YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLER ve YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ GİRİş Orhan PİRLER Yerel yönetimler, sahip olduklan ta ınmaz mallannı değerlendirmek, bunlardan gelir elde etmek isterler. Bu değerlendirme; - Kiraya verme, - Pay karşılığı verme, - İşletme hakkını devretme, - Yap-işlet-devret, şekillerinden biri ile olur. Bazı yerel yönetimlerde bu şekillerden birkaçı birarada uygulanır. Kiraya Verme: Yerel yönetimler, sahip oldukları taşınmaz mallarını, gelir sağlamak amacıyla kiraya verirler. Kiraya verme, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen usuller çerçevesinde olur. Örneğin, yerel yönetimlerin işyerlerini, depolarını, büfelerini, arsalarını kiraya vermeleri gibi... Pay Karşılığı Verme: Yere] yönetimler, taşınmaz mallarını değerlendirmek için pay karşılığında müteahhitlere verebilirler. Yerel yönetimler bu yola mali imkansızlık nedeni ile müracaat ederler. Örneğin, arsalarını belirli bir pay karşılığında konut veya işyeri yapmak için müteahhitlere vermeleri gibi... İşletme Hakkını Devretme: Yerel yönetimler, ticari mahiyetteki işletmelerinin, işletme haklarını, belirli bir süre için başkalarına devredebilirler. Bunda amaç, işletmelerin daha verimli çalışmalarını sağlamak, yerel yönetim harcamalarını azaltmak, bir nevi özelleştirme yapmaktır. Örneğin, bir ekmek fabrikasının, bir buzhanenin, bir otelin işletme hakkının devredilmesi gibi.. Bu işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun bir şekilde yapılır. Yap-İşlet-Devret Modeli: İleri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacı duyulan projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir finansman modelidir. Başka bir ifadeyle, bazı yatırım ve hizmetlerin, mali imkansızlıklar nedeniyle, yerli ve yabancı şirketler devreye sokularak, bunlar aracılığı ile yaptırılması, işletilmesi ve belirli bir süre geçtikten sonra yapılanların idarelere devredilmesidir. Emekli Vali. Çtı.ğrUıf Y".el Yönetimkr, Cik 4, Sayı 1, 0CtıJı 1995,

2 48 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETIMLER Yap-işlet-devret modeli son yıldan beri gündeme gelen bir konudur. Daha önceki yıllarda yok muydu? Hemen cevap verelim, vardı. Ancak adı yapişlet-devret değildi. Bazı yerel yönetimler, bütçe imkansızlıkları nedeniyle yapamadıkları yatırımları, belirli bir süre geçtikten sonra, idareye devretmek şartıyla, bazı şahıslara yaptınyorlardı. Bu şartlarla yaptırılan bazı işler az da olsa vardı. Örneğin, belediye arsasına dükkan, fırın, otel yapıp, belirli bir süre içinde oturduktan sonra, belediyeye devredilmesi gibi.. Veya yarım kalmış bir inşaatı tamamlayıp, içinde belirli bir süre kira ödemeden oturduktan sonra, idareye devretmesi gibi.. Bu konuda, mevzuatta herhangi bir düzenleme yoktu. Bu husus belediyelerde belediye başkanlarının, il özel idarekrinde valilerin becerisine kalıyordu. Yap-işlet-devret modeline, yılları bütçe kanunlarında ilk defa yer verildi. Böylece, idarelerin yap-işlet-devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak projeler çerçevesinde bazı işleri yaptırmalarına imkan sağlanıyordu. Nihayet, tarih ve 39% sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet - Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'la, yap-işletdevret modeline bir düzenleme getirildi. Ayrıca bu hususta "Bazı Yatırım ve Hizmetlerİn Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Yapılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar", tarih ve 94/5927 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. Genel gerekçeye göre kanun, "Ülke kalkınmasında önem taşıyan, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve yaygın bir işletmecilik anlayışında yapılması yararlı olan yatırım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, hizmetin asli sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra, Türk kanunlarına göre kurulmuş olan sermaye şirketleri ile Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı şirketlerin de görevlendirilmesi, kamunun kıt kaynaklarının en gerçekçi biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Kanunda öngörülen yatırım ve hizmet alanlarında, rekabetçi bir ortamın oluşturulması, finansman ve yönetim açısından kendine yeterli bir modelin geliştirilmesi ile Devletin bütçe imkanlarının daha ağırlıklı kamu hizmetlerine kaydırılarak, özel sektör ve yabancı kuruluşların söz konusu yatırım ve hizmet alanlarına çekilmesi, ekonomik kaynak sorunlarına çözüm getirebileceği gibi hedeflenen gerçekçi büyüme doğrultusunda, yatırımların hayata geçirilmesi, yeni iş olanaklarının yaratılması ve işsizliğin giderilmesi konularında da yardımcı olacaktır". Belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu kanun ile, kamunun öngörülen yatırım ve hizmet alanlarından tümüyle çekilmesi değil, bütçe kaynakları dışında, özel kesime ait kaynakların da ileri teknoloji ve yüksek finansman gerektiren yatırımlarda kullanılması öngörülmüştür.

3 YAP - İşLET - DEVRET MODELİ 49 Ayrıca bu kanun, bazı yatınm ve hizmetlerin kamu idarelerinin kurulu kanunlanna göre yapılmasını belirleyen hükümlerine istisna tqkil eder. YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ ile YAPTIRlLABİLECEK İŞLER Yap-i let-devret modeli ile yaptınlabilecek i ler, 3996 sayılı kanunun 4047 sayılı kanunla deği ik 2 nci maddesinde birer birer sayılml tır. Bu maddeye göre; köprü, tünel, sulama, içme ve kullanma suyu, antma tesisi, kanalizasyon, haberlqme, maden ve i letmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatınmlar, otoyol, demiryolu, yeraltı ve yerustü otoparkı, sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanı, benzeri yatırım ve hizmetlerin, yap-i let-devret modeliyle yapılması, İ letilmesi ve devredilmesi mümkündür. Maddede sayılanların dı ında, "benzeri yatırım ve hizmetler" ifadesine yer verilerek, hem madde kapsamı geni letilmi, hem de bir uyu mazlığın çıkması önlenmi tir. YEREL YÖNETİMLERDE YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ ile YATIRIM ve HİZMET YAPıLMASı Yerel yönetimlerde, yap-i let-devret modeli ile yatırım ve hizmet yaptırılmasına, hangi organların karar vereceği hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yerel yönetimlerde yap-i let-devret modeli ile yatırım ve hizmet yaptırılması için, o idarelerin en yüksek karar organı olan meclislerinden karar alınması gerekir sayılı Belediye Kanunu'nun 70/11 inci maddesine göre, "menafıi umuma mahsus belediye gayrimenkul emvalinin bir hizmete tahsisi, tahsis cihetinin tebdil veya akar haline ifrağı" belediye meclisi karan ile olur sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 92 nci maddesine göre, il genel meclisi kararı ile t3 ınmaz malların idare tarzı deği tirilebilir. Bu hükümler gereğince, belediyeler ve il özel idareleri, yap-i let-devret modeli ile i yaptırmak için en yüksek karar organlan olan meclislerinden karar alacaklardır. Ondan sonra, İçi leri Bakanlığı aracılığıyla Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat edeceklerdir. Bu kurulun izninden sonra sermaye irketleri ve yabancı İrketlerle sözlqme imzalayabileceklerdir. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ile YATIRIM veya HİZMET YAPTIRlLMASINDAKİ ESAS ve USULLER Şartname Hazırlanması Yerel yönetimler, yap-i let-devret modeli ile yaptıracaklan yatınm ve hizmetler için, bir artname hazırlayacaklardır. Bilindiği gibi artnameler, yapılacak i lerin genel ve özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren yazılı

4 50 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER belgelerdir. Yap-~let-devret modelinde artnameler, yaptırılacak yatırım ve hizmetlerin özelliklerini belirtir nitelikte hazırlanacaktır. Şartnameler yerel yönetimlerce hazırlanacak veya hazırlattınlacaktır. Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik artların dı ında ~ağıdaki hususların da yer alması zorunludur. a) Görevin niteliği, nev'i ve kapsamı, b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve artları, c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artları, d) Görev konusu i lere b~lama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak müeyyideler, e) Şirketlerde aranan artlar ve istenen belgeler, f) Değerlendirme yapmak üzere irketlerden istenilecek belgeler (görev konusu ile ilgili fizibilite raporu, i proğramı, nakit akım tablosu ve bunun gibi), g) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmede serbest olduğu, h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, tekliflerin değerlendirilmesi ve görevlendirme usul ve esaslan, ı) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haber, i) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren hangi süre içinde onaylanacağı veya iptal edileceği, j) Her türlü giderin kim tarafından kar ılanacağı, k) Süre uzatımı verilecek haber ve artlan, I) Ücret belirleme yöntemleri, m) Kamul~tırma bedeline idarenin i tirak edip etmeyeceği, edilecekse ~tirak edilecek tutar, n) İhtilafların çözüm ekli. Şartnameler ve ekleri, yerel yönetimlerde görülebileceği gibi, idarelerince takdir edilecek bir bedel kar ılığında isteyenlere verilebilir (Esaslar, Madde 8). ilan Yap-i let-devret modelinde, açıklığı ve rekabeti sağlamak için, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ayrı bir önem verilmi tir. Yap-i let-devret modeli ile yaptınlmak istenen yatınm ve hizmetler, Resmi Gazete'de, önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere en az bir defa ilan edilecektir.

5 YAP - ışlet - DEVRET MODELı 51 Ayrıca, yap-i let-devret modeli ile yaptırılması istenen yatırım ve hizmetler, Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere en az birer defa ilan edilecektir. Gerek Resmi Gazete'de, gerek diğer gazetelerde birden fazla ilan yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İ in özelliği bulunan hallerde ilan yurt dl ında da yapılabilir. İlanın son müracaat tarihinden itibaren en az 45 gün önce yapılması gerekir (Esaslar, Madde 5). Fiyatın Belirlenmesi Yap-i let-devret modeli ile gerçekle tirilecek yatırımlar sonucu üretilebilecek mal ve hizmetler kar ılığında ödenecek ücretin tespitine ili kin esas ve usullere, uygulama sözle mesinde yer verilecektir (Esaslar, Madde 5). Yerel yönetimlerde bu ücretlerin tespitine ili kin esas ve usuller, belediye meclisi veya il genel meclisi tarafından belirlenecektir. Gerekli görülen hallerde, İçi leri Bakanlığı tarafından belirlenecektir (Kanun, Madde 8). Yap-i let-devret modeli çerçevesinde yatırım belirlenmeleri: ve hizmet ücretlerinin a) Uluslararası sektörel iç karlılık oranları gözönünde bulundurularak, maliyet artı kar yöntemine, b) Tavan fiyat yöntemine uygun olacaktır. Yerel yönetimler yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre artnamede, ücret belirleme yöntemlerinden birini veya ikisini birlikte tercih edebilirler. Bu durumda, irketler idarece belirlenen yöntemlere göre tekliflerini verirler. Tekliflerin değerlendirilmesinde yöntemlerden birini seçmekte idare serbesttir. İ in niteliği, yatırım ve hizmetin özelliğine göre, gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu yukarıda belirtilen ücret yöntemlerinden birini tercih edebilir. Maliyet artı kar yönteminde, maliyet tespitinin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan standart ve ilkelere göre yapılması, bu ilkelerin yetersiz kaldığı durumlarda uluslararası muhasebe standartlarından yararlanılması, yapılacak sözle melerde faaliyet konuları itibariyle ayrı olan i letmelerde ayrı kriterlerin uygulanmasına yönelik ilkelerin benimsenmesi esas alınır. Türk lirası üzerinden fiyatı olu turan maliyet kalemlerinin İ letme dönemi içinde hangi oranlardan eskale edileceğine dair esaslara, uygulama sözle melerinde yer verilir. Fiyat tekliflerinin döviz cinsinden alındığı hallerde, i letme döneminde deği ebilir maliyet kalemleri dı ında girdi fiyatlarındaki deği meler fiyata

6 52 ÇAGD~ YEREL YÖNETIMLER yansıtılamaz. Deği ebilir maliyet kalemlerine uygulama sözlqmelerinde yer verilir (Esaslar, Madde 4). Tavan ücret yönteminde, piyasada olu mu ücret düzeyinden en yüksek indirimi sağlayan ve i letme dönemi süresince bunu sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilir. Piyasada olu an fiyatın gerçek maliyetleri yansıtmadığı veya qdeğer bir fiyatın olu madığı durumlarda, en dü ük ücreti i letme dönemi süresince sürdüreceğini taahhüt edenin teklifi tercih edilebilir (Esaslar, Madde 36). Teminat Yap-i let-devret modeli İle yaptırılacak yatırım ve hizmetler için, sözlqmeye esas yatırım tutarının %1 'ine kadar geçici ve kesin teminat alınır. Ne miktar kesin ve geçici teminat alınacağı hem artnamede hem de uygulama sözlqmesinde gösterilecektir. Teminat olacak değerler: a) Tedavüldeki Türk parası, b) Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Devlet tahvilleri, ihalelerde teminat olarak kullanılabileceği kabul edilen hazine bonosu, her an nakde çevrilebilen devlete ait gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler, dir. Görevlendirme Usulleri Görevlendirmeyi yapacak yerel yönetimlerin birinci derece ita amirlerinin onayı ile görevlendirme komisyonu kurulur. Komisyonun kaç ki iden olu acağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilmemi tir. Bu büyük bir noksanlıktır. Görevlendirme komisyonunun üç ki iden az olmaması gerektiği görü ündeyim. Ayrıca, belediyelerde görevlendirme komisyonu olarak belediye encümeninin, il özel idarelerinde il daimi encümenlerinin görev yapabileceği kanaatindeyim. Birinci derece ita amirleri, bu görevi belediye encümenlerine veya il daimi encümenlerine verebilirler. Belediyelerde birinci derecede ita amiri belediye ba kanı, il özel İdarelerinde birinci derecede ita amiri validir. Görevlendirme komisyonuna yardımcı olmak üzere, kararlara katılmamak artıyla gereği kadar idari ve teknik eleman da görevlendirilebilir. Şirketlere görevlerin verilmesinde: a) Kapalı teklif usulü,

7 YAP - ışlet. DEVRET MODEIl 53 b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü, c) Pazarlık usulü, uygulanır. Yapılacak İ in gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı, yerel yönetimlerce tespit edilir. Bu tespiti yerel yönetimlerin encümenlerinin yapması gerekir. Gerektiğinde Yüksek Planlama Kurulu, yatırun ve hizmetlerin özelliğine göre görevlendirme usulüne karar verebilir. Kapalı Teklif Usulünde Görevlendirme Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Yerel yönetimler tekliflerin hazırlanması, verilmesi, zarfların açılması, teklifleri n değerlendirilmesi ve görevlendirmenin sonuca bağlanmasına dair usul ve esasları tespit eder. Bu usul ve esasların artnamede belirtilmesi arttır. Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü ile Görevlendirme Yerel yönetimler, gerçekle tireceği yatırım ve hizmetleri, teknik yeterlilikleri ve mali güçleri idarece kabul edilmi en az üç istekli arasında, bu usulle yaptırabilirler. Zorunlu nedenlerle üçte n az istekliden teklif almak gerektiği takdirde, Yüksek Planlama Kurulu'ndan izin alınması gerekir. Bu usule göre yapılacak görevlendirmede, görevlendirmeye katılacak isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle ilgili bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur. Yerel yönetimler için ilgili bakanlık İçi leri Bakanlığı'dır. Bu görevlendirmelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Gerekli görülen hallerde görevlendirmeye davet edilecek isteklilerin seçimi için ilan yapılabilir. Hemen unu belirtelim ki, belli istekliler arasından kapalı teklif Usulü, adam kayırmaya, suiistimal yapmaya müsait bir sistemdir. İlan yapılmaması, bu usulle görevlendirme yapmayı, daima aibe altında tutacaktır. İlanlar açıklığı sağlamak, rekabeti arttırmak için yapılır. Bu usulle görevlendirmede de ilan yapılması zorunlu hale getirilmelidir. Pazarlık Usulünde Görevlendirme Pazarlık usulü ile yapılacak görevlendirmelerde tekliflerin yazılı olarak alınması zorunludur. Teklifler, idarelerce te kil olunan komisyonlar tarafından, İ İn nitelik ve gereğine göre, artnamede belirtilen yatırım ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede, artnamede yer alan diğer hususlar da dikkate alınır. Görevlendirme pazarlık ile neticelendirilir. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve görevlendirilen İrketin neden dolayı tercih edildiği görevlendirme kararında gösterilir.

8 54 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER Görevlendinnede Uyulacak Ortak Esaslar İki veya daha fazla istekli tarafından yapılan tekliflerin aynı olması ve bunların da uygun teklif olduğunun anlqılması halinde, yerel yönetimleri en az yükümlülük altına sokacak olan teklif sahibine görevlendirme yapılır. Görevlendirme komisyonu tarafından alınan görevlendirme kararı, ilgili bakan tarafından onaylanır veya iptal edilir. İstekli çıkmadığı veya tekliflerin uygun görülmediği hallerde, idare, aynı yatırım ve hizmetler için aynı usullere bqvurmakta serbesttir. Sözleşme Yapılması Yap-i let-devret modelinde, yatırım ve hizmetlerin gerçekle mesiyle ilgili olarak idare ile görevli irket arasında bir sözle me yapılır. Bu sözle me özel hukuk hükümlerine tabi olur (Kanun, Madde 5/Esaslar, Madde 3). Buna uygulama sözle mesi denir. SÖzle mede bulunması gereken hususlar, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İ let-oevret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında 3996 Sayılı Kanun'un Uygulama Usul ve Esaslarına İli kin Karar'ın 16 ncı maddesinde gösterilmi tir. SÖzle mede taraflar, uygulama sözle mesini imzalayan yerel yönetimler ve görevli irkettir. Uygulama sözle mesi Türkçe olarak, görevli irketin veya ortağının yabancı olması halinde ise Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanır. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Türkçe metin geçerlidir. Uygulama sözle mesinin yürürlüğe girmesi, sözle mede belirtilen diğer sözle melerin imzalanması ile mümkündür (Esaslar, Madde 33). Süre Yap-i let-devret modeli ile yaptırılacak i lerde yatırım süresi, hiçbir ekilde 40 yılı geçemez. Bu süre mücbir sebepler ve idarenin sebep olduğu haller nedeniyle uzatılamaz. Finansman Uygulama sözle mesinde, görevli irketin finansmanının tamamını sağlamakla yükümlü olduğu toplam yatırım tutarı ve varsa uygulanacak eskalasyonlar ile bunlara uygulanacak formüller, köprü kredi kullanılacaksa bunun kullanılacağı durumlar, vergi ve stopajların ödenmesi, ek maliyetler ve bunların nasıl kaf ılanacağı ile kullanılacak her türlü krediye ili kin hususlar yer alır.

9 YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ 55 Görevin Devri Görevli irket, yatırım ve i letme dönemlerinde uygulama sözle mesindcn doğan tüm hak ve vecibelerini aynı artlarla, yerel yönetimlerin görü ü ve Yüksek Planlama Kurulu'nun kararı ile devredebilir. Görevin bu ekilde devredilmesi halinde diğer sözle meler de devredilmi sayılır. Süre Sonunda Tesisin Devri Uygulama sözle mesi sonunda yatırım ve hizmetler her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, ça1ı ır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak kendiliğinden yerel yönetimlere geçer. Yatırım ve hizmetlerin devir 3 amasında, uygulama sözle mesinde yer alan bütün hususları haiz olup olmadığı, olu turulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun olu turulması, çalı ma usul ve esasları, komisyonca tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımıarının yapılması ile ilgili hükümler uygulama sözle mesinde yer ahr (Esaslar, Madde 27). Uygulama sözle mesinde belirtilen süreden önce, mücbir sebep veya idarenin sözle meyi tek taraflı olarak feshetmesi sebebiyle tesisin veya görevli irket hisselerinin devir alınmasına ili kin hususlara, uygulama sözle mesinde yer verilir (Esaslar, Madde 28). Sözleşmenin Feshi Uygulama sözle mesi, görevli irketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygulama sözle mesi artlarını ihlal itmesi, iflası, konkordato ilan etmesi, ödeme güçlüğüne dü mesi hallerinde, idare tarafından süresinden önce feshedilebilir. Feshe ili kin hükümler ile fesh in sonuçları sözle mede yer alır (Esaslar, Madde 26). Sorumluluk ve Tazminat Görevli irket, yatırım ve hizmeti belirlenen süre içinde projelendirmek, finansmanlarını sağlamak, tesisi yapmak ve i letmek, bakım ve onarımını sağlamak; süre sonunda tesisi her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakırnh ve kullanılabilir durumda idareye vermekle yükümlüdür. Görevli irket, yatırım ve i letme döneminde üçüncü ki ilere vereceği her türlü zarardan sorumludur. Görevli irketin yükümlülüğüne, sorumluluğuna ve zararların tazminine ili kin hükümler uygulama sözle mesinde yer alır (Esaslar, Madde 29). Denetim Yerel yönetimler, görevli irketin sözle me kapsamına giren tüm faaliyetlerini, belge ve kayıtlarını bütün 3 amalarda denetlerler veya

10 56 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER denetlettirebilirler. Denetim giderlerinin hangi tarafça ve ne ekilde kaqılanacağı uygulama sözle mesinde belirtilir (Esaslar, Madde 23). İhtilaflann Halli Uygulama sözle mesinin ve diğer sözle melerin uygulanması sırasında doğabilecek hukuki ihtilaflar, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak uygulama sözle mesinde taraflar, ihtilaflann Türk Hukukuna göre ve Türkiye'de tahkim yolu ile çözümlenebileceğini kararlqtırabilirler. ŞİRKETLER Yap-i let-devret modeliyle yaptırılacak yatırımlar ve hizmetler, sermaye irketleri veya yabancı irketler eliyle gerçekle tirilir. Sermaye irketi; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmu veya kurulacak olan ve gerektiğinde kamu kurum ve kurulu larının da ortak olduğu anonim irketi ifade eder. Yabancı irket; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Te vik Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyetine izin verilen kurulu u ifade eder. Şirketlerin ve ortaklarının, her birinin sağlam bir mali yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmalarınca tastiklenmi bilançoları ile kanıtlamaları ve irketin ortaklarından en az birinin talip olunan yatırım veya i letme ile ilgili faaliyette bulunmu olması zorunludur. Yüksek Planlama Kurulu'nun izni alınmadan yatırım ve i letme ile ilgili faaliyetlerde bulunmu ve teknik yeterliliğe sahip olan ortağın, irketin kurulu sermayesindeki payını yatırım döneminde deği tirmesi halinde, yerel yönetim uygulama sözle mesini feshedebilir. Şirketlerin gerçekle tireceği yatırım ve hizmetler için getireceği öz kaynak oranı, önerilen toplam sabit yatırım tutarının %20'sinden az olamaz. Her yap-i let-devret projesi için ayrı bir irket kurulur. Bu irketin ana sözle mesinde, gerçekle tireceği yap-i let-devret projesi faaliyet konusu olarak belirtilir. Bir irket birden fazla yap-i let-devret projesini üstlenemez. YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ile YAPTIRILACAK YATIRIM ve HİZMETLERDE DİGER HUSUSLAR Kamulaıtınna 3996 sayılı kanunun 4047 sayılı kanunla deği ik 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetler için gerekli kamulqtırma i lemleri yerel yönetimler tarafından, 2942 sayılı Kamulqtırma Kanunu hükümlerine göre yapılır. Belediyelerde, belediye encümenleri; il özel idarelerinde, il daimi encümenleri

11 YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ 57 kamul~tırına karan verirler. Bu kararlar, mahallin en büyük mülki amiri tarafından tasdik edildikten sonra yürürlük kazanırlar. Kamul~tınlan ~ınmazın mülkiyeti yerel yönetimlere ait olur. Kamul~tırma bedelinin tamamen veya kısmen yerli sermaye irketi veya yabancı irketçe ödenmesi hususu, idare ile bu irketler arasında yapılacak uygulama sözle mesinde hükme bağlanabilir. Taşınmaz Mallann Kullanılması Yap-i let-devret modeli ile yapılması öngörülen yatınm ve hizmetler için kamul~tınlan ta ınmazın bedeli ve hükmen tezyit edilen bedel de dahilolmak üzere, bedeli görevli irket tarafından ödenen ta ınmaz mallar için kullanım bedeli alınmaz. Görevli irket lehine, sözle me süresince yerel yönetimlerce üst hakkı tesis edilebileceği, uygulama sözlc mesinde gösterilir. Uygulama sözlc mesinde gösterilmek artı ile kamula tırma bedelinin idarece ödenmesi halinde, ta ınmaz malın tamamı üzerinde görevli irket lehine daimi ve müstakil nitelikli üst hakkı tesis edilebilir. Bedeli yerel yönetimlerce ödenen ta ınmaz mallar için kullanım bedeli alınır. Yerel yönetimlerin kamul~tırma bedeline maktu bir tutar üzerinden i tirak ettiği hallerde, tezyit edilen bedel de dahil olmak üzere, toplam kamula tırma bedeline isabet eden kısım için kullanım bedeli alınır. T~ınmaz malın mülkiyetinin yerel yönetimlere ait olması halinde, bedeli mukabilinde görevli irket lehine daimi ve müstakil nitelikte üst hakkı tesis edilebilir. Uygulama sözle mesinde, hazinece köprü kredi sağlanacağı hükmünün yer alması halinde, üst hakkı üzerinde tesis edilecek ipotekler için birinci derece ipoteğin birinci sırası bo bırakılır. Uygulama sözle mesi gereğince köprü kredi kullanılması halinde, hazine lehine birinci derece birinci sıradan ipotek tesis edilir. ve diğer Tesisin ve görevli irket hisselerinin uygulama sözle mesi sözle melerde belirtilen ko ullara uygun olarak süresinden önce yerel yönetimlere devrinin öngörülmesi halinde, görevli irket lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin edilir. Taşınmaz Malların Kullanım Bedellerinin Tespiti T~ınmaz malların kullanım bedeli yerel yönetimlerce tespit edilir. Her yıl, Devlet Istatİstik Enstitüsü'nce yayımlanan toptan e ya fiyatlan endeksi oranı uygulanmak suretiyle artırılır.

12 58 ÇAGDAŞYERELYÖNE~R Uygulama sözle mesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üst hakkı sona erer. Üst hakkının sona ermesi halinde tüm yapı ve tesisler bedelsiz olarak idareye geçer. Uygulama sözıe mesinin süresinden önce sona ermesi hallerinde, yapı ve tesislerin mülkiyetinin idareye intikaline ve tazminata dair hususlara uygulama sözle mesinde yer verilir. Garantiler Yap-i let-devret modelinde yatırım ve hizmetlerin özelliklerine göre, hazine garantileri söz konusu olduğunda, yerel yönetimler adına 8 ağıdaki garantiler verilebilir. a) Görevli irkete, yerel yönetimlerce satın alınacak mal ve hizmet bedelleri için ödeme yapılacağına dair garanti vermeye, b) Uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerde yer alması ve köprü krediler maddesinde belirtilen durumlara uygun olması kaydıyla yabancı finans kurulu larından köprü krediler sağlanması halinde, finansör kurulu lara kısmen veya tamemen geri ödeme garantisi veya görevli irkete köprü krediler sağlama hususunda mali yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, c) Finansör kurulu lara köprü krediler dı ında sağlanan ana krediler için, tesisin ve görevli irket hisselerinin uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerdeki ko ul1ara uygun olarak, süresinden önce idarece devir alınması halinde, geri ödeme garantisi vermeye ve söz konusu garanti ko ullarını belirlemeye, Hazine Müste arlığı'nın bağlı olduğu bakan yetkilidir. Uygulama sözle mesi ve diğer sözle melerde hazine garantilerini ilgilendiren hususlarda bir deği iklik yapılması halinde, verilmi olan hazine garantileri yeniden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ilgili bakanın onayına sunulur. Yerli finans kurulu larınca sağlanan ana kredilere hiçbir ekilde garanti verilemez. Köprü Krediler Köprü kredisi, uygulama sözle mesi çerçevesinde belirtilen artlarda, gerektiğinde, görevli irket hatası dı ındaki durumlar nedeniyle, projenin beklenmeyen finansman ihtiyaçlarını kar ılamak amacıyla, yerel yönetimler adına, fonlar veya diğer uluslararası finans kurulu larınca temin edilen ve kısmen veya tamamen hazine garantisini haiz kısa ve orta vadeli tali kredidir. Görevli irkete; a) ilgili yerel yönetimlerden kaynaklanan her türlü kayıp ve zararların finansmanı,

13 YAP - İ~LET - DEVRET MODELİ 59 b) Görevli irketin mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkan zararlarının finansmanı, c) Uygulama sözlc mesinde her iki tarafın mutabakatı ile yapılacak deği ikliklerin finansmanı, için köprü kredi sağlanabilir. Sağlanacak ve garanti edilecek köprü kredilerin tutan, görevli irketin öz kaynaklan ile sınırlıdır. Köprü kredi limitini, öz kaynak' sının üzerinde belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir. Görevli irketin hatasından kaynaklanan zararlar ile vergi ve stopajlar, hiçbir ekilde köprü kredi ile finanse edilemez. Köprü kredilerin temini, hangi alanlarda kullanılacağı ve görevli irketçe geri ödeme ekli, uygulama sözle melerinde belirtilir. Muafiyetler Yap-i let-devret modeli çerçevesinde yapılan İ ler, 492 sayılı kanun gereğince alınan harçlardan ve 488 sayılı kanun gereğince alınan damga vergisinden muaftır. Bu esaslar çerçevesinde; a) Yapılan bütün sözle meler, b) Geçici ve kesin teminat mektupları, görevlendirme (ihale) kararları, c) Kamula tırmalar ile ilgili ta ınmazların tapu siciline tescil ve erhleri, d) Yatırımın tamamlanmasını takiben yapılacak devir uygulamaları, e) Yatırım döneminde kullanılmak üzere görevli irket tarafından yatırım kredisi temini ile mal ve hizmet alımları, ile ilgili i lemler ve bu i lemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve harçlardan istisna edilir. Eskiden Devam Eden işler 3996 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce (kanun tarihinde yürürlüğe girmi tir), yap-i let-devret modeline göre ba latılmı projeler ve i ler, tabi oldukları usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. Ancak, yukarıda belirtilen proje ve i lerde 3996 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasına, görevli irketin talebi, ilgili yerel yönetimin kabulü üzerine Yüksek Planlama Kurulu'nca karar verilir.

14 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER SONUÇ Yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kurulu larının yap-i let-devret modeli ile tarihine kadar yaptırd.ıklan yatırım ve hizmetler için düzenleyici bir mevzuat bulunmamakta idi sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İ let-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırdması Hakkında Kanun vazolunmakla, yap-i let-devret modeli ile yaptırılacak yatırım ve hizmetler için bir düzenleme getirilmi, böylece mevzuattaki bir bo luk doldurulmu tur.

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

YATIRIM YERİ TEMİNİ YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 YATIRIM YERİ TEMİNİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 KAMU TAŞINMAZLARININ YARTIRIMLARA TAHSİSİ 1 2 3 4 YATIRIM YERİ SEÇİMİ YATIRIM TÜRÜ ve BAŞVURU ŞEKLİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve TAHSİS BEDEL

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283)

Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) Resmi Gazete Tarihi: 10/8/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25549 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:283) 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun 1 36 ncı maddesi ile değişik 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar.

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar. 23. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Dair Kanun Kanun No. : 5084 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 1 SİRKÜLER - XXXI Sirküler Tarihi: 30.04.2012 Sirküler No : 31 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNDE LİSANSLAMA SÜREÇLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Yücel YAMAN Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 26 Kasım 2008 Lisans Başvurusundan Ticari Faaliyete Kaynak Kullanım

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Kamu Özel İşbirliği Mevzuatı

Kamu Özel İşbirliği Mevzuatı Kamu Özel İşbirliği Mevzuatı YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2015 ÖNSÖZ Kamu yatırım ve hizmetlerinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ile gerçekleştirilmesinde ülkemizde İmtiyaz,

Detaylı