Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Erdemir Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize yass çelikler, so uk haddelenmifl metalin s cak dald rma prosesi ile, her iki yüzeyinin de çinko tabakas ile kaplanmas sonucu üretilirler. Çelik yüzeyinde çinko kaplaman n oluflturulmas ndan sonra, indüksiyon ile s tma sonucunda ara yüzeydeki kaplaman n çinkodemir alafl m tabakas na dönüfltürülmesi ile galvanile yass çelikler üretilir. Atmosfere aç k alanlarda malzemede oluflacak korozyonu engellemeye ve malzeme ömrünü art rmaya yönelik yap lan bu kaplama ifllemi ile üretilen galvanizlenmifl malzemeler, özellikle otomotiv sektörü ve d fl yüzey kaplama yapan sektörlerin en önemli girdisini oluflturmaktad r. Galvanize/galvanile çelikler kromatlama ve/veya ya lama ile pasive edilerek, yüzeyde oluflturulan çinko kaplaman n korunumu sa lanmaktad r. Galvanizlenmifl malzemelerin yüzey kaliteleri, uluslararas standartlar baz al narak A, B ve C (en iyi) yüzey olmak üzere, üç farkl yüzey kalitesinde üretilmektedir. Avantajlar Korozyon direnci: Kaplamadaki çinkonun do as nda bulunan metali korozif elementlere karfl bariyer kurarak korumas nedeniyle, mükemmel bir korozyon direnci sa lamaktad r. En iyi kullan m ömrü kaplaman n kal nl na ve ortam n fliddetine (nemli, tuzlu v.b.) ba l d r. Mükemmel yüzey görünümü: C yüzey kalitesi görünür yüzey uygulamalar nda sorunsuz olarak kullan lmaktad r. fiekillendirilebilirlik: Galvanizli çelikler ekstra derin çekilebilirlik ve bükme istenen parça üretimlerinde rahatl kla kullan l r. Boyanabilirlik: Do ru ön ifllemlerin (yüzey ifllemleri, ya alma v.b.) yap lmas akabinde boyanabilir haldedir. Kaynaklanabilirlik: Birçok bilinen kaynak prosesleri ile kaynaklanabilir. Galvanile ürünler galvanizli ürünlere göre daha gelifltirilmifl punta kaynaklanabilirli ine sahiptir. Genel Uygulama Alanlar Otomotiv sektörünün gelifltirilmifl korozyon direnci ve boya adhezyonu gereksinimlerini en üst düzeyde karfl layan galvanize/galvanile ürünlerin, otomotiv endüstrisindeki kullan m özellikle son y llarda çok artm flt r. Günümüzde ço u otomobil üreticileri hem iç yüzey hem de d fl yüzey parça üretimlerinde galvanize/galvanile saclar kullanarak, ürettikleri araçlara korozyona karfl ömür boyu garanti verebilmektedir. S cak dald rma galvanize/galvanile çelikler araç gövdesinin çeflitli parçalar nda kullan lmaktad r. Yap sektöründe s cak dald rma galvanize/galvanile çelikler genifl bir kullan m alan na sahiptir. Uygulanacak alan n atmosferik flartlar na ve istenilen korozyon direncine ba l olarak de iflik kaplama kal nl klar nda çat, kap, fens, profil gibi çeflitli uygulamalarda kullan l r. Beyaz eflya sektöründe görünmeyen (iç) yüzeylerde kullan lan galvanizli saçlar n, görünür (d fl) yüzeylerde de kullan lmaya bafllanmas yla birlikte, beyaz eflya ürünleri parçalar n n büyük bir bölümü galvanizli saclardan üretilmeye bafllanm flt r

5 Galvanize/Galvanile Ürünler Kalite Dizini Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullan m Alanlar ve Standart Karfl l klar Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Erdemir Kalite No. Standart Standart Karfl l Kalite 1311 DIN EN DX51 D + Z 1312 DIN EN DX52 D + Z 1313 DIN EN DX53 D + Z So uk flekillendirmeye uygun düflük karbonlu 1314 DIN EN DX54 D + Z çinko ile kaplanm fl galvanize çelikler 1315 DIN EN DX56 D + Z 311 A2DC05-Erdemir FR XE-Erdemir RN A3 DC06-Erdemir FR XES-Erdemir RN DIN EN DX51 D + ZF 1412 DIN EN DX52 D + ZF 1413 DIN EN DX53 D + ZF So uk flekillendirmeye uygun düflük karbonlu 1414 DIN EN DX54 D + ZF çinko - demir alafl m ile kaplanm fl 1415 DIN EN DX56 D + ZF galvanile çelikler 410 SCGA 270C-Erdemir TY SCGA 270C-Erdemir TY SCGA 270D-Erdemir TY SCGA 270D-Erdemir TY DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z Çinko ile kaplanarak 1124 A7-Erdemir FR galvanize edilmifl f r n sertleflmeli çelikler 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z 1218 DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF Çinko - demir alafl m ile kaplanarak 1226 DIN EN HC260BD + ZF galvanile edilmifl f r n sertleflmeli çelikler 1230 DIN EN HC300BD + ZF 482 SCGA 340BH-Erdemir TY Çinko ile kaplanarak galvanize edilmifl refosforize çelikler 1522 DIN EN HC220PD + Z Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun galvanize edilmifl çift fazl çelikler 1660 Erdemir DIN EN S220GD + Z 1325 DIN EN S250GD + Z 1328 DIN EN S280GD + Z 1332 DIN EN S320GD + Z Çinko ile kaplanarak 1335 DIN EN S350GD + Z galvanize edilmifl yap çelikleri 355 F1 Gr. 250-Erdemir FR XE-320D-Erdemir RN F1 Gr. 300-Erdemir FR XE-360D-Erdemir RN DIN EN S220GD + ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Çinko - demir alafl m ile kaplanarak 1428 DIN EN S280GD + ZF galvanile edilmifl yap çelikleri 1432 DIN EN S320GD + ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF 170 (1) Tabloda belirtilen Di er standart karfl l klar malzemelerin tam veya benzer karfl l klar olabilir; bu nedenle, belirlenen ürünün di er standarda uygunlu u garanti edilmemektedir. Di er standart karfl l klar na göre seçilen malzemenin kullan m alan na tam olarak uygunlu u, ancak deneme üretim neticesinde belirlenebilir.

6 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Benzer Standart Karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No DIN EN Fe PO2 G Z DX51 D + Z ASTM A653 CS Type C JIS 3302 (1987) SGCC DIN EN Fe PO3 G Z DX52 D + Z ASTM A653 CS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO5 G Z DX53 D + Z ASTM A653 FS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z ASTM A653 DDS Type A JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO7 G Z DX56 D + Z ASTM A653 EDDS DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z DIN EN Fe PO5 G Z DX53 D + Z ASTM A653(97) FS DIN EN Fe PO7 G Z DX56 D + Z DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z DIN EN Fe PO2 G ZF DX51 D + ZF ASTM A653 CS Type C JIS 3302 (1987) SGCC DIN EN Fe PO3 G ZF DX52 D + ZF ASTM A653 CS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 FS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO6 G ZF DX54 D + ZF ASTM A653 DDS Type A JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF ASTM A653 EDDS DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 DQ DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 DQ DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 SHS Gr Kalite Dizini DIN EN Fe E 220 G Z S220GD + Z ASTM A653 SS Gr DIN EN Fe E 250 G Z S250GD + Z ASTM A653 SS Gr.255 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G Z S280GD + Z ASTM A653 SS Gr.275 JIS SGC DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z ASTM A653 HSLAS Gr.340 JIS SGC DIN EN Fe E 350 G Z S350GD + Z ASTM A653 HSLAS Gr.380 Class 2 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G Z S250GD + Z 179 DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z 179 DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z 179 DIN EN Fe E 350 G Z S350GD + Z DIN EN Fe E 220 G ZF S220GD + ZF ASTM A653 SS Gr DIN EN Fe E 250 G ZF S250GD + ZF ASTM A653 SS Gr.255 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G ZF S280GD + ZF ASTM A653 SS Gr.275 JIS SGC DIN EN Fe E 320 G ZF S320GD + ZF ASTM A653 HSLAS Gr.340 JIS SGC DIN EN Fe E 350 G Z F S350GD + ZF ASTM A653 HSLAS Gr.380 Class 2 JIS SGC

7 Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko le Kaplanm fl (Galvanize) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S Ti No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max. max DIN EN DX51D + Z Fe P02 G Z 1312 DIN EN DX52D + Z Fe P03 G Z 1313 DIN EN DX53D + Z Fe P05 G Z 1314 DIN EN DX54D + Z Fe P06 G Z 1315 DIN EN DX56D + Z - Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) (2) R e / Rp 0.2 R m A 80 r 90 n 90 Standart Karfl l Garanti Süreleri N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki Mekanik Akma zi (4) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN De erler Oluflumu min. min. min DIN EN DX51D + Z Fe P02 G Z 1 ay 1 ay 1312 (3) DIN EN DX52D + Z Fe P03 G Z 1 ay 1 ay 1313 DIN EN DX53D + Z Fe P05 G Z 6 ay 6 ay 1314 DIN EN DX54D + Z Fe P06 G Z 6 ay 6 ay 1315 DIN EN DX56D + Z - 6 ay 6 ay ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5) 0.21 ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- % uzama de erleri, kaplama dahil 0.50 mm < d 0.70 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 2 puan, d 0.50 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 4 puan düflürülür. 3- Akma dayan m de eri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 4- Garanti süreleri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 5- Kal nl 1.5 mm nin üstünde olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan düflürülür. 172

8 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Galvanize Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (5) Min. Kaplama Kaplama A rl Erdemir A rl (g/m 2 ) Kalite (g/m 2 ) Triple Single Yüzey Kalitesi No. spot test spot test Pulsuz Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (1) A, B, C (4) A, B, C A (3) 450 (1) A (3) A, B, C A, B, C A, B, C 225 (1) A, B, C (4) 275 (2) A, B, C (4) Çelik Kaliteleri 1- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r , 1314, 1315 kaliteler için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- A yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 4- A, B ve C yüzey kaliteleri için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 5- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Galvanile Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 173

9 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko le Kaplanm fl (Galvanize) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 311 Otomotiv A2 DC05-Erdemir FR02 DIN EN DX54D +Z Otomotiv XE-Erdemir RN04 DIN EN DX53D +Z Otomotiv A3 DC06-Erdemir FR03 DIN EN DX56D +Z Otomotiv XES-Erdemir RN05 DIN EN DX54D +Z Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) R e R m A 80 r 90 n 90 Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. min. 311 (2) (3) Otomotiv A2 DC05-Erdemir FR05 DIN EN DX54D +Z 312 (2) Otomotiv XE-Erdemir RN04 DIN EN DX53D +Z 323 (2) (3) Otomotiv A3 DC06-Erdemir FR03 DIN EN DX56D +Z 324 (2) Otomotiv XES-Erdemir RN05 DIN EN DX54D +Z (4) 0.20 (4) ( ) ( ) ( ) ( ) (4) 0.22 (4) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 312, 324 kaliteler için µm ; 311, 323 kaliteler için µm 3- Akma mukavemeti de erleri, d (kal nl k, mm) 0.50 için 40 N/mm 2, 0.50 < d 0.70 için 20 N/mm 2 art r labilir. 4- r 90 ve n 90 de erleri, sadece d > 0.50 olan ürünlere uygulanabilir. 174

10 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko - Demir Alafl m le Kaplanm fl (Galvanile) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S Ti No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max. max DIN EN DX51D + ZF Fe P02 G ZF 1412 DIN EN DX52D + ZF Fe P03 G ZF 1413 DIN EN DX53D + ZF Fe P05 G ZF 1414 DIN EN DX54D + ZF Fe P06 G ZF 1415 DIN EN DX56D + ZF - Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) (2) R e / Rp 0.2 R m A 80 r 90 n 90 Standart Karfl l Garanti Süreleri N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki Mekanik Akma zi (4) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN De erler Oluflumu min. min. min DIN EN DX51D + ZF Fe P02 G ZF 1 ay 1 ay ( ) 1412 (3) DIN EN DX52D + ZF Fe P03 G ZF 1 ay 1 ay ( ) ( ) 1413 DIN EN DX53D + ZF Fe P05 G ZF 6 ay 6 ay ( ) ( ) 1414 DIN EN DX54D + ZF Fe P06 G ZF 6 ay 6 ay ( ) ( ) 1415 DIN EN DX56D + ZF - 6 ay 6 ay (5) (6) 0.20 (6) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- % uzama de erleri, kaplama dahil 0.50 mm < d 0.70 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 2 puan, d 0.50 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 4 puan düflürülür. 3- Akma dayan m de eri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 4- Garanti süreleri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 5- Kal nl 1.5 mm'nin üstünde olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan düflürülür. 6- Kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan ve n 90 de eri 0.01 puan düflürülür. 175

11 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko-Demir Alafl m le Kaplanm fl (Galvanile) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 410 (1) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY05 DIN EN DX53D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY06 DIN EN DX53D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY07 DIN EN DX56D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY08 DIN EN DX56D + ZF Mekanik özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 410, 430 kaliteler için 0.40 d < 1.00 ; 411 kalite için 1.00 d < 1.60 ; 431 kalite için 1.00 d < 2.00 Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) R e R m A 80 r n Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. min. 410 (2) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY05 DIN EN DX53D + ZF 411 (2) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY06 DIN EN DX53D + ZF 430 (2) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY07 DIN EN DX56D + ZF 431 (2) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY08 DIN EN DX56D + ZF 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 410, 411, 430, 431 kaliteler için µm ( ) (27.6) ( ) (27.6) ( ) (27.6) ( ) (27.6)

12 Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max DIN EN S220GD + Z Fe E 220 G Z 1325 DIN EN S250GD + Z Fe E 250 G Z 1328 DIN EN S280GD + Z Fe E 280 G Z 1332 DIN EN S320GD + Z Fe E 320 G Z 1335 DIN EN S350GD + Z Fe E 350 G Z Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e / Rp 0.2 (1) (3) R m Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN min. min. min DIN EN S220GD + Z Fe E 220 G Z 1325 DIN EN S250GD + Z Fe E 250 G Z 1328 DIN EN S280GD + Z Fe E 280 G Z 1332 DIN EN S320GD + Z Fe E 320 G Z 1335 DIN EN S350GD + Z Fe E 350 G Z 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Kaplama dahil kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için % uzama de erleri 2 puan düflürülür. 3- Çekme dayan m n n, geniflli i 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olan bir aral k içinde de iflmesi beklenir. A 80 (2) (22.4) (30.6) (25.5) (33.6) (28.6) (36.7) (32.6) (39.8) (35.7) (42.8)

13 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri çin Kaplama Özellikleri (4) ki Yüzey ki Yüzey Min. Kaplama Kaplama A rl Erdemir A rl (g/m 2 ) Kalite (g/m 2 ) Triple Single Yüzey Kalitesi No. spot test spot test Pulsuz Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (1) A, B, C (3) A, B, C A 450 (1) A (2) 1- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 2- A yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- B ve C yüzey kaliteleri için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 4- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. Çinko - Demir Alafl m le Kaplanarak Galvanile Edilmifl Yap Çelikleri çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 178

14 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Nb V No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 355 Otomotiv F1 Gr. 250-Erdemir FR04 DIN EN S250GD +Z Otomotiv XE-320D-Erdemir RN06 DIN EN S320GD +Z Otomotiv F1 Gr. 300-Erdemir FR05 DIN EN S280GD +Z Otomotiv XE-360D-Erdemir RN07 DIN EN S350GD +Z Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Katlama Erdemir R e (1) R m A 50 A 80 (Enine, ) Kalite Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) Mandrel çap No. Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (d: kal nl k) Sektör Standart Standart min. min. min. 355 (2) Otomotiv F1 Gr. 250-Erdemir FR04 DIN EN S250GD +Z 366 (2) Otomotiv XE-320D-Erdemir RN06 DIN EN S320GD +Z 367 (2) Otomotiv F1 Gr. 300-Erdemir FR05 DIN EN S280GD +Z 372 (2) Otomotiv XE-360D-Erdemir RN07 DIN EN S350GD +Z 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 355, 367 kaliteler için µm ; 366, 372 kaliteler için µm d ( ) (35.7) d ( ) ( ) d ( ) (40.8) d ( ) ( )

15 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko - Demir Alafl m le Kaplanarak Galvanile Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max DIN EN S220GD + ZF Fe E 220 G ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Fe E 250 G ZF 1428 DIN EN S280GD + ZF Fe E 280 G ZF 1432 DIN EN S320GD + ZF Fe E 320 G ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF Fe E 350 G ZF Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e / Rp 0.2 (1) (3) R m Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN min. min. min DIN EN S220GD + ZF Fe E 220 G ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Fe E 250 G ZF 1428 DIN EN S280GD + ZF Fe E 280 G ZF 1432 DIN EN S320GD + ZF Fe E 320 G ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF Fe E 350 G ZF 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Kaplama dahil kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için % uzama de erleri 2 puan düflürülür. 3- Çekme dayan m n n, geniflli i 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olan bir aral k içinde de iflmesi beklenir. A 80 (2) (22.4) (30.6) (25.5) (33.6) (28.6) (36.7) (32.6) (39.8) (35.7) (42.8) 180

16 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Harden ng) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) (2) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Ti + Nb + V % Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Mekanik Özellikler (2) Erdemir Kalite No. Rp 0.2 A 80 r 90 n 90 veya R e BH 2 (1) R m (%) N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) 181

17 Galvanize/Galvanile Ürünler F r n Sertleflmeli Çeliklerin Katlama Testi çin Uygulanan Mandrel Çaplar Katlama (1) (en., 180 o ) Erdemir kmç Kalite (d: kal nl k) No. d < 1.5 mm d 1.5 mm 1118, , , , Kaplama kal nl 25 µm nin üstünde olan her tip kaplamal ürün için, mandrel çap 1d ölçüsünde art r l r. F r n Sertleflmeli Galvanize Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Pulsuz spot test spot test Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (2) A, B, C (3) 275 (2) A, B, C (3) 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 2- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- C yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 182

18 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler F r n Sertleflmeli Galvanile Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C Çelik Kaliteleri 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 183

19 Galvanize/Galvanile Ürünler Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite Standart Karfl l C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max A7-Edemir FR Ti + Nb + V + B % Mekanik Özellikler (2) Rp 0.2 A 80 Erdemir veya R e BH 2 (1) R m (%) Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min A7-Edemir FR ( ) (3.6) ( ) 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. 184

20 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko-Demir Alafl m Kaplanarak Galvanile Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) (2) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF 1226 DIN EN HC260BD + ZF 1230 DIN EN HC300BD + ZF Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Ti + Nb + V % Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Mekanik Özellikler (2) Erdemir Kalite No. 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. Rp 0.2 A 80 r 90 n 90 (1) veya R e BH 2 R m (%) N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF 1226 DIN EN HC260BD + ZF 1230 DIN EN HC300BD + ZF ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) 185

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 S cak Haddelenmifl Ürünler S cak Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 20 > Kalite Dizini 30 > Çelik Kaliteleri 81 > Üretim Limitleri 109 > Toleranslar 124 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir.

İki ya da daha çok metalin yüksek sıcaklıkta karıştırılmasıyla metal alaşımları elde edilir. METALLER Çok eskiden beri kullanılmakta olan bir yapı malzemesidir. Diğer yapı malzemelerine göre deformasyon, eğilme, gerilme, uzama, kırılma bakımından daha dayanıklı olmaları nedeniyle, kullanış yerleri

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke)

Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Kalay/Krom Kapl Yass Çelik Ürünler (Teneke) 206 > Kalite Dizini 208 > Çelik Kaliteleri 213 > Üretim Limitleri 217 > Toleranslar 223 > Paketleme www.erdemir.com.tr 203 01 Önsöz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ

Çolakoğlu Metalurji SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ SICAK HADDELENMİŞ RULO (HRC) ÜRETİM BİLGİLERİ Kalınlık : 1,2-25,4 mm Genişlik : 800-1650 mm Bobin Ağırlığı : 10-39 ton Mandrel Çapı : 762 mm Not : Tablolarda belirtilen ÇOLAKOĞLU kimyasal analiz değerleri

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 5 Çeliklerin standartları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Standartlar Örnek TSE Türk Standartları Ensititüsü ASTM American Society for

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları. ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton)

ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları. ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton) ERDEMİR Yürürlükteki Sipariş Peşinat ve Finansman Oranları Sipariş peşinatı oranı toplam mal bedeli üzerinden % 0 uygulanmaktadır. Sipariş Ödeme Koşulları :.) Peşin satışlarda uygulanacak indirim oranı

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ

KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ KAPLAMALI ÜRÜNLER VE MMK METALURJİ Aralık 2015 50 ye Yakın Sektör Beyaz Eşya Prefabrik Yapılar Isıtma, Havalandırma, Soğutma Soğuk Hava Depoları Güneş Paneli Hava Kanalı Kablo Kanalı Elektrik Panosu Yükseltilmiş

Detaylı

GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR

GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR ÜRÜN BAZ FİYATLARI ($/ton) ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLER BAZ FİYAT 0 1 TENEKE/KROM KAPLI ÜRÜNLER TNRS,TFRS,DTNRS 1240 TNR,TFR,DTNR 1200 2 GALVANİZLİ ÜRÜNLER GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF 870 4 3 5 6

Detaylı

GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR RKK,R,HRU,HRUKK,THRU,TR,TRKK,HCKK,TCKK,BCKK,BRKK 720

GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF CCR,CCRK,CCRD,CCRS,CCRSK,CR,CRK,CRS,CRSK,CCRDS,ICCR RKK,R,HRU,HRUKK,THRU,TR,TRKK,HCKK,TCKK,BCKK,BRKK 720 ÜRÜN BAZ FİYATLARI ($/ton) ÜRÜN GRUBU ÜRÜNLER BAZ FİYAT 0 1 TENEKE/KROM KAPLI ÜRÜNLER TNRS,TFRS,DTNRS 1190 TNR,TFR,DTNR 10 2 GALVANİZLİ ÜRÜNLER GZR,GZRS,GFR,GFRS,GZRD,GFRD,GFRK,GZRK,GZRF 820 4 3 SOĞUK

Detaylı

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar

İçerik. Erdemir Grup Tanıtımı. Standart ve Standardizasyon. Demir çelik sektöründe standartların kullanımı. Standartların sağladıkları faydalar Standartların Demir Çelik Sektöründe Kullanımı ve Sağladıkları Faydalar Karabük Üniversitesi 17 Ekim 2014 Kenan Candar ERDEMİR Kalite Metalurji Müdürlüğü İçerik Erdemir Grup Tanıtımı Standart ve Standardizasyon

Detaylı

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K

ÜRÜN KATALO U BM TEKN K TR ÜRÜN KATALO U BM TEKN K HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindi imiz tecrübe ile siz de erli mü terilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ula t rmay hedefliyoruz. 2009 y l ndan

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 1.. Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün Açıklama Baz TNR Kalay kaplı teneke rulo 9 TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262

Genel Bilgiler 14. Kalite Dizini 18. Çelik Kaliteleri 32. Genel Bilgiler 190. Kalite Dizini 194. Çelik Kaliteleri 198. Genel Bilgiler 262 Ürün Kataloğu 2013 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş 147

Detaylı

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu

Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Sardogan Endüstri ve Ticaret Boru Kataloğu Çelik Borulara Uygulanan Başlıca Standartlar /Main Standards Applicated for the Pipes Standartlar / Standards Konu / Subject DIN 2615 Özel kalite istekleri içermeyen

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton)

ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton) ERDEMİR Kabul Edilecek Minimum Sipariş Miktarları (Ton). Aşağıdaki tablolarda belirtilen en az sipariş miktarları tüm sipariş miktarları için geçerlidir. En az sipariş miktarları ile ilgili kısıtlar uygulanırken

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1)..8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR TNRS Kalay kaplı teneke sac 13 DTNR Kalay kaplı, çok ince teneke

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 21.6.8 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1) 9.7.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. TENEKE FİYAT LİSTESİ Sayfa (1/1).9.9 Tarihinden itibaren geçerlidir. KDV hariç $/ton, FOT/FOB Kdz.Ereğli fiyatlarıdır. 1. Baz Fiyat Ürün TNR Açıklama Kalay kaplı teneke rulo TNRS Kalay kaplı teneke sac

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU ÜRÜN KATALOĞU SEMBOL VE KISALTMALAR 6 ÜRÜN DAĞILIMI VE SERTİFİKALAR 9 İNDEKS 13 Yassı Çelik Ürün leri ve Kullanım Alanları 15 Nervürlü İnşaat Çeliği leri / Kaya Bulonu (Helical

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr

Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Bu güce güvenin. www.ech.com.tr Genel Müdürlük : Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 19. Cadde No: 32 Melikgazi - Kayseri Tel: (352) 207 84 00 Faks: (352) 207 84 20 stanbul Bölge Müdürlü ü : Bankalar Cad.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI

Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 148 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 5 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM *Sınıf Masası

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI TEKSTİL ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK ihtiyacı yer altı kömür işletmelerinde kullanılmak üzere TS EN ISO 22721 standartlarına uygun ve EN 14973 standardı C1 sınıfında aşağıda

Detaylı

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Ürün Tanımı Assan Panel 900 CS ürünü yüzeyinde kullanılan ve bakterilere karşı tam koruma sağlayan özel boyası sayesinde soğuk odalarda kullanılabilir. Çift taraflı

Detaylı

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi.

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi. SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vmak.com Ç NDEK LER SERT LEH M ALAfiIMLARI 2 CP CPS S B A BAKIR-FOSFOR SERT LEH M ALAfiIMLARI BAKIR-FOSFOR-GÜMÜfi SERT LEH M

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi

Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Demir Esaslı Malzemelerin İsimlendirilmesi Malzemelerin listelerde, tablolarda ve raporlarda kısa ve tam olarak belirtilmesi için (Alman normu DIN e göre) iki olanak vardır: a) DIN 17007 ye göre malzeme

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL

YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL YASSI VE YAPISAL ÇEL K FLAT AND STRUCTURAL STEEL SICAK HADDELENM fi BOB N TEKN K ÖZELL KLER I HOT ROLLED COIL TECHNICAL SPECIFICATIONS TOSÇEL K KAL TE TOSÇEL K GRADE TOS-2711 STANDART KAL TES STANDARD

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ

EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ 1 EK 2. BİRİMLER, DÖNÜŞÜM FAKTÖRLERİ, ISI İÇERİKLERİ (Ref. e_makaleleri) BİRİMLER Temel Birimler uzunluk, metre kütle, kilogram zaman, saniye elektrik akımı, amper termodinamik sıcaklık, Kelvin Zaman bir

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129

Detaylı