ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası ve Atatürkçü düşünce ilişkisi. Ataturk's system of thought, Republic and fundemantal qualities, Contemporary Turkish World and relation of Ataturk's system of thought ECON101 Ekonomi Bilimine Giriş I (Introduction to Economics I) Ekonomi, fırsat maliyeti, kıtlık, seçim, piyasa ekonomisi, talep, arz, tüketici teorisi, firma teorisi, tam rekabet, tekelci rekabet, monopol, oligopol ve faktör piyasaları ile ilgili temel kavramlar. Basic concepts of economics, opportunity costs, scarcity, choices, market economy, demand, supply, consumer theory, the theory of the firm, perfect competition, monopolistic competition, monopoly, oligopoly and factor markets. ISL101 İşletme Bilimine Giriş I (Introduction to Business - I) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, Ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, İşletmelerde büyüme olgusu, İşletmenin kuruluşu, İşletmenin çevresi, İşletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, İşletmenin maliyetleri ve gelirleri, İşletme Verimliliği, İşletmenin fonksiyonları. General principles and concepts, the origin and historical development of the business, objectives of business, place and classification of business in economy, fact of growth at enterprises, the organization of business, business environment, factors affecting the choice of location of business organization, the costs and revenues of the business, business productivity, the functions of business. ISL105 Muhasebe I (Accounting - I) Muhasebeye Giriş, Muhasebe temel kavramları, Temel muhasebe eşitliği ve mali tablolar, Hesap kavramı ve yevmiye maddesi, Mizan ve yardımcı hesaplar, Muhasebe defter ve belgeleri, Muhasebe fişleri ve muhasebe süreci, Tekdüzen hesap planına giriş, Kasa hesabı, Hisse senetleri hesabı, Diğer hazır değerler, Menkul kıymetler, Alacaklar, Stok hareketleri KDV hesapları, Stokların muhasebeleştirilmesi, Aralıklı envanter ve devamlı envanter yöntemleri Introduction to accounting, basic concepts of accounting, basic accounting equation and financial statements, account concept and journal entry, Balance and auxiliary accounts, accounting books and documents, accounting vouchers and accounting processes, introduction to the uniform chart of accounts, Box accounts, stock accounts, Other cash and cash equivalents, marketable securities, receivables, and inventory movements VAT(Value Added Taxes) accounts, inventories accounting, Intermittent and perpetual inventory method. ISL107 İşletme Matematiği I (Business Mathematics - I) Matematiğin ve analitik düşüncenin işletme bilimi açısından önemi, karar verme problemlerinde kullanılması, matematiğin temel kavramları, Sayılar, Üslü ve köklü çokluklar, çarpanlara ayırma, Denklemler ve çözümleri, doğrusal denklemler, Fonksiyonlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon, İkinci dereceden fonksiyonların grafikleri, rasyonel fonksiyonlar ve parçalı fonksiyonların grafikleri, Üssel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Türevin kullanımı, Türev alma kuralları, Ardışık türev, Maksimum ve minimum noktalar, azalan ve artan aralıklar, Türevin işletme uygulamaları, Kâr maksimizasyonu, Maliyet minimizasyonu, Kîsmi türev, Optimizasyon yöntemleri. The importance of the management science of mathematics and analytical thinking, The use of decision-making problems, the basic concepts of math, numbers, exponents and roots, factorization, equations and solutions of linear equations, functions, inverse functions, composite functions, graphs of quadratic functions, graphs of rational functions and partial functions, exponential and logarithmic functions, logarithms, limits and continuity, the use of derivative, rules, Sequential derivatives, the maximum and minimum points, descending and ascending intervals, Derivatives business practices, profit maximization, cost minimization, partial derivatives, optimization methods.

2 SBK103 Hukukun Temel Kavramları (Basic Concepts of Law) Sosyal Kurallar ve Hukuk Kuralları; Hukuki Yaptırım; Pozitif Hukukun Kaynakları; Kanunlaştırma Hareketleri; Türkiye'de Kanunlaştırma Hareketleri; İçtihat Hukuku; Pozitif Hukukun Kolları; Kamu Hukuku ve Özel Hukukun Dalları; Hukukun Temeli; Kanunların Uygulanması; Kanunların Geçmişe Dokunması Durumu; Kanunların Anlam Bakımından Uygulanması; Hukuksal İlişkiler ve Haklar; Hakların Türleri; Hak Sahibi; Tüzel Kişilerin Nitelikleri ve Doğuşları; Tüzel Kişilerin Türleri; Hakkın Konusu, Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hukuksal Eylemler ve İşlemler; Hukuksal İşlemlerin Türleri; Hakların Korunması. Definition of law, rules of law, systems of law, sources of law, legal transactions, legal acts, private rights, public rights TD101 Türk Dili I (Turkish Language I) Dil nedir? Dilin birey ve millet için önemi, yeryüzündeki dillerin sınıflandırılıp Türkçenin bu diller arasındaki yerini belirleme, Türkçenin tarihi gelişimi ve Türkçenin ses ve şekil yapısının incelenmesi. What is language? What is the importance of language for person and society? Classifying the all language in the world and identifying the position of Turkısh, Development of Turkish language in historic period, Analysing the phonology and morphology. YD101 İngilizce Dil Becerileri I (English Through Skills I) The verb be, question words, countries, nationalities, languages, talking about famous people, information about yourself, plural nouns, adjectives, ing about your favourite band, has got/have got, possessive adjectives, irregular plurals, talking about family, colours, there is/are, telling the time, giving directions, can/can t, talking about abilities, Imperatives, Present Simple Tense, talking about hobbies, talking about school timetable, be going to, talking about future plans, asking for permission using can/can t, money, prices The verb be, question words, countries, nationalities, languages, talking about famous people, information about yourself, plural nouns, adjectives, ing about your favourite band, has got/have got, possessive adjectives, irregular plurals, talking about family, colours, there is/are, telling the time, giving directions, can/can t, talking about abilities, Imperatives, Present Simple Tense, talking about hobbies, talking about school timetable, be going to, talking about future plans, asking for permission using can/can t, money, prices 2. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II (Principles of Atatürk and History of Turkish AI Revolution II) Modern Türkiye'nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler. The events, thoughts and principles in the establishment and development process of modern Turkey. ECON102 Ekonomi Bilimine Giriş II (Introduction to Economics II) Bu ders milli gelirin belirlenmesi, kısa vadede toplam talep ve toplam arz analizi ve uzun vadede, para politikası, enflasyon, işsizlik, kamu açıklarının, ekonomik büyüme, ticaret politikası, döviz kurları ve denge kavramları kapsar.ödemeler. This course covers the concepts of national income determination, aggregate demand and aggregate supply analysis in both the shortrun and the long-run, monetary policy, inflation, unemployment, government deficits, economic growth, trade policy, exchange rates, and balance of payments.

3 ISL102 İşletme Bilimine Giriş II (Introduction to Business - II) Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, iş gören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi ve iş ahlâkı konuları ders kapsamında irdelenecektir. Basic managerial concepts, basic management theories, models of organizational structure, financial analysis and sources of finance, production function, marketing function, human resources planning, selection process of transactor, performance evaluation system, career planning, waging systems, research and development function, public relations function, accounting functions and business ethics issues will be discussed in the course. ISL106 Muhasebe II (Accounting - II) Stok hesabının işleyişi, Stok değerleme yöntemleri, Gider ve gelirlerde dönem ayrımı, Uzun vadeli alacakların muhasebeleştirilmesi, Mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, Amortisman yöntemleri, Maddi olmayan duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, Yabancı kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Öz kaynak hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Gelir tablosu hesapları, Dönem sonu işlemleri, Finansal tabloların düzenlenmesi. functioning of the stock accounts, inventory valuation methods, term seperation in expenses and revenues, the recognition of long-term receivables, Accounting for financial fixed assets, accounting for fixed assets, depreciation methods, accounting for intangible assets, the recognition of foreign liabilities, accounting for equity accounts, income statement accounts, period-end transactions, regulation of the financial statements. ISL108 İşletme Matematiği II (Business Mathematics - II) İntegral kavramı, integralin özellikleri, Değişken değiştirme yöntemi (yerine koyma), Kısmî İntegrasyon, Belirsiz integral ve uygulamaları, Belirli İntegral ve alan hesabı, Üretici rantı ve Tüketici rantı, Matrisler, denklem sistemlerinin matrissel ifadesi, Denklem sistemlerinin Gauss yöntemiyle çözümü, Determinant alma kuralları, Sarus kuralı, Cramer Kuralıyla denklem sistemlerinin çözümü, Matris ve determinantların işletme uygulamaları. The concept of integral, integral features, variable cxhange method (substitution), partial integration, indefinite integral and its applications, definite integral and area calculation, producer surplus and consumer surplus, Matrices, in matrix expression of equations, solving equation systems by using Gauss method, determinants rules, Sarus rule, Cramer's equation with the Rules The solution of the system, business applications of matrices and determinants. SBK315 Borçlar Hukuku (Obligations Law) Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştitilmeye çalışılacaktır. The basic aim of the Obligations Law is to teach the basic concepts and norms related. It is also aimed to show the possible situations which can be faced by the students in the business life. Due to the concepts related to Obligations Law being discrete, TD102 Türk Dili II (Turkish Language II) Sözlü ve yazılı anlatım türleri ve özellikleri, bu türlere dair örneklerin sınıfta değerlendirilmesi, anlatım bozuklukları ve Türkçenin cümle yapısı Sorts and features of written and verbal expressions, presentations of their samples, expressions disorders and sentence structure in Turkish. YD102 İngilizce Dil Becerileri II (English Through Skills II) Must/mustn t, can t, personality adjectives, talking about traffic rules, writing about rules, have to/don t have to, needn t, jobs, writing a description of a job, Present Continuous Tense, Countable & Uncountable nouns, Would you like..? Can I have?,writing paragraph about eating habits, a, an, some, any, parts of body, describing people, writing a letter, Past Simple, talking about past situations, Comparative and Superlative adjectives. Must/mustn t, can t, personality adjectives, talking about traffic rules, writing about rules, have to/don t have to, needn t, jobs, writing a description of a job, Present Continuous Tense, Countable & Uncountable nouns, Would you like..? Can I have?,writing paragraph about eating habits, a, an, some, any, parts of body, describing people, writing a letter, Past Simple, talking about past situations, Comparative and Superlative adjectives.

4 3. Yarıyıl ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ECON201 Mikroekonomik Analiz (Microeconomic Analysis) Mikro ekonomi, tüketici tercihleri, tüketici dengesi ve çeşitleri, kayıtsızlık eğrileri, bütçe kısıtı, pazar talebini özellikleri, elastikiyet Analizi. Analysis of micro economics, consumer preferences, consumer equilibrium and its variations, indifference curves, budget constraint, characteristics of market demand, elasticity. ISL201 Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting) Maliyet muhasebesine giriş, Amaçlar ve kavramsal açıklamalar, Gider sınıflaması, Tekdüzen hesap planı açısından maliyet hesapları akışı (7/a), Gider yerleri ve kodlama, Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi, Üretim giderleri, Malzeme giderleri, İşçilik giderleri, Genel üretim giderleri, Gider dağıtımı, Dağıtım anahtarları ve yöntemleri, Maliyet yöntemleri, Birleşik maliyetlerin dağıtımı Introduction to cost accounting, objectives and conceptual descriptions, expenses classification, cost calculations flow (7 / a) in terms of Uniform Chart of Accounts, Expenses places and coding, regulation of the sale of the cost of the table, production costs, material costs, labor costs and general manufacturing expenses, expenses of distribution, distribution switches and methods, the cost approach, distribution of united costs ISL203 İstatistik I (Statistics - I) Temel olasılık, kesikli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, Binom olasılık dağılımı, Poisson olasılık dağılımı, sürekli tesadüfî değişkenler ve olasılık dağılımları, üstel olasılık dağılımı, normal olasılık dağılımı, örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta tahmini, aralık tahmini Basic probability, discrete random variables and probability distributions, binomial probability distribution Poisson probability distribution, continuous random variables and probability distributions, exponential probability distributions, normal probability distribution, sampling and sampling distributions, point estimation, interval estimation ISL205 Pazarlamaya Giriş (Introduction to Marketing) Temel kavramlar, Pazarlama anlayışındaki değişmeler, Pazar ve pazarlama çeşitleri, Pazarlama planlamasının ilkeleri, Pazarlamanın mikro ve makro çevresi, Tüketici pazarları, Kurumsal pazarlar, Uluslararası pazarlar, Pazar ölçümlemesi, Hedef pazar bölümlendirme ilkeleri, Pazarlama karması, Ürün ve hizmetler, Fiyat, yer ve dağıtım kanalları, Tutundurma, Örnek olaylar ve uygulama. Basic concepts, changes in marketing approach, market and marketing types, principles of marketing planning, micro and macro environment of marketing, consumer markets, corporate markets, international markets, market computation, the target market segmentation principles, marketing mix, products and services, price, location and distribution channels, promotion, case studies and practices. ISL207 Ticaret Hukuku (Commercial Law) Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Adi-Kollektif-Komandit Şirket, Sermaye Şirketleri. Definition of Commercial Property, Types, Centres and Branches, Transfer and Pledge Concept, Commercial Affairs and subjected to their provisions, provisions of Being Merchant and Merchant: Trade Name, Company Name, Trademark, Trade Registry, Commercial Registry and others. Merchant Aids: Connected and Independent Merchant Aids. Company law, collective-limited Partnership, Capital Companies. ISL208 İşletme Finansmanı (Business Finance) Finansal yönetime giriş, Finans yöneticisinin amaçları, Finansal tablolar ve finansal planlama, Finansal analiz, Paranın zaman değeri, Faiz ve anüite hesapları, Tahvil değerleme, Hisse senedi değerleme, Güncel ekonomik sorunların öğrenilen bilgiler çerçevesinde tartışılması. Introduction to financial management, objectives of financial managers, financial statements and financial planning, financial analysis, the time value of money, interest and annuity accounts, bond valuation, stock valuation, discussion of current economic problems in the frame of learnt information.

5 4. Yarıyıl ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ECON202 Makroekonomik Analiz (Macroeconomic Analysis) Giriş, Milli Gelir Muhasebesi, Gelir ve Harcamaları, Para, Faiz ve Gelir, Para ve Maliye Politikası, Uluslararası bağlantılar, Toplam Arz Ve Talep, Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar ve İşsizlik, Büyüme ve Birikim, Büyüme ve Politikası. Introduction, National Income Accounting, Income and Spending, Money, Interest, and Income, Monetary and Fiscal Policy, International Linkages, Aggregate Supply And Demand, Aggregate Supply, Wages, Prices, and Unemployment, Growth and Accumulation, Growth etc. ISL204 İstatistik II (Statistics - II) Hipotez testleri, katsayısal olmayan sınamalar, uyumun iyiliği sınamaları ve çapraz çizelgeler, doğrusal korelasyon, regresyon, çoklu regresyon ve varyans çözümlemeleri Hypothesis testing, stoichiometric no tests, goodness of fit tests and cross tables, linear correlation, regression, multiple regression and analysis of variance ISL206 Pazarlama Yönetimi (Marketing Management) Pazarlama sistemi, pazarlama çevresi, pazarlama sisteminin örgüt içindeki yeri ve önemi, tüketici davranışları, Üretici satıcı ve hükümet pazarları, Pazar bölümlemesi, Pazar tahminlemesi, Büyüme ve rekabet stratejisi, Pazarlama örgütlenmesi, Pazar planlaması, Ürün politikası, Yeni ürün, Fiyat, Dağıtım kanalı, Satış artırma ve satış gücü kararları, Pazarlama denetimi, Pazarlamada toplumsal, yasal ve etiksel sorunlar. Marketing system, marketing environment, the place and importance of marketing system in the organization, consumer behaviour, producer vendors and government markets, market segmentation, market forecasting, growth and competitive strategy, marketing organization, market planning, product policy, new products, prices, distribution channels, the sales increase and sales force decisions, marketing control, legal and ethical and social issues in marketing. ISL209 Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemi,Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar - Algılama ve Atfetme Süreçleri,Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi,Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar,Örgüt Kültürü,İnançlar, Tutumlar ve Moral,Yeniliklere Karşı Tutumlar Monotonluk,İşe Devamsızlık - Örgütsel Stres,Örgütlerde Yönetime Katılma,Liderlik, Örgütlerde Motivasyon, Örgütlerde Çatışma, Örgütsel Güç ve Örgütsel Politika. Role and Importance of the Psychology of Management and Organization, Organizational Behavior and Contemporary Approaches - Detection and Attribution Processes, Personality and Analysis of personal Differences, groups and group differences in organizations, Organizational Culture, Beliefs, Attitudes and Moral Attitudes to Innovation - monotony, Absenteeism - Organizational Stress, Participation in Management in Organizations, Leadership, Motivation in organizations, conflicts in organizations, organizational power and organizational politics. ISL303 Finansal Yönetim (Financial Management) İşletmelerde finans fonksiyonu ve finansal amaçlar, paranın zaman değeri finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi, yatırım planlaması, riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi, sermaye yapısı ve sermaye yapısı kararları, sermaye maliyeti, finansman ve faaliyet kaldıracı, kar dağıtım politikaları, finansal piyasalar, araçlar ve kurumlar, portföy yönetimi, getiri ve riskin hesaplanması, uluslar arası finans ve piyasalar, risk yönetimi ve araçları, vaka çalışmaları. Finance function and financial objectives in companies, the time value of money financial analysis and control, financial planning, working capital management, capital budgeting, investment planning, evaluation of risky investment projects, capital structure and capital structure decisions, capital costs, financing and operating leverage, dividend policy, financial markets, instruments and institutions, asset management, returns and calculating the risk, international finance and markets, risk management and tools, case studies.

6 5. Yarıyıl ISL202 Yönetim Muhasebesi (Managerial Accounting) Yönetim muhasebesinin rolü, Maliyet muhasebesi ve finansal muhasebe ile ilişkisi, İşletmelerde maliyetlerin türü, sınıflandırılması, tanımlanması ve yönetsel kararlarda kullanılması, Maliyet analizleri, Kar analizleri, İşletme bütçeleri, Bütçelenmiş bilanço. The role ofmanagement accounting, cost accounting and its relationship with the financial accounting, the type of cost in enterprises, classification, identification and use for managerial decision making, cost analysis, profit analysis, business budgets, budgeted balance sheet. ISL210 Üretim Yönetimi (Production Management) Üretim kavramı, üretim stratejileri ve üretim kararları, üretim organizasyonu ve diğer fonksiyonlarla ilişkiler, Üretim sistemlerinin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli üretim sistemleri, Ürün tasarımı, yeni ürün stratejileri, basitleştirme, standartlaştırma, kodlama çalışması, Kuruluş yeri seçimi, değerleme yöntemleri, uluslararası kapsamda yer seçimi, Lojistik yönetimi, sipariş, depolama, satın alma fonksiyonları, küresel lojistik, Tedarik zinciri yönetimi, lojistik bilgi sistemleri, lojistik performans, İş Analizleri, metot geliştirme ve hareket ekonomisi, grafik araçlar, süreç akış diyagramı örneği, İş ölçümü teknikleri, standart zaman hesabı, ergonomi kavramı, Kalite kontrolü, muayene ve standartlar, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, İstatistiksel kalite kontrolü, kalite kontrol araçları, Stok yönetimi ve Kapasite planlaması, talep tahminleri, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Verimlilik ölçüm yöntemleri, işletme performansı. Production concept, production strategy and production decisions, production organisation and its relation to the other functions, the classification of production systems, discrete and continuous production systems, Product design, new product strategies, simplification, standardization, coding work, selection of organization's location, valuation methods, the choice of place in the international context, logistics management, ordering, storage, procurement functions, global logistics, supply chain management, logistics, information systems, logistics performance, Business Analysis, method development and economy of movement, graphical tools, process flow diagrams instance, work measurement techniques, standard time accounts, ergonomics concept, quality control, inspection and standards, Total Quality Management, Quality Circles, statistical quality control, quality control tools, Inventory management and capacity planning, demand forecasting, productivity, performance and efficiency concepts, economy and efficiency, productivity measurement methods, business performance. ISL301 Sayısal Yöntemler I (Quantitative Methods - I) Karar verme, doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, atama problemleri, dualite, duyarlılık analizleri, tamsayılı doğrusal programlama Decision making, linear programming, simplex method, transportation problems, assignment problems, duality, sensitivity analysis, integer linear programming ISL305 Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization) Yönetim ve Organizasyon Kavramları ve İlgili Kavramların Açıklanması, Karar Verme Süreci, Planlama, Organizasyon Yapıları, Klasik Organizasyon Teorisi, Neo-Klasik Organizasyon Teorisi, Sistem Yaklaşımı, Ara Sınavlar, Durumsallık Teorisi, Çevreye Uyum Yaklaşımları, Toplam Kalite Yön.-Dış Kaynaklardan Yaralanma-Temel Yetenek, Şebeke Organizasyonları-Süreç Yenileme-Kıyaslama, Personeli Güçlendirme-Küçülme-Kademe Azaltma- Öğrenen Örgütler, Seri Uyarlama-Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi-Kurumsal Yönetim. Management and Organization concept and Explaining Related concepts, Decision Making process, Planning, Organizational Structure, Classical Organization Theory, Neo-Classical Organization Theory, System Approach, Midterms, Contingency Theory, Approaches to Environmental Compliance, Total Quality management, Utilization of Outsourcing -Key Capabilities, Network organizations, Process Renewal-comparison, Empowerment-Minimisation-decreasing position-learning Organizations of the employee, Mass Customization- Total Success Indicator Method-Corporate Governance.

7 6. Yarıyıl ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ISL302 Sayısal Yöntemler II (Quantitative Methods - II) PERT/CPM analizi, bekleme hattı modelleri, stok kontrol yöntemleri, dinamik programlama, simülasyon ve oyun kuramı PERT / CPM analysis, waiting line models, inventory control methods, dynamic programming, simulation and game theory ISL307 Üretim Planlaması (Production Planning) Üretim sistemlerinin üretim planlarına etkisi, Talep tahminleri, sınıflandırılması, talep araştırması yöntemleri, İstatistikî talep tahmin yöntemleri, regresyon doğrusu, trend analizi, tahminlerin kullanılması, Kapasite planlaması, kapasite çeşitleri, kapasite dengeleme problemi, insangücügereksinimi, Makine gereksinimi, Sıfır Kâr Noktası analizi, Stok çeşitleri, stok maliyetleri, stok kontrol modeli, Ekonomik Sipariş Miktarı hesabı, MİP ağacı ve MİP tablosu, ERP, JIT, Kanban sistemleri, Üretim planı hazırlama, Haftalık ve Aylık üretim planı,üretim planlama hazırlama stratejileri, Sıralama ve yükleme problemleri, Gantt diyagramı, Kritik yol diyagramı, PERT yöntemi, üretim programlama örneği. The effect of the production system to the production plans, forecasting and classification of demand, demand research methods, statistical demand forecasting methods, the regression line, trend analysis, the use of forecasting, capacity planning, capacity, capacity balancing problem, need for labor-force, machine requirements,analysis of breakeven point, inventory types, inventory costs, inventory control models, Economic Order Quantity calculations, MRP tree and MRP table, ERP, JIT, Kanban systems, production plan, weekly and monthly production planning, production planning, preparing strategies, sorting and loading problems, Gantt diagram, critical path diagram, PERT method, production programming examples. ISL308 İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İKY ve Çevresel Faktörler, İş Analizi ve İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören Tedariki, Seçim ve Yerleştirme, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi ve Planlaması, Performans Değerlemesi, Ücret Yönetimi, Ücret Sistemleri, Sendika Yönetim İlişkileri, İşgören Sağlık ve Güvenliği. Strategic Human Resource Management, HRM and Environmental Factors, Business Analysis and Business Design, Human Resource Planning, Employee Acquisition, Selection and Recruitment, Training and Development, Career Management and Planning, Performance Evaluation, Compensation Management, Payroll Systems, union management relations, Employee Health and Safety. ISL328 Pazarlama Araştırması (Marketing Research) Pazarlama araştırması, Pazarlama araştırmasının önemi ve uygulama alanları, Diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve sınırları, Organizasyon içindeki yeri, Araştırma sürecinin tanımlanması, Problemin ortaya konması, Veri kaynaklarının belirlenmesi, Örnekleme, Örnekleme yöntemleri ve hataları, Veri toplamada kullanılacak yöntemin seçimi, Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi, Verilerin toplanması, Verilerin dökümü ve analizi, Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, Araştırma raporunun hazırlanması, Pazarlama araştırmasının türleri, Pazarlama araştırması planlanması ve yürütülmesi. Marketing research, importance and application areas of marketing research, relationship with other disciplines and boundaries, place in the organization, defining the research process, to reveal the problem, identification of data sources, sampling, sampling methods and errors, the choice of the method used for data collection, surveys, observations, experiments, projection, scaling method, data collection, data input and analysis, univariate and multivariate analysis, preparation of research reports, types of marketing research, planning and performing marketing research.

8 7. Yarıyıl ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi (Securities Analysis and Portfolio ISL Management) Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasaları, Hisse Senedi Piyasaları, Türev Piyasalar, SPK, İMKB, VOB Menkul kıymet kavramı, Portföy tanımı, Geleneksel portföy teorisi ve modern portföy teorisi, Etkin piyasalar kuramı, Markowitz portföy teorisine giriş, Portföy getirisinin ve riskinin ölçümü ve etkin sınırın oluşturulması, Sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş, Arbitraj fiyatlama modeli, Portföy performansının değerlendirilmesi, Aktif Pasif portföy yönetimi, Uluslararası çeşitlendirme Financial Markets, Capital Markets, Equity Markets, Derivatives Markets, CMB, ISE, VOB concept of securities, definition of Portfolio,traditional portfolio theory and modern portfolio theory, active market theory, Introduction to Markowitz's portfolio theory, evaluation of portfolio returns and risk and formation of active limit, introduction to the capital asset pricing model (CAPM), arbitrage pricing model, evaluation of portfolio performance, Active - Passive portfolio management, international diversification ISL403 İşletme Politikası (Business Policy) Genel Kavramlar ve Yönetim Süreci, Stratejik Yönetim Teorileri, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Durum Belirleme Matrisleri, Stratejik Yönlendirme, Temel ve Üst Yönetim Stratejileri, Rekabet Stratejileri (Maliyet Liderliği ve Odaklanma), Rekabet Stratejileri (Farklılaşma), Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Kurumsal Yönetişim. General Principles and Management Process, Strategic Management Theories, External Environmental Analysis, Business Analysis,tatus Determination Matrix, Strategic Orientation, Basic and Senior Management Strategies, Competitive Strategies (Cost Leadership and concentration), Competitive Strategies (differentiation), Functional Strategies, Techniques Used in the application of Management Strategy,application of management strategies, Corporate Governance. ISL405 Küresel Pazarlama (Global Marketing) Küresel pazarlama kavramı, Küresel ekonomik ilişkilerin temel konuları, Küresel mal hareketi, Firmaları küresel pazarlara yönelten nedenler, Küreselleşme olgusu ve pazarlamaya etkileri, Firmaların küreselleşme süreci, Küresel pazarlamada mikro çevre faktörler, Küresel pazarlamada makro çevre faktörleri, Küresel pazarlama stratejileri: pazar bölümleme ve hedefleme, küresel pazarlamada konumlandırma, küresel pazarlama karması, ürün ve marka kararları, fiyatlandırma kararları, dağıtım kanalları ve fiziksel dağıtım kararları, pazarlama iletişimi kararları. global marketing concept, general concept of global economic relations, the global product movement, reasons that lead companies to the global markets, globalization phenomenon and impacts on marketing, globalization process of companies, micro-environmental factors at global marketing, macro environment factors at global marketing, Global marketing strategies: market segmentation and targeting, global marketing positioning, global marketing mix, product and brand decisions, pricing decisions, distribution channels and physical distribution decisions, marketing communication decisions. 8. Yarıyıl ISL404 Yatırım Proje Analizi (Investment Project Analysis) Projenin tanımı, Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kullanılması, proje hazırlama tekniği, yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun yatırımların seçimi, uygulanması ve sonuçlarının kontrolü. Description of the project,the importance and characteristics of the investment projects, using business objectives in investment projects,technique of project preparation, the applications that take place in the process of preparation of investment projects, evaluation the results of investment projects, selection and application of the most appropriate investment, and control of the results. ISL406 İşletme Seminerleri (Seminars in Business) Öğrencilere akademik hayatları boyunca verilen işletme fonksiyonları eğitimi yani, muhasebe, finansman, yönetim, insan kaynakları, satın alma, pazarlama ve üretim, iş ahlâkı, sosyal sorumluluk ve benzeri işlevleri çerçevesinde kendilerine grup olarak belirli konular verilecek, araştırıla bu konular bir rapor haline getirilecek ve sınıfta takdim edilecektir. Education of business functions to the students that are given throughout their academic year,in other words they will be given a topic as a group within the frame of accounting, finance, management, human resources, purchasing, marketing and manufacturing, business ethics, social responsibility and similar functions then those under-researched topics will be brought into a report and will bepresented in the class.

9 ISL442 Finansal Tablolar Analizi (Financial Statement Analysis) Mali tablolar, Mali tablo türleri, Finansal Analiz, Finansal Analiz Türleri, Karşılaştırmalı Tablolar Analizi, Yüzde analizi, Eğilim yüzdeleri analizi, Oran analizi. The financial statements, the financial statements types, Financial Analysis, Financial Analysis Types, Comparative Financial Statement Analysis, Percentage analysis, Trend percent analysis, ratio analysis. Sdg001 - Secmeli Ders Grubu (5.dönem) (Toplam 10 AKTS tamamlanmalıdır) ISL309 İletişim Teknikleri (Communication Techniques) İletişim kavramının tanımlanması, Etkileşim ve haberleşmenin tanımlanması, İletişim süreci ve iletişimin unsurları, Başarılı bir iletişimin aşamaları, Etkileyici iletişim, İletişimde rol oynayan sosyal faktörler, İletişimde kültür, davranış ve tutumların rolü, İletişim biçimleri, Sözsüz iletişim faktörleri, İletişim ve beden dili, Kurumsal iletişim, İletişim ağlarının yapısı, İletişimde kişiler arası mesafe, Günümüzde iletişim teknolojileri, İletişim yöntemleri, İletişim engelleri, Kitle iletişim araçları, İnsan ilişkileri (kişiler arası iletişim), Etkili bir iletişimin unsurları. Defining the concept of communication, describing the interaction and communication, communication process and elements of communication, stages of a successful communication, impressive communication, social factors play a role in communication, the role of culture in communication, behavior and attitudes, communication forms, non-verbal communication factors, communication and body language, corporate communications, structure of communication network, interpersonal distance during communication, communication technology currently, communication methods, communication barriers, the mass media tools, human relations (interpersonal communication), the elements of effective communication. ISL311 Hizmet Pazarlaması (Services Marketing) Hizmetin tanımı ve hizmetlerin karakteristikleri, Hizmetlerde örgüt yapısı, Hizmet pazarlaması planlaması ve hizmet pazarlaması karması (7p), Hizmetlerin tasarımı, Hizmetlerin dağıtımı, tutundurması ve fiyatlaması, Hizmetlerde katılımcılar ve hizmet personelinin yönetimi, Hizmetlerde fiziksel kanıtlar, Hizmetlerde süreç yönetimi, Hizmet karşılayıcılığı ve teknikleri, Hizmetlerde iletişim ve teknikleri, Hizmet kalitesi ve ölçümü, Hizmetler ve ilişki pazarlaması, Hizmetlerde içsel pazarlama, Anlatılan konuların özetlenmesi ve genel değerlendirme. Characteristic and definition of service, organization structure in the service, service market planning and service marketing mix (7p), design of services, delivery, promotion and pricing, of services, participants and management of service staff in the service, physical evidence in the service, process management in services, Service recevier and techniques, communication and technology techniques in the service, measurement and quality of service, service and relationship marketing, internal marketing in service, summary of the subjects and overall evaluation. ISL313 Kıymetli Evrak Hukuku (Negotiable Instruments Law) Kıymetli evrak hukuku kapsamında kıymetli evrak kavramı, Kıymetli evrakın temel özellikleri, değerlendirilmesi ve devri, Kıymetli evrak türleri, zıyaı ve iptali, Kambiyo senetleri, Kambiyo senetlerinin sınıflandırılması, Poliçe, Bono, Çek, Poliçenin hukuki mahiyeti ve şekil şartları, Keşidecinin sorumluluğu, Devir, Kabul ve ödeme, Müracaat haklarının kullanılması, Bono ve çeklerin özellikleri. Negotiable instruments concept under the negotiable instruments law, characteristics, evaluation and transfer of negotiable instruments, types of negotiable instruments, loss and annulment, Promissory notes, classification of bill of exchange, policy(bill), Bono, Cheque, legal nature and requirements form of the policy, Drawer's responsibility, Transfer, Acceptance and payment, applicant's rights, characteristics of bonds and cheques. ISL315 Kalite Kontrol Teknikleri ve Standartları (Quality Control Techniques and Standards) Kalite kavramı, Muayene, Güvenilirlik, Toplam kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi araçları, Kalite kontrolü, Kalite kontrol araçları, Kalite kontrolde tolerans limitleri, İstatistiksel deney tasarımı, Kalite fonksiyon yayılımı, Hata türü etkileri ve analizi, Sistemlerin güvenilirlik analizi, Kalite kontrol diyagramı uygulamaları, Kalite kontrolün verimliliğe etkisi. The concept of quality, Inspection, Reliability, Total Quality Management, Total quality management tools, quality control, quality control tools, quality control tolerance limits, statistical experimental design, deployment of quality function, effects and analysis of Error type, reliability analysis of systems, applications of quality control chart, the impact of quality control on productivity.

10 ISL317 İş Geliştirme Yönetimi (Business Development Management) Girişimci ve girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi, küçük işletme yönetimi, küçük işletmelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları. Entrepreneurs and entrepreneurship concept, The importance of entrepreneurship, small business management, problems faced and solutions of medium-sized entrepreneurs. ISL323 Sermaye Piyasaları ve Kurumları (Capital Markets and Institutions) Sermaye piyasası kanunu, Sermaye piyasası kurulu, Sermaye piyasası kurulunun görevleri, Sermaye piyasaları araçları, Sermaye piyasası kurumları, Finansal sistem ve unsurları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal aracı kurumlar, Operasyon işlemleri, Kamuyu aydınlatma, Finansal araçlar ve değerlemesi, Temel ve Teknik analiz Capital market law, the Capital Market Board, duties of capital market Board, capital market tools, capital market institutions, financial system and its components, Regulatory and Supervisory Institutions, Financial intermediaries, operation procedures, public disclosure, financial instruments and valuation, fundamental and technical analysis ISL325 Girişimcilik (Entrepreneurship) Girişimcilik kavram ve yaklaşımları, Girişimcilik süreci, Fikir üretme, Fizibilite analizi, İş planı ve strateji, Organizasyon tasarımı, Yeni iş takımını kurma, Finansman, Fikri hakların korunması, Yeni iş planlarının uygulamaya konması, Organizasyonlarda inovasyon ve değişim, Yeni pazarlar oluşturma, Operasyonel zorluklar ve fırsatlar, Aile işletmelerinin gelişimi ve yönetimi, Aile işletmelerinde yaşam döngüsü, Yönetim devri planı ve profesyonel yönetime geçiş, Girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri. Entrepreneurship concepts and approaches, entrepreneurship process, idea generation, feasibility study, business plan and strategy, organization design, set up a new business team, finance, intellectual property protection, the implementation of a new business plan, innovation and improvements at the organization, creating new markets, operational challenges and opportunities, development and management of family business, life cycle of family business, management transfer plan and the transition to professional management, success and failure examples of entrepreneurship. Sdg002 - Seçmeli Ders Grubu (6.dönem) (Toplam 10 AKTS tamamlanmalıdır) ISL310 Gayrimenkul Değerlemesi (Real Estate Appraisal) Gayrimenkulün tanımı, Gayrimenkul ile ilgili terminoloji, Gayrimenkul finansmanı, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul fonları ve sertifikaları, İpotek kredileri ve mortgage, Değerleme matematiği, Değerleme süreci, Değerleme yöntemleri, Uygulamadan örnekler, Değerleme standartları ve raporlama. Definition of real estate, terminology related to real estate, real estate financing, real estate investment partners, real estate funds and certificates, Mortgage loans and mortgages, valuation math, appraisal process, valuation methods, application examples, valuation standards and reporting. ISL314 Elektronik Pazarlama Yöntemleri (Electronic Marketing Methods) Pazarlama anlayışındaki gelişmeler ışığında elektronik pazarlama kavramı, Temel internet kavramları, Elektronik ticaret altyapısı ve elektronik ticaretteki gelişmeler, Internet mağazası geliştirme süreci ve elektronik ortamda pazarlama karması geliştirme. Electronic marketing concept on the lights of developments of marketing concept, basic Internet concepts, infrasstructure of electronic commerce and developments in electronic commerce, Internet store development process and developing electronic marketing mix. ISL316 Satış Teknikleri (Sales Techniques) Kişisel satışın tanımı, özellikleri, gelişimi, Kişisel satışın önemi ve amaçları, Satış temsilcisi kavramı, Kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, Kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık, Satış anı, Satış sürecinde müşteri itirazları ve itirazları karşılama tekniği, Kişisel satış sürecinin kapatılması. The definition, characteristics and development of personal selling, importance and objectives of personal selling, the concept of sales representatives, communication and body language of personal sales activities, data collection and preparation of personal sales process, the moment of sales, techniques for customer objections during sales process, the closure of the individual sales process.

11 ISL322 İleri Muhasebe (Advanced Accounting) Muhasebe teorisi, Kolektif şirketler, Kolektif Şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Komandit şirketler, Komandit şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Anonim şirketler, Anonim şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Limited şirketler, Limited şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, Ücret bordrosu hazırlanması ve ilgili mevzuat, Dış ticaret işlemleri muhasebesi, Maliyet sistemleri kurulmasında göz önünde bulundurulması gerekenler, Güncel muhasebe uygulamaları ve sorunları. Accounting theory, collective companies, profit and loss distribution at collective companies, limited partnership, profit and loss distribution at limited partnership, joint stock companies, profit and loss distribution at joint stock companies, limited companies,profit and loss distribution at limited companies, payroll preparation and related regulations, foreign trade accounting, requirements while establishing account systems, current accounting practices and problems. ISL326 Uygulamalı Girişimcilik (Applied Entrepreneurship) Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı ve öğeleri; pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar ve atölye çalışmaları. Testing the nature of entrepreneurship, business development and intellectual creativity exercises, business plan concept and elements; market research, marketing plan, production plan, management plan, financial plan, writing a business plan and presentation to be aware of issues and workshops. ISL330 Uygulamalı İstatistik (Applied Statistics) Temel olasılık, istatistiksel olasılık, betimsel istatistik, çıkarımsal istatistik, hipotez testleri, doğrusal korelasyon, regresyon ve varyans çözümlemeleri gibi konuların SPSS, Excel ve R yazılımları ile ele alınması Basic probability, statistical probability, descriptive statistics, inferential statistics, hypothesis testing, linear correlation, dealing with subjects such as regression and analysis of variance using SPSS, Excel and R softwares Sdg003 - Seçmeli Ders Grubu (7.dönem) (Toplam 15 AKTS tamamlanmalıdır) ISL409 Yönetim Danışmanlığı (Management Consultancy) Yönetim danışmanlığının anlamı, amacı, gelişimi, Yönetici Geliştirme, Danışman Müşteri İlişkileri, Yönetici danışmanlığı için veri toplama ve araştırma yöntemleri, Yönetim danışmanlığındaki temel faaliyetler, İletişim Danışmanlığı, Yönetim danışmanlığının firma stratejisinin oluşturulmasında oynadığı rol, Örgüt içi değişimde danışmanın rolü, Stratejik danışmanlık ve iş geliştirme, Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin yönetim danışmanlığına etkileri, Yönetim danışmanlığından yararlanma, Yönetim danışmanlığının mesleki ve etik boyutu, Yönetim Danışmanlığındaki gelişmeler. The meaning, objectives and development of management consulting, improvements of executives- Customer Relations, data collection and research methods for executive consultants, fundamental concepts at management consulting, Communication Consultancy, the role of management consulting to decide company strategy, the role of management consulting in the organization alterance, strategic consulting and business development, the effects of development at information technology to the management consulting, benefit from management consulting, professional and ethical dimension of management consulting, developments in Management Consulting. ISL415 Bütçeleme ve Kâr Planlaması (Budgeting and Profit Planning) Bütçe Kavramı, Amaçları, İşletme Bütçelerinin İlkeleri, Bütçenin Hazırlanması Aşamaları, Bütçeleme Yöntemleri, Bütçe Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Kontrol ve Revizyon, Kar Planlaması, Kar Planlaması ve Kontrolünde Yararlanılan Teknikler, Maliyet Planlaması ve Fiyatlama. Concept and Objectives of Budget, Principles of the Operating Budget, Budget Preparation Phase, Budgeting Method, Evaluation of Budget Results, Control and Revision, Profit Planning, and Techniques used for Control, Cost Planning and Pricing. ISL427 Teknoloji Yönetimi (Technology Management) Teknolojik Yenilik, Yenilik Süreci, Yenilik Teorileri, Yenilik Planlaması, Strateji ve Yenilik, Ar-Ge Yönetimi, Yeniliğin İktisadi Boyutu, Yeni Ürünler, Faaliyet Stratejileri ve Yenilik Technological Innovation, Innovation Processes, Innovation Theory, Innovation Planning, Strategy and Innovation, R & D Management, Economic Dimensions of Innovation, New Products, Operations Strategy and Innovation

12 ISL431 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (Consumer Psychology and Behavior) Piyasa ekonomisinde tüketicinin yeri, Pazarlamada tüketici davranışının yeri ve önemi, Tüketici davranışı genel modeli, Psikolojik faktörler, Öğrenme ve bellek, Güdüleme ve algılama, Tutum, Kişilik, benlik ve yaşam biçimi, Sosyo-kültürel faktörler, Grup, Aile, Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal sınıf, Kültür, Tüketici satın alma süreci, Toplum ve tüketici davranışı, Tüketicinin korunması ve tüketici bilinci, Tüketici eğitimi. The place of the consumer in a market economy, the importance of consumer behavior in marketing, consumer behavior overall model, psychological factors, learning and memory, motivation and perception, attitude, personality, ego and lifestyle, socio-cultural factors, group, family, personal effects and spread out innovation, social class, culture, consumer buying process, society and consumer behavior, consumer protection and consumer awareness, consumer education. ISL433 Maliyet Yönetimi (Cost control and Planning ) Maliyet yönetim sistemi, Maliyet yönetiminin maliyet muhasebesine etkisi, Stratejik maliyet yönetimi kavramı ve güncel maliyet muhasebesi yaklaşımlarının tanıtılması, Zaman esaslı faaliyete dayalı maliyetleme, Maliyetler ve değer mühendisliği, Maliyetler ve değişim mühendisliği, Dengeli puan kartı, Muhasebe tabanlı başarı değerlemesi, Tam zamanında üretim ortamında maliyet yönetimi, Kurumsal kaynak planlamasının muhasebe uygulamalarına etkisi, Lojistik maliyetler, Tedarik zinciri yönetimine ilişkin muhasebe uygulamaları, Sahipliğin toplam maliyeti. Cost management system, the impact of cost accounting to the cost management, explaining strategic cost management concepts and current cost accounting approach, the time and activity-based costing, cost and value engineering, costs and reengineering, balanced scorecard, accounting-based performance evaluation, cost management during production environment, the effects of the accounting practices to the corparate resource planning, logistics costs, accounting practices for supply chain management, total cost of ownership. ISL437 İşletmeciler İçin Yabancı Dil I (Occupational Foreign Language - I (English)) Kurum veya kuruluşlar ve firma odaklı İngilizce yazışma, Yazışma şablonları, Uygulama örnekleri Institutions or organizations and correspondences in English company-focused, correspondence templates, application examples. ISL439 Tahmin Teknikleri ve Modelleme (Forecasting Techniques and Modeling) Tahmin teknikleri konuları, simülasyon, simülasyonun işletmecilik alanında kullanımı, doğrusal programlama, bilgisayarda doğrusal programlama uygulamaları Subjects of Forecasting techniques, simulation, use of simulation domain management, linear programming, linear programming computer applications, ISL443 Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) Satın alma ve sözleşme yönetimi, Tedarik zinciri yönetimine giriş, Tedarik zinciri organizasyonu, Tedarikçi seçim süreci, Dağıtım ağları, Stok yönetimi, Fiyatlandırma kararları, Tedarik zinciri koordinasyonu ve kamçı etkisi, Bilgi teknolojilerinin kullanımı. Purchasing and contract management, Introduction to Supply Chain Management, Supply chain organization, supplier selection process, distribution networks, inventory management, pricing decisions, supply chain coordination and bullwhip effect, use of information technology. Sdg004 - Seçmeli Ders Grubu (8.dönem) (Toplam 15 AKTS tamamlanmalıdır) ISL402 İş Ahlakı (Business Ethics) İş ahlâkı, iş ahlâkı ve etik, sosyal sorumluluk, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk teorileri, iş ahlâkının kurumsallaştırılması, iş ahlâkı ve sosyal sorumluluk uygulamaları Business ethics, business ethics and ethics, social responsibility, business ethics and social responsibility theory, the institutionalization of business ethics, business ethics and application of social responsibility

13 ISL412 Lojistik ve Depolama Yönetimi (Logistics and Storage Management) Lojistik ile ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri, tedarik zincirinin yönetimi ve önemi, amaçları ve faydaları, tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojileri, ters tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri ağı ve optimizasyonu konularının işlenmesi Basic concepts of logistics, supply chain, supply chain management, its importance, objectives and benefits, information technology in supply chain management, reverse supply chain management, supply chain network and optimization Üretim Teknolojisinde Güncel Gelişmeler (Current Developments in Production ISL Technology) Üretim kavramı, üretim sistemlerinin sınıflandırılması, Üretim teknolojilerindeki güncel gelişmelere genel bakış, Modern imalat sistemlerinin tasarımı, Hücresel imalat sistemleri, esnek imalat sistemleri, Eşzamanlı mühendislik uygulamaları, Otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, Robotik sistemler ve tam otomasyon, Tam zamanında üretim (JIT), Toyota sistemi ve kanban, Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, Geri dönüşüm yöntemleri (recycling ve remanufacturing), Lojistik alanındaki teknolojik gelişmeler, Verimlilik, performans, etkinlik kavramları, ülke ekonomisi ve verimlilik, Teknolojik gelişmelerin verimliliğe etkisi. Production concepts, classification of production systems, an overview of recent developments in production technology, The design of modern manufacturing systems, cellular manufacturing systems, flexible manufacturing systems, concurrent engineering practices, automated material handling and storage systems, robotic systems and fully automated, production Just in Time (JIT), the Toyota system and kanban, computer-integrated manufacturing systems, recycling methods (recycling and remanufacturing), technological developments in the field of logistics, productivity, performance and efficiency concepts, national economy and productivity, impact of technological developments to the productivity. ISL426 Proje Yönetimi (Project Management) Genel tanıtım, temel kavramlar, Yatırım, Yatırım projelerini belirlilik altında değerleme teknikleri, Karlılık oranları, geri ödeme süresi, Net bugünkü değer yöntemi, İç verim oranı yöntemi, Karlılık endeksi yöntemi, Yatırım projelerini değerlendirme tekniklerinde tercih kriterleri ve tekniklerin birbiriyle çelişkili sonuçlar vermesi durumu, Net bugünkü değer yönteminin yenileme yatırımlarına uygulanması, Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi yöntemleri, Risk faktörünü nakit akışına ve iskonto oranına katma yöntemi, Olasılık dağılımları yaklaşımı, Karar ağacı yöntemi ve simülasyon yaklaşımları, Yatırım teşvikleri, General introduction, basic concepts, Investment, valuation techniques of investment projects under certainty, profitability ratios, payback period, total present value method, internal return-ratio method, profitability index method, preference criteria of investment project evaluation techniques and conditions of controversial results of each techniques, application of investment renovation to the total present value method, evaluation methods of risky investment projects, method of including risk factor to the cash flows and the discount rate, probability distributions approach, decision tree method and simulation approaches, investment incentives, ISL432 Mağaza Yönetimi (Store Management) Dersin konusu amacı ve yöntemi, Perakendeciliğe giriş, Perakendeci kuruluşların sınıflandırılması (mağazalı ve mağazasız perakendecilik), Perakendeciliği etkileyen çevresel faktörler (makro ve mikro çevre faktörleri), Elektronik perakendecilik ve geleneksel perakendecilerden farkları, Perakendeci işletmelerde tüketici davranışları (tüketicilerin satınalma nedenleri ve tüketicilerin satınalma karar süreci), Stratejik perakendecilik ve perakendecilik yönetim stratejisi, Perakendeci mağazalarda kuruluş kararları ve kuruluş yerinin seçimi, Perakendeci işletmelerde ürün yönetimi, kategori planlaması ve satınalma, Perakendeci mağazalarda satınalma bütçesi ve stratejik perakende planlama süreci, Perakendeci işletmelerde tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, Perakendeci mağazalarda fiyatlandırma politikaları ve yöntemleri, Perakende pazarlama iletişimi (perakende pazarlama iletişim karması, perakende pazarlama iletişim programının planlanması), Perakendeci işletmelerde fiziksel planlama ve mağaza atmosferi. Topics, Objectives and Methodology of the course, introduction to the Retail, the classification of retail industry (store and non-store retailing), environmental factors affecting Retail (macro and micro environmental factors), electronic retailing, and differences from traditional retailers, retailer and consumer behavior in business (purchasing reasons and purchasing decision-making process of consumers), Strategic retail and retail management strategy, foundation decisions of Retailers stores and the choice of location, product management at retailer enterprises, category planning and purchasing, procurement budget and strategic retail planning process in retail stores, supply chain and logistics management at retail enterprises, pricing policies and methods in retail stores, Retail marketing communications ( retail marketing communication mix, planning of retail marketing communication programs), physical planning and store atmosphere in retail business.

14 ISL434 Davranışsal Finans (Behavioral Finance) Oyun Teorisi, Beklenen Fayda Teorisi, Etkin Piyasalar Hipotezi, Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Davranışsal Finansın Ortaya Çıkışı, Beklenti Teorisi, Beklenti Teorisinin Temelleri, Beklenti Teorisinin Süreçleri, Davranışsal Finansın Yapısal Özellikleri. Game Theory, Expected Utility Theory, active-market hypothesis, portfolio theory, Capital Asset Pricing Model, Arbitrage Pricing Theory, occurance of Behavioral Finance, Expectation Theory, Fundamentals of expectation theory, the process of expectation theory, Structural characteristics of behavioral finance. ISL438 Yönetimde Güncel Gelişmeler (Current Developments in Management) Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının gelişimi, yenilik yönetimi, öğrenen örgütler, örgüt yapısının değişimine yönelik teknikler, sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonları ve stratejik ortaklıklar, dengeli ölçüm kartı, toplam kalite yönetimi, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk. Development of management ideas and its applications, innovation management, learning organizations, techniques for changing the structure of organizations, virtual organizations, network organizations and strategic partnerships, balanced scorecard, total quality management, sustainability and corporate social responsibility. ISL440 İşletmeciler İçin Yabancı Dil II (Occupational Foreign Language - II (English)) Yönetim, Finans ve Pazarlama vb. alanlarda okuma parçaları, Okuma parçalarından Türkçeye çeviri pratikleri. Readings about management, finance and marketing etc., Practice of translation to Turkish from reading articles. ISL444 Kalite Yönetimi ve Süreç Geliştirme (Quality Management and Process Improvement) Kalite kavramı, Kalite Yönetim Standartları, Toplam Kalite Yönetimi Kavramları, Süreç Kavramı, Süreç oluşturma, İş Akış Şemaları, Süreç İyileştirme, Altı Sigma The quality concept, Quality Management Standards, Total Quality Management Concepts, Process Concepts, create Process, Workflow Diagrams, Process Improvement, Six Sigma Bds001 - Bölüm Dışı Seçmeli (3.dönem) (Toplam 5 AKTS tamamlanmalıdır) MLY101 Kamu Maliyesi I (Public Finance I) Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma. Government in the Economy, The Scope of the Public Sector, Classification of Public Expenditures, Effects of Public Expenditures, Budget, Government Debts, Fiscal Policy. SBK201 İdare Hukuku 1 (Administrative Law 1 ) İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat, idarenin işleyişi, kamu görevlileri, kamusal hizmetler ve mallar The organs of Administrative Judgment and their functions. Judicial review, the judicial review of administrative acts. Annulment of Administrative actions. Administrative Courts (Supreme Military Administrative Court, the Council of State and the administrative courts) ULU311 Uluslararası Örgütler (International Organizations) BM, NATO, AGİT, İslam Konferansı Örgütü, Arap Ligi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi günümüzde uluslararası ve bölgesel çatışmaların çözümünde önemli rolü olan uluslararası örgütler incelenecektir. The organizations which play an important role in the conflict resolution processes in local, regional and international levels such as UN, NATO, OSCE, the Organization of Islamic Cooperation, Arab League, the Black Sea Economic Cooperation Organization, will be examined in this course.

15 UTF201 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (International Trade and Business) Stratejik Yönetim, Uluslararası yatırım, Uluslararası ticaret ve Uluslararası ödeme Strategic management, international investment, international trade and international payment Bds002 - Bölüm Dışı Seçmeli (4.dönem) (Toplam 5 AKTS tamamlanmalıdır) MLY102 Kamu Maliyesi II (Public Finance II) Geleneksel ve yeni maliye karşılaştırılması, Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde vergi sistemleri ve maliye politikasında değişim. Taxation and its roles; the principles of taxation, tax incidence. Optimal tax theory. Labor supply and taxation. Tax systems in developing and developed countries. Public finance reform initiatives. SBK202 İdare Hukuku 2 (Administrative Law 2) İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat, idarenin işleyişi, kamu görevlileri, kamusal hizmetler ve mallar The organs of Administrative Judgment and their functions. Judicial review, the judicial review of administrative acts. Annulment of Administrative actions. Administrative Courts (Supreme Military Administrative Court, the Council of State and the administrative courts) SBK314 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Labor and Social Security Law) Bireysel ve toplu iş hukukuna ait bilgileri pekiştirip, uygular hale getirici uygulama örnekleri çözmek ve analitik düşünceyi geliştirmek The concept of employment relationship; contract of employment. The types of the contract of employment. The termination of the contracts of employment, consequences of termination. Job security. Conditions of work, remuneration. The concept of Industrial Relations. Union membership. Collective bargaining. Collective Agreements. Dispute settlement procedures Uluslararası Finans ve Ticari Kuruluşlar (International Finance and Commercial UTF Organizations) Uluslararası Ticari Kuruluşlar, Uluslararası Finansal Kuruluşlar International trade institutions, International Finance Institutions

16 öğretim yılı ve öncesi öğrencilerinde zorunlu olan derslerin içerikleri ISL211 Finans ve Sigorta Matematiği (Finance and Insurance Mathematics) Basit faizin tanımı ve önemi, Basit faizin hesaplanması, Dış faiz, İç faiz, Ortalama faiz oranı, Ortalama vade, Basit İskontonun tanımı, Basit iskonto işlemleri(dış iskonto yöntemi, İç iskonto yöntemi), Senetlerin değiştirilmesi(denk senetler), Bileşik faizin tanımı ve bileşik faiz hesaplamaları, Nominal faiz oranı,efektif faiz oranı, Bileşik iskonto(dış iskonto yöntemi,iç iskonto yöntemi,eşdeğer senetler,ortalama vade), Anüiteler. Normal anüiteler, Anüitelerin bugünkü ve gelecekteki değeri, Diğer anüiteler, Borç Amortismanı, Amortisman yöntemleri, Sabit Amortisman, Artan paylı amortisman, azalan paylı amortisman, Tahvilli borçların ödenmesi. The definition and importance of simple interest, Calculation of simple interest, External interest, internal rate, the average interest rate, average term, simple definition of discounting, simple discount operations (external discounted method, internal discount method), the replacement of securities (equivalent securities), the definition of compound interest and compound interest calculations, the nominal interest rate, effective interest rate, compound discount (external discounted method, internal discount method, equivalent securities, average maturity), Annuities. Normal Annuities, present and future value of annuities, other annuities, Debt Amortization, Depreciation methods, Fixed Depreciation, increasing straight-line depreciation, decreased payline depreciation, payment of proclaimed debt. UTF309 Uluslararası Finans Yönetimi (International Financial Management) Uluslararası Finansal Piyasalar, Kurumlar, Araçlar ve Fon hareketleri International Financial Markets, Institutions, Instruments and fund movements

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası ve Atatürkçü

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / MARITIME BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT DERS PLANI / COURSE SCHEDULE I. YARIYIL / SEMESTER AIT1101 DG Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I Ataturk s Principles

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ 3.4.2017 T: Teori, U: Uygulama, L: Laboratuvar, K: Yerel Kredi,

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL

NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 A DOÇ.DR.N.ALGAN EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 B PROF.DR.H.BAL EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 C YRD.DOÇ.DR.M.ILDIRAR EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 D YRD.DOÇ.DR.Y.TEKGÜL

Detaylı

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı