Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)"

Transkript

1 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks z n, galvanizli sac kanallar için Tablo 3.1 de verilen sac kal nl klar ifade edilmifltir. Kanal Boyutu 50 mm ye kadar 499 mm ye kadar 990 mm ye kadar 1490 mm ye kadar 1990 mm ye kadar 490 mm ye kadar 500 mm ye kadar fiekil 3.1. TAKV YES Z KANAL Sac Kal nl Halbuki kanal konusunda en detayl çal flmalar içeren SMACNA standartlar nda bas nç, takviye ve konstrüksiyon özelliklerine göre farkl sac kal nl klar kullanmak mümkündür. Ayn bas nç için takviyeyi (mukavemet art r c önlemler) art rarak sac kal nl n daha az tutmak mümkündür SMACNA STANDARTLARINA GÖRE D KDÖRTGEN KES TL KANAL KONSTRÜKS YONU SMACNA standartlar öncelikle projeler üzerinde kanal bas nç s n - f n n gösterilmesini gerektirir. E er ihale evrak içindeki kanal projelerinde bas nç s n f gösterilmemiflse, h zlar ne olursa olsun kanal bas nç s n f 50 Pa kabul edilecektir. V.A.V. sistemleri için ise, yine kanal bas nc ifade edilmemiflse, bas nç s n f 500 Pa kabul edilecektir. Kanallar konstrüksiyon aç s ndan takviyeli ve takviyesiz olarak iki ana gruba ayr labilir. Takviyesiz kanal konstrüksiyonu fiekil 3. de verilmifltir. Takviyesiz kanallar için sac kal nl klar ise Tablo 3.3 de ve- ril- fiekil 3.. TAKV YES Z KANAL 1

2 KANAL BOYUTU Pozitif veya Negatif 500 BASINÇ SINIFI (Pa) 750 Sadece Pozitif ve alt TAKV YE GEREKL Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI mifltir. Bu tabloda galvaniz sac kal nl klar, bas nç s n f ve kanal geniflli ine göre ifade edilmifltir. Standarda uygun birleflme yap lmas flart ile takviyesiz kanallarda birleflme aral klar (tek parça kanal uzunlu u) için herhangi bir s - n rlama söz konusu de ildir. Geniflli i 500 mm yi geçen kanal yüzeyleri ve sac kal nl, 1,00 mm veya daha az olan ve 1 m den büyük desteklenmemifl panel alanlar, e er kaplanmam fl veya d fltan izole edilmemiflse çapraz vurarak sa lamlaflt r lmal d r. Daha kal n sactan yap lan, daha küçük boyutlu, daha küçük panel alan olan ve kaplanm fl veya d fltan izole edilmifl kanallar için bu iflleme gerek yoktur. Tipik çapraz vurulmufl ve kordonlu kanal konstrüksiyonu fiekil 3.4 de görülmektedir. 3.. TAKV YEL KANALLAR Takviyeli kanallar kullan ld nda sac kal nl klar n daha ince almak mümkündür. Takviyeli kanal örne i fiekil 3.5 de görülmektedir. Takviye olarak, ara takviyeler veya takviye edilmifl kanal birleflmeleri tarif edilmifltir. Çeflitli ara takviyeler Tablo 3.6 da ve takviye olarak kabul edilen çeflitli kanal birlefltirme konstrüksiyonlar Tablo 3.7 de verilmifltir. Burada takviyenin rijitli i bir harf ile gösterilmifltir. A harfinden L harfine do ru rijitlik giderek artmaktad r. Kanal birleflmeleri için yukar daki iki tabloda verilenlerin d fl nda daha fazla say da konstrüksiyon vard r. Bunlar ve rijitlik s n flar SMACNA standartlar nda verilmifltir. Ara takviyelerin ve birleflmelerin rijitlik (veya sa laml k) s n f na göre aralar nda b rak lacak mesafe farkl olacakt r. Takviyeler aras ndaki mesafeler tablolar halinde verilmifltir. Her bir bas nç s n f için ayr bir tablo haz rlanm flt r. Tablo 3.8 de 500 Pa bas nç s n f için, kanal geniflli ine, rijitlik s n f na ve sac kal nl - na göre takviye aral klar verilmifltir. Benzer tablolar, SMACNA standartlar nda Tablo 1-3 ile 1-9 aras nda farkl bas nç s n flar için verilmifltir. Bu tablodan yararlanarak farkl alternatif çözümler elde etmek mümkündür. Bu farkl alternatif çözümler kolon 3 den 9 a kadar 6 de iflik biçimde verilmifltir. Burada harf, belirli bir kanal geniflli i ve takviye rijitlik s n f n ; say ise sac kal nl n göstermektedir. Buna göre Tablo 3.6 ve 3.7 den yararlanarak uygun bir ara takviye aral için kesim noktas ndaki harf (takviye veya birleflme konstrüksiyonu) seçilebilir. Takviye seçimi için önce genifl kenar ele al nmal d r. Bu kenar için et kal nl belirlendikten sonra k sa kenar için ayn et kal nl ndan hareketle takviye gerekip, gerekmedi i ve gerekiyorsa ayn takviye aral kullanarak takviyenin rijitlik s n f belirlenebilir. Tablo 3.8 te baz hallerde iki alternatif çözüm verilmifltir. Örne in (J-1,30) ve (F+çubuk) gibi. Burada 1,30 mm kal nl kta sac kanalda J rijitlikte takviyeler veya F rijitlikte her iki uçtan çubukla ba lanm fl takviyeler kullan labilir. Baz hallerde ise sadece çubukla ba lanm fl takviyeler kullan labilir ki bunlar örne in (H-1,30 Ç) olarak gösterilmifltir. Örnek: 450 x 300 mm kanal, bas nç s n f 500 Pa Tablo 3.8 den e er kanal 1,00 mm sactan üretilirse herhangi bir takviyeye gerek olmad görülmektedir. Kanal e er sac kal nl 0,70 mm olursa bu kez k sa kenar n (300 mm) takviye edilmesine gerek yoktur. Bu durumda genifl kenarda A rijitlik s n f nda 60 cm ara ile takviye gerekir. Bu takviye Tablo 3.7 deki takviye özelli ine sahip kanal birleflme konstrüksiyonlar ndan biri ile gerçeklefltirilebilir. Her iki tablodaki bütün birlefltirme konstrüksiyonlar söz konusu A rijitli i sa lamaktad r. Birleflmeler bu konstrüksiyonlardan biri ile olmak flart ile 60 cm uzunlukta kanal parçalar ndan oluflan 0,70 mm kal nl ktaki kanal alternatif çözümdür. Örnek: Ayn bas nç s n f nda 750 x 450 mm kanal Kanal n 750 mm kenar için çözümler: 1) 330 cm aral kl D s n f rijitlikte takviyeli, 1,30 mm kal nl kta sactan mamul. ) 60 cm aral kl D s n f rijitlikte takviyeli, 1,00 mm kal nl kta sactan mamul. 3) 160 cm aral kl C s n f rijitlikte takviyeli, 0,70 mm kal nl kta sactan mamul. 4) 130 cm aral kl C s n f rijitlikte takviyeli, 0,55 mm kal nl kta

3 fiekil 3.4. ÇAPRAZLANMIfi KENARI KORDONLU KANAL 3

4 4 fiekil 3.5. K TARAFTAN TAKV YEL KANAL

5 R J TL K SINIFI KÖfiEBENT Z PROF L Ω PROF L U PROF L H x T (MIN) H x B x T (MIN) H x B x D x T (MIN) H x B x T (MIN) A B 0 x 15 x 0 mm C 5 X mm 0 x 15 x 0 x 75 x 1.3 mm D 3 x 5 x 0 x 0 30 x 75 x 1.3 mm E 40 x 40 x 0 x 0 5 x 50 x 3 F 40 x 40 x 0 x 40 x 0 x 17 x 0 mm 30 x 75 x 3 G 40 x 50 x 30 x 0 40 x 40 x 0 x 1.3 H 50 x 50 x 30 x 40 x 40 x 0 x.5 35 x 75 I 50 x 50 x 30 x.5 50 x 5 x 0 x.5 40 x 75 J 65 x 75 x 30 x 65 x 50 x 0 x.5 40 x 100 K 65 x 75 x 30 x.5 75 x 40 x 0 x 1.6 L 65 x 7 75 x 30 x 75 x 40 x 0 x.5 Tablo 3.6. ARA TAKV YELER sactan mamul. K sa kenar için çözümler yukardaki örnekte verilmifltir. Buna göre çözüm: - Kanal 1,00 mm kal nl kta sactan üretmek, kanal parçalar n n uzunlu unu 60 cm seçmek ve birleflmeleri D s n f rijitlikte bir konstrüksiyonla gerçeklefltirmek. - Kanal 0,70 mm kal nl kta sactan üretmek, kanal parçalar n n uzunlu unu 60 cm seçmek, birleflmeleri C s n f rijitlikte yapmak ve genifl kenarlar na B s n f ara takviye koymak. - Kanal 0,55 mm kal nl ktaki sactan üretmek, kanal parçalar n n uzunlu unu 60 cm seçmek, birleflmeleri B s n f rijitlikte yapmak ve hem genifl hem de k sa kenarlara 130 cm aral kla B s n f ara takviye koymak. - Kanal 0,55 mm kal nl kta sactan üretmek kanal parçalar uzunlu unu 130 cm seçmek ve birleflmeleri B s n f rijitlikte yapmak ALMAN STANDARTLARINA GÖRE D KDÖRTGEN KANALLARDA SAC KALINLI I Alman standartlar nda sac kal nl klar daha basit verilmifltir. Bas nç s n flar 6 kademeden oluflur. Bunlar Tablo 3.9 da verilmifltir. Kanal konstrüksiyonu ise kaynakla veya kenetle olmas na göre S tipi ve F tipi olarak ikiye ayr lm flt r. Buna göre tavsiye edilen min. malzeme kal nl klar Tablo 3.10 da verilmifltir. 5

6 R J TL K SINIFI T- fiek LL T-10 S fiek LL T-11 S fiek LL T-1 S fiek LL T-13 AÇISAL DESTEKL H x T H x T H x T H x T H x T x HR A 15 x B 30 x mm 15 x 5 mm C 30 x 5 mm 5 x 5 x mm D 5 x 0 mm 5 x 0 mm 0 x mm E 30 x mm mm W = 5 mm F 45 x 5 40 x 0 40 x mm W = 5 mm 4 40 x 3 lama G 45 x x 1.3 mm 40 x 5 mm W = 5 mm 40 x 3 lama H 40 x mm 40x40x5 mm köflebent I 50 x mm 50x50x3 mm köflebent J 50 x mm 50x50x5 mm köflebent K L Tablo 3.7. EN NE BA LANTI TAKV YELER Bas nç s n f Bas nç de eri (Pa) KANALLARIN MESNETLENMES Kanallar genellikle as larak yerlerine monte edilirler. Kanal ask s olarak çeflitli konstrüksiyonlar kullan labilir. fiekil 3.11 de yuvarlak ve dikdörtgen kanallar için kullan labilecek çeflitli ask konstrüksiyonlar n n detaylar verilmifltir. Bu flekillerde kanal asmakta çelik Tablo 3.9. ALMAN STANDARTLARINA GÖRE BASINÇ SINIFLARI fleritler, çelik çubuklar veya tellerden yararlan lm flt r. Ask aral klar na göre kullan lacak flerit, tel veya çubuk boyutlar kanal büyüklü üne ba l olarak Tablo 3.1 de verilmifltir. Örne in çevresi 6000 mm olan (P/ = 3000 mm.) kanal asmak için, 3, m de bir ask kullan l rsa, ask fleritleri 40 x 1,60 mm olacakt r. Çubuk kullan l rsa çubuk çap ø olmal d r. Yuvarlak kanal kullan lmas halinde ise ask aral klar ile kullan lacak flerit, çubuk veya tel boyutlar Tablo 3.13 de verilmifltir. Dikdörtgen kanallar n as lmas nda altl k olarak genellikle 75 mm genifllikte U profil kullan l r. Bu profillerin altl k olarak kullan lmas halinde ask aral klar n n ne olaca dikdörtgen kanal en ve yüksekli ine göre fiekil 3.14 de verilmifltir. 6

7 500 Pa Poz. veya Neg. Statik Bas nç Takviyesiz Kanal Sac Kal nl D KDÖRTGEN KANAL TAKV YELER Minimum Sac Kal nl nda Minimum Rijitlik S n f Takviye Aral Kanal boyutu 330 cm 60 cm 160 cm 130 cm 100 cm 80 cm 65 cm ve alt mm mm A mm A - 0 A mm A - 5 A - 0 A mm A - 5 A - 0 A mm B - B - 5 A mm B - B - 5 A mm C - C - 5 B C - C - 5 B C C - C - 0 B D D - C - 0 C E E D - 5 D E E - 5 E G F - 0 E - E G F - F H - 18 G - G - 5 G I - 16 H H - 5 H J I - I K K J - G + çubuk G + çubuk 450 üstü H Tablo

8 8 Tablo KENAR UZUNLUKLARI Nominal Ölçü a b Tolerans 0/-5 Bas nç S n. 1 ve 4 - Min. Malzeme kal nl Kenar Uzunluklar Tip F Tip S Bas nç S n. 3 ve Bas nç S n. ve 5 Bas nç S n. ve 5 - s

9 fiekil ALT ASKI TESP TLER 9

10 Kanal çevresinin yar s fierit 30 cm aral kta yerlefltirme Tel/çubuk fierit 60 cm aral kta yerlefltirme Tel/çubuk fierit 160 cm aral kta yerlefltirme Tel/çubuk fierit 130 cm aral kta yerlefltirme Tel/çubuk P =750 5x5 mm 3.4 mm 5x5 mm 3.4 mm 5x5 mm.7 mm 5x5 mm.7 mm P =1800 5x1.3 mm 5x mm 7 mm 5x5 mm 7 mm 5x5 mm 7 mm P =400 5x1.6 mm 5x1.3 mm 5x mm 5x5 mm 7 mm P = x1.6 mm 5x1.6 mm 5x1.3 mm 5x mm 7 mm P =400 40x1.6 mm 5x1.6 mm 5x1.6 mm 5x1.3 mm P =4800-5x1.6 mm 5x1.6 mm 5x1.6 mm P =Daha üstün ÖZEL ANAL Z GEREK R TEK ASKI Ç N MÜSAADE ED LEN MAX. YÜK E er fleritler üstüste birlefltirilmiflse afla daki minimum ba lay c lar kullan n. 5 x 0; 0; mm için 1 adet 1/4 civata 5 x mm için adet 1/4 civata 40 x mm için adet 3/8 civata Ba lay c lar yanyana de il arka arkaya yerlefltirin. fier T 5 x 5 mm - 10 kg 5 x mm kg 5 x 1.3 mm kg 5 x 1.6 mm - 30 kg 40 x 1.6 mm kg TEL VEYA ÇUBUK (ÇAP).7 mm - 36 kg 3.4 mm - 55 kg 4.1 mm - 70 kg 7 mm - 15 kg kg kg 18 mm kg 0 mm kg Tablo 3.1. D KDÖRTGEN KES TL KANAL ASKILARININ M N MUM ÖLÇÜLER Çap Max. b rak lacak ara (m) Tel çap Çubuk fierit 50 alt bir x iki x 5 veya bir iki x iki x iki 10 iki 5 x iki 10 iki 5 x iki 10 iki 5 x 1.6 Tablo DA RESEL KES TL KANALLAR Ç N M N MUM TAfiIYICI ÖLÇÜLER Kullan lacak 75 mm genifllikteki U profillerin boyutlar ise Tablo 3.15 de görülmektedir. Bu tablodaki toplam taflma de eri ask teli ile kanal duvar aras ndaki her iki taraftaki aç kl n toplam d r. Ask yerlefltirilmesi ve taflmalar fiekil 3.16 da gösterilmifltir. 10

11 fiekil MÜSAADE ED LEN ASKI ARALIKLARI DÜZ KANAL 75 mm GEN fil KTE DESTEK PROF L E er taflma afla daki de erlerden fazla de ilse 150 mm 450 mm 750 mm Min. U profil et kal nl 0 mm 5 mm mm Tablo U PROF L SEÇ M Min. U profil boyutu 75 x 40 mm 75 x 50 mm 75 x 50 mm fiekil ASKI YERLEfi M VE TAfiIMA 11

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

PANELTON EL K TABI AÇIKLAMA Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar n n: Tasar mc ya, Uygulamac ya ve Kullan c ya sa layaca kolayl klar ve olanaklar tan tmak amac yla haz rlanm flt r. Birleflimlerle

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN

alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN alç levha Uygulama Kitapç LAFARGE DALSAN Firmam z bünyesinde üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinde süreklili i sa lamak, müflterilerimizin beklentilerini eksiksiz ve tam zaman nda karfl lamak, iliflkide

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU

E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU E-KAB N B SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER UYGULAMA KILAVUZU SER S BAKIR BARA DÜZENEKLER www.eae-et.com.tr EAE Elektroteknik A.fi.u katalog içinde yer alan ilgilerde haer vermeksizin de ifliklik yapma hakk

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri

Merdiven Yuvas Bas nçland rma Sistemleri Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 11 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar

1. Genel Ko ullar. 1.1. Kapsam. 1.2. S n rlamalar İMO - 01 / 2005 BÖLÜM 1 1-1 1. Genel Ko ullar 1.1. Kapsam Bu standart, çelik yap lar n kaynakl birleflimlerinin tasar m na, kaynak dikifllerinin mukavemet hesaplar na, imalat ve montaj na yönelik kurallar

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

OTOMAT K KONTROL FORMLARI

OTOMAT K KONTROL FORMLARI OTOMAT K KONTROL FORMLARI Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerlefltirilecek herhangi bir kontrol cihaz set de eri etraf nda çal flmas gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir.

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı