YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 YAP İŞLET DEVRET ESASLI KİRA SÖZLEŞMESİ TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği ( Sözleşme metninde KİRALAYANLAR olarak anılacak veya OMO ve TOD kısaltmaları ile ifade edilecek) ile EKOPARK Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Sözleşme metninde kiracı yatırımcı olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şekil ve şartlarda toplam 13 sayfa ve 25 maddeden müteşekkil yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi akdedilmiştir. 1. TANIMLAR 1.1. Turizm Tesisi: Turizm Bakanlığınca onaylanan projede belirtilen 5 yıldızlı Otel veya 1. sınıf Tatil Köyü olmak kaydıyla en fazla 1000 yataklı turizm tesisi ve ilave olarak en az 1000 kişilik Kongre Merkezini, 1.2. Turizm Kompleksi: Turizm ve Orman Bakanlıklarınca onaylanan uygulama projelerinde belirtilen 5 yıldızlı Otel ve 1. sınıf Tatil Köyü ile birlikte 1000 kişilik Kongre Merkezini ve bunlara bağlı olarak düzenlenen Temalı Park ve Sağlık ve Rehabilitasyon merkezinden oluşan en fazla 2500 yataklı kompleksi, 1.3. Bakanlık Oluru: TOD ve OMO ya kesin tahsis izni verilmesine ilişkin Orman Bakanlığı nın tarih ve 521 sayılı Olurunu, 1.4. Tahsis Süresi: Bu sözleşmeyi tarafların imza altına aldıkları tarihten itibaren, kesin izin süresi olan tarihine kadar olan zamanı ve bu tarihten sonra Orman Bakanlığınca tahsis süresinin uzatılması halinde uzatılmış sürenin ilk 17 yıllık zamanını, 1.5. İşletmeye Açılma: Belek Belediyesinden yapı kullanma izin belgesinin ve Turizm Bakanlığından İşletme Ruhsatının alınması veya ilk müşterinin tesis veya komplekse kabul edildiği tarihten hangisi önce gerçekleşirse o tarihi, İfade eder. 2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1-) Kiralayanlar : a- TMMOB Orman Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 16 / 13 Sıhhiye/ ANKARA b- Türkiye Ormancılar Derneği Tuna Cad. No: 5 Kızılay / ANKARA 2-) Kiracı Yatırımcı : EKOPARK Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Deniz Mah. Konyaaltı Cad. Akdeniz Apt. No. 11/15 ANTALYA 3. SÖZLEŞME BAŞLANGICI Bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 18/10/ 2002 dir. 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Bu sözleşmenin süresi, imza tarihinden OMO ve TOD a verilen irtifak hakkı süresinin sonuna kadardır. Sürenin sonu aşağıda 14 ncü madde hükmü saklı kalmak koşuluyla tarihidir. 5. SÖZLEŞME KONUSU 5.1. Yap işlet devret esaslı kiralama konusu, Orman Bakanlığının tarih ve /187 sayılı Bakanlık Oluru ile kiralayanlara Ormancılık Araştırma ve Mesleki Eğitim Tesisleri İnşaası için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 17. maddesi hükmüne göre 30 yıl süre ile tahsis olunarak intifa hakkı tesis edilen, bilahare Orman Bakanlığının tarih ve KDM /521 sayılı Bakan Oluru ile tahsis amaçlarına turizm de ilave olunarak, tahsis süresi de 49 yıla çıkartılan ve Orman Genel Müdürlüğü nün tarih ve Kd /3422 sayılı emirleri uyarınca tarihli Yer Teslim

2 2 Tutanağı ile kiralayanlara teslim edilmiş bulunan Antalya, Serik, Belek Damyeri Mevkii Çakallık serisindeki tarihli Amenajman Planına göre tarihli Amenajman Planına göre 58-59) Bölmelerde bulunan m2 miktarındaki Devlet Ormanı ve bu orman üzerinde kiralayanlara tanınan intifa ve tanınacak irtifak hakkı sahipleriyle Kiracı Yatırımcı arasında sözleşme konusu yer üzerinde turizme yönelik bir tesis veya kompleks yapılması ve bu tesis veya kompleksin 4. maddede belirtilen sürelerde işletilmesi, bunun karşılığı sözleşme ve yararlanma bedelleri, tesislerden yararlanma haklarının düzenlendiği sözleşme süresinin sonunda akdin sona ereceği, kiracı yatırımcının tesislerle ilgili bir talepte bulunamayacağı uzun süreli yap işlet devret esaslı kira sözleşmesidir Kiracı yatırımcı, gerek inşaat, gerekse işletme sırasında tüm borçlardan ve girişilmiş yatırımın muhasebesinden sorumludur. Bu sözleşme ve ekleri kiracı yatırımcı ile kiralayanlar arasında ortaklık, müşterek riziko veya benzer bir birleşme olarak addolunmayacaktır. Temel prensip yap işlet ve devret esaslı kira ilişkisi olup sözleşmenin imza tarihinden sona ermesine kadar olan sürede kiracı yatırımcının inşaat ve işletme faaliyetlerinden dolayı üçüncü şahıslar ve istihdam olunanlar tarafından ileri sürülecek her türlü (iş kazası, tazminat vs) tazminat taleplerinde kiralayanlar yönünden özel ve genel kira hükümleri uygulanacak ve bu tür sorumluluklar kiracı yatırımcıya ait olacaktır Kiracı yatırımcı, bu orman arazisi üzerine; bir turizm tesisi ve/veya (tarafların anlaşması ve yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde) kompleksini, işbu sözleşme hükümlerine göre yapacak, işletecek, yararlanma bedellerini ödeyecek, tahsis süresi sonunda da tüm mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte 18. Madde esaslarına göre kullanılır ve çalışır bir biçimde kiralayanlara devredecektir. 6. SÖZLEŞME BEDELİ Kiracı yatırımcı, madde 5 de belirtilen taşınmaz ve üzerinde kiralayanlar lehine kurulacak irtifak hakkının ilk 5 (beş) yılı için kiralayanlara yıllık net (onbin) Euro bedel ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 5 (beş) yıllık süre aşağıda 20. maddede belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Tesisin işletmeye açılması halinde bu süre ortadan kalkar ve 11. maddede Yararlanma Bedeli başlığı ile belirtilen hususlar kendiliğinden hükmünü icra etmeye başlar. Bu bedel 5(beş) yıllık toplam (ellibin) Euro sözleşmenin imza altına alındığı ay içinde fatura karşılığında nakden ve peşin olarak kiralayanlara eşit oranda bölünerek gösterilen banka hesabına yatırılmak suretiyle net olarak ödenecektir. Bedelle ilgili tüm vergiler kiracı yatırımcıya aittir. 7. SÖZLEŞME AMACI 7.1. Kiracı yatırımcı, sözleşme konusunu oluşturan taşınmaz ve üzerindeki intifa ve irtifak haklarını hali hazır hali ve Bakanlık Olurunda belirtilen tahsis amacı ile yap işlet devret esasına dayalı olarak kiralamış bulunmaktadır Kiracı yatırımcı, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben tüm gider ve masrafları kendisine ait olmak üzere kiralama konusu arazinin sınırlarını, arazi üzerinde 3. şahıslardan kaynaklanan inşaat, yapı ve işgallerin tahsis sahipleri ve/veya Orman Bakanlığınca kaldırılıp işgallerin sona erdirilerek taşınmazın kiracı yatırımcı tarafından kullanımına salih bir şekilde tahsis sahipleri ve/veya Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanacak teslim tutanağı ile kendisine teslimini takiben 2 ay içinde tel çitle çevirecek, arazinin korunması için bekçi görevlendirme dahil tüm önlemleri alacaktır Taraflar bu sözleşme amacının gerçekleşmesinin taşınmaz üzerinde sözleşmede belirtilen şekilde bir Turizm Tesisi ve/veya Turizm Kompleksi oluşturulmasına

3 3 idarece (Turizm ve Orman Bakanlıkları) izin verilmesi ve takiben Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca gerekli imar değişikliğinin yapılması koşullarına bağlı olduğunu bilmektedirler. Bu sözleşme, belirtilen gerekliliklerin kiralayanlarca her hangi bir taahhüdü tazammum etmemek koşuluyla yerine getirilerek sağlanacağı ve bu sayede kiracı yatırımcı tarafından turizm yatırımının yapılabileceği öngörüsü ile imza altına alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar, sözleşmede belirtilen inşaat ve işletmeye ilişkin hükümlerin taşınmaz üzerinde tarih ve 187 sayılı ve tarih ve 521 sayılı Bakanlık Oluruna göre kiralayanlarca imzalanacak Taahhüt Senedi uyarınca tesis olunacak irtifak hakkı ve müstakil hak ve taşınmaz üzerinde bir turizm yatırımı yapılabilmesini sağlayacak şekilde gerekli izinlerin yazılı ve resmi olarak temininin kiralayanlarca sağlanması halinde yürürlüğe gireceğini, belirtilen düzenleme ve izinlerin alınması tarihine kadar bu sözleşme ilişkisinin yukarıda 6. Maddede belirtilen sözleşme bedeli üzerinden 7.1 de belirtilen kiralama amacı ile sınırlı olarak aşağıda 20. maddede belirtilen mücbir sebepler dışında en fazla 5 (beş) yıl süresince devam edeceğini, bu sürenin sonunda Turizm, Bayındırlık ve Orman Bakanlıklarınca gerekli imar tadilatının yapılmamış olması halinde bu sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğini kabul etmişlerdir. 8. SÖZLEŞME ŞARTLARI Kiralama konusu orman arazisi kiralayanlara tahsis edilmiş bir taşınmaz olduğundan, gerek yapılacak inşaat, gerekse inşaat sonrası oluşturulacak turizm tesis veya kompleksinin işletilmesi Orman, Maliye ve Turizm Bakanlıklarının izin ve denetlemesi altındadır. Bu sebeple bu sözleşme adı geçen bakanlıkların izni ve intifa ve irtifak haklarının hüküm ve sonuçları ile akıbetine tabi olmak koşulu ile akdedilmiştir. Dolayısı ile kiracı yatırımcı, anılan resmi makamlara karşı kiralayanların Resmi Senet, Taahhüt Senedi, Sözleşme, Taahhütname başlıkları ve ne nam altında olursa olsun yazılı düzenlemeler ile halen ve sonradan oluşacak mali, hukuki ve cezai tüm mükellefiyetlerin tamamını işbu sözleşmenin imza tarihinden itibaren ve yap işlet devret esaslı kiracılığının devam ettiği sürece sorumluluğu altına aldığını peşinen kabul etmiştir. Bu nedenle kiralayanlar lehine müesses intifa, irtifak, daimi ve müstakil hak vs. nam altındaki hak ve mükellefiyetlerinin düzenlendiği Resmi Senet, Taahhüt Senedi, Sözleşme, Taahhütname ve benzeri başlıklı, kiralayanlar ile belirtilen Bakanlıklar ve Çevre Bakanlığı arasında yapılmış ve yapılacak tüm yazılı düzenlemeler sözleşmede açıkça belirtilmiş olmasa dahi bu sözleşmenin ayrılmaz eklerini teşkil etmektedir. Ayrıca kiracı yatırımcı, sözleşme süresince resmi makamlarca belirlenecek tüm emir, talimat ve koşullara aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. 9. PROJE VE İNŞAAT 9.1. Kiracı yatırımcı, Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca imar değişikliğinin yapılmasını takiben öncelikle ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu hazırlayacak veya hazırlattıracak ve Çevre Bakanlığınca onanmasını sağlayacaktır Kiracı yatırımcı, bu sözleşmenin imzalanmasını takiben Ek-1 nde mevcut ayrılmaz parçasını oluşturan ve kiralayanlarca yapılmış 1/1000 ölçekli Alan Kullanım Planında sınırları belirtilen Zon (bölgeleme) sistemine ve bu planın İmar Planı Hükümlerinde belirtilen koşullara uyum sağlayacak, mevcut doğal kaynakları koruyacak şekilde inşa olunacak turizm tesis veya kompleksine ilişkin uygulama projelerini (mimari, statik, tesisat, elektrik vs.) hazırlayacaktır.

4 Hazırlanan bu projelerden mimari proje ve yerleşim planı (Vaziyet Planı) kiralayanlarca: Ek-1 deki 1/1000 ölçekli Alan Kullanım Planı ve İmar Planı hükümlerine uygunluğu yönünden eskiz safhasından itibaren -kiracı yatırımcıya isimleri önceden bildirilmek kaydıyla- yetki verdiği konunun uzmanı kişiler veya kurumlar tarafından incelenecektir. Bu incelemelerde mimari düzenlemeler tartışmaya konu edilmeyecektir. Hazırlanacak projelerin Alan Kullanım Planı ve imar Planı Hükümlerine aykırı yönleri bulunduğunun belirlenmesi halinde kiralayanların görüşleri doğrultusunda revize edilecek veya yeniden hazırlanacaktır. Sonuçta hazırlanan mimari projelerin yerleşim planına uygunluğunun kiralayanlarca onaylandığının yazılı olarak belirtilmesini takiben, araziye uygulanacak proje olarak belirlenecek, resmi başvuru ve izinler bu projeye göre yapılacaktır. Onaylı mimari proje ve diğer uygulama projeleri sözleşmenin Ek-2 eki olarak ayrılmaz parçasını teşkil edecektir. Kiracı yatırımcı imar değişikliği sonrası imar planına uygun ve bu sözleşmenin Ek- 2 de yer alan uygulama projeleri uyarınca ve bu projenin Orman ve Turizm Bakanlıklarınca onaylanması ve Belek Belediyesinden inşaat ruhsatının alınması tarihinden itibaren Turizm Yatırım Belgesinde öngörülen süre içinde inşaatı tamamlayarak tesisi işletmeye açacaktır. İşletmeye açılma tarihinden itibaren, sözleşmenin 11., 12. ve 13. maddelerindeki hükümler işlemeye başlar Kiracı yatırımcı tahsis konusu taşınmaz üzerine inşaa olunacak tesis ve eklerine ait mimari, statik, tesisat, elektrik projelerinin tümünü Bayındırlık Bakanlığının öngördüğü yapı şartnameleri ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan Turizm Tesisleri Nitelikleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacaktır. Projelerin hazırlanması ve onaylanmasına ait tüm giderler kiracı yatırımcıya aittir Kiracı yatırımcı inşaatı bizzat kendisi yapabileceği gibi kısmen veya tamamen yerli ve yabancı firmalara da yaptırabilir. Kiracı yatırımcının bu şekilde yapacağı inşaat bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmeyecek ve kiracı yatırımcının bu firmalarla olan uyuşmazlıklarında kiralayanlar herhangi bir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır Kiralayanların, onaylı uygulama projeleri ve yerleşim planına (vaziyet planı) göre yapılacak uygulamaları, arazide inşaat süresince ve inşaatın her safhasında -kiracı yatırımcıya isimleri önceden bildirilmek kaydıyla- yetki verdiği kişiler veya kurumlar tarafından Alan Kullanım Planı ve Hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek hakkına sahiptir. Bu denetim sırasında, turizm inşaat ve işletmeciliğinin zorunlu kıldıkları dışında onaylı yerleşim planına aykırı uygulamaların belirlenmesi halinde, kiracı yatırımcı bildirimi takiben bu aykırı uygulamayı sona erdirmek zorundadır. Ek inşaat alanı yaratmayan, iç mekana yönelik proje tadilatları bu hüküm dışındadır Öncelikle kiralayanlardan, sonra Orman ve/veya Turizm Bakanlıklarından gerekli izinler alınmadıkça inşaat tatbikat projelerinde herhangi bir değişiklik veya ilave yapılmayacaktır. İzin alınarak yapılacak değişiklik ve ilaveler süre artırımı nedeni olarak ileri sürülemeyecektir Kiralama konusu Devlet ormanı sözleşmede belirtilen ve imar mevzuatına göre tasdikli intifa ve irtifak hakkı dosyasında mevcut, Orman Bakanlığının iznine bağlanmış tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde kullanılacaktır. Orman Bakanlığınca yapılması izne bağlanmış projelerin değiştirilerek uygulanmasında ve daha sonraları imar mevzuatına göre yürürlüğe konulacak her türlü ek projelerin yapılmasında ve işletilmesinde, ayrıca Orman Bakanlığının ve kiralayanların izninin alınması şarttır. Sözleşme ve tahsis konusu taşınmaz içinde de olsa bu sahalarda Orman Bakanlığının izni alınmadan inşaat yapmak ve yerleşmek yasaktır. Kiracı yatırımcı aksi halde bu izinsiz

5 5 yapıların bir mahkeme kararına gerek bulunmadan Orman İdaresince yıktırılacağını ve kaçak yapılar ve yerleşmeler için hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu nun cezai hükümlerinin uygulanacağını bilmektedir Kiralama konusu Devlet ormanı sahası, mahalli Orman İdaresi yetkililerince kiralayanlar ve kiracı yatırımcı yetkilileri ile birlikte kiracı yatırımcıya bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta kesilmeden kalacak ağaçlar ve varsa sabit tesisler, arazi durumunda tek tek belirlenir ve proje uygulaması ancak bu teslim işlemlerinden sonra yapılabilecektir Tesislerin yapılabilmesi için sahadaki ağaçlar ve ağaççıklar ağaç röleve planına uygun olarak Orman İdaresince usulünce damgalandıktan, durum mahalli orman idaresine yazılı olarak bildirildikten sonra orman idaresince usulünce kesilecektir. Kesilen ağaçlar orman idaresince değerlendirilemediği takdirde kiracı yatırımcı bu emvali idarece belirlenecek bedel üzerinden almayı kabul eder Proje uygulaması sırasında eski, tarihi ve arkeolojik eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri durdurularak mahalli orman idaresine ve mülki amirliğe haber verilecek, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecektir Kiralama konusu sahada inşaat artıkları bulundurulmayacak ve inşaat sonu artıklar orman içine dökülmeyecektir. İnşaatın bitiminde şantiye tesisleri yıkılarak kaldırılacaktır. (Orman İdaresince uygun ve gerekli görülen özel haller hariç) Kurulan ve işletilen tesislerin pis suları ve artık maddeleri ile ormanın ve çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler kiracı yatırımcı tarafından alınacak ve çöp imhası, çevre temizliği kendilerince gerçekleştirilecektir Kiracı yatırımcı, kendilerine teslim edilen orman alanında ve civarındaki ormanların yangından korunması için gereken önlemleri almaya ve orman idaresinin bu konudaki uyarılarına göre hareket etmeye mecburdur. Kiralama konusu devlet ormanı sahasında veya civardaki ormanlarda çıkacak bir yangının kiracı yatırımcı sahasında oturan sakinler tarafından veya kiracı yatırımcı emrinde çalışanlarca meydana getirildiği mahkemece tespit edildiğinde, orman idaresinin yangından doğan her türlü zararı ve/veya Orman idaresince tahsis sahibi sıfatıyla kiralayanlara bu nedenle yöneltilecek tazmin talepleri kiracı yatırımcı tarafından karşılanacaktır İnşaatın fenni sorumluluğu ve inşaat sahasında gerek çalışanların gerekse üçüncü kişilerin uğrayacakları her türlü zararların sorumluluğu ve giderimi kiracı yatırımcıya aittir. Kiracı yatırımcı bu kişilerce kiralayanlara sorumluluk ve tazmin istemleri yöneltilmesi halinde bunları sonlandırmak veya yasal merciiler ile mahkemelerce bu yolda bir karar verilmesi halinde bu kararlar gereğince yapılması gereken ödemeleri yapmak zorundadır Kiracı yatırımcı, gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Oluşabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı idari, hukuki, mali ve cezai tüm sonuçlarından ve doğacak zararlardan sorumludur. 10. CEZAİ ŞART (TAZMİNAT) İlgili kamu idarelerince imar planı değişikliğinin yapılmış ve gerekli tüm onay izin ve ruhsatların alınarak inşaata başlanmış olmak koşuluyla, yukarıda 7.3. maddede belirtilen 5 (beş) yıllık sürede ve aşağıda 20. maddede sayılan mücbir sebepler nedeniyle öngörülen nihai uzatma süresi sonunda turizm tesis veya kompleksinin tamamlanarak işletmeye alınmaması halinde; İnşaatın en az %75 inin tamamlanmış olması koşuluyla kiralayanlarca kiracı yatırımcıya bir yıllık ek ikmal süresi verilir. Bu ek ikmal süresi için kiracı yatırımcı tesis

6 6 işletmeye açılmış gibi aşağıda maddede belirtilen yararlanma bedelini kiralayanlara ödeyecek, ayrıca 13. maddede belirtilen yararlanma haklarının tümünü aynı koşullarla bedelleri kendisi tarafından ödenmek suretiyle kiralayanlara sağlayacaktır İnşaatın en az %75 seviyesinde olmaması veya uyarınca verilen ek ikmal süresinin sonunda turizm tesis veya kompleksini tamamlayarak işletmeye geçmemesi durumunda sözleşme kiralayanlarca fesh olunabilecek ve kiracı yatırımcı sözleşmenin maddesinde belirtilen Yıllık Yararlanma bedelinin 5 (beş) yıllık tutarı toplamını tazminat olarak kiralayanlara ödeyecektir. 11. YARARLANMA BEDELİ Kiracı yatırımcı yararlanma bedeli olarak 1000 yataklı turizm tesisi için kiralayanlara yıllık net Euro bedel ödeyecektir. Yatak sayısının hesabında Turizm Bakanlığınca belirlenen personel yatağı dikkate alınmayacaktır. Bu bedel turizm tesis veya kompleksindeki yatak sayısının arasında olması halinde her bir fazla yatak için 1000 yataklı tesis için belirlenen bedelin yatak başına isabet eden kısmının %60 ı tutarının ilavesiyle, arasında olması halinde %50 si tutarının ilavesi ile ve arasında olması halinde de %40 ı tutarının fazlası ile hesaplanarak ödenir. (Örnek: 2500 yataklı bir tesis için yararlanma bedeli: 1000 yatak için Euro İlave 500 yatak için /1000=250X%60=150X500= İlave 500 yatak için /1000=250X%50=125X500= İlave 500 yatak için /1000=250X%40=100X500= Olmak üzere toplam Euro Euro Euro Euro dur.) Yıllık yararlanma bedeli: a- ilk yıl: turizm tesisi ve/veya turizm kompleksinin işletmeye açıldığı tarihten itibaren o yılın Aralık ayı içinde, tesisin işletildiği gün sayısı kadar olmak üzere, b- diğer yıllar: her yılın Ekim ayının son gününde, ikiye bölünerek kiralayanlarca gösterilecek banka hesaplarına ayrı ayrı net olarak ödenecektir. Kiralayanlar bu bedel ile ilgili olarak kiracı yatırımcıya fatura düzenleyeceklerdir Gecikme halinde 6183 Sayılı Yasada belirtilen cari gecikme zammı uygulanacaktır. Bu bedelin vadesinden itibaren 2 ay içinde gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde kiralayanlar akdi fesih edebilirler. Kiralayanların bu kullanma bedelinin tahsili amacıyla kiracı yatırımcı hakkında akdin feshi ve tahliye davası açma ve kiralayanların teminatsız ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin de kiracı yatırımcı tarafından ödeneceğini ve bu hususlara hiçbir itirazda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen hususlarda dava ve icra yoluna baş vurma hakkının varlığı kiracı yatırımcı tarafından peşinen kabul edilmiştir Belirtilen bu bedel net bir bedel olup, KDV ve yasalar uyarınca mevcut ve sonradan ihdas edilecek ve bu bedele bağlı olarak ödenmesi gereken tüm bedeller ve benzeri yükümlülükler kiracı yatırımcıya ait olup ilgili kamu idarelerine ayrıca ödenecektir. 12. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ÖDENECEK BEDELLER Bu sözleşme gereğince tesisin yapımı, bakımı, onarımı, korunması ve devamlılığı için yapılması gereken tüm plan ve projeler ile raporların; yapım, kontrol, onay, vergi, resim, harç, ceza ve benzeri diğer ödemeleri ile giderleri de kiracı yatırımcıya aittir.

7 7 Kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek İntifa ve irtifak hakkına bağlı olarak resmi mercilerce talep edilen irtifak bedeli, tüm fon bedelleri, arazi tahsis ve ağaçlandırma bedelleri, Orman Bakanlığına ödenecek yıllık kira bedelleri, istenmesi halinde safi veya gayrisafi ciro payları, tapu harç ve giderleri ve belirtilen bedellere bağlı ve ilintili vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler dahil her türlü vergi, resim, harç, ecrimisil -ecrimisil tahakkukunu gerektiren işgale konu taşınmazın resmi mercilerce kiralama konusu yapılması halinde bundan doğacak kira ve bağlı ödemeler dahil- ve benzeri yükümlülükler kiracı yatırımcıya ait olup ilgili kamu idarelerine ayrıca ödenecektir. Yine ödenmesi gereken BETÜYAB ve/veya kurulacak ve kurulmuş birliğin üyelik aidatları ve hizmet giderleri de kiracı yatırımcıya aittir. İdarelerce gerek tahsis sahibi sıfatıyla kiralayanlardan, gerekse kiracı yatırımcıdan yatırım ve işletme dönemlerinde istenecek tüm teminatlar kiracı yatırımcı tarafından karşılanacak ve verilecektir. Kiracı yatırımcı tarafından inşaa olunarak işletmeye alınacak turistik tesisin elektrik, su, yakıt ve benzeri her türlü giderleri ve işletme ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar ve SSK prim giderleri de işveren olarak kiracı yatırımcıya aittir. Kiracı yatırımcı tüm bu ödemeleri düzenli olarak yapacak ve tahsis sonunda tahliye anında da bunların tamamının ödenmiş olduğunu ilgili resmi merciilerden alınacak ilişiksizlik belgeleri ile kanıtlayacaktır. Bu bedellerin ödenmemesi nedeniyle idarenin karalayanlara olan tahsisi iptal ederek taşınmazın üzerinde kurulu tüm tesis ve müştemilatları ile birlikte idareye devir ve teslim edilmek zorunda kalınması halinde kiracı yatırımcı iptal tarihinden sonraki bakiye yıllara ilişkin kullanma bedellerinin tamamını kiralayanlara tazminat olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu maddede belirtilen kiracı yatırımcı tarafından yapılacak ödemelerin hiçbiri kiralayanlara ödenecek Sözleşme Bedeli, Yararlanma Bedeli, Cezai Şart (Tazminat) ödemelerinden tenkis konusu yapılmayacaktır. 13. YARARLANMA HAKLARI Kiracı yatırımcı tesisin işletmeye açılmasından itibaren tahsis süresi boyunca her yıl: Oda ve Dernek üyelerini her yıl Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 3500, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 400 er, Ekim ve Kasım ayında 750 ve Aralık ayında da 500 olmak üzere, yılda toplam 7500 gecelemeyi, 1 haftada 12 odayı geçmemek ve yılbaşı tatilleri dışında olmak koşuluyla ebeveyni ile gelen 0 6 yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar ise %50 indirimli olmak üzere; Herşey Dahil (All İnclusive) İşletmede kişi başı, yüksek sezonda (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında) 24.-Euro, diğer aylarda 20.- Euro tesisin Tam Pansiyon (Full Board) olarak işletilmesi halinde kişi başı yüksek sezonda 18 Euro, diğer aylar için 15 Euro, Yarım Pansiyon (Half board) olarak işletilmesi halinde ise kişi başı yüksek sezonda 16 Euro, diğer aylar için 14 Euro fiyat uygulanmak suretiyle ağırlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu tahsislerden yararlanacak kişilere tesiste kalan diğer müşterilere verilen tüm hizmetler ayrıcalıksız olarak aynen sunulacaktır. Buna karşılık kiralayanlar, tesiste konaklayacak meslek mensuplarının veya kendi konuklarının genel otelcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan kiracı yatırımcı müşterileri için uygulanan genel güvenlik ve işletme kural ve prensiplerinin bu konuklar için de (kiralayanlara sebepleri ile bildirilerek) uygulanmasının doğal olduğunu, bu kural ve prensiplerin uygulanması nedeniyle oluşması muhtemel şikayetler nedeniyle bu

8 8 sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Belirlenen toplam 7500 gecelemelik konaklama kontenjanı 1000 yataklı bir tesis için kabul edilmiş olup, kontenjan tesisteki yapılacak ilk 500 fazla yatak için 2100, sonra gelen 500 yatak için 1800, sonra gelen 500 yatak için 1400 geceleme ilavesi şeklinde uygulanacaktır. Tüm kontenjan ve indirimli konaklamalara ait rezervasyonlar 2 (iki) ay öncesinden kiracı yatırımcının bu sözleşmede belirtilen adresine, fax, ve benzeri şekilde doğrudan kiralayanlarca yaptırılacak, kişisel ve doğrudan kontenjan ve indirimli rezervasyon talepleri kiracı yatırımcı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu maddede belirtilen rakam ve oranlar TOD ve OMO arasında 1/2 oranına göre ayrı ayrı paylaştırılacaktır. Kiralayanlardan birine fazlaca verilen bir hak diğer kiralayanın 1/2 den doğan hakkını etkilemeyecektir Tesiste mevcut tam donanımlı konferans salonunu kesin tarihleri 6 (altı) ay öncesinden bildirilmek ve yılbaşı ile bayram tatilleri dışında olmak koşuluyla her yıl Şubat, Mart, Nisan ve Kasım aylarında 5 (beş) günü Orman Mühendisleri Odası, 5 (beş) günü Türkiye Ormancılar Derneği ve diğer 5 (beş) günü de ormancı kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere toplam 15 gün boyunca bedelsiz olarak kiralayanlara tahsis etmeyi ve bu süre boyunca salonda kullanılması gereken teknik sunum tesisatları ile buna ait alet ve cihazları simultane tercüme elemanları hariç- bedelsiz olarak temin etmeyi ve toplantılar süresince yemek hariç yapılması zorunlu ikramları yine bedelsiz olarak sağlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ayrıca kiracı yatırımcı bu süreler boyunca isimleri kiralayanlarca bildirilecek azami 120 (yüzyirmi) kişiyi, -toplam 80 odayı geçmemek koşuluyla- yukarıda maddede belirtilen fiyatlar üzerinden ağırlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Bu kontenjan 13.1 maddesinde belirtilen kontenjandan ayrıdır. Kiralayanlar kendilerine ait bu konferans sürelerini kontenjan haklarını, birlikte veya ayrı ayrı kullanabilecekleri gibi, yine kiracı yatırımcıya kiralayanlarca bildirilmek koşuluyla Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlüklerinin hizmet birimlerince düzenlenecek konferans, panel vs toplantılar için de kullandırabileceklerdir. Konferans salonun kullanma hakkı dolayısıyla da kiralayanlar, tesiste konaklayacak meslek mensuplarının veya kendi konuklarının veya Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlük mensuplarının genel otelcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan kiracı yatırımcı müşterileri için uygulanan genel güvenlik ve işletme kural ve prensiplerinin bu konuklar için uygulanmasının doğal olduğunu, bu kural ve prensiplerin uygulanması nedeniyle oluşması muhtemel şikayetler nedeniyle bu sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir hak talebinde bulunulmayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir Tesise konulacak işletme unvanının tescili ve tüm kullanma hakları kiracı yatırımcıya aittir. Kiralayanlar kendi isim ve logolarını istedikleri ebatlarda bu işletme unvanına eklemek suretiyle kullanabilirler. Bu biçimdeki kullanım kiralayanların kendi yayın organları dışındaki diğer basın ve yayın organlarında ticari amaçlı ilan ve reklam biçiminde olamaz. 14. SÜRENİN UZATILMASI Bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi, kiracı yatırımcı tarafından yatırımın gerçekleştirilerek işletmeye alınması halinde tahsis sonu olan 2034 yılı sonuna kadar devam edecektir.

9 9 Tahsis süresinin bitiminde, tahsisin uzatılması ve/veya yenilenmesi durumunda, kiracı yatırımcı turizm tesisini/kompleksini bu sözleşmede belirtilen aynı koşullarla 17 yıl daha kullanmaya ve işletmeye devam edecektir. Bu ilave kullanma ve işletme süresi, idarece doğrudan yatırımcıya yapılan arazi tahsislerinde mevcut genel uygulama olan 49 yıllık tahsis ve buna bağlı kullanma süresi olanağının bu sözleşmenin tarafı durumundaki kiracı yatırımcıya da tanınması amacıyla kabul edilmiştir. Aşağıda 20. maddede belirtilen ve inşaata başlama ve işletmeye alma süresinin gecikmesinde haklı neden olarak taraflarca kabul edilen hususların gerçekleşmesi halinde oluşacak ilave süreler de tanınan 17 yıllık ilave kullanma ve işletme süresine eklenecektir. Tahsisin uzatılması ve veya yenilenmesi halinde öngörülen 17 yıllık ilave kullanma ve işletme süresi ile oluşması halinde buna eklenecek sürelerin sonunda kiracı yatırımcının ilişkiye devam etmek istemesi halinde yeni koşullar değerlendirilerek yeniden sözleşme yapılacaktır. Kiralayanlar tahsis süresinin sonunda tahsis süresinin uzatılması ve/veya tahsisin yenilenmesi için ilgili kamu idaresine başvurmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu nedenle kiralayanlar, kiracı yatırımcının tahsis süresinin sonunda gerektiğinde kiralayanlar nam ve hesabına sürenin uzatımı ve/veya tahsisin yenilenmesi için idareye başvurma hakkına sahip olduğunu ve bu aşamada kiracının tahsis sahibi kiralayanların vekili sıfatıyla hareket edebileceğini, bu konuda kiralayanlarca sözleşmenin imzalanması ile birlikte bir vekaletname düzenlenerek kiracı yatırımcıya verilmesini kabul etmişlerdir. 15. TAPUYA TESCİL Bu kira sözleşmesi kiralayanlar adına tapuda tescil olunacak irtifak hakkının ve buna bağlı olarak tapuda ayrı bir sayfada tescil olunacak daimi ve müstakil hakkın üzerine Orman ve Maliye Bakanlıklarından gerekli izin alınmak suretiyle kira şerhi olarak tescil olunacaktır. 16. SÖZLEŞMENİN VE İŞLETMENİN DEVRİ Kiracı yatırımcı bu sözleşmeden doğan haklarını izin sürelerine bağlı kalmak koşuluyla aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda devredebilir; Kiracı yatırımcı şirket ortaklarının Yatırım Belgesi nin alındığı tarihte mevcut şirketteki sermaye oranları, inşaatın bitirilerek İşletme Belgesi alındığı ve tesisin işletmeye açıldığı tarihe kadar şirket sermayesinin % 30 unun altında olamaz Kiracı yatırımcı, tesis işletmeye açıldıktan sonra bu sözleşmeden doğan haklarını gerek kiralayanların kesin izin koşulları ve bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarının ve bu sözleşmede belirtilen kiracı yükümlülüklerinin muhafazası ve devamı koşuluyla gerek doğrudan, gerekse hisse devri suretiyle başkalarına devredebilir Ayrıca kiracı yatırımcının tesis işletmeye açıldıktan sonra tesisi kısmen veya tamamen kiralama yolu ile 3. kişilere işlettirmesi halinde, kiralayanların kesin izin taahhütnameleri ve tüm kamu idareleri ile arasında akdedilmiş sair taahhüt ve sözleşmelerden ve bu yap işlet devret esaslı kira sözleşmesi ile kiracı yatırımcı tarafından üstlenilen tüm yükümlülükler, alt kiracı ile birlikte müştereken ve müteselsilen devam edecektir Tahsisin, tahsis sahibi kiralayanlarca, ilgili kamu idarelerince izin verilmek suretiyle devrine karar verilmesi halinde, kiracı yatırımcının ön alım hakkı vardır. Bu halde devir bedeli bakiye sözleşme süresine tekabül eden ve sözleşmenin maddesinde belirtilen yararlanma bedelleri toplamının peşin sermaye değerinin %20 fazlası olacaktır. Peşin sermaye değerinin hesabında, esas alınacak iskonto faizi oranı, TC Merkez Bankasınca bildirilecek devir tarihinde 1 yıllık vadeli Euro hesabına uygulanan brüt

10 10 mevduat faizi oranıdır. Bakiye sözleşme süresinin hesabında 14. maddede belirtilen sürenin yarısı dikkate alınır. Kiralayanlar, kiracı yatırımcının bu sözleşmeden doğan ön alım hakkını kullanmaması halinde, bu sözleşme ile kiracı yatırımcı lehine tanınan tüm hak ve yetkilerin, tahsisi ve buna bağlı irtifak haklarını devralan yeni tahsis sahibini de bağlayacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. 17. VEKALETNAME Kiralayanlar bu kira sözleşmesinde belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi ve gerekli idari başvuru ve izinlerin alınması, irtifak, daimi ve müstakil hak ve sair tescillerin yapılabilmesi için kiracı yatırımcıya veya onun uygun göreceği üçüncü kişilere gerekli vekaletnameleri sözleşmenin imzalanmasını takiben en geç 15 (onbeş) gün içinde vermeyi kabul ve taahhüt ederler. 18. TESİSİN KORUNMASI İnşaa ve işletme konusu tesisin sözleşme sonunda kiralayanlara teslimi tarihine kadar iyi halde bulundurulması ve kendi kusur ve hatası nedeniyle meydana gelen hasar ve kazaların giderilmesi kiracı yatırımcıya aittir. Turizm Bakanlığı denetimleri sonunda verilecek talimatlar eksiksiz yerine getirilecek, eksiklikler tamamlanacaktır. Kiracı yatırımcı işletme süresinin sonunda oteli tüm mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte işletme belgesinde belirtilen nitelik ve nicelikleri ile kullanılır ve çalışır bir biçimde kiralayanlara devredecektir. Tesisin kiralayanlara tesliminden 5 yıl önce yapılacak bir tespitte tesisin işletme belgesine göre olması gereken mefruşat, her türlü araç gereç ve ekipman tespit edilerek tutanağa bağlanır. İşletme süresinin bitiminde kiralayan ve kiracı yatırımcı temsilcilerince oluşturulan üç kişilik bir devir komisyonu devre esas bina ve müştemilatının, cihaz ve işletme aletlerini önceden düzenlenen tutanak esas alınarak listesini belirler ve teslim alır. Kiracı yatırımcının eksik malzemeyi tamamlaması ve onarımı yapmaması halinde bedeli kiracı yatırımcıdan tahsil olunacaktır. Tespit ve teslime ilişkin hususlar 14. Madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Kiracı yatırımcı işletme demirbaşından sayılmayan ve kendi kolleksiyonuna dahil dekoratif amaçla kullanılan klasik resim, tarihi ve bedii kıymete haiz eşya ve eserleri ayrı bir tutanakla işletmede kullanabilecek olup bu tür eşyalar devir kapsamı dışında tutulacaktır. 19. TESİSİN SİGORTA ETTİRİLMESİ Kiracı Yatırımcı sözleşmede tanımlanan tesis ve sistemleri yatırım ve işletme dönemi boyunca genel rizikolar için (yangın, sel, deprem, heyelan gibi) geçerli ve yürürlükte kalacak şekilde asgari bu sözleşmenin ekini oluşturan sigorta esaslarında belirtilen koşulları kapsayacak şekilde sigortalattırılacaktır. Ayrıca kiracı yatırımcı işletme döneminde iş kazası ve güvenliği rizikolarına karşı işin gerektirdiği ölçüde sigorta yaptıracaktır. Poliçeye daimi mürtehi sıfatı ile OMO ve TOD yazılacaktır. Sözleşme eki sigorta esaslarında belirlenen sigorta rizikolarının gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketinden alınacak tazminat tesisin yenilenmesi ve eski hale getirilmesi dışında hiçbir amaç ve gider için kullanılmayacaktır. Sigorta tazminatı oluşan hasarın giderilmesine yetmediği takdirde eksik kalan meblağ kiracı yatırımcı tarafından karşılanarak tesis eski hale getirilecektir.

11 MÜCBİR SEBEPLER Taraflar gerek inşaat gerekse işletme süresi boyunca Borçlar ve Ticaret Kanunları ve genel hukuk ilkeleri ile mücbir sebep olarak belirlenen genel hallerin bu sözleşme için de geçerli olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak bu genel mücbir sebepler dışında taraflar inşaat aşamasında aşağıda belirtilen hususların da mücbir sebep olarak kabul edileceğini ve bu hallerin oluşması ve kiracı yatırımcının talebi halinde süre uzatımına gidileceğini kararlaştırmışlardır; Kiracı yatırımcı tarafından ÇED raporu ve inşaat ruhsatının alınarak inşaata başlanılabilmesi için zorunlu, Turizm ve Bayındırlık Bakanlıklarınca yapılması gereken imar tadilatının gerçekleşmesinin sözleşmenin imzalanmasını takiben 2 yılı aşması halinde geçen süre, sözleşmenin 7.3. maddesinde öngörülen 5 yıllık süre içinde gerçekleşinceye kadar bu 5 yıllık süreye ilave edilecek, ancak bu ilave süre 3 yılı aşmayacaktır İmar tadilatı sonrası alınması mümkün ÇED raporu için başvuruyu takiben 18 ayı aşan süre yukarıda 7.3. maddede öngörülen 5 yıllık süreye ve maddede belirlenen ek süreye ilave edilecektir Sözleşmenin 7.2. maddesinde belirtilen arazide mevcut kaçak yapıların kaldırılarak işgallere son verilmesi ve taşınmazın kiracıya kullanıma salih şekilde tesliminin sözleşmenin imzalanmasından sonra 2 yıl içinde kiralayanlarca gerçekleştirilememesi halinde 2 yılı aşan süre sözleşmenin 7.3. maddesinde öngörülen 5 yıllık süreye ve maddede belirtilen ek süreye ilave edilecektir. 21. KİRACI YATIRIMCI VE İŞLETMECİNİN İNFİSAHI, İFLASI, ACZ İÇİNE DÜŞMESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ Sözleşmenin imzalanmasından sonra inşaatın sürdüğü ve tesisin henüz işletmeye alınmadığı bir dönemde kiracı yatırımcının infisah ı, iflası hallerinde sözleşme bozulur. Bu durumda yukarıda belirtilen hallerin oluştuğu tarihindeki inşaat değeri mahkemece tayin olunan bilirkişiler aracılığı ile tespit olunur. Tespit edilen bedelin %60 ı kiralayanlarca kiracıya 4 yıl içinde ödenir. Bu süre içinde kiracı yatırımcı her hangi bir faiz talebinde bulunamaz. Bu durumda kiralayanlar tesis veya kompleksi ister kendileri, isterse üçüncü kişiler aracılığı ile ikmal ederek işletir veya işlettirir. Ancak kiralayanların inşaatı aynı şekilde bir yap, işlet devret sözleşmesi ile ikmal ve işletmeye alması halinde kiralayanlar belirlenen bedelin tamamını yukarıda belirtilen 4 yıllık süre sonunu beklemeksizin def aten kiracı yatırımcıya ödemek zorundadır. Bu durumda inşaata yeniden başlandığı tarihten itibaren belirlenen bedel için kiracının Merkez Bankasınca ilan olunan avans faiz oranı tutarında faiz talep hakkı vardır Sözleşmenin maddesinde belirtilen hallerin tesisin işletmeye açılmasından sonra gerçekleşmesi halinde de sözleşme bozulur. Bu halde de otel ve ek tesislerinin değeri mahkeme aracılığı ile belirlenir. Bu değerden işletme süresine tekabül eden değer düşülür. Yani infisah ve iflas tarihine kadarki işletme müddeti (a) ise tüm kullanım müddeti 32 yıl olduğuna göre tespit edilen değer (b) ise, mahsup olunacak değer (c) dir. (C= b/32xa) Bu şekilde bulunan değerin %80 i yukarıda maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde kiralayanlarca kiracıya ödenir. Bu hüküm iflas idaresine karşı da dermayan edilebilir.

12 ve maddelerinde belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda kiralayanların nakdi mal varlığıyla ödeme gücünün olmaması halinde bu durum kiracı yatırımcıya (veya hukuki temsilcilerine) noter kanalıyla bildirilir. Bildirimden itibaren 30 gün içinde kiralayanlardan 2 kişi ve kiracı yatırımcı veya hukuki temsilcisi 1 kişi olmak üzere toplam 3 (üç) kişiden oluşan bir heyet oluşturulur. Bu heyet ve maddelerinde belirtilen koşullara bağlı kalmak veya taraflara bu maddelerde belirtilen koşullara eşit veya daha iyi şartlar sağlayabilecek şekilde sözleşme konusu inşaat veya işletme 3. şahıslara tamamlattırılır veya işlettirilir. 3. şahıslara duyuru, ilan, ihale edilmesi vb. gibi usulü işlemlere oluşan heyet karar verir. 2 yıl içinde talipli çıkmaması hallerinde kiralayanların ödeme sorumluluğu ve kiracı yatırımcının da her türlü talep hakkı ortadan kalkar ve maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde sözleşmenin 21.1., ve madde hükümleri yerine getirilene kadar yürürlükte kalacağı taraflarca peşinen kabul edilmiş sayılacaktır SÖZLEŞMENİN REVİZESİ İşbu sözleşme maddeleri tarafların tamamının mutabakatı halinde (Alan Kullanım Planı ve hükümleri saklı kalmak koşuluyla) revize edilebilir. 23. SÖZLEŞMENİN EKLERİ A- SÖZLEŞMEYE İMZA AŞAMASINDA BAĞLI EKLER a. Alan Kullanım Plan ve Hükümleri (Ek-1) B- SÖZLEŞMEYE İMZA AŞAMASINDAN SONRA BAĞLANACAK EKLER a. Yer teslim tutanağı b. Uygulama projeleri (Ek-2) c. Sigorta poliçesi 24. TEBLİGAT Taraflar her türlü adres değişikliğini birbirlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu bildirimin yapılmamış olması halinde bu sözleşmede mevcut taraf adreslerine yapılacak tebliğ ve bildirimler tarafa ulaşmamış bile olsa yapılmış addolunacaktır. 25. İHTİLAFLARIN HALLİ Bu sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Serik ve Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI Kaşe ve Yetkili İmzalar T.ORMANCILAR DERNEĞİ Kaşe ve Yetkili İmzalar EKOPARK Turizm İnşaat San ve Tic. A.Ş. Kaşe ve Yetkili İmzalar

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı