Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu"

Transkript

1 finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

2 YöneUm Kuruluna: Deniz Faktoring Anonim Şirketi Bağımsız denetim raporu workınq world istanbul lurkoy Bağımsız Dene:in ve Te! 90 : SMMM AŞ Fax: t Eski Büyükdere Cad eyccm Orjir Masla \c:27 Tca et S:cil No: Buıldınq a befter Maslak Sarıyer mcmb,, fi,m oı rrnsı 5YuıQ Gıob3ı L,mıt,d belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen fınansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Standartları na uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan ancak, duruma uygun denetim teknikleri, fınansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç değerlendirilerek belirlenmiştir Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır Aşağıda kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Yetkili denetim kumlu şunun sommluluğuna ilişkin açıklama sorumludur bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve lzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Şirket yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin açıklama özetini denetlemiş bulunuyoruz değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir sona eren yıla ait gelir tablosunu, öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider tablosunu, öz kaynak Deniz Faktoring AŞ nin ( Şirket ) hazırlanan bilançosunu, aynı tarihte Ey Görev

3 EY Building a better working world Bağımsız denetçi görüşü Görüşümüze göre, ilişikteki fınansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Deniz Faktoring AŞ nin 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere Ilişkin Rapor 1> Türk Ticaret Kanunu nun ( TTK ) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır 2) YTK nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A memb_ f Er 8 Young Global Limited 4 c: FLb M solırteş etçi 19 Şubat2015 Istanbul, Türkiye (2> İr m of E rot a Yourrq Global L,rnifod

4 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider tablosu 5 Özkaynak değişim tablosu 6 Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 945 Kar dağıtım tablosu 8 Nakit akış tablosu 7 Gelir tablosu 4 Bilanço 12 Nazım hesap kalemleri 3 içindekiler Sayfa fınansal tablolar Deniz Faktoring AŞ

5 ü Kira Yansıbian FV (Net) Alım Salim Amaçlı Finansal Varlıklar Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV V Satilmaya Hazır Finansai Varlıkiar (Net) Il w Ters Repo Işlemlerlnden Alacaklar ııı Bankalar , Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karızarara Gerçeğe Uygun Değer Uygun Değer Farkı yi Faktoring Alacakları 4 l7094s , AKTİF KALEMLER Dlpnot T? YP Toplam T? YP Toplam 31 Aralık Aralık 2013 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) bilanço (1) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayici parçasini oluştururlar Kazanılmamış Geflrler () 11 2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11 3 Amaçlılar K Aktif Toplamı , Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 612 Faaliyet Kiralaması Alacakları xx Ertelenmiş Dönem Vergi Varlığı xvııı Peşln Ödenmiş Giderler , ı Diğer Alacaklar 83 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 82 Kralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 611 Finansal Kiralama Alacakları yılı Kiraiama işlemleri 622 Yurt Dışı 621 Yurt İçi , Diğer Faktoring Alacakları Kred; Kartları 73 Taksiti Ticari Krediler 103 Takfpteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 172 Diğer 1, Takipteki Finansman Kredileri 104 Özel Karşılıklar () (64343) (516) (44859) (32853) (477) (33330) (Net) xva Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma ili Nnaçllar Rİskten Korunma Amaçlı Turev Flnansal Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 101 Takiptekı Faktoring Alacakları x Takipteki Alacaklar Xill Bağlı Ortaklıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Il Satış Amaçlı Faaliyetlere ilişkin Varlıklar (Net) xxıı Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Ara Toplam t Şerefıye XV lş Ortaklıkları (Net) 61 3 Kazanılmamış Gelirler () (30269) (30269) (24 546) 81 Kira!ama işlemlerinden Alacaklar (24545) 612 Yurt Dışı yıl Finansman Giderleri xı Varlıklar 611 Yurt içi xıv İştirakler (Net) xvı Maddi Duran Varlıklar (Net) ıxx Cari Dönem Vergi Varlığı xxı Diğer Aktifier kkontolu Faktonng Alacakları Tüketci Kredieri Deniz Faktoring AŞ

6 1,060 Deniz Faktoring AŞ bilanço (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) Pasif Kalemler Dipnot 1? YP 31 Aıaıık Aralık 2013 Toplam İP YP Topiam IL IV V Jl yil VIli IX xı, Xil Xlll XIV xv xvl Alım Satım Amaçlı Türev Flnansal Yükümlülükler Alınan Krediler Faktoring Borçları Klralama işlemlerinden Borçlar Fınansal Kıralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Edelenmiş Finanaal Kiralama Giderleri ( ihraç Edilen Menkul Kıymetıer<Net) bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller Diğer Borçlar Diğer Yabancı Kaynakiar Risklen Korunma Amaçlı TLfrev Flnansal Yükümlüıükıer Gerçeğe Uygun Değer Korunma Amaçlıla Nakit Akış Rıskindan K:rımıa Amaç lar Yurıo ş dayı Nal Yalır Riskinden Korırıma Nmaçilar Vergi ve Yükümlülükler Borç ve Glder Karşılıkian Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Yukümlülüğü Karşılığı Diğer Karşılıklar Edeienmlş Geılrıer Cari Dönem Vergi Borcu Eflelenmlş Vergi Borcu Sarmaya Benzeri Krediler Aza Toplem Saflş Amaçlı Eıde Tululan ve Durdurulan Faallyellera ilişkin Duran Varlık Borçları <Net> ödenecek Satş Amaçlı Dısdruian öz Rskrden FaalıyaUere ll;şkin kaynaklar Öcenmış Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedı lhraç Primleri Hisse Senedi Iplal Körları Diğer Sermaye Yedekleri Kör veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelırler veya Giderler Kör veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Bırıkmiş Dığer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kör Yedek en Yasa Yedekie S:s:ü Yedekler Olağa üstu Yedekler Diğer Kör Yedeklerı Kör veya Zarar Geçmiş Yıllar Kör veya Zararı Dönem Nal Kör veya Zararı , : , ; , : 1, , ; 1534, , ; 24, , B Pasif Topiamı , Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayicı parçasını oluştururlar <2)

7 Bağımsız Bağımsız denetimden geçmiş denetimden geçmiş NAZIM HESAP KALEMLERI 31 Anlık Aralık 2013 Dipnot Tl YP TOPLAM TP YP TOPLAM 114, NAZIM HESAPIAR TOPLAMI l792fl Deniz Faktoring AŞ 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait nazım hesap kalemleri (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) ı Riski üstlenilen faktoring işlemleri Il Riski üstlenilmeyen faktoring işlemleri Il! Alınan teminatlar IV Verilen teminatlar V Taahhütler Cayılamaztaahhüller Cayılabilirtaahhütler 521 Kiralama taaflhütleri 5211 Finansal kimlama taahhütleri 5212 Faaliyet kiralama taahhütleri 5 22 Diğer cayılabilir taahhütler yi Türev flnansal araçlar , Riskten korunma amaçlı türev fınansal araçlar 611 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler 612 Nakıt akış riskinden korunma amaçlı işlemler 613 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler 62 Alım satım amaçlı işlemler Vadeli alımsatım işlemleri 622 Swap alım satım işlemleri Alım satım opsiyon işlemleri 624 Futures alım satım işlemleri 655 Diğer yil Emanet kıymetler Takip eden dipnotlar finansal tablolartn tamamlayıcı parçasını oluştururlar (3)

8 Deniz Faktoring AŞ 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait gelir tablosu <Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası < TL ) olarak ifade edilmiştir) GELİR VE GİDER KALEMLERİ Bağımsız denetimden Bağımsız geçmiş denetimden geçmlş Dlynot 31 Aralık Aralık 2013 ESAS FAALİYET GELİRLERİ FAKTORİNG GELİRLERİ Fektoring Aİacaklarından Aİınan Faizİer İtkontotu Diğer Fakloring Alacaklarından Alınan ücret ve Komisyonlar İskontotu 3, Diğer FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 1 3 Finansman Kredilerinden Aİınan Faizler 1 4 Finansman Kredilerinden Alınan Ucrel ve Komisyonlar KİRALAMA GELİRLERİ 1 5 Finansal Kiralama Gelirleri 16 Faaliyet Kiralaniasi Gelirleri 1 7 Kiralame işlemlerinden Alınan Ucret ve Komisyonlar İİ FİNANSMAN GİDERLERİ 1) İ135e94İ İ77e3Sİ 2 1 Kullanilan Kredilere Verilen Faizler ( Faktonng İşlemlennden Borçlara Venlen Faizler 2 3 Finansal Kiralama Giderleri 24 ihraç Edılen Menkul Kıymellere Verilen Faizler < > 2 5 Diğer Faiz Giderleri 28 Verilen Ucret ve Komisyonlar (1 620> ili BRÜT KIZ ( IV ESAS FAALİYET GİDERLERİ () 19 ( (14605) 4,1 Personel Giderleri (13082) <11611> 42 Kıdem Tazminalı Karşiliğı Gideri <216> (93> 43 Araştırma Geliştirme Giderleri 44 Genel İşletme Giderleri 13890> (3 160) 45 Dığer V BRÜT FAALİYET KIZ (IlItIVİ Vi DİĞER FAALİYET GELİRLERİ e Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo işlemlerinden Alman Faizler 63 Menkul Değer/erden Alınan Faizler 631 Alim Salim Amaçlı Finanaal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Smnıtlendırılen FV 633 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 6 34 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatınmlardan 6 4 Temetlü Gelirleri 6 5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kan 651 Türev Finanaal İşlemlerden Diğer SS5S3 66 Kambiyo lşlemleri Karı Diğer Vİİ TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR 1) İ11861) )9864( yili DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ş) (376249) ) 81 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 81 1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yaneıtılan Olarak Sınltandiritan FV Değer Düşme Gideri 812 Satilmaya Hazır Finansal Varliklarden 81 3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yalırımlardan 82 Duran Variiklar Değer Düşüş Giderleri Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri Sahş Amaçlı Elde Tutulan ve Dumdurilan Faalıyeltere ilişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 2 3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 8 25 iştirak Bağli Onekılik ve <ş Oflaklıkları Değer Düşüş Giderleri 53 Türev Finantal Işlemlerden Zarar <37583> 83207) 84 Kambiyo İşlemleri Zararı ( > ( Diğer 20 (3169> 13689> İX NET FAALİYET KIZ (V++VIII) e3227 X BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI Xt NET PARASAL POZİSYON KARIIZARARI XIi SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ IX+X+Xİ) XIİI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (ti 19 (16142> 12655) 131 Cari Vergi Karşiliğı < ( Eılelenmiş Vergi Gider Etkiti (e ) 133 Efletenmiş Vergi Gelir Etkisi (1 <4 581) XİV SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KIZ (Kll±XIII) XV DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 151 Satış Amaçli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 152 Bağlı Ortaklık, İştirak ve iş Onaklikları Satış Karlan 153 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XVI DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER İİ 161 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 16 2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve iş Onakliklan Satiş Zararlan 16 3 Dığer Durdunılan Faaliyet Giderleri XVII DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KIZ XVXVIJ XVIII, DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI 1±) 101 Cari Vergi Karşılığı 102 Eıtelenmig Vergi Gider Elkial (e ) 103 Ehelenmiş Vergi Gelir Etkisi <1 XIX DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVIt±XVIIİ) XX NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX) HİSSE BAŞINA KAZANÇ 0,75 0,37 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 21 0,76 0,37 Durdurulan Faalıyetlerden Hiooe Daşına Kazanç SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ Sürdürülen Faaliyellerden Hisse Başına Kazanç Durdurulan Faaliyetlerden Hitte Başına Kazanç Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar (4)

9 212 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 21 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Bağımsız Denetimden Geçmiş (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir> özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider tablosu 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait 31 Aralık Aralık DÖNEM KARI/ZARARı Il DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 211 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışıarı 213 Planları Yeniden Olçum Kazançları/Kayıpları Tanımlanmış Diğer KW veya Fayda Olarak Yeniden Zarar Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamıı (5) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamiayıcı parçasını oluştururlar Kör veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamıı Gelire 2151 Dönem Vergi Gideri/Geliri 22 Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 221 Yabancı Çevirim Farkıarı Para 214 Gelir Unsurları 215 İlişkin Vergiler 2152 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 224 Gelirleri/Giderleri 225 Gelir Unsurları 2,26 Vergiler 2262 Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin 222 Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri 223 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdışındaki ilişkin Yatırım Riskinden Korunma İşletmeye Diğer Kör veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Satılmaya Elazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya 2261 Dönem Vergi Gideri/Geliri 111 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (1+11) Deniz Faktoring AŞ

10 Körveya Znraıda Yeniden Körveya Zaıo,da Yeniden SınıflaMınnayacak Sınılandınlacak fliıikmiş Diğer Kapsamlı flııiemiş Diğer Kapsamlı Dehderve BiN YENİ TORK LiRASI ÖZKAYNAKKALEMLERİNDEKI Gehderveoöjeder Gönder DEĞiŞİKLİKLER Hisse Senedi Diğer Diğer Dönem GegNş Ödenmiş Sennnye İhraç Hisse Senedi Sermaye Kar Yasal DiağanüslO Kar Kan Dönem Dönem Net Terdam Sennnyn Yedekleni Peddeti İal <alian Yedekled Yedeueıi Yedekler Yedekled Yedekler «eueei (Zaran) <anı Zaran) ae veya Zaran Özknynak ÖNCeKİ DÖNeM (39, ) 1 Dönem Başı Bakiyesi ( Il U yann a Yap lan Düzeinmeler 21 Hataların Dözesılmesının Elkıs, Mehasebe Pnıuıknsınan Yapılan Değtşıuiuefln Etkisi 22 IL Yeni ,269 Bakiye iletti IV TnplamKapsamııcelir V Nakden Gerçesleşiftılen Sermaye Adınmı İç Kaynaslardan GençeMeştıhlen Senııaye YI Adınmı Vİİ Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzenme Fonu YIlI Hisse Senedine D(niştönüıetıilr Tahmfler IX SennayeBenzeıiKredıler K DiğerDeğışıkökleeNedemiyteAdışlAzdış XI Dönem Ne? K an veya Zaran Xİi KAr Dağıtımı (5l043İ ( ) 121 DağıtılanTemettö 122 Yedekleıe Aktanlan Tidadar ) (50240) 123 DierC) (669) 1669) Dönem Sonu Bakisl titi*ivc KleKllt CARİ DÖNEM ( ) 1 Dncekl Dönem Sonu Bakiyenl Il Uyannca Yapılan Db,ellmelee 29 Haealann D özellilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan 22 Değişikliklerin Elkisi Il Yeni Bakiye P İll IV Toplam Kapsamlı Gelir V Nakden Geeçekleşnirllen Sennaye Adımı IÇ Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Vi Ainneil YIl Odenmiş Sermaye Ennasyon Düzeltme Farkı YIlI Hisse Seneğine Dönüştiınolebilir Tahviller 1K Semsaye Benzeri Krediler K Diğer Değişiklikler Nedemiyle Afiş aanlış KI Dönem Net Kan veya Zaran KIt KarDağnımı < Dağıtılan Temellü (43927) (43927) 122 Yedeklen Aktanlan Tutarlar (0545) Deniz Finansal Kiralama AŞ 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait özkaynak değişim tablosu (Tutarlar aksi belidilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 123 Diğer Dönem Sonu Bakiyesi llt N+4K1*Kll> ıl> Dam soolsa dık,,q enmöm deönlame ıt1öaezaaıışlat ı2l Tonedamoş Tayda yueüeam kedeq 11,0dm aşan iaaaeçüssaşıeüe t3ldönelğflareaö neden,> üğeloean yaıeıeüen 140 kaşae* ndnndeeeaı2eaeüsnınavdnönaıssakeıüe le 14m kbıeaamo üaknnenieesnsınaıdeı600en6 14m hoşuna eebmesaeuımmbe*ıeeşraflel 141 Yakama yana çeaem ıklue ısı sasoeaea huan vemsal eaehluaen emkn yemae değmıne ınfrona uaeınadanea kemeydeküvırian ısı Dğne ınaae aş nekeden hmen eaaıanssaepae Oflaeeai na4m,le üğelenen ralesınüne 14m üynaea gehuden bhsmaeda eanrmniıaeah nuldan en 14m ün nena en, dm5 yeendee sundaadedacah ağa Samoa ınidanai bedanhüdaei Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlaycı parçasını oluştururlar (6)

11 Deniz Faktoring AŞ 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait nakit akış tablosu (Tutarlar aksi beliflilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) Bağımsız Bağımsız denetimden Denetimden geçmiş Geçmiş Dipnot 31 Aralık 31 Aralık A, Esas faaliyetlere ilişkin nakit akışları 11 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasifierdekl Değişim Öncesi Faaliyet Karı (98737) (88544) 111 Alınan Faizler/Kiraiama Gehrieri Ödenen Faizler/Kiraiama Giderleri 113 Kiratama Giderleri 114 Alınan Temettüier 115 Alınan Ucretve KDmisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar 58, Zarar Oiarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacakiardan Tahsilailar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (13082) (10635) 119 Ödenen Vergiler (15060) (8999) 1110 Diğer (275240) (284395) 12 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasifierdeki Değişim (128484) (232041) FaktoringAlacakiarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredjierındeki Net (Artış) Azalış (678058) 121 Kiratama işlemlerinden Aiacaklarda Net (Artış) Azalış 123 Fakiohng Borçiarındaki Net Mış (Aza!ış) 122 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azaitş (775) (14329) 123 Kiralama işlemlerinden Barçiarda Net Artış (Azaiış) 124 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 125 Vadesi Ge!miş Borçiarda Net Artış (Azalış) ( ) Diğer Borçiarda Net Artış (Azaış) 6756 (3956) Esas Faaliyetlerinden Kaynakianan Net Nakit Akışı (227221> (320585) B Yabnm faaliyetlerine iiişkin nakit akışlan 21 ikiisap Edilen Bağiı Ortakiık ve tşurakier ve iş Ortakiıkiarı 22 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve iştrakler ve iş Ortakııkiarı 23 Satın Alınan Menkufler ve Gayrımenkuller (3118> Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 25 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansai Varlıklar 26 Elden Çıkarılan Satıimaya Hazır Finansai Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 28 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 29 Diğer ii Yatırım Faaliyetierinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı C Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışiarı 31 Krediler ve Ihraç Edilen Menkul Değerterden Sağlanan Nakit Krediler ve ihraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (1801) 33 ihraç Edilen Sermaye Araçiarı 34 Temettü Ödemeleri 35 Fınansal Kiralamaya (43 927> 36 ilişkin Ödemeler Diğer ili Finansman Faaiiyeüerlnden Sağlanan Net Nakit IV Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (6849) V Nakit ve Nakde Eşdeğer Vadıkiardaki Net Artış 1371 (452) Vi Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Variıkiar Vii Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Takip eden dipnotlar finansal tablolarin tamamlayıci parçasını oluştururlar (7)

12 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait kar dağıtım tablosu Tutarlar aksi bolirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 1 Dönem karının dağılımı BİN TURK LİRASI Carl dönem Önceki dönem ( ) () (3111 2/2013) 11 Dönem karı Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler () (12655) 121 Kurumlar vergisi (gelır vergisi) (16142) (23325) 122 Gelir vergisi kesintisi (11551) 123 Diğer vergi ve yasal yükümlülükler () (4591) k Net dönem karı (11 12) 104a Geçmiş donem zararı () 14 Birinci tertip yasal yedek akçe () Kuruluşla bırak:lması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ()r) 8 Dağıtılabilir net dönem kan f(a( )] 104, Ortaklara birinci temehü () 161 Hisse senedi sahiplenne lm jyazlı hisse senedi sahiplerine 16 3 Katılma ıntifa senetterıne 16 4 Kara iştirakli tahvillere 16 5 Kar ve zarar orlaklrğı belgesi sahiplerine 17 Personele temetlü () 18 Yönetim kuruluna temettü () 19 Ortaklara ikinci temeltü () 191 Hisse senedi sahiplerine 192 Imtiyazlı hisse senedi sahiplerine 193 Katılma intifa senetlerine 194 Kara iştirakli tahvillere 195 Kr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine 1 10 İkinci tertip yasal yedek akçe () 111 Stalü yedekleri () 112 Olağanüstü yedekler 113 Diğer yedekler 114 Özel fonlar Il Yedeklerden dağıtım 2 1 Dağıtılan yedekler 2 2 Ikinci tertip yasal yedekler () 2 3 Ortaklara pay () Hisse senedi sahiplerine lmtiyazlı hisse senedi sahiplerine 233 Katılma intifa senetlenne 23 4 IQra iştirakli lahvillere 235 Kr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine 2 4 Personele pay () 25 Yönetim kuruluna pay () Il Hlsse başına kar 31 Hisse senedi sahiplerine (TL) 50, Hisse senedi sahiplerine ( ) 0,37 33 Imliyazlı hisse senedi sahiplerine (TL) 34 Imliyazlı hisse senedi sahiplerine ( % ) IV HIsse başına temeflü 41 Hisse senedi sahiplerine (TL) Hisse senedı sahiplerine ( %) 0, lmtyazlı hisse senedi sahiplerine (EL) 44 lmtyazlı hisse senedi sahiplerine ( %) fl () 2014 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan 2014 yılı kar dağıtım tablosunda sadece dağıtılabil:r kar luları belirtilmişür Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertetenmiş vergi varlıklanna ilişkin gelir lutadarının nakıt ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceğı ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiştir (8)

13 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 1 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu Deniz Faktoring AŞ ( Şirket ), 2 Temmuz 1998 tarihinde kurulmuş ve aynı yıl faaliyete geçmiştir Şirket, Türkiye deki sınai ve ticari kuruluşlara faktoring hizmeti vermektedirşirket in merkezi Büyükdere Caddesi No:141 Kat:8 Esentepe Şişli/Istanbul adresindedir 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirketin hisselerinin %99,99 u Denizbank AŞ ye aittir 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 124 kişidir (31 Aralık 2013: 117) Şirket, faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) sürdürmektedir 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 21 Sunuma ilişkin temel esaslar 211 Uygulanan muhasebe standartları Şirket, fınansal tablolarını Bin Türk Lirası ( tl ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Izahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve içeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablolar Tebliği ) çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara ve geçerli olan BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak hazırlamıştır Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin finansal tabloları BDDK tarafından anılan şirketlere yönelik belirlenen formatlara göre hazırlanarak kamuya ilanedilir Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan türev finansal araçlar haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır 212 Kullanılan para birimi Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, 31 Aralık 2004 tarihine kadar, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esası baz alınarak bin TL olarak hazırlanmıştır Finansal tablolar, Şirketin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket in geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiştir 213 Netleştirmeİmahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler (9)

14 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 216 İşletmenin sürekliliği Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır 22 Muhasebe politikalarında değişiklikler 221 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler yeni uygulamaya giren muhasebe standardına bağlı olarak geriye dönük veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır Şirketin cari yıl içerisinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır 222 Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir, 223 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkn vermek üzere, Şirketin finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır 224 Standartlarda değişiklikler ve yorumlar sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş standartlar ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır Bu standartların ve yorumların Şirketin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır Bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir (10>

15 ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir Aynı 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Tutarlar aksi belirülmedikçe bin Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir) fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar <devamı> zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin (11) standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir ölçümünü etkileyecektir ve bu tür fınansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir Şirket, varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin TFRS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe hesap dönemleri için geçerli olacaktır TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandwma ve Açıklama Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz girmesinden sonra fınansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır ve değişiklikler aşağıdaki gibidirşirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ii> Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedirsöz konusu değişikliğin Şirketin ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TERS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik> durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedirsöz konusu standardın Şirket finansal Standarda getirilen değişiklik! finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin korunma muhasebesinin devamlılığı <Değişiklik) TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyeueri düşülmüş geri kazanılabilir bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir TFRS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümlerine getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştirsöz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır açıklamaları (Değişiklik> TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer Deniz Faktoring AŞ

16 fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar <devamı) TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları <Değişiklik) TMS 19a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır TERS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi <Değişiklikler) TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir Bu değişiklik, TERS 3 Işletme Birleşmeleri nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin! bu TFRSde belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç! TERS 3 ve diğer TFRS lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir Buna ek olarak, edinen işletme! TFRS 3 ve işletme bideşmeleri ile ilgili diğer TERS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır Değişiklikler! 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır Erken uygulamaya izin verilmektedir Söz konusu değişikliğin Şirket in fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler! maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır Erken uygulamaya izin verilmektedir Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler <Değişiklikler) TMS 16 da,!!taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin! olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve!!maliyet modeli!! ya da!!yeniden değerleme modeli!! ile değerlenmesine izin vermektedir Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır Erken uygulamaya izin verilmektedirdeğişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır TMSTrFRS lerde Yıllık iyileştirmeler KGK, Eylül 2014 te Dönemine Ilişkin Yıllık Iyileştirmele( ve Dönemine Ilişkin Yıllık Iyileştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır Değişiklikler 1 Temmuz 2014 ten itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir (12>

17 Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet TFRS 2 Hisse Bazı, Ödemeler: koşulu tanımlanmıştır Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır Yıllık iyileştirmeler Dönemi 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı> (13) uygulanacaktır kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır Değişiklik ileriye dönük olarak TFRS 13 deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri uygulanacaktır muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur Değişiklik ileriye dönük olarak olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TERS 3 ün kapsamında TFRS 3 Işletme Bideşmeleri Yıllık İyileştirmeler Dönemi bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır Değişiklik kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili TMS 24 Ilişkili Taraf Açıklamaları değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir Değişiklik geriye dönük olarak yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa uygulanacaktır TMS 1635(a) ve TMS 388O(adaki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin TFRS 8 Faaliyet Bölümleri zararda muhasebeleşir Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar TFRS 3 Işletme Birleşme/eri Deniz Faktoring AŞ

18 sınıflanmasında TERS 3 ve TMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur Değişiklik ileriye Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak dönük olarak uygulanacaktır TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) fınansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) <14) yayınlamıştır Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama Modifiye edilmiş geriye dönük durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların uygulamaya izin verilmektedir UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır Erken gereklilikleri açıklamaktadır Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata <örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır UMSK Mayıs 2014 te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Yıllık İyileştirmeler Dönemi derhal uygulanacaktır Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir Değişiklikler TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Yıllık İyileştirmeler Dönemi Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir Eakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TERS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TERS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK Deniz Faktoring AŞ

19 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UMSKI Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak fınansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir Ayrıca, fınansal araçların muhasebesi değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27 de Değişiklik) Ağustos 2014 te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için UMS 27 de değişiklik yapmıştır Buna göre işletmelerin bu yatırımları: maliyet değeriyle UFRS 9 (veya UMS 39) a göre veya özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir lşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedirveya Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır UFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi UMSK, Eylül 2014 te UFRS lerdeki yıllık iyileştirmelerini, UFRS Yıllık lyileştirmeler, Dönemi ni yayınlamıştır Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: UFRS UFRS UMS UMS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma yöntemlerinde değişiklik 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7 ye ara dönem özet finansal tablolara uygulanabilirliği 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu 34 Ara Dönem Finansal Raporlama bilginin ara dönem finansal raporda başka bir bölümde açıklanması <15)

20 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı) Tutarlar aksi belirtiımedikçe bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir) 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) UFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir Söz konusu değişiklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler UMSK, Eylül 2014 te, UFRS 10 ve UMS 28 deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28 de değişiklik yapmıştır Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3 te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir Işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir Erken uygulamaya izin verilmektedirsöz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedirveyaz Değişiklikler Şirket/ Grup için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve UMS 28 de Değişiklik) ALTERNATIF 1: UMSK, Aralık 2014 te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28 de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir Erken uygulamaya izin verilmektedir Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır UMS 1: Açıklama inisiyatifi (UMS l de Değişiklik) UMSK, Aralık 2014te, UMS i de değişiklik yapmıştır Bu değişiklikler; önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir Bu değişiklikleri Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir Erken uygulamaya izin verilmektedirdeğişikliklerin Şirketin konsolide fınansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir (16)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Bağımsız denetçi raporu Deniz Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Finansal tablolara ilişkin rapor Deniz Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2015

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ocak 2015 Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal durum tablosu 2 Ara dönem özet kar veya zarar ve diğer

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB FİNANSMAN A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TEB Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na, Finansal Tablolara İlişkin Rapor TEB Finansman A.Ş. nin

Detaylı