YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile EKOPARK Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Sözleşme metninde kiracı yatırımcı olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şekil ve şartlarda toplam 13 sayfa ve 25 maddeden müteşekkil yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi akdedilmiştir. 1. TANIMLAR 1.1. Turizm Tesisi: Turizm Bakanlığınca onaylanan projede belirtilen 5 yıldızlı Otel veya 1. sınıf Tatil Köyü olmak kaydıyla en fazla 1000 yataklı turizm tesisi ve ilave olarak en az 1000 kişilik Kongre Merkezini, 1.2. Turizm Kompleksi: Turizm ve Orman Bakanlıklarınca onaylanan uygulama projelerinde belirtilen 5 yıldızlı Otel ve 1. sınıf Tatil Köyü ile birlikte 1000 kişilik Kongre Merkezini ve bunlara bağlı olarak düzenlenen Temalı Park ve Sağlık ve Rehabilitasyon merkezinden oluşan en fazla 2500 yataklı kompleksi, 1.3. Bakanlık Oluru: TOD ve OMO ya kesin tahsis izni verilmesine ilişkin Orman Bakanlığı nın tarih ve 521 sayılı Olurunu, 1.4. Tahsis Süresi: Bu sözleşmeyi tarafların imza altına aldıkları tarihten itibaren, kesin izin süresi olan tarihine kadar olan zamanı ve bu tarihten sonra Orman Bakanlığınca tahsis süresinin uzatılması halinde uzatılmış sürenin ilk 17 yıllık zamanını, 1.5. İşletmeye Açılma: Belek Belediyesinden yapı kullanma izin belgesinin ve Turizm Bakanlığından İşletme Ruhsatının alınması veya ilk müşterinin tesis veya komplekse kabul edildiği tarihten hangisi önce gerçekleşirse o tarihi, İfade eder. 2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1-) Kiralayanlar : a- TMMOB Orman Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 16 / 13 Sıhhiye/ ANKARA b- Türkiye Ormancılar Derneği Tuna Cad. No: 5 Kızılay / ANKARA 2-) Kiracı Yatırımcı : EKOPARK Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Deniz Mah. Konyaaltı Cad. Akdeniz Apt. No. 11/15 ANTALYA 3. SÖZLEŞME BAŞLANGICI Bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 18/10/ 2002 dir. 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Bu sözleşmenin süresi, imza tarihinden OMO ve TOD a verilen irtifak hakkı süresinin sonuna kadardır. Sürenin sonu aşağıda 14 ncü madde hükmü saklı kalmak koşuluyla tarihidir. 5. SÖZLEŞME KONUSU 5.1. Yap işlet devret esaslı kiralama konusu, Orman Bakanlığının tarih ve /187 sayılı Bakanlık Oluru ile kiralayanlara Ormancılık Araştırma ve Mesleki Eğitim Tesisleri İnşaası için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 17. maddesi hükmüne göre 30 yıl süre ile tahsis olunarak intifa hakkı tesis edilen, bilahare Orman Bakanlığının tarih ve KDM /521 sayılı Bakan Oluru ile tahsis amaçlarına turizm de ilave olunarak, tahsis süresi de 49 yıla çıkartılan ve Orman Genel Müdürlüğü nün tarih ve Kd /3422 sayılı emirleri uyarınca tarihli Yer Teslim

2 2 Tutanağı ile kiralayanlara teslim edilmiş bulunan Antalya, Serik, Belek Damyeri Mevkii Çakallık serisindeki tarihli Amenajman Planına göre tarihli Amenajman Planına göre 58-59) Bölmelerde bulunan m2 miktarındaki Devlet Ormanı ve bu orman üzerinde kiralayanlara tanınan intifa ve tanınacak irtifak hakkı sahipleriyle Kiracı Yatırımcı arasında sözleşme konusu yer üzerinde turizme yönelik bir tesis veya kompleks yapılması ve bu tesis veya kompleksin 4. maddede belirtilen sürelerde işletilmesi, bunun karşılığı sözleşme ve yararlanma bedelleri, tesislerden yararlanma haklarının düzenlendiği sözleşme süresinin sonunda akdin sona ereceği, kiracı yatırımcının tesislerle ilgili bir talepte bulunamayacağı uzun süreli yap işlet devret esaslı kira sözleşmesidir Kiracı yatırımcı, gerek inşaat, gerekse işletme sırasında tüm borçlardan ve girişilmiş yatırımın muhasebesinden sorumludur. Bu sözleşme ve ekleri kiracı yatırımcı ile kiralayanlar arasında ortaklık, müşterek riziko veya benzer bir birleşme olarak addolunmayacaktır. Temel prensip yap işlet ve devret esaslı kira ilişkisi olup sözleşmenin imza tarihinden sona ermesine kadar olan sürede kiracı yatırımcının inşaat ve işletme faaliyetlerinden dolayı üçüncü şahıslar ve istihdam olunanlar tarafından ileri sürülecek her türlü (iş kazası, tazminat vs) tazminat taleplerinde kiralayanlar yönünden özel ve genel kira hükümleri uygulanacak ve bu tür sorumluluklar kiracı yatırımcıya ait olacaktır Kiracı yatırımcı, bu orman arazisi üzerine; bir turizm tesisi ve/veya (tarafların anlaşması ve yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde) kompleksini, işbu sözleşme hükümlerine göre yapacak, işletecek, yararlanma bedellerini ödeyecek, tahsis süresi sonunda da tüm mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte 18. Madde esaslarına göre kullanılır ve çalışır bir biçimde kiralayanlara devredecektir. 6. SÖZLEŞME BEDELİ Kiracı yatırımcı, madde 5 de belirtilen taşınmaz ve üzerinde kiralayanlar lehine kurulacak irtifak hakkının ilk 5 (beş) yılı için kiralayanlara yıllık net (onbin) Euro bedel ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5 (beş) yıllık süre aşağıda 20. maddede belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Tesisin işletmeye açılması halinde bu süre ortadan kalkar ve 11. maddede Yararlanma Bedeli başlığı ile belirtilen hususlar kendiliğinden hükmünü icra etmeye başlar. Bu bedel 5(beş) yıllık toplam (ellibin) Euro sözleşmenin imza altına alındığı ay içinde fatura karşılığında nakden ve peşin olarak kiralayanlara eşit oranda bölünerek gösterilen banka hesabına yatırılmak suretiyle net olarak ödenecektir. Bedelle ilgili tüm vergiler kiracı yatırımcıya aittir. 7. SÖZLEŞME AMACI 7.1. Kiracı yatırımcı, sözleşme konusunu oluşturan taşınmaz ve üzerindeki intifa ve irtifak haklarını hali hazır hali ve Bakanlık Olurunda belirtilen tahsis amacı ile yap işlet devret esasına dayalı olarak kiralamış bulunmaktadır Kiracı yatırımcı, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben tüm gider ve masrafları kendisine ait olmak üzere kiralama konusu arazinin sınırlarını, arazi üzerinde 3. şahıslardan kaynaklanan inşaat, yapı ve işgallerin tahsis sahipleri ve/veya Orman Bakanlığınca kaldırılıp işgallerin sona erdirilerek taşınmazın kiracı yatırımcı tarafından kullanımına salih bir şekilde tahsis sahipleri ve/veya Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanacak teslim tutanağı ile kendisine teslimini takiben 2 ay içinde tel çitle çevirecek, arazinin korunması için bekçi görevlendirme dahil tüm önlemleri alacaktır Taraflar bu sözleşme amacının gerçekleşmesinin taşınmaz üzerinde sözleşmede belirtilen şekilde bir Turizm Tesisi ve/veya Turizm Kompleksi oluşturulmasına

3 3 idarece (Turizm ve Orman Bakanlıkları) izin verilmesi ve takiben Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca gerekli imar değişikliğinin yapılması koşullarına bağlı olduğunu bilmektedirler. Bu sözleşme, belirtilen gerekliliklerin kiralayanlarca her hangi bir taahhüdü tazammum etmemek koşuluyla yerine getirilerek sağlanacağı ve bu sayede kiracı yatırımcı tarafından turizm yatırımının yapılabileceği öngörüsü ile imza altına alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar, sözleşmede belirtilen inşaat ve işletmeye ilişkin hükümlerin taşınmaz üzerinde tarih ve 187 sayılı ve tarih ve 521 sayılı Bakanlık Oluruna göre kiralayanlarca imzalanacak Taahhüt Senedi uyarınca tesis olunacak irtifak hakkı ve müstakil hak ve taşınmaz üzerinde bir turizm yatırımı yapılabilmesini sağlayacak şekilde gerekli izinlerin yazılı ve resmi olarak temininin kiralayanlarca sağlanması halinde yürürlüğe gireceğini, belirtilen düzenleme ve izinlerin alınması tarihine kadar bu sözleşme ilişkisinin yukarıda 6. Maddede belirtilen sözleşme bedeli üzerinden 7.1 de belirtilen kiralama amacı ile sınırlı olarak aşağıda 20. maddede belirtilen mücbir sebepler dışında en fazla 5 (beş) yıl süresince devam edeceğini, bu sürenin sonunda Turizm, Bayındırlık ve Orman Bakanlıklarınca gerekli imar tadilatının yapılmamış olması halinde bu sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğini kabul etmişlerdir. 8. SÖZLEŞME ŞARTLARI Kiralama konusu orman arazisi kiralayanlara tahsis edilmiş bir taşınmaz olduğundan, gerek yapılacak inşaat, gerekse inşaat sonrası oluşturulacak turizm tesis veya kompleksinin işletilmesi Orman, Maliye ve Turizm Bakanlıklarının izin ve denetlemesi altındadır. Bu sebeple bu sözleşme adı geçen bakanlıkların izni ve intifa ve irtifak haklarının hüküm ve sonuçları ile akıbetine tabi olmak koşulu ile akdedilmiştir. Dolayısı ile kiracı yatırımcı, anılan resmi makamlara karşı kiralayanların Resmi Senet, Taahhüt Senedi, Sözleşme, Taahhütname başlıkları ve ne nam altında olursa olsun yazılı düzenlemeler ile halen ve sonradan oluşacak mali, hukuki ve cezai tüm mükellefiyetlerin tamamını işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren ve yap işlet devret esaslı kiracılığının devam ettiği sürece sorumluluğu altına aldığını peşinen kabul etmiştir. Bu nedenle kiralayanlar lehine müesses intifa, irtifak, daimi ve müstakil hak vs. nam altındaki hak ve mükellefiyetlerinin düzenlendiği Resmi Senet, Taahhüt Senedi, Sözleşme, Taahhütname ve benzeri başlıklı, kiralayanlar ile belirtilen Bakanlıklar ve Çevre Bakanlığı arasında yapılmış ve yapılacak tüm yazılı düzenlemeler sözleşmede açıkça belirtilmiş olmasa dahi bu sözleşmenin ayrılmaz eklerini teşkil etmektedir. Ayrıca kiracı yatırımcı, sözleşme süresince resmi makamlarca belirlenecek tüm emir, talimat ve koşullara aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. 9. PROJE VE İNŞAAT 9.1. Kiracı yatırımcı, Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca imar değişikliğinin yapılmasını takiben öncelikle ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu hazırlayacak veya hazırlattıracak ve Çevre Bakanlığınca onanmasını sağlayacaktır Kiracı yatırımcı, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben Ek-1 nde mevcut ayrılmaz parçasını oluşturan ve kiralayanlarca yapılmış 1/1000 ölçekli Alan Kullanım Planında sınırları belirtilen Zon (bölgeleme) sistemine ve bu planın İmar Planı Hükümlerinde belirtilen koşullara uyum sağlayacak, mevcut doğal kaynakları koruyacak şekilde inşa olunacak turizm tesis veya kompleksine ilişkin uygulama projelerini (mimari, statik, tesisat, elektrik vs.) hazırlayacaktır.

4 Hazırlanan bu projelerden mimari proje ve yerleşim planı (Vaziyet Planı) kiralayanlarca: Ek-1 deki 1/1000 ölçekli Alan Kullanım Planı ve İmar Planı hükümlerine uygunluğu yönünden eskiz safhasından itibaren -kiracı yatırımcıya isimleri önceden bildirilmek kaydıyla- yetki verdiği konunun uzmanı kişiler veya kurumlar tarafından incelenecektir. Bu incelemelerde mimari düzenlemeler tartışmaya konu edilmeyecektir. Hazırlanacak projelerin Alan Kullanım Planı ve imar Planı Hükümlerine aykırı yönleri bulunduğunun belirlenmesi halinde kiralayanların görüşleri doğrultusunda revize edilecek veya yeniden hazırlanacaktır. Sonuçta hazırlanan mimari projelerin yerleşim planına uygunluğunun kiralayanlarca onaylandığının yazılı olarak belirtilmesini takiben, araziye uygulanacak proje olarak belirlenecek, resmi başvuru ve izinler bu projeye göre yapılacaktır. Onaylı mimari proje ve diğer uygulama projeleri sözleşmenin Ek-2 eki olarak ayrılmaz parçasını teşkil edecektir. Kiracı yatırımcı imar değişikliği sonrası imar planına uygun ve bu sözleşmenin Ek- 2 de yer alan uygulama projeleri uyarınca ve bu projenin Orman ve Turizm Bakanlıklarınca onaylanması ve Belek Belediyesinden inşaat ruhsatının alınması tarihinden itibaren Turizm Yatırım Belgesinde öngörülen süre içinde inşaatı tamamlayarak tesisi işletmeye açacaktır. İşletmeye açılma tarihinden itibaren, sözleşmenin 11., 12. ve 13. maddelerindeki hükümler işlemeye başlar Kiracı yatırımcı tahsis konusu taşınmaz üzerine inşaa olunacak tesis ve eklerine ait mimari, statik, tesisat, elektrik projelerinin tümünü Bayındırlık Bakanlığının öngördüğü yapı şartnameleri ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan Turizm Tesisleri Nitelikleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacaktır. Projelerin hazırlanması ve onaylanmasına ait tüm giderler kiracı yatırımcıya aittir Kiracı yatırımcı inşaatı bizzat kendisi yapabileceği gibi kısmen veya tamamen yerli ve yabancı firmalara da yaptırabilir. Kiracı yatırımcının bu şekilde yapacağı inşaat bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmeyecek ve kiracı yatırımcının bu firmalarla olan uyuşmazlıklarında kiralayanlar herhangi bir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır Kiralayanların, onaylı uygulama projeleri ve yerleşim planına (vaziyet planı) göre yapılacak uygulamaları, arazide inşaat süresince ve inşaatın her safhasında -kiracı yatırımcıya isimleri önceden bildirilmek kaydıyla- yetki verdiği kişiler veya kurumlar tarafından Alan Kullanım Planı ve Hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek hakkına sahiptir. Bu denetim sırasında, turizm inşaat ve işletmeciliğinin zorunlu kıldıkları dışında onaylı yerleşim planına aykırı uygulamaların belirlenmesi halinde, kiracı yatırımcı bildirimi takiben bu aykırı uygulamayı sona erdirmek zorundadır. Ek inşaat alanı yaratmayan, iç mekana yönelik proje tadilatları bu hüküm dışındadır Öncelikle kiralayanlardan, sonra Orman ve/veya Turizm Bakanlıklarından gerekli izinler alınmadıkça inşaat tatbikat projelerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılmayacaktır. İzin alınarak yapılacak değişiklik ve ilaveler süre artırımı nedeni olarak ileri sürülemeyecektir Kiralama konusu Devlet ormanı sözleşmede belirtilen ve imar mevzuatına göre tasdikli intifa ve irtifak hakkı dosyasında mevcut, Orman Bakanlığının iznine bağlanmış tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde kullanılacaktır. Orman Bakanlığınca yapılması izne bağlanmış projelerin değiştirilerek uygulanmasında ve daha sonraları imar mevzuatına göre yürürlüğe konulacak her türlü ek projelerin yapılmasında ve işletilmesinde, ayrıca Orman Bakanlığının ve kiralayanların izninin alınması şarttır. Sözleşme ve tahsis konusu taşınmaz içinde de olsa bu sahalarda Orman Bakanlığının izni alınmadan inşaat yapmak ve yerleşmek yasaktır. Kiracı yatırımcı aksi halde bu izinsiz

5 5 yapıların bir mahkeme kararına gerek bulunmadan Orman İdaresince yıktırılacağını ve kaçak yapılar ve yerleşmeler için hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu nun cezai hükümlerinin uygulanacağını bilmektedir Kiralama konusu Devlet ormanı sahası, mahalli Orman İdaresi yetkililerince kiralayanlar ve kiracı yatırımcı yetkilileri ile birlikte kiracı yatırımcıya bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta kesilmeden kalacak ağaçlar ve varsa sabit tesisler, arazi durumunda tek tek belirlenir ve proje uygulaması ancak bu teslim işlemlerinden sonra yapılabilecektir Tesislerin yapılabilmesi için sahadaki ağaçlar ve ağaççıklar ağaç röleve planına uygun olarak Orman İdaresince usulünce damgalandıktan, durum mahalli orman idaresine yazılı olarak bildirildikten sonra orman idaresince usulünce kesilecektir. Kesilen ağaçlar orman idaresince değerlendirilemediği takdirde kiracı yatırımcı bu emvali idarece belirlenecek bedel üzerinden almayı kabul eder Proje uygulaması sırasında eski, tarihi ve arkeolojik eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri durdurularak mahalli orman idaresine ve mülki amirliğe haber verilecek, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecektir Kiralama konusu sahada inşaat artıkları bulundurulmayacak ve inşaat sonu artıklar orman içine dökülmeyecektir. İnşaatın bitiminde şantiye tesisleri yıkılarak kaldırılacaktır. (Orman İdaresince uygun ve gerekli görülen özel haller hariç) Kurulan ve işletilen tesislerin pis suları ve artık maddeleri ile ormanın ve çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler kiracı yatırımcı tarafından alınacak ve çöp imhası, çevre temizliği kendilerince gerçekleştirilecektir Kiracı yatırımcı, kendilerine teslim edilen orman alanında ve civarındaki ormanların yangından korunması için gereken önlemleri almaya ve orman idaresinin bu konudaki uyarılarına göre hareket etmeye mecburdur. Kiralama konusu devlet ormanı sahasında veya civardaki ormanlarda çıkacak bir yangının kiracı yatırımcı sahasında oturan sakinler tarafından veya kiracı yatırımcı emrinde çalışanlarca meydana getirildiği mahkemece tespit edildiğinde, orman idaresinin yangından doğan her türlü zararı ve/veya Orman idaresince tahsis sahibi sıfatıyla kiralayanlara bu nedenle yöneltilecek tazmin talepleri kiracı yatırımcı tarafından karşılanacaktır İnşaatın fenni sorumluluğu ve inşaat sahasında gerek çalışanların gerekse üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararların sorumluluğu ve giderimi kiracı yatırımcıya aittir. Kiracı yatırımcı bu kişilerce kiralayanlara sorumluluk ve tazmin istemleri yöneltilmesi halinde bunları sonlandırmak veya yasal merciiler ile mahkemelerce bu yolda bir karar verilmesi halinde bu kararlar gereğince yapılması gereken ödemeleri yapmak zorundadır Kiracı yatırımcı, gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Oluşabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki, mali ve cezai tüm sonuçlarından ve doğacak zararlardan sorumludur. 10. CEZAİ ŞART (TAZMİNAT) İlgili kamu idarelerince imar planı değişikliğinin yapılmış ve gerekli tüm onay izin ve ruhsatların alınarak inşaata başlanmış olmak koşuluyla, yukarıda 7.3. maddede belirtilen 5 (beş) yıllık sürede ve aşağıda 20. maddede sayılan mücbir sebepler nedeniyle öngörülen nihai uzatma süresi sonunda turizm tesis veya kompleksinin tamamlanarak işletmeye alınmaması halinde; İnşaatın en az %75 inin tamamlanmış olması koşuluyla kiralayanlarca kiracı yatırımcıya bir yıllık ek ikmal süresi verilir. Bu ek ikmal süresi için kiracı yatırımcı tesis

6 6 işletmeye açılmış gibi aşağıda maddede belirtilen yararlanma bedelini kiralayanlara ödeyecek, ayrıca 13. maddede belirtilen yararlanma haklarının tümünü aynı koşullarla bedelleri kendisi tarafından ödenmek suretiyle kiralayanlara sağlayacaktır İnşaatın en az %75 seviyesinde olmaması veya uyarınca verilen ek ikmal süresinin sonunda turizm tesis veya kompleksini tamamlayarak işletmeye geçmemesi durumunda sözleşme kiralayanlarca fesh olunabilecek ve kiracı yatırımcı sözleşmenin maddesinde belirtilen Yıllık Yararlanma bedelinin 5 (beş) yıllık tutarı toplamını tazminat olarak kiralayanlara ödeyecektir. 11. YARARLANMA BEDELİ Kiracı yatırımcı yararlanma bedeli olarak 1000 yataklı turizm tesisi için kiralayanlara yıllık net Euro bedel ödeyecektir. Yatak sayısının hesabında Turizm Bakanlığınca belirlenen personel yatağı dikkate alınmayacaktır. Bu bedel turizm tesis veya kompleksindeki yatak sayısının arasında olması halinde her bir fazla yatak için 1000 yataklı tesis için belirlenen bedelin yatak başına isabet eden kısmının %60 ı tutarının ilavesiyle, arasında olması halinde %50 si tutarının ilavesi ile ve arasında olması halinde de %40 ı tutarının fazlası ile hesaplanarak ödenir. (Örnek: 2500 yataklı bir tesis için yararlanma bedeli: 1000 yatak için Euro İlave 500 yatak için /1000=250X%60=150X500= İlave 500 yatak için /1000=250X%50=125X500= İlave 500 yatak için /1000=250X%40=100X500= Olmak üzere toplam Euro Euro Euro Euro dur.) Yıllık yararlanma bedeli: a- ilk yıl: turizm tesisi ve/veya turizm kompleksinin işletmeye açıldığı tarihten itibaren o yılın Aralık ayı içinde, tesisin işletildiği gün sayısı kadar olmak üzere, b- diğer yıllar: her yılın Ekim ayının son gününde, ikiye bölünerek kiralayanlarca gösterilecek banka hesaplarına ayrı ayrı net olarak ödenecektir. Kiralayanlar bu bedel ile ilgili olarak kiracı yatırımcıya fatura düzenleyeceklerdir Gecikme halinde 6183 Sayılı Yasada belirtilen cari gecikme zammı uygulanacaktır. Bu bedelin vadesinden itibaren 2 ay içinde gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kiralayanlar akdi fesih edebilirler. Kiralayanların bu kullanma bedelinin tahsili amacıyla kiracı yatırımcı hakkında akdin feshi ve tahliye davası açma ve kiralayanların teminatsız ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin de kiracı yatırımcı tarafından ödeneceğini ve bu hususlara hiçbir itirazda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen hususlarda dava ve icra yoluna baş vurma hakkının varlığı kiracı yatırımcı tarafından peşinen kabul edilmiştir Belirtilen bu bedel net bir bedel olup, KDV ve yasalar uyarınca mevcut ve sonradan ihdas edilecek ve bu bedele bağlı olarak ödenmesi gereken tüm bedeller ve benzeri yükümlülükler kiracı yatırımcıya ait olup ilgili kamu idarelerine ayrıca ödenecektir. 12. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ÖDENECEK BEDELLER Bu sözleşme gereğince tesisin yapımı, bakımı, onarımı, korunması ve devamlılığı için yapılması gereken tüm plan ve projeler ile raporların; yapım, kontrol, onay, vergi, resim, harç, ceza ve benzeri diğer ödemeleri ile giderleri de kiracı yatırımcıya aittir.

7 7 Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek İntifa ve irtifak hakkına bağlı olarak resmi mercilerce talep edilen irtifak bedeli, tüm fon bedelleri, arazi tahsis ve ağaçlandırma bedelleri, Orman Bakanlığına ödenecek yıllık kira bedelleri, istenmesi halinde safi veya gayrisafi ciro payları, tapu harç ve giderleri ve belirtilen bedellere bağlı ve ilintili vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler dahil her türlü vergi, resim, harç, ecrimisil -ecrimisil tahakkukunu gerektiren işgale konu taşınmazın resmi mercilerce kiralama konusu yapılması halinde bundan doğacak kira ve bağlı ödemeler dahil- ve benzeri yükümlülükler kiracı yatırımcıya ait olup ilgili kamu idarelerine ayrıca ödenecektir. Yine ödenmesi gereken BETÜYAB ve/veya kurulacak ve kurulmuş birliğin üyelik aidatları ve hizmet giderleri de kiracı yatırımcıya aittir. İdarelerce gerek tahsis sahibi sıfatıyla kiralayanlardan, gerekse kiracı yatırımcıdan yatırım ve işletme dönemlerinde istenecek tüm teminatlar kiracı yatırımcı tarafından karşılanacak ve verilecektir. Kiracı yatırımcı tarafından inşaa olunarak işletmeye alınacak turistik tesisin elektrik, su, yakıt ve benzeri her türlü giderleri ve işletme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar ve SSK prim giderleri de işveren olarak kiracı yatırımcıya aittir. Kiracı yatırımcı tüm bu ödemeleri düzenli olarak yapacak ve tahsis sonunda tahliye anında da bunların tamamının ödenmiş olduğunu ilgili resmi merciilerden alınacak ilişiksizlik belgeleri ile kanıtlayacaktır. Bu bedellerin ödenmemesi nedeniyle idarenin karalayanlara olan tahsisi iptal ederek taşınmazın üzerinde kurulu tüm tesis ve müştemilatları ile birlikte idareye devir ve teslim edilmek zorunda kalınması halinde kiracı yatırımcı iptal tarihinden sonraki bakiye yıllara ilişkin kullanma bedellerinin tamamını kiralayanlara tazminat olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu maddede belirtilen kiracı yatırımcı tarafından yapılacak ödemelerin hiçbiri kiralayanlara ödenecek Sözleşme Bedeli, Yararlanma Bedeli, Cezai Şart (Tazminat) ödemelerinden tenkis konusu yapılmayacaktır. 13. YARARLANMA HAKLARI Kiracı yatırımcı tesisin işletmeye açılmasından itibaren tahsis süresi boyunca her yıl: Oda ve Dernek üyelerini her yıl Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 3500, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 400 er, Ekim ve Kasım ayında 750 ve Aralık ayında da 500 olmak üzere, yılda toplam 7500 gecelemeyi, 1 haftada 12 odayı geçmemek ve yılbaşı tatilleri dışında olmak koşuluyla ebeveyni ile gelen 0 6 yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar ise %50 indirimli olmak üzere; Herşey Dahil (All İnclusive) İşletmede kişi başı, yüksek sezonda (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında) 24.-Euro, diğer aylarda 20.- Euro tesisin Tam Pansiyon (Full Board) olarak işletilmesi halinde kişi başı yüksek sezonda 18 Euro, diğer aylar için 15 Euro, Yarım Pansiyon (Half board) olarak işletilmesi halinde ise kişi başı yüksek sezonda 16 Euro, diğer aylar için 14 Euro fiyat uygulanmak suretiyle ağırlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu tahsislerden yararlanacak kişilere tesiste kalan diğer müşterilere verilen tüm hizmetler ayrıcalıksız olarak aynen sunulacaktır. Buna karşılık kiralayanlar, tesiste konaklayacak meslek mensuplarının veya kendi konuklarının genel otelcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan kiracı yatırımcı müşterileri için uygulanan genel güvenlik ve işletme kural ve prensiplerinin bu konuklar için de (kiralayanlara sebepleri ile bildirilerek) uygulanmasının doğal olduğunu, bu kural ve prensiplerin uygulanması nedeniyle oluşması muhtemel şikayetler nedeniyle bu

8 8 sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Belirlenen toplam 7500 gecelemelik konaklama kontenjanı 1000 yataklı bir tesis için kabul edilmiş olup, kontenjan tesisteki yapılacak ilk 500 fazla yatak için 2100, sonra gelen 500 yatak için 1800, sonra gelen 500 yatak için 1400 geceleme ilavesi şeklinde uygulanacaktır. Tüm kontenjan ve indirimli konaklamalara ait rezervasyonlar 2 (iki) ay öncesinden kiracı yatırımcının bu sözleşmede belirtilen adresine, fax, ve benzeri şekilde doğrudan kiralayanlarca yaptırılacak, kişisel ve doğrudan kontenjan ve indirimli rezervasyon talepleri kiracı yatırımcı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu maddede belirtilen rakam ve oranlar TOD ve OMO arasında 1/2 oranına göre ayrı ayrı paylaştırılacaktır. Kiralayanlardan birine fazlaca verilen bir hak diğer kiralayanın 1/2 den doğan hakkını etkilemeyecektir Tesiste mevcut tam donanımlı konferans salonunu kesin tarihleri 6 (altı) ay öncesinden bildirilmek ve yılbaşı ile bayram tatilleri dışında olmak koşuluyla her yıl Şubat, Mart, Nisan ve Kasım aylarında 5 (beş) günü Orman Mühendisleri Odası, 5 (beş) günü Türkiye Ormancılar Derneği ve diğer 5 (beş) günü de ormancı kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere toplam 15 gün boyunca bedelsiz olarak kiralayanlara tahsis etmeyi ve bu süre boyunca salonda kullanılması gereken teknik sunum tesisatları ile buna ait alet ve cihazları simultane tercüme elemanları hariç- bedelsiz olarak temin etmeyi ve toplantılar süresince yemek hariç yapılması zorunlu ikramları yine bedelsiz olarak sağlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ayrıca kiracı yatırımcı bu süreler boyunca isimleri kiralayanlarca bildirilecek azami 120 (yüzyirmi) kişiyi, -toplam 80 odayı geçmemek koşuluyla- yukarıda maddede belirtilen fiyatlar üzerinden ağırlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kontenjan 13.1 maddesinde belirtilen kontenjandan ayrıdır. Kiralayanlar kendilerine ait bu konferans sürelerini kontenjan haklarını, birlikte veya ayrı ayrı kullanabilecekleri gibi, yine kiracı yatırımcıya kiralayanlarca bildirilmek koşuluyla Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüklerinin hizmet birimlerince düzenlenecek konferans, panel vs toplantılar için de kullandırabileceklerdir. Konferans salonun kullanma hakkı dolayısıyla da kiralayanlar, tesiste konaklayacak meslek mensuplarının veya kendi konuklarının veya Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlük mensuplarının genel otelcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan kiracı yatırımcı müşterileri için uygulanan genel güvenlik ve işletme kural ve prensiplerinin bu konuklar için uygulanmasının doğal olduğunu, bu kural ve prensiplerin uygulanması nedeniyle oluşması muhtemel şikayetler nedeniyle bu sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir Tesise konulacak işletme unvanının tescili ve tüm kullanma hakları kiracı yatırımcıya aittir. Kiralayanlar kendi isim ve logolarını istedikleri ebatlarda bu işletme unvanına eklemek suretiyle kullanabilirler. Bu biçimdeki kullanım kiralayanların kendi yayın organları dışındaki diğer basın ve yayın organlarında ticari amaçlı ilan ve reklam biçiminde olamaz. 14. SÜRENİN UZATILMASI Bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi, kiracı yatırımcı tarafından yatırımın gerçekleştirilerek işletmeye alınması halinde tahsis sonu olan 2034 yılı sonuna kadar devam edecektir.

9 9 Tahsis süresinin bitiminde, tahsisin uzatılması ve/veya yenilenmesi durumunda, kiracı yatırımcı turizm tesisini/kompleksini bu sözleşmede belirtilen aynı koşullarla 17 yıl daha kullanmaya ve işletmeye devam edecektir. Bu ilave kullanma ve işletme süresi, idarece doğrudan yatırımcıya yapılan arazi tahsislerinde mevcut genel uygulama olan 49 yıllık tahsis ve buna bağlı kullanma süresi olanağının bu sözleşmenin tarafı durumundaki kiracı yatırımcıya da tanınması amacıyla kabul edilmiştir. Aşağıda 20. maddede belirtilen ve inşaata başlama ve işletmeye alma süresinin gecikmesinde haklı neden olarak taraflarca kabul edilen hususların gerçekleşmesi halinde oluşacak ilave süreler de tanınan 17 yıllık ilave kullanma ve işletme süresine eklenecektir. Tahsisin uzatılması ve veya yenilenmesi halinde öngörülen 17 yıllık ilave kullanma ve işletme süresi ile oluşması halinde buna eklenecek sürelerin sonunda kiracı yatırımcının ilişkiye devam etmek istemesi halinde yeni koşullar değerlendirilerek yeniden sözleşme yapılacaktır. Kiralayanlar tahsis süresinin sonunda tahsis süresinin uzatılması ve/veya tahsisin yenilenmesi için ilgili kamu idaresine başvurmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle kiralayanlar, kiracı yatırımcının tahsis süresinin sonunda gerektiğinde kiralayanlar nam ve hesabına sürenin uzatımı ve/veya tahsisin yenilenmesi için idareye başvurma hakkına sahip olduğunu ve bu aşamada kiracının tahsis sahibi kiralayanların vekili sıfatıyla hareket edebileceğini, bu konuda kiralayanlarca sözleşmenin imzalanması ile birlikte bir vekaletname düzenlenerek kiracı yatırımcıya verilmesini kabul etmişlerdir. 15. TAPUYA TESCİL Bu kira sözleşmesi kiralayanlar adına tapuda tescil olunacak irtifak hakkının ve buna bağlı olarak tapuda ayrı bir sayfada tescil olunacak daimi ve müstakil hakkın üzerine Orman ve Maliye Bakanlıklarından gerekli izin alınmak suretiyle kira şerhi olarak tescil olunacaktır. 16. SÖZLEŞMENİN VE İŞLETMENİN DEVRİ Kiracı yatırımcı bu sözleşmeden doğan haklarını izin sürelerine bağlı kalmak koşuluyla aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda devredebilir; Kiracı yatırımcı şirket ortaklarının Yatırım Belgesi nin alındığı tarihte mevcut şirketteki sermaye oranları, inşaatın bitirilerek İşletme Belgesi alındığı ve tesisin işletmeye açıldığı tarihe kadar şirket sermayesinin % 30 unun altında olamaz Kiracı yatırımcı, tesis işletmeye açıldıktan sonra bu sözleşmeden doğan haklarını gerek kiralayanların kesin izin koşulları ve bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının ve bu sözleşmede belirtilen kiracı yükümlülüklerinin muhafazası ve devamı koşuluyla gerek doğrudan, gerekse hisse devri suretiyle başkalarına devredebilir Ayrıca kiracı yatırımcının tesis işletmeye açıldıktan sonra tesisi kısmen veya tamamen kiralama yolu ile 3. kişilere işlettirmesi halinde, kiralayanların kesin izin taahhütnameleri ve tüm kamu idareleri ile arasında akdedilmiş sair taahhüt ve sözleşmelerden ve bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi ile kiracı yatırımcı tarafından üstlenilen tüm yükümlülükler, alt kiracı ile birlikte müştereken ve müteselsilen devam edecektir Tahsisin, tahsis sahibi kiralayanlarca, ilgili kamu idarelerince izin verilmek suretiyle devrine karar verilmesi halinde, kiracı yatırımcının ön alım hakkı vardır. Bu halde devir bedeli bakiye sözleşme süresine tekabül eden ve sözleşmenin maddesinde belirtilen yararlanma bedelleri toplamının peşin sermaye değerinin %20 fazlası olacaktır. Peşin sermaye değerinin hesabında, esas alınacak iskonto faizi oranı, TC Merkez Bankasınca bildirilecek devir tarihinde 1 yıllık vadeli Euro hesabına uygulanan brüt

10 10 mevduat faizi oranıdır. Bakiye sözleşme süresinin hesabında 14. maddede belirtilen sürenin yarısı dikkate alınır. Kiralayanlar, kiracı yatırımcının bu sözleşmeden doğan ön alım hakkını kullanmaması halinde, bu sözleşme ile kiracı yatırımcı lehine tanınan tüm hak ve yetkilerin, tahsisi ve buna bağlı irtifak haklarını devralan yeni tahsis sahibini de bağlayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. 17. VEKALETNAME Kiralayanlar bu kira sözleşmesinde belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi ve gerekli idari başvuru ve izinlerin alınması, irtifak, daimi ve müstakil hak ve sair tescillerin yapılabilmesi için kiracı yatırımcıya veya onun uygun göreceği üçüncü kişilere gerekli vekaletnameleri sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 15 (onbeş) gün içinde vermeyi kabul ve taahhüt ederler. 18. TESİSİN KORUNMASI İnşaa ve işletme konusu tesisin sözleşme sonunda kiralayanlara teslimi tarihine kadar iyi halde bulundurulması ve kendi kusur ve hatası nedeniyle meydana gelen hasar ve kazaların giderilmesi kiracı yatırımcıya aittir. Turizm Bakanlığı denetimleri sonunda verilecek talimatlar eksiksiz yerine getirilecek, eksiklikler tamamlanacaktır. Kiracı yatırımcı işletme süresinin sonunda oteli tüm mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte işletme belgesinde belirtilen nitelik ve nicelikleri ile kullanılır ve çalışır bir biçimde kiralayanlara devredecektir. Tesisin kiralayanlara tesliminden 5 yıl önce yapılacak bir tespitte tesisin işletme belgesine göre olması gereken mefruşat, her türlü araç gereç ve ekipman tespit edilerek tutanağa bağlanır. İşletme süresinin bitiminde kiralayan ve kiracı yatırımcı temsilcilerince oluşturulan üç kişilik bir devir komisyonu devre esas bina ve müştemilatının, cihaz ve işletme aletlerini önceden düzenlenen tutanak esas alınarak listesini belirler ve teslim alır. Kiracı yatırımcının eksik malzemeyi tamamlaması ve onarımı yapmaması halinde bedeli kiracı yatırımcıdan tahsil olunacaktır. Tespit ve teslime ilişkin hususlar 14. Madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Kiracı yatırımcı işletme demirbaşından sayılmayan ve kendi kolleksiyonuna dahil dekoratif amaçla kullanılan klasik resim, tarihi ve bedii kıymete haiz eşya ve eserleri ayrı bir tutanakla işletmede kullanabilecek olup bu tür eşyalar devir kapsamı dışında tutulacaktır. 19. TESİSİN SİGORTA ETTİRİLMESİ Kiracı Yatırımcı sözleşmede tanımlanan tesis ve sistemleri yatırım ve işletme dönemi boyunca genel rizikolar için (yangın, sel, deprem, heyelan gibi) geçerli ve yürürlükte kalacak şekilde asgari bu sözleşmenin ekini oluşturan sigorta esaslarında belirtilen koşulları kapsayacak şekilde sigortalattırılacaktır. Ayrıca kiracı yatırımcı işletme döneminde iş kazası ve güvenliği rizikolarına karşı işin gerektirdiği ölçüde sigorta yaptıracaktır. Poliçeye daimi mürtehi sıfatı ile OMO ve TOD yazılacaktır. Sözleşme eki sigorta esaslarında belirlenen sigorta rizikolarının gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinden alınacak tazminat tesisin yenilenmesi ve eski hale getirilmesi dışında hiçbir amaç ve gider için kullanılmayacaktır. Sigorta tazminatı oluşan hasarın giderilmesine yetmediği takdirde eksik kalan meblağ kiracı yatırımcı tarafından karşılanarak tesis eski hale getirilecektir.

11 MÜCBİR SEBEPLER Taraflar gerek inşaat gerekse işletme süresi boyunca Borçlar ve Ticaret Kanunları ve genel hukuk ilkeleri ile mücbir sebep olarak belirlenen genel hallerin bu sözleşme için de geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak bu genel mücbir sebepler dışında taraflar inşaat aşamasında aşağıda belirtilen hususların da mücbir sebep olarak kabul edileceğini ve bu hallerin oluşması ve kiracı yatırımcının talebi halinde süre uzatımına gidileceğini kararlaştırmışlardır; Kiracı yatırımcı tarafından ÇED raporu ve inşaat ruhsatının alınarak inşaata başlanılabilmesi için zorunlu, Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca yapılması gereken imar tadilatının gerçekleşmesinin sözleşmenin imzalanmasını takiben 2 yılı aşması halinde geçen süre, sözleşmenin 7.3. maddesinde öngörülen 5 yıllık süre içinde gerçekleşinceye kadar bu 5 yıllık süreye ilave edilecek, ancak bu ilave süre 3 yılı aşmayacaktır İmar tadilatı sonrası alınması mümkün ÇED raporu için başvuruyu takiben 18 ayı aşan süre yukarıda 7.3. maddede öngörülen 5 yıllık süreye ve maddede belirlenen ek süreye ilave edilecektir Sözleşmenin 7.2. maddesinde belirtilen arazide mevcut kaçak yapıların kaldırılarak işgallere son verilmesi ve taşınmazın kiracıya kullanıma salih şekilde tesliminin sözleşmenin imzalanmasından sonra 2 yıl içinde kiralayanlarca gerçekleştirilememesi halinde 2 yılı aşan süre sözleşmenin 7.3. maddesinde öngörülen 5 yıllık süreye ve maddede belirtilen ek süreye ilave edilecektir. 21. KİRACI YATIRIMCI VE İŞLETMECİNİN İNFİSAHI, İFLASI, ACZ İÇİNE DÜŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ Sözleşmenin imzalanmasından sonra inşaatın sürdüğü ve tesisin henüz işletmeye alınmadığı bir dönemde kiracı yatırımcının infisah ı, iflası hallerinde sözleşme bozulur. Bu durumda yukarıda belirtilen hallerin oluştuğu tarihindeki inşaat değeri mahkemece tayin olunan bilirkişiler aracılığı ile tespit olunur. Tespit edilen bedelin %60 ı kiralayanlarca kiracıya 4 yıl içinde ödenir. Bu süre içinde kiracı yatırımcı her hangi bir faiz talebinde bulunamaz. Bu durumda kiralayanlar tesis veya kompleksi ister kendileri, isterse üçüncü kişiler aracılığı ile ikmal ederek işletir veya işlettirir. Ancak kiralayanların inşaatı aynı şekilde bir yap, işlet devret sözleşmesi ile ikmal ve işletmeye alması halinde kiralayanlar belirlenen bedelin tamamını yukarıda belirtilen 4 yıllık süre sonunu beklemeksizin def aten kiracı yatırımcıya ödemek zorundadır. Bu durumda inşaata yeniden başlandığı tarihten itibaren belirlenen bedel için kiracının Merkez Bankasınca ilan olunan avans faiz oranı tutarında faiz talep hakkı vardır Sözleşmenin maddesinde belirtilen hallerin tesisin işletmeye açılmasından sonra gerçekleşmesi halinde de sözleşme bozulur. Bu halde de otel ve ek tesislerinin değeri mahkeme aracılığı ile belirlenir. Bu değerden işletme süresine tekabül eden değer düşülür. Yani infisah ve iflas tarihine kadarki işletme müddeti (a) ise tüm kullanım müddeti 32 yıl olduğuna göre tespit edilen değer (b) ise, mahsup olunacak değer (c) dir. (C= b/32xa) Bu şekilde bulunan değerin %80 i yukarıda maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde kiralayanlarca kiracıya ödenir. Bu hüküm iflas idaresine karşı da dermayan edilebilir.

12 ve maddelerinde belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda kiralayanların nakdi mal varlığıyla ödeme gücünün olmaması halinde bu durum kiracı yatırımcıya (veya hukuki temsilcilerine) noter kanalıyla bildirilir. Bildirimden itibaren 30 gün içinde kiralayanlardan 2 kişi ve kiracı yatırımcı veya hukuki temsilcisi 1 kişi olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet ve maddelerinde belirtilen koşullara bağlı kalmak veya taraflara bu maddelerde belirtilen koşullara eşit veya daha iyi şartlar sağlayabilecek şekilde sözleşme konusu inşaat veya işletme 3. şahıslara tamamlattırılır veya işlettirilir. 3. şahıslara duyuru, ilan, ihale edilmesi vb. gibi usulü işlemlere oluşan heyet karar verir. 2 yıl içinde talipli çıkmaması hallerinde kiralayanların ödeme sorumluluğu ve kiracı yatırımcının da her türlü talep hakkı ortadan kalkar ve maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde sözleşmenin 21.1., ve madde hükümleri yerine getirilene kadar yürürlükte kalacağı taraflarca peşinen kabul edilmiş sayılacaktır SÖZLEŞMENİN REVİZESİ İşbu sözleşme maddeleri tarafların tamamının mutabakatı halinde (Alan Kullanım Planı ve hükümleri saklı kalmak koşuluyla) revize edilebilir. 23. SÖZLEŞMENİN EKLERİ A- SÖZLEŞMEYE İMZA AŞAMASINDA BAĞLI EKLER a. Alan Kullanım Plan ve Hükümleri (Ek-1) B- SÖZLEŞMEYE İMZA AŞAMASINDAN SONRA BAĞLANACAK EKLER a. Yer teslim tutanağı b. Uygulama projeleri (Ek-2) c. Sigorta poliçesi 24. TEBLİGAT Taraflar her türlü adres değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimin yapılmamış olması halinde bu sözleşmede mevcut taraf adreslerine yapılacak tebliğ ve bildirimler tarafa ulaşmamış bile olsa yapılmış addolunacaktır. 25. İHTİLAFLARIN HALLİ Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Serik ve Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI Kaşe ve Yetkili İmzalar T.ORMANCILAR DERNEĞİ Kaşe ve Yetkili İmzalar EKOPARK Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş. Kaşe ve Yetkili İmzalar

ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ SERİK İLÇESİ İLERİBAŞI, DAMYERİ MEVKİİ HUDUTLARINDA 405

ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ SERİK İLÇESİ İLERİBAŞI, DAMYERİ MEVKİİ HUDUTLARINDA 405 ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ SERİK İLÇESİ İLERİBAŞI, DAMYERİ MEVKİİ HUDUTLARINDA 405.000 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ORMANLIK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TURİZM, ARAŞTIRMA, DİNLENME VE EĞİTİM TESİSLERİNE İLİŞKİN YAPIM

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ

EK NO: 10/a TAAHHÜT SENEDİ TAAHHÜT SENEDİ EK NO 10/a (Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak Özel Ağaçlandırma/Özel İmar-İhya/Özel Erozyon Kontrolü izinleri için) İzin Sahibi T.C.Kimlik No/ Vergi Sicil No İzin Konusu Orman Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI İÇİN ARAZİ TAHSİS REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 2 (1) Girişimciler,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU ARAZİSİ TAHSİSİ SÜRECİ Kültür ve Turizm Bakanlığı nca, 2634/4957 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe giren Kamu Arazisinin Turizm Yatırımcılarına Tahsisi

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Konusu 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamında

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ

KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ TARAFLAR VE TANIMLAR KAPALI HALI SAHA KOMPLEKSİ KİRA SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme aşağıdaki hüküm ve şartlarla bir tarafta Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak No:6 Ataşehir, İstanbul adresinde de bulunan EREĞLİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016

Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Sirküler 2016/09 03 Ekim 2016 Konu: 60 Seri No. lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı