Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat"

Transkript

1 I Tekinalp / Çamo lu Aç klamal, Notlu ve Karfl laflt rmal Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat 11. Bas

2 Kitaba yapılacak yollamalar için öneri: 1. TK nın her hangi bir maddesine (meselâ, TK. m f.2 ye) yollama yapılacaksa: Tekinalp/Çamoğlu, TK. m f. 2 altındaki not. 2. Kitapta yer alan başka bir kanunun her hangi bir maddesine (meselâ, SerPK. m. 12.f.2 ye) yollama yapılacaksa: Tekinalp/Çamoğlu, TK- SerPK. m. 12, f. 2 altındaki not. II

3 III DR. ÜNAL TEK NALP.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku E. Profesörü DR. ERS N ÇAMO LU.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku E. Profesörü Aç klamal, Notlu ve Karfl laflt rmal Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanununun Mer iyet ve Tatbik fiekli Hakk nda Kanun Sermaye Piyasas Kanunu Kooperatifler Kanunu Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun Ticari flletme Rehni Kanunu thalatta Haks z Rekabetin Önlenmesi Hakk nda Kanun Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunmas Hakk nda Kanun Türk Uluslararas Gemi Sicili Kanunu 556 Say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname 554 Say l Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname 555 Say l Co rafi flaretlerin Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname Ticaret Sicili Nizamnamesi Gemi Sicili Nizamnamesi Sermaye fiirketlerinin Genel Kurul Toplant lar ve Bu Toplant larda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl Komiserleri Hakk nda Yönetmelik Güncellefltirilmifl 11. Bas

4 Yay n No : 1542 Hukuk Dizisi : Bas (Arkadafl Matbaas ) stanbul Bas (Filiz Kitabevi), stanbul Bas (Filiz Kitabevi), stanbul Bas ( smail Akgün Vakf ), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (fiubat) Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (Nisan) Bas (Beta Bas m Yay m Da t m A.fi.), stanbul (Kas m) ISBN X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t - lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask -Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) IV

5 Hocam z Ord. Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Ernst E. HIRSCH n ( ) an s na sayg ile sunar z. V

6 VII ONBİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Otuzsekiz yıllık geçmişe sahip, bir bakıma bir müessese kişiliğini kazanmış bulunan Açıklamalı, Notlu ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ve Ticarî Mevzuat ın, onbirinci basısı da, 1966 tarihli ilk basıda belirlenen ve onlarca yıldan beri özenle yerleştirilmesine çalışılan ilkelere bağlı kalınarak yayına hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuştur. Bu bası şu yenilikleri içermektedir: 1. Ticaret Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mevzuat güncelleştirilmiştir ve 5136 sayılı kanunlarla TK da, 5194 sayılı kanunla MarkKHK ile EndTasKHK da ve CoğİşKHK da; 4629 sayılı kanunla SerPK da, 5146 sayılı kanunla KoopK da, 4971 sayılı kanunla RKK da, 5027 sayılı kanunla FaizK da, 4952 sayılı kanunla TiRehK da, 4814 sayılı kanunla ÇekK da yapılan değişiklikler ilgili maddelere işlenmiştir. 3. MarkKHK nın 14. maddesindeki beş yıllık sürenin, 5000 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince ve 5680 sayılı Basın Kanununa tâbi konularda üç yıla indirildiğine işaret edilmiştir. 4. Anayasa Mahkemesi nin E. 2002/92 ve 2004/25 sayılı kararıyla, MarkKHK nın 62/d hükmü iptal edildiği ilgili maddede belirtilmiştir. 5. Notlar gözden geçirilmiş ve eskilerin yerine yeni Medeni Kanunun ilgili maddeleri konulmuş, Ek e yeni Medeni Kanunun maddeleri alınmıştır. Kitabın baskıya girmesinden bir kaç gün önce 5237 sayılı yeni Ceza Kanunu kabul edilmiştir. Bu gelişme üzerine notlar özenle incelenmiştir. Ancak notlarda değişikliğe gidilmemiştir. Çünkü, TK nın çeşitli hükümlerinde 765 sayılı ECK ya gönderme yapılmıştır. Notlar ECK ya uygundur. Bu sebeple notlarda ve Ek de 765 sayılı Türk Ceza Kanununun maddelerine yer verilmiştir. TK da ECK ya yapılan göndermelerin nasıl uygulanacağı ise ayrı bir sorundur ve öğreti çalışmasını gerektirmektedir. Kitapta Ağustos 2004 e kadar yayınlanan mevzuat dikkate alınmıştır. Bu basının bazı bölümlerinin güncelleştirilmesinde ve düzeltmelerinde yakın çalışma arkadaşım ve meslektaşım avukat Melike Işıklıoğlu çok yardımcı oldu. Katkılarını teşekkürle anıyorum. Her zaman olduğu gibi özenli çalışmaları dolayısıyla Beta mensuplarına ve özellikle dizgiyi gerçekleştiren Gülgonca Çarpık ile aziz dostumuz Rahmi Arıkan a minnet doluyuz. Ünal Tekinalp, Ersin Çamoğlu

7 IX BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kürsümüzün değerli asistanları Dr. Ünal Tekinalp ve Dr. Ersin Çamoğlu benden, hazırlamakta oldukları bu kanun için bir önsöz yazmamı istedikleri zaman itiraf edeyim ki biraz içim burkuldu. Zira, kanun yayımlamak genellikle ilmî bir faaliyet sayılamıyacağından, bu yolda bir faaliyeti takdim de sadece kuru bir övgü niteliğini aşamazdı. Fakat, yaptıkları çalışmayı yakından gördüğümde bu eserlerinin ilmî çalışma olarak değerlendirebileceğini ve bu değerlendirme yapılınca onu hazırlayanların işin içinden yüzlerinin akıyla çıktıklarını gördüm ve hocaları olarak iftihar ettim. Gerçekten, Tekinalp ve Çamoğlu, 1957 yılından beri piyasaya çıkarılmış olan bir çok kanunlardan daha temiz ve doğru bir metin sunmak için üstün bir titizlik göstermekle kalmamışlar, çeşitli maddelerin hükümleri arasındaki bağlantıyı iç atıflarla belirtmişler; İsviçre, Alman, Fransız ve İtalyan Kanunlarının belirli noktalardaki düzenleme tarzlarına da madde atıfları ile işaret etmişlerdir. Ayrıca içtihadı birleştirme kararları da ilgili maddeler altında gösterilmiştir. Bütün bu faaliyet, sayın hocamız Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirş in 1947 yılında yayınlamış olduğu eski Ticaret Kanunu metninde de olduğu gibi ilmî bir çalışmadır. Kanun metni, kullanışlı bir kitap halinde sunulmak istendiğinden çok uzun olan gerekçelerin eklenmesinden vazgeçilmiştir. Bir bakıma eksiklik olarak görülebilecek bu husus, metinlerin kanunkoyucunun fikrine göre değil; fakat zemin ve zamana göre hakkaniyete en uygun şekilde yorumlanması ve uygulanması gerektiği yolundaki tezle desteklenebilir. Genellikle gerekçeye ihtiyaç çok sık duyulmamakta, ender hallerde ise bu gerekçeleri kolaylıkla sağlamak mümkün olabilmektedir. Derli toplu ve kullanışlı olan bu Kanunun, öğrencilerimiz ve tatbikatçılarımız için çok faydalı ve değerli bir yardımcı olacağına inanıyorum. İstanbul, Ocak 1966 Prof. Dr. Reha Poroy

8 BİRİNCİ BASIDA YAPILAN AÇIKLAMALAR DAN 1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun, bir yandan yanlışsız, iyi baskılı bir metnini vermek; diğer yandan, kullananlara yararlı olacak ilk kolaylıkları sağlamak, hazırlayıcıların yöneldikleri hedefler olmuştur. Ticaret Kanunu nun maddeleri arasındaki iç ve mevzuata yapılan dış yollamaların nedeni budur. I. (...) II. (...) III. Notlamada, fıkra sistemi izlenilmiş ve her fıkraya bulunması halinde dört yıldız ayrılmıştır. (I1), yabancı kanunlar ile 1926 Eski Ticaret Kanununun karşılık olabilecek maddelerini göstermektedir. (I2), Türk Ticaret Kanununun kendi iç yollamaları ile, bu kanunla yakından ilgili olan, Tatbikat Kanunu, Sicil Nizamnamesi, Gemi Sicili ve bunun gibi, kanun, tüzük ve yönetmeliklere, (I3), bunun dışında kalan mevzuata bırakılmıştır. İçtihadı birleştirme kararları ise (I4) de yer almakta ya da numarasız bir yıldız halinde en sonda bulunmaktadır. Eğer yollamalar, genel nitelikte ise, bu durumda fıkra sistemi bir tarafa bırakılmakta ve gerekli olanlar numarasız (I) altında toplanmaktadır. Ek olarak, çeviri yanlışları, verilmesi gerekli olan bilgiler, maddenin anlaşılması için vazgeçilmez olan açıklamalar, aydınlatmalar, kaynak kanun veya kanunlarla karşılaştırmalar çok defa (I1) altında yapılmış bulunmaktadır. Bu sistem her fıkra için tekrarlanmıştır. IV. (...) V. (...) VI. (...) VII. X

9 AÇIKLAMALAR Çalışma Ord. Prof. Ernst E. Hirsch e ithaf edilmiştir. Bunun birbirini tamamlayan bir çok sebepleri vardır. Bir kere, Prof. Hirsch 1957 tarihli Türk Ticaret Kanununun komisyondaki daha sonraki değişikliklere rağmen tek hazırlayıcısıdır. Bu sebeple ithaf bir bakıma eserin, sahibine sunulması anlamını taşımaktadır. İkinci olarak, Prof. Hirsch benzer bir çalışmayı 1926 tarihli Eski Ticaret Kanunu üzerinde yapan ilk bilim adamıdır: Notlu Ticaret Kanunu, Birinci Kitap, 1946 Ankara. Ayrıca, her iki hazırlayıcı kendisinin yanında çalışmak fırsatını bulmuş, tartışma kabul etmez bilgisinden yararlanmışlardır. Eksik ve belki de hatalı, ilk adımlarını atan bu kitabın Hirsch le birlikte geçen çalışma günlerinin anılarını taşıdığı açıktır. Hazırlayıcılar, bu açıklama sayfalarında, yetişmelerindeki vazgeçilmez etkisini her an yeniden yaşadıkları ve minnetle hatırladıkları Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı nın anısı önünde bir kere daha saygı ile eğilirler. Hocamız Prof. Dr. Reha Poroy, bugün ortaya konulan çalışmanın, destek ve yardımları, ikazları ve yol göstericiliği ile bir diğer en yakın hazırlayıcıdır. Yazmayı kabul ettiği Önsöz ile de çalışmaya maddi ve manevi yakınlığını belirtmiştir. İlgisini bilenler için, hazırlayanların teşekkürünün güçsüzlüğü açıktır. Nihayet, bütün Kara Ticareti Hukuku Kürsüsünün mensuplarına ve değerli asistan arkadaşımız Hüseyin Ülgen in yardımlarına teşekkürümüz de ölçüsüzdür. Ünal Tekinalp Ersin Çamoğlu Aralık, 1965 İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. XI

10 XIII KISALTMALAR AATUK : Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun [No. 6183, RG , 8469]. ABl. : Amtsblatt (Almanya). AE : Adliye Encümeni. AEM. : Adliye Encümeni Mazbatası. Alm. Bayr. K. : Alman Bayrak Kanunu [Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenseeschiffe]. Alm. ÇekK : Alman Çek Kanunu (Scheckgesetz vom 14 August 1933). Alm. Güh. K. : Alman Müseccel Gemiler ve İnşa Halindeki Gemiler Üzerinde Haklar Kanunu [Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom 21 Dezember 1924]. Alm. Ge. Si. Tüz. : Alman Gemi Sicili Tüzüğü [Schiffsregisterordnung vom 19 Januar 1940]. Alm. Haksız RK. : Alman Haksız Rekabet Kanunu [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004]. Alm. Kamb. SK. : Alman Kambiyo Senetleri Kanunu [Wechselgesetz vom 14. August 1923]. Alm. KOK. : Alman Destek ve Sağlama Kooperatifleri Kanunu [Gesetz betr. die Erwerbs und Wirtschaftsgenossenchaften vom 19. August 1994]. Alm. LOK. : Alman Limited Ortaklıklar Kanunu [Gesetz betr. die Gesellschaften mit beschraenkter Haftung vom 20. April 1892]. Alm. MK. : Alman Medeni Kanunu [Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896]. Alm. POK. : Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu [Aktiengesetz vom 6. September 1965]. Alm. Sig AK. : Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu (Gesetz über den Versicherungs-vertrag vom 30. Mai 1908). Alm. Tat. K. : Alman Ticaret Kanununun Tatbiki Hakkında Kanun [Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch vom 19. Mai 1897]. Alm. TK. : Alman Ticaret Kanunu [Handelsgesetzbuch vom 10 Mai 1897].

11 KISALTMALAR Alm. TK. E. : Alman Ticaret Kanunu çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır [Deniz ticareti hukukunda iki büyük değişiklik (BGBl I 1966) ve (BGBl I 1120) de yapılmıştır.]. Alm. TK. E., bu değişikliklerden önceki metni ifade eder. AMKD. : Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi. AO/AŞ : Anonim Ortaklık/Anonim Şirket. Art. : Artikel. AS : Amtliche Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen (İsviçre). AT. : Avrupa Toplulukları. AET 89/104 : Üye Devletlerin Markalara İlişkin Hukuklarının Uyumlaştırılmasına Dair Konseyin Birinci Yönergesi [ATRG (1994) L 11/1]. AET 208/92 : Konseyce Çıkarılmış Coğrafî İşaretlerle Menşe İşaretlerine İlişkin (Avrupa) Topluluk Tüzüğü [ATRG (1991) L 208/1]. AT. Tas. Ö. : Üye Devletlerin Endüstriyel Tasarımlarına İlişkin Mevzuatlarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi Önerisi [ , COM (93) 344 final code 464], ATRG (1993) C 345/14. AT 40/94 : Topluluk Markasına İlişkin Konsey Tüzüğü [ , ATRG 1994) L 40/1. ATKD : Avrupa Toplulukları Mahkemesi Kararlar Dergisi. ATRG : Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi. AY. : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası [No. 2709, RG , mük]. AYM : Anayasa Mahkemesi. ATM : Avrupa Toplulukları Mahkemesi Bak.Kur. : Bakanlar Kurulu. BBl. : Bundesblatt (İsviçre). Bağımsız Dış Denet. Yön. : Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik (bkz. SM). BankK. : Bankalar Kanunu [No. 4389, RG , 23734; 4491, 4672, 4773 ve 5020 s.k'larla değişik]. BasınK. : Basın Kanunu [No. 5680, RG ]. Başbakan Yar./Bağ. Denet. Kur. Teb. Bern Sözleşmesi : Bkz. s. 704 XIV : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Teb. [RG , 19343].

12 KISALTMALAR BGBl : Bundesgesetzblatt (Teil I, II) (Almanya). BiRiLiG. : Gesetz zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts [Bilanzrichtlinien- Gesetz, , BGBl I. 2355]. BK. : Borçlar Kanunu [No. 818, 8 Mayıs 1926, 366]. Brüksel (Çatmalar-1910) : Denizde Çatmaya Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi Hakkında t. Brüksel Antlaşması (Türkiye t. ve 3226 sayılı K. la onaylamış ve Antlaşma de yürürlüğe girmiştir). Brüksel (İpotek/İmtiyaz) : Deniz Ticareti Araçlarının Rehin ve İmtiyazlarıyla İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması (Türkiye t. ve 6469 s. K. la onaylamış ve da Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir.) Bu antlaşmanın yerine geçmek üzere t. Brüksel Antlaşması yapılmıştır. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). : Konişmentoya Dair Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Antlaşma (Türkiye t. ve 6469 s. K. - la onaylamış, Antlaşma Türkiye bakımından da yürürlüğe girmiştir). Bu Antlaşmanın bazı hükümleri de Visby Kaideleri olarak anılan Protokolle değiştirilmiştir Antlaşmasının ve 1968 tadilinin yerine geçmek üzere t. Deniz Yolu İle Eşya Taşıması h. Birleşmiş Milletler Antlaşması (Hamburg Kaideleri) bağıtlanmıştır. Brüksel (Mesuliyetin) Tahdidi ). : Gemi Sahiplerinin Mesuliyetinin Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması ( t. ve 6469 s.k. la onaylamış ve Antlaşma Türkiye bakımından da yürürlüğe girmiştir). Bu antlaşma yerine tarihli Brüksel Antlaşması (Brüksel, Mesuliyetin Tahdidi ) geçmiş, daha sonra her iki antlaşmayı ikame etmek üzere Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması h t. Londra Antlaşması (Londra, Mesuliyetin Tahdidi ) yapılmıştır. Bu antlaşmayı, Türkiye t. ve 8/493 s. Bak. Kur. Kararı ile onaylamış, ancak katılma merasimi henüz tamamlanmamıştır. XV

13 KISALTMALAR Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi ) : bk. Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi 1924). Brüksel (Kurtarma Yardım ) XVI : Denizde Kurtarma ve Yardım İşlerine Dair bazı Kaidelerin Birleştirilmesi h t. Brüksel Antlaşması (Türkiye de de yürürlüğe girmiştir.). [ t. Protokolle 14. md. değiştirilerek, antlaşmanın devlet gemilerine de uygulanması kabul edilmiştir.]. C. : Cilt. c. : cümle. Cenev.Çek.A. : Cenevre Çek Antlaşması [19 Mart 1931]. Cenev.A. (DHH). : Devletler Hususi Hukuku ile İlgili Çek Antlaşması [19 Mayıs 1931]. Cenev. BA. : Cenevre Kambiyo Senetlerine İlişkin Birlik Anlaşması [17 Haziran 1930]. Çek K. : Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması h. Kanun [No. 3167, RG ]. ÇekTeb No.1 : 3167 s.k a ilişkin 1 No.lu Tebliğ [RG , 18878]. CIT. : International Rules for the Interpretation of Trade Terms of The International Chamber of Commerce. CK : Türk Ceza Kanunu [No. 5237, RG , 25611]. ECK. : Eski Türk Ceza Kanunu [No. 765, RG , 320]. CoğİşKHK : Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. CUK. : Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu [No. 1412, RG , 1172]. DCMKK. : Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun [No. 4922, RG , 6333]. Décr : Décret. Den. Tüz. bkz: ODT : Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük [RG , 14269]. Dern. K. : Dernekler Kanunu [No. 2908, RG , 18184]. Dev. MemK. : Devlet Memurları Kanunu [No. 57, RG ]. Dz. İşK. : Deniz İş Kanunu [No. 854, RG ]. DKGA Tl. : Türk Denizcilik Kütüğü ve Gemi Adamları Sınavları Hakkında Yönetmelik [RG , 14476]. DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü. DVK. : Damga Vergisi Kanunu [No. 488; RG , 11751]. DzZMK. : Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu [No. 3894, Düstur 21, 1869].

14 KISALTMALAR EAŞK. : Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem Şirketlerle Ecnebi Sigorta Şirketleri Hakkında Kanunu Muvakkat [No. 1330, Düstur II, Tertip c. 7, 142 vd.]. EndTasKHK : Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. ETK. : Eski Ticaret Kanunu [No. 865, Resmi Ceride, , 406, 413,584, 5103]. FaizK. : Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun [No. 3095; RG , 18660; t s.k'la değişik]. FKK. : Finansal Kiralama Kanunu [No. 3226; RG , 18795]. FKK Den Yön. : Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik [RG , 21212]. FKKGüm Tem Yön. : 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu Hükümlerine Göre Kiralama Konusu Edinilen Malların Gümrük Vergi ve Resimlerinin Teminata Bağlanmasına Dair Yönetmelik [RG , 18882]. FKK Süre Yön. : Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tesbitine Dair Yönetmelik [RG , s. 92/3170]. Fr. Çek. K. : Fransız Çek Kanunu [Décret du 30 Octobre 1935 unifiant le droit en matiére de chéques]. Fr. Décret (67-236) : Décret no du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Fr. MK. : Fransız Medenî Kanunu. Fr. OK. : Fransız Ortaklıklar Kanunu [Loi No.: du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales; Loi No ; Loi rectificative No du 4 Jan ve tadilleri. Özellikle: Décret No du 23 Mars 1967; Loi No du 3 Jan. 1983; Loi No du 1 Mars 1984; Déc. 30 Mai 1984; Loi du 3 Jan. 1985; Loi No du 5 Jan. 1988; Ord. No du 21 Oct. 1986]. Fr. TK. : Fransız Ticaret Kanunu [No. 5846; RG d7, 7981] FSEK. : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu [No. 5846; RG , 7981]. GANiz : Gemi Adamlarının Yeterliliği ve Sayısı Hakkında Nizamname [No. 7/15778, RG , 16330]. GBŞNiz. : Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname [No. 4/8807, , Düstur 38, 1118]. XVII

15 KISALTMALAR GK-Kom.Yön. : Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda Bulundurulacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri h. Yönetmelik [RG , 22720]. GSNiz. : Gemi Sicil Nizamnamesi [No. 4/8520, , Düstur 38, 221]. GVK. : Gelir Vergisi Kanunu [No. 193, ; RG , 10696]. H/h : Hakkında. HAAO : Halka Açık Anonim Ortaklık. Hamburg Kaideleri. : bk. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). HD : Yargıtay Hukuk Dairesi. HGK : Hukuk Genel Kurulu. HSHAAO : Hisse Senetleri Halka Arzolunan AO. HUK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu [No RG. 2, 3, , ]. İbk/ibk : İçtihadı Birleştirme Kararı. İBK. : İçtihadı Birleştirme Kararları [Hukuk Kısmı, Adalet Bakanlığı yayını, Ankara, 1948]. İİfK. : İcra ve İflâs Kanunu [No. 2004, RG , 2128]. İsv.BK. : İsviçre Borçlar Kanunu [Schweizerisches Obligationenrecht vom 30. Marz 1911]. İsv. BK. E. : İsviçre Borçlar Kanununun tarihinde değiştirilen (AS S. 733) anonim ortaklıklara ilişkin hükümlerinin bu tarihten önceki her hangi maddesine yapılan atfı ifade eder. Anılan değişiklik de yürürlüğe girmiştir. (Sadece 663e-g hükümlerinin yürürlüğü tir. AS ). İsv. FonK. : İsviçre Yatırım Fonlarına İlişkin Federal Kanun (Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 1 Juli 1966). İsv. Haksız RK. : İsviçre Haksız Rekabete İlişkin Federal Kanun [Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986]. İsv. Eski Haksız RK. : İsviçre Haksız Rekabete İlişkin Federal Kanun [Bu kanun (BBI 1983 II 1009) ve (AS 1992, 1524) tarihlerinde değiştirilmiştir]. Kısaltma her hangi bir hükmün değişiklikten önceki metnini ifade eder. İstis. Muh. K. : Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muafiyetleri Hakkında Kanun (No. 2982, RG , 18383). XVIII

16 KISALTMALAR İsv. Sig. AK. : İsviçre, Sigorta Akti Hakkında Federal Kanun [Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2 April 1908]. İş. K. : İş Kanunu [No. 1475, , RG ]. İtal. Kamb. SK. : İtalyan Kambiyo Senetleri Kanunu. İtal. MK. : İtalyan Medeni Kanunu, [Codice Civile İtaliano 1942]. İthHRÖK : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun [No. 3377, RG , 20212]. K/k : Kanun. Kab. K. : Kabotaj Kanunu [No. 815, Düstur 7, 758]. karn : Kararname. Karar/32. : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 s. Karar [RG , 20249]. karş. : karşılaştırınız. KHK : Kanun Hükmünde Kararname. 35 KHK : Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG , 17574). KİT KHK : 233 sayılı Kanuna Tâbi İktisadi Devlet Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG , 18435). K. Muh. Yön. : Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Kooperatif Birliği Muhasebe Yönetmeliği (RG , 14726). KO : Kollektif Ortaklık KmO : Komandit Ortaklık KoopK. : Kooperatifler Kanunu [No. 1163, , 13195]. Kon. Muf. Teb. : Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası Genel Tebilği, No. 1 [RG , 18391], No. 2 [RG , 18425], No. 3 [RG , 18705]. KVK. : Kurumlar Vergisi Kanunu [No. 5422, RG , 7229]. Lim. K. : Limanlar Kanunu (No. 618, 20 Nisan 1341, Düstur 6, 311]. LO : Limited Ortaklık Londra (Mesuliyetin Tahdidi ) : bk. Brüksel (Mesuliyetin Tahdidi 1924). m. : madde. MarkKHK : Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. MenKBK-KHK/91 : Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkında KHK. [RG , mükerrer]. XIX

17 KISALTMALAR MenKBKYön. : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yön. 84/8581 [RG , 18537]. MerB Teb. : T.C. Merkez Bankası Tebliği. Merk. BankK. : T.C. Merkez Bankası Kanunu [No. 1211, RG , 13409]. MK. : Medeni Kanun [No. 743, Resmi Ceride, , 339]. MÖHUK : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 2675 s.k. [RG , 17701]. MSUGT : Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (RG , ). Mük. : Mükerrer. Niz. : Nizamname. Noterlik K. : Noterlik Kanunu [No. 1512, RG , 14090]. ODT : Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük. OMPI : Bkz. WIPO ÖPVİK- KHK/90(545) : Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK [RG , MÜK.]. ÖzFinKur. : Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararname, Sayı: 83/7506, [RG , 18256]. Paris Sözleşmesi : Bkz. s. 674 ve 704. Paylı KmO : Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık PCT : Patent Cooperation Treaty, bk.: PİA PİA : Patent İşbirliği Antlaşması [No. 4115, RG , (Bkz. PCT)]. RG. : Resmî Gazete. RKK : Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun [No. 4054, RG , 22140]. RTÜK : Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları h.k. [No. 3984; RG , 21911] s. : sahife. sf. : son fıkra. SanSicK. : Sanayi Sicili Kanunu [No. 6948, RG , 9593]. Ser.Piy.Dış Den. Yön. : Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik (Bkz: SM). SM. : Seçilmiş Mevzuat bk: s. XXI vd.. SPK. : Sermaye Piyasası Kurulu. SPK Teb. : Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (bk: SM). XX

18 KISALTMALAR SerBölK. : Serbest Bölgeler Kanunu [No RG , 18785] SerPK. : Sermaye Piyasası Kanunu [No. 2499, RG , 17416]. SŞMK (SMK) : Sigorta Murakabe Kanunu [No. 7397, RG , 10394]. STB : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. STB-TGK : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (No. 3143, RG , 18639). t. : tarihli. Tal. : Talimatname Tasarısı : Türk Ticaret Kanunu na İlişkin Tasarı. Tasar. TeşvK. : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması h. K. [RG , 18344]. Tat. K. : Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik şekli h K. [No. 6763, RG , 9353]. Teb. : Tebliğ/Tebligleri. Ti. Reh. K. : Ticarî İşletme Rehni Sicili Hakkında Tüzük [RG , 14283]. Tebligat K. : Tebligat Kanunu [No RG ]. Teh. E. Tüz. : Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri İle Taşınması Hakkında Tüzük [No. 3/14831, Düstur 33, 1679] Ayrıca bk.; RG , 12254, 12269; , 12468]. Tic Bak. : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. TGTTüz. : Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları h. Tüzük [No. 3/7040, Düstur 29908; ; ; ; ; ; t. tüzükle değişik]. TK. : Türk Ticaret Kanunu [No. 6762, RG , 9353]. TKK. : Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 5No RG , 14172]. TopKK. : Toplu Konut Kanunu [No. 2985, RG , 18344]. TopKK Uy. Yön. : 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği [RG , 20180]. TPE : Türk Patent Enstitüsü. TRİPS : Agreement on Trade-Related Aspeets of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Antlaşması). TPE/KHK/544 : Türkiye Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. XXI

19 TSGNiz. : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi [No. 4/8513, ]. TSKK. : Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu [No. 3186, RG , 18748]. Ayrıca: 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun [No. 3710, RG , 20844]. TSOBK. : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu [No. 5590, RG , 7457] TSTüz. : Ticaret Sicili Tüzüğü, [No. 9530, RG , 9530] TTSKK. : Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu [No. 1196, RG , 13392]. Türk Vatandaşlığı K. : Türk Vatandaşlığı Kanunu, No Tüz. : Tüzük. Um. MağK. : Umumi Mağazalar Tüzüğü [No. 2699, RG , 17781]. Um. MağTüz. : Umumi Mağazalar Tüzüğü (RG , 18529] vd. : ve devamı. VUK. : Vergi Usul Kanunu [No. 213, RG , 10705]. WIPO : World Intellectual Property Organisation (Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü). Bkz. OMPI. Wisby kaideleri : bk. Brüksel (Konişmentolu Taşıma ). Yarg : Yargıtay. YargK./YKD : Yargıtay Kararlar Dergisi. YF : Yatırım Fonu. YorkAnv. : The York - Antwers Rules Yönet. : Yönetmelik. ZOK. : Ziraat Odaları Kanunu ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu [6564; RG , 9614]. ZONiz. : Ziraat Odaları Nizamnamesi [No. 4/11999, ]. XXII

20 TİCARET HUKUKU NA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ MEVZUAT (SM)* I. Kanunlar Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere kitapta yer alan diğer kanunların, fikrî mülkiyete ilişkin KHK ların ve tüzüklerin kimlikleriyle, bunların verildiği sayfalarda adlarının altında yer almaktadır. MenKBK-KHK/91 II. Kanun Hükmünde Kararname : Bkz.Kısaltmalar III. Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzükler ve Onlarla İlgili Tebliğler, Statüler Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük: (ODT) : RG , Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar (93/3983) : RG , Ticaret Sicili Tüzüğü : RG , 9530 Değişiklik 98/11548, : RG: , Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü 2001/1914 no lu ve tarihli karar : RG , Bakanlar Kurulu Kararı No. 2001/3500, tarihli ek : RG: , IV. Yönetmelikler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği : RG , Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği : RG , Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik : RG , XXIII

21 TİCARET HUKUKU NA İLİŞKİN SEÇİLMİŞ MEVZUAT (SM) Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik : RG , Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik : RG , V. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliğleri 1976/1: Limited Şirketlerde Pay Devri İşlemleri Hakkında İçticaret Sirküleri : RG /5: Kollektif Komandit Şirketlerin Limited ve Anonim Nev'ine Çevrilmesi Hakkında Sirküler : RG , : Yeniden Değerleme Sonucu Meydana Gelen Değer Artış Fonlarının Sermayeye Eklenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Maliye ve Ticaret Bakanlığı Sirküleri : RG , /4: Anonim Şirketlerin Hisse Senedi Çıkarmasına ve Genel Kurulda Oy Kullanılmasına İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1: Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliklerine İlişkin Müracaatların Yapılabileceği Yetkili İl Müdürlükleri Hakkında İçticaret Sirküleri. : RG , /1: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Hakkında İçticaret Sirküleri : RG , /1: İstanbul ve İzmir Dışındaki Bazı İl Müdürlüklerine Verilen Yetkilere İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1: Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İçin Mahalli Taşra Teşkilâtına Verilen Yetkilere İlişkin İçticaret Sirküleri : RG , /1 ( ): Sermaye Artışında Bulunacak Anonim ve Limited Şirketlerin Önceki Sermayelerinin Ödendiğine Dair Yeminli Mali Müşavir Raporu Vermeleri Hakkında İçticaret Sirküleri : RG , XXIV

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) 5291 SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Kanun Numarası : 2499 Kabul Tarihi : 28/7/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 30/7/1981 Sayı : 17416 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 356 Bu Kanun ile

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.

Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03. Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı) Ankara-18.03.2013 1 Kabul Tarihi: 06 Aralık 2012 Resmi Gazete: 30 Aralık 2012 Sayı:28513

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

GENEL GEREKÇE A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri

GENEL GEREKÇE A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri GENEL GEREKÇE A) 29/06/1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Türk Hukukundaki Yeri ve Değeri 1 01/01/1957 tarihinde yürürlüğe girip yaklaşık elli yıldır uygulanan, tasarısı Prof. Dr. Hirsch tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO)

Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) I Herkes İçin Hukuk: 14 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI (GYO) Av. Osman OY Gülcan GÜNGÜLER II Yay n No : 2257 Hukuk Dizisi : 1067 1. Bas Mart 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-172 - 2 Copyright Bu kitab

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı