CİRRUS Uzun Salım Film Tablet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİRRUS Uzun Salım Film Tablet"

Transkript

1 CİRRUS Uzun Salım Film Tablet FORMÜLÜ: Her bir film kaplı bi-layer tablette; Çekirdeğin kontrollü salım yapan birinci tabakası 120 mg Psödoefedrin hidroklorür ve hemen salım yapan ikinci tabakası 5 mg setirizin dihidroklorür içerir. Tablet kaplama boyar maddesi olarak titanyum dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: CİRRUS un farmakodinamik aktivitesi, direkt olarak bileşenlerinin herbirinin additif etkisine dayanmaktadır. Setirizin, güçlü ve selektif H1 reseptör antagonisti olup, antialerjik özelliğe sahiptir: Alerjik reaksiyonun histamine bağlı erken fazını inhibe eder; belirli bazı inflamatuvar hücrelerin göçünü ve geç alerjik cevapla ilgili belirli bazı mediyatörlerin salınımını azaltır; nazal provokasyon testlerinde histamin veya polen tarafından başlatılan reaksiyonları inhibe eder. Psödoefedrin, oral olarak aktif olan sempatomimetik bir amindir; alfa-mimetik aktivitesi, beta-mimetik aktivitesinden baskındır; vazokonstriktör etkisine bağlı olarak nazal mukoza üzerinde dekonjestan etkisi vardır. Farmakokinetik Özellikleri: Setirizin, oral uygulamadan sonra hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Absorbe edilen miktar yiyeceklerle değişmez, ancak absorbsiyon hızı azalır ve doruk seviyelere doz alındıktan sonra 3 saat içinde ulaşılır. Setirizin, kayda değer düzeyde ilk-geçiş etkisine uğramaz. Tekrarlanan oral dozlardan sonra değişmeden idrarla atılan günlük setirizin oranı, yaklaşık %65 tir. Setirizinin absorbsiyonu ve eliminasyonu verilen dozdan bağımsızdır. Bireylerdeki ve bireyler arasındaki değişkenlik oranları düşüktür. Setirizinin plazma yarılanma ömrü yaklaşık 9 saattir. Bu değer, böbrek fonksiyonu azalmış kişilerde artmaktadır. Setirizin yüksek oranda (%93) plazma proteinlerine bağlanır. Dağılım hacmi düşüktür (yaklaşık 0.5 l/kg). Kontrollü salım gösteren formülasyon şeklinde verilen psödoefedrin, uygulandıktan 3-5 saat sonra maksimum plazma seviyelerine ulaşır. Büyük oranda değişmeden idrarla atılır. İdrar ph sı düştüğünde idrarla atılım oranı artar, idrar alkalileştiğinde ise azalır. Aşırı yağlı yiyecekler her iki aktif bileşenin de emilimini değiştirmemekle birlikte, setirizinin plazma pik konsantrasyonunu düşürmüş ve geciktirmiştir. Setirizin ve psödoefedrin arasında dikkate değer farmakokinetik etkileşim olduğuna dair bir kanıt yoktur. Tekrarlanan oral dozlardan sonra (her 12 saatte bir), sabit durumda, gözlenen eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 9 saat olarak tahmin edilmektedir. ENDİKASYONLARI: CİRRUS, nazal konjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimsel ve perennial alerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesinde endikedir. Setirizinin antialerjik özelliklerinin ve psödoefedrinin dekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır. 1

2 KONTRENDİKASYONLARI: Bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrin veya diğer piperazinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Bir sempatomimetik içeren CİRRUS, hipertansiyonu veya koroner arter hastalığı olan kişilerde; dihidroergotamin veya Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü kullananlarda (kullanımın sona ermesinden sonraki 2 hafta da dahil); feokromasitoma veya glokomu olanlarda; göz içi basıncı yüksek kişilerde veya üriner retansiyonu olanlarda kullanılmamalıdır. CİRRUS un 12 yaş altındaki çocuklarda kullanımından kaçınılmalıdır. UYARILAR/ÖNLEMLER: İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle CİRRUS, diabetes mellitus, hipertiroidi, hipertansiyon, taşikardi, aritmi, iskemik kalp hastalığı, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda ve yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetamin gibi psikostimülanlar), trisiklik antidepresanlar, antihipertansif ilaçlar, alkol ve diğer SSS depresanları, dijital alan kişilerde; antikolinerjik aktivitenin istenmediği prostat hipertrofisi veya mesane boşalmasında tıkanıklık olan kişilerde kullanımına dikkat edilmelidir. Santral etkili diğer uyarıcılarda olduğu gibi, psödoefedrin suistimali de gözlenmiştir. Galaktoz entoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar bu ilacı almamalıdır. Setirizin gibi yeni kuşak antihistaminiklerle uyku hali görülme sıklığı eski kuşaklara göre daha düşüktür. Önerilen dozlarda alındığında, araç kullanma yeteneği, uyku düzeni ve çalışma bandı performansının objektif ölçümlerinde klinik olarak ilişkili bir etki görülmemiştir. Klinik çalışmalarda, subjektif olarak uyku hali hissi bildirilmiş olduğundan, farklı ilaçların farklı bireylerde gösterebileceği değişkenlikler kesinlikle gözardı edilmemelidir. Psödoefedrinin de herhangi bir etkisi bildirilmemiştir ve beklenmemektedir. Yine de, motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa önerilen dozların üzerine çıkılmaması önerilmektedir. Gebelerde/Emzirenlerde Kullanım: Gebelik ve embriyonik / fötal gelişim üzerindeki etkilerine dair hayvan çalışmaları yetersiz olup; insanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Teratojenik riskler açısından B grubu olarak sınıflanan ilacın, gebe insanlarda güvenilirliği saptanmadığından, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında yanlışlıkla alındığı taktirde herhangi bir zararlı etki öngörülmemekle birlikte, tedavi bir an önce durdurulmalıdır. Setirizin ve psödoefedrin anne sütüne geçtiğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Kontrollü klinik çalışmalarda, CİRRUS alan hastaların %1 inden fazlasında bildirilen advers etkiler, tek başına setirizin veya psödoefedrin için bildirilenlerden farklı değildir. 2

3 Setirizine bağlı olarak görülen istenmeyen etkiler genellikle SSS üzerindeki baskılayıcı veya paradoksik SSS uyarıcı etkilerine, antikolinerjik aktivitesine veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarıyla ilişkili bulunurken; psödoefedrine bağlı olarak görülen istenmeyen etkiler ise daha çok SSS uyarımı ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. Psödoefedrine bağlı izole iskemik kolit vakaları literatürde yer almaktadır. PDR th Ed. e göre %2 den daha az sıklıkla bildirilen advers etkiler şunlardır: Kardiyak bozukluklar: Aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, solgunluk, dolaşım kollapsı Sinir Sistemi Bozuklukları: Anoreksi, albasması, tükürük salgısında artış, üriner retansiyon, koordinasyon bozukluğu, ataksi, konfüzyon, disfoni, hiperestezi, hiperkinezi, hipertoni, bacak krampları, migren, myelit, paralizi, parestezi, pitozis, senkop, tremor, vertigo, psödoefedrine aşırı duyarlı hastalarda SSS stimulasyonu, Gastrointestinal Bozukluklar: Hepatik fonksiyon bozuklukları, diş çürüklerinde artış, konstipasyon, dispepsi, geğirme, flatulans, gastrit, hemoroid, iştah artışı, melena, rektal hemoraji, stomatit, dilde ödem, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, iskemik kolit Genito-Üriner Sistem Bozuklukları Sistit, ağrılı idrar, hematüri, sık idrara çıkma, poliüri, idrar kaçırma, idrar yolları enfeksiyonu, dismenore, kadınlarda göğüs ağrısı, adet dönemi dışında kanama, vajinal akıntı, menoraji, vajinit Kulak, Burun, Boğaz: İşitme bozuklukları, kulak ağrısı, ototoksisite, tinnitus Metabolik ve beslenme: Dehidratasyon, diabetes mellitus, susuzluk hissi Kas ve İskelet Sistemi: Eklem ağrısı, artrit, artroz, kas güçsüzlüğü, kas ağrısı Psikiyatrik Bozukluklar: Anormal düşünceler, ajitasyon, amnezi, endişe, anksiyete, libido azalışı, kişilik bozuklukları, depresyon, sinirlilik, konsantrasyon bozuklukları, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar Solunum Sistemi: Bronşit, dispne, hiperventilasyon, balgam, pnömoni, solunum bozuklukları, rinit, sinüzit, üst solunum yolu infeksiyonları Deri, Subkutan Doku Bozuklukları: Akne, alopesi, anjiyoödem, büllöz döküntüler, dermatit, deride kuruluk, ekzema, eritematöz döküntüler, çıban, hiperkeratoz, aşırı kıllanma, terlemede artış, papüler döküntüler, fotosensitivite, kaşıntı, purpura, sebore, deride nodüller, ürtiker Göz: Görme bozuklukları, konjunktivit, glokom, gözde uyum bozuklukları, oküler hemoraji, konjunktiva kuruluğu, görme alanı defektleri Diğer: Lenfadenopati, koku ve tat alma bozuklukları, asteni, ağrı, ateş, BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER: Yapılan çalışmalarda, setirizin ile simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin ve psödoefedrinin farmakokinetik etkileşimi gözlenmemiştir. Setirizin ile klinik olarak belirgin bir etkileşim bulunmamıştır. 3

4 Setirizin ve teofilinin (günde bir kez 400 mg) çoklu doz çalışmasında, setirizin klerensinde %16 lık küçük bir azalma gözlenirken, teofilinin birlikte alındığı setirizinden etkilenmediği gözlenmiştir. Setirizin ve ritonavirin (günde iki kez 600 mg) çoklu doz çalışmasında, setirizine maruz kalınan miktarda %40 lık bir artış gözlenirken, ritonavirinin birlikte alındığı setirizinden etkilenmediği gözlenmiştir. Setirizin ile simetidin, glipizid, diazepam ve psödoefedrinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir istenmeyen farmakodinamik etkileşim gözlenmemiştir. Setirizin ile azitromisin, eritromisin, ketokonazol, teofilin ve psödoefedrinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda herhangi bir istenmeyen klinik etkileşim gözlenmemiştir. Ayrıca, setirizin ile birlikte makrolidler veya ketokonazol birlikte alındığında klinik açıdan anlamlı herhangi bir EKG değişikliği görülmemiştir. Sempatomimetik aminlerle MAO inhibitörleri birlikte kullanıldıklarında hipertansiyon krizlerine sebep olabilirler. MAO inhibitörlerinin etkisinin uzun sürmesinden dolayı, etkileşim olasılığı MAO inhibitörlerinin bırakılmasından 15 gün sonraya kadar sürebilir. Sempatomimetik aminler, beta-adrenerjik blokerlerin antihipertansif etkilerini azaltabilirler ve metildopa, guanetidin ve rezerpinin sempatik aktivitelerini etkileyebilirler. Psödoefedrin, dijitallerle beraber kullanıldığında ektopik pacemaker aktivitesi artabilir. Bu yüzden dijitalize edilen hastalarda CİRRUS kullanımından kaçınılmalıdır. Antasitler, psödoefedrinin absorbsiyonunu artırır, kaolin ise azaltır. Alerji deri testleri, antihistaminikler tarafindan inhibe edilirler ve bu testleri uygulamadan önce uygun bir wash-out periyodu gerekir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Yetişkinler ile 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda, günde iki defa birer tablet (sabah ve akşam olmak üzere), aç veya tok karnına alınır. Tabletler tercihen bir miktar sıvıyla yutulmalı, çiğnenmemelidir. Tedavi, normalde 2-3 haftayı aşmamalıdır. Nazal semptomlar yeteri kadar azaldığında, eğer gerekliyse tedavi setirizin ile sürdürülebilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz, günde bir tablete indirilmelidir. DOZ AŞIMI: Setirizinin önemli oranda doz aşımı söz konusu olduğunda görülen semptomlar genellikle SSS üzerindeki veya antikolinerjik etkileriyle ilişkilidir. Yüksek dozlarda alındıklarında sempatomimetikler delüzyon ve halüsinasyonlarla birlikte toksik psikoza sebep olabilir. Bazı hastalarda kardiyak aritmi, dolaşım kollapsı, konvülsiyonlar ve ölümcül olabilecek solunum yetmezliği görülebilir. CİRRUS un akut doz aşımı, ölümcül olabilen taşikardi, kardiyak aritmi, hipertansiyon, SSS depresyonu (sedasyon, apne, bilinç kaybı, siyanoz ve kardiyovasküler kollaps) veya stimülasyonu (uykusuzluk, hallüsinasyon, tremor ve nöbet), ishal, baş dönmesi, yorgunluk, başağrısı, kırıklık, midriasis ve üriner retansiyona yol açabilir. Tercihen hastane koşullarında, beraberinde alınmış olan herhangi bir ilaca da dikkat edilerek, semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Kendiliğinden kusma yok ise, kusma uyarılmalıdır. Gastrik lavaj önerilmektedir. Bilinen bir antidotu yoktur. Sempatomimetik aminler kullanılmamalıdır. Hipertansiyon ve taşikardi alfa-blokerlerle ve/veya beta-blokerlerle kontrol edilebilir. Nöbetler, intravenöz diazepam ile tedavi edilebilir (çocuklarda, diazepam rektal yoldan verilir). 4

5 Setirizin ve psödoefedrin hemodiyalizle düşük oranda elimine edilmektedir. Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. SAKLAMA KOŞULLARI: 25 C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ: CİRRUS Uzun Salım Film Tablet, 14 tabletlik blister ambalajlardadır. Ruhsat Tarihi ve No. : 24/11/ /29 Ruhsat Sahibi: Üretim ve Serbest Bırakma Yeri : Ambalaj Yeri: UCB Pharma A.Ş. Rüzgarlıbahçe Cumhuriyet Caddesi Gerçekler Sitesi B Blok Kat:6 Kavacık/ Beykoz - İSTANBUL UCB Farchim S.A Z.I. du Planchy, Chemin de la Croix Blanche 10, 1630 Bulle / İSVİÇRE UCB Pharma S.p.A Via Praglia. 15, Pianezza (To) İTALYA REÇETE İLE SATILIR I 35036/2 5

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 120 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg setirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 120 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg setirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI CİRRUS uzun salım film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 120 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg setirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Hipromelloz, mikrokristal selüloz, kolloidal

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda NUROFARM kullanımından kaçınılmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUROFARM 200 mg/30 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: İbuprofen Psödoefedrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum

Detaylı

REXAPİN 2.5 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

REXAPİN 2.5 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Her bir tablet etken madde olarak 2.5 mg Olanzapin boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER : Farmakodinamik özellikler : Olanzapin 5 HT 2 A/2C, 5 HT 3,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAPİLORİ 15 mg Mikropellet Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Lansoprazol Yardımcı maddeler: Mannitol Sukroz Şeker küreleri (sukroz) Disodyum

Detaylı

LOXİBİN 100 mg FİLM TABLET

LOXİBİN 100 mg FİLM TABLET LOXİBİN 100 mg FİLM TABLET FORMÜL : Beher film tablette ; Losartan potasyum...100 mg Boyar madde : Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Losartan bir non-peptid angiotensin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI REQUIP 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji: Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde lansoprazolün mutad dozları aşağıdadır: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LANTOROL 30 mg enterik mikropellet kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin Madde: Lansoprazole 30 mg. Yardımcı Maddeler: Sukroz Sodyum metil paraben

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir.

FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet Formülü : Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir. 3.504mg Farmakolojik Özellikleri : Flupentiksol belirgin

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARTROCOL 100 mg/2 ml İ.M. Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 2 ml lik ampul 100 mg ketoprofen içerir. Yardımcı maddeler: Her bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir. KULLANMA TALİMATI PEDİFEN COLD&FLU şurup Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçinde beyaz süspansiyon bulunan, beyaz renkli oblong yumuşak kapsüller. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BEXGRATİN 75 mg Yumuşak Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Beksaroten 75 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için 6.1. e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Paliperidon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI INVEGA 6 mg uzatılmış salımlı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Paliperidon 6 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 30 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT PF # Oftalmik Çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı