YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme, - Pay karşılığı verme, - İşletme hakkını devretme, - Yap-işlet-devret, şekillerinden biri ile olur. Bazı yerel yönetimlerde bu şekillerden birkaçı birarada uygulanır. Kiraya Verme: Yerel yönetimler, sahip oldukları taşınmaz mallarını, gelir sağlamak amacıyla kiraya verirler. Kiraya verme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen usuller çerçevesinde olur. Örneğin, yerel yönetimlerin işyerlerini, depolarını, büfelerini, arsalarını kiraya vermeleri gibi... Pay Karşılığı Verme: Yere] yönetimler, taşınmaz mallarını değerlendirmek için pay karşılığında müteahhitlere verebilirler. Yerel yönetimler bu yola mali imkansızlık nedeni ile müracaat ederler. Örneğin, arsalarını belirli bir pay karşılığında konut veya işyeri yapmak için müteahhitlere vermeleri gibi... İşletme Hakkını Devretme: Yerel yönetimler, ticari mahiyetteki işletmelerinin, işletme haklarını, belirli bir süre için başkalarına devredebilirler. Bunda amaç, işletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlamak, yerel yönetim harcamalarını azaltmak, bir nevi özelleştirme yapmaktır. Örneğin, bir ekmek fabrikasının, bir buzhanenin, bir otelin işletme hakkının devredilmesi gibi.. Bu işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun bir şekilde yapılır. Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir. Başka bir ifadeyle, bazı yatırım ve hizmetlerin, mali imkansızlıklar nedeniyle, yerli ve yabancı şirketler devreye sokularak, bunlar aracılığı ile yaptırılması, işletilmesi ve belirli bir süre geçtikten sonra yapılanların idarelere devredilmesidir. Emekli Vali. Çtı.ğrUıf Y".el Yönetimkr, Cik 4, Sayı 1, 0CtıJı 1995,

2 48 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETIMLER Yap-işlet-devret modeli son yıldan beri gündeme gelen bir konudur. Daha önceki yıllarda yok muydu? Hemen cevap verelim, vardı. Ancak adı yapişlet-devret değildi. Bazı yerel yönetimler, bütçe imkansızlıkları nedeniyle yapamadıkları yatırımları, belirli bir süre geçtikten sonra, idareye devretmek şartıyla, bazı şahıslara yaptınyorlardı. Bu şartlarla yaptırılan bazı işler az da olsa vardı. Örneğin, belediye arsasına dükkan, fırın, otel yapıp, belirli bir süre içinde oturduktan sonra, belediyeye devredilmesi gibi.. Veya yarım kalmış bir inşaatı tamamlayıp, içinde belirli bir süre kira ödemeden oturduktan sonra, idareye devretmesi gibi.. Bu konuda, mevzuatta herhangi bir düzenleme yoktu. Bu husus belediyelerde belediye başkanlarının, il özel idarekrinde valilerin becerisine kalıyordu. Yap-işlet-devret modeline, yılları bütçe kanunlarında ilk defa yer verildi. Böylece, idarelerin yap-işlet-devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak projeler çerçevesinde bazı işleri yaptırmalarına imkan sağlanıyordu. Nihayet, tarih ve 39% sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'la, yap-işletdevret modeline bir düzenleme getirildi. Ayrıca bu hususta "Bazı Yatırım ve Hizmetlerİn Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Yapılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar", tarih ve 94/5927 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. Genel gerekçeye göre kanun, "Ülke kalkınmasında önem taşıyan, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve yaygın bir işletmecilik anlayışında yapılması yararlı olan yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, hizmetin asli sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra, Türk kanunlarına göre kurulmuş olan sermaye şirketleri ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı şirketlerin de görevlendirilmesi, kamunun kıt kaynaklarının en gerçekçi biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kanunda öngörülen yatırım ve hizmet alanlarında, rekabetçi bir ortamın oluşturulması, finansman ve yönetim açısından kendine yeterli bir modelin geliştirilmesi ile Devletin bütçe imkanlarının daha ağırlıklı kamu hizmetlerine kaydırılarak, özel sektör ve yabancı kuruluşların söz konusu yatırım ve hizmet alanlarına çekilmesi, ekonomik kaynak sorunlarına çözüm getirebileceği gibi hedeflenen gerçekçi büyüme doğrultusunda, yatırımların hayata geçirilmesi, yeni iş olanaklarının yaratılması ve işsizliğin giderilmesi konularında da yardımcı olacaktır". Belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu kanun ile, kamunun öngörülen yatırım ve hizmet alanlarından tümüyle çekilmesi değil, bütçe kaynakları dışında, özel kesime ait kaynakların da ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren yatırımlarda kullanılması öngörülmüştür.

3 YAP - İşLET - DEVRET MODELİ 49 Ayrıca bu kanun, bazı yatınm ve hizmetlerin kamu idarelerinin kurulu kanunlanna göre yapılmasını belirleyen hükümlerine istisna tqkil eder. YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ ile YAPTIRlLABİLECEK İŞLER Yap-i let-devret modeli ile yaptınlabilecek i ler, 3996 sayılı kanunun 4047 sayılı kanunla deği ik 2 nci maddesinde birer birer sayılml tır. Bu maddeye göre; köprü, tünel, sulama, içme ve kullanma suyu, antma tesisi, kanalizasyon, haberlqme, maden ve i letmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatınmlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerustü otoparkı, sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanı, benzeri yatırım ve hizmetlerin, yap-i let-devret modeliyle yapılması, İ letilmesi ve devredilmesi mümkündür. Maddede sayılanların dı ında, "benzeri yatırım ve hizmetler" ifadesine yer verilerek, hem madde kapsamı geni letilmi, hem de bir uyu mazlığın çıkması önlenmi tir. YEREL YÖNETİMLERDE YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ ile YATIRIM ve HİZMET YAPıLMASı Yerel yönetimlerde, yap-i let-devret modeli ile yatırım ve hizmet yaptırılmasına, hangi organların karar vereceği hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerde yap-i let-devret modeli ile yatırım ve hizmet yaptırılması için, o idarelerin en yüksek karar organı olan meclislerinden karar alınması gerekir sayılı Belediye Kanunu'nun 70/11 inci maddesine göre, "menafıi umuma mahsus belediye gayrimenkul emvalinin bir hizmete tahsisi, tahsis cihetinin tebdil veya akar haline ifrağı" belediye meclisi karan ile olur sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 92 nci maddesine göre, il genel meclisi kararı ile t3 ınmaz malların idare tarzı deği tirilebilir. Bu hükümler gereğince, belediyeler ve il özel idareleri, yap-i let-devret modeli ile i yaptırmak için en yüksek karar organlan olan meclislerinden karar alacaklardır. Ondan sonra, İçi leri Bakanlığı aracılığıyla Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat edeceklerdir. Bu kurulun izninden sonra sermaye irketleri ve yabancı İrketlerle sözlqme imzalayabileceklerdir. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ile YATIRIM veya HİZMET YAPTIRlLMASINDAKİ ESAS ve USULLER Şartname Hazırlanması Yerel yönetimler, yap-i let-devret modeli ile yaptıracaklan yatınm ve hizmetler için, bir artname hazırlayacaklardır. Bilindiği gibi artnameler, yapılacak i lerin genel ve özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren yazılı

4 50 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER belgelerdir. Yap-~let-devret modelinde artnameler, yaptırılacak yatırım ve hizmetlerin özelliklerini belirtir nitelikte hazırlanacaktır. Şartnameler yerel yönetimlerce hazırlanacak veya hazırlattınlacaktır. Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik artların dı ında ~ağıdaki hususların da yer alması zorunludur. a) Görevin niteliği, nev'i ve kapsamı, b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve artları, c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artları, d) Görev konusu i lere b~lama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak müeyyideler, e) Şirketlerde aranan artlar ve istenen belgeler, f) Değerlendirme yapmak üzere irketlerden istenilecek belgeler (görev konusu ile ilgili fizibilite raporu, i proğramı, nakit akım tablosu ve bunun gibi), g) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmede serbest olduğu, h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirme usul ve esaslan, ı) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haber, i) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren hangi süre içinde onaylanacağı veya iptal edileceği, j) Her türlü giderin kim tarafından kar ılanacağı, k) Süre uzatımı verilecek haber ve artlan, I) Ücret belirleme yöntemleri, m) Kamul~tırma bedeline idarenin i tirak edip etmeyeceği, edilecekse ~tirak edilecek tutar, n) İhtilafların çözüm ekli. Şartnameler ve ekleri, yerel yönetimlerde görülebileceği gibi, idarelerince takdir edilecek bir bedel kar ılığında isteyenlere verilebilir (Esaslar, Madde 8). ilan Yap-i let-devret modelinde, açıklığı ve rekabeti sağlamak için, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ayrı bir önem verilmi tir. Yap-i let-devret modeli ile yaptınlmak istenen yatınm ve hizmetler, Resmi Gazete'de, önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere en az bir defa ilan edilecektir.

5 YAP - ışlet - DEVRET MODELı 51 Ayrıca, yap-i let-devret modeli ile yaptırılması istenen yatırım ve hizmetler, Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere en az birer defa ilan edilecektir. Gerek Resmi Gazete'de, gerek diğer gazetelerde birden fazla ilan yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İ in özelliği bulunan hallerde ilan yurt dl ında da yapılabilir. İlanın son müracaat tarihinden itibaren en az 45 gün önce yapılması gerekir (Esaslar, Madde 5). Fiyatın Belirlenmesi Yap-i let-devret modeli ile gerçekle tirilecek yatırımlar sonucu üretilebilecek mal ve hizmetler kar ılığında ödenecek ücretin tespitine ili kin esas ve usullere, uygulama sözle mesinde yer verilecektir (Esaslar, Madde 5). Yerel yönetimlerde bu ücretlerin tespitine ili kin esas ve usuller, belediye meclisi veya il genel meclisi tarafından belirlenecektir. Gerekli görülen hallerde, İçi leri Bakanlığı tarafından belirlenecektir (Kanun, Madde 8). Yap-i let-devret modeli çerçevesinde yatırım belirlenmeleri: ve hizmet ücretlerinin a) Uluslararası sektörel iç karlılık oranları gözönünde bulundurularak, maliyet artı kar yöntemine, b) Tavan fiyat yöntemine uygun olacaktır. Yerel yönetimler yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre artnamede, ücret belirleme yöntemlerinden birini veya ikisini birlikte tercih edebilirler. Bu durumda, irketler idarece belirlenen yöntemlere göre tekliflerini verirler. Tekliflerin değerlendirilmesinde yöntemlerden birini seçmekte idare serbesttir. İ in niteliği, yatırım ve hizmetin özelliğine göre, gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu yukarıda belirtilen ücret yöntemlerinden birini tercih edebilir. Maliyet artı kar yönteminde, maliyet tespitinin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan standart ve ilkelere göre yapılması, bu ilkelerin yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası muhasebe standartlarından yararlanılması, yapılacak sözle melerde faaliyet konuları itibariyle ayrı olan i letmelerde ayrı kriterlerin uygulanmasına yönelik ilkelerin benimsenmesi esas alınır. Türk lirası üzerinden fiyatı olu turan maliyet kalemlerinin İ letme dönemi içinde hangi oranlardan eskale edileceğine dair esaslara, uygulama sözle melerinde yer verilir. Fiyat tekliflerinin döviz cinsinden alındığı hallerde, i letme döneminde deği ebilir maliyet kalemleri dı ında girdi fiyatlarındaki deği meler fiyata

6 52 ÇAGD~ YEREL YÖNETIMLER yansıtılamaz. Deği ebilir maliyet kalemlerine uygulama sözlqmelerinde yer verilir (Esaslar, Madde 4). Tavan ücret yönteminde, piyasada olu mu ücret düzeyinden en yüksek indirimi sağlayan ve i letme dönemi süresince bunu sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilir. Piyasada olu an fiyatın gerçek maliyetleri yansıtmadığı veya qdeğer bir fiyatın olu madığı durumlarda, en dü ük ücreti i letme dönemi süresince sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilebilir (Esaslar, Madde 36). Teminat Yap-i let-devret modeli İle yaptırılacak yatırım ve hizmetler için, sözlqmeye esas yatırım tutarının %1 'ine kadar geçici ve kesin teminat alınır. Ne miktar kesin ve geçici teminat alınacağı hem artnamede hem de uygulama sözlqmesinde gösterilecektir. Teminat olacak değerler: a) Tedavüldeki Türk parası, b) Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri, ihalelerde teminat olarak kullanılabileceği kabul edilen hazine bonosu, her an nakde çevrilebilen devlete ait gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler, dir. Görevlendirme Usulleri Görevlendirmeyi yapacak yerel yönetimlerin birinci derece ita amirlerinin onayı ile görevlendirme komisyonu kurulur. Komisyonun kaç ki iden olu acağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilmemi tir. Bu büyük bir noksanlıktır. Görevlendirme komisyonunun üç ki iden az olmaması gerektiği görü ündeyim. Ayrıca, belediyelerde görevlendirme komisyonu olarak belediye encümeninin, il özel idarelerinde il daimi encümenlerinin görev yapabileceği kanaatindeyim. Birinci derece ita amirleri, bu görevi belediye encümenlerine veya il daimi encümenlerine verebilirler. Belediyelerde birinci derecede ita amiri belediye ba kanı, il özel İdarelerinde birinci derecede ita amiri validir. Görevlendirme komisyonuna yardımcı olmak üzere, kararlara katılmamak artıyla gereği kadar idari ve teknik eleman da görevlendirilebilir. Şirketlere görevlerin verilmesinde: a) Kapalı teklif usulü,

7 YAP - ışlet. DEVRET MODEIl 53 b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) Pazarlık usulü, uygulanır. Yapılacak İ in gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı, yerel yönetimlerce tespit edilir. Bu tespiti yerel yönetimlerin encümenlerinin yapması gerekir. Gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu, yatırun ve hizmetlerin özelliğine göre görevlendirme usulüne karar verebilir. Kapalı Teklif Usulünde Görevlendirme Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Yerel yönetimler tekliflerin hazırlanması, verilmesi, zarfların açılması, teklifleri n değerlendirilmesi ve görevlendirmenin sonuca bağlanmasına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esasların artnamede belirtilmesi arttır. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile Görevlendirme Yerel yönetimler, gerçekle tireceği yatırım ve hizmetleri, teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul edilmi en az üç istekli arasında, bu usulle yaptırabilirler. Zorunlu nedenlerle üçte n az istekliden teklif almak gerektiği takdirde, Yüksek Planlama Kurulu'ndan izin alınması gerekir. Bu usule göre yapılacak görevlendirmede, görevlendirmeye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle ilgili bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. Yerel yönetimler için ilgili bakanlık İçi leri Bakanlığı'dır. Bu görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yapılabilir. Hemen unu belirtelim ki, belli istekliler arasından kapalı teklif Usulü, adam kayırmaya, suiistimal yapmaya müsait bir sistemdir. İlan yapılmaması, bu usulle görevlendirme yapmayı, daima aibe altında tutacaktır. İlanlar açıklığı sağlamak, rekabeti arttırmak için yapılır. Bu usulle görevlendirmede de ilan yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Pazarlık Usulünde Görevlendirme Pazarlık usulü ile yapılacak görevlendirmelerde tekliflerin yazılı olarak alınması zorunludur. Teklifler, idarelerce te kil olunan komisyonlar tarafından, İ İn nitelik ve gereğine göre, artnamede belirtilen yatırım ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede, artnamede yer alan diğer hususlar da dikkate alınır. Görevlendirme pazarlık ile neticelendirilir. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görevlendirilen İrketin neden dolayı tercih edildiği görevlendirme kararında gösterilir.

8 54 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER Görevlendinnede Uyulacak Ortak Esaslar İki veya daha fazla istekli tarafından yapılan tekliflerin aynı olması ve bunların da uygun teklif olduğunun anlqılması halinde, yerel yönetimleri en az yükümlülük altına sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yapılır. Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili bakan tarafından onaylanır veya iptal edilir. İstekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idare, aynı yatırım ve hizmetler için aynı usullere bqvurmakta serbesttir. Sözleşme Yapılması Yap-i let-devret modelinde, yatırım ve hizmetlerin gerçekle mesiyle ilgili olarak idare ile görevli irket arasında bir sözle me yapılır. Bu sözle me özel hukuk hükümlerine tabi olur (Kanun, Madde 5/Esaslar, Madde 3). Buna uygulama sözle mesi denir. SÖzle mede bulunması gereken hususlar, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İ let-oevret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında 3996 Sayılı Kanun'un Uygulama Usul ve Esaslarına İli kin Karar'ın 16 ncı maddesinde gösterilmi tir. SÖzle mede taraflar, uygulama sözle mesini imzalayan yerel yönetimler ve görevli irkettir. Uygulama sözle mesi Türkçe olarak, görevli irketin veya ortağının yabancı olması halinde ise Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Türkçe metin geçerlidir. Uygulama sözle mesinin yürürlüğe girmesi, sözle mede belirtilen diğer sözle melerin imzalanması ile mümkündür (Esaslar, Madde 33). Süre Yap-i let-devret modeli ile yaptırılacak i lerde yatırım süresi, hiçbir ekilde 40 yılı geçemez. Bu süre mücbir sebepler ve idarenin sebep olduğu haller nedeniyle uzatılamaz. Finansman Uygulama sözle mesinde, görevli irketin finansmanının tamamını sağlamakla yükümlü olduğu toplam yatırım tutarı ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara uygulanacak formüller, köprü kredi kullanılacaksa bunun kullanılacağı durumlar, vergi ve stopajların ödenmesi, ek maliyetler ve bunların nasıl kaf ılanacağı ile kullanılacak her türlü krediye ili kin hususlar yer alır.

9 YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ 55 Görevin Devri Görevli irket, yatırım ve i letme dönemlerinde uygulama sözle mesindcn doğan tüm hak ve vecibelerini aynı artlarla, yerel yönetimlerin görü ü ve Yüksek Planlama Kurulu'nun kararı ile devredebilir. Görevin bu ekilde devredilmesi halinde diğer sözle meler de devredilmi sayılır. Süre Sonunda Tesisin Devri Uygulama sözle mesi sonunda yatırım ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, ça1ı ır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden yerel yönetimlere geçer. Yatırım ve hizmetlerin devir 3 amasında, uygulama sözle mesinde yer alan bütün hususları haiz olup olmadığı, olu turulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun olu turulması, çalı ma usul ve esasları, komisyonca tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımıarının yapılması ile ilgili hükümler uygulama sözle mesinde yer ahr (Esaslar, Madde 27). Uygulama sözle mesinde belirtilen süreden önce, mücbir sebep veya idarenin sözle meyi tek taraflı olarak feshetmesi sebebiyle tesisin veya görevli irket hisselerinin devir alınmasına ili kin hususlara, uygulama sözle mesinde yer verilir (Esaslar, Madde 28). Sözleşmenin Feshi Uygulama sözle mesi, görevli irketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygulama sözle mesi artlarını ihlal itmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne dü mesi hallerinde, idare tarafından süresinden önce feshedilebilir. Feshe ili kin hükümler ile fesh in sonuçları sözle mede yer alır (Esaslar, Madde 26). Sorumluluk ve Tazminat Görevli irket, yatırım ve hizmeti belirlenen süre içinde projelendirmek, finansmanlarını sağlamak, tesisi yapmak ve i letmek, bakım ve onarımını sağlamak; süre sonunda tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakırnh ve kullanılabilir durumda idareye vermekle yükümlüdür. Görevli irket, yatırım ve i letme döneminde üçüncü ki ilere vereceği her türlü zarardan sorumludur. Görevli irketin yükümlülüğüne, sorumluluğuna ve zararların tazminine ili kin hükümler uygulama sözle mesinde yer alır (Esaslar, Madde 29). Denetim Yerel yönetimler, görevli irketin sözle me kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarını bütün 3 amalarda denetlerler veya

10 56 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER denetlettirebilirler. Denetim giderlerinin hangi tarafça ve ne ekilde kaqılanacağı uygulama sözle mesinde belirtilir (Esaslar, Madde 23). İhtilaflann Halli Uygulama sözle mesinin ve diğer sözle melerin uygulanması sırasında doğabilecek hukuki ihtilaflar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak uygulama sözle mesinde taraflar, ihtilaflann Türk Hukukuna göre ve Türkiye'de tahkim yolu ile çözümlenebileceğini kararlqtırabilirler. ŞİRKETLER Yap-i let-devret modeliyle yaptırılacak yatırımlar ve hizmetler, sermaye irketleri veya yabancı irketler eliyle gerçekle tirilir. Sermaye irketi; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmu veya kurulacak olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kurulu larının da ortak olduğu anonim irketi ifade eder. Yabancı irket; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Te vik Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyetine izin verilen kurulu u ifade eder. Şirketlerin ve ortaklarının, her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmalarınca tastiklenmi bilançoları ile kanıtlamaları ve irketin ortaklarından en az birinin talip olunan yatırım veya i letme ile ilgili faaliyette bulunmu olması zorunludur. Yüksek Planlama Kurulu'nun izni alınmadan yatırım ve i letme ile ilgili faaliyetlerde bulunmu ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, irketin kurulu sermayesindeki payını yatırım döneminde deği tirmesi halinde, yerel yönetim uygulama sözle mesini feshedebilir. Şirketlerin gerçekle tireceği yatırım ve hizmetler için getireceği öz kaynak oranı, önerilen toplam sabit yatırım tutarının %20'sinden az olamaz. Her yap-i let-devret projesi için ayrı bir irket kurulur. Bu irketin ana sözle mesinde, gerçekle tireceği yap-i let-devret projesi faaliyet konusu olarak belirtilir. Bir irket birden fazla yap-i let-devret projesini üstlenemez. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ile YAPTIRILACAK YATIRIM ve HİZMETLERDE DİGER HUSUSLAR Kamulaıtınna 3996 sayılı kanunun 4047 sayılı kanunla deği ik 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulqtırma i lemleri yerel yönetimler tarafından, 2942 sayılı Kamulqtırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Belediyelerde, belediye encümenleri; il özel idarelerinde, il daimi encümenleri

11 YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ 57 kamul~tırına karan verirler. Bu kararlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafından tasdik edildikten sonra yürürlük kazanırlar. Kamul~tınlan ~ınmazın mülkiyeti yerel yönetimlere ait olur. Kamul~tırma bedelinin tamamen veya kısmen yerli sermaye irketi veya yabancı irketçe ödenmesi hususu, idare ile bu irketler arasında yapılacak uygulama sözle mesinde hükme bağlanabilir. Taşınmaz Mallann Kullanılması Yap-i let-devret modeli ile yapılması öngörülen yatınm ve hizmetler için kamul~tınlan ta ınmazın bedeli ve hükmen tezyit edilen bedel de dahilolmak üzere, bedeli görevli irket tarafından ödenen ta ınmaz mallar için kullanım bedeli alınmaz. Görevli irket lehine, sözle me süresince yerel yönetimlerce üst hakkı tesis edilebileceği, uygulama sözlc mesinde gösterilir. Uygulama sözlc mesinde gösterilmek artı ile kamula tırma bedelinin idarece ödenmesi halinde, ta ınmaz malın tamamı üzerinde görevli irket lehine daimi ve müstakil nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bedeli yerel yönetimlerce ödenen ta ınmaz mallar için kullanım bedeli alınır. Yerel yönetimlerin kamul~tırma bedeline maktu bir tutar üzerinden i tirak ettiği hallerde, tezyit edilen bedel de dahil olmak üzere, toplam kamula tırma bedeline isabet eden kısım için kullanım bedeli alınır. T~ınmaz malın mülkiyetinin yerel yönetimlere ait olması halinde, bedeli mukabilinde görevli irket lehine daimi ve müstakil nitelikte üst hakkı tesis edilebilir. Uygulama sözle mesinde, hazinece köprü kredi sağlanacağı hükmünün yer alması halinde, üst hakkı üzerinde tesis edilecek ipotekler için birinci derece ipoteğin birinci sırası bo bırakılır. Uygulama sözle mesi gereğince köprü kredi kullanılması halinde, hazine lehine birinci derece birinci sıradan ipotek tesis edilir. ve diğer Tesisin ve görevli irket hisselerinin uygulama sözle mesi sözle melerde belirtilen ko ullara uygun olarak süresinden önce yerel yönetimlere devrinin öngörülmesi halinde, görevli irket lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin edilir. Taşınmaz Malların Kullanım Bedellerinin Tespiti T~ınmaz malların kullanım bedeli yerel yönetimlerce tespit edilir. Her yıl, Devlet Istatİstik Enstitüsü'nce yayımlanan toptan e ya fiyatlan endeksi oranı uygulanmak suretiyle artırılır.

12 58 ÇAGDAŞYERELYÖNE~R Uygulama sözle mesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üst hakkı sona erer. Üst hakkının sona ermesi halinde tüm yapı ve tesisler bedelsiz olarak idareye geçer. Uygulama sözıe mesinin süresinden önce sona ermesi hallerinde, yapı ve tesislerin mülkiyetinin idareye intikaline ve tazminata dair hususlara uygulama sözle mesinde yer verilir. Garantiler Yap-i let-devret modelinde yatırım ve hizmetlerin özelliklerine göre, hazine garantileri söz konusu olduğunda, yerel yönetimler adına 8 ağıdaki garantiler verilebilir. a) Görevli irkete, yerel yönetimlerce satın alınacak mal ve hizmet bedelleri için ödeme yapılacağına dair garanti vermeye, b) Uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerde yer alması ve köprü krediler maddesinde belirtilen durumlara uygun olması kaydıyla yabancı finans kurulu larından köprü krediler sağlanması halinde, finansör kurulu lara kısmen veya tamemen geri ödeme garantisi veya görevli irkete köprü krediler sağlama hususunda mali yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, c) Finansör kurulu lara köprü krediler dı ında sağlanan ana krediler için, tesisin ve görevli irket hisselerinin uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerdeki ko ul1ara uygun olarak, süresinden önce idarece devir alınması halinde, geri ödeme garantisi vermeye ve söz konusu garanti ko ullarını belirlemeye, Hazine Müste arlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkilidir. Uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerde hazine garantilerini ilgilendiren hususlarda bir deği iklik yapılması halinde, verilmi olan hazine garantileri yeniden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ilgili bakanın onayına sunulur. Yerli finans kurulu larınca sağlanan ana kredilere hiçbir ekilde garanti verilemez. Köprü Krediler Köprü kredisi, uygulama sözle mesi çerçevesinde belirtilen artlarda, gerektiğinde, görevli irket hatası dı ındaki durumlar nedeniyle, projenin beklenmeyen finansman ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla, yerel yönetimler adına, fonlar veya diğer uluslararası finans kurulu larınca temin edilen ve kısmen veya tamamen hazine garantisini haiz kısa ve orta vadeli tali kredidir. Görevli irkete; a) ilgili yerel yönetimlerden kaynaklanan her türlü kayıp ve zararların finansmanı,

13 YAP - İ~LET - DEVRET MODELİ 59 b) Görevli irketin mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan zararlarının finansmanı, c) Uygulama sözlc mesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak deği ikliklerin finansmanı, için köprü kredi sağlanabilir. Sağlanacak ve garanti edilecek köprü kredilerin tutan, görevli irketin öz kaynaklan ile sınırlıdır. Köprü kredi limitini, öz kaynak' sının üzerinde belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. Görevli irketin hatasından kaynaklanan zararlar ile vergi ve stopajlar, hiçbir ekilde köprü kredi ile finanse edilemez. Köprü kredilerin temini, hangi alanlarda kullanılacağı ve görevli irketçe geri ödeme ekli, uygulama sözle melerinde belirtilir. Muafiyetler Yap-i let-devret modeli çerçevesinde yapılan İ ler, 492 sayılı kanun gereğince alınan harçlardan ve 488 sayılı kanun gereğince alınan damga vergisinden muaftır. Bu esaslar çerçevesinde; a) Yapılan bütün sözle meler, b) Geçici ve kesin teminat mektupları, görevlendirme (ihale) kararları, c) Kamula tırmalar ile ilgili ta ınmazların tapu siciline tescil ve erhleri, d) Yatırımın tamamlanmasını takiben yapılacak devir uygulamaları, e) Yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli irket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları, ile ilgili i lemler ve bu i lemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve harçlardan istisna edilir. Eskiden Devam Eden işler 3996 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce (kanun tarihinde yürürlüğe girmi tir), yap-i let-devret modeline göre ba latılmı projeler ve i ler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Ancak, yukarıda belirtilen proje ve i lerde 3996 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli irketin talebi, ilgili yerel yönetimin kabulü üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nca karar verilir.

14 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER SONUÇ Yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kurulu larının yap-i let-devret modeli ile tarihine kadar yaptırd.ıklan yatırım ve hizmetler için düzenleyici bir mevzuat bulunmamakta idi sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İ let-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırdması Hakkında Kanun vazolunmakla, yap-i let-devret modeli ile yaptırılacak yatırım ve hizmetler için bir düzenleme getirilmi, böylece mevzuattaki bir bo luk doldurulmu tur.

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 SİRKÜLER İstanbul, 10.04.2012 Sayı: 2012/83 Ref: 4/83 Konu: YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER İLE SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNUN EK 7 İNCİ MADDESİNE GÖRE YÜKSEK PLANLAMA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

DUYURU. Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Ali VAROL. Genel Sekreter 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ DUYURU 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 287 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde ( www.gib.gov.tr ) bulunmakta olup, tam metni aşağıdadır.

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 26.08.2016/104-1 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6741 sayılı Kanun ile Başbakanlığa

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI.

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI www.ayaz.av.tr Sunum Planı Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Açıklama Projelerde

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı