Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 0, 3(), -7. Likide Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama Sibel ÇELİK, Yasemin Deniz AKARIM * Likide Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama Özet Bu çalışmanın amacı, İMKB de hisse senetleri işlem gören bankaların, likide riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir. Analiz kapsamına yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir. Analiz sonucunda riskli lik varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likide riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozif ilişkili olduğu tesp edilmiştir. Bu sonuç bankaların likide riskini yönetmede dikkate almaları gereken krik faktörleri ortaya koyması açısından önemli ve özgündür. Liquidy Risk Management: An Empirical Analysis on Panel Data Analysis and ISE Banking Sector Abstract In this paper, we test the factors affecting liquidy risk management in banking sector in Turkey by using panel regression analysis. We use the data for 9 commercial banks traded in Istanbul Stock Exchange for the period In conclusion, we find that risky liquid assets and return on equy variables are negatively related wh liquidy risk. However, external financing and return on asset variables are posively related wh liquidy risk. This finding is importance for banks since underlines the crical factors in liquidy risk management. Anahtar Kelimeler: Likide Riski Yönetimi, Panel Veri Regresyon, Bankacılık Sektörü. Giriş Key Words: Liquidy Risk Management, Panel Data Regression, Banking Sector Likide riski, bankacılık sektöründe karşılaşılan önemli risklerden biri olup bankanın yükümlülüklerini yerine getirecek likideye sahip olmaması durumunu ifade eder. Likide riskini ortaya çıkaran, mevduat sahiplerinin ne zaman ve ne miktarda mevduat geri çekeceklerini ve kredi talep edenlerin ne zaman ve ne miktarda paraya ihtiyaç duyacaklarının bilinmemesidir. Bu nedenle bankalar, gerek kredi faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürebilmek, gerekse mevduat sahiplerinin taleplerini karşılayabilmek için yeterli miktarda kullanabilir lik fona sahip olmak zorundadır. Türkiye ve benzer ülke piyasalarında bankalar, daha çok kısa vadeli ve küçük tutarlarda fonları toplarken bu fonları daha büyük tutarlarda ve uzun vadeli olarak plase etmektedir. Bu nedenle banka bilançolarında aktifin vade yapısı pasiflere göre daha uzun olmaktadır. Bankaların bu vade uyumsuzluğunu gidererek minimum zarar ile muhtemel mevduat çekilmelerini karşılayabilmesi ve piyasanın kredi ihtiyacını giderebilmesi likide riskinin etkili bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. * Sibel ÇELİK, Arş. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, Yasemin Deniz AKARIM, Arş. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversesi, Bankacılık ve Finans Bölümü,

2 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Likide riski yönetimi bankaların yeterli likide ile yeteri kadar lik olmamanın maliyetini dengeleme çabalarının bütünüdür. Bankalar mevduatlarını istikrarlı bir biçimde artırıyorsa, kredi büyümesi önceden tahmin edilerek bu artan mevduatlarla karşılanabiliyorsa, likide riski azalırken, likide riski yönetimi kolaylaşacaktır. Tam tersi likide riskinin arttığı bir durumda bankalar, kredilere lim uygulayarak, kredi vadelerini kısaltarak, kaynak yapısını sadece mevduata bağlamaksızın çeşlendirip menkul kıymet ihraç ederek ya da para piyasasından ödünç fon alarak optimum likideye ulaşıp likide riskini düşürmeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe bankaların likide riskini yöneterek optimum likide seviyesine nasıl ulaşabileceklerini tesp etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe likide riski yönetimini etkileyen faktörler, banka büyüklüğü ve bankaların dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranı bağımsız değişkenleri ile özsermaye ve varlıkların karlılığı bağımlı değişkenleri kullanılarak panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, bankaların likide krizi temelli bir finansal başarısızlık yaşamamasında likide riski yönetiminin etkisini ortaya koyması açısından önemlidir. Türkiye de daha önce test edilmemiş hipotezlerin test edilmiş olması nedeniyle çalışmanın leratüre önemli katkılar yapması beklenmektedir.. Leratür Özeti Bankacılık sektöründe likide riski yönetimine ilişkin farklı kapsamlarda ele alınmış çok sayıda çalışmaya ulaşmak mümkündür. Leratürdeki çalışmalardan bazıları farklı likide ölçütleri ile bankaların likide düzeyini analiz ederken, bazıları bankaların likide durumu ile performansları arasında ilişki kurmuştur. Çalışmaların bir kısmı likide riskini finansal başarısızlık ya da finansal sıkıntının bir ölçüsü olarak değerlendirirken, diğer bir kısmı ise konuyu bankaların likide riski yönetimi çerçevesinde likideyi artıran ve azaltan faktörler açısından değerlendirmiştir. Çalışmanın kapsamı çerçevesinde leratürdeki çalışmalar arasında, bankaların likide riski yönetimini etkileyerek likide riskini artıran ve azaltan faktörler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Leratürde likide riskinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin farklılaştığı görülmektedir. Lik varlıkların toplam varlıklara oranı (Bourke, 989; Molyneux ve Thornton, 99; Gonzalez- Hermosillo 999; Barth vd., 003; Demirgüç vd., 003; Poorman ve Blake 005 ; Alp vd.,00 ;), kredilerin toplam varlıklara oranı (Demirgüç ve Huizinga 000 ; Athanasoglou vd., 006), finansman açığı (Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00), toplam kredilerin mevduata oranı (Gonzalez-Hermosillo 999 ; Poorman ve Blake 005,), lik borçlar-lik varlıklar/ toplam varlıklar oranı (Deep ve Schaefer, 004; ) lik varlıkların ticari kredilere oranı (Kosmidou vd., 005 ) net kredilerin ticari kredilere oranı (Pasiouras ve Kosmidou 007 ; Kosmidou 008 ; Naceur ve Kandil 009), lik varlıkların mevduata oranı (Shen vd, 00) leratürde likide riskinin ölçüsü olarak kullanılan değişkenler arasındadır. Likide durumu banka performansının önemli içsel belirleyicilerinden biridir. Bu kapsamda leratürde likide riski yönetimi ve banka performansı ilişkisine yönelik çalışmalara ulaşmak mümkündür. Bourke (989) yılları arasında bankaların sermaye rasyoları, likide rasyoları, iç

3 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi harcamaları gibi bankalara özgü değişkenler ile banka varlık ve özsermaye karlılıkları arasında ilişki kurduğu çalışmasında bankaların likide durumu ile karlılıkları arasında pozif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Molyneux ve Thornton (99), yılları arasında 8 Avrupa bankasında Bourke un metodolojisini kullanarak yaptığı çalışmasında likide ve karlılık arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Demirgüç ve Huizinga (999) yılları arasında banka karlılığı ve faiz karlılığının belirleyicilerini tesp etmek için yaptığı çalışmasında likide değişkeninin banka varlık karlılığı ile negatif ilişkili buna karşılık faiz karlılığı ile pozif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eichengreen ve Gibson (00) bankaların lik varlıkları azaltmasının likide riskini artırdığı, bununla birlikte banka karlılığının da arttığını tesp etmiştir. Kosmidou vd. (005) çalışmasında yılları arasında İngiltere ticaret bankaları için banka karakteristiklerinin, makroekonomik değişkenlerin ve finansal yapının net faiz marjı ve banka varlık karlılığına etkisini araştırdığı çalışmasında likide oranının yüksekliğinin bankaların lik olduğunun; bu durumun ise banka varlık karlılığını pozif, net faiz marjını negatif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Pasiouras ve Kosmidou (007) yılları arasında 5 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların karlılığını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında; yerel bankalarda likide riski ile banka varlık karlılığı arasında pozif, yabancı bankalarda ise negatif bir ilişki tesp etmiştir. Tumin ve Said (00) yıları için Çin ve Malezya bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörleri araştırdığı çalışmasında likide riskinin banka karlılığına etkisinin olmadığını tesp etmiştir. Alp vd. (00) yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren bankaların karlılığının içsel belirleyicilerini araştırdığı çalışmasında likide oranının yüksekliğinin bankaların lik olduğu ve bu durumun banka karlılığını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Leratürde bankaların finansal başarısızlığının öngörülmesinde likide riskini kullanan çalışmalara da ulaşmak mümkündür. Demirgüç ve Huizinga (999) çalışmasında toplam kredilerin toplam varlıklara oranı olarak ifade edilen likide rasyosunun yüksek çıkmasının bankanın likidesinin yeterli, finansal başarısızlığa uğrama ihtimalinin ve likide riskinin düşük olduğunun bir göstergesi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gonzalez-Hermosillo (999) CAMELS yaklaşımı çerçevesinde Amerikan bankacılık sisteminin kriz dönemlerindeki başarı ya da başarısızlığını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında likide oranlarındaki düşüşün bankaların finansal sıkıntı ve başarısızlıkla karşı karşıya bıraktığını tesp etmiştir. Pasiouras ve Kosmidou (007) yılları arasında 5 Avrupa ülkesinde yerel ve yabancı bankalar için likide riskini ölçtüğü çalışmasında bankaların yüksek likide riski ile karşı karşıya olduğunu ve bu durumun bankaları krize sokabileceğini ifade etmiştir. Athanasoğlu vd. (006) çalışmasında yılları arasında Vietnam bankacılık sistemini araştırdığı çalışmasında kredilerin toplam varlıklara oranının yüksek olması bankanın likide riskinin yüksek olduğu ve bu durumun bankayı finansal başarısızlığa sürükleyebileceği sonuçlarına ulaşmıştır. Kosmidou (008) yılları arasında 3 Yunan bankasında likide riski ve bunun doğurduğu sonuçları araştırdığı çalışmasında Net kredilerin ticari kredilere oranının yüksekliğini bankanın likide krizi ve finansal başarısızlık ile karşı karşıya olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirmiştir. Akhtar vd. (0) çalışmasında Pakistan da faaliyet gösteren ticaret ve katılım bankalarında likide riski yönetimini etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında, varlık karlılığının likide riski üzerindeki etkisi pozifken, özsermaye karlılığının negatif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 3

4 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Likide riski yönetimine ilişkin çalışmalar ise daha çok bankaların likide riskini artıran ve azaltan faktörler üzerinde yoğunlaşmıştır. Shen vd. (00) çalışmasında Tayvan bankacılık sisteminde net faiz marjını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında lik varlıkların mevduata oranının yüksek olmasının banka varlıklarının büyük bir kısmının lik varlıklardan oluştuğu, bu durumun ise likide riskini ve net faiz marjını düşüreceği sonucuna ulaşmıştır. Deep ve Schaefer (004) yılları arasında en büyük 00 Amerikan bankası için yaptığı çalışmasında Lik borçlar-lik varlıklar/toplam varlıklara oranının %0 civarında olmasını bankalarda lik varlıkların yeterli olduğu ve toplam varlıklar içerisinde lik varlıkların ağırlıklı olmasının bankayı likide riskine karşı koruyacağı sonucuna ulaşmıştır. Poorman ve Blake (005), çalışmasında likide riskinin ölçümünde kullanılan oranların tam anlamıyla yeterli olmadığı, bankaların varlık ve borçlarındaki vadeyi uyumlaştırarak ve daha az dış borçlanma ile fon sağlayarak likideyi yönetebilecekleri ve bunun da likide riskini düşürebileceği sonuçlarına ulaşmıştır. Diamond ve Rajan (00) Likide riski yönetiminde finansal kırılganlık yapısı ve mevduatlara ağırlıklı yer vermemenin bankaların daha az sermaye bulundurmasına neden olarak likide riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Gorton ve Winton (000) yüksek sermaye rasyolarının ve mevduatı dışarıda bırakmanın bankaların lik yapısını bozarak likide yaratma gücünü düşürdüğü sonucuna ulaşmıştır. Matz ve Neu (007) çalışmasında banka sermaye kısıtları (capal buffer) ve likide yaratma gücü arasındaki ilişkiyi test ettiği çalışmasında bankaların likide yaratma gücü arttıkça riskinin azaldığı ve borç ödeme gücünün arttığını tesp etmiştir. Berger ve Bouwman (006) çalışmasında yılları için bankaların büyüklüğü ile likide riski arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında likidenin büyük sermayeli bankalarda pozif, küçük sermayeli bankalara ise negatif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Shen vd. (00) çalışmasında gelişmiş ülke ekonomisinin yılları için likide riskini ölçtüğü çalışmasında likide riskinin banka performansını etkileyen önemli bir dışsal değişken olduğu, riskli varlıkların toplam varlıkların içerisindeki oranının artmasının likide riskini azaltacağı, dış finansman yoluyla fon sağlamasının ise likide riskini artırdığı sonuçlarına ulaşmıştır. Çalışmada ayrıca bankaların toplam varlıklarının içerisinde riskli lik varlıklarının oranını arttırarak, maruz kaldıkları likide riskini düşürebilecekleri bu durumun ise net faiz gelirlerini artıracağı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Dinger (009) çalışmasında gelişmekte olan ülke bankalarının normal dönemlerde toplam varlıklar içindeki lik varlıkların payını azaltarak, kriz dönemlerinde ise toplam varlıklardaki lik varlıkların payını artırarak likide riskini düşürebileceği sonucuna ulaşmıştır. Ismal (00) çalışmasında kalkınma bankalarının borç ve varlıklarını dengeleyerek likide güçlerini artırabileceğini tesp etmiştir. 3. Çalışmanın Metodolojisi ve Verileri 3..Çalışmanın Metodolojisi Bankacılık sektöründe likide riskini etkileyen faktörler panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Panel veri regresyon analizine geçmeden önce değişkenler arasındaki sahte ilişkilerin bulguları etkilememesi için serilerin durağan olup olmadıkları üç farklı panel birim kök testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki ortak birim kök süreçleri Levin, Lin ve Chu testi ile, her yatay kes için, birim kök süreci Im, Pesaran ve Shin testi ile, birimlerden bağımsız serilerde durağanlık ise 4

5 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök sınama testi ile araştırılmıştır. Her üç testte de boş hipotez serilerde birim kök süreci vardır şeklindedir. Serilerin durağanlığı araştırıldıktan sonra panel veri regresyon analizinde sab etkiler yönteminin mi yoksa rassal etkiler yönteminin mi kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Hatalarda sab etkilerin varlığı FOLS istatistiğinin hesaplanması ile test edilir (Erlat, 006). F df = T - K, OLS * * * * ( R ˆ β OLS, U r)'[ R( X ' X ) R'] ( R ˆ β OLS, U r) = SOLS, U S = OLS, R S S OLS, U OLS, U S OLS R uˆ, OLS, R ' uˆ OLS, R df p df p = ve S OLS, U = uˆ OLS, U ' uˆ OLS, U ve U ve R () * β ve ın kısıtlanmamış ve kısıtlanmış tahminlerini ifade eder. Normallik varsayımı altında, F OLS F p,t - K dağılımı gösterir. Çift yönlü ve tek yönlü sab etkilerin varlığı üç farklı hipotezle test edilmektedir. İlk olarak, H : µ = 0, λ 0 hipotezi ile, çift yönlü sab etkilerin varlığı test edilecektir. Burada λ = iki yönlü modelde zaman etkisini, µ ise yatay kes etkisini ifade eder. H hipotezi reddedilemezse, modele sab etkinin dahil edilmesine gerek olmadığına karar verilir; H hipotezi reddedilirse, H : µ = 0 λ 0 ve H : λ = 0 µ 0tek yönlü hipotezlerinin test edilmesi gerekir (Erlat, 006). 3 Modelde rassal bir etkinin varlığına yönelik hipotezlerin test edilmesinde LM testi kullanılmıştır (Breusch ve Pagan, 980). Modelde bir rassal etkinin varlığı, yatay kes ve zaman etkilerinin ortak varyanslarının sıfıra eş olup olmadığının testi ile tesp edilir. Çift yönlü rassal etkinin varlığı H : σ µ σ 0 hipotezi ile, tek yönlü rassal etkilerin varlığı ise H : σ µ 0 σ 0 ve = λ = H3 : σ λ = 0 σ µ > 0 = λ > σ hipotezleri ile test edilir. Hipotezlerin test edilmesinde kullanılan LM testi χ dağılımına sahip olup aşağıdaki gibidir (Erlat, 006); LM = LM µ + LM λ 5

6 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM LM = NT ( T ) N T ( ˆ ) T N u ( ˆ u ) i= t= N T i= t= uˆ NT + ( N ) t= i= N T i= t= uˆ () N yatay kes gözlem sayısı, T zaman gözlem sayısını göstermektedir. Rassal etkinin varlığı araştırıldıktan sonra, en doğru tahminciyi seçmek amacıyla Hausman hipotez testi yapılmalıdır. Hausman testinde H = E µ X ) = 0, H = E( µ X ) 0 hipotezleri test edilir. 0 ( Panel veri analizi sonucunda hatalarda değişen varyansın varlığını test etmek için Lagrange çarpanı (LM) testi kullanılmıştır. Bu nedenle H σ 0 : ε = ε H : En az biri εi εj = K σ σ σ hipotezleri test edilmiştir. LM istatistiği ise aşağıdaki gibidir; LM h N T ˆ σ εi = i= ˆ σ ε (3) T i t = / = N T N ε = i t i i / = = ε 3 numaralı denklemde; ˆ σ ε = ε T, ˆ σ ε / NT = ˆ σ N Likide riskini etkileyen faktörlerini tesp etmek için kullanılan model aşağıdaki gibidir. GAP = c + RLV 3.. Çalışmanın Verileri + ARLV + DF + ÖK + VK + TV Çalışmada kullanılan veriler, hisse senetleri İMKB de işlem gören bankaların finansal tablolarından elde edilmiştir. İMKB de işlem gören bankalardan, yılları arasında finansal tablo verilerine ulaşılabilen 9 ticari banka analize dahil edilmiştir. Çalışmada 3-aylık finansal tablo verileri kullanılmıştır ve bankaların finansal tablolarına a veriler İMKB den sağlanmıştır. + ε Analiz kapsamına dahil edilen bankalar, Akbank, Alternatif bank, Şekerbank, Tekstilbank, Türkiye Ekonomi Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Finansbank. 6

7 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi 3.3. Değişkenlerin Tanımlanması Çalışmada kullanılan değişkenler ve açıklamaları tablo de verilmiştir. Leratürde bağımlı değişken olan likide riskinin ölçümünde araştırmacılar tarafından farklı ölçütler kullanılmıştır. Lik varlıkların toplam varlıklara oranı (Bourke, 989; Molyneux ve Thornton, 99; Barth vd., 003; Demirgüç vd., 003), kredilerin toplam varlıklara oranı (Demirgüç vd., 999; Athanasoglou vd., 006), net kredilerin kısa vadeli finansmana oranı (Kosmidou vd., 005; Kosmidou,008), finansman açığı (Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00), leratürde likide riskinin ölçüsü olarak kullanılan değişkenler arasındadır. Bu çalışmada, Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00 çalışmaları izlenerek, finansman açığının toplam varlıklara oranı likide riskinin ölçüsü olarak kullanılmıştır. Finansman açığı yüksek olan bankalar daha fazla likide riski ile karşı karşıya olacaktır. Likide riskini açıklamada kullanılan bağımsız değişkenlerden ilki banka büyüklüğüdür. Büyük olan bankaların finansman maliyetlerinin küçük olan bankalara kıyasla daha düşük olması, onlara daha riskli varlıklara yatırım yapma imkanını sağlamaktadır. Bu nedenle büyük olan bankaların daha fazla kredi kullandırmaları ve daha büyük finansman açığına sahip olmaları beklenebilir. Batmayacak kadar büyük ifadesiyle özdeşleşen bankalar daha fazla likide riskine maruz kalacaklardır (Shen vd., 00). Bu nedenle, banka büyüklüğü ile likide riski arasında pozif bir ilişki beklenmektedir. Bankaların likidesi yüksek varlıklara sahip olması bankanın maruz kaldığı likide riskini düşürmektedir. Ancak farklı nedenlerden dolayı bankalar lik varlıklarını elden çıkarmakta da zorlanabilirler. Bu nedenle, bu çalışmada lik varlıklar, az riskli lik varlıklar ve riskli varlıklar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Standart hale getirmek için ise az riskli lik varlıklar ve riskli lik varlıklar toplam varlıklara oranlanarak RLV ve ARLV değişkenleri oluşturulmuştur. Bankalar devlet borçlanma senetleri gibi az riskli lik varlıklarını çok düşük bir fiyat riski ve düşük işlem maliyetleri ile satabilirler ancak, hisse senetleri gibi riskli lik varlıklarını büyük değer kaybı yaşanmaksızın elden çıkarmada zorlanabilirler. Bu nedenle, az riskli lik varlıkların likide riski üzerinde negatif, riskli lik varlıkların ise pozif bir etki yaratması beklenmektedir (Shen vd., 00). Bağımsız değişken olarak kullanılan diğer bir değişken ise bankaların dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranıdır. Kredilerin finansmanını sağlamak için mevduat yerine bankalararası para piyasasından fonlamayı tercih eden bankalar gelecekte bir likide problemi ile karşılaşacaklardır (Saunders ve Cornett, 006). Para piyasasından borçlanma ihtiyacı ne kadar yüksekse, maruz kaldıkları likide riski de artacaktır. Bu nedenle dış finansmanın toplam yükümlülüklere oranı ile likide riski arasında pozif bir ilişki beklenmektedir (Shen vd., 00). Likide riskini açıklamada kullanılan diğer değişkenler ise özsermaye ve varlıkların karlılığıdır. Özsermaye karlılığı, net karın özsermayeye oranlanması; varlık karlılığı ise toplam varlıkların özsermayeye oranlanması ile hesaplanmıştır. 7

8 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo. Değişkenlerin Açıklanması Değişken Likide Riski (GAP) Büyüklük (TV) Riskli lik varlıklar (RLV) Az riskli lik varlıklar(arlv) Açıklama Likide riskini temsilen finansman açığının toplam varlıklara oranı kullanılmıştır. Finansman açığı, bankaların kullandırdıkları kredi miktarı ile topladıkları mevduat arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. Bankaların büyüklüğü toplam varlıklarının doğal logarması alınarak hesaplanmıştır. Riskli lik varlıkların toplam varlıklara oranıdır. Riskli lik varlıklar, bankalardaki mevduat, ticari kuruluşlar mevduatı, diğer kuruluşlar mevduatı, hisse senetleri, diğer menkul kıymetlerin toplamından oluşmaktadır. Az riskli lik varlıkların toplam varlıklara oranıdır. Az riskli lik varlıklar, nak ve nak benzerleri, devlet borçlanma senetleri (devlet tahvili, hazine bonosu, diğer) toplamından oluşmaktadır. Dış finanman(df) Dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranıdır. Dış finansman, alınan krediler ve para piyasasından elde edilen fonlar toplamından oluşmaktadır. Özsermaye karlılığı (ÖK) Varlıkların karlılığı (VK) Net karın özsermayeye oranlanması ile hesaplanmıştır. Net karın toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanmıştır. 4. Ampirik Bulgular Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlığı birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök testi sonuçları Tablo de verilmiştir. 8

9 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Tablo. Birim Kök Testi Sonuçları Düzey GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği,56 0,876-9,96 0,0000 0,3980 0,6547-3,709 0,000 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği,377 0,906-3,53 0,0000-0,778 0,333 -,470 0,6 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 6,504 0, ,99 0,000 0,9000 0,845 4,3667 0,434 VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği -5,3744 0,0000-8,375-5,3744 0,0000-8,375 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -,0900 0,083-3,5484 -,0900 0,083-3,5484 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 3,535 0,09 46,356 3,535 0,09 46,356.Fark GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği -,373 0, ,0336 0,0000-4,4347 0,0000 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -0,3950 0, ,93 0,0000 -,554 0,0034 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 7,303 0, ,6806 0, ,879 0,0000 VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği Im, Pesaran ve shin W-istatistiği ADF-Fisher Ki-kare istatistiği Fark GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği -5,5069 0, Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -3,0469 0, ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 44,904 0, VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği Im, Pesaran ve shin W-istatistiği ADF-Fisher Ki-kare istatistiği

10 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo de verilen bulgular incelendiğinde, bazı değişkenlerin düzeyde durağanken, bazılarının. ve. farkı alındığında durağan hale geldiği görülmektedir. Bağımlı değişken olan likide riskini temsil eden finansman açığı (GAP) değişkeni düzeyde ve. farkta durağan değildir. Birim kök vardır şeklindeki boş hipotez reddedilememiştir.. fark alındığında ise durağanlaşmıştır. Bu nedenle modele. farkı alınarak dahil edilmiştir. Riskli lik varlıklar (RLV) ve dış finansman(df) değişkenleri ise. farkları alındığında durağan hale gelmişlerdir ve. farkları ile modele dahil edilmişlerdir. Özsermaye karlılığı, varlıkların karlılığı ve toplam varlıklar ise düzeyde durağan görülmüş ve modele dahil edilmişlerdir. Birim kök testlerinden sonra değişkenlere a özet istatistikler ve yıllara göre ortalamaları Tablo 3 ve Tablo 4 te sunulmuştur. Tablo 3. Özet İstatistikler GAP ARLV RLV DF VK ÖK TV Ortalama -0,36 0,0784 0,38 0,36 0,065 0, Maksimum 0,959 0,347 0,4779 0,4737 0,475 6, Minimum -0,7693 0,0038 0,050 0,00-0,507-7, S.Sapma 0,90 0,0689 0,0599 0,0990 0,047, Çarpıklık -0,358,075,3794 0,530 -,8676-6,767 3,468 Basıklık 3,3595 3,6377,945,857 8,87 65,0706 4,930 JB istatistiği,6509 9,006*** 498,8960*** 4, ,546*** 6647,6*** 74,5399*** Finansman açığı değişkenine a ortalamanın negatif olması, bankacılık sektöründe kullandırılan kredi miktarının topladıklara mevduata göre daha az olduğu anlamına gelmektedir. Bankacılık sektöründe toplam varlıklar içerisinde riskli varlıklarının ortalaması, az riskli olanlara kıyasla daha fazla yer tutmaktadır. Finansman açığı ve dış finansman değişkenleri dışında değişkenler normal dağılıma sahip değildir. Tablo 4 te değişkenlerin yıllar ibariye ortalamaları yer almaktadır. 0

11 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Tablo 4. Yıllar İtibariyle Değişkenlere A Ortalamalar GAP ARLV RLV DF VK ÖK TV 998 -,8554,370,886,9070 0,634 6, ,69,599,,774 0,6778 6, ,90 0,603,805,4596 0,337, ,7886 0,8039,77,840-0,3848-6, ,8 00-3,7438 0,8088,0444,37 0,734, ,7770 0,8507,83,6854 0,838, ,5079 0,6336,0395,0005 0,7953 0, ,07 0,508,38,79 0,707-0, ,63 0,3384,879,648 0,6539, ,999 0,495,880,9377 0,669, ,4709 0,090,350,8889 0,630, Yıllar ibariyle incelendiğinde, finansman açığı değişkeninin ortalaması tüm yıllarda negatiftir. 00 krizi döneminde finansman açığı ortalaması maksimum noktaya gelmiştir. Ancak, 00 yılından sonra sürekli azalarak 008 yılında en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Bankaların riski az lik varlıkların toplam varlıklar içindeki payı 998 yılında yüksekken, 008 yılına gelindiğinde en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Varlık karlılığı ve özsermaye karlılığının 00 yılında negatif olmasına rağmen, yıllarında pozif olması ve diğer yıllara kıyasla farklılık göstermesi Türkiye de bankacılık sektörünün küresel krizden çok etkilenmediğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Panel veri regresyonundan önce hatalarda sab etkilerin varlığı FOLS istatistiği ile test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Sab Etkiler Modeli F Testi Sonuçları H H H 3 F-değeri 7,3593 0,776,993 p-değeri 0,0000 0,6665 0, Tablo 5 ten elde edilen bulgulara göre, H : µ = 0, λ = 0 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmektedir. Bu nedenle, en az bir yönlü bir sab etkinin olduğundan söz edilebilir. Bu durumda, H : µ = 0 λ 0 ve H : λ = 0 µ 0 hipotezlerinin test edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgulara göre, H hipotezi reddedilemezken, H 3 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmektedir. Tablo 5 teki sonuçlar bize zaman boyutunda bir sab etkinin varlığını göstermektedir.

12 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Hatalarda rassal etkilerin varlığı LM testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6 da yer almaktadır. Tablo 6. Rassal Etkiler Modeli F Testi Sonuçları H H H 3 Ki-kare değeri 93,348,85 9,3097 p-değeri 0,0000 0,767 0,0000 σ µ σ σ µ σ = λ = Tablo 6 daki sonuçlara göre H : 0 hipotezi % anlam düzeyinde redde- dilmektedir. H : 0 0 ve H : 0 0 hipotezleri test edildiğinde = λ > σ λ σ 3 = µ > ise, H hipotezi reddedilemezken, H 3 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmiştir. Bu durumda, tek yönlü rassal etkiler modeli kullanılabilir görülmektedir. Panel veri regresyonu öncesinde, son aşama olarak Hausman testi uygulanarak en doğru tahminci seçilmeye çalışılmıştır. Hausman test sonuçları Tablo 7 de yer almaktadır. Tablo 7. Hausman Testi Sonuçları Zaman rassal Ki-kare-değeri 6,0446 p-değeri 0,48 Hausman testi sonucunda H 0 hipotezi reddedilememiştir; bu durumda 4 numaralı modelin tahmininde tek yönlü (zaman) rassal modelinin kullanılması uygun görülmüştür. Panel veri analizinde en çok karşılaşılan problemlerden olan hatalarda değişen varyanslılığı test etmek için Lagrange çarpanı testi kullanılmıştır. Test sonucunda, χ =4,7538, (p=0,064) ile boş hipotez reddedilmiştir. Bu durumda hatalarda değişen varyans problemi vardır. Değişen varyans problemi, Whe (980) in değişen varyansa uyumlu kovaryans matris tahmincisi kullanılarak giderilmiştir. Likide riskini etkileyen faktörlerini tesp etmek için 4 numaralı model tek yönlü (zaman) rassal etkiler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo 8 deki bulgular incelendiğinde, modele dahil edilen 6 değişkenden, 4 tanesinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu değişkenler, riskli lik varlıklar, dış finansman, varlık karlılığı ve özsermaye karlılığıdır. Riskli lik varlıklar değişkeninin işareti negatiftir ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Ancak bu bulgu, riskli varlıkların toplam varlıkların içerisindeki oranının artmasının likide riskini artıracağı yönünde olan beklentilerle uyuşmamaktadır. Bu durumda, bankaların toplam varlıkları-

13 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi nın içerisinde riskli lik varlıklarının oranını arttırarak, maruz kaldıkları likide riskini düşürebileceklerini göstermektedir. Beklentilerin tersi yönünde elde edilen bu bulgular, leratürde yer alan diğer çalışmalardan elde edilen bulguları desteklemektedir (Shen vd., 00). Az riskli lik varlıkların likide riski üzerindeki etkisi de beklenildiği şekilde negatif değil, pozif olarak bulunmuştur. Bu durum, bankaların az riskli varlıkların toplam varlıklar içerisindeki oranını arttırsalar bile likide riskini azaltamayacaklarını göstermektedir. Bu bulgu da Shen vd. (00) nin çalışmalarından elde ettikleri bulguları desteklemektedir. Ancak, Shen vd. (00) çalışmalarında az riskli lik varlıkların etkisini anlamlı bulmuşken, bu çalışmada anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak bankaların tutmuş oldukları lik varlıkların, az riskli ya da riskli lik varlıkları olarak ayrımının likide riski üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Önemli olan, bankaların sahip oldukları lik varlıkların miktarıdır. Bankaların lik varlıkları ne kadar yüksek olursa, likide riski de o ölçüde düşük olacaktır. Bu lik varlıklar, hisse senetleri gibi riskli varlıklar olsa bile, bankaların maruz kaldıkları likide riskini düşürmektedir. Dış finansman değişkeninin işareti beklendiği gibi pozif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Elde edilen bulgular, Shen vd. (00) çalışmasında elde ettikleri bulguları desteklemektedir. Bu durum, bankaların dış finansman yoluyla fon sağlamasının likide riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle bankalar likide riskini düşürmek istiyorsa, finansman kaynaklarını çeşlendirme yoluna gmelidirler. Varlıkların karlılığının likide riski üzerindeki etkisi pozif bulunmuştur. Varlık karlılığının likide riski üzerindeki pozif etkisinin nedeni şu şekilde açıklanabilir. Bankalar varlık karlılığını artırmak için iki yola başvurabilirler. Bunlardan ilki net karı artırmak, ikincisi ise varlık toplamını düşürmektir. Varlık toplamını azaltmak ise daha düşük düzeyde çalışma sermayesi bulundurmayı gerektirebilir. Daha düşük düzeyde çalışma sermayesi bulundurmak ise işletmelerin likidesini düşürerek likide riskini artırıcı bir etki yaratabilir. Varlıkların karlılığının likide riski üzerindeki etkisinin pozif bulunması, bankaların düşük bir çalışma sermayesi ile faaliyetlerine devam ettiklerinin bir göstergesi olabilir. Elde edilen bulgular, özsermaye karlılığının likide riski üzerinde negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Bankalarda özkaynak karlılığı ne kadar yüksekse, bankaların yabancı kaynak ihtiyacı o kadar düşük olacaktır. Yabancı kaynak ihtiyacı düşük olan bankalarda maruz kalınan likide riskinin daha düşük olması beklenebilir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, bankalar varlıkların karlılığını artırarak likide riskini azaltamazken, özsermeye karlılığını artırarak maruz kaldıkları likide riskini azaltabilirler. Tablo 8 de görülen diğer bir bulgu ise toplam varlıkların likide riski üzerinde pozif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan etkisidir. Bu bulgular Akhtar vd. (0) in çalışmasındaki bulguları desteklemektedir. 3

14 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo 8. Likide Riskini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Regresyonu ile Elde Edilen Bulgular Bağımsız Değişkenler C ARLV RLV DF VK ÖK TV Bağımlı değişken (GAP) -0,0695 (0,88) [-0,43] 0,908 (0,338) [0,86] -0,5649** (0,783) [-,093],098*** (0,349) [3,0] 0,8530** (0,483) [,039] -0,04*** (0,003) [-3,937] 0,0006 (0,056) [0,0436] R 0,3958 F 8,0804*** Not: Panel veri regresyonu rassal etkiler (zaman boyutunda) yöntemi ile tahmin edilmiştir. *** %, ** %5, *%0 düzeyindeki anlamlılığı ifade eder. Standart sapma değerleri (), t değerleri [] parantezleri içinde verilmiştir Sonuç Çalışmada yılları arasında İMKB de işlem gören bankaların likide riski yönetiminde etkili olan faktörler panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Model tek yönlü (zaman) rassal etkiler yöntemi ile tahmin edilmiş olup, riskli lik varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenlerinin

15 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi likide riski ile negatif ilişkili olduğu buna karşılık dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, riskli lik varlıklardaki artışın ve dış finansmandaki azalışın likide risklini düşürebileceği yönünde bulgular elde eden Shen vd. (00) ile özsermaye karlılığındaki artışın likide riskini düşürebileceği ancak varlık karlılığındaki artışın likide riskini artırabileceği yönünde bulgular elde eden Akhtar vd., (0) çalışmalarını desteklemektedir. Bu sonuca göre; bankaların toplam varlıklarının içerisinde riskli lik varlıklarının oranını ve özsermaye karlılığını artırması, maruz kaldıkları likide riskini düşürürken, dış finansman yoluyla fon sağlanması ve varlık karlılığını artırması likide riskini yükseltmektedir. Çalışma bankaların likide krizi temelli bir finansal sıkıntı yaşamamasında hangi faktörleri dikkate almaları gerektiğinin bir göstergesi olması açısından önemlidir. Bu faktörleri dikkate alarak likide riskini doğru yöneten bankalar optimum lik düzeyine ulaşacak ve bu durum da banka performansını olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe likide riskini etkileyen faktörler incelenmiştir. Likide risk ölçümüne ilişkin farklı ölçütler kullanılarak çalışmada elde edilen bulguların tutarlılığının ve likide riskinin bankacılık sektörünün karlılığı ya da performansı üzerinde etkisinin incelenmesi farklı araştırmaların konusunu oluşturabilir. Kaynaklar Akhtar M.F, Ali K., Sadaqat S. (0). Liquidy Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks of Pakistan, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol., Issue., Alp A, Ban Ü, Demirgüneş K, Kılıç S (00). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri, İMKB dergisi, yıl, sayı 49, -5. Athanasoglou, P. P., Delis, M. D., and Staikouras, C. K. (006). Determinants of Bank Profabily in the South Eastern European Region, Bank of Greece Working Paper No. 47. Barth, J. R., Nolle, D. E., Phumiwasana, T., and Yago, G. (003). A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance, Financial Markets, Instutions Instruments, Vol., Berger, A.N., Bouwman, C.N.S., (006). The Measurement of Bank Liquidy Creation and the Effect of Capal, SSRN: (Son Erişim 0) Bourke P. (989). Concentration and Other Determinants of Bank Profabily in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and Finance, Vol. 3, Issue, Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (000). Financial Structure and Bank Profabily, World Bank Policy Research Working Paper NO Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profabily: Some International Evidence, World Bank Economic Review, Vol.3,

16 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Demirgüç-Kunt, A., Laeven, L., and Levine, R. (003). The Impact of Bank Regulations, Concentration, and Instutions on Bank Margins, World Bank Policy Research Working Paper NO Deep, Akash,Schaefer, Guido (004). Are banks liquidy transformers?, KSG Working Paper No. RWP04-0. Diamond D.W, Rajan R.G (00). Liquidy Risk, Liquidy Creation and Financial Fragily: A Theory of Banking Journal of Polical Economy, Vol. 09, no., Dinger, V. (009). "Do Foreign-Owned Banks Affect Banking System Liquidy Risk?". Journal of Comparative Economics, Eichengreen, B.,Gibson, H. D. (00). Greek Banking at the Dawn of the New Millennium, Paper presented at the Centre for Economic Policy Research. Gonzalez-Hermosillo, B. (999). Determinants of Ex-Ante Banking system Distress: A Macro- Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes, IMF Working Paper, 33. Gorton,G.B. Winton, A,(000). Liquidy Provision, Bank Capal, and the Macroeconomy, Instute for Financial Studies, Carlson School of Management, Universy of Minnesota. Ismal, R. (00). "Assessment of Liquidy Management in Islamic Banking Industry". International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Kosmidou, K., Tanna, S.,Pasiouras, F. (005). Determinants of Profabily of Domestic UK Commercial Banks: Panel Evidence from the Period , Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference. Kosmidou, K. (008). The Determinants of Banks Profs in Greece During the Period of EU Financial Integration, Managerial Finance, Vol. 34, Matz, L. Neu, P. (007). Liquidy Risk Measurement and Management: A Practioner's Guide to Global Best Practices, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore. Molyneux P., Thornton J.,(99). Determinants of European Bank Profabily: A Note, Journal of Banking and Finance, Volume 6, Issue 6, Pages Naceur, S. B., Kandil, M. (009). The Impact of Capal Requirements on Banks' Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt, Journal of Economics and Business, Vol. 6, Pasiouras, F.,Kosmidou, K. (007). Factors Influencing the Profabily of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union, Research in International Business and Finance, Vol.,

17 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Poorman, F. Jr., Blake, J. (005). Measuring and Modeling Liquidy Risk: New Ideas and Metrics, Financial Managers Society Inc. Whe Paper. Saunders, A.,Cornett, M. M. (006). Financial Instutions Management: A Risk Management Approach, McGraw-Hill, Boston. Shen, C.-H., Kuo, C.-J., and Chen, H.-J. (00). Determinants of Net Interest Margins in Taiwan Banking Industry, Journal of Financial Studies, Vol. 9, Shen C. H., Chen Y. K., Kao L. F., Yeh C. Y., (00). Bank Liquidy Risk and Performance, International Monetary Fund, Working Paper. Tumin,H, Said R.M.S,(0). Performance and Financial Ratios Commercial Banks in Malaysia and China, International Review of Business Research Papers Vol. 7. No.,

18

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:24 2016 1-9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Hakan SARITAŞ Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi hsaritas@pau.edu.tr. Sinem G. KANGALLI UYAR Yrd.Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi skangalli@pau.edu.

Hakan SARITAŞ Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi hsaritas@pau.edu.tr. Sinem G. KANGALLI UYAR Yrd.Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi skangalli@pau.edu. Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması 1 Hakan SARITAŞ Prof. Dr., Pamukkale Üniversesi

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 47 KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Cengiz DOĞRU ÖZET Bu çalışmanın başlıca amacı, Karlılığın Belirleyicileri Analizinin temel

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok

Finansal Kurumlar ve Piyasalar. Zorunlu Yüksek Lisans. 1. yıl 1. yarıyıl / Güz Doç. Dr. Mehmet Güçlü. Uzaktan Öğrenim Türkçe Yok Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 0 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

CAUCASUS AND CENTRAL ASIA IN THE GLOBALIZATION PROCESS IV INTERNATIONAL CONGRESS TİCARİ BANKALARIN KARLILIK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Soner AKKOÇ Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Detaylı

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)

İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması) Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012, ss.47-56. İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş.

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ İMKB Dergisi Cilt:12 Sayı:46 ISSN 1301-1650 İMKB 1997 1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN İÇSEL BELİRLEYİCİLERİ Ali ALP * Ünsal BAN ** Kartal DEMİRGÜNEŞ *** Saim KILIÇ **** Özet Bu çalışmada, 2002-2009

Detaylı

H. Ali Ata GİRİŞ Ekonomide yaşanan kriz sonrası dönemde bankacılık sisteminde de yeniden düzenleme ve yapılandırılmaya gidilmiştir. Böylece yaşanan kr

H. Ali Ata GİRİŞ Ekonomide yaşanan kriz sonrası dönemde bankacılık sisteminde de yeniden düzenleme ve yapılandırılmaya gidilmiştir. Böylece yaşanan kr İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009, 137-151 KRİZ SONRASI TÜRKİYE DE MEVDUAT BANKALARI KÂRLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER H. Ali Ata * ÖZET Bankalar bir yandan kâr maksimizasyonunu gerçekleştirecek

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017

Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü. Ocak 2017 Uluslararası Karşılaştırmalar İtibariyle Bankacılık Sektörü Ocak 217 Bu çalışma, S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, sektördeki gelişmeleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ Hakan ATASOY Danışman Prof. Dr. Kürşat AYDOĞAN Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 77 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ Mustafa Can SAMIRKAŞ Öğr. Gör., Mersin Üniversitesi Erdemli MYO Bankacılık ve Finans Bölümü mustafa.can@mersin.edu.tr Samet EVCİ Arş. Gör., Niğde Üniversitesi

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 2009

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 2009 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 29 6 MAYIS 29 İÇİNDEKİLER ANKET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa 1 İşletmelerle İlgili Krediler ii 1.1 Standartlar ii 1.2

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular

Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş. Getiri Oranı. Getiri Oranı. İşlenecek Konular Bölüm 7 Risk Getiri ve Sermayenin Fırsat Maliyetine Giriş İşlenecek Konular Getiri Oranları: Gözden Geçirme Sermaye Piyasası Tarihi Risk & Çeşitlendirme Risk Üzerine Yorumlar Sermaye Kazancı + kar payı

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (DR) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ) SONER AKKOÇ DOÇENT Adres ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Evliya Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA 10.04.2014 Telefon E-posta 2742652031-4631 Doğum Tarihi 26.11.1978

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS

THE EFFECT OF MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN FINANCIAL CRISES PERIODS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.127-136. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler

Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler Ekonomide ve bankacılık sektöründe gelişmeler ve öneriler 23 Aralık 2011 Büyüme için yatırımlar sürdürülmelidir ancak tasarruflarımız yetersizdir 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34 Tasarruf ve Yatırım Oranı (2011,

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2015 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

2015 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 25 TEMMUZ-EYLÜL DÖNEMİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ 9 Ekim 25 Banka Kredileri Eğilim Anketi nin 25 yılı üçüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 9 Ekim 25 tarihinde

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama

İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama Gökhan IŞIL Nasıf ÖZKAN Özet Bu çalışmanın amacı, Türkiye de faaliyette bulunan dört katılım bankasının

Detaylı

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Nisan 2016 GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın İlk Çeyrek Net Dönem Karı 1.040,6mn

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 29 Haziran 2014-Pazar 13:30-15:00 SORULAR Soru 1: ABC sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31.12.2011 ve 31.12.2012 tarihli

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BANKA KÂRLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ: 2002-2012 DÖNEMİ TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

BANKA KÂRLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ: 2002-2012 DÖNEMİ TÜRK MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.3, s.265-282. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2015 301 MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRMALI PERFORMANS ANALİZİ Cengiz TORAMAN *, H. Ali ATA ** ve M. Fatih BUĞAN *** Özet Türk bankacılık

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Sayı 11 Eylül 2014 LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE. BİR ARAŞTIRMA Hasan Ayaydın 1

Sayı 11 Eylül 2014 LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE. BİR ARAŞTIRMA Hasan Ayaydın 1 BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 11 Eylül 2014 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE 2 ÖZET Bankaların daha çok kısa vadeli fonları uzun

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 39 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Mete BUMİN * ÖZET Türk bankacılık sektörünün sorunlarının kalıcı olarak çözümlenmesi amacıyla Mayıs 2001 tarihinde

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski

Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski Dış Kırılganlık Göstergelerinde Bozulma Riski KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA GÖRE DIŞ KIRILGANLIK Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P (1) Dış Likidite Rasyosu: Toplam Dış Finansman İhtiyacı/(Cari Alacaklar

Detaylı

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS)

SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) SIRADAN EN KÜÇÜK KARELER (OLS) YÖNTEMİNİN ASİMPTOTİK ÖZELLİKLERİ Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Türkiye de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler 1 Factors Affecting the Profitability of Deposit Banks in Turkey

Türkiye de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler 1 Factors Affecting the Profitability of Deposit Banks in Turkey DOI: 10.20491/isarder.2017.249 Türkiye de Mevduat Bankalarının Kârlılığını Etkileyen Faktörler 1 Factors Affecting the Profitability of Deposit Banks in Turkey Özcan IŞIK 2 Cumhuriyet Üniversitesi Zara

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emin AVCI Doğum Tarihi: 20.07.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 1994-1998 Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler

Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Sayı: 2 Nisan 2011 ss. 289-298 Türkiye de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler The Factors Affecting The Performance of The Turkish Commercial

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013 30 Haziran 2013 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

FAİZ HAREKETLİLİĞİ. Mehmet ÖZÇELİK. Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü. KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr

FAİZ HAREKETLİLİĞİ. Mehmet ÖZÇELİK. Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü. KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr Mehmet ÖZÇELİK Bilgi Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Nisan, 2016 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. POLİTİKA FAİZİ... 2 3. GECELİK FAİZ... 4 4. FAİZ ve YATIRIM-TASARRUF İLİŞKİSİ...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı