Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat"

Transkript

1 I Tekinalp / Çamo lu Aç klamal, Notlu ve Karfl laflt rmal Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat 11. Bas

2 Kitaba yapılacak yollamalar için öneri: 1. TK nın her hangi bir maddesine (meselâ, TK. m f.2 ye) yollama yapılacaksa: Tekinalp/Çamoğlu, TK. m f. 2 altındaki not. 2. Kitapta yer alan başka bir kanunun her hangi bir maddesine (meselâ, SerPK. m. 12.f.2 ye) yollama yapılacaksa: Tekinalp/Çamoğlu, TK- SerPK. m. 12, f. 2 altındaki not. II

3 III DR. ÜNAL TEK NALP.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku E. Profesörü DR. ERS N ÇAMO LU.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku E. Profesörü Aç klamal, Notlu ve Karfl laflt rmal Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik fiekli Hakk nda Kanun Sermaye Piyasas Kanunu Kooperatifler Kanunu Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun Ticari flletme Rehni Kanunu thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Kanun Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmas Hakk nda Kanun Türk Uluslararas Gemi Sicili Kanunu 556 Say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname 554 Say l Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname 555 Say l Co rafi flaretlerin Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname Ticaret Sicili Nizamnamesi Gemi Sicili Nizamnamesi Sermaye fiirketlerinin Genel Kurul Toplant lar ve Bu Toplant larda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiserleri Hakk nda Yönetmelik Güncellefltirilmifl 11. Bas

4 Yay n No : 1542 Hukuk Dizisi : Bas (Arkadafl Matbaas ) stanbul Bas (Filiz Kitabevi), stanbul Bas (Filiz Kitabevi), stanbul Bas ( smail Akgün Vakf ), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (fiubat) Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (Nisan) Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (Kas m) ISBN X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t - lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) IV

5 Hocam z Ord. Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Ernst E. HIRSCH n ( ) an s na sayg ile sunar z. V

6 VII ONBİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Otuzsekiz yıllık geçmişe sahip, bir bakıma bir müessese kişiliğini kazanmış bulunan Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat ın, onbirinci basısı da, 1966 tarihli ilk basıda belirlenen ve onlarca yıldan beri özenle yerleştirilmesine çalışılan ilkelere bağlı kalınarak yayına hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuştur. Bu bası şu yenilikleri içermektedir: 1. Ticaret Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mevzuat güncelleştirilmiştir ve 5136 sayılı kanunlarla TK da, 5194 sayılı kanunla MarkKHK ile EndTasKHK da ve CoğİşKHK da; 4629 sayılı kanunla SerPK da, 5146 sayılı kanunla KoopK da, 4971 sayılı kanunla RKK da, 5027 sayılı kanunla FaizK da, 4952 sayılı kanunla TiRehK da, 4814 sayılı kanunla ÇekK da yapılan değişiklikler ilgili maddelere işlenmiştir. 3. MarkKHK nın 14. maddesindeki beş yıllık sürenin, 5000 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince ve 5680 sayılı Basın Kanununa tâbi konularda üç yıla indirildiğine işaret edilmiştir. 4. Anayasa Mahkemesi nin E. 2002/92 ve 2004/25 sayılı kararıyla, MarkKHK nın 62/d hükmü iptal edildiği ilgili maddede belirtilmiştir. 5. Notlar gözden geçirilmiş ve eskilerin yerine yeni Medeni Kanunun ilgili maddeleri konulmuş, Ek e yeni Medeni Kanunun maddeleri alınmıştır. Kitabın baskıya girmesinden bir kaç gün önce 5237 sayılı yeni Ceza Kanunu kabul edilmiştir. Bu gelişme üzerine notlar özenle incelenmiştir. Ancak notlarda değişikliğe gidilmemiştir. Çünkü, TK nın çeşitli hükümlerinde 765 sayılı ECK ya gönderme yapılmıştır. Notlar ECK ya uygundur. Bu sebeple notlarda ve Ek de 765 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yer verilmiştir. TK da ECK ya yapılan göndermelerin nasıl uygulanacağı ise ayrı bir sorundur ve öğreti çalışmasını gerektirmektedir. Kitapta Ağustos 2004 e kadar yayınlanan mevzuat dikkate alınmıştır. Bu basının bazı bölümlerinin güncelleştirilmesinde ve düzeltmelerinde yakın çalışma arkadaşım ve meslektaşım avukat Melike Işıklıoğlu çok yardımcı oldu. Katkılarını teşekkürle anıyorum. Her zaman olduğu gibi özenli çalışmaları dolayısıyla Beta mensuplarına ve özellikle dizgiyi gerçekleştiren Gülgonca Çarpık ile aziz dostumuz Rahmi Arıkan a minnet doluyuz. Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu

7 IX BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kürsümüzün değerli asistanları Dr. Ünal Tekinalp ve Dr. Ersin Çamoğlu benden, hazırlamakta oldukları bu kanun için bir önsöz yazmamı istedikleri zaman itiraf edeyim ki biraz içim burkuldu. Zira, kanun yayımlamak genellikle ilmî bir faaliyet sayılamıyacağından, bu yolda bir faaliyeti takdim de sadece kuru bir övgü niteliğini aşamazdı. Fakat, yaptıkları çalışmayı yakından gördüğümde bu eserlerinin ilmî çalışma olarak değerlendirebileceğini ve bu değerlendirme yapılınca onu hazırlayanların işin içinden yüzlerinin akıyla çıktıklarını gördüm ve hocaları olarak iftihar ettim. Gerçekten, Tekinalp ve Çamoğlu, 1957 yılından beri piyasaya çıkarılmış olan bir çok kanunlardan daha temiz ve doğru bir metin sunmak için üstün bir titizlik göstermekle kalmamışlar, çeşitli maddelerin hükümleri arasındaki bağlantıyı iç atıflarla belirtmişler; İsviçre, Alman, Fransız ve İtalyan Kanunlarının belirli noktalardaki düzenleme tarzlarına da madde atıfları ile işaret etmişlerdir. Ayrıca içtihadı birleştirme kararları da ilgili maddeler altında gösterilmiştir. Bütün bu faaliyet, sayın hocamız Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirş in 1947 yılında yayınlamış olduğu eski Ticaret Kanunu metninde de olduğu gibi ilmî bir çalışmadır. Kanun metni, kullanışlı bir kitap halinde sunulmak istendiğinden çok uzun olan gerekçelerin eklenmesinden vazgeçilmiştir. Bir bakıma eksiklik olarak görülebilecek bu husus, metinlerin kanunkoyucunun fikrine göre değil; fakat zemin ve zamana göre hakkaniyete en uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması gerektiği yolundaki tezle desteklenebilir. Genellikle gerekçeye ihtiyaç çok sık duyulmamakta, ender hallerde ise bu gerekçeleri kolaylıkla sağlamak mümkün olabilmektedir. Derli toplu ve kullanışlı olan bu Kanunun, öğrencilerimiz ve tatbikatçılarımız için çok faydalı ve değerli bir yardımcı olacağına inanıyorum. İstanbul, Ocak 1966 Prof. Dr. Reha Poroy

8 BİRİNCİ BASIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR DAN 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun, bir yandan yanlışsız, iyi baskılı bir metnini vermek; diğer yandan, kullananlara yararlı olacak ilk kolaylıkları sağlamak, hazırlayıcıların yöneldikleri hedefler olmuştur. Ticaret Kanunu nun maddeleri arasındaki iç ve mevzuata yapılan dış yollamaların nedeni budur. I. (...) II. (...) III. Notlamada, fıkra sistemi izlenilmiş ve her fıkraya bulunması halinde dört yıldız ayrılmıştır. (I1), yabancı kanunlar ile 1926 Eski Ticaret Kanununun karşılık olabilecek maddelerini göstermektedir. (I2), Türk Ticaret Kanununun kendi iç yollamaları ile, bu kanunla yakından ilgili olan, Tatbikat Kanunu, Sicil Nizamnamesi, Gemi Sicili ve bunun gibi, kanun, tüzük ve yönetmeliklere, (I3), bunun dışında kalan mevzuata bırakılmıştır. İçtihadı birleştirme kararları ise (I4) de yer almakta ya da numarasız bir yıldız halinde en sonda bulunmaktadır. Eğer yollamalar, genel nitelikte ise, bu durumda fıkra sistemi bir tarafa bırakılmakta ve gerekli olanlar numarasız (I) altında toplanmaktadır. Ek olarak, çeviri yanlışları, verilmesi gerekli olan bilgiler, maddenin anlaşılması için vazgeçilmez olan açıklamalar, aydınlatmalar, kaynak kanun veya kanunlarla karşılaştırmalar çok defa (I1) altında yapılmış bulunmaktadır. Bu sistem her fıkra için tekrarlanmıştır. IV. (...) V. (...) VI. (...) VII. X

9 AÇIKLAMALAR Çalışma Ord. Prof. Ernst E. Hirsch e ithaf edilmiştir. Bunun birbirini tamamlayan bir çok sebepleri vardır. Bir kere, Prof. Hirsch 1957 tarihli Türk Ticaret Kanununun komisyondaki daha sonraki değişikliklere rağmen tek hazırlayıcısıdır. Bu sebeple ithaf bir bakıma eserin, sahibine sunulması anlamını taşımaktadır. İkinci olarak, Prof. Hirsch benzer bir çalışmayı 1926 tarihli Eski Ticaret Kanunu üzerinde yapan ilk bilim adamıdır: Notlu Ticaret Kanunu, Birinci Kitap, 1946 Ankara. Ayrıca, her iki hazırlayıcı kendisinin yanında çalışmak fırsatını bulmuş, tartışma kabul etmez bilgisinden yararlanmışlardır. Eksik ve belki de hatalı, ilk adımlarını atan bu kitabın Hirsch le birlikte geçen çalışma günlerinin anılarını taşıdığı açıktır. Hazırlayıcılar, bu açıklama sayfalarında, yetişmelerindeki vazgeçilmez etkisini her an yeniden yaşadıkları ve minnetle hatırladıkları Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı nın anısı önünde bir kere daha saygı ile eğilirler. Hocamız Prof. Dr. Reha Poroy, bugün ortaya konulan çalışmanın, destek ve yardımları, ikazları ve yol göstericiliği ile bir diğer en yakın hazırlayıcıdır. Yazmayı kabul ettiği Önsöz ile de çalışmaya maddi ve manevi yakınlığını belirtmiştir. İlgisini bilenler için, hazırlayanların teşekkürünün güçsüzlüğü açıktır. Nihayet, bütün Kara Ticareti Hukuku Kürsüsünün mensuplarına ve değerli asistan arkadaşımız Hüseyin Ülgen in yardımlarına teşekkürümüz de ölçüsüzdür. Ünal Tekinalp Ersin Çamoğlu Aralık, 1965 İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. XI

10 XIII KISALTMALAR AATUK : Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun [No. 6183, RG , 8469]. ABl. : Amtsblatt (Almanya). AE : Adliye Encümeni. AEM. : Adliye Encümeni Mazbatası. Alm. Bayr. K. : Alman Bayrak Kanunu [Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenseeschiffe]. Alm. ÇekK : Alman Çek Kanunu (Scheckgesetz vom 14 August 1933). Alm. Güh. K. : Alman Müseccel Gemiler ve İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde Haklar Kanunu [Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 21 Dezember 1924]. Alm. Ge. Si. Tüz. : Alman Gemi Sicili Tüzüğü [Schiffsregisterordnung vom 19 Januar 1940]. Alm. Haksız RK. : Alman Haksız Rekabet Kanunu [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004]. Alm. Kamb. SK. : Alman Kambiyo Senetleri Kanunu [Wechselgesetz vom 14. August 1923]. Alm. KOK. : Alman Destek ve Sağlama Kooperatifleri Kanunu [Gesetz betr. die Erwerbs und Wirtschaftsgenossenchaften vom 19. August 1994]. Alm. LOK. : Alman Limited Ortaklıklar Kanunu [Gesetz betr. die Gesellschaften mit beschraenkter Haftung vom 20. April 1892]. Alm. MK. : Alman Medeni Kanunu [Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896]. Alm. POK. : Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu [Aktiengesetz vom 6. September 1965]. Alm. Sig AK. : Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu (Gesetz über den Versicherungs-vertrag vom 30. Mai 1908). Alm. Tat. K. : Alman Ticaret Kanununun Tatbiki Hakkında Kanun [Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 19. Mai 1897]. Alm. TK. : Alman Ticaret Kanunu [Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897].

11 KISALTMALAR Alm. TK. E. : Alman Ticaret Kanunu çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır [Deniz ticareti hukukunda iki büyük değişiklik (BGBl I 1966) ve (BGBl I 1120) de yapılmıştır.]. Alm. TK. E., bu değişikliklerden önceki metni ifade eder. AMKD. : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi. AO/AŞ : Anonim Ortaklık/Anonim Şirket. Art. : Artikel. AS : Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen (İsviçre). AT. : Avrupa Toplulukları. AET 89/104 : Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Dair Konseyin Birinci Yönergesi [ATRG (1994) L 11/1]. AET 208/92 : Konseyce Çıkarılmış Coğrafî İşaretlerle Menşe İşaretlerine İlişkin (Avrupa) Topluluk Tüzüğü [ATRG (1991) L 208/1]. AT. Tas. Ö. : Üye Devletlerin Endüstriyel Tasarımlarına İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi Önerisi [ , COM (93) 344 final code 464], ATRG (1993) C 345/14. AT 40/94 : Topluluk Markasına İlişkin Konsey Tüzüğü [ , ATRG 1994) L 40/1. ATKD : Avrupa Toplulukları Mahkemesi Kararlar Dergisi. ATRG : Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi. AY. : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası [No. 2709, RG , mük]. AYM : Anayasa Mahkemesi. ATM : Avrupa Toplulukları Mahkemesi Bak.Kur. : Bakanlar Kurulu. BBl. : Bundesblatt (İsviçre). Bağımsız Dış Denet. Yön. : Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik (bkz. SM). BankK. : Bankalar Kanunu [No. 4389, RG , 23734; 4491, 4672, 4773 ve 5020 s.k'larla değişik]. BasınK. : Basın Kanunu [No. 5680, RG ]. Başbakan Yar./Bağ. Denet. Kur. Teb. Bern Sözleşmesi : Bkz. s. 704 XIV : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Teb. [RG , 19343].

12 KISALTMALAR BGBl : Bundesgesetzblatt (Teil I, II) (Almanya). BiRiLiG. : Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts [Bilanzrichtlinien- Gesetz, , BGBl I. 2355]. BK. : Borçlar Kanunu [No. 818, 8 Mayıs 1926, 366]. Brüksel (Çatmalar-1910) : Denizde Çatmaya Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında t. Brüksel Antlaşması (Türkiye t. ve 3226 sayılı K. la onaylamış ve Antlaşma de yürürlüğe girmiştir). Brüksel (İpotek/İmtiyaz) : Deniz Ticareti Araçlarının Rehin ve İmtiyazlarıyla İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması (Türkiye t. ve 6469 s. K. la onaylamış ve da Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.) Bu antlaşmanın yerine geçmek üzere t. Brüksel Antlaşması yapılmıştır. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). : Konişmentoya Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Antlaşma (Türkiye t. ve 6469 s. K. - la onaylamış, Antlaşma Türkiye bakımından da yürürlüğe girmiştir). Bu Antlaşmanın bazı hükümleri de Visby Kaideleri olarak anılan Protokolle değiştirilmiştir Antlaşmasının ve 1968 tadilinin yerine geçmek üzere t. Deniz Yolu İle Eşya Taşıması h. Birleşmiş Milletler Antlaşması (Hamburg Kaideleri) bağıtlanmıştır. Brüksel (Mesuliyetin) Tahdidi ). : Gemi Sahiplerinin Mesuliyetinin Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması ( t. ve 6469 s.k. la onaylamış ve Antlaşma Türkiye bakımından da yürürlüğe girmiştir). Bu antlaşma yerine tarihli Brüksel Antlaşması (Brüksel, Mesuliyetin Tahdidi ) geçmiş, daha sonra her iki antlaşmayı ikame etmek üzere Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması h t. Londra Antlaşması (Londra, Mesuliyetin Tahdidi ) yapılmıştır. Bu antlaşmayı, Türkiye t. ve 8/493 s. Bak. Kur. Kararı ile onaylamış, ancak katılma merasimi henüz tamamlanmamıştır. XV

13 KISALTMALAR Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi ) : bk. Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi 1924). Brüksel (Kurtarma Yardım ) XVI : Denizde Kurtarma ve Yardım İşlerine Dair bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması (Türkiye de de yürürlüğe girmiştir.). [ t. Protokolle 14. md. değiştirilerek, antlaşmanın devlet gemilerine de uygulanması kabul edilmiştir.]. C. : Cilt. c. : cümle. Cenev.Çek.A. : Cenevre Çek Antlaşması [19 Mart 1931]. Cenev.A. (DHH). : Devletler Hususi Hukuku ile İlgili Çek Antlaşması [19 Mayıs 1931]. Cenev. BA. : Cenevre Kambiyo Senetlerine İlişkin Birlik Anlaşması [17 Haziran 1930]. Çek K. : Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması h. Kanun [No. 3167, RG ]. ÇekTeb No.1 : 3167 s.k a ilişkin 1 No.lu Tebliğ [RG , 18878]. CIT. : International Rules for the Interpretation of Trade Terms of The International Chamber of Commerce. CK : Türk Ceza Kanunu [No. 5237, RG , 25611]. ECK. : Eski Türk Ceza Kanunu [No. 765, RG , 320]. CoğİşKHK : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. CUK. : Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu [No. 1412, RG , 1172]. DCMKK. : Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun [No. 4922, RG , 6333]. Décr : Décret. Den. Tüz. bkz: ODT : Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük [RG , 14269]. Dern. K. : Dernekler Kanunu [No. 2908, RG , 18184]. Dev. MemK. : Devlet Memurları Kanunu [No. 57, RG ]. Dz. İşK. : Deniz İş Kanunu [No. 854, RG ]. DKGA Tl. : Türk Denizcilik Kütüğü ve Gemi Adamları Sınavları Hakkında Yönetmelik [RG , 14476]. DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü. DVK. : Damga Vergisi Kanunu [No. 488; RG , 11751]. DzZMK. : Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu [No. 3894, Düstur 21, 1869].

14 KISALTMALAR EAŞK. : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat [No. 1330, Düstur II, Tertip c. 7, 142 vd.]. EndTasKHK : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. ETK. : Eski Ticaret Kanunu [No. 865, Resmi Ceride, , 406, 413,584, 5103]. FaizK. : Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun [No. 3095; RG , 18660; t s.k'la değişik]. FKK. : Finansal Kiralama Kanunu [No. 3226; RG , 18795]. FKK Den Yön. : Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik [RG , 21212]. FKKGüm Tem Yön. : 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine Göre Kiralama Konusu Edinilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlanmasına Dair Yönetmelik [RG , 18882]. FKK Süre Yön. : Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik [RG , s. 92/3170]. Fr. Çek. K. : Fransız Çek Kanunu [Décret du 30 Octobre 1935 unifiant le droit en matiére de chéques]. Fr. Décret (67-236) : Décret no du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Fr. MK. : Fransız Medenî Kanunu. Fr. OK. : Fransız Ortaklıklar Kanunu [Loi No.: du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales; Loi No ; Loi rectificative No du 4 Jan ve tadilleri. Özellikle: Décret No du 23 Mars 1967; Loi No du 3 Jan. 1983; Loi No du 1 Mars 1984; Déc. 30 Mai 1984; Loi du 3 Jan. 1985; Loi No du 5 Jan. 1988; Ord. No du 21 Oct. 1986]. Fr. TK. : Fransız Ticaret Kanunu [No. 5846; RG d7, 7981] FSEK. : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [No. 5846; RG , 7981]. GANiz : Gemi Adamlarının Yeterliliği ve Sayısı Hakkında Nizamname [No. 7/15778, RG , 16330]. GBŞNiz. : Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname [No. 4/8807, , Düstur 38, 1118]. XVII

15 KISALTMALAR GK-Kom.Yön. : Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda Bulundurulacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri h. Yönetmelik [RG , 22720]. GSNiz. : Gemi Sicil Nizamnamesi [No. 4/8520, , Düstur 38, 221]. GVK. : Gelir Vergisi Kanunu [No. 193, ; RG , 10696]. H/h : Hakkında. HAAO : Halka Açık Anonim Ortaklık. Hamburg Kaideleri. : bk. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). HD : Yargıtay Hukuk Dairesi. HGK : Hukuk Genel Kurulu. HSHAAO : Hisse Senetleri Halka Arzolunan AO. HUK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu [No RG. 2, 3, , ]. İbk/ibk : İçtihadı Birleştirme Kararı. İBK. : İçtihadı Birleştirme Kararları [Hukuk Kısmı, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, 1948]. İİfK. : İcra ve İflâs Kanunu [No. 2004, RG , 2128]. İsv.BK. : İsviçre Borçlar Kanunu [Schweizerisches Obligationenrecht vom 30. Marz 1911]. İsv. BK. E. : İsviçre Borçlar Kanununun tarihinde değiştirilen (AS S. 733) anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerinin bu tarihten önceki her hangi maddesine yapılan atfı ifade eder. Anılan değişiklik de yürürlüğe girmiştir. (Sadece 663e-g hükümlerinin yürürlüğü tir. AS ). İsv. FonK. : İsviçre Yatırım Fonlarına İlişkin Federal Kanun (Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 1 Juli 1966). İsv. Haksız RK. : İsviçre Haksız Rekabete İlişkin Federal Kanun [Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986]. İsv. Eski Haksız RK. : İsviçre Haksız Rekabete İlişkin Federal Kanun [Bu kanun (BBI 1983 II 1009) ve (AS 1992, 1524) tarihlerinde değiştirilmiştir]. Kısaltma her hangi bir hükmün değişiklikten önceki metnini ifade eder. İstis. Muh. K. : Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muafiyetleri Hakkında Kanun (No. 2982, RG , 18383). XVIII

16 KISALTMALAR İsv. Sig. AK. : İsviçre, Sigorta Akti Hakkında Federal Kanun [Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2 April 1908]. İş. K. : İş Kanunu [No. 1475, , RG ]. İtal. Kamb. SK. : İtalyan Kambiyo Senetleri Kanunu. İtal. MK. : İtalyan Medeni Kanunu, [Codice Civile İtaliano 1942]. İthHRÖK : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun [No. 3377, RG , 20212]. K/k : Kanun. Kab. K. : Kabotaj Kanunu [No. 815, Düstur 7, 758]. karn : Kararname. Karar/32. : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 s. Karar [RG , 20249]. karş. : karşılaştırınız. KHK : Kanun Hükmünde Kararname. 35 KHK : Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG , 17574). KİT KHK : 233 sayılı Kanuna Tâbi İktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG , 18435). K. Muh. Yön. : Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Kooperatif Birliği Muhasebe Yönetmeliği (RG , 14726). KO : Kollektif Ortaklık KmO : Komandit Ortaklık KoopK. : Kooperatifler Kanunu [No. 1163, , 13195]. Kon. Muf. Teb. : Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası Genel Tebilği, No. 1 [RG , 18391], No. 2 [RG , 18425], No. 3 [RG , 18705]. KVK. : Kurumlar Vergisi Kanunu [No. 5422, RG , 7229]. Lim. K. : Limanlar Kanunu (No. 618, 20 Nisan 1341, Düstur 6, 311]. LO : Limited Ortaklık Londra (Mesuliyetin Tahdidi ) : bk. Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi 1924). m. : madde. MarkKHK : Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. MenKBK-KHK/91 : Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkında KHK. [RG , mükerrer]. XIX

17 KISALTMALAR MenKBKYön. : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yön. 84/8581 [RG , 18537]. MerB Teb. : T.C. Merkez Bankası Tebliği. Merk. BankK. : T.C. Merkez Bankası Kanunu [No. 1211, RG , 13409]. MK. : Medeni Kanun [No. 743, Resmi Ceride, , 339]. MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 2675 s.k. [RG , 17701]. MSUGT : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (RG , ). Mük. : Mükerrer. Niz. : Nizamname. Noterlik K. : Noterlik Kanunu [No. 1512, RG , 14090]. ODT : Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük. OMPI : Bkz. WIPO ÖPVİK- KHK/90(545) : Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK [RG , MÜK.]. ÖzFinKur. : Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararname, Sayı: 83/7506, [RG , 18256]. Paris Sözleşmesi : Bkz. s. 674 ve 704. Paylı KmO : Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık PCT : Patent Cooperation Treaty, bk.: PİA PİA : Patent İşbirliği Antlaşması [No. 4115, RG , (Bkz. PCT)]. RG. : Resmî Gazete. RKK : Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun [No. 4054, RG , 22140]. RTÜK : Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları h.k. [No. 3984; RG , 21911] s. : sahife. sf. : son fıkra. SanSicK. : Sanayi Sicili Kanunu [No. 6948, RG , 9593]. Ser.Piy.Dış Den. Yön. : Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik (Bkz: SM). SM. : Seçilmiş Mevzuat bk: s. XXI vd.. SPK. : Sermaye Piyasası Kurulu. SPK Teb. : Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (bk: SM). XX

18 KISALTMALAR SerBölK. : Serbest Bölgeler Kanunu [No RG , 18785] SerPK. : Sermaye Piyasası Kanunu [No. 2499, RG , 17416]. SŞMK (SMK) : Sigorta Murakabe Kanunu [No. 7397, RG , 10394]. STB : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. STB-TGK : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (No. 3143, RG , 18639). t. : tarihli. Tal. : Talimatname Tasarısı : Türk Ticaret Kanunu na İlişkin Tasarı. Tasar. TeşvK. : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması h. K. [RG , 18344]. Tat. K. : Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik şekli h K. [No. 6763, RG , 9353]. Teb. : Tebliğ/Tebligleri. Ti. Reh. K. : Ticarî İşletme Rehni Sicili Hakkında Tüzük [RG , 14283]. Tebligat K. : Tebligat Kanunu [No RG ]. Teh. E. Tüz. : Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri İle Taşınması Hakkında Tüzük [No. 3/14831, Düstur 33, 1679] Ayrıca bk.; RG , 12254, 12269; , 12468]. Tic Bak. : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. TGTTüz. : Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları h. Tüzük [No. 3/7040, Düstur 29908; ; ; ; ; ; t. tüzükle değişik]. TK. : Türk Ticaret Kanunu [No. 6762, RG , 9353]. TKK. : Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 5No RG , 14172]. TopKK. : Toplu Konut Kanunu [No. 2985, RG , 18344]. TopKK Uy. Yön. : 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği [RG , 20180]. TPE : Türk Patent Enstitüsü. TRİPS : Agreement on Trade-Related Aspeets of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Antlaşması). TPE/KHK/544 : Türkiye Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. XXI

19 TSGNiz. : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi [No. 4/8513, ]. TSKK. : Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu [No. 3186, RG , 18748]. Ayrıca: 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun [No. 3710, RG , 20844]. TSOBK. : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu [No. 5590, RG , 7457] TSTüz. : Ticaret Sicili Tüzüğü, [No. 9530, RG , 9530] TTSKK. : Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu [No. 1196, RG , 13392]. Türk Vatandaşlığı K. : Türk Vatandaşlığı Kanunu, No Tüz. : Tüzük. Um. MağK. : Umumi Mağazalar Tüzüğü [No. 2699, RG , 17781]. Um. MağTüz. : Umumi Mağazalar Tüzüğü (RG , 18529] vd. : ve devamı. VUK. : Vergi Usul Kanunu [No. 213, RG , 10705]. WIPO : World Intellectual Property Organisation (Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü). Bkz. OMPI. Wisby kaideleri : bk. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). Yarg : Yargıtay. YargK./YKD : Yargıtay Kararlar Dergisi. YF : Yatırım Fonu. YorkAnv. : The York - Antwers Rules Yönet. : Yönetmelik. ZOK. : Ziraat Odaları Kanunu ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu [6564; RG , 9614]. ZONiz. : Ziraat Odaları Nizamnamesi [No. 4/11999, ]. XXII

20 TİCARET HUKUKU NA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ MEVZUAT (SM)* I. Kanunlar Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere kitapta yer alan diğer kanunların, fikrî mülkiyete ilişkin KHK ların ve tüzüklerin kimlikleriyle, bunların verildiği sayfalarda adlarının altında yer almaktadır. MenKBK-KHK/91 II. Kanun Hükmünde Kararname : Bkz.Kısaltmalar III. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzükler ve Onlarla İlgili Tebliğler, Statüler Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük: (ODT) : RG , Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar (93/3983) : RG , Ticaret Sicili Tüzüğü : RG , 9530 Değişiklik 98/11548, : RG: , Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü 2001/1914 no lu ve tarihli karar : RG , Bakanlar Kurulu Kararı No. 2001/3500, tarihli ek : RG: , IV. Yönetmelikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği : RG , Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği : RG , Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik : RG , XXIII

21 TİCARET HUKUKU NA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ MEVZUAT (SM) Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik : RG , Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik : RG , V. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliğleri 1976/1: Limited Şirketlerde Pay Devri İşlemleri Hakkında İçticaret Sirküleri : RG /5: Kollektif Komandit Şirketlerin Limited ve Anonim Nev'ine Çevrilmesi Hakkında Sirküler : RG , : Yeniden Değerleme Sonucu Meydana Gelen Değer Artış Fonlarının Sermayeye Eklenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Maliye ve Ticaret Bakanlığı Sirküleri : RG , /4: Anonim Şirketlerin Hisse Senedi Çıkarmasına ve Genel Kurulda Oy Kullanılmasına İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1: Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerine İlişkin Müracaatların Yapılabileceği Yetkili İl Müdürlükleri Hakkında İçticaret Sirküleri. : RG , /1: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Hakkında İçticaret Sirküleri : RG , /1: İstanbul ve İzmir Dışındaki Bazı İl Müdürlüklerine Verilen Yetkilere İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İçin Mahalli Taşra Teşkilâtına Verilen Yetkilere İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1 ( ): Sermaye Artışında Bulunacak Anonim ve Limited Şirketlerin Önceki Sermayelerinin Ödendiğine Dair Yeminli Mali Müşavir Raporu Vermeleri Hakkında İçticaret Sirküleri : RG , XXIV

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR

ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR Celâl ERKUT Selçuk SOYBAY ANAYASA VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR * T.C. Anayasası * Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun * Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluşu ve

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE

Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE Genel Muhasebe Yrd. Doç. Dr. NÂLAN ECE GÜNCELLEMELERDE YENİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ USUL KANUNU ESAS ALINMIŞTIR Yayın No. : 3369 Muhasebe Dizisi : 6 2. Bası - Eylül 2016 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA

UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA I Herkes İçin Hukuk: 11 İCRA HUKUKU KAPSAMINDA UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRMA Avukat Osman OY II Yay n No : 2113 Hukuk Dizisi : 991 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-031 - 2 Copyright

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Düzenlemeler. Kanunlar. Kanun Hükmünde Kararnameler

Düzenlemeler. Kanunlar. Kanun Hükmünde Kararnameler DÜZENLEMELER Düzenlemeler Kanunlar 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA

PROF. DR. ARSLAN KAYA PROF. DR. ARSLAN KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLGİLİ TİCARİ MEVZUAT UYGULAMA ÖRNEKLERİ GÜNCELLENMİŞ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI I Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Cemal ŞANLI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Doç. Dr. Emre ESEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TÜRK MİLLETLERARASI

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT I MOROĞLU / KENDİGELEN NOTLU-İÇTİHATLI TÜRK TİCARET KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT 8. BASI PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR.

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2009/15344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar İhraççılarca sermaye

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016

Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 Editör Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI E. ÖĞRETİM ÜYESİ HUKUK POSTASI 2016 ERDEM & ERDEM Ortaklık Avukatlık Bürosu Valikonağı Caddesi Başaran

Detaylı

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları

Yeni Deniz Ticareti Hukuku nun Kaynakları Prof. Dr. Kerim Atamer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Cüneyt Süzel, LL. M. İstanbul Bilgi Üniversitesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Araştırma Görevlisi

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARI Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe (ve Kocaeli) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Y.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Yeni

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU YÖNETMELİKLERİ İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı

A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI. Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı A. Can Tuncay Prof. Dr. F. Burcu Savaş Yrd. Doç. Dr. Şebnem Kılıç Ar. Gör. İŞ KANUNLARI Açıklamalı, Karşılaştırmalı, İçtihatlı 2013 II Yay n No : 2849 Hukuk Dizisi : 1405 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2016/104-1 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6741 sayılı Kanun ile Başbakanlığa

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı