sa l k hizmetleri, özlük haklar n yükseltmek eflit ve nitelikli sa l k hizmetlerinin getirilmesi konusunda çal flmalar sürdürülmektedir. nsanl a en büyük hizmeti sunmak vazifesini üstlenen meslektafllar m n t p bayram n en içten dileklerimle kutluyorum. Törende konuflan SDÜ T p Fakültesi 6. s n f ö rencisi ntörn Dr. Ulafl Sa lam ise 14 Mart n sorunlar n paylafl lmas nda iyi bir f rsat oldu unu belirterek, Hekimlerin ücretleri yetersiz, ayr ca iflsiz kalma durumlar söz konusu, bir de buna hekim da l m ndaki adaletsizlik ve koruyucu sa l k hizmetlerinin yetersizli i eklenince sorunlar yuma daha da büyüyor. dedi. l Sa l k Müdürü Dr. Levent Y lmazer ise; hekimlerin topluma yön verdiklerini dile getirerek, Sa l k Bakanl n n sa l kta dönüflüm projesi hasta odakl bir anlay fl ön plana ç kart yor. Bu sayede hasta ve hekim iliflkisi önem kazan yor. Hekimler sabit ve hastalar de ifliyor. Bu sebepten hekimlerin sab rl, güleryüzlü ve özverili olmas gerekiyor. Isparta da çal flan bütün hekimler bu özelliklere sahip kifliler. Hepinizin ve genç arkadafllar m n t p bayram n kutluyorum. diye konufltu. T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an, Osmanl döneminde, stanbul daki t bbiyelilerin t p bayram n iflgale karfl bir tepki olarak kutlad klar n hat rlatarak, 14 Mart ülkemizin ve bölgemizin sa l k sorunlar n n ele al nd bir gündür. SDÜ T p Fakültesi nde 275 ö renciye e itimö retim vermekteyiz. Son zamanlarda yeterli alt yap ya sahip olmadan aç lan T p Fakülteleri e itim kalitesini düflürmektedir. T p Fakültelerine al nan ö renci say s n n azalt lmas gerekti i düflüncesindeyiz. Aç lm fl Fakültelerin de kalitesi art r lmal d r. T p e itimi yaflam boyu devam etmektedir. Sa l k sisteminin aksayan yönlerinin iyilefltirilmesi ve daha çok bütçe ayr lmas gerekmektedir. dedi. Çanakkale de flehit olan t bbiyeliler Törende Çanakkale de flehit olan t bbiyelilerin hat rlanmas için duygusal bir konuflma yapan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Bugün sizlere unutulanlardan bahsetmek istiyorum. Çanakkale de flehit olan T bbiyelilerden bahsetmek istiyorum. Çanakkale toplumun tüm s n flar n n bir araya geldi i bir dayan flma alan olmufltur. T bbiyeliler savaflta aktif rol üstlenmifllerdir de Trablusgarp a gönderilen t bbiyeliler Esir olmaz bu t bbiye demifller y llar nda Enver Pafla n n yapm fl oldu u konuflma üzerine Çanakkale ye giden t bbiyelilerin tamam flehit düflmüfl ve bu nedenle t bbiye kapal kalm fl, o y l mezun verememifltir. diye konufltu. 11 T p ve Etik 14 Mart T p Bayram töreninde Türkiye Ça dafl Yaflam Destekleme Baflkan ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan T p ve Etik konulu bir konuflma yapt. Saylan, ilk olarak konser veren Burdur E itim Fakültesi ö rencilerini kutlayarak bafllad konuflmas nda SDÜ de böyle bir e itim verilmesi ve Atatürk gençleri yetifltirilmesinden dolay çok büyük bir gurur duydum. Hekim olmak öncü olmakt r. Rektör hocam z n da konuflmas nda bahsetti i gibi tarih bunu göstermifltir. Böyle kahraman bir ülkenin insanlar y z. nsan olman n temelinde hekim gibi davranmak ve herkesin derdine deva bulmak yatabilir. Hekimlik gerçektende çok önemli bir meslektir ve buna yak fl r davranmak zorunday z. Sürekli de iflen, geliflen ve çok okuyan hekimler olmak zorunday z. Hekim öncelikle hangi türden, hangi renkten olursa olsun insanlar bir görmelidir. Hekimlere çok büyük görevler düflüyor. Bugün dünyada çok tart fl lan bir mesle in mensuplar y z. nsanlar dünyaya isteyerek gelmiyorlar. Ancak dünyaya geldikten sonra her insan n sa l kl yaflamas, f rsat eflitli inden yararlanmas gerekmektedir. Türkiye nin dört bir yan nda 3500 adet sa l k oca yap ld. Bu kurumlarda çal flmak hepimizin görevi ancak, herkes büyük kentlerde yaflamak istedi i için buradaki insanlar n ne yapt pek düflünülmemekte. Ve buralara doktor bulunamad için yeni yeni t p fakülteleri açmak ve ö renci say s n artt rmak gibi politikalar izleniyor. Öncelikle ülkemizin her yerini ayn ölçüde sevmeli ve ayn özveri ile bu kurumlarda çal flmak için can atmam z gerekmektedir. Bugünlerde maafllardan ve özlük haklar ndan da çok bahsediliyor ve duymak istemedi imiz b çak paras ndan. Bir hekimin bunlara ihtiyac olmamal ve her zaman öncelikle insan sa l n düflünmeli. Maalesef ülkemizde güzel bafllayan projeler de iflen hükümetler ve birkaç kiflinin kompleksi yüzünden hep yar m kal yor y l na geldik ve hala daha Türkiye Cumhuriyetinin sa l k sorununu nas l çözeriz diye konufluyoruz. Bütün bunlar bir yana çocuklar sa l kl do up, afl lar yap lm fl bir flekilde sa l kl büyüselerdi bizler bu kargaflan n içinde yer almazd k. Bu sebeple tedavi edici de il önleyici hekim olmam z çok önemli. Bugün sa l k sistemimizin en önemli sorunu burada yatmaktad r yatakl hastane yap yoruz diye gurur duyuyoruz. Bu asl nda utan lmas gereken bir durumdur. Art k dünyan n hiçbir yerinde böyle hastaneler kalmad. Önemli olan tedavi etmek de il insan sa l n korumak halk n bu konuda bilinçlenmesini sa lamakt r. nsanlar n eflit oldu una herkesten önce biz hekimlerin inanmas gerekti ini bir kez daha belirtiyorum. Siz gençlerin t p fakültesini seçmifl olman z çok önemli ve gurur verici. Önce iyi insan ve iyi hekim olun Türkiye yi gezin insanlar tan y n ve bütün insanlar sevin. Hepimizin t p bayram n kutluyorum diyerek sözlerine son verdi. Prof. Dr. Türkan SAYLAN SDÜ T p ta Akademik Yükseltme 14 Mart T p Bayram etkinlikleri çerçevesinde SDÜ Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen törende Akademik Yükseltme yap lan Profesör ve Doçentlere cüppeleri giydirildi. Törende, doçentlikten profesörlü e yükseltilen Prof. Dr. Ülkü Sar tafl, Prof. Dr. Y ld r m Songür, Prof. Dr. Vecihi K rdemir, Prof. Dr. Ali Ayata, Prof. Dr. Hüseyin Yorganc gil e cüppelerini SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, yard mc doçentlikten doçentli e yükseltilen, Doç. Dr. Ünal fiahin, Doç. Dr. H. Mesut Özsoy, Doç. Dr. Mehmet Özayd n, Doç. Dr. Abdullah Cinbafl a cüppelerini Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir, Doç. Dr. Füsun Ero lu, Doç. Dr. Remzi Özerdemo lu ve Doç. Dr. Serpil Demirci ye cüppelerini T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an giydirdi. fiükran Plaketleri SDÜ Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen 14 Mart T p Bayram töreninde, t p camias na eme i geçenlere flükran plaketleri verildi. K sa bir süre önce hayat n kaybeden Dr. Mehmet Özbek Bezir in ailesini temsilen Isparta Devlet Hastanesi Baflhekim Yard mc s Opr. Dr. Teoman Demirel e Isparta-Burdur Tabip Odas Yönetim Kurulu Üyesi Dr. fiule Hüni, Uzman Dr. Erdo an Sevük e Isparta-Burdur Tabip Odas Baflkan Opr. Dr. Mehmet Karatafl, l Sa l k Müdürü Dr. Levent Y lmazer e T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Hürriyet Nevres Aydo an, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar a Vali Vekili Volkan Köksal taraf ndan plaketleri takdim edildi.

7 12 Kanserde erken tan hayat kurtar r A.Candafl ÇORÇOK SDÜ Kültür Merkezi nde kanser haftas nedeniyle Kanser nedir? - Kanser de erken tan ve tedavi konulu bir panel düzenlendi. T p Fakültesi Araflt rma Uygulama Hastanesi taraf ndan gerçeklefltirilen panelde kanser ve erken tan n n önemi anlat ld. Panel, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir in aç l fl konuflmas yla bafllad. K rdemir, günümüzde kanserin kalp hastal klar ndan sonra ölüme yol açan ikinci en büyük hastal k oldu unu belirtti. Kanser tedavisinde geliflmelerin yavafl ilerledi ini vurgulayan K rdemir, Kanserde en etkin tedavi erken tan d r. Tümörün ilk safhalarda tan nmas tedavi imkanlar n n da artmas n beraberinde getirmektedir. En çok görülen kanser vakalar ndan birisi de sigara kullan m n n art fl na paralel olarak görülen akci er kanseridir. Sigara günümüzde belirlenmifl olan bütün kanser türlerinde etki göstermekle birlikte bafll bafl na da kanser yap c bir faktördür. dedi. Daha sonra kürsüye gelen Prof. Dr. Ali Ayata, çocukluk ça kanserleri ve çocuklarda s k görülen kanser tiplerinden bahsetti. Çocuklarda yüzde 32 gibi yüksek bir oranda en çok lösemi (kan kanseri) görüldü ünü belirten Ayata, bunu yüzde 25.3 le lenfoma (lenf bezi), yüzde 10,6 la beyin tümörü kanseri ve yüzde 6,2 ile wilms (Böbrek) gibi kanser türlerinin takip etti ini kaydetti. Çocuklarda kansere fiziksel, kimyasal ve baz mikrobiyolojik etkenlerin neden oldu unu belirten Ayata, teknolojinin geliflimi ile birlikte gen ve kromozomlar n da kanser üzerinde etkisinin oldu unun tespit edildi ini bildirdi. SDÜ T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal Ö retim Üyesi Doç. Dr. Hakk Perk ise erkeklerde görülen kanser tiplerinden yüzde 25 inin ürogenital türde oldu unu belirterek, ürogenital kanser türlerini 4 bafll k alt nda toplad. lk olarak Böbrek tümörlerinden bahseden Perk, Az görülen bir tür olmakla birlikte kemoterapi ve radyoterapi gibi yöntemlere en dirençli olan kanser türüdür. Ortalama 65 yafllar nda görülmekle birlikte flehir yaflam, tütün, hormon kullan m, petrol ürünleri, obezite, aspestozis, herpes virüs infeksiyonu ve baz böbrek hastal klar tetikleyici faktörleri oluflturmaktad r. Yan a r s, hematüri, kitle, kilo kayb gibi belirtilerle ortaya ç kmaktad r. Bu gurupta ele alaca m z en riskli kanser türlerinden biri mesanede gerçekleflmektedir. Yine sigara, çay, kahve, suni tatland r c lar, kronik irritasyonlar, virütik ve genetik yatk nl klar tetikleyen faktörlerdir. A r l idrar, p ht l kan, kemik a r s gibi belirtilerle ortaya ç kan bir türdür. Bu türde ele alaca m z en önemli kanser türü ise 80 yafl ndaki erkeklerde yüzde 80 görülen ve 50 yafl n üzerindekilerde de yüzde 20 gibi büyük oranda görülen prostat kanseridir. Erkeklerde akci er kanserinden sonra kanser türleri içerisinde yüzde 32 lik oranla en çok görülen bu tür erken teflhisle birlikte sorunsuz bir flekilde tedavi edilebilmektedir. Yafl, ailesel yatk nl k, rk, diet, hor- 13 monlar, vitamin yetersizli i ile ba lant l olarak ortaya ç kan prostat kemik a r lar, halsizlik, anemi, kilo kayb ve norolojik belirtilerle s kl kla görülmektedir. Hastal n tedavisi ise gözlem, cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi ile gerçeklefltirilmektedir. diye konufltu. Son olarak testis kanserine de inen Perk, testis kanserinin nadir görünen bir tür olmakla birlikte daha çok gençlerde ortaya ç kt n belirtti. Doç. Dr. Baha Oral ise Jinekolojik kanserlerle ilgili bilgi verdi. Jinekolojik kanserlerin dünyada kad nlarda görülen tüm kanser türlerinin yüzde sini oluflturdu unu belirten Oral, Serviks (Rahim a z ), Endemetrium (Rahim), Over (Yumurtal k) ve Vajen (D fl genital organ) türleri ile ilgili olarak belirtileri ve tetikleyen faktörlerle ilgili ayr nt l aç klamalarda bulundu. Kanser nedenli ölümlerin önemli bir yer tuttu unu söyleyen Oral, Tedavi sonuçlar teknoloji ile ilgili geliflmelerle paralel olarak ilerlememektedir. Bu sebeple günümüzde kanserlerle savafl politikas kanseri önlemek ve erken tan yönündedir. Bununla birlikte erken tan n n anlam hastal tedavi edilebilir bir seyirde iken belirlemektir. dedi. Kanser türleriyle ilgili yürütülen tedavileri anlatan Oral, son olarak ülkemizde bu konu ile ilgili olarak bir tarama program yürütülmedi ini bu sebeple kad nlar n muntazam flekilde doktor kontrolünden geçmesinin kanseri erken teflhis etmede önemli yer tutaca n belirterek sözlerine son verdi. Yrd. Doç. Dr. H. fienol Coflkun ise kanserde s k olarak kullan lan tedavi metodu olan kemoterapi ile ilgili olarak bilgiler verdi. Kanserin tan m n yaparak konuflmas n bafllayan Coflkun, kad n ve erkeklerde görülen kanser tiplerini tablo halinde dinleyicilere sundu. Kemoterapinin tan m n yaparak konuflmas na devam eden Coflkun, Kemoterapi kanser hastalar nda kullan lan a r bir ilaç tedavisidir. Sistematik bir tedavi hastal kl dokularla birlikte normal dokulara da zarar vermektedir. Kullan m amaçlar farkl olmakla birlikte kanser hücrelerinin öldürülmesi, kanserin yay lmas n n durdurulmas ve büyümenin yavafllat lmas gibi hedeflerle kullan lmaktad r. Kemoterapi tedavisi a r bir tedavi olmakla birlikte tedavi ile ilgili olarak k sa sürede bir çok yan etkide meydana gelmektedir. Kemoterapi konusunda uzman doktorlar taraf ndan hastaya uygun olarak düzenlenmeli ve hastane gibi uygun ortamlarda uygulanmal d r. dedi. Kemoterapinin haz rlan fl ve yan etkileri konusunda bilgi vererek konuflmas na devam eden Coflkun, kanserde erken tan n n çok önemli bir yer tuttu unu tekrar hat rlatarak sa l kl bir yaflam için özellikle sigara gibi tetikleyici faktörlerden uzak durulmas gerekti ini söyleyerek konuflmas n tamamlad. SDÜ T p'ta Ortopedi ve Travmatoloji K fl Okulu Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Bilimler Derne i (TOTB D) ve Türkiye Ortopedive Travmatoloji E itim Konseyi (TOTEK) taraf ndan ortaklafla düzenlenen Temel Bilimler ve Araflt rma K fl Okulu Isparta'da gerçeklefltirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Toplant Salonu'nda bafllayan k flokuluna 90 asistan ve uzman ortopedist ile 30 ö retici ö retim üyesi kat ld. 3 gün devam eden k fl okulu süresince kat l mc lara ortopedi ve travmatoloji konular nda temel bilgiler ile bu alanda yap lan yeni çal flmalar aktar ld. K fl Okulu'nun aç l fl törenide konuflan TOTB D Baflkan Prof. Dr. Ertan Mergen, ilki geçti imiz A ustos ay nda Konya Selçuk Üniversitesi'nde yap lan yaz okulunun büyük ilgi gördü ünü bu nedenle ikincisinin k fl okulu ad yla Isparta'da gerçeklefltirildi ini belirtti. 3 gün sürecek kurs süresince kat l mc lara kendi branfllar nda temel bilgiler ile yeni araflt rmalar konular nda bilgiler aktar laca n söyleyen Mergen, katk ve desteklerinden dolay kendileri de birer ortopedist olan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'la, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydo an'a teflekkür etti. Toplant da konuflan TOTEK Sekreteri Prof. Dr. Hakan Ömero lu ise, TOTEK'in TOTB D bünyesinde 2001 y l nda kuruldu unu, amaçlar n n meslektafllar n n uzmanl k ve uzmanl k sonras e itim düzeylerinin yükseltilmesi ve standartlar n n gelifltirilmesi oldu unu belirtti. Toplant da söz alan SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar'da böylesine önemli bir faaliyete ev sahipli i yapmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirerek, kat l mc lara baflar lar diledi.

8 14 15 Çanakkale fiehitleri An ld Çanakkale Deniz Zaferi F.Nilhan ÖZALTIN Türkler için Çanakkale ne ifade ediyordu? O y llarda Çanakkale ye stanbul un kilidi deniyordu. Kilit aç l rsa stanbul gider deniliyordu. Çanakkale yi savunmak stanbul u savunmak demekti. stanbul u savunmak Türkiye yi savunmakt. F.Nilhan ÖZALTIN Süleyman Demirel Üniversitesi nde Çanakkale fiehitleri ni anma töreni düzenlendi. Rektörlük önündeki Atatürk An t na Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir taraf ndan çelenk sunuldu. Ö retim elemanlar ve personelin kat ld anma töreni, sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas n n ard ndan SDÜ Kültür Merkezi nde Yrd. Doç. Dr. fienol Kantarc taraf ndan 1915 den 2005 e Çanakkale Ruhu konulu konferans ile devam etti den 2005 e Çanakkale Ruhu SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fienol Kantarc, Bugün Çanakkale Savafl - n n farkl bir boyutunu ele almak, 1915 den 2005 e nas l bir tablo ç km fl bunu ortaya koymak istiyorum. Çanakkale ruhunun portresi nas lm fl bunu gözlemlemeye çal flal m. Çanakkale de flehit olanlar bizim için yaflamlar n yitirdiler. Bugün burada oturmak için binlerce flehit verdik. Bir kar fl toprak vermemek için üç dakika sonra ölece ini bile bile savaflan flehitlerimiz bizim için, bu ülke için canlar n verdiler. Çanakkale de bu ruhla savaflt lar. Peki biz Türk milleti olarak ne yap yoruz? Her konuda ve olayda inan lmaz tepkisiz davran yoruz. Biz 1922 Mudanya dan beri savaflm yoruz. Devletler de insanlar gibidir. Büyük olmak için savaflmam z gerekiyor. Savaflarak hep bir fleyler elde etmifliz. Savaflmazsan z e er hiç kimse gelip a z n za bir parça ekmek koymaz. Savaflmazsan z K br s la ilgili de taviz verirsiniz. Amerika kuruluflundan bugüne kadar hep savaflm flt r. Çanakkale ruhu, Çanakkale de birileri bir kar fl toprak vermemek için canlar n verdi. Bugün birileri de rahatlar için toprak vermeye aday görünüyorlar. Bu ülkede o kadar garip olaylar oluyor ki, diplomas, bürokrasi o kadar etik d fl kal yor ki. 3 Kas m önemli bir milat. Çanakkale de u runa canlar n verdikleri bu topraklar 3 Kas m dan sonra sat lmaya baflland. Bugün Harbiye de Erasmus- Sokrates programlar uygulan yor no lu Mustafa Kemal in okulunda Leonardo Da Vinci, Erasmus, Sokrates programlar var. Benli imize, iliklerimize, içimize kadar ifllemifl. Mankurtlafl yoruz. Neden Pir Sultan Abdal, Dede Korkut, Mimar Sinan projelerimiz yok? Befl y l öncesine kadar AB ye karfl ç kanlar flimdi AB ye boyun e iyorlar Çanakkale portresi böyle devam ediyor. Bugün Türkiye nereye do ru gidiyor? Halk n yüzde 70 i AB ye girmek istiyor. Propagandalar yap l yor. Sanki tek kurtuluflumuz Avrupa Birli iymifl gibi. Tablo yürekler ac s. Bugün 18 Mart 2005, dün 18 Mart 1915 di. Acaba o flehitler bizim için ne düflünüyor hiç merak ettiniz mi? Bence merak etmeye de er. Titremeli ve kendimize gelmeliyiz. diyerek konuflmas n tamamlad. Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi nde Prof. Dr. Cemalettin Taflk ran taraf ndan Çanakkale Zaferi konulu konferans gerçeklefltirildi. K r kkale Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yard mc s ve Uluslararas liflkiler Bölüm Baflkan Taflk ran taraf ndan verilen konferansa SDÜ Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir, Genel Sekreter Ahmet Tevfik Köse, ö retim elamanlar ve çok say da ö renci kat ld. Taflk ran konferansta flöyle konufltu; Çanakkale Deniz Savafllar n n 90. y l n kutluyoruz y l ndan itibaren 18 Mart flehitler günü olarak kutlamaya bafllad k. Söyleyeceklerim bildi iniz konular ama tekrar hat rlatmak istedim. Çanakkale yi anlat rken duygusall ktan kurtulman z pek mümkün de il. Türklerin I. Dünya Savafl nda farkl cephelerde savaflt n belirten Taflk ran, Çanakkale cephesi en önemli cephelerden biri. Çanakkale cephesi niye aç ld? Bunu bilmemiz gerekiyor. dedi. Taflk ran, ngilizler için Çanakkale çok kolay geçilecek bir yerdi ve donanmalar na çok güveniyorlard. Fransa y da yanlar na alarak iki güç birleflti. Ayr ca bo azlar kapal oldu u için Rusya Karadeniz den ç kam yordu. Çanakkale Bo az nda da bir çok gemi özellikle tah l yüklü gemiler kald. Bunlar n d fl nda di er bir sebep Türklerin Süveyfl Kanal na tekrar geleceklerine inanmalar yd. Türkler için Çanakkale ne ifade ediyordu? O y llarda Çanakkale ye stanbul un kilidi deniyordu. Kilit aç l rsa stanbul gider deniliyordu. Çanakkale yi savunmak stanbul u savunmak demekti. stanbul u savunmak Türkiye yi savunmakt. Çanakkale Savafllar farkl özellikleri ile de önem kazanmaktad r. Çanakkale deniz ve kara savafl d r. Çanakkale de itilaf devletlerinin denizden müdahalelerine Türk ordusu karadan cevap vermifltir. tilaf devletlerinden 450 bin askere karfl n 350 bin Türk askeri savaflm flt r. Çanakkale de 20 ye yak n ülkeden asker savaflm flt r. Çanakkale geçilmez, geçilmedi de Çanakkale yi geçilmez yapan Türk askerinin ruhu vatan sevgisidir. tilaf devletlerinin 417 parça gemisi Çanakkale ye gelmifltir. Bizimse iki gemimiz vard. Bizim gemilerimiz Marmara da bekliyordu. Çanakkale de ngilizlerin keflif için getirdikleri at fl tanzimi yapan balonlar kullan lm flt. Bizim uçaklar m z da keflif görevi görüyordu. Elimizde ne varsa onlarla savaflt k. 137 topla iki k y fleridini muhafaza ettik. Az say daki ve eski toplarla etkili at fllar yapam yorduk. Di er handikaplar m zdan biri de yoklu un çok fazla olmas yd. ngilizler may nlardan geçeceklerine eminlerdi. Bilmedikleri 26 may n hatt bo aza paralel olarak dizilmiflti. Paralel olarak dizilmesinin nedeni manevra olarak kullan lan bölgeye döflenmiflti ki manevra yaparlarken isabet etsin. Çanakkale normal flartlar n savafl de ildi. Çanakkale nin geçilmeyifli oradaki ruhtu. tilaf donanmalar geçemeyeceklerini anlay nca Limni ve Bozçcaada daki üstlerine geri döndüler. ngilizler karadan ve denizden 25 Nisan da geçmek için geri döndüler. Karatepe, Seddülbahir ve Kumkale de kara savafllar bafllad. 25 Nisan da tilaf Devletleri Ar burnu na ç kartma yapt. Buras çok dik bir yerdi. Mustafa Kemal kendisine ba l taburu Ar burnu na götürüyor. Burada 20 bin Anzak askeri var. Anzak askeri Çimen Tepe ye ç kmak üzereyken Mustafa Kemal in taburu Anzak askerlerini geri püskürtüyor. tilaf devletleri 9 Ocak 1919 da Gelibolu yar madas n terk ediyor. Çanakkale herkesin kofltu u bir cephe, bu cephe de kad nlar m z, çocuklar m z, ö rencilerimiz var. Çok say da yetiflmifl insan m z Çanakkale cephesinde kaybettik. Çanakkale normal flartlar n savafl de ildi. Çanakkale geçilmemifltir. Türk insan ndaki yüksek ruh, vatan sevgisi, özgürlük arzusu ve cesareti Çanakkale yi geçilmez k lm flt r. Bunlar bizim atalar m z, bunlar unutmamam z, unutturmam z laz md r. fiehitler vurulduklar zaman ölmezler, unutulduklar zaman ölürler. dedi. Çanakkale geçilmemifltir. Türk insan ndaki yüksek ruh, vatan sevgisi, özgürlük arzusu ve cesareti Çanakkale yi geçilmez k lm flt r. Bunlar bizim atalar m z, bunlar unutmamam z, unutturmam z laz md r. fiehitler vurulduklar zaman ölmezler, unutulduklar zaman ölürler.

9 16 17 Prof.Dr.Alparslan IfiIK Küreselleflme ve Kemalizm Kamile BEKTAfi AB ye girmekle ülkemize demokrasi gelece ine inanan baz kimseler var. Onlar unutmas nlar ki biz tarihte demokrasiyi Avrupa ile mücadele ederek kazand k. fiimdi AB ye demokrasi için girmek istememiz saçma olur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö retim Üyelerinden Prof. Dr. Alparslan Ifl k, Küreselleflme ve Kemalizm konulu bir konferans verdi. SDÜ Kültür Merkezi nde düzenlenen konferansa, Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, SDÜ eski rektörü Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakç çok say da ö retim eleman ve ö renci kat ld. Konuflmas na Küreselleflme ve Kemalizm kavramlar n aç klayarak bafllayan Ifl k, günümüz konular çerçevesinde Avrupa Birli i (AB), Küreselleflme ve Kemalizm olgular nas l iliflkilendirildi ini de erlendirdi. Küreselleflme çok ustaca seçilmifl bir kavramd r. Bu kavram duyan herkeste s cak ça r fl mlar uyand r r. Geçmiflten bugüne bir çok ideoloji küreselleflmeyi kendilerine çekmifl ve kendilerince de erlendirmifllerdir diyen Ifl k, sözlerine flöyle devam etti: Tarihten bu yana Marksizm, Faflizm, Kemalizm ve slamiyet gibi ideolojilerin hepsinde küreselleflme kavramlar vard r. Ancak, Mustafa Kemal yani Kemalizm en iyi küreselleflmedir. Çünkü Mustafa Kemal in davas yaln z Türkler için kazan lmam flt r. Atatürk bunu flu flekilde dile getirmifltir; Bizim mücadelemiz yaln zca kendimiz için olsayd, bu kadar uzun sürmezdi, bu kadar kana, gözyafl na mal olmazd, bizim davam z bütün mazlumlar içindir. ABD nin bir yere demokrasi getirmesi meselesi ancak bebekleri leyleklerin getirdi i iddias kadar inand r c olur. AB ile ilgili aç klamalarda bulunan Ifl kl, flunlar söyledi: AB söz konusu oldu u zaman genellikle akla flu gelir, acaba AB ye girsek mi olur girmesek mi olur. Bu do ru de ildir as l sorulmas gereken bu insanlar bizi al rlar m almazlar m sorusudur. Biz ne olursa olsun AB ye girelim diyoruz onlar ise rahat, ister al r m ister almam düflüncesinde. 17 Aral k bir müzakere sonucu falan de ildi, bir jüriydi. Yani ortada bir jüri var biz ev ödevimizi yap p gösterece iz onlar kontrol edecekler be enmezlerse yeni direktifler sunacaklar. AB ye girmekle ülkemize demokrasi gelece ine inanan baz kimseler var. Onlar unutmas nlar ki biz tarihte demokrasiyi Avrupa yla mücadele ederek kazand k. fiimdi AB ye demokrasi için girmek istememiz saçma olur. Amerika n n bir yere demokrasi getirmesi meselesi, ancak bebekleri leyleklerin getirdi i iddias kadar inand r c d r. Biz Amerika n n Orta Do u ya, Irak a getirdi i kanl demokrasiyi bugün aç k flekilde görüyoruz. V ETNAM nas l dize getirdi? SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü nün düzenledi i Vietnam ABD yi Nas l Dize Getirdi? konulu konferansa Bilkent Üniversitesi nden Doç. Dr. Esat Arslan konuflmac olarak kat ld. Amerika n n geçmiflte Vietnam a yapt kültürel bask lar anlatarak konuflmas na bafllayan Arslan, ABD Vietnam halk n kendi kültürüne yabanc laflt rm flt. Bu ifle öncelikle e itimden bafllam fl, k rsal kesimden bafllayarak e itimi yok etme çabas na giriflmiflti. O dönemde Vietnam a 14 ortaokul ve liseyle bir üniversite kurulmufltu. Vietnam halk n n resmi dilini de kald ran Amerika bunun yerine Romanca y getirmifl, meydana getirdikleri yeni yaz yla okumayazma seviyesini düflürmüfllerdi. Bunlar Amerika n n, Vietnam halk n n kültürsüzlefltirilmesi için yürüttü ü çal flmalard r. Ve sonuçta Vietnam halk kendi kültürüne yabanc laflm fl ve di er bir kültür taraf ndan, yani H ristiyanl k taraf ndan bast r lm flt r. Kültürsüzleflmenin taban nedir diye bakt m zda, bugün, Bat n n birçok yere H ristiyanl k politikas yaparak girmesi bir kültürsüzlefltirme politikas d r. Vietnam savafl y llar nda halk sadece e itimleri, dilleriyle de il, dini inan fllar yla da kültürlerinin d fl na ç kmak zorunda Kamile BEKTAfi kalm flt r. dedi. Amerika n n flu anda Irak a yapt klar ile Vietnam aras nda ba nt kurarak elefltiren Arslan, Amerika, demokrasi slogan yla girdi i bir çok yere çocuk iflkenceleri, çocuk ölümleri getiriyor. Özellikle Amerika n n Irak ta camilere yapt sald r lar ve slam dünyas n bu vahflete baflkald rmadan seyirci olarak bakmas n k n yorum. Amerika n n Irak taki varl sonras nda endifleli sorular var. ABD nin Irak ta ikinci bir Vietnam yaflay p yaflayamayaca sorusu. Ve eminim ki Vietnam da yapt hatalar burada devam ettirdi i sürece bir felaket daha yaflayacakt r. Bir topluma psikolojik olarak bu kadar zarar vermek insanlar ruhsal olarak kemiklefltirir ve ileride büyük sorunlara yol açar. Amerika Vietnam da gerçeklefltirdi i hatalar n ço unu Irak ta da tekrarlamakta. Vietnam da oldu u gibi hiçbir hukuki dayanak olmadan, özgürlefltirme yalan ile gitti i Irak ta da baflar s z olamaya mahkumdur. Ama bütün bunlara ra men ABD, Vietnam halk n n direnifli üzerine burada askeri anlamda baflar sa l yamam fl, ard nda binlerce ölü b rakarak Vietnam dan çekilmek zorunda kalm flt r. diye konufltu. ABD yi ABD Vietnam halk n kendi kültürüne yabanc laflt rm flt. Bu ifle öncelikle e itimden bafllam fl, k rsal kesimden bafllayarak e itimi yok etme çabas na giriflmiflti. Doç.Dr.Esat ARSLAN

10 18 19 SDÜ de Kad nlar Günü Etkinli i 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi nde bir etkinlik düzenlendi. Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) taraf ndan haz rlanan etkinli e Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Etkinlikte Rektör Baydar, En güzel sözler kime söylenmifltir? En güzel duygular kimler için flark lara dökülmüfltür? Ana yüre i de il midir sevginin ve özverinin en s n rs z n yaflayan? Sevgi ve güzellik üzerine dile getirilenlerin hemen hemen tümü kad nlar m za ait de il midir? diyerek bafllad konuflmas na flöyle devam etti; Tarihsel geliflim sürecinde Türk kad nlar n n yeri hep önemli olmufltur. Dünyadaki en zor mesleklerden birisi olan anneli i gerçeklefltiren kad nlar m z, hoflgörü, sab r, sevgi, flefkat duygular ile yo rulmufl bir yüre in, annelik sorumlulu u ile, bütün bu güzel duygular bir çocu a verebilme çabas, takdir edilmeye ve sayg duyulmaya herkesten daha çok hak etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Türk kad n na ve Türk annelerine verdi i de eri, onlara duydu u güveni her zaman göstermifltir. Kurtulufl Savafl y llar nda, erke i cepheye giden Türk Kad n, çocu unu yetifltirmifl ve evinin geçimini sa lam fl, silah ve cephane tafl yarak savafla kat lm flt r. Bu davran fl ile Türk Kad n, Türk toplumundaki önemli yerini bir kez daha ispat etmifltir. Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet bir ba ms zl k, özgürlük ve özgürlefltirme mücadelesinin ürünü olarak kad na gereken önemi vermifltir. Rektör Baydar, SDÜ olarak kad nlar n konumunu güçlendirmek için, SDÜ de Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi kuruldu unu ve merkezde kad n e itimi, istihdam ve kad n n konumunu güçlendirici proje çal flmalar n n sürdürüldü ünü belirtti ve son olarak, kad n-erkek eflitlik yürüyüflünde tüm kad nlar n kad nlar gününü kutlad. KASAUM Müdürü Doç. Dr. Songül Sallan Gül ise yapt konuflmada, ülkemizde sadece 15 üniversitede kad n sorunlar araflt rma ve uygulama merkezi oldu unu bunlardan birinin de SDÜ de kuruldu unu belirtti. Gül, merkezin kad nlar gününde aç lmas n n ayr bir önem tafl d n n alt n çizdi ve merkezin amaçlar yla ilgili flunlar söyledi, Yurtiçi ve d fl nda kad n sorunlar yla ilgili araflt rmalar yapmak, kad n e itiminin yükseltilmesini sa lamak, kad n-erkek eflitli i, kad n n kamusal alanda çal flmas, e itimde birlik ve eflitlik sa lamak, bunlara yönelik toplant lar, kurslar ve e itici seminerler düzenlemek, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ya yönelik kad n sorunlar yla ilgili dersler vermek, araflt rma yapmak, arfliv oluflturmak. Gül ün ard ndan Isparta Kad n Platformu üyesi Suna Uysal, 2000 y l nda kurulan Kad n Platformu ve çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Isparta da 10 dernekle çal flmalar n yürüttüklerini belirten Uysal, kad nlar n sorunlar na yönelik çal flmalar sürdürülerek, muhtaç ailelere ayni ve nakdi yard m çal flmalar yap ld n belirtti. Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyelerinden Yrd. Doç. Rengin Büken Çal flma Yaflam nda Kad n konusunda yapt konuflmas nda kad nlar n sorunlar na ve tarihten günümüze toplumdaki yerlerine de indi. Büken, günümüzde kad nlar n ifl gücüne kat l mlar n n az oldu unu ve e itim düzeyi düflük olan kad nlar n çal flma yaflam na girmek istemediklerini belirtti. Büken son olarak, kad nlar erkekler gibi istihdam alanlar na sahip olmal, ayr mc l a u ramamal, eflit ücret almal, sosyal güvenlik haklar ndan yararlanmal d r. Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Duru Gündo an ise Ev çi fiiddet konusunda bir konuflma yapt. Gündo an, fliddetin ister kamusal, ister özel alanda meydana gelsin kad n n temel hak ve özgürlü ünü k s tlayan bir olay oldu unu belirtti. Kad nlar n en çok korunduklar yer olan evlerinde fliddete maruz kald klar n, ev içi fliddetin sosyal bir konu oldu unu belirten Gündo an sosyal güvence olmad ndan dolay dövülen kad n n suskun kalmay tercih etti ini de sözlerine ekledi. GSF Ö retim Üyelerinden Yrd. Doç. Nevin Güven Sanatta Kad n konulu konuflmas nda kad n sanatç lar n sanata kat l mlar ndan bahsetti. Kad n her dönem esin perisi durumuna gelmifl yada sanat yap t n biçimlendirmifltir. Sanat n öznesi de il hep nesnesi olmufltur, günümüzde geleneksel düflüncelerde kad n art k ev iflleri yan nda sanatsal üretime de girmifltir. dedi. Güven, kad n sanatç lar n her dönemde sanata ivme kazand rd klar n da sözlerine ekledi. Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi KASAUM aç ld Kamile BAKTAfi Süleyman Demirel Üniversitesi nde Kad n Sorunlar Araflt rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) aç ld. Vali Vekili Volkan Köksal, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Rektör Yard mc s Prof. Dr. smail Karaca ve çok say da davetlinin kat ld KASAUM un aç l fl n n 8 Mart Dünya Kad nlar Günü nde gerçekleflmesi ayr bir önem tafl d. Fen- Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Songül Sallan Gül ün Müdürlü ünü yürütece i merkez; seminer salonu, kütüphane, çal flma ofisleri ve di er sosyal ünitelerden olufluyor. Merkez hakk nda bilgiler veren Sallan Gül, KASAUM un yurtiçi ve d fl nda kad n sorunlar yla ilgili araflt rmalar yapmak, kad n e itiminin yükseltilmesini sa lamak, kad nlar n istihdam, kad n haklar ve eflitli i konusunda çal flmalar yapmak üzere kuruldu unu belirtti. Sallan Gül, ayr ca çeflitli toplant lar ve kurslar düzenlenerek kad n n konumunu güçlendirici çal flmalar n yürütülece ini belirtti. KASAUM un aç l fl nda bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, kad n n oldu u yerde nezaketin bulundu unu belirtti. Baydar, Buradaki nezaket ve zarafetin sürekli olmas n diliyoruz. Kad nlar n de eri Cumhuriyet projesiyle artm flt r ve kad nlara verilen bu de er her zaman desteklenmelidir. dedi. Rektör Baydar, son olarak tüm kad nlar n Dünya Kad nlar Günü nü kutlad. Vali Vekili Volkan Köksal ise yapt konuflmada flunlar söyledi; Bir bilim yuvas na yak fl r flekilde haz rlanan bu merkezin önümüzdeki günlerde iyi fleyler yapaca na inan yorum. nflallah bu merkez amac na ulafl r. Kokteylle devam eden aç l fl töreninde ayr ca Seramik Araflt rma ve Uygulama Merkezi taraf ndan haz rlanan seramik sergisi de büyük ilgi gördü. Yrd. Doç. Serap Ünal, Elif Bayrak ve Ayflegül Acar taraf ndan haz rlanan seramikler ça lar boyunca kad n, tarihte ve günümüz modern dünyas nda kad n portrelerini konu ediniyor. Tabaklar, vazolar, ana tanr çalar ve kad n figürlerinden oluflan sergide k rka yak n eser yer al yor. Rektör Baydar, kokteyl öncesinde, aç l fl törenine kat lan ve KASAUM un kurulufluna eme i geçen bayan ö retim üyelerine ve davetli bayanlara birer k rm z gül vererek, kad nlar gününü kutlad.

11 20 21 Bayanlar güçbirli i için SDÜ de bulufltu F.Nilhan ÖZALTIN SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar n efli Nilüfer Baydar öncülü ünde gerçekleflen toplant ya, Isparta Valisi sa Parlak n efli Raife Parlak, Burdur Valisi Can Direkçi nin efli Aysen Direkçi, SDÜ Senatosu ve yöneticilerinin eflleri, bayan ö retim üyeleri, sivil toplum üyelerinin baflkan ve üyeleri olmak üzere 50 ye yak n bayan kat ld. Toplant da konuflan Nilüfer Baydar, e itime destek kampanyas kapsam nda Süleyman Demirel Üniversitesi için neler yap labilece i konusunda karar vermek amac yla böyle bir toplant düzenlediklerini belirtti. Nilüfer Baydar, Bilindi i üzere 12 y ll k bir geçmifle sahip Süleyman Demirel Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler aras nda ilk s ralarda yer al rken, olmas gereken örtülü alan n Isparta Kad n Platformu ile Vali sa Parlak n efli Raife Parlak ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar n efli Nilüfer Baydar n öncülü ünde gerçeklefltirilen yard m yeme i ilgi gördü. Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Saray nda gerçeklefltirilen yeme e Vali sa Parlak, Belediye Baflkan Vekili Ahmet Aydemir, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve di er protokol erkan ile 500 e yak n davetli kat ld. Yemekte, birer konuflma yapan Raife Parlak ve Nilüfer Baydar, sembolikte olsa yard m amaçl olarak gerçeklefltirilen yemekten elde edilecek gelirin, SDÜ de okuyan baflar l ve yard ma muhtaç ö rencilere burs olarak da t laca n söylediler. Gecenin haz rlanmas nda eme i geçenlerle, bu yeme e kat larak maddi ve manevi yard mlar n esirgemeyen ancak yüzde 40 n yapabilmifl durumdad r. Geriye kalan yüzde 60 l k bölüm tamamlanmay beklemektedir. 45 bine yaklaflan ö renci say s ile Türkiye nin en büyük 7 üniversitesi içerisinde yer alan üniversitemizin yar m kalm fl acilen tamamlanmas gereken fiziki mekanlar vard r. Öncelikle hedeflenen, Kapal Spor Salonu nun tamamlanarak milli sporcular n kamp merkezi haline getirilip, ilimizin tan t lmas ve geliflmesine katk sa lanmas d r. Ayr ca sürekli e itim merkezini aktif hale getirerek yetiflkin e itimiyle ilimiz halk na daha fazla hizmet sunulmas düflünülmektedir. Bu kapsamda üniversite ve sivil toplum örgütleri olarak ilimizin kalk nmas ve çocuklar m z n gelece i aç s ndan elimizden geleni yapmam z hem annelik hem vatandafll k görevimizdir. dedi. Toplant da, toplumsal konularla SDÜ Ö rencilerine yard m yeme i herkese teflekkür eden Raife Parlak ve Nilüfer Baydar, bu yemekle Ispartal tüm kad nlar n güç birli i oluflturdu unu ifade ettiler. Yemekte Burdur E itim Fakültesi Müzik Bölümü, SDÜ Dans ve Halk oyunlar Kulübü ö rencilerinin seslendirdi i eserler ve sergiledi i ilgili neler yap labilece i, kad nlar n topluma giriflimci olarak kazand r lmas, okuma-yazma bilmeyen kad nlar için neler yap labilece i ve e itime yönelik konferanslar düzenlenmesi konular nda düflünce ve projeler gündeme geldi. Üniversite ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çal flmalar yürütebilmesi konusunda görüfl birli ine var ld. Toplant da, geliri üniversitemize ba fllanmak üzere 22 Nisan da bir akflam yeme i düzenlenmesine karar verildi. Ayr ca yemek masraflar n n da büyük firmalar taraf ndan finanse edilmesi konusunda fikir birli ine var ld. Etkinli in organizasyon komitesine Alev Küçüksille, Nihal Aytaç, Melike Anl, Suna Uysal, Filiz Teksoy, Semra Karatosun, Nilay Keskin, Songül Sallan Gül, Gülin Beyman ve Nilay Aflk n getirildi. oyunlar büyük alk fl ald. Dans Kulubü ö rencileri Vali Parlak, Rektör Baydar ve tüm davetlileri dansa ve oyunlara kald rarak onlara efllik ettiler. Yemekte 10 milyar liran n üzerinde gelir elde edildi i ve bunlar en k sa sürede ihtiyaç sahibi ö rencilere burs olarak da t laca aç kland. Rektör Baydar ABD ziyaretini de erlendirdi F.Nilhan ÖZALTIN Rektör Baydar Her iki ülkede var olan bilimsel ve teknolojik araflt rma kurumlar aras nda iflbirli ini gelifltirmek, ö renci ve araflt rmac de iflim programlar n organize etmek, Avrupa Birli i ülkelerinde oldu u gibi ERASMUS program benzeri bir programla k sa süreli ö renci de iflimleri ve her iki ülkede kardefl üniversiteler oluflturmak konusunda düflüncelerimiz var. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, makam nda gerçeklefltirdi i bas n toplant s nda fiubat tarihleri aras nda ABD'ye yapt ziyareti de erlendirdi. Amerika'da yaflayan Türk bilim adamlar taraf ndan kurulan TASSA'n n (Turkish American Scientists and Scholars Association / Türk-Amerikan Bilimadamlar Birli i) davetlisi olarak ABD'ye gitti ini belirten Baydar, ziyaretinin amac n n Amerika'da yaflayan Türk bilimadamlar ile Türkiye'de yaflayan bilimadamlar aras nda bilim, e itim ve teknoloji alan nda mevcut iflbirli ini gelifltirmek ve yeni iflbirlikleri konusunda giriflimlerde bulunmak oldu unu belirtti. Bu amaçla Amerika'da Türklerin çal flt baz Üniversitelerle, Türkiye'den davet edilen baz Üniversitelerin Rektörleri ve ö retim üyelerinin, George Washington Üniversitesi'nde bir araya geldiklerini kaydeden Baydar, flöyle devam etti: "Konferans n TASSA'n n misyonunu yerine getirmesinde etkin olaca na ve Amerika ve Türkiye'de bulunan araflt rmac ve akademisyenler aras nda bir köprü oluflturaca na inanc m sonsuzdur. Özellikle Amerika'da e itim görmüfl 28 ö retim eleman na sahip olan üniversitem aç s ndan bu konferans önem kazanmaktad r. TASSA'n n Amerika ve Türkiye aras ndaki bilimsel, akademik ve teknolojik alanlardaki iliflkiyi artt raca na inan yorum. Her iki ülkede var olan bilimsel ve teknolojik araflt rma kurumlar aras nda iflbirli ini gelifltirmek, ö renci ve araflt rmac de iflim programlar n organize etmek, Avrupa Birli i ülkelerinde oldu u gibi ERASMUS program benzeri bir programla k sa süreli ö renci de iflimleri ve her iki ülkede kardefl üniversiteler oluflturmak konusundaki düflüncelerimiz var."rektör Baydar, konferans n sonucuyla ilgili olarak; Türkiye ve ABD aras nda özellikle üniversitelerin iflbirli i ve proje ortakl konusunda çal flmalar yapmas na, Amerika'daki Türk ifladamlar n n oluflturacaklar fon ile Türk ö retim üyesi ve ö rencilerin ABD üniversitelerindeki e itimlerinin desteklenmesine, TASSA toplant lar n n ABD ve Türkiye'de yap lmas na karar verildi ini belirtti. Öte yandan Baydar, ABD ziyaretinde Amerikan Ortopedik Cerrahlar Birli inin y ll k bilimsel toplant s na da kat ld klar n vurgulad. Ayr ca Uluslararas Ortopedik Spor Hekimli i Komitesi yönetim kurulu toplant s na da ifltirak etti ini söyleyen Baydar, komitenin açaca Tak m Doktorlu u kurslar ndan birisinin Isparta'da yap lmas için aday olduklar n ve 2005 sonbahar yada 2006 ilkbahar nda Tak m Doktorlu u Sempozyumu'nun Isparta'da düzenlenmesi ile ilgili söz ald klar n belirtti. Toplant n n ard ndan bas n mensuplar n n sorular n yan tlayan Baydar, SDÜ'nün logosunun de ifltirilmesi konusunda sorulan bir soruya, logoyla ilgili kurumsal kimlik oluflturulmas için böyle bir kamuoyu yoklamas na gidildi ini, en iyi ve ak lda kal c bir logo için böyle bir çal flma yap ld n söyledi. Baydar, Süleyman Demirel'in imzas n n logodan ç kartmak için çal flman n yap lmad n, flimdiki logoya 1992 tarihi ve üniversitenin ad n n eklendi ini belirtti. Rektör Baydar, " mzan n kald r lmas söz konusu de il. Süleyman Demirel'in imzas na en çok sahip ç kacak kurum Süleyman Demirel Üniversitesi'dir" dedi. Ö renci aff ile ilgili sorulan bir soruyu ise Baydar, son Üniversiteleraras Kurul'da al nan kararlarla ayn düflüncede oldu unu, af ç kt takdirde SDÜ'de 7 bin ö rencinin yaralanaca n bunun da üniversitede ciddi bir mekan s k nt s yarataca n sözlerine ekledi.

12 22 Rektör Baydar TRT 2 ye konuk oldu SDÜ ile Belediye aras nda protokol imzaland Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Belediyesi aras nda " l Bilgi Sistemi" çal flmalar n n yap labilmesi amac yla iflbirli i ve dan flmanl k hizmeti verilmesini öngören bir protokol imzaland. Protokole SDÜ ad na Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Isparta Belediyesi ad na Baflkan Hasan Balaman imza koydular. Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Belediyesi aras nda imzalanan bu protokol çerçevesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Alg lama Araflt rma ve Uygulama Merkezi, Isparta Belediyesi bünyesinde oluflturulacak "Kent Bilgi Sistemi" ile daha sonra e-devlet faaliyetleri çerçevesinde oluflturulacak " l Bilgi Sistemi" çal flmalar nda Belediye'nin ihtiyaç duyaca alanlarda dan flmanl k hizmeti verecek. SDÜ Rektörü Baydar, üniversite olarak tüm imkanlar n bölgede yap lacak çal flmalara sunduklar n ve desteklediklerini belirterek, "Belediyemiz taraf ndan oluflturulacak il bilgi sistemi çal flmalar için bizden dan flmanl k hizmeti istendi, bizde Uzaktan Alg lama Uygulama ve Araflt rma Merkezimizin de erli bilim adamlar na bu konuyu ileterek, mevcut protokolü imzalad k" diye konufltu. Belediye Baflkan Hasan Balaman ise belediye olarak bilimsel dan flmanl k ve di er konularda üniversiteden her zaman destek gördüklerini belirterek, Rektör Baydar' n flahs nda tüm SDÜ'ye teflekkür etti. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, TRT 2'de yay nlanan ve yap mc l n Canan Kumbasar' n yapt "E itim Dünyas " program n n konu u oldu. Program 14 Ocak Cuma günü saat 13.00'de canl olarak yay nland. 20 dakika süren programa, Burdur Valisi Can Direkçi ile Burdur E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gökay Y ld z'da konuk olarak kat ld. Programda, SDÜ'nün Ulusal E itime Destek Kampanyas 'na yapt katk, ça n insan n yetifltirmede üniversitelere düflen görevler ve SDÜ'nün vizyonu gibi konular ele al nd. Bucak ta SDÜ tan t m SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi ö rencilerine SDÜ' ye anlatt. Lise Müdürü Taner Bacaks z' n daveti üzerine Bucak' a giden Rektör Baydar, beraberinde Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir, T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydo an ve Genetik Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nejat mirzal o lu ile birlikte ö rencilerin karfl s na ç kt. SDÜ' nün bir dünya üniversitesi oldu unu, TÜB TAK Kariyer Projeleri'nde SDÜ' nün 13 projesinin kabul gördü ünü, ö renci say s itibar yla Türkiye'deki üniversiteler aras nda 7. s rada yer ald n belirten Rektör Baydar, bu y l yap lacak üniversite s nav nda Fen Lisesi ö rencilerinin SDÜ' yü tercih etmelerini istedi. Ö rencilerin çeflitli sorular n cevaplayan Rektör Baydar ve di er yetkililer, daha sonra Bucak'ta bulunan Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu' nu ziyaret ettiler. Rektör Baydar, SDÜ' yü tan tma toplant lar n n bölgemizdeki il ve ilçelerde bulunan fen ve anadolu liselerinde sürdürülece ini kaydetti. 23 Rektör Baydar dan Bas n Toplant s Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, 4 Ocak 2005 tarihinde makam nda gerçeklefltirmifl oldu u bas n toplant s nda Süleyman Demirel Üniversitesi nin mali y l bütçe ödenekleri hakk nda bilgi verdi. Baydar, 2004 y l Personel giderlerinin YTL, 2005 y l için YTL, Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri 2004 y l için YTL, 2005 y l için YTL, Mal ve Hizmet Al m Giderleri 2004 y l için YTL, 2005 y l için YTL, Cari Transferler (*) 2004 y l için YTL, 2005 y l için YTL, (*2005 y l ödene inin YTL si özel ödenek olarak gösterilmifltir.) Sermaye Giderleri 2004 y l için YTL, 2005 y l için YTL (yat r m giderleri), Genel Toplam giderleri 2004 y l YTL, 2005 y l YTL oldu unu belirtti. Baydar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile ortaklafla gerçeklefltirdi i sportif hareketlerin bilgisayar destekli dinamik analiz yöntemleri ile incelenmesi, SDÜ ve GSGM ortakl yla, Biyo-mektronik yöntemlerle spor yaralanmalar n n ve egzersizin kas iskelet sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik sürdürülen çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. 1- Süleyman Demirel Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ortakl yla, sportif hareketlerin bilgisayar destekli dinamik analiz yöntemleri ile incelenmesi Biyolojik sistemlerin yap s ve fonksiyonlar n n, mekanik yöntemlerle incelenmesi olarak tan mlanan Biomekanik; t p, spor bilimleri, mühendislik gibi bilimleri de ilgilendiren disiplinler aras bir bilim dal olarak bilinir. Biomekanik araflt rmalarda temel hedefler; a) Sportif verimi artt rma, b) Spor yaralanmalar n n önlenmesi ve azalt lmas c) Farkl hastal klar ve do umsal yada edinsel yap sal patolojilerdeki yürüme ve flekil bozukluklar n n tan nmas /düzenlenmesi, ayakkab destekleri/ ortez/ protez planlanmas d r. Bu amaçlarla kullan lacak hareket analiz sisteminde, sporcular n sportif aktivite s ras ndaki üç boyutlu hareketi video kameralarla belirlenir ve çözümlenir. Kay t, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak yap labilir. Ancak, araflt rmalar, üç boyutlu bilgisayar analiz sisteminin, farkl l klar daha iyi de erlendirdi ini ve düzenli paternlerin ortaya ç kmas n n sa land n göstermifltir. Çözümleme sonucunda; yaralanmaya neden olan teknik hatalar belirlenir, vücut ve ekstremite hareketleri aras ndaki iliflkiler de erlendirilir. Sportif hareketler s ras ndaki aç sal h z ve ivmeler hesaplanarak, sportif iliflkiler de erlendirilir. Sportif hareketler s ras ndaki aç sal h z ve ivmeler hesaplanarak, sportif verimi artt rmak amac yla kullan labilir. Ayr ca, prevansiyon amaçl olarak kullan lacak malzeme ve özellikler belirlenebilir. Hareket Analizi laboratuar nda kullan lmas planlanan sistemler; Sportif verimin gelifltirilmesi, sportif yaralanmalar n önlenmesi, spor yaralanmalar sonras rekondisyon devresinde,

13 24 25 Rektör Baydar, Kurulacak laboratuvar ve spor tesisleri ile Isparta n n Milli Sporcular n kamp merkezi olmas n istiyoruz olimpiyatlar na kat lacak her branfltaki Türk milli tak m sporcular na Isparta da haz rl k kamp yapt rmak istiyoruz. sporcunun sahaya geri dönmesinde yard mc olunmas, ortopedik ve sportif cihazlar n etkilerini izleyebilme, sportif teknik analizler yapabilme, e itim ve antrenman yöntemleri belirleyebilme ve gelifltirebilme, rehabilitasyon protokolleri oluflturabilme, spor branfllar nda oyun ve taktik analiz yapabilme, ürün planlamas ve gelifltirilmesi amaçlar do rultusunda kullan lacakt r. Katma de er; Sporcu performans takiplerinde görev alabilecek teknik elemanlar n yetifltirilmesi için olanak sa lanacak ve yeni bir istihdam alan oluflturulabilecektir. Lisans e itimini tamamlayanlar hareket analizi ve biyomekanik alanlar nda lisansüstü çal flmalar yapabileceklerdir. Antalya ili spor turizmi aç s ndan dünyada say l merkezlerden biridir. Her y l iki yüzün üzerinde yabanc spor kulübü bu bölgede haz rl k kamplar yapmaktad r. SDÜ Spor Hekimli i AD. Antalya iline yak nl nedeniyle bu kulüplere sa l k hizmeti ve performans takip hizmeti verebilmektedir. Bu proje kapsam nda yeterli destek al nd nda verilen hizmetler karfl l ülkemize döviz girdisi kazand rma olana do acakt r. Özet olarak projenin deste iyle, Biyo teknoloji, biyomedikal teknolojisi, biyomekanik, ileri ve yeni teknolojik uygulamalar, temel t p, deneysel t p, spor hekimli i, ameliyata yard mc cihazlar, spor biyo-mekani i, ak ll malzemeler ve sistemlerin t pta kullan m, yapay zeka ve zeki sistem uygulamalar konular nda araflt rma ve deneysel çal flmalar yap lacakt r. 2- SDÜ ve GSGM ortakl, biyo-mekatronik yöntemlerle spor yaralanmalar n n ve egzersizin kas iskelet sistemi üzerindeki etkilerin incelenmesi Bu araflt rman n amac, kas-iskelet sistemi üzerinde ataletin (hareketsizlik), egzersizin, sporun ve hatal spor tekniklerinin etkilerini biyomekatronik yöntemlerle incelemek ve elde edilen verileri yaralanmalar n teflhis ve tedavisinde, ayr ca do ru spor tekniklerinin gelifltirilmesinde ve sportif performans n artt r lmas nda kullanmaktad r. Biyomekanik araflt rmalar kapsam nda biyolojik dokular üzerinde gerekli deneylerin yap labilece i cihazlara (donan ma) ve yaz l mlara ihtiyaç bulunmaktad r. Bu deneyler; çekme, s k flt rma, y rt lma, kayma, gerilme gevflemesi, sürünme, e ilme, yorulma ve gerilme-gerinme testlerinden oluflmaktad r. Bu deneylerin uygulama alanlar, kemik dokular, kas, tendon ba yap lar gibi yumuflak dokular, biyo malzemeler, kauçuk, köpük, plastikler, yap flt r c lar, tekstil hammaddeleri, filimler, fiber yap lar ve de iflik medikal ürünlerdir. Bu çal flmada, oldukça karmafl k yap da ortaya ç kan biyolojik malzemelerin davran fllar t p bilimi ve bir çok mühendislik disiplininin iflbirli i ile incelenecektir. Çal flmalar m z n sonucunda, do al kompozitlerin yerine kullan labilecek baz biyo-malzeme özelliklerinin belirlenmesi de mümkün olacakt r. Bir di er önemli sonuç ise, bu tür araflt rmalarda kullan labilecek cihazlara ait bir ulusal teknoloji alt yap s n n oluflturulmas d r. Deney s ras nda hatalar minimuma indirgemek, veri ak fl n ve depolamas n kolaylaflt rmak için seçilecek cihazlar n bilgisayar kontrollü olmas na özen gösterilmifltir. Deneyler sonucunda elde edilen veriler yard m ile osteoporoz ve osteoartirit gibi hastal klar veya yaralanmalar n neden oldu u kas, ba, kemik ve k k rdak hasarlar da incelenebilecektir. Elde edilecek veriler ve kurulacak modeller, kas iskelet hastal klar ve hasarlar n n tan, tedavi ve rehabilitasyonunda gelifltirilecek yeni yöntem ve çal flmalara fl k tutacakt r. Ayr ca yeni biyomedikal cihazlar ve sporcular n performans n n gelifltirilmesine yard mc olacakt r. Çal flmalar spor hekimli i ile ilgili deneysel araflt rmalara ve do ru hareket modellerinin gelifltirilmesine katk da bulunacakt r. Ayr ca deney sonuçlar gerek bir sonlu eleman yaz l m olan ANSYS, gerekse de yapay sinir a lar, bulan k mant k ve genetik algoritma gibi yapay zeka yöntemleriyle modellenerek farkl süre ve parametrelerin etkisinin, baz parametreler kullan larak tahmin edilmesi amaçlanm flt r. Bu yöntem, deney say s n önemli miktarda azaltarak, hem zaman hem de ekonomiden tasarruf edilmesini sa layacakt r. Tahmin sonuçlar, deney sonuçlar ile karfl laflt r larak modellerin geçerlili i ve tutarl l tart fl lacakt r. Bu ba lamda, t p ve mühendislik bilimlerinin kesiflti i biyomekanik, mekatronik, biyomühendislik alanlar nda, üniversite-sanayi aras nda, üniversiteler aras nda ve disiplinler aras nda dayan flma ve iflbirli i oluflturulacak ve yeni teknolojiler üretilecektir. Katma de er; Bu proje uzun vadede, biyo-mekatronik alan nda yeni cihaz ve teknolojilerin tasarlan p gelifltirildi i, modellendi i ve üretildi i, bu konularda üniversitemize vizyon oluflturacak araflt rmalar yap lmas hedeflenmektedir. Proje tamamland nda ülkemiz aç s ndan elde edilmesi planlanan katma de erler; T bbi cihaz ve malzemelerdeki d fl ba ml l n azalt lmas, Ülkemiz teknolojisi, bilgi birikimi ve yerli ifl gücü ile yap lan üretimin artt r lmas, genç nüfusa sa l k sektöründe yeni ifl imkanlar sa lanarak istihdam n artt r lmas, üretilen sarf malzemelerine Ar-Ge deste i verilmesi, ülkemizdeki eski teknolojili cihazlar n bak m ve onar m deste inin, yap lan çal flmalar fl nda gelifltirilerek bilimsel birikime dönüflmesi, ülkemizin teknoloji çöplü ü olmas n n önüne geçilmesi, kullan m hatalar sebebiyle çok yüksek maliyetlere sat n al nan cihazlar n kullan m d fl kalmas n n önlenmesi, nitelikli biyomedikal personeli yetifltirilmesine katk da bulunulmas, üniversite-sanayi iflbirli inin artt r lmas, imalat sanayine destek sa lanmas ve yan sanayinin de gelifltirilmesidir. Spor Salonu 2006 da bitecek Rektör Baydar, üniversite bünyesinde yap m devam eden Spor Salonu nun 2005 y l içinde bitirilemeyece ini aç klad. Baydar, tüm müracaat ve giriflimlere ra men 2005 y l içinde Spor Salonu nu bitirme flans olmad n belirtti. Bu sene Kütüphane ve Merkezi dersliklerin kalan bölümlerinin inflaatlar n bitirilmesi ve onun d fl nda da Mühendislik ve Teknik E itim Fakültesi olarak planlanacak olan Bat Kampusü nde özellikle bina alt yap lar n n ve d fl görünüfllerinin de ifltirilmesine yönelik olarak çal flmalar n sürdürüldü ünü söyleyen Baydar, 2005 y l içinde hükümetin haz rlam fl oldu u kanun teklifleri var. 15 yeni üniversitenin kurulmas gündeme gelecek. Biz Süleyman Demirel Üniversitesi olarak 2005 y l nda Burdur da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin kurulmas n destekliyoruz. Bu üniversitenin kurulmas ile birlikte biz tabi ki ayn yasa içinde ayr bir Isparta E itim Fakültesi ve Beden E itimi Spor Yüksekokulu kurmak istiyoruz. Ama esas iste imiz Türkiye nin ihtiyaç duydu u spor elemanlar n yetifltirecek bir Spor Bilimleri Fakültesi nin özlemi içerisindeyiz. Tüm Türkiye yi kapsayacak, tüm yüksekokullar n fakülteye dönmesini istiyoruz. Bununla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. dedi Olimpiyatlar na talibiz Rektör Baydar, Kurulacak laboratuvar ve spor tesisleri ile Isparta n n Milli Sporcular n kamp merkezi olmas n istiyoruz olimpiyatlar na kat lacak her branfltaki Türk milli tak m sporcular na Isparta da haz rl k kamp yapt rmak istiyoruz. dedi. Burdur da 9 milli sporcunun e itim gördü ünü de belirten Baydar, ak ll s n f alt yap lar oluflturularak e itim verilmesi konusunda çal flmalar n oldu unu belirtti. Teknokent çal flmalar h zla devam ediyor Teknokent çal flmalar için Sanayi ve Ticaret Bakanl na müracaat yap ld n söyleyen Baydar, Isparta Teknoloji Bölgesi nin k sa sürede onaylanaca n tahmin etti ini belirtti. SDÜ nün öncülük etti i Teknoloji Bölgesi nde Mühendislik-Mimarl k, Ziraat ve T p Fakültesi a rl kl olaca n vurgulayan Baydar, 3-4 ay içerisinde kurucu flirketin faaliyete geçirilece ini ve 25 flirket daha kurularak özellikle bu bölgenin ihtiyaç duydu u alanlarda çal flmalar n yap laca n belirtti. Teknokent kurulum sürecinin resmen bafllad n belirten Rektör Baydar, bu do rultuda Sanayi ve Ticaret Bakanl görevlilerinin SDÜ ye alt yap araflt rmas na gelece ini kaydetti. Bu çal flmalar n k sa sürede tamamlanaca n umdu unu belirten Baydar, kurum onay ndan sonra bir flirket kurulaca n bildirdi. SDÜ olarak Teknoloji Bölgesi ne Ar-Ge deste i vereceklerini belirten Baydar, Teknoloji Bölgesi nin Isparta ve Burdur a büyük katk lar sa layaca n sözlerine ekledi. Isparta halk özelefltiri yapmak zorunda Baydar a göre, Ispartal üniversiteyi ekonomik anlamda bir rant kap s olarak de il, dünyaya aç lan bilim penceresi olarak görüp alg lamal. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Isparta da yaflayan insanlar öz elefltiride bulunmaya davet etti. Isparta n n üniversite-halk kaynaflmas noktas nda çok eksiklerinin bulundu unu belirten Baydar, Ispartal üniversite bana gelsin diye bekliyor. Bu zamana kadar hep suçlu üniversite olmufl. Burada yaflayan insanlarda hiç mi suç yok bir düflünsünler. dedi. Baydar Isparta halk na Üniversiteye bu zamana kadar ne koyduk? diye düflünme ça r s nda bulundu. Kayseri de üniversite-halk aras nda müthifl bir kaynaflma gördü ünü anlatan Baydar, buradaki tutuma anlam veremedi ini söyledi. Isparta halk n n ilk hareketi hep üniversiteden bekledi ini belirten Baydar, flöyle konufltu: Ispartal sanmas n, üniversiteli size gelecek. Hep suçlu üniversite olmufl. Ancak üniversiteye ne koyduk? diye hiç düflünmüyorlar. Burada ise böyle bir oluflum yok. Isparta halk özelefltiri yapmak zorunda. Her fley üniversiteden bekleniyor. Ispartal üniversitesine sahip ç ks n. Üniversite hep ekonomik anlamda rant kap s olarak görülüyor. Burada okuyan ö renciye hep flehre sa lad girdi gözüyle bak l yor. SDÜ, dünyaya aç lan bir bilim penceresi olarak alg lans n ve nitelensin istiyorum. Kampus içerisinde Giriflimci flbirli i Koordinatörlü ü kurduk. Giriflimciler buran n her türlü imkanlar ndan yararlanabilirler. dedi.

14 Mart Meteoroloji Çal fltay A. Candafl ÇORÇOK DM Isparta Bölge Müdürü Ramazan Gür Meteoroloji kurulufllar n n bafll ca amac atmosfer olaylar ndan kaynaklanan olumsuz flartlardaki, can ve mal güvenli ini temin etmek, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine önemli ölçüde katk sa lamak amac yla, toplum için zaman nda ve do ru hava tahminleri ile gerekli uyar lar yapmakt r. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu ve DM Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilen çal fltayla kutland. Üniversitemiz Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen çal fltaya Isparta Valisi sa Parlak, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Vecihi K rdemir, DM Isparta Bölge Müdürü Ramazan Gür, ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Çal fltay n aç l fl konuflmas n gerçeklefltiren Üniversitemiz Fen- Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölüm Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tokgözlü Meteoroloji denildi inde hava nas l olacak ve iklim nas l olacak gibi sorular akla gelmektedir. Asl nda bu bir yan lg d r. klim uzun süreli hava hareketlerinin ortalamas d r. diyerek bafllad konuflmas na flöyle devam etti; K sa ve uzun vadeli hava tahminleri sosyal ve ekonomik aç dan oldukça önem arz etmektedir. Kifliler aktivitelerini hava tahminlerine göre organize ettiklerinden dolay sa lam ve güvenilir hava tahminlerini ihtiyaç duyulmaktad r. klimin potansiyel bir tehlike oldu unu ve bu tehlikenin önüne geçebilmek ve erken hareket edebilmek için iklim biliminin önemini unutmamal y z. Gelecekte yaflanacak ola anüstü hava koflullar na karfl stratejiler üretilmesi de iklim bilimi sayesinde gerçeklefltirilmektedir. klim bilimi sayesinde do al afetlerin üstesinden ekonomik ve sosyal tedbirler al narak gelinebilmektedir. Zararlar n en aza indirilmesi ve erken uyar sistemlerinin gelifltirilmesi için meteorolojiye verilen önemin ve kaynaklar n artt r lmas gerekmektedir diyerek sözlerine son verdi. Tokgözlü nün ard ndan kürsüye gelen DM Isparta Bölge Müdürü Ramazan Gür, 23 Mart 1950 den bu yana Dünya Meteoroloji Günü nün kutland n belirtti. Gür, Hayat m z n her yönüyle ilgili olarak sunulan meteorolojik hizmetler; havac l k, tar m, t p, ulaflt rma, istatistik, enerji, inflaat, e lence ve turizm gibi bir çok alanda etkili gibi görünse de, iklim de iflikli i, ozon tabakas, sera etkisi, hava kirlili i gibi benzeri güncel konulardaki problemlerle de etkinli ini göstermektedir. Gerek yurdumuzdaki, gerekse dünyadaki bütün Meteoroloji kurulufllar n n bafll ca amac atmosfer olaylar ndan kaynaklanan olumsuz flartlardaki, can ve mal güvenli ini temin etmek, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliflmelerine önemli ölçüde katk sa lamak amac yla, toplum için zaman nda ve do ru hava tahminleri ile gerekli uyar lar yapmakt r. Verilen her türlü meteorolojik hizmetin amac, hem do rudan hem de dolayl olarak toplumun huzur ve güvenli ini sa lamaktad r. diyerek konuflmas n tamamlad. Prof. Dr. Zafer Aslan, Prof. Dr. Süleyman Tolun un bilimsel sunumlar ile devam eden etkinlik iki oturum da gerçeklefltirilen çal fltayla devam etti. Prof. Dr. Ali Kemal Yakut un baflkanl nda gerçeklefltirilen birinci oturumda; Mustafa Uysal Tefer Projesi, Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araflt rma ve Uygulama Merkezi Meteorolojik Sensörler, Kürflad Özkan Da l k Orman Bölgelerinde Meteoroloji stasyonu Kurulacak Yer Tespitinde Orman Yetiflme Ortam Bilgisinden Yararlan lmas, Onur Çarkç Erken Uyar Sistemleri, Mustafa Avc Sellerin Ormanlardaki Zararlar konulu çal flmalar n sundular. Yrd. Doç. Dr. Reflat Selbafl n baflkanl nda gerçeklefltirilen ikinci oturumda ise; Prof. Dr. Ali Kemal Yakut Dünya da ve Türkiye de Rüzgar Enerjisinin Durumu, Erken Dikmen Rüzgar Enerjisi Sistemleri ve Rüzgar Türbinleri, Arzu fiencan Günefllenme fiiddetinin Yapay Sinir A lar yla Tahmini, Adnan Çal k klim fiartlar n n Malzeme Özelliklerine Etkisinin Araflt r lmas, Arif Emre Özgür Düzlemsel Günefl Kollektörlerin de Üst Taraftan Olan Is l Kay plar n n Azalt lmas nda Çift Cam Uygulamas n n Önemi konulu sunumlar ile çal fltay sona erdi. Günümüz Türkçesi ve Dünya Görüflleri Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Hacettepe Üniversitesi Ö retim Üyeleri'nden Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral taraf ndan, "Günümüz Türkçesi ve Dünya Görüflleri" konulu bir konferans verildi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Rektör Yard mc s Prof. Dr. smail Karaca, ö retim elemanlar ve çok say da ö rencinin kat ld konferansta konuflan Doral Türkçe'nin zengin bir dil oldu unu belirterek, dilimizi korumak ve yaflatmak gerekti ini söyledi. Kendisinin her Türk vatandafl gibi ülkesini, tarihini, dilini ve kültürünü sevdi ini vurgulayan Doral flunlar söyledi "Do al kaynaklar n fark ile de ülkeler büyük ve küçük ülke olmuyor. Örne in bor yataklar yönünden dünyan n en büyük rezervine sahip olan ülke olmam za ra men bir çok konuda IMF gibi kurumlara ba l durumday z. Hindistan, M s r gibi ülkelerin kökleri çok eskilere dayanmas na ra men dünyan n fakir ülkeleri aras nda yer almaktalar. Bununla birlikte 150 y ll k bir tarihe sahip olan Amerika dünyan n en büyük ekonomik gücü halinde. Zengin ve fakir ülkeler aras ndaki fark, temel ahlaki kurallara sayg, dürüstlük, sorumluluk, irade, çal flkanl k ve ana dile sayg gibi de erlerle meydana gelmektedir. Geliflmifl ülkelerde bunlara sayg duyulmaktad r. Biz do ru bak fl aç s na sahip olmad m z için fakiriz. Bununla birlikte nüvemizi ve do am z korumay hep unutuyoruz. Ulusal e itimde ana dilimizi kullanmay en iyi flekilde ö retmemiz gerekmekte. Türkçemiz kelimeden oluflan bir dil de ildir. Bu konuya çok önem vermeliyiz ve bunun için her zaman söylüyorum ve söyleyece im hepimizin 3 kitaptan da olsa bir kütüphaneye sahip olmas flart. Türkiye Türkçesi'nin konuflulan en iyi Türkçe oldu una de inen Prof. Dr. Mahmut Nedim Doral, "Türkçe'yi dünyada 500 milyon insan konufluyor. Türkler olarak bugüne kadar pek çok devlet kurmufluz fakat Türkçe'yi kaybetmemifliz. Bugünde dilimizi korumak ve gelifltirmek için çal flmal y z. Günümüz dünyas nda yabanc dil bilmemiz gerekiyor, ancak kendi ülkemize yabanc olmamak flart yla." diye konufltu. Ulusal e itimde ana dilimizi kullanmay en iyi flekilde ö retmemiz gerekmekte. Türkçemiz kelimeden oluflan bir dil de ildir. Bu konuya çok önem vermeliyiz ve bunun için her zaman söylüyorum ve söyleyece im hepimizin 3 kitaptan da olsa bir kütüphaneye sahip olmas flart. Prof. Dr. Mahmut Nedim DORAL

15 28 Türk Kültürü ve Siyasi Etik Özellikle türkülerimiz di er kültürlerin türkülerinden oldukça farkl d r. Türkülerimizdeki çeflitlilik ve zenginlik baflka ülkelerin halk müziklerinden bizi ay r r. Çünkü Anadolu da Ege, Karadeniz türküleri gibi farkl tatlar baflka kültürlerde bulunmamaktad r. A. Candafl ÇORÇOK Demokratik Sol Parti Genel Baflkan Zeki Sezer taraf ndan SDÜ Kültür Merkezi nde Türk Kültürü ve Siyasi Etik konulu bir konferans verildi. Konferansa SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, ö retim elemanlar ve çok say da konuk kat ld. Sezer son günlerde siyasetçiler Türkiye nin siyasi konular n konufluyorlar diyerek bafllad konuflmas nda Geçmifl günlerde Antalya da kat ld m bir etkinlikte yapm fl oldu um konuflmay burada da tekrarlamak istiyorum. Türk Kültürü ve Siyaset hep ayr konularm fl gibi ele al n yor. Türk kültürü, daha genifl anlamda kültür ve siyasi etik ayr olarak görülse de gerçekte kültürümüze sahip ç k p onunla geliflmeye çal flmak etik de erleri pekifltirir. Anadolu topraklar nda eski kavimlerin de etkisi ile büyük bir kültür birikiminin mirasç lar oldu umuzu düflünüyorum. Bugün tek kültürlü bir dünyaya gidilmek isteniliyor. Etkin güçler taraf ndan sinema, tv ve benzeri araçlarla küresel dünyaya tek kültür dayat l yor. Sosyal, kültürel ve siyasal yaflam birbirine benzetilmeye çal fl l yor. Uygarl k projesinde kültürlerin korunmas ve geniflletilmesi dünyaya ayr bir renk katar. Tek kültürlü dünyada yaflaman n anlams z ve bofl oldu unu düflünüyorum. Binlerce y ll k büyük bir kültürün mirasç lar olarak onu korumal ve geniflletmeliyiz. Baz kesimler Anadolu da hayat n 1071 de bafllad n san yorlar. Ama daha öncede Anadolu da yaflam vard. Helen, Bizans, Hitit, Asur gibi uygarl klardan ald m z birikim sayesinde genifl bir kültür yelpazesine sahibiz. Kültür ve sanat da birlikte kullanmak gerekir. Sanat sayesinde kültür yay l r ve genifller. Toplumlar üzerinde duyarl l geniflletecek olan sanatt r. Öyle derin bir halk kültürüne sahibiz ki türkülerimizle a lay p gülüp, ninnilerimizle çocuklar m z uyutuyoruz. Özellikle türkülerimiz di er kültürlerin türkülerinden oldukça farkl d r. Türkülerimizdeki çeflitlilik ve zenginlik baflka ülkelerin halk müziklerinden bizi ay r r. Çünkü Anadolu da Ege, Karadeniz türküleri gibi farkl tatlar baflka kültürlerde bulunmamaktad r. Bizim bu farkl l m z ve zenginli imizi yanl fl anlay p farkl taraflara yöneltmek isteyenler var. AB sürecinde baz kültürlerimiz az nl k statüsüne indirgemek isteniliyor. Bunlar Türkiye ye karfl yap lan bir ay p olarak düflünüyorum. Bundan 800 y l önce Anadolu topraklar nda ayd nlanma gerçeklefltirildi. Türkiye 800 y l öncesine götürülmek isteniliyor. Mevlana bizim, Yunus Emre bizim, Afl k Veysel bizim ne olursan ol yine gel diyen Mevlana bu topraklara fl k saçm flt r. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Atatürk fl bizi daha çok ayd nlatm flt r. Türkülerin orijinal formlar nda söylenmesi güzel olmakla birlikte ça dafl platformda senfonik olarak seslendirilmelerinin de çok güzel bir fley oldu unu düflünüyorum. Çok sesli müzik uygulamalar n da çok önemsiyor ve bunu baflaran toplumlarda demokrasi oldu unu düflünüyorum. Bütün bunlarla birlikte Kültür Bakanl, Turizm Bakanl na yem edildi. Cumhuriyet döneminde kültürel alanda yap lan yat r mlar günümüzde yap lmamakla birlikte, bir çok devlet tiyatrolar ve kültür merkezleri ödenek yetersizli inden dolay kapat lmakta. Kültürel birikimimizi siyasal yozlaflma yüzünden siyasi etik oluflturmak için kullanamad k. Özellikle askeri yönetimlerle birlikte her on y lda bir kesintiye u rayan demokrasi ile tüm kesimleri siyasetten uzaklaflt rd k. Siyaset yap larak ö renilece ine inanmakla birlikte, her on y lda bir demokrasiye ara verildi inde, alakas olmayanlar bakan oldu. Siyaset bilimden kopart ld. Akademisyenler siyasette yer almad. Bilimin fl ndan yararlanamayan siyasi etik yozlaflt. Örgütlü kesim siyasetten kopar ld. Siyaset tarikat iliflkileri artt. Siyaset afl r pahal laflt. Siyasi kadrolar n büyük paralar harcayarak baflka baflka isimlerle birlikte olmalar, kamu araflt rmalar na göre parayla baz kesimlerin yönlendirildi i görüldü. En önemlisi gençlik siyasetten kopar ld. Siyasi parti üyesi olamayan gençler daha yeni ç kar lan yasa ile birlikte siyasi partilere üye olmaya bafllad lar. Bu büyük olumsuzlukla ç kar ba ml s olmayan gençlerin önü kesildi. Oysa gençlerimiz çok iyi yetifliyorlar ve geliflen teknoloji sayesinde 29 dünyay çok iyi gözlüyorlar. Siyasi partilerdeki yozlaflman n azalt lmas na yönelik gençlerin siyasi partilerde görev almalar gerekti ini düflünmekteyim. Bunun yan s ra kad nlar m z n da siyasette daha çok yer almalar gerekiyor. Siyasetin etik olmayan ellerde oldu unu düflünüyorum. Bununla birlikte siyasi partisiz bir demokrasi olmayaca na göre gençlerin nitelikli insanlar n ve bilim adamlar n n siyaseti kurtarmak için görev almalar gerekmektedir. Hepimizin tafl n alt na elimizi koymas gerekiyor. Hepimizin Türkiye nin gelece ine katk da bulunmas n istiyorum diyerek sözlerine son verdi. Çal flma Yaflam na Bak fl Süleyman Demirel Üniversitesi, ktisadi dari Bilimler Fakültesi taraf ndan organize edilen konferansa Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Çal flma liflkileri Dan flman smail Bayer kat ld. Bayer, Geçmiflten Gelece e Çal flma Yaflam na Bak fl: fl Sendikas ve Sigorta Yasalar nda Son Durum konulu bir konferans verdi. Bayer, çal flma yaflam ile ilgili bir genifl çerçeve çizmek amac nda oldu unu belirtti. Hangi bölümden olursan z olun bir yerlerde çal flma yaflam n n içerisinde olacaks n z diyen Bayer, Cumhuriyet ten önce Mecelle fl Hukuku Kanunun oldu unu, Cumhuriyet le birlikte zmir ktisat Kongresi nin yap ld n ve böylece ifl kanunlar n n geliflim ve de iflim içinde oldu unu, günümüzde de yeni ifl kanunun yürürlükte oldu unu kaydetti. Bayer, 1930 da ç kart lan ifl yasas kanunuyla 30 y l idare edildi ini daha sonra 1971 lerde 1475 say l ifl kanununun ç kart ld n ard ndan da 2003 lerde 4857 say l yeni bir ifl kanunun ç kart ld n söyledi. K dem tazminat yasas n ve k dem tazminat n n çal flma yasas ndaki sorununun devam etti ini ve uzun sürede devam edece ini belirten Bayer konuflmas na flöyle devam etti; fl güvencesi konusunda son y llara kadar k dem tazminat yüzünden çok çat flmalar oldu. fiimdi yeni düzenlemelere gidiliyor. Çal flma iliflkilerinde ifl sa l ve ifl güvenli i konusu önem kazanmakta say l kanunda ifl sa l ve ifl güvenli i ile ilgili 40 aflk n yönetmelik ç kt. Avrupa Birli i yönetmeli inden tercüme edilip uygulamas yap ld ve bu yüzden çok fazla yönetmelik ç kar ld. dedi. Bayer, stihdam gerçeklefltirmek için olumsuz bask y kald rmam z gerekiyor. Önemli olan istihdam gelifltirmek. Böylelikle ekonomik rahatl a gidebiliriz. stihdam art nca üretim artacak ve refah seviyesi yükselecektir. Çal flma yaflam nda çal flma süreleri önemlidir. fl yasas nda s n rl olsa da ifl yasas kanunu getirildi. fiimdi ç kart lan ifl gücü yasas nda akdin ve feshin yaz l olmas gerekli. 30 iflçinin üzerinde iflçi çal flt r - l yorsa ifl gücü yasas ndan yararlan labilecek. dedi. Bayer, Sendika ve toplu sözleflme yasas n da anlatt ve iflçi-iflveren-devlet aras ndaki sosyal iliflkiler iyi gidiyorsa her fleyin yolunda gidece ini belirtti. Türkiye deki Ekonomik Büyüme A. Candafl ÇORÇOK SDÜ ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ile Ekonomi ve Yönetim Kulübü taraf ndan, Isparta'da Verimlili i Artt rma Projesi (VAP) kapsam nda Büyüme Stratejileri ve Verimlilik- Kalk nma, Teknoloji ve Verimlilik liflkileri konulu bir konferans düzenlendi. Konuflmac konuk olarak MPM Uzman Dr. Halit Suiçmez in kat ld konferansta genel olarak Türkiye nin 2001 krizinden sonraki dönemde ekonomik büyümesi ve bu büyümenin alt yap s n dinleyicilere aktard. Ekonomik büyüme ve verimlilik gibi kavramlar n tan m n yaparak konuflmas na bafllayan Suiçmez, Türkiye de çok ve az konuflulan fleyler var. Bununla birlikte ekonomi konusu gündemde en çok yer kaplayan konulardan birisi. Peki nas l büyüdük? yi mi? Kötü mü? stihdam art yor mu? gibi sorular maalesef yan ts z kal yor. Türkiye deki büyüme verimlili e ba l bir büyüme de ildir. Genelde üretim ve tüketim art fl yada sermaye art r m gibi etkenlerle ekonomi ivme kazanmakta. dedi. Türkiye Ekonomisi nin performans n tablolarla aç klayan Suiçmez, Geliflmifl ülkelerde büyüme verimlili e ba l d r. Yani de iflen teknoloji ve yenilenen tekniklerle gerçekleflen ucuz maliyetli üretimlerle verimlilik art r larak büyüme sa lanmakta. Ancak biz teknolojiyi gelifltirerek ucuz maliyetli üretim yapam yoruz. AB ülkeleri ile aram zda bulunan en büyük sorunda bu. Tar mda özellikle bu konu kendini aç kça ortaya koyuyor. Teknolojiye dayal tar ma geçmedi imiz sürece tar m sektörümüz gerilemeye devam edecek ve rekabet gücünü kaybedecektir. Türkiye de büyüme istikrars zd r ve istihdam yaratm yor. Verimlili e dayanm yor ve niteli i tart fl lm yor. Vizyonu ve muhasebesi yok. Biz akademik kariyer sahipleri olarak bu konuda daha fazla araflt rma yapmal y z diyerek konferans n bitirdi.

16 30 F.Nilhan ÖZALTIN Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi nde Türk Dünyas ve Nevruz konulu bir konferans gerçeklefltirildi. Üniversitemiz Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Araflt rma ve Uygulama Merkezi taraf ndan düzenlenen konferansa Türk Devlet ve Topluluklar Dostluk ve Kardefllik flbirli i (TÜDEV) Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Abdülhaluk Çay kat ld. Çay konuflmas nda, 21 Mart Nevruz un bölücü terörün vatan kurma ve bugünü milli bayram ilan etme giriflimleri ile gündeme getirdikleri bir gün olarak kamuoyuyla ilgi çekilmeye çal fl ld n belirtti. Çay, Nevruz a bakt m zda Türk Milli Takvimi diyebilece imiz 12 Hayvanl Türk Takvimini, bahar n karfl lanma gelene ini görüyoruz. 12 Hayvanl Türk Takvimine göre 21 Mart y l bafl olarak görülürdü. Destanlarda da Nevruz aranabilir. Türkiye nin siyasi kültürü fiehname de geçen Nevruz gelene i ortaya ç kar. Türk destanlar na bak ld nda 7-8 destanda bunu görmek mümkündür. Bunlardan en önemlisi Ergenekon destan d r. 21 Mart gün dönümüdür. Buna K rg zlarda Türkiye'de Üniversiteli Olmak, Ba ml l k Özerklik SDÜ Kültür Merkezi'nde Türkiye'de Üniversiteli Olmak ve Ba ml l k-özerklik" konulu bir konferans düzenlendi. Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Y ld r m B. Do an' n konuflmac olarak kat ld konferansa, Rektör Yard mc s Prof. Dr. Mahmut Bülbül, Isparta MYO Müdiresi Prof. Dr. Kezban Ifl k, ö retim elemanlar ve çok say da ö renci kat ld. Isparta Meslek Yüksekokulu taraf ndan organize edilen konferansta, Do an genel olarak gençlerin sorunlar n anlatmaya çal flt. Türkiye'de üniversiteli olman n zor oldu unu belirten Do an " Özellikle geliflmesi bizde oldu u gibi sanc l olan ülkelerde üniversite ö rencilerinin üzerine büyük bir yük biniyor. Bu yüklerin alt ndan kalkabilmek için öncelikle iyi yurttafl olmak Türk Dünyas ve Nevruz A. Candafl ÇORÇOK Ça, Yenigün isimleri verilirdi. 90 l y llarda Sovyetler Birli i nin da lmas ile ba ms zl a kavuflan Türk Cumhuriyetleri nde Nevruz gündeme getirildi ve bayram olarak kutlanmaya baflland. O tarihten itibaren bizde de devlet taraf ndan kutlanan bir bayram haline geldi. Osmanl Döneminde de sarayda Nevruz gelene inin oluflturuldu u görülüyor. Nevruz fliirden sosyal hayata ve saray adab nda önemli rol alm flt r. Nevruz bir baflkald r günü de ildir. Geleneklerimizden gelen bir bayramd r. Kardefllik, dayan flma ve hoflgörüyü temsil eden bir bayramd r. dedi. Çay, Türk Dünyas ndan da bahsetmek istedi ini belirtti ve flöyle devam etti, 250 milyon Avrasya camias var. Bu co rafya yer alt, yerüstü, insan gücü ile jeopolitik önem tafl yan bir bölgedir. Oldukça genifl petrol havzas bulunmaktad r. Dolay s yla büyük devletler bu enerji kaynaklar na sahip olmak için politikalar yürütmektedir. Çay, 1991 de Türk dünyas ve Türkiye nin kucaklaflt n belirtti ve Bu co rafyada kavga kendi kavgam zd r. Bu co rafya çok önemli ancak iyi yönetimler getirilememifltir. dedi. zorundas n z. yi yurttafl olmazsan z eksik kal rs n z. Eyleminiz ve düflünceniz ne olursa olsun hedefe ulaflamaz çok çabuk y pran r ve bitersiniz. Ben her zaman kendime flu fikri ilke edindim. Ben önce iyi insan, sonra iyi yurttafl ve sonra da iyi bir doktorum. Sizlerin de bunu bu flekilde görmenizi ve düflünmenizi istiyorum" dedi. Konuflmas na özerklik ve ba ms zl k kavramlar n anlatarak devam eden Do an " Özerklik denince akl n za ne geliyor? Özellikle ö rencilik hayat m zda özerk ve ba ms z bir hayat sürebiliyor muyuz. Yoksa hiyerarfli içerisinde kaybolup gidiyor muyuz. Bu ülkenin ne istedi ini bilen, soran ve sorgulayarak yetiflen bir gençli e ihtiyac var. çinizde kaç kifli ö renci haklar n, not sistemini, kendini koruyan kanunlar tam olarak biliyor. Özerkli inizi ve ba ms zl n z en iyi flekilde kullan n. Ülkenin geliflimi s ras nda üzerinizi binecek yükleri böylelikle daha rahat kald rabilirsiniz" diye konufltu. 31 TÜRK YE AB iliflkisine SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fienol Kantarc, Türkiye AB liflkileri, Dünü, Bugünü, Yar n konulu bir konferans verdi. Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen etkinlikte Kantarc, Türkiye-AB iliflkisini karfl l ks z aflk olarak de erlendirdi. Kantarc, Günümüzde Türkiye nin ç karlar n koruyanlar ve düflünenler statükocu olarak adland r lmakta. Ve bununla birlikte karfl l ks z, platonik aflk peflinde koflanlarda ne olursa olsun AB ye girelim derlerken kendilerinden ve ülkemizden ödün vermekteler. En basit ortakl kta bile insanlar masaya oturup ç karlar n ve menfaatlerini konuflurlar. Fakat biz bu ortakl kurmaya çal fl rken bir çok olay görmezden gelmekteyiz. Baz sorular sormal y z kendimize!. AB gerçekten bizi istiyor mu? AB nin kaç y ll k ömrü kald? Norveç- sviçre gibi Avrupa n n ortas nda bulunan ülkeler neden AB ye girmiyorlar? Bütün bu sorular sorulmuyor ve adeta görmezden geliniyor. dedi. Konuflmas na Avrupa ve Amerika n n konuyla ilgili gerçek görüfllerini belirterek devam eden Kantarc, CIA 17 Aral k 2004 tarihinden birkaç gün önce bas nda yer almayan bir raporu aç klad. Türkiye nin üyeli i AB yi parçalayacakt r. Avustralya Stratejik Araflt rma Merkezi nin bir raporuna göre Türkiye nin üyeli i stratejik ve co rafi aç dan AB nin güvenli ini tehlikeye sokacakt r. Bunun gibi bir çok örnekle birlikte biz acaba neyin peflinden kofluyoruz? Avrupa hiçbir zaman bizi kendinden saymad. Fransa Halk n n yüzde 74 ü ve tüm AB de yaflayan insanlar n yüzde 80 i bizi istemiyor. dedi. Avrupa ve Dünya bas n nda AB ve Türkiye ile ilgili karikatürleri göstererek konuflmas na devam eden Kantarc medyaya da de inerek Maalesef en büyük kirli oyunlarda medya üzerinden gerçeklefliyor. Amerika da yay nlanan diziler ve haberlerde ya da Avrupa da, Türkiye olabildi ince karalan yor ve oldu undan çok farkl bir halde gösterilmeye çal fl l yor. Bununla beraber bizim bas n m zda da bir çok haber maalesef görmezden gelinmekte. diye konufltu. Avrupa ve AB nin gelece i ile ilgili olarak konuflmas n sürdüren Kantarc flöyle devam etti: AB bir uygarl k projesiydi. AB iflsize ifl, evsize ev, daha fazla ekmek, daha fazla özgürlüktü. Ancak günümüzde Avrupa Birli i kendi halk na ifl bulamaz hale geldi. Son kat lan ülkelerle birlikte iflsizlik oran yüzde 40 a yaklaflt. Bu Avrupa m? Bize ifl verecek. Git gide yafllanan nüfusu ile birlikte. AB serbest dolafl md, kalk nmayd, milli gelirin yükselmesiydi. AB zaten y k lacak bu sorunlarla birlikte ayakta kalmas çok zor görünüyor. Bununla birlikte AB bize baz konularda zorlama yap yor. K br s sorunu, Ermeni sorunu, az nl k sorunu, Ege sorunu gibi. Madem AB ye girece iz hep beraber serbest dolaflaca z Ege hepimizin denizi olacak K br s a beraber gidece iz peki neden bu konular her f rsatta gündeme getirme ihtiyac duyuyorlar. KARfiILIKSIZ AfiK benzetmesi A. Candafl ÇORÇOK En basit ortakl kta bile insanlar masaya oturup ç karlar n ve menfaatlerini konuflurlar. Fakat biz bu ortakl kurmaya çal fl rken bir çok olay görmezden gelmekteyiz. Baz sorular sormal y z kendimize! AB gerçekten bizi istiyor mu?

17 Süleyman Demirel Üniversitesi de erli bir siyasetçiye ev sahipli i yapt. TBMM Eski Baflkan, çiflleri ve Milli Savunma Eski Bakan smet Sezgin e Türk siyasetine yapm fl oldu u önemli katk lardan dolay SDÜ Senatosu taraf ndan al nan kararla Kamu Yönetimi dal nda fahri doktora payesi verildi. 33 Kültür Merkezi nde gerçekleflen törene Isparta Valisi sa Parlak, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, Rektör Yard mc lar, Dekanlar, ö retim elemanlar, ö renciler, çeflitli illerden gelen konuklar ve çok say da davetli kat ld. Tören ilk olarak sayg duruflu ve stiklal Marfl n n okunmas yla bafllad ve Burdur E itim Fakültesi ö retim elemanlar n n müzik dinletisiyle devam etti. Ard ndan sinevizyon gösterisi ile birlikte Sezgin in özgeçmifli okundu. SDÜ Rektörü Baydar taraf ndan Sezgin e Fahri Akademik Paye Diplomas takdim edildi ve binifl giydirildi. smet Sezgin törenin ard ndan Kamu ve Siyaset konulu bir konferans verdi ve elli y l aflan siyaset yaflam nda kazand tecrübeleri aktard. Sezgin in konuflmas aynen flöyle; Say n Vali; Say n Rektör; De erli bilim adamlar ; Sevgili ö renci kardefllerim ve Bas n m z n seçkin temsilcileri... Bana, yaflam m n en güzel anlar ndan birini sunan bu güzel ve anlaml günde konuflmama bafllarken hepinizi en içten sevgi ve sayg lar mla selamlamak isterim. Elli y l aflan siyaset yaflam mda pek çok ödüller ald m. ltifatlara konu oldum. Bunlarla mutluluklar yaflad m, gururland m. Ama, bana tevcih etti iniz unvan ve ödül bugüne kadar yaflad m duygular n en güzelini, en yücesini bana tatt rd. Mutluyum. Özellikle benim yafl mda olanlar n geçmiflleriyle hesaplaflmalar kaç n lmazd r. Hesaplaflman n sonucunda yaflam bilançosu art ç karsa bundan tatl bir haz duyar z. Hele bu bilanço, bugün oldu u gibi, baflkalar taraf ndan da onaylanm fl ve desteklenmiflse. Gururluyum. Çünkü beni bu ödüle siz lay k gördünüz. Sizler, yani derin sayg duydu um bir mesle in temsilcileri... Bilim adamlar... Çok parlak olaca na içtenlikle inand m ülkemin gelece ini belirleyen mimarlar. Üretti iniz ve yayd n z ve gelecekte daha da çok üretece iniz ve yayaca n z bilgi, teknik ve yöntemlerle ulusal kalk nmam z güvence alt na alacak ve toplumumuzun ça dafl yaflam standartlar na ulaflmas n sa layacak olan seçkin insanlar... Sizlersiniz asl nda topluma ak lc düflünmeyi ö reten. Sizlersiniz bize bilimi, bilgiyi ve bilimsel araflt rma yöntemlerini gösteren. Bu nedenle daha çok gururluyum. Bu ödül sizin ödülünüz oldu u için... Kendimi gerçekten mutlu hissederim, flayet, bu ülkenin toplumsal ve ekonomik geliflme çizgisini bir nebzecik olsun ilerletebildiysem ve bu ulusun özverili ve s k nt l geçmiflini parlak ve umut dolu günlere dönüfltürmekte birazc k olsun katk da bulunabilmifl isem. Gerçekten gurur duyar m, flayet, sizler taraf ndan böyle görülüyor ve kabul ediliyorsam. Bu anlaml ödülü naciz kiflili ime lay k gören ve ilerlemifl yafl mda onur, mutluluk ve gurur duygusunu bana tekrar yaflatan güzel memleketimin, güzel Türkiye min, gül kokulu yöresinin seçkin bilim kurulufluna, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ne flahs ma gösterdikleri teveccühden ötürü içtenlikle teflekkür ediyorum. Ödülü gururla, mutlulukla ve onurla kabul ediyorum. Sevgili Konuklar, De erli Ö renciler, zin verirseniz bu anlaml günde yaflam bilançomun özet sayfas na bir göz atmak ve orada yer alan baz düflüncelerimi sizlere arz etmek ve Türk siyasal yaflam n n hem içinde bulundu u koflullara ve hem de gelece ine iliflkin baz görüfllerimi sizlerle paylaflmak isterim. De erli konuklar; Siyasi kariyerime bafllad m günlerdeki Türkiye gözlerimin önüne geliyor. Kapal ve tar ma dayal bir ekonomi. Nüfusun yüzde 60 k rsal kesimde. Ulusal gelir birey bafl na 500 dolar n alt nda. Nüfus art fl oran yüzde 3 ün ve bebek ölüm oran binde 150 nin üzerinde. Beklenen ortalama yaflam süresi 50 y l civar nda. Telefonla flehirler aras konuflabilmek için telefon bafl nda saatlerce beklemek zorunlulu u var. fiehirler aras ulafl m zor ve zaman al c. Altyap yetersiz. Mal, ürün ve hizmetlerin dolafl m nda ciddi engeller var. Kamunun ekonomideki pay yüzde 70 lerin üzerinde. Endüstri s n rl ve devlet güdümünde. K sacas, hem ekonomik ve hem de toplumsal yaflam s n rl ve s k nt l. Bugün de s n rl l klar ve s k nt lar var. Ancak, bugünkü Türkiye de ekonomik ve toplumsal parametreler çok daha farkl. Biraz önce belirtti im de erlerin hepsinde çok ciddi iyileflmeler var. Yaflam standard yükselmifl. Endüstrileflmifl bir toplum olmufluz. Çevreyi daha çok kirletmifliz. Özel sektör büyümüfl ve güçlenmifl. Dünya ile rekabet edebilen aç k bir ekonomi olmufluz. Kentsel bir toplum olmufluz. Altyap larda, yeterli olmamakla birlikte önemli iyileflmeler var. K sacas, de iflmifliz, geliflmifliz. Bu birinci saptamam. kinci saptamam ise siyaset adam yla ilgili. Siyaset adam

18 34 35 kamu yarar n n sa lanmas için düflünen, araflt ran, sorun belirleyen, sorunlar n çözümü için aray fllar içine giren, en elveriflli çözüm yolunu bulan ve bunu uygulama alan na sokan kimse olmak durumundad r. Çünkü siyaset adam, ad na devlet denilen bürokratik bir yap n n yönetiminden birinci derecede sorumludur. Devlet karar alma yeridir. Siyaset adam da karar aland r, karar verendir. Siyasetçi ald kararlarla devlete yön verir. Bu kararlar toplumu flekillendirir, biçimlendirir. Benim siyaset yapma felsefemin özü de bu noktada ortaya ç kar. nan r m ki siyasal karar alma sürecinde flans n ya da tesadüfün rolü ya yoktur ya da çok s n rl d r. Ald n z kararlarla düzenler kurars n z. Düzeni nas l kurarsan z, düzen öyle çal fl r. Bu süreç içinde gizemli, sihirli dolayl ve soyut kalan hiçbir yan yoktur. Bu ba lamda, siyaset son derece somut ve do rudan sonuçlar üreten bir olgudur. Verdi inizden fazlas n alamazs n z. Siyasetten mucize bekleyemezsiniz. Halk m z çok do ru bir özdeyifli vard r: Ne koyarsan afl na, o gelir kafl na! Buna, son günlerin moda deyimiyle, isterseniz siyaset mühendisli i ya da toplumsal sistem mühendisli i de diyebilirsiniz. Ad na devlet denilen mekanizma düzen ler ve süreç ler toplulu undan baflka bir fley de ildir. Bu düzen bir tanr emri de ildir. nsanlar taraf ndan yap lm flt r. nsanlar taraf ndan de ifltirilebilir, gelifltirilebilir, iyilefltirilebilir ya da daha da kötülefltirilebilir. Siyasal performans, kurulan düzenin isabetlilik derecesine ba l d r. yi düzen kurarsan z, iyi sonuç al rs n z. Siyasetin amac bu ikilemi etkili bir flekilde çözmektir. Tüm siyasal yaflam mda bu inanca ba l kald m ve inanc m n gereklerini yeteneklerim ölçüsünde yerine getirmeye çal flt m. Bugün ülkemizin içinde bulundu u siyasal sorunlar da aç klamaya çal flt m inançla yak ndan ilgilidir. Biraz önce, ülkemizin ekonomik kalk nmas n n ve toplumsal de ifliminin olumlu yanlar na iflaret ettim. Bu ba lamda, üzerinde as l durulmas gereken sorun devlet ad na kurdu- umuz düzenlerin ve oluflturdu umuz süreçlerin söz konusu sosyoekonomik geliflmeye uygunluk düzeyidir. çinde bulundu umuz siyasal koflullar, söz konusu iki yap aras nda, yani sosyo ekonomik yap ile devlet yap s aras nda baz uyumsuzluklar bulundu unu göstermektedir. Bu yolda kan tlar vard r. Örne in, yerel yönetimler daha fazla siyasal tan nma ve prestij talep etmektedirler. fladamlar kurduklar dernekler ve vak flar arac l yla ülkenin temel sorunlar konusunda görüfller ve öneriler öne sürmektedirler. Yani, sermaye toplumun yönetiminde daha fazla rol sahibi olmak istemektedir. Toplumun siyasetçiye güveni azalm flt r. IMF ve Dünya Bankas siyasetçiye olan güvensizlik nedeniyle say lar 20 yi bulan siyasal iradeye karfl ba ms z kamu yönetimi kurumlar oluflturmay Türkiye ile iflbirliklerinin ön koflulu konumuna getirmifllerdir. Parti disiplini nedeniyle milletvekilleri yasama sistemine karfl yabanc laflm flt r. Bürokrat-siyasetçi çat flmas ya da uzlaflmas (!) garip sonuçlar üretmeye bafllam flt r. Bu ve benzeri göstergelerin listesini uzatmak olanakl d r. Ancak, ortaya kesin bir sonuç ç kmaktad r. Türkiye nin devlet yap s nda de ifliklik yap lmal ve 21 inci yüzy l Türk toplumunun ekonomik ve toplumsal koflullar na uygun yeni bir devlet yap s oluflturulmal d r. Bu gereksinim yaln zca kamu yönetimi reformu olarak görülmemelidir. Kamu yönetimi reformu yan nda, ayn s k nt lar, yaflayan yasama organ nda ve yarg organ nda da reform gereklidir. Hatta, siyaset yapmaya yani siyasal partilere ve seçim sistemlerine iliflkin koflullar da de iflmelidir. Bunun do ru ad devlet reformudur. Türkiye nin etkili ve do ru bir Devlet Reformu na gereksinim duydu u yads namaz, inkar edilemez bir gerçektir. Bir ihtiyaçt r. Ama nas l çözülecektir? Çok kapsaml olan bu soruya bir siyaset adam olarak aç kl k getirmenin yararl olaca n düflünüyorum. Siyaset adam kavram n siyasal parti üyesi ya da yöneticisi anlam nda de il; fakat toplumun siyasal iradesini temsil etmek üzere halk n do rudan oyuyla kamu hizmeti görmek üzere seçilenler anlam nda kulland m özellikle vurgulamak isterim. Bu ba lamda, siyaset adam n odak olarak alan üç temel iliflki türü siyasal sistemin baflar s aç s ndan önem tafl r. -siyasetçinin ifladamlar ile iliflkisi, -siyasetçinin bürokratlarla iliflkisi ve -siyasetçinin yurttafllarla iliflkisi. Siyasal yaflam n yeniden düzenlenmesi çal flmalar nda bu üç iliflkinin mercek alt na al nmas, bu iliflkilerde yaflanmakta olan sorunlara isabetli tan lar konulmas ve tan mlanan sorunlar giderecek etkili çözüm yollar bulunmas büyük önem tafl maktad r. Hemen belirtmeliyim ki, bu gereksinim yaln zca Türkiye ye özgü de ildir. Dünyan n hemen hemen her ülkesinde benzer sorunlar yaflanmaktad r. Önce, siyasetçi- ifladam iliflkileri üzerinde durmak istiyorum. Konuflmam n bafllang c nda siyaset adam n n temel niteli inin karar vermek oldu una iflaret etmifltim. Bu ifllevin do al sonucu rant yaratmakt r. Siyasetçi ald kararlarla ekonomik, siyasal ve toplumsal rantlar yarat r. Bunlar aras nda kuflkusuz en fazla önemli olan ekonomik rantt r. Ekonomik rantla en fazla ilgili olan toplumsal s n f da ifladamlar yani sermaye sahipleridir. Yarat lan ekonomik rant nedeniyle siyasetçiifladam iliflkilerinin do ru ve sa l kl düzenlenmesi büyük önem tafl r. Kuflkusuz, siyasetçi ulusal ve yerel ekonominin geliflmesi konusuyla yak ndan ilgilidir. Ekonomik geliflme günümüzde toplumlar n en fazla gereksinim duydu u aland r. Ancak, ortaya ç kan ekonomik rant pek çok kimseye cazip gelebilir ve ranttan daha fazla pay alma güdüsünü tetikleyebilir. Türkbank n özellefltirilmesine iliflkin duyumlar hala kulaklar m zdad r. Devlet reformu yaparken siyasetçi-ifladam iliflkilerine özel çözümler getirmek gerekir. Çözümü sa layacak pek çok yeni süreç bulunabilir. Bu çal flmaya ifl eti i ad n verebiliriz. Ülkemizin çözüm bekleyen sorunlar ndan birincisi budur. Üzerinde duraca m ikinci kritik iliflki siyasetçi ile bürokrat aras ndaki iliflkidir. Siyasetçi karar al r ve al nan kararlar rant yarat r. Bürokrat kararlar uygular ve uygularken rant da t rlar. Siyasetçi-bürokrat iliflkilerinin içinde bulundu u bu koflullar iliflkinin taraflar aras nda rekabete ve hatta çat flmaya yol açar. Dünya siyasal tarihi bir anlamda bu iliflkilerin de tarihidir. Konuya ilk dikkati çekende Woodrow Wilson olmufltur. Amerika Birleflik Devletleri nde spoils olarak bilinen ganimet sistemi nin sanc lar n çeken bu topluma ilk rahatlat c mesaj ondan gelmifltir: siyaset ve bürokrasi birbirinden ayr lmal d r. Max Weber ideal bürokrasiyi tan mlarken bürokrasinin siyasetten ayr bir olgu oldu una ve bürokratlar n yans z ve objektif memurlar olduklar na dikkat çekmifltir. Bugün dünya üzerinde yap lan düzenlemelere bak ld nda bürokrat-siyaset adam iliflkilerinin tam kopukluk tan; lobicilik çal flmalar na izin veren s n rl iliflkiler sistemine kadar de iflebilen görünümler alabildi i görülmektedir. Siyasal ve bürokratik yozlaflman n yafland toplumlarda siyasetçibürokrat çat flmas n n kolayl kla uzlaflmaya, dayan flmaya ve paylaflmaya dönüflmesi olas l yüksektir. Türkiye nin Uluslararas Yolsuzluk Ligi ndeki s ras n n yüksekli i bu uzlaflman n bir göstergesidir. Siyasetçi kendisine siyasal aç dan sad k bürokrat arar. Onu bulur ve yükseltir. Amac, onun arac l yla yaratt rant n da t m n da kontrol alt nda tutabilmektir. Daha birkaç hafta önce iktidar partisine mensup bir il baflkan n n Atamas n yapt rd m bürokratlar öncelikle bana karfl sorumludur, hatalar n n hesab n önce ben sorar m anlam ndaki sözlerini Siyaset özneldir, yani subjektiftir. Siyasetçinin kiflisel alg lama kapasitesine ba l d r. Bürokrasi nesneldir. Yani objektif ve yans zd r. Bu nedenle, siyaset bürokratiklefltirilmemeli; bürokrasi siyasilefltirilmemelidir. Bu çal flmaya ben bürokratik etik ad n vermeyi tercih ediyorum. dehfletle an ms yorum. Buna benzer sözlere 1980 sonras dönemlerde de tan k olmufltum. Bürokrat da kendisini yükseltecek siyasetçi arar. Onun arac l yla ile bürokratik yükselmenin daha kolay olaca na inan r. Bunun örneklerinin pek çok oldu unu hepimiz biliyoruz. K saca aç klamaya çal flt m nedenlerle, Devlet Reformu yap l rken bu iliflki üzerinde de özellikle durulmal ve etkili çözümler getirilmelidir. Siyaset özneldir, yani subjektiftir. Siyasetçinin kiflisel alg lama kapasitesine ba l d r. Bürokrasi nesneldir, yani objektif ve yans zd r. Bu nedenle, siyaset bürokratiklefltirilmemeli; bürokrasi siyasilefltirilmemelidir. Bu çal flmaya ben bürokratik etik ad n vermeyi tercih edirim. Ancak, bürokratik etik sa lan rken ifrat-tefrit ikilemi içine de düflülmemelidir. Siyasetçi karar aland r. Bürokrat karar uygulayand r. Siyasetçinin dürüst bürokrata ve bürokrat n sa l kl düflünen siyasetçiye ihtiyac vard r. Bu ihtiyaçlar aras ndaki denge sa lam ve güçlü kuruldu u oranda bürokrasi ayn zamanda bir meritokrasi yani erdemlilik rejimi olacakt r. Aranan denge, kamu yönetiminde siyasal sadakat ölçütünün yerini liyakat ve ehliyet ilkelerine b rakmas nda sakl d r. Üçüncü kritik iliflki siyaset adam ile yurttafllar aras ndaki iliflkidir. Demokratik rejimlerde devletin halk n seçti i kimseler arac l yla yönetilmesi temel ilkedir. Seçilenlerin halk n isteklerini temsil etmek yetkisine sahip olduklar varsay l r. Bu varsay m her zaman do ru de ildir. Bir kere halk genelde sorunlar konusunda yeterli bilgi sahibi de ildir. Anl k karar verir. Yan lma pay yüksektir. Halk isteklerinin neler oldu u da ço u kez belli de ildir. Bu nedenle siyasetçiler halk ad na karar vermekte kendilerini özgür kabul ederler ve verdikleri her karar n halk taraf ndan verilmifl oldu unu düflünürler. Ödevin ne oldu u aç kça belli olmad için ödevin yap l p yap lmad n denetlemek olana da s n rl d r. Bu durum, demokrasilerde seçilmifllerin denetimsiz ve sorumsuz kalmas na yol açar. Bu durumun do al sonucu da keyfi liktir. Oysa, demokrasilerde, seçilmifl ve toplumun vekaletini üzerine alm fl olanlar n vekalet verenler yani yurttafllar taraf ndan etkili bir flekilde denetlenmesi gerekir. Dört yada befl y lda bir yap lan dönemsel seçimlerde oy kullanmakla bu denetleme yap lamaz. Ya da, böyle bir denetim

19 36 37 etkili olarak kabul edilemez. Bu nedenlerle, ülkemizde yurttafllar n siyasal karar alma sürecine daha etkili bir flekilde kat lmas n sa layacak yollar n aranmas ve bulunmas gerekmektedir. Ayr ca, toplumun daha fazla bilgili k l nmas için siyasal yaflamda daha fazla saydaml k sa lanmal d r. Bunu gerçeklefltirmenin yollar ndan birinin kamu hizmetlerine standart getirmek oldu u bilinmelidir. Ben buna siyasal etik ad n veriyorum. De erli konuklar; sevgili ö renciler... Yukar da aç klamaya çal flt m iliflkilerin yeniden düzenlenmesini siyasal yaflam m z n gelecekteki baflar düzeyini belirleyen temel unsur olarak kabul ediyorum. Bu noktada, konuflmam n bafllang c nda iflaret etti im siyaset yaflam m n temel ilkesine geri dönmek isterim. Siyasal inanc m n Siyasette mucize yoktur. Siyasal baflar yap lacak düzenlemelerde elde edilecek baflar yla do ru orant l d r fleklinde özetlenebilece ini daha önce belirtmifltim. Burada bir ayraç açarak baflar s z olarak nitelendirdi im birkaç örnekten k saca söz etmek isterim. Verece im ilk örnek Kamu Yönetimi Temel Kanunu dur. Henüz kesinleflmemifltir. Ama kesinleflme sürecindedir. Türk Kamu Yönetimi nde esasl bir reforma gereksinim oldu u herkes taraf ndan kabul edilen bir gerçektir. Sözünü etti im Kanun da bu gerçekten yola ç k larak haz rlanm flt r. Ancak, ne var ki, kamu yönetiminin yeniden yap lanmas ba lam nda bu kanunla ortaya konulan düzenleme biçimleri yanl fl ve hatal d r. Yap lan düzenlemeler, ülkemizin yönetsel sorunlar n çözümlemek bir yana sorunlar içinden ç k lmaz derecede karmafl k hale getirecek niteliktedir. Bakanl klar n say s n n s n rland r lmas ndan ve ifllevlerinin il özel idarelerine devredilmesinden ibaret olan Yasa yukar da belirtilmeye çal flt m iliflkiler aç s ndan hiçbir aç l m ve yenilik getirmemektedir. Bu ba lamda, Kamu Yönetimi Temel Kanunu toplumun genifl bir bölümü taraf ndan beklenen iyileflmeleri gerçeklefltirmeyecektir. Kamu yönetiminin temel sorunlar na do ru tan lar koyamam flt r. Tan koymada yap lan yanl fll klar isabetsiz tedavi yollar n n tercih edilmesiyle sonuçlanm flt r. Parlamentodaki say sal ço unluk da baflar s zl önleyememifltir. Bir baflka taze örnekde yeni Türk Ceza Kanunu dur. Yanl fl tercihlere konu oldu u anlafl lan bu Yasa daha uygulanmadan elefltirilmeye bafllanm flt r. TBMM taraf ndan kabul edilen Kabahatler Kanunu nun Ceza Kanunu ndan daha da De erli Ö renciler Gelecekte bu ülkede söz sahibi sizler olacaks n z. Yeni düzenleri, sistemleri ve süreçleri sizler tasarlayacaks n z. Siyasal sistemlerin tanr emri olmad n ve sizler gibi insanlar taraf ndan yap lm fl olduklar n unutmay n z. olumsuz oldu unun alt n çizmeliyim. Bu örneklerden iki sonuç ç kart lmal d r. Birincisi, yasama yetkinli inin az olmas. Eskiden bir tabir kullan rd k. Keyfiyet, kemmiyetten önemlidir derdik. Bugünün diliyle, nitelik, nicelikten daha önemlidir. Parlamentonun tümüne sahip olsan z bile niteli i yakalamak baflka baz koflular n oluflmas na ba l d r. Ç kart lmas gereken ikinci sonuç ise yukar da özetlemeye çal flt m siyaset tezimin do ru oldu udur: siyasette iyileflme siyasal süreçlerin yeniden düzenlenmesiyle sa lanabilir. Düzenlemelerde elde edilecek baflar yada baflar s zl k siyasal performans olumlu yada olumsuz yönde etkileyecek temel etmendir. De erli Ö renciler; Gelecekte bu ülkede söz sahibi sizler olacaks n z. Yeni düzenleri, sistemleri ve süreçleri sizler tasarlayacaks n z. Siyasal sistemlerin tanr emri olmad n ve sizler gibi insanlar taraf ndan yap lm fl olduklar n unutmay n z. Bu sistemleri ve süreçleri irdeleyiniz. Olumlu ve olumsuz yanlar n saptay n z. Ve, daha iyisini ortaya koymaya çal fl n z. Yukar da belirtti im iliflkileri ve bu iliflkileri düzenleyen süreçleri düzenlemede ne kadar baflar l olursan z devlet reformu aç s ndan önemli bir olgu olan siyaset adam kavram n o denli baflar l tan mlam fl olursunuz. Bu ve benzeri alanlarda baflar sa lanmas yap lacak çal flmalar n bilimsellik düzeyine, al nacak kararlar n ak lc l na, toplumun gerçeklerine uygunluk düzeyine ve gelifltirilecek çözümlerin isabetlilik düzeyine ba l olacakt r. Bu tür çal flmalarda bir gizem, sihir yada mucize söz konusu de ildir. Mevcut kurallar nas l insanlar koydularsa, o kurallar yenileriyle de ifltirecek olanlar da yine insanlar olacakt r. Bu nedenle içtenlikle inan yorum ki siyasette mucize yoktur, ak l vard r. Gizem yoktur, aç kl k ve saydaml k vard r. Sihir yoktur, bilinçli çal flma vard r. Fizik bilimcileri termodinamik in birinci kural olarak, hiçbir fleyin yoktan var edilemeyece ini ve yeni gibi görünenlerin asl nda önceden var olan güçlerin ve enerjinin yeni bir bileflkesi oldu u ilkesi ne inan rlar. Bu kural siyaset bilimi aç s ndan da geçerlidir. Siyaset de, bir anlamda, var olanlar n yeni anlay fllar, görüfller ve yorumlamalar fl nda yeniden yap lanmas na gereksinim duyar. Gerçek siyaset adam ise de iflim zorunlulu unu zaman nda görebilen ve dönüflümü etkili bir flekilde gerçeklefltirendir. De erli ö renciler; Bu kural akl n zda tutunuz. Baflar n n elinizde oldu unu biliniz ve tercihinizi ak ldan, bilinçten ve saydaml ktan yana kullan n z. De erli Konuklar; Konuflmam belki de bir epilogla ba lamal y m. Sözlerimden ç kar lmas gereken sonuç flu olmal d r. Tüm Dünya ülkelerinde ve bu arada Türkiye de devlet reformuna gereksinim vard r. Ancak, bu ba lamda geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan ülkeler aras nda bir nitelik farkl laflmas var. Geliflmifl ülkeler devlet reformu için çaba harcarken ekonomik verimlili i, etkinli i ve k t kaynaklar n daha ak lc kullan m n ön plana ç kar yorlar. Bizim gibi geliflmekte olan ülkelerde ise, ekonomik uysall n artt r lmas na ek olarak, moral ve etik de erlerin korunmas ve gelifltirilmesi de devlet reformunun öncelikli hedefi aras nda olmak zorundad r. Bunun için ifl eti i, bürokratik etik ve siyasal etik kavramlar üzerinde daha çok durmak ve kavramlar kurumsallaflt rmak gerekmektedir. Son sözlerim çok önemli bir devlet adam n n sözlerine at fta bulunmak olacakt r. Yüzy l m z n önde gelen Alman devlet adam Helmut Schmidt Toplumda Ahlak Aray fl adl kitab nda flunlar söylüyor: Biz Almanlar ahlaki de erlerimizi mi yitirdik? Hay r, böyle bir iddiada bulunamay z; çünkü büyük ço unluk düzgün bir yaflam sürmeye özen gösteriyor. Bununla birlikte insanlar n baflkalar ad na karar verdi i kamusal alanda, ahlak n kenar ndan köflesinden ufaland n görüyoruz. Toplumumuzun dört bir yan nda, bugüne kadar görülmemifl ölçüde baflkalar n hiçe sayan bir bencillik, kendinden baflkas n düflünmeme, açgözlülük yay lmaktad r. Toplumsal ahlak n çöküflü belirgin bir biçimde sürmektedir... Politik ve yönetici s n f içinde yaflanan skandallar, hiçbir zaman son on y lda oldu u kadar üst üste gelmemifltir. nsanlar, politikac larla yöneticilerin ifllerini gerçekten hakk yla yapacak ehliyette olup olmad klar n sorar oldular... E er gelece e yeterince güvenle bakmazsak, pek çok insan ahlaki aç dan çöküfl yaflayabilir. Politik sorumluluk tafl yan herkes için en baflta gelen ödevlerden biri, bu çöküflü durdurmak olmal d r. Kamusal yaflamda rol oynayan ve nufuz sahibi olan insanlar, yeni bir yüzy l n efli ine gelen bizleri cesaretlendirme sorumlulu unu tafl maktad r. Eksikliklerimizi ve ihmallerimizi görebilmek için cesur olmal y z. Ekonomik ve sosyal sorunlar m z çözebilmek için cesur olmal y z. Kamusal ahlak hayata geçirmek için cesur olmal y z. De erli dostlar; Konuflmam n biraz uzun sürdü ünü biliyorum. Bu nedenle aff n z diliyorum. Bana tevcih etti iniz bu güzel ödül beni fazlas yla duyguland rd ve heyecanland rd. Bu duygular n etkisi alt nda baz görüfl ve inançlar m sizlerle ve özellikle de genç kardefllerimle paylaflmak istedim. Bu vesile ile büyük devlet ve siyaset adam Say n Süleyman Demirel in ad n alan üniversitenizin onun ideal ve mücadele arkadafl na karfl gösterdi i nazik teveccüh nedeniyle tekrar ve en içten duygular mla teflekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki çal flmalar mda bu ödülün bana daha çok çal flma arzusu ve azmi verece ine inanman z istirham ediyorum. Hepinizi sayg lar mla selaml yorum. Hoflça kal n z.

20 38 39 SDÜ'den H SARCIKLIO LU'na Toplumsal Katkı Ödülü Gerçekten de eski kötü alıflkanlıklarımızdan, köhne ve hantal kurumlarımızdan, yasakçı zihniyetlerimizden vazgeçemedik. Kamu yönetimindeki zihniyet de iflmedi inden, hala eskisi gibi kapalı bir ekonomide, dar bir dünya görüflü ile hareket edilmeye çalıflıldı ından önceden yapılanlarda bofla gitti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkanı M.Rifat Hisarcıklıo lu, Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine verilen "Liderlik Dalında Toplumsal Katkı Ödülü nü törenle aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, M.Rifat Hisarcıklıo lu'na verilen ödüle iliflkin senatonun almıfl oldu u kararı okudu. Rektör Baydar, Hisarcıklıo lu'na beratın; Türk ifl dünyasının, Avrupa ekonomisi içerisinde ve Türkiye'deki kamu politikalarının oluflum sürecinde temsil gücünün ve prestijinin yükselmesine katkı sa laması; ülkemiz KOB 'lerinin baflta finansman ve pazar olmak üzere temel sorunlarına yönelik yeni çözüm kanalları açılması, ulusal ekonomik sorunların demokratik, çok taraflı ve katılımcı bir anlayıflla tartıflılmasında örnek oluflturması; Türk iflletmelerinin niteli inin zenginleflerek rekabet gücünün sa lam temele oturmasına öncülük etmesi nedeniyle verildi ini söyledi. Ardından da Hisarcıklıo lu'na, Liderlik Dalında Toplumsal Katkı Beratı ile 9. Cumhurbaflkanı Süleyman Demirel'in flapkasını sembolize eden ve üzerinde flapka figürü bulunan bir vazo hediye edildi. Daha sonra TOBB Baflkanı M.Rifat Hisarcıklıo lu bir konuflma yaptı. Hisarcıklıo lu, cumhuriyetin ilk yılları ile beraber Türkiye'de yapılan yatırım hamlelerine de indi. Türkiye'de dıfl ticaretin 1984 yılından sonra ö renilmeye bafllandı ını anlatan Hisarcıklıo lu, 21. yüzyılda Türkiye'nin yıldızının parlayaca ına iliflkin tahminler yapıldı ını hatırlatarak, 2. kuflak reformları denilen ve ekonomide kurumsallaflmayı sa layacak yapısal reformların zamanında Türkiye'de tamamlanamadı ını bildirdi. Türkiye'de piyasa ekonomisine geçiliyor gibi yapıldı ını ama geçilemedi ini belirten Hisarcıklıo lu, flunları kaydetti: "Gerçekten de eski kötü alıflkanlıklarımızdan, köhne ve hantal kurumlarımızdan, yasakçı zihniyetlerimizden vazgeçemedik. Kamu yönetimindeki zihniyet de iflmedi inden, hala eskisi gibi kapalı bir ekonomide, dar bir dünya görüflü ile hareket edilmeye çalıflıldı ından önceden yapılanlarda bofla gitti. Reel sektörün önünü açmak bir yana, aksine kapattık. Bunun sonucunda bütün dünya büyürken biz yerimizde saydık. Koca bir 10 yılı bofla geçirdik. Bizden sonra piyasa ekonomisini benimseyen, Do u Avrupa ülkeleri bile bizi geçerken, biz ahbap-çavufl ekonomisine takılıp kaldık. Nihayet 2001 krizi ile gördük ki, Türkiye'nin karflı karflıya bulundu u meselelerin çözümü için baflta kamuda olmak üzere bir zihniyet devrimini gerçeklefltirmemiz gerekiyor." "AYNAYA BAKMAYA CESARET ETT K" TOBB Baflkanı Hisarcıklıo lu, krizlerin verdikleri acının yanında rasyonel toplumlara altın fırsatlarda sundu una dikkat çekerek "flayet do ru bir kriz okumanız varsa, sorunlar ve çözümler üzerinde köklü ve yaygın bir toplumsal uzlaflma fırsatı yakalarsınız" dedi. Bu durumda, krizlerin kahredici bir çöküflün bafllangıcı olmaktan çıkarak, dönüflümü ateflleyen bir dinamit halini alaca ını ifade etti. Hisarcıklıo lu, "iflte bu açıdan 2001 krizi bize yeni bir fırsat sunmufltur. Kriz sonrasında nihayet aynaya bakmaya cesaret ettik" dedi. K NC KUfiAK REFORMLAR Bütün bunların sonucunda Türkiye'nin dün yaptı ı yanlıflları, hatalı iflleri ve kendisini bu noktaya getiren fleyleri, büyük ölçüde idrak etti ini belirten Hisarcıklıo lu, flimdi 2. kuflak reformlar denilen ve ekonominin kurumsallaflmasını sa layacak yapısal reformları tamamlamak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Bu konuda son iki yılda çok mesafe alındı ını ama Türkiye'nin daha gidecek çok yolu bulundu unu kaydeden Hisarcıklıo lu, 10 yıl önce Türkiye'nin tamamlamıfl olması gereken yapısal ödevlerini gecikmeli olarak ve daha fazla maliyetle gerçeklefltirdi ini anlattı. Hisarcıklıo lu, konflmasının ardından, Rektör Baydar'ın eflli inde SDÜ Do u Kampusu ile Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Arafltırma Hastanesi'ni gezdi. Özellikle Hastaneyi çok be endi ini belirten Hisarcıklıo lu, baflarılı çalıflmalarından dolayı tüm yetkilileri kutladı. SDÜ Kültür Merkezi'ndeki törene, Isparta Valisi sa Parlak, ifladamları, ö retim elemanlar ve çok sayıda ö renci katıldı.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı