Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler"

Transkript

1 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler 170 > Kalite Dizini 172 > Çelik Kaliteleri 191 > Üretim Limitleri 196 > Toleranslar 200 > Paketleme

2 Önsöz De erli Müflterilerimiz, Neredeyse yar m as rd r sizler için çelik üretiyor, çeli in yüksek dayan m gücünü, yüksek flekillenebilirlik ve ifllevsel oldu u kadar estetik araçlar oluflturabilme özelli ini, esnekli ini uygulama alanlar n zda hizmetinize sunuyoruz. Çeli in yüzy llard r süregelen öyküsü içinde genç ve dinamik, cumhuriyetimizin öyküsü içinde ise köklü ve güvenilir bir kurulufl olarak ürün kalitemizi ve çeflitlili imizi art rarak üretmeye devam ediyoruz. 1965'ten gelece e uzanan yolculu umuzda, kapasite, teknoloji, insan kayna, kalite gibi her alanda sürekli geliflme ilkemiz do rultusunda ve müflterilerimizin taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlar n göz önüne alarak yat r mlar m z aral ks z sürdürüyoruz. sdemir'de gerçeklefltirdi imiz modernizasyon ve dönüflüm yat r mlar Erdemir Grubu'nun ülkemizdeki yass mamul aleyhine olan dengesizli i gidermeye yönelik önemli bir ad m d r. 27 fiubat 2006 tarihinde yönetimi ülkemizin en büyük gruplar ndan biri olan OYAK'a geçen ERDEM R, OYAK misyon, vizyon ve de erleri do rultusunda gerek yönetim anlay fl gerekse ifl yap fl biçimleriyle yeniden yap lanmakta ve bu yeni yap içerisinde hepimiz için daha güvenli ve uzun soluklu iflbirlikleri kurulmas anlay fl önemli bir yer tutmaktad r. fiu anda sat fla sunulan toplam 305 adet ERDEM R kalitesi bulunmaktad r. Ulusal/uluslararas sertifikalar olan TS 3813 EN 10130, TS 2162 EN 10025, TS EN 10202, Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Community Europe (CE) taraf ndan onaylanm fl toplam 82 ve ulusal/uluslararas standartlara uygun veya karfl l k olarak üretilmekte olan toplam 268 adet kalitemizin gelifltirilmesinde siz müflterilerimizin talepleri ve iflbirli i bizler için yol gösterici olmufltur. Yo un rekabetin yafland, küreselleflmeyle birlikte sermayenin oldukça hareketli oldu u bu pazarda, hizmet verdi imiz sektörlerle ortak stratejilerin gelifltirilmesi giderek önem kazanmaktad r. Sektörler aras bilgi ak fl n n sa lanmas, gelece e yönelik projelerin paylafl lmas ve bu projelerin hayata geçirilmesi için ortak çal flma platformlar n n oluflturulmas, iflbirliklerimizin hepimiz için de er yaratarak artmas n sa layacakt r. Müflterilerimizin yan s ra tüm paydafllar m za karfl sorumluluklar m z yerine getirmeye büyük özen gösteriyor, çal flanlar m z ve tedarikçilerimizle kurdu umuz iliflkilerin, kalitemizi do rudan etkileyen unsurlar oldu unu unutmuyoruz. Tüm üretim süreçlerimizde çevresel etkilerimizin yönetilmesini, gelecek nesillere karfl en önemli sorumlulu umuz olarak ele al yoruz. Siz müflterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, üretici olarak bizim süreçlerimiz ile, kullan c olarak siz müflterilerimizin süreçlerinin uyumland r lmas nda Müflteri Teknik Hizmetleri Süreci ekibimizin ve tüm ilgili birimlerimizin her türlü soru ve talepleriniz için sizlere yard ma haz r oldu undan emin olman z istiyoruz. flbirliklerimizin güçlenerek devam n diliyor, bu katalo u hizmetinize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sayg lar mla, O uz ÖZGEN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 5

3 Hat rlatma, K saltma ve Semboller Girifl ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Tablolarda gösterilen ERDEM R kimyasal limitleri, referans de erlerdir ve sadece bilgi maksad yla verilmifltir. Aksi belirtilmedikçe, kal nl k daima "anma kal nl " olarak kabul edilecektir. Anma kal nl, müflterinin belirtti i tolerans aral n n ortas ndaki kal nl k de eridir. Katalogda bulunmayan di er ebatlar için, lütfen iliflkili oldu unuz Sat fl Birimi'ne sorunuz. Çelik kaliteleri ve ürünlerimizin teknik spesifikasyonlar hakk nda daha fazla bilgi almak istiyorsan z, lütfen Kalite & Teknoloji Departman n aray n z. Kimyasal Elementler çin Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Element C Karbon Mn Mangan P Fosfor S Kükürt Si Silis Al Alüminyum Cu Bak r N Azot O Oksijen H Hidrojen Ca Kalsiyum Ti Titanyum V Vanadyum Cr Krom Ni Nikel Mo Molibden Nb Niyobyum (Kolombiyum) B Bor Sn Kalay Fe Demir Zn Çinko Pb Kurflun As Arsenik W Volfram (Tungsten) Fiziksel Testlerde Kullan lan K saltma ve Semboller Sembol Anlam Akma dayan m R e R m Çekme dayan m Rp0,2 Yüksek s cakl kta akma dayan m BH 2 Is tmadan sonra akma dayan m ndaki art fl miktar A Uzama (%) A 5 Uzama (L o =5.65 x So) A 50 Uzama (L o =50 mm) A 80 Uzama (L o =80 mm) A 100 Uzama (L o =100 mm) A 200 Uzama (L o =200 mm) S o Test çubu unun kesit alan (mm 2 ) L o Test çubu unun ilk ölçü uzunlu u d Anma kal nl (mm) t Ton r Kal c uzama oran n Uzama sertleflmesi üssü R a Yüzey pürüzlülü ü (µm) Darbe Darbe testi KV c Darbe enerjisi (J) S c. Test s cakl ( C) Katlama Katlama testi kmy Katlama mandrel yar çap kmç Katlama mandrel çap en. Enine test çubu u boy. Boyuna test çubu u HRB Rockwell-B sertli i min. En az max. En çok = Eflit < Küçük Küçük veya eflit > Büyük Büyük veya eflit Hat rlatma, K saltma ve Semboller 7

4 Galvanize/Galvanile Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Galvanize yass çelikler, so uk haddelenmifl metalin s cak dald rma prosesi ile, her iki yüzeyinin de çinko tabakas ile kaplanmas sonucu üretilirler. Çelik yüzeyinde çinko kaplaman n oluflturulmas ndan sonra, indüksiyon ile s tma sonucunda ara yüzeydeki kaplaman n çinkodemir alafl m tabakas na dönüfltürülmesi ile galvanile yass çelikler üretilir. Atmosfere aç k alanlarda malzemede oluflacak korozyonu engellemeye ve malzeme ömrünü art rmaya yönelik yap lan bu kaplama ifllemi ile üretilen galvanizlenmifl malzemeler, özellikle otomotiv sektörü ve d fl yüzey kaplama yapan sektörlerin en önemli girdisini oluflturmaktad r. Galvanize/galvanile çelikler kromatlama ve/veya ya lama ile pasive edilerek, yüzeyde oluflturulan çinko kaplaman n korunumu sa lanmaktad r. Galvanizlenmifl malzemelerin yüzey kaliteleri, uluslararas standartlar baz al narak A, B ve C (en iyi) yüzey olmak üzere, üç farkl yüzey kalitesinde üretilmektedir. Avantajlar Korozyon direnci: Kaplamadaki çinkonun do as nda bulunan metali korozif elementlere karfl bariyer kurarak korumas nedeniyle, mükemmel bir korozyon direnci sa lamaktad r. En iyi kullan m ömrü kaplaman n kal nl na ve ortam n fliddetine (nemli, tuzlu v.b.) ba l d r. Mükemmel yüzey görünümü: C yüzey kalitesi görünür yüzey uygulamalar nda sorunsuz olarak kullan lmaktad r. fiekillendirilebilirlik: Galvanizli çelikler ekstra derin çekilebilirlik ve bükme istenen parça üretimlerinde rahatl kla kullan l r. Boyanabilirlik: Do ru ön ifllemlerin (yüzey ifllemleri, ya alma v.b.) yap lmas akabinde boyanabilir haldedir. Kaynaklanabilirlik: Birçok bilinen kaynak prosesleri ile kaynaklanabilir. Galvanile ürünler galvanizli ürünlere göre daha gelifltirilmifl punta kaynaklanabilirli ine sahiptir. Genel Uygulama Alanlar Otomotiv sektörünün gelifltirilmifl korozyon direnci ve boya adhezyonu gereksinimlerini en üst düzeyde karfl layan galvanize/galvanile ürünlerin, otomotiv endüstrisindeki kullan m özellikle son y llarda çok artm flt r. Günümüzde ço u otomobil üreticileri hem iç yüzey hem de d fl yüzey parça üretimlerinde galvanize/galvanile saclar kullanarak, ürettikleri araçlara korozyona karfl ömür boyu garanti verebilmektedir. S cak dald rma galvanize/galvanile çelikler araç gövdesinin çeflitli parçalar nda kullan lmaktad r. Yap sektöründe s cak dald rma galvanize/galvanile çelikler genifl bir kullan m alan na sahiptir. Uygulanacak alan n atmosferik flartlar na ve istenilen korozyon direncine ba l olarak de iflik kaplama kal nl klar nda çat, kap, fens, profil gibi çeflitli uygulamalarda kullan l r. Beyaz eflya sektöründe görünmeyen (iç) yüzeylerde kullan lan galvanizli saçlar n, görünür (d fl) yüzeylerde de kullan lmaya bafllanmas yla birlikte, beyaz eflya ürünleri parçalar n n büyük bir bölümü galvanizli saclardan üretilmeye bafllanm flt r

5 Galvanize/Galvanile Ürünler Kalite Dizini Galvanize ve Galvanile Ürünlerin Kullan m Alanlar ve Standart Karfl l klar Genel Kullan m Alan ve Bafll ca Özelli i Erdemir Kalite No. Standart Standart Karfl l Kalite 1311 DIN EN DX51 D + Z 1312 DIN EN DX52 D + Z 1313 DIN EN DX53 D + Z So uk flekillendirmeye uygun düflük karbonlu 1314 DIN EN DX54 D + Z çinko ile kaplanm fl galvanize çelikler 1315 DIN EN DX56 D + Z 311 A2DC05-Erdemir FR XE-Erdemir RN A3 DC06-Erdemir FR XES-Erdemir RN DIN EN DX51 D + ZF 1412 DIN EN DX52 D + ZF 1413 DIN EN DX53 D + ZF So uk flekillendirmeye uygun düflük karbonlu 1414 DIN EN DX54 D + ZF çinko - demir alafl m ile kaplanm fl 1415 DIN EN DX56 D + ZF galvanile çelikler 410 SCGA 270C-Erdemir TY SCGA 270C-Erdemir TY SCGA 270D-Erdemir TY SCGA 270D-Erdemir TY DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z Çinko ile kaplanarak 1124 A7-Erdemir FR galvanize edilmifl f r n sertleflmeli çelikler 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z 1218 DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF Çinko - demir alafl m ile kaplanarak 1226 DIN EN HC260BD + ZF galvanile edilmifl f r n sertleflmeli çelikler 1230 DIN EN HC300BD + ZF 482 SCGA 340BH-Erdemir TY Çinko ile kaplanarak galvanize edilmifl refosforize çelikler 1522 DIN EN HC220PD + Z Yüksek akma dayan ml ve so uk flekillendirme ifllemine uygun galvanize edilmifl çift fazl çelikler 1660 Erdemir DIN EN S220GD + Z 1325 DIN EN S250GD + Z 1328 DIN EN S280GD + Z 1332 DIN EN S320GD + Z Çinko ile kaplanarak 1335 DIN EN S350GD + Z galvanize edilmifl yap çelikleri 355 F1 Gr. 250-Erdemir FR XE-320D-Erdemir RN F1 Gr. 300-Erdemir FR XE-360D-Erdemir RN DIN EN S220GD + ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Çinko - demir alafl m ile kaplanarak 1428 DIN EN S280GD + ZF galvanile edilmifl yap çelikleri 1432 DIN EN S320GD + ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF 170 (1) Tabloda belirtilen Di er standart karfl l klar malzemelerin tam veya benzer karfl l klar olabilir; bu nedenle, belirlenen ürünün di er standarda uygunlu u garanti edilmemektedir. Di er standart karfl l klar na göre seçilen malzemenin kullan m alan na tam olarak uygunlu u, ancak deneme üretim neticesinde belirlenebilir.

6 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Benzer Standart Karfl l klar (1) Malzeme/Uns No. Eski EN Amerikan Japon Sayfa No DIN EN Fe PO2 G Z DX51 D + Z ASTM A653 CS Type C JIS 3302 (1987) SGCC DIN EN Fe PO3 G Z DX52 D + Z ASTM A653 CS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO5 G Z DX53 D + Z ASTM A653 FS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z ASTM A653 DDS Type A JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO7 G Z DX56 D + Z ASTM A653 EDDS DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z DIN EN Fe PO5 G Z DX53 D + Z ASTM A653(97) FS DIN EN Fe PO7 G Z DX56 D + Z DIN EN Fe PO6 G Z DX54 D + Z DIN EN Fe PO2 G ZF DX51 D + ZF ASTM A653 CS Type C JIS 3302 (1987) SGCC DIN EN Fe PO3 G ZF DX52 D + ZF ASTM A653 CS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 FS Type B JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO6 G ZF DX54 D + ZF ASTM A653 DDS Type A JIS 3302 (1987) SG CD DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF ASTM A653 EDDS DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 DQ DIN EN Fe PO5 G ZF DX53 D + ZF ASTM A653 DQ DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF DIN EN Fe PO7 G ZF DX56 D + ZF ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 BHS Gr ASTM A653 SHS Gr Kalite Dizini DIN EN Fe E 220 G Z S220GD + Z ASTM A653 SS Gr DIN EN Fe E 250 G Z S250GD + Z ASTM A653 SS Gr.255 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G Z S280GD + Z ASTM A653 SS Gr.275 JIS SGC DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z ASTM A653 HSLAS Gr.340 JIS SGC DIN EN Fe E 350 G Z S350GD + Z ASTM A653 HSLAS Gr.380 Class 2 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G Z S250GD + Z 179 DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z 179 DIN EN Fe E 320 G Z S320GD + Z 179 DIN EN Fe E 350 G Z S350GD + Z DIN EN Fe E 220 G ZF S220GD + ZF ASTM A653 SS Gr DIN EN Fe E 250 G ZF S250GD + ZF ASTM A653 SS Gr.255 JIS SGC DIN EN Fe E 280 G ZF S280GD + ZF ASTM A653 SS Gr.275 JIS SGC DIN EN Fe E 320 G ZF S320GD + ZF ASTM A653 HSLAS Gr.340 JIS SGC DIN EN Fe E 350 G Z F S350GD + ZF ASTM A653 HSLAS Gr.380 Class 2 JIS SGC

7 Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko le Kaplanm fl (Galvanize) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S Ti No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max. max DIN EN DX51D + Z Fe P02 G Z 1312 DIN EN DX52D + Z Fe P03 G Z 1313 DIN EN DX53D + Z Fe P05 G Z 1314 DIN EN DX54D + Z Fe P06 G Z 1315 DIN EN DX56D + Z - Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) (2) R e / Rp 0.2 R m A 80 r 90 n 90 Standart Karfl l Garanti Süreleri N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki Mekanik Akma zi (4) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN De erler Oluflumu min. min. min DIN EN DX51D + Z Fe P02 G Z 1 ay 1 ay 1312 (3) DIN EN DX52D + Z Fe P03 G Z 1 ay 1 ay 1313 DIN EN DX53D + Z Fe P05 G Z 6 ay 6 ay 1314 DIN EN DX54D + Z Fe P06 G Z 6 ay 6 ay 1315 DIN EN DX56D + Z - 6 ay 6 ay ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (5) 0.21 ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- % uzama de erleri, kaplama dahil 0.50 mm < d 0.70 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 2 puan, d 0.50 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 4 puan düflürülür. 3- Akma dayan m de eri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 4- Garanti süreleri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 5- Kal nl 1.5 mm nin üstünde olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan düflürülür. 172

8 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Galvanize Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (5) Min. Kaplama Kaplama A rl Erdemir A rl (g/m 2 ) Kalite (g/m 2 ) Triple Single Yüzey Kalitesi No. spot test spot test Pulsuz Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (1) A, B, C (4) A, B, C A (3) 450 (1) A (3) A, B, C A, B, C A, B, C 225 (1) A, B, C (4) 275 (2) A, B, C (4) Çelik Kaliteleri 1- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r , 1314, 1315 kaliteler için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- A yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 4- A, B ve C yüzey kaliteleri için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 5- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Galvanile Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 173

9 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko le Kaplanm fl (Galvanize) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 311 Otomotiv A2 DC05-Erdemir FR02 DIN EN DX54D +Z Otomotiv XE-Erdemir RN04 DIN EN DX53D +Z Otomotiv A3 DC06-Erdemir FR03 DIN EN DX56D +Z Otomotiv XES-Erdemir RN05 DIN EN DX54D +Z Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) R e R m A 80 r 90 n 90 Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. min. 311 (2) (3) Otomotiv A2 DC05-Erdemir FR05 DIN EN DX54D +Z 312 (2) Otomotiv XE-Erdemir RN04 DIN EN DX53D +Z 323 (2) (3) Otomotiv A3 DC06-Erdemir FR03 DIN EN DX56D +Z 324 (2) Otomotiv XES-Erdemir RN05 DIN EN DX54D +Z (4) 0.20 (4) ( ) ( ) ( ) ( ) (4) 0.22 (4) ( ) ( ) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 312, 324 kaliteler için µm ; 311, 323 kaliteler için µm 3- Akma mukavemeti de erleri, d (kal nl k, mm) 0.50 için 40 N/mm 2, 0.50 < d 0.70 için 20 N/mm 2 art r labilir. 4- r 90 ve n 90 de erleri, sadece d > 0.50 olan ürünlere uygulanabilir. 174

10 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko - Demir Alafl m le Kaplanm fl (Galvanile) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S Ti No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max. max DIN EN DX51D + ZF Fe P02 G ZF 1412 DIN EN DX52D + ZF Fe P03 G ZF 1413 DIN EN DX53D + ZF Fe P05 G ZF 1414 DIN EN DX54D + ZF Fe P06 G ZF 1415 DIN EN DX56D + ZF - Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) (2) R e / Rp 0.2 R m A 80 r 90 n 90 Standart Karfl l Garanti Süreleri N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki Mekanik Akma zi (4) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN De erler Oluflumu min. min. min DIN EN DX51D + ZF Fe P02 G ZF 1 ay 1 ay ( ) 1412 (3) DIN EN DX52D + ZF Fe P03 G ZF 1 ay 1 ay ( ) ( ) 1413 DIN EN DX53D + ZF Fe P05 G ZF 6 ay 6 ay ( ) ( ) 1414 DIN EN DX54D + ZF Fe P06 G ZF 6 ay 6 ay ( ) ( ) 1415 DIN EN DX56D + ZF - 6 ay 6 ay (5) (6) 0.20 (6) ( ) ( ) 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- % uzama de erleri, kaplama dahil 0.50 mm < d 0.70 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 2 puan, d 0.50 mm kal nl k aral nda olan ürünler için 4 puan düflürülür. 3- Akma dayan m de eri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 4- Garanti süreleri, temper haddesi (skin-pass) yap lm fl ürünlere uygulan r. 5- Kal nl 1.5 mm'nin üstünde olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan düflürülür. 6- Kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için r 90 de eri 0.2 puan ve n 90 de eri 0.01 puan düflürülür. 175

11 Galvanize/Galvanile Ürünler So uk fiekillendirmeye Uygun Düflük Karbonlu Çinko-Demir Alafl m le Kaplanm fl (Galvanile) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Ti Nb No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 410 (1) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY05 DIN EN DX53D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY06 DIN EN DX53D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY07 DIN EN DX56D + ZF (1) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY08 DIN EN DX56D + ZF Mekanik özellikleri garanti edilen kal nl k aral klar (d, mm) afla da verilmifltir: 410, 430 kaliteler için 0.40 d < 1.00 ; 411 kalite için 1.00 d < 1.60 ; 431 kalite için 1.00 d < 2.00 Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. (1) R e R m A 80 r n Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Sektör Standart Standart min. min. max. min. min. 410 (2) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY05 DIN EN DX53D + ZF 411 (2) Otomotiv SCGA 270C-Erdemir TY06 DIN EN DX53D + ZF 430 (2) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY07 DIN EN DX56D + ZF 431 (2) Otomotiv SCGA 270D-Erdemir TY08 DIN EN DX56D + ZF 1- Çekme testi de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 410, 411, 430, 431 kaliteler için µm ( ) (27.6) ( ) (27.6) ( ) (27.6) ( ) (27.6)

12 Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max DIN EN S220GD + Z Fe E 220 G Z 1325 DIN EN S250GD + Z Fe E 250 G Z 1328 DIN EN S280GD + Z Fe E 280 G Z 1332 DIN EN S320GD + Z Fe E 320 G Z 1335 DIN EN S350GD + Z Fe E 350 G Z Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e / Rp 0.2 (1) (3) R m Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN min. min. min DIN EN S220GD + Z Fe E 220 G Z 1325 DIN EN S250GD + Z Fe E 250 G Z 1328 DIN EN S280GD + Z Fe E 280 G Z 1332 DIN EN S320GD + Z Fe E 320 G Z 1335 DIN EN S350GD + Z Fe E 350 G Z 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Kaplama dahil kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için % uzama de erleri 2 puan düflürülür. 3- Çekme dayan m n n, geniflli i 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olan bir aral k içinde de iflmesi beklenir. A 80 (2) (22.4) (30.6) (25.5) (33.6) (28.6) (36.7) (32.6) (39.8) (35.7) (42.8)

13 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri çin Kaplama Özellikleri (4) ki Yüzey ki Yüzey Min. Kaplama Kaplama A rl Erdemir A rl (g/m 2 ) Kalite (g/m 2 ) Triple Single Yüzey Kalitesi No. spot test spot test Pulsuz Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (1) A, B, C (3) A, B, C A 450 (1) A (2) 1- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 2- A yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- B ve C yüzey kaliteleri için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 4- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. Çinko - Demir Alafl m le Kaplanarak Galvanile Edilmifl Yap Çelikleri çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 178

14 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko le Kaplanarak Galvanize Edilmifl Yap Çelikleri Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Örnek Standart Karfl l Kalite Kullan c Uygulanan Benzer C Mn P S Nb V No. Sektör Standart Standart max. max. max. max. max. max. 355 Otomotiv F1 Gr. 250-Erdemir FR04 DIN EN S250GD +Z Otomotiv XE-320D-Erdemir RN06 DIN EN S320GD +Z Otomotiv F1 Gr. 300-Erdemir FR05 DIN EN S280GD +Z Otomotiv XE-360D-Erdemir RN07 DIN EN S350GD +Z Çelik Kaliteleri Mekanik Özellikler Katlama Erdemir R e (1) R m A 50 A 80 (Enine, ) Kalite Örnek Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) (%) Mandrel çap No. Kullan c Uygulanan Benzer (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (d: kal nl k) Sektör Standart Standart min. min. min. 355 (2) Otomotiv F1 Gr. 250-Erdemir FR04 DIN EN S250GD +Z 366 (2) Otomotiv XE-320D-Erdemir RN06 DIN EN S320GD +Z 367 (2) Otomotiv F1 Gr. 300-Erdemir FR05 DIN EN S280GD +Z 372 (2) Otomotiv XE-360D-Erdemir RN07 DIN EN S350GD +Z 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Yüzey pürüzlülü ü de erleri afla da belirtilmifltir: 355, 367 kaliteler için µm ; 366, 372 kaliteler için µm d ( ) (35.7) d ( ) ( ) d ( ) (40.8) d ( ) ( )

15 Galvanize/Galvanile Ürünler Çinko - Demir Alafl m le Kaplanarak Galvanile Edilmifl Yap Çelikleri Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Standart Karfl l Kalite Yeni Önceki Kimyasal C Si Mn P S No. Standart Kalite DIN EN S n rlar max. max. max. max. max DIN EN S220GD + ZF Fe E 220 G ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Fe E 250 G ZF 1428 DIN EN S280GD + ZF Fe E 280 G ZF 1432 DIN EN S320GD + ZF Fe E 320 G ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF Fe E 350 G ZF Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Mekanik Özellikler Erdemir Kalite No. R e / Rp 0.2 (1) (3) R m Standart Karfl l N/mm 2 N/mm 2 (%) Yeni Önceki (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite DIN EN min. min. min DIN EN S220GD + ZF Fe E 220 G ZF 1425 DIN EN S250GD + ZF Fe E 250 G ZF 1428 DIN EN S280GD + ZF Fe E 280 G ZF 1432 DIN EN S320GD + ZF Fe E 320 G ZF 1435 DIN EN S350GD + ZF Fe E 350 G ZF 1- Çekme testi de erleri Boyuna test numunelerine uygulan r. 2- Kaplama dahil kal nl 0.7 mm ve daha ince olan ürünler için % uzama de erleri 2 puan düflürülür. 3- Çekme dayan m n n, geniflli i 140 N/mm 2 (14.3 kg/mm 2 ) olan bir aral k içinde de iflmesi beklenir. A 80 (2) (22.4) (30.6) (25.5) (33.6) (28.6) (36.7) (32.6) (39.8) (35.7) (42.8) 180

16 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Harden ng) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) (2) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Ti + Nb + V % Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Mekanik Özellikler (2) Erdemir Kalite No. Rp 0.2 A 80 r 90 n 90 veya R e BH 2 (1) R m (%) N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min DIN EN HC180BD + Z 1122 DIN EN HC220BD + Z 1126 DIN EN HC260BD + Z 1130 DIN EN HC300BD + Z 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) 181

17 Galvanize/Galvanile Ürünler F r n Sertleflmeli Çeliklerin Katlama Testi çin Uygulanan Mandrel Çaplar Katlama (1) (en., 180 o ) Erdemir kmç Kalite (d: kal nl k) No. d < 1.5 mm d 1.5 mm 1118, , , , Kaplama kal nl 25 µm nin üstünde olan her tip kaplamal ürün için, mandrel çap 1d ölçüsünde art r l r. F r n Sertleflmeli Galvanize Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Pulsuz spot test spot test Kaplama Tipi A, B, C A, B, C A, B, C (2) A, B, C (3) 275 (2) A, B, C (3) 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 2- Görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 3- C yüzey kalitesi için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 182

18 ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Galvanize/Galvanile Ürünler F r n Sertleflmeli Galvanile Çelikler çin Kaplama Özellikleri ki Yüzey ki Yüzey (1) Min. Kaplama Erdemir Kaplama A rl Kalite A rl (g/m 2 ) Yüzey Kalitesi No. (g/m 2 ) Triple Single Eflit Da l ml Mat Gri spot test spot test Görünüfllü Kaplama Tipi A, B, C A, B, C Çelik Kaliteleri 1- Di er kaplama a rl klar için görüflmeye ba l olarak siparifl al n r. 183

19 Galvanize/Galvanile Ürünler Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko Kaplanarak Galvanize Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çelikler Kimyasal Bileflim (%) Erdemir Kalite Standart Karfl l C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite max. max. max. max. max. min. max. max A7-Edemir FR Ti + Nb + V + B % Mekanik Özellikler (2) Rp 0.2 A 80 Erdemir veya R e BH 2 (1) R m (%) Kalite N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 No. Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min A7-Edemir FR ( ) (3.6) ( ) 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. 184

20 Yüksek Akma Dayan ml ve So uk fiekillendirme fllemine Uygun Sürekli S cak Dald rma Yöntemiyle Çinko-Demir Alafl m Kaplanarak Galvanile Edilmifl F r n Sertleflmeli (Bake-Hardening) Çelikler Standart: DIN EN Kimyasal Bileflim (%) (2) ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 Erdemir Kalite Standart Karfl l Kimyasal C Si Mn P S Al Ti (1) Nb (1) No. Standart Kalite S n rlar max. max. max. max. max. min. max. max DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF 1226 DIN EN HC260BD + ZF 1230 DIN EN HC300BD + ZF Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Standart Erdemir Galvanize/Galvanile Ürünler Çelik Kaliteleri 1- Ti + Nb + V % Vanadyum ve Bor ilavesi yap labilir. Mekanik Özellikler (2) Erdemir Kalite No. 1- Test de erleri Enine test numunelerine uygulan r. 2- Tabloda belirtilen mekanik test de erleri, üretim tarihinden itibaren 3 ay içinde garanti edilir. Rp 0.2 A 80 r 90 n 90 (1) veya R e BH 2 R m (%) N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 Standart Karfl l (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) (kg/mm 2 ) Standart Kalite min. min. min. min DIN EN HC180BD + ZF 1222 DIN EN HC220BD + ZF 1226 DIN EN HC260BD + ZF 1230 DIN EN HC300BD + ZF ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) ( ) (3.6) ( ) 185

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler

So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler ERDEM R ÜRÜN KATALO U 2007 So uk Haddelenmifl Ürünler So uk Haddelenmifl Yass Çelik Ürünler 134 > Kalite Dizini 136 > Çelik Kaliteleri 153 > Üretim Limitleri 160 > Toleranslar 163 > Paketleme www.erdemir.com.tr

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Tam 45 yıldır. İçindekiler Hatırlatmalar 4 Çelik leri 5 Genel Bilgiler 16 Dizini 20 Çelik leri 34 Üretim Limitleri 91 Toleranslar 129 Sıcak

Detaylı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu Ürün Kataloğu 2014 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Grubu, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarlarıyla birlikte Türkiye nin dünya çapında bilinen küresel demir çelik gücüdür.

Detaylı

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler

İçindekiler. 1965 ten bugüne... İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler. Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelik Ürünler Ürün Kataloğu 2012 Hatırlatmalar, Kısaltma ve Semboller 4 İçindekiler Çelik leri 5 Genel Bilgiler 14 Dizini 18 Çelik leri 32 Üretim Limitleri 89 Toleranslar 130 Sıcak Haddelenmiş 13 Soğuk Haddelenmiş

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ

GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ GELECEĞE ŞEKİL VERİYORUZ ERDEMİR TÜRKİYE NİN AYNI ANDA SICAK, LEVHA, SOĞUK, GALVANİZLİ, TENEKE MAMUL ÜRETİMİ YAPABİLEN TEK ENTEGRE ÇELİK ÜRETİCİSİ. İSDEMİR TÜRKİYE NİN AYNI ANDA YASSI VE UZUN ÜRETİMİ

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI P R NÇ DÖKÜMHANELER NDEN ÇIKAN RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 38. Grup Bakır, Bakır

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 24357 giriniz. adresinde 24357 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say s nda birçok farkl sektörden yeni ürün ve teknoloji haberlerini sizlere düzenli olarak ulaflt ran Endüstri Dünyas dergisinin

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri.

4-11 17 Aral k 2003 tarihinde fl-sanat Merkezi, stanbul Salonu nda yap lan Sempozyumun 18.cisinde sunulan bildiri özetleri. Ç NDEK LER ED TÖR Bir ortak hikaye anlatmak ve onun parças olmak Kas m-aral k 2003 Y l 44 Say 235 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji...

Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... Yaflanabilir gelecek için yeflil teknoloji... VESTEL BEYAZ EfiYA 2008 DE VESTEL BEYAZ EfiYA... 02 Kurumsal Profil 04 Büyümenin Kilometre Tafllar 06 Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda 09 Bafll ca Göstergeler

Detaylı