Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Haziran 0, 3(), -7. Likide Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama Sibel ÇELİK, Yasemin Deniz AKARIM * Likide Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama Özet Bu çalışmanın amacı, İMKB de hisse senetleri işlem gören bankaların, likide riski yönetimini etkileyen faktörleri panel regresyon analizi kullanarak test etmektir. Analiz kapsamına yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 9 banka dahil edilmiştir. Analiz sonucunda riskli lik varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenleri likide riski ile negatif ilişkili iken, dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozif ilişkili olduğu tesp edilmiştir. Bu sonuç bankaların likide riskini yönetmede dikkate almaları gereken krik faktörleri ortaya koyması açısından önemli ve özgündür. Liquidy Risk Management: An Empirical Analysis on Panel Data Analysis and ISE Banking Sector Abstract In this paper, we test the factors affecting liquidy risk management in banking sector in Turkey by using panel regression analysis. We use the data for 9 commercial banks traded in Istanbul Stock Exchange for the period In conclusion, we find that risky liquid assets and return on equy variables are negatively related wh liquidy risk. However, external financing and return on asset variables are posively related wh liquidy risk. This finding is importance for banks since underlines the crical factors in liquidy risk management. Anahtar Kelimeler: Likide Riski Yönetimi, Panel Veri Regresyon, Bankacılık Sektörü. Giriş Key Words: Liquidy Risk Management, Panel Data Regression, Banking Sector Likide riski, bankacılık sektöründe karşılaşılan önemli risklerden biri olup bankanın yükümlülüklerini yerine getirecek likideye sahip olmaması durumunu ifade eder. Likide riskini ortaya çıkaran, mevduat sahiplerinin ne zaman ve ne miktarda mevduat geri çekeceklerini ve kredi talep edenlerin ne zaman ve ne miktarda paraya ihtiyaç duyacaklarının bilinmemesidir. Bu nedenle bankalar, gerek kredi faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdürebilmek, gerekse mevduat sahiplerinin taleplerini karşılayabilmek için yeterli miktarda kullanabilir lik fona sahip olmak zorundadır. Türkiye ve benzer ülke piyasalarında bankalar, daha çok kısa vadeli ve küçük tutarlarda fonları toplarken bu fonları daha büyük tutarlarda ve uzun vadeli olarak plase etmektedir. Bu nedenle banka bilançolarında aktifin vade yapısı pasiflere göre daha uzun olmaktadır. Bankaların bu vade uyumsuzluğunu gidererek minimum zarar ile muhtemel mevduat çekilmelerini karşılayabilmesi ve piyasanın kredi ihtiyacını giderebilmesi likide riskinin etkili bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. * Sibel ÇELİK, Arş. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü, Yasemin Deniz AKARIM, Arş. Gör. Dr., Dumlupınar Üniversesi, Bankacılık ve Finans Bölümü,

2 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Likide riski yönetimi bankaların yeterli likide ile yeteri kadar lik olmamanın maliyetini dengeleme çabalarının bütünüdür. Bankalar mevduatlarını istikrarlı bir biçimde artırıyorsa, kredi büyümesi önceden tahmin edilerek bu artan mevduatlarla karşılanabiliyorsa, likide riski azalırken, likide riski yönetimi kolaylaşacaktır. Tam tersi likide riskinin arttığı bir durumda bankalar, kredilere lim uygulayarak, kredi vadelerini kısaltarak, kaynak yapısını sadece mevduata bağlamaksızın çeşlendirip menkul kıymet ihraç ederek ya da para piyasasından ödünç fon alarak optimum likideye ulaşıp likide riskini düşürmeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe bankaların likide riskini yöneterek optimum likide seviyesine nasıl ulaşabileceklerini tesp etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe likide riski yönetimini etkileyen faktörler, banka büyüklüğü ve bankaların dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranı bağımsız değişkenleri ile özsermaye ve varlıkların karlılığı bağımlı değişkenleri kullanılarak panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, bankaların likide krizi temelli bir finansal başarısızlık yaşamamasında likide riski yönetiminin etkisini ortaya koyması açısından önemlidir. Türkiye de daha önce test edilmemiş hipotezlerin test edilmiş olması nedeniyle çalışmanın leratüre önemli katkılar yapması beklenmektedir.. Leratür Özeti Bankacılık sektöründe likide riski yönetimine ilişkin farklı kapsamlarda ele alınmış çok sayıda çalışmaya ulaşmak mümkündür. Leratürdeki çalışmalardan bazıları farklı likide ölçütleri ile bankaların likide düzeyini analiz ederken, bazıları bankaların likide durumu ile performansları arasında ilişki kurmuştur. Çalışmaların bir kısmı likide riskini finansal başarısızlık ya da finansal sıkıntının bir ölçüsü olarak değerlendirirken, diğer bir kısmı ise konuyu bankaların likide riski yönetimi çerçevesinde likideyi artıran ve azaltan faktörler açısından değerlendirmiştir. Çalışmanın kapsamı çerçevesinde leratürdeki çalışmalar arasında, bankaların likide riski yönetimini etkileyerek likide riskini artıran ve azaltan faktörler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Leratürde likide riskinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerin farklılaştığı görülmektedir. Lik varlıkların toplam varlıklara oranı (Bourke, 989; Molyneux ve Thornton, 99; Gonzalez- Hermosillo 999; Barth vd., 003; Demirgüç vd., 003; Poorman ve Blake 005 ; Alp vd.,00 ;), kredilerin toplam varlıklara oranı (Demirgüç ve Huizinga 000 ; Athanasoglou vd., 006), finansman açığı (Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00), toplam kredilerin mevduata oranı (Gonzalez-Hermosillo 999 ; Poorman ve Blake 005,), lik borçlar-lik varlıklar/ toplam varlıklar oranı (Deep ve Schaefer, 004; ) lik varlıkların ticari kredilere oranı (Kosmidou vd., 005 ) net kredilerin ticari kredilere oranı (Pasiouras ve Kosmidou 007 ; Kosmidou 008 ; Naceur ve Kandil 009), lik varlıkların mevduata oranı (Shen vd, 00) leratürde likide riskinin ölçüsü olarak kullanılan değişkenler arasındadır. Likide durumu banka performansının önemli içsel belirleyicilerinden biridir. Bu kapsamda leratürde likide riski yönetimi ve banka performansı ilişkisine yönelik çalışmalara ulaşmak mümkündür. Bourke (989) yılları arasında bankaların sermaye rasyoları, likide rasyoları, iç

3 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi harcamaları gibi bankalara özgü değişkenler ile banka varlık ve özsermaye karlılıkları arasında ilişki kurduğu çalışmasında bankaların likide durumu ile karlılıkları arasında pozif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Molyneux ve Thornton (99), yılları arasında 8 Avrupa bankasında Bourke un metodolojisini kullanarak yaptığı çalışmasında likide ve karlılık arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Demirgüç ve Huizinga (999) yılları arasında banka karlılığı ve faiz karlılığının belirleyicilerini tesp etmek için yaptığı çalışmasında likide değişkeninin banka varlık karlılığı ile negatif ilişkili buna karşılık faiz karlılığı ile pozif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Eichengreen ve Gibson (00) bankaların lik varlıkları azaltmasının likide riskini artırdığı, bununla birlikte banka karlılığının da arttığını tesp etmiştir. Kosmidou vd. (005) çalışmasında yılları arasında İngiltere ticaret bankaları için banka karakteristiklerinin, makroekonomik değişkenlerin ve finansal yapının net faiz marjı ve banka varlık karlılığına etkisini araştırdığı çalışmasında likide oranının yüksekliğinin bankaların lik olduğunun; bu durumun ise banka varlık karlılığını pozif, net faiz marjını negatif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Pasiouras ve Kosmidou (007) yılları arasında 5 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren yerel ve yabancı bankaların karlılığını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında; yerel bankalarda likide riski ile banka varlık karlılığı arasında pozif, yabancı bankalarda ise negatif bir ilişki tesp etmiştir. Tumin ve Said (00) yıları için Çin ve Malezya bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörleri araştırdığı çalışmasında likide riskinin banka karlılığına etkisinin olmadığını tesp etmiştir. Alp vd. (00) yılları arasında Türkiye de faaliyet gösteren bankaların karlılığının içsel belirleyicilerini araştırdığı çalışmasında likide oranının yüksekliğinin bankaların lik olduğu ve bu durumun banka karlılığını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Leratürde bankaların finansal başarısızlığının öngörülmesinde likide riskini kullanan çalışmalara da ulaşmak mümkündür. Demirgüç ve Huizinga (999) çalışmasında toplam kredilerin toplam varlıklara oranı olarak ifade edilen likide rasyosunun yüksek çıkmasının bankanın likidesinin yeterli, finansal başarısızlığa uğrama ihtimalinin ve likide riskinin düşük olduğunun bir göstergesi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gonzalez-Hermosillo (999) CAMELS yaklaşımı çerçevesinde Amerikan bankacılık sisteminin kriz dönemlerindeki başarı ya da başarısızlığını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında likide oranlarındaki düşüşün bankaların finansal sıkıntı ve başarısızlıkla karşı karşıya bıraktığını tesp etmiştir. Pasiouras ve Kosmidou (007) yılları arasında 5 Avrupa ülkesinde yerel ve yabancı bankalar için likide riskini ölçtüğü çalışmasında bankaların yüksek likide riski ile karşı karşıya olduğunu ve bu durumun bankaları krize sokabileceğini ifade etmiştir. Athanasoğlu vd. (006) çalışmasında yılları arasında Vietnam bankacılık sistemini araştırdığı çalışmasında kredilerin toplam varlıklara oranının yüksek olması bankanın likide riskinin yüksek olduğu ve bu durumun bankayı finansal başarısızlığa sürükleyebileceği sonuçlarına ulaşmıştır. Kosmidou (008) yılları arasında 3 Yunan bankasında likide riski ve bunun doğurduğu sonuçları araştırdığı çalışmasında Net kredilerin ticari kredilere oranının yüksekliğini bankanın likide krizi ve finansal başarısızlık ile karşı karşıya olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirmiştir. Akhtar vd. (0) çalışmasında Pakistan da faaliyet gösteren ticaret ve katılım bankalarında likide riski yönetimini etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında, varlık karlılığının likide riski üzerindeki etkisi pozifken, özsermaye karlılığının negatif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 3

4 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Likide riski yönetimine ilişkin çalışmalar ise daha çok bankaların likide riskini artıran ve azaltan faktörler üzerinde yoğunlaşmıştır. Shen vd. (00) çalışmasında Tayvan bankacılık sisteminde net faiz marjını etkileyen faktörleri araştırdığı çalışmasında lik varlıkların mevduata oranının yüksek olmasının banka varlıklarının büyük bir kısmının lik varlıklardan oluştuğu, bu durumun ise likide riskini ve net faiz marjını düşüreceği sonucuna ulaşmıştır. Deep ve Schaefer (004) yılları arasında en büyük 00 Amerikan bankası için yaptığı çalışmasında Lik borçlar-lik varlıklar/toplam varlıklara oranının %0 civarında olmasını bankalarda lik varlıkların yeterli olduğu ve toplam varlıklar içerisinde lik varlıkların ağırlıklı olmasının bankayı likide riskine karşı koruyacağı sonucuna ulaşmıştır. Poorman ve Blake (005), çalışmasında likide riskinin ölçümünde kullanılan oranların tam anlamıyla yeterli olmadığı, bankaların varlık ve borçlarındaki vadeyi uyumlaştırarak ve daha az dış borçlanma ile fon sağlayarak likideyi yönetebilecekleri ve bunun da likide riskini düşürebileceği sonuçlarına ulaşmıştır. Diamond ve Rajan (00) Likide riski yönetiminde finansal kırılganlık yapısı ve mevduatlara ağırlıklı yer vermemenin bankaların daha az sermaye bulundurmasına neden olarak likide riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Gorton ve Winton (000) yüksek sermaye rasyolarının ve mevduatı dışarıda bırakmanın bankaların lik yapısını bozarak likide yaratma gücünü düşürdüğü sonucuna ulaşmıştır. Matz ve Neu (007) çalışmasında banka sermaye kısıtları (capal buffer) ve likide yaratma gücü arasındaki ilişkiyi test ettiği çalışmasında bankaların likide yaratma gücü arttıkça riskinin azaldığı ve borç ödeme gücünün arttığını tesp etmiştir. Berger ve Bouwman (006) çalışmasında yılları için bankaların büyüklüğü ile likide riski arasındaki ilişkiyi araştırdığı çalışmasında likidenin büyük sermayeli bankalarda pozif, küçük sermayeli bankalara ise negatif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Shen vd. (00) çalışmasında gelişmiş ülke ekonomisinin yılları için likide riskini ölçtüğü çalışmasında likide riskinin banka performansını etkileyen önemli bir dışsal değişken olduğu, riskli varlıkların toplam varlıkların içerisindeki oranının artmasının likide riskini azaltacağı, dış finansman yoluyla fon sağlamasının ise likide riskini artırdığı sonuçlarına ulaşmıştır. Çalışmada ayrıca bankaların toplam varlıklarının içerisinde riskli lik varlıklarının oranını arttırarak, maruz kaldıkları likide riskini düşürebilecekleri bu durumun ise net faiz gelirlerini artıracağı sonuçlarına da ulaşılmıştır. Dinger (009) çalışmasında gelişmekte olan ülke bankalarının normal dönemlerde toplam varlıklar içindeki lik varlıkların payını azaltarak, kriz dönemlerinde ise toplam varlıklardaki lik varlıkların payını artırarak likide riskini düşürebileceği sonucuna ulaşmıştır. Ismal (00) çalışmasında kalkınma bankalarının borç ve varlıklarını dengeleyerek likide güçlerini artırabileceğini tesp etmiştir. 3. Çalışmanın Metodolojisi ve Verileri 3..Çalışmanın Metodolojisi Bankacılık sektöründe likide riskini etkileyen faktörler panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Panel veri regresyon analizine geçmeden önce değişkenler arasındaki sahte ilişkilerin bulguları etkilememesi için serilerin durağan olup olmadıkları üç farklı panel birim kök testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki ortak birim kök süreçleri Levin, Lin ve Chu testi ile, her yatay kes için, birim kök süreci Im, Pesaran ve Shin testi ile, birimlerden bağımsız serilerde durağanlık ise 4

5 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök sınama testi ile araştırılmıştır. Her üç testte de boş hipotez serilerde birim kök süreci vardır şeklindedir. Serilerin durağanlığı araştırıldıktan sonra panel veri regresyon analizinde sab etkiler yönteminin mi yoksa rassal etkiler yönteminin mi kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Hatalarda sab etkilerin varlığı FOLS istatistiğinin hesaplanması ile test edilir (Erlat, 006). F df = T - K, OLS * * * * ( R ˆ β OLS, U r)'[ R( X ' X ) R'] ( R ˆ β OLS, U r) = SOLS, U S = OLS, R S S OLS, U OLS, U S OLS R uˆ, OLS, R ' uˆ OLS, R df p df p = ve S OLS, U = uˆ OLS, U ' uˆ OLS, U ve U ve R () * β ve ın kısıtlanmamış ve kısıtlanmış tahminlerini ifade eder. Normallik varsayımı altında, F OLS F p,t - K dağılımı gösterir. Çift yönlü ve tek yönlü sab etkilerin varlığı üç farklı hipotezle test edilmektedir. İlk olarak, H : µ = 0, λ 0 hipotezi ile, çift yönlü sab etkilerin varlığı test edilecektir. Burada λ = iki yönlü modelde zaman etkisini, µ ise yatay kes etkisini ifade eder. H hipotezi reddedilemezse, modele sab etkinin dahil edilmesine gerek olmadığına karar verilir; H hipotezi reddedilirse, H : µ = 0 λ 0 ve H : λ = 0 µ 0tek yönlü hipotezlerinin test edilmesi gerekir (Erlat, 006). 3 Modelde rassal bir etkinin varlığına yönelik hipotezlerin test edilmesinde LM testi kullanılmıştır (Breusch ve Pagan, 980). Modelde bir rassal etkinin varlığı, yatay kes ve zaman etkilerinin ortak varyanslarının sıfıra eş olup olmadığının testi ile tesp edilir. Çift yönlü rassal etkinin varlığı H : σ µ σ 0 hipotezi ile, tek yönlü rassal etkilerin varlığı ise H : σ µ 0 σ 0 ve = λ = H3 : σ λ = 0 σ µ > 0 = λ > σ hipotezleri ile test edilir. Hipotezlerin test edilmesinde kullanılan LM testi χ dağılımına sahip olup aşağıdaki gibidir (Erlat, 006); LM = LM µ + LM λ 5

6 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM LM = NT ( T ) N T ( ˆ ) T N u ( ˆ u ) i= t= N T i= t= uˆ NT + ( N ) t= i= N T i= t= uˆ () N yatay kes gözlem sayısı, T zaman gözlem sayısını göstermektedir. Rassal etkinin varlığı araştırıldıktan sonra, en doğru tahminciyi seçmek amacıyla Hausman hipotez testi yapılmalıdır. Hausman testinde H = E µ X ) = 0, H = E( µ X ) 0 hipotezleri test edilir. 0 ( Panel veri analizi sonucunda hatalarda değişen varyansın varlığını test etmek için Lagrange çarpanı (LM) testi kullanılmıştır. Bu nedenle H σ 0 : ε = ε H : En az biri εi εj = K σ σ σ hipotezleri test edilmiştir. LM istatistiği ise aşağıdaki gibidir; LM h N T ˆ σ εi = i= ˆ σ ε (3) T i t = / = N T N ε = i t i i / = = ε 3 numaralı denklemde; ˆ σ ε = ε T, ˆ σ ε / NT = ˆ σ N Likide riskini etkileyen faktörlerini tesp etmek için kullanılan model aşağıdaki gibidir. GAP = c + RLV 3.. Çalışmanın Verileri + ARLV + DF + ÖK + VK + TV Çalışmada kullanılan veriler, hisse senetleri İMKB de işlem gören bankaların finansal tablolarından elde edilmiştir. İMKB de işlem gören bankalardan, yılları arasında finansal tablo verilerine ulaşılabilen 9 ticari banka analize dahil edilmiştir. Çalışmada 3-aylık finansal tablo verileri kullanılmıştır ve bankaların finansal tablolarına a veriler İMKB den sağlanmıştır. + ε Analiz kapsamına dahil edilen bankalar, Akbank, Alternatif bank, Şekerbank, Tekstilbank, Türkiye Ekonomi Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Finansbank. 6

7 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi 3.3. Değişkenlerin Tanımlanması Çalışmada kullanılan değişkenler ve açıklamaları tablo de verilmiştir. Leratürde bağımlı değişken olan likide riskinin ölçümünde araştırmacılar tarafından farklı ölçütler kullanılmıştır. Lik varlıkların toplam varlıklara oranı (Bourke, 989; Molyneux ve Thornton, 99; Barth vd., 003; Demirgüç vd., 003), kredilerin toplam varlıklara oranı (Demirgüç vd., 999; Athanasoglou vd., 006), net kredilerin kısa vadeli finansmana oranı (Kosmidou vd., 005; Kosmidou,008), finansman açığı (Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00), leratürde likide riskinin ölçüsü olarak kullanılan değişkenler arasındadır. Bu çalışmada, Saunders ve Cornett, 006; Shen vd., 00 çalışmaları izlenerek, finansman açığının toplam varlıklara oranı likide riskinin ölçüsü olarak kullanılmıştır. Finansman açığı yüksek olan bankalar daha fazla likide riski ile karşı karşıya olacaktır. Likide riskini açıklamada kullanılan bağımsız değişkenlerden ilki banka büyüklüğüdür. Büyük olan bankaların finansman maliyetlerinin küçük olan bankalara kıyasla daha düşük olması, onlara daha riskli varlıklara yatırım yapma imkanını sağlamaktadır. Bu nedenle büyük olan bankaların daha fazla kredi kullandırmaları ve daha büyük finansman açığına sahip olmaları beklenebilir. Batmayacak kadar büyük ifadesiyle özdeşleşen bankalar daha fazla likide riskine maruz kalacaklardır (Shen vd., 00). Bu nedenle, banka büyüklüğü ile likide riski arasında pozif bir ilişki beklenmektedir. Bankaların likidesi yüksek varlıklara sahip olması bankanın maruz kaldığı likide riskini düşürmektedir. Ancak farklı nedenlerden dolayı bankalar lik varlıklarını elden çıkarmakta da zorlanabilirler. Bu nedenle, bu çalışmada lik varlıklar, az riskli lik varlıklar ve riskli varlıklar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Standart hale getirmek için ise az riskli lik varlıklar ve riskli lik varlıklar toplam varlıklara oranlanarak RLV ve ARLV değişkenleri oluşturulmuştur. Bankalar devlet borçlanma senetleri gibi az riskli lik varlıklarını çok düşük bir fiyat riski ve düşük işlem maliyetleri ile satabilirler ancak, hisse senetleri gibi riskli lik varlıklarını büyük değer kaybı yaşanmaksızın elden çıkarmada zorlanabilirler. Bu nedenle, az riskli lik varlıkların likide riski üzerinde negatif, riskli lik varlıkların ise pozif bir etki yaratması beklenmektedir (Shen vd., 00). Bağımsız değişken olarak kullanılan diğer bir değişken ise bankaların dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranıdır. Kredilerin finansmanını sağlamak için mevduat yerine bankalararası para piyasasından fonlamayı tercih eden bankalar gelecekte bir likide problemi ile karşılaşacaklardır (Saunders ve Cornett, 006). Para piyasasından borçlanma ihtiyacı ne kadar yüksekse, maruz kaldıkları likide riski de artacaktır. Bu nedenle dış finansmanın toplam yükümlülüklere oranı ile likide riski arasında pozif bir ilişki beklenmektedir (Shen vd., 00). Likide riskini açıklamada kullanılan diğer değişkenler ise özsermaye ve varlıkların karlılığıdır. Özsermaye karlılığı, net karın özsermayeye oranlanması; varlık karlılığı ise toplam varlıkların özsermayeye oranlanması ile hesaplanmıştır. 7

8 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo. Değişkenlerin Açıklanması Değişken Likide Riski (GAP) Büyüklük (TV) Riskli lik varlıklar (RLV) Az riskli lik varlıklar(arlv) Açıklama Likide riskini temsilen finansman açığının toplam varlıklara oranı kullanılmıştır. Finansman açığı, bankaların kullandırdıkları kredi miktarı ile topladıkları mevduat arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. Bankaların büyüklüğü toplam varlıklarının doğal logarması alınarak hesaplanmıştır. Riskli lik varlıkların toplam varlıklara oranıdır. Riskli lik varlıklar, bankalardaki mevduat, ticari kuruluşlar mevduatı, diğer kuruluşlar mevduatı, hisse senetleri, diğer menkul kıymetlerin toplamından oluşmaktadır. Az riskli lik varlıkların toplam varlıklara oranıdır. Az riskli lik varlıklar, nak ve nak benzerleri, devlet borçlanma senetleri (devlet tahvili, hazine bonosu, diğer) toplamından oluşmaktadır. Dış finanman(df) Dış finansmanının toplam yükümlülüklere oranıdır. Dış finansman, alınan krediler ve para piyasasından elde edilen fonlar toplamından oluşmaktadır. Özsermaye karlılığı (ÖK) Varlıkların karlılığı (VK) Net karın özsermayeye oranlanması ile hesaplanmıştır. Net karın toplam varlıklara oranlanması ile hesaplanmıştır. 4. Ampirik Bulgular Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlığı birim kök testleri ile incelenmiştir. Birim kök testi sonuçları Tablo de verilmiştir. 8

9 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Tablo. Birim Kök Testi Sonuçları Düzey GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği,56 0,876-9,96 0,0000 0,3980 0,6547-3,709 0,000 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği,377 0,906-3,53 0,0000-0,778 0,333 -,470 0,6 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 6,504 0, ,99 0,000 0,9000 0,845 4,3667 0,434 VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği -5,3744 0,0000-8,375-5,3744 0,0000-8,375 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -,0900 0,083-3,5484 -,0900 0,083-3,5484 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 3,535 0,09 46,356 3,535 0,09 46,356.Fark GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği -,373 0, ,0336 0,0000-4,4347 0,0000 Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -0,3950 0, ,93 0,0000 -,554 0,0034 ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 7,303 0, ,6806 0, ,879 0,0000 VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği Im, Pesaran ve shin W-istatistiği ADF-Fisher Ki-kare istatistiği Fark GAP ARLV RLV DF İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri İstatistik p-değeri Levin, Lin ve Chu t istatistiği -5,5069 0, Im, Pesaran ve shin W-istatistiği -3,0469 0, ADF-Fisher Ki-kare istatistiği 44,904 0, VK ÖK TV İstatistik p-değeri İstatistik İstatistik p-değeri İstatistik Levin, Lin ve Chu t istatistiği Im, Pesaran ve shin W-istatistiği ADF-Fisher Ki-kare istatistiği

10 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo de verilen bulgular incelendiğinde, bazı değişkenlerin düzeyde durağanken, bazılarının. ve. farkı alındığında durağan hale geldiği görülmektedir. Bağımlı değişken olan likide riskini temsil eden finansman açığı (GAP) değişkeni düzeyde ve. farkta durağan değildir. Birim kök vardır şeklindeki boş hipotez reddedilememiştir.. fark alındığında ise durağanlaşmıştır. Bu nedenle modele. farkı alınarak dahil edilmiştir. Riskli lik varlıklar (RLV) ve dış finansman(df) değişkenleri ise. farkları alındığında durağan hale gelmişlerdir ve. farkları ile modele dahil edilmişlerdir. Özsermaye karlılığı, varlıkların karlılığı ve toplam varlıklar ise düzeyde durağan görülmüş ve modele dahil edilmişlerdir. Birim kök testlerinden sonra değişkenlere a özet istatistikler ve yıllara göre ortalamaları Tablo 3 ve Tablo 4 te sunulmuştur. Tablo 3. Özet İstatistikler GAP ARLV RLV DF VK ÖK TV Ortalama -0,36 0,0784 0,38 0,36 0,065 0, Maksimum 0,959 0,347 0,4779 0,4737 0,475 6, Minimum -0,7693 0,0038 0,050 0,00-0,507-7, S.Sapma 0,90 0,0689 0,0599 0,0990 0,047, Çarpıklık -0,358,075,3794 0,530 -,8676-6,767 3,468 Basıklık 3,3595 3,6377,945,857 8,87 65,0706 4,930 JB istatistiği,6509 9,006*** 498,8960*** 4, ,546*** 6647,6*** 74,5399*** Finansman açığı değişkenine a ortalamanın negatif olması, bankacılık sektöründe kullandırılan kredi miktarının topladıklara mevduata göre daha az olduğu anlamına gelmektedir. Bankacılık sektöründe toplam varlıklar içerisinde riskli varlıklarının ortalaması, az riskli olanlara kıyasla daha fazla yer tutmaktadır. Finansman açığı ve dış finansman değişkenleri dışında değişkenler normal dağılıma sahip değildir. Tablo 4 te değişkenlerin yıllar ibariye ortalamaları yer almaktadır. 0

11 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Tablo 4. Yıllar İtibariyle Değişkenlere A Ortalamalar GAP ARLV RLV DF VK ÖK TV 998 -,8554,370,886,9070 0,634 6, ,69,599,,774 0,6778 6, ,90 0,603,805,4596 0,337, ,7886 0,8039,77,840-0,3848-6, ,8 00-3,7438 0,8088,0444,37 0,734, ,7770 0,8507,83,6854 0,838, ,5079 0,6336,0395,0005 0,7953 0, ,07 0,508,38,79 0,707-0, ,63 0,3384,879,648 0,6539, ,999 0,495,880,9377 0,669, ,4709 0,090,350,8889 0,630, Yıllar ibariyle incelendiğinde, finansman açığı değişkeninin ortalaması tüm yıllarda negatiftir. 00 krizi döneminde finansman açığı ortalaması maksimum noktaya gelmiştir. Ancak, 00 yılından sonra sürekli azalarak 008 yılında en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Bankaların riski az lik varlıkların toplam varlıklar içindeki payı 998 yılında yüksekken, 008 yılına gelindiğinde en düşük seviyelerine ulaşmıştır. Varlık karlılığı ve özsermaye karlılığının 00 yılında negatif olmasına rağmen, yıllarında pozif olması ve diğer yıllara kıyasla farklılık göstermesi Türkiye de bankacılık sektörünün küresel krizden çok etkilenmediğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Panel veri regresyonundan önce hatalarda sab etkilerin varlığı FOLS istatistiği ile test edilmiştir. Sonuçlar Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Sab Etkiler Modeli F Testi Sonuçları H H H 3 F-değeri 7,3593 0,776,993 p-değeri 0,0000 0,6665 0, Tablo 5 ten elde edilen bulgulara göre, H : µ = 0, λ = 0 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmektedir. Bu nedenle, en az bir yönlü bir sab etkinin olduğundan söz edilebilir. Bu durumda, H : µ = 0 λ 0 ve H : λ = 0 µ 0 hipotezlerinin test edilmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgulara göre, H hipotezi reddedilemezken, H 3 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmektedir. Tablo 5 teki sonuçlar bize zaman boyutunda bir sab etkinin varlığını göstermektedir.

12 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Hatalarda rassal etkilerin varlığı LM testi ile araştırılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 6 da yer almaktadır. Tablo 6. Rassal Etkiler Modeli F Testi Sonuçları H H H 3 Ki-kare değeri 93,348,85 9,3097 p-değeri 0,0000 0,767 0,0000 σ µ σ σ µ σ = λ = Tablo 6 daki sonuçlara göre H : 0 hipotezi % anlam düzeyinde redde- dilmektedir. H : 0 0 ve H : 0 0 hipotezleri test edildiğinde = λ > σ λ σ 3 = µ > ise, H hipotezi reddedilemezken, H 3 hipotezi % anlam düzeyinde reddedilmiştir. Bu durumda, tek yönlü rassal etkiler modeli kullanılabilir görülmektedir. Panel veri regresyonu öncesinde, son aşama olarak Hausman testi uygulanarak en doğru tahminci seçilmeye çalışılmıştır. Hausman test sonuçları Tablo 7 de yer almaktadır. Tablo 7. Hausman Testi Sonuçları Zaman rassal Ki-kare-değeri 6,0446 p-değeri 0,48 Hausman testi sonucunda H 0 hipotezi reddedilememiştir; bu durumda 4 numaralı modelin tahmininde tek yönlü (zaman) rassal modelinin kullanılması uygun görülmüştür. Panel veri analizinde en çok karşılaşılan problemlerden olan hatalarda değişen varyanslılığı test etmek için Lagrange çarpanı testi kullanılmıştır. Test sonucunda, χ =4,7538, (p=0,064) ile boş hipotez reddedilmiştir. Bu durumda hatalarda değişen varyans problemi vardır. Değişen varyans problemi, Whe (980) in değişen varyansa uyumlu kovaryans matris tahmincisi kullanılarak giderilmiştir. Likide riskini etkileyen faktörlerini tesp etmek için 4 numaralı model tek yönlü (zaman) rassal etkiler yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 8 de yer almaktadır. Tablo 8 deki bulgular incelendiğinde, modele dahil edilen 6 değişkenden, 4 tanesinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu değişkenler, riskli lik varlıklar, dış finansman, varlık karlılığı ve özsermaye karlılığıdır. Riskli lik varlıklar değişkeninin işareti negatiftir ve %5 düzeyinde anlamlıdır. Ancak bu bulgu, riskli varlıkların toplam varlıkların içerisindeki oranının artmasının likide riskini artıracağı yönünde olan beklentilerle uyuşmamaktadır. Bu durumda, bankaların toplam varlıkları-

13 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi nın içerisinde riskli lik varlıklarının oranını arttırarak, maruz kaldıkları likide riskini düşürebileceklerini göstermektedir. Beklentilerin tersi yönünde elde edilen bu bulgular, leratürde yer alan diğer çalışmalardan elde edilen bulguları desteklemektedir (Shen vd., 00). Az riskli lik varlıkların likide riski üzerindeki etkisi de beklenildiği şekilde negatif değil, pozif olarak bulunmuştur. Bu durum, bankaların az riskli varlıkların toplam varlıklar içerisindeki oranını arttırsalar bile likide riskini azaltamayacaklarını göstermektedir. Bu bulgu da Shen vd. (00) nin çalışmalarından elde ettikleri bulguları desteklemektedir. Ancak, Shen vd. (00) çalışmalarında az riskli lik varlıkların etkisini anlamlı bulmuşken, bu çalışmada anlamlı bulunmamıştır. Sonuç olarak bankaların tutmuş oldukları lik varlıkların, az riskli ya da riskli lik varlıkları olarak ayrımının likide riski üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Önemli olan, bankaların sahip oldukları lik varlıkların miktarıdır. Bankaların lik varlıkları ne kadar yüksek olursa, likide riski de o ölçüde düşük olacaktır. Bu lik varlıklar, hisse senetleri gibi riskli varlıklar olsa bile, bankaların maruz kaldıkları likide riskini düşürmektedir. Dış finansman değişkeninin işareti beklendiği gibi pozif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Elde edilen bulgular, Shen vd. (00) çalışmasında elde ettikleri bulguları desteklemektedir. Bu durum, bankaların dış finansman yoluyla fon sağlamasının likide riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle bankalar likide riskini düşürmek istiyorsa, finansman kaynaklarını çeşlendirme yoluna gmelidirler. Varlıkların karlılığının likide riski üzerindeki etkisi pozif bulunmuştur. Varlık karlılığının likide riski üzerindeki pozif etkisinin nedeni şu şekilde açıklanabilir. Bankalar varlık karlılığını artırmak için iki yola başvurabilirler. Bunlardan ilki net karı artırmak, ikincisi ise varlık toplamını düşürmektir. Varlık toplamını azaltmak ise daha düşük düzeyde çalışma sermayesi bulundurmayı gerektirebilir. Daha düşük düzeyde çalışma sermayesi bulundurmak ise işletmelerin likidesini düşürerek likide riskini artırıcı bir etki yaratabilir. Varlıkların karlılığının likide riski üzerindeki etkisinin pozif bulunması, bankaların düşük bir çalışma sermayesi ile faaliyetlerine devam ettiklerinin bir göstergesi olabilir. Elde edilen bulgular, özsermaye karlılığının likide riski üzerinde negatif etkisi olduğunu göstermektedir. Bankalarda özkaynak karlılığı ne kadar yüksekse, bankaların yabancı kaynak ihtiyacı o kadar düşük olacaktır. Yabancı kaynak ihtiyacı düşük olan bankalarda maruz kalınan likide riskinin daha düşük olması beklenebilir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, bankalar varlıkların karlılığını artırarak likide riskini azaltamazken, özsermeye karlılığını artırarak maruz kaldıkları likide riskini azaltabilirler. Tablo 8 de görülen diğer bir bulgu ise toplam varlıkların likide riski üzerinde pozif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan etkisidir. Bu bulgular Akhtar vd. (0) in çalışmasındaki bulguları desteklemektedir. 3

14 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Tablo 8. Likide Riskini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Regresyonu ile Elde Edilen Bulgular Bağımsız Değişkenler C ARLV RLV DF VK ÖK TV Bağımlı değişken (GAP) -0,0695 (0,88) [-0,43] 0,908 (0,338) [0,86] -0,5649** (0,783) [-,093],098*** (0,349) [3,0] 0,8530** (0,483) [,039] -0,04*** (0,003) [-3,937] 0,0006 (0,056) [0,0436] R 0,3958 F 8,0804*** Not: Panel veri regresyonu rassal etkiler (zaman boyutunda) yöntemi ile tahmin edilmiştir. *** %, ** %5, *%0 düzeyindeki anlamlılığı ifade eder. Standart sapma değerleri (), t değerleri [] parantezleri içinde verilmiştir Sonuç Çalışmada yılları arasında İMKB de işlem gören bankaların likide riski yönetiminde etkili olan faktörler panel veri regresyon yöntemi ile test edilmiştir. Model tek yönlü (zaman) rassal etkiler yöntemi ile tahmin edilmiş olup, riskli lik varlıklar ve özsermaye karlılığı değişkenlerinin

15 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi likide riski ile negatif ilişkili olduğu buna karşılık dış finansman ve varlık karlılığı değişkenlerinin pozif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, riskli lik varlıklardaki artışın ve dış finansmandaki azalışın likide risklini düşürebileceği yönünde bulgular elde eden Shen vd. (00) ile özsermaye karlılığındaki artışın likide riskini düşürebileceği ancak varlık karlılığındaki artışın likide riskini artırabileceği yönünde bulgular elde eden Akhtar vd., (0) çalışmalarını desteklemektedir. Bu sonuca göre; bankaların toplam varlıklarının içerisinde riskli lik varlıklarının oranını ve özsermaye karlılığını artırması, maruz kaldıkları likide riskini düşürürken, dış finansman yoluyla fon sağlanması ve varlık karlılığını artırması likide riskini yükseltmektedir. Çalışma bankaların likide krizi temelli bir finansal sıkıntı yaşamamasında hangi faktörleri dikkate almaları gerektiğinin bir göstergesi olması açısından önemlidir. Bu faktörleri dikkate alarak likide riskini doğru yöneten bankalar optimum lik düzeyine ulaşacak ve bu durum da banka performansını olumlu yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bankacılık sektöründe likide riskini etkileyen faktörler incelenmiştir. Likide risk ölçümüne ilişkin farklı ölçütler kullanılarak çalışmada elde edilen bulguların tutarlılığının ve likide riskinin bankacılık sektörünün karlılığı ya da performansı üzerinde etkisinin incelenmesi farklı araştırmaların konusunu oluşturabilir. Kaynaklar Akhtar M.F, Ali K., Sadaqat S. (0). Liquidy Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks of Pakistan, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol., Issue., Alp A, Ban Ü, Demirgüneş K, Kılıç S (00). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri, İMKB dergisi, yıl, sayı 49, -5. Athanasoglou, P. P., Delis, M. D., and Staikouras, C. K. (006). Determinants of Bank Profabily in the South Eastern European Region, Bank of Greece Working Paper No. 47. Barth, J. R., Nolle, D. E., Phumiwasana, T., and Yago, G. (003). A Cross-Country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance, Financial Markets, Instutions Instruments, Vol., Berger, A.N., Bouwman, C.N.S., (006). The Measurement of Bank Liquidy Creation and the Effect of Capal, SSRN: (Son Erişim 0) Bourke P. (989). Concentration and Other Determinants of Bank Profabily in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and Finance, Vol. 3, Issue, Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (000). Financial Structure and Bank Profabily, World Bank Policy Research Working Paper NO Demirgüç-Kunt, A., Huizinga, H. (999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profabily: Some International Evidence, World Bank Economic Review, Vol.3,

16 Sibel ÇELİK Yasemin Deniz AKARIM Demirgüç-Kunt, A., Laeven, L., and Levine, R. (003). The Impact of Bank Regulations, Concentration, and Instutions on Bank Margins, World Bank Policy Research Working Paper NO Deep, Akash,Schaefer, Guido (004). Are banks liquidy transformers?, KSG Working Paper No. RWP04-0. Diamond D.W, Rajan R.G (00). Liquidy Risk, Liquidy Creation and Financial Fragily: A Theory of Banking Journal of Polical Economy, Vol. 09, no., Dinger, V. (009). "Do Foreign-Owned Banks Affect Banking System Liquidy Risk?". Journal of Comparative Economics, Eichengreen, B.,Gibson, H. D. (00). Greek Banking at the Dawn of the New Millennium, Paper presented at the Centre for Economic Policy Research. Gonzalez-Hermosillo, B. (999). Determinants of Ex-Ante Banking system Distress: A Macro- Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes, IMF Working Paper, 33. Gorton,G.B. Winton, A,(000). Liquidy Provision, Bank Capal, and the Macroeconomy, Instute for Financial Studies, Carlson School of Management, Universy of Minnesota. Ismal, R. (00). "Assessment of Liquidy Management in Islamic Banking Industry". International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Kosmidou, K., Tanna, S.,Pasiouras, F. (005). Determinants of Profabily of Domestic UK Commercial Banks: Panel Evidence from the Period , Money Macro and Finance (MMF) Research Group Conference. Kosmidou, K. (008). The Determinants of Banks Profs in Greece During the Period of EU Financial Integration, Managerial Finance, Vol. 34, Matz, L. Neu, P. (007). Liquidy Risk Measurement and Management: A Practioner's Guide to Global Best Practices, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, Singapore. Molyneux P., Thornton J.,(99). Determinants of European Bank Profabily: A Note, Journal of Banking and Finance, Volume 6, Issue 6, Pages Naceur, S. B., Kandil, M. (009). The Impact of Capal Requirements on Banks' Cost of Intermediation and Performance: The Case of Egypt, Journal of Economics and Business, Vol. 6, Pasiouras, F.,Kosmidou, K. (007). Factors Influencing the Profabily of Domestic and Foreign Commercial Banks in the European Union, Research in International Business and Finance, Vol.,

17 Eskişehir Osmangazi Üniversesi Sosyal Bilimler Dergisi Poorman, F. Jr., Blake, J. (005). Measuring and Modeling Liquidy Risk: New Ideas and Metrics, Financial Managers Society Inc. Whe Paper. Saunders, A.,Cornett, M. M. (006). Financial Instutions Management: A Risk Management Approach, McGraw-Hill, Boston. Shen, C.-H., Kuo, C.-J., and Chen, H.-J. (00). Determinants of Net Interest Margins in Taiwan Banking Industry, Journal of Financial Studies, Vol. 9, Shen C. H., Chen Y. K., Kao L. F., Yeh C. Y., (00). Bank Liquidy Risk and Performance, International Monetary Fund, Working Paper. Tumin,H, Said R.M.S,(0). Performance and Financial Ratios Commercial Banks in Malaysia and China, International Review of Business Research Papers Vol. 7. No.,

18

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDA FİNANSAL DERİNLEŞME VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ 1 Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK Doç.Dr. Salih BARIŞIK Öğr.Gör. Havva Kılıç DARICI Zonguldak Karaelmas Üniversesi Gaziosmanpaşa

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme

Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Türkiye ve Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir İnceleme Güven SAYILGAN* Cemil SÜSLÜ** Özet Leratürde, hisse senedi getirileri ve makroekonomik

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GELİR-GİDER ANALİZİ VE KARLILIK PERFORMANSININ BELİRLEYİCİLERİ Hakan ATASOY Danışman Prof. Dr. Kürşat AYDOĞAN Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA 1 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 ÜLKE RİSKİNİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRK 2 ÖZET Hisse senedi fiyatını etkileyen

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Üretim Firmalarının Piyasa Değerini Açıklayan İçsel Değişkenler: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz İlhan KÜÇÜKKAPLAN Yrd. Doç. Dr.,Pamukkale Üniversitesi,İİBF

Detaylı

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi*

Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* Volume 4 Number 2 2013 pp. 23-36 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi* H. Aydın Okuyana Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye deki sanayi işletmelerinde

Detaylı

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 47 KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Cengiz DOĞRU ÖZET Bu çalışmanın başlıca amacı, Karlılığın Belirleyicileri Analizinin temel

Detaylı

Ar-Ge Yatırımlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BĠST Teknoloji ve Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama

Ar-Ge Yatırımlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BĠST Teknoloji ve Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama M. ÖZCAN, E. AĞIRMAN, Ö. YILMAZ Ar-Ge Yatırımlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BĠST Teknoloji ve Bilişim Firmaları Muhammet ÖZCAN Ensar AĞIRMAN Ömer YILMAZ Özet Ar-Ge yatırımlarının geri dönüşleri

Detaylı

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri

İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri İMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketlerinde Çalışma Sermayesi Politikaları ve Firma Performansı İlişkileri Osman ŞAHİN Yrd. Doç. Dr., Turgut Özal Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü osahin@turgutozal.edu.tr İMKB

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA *

SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 677-697 SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: İMKB HİZMET FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA * ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC FACTORS

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hüseyin DAĞLI 1 ÖZ Aykut KARAKAYA 2 Esra BULUT 3 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde faaliyete

Detaylı

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi

Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Volume 4 Number 4 2013 pp. 49-70 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Çalışma Sermayesi Politikalarında Sektörel Farklılaşma ve Ortalamaya Dönme Eğilimi Dündar Köka Ender Coşkunb M. Serdar İspirc Özet: Bu

Detaylı

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Bileşik Öncü Göstergeler ve Borsa Endeksi İlişkisinin Uluslararası Boyutta İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Ünal GÜLHAN 1 Abdulkadir KAYA 2 Bener GÜNGÖR 3 Özet Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler

Detaylı

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Öz Terörizmin Finansal Piyasalara Etkisi: Ampirik Bir Çalışma Ensar AĞIRMAN * Muhammet ÖZCAN ** Ömer YILMAZ *** Finansal piyasaları olumsuz yönde etkileyen en temel unsurlar arasında belirsizlik yer almaktadır.

Detaylı

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi*

Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Türkiye de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi* Özet N.Serap VURUR** Ercan ÖZEN*** Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mevduat, banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı

Detaylı

Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Đlişki

Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Đlişki Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2013 Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki Đlişki M. Murat KOÇYĐĞĐT ÖZET Bu çalışmada Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı mevduat

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA

YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:12.Sayı:2.Haziran 2008 ss.37-57 YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMKB DE SINAMA Foreign Portfolio Investment Yields and the

Detaylı

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi

Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Tülin Atakan Üç Faktörlü Varlık Fiyatlandırma Modelinin İstanbul Arş. Gör. Menkul Kıymetler R. Đlker Gökbulut Borsası nda Uygulanabilirliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi Yrd. Doç.

Detaylı

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ

İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ İMKB DE İŞLEM GÖREN BANKA HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARBİTRAJ FİYATLAMA MODELİ İLE BELİRLENMESİ ÖZET Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi Gamze

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği

Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Yrd. Doç. Dr. Birgül CAMBAZOĞLU Haliç Üniversitesi, MYO, Bankacılık ve

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE SERMAYE HAREKETLERİNİN İMKB-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE SERMAYE HAREKETLERİNİN İMKB-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl: 8, Sayı: 2, 1-22 MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE SERMAYE HAREKETLERİNİN İMKB-100 ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ali Sait

Detaylı

Döviz Riskinden Korunma Yöntemleri ve Kullanılma Nedenleri: İMKB Örneği

Döviz Riskinden Korunma Yöntemleri ve Kullanılma Nedenleri: İMKB Örneği Döviz Riskinden Korunma Yöntemleri ve Kullanılma Nedenleri: İMKB Örneği 37 Yrd. Doç. Dr. Sezgin DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Özet Bu çalışmanın bir amacı gelişmekte olan piyasalarda

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı