2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar."

Transkript

1 LAPAROSKOPİ UVGULANMASINDA VENİ ENDİKASVONLAAJN GETIRDIGI SOPRIZ BAŞARILAR VE VANILGILARIMIZ (*) Dr. E. OSMANBAŞOÖLU ('"') Dr. H. HOAOZOGLU C"ıı) Dr. M. HAKSES (**) Dr. O. Z. ARTUÖ ("'"'*] Dr. Coşkun BAYSAL(***"') GiRiŞ Jinekolojik laparoskopi için endikasyonlar hala açıklığa kavuşmamıştır. Çünkü bu teknik hala birçok klinikte yaygın olarak kullanılmasına rağmen, birçok klinikte ise uygulama alanına henüz girmiştir. Basit terimlerle lapa.. roskopi üç şeyi mümkün kılar (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 1 - Bilinmeyen problemleri teşhis ettirir. 2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar Bazı cerrahi işlemler için kullanılır. LOFFER ve PENT kırkbeşbin laparoskopiyi kapsayan literatürü gözden ge.. çirmi.şlerdir. Sıklık sırasına göre diagnostik laparoskopi için esas endikas.. yonlar aşağıdaki gibidir (5). A - TANI AMACIVLA VAPILAN LAPAROSKOPİLER : 1 - Primer ve sekonder infertilite, 2 - Gizli kalmış pelvik ağrıların araştırılması 3 - Ektopik gebelik şüphesi 4 - Pelvik kitleler 5 - Endometriosis ('") Bu çalışma Zeynep. Kamil Hastanesinde yapılmış (Baş. Tbp. Dr. B. ÜSTÜNEL ve is~ tanbul Jinekoloji Derneğinin tarihli toplantısında bildiri olarak sunul.. muştur.. ("'") Zeynep. Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Şef Muavini '('""'*) Zeynep - Kamil Hastanesi l<adın Hastalıkları ve Doğum B.ölüınü Başasistanı (' 00 ) Zeynep- Kamil Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Servis Şefi

2 ZEYNEK.. :KAMİL TIP BtlLTENt 6 - Akut pelvik enfeksiyon hastalıkları 7 - Amenore 8 - Malignansi 9 - Konjenital anomaliler 10 - Endokrin bozukluklar 11 - Tüberküloz 12 - Travma 13 - Peritoneal hastalıklar ve asit Bunlar total ıaparoskopinin yaklaşık atarak 0 /o45.'idirler. B - CERRAHİ İŞLEM AMACIYLA YAPILAN LAPAROSKOPİLER : Bunlar total laparoskopinin yaklaşık olarak 0 /o55'ini kapsar. 1 - Sterilizasyonla r 2 - Ovarien ve karaciğer biopsileri 3 - Kist aspirasyonları 4 - Uterin vantrsuspansiyonlar 5 - Adneksolizis 6 - Endometriomatanrn diatermisi 7 - Ektopik intrauterin araçların çıkarılması Hastanemizde laparoskopi uygulaması 1968~de Dr. Ergenç tarafından başlatılmış ve 40'ı infertilite, 3'ü de basit over kisti aspirasyonu endikas~ yonu ile laparoskopiye tabi tutulmuş 46 vaka neşredilmiştir (1, 2). Daha son.. ra 1975'te 220 laparoskopi olgusunu kapsayan bir çalışmanın gene Ergenç ve arkadaşları tarafından yayınlandığına şahit oluyoruz [1. 2). Son 4 yıldan beri Iaparoskopi hastanemizde rutin uygulama alanına girmiş bufunmaktadır. MATERYEL Konumuzun materyalini ile yllları arasında Zeynep.. Kamil Hastanesinde laparoskopiye tabi tutulan olgular teşku etmektedir. BULGULAR VE TARTIŞMA 1 Haziran 1980 Ue Kasım 1984 yılları arasında hastanemizde 4509.Jinekolojik ameliyat yapılmıştır. Bu ameliyatların 559'u laparoskopi operasyonudur. Ginekolojik ameliyatlarda laparoskopi oranı 0ıo 11,45'tir. Oysa yılları arasında 5410 jinekol ojik ameliyat yapılmış aym yıllar arasında ise 220 va~a Iaparos~opiye tabi tutulmuştur. Oran /o.4.06'dır. Bulgulardan da a,n..

3 OSMANBAŞOÖLU - HOROZOCLU - HAKSES,:--.: AR'tUQ..:... BAYSAL:...!aşılacağı üzere 10 yıl öncesine oranla laparoskopi endikasyonunda 3 misli bir arış saptanmıştır. Diğer bir ifade ile son 10 yılda %300 oranında bir artış dikkati çekmektedir. Laparoskopi hakkında genel bilgiler sayın Aksu, tarafından klinik vaka~ larımızın değerlendirilmesi sayın Giri.t ve lakay tarafından dile getirilm ğinden bu çalışmada klasik endikasyonların dışında laparoskopi ile sağlanan sürpriz başarılardan ve yanılgılardan bahsedeceğiz. Nitekim son bir yıl içinde 1 vakada Japaroskop vaginoskop yerine başa~ rılı şekilde uygulanmıştır. Gerçekten çocuklarda ve gen.ç kızlarda muayene: himenin bozulması korkusu ve toplumumuza has tutucu anlayış nedeniyle~ oldukça i.hmale uğramış bir konudur. Bu nedele toplumumuzda çocuk ve genç kızlardaki jinekolojik muayenede rektal tuşe ve vagina! flourun incelenmesi ile yetinilmekte, fakat bu muayene yöntemi çoğu zaman, zaman kaybı ve yanılgılara sebep olmaktadır (10). Çocuklarda inat eden vulvo-vaginitislerde genellikle kör medikal tedavi ile yetinilmektedi,r. Oysa bu vakalarda vagina ve serviksin gözle tetkikinin kati bir endikasyonu vardır. Bu iş için çoğu zaman üretroskop, burun spekülümü, otoskop, penset veya küçük valvler k~llanılmakta ise de bunlar çoğu zaman iyi görüş şartları yaratamamakta, sonuçta yetersiz ve değerlendirif mesl tam olmayan bulgular elde edilmektedir. Hastanemizde vaginoskop bulunmamaktadır. Bu nedenle hastanemize başvuran ve vaginoskop kullanıl':' ması ger~ken iki kız çocuğunda; laparoskop vaginoskopik muayene,ve rnü~ dahale için kullanılmıştır. OLGU 1 : A.V. 7 yaşında Zonguldak doğumlu. Prot No: 83/1984. Şikayeti : 10 günden beri önünde kaşıntısı varmış. Kliniğimize başvur'~ madan blr gün önce madeni cisimle önünü kaşırken bu cismi haznesine ka çırmış. Bu Şikayetle çocuk annesi tarafından hastanemize getirildi. Özge ç.. mişi : Kayda değer bir özellik yok Anne baba, ve 3 kardeşi sağ ve sıhhatte. Sistem muayenesi : Kayda değe r patolojik bulgu yok. Jinekolojik muayene ; Vulva hiperemik, himen anuler. intakt olarak saptandı. Direkt pelvis grafi~ sinde vaginada olması muhtemel 1x0,5 cm boyutlarında yabancı cisim saptandı. Genel anestezi altında yapılan kontrolde ve kör çahşm ada yabancı" cisim çdcarılmadığı gibi yerf de net olarak saptanamath. Bu sırada ıa(lroskoptan

4 ZEYNEK.. KAMiL TIP BtlLTENİ faydalanma fikri aklımıza geldi. Ve laparoskopun yardımı ile vagene girildi. Yabancı cisim görüldü ve forsepsin yardımı ile kolayca çıkarıldı. Müdahale sonucunda himen travmatize edilmedi. Daha sonra vagina! fleurdan yapılan smearde kayda değer bir bulgu saptanmadı. Hastanın perinesinin temiz tu.. tulmsı önerilerek şikayeti devam ederse yeniden kliniğimize başvurrnast tavsiye edildi ve aynı gün şifa ile taburcu edildi. Laparoskopi uygulamasında bir diğer başarılı çalışmamız rahim içi araç translokasyonunda laparoskopli batın içine kaçmış olan spiralin çıkrılma.. sıdır. Gerçekten R.l.A. translokasyonu uygulamada olabilecek komplikasyon.. ların en ciddisidir. Genellikle uygulama sırasında yapıldığı kabul edilir [7)~ Semptom vermiyorsa, alet inertse ve lineer tipteyse, Jak Uppes g.ibi müe.1~ lifler hemen müdahale edilmemesi görüşündedirler. Ve bunlarda uygulana cak müdahalenin risk oranının [anestezi ve diğer) bırakılmasından fazla ol duğunu belirtmişlerdir. Buna karşılık Richard Sodrstrom, semptom versin vermesin tüm R.İ.A.'ların çıkarılması gerektiğini belirtir. Çünkü' semptom veren transloke R.İ.A.'ların öncesinde bir asemptomotaki devre. vardır. Ay.. rıca, inseriyon sırasında R.İ.A.'da 'bulunabilecek bakteri trasloke vakalarda inflamatuar bir koza halindeyken konak direncinin düşmesi halinde patoje.. nite kazanabilir. Yapılan araştırmalarda transloke lippes loop vakalarmın ortalama 0ı~50'sinde adezyon oluştuğu ve bu loopların kültürünce bakteri ürediği saptanmıştır (7). Kapalı tipler barsak strangulasybnuna yol açar~en, bakırda aşırı l;>ir doku reaksiyonu ile omental adezyonlara yol.. açmaktadır (7). Klinik tuturn~muz transloke R.İ.A.'cın çıkarılması yönündedir. Son iki, yır içinde.lapar:oskopla 8 transloke R.i.A. batın içinden çıkarılmıştır. Annemneıiıide kayda değer bir özelliği olmayan bu vakaların özelliği iki yıl öncesine kadar bu işlemin lapa~ rotomi ile yapılmasıydı. Gerçekten laparoskopi sayesinde bu valkalar müda.. hale gününün akşamına serviste dolaşabilmekte ertesi gün taburcu edilem bilmekte ve karınlarında da bir operasyon nedbesi taşımadıkları gibi Uppes loop uygulamasının en ciddi komplikasyonu olan tran'slokasyon korkulu rüya olmaktan çıkarak hekimi fıaketmediği bir suçlamadan da kurtarabilmekte.. dir. Elbette ki laparoskopi; mocjern endoskoplf,ırı11 sağladığı imkanlarla, şam şırtıcı dereced.e güzel olarak pelvis ve alt karın organlarının görünümü tec rübeli ellerde sağlamakte;~ır. Ancak bütün cerra~i laparos.kopjk işlemler ve diagnostik taparoskopi uygun kurslardan geçmiş deneyimli.ler tarafından ya:.. pılmalrdır. ların T18 Ergenç 1969'1arda yazdığı bir makalesinde laparoskopi muayenede organ büyüklüğü hakkırida 'karar verirken çok dikkatli olunmalıdır,.ıaparosko-

5 OSMANBAŞOOLU - HOROZOOLU - HAKSES - ARTUC.;_BAYSAL pun incelenen organa olan mesafesi çok yanıltıcı sonuçlar verebilir demektedir. Nitekim laparoskopilerden sonra laparatomi gereken olgularda başlangıçta yanılgılara düştüğümüz oldu; Bu yanılgılardan birini zikredilmeye değer hata olarak bulduğumuzdan kısaca anlatacağız~ YAKA 2: Bn. A.E. 34 yaş. İst. doğumlu 14 yılljk evli. Partus : 0, Abortus : 0, Öz geçmişi : Kayda değer bir özellik yok. Adetleri 26 gün/4 gün ve sancılı. Şikayeti : 14 yıllık evli gebe kalmamış. Adetleri genç kızlığından beri san cılı olurmuş. Bu amaçla gittiği doktorlar adet sancısı ve çocuk isteği için çe şitli ilaçlar vermişler. Bir sonuç alamadığı gibi gebe de kalmamış. 2 ay önce tetkik amacıyla adet kanamasına uyan günde yapı lan probe küretaj sonucu proliferasyon fazında endometrium saptanmış. Sistem muayenesi : Kayda değer bir özellik yok, sekonder seks karakterleri normal. Ginekolojik muaye. ne : Kayda değer bir özellik saptanmadı. Laboratuar tetkikleri : Kayda değer bir özellik saptanmadı. Hastaya infertilite Dismenore endikasyonu ile la.. paroskopi yapıldı. Genel anestezi (pentatol + azot protoksit) altında usulüne uygun yapılan laparoskopide : Uterus normal görünüm ve cesamette A.V. A.F. Her iki over ve her iki tuba : Omentum tarafından yer yer örtülmüş ve yaygın omental iltisaklarla kaplı. Douglas'a girilemedi. Bu bulguların ışığında infertilite ve dismenore tarif eden hastaya ilti sakların ayrılması amacıyla laparatomi yapıldığında laparoskopi de görüldü~ ğü ifade edilen hiçbir iltisağa rastlanmadı tuba ve ovariumların normal oldu~ ğu, ovariumlarda ovulasyon belirtisinin saptanmadığı ve Douglasın serbest olduğu tespit edildi. LiTERATÜR 1. Ergenç, F.: Laparoskopinin jinekolojideki tatbikatı. Zeynep- Kamil Tıp BOlt Ergenç, F., Ayırtman, M., Baysal, C.: Laparoskopinin sterilitedeki yeri, endikasyonları ve kliniğimizdeki uygulamaları. 2. Ulusal obstetrik ve Jinekoloji Kongresi Zeynep~ Ka. mil Hast. lstanbul. Aynı kongrenin serbest bildiriler kitabı, Hüseyin, O., Ayırtman, M., Girit, $., Sağlamer, E.: Hidrotubasyon uygulanan olgularda başarı oranının Iaparoskopik araştırması. Zeynep Kamil Tıp Bül Laventure, A.R., Black, E.W.. Morin, C., Philips, Y., Dewar, G.: Laparoscopy: The methal of choise for sterilisation and investigation of infertility. Can. Med. Assoc. J.: 1os378, Kişnlşçi, K., Bölükabşı, S.: Jinekolojide Lajaroskopi: Fertilite-lnfertilite Derneği sem!tler konuşmaları Haziran Ankara. rt19

6 6. Keith, L., Hauser, K., Laah, A.F.. Bohen, S. Stepoe, P:C.: Puerperal laparoscopy. J. Reprod. Med., 10:273, Osmarıbaşoğlu, E., Karaman. A.. llkova, N. Horozoğlu, H., Ergenç, F., Şener. T.: Lfppes Loop translokasyonunda laparoskopi, mlnllaparatomi ve kolposkopl posteriorun yeri. Zeynep~ Kamil Tıp BOi Seem, K., Pelviskopische chirurgle in der Gynakologle: Fertllite lnfertllite Derneği seminer konuşmaları 1977, Ankara. 9. Steptoe, P.C.: Endoscopic methods of sterilisation in women.: Jlnekolojik endokskopl. Fertlllte-lnfertillte Derneği seminer konuşmaları 1977, Ankara. 10. Ostünel, B., Umuroğlu, K.: Çocuk JinekoJojisinde vaginoskopinin değeri ve bir vaka. Zeynep~ Kamil Tıp Bülteni

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET

Dr. İrfan SERİN {) Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET idrar YOLLARININ OBSTRUKTİF ENDOMıETRİOSi,SI TERCÜME Dr. Mithat AYIRTMAN(") Y. FAVNE (""') Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET Endometriosisli 7-8 hastadan

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI VERİLMESİNİN YÖNTEM SEÇİMİNE ETKİLERİ

AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI VERİLMESİNİN YÖNTEM SEÇİMİNE ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ AİLE PLANLAMASI DANIŞMANLIĞI VERİLMESİNİN YÖNTEM SEÇİMİNE ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice KURTULUŞ Tez Danışmanı:

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon.

Ahahtar Jcelimeler: Abortus, Kontrasepsiyon, Postabortal kontrasepsiyon. Kamil TERAPÖTİK ABORTUSLARI TAKİP EDEN İLK MENSTRÜEL SİKLUSUN ZAMANI Dr. Fahri T. ÇAMLIBEL

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ Yön. Kur. Başk. Op. Dr. Hüseyin Urlu 24 Saat Acil Hizmet

Detaylı

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS)

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS) CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 4-B CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR (CYBE/HIV/AIDS) KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel

Detaylı

THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****)

THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION NETİCELERİ(****) THE OVERALL RESULTS FOR FIVE YEARS PERIOD OF INTRAUTERINE DEVICES APPLICATION BEŞ VILLIK RAHİM İÇİ SPİRAL TATBİKATININ NETİCELERİ(****) te Dr. Burhanettin OsflilNELC*l Dr. Aydın MALDAA c ") Dr. Ertuğrul

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES

NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ SOLUTION AND SERVICES NANOGEN NANO VE GEN TEKNOLOJİLERİ SAN.ve TİCARET LTD.STİ HİZMETLERİMİZ Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Eğitim Danışmanlık Medikal Hizmetler Rehberlik Hizmetleri Havalimanı Karşılama Konaklama HİZMETLERİMİZ

Detaylı

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde

1983 yılında iki vak'amız oldu. Bayan N.A. 420/83. (Resim 1) 27.10.1983 tarihinde GEBELİGİN KÜRTAJ İLE SONLANDIRILMASI KOMPLİKASYONLARININ SONOGRAFİK TAKİBİ Dr. Ertuğrul BA Y!RLI

Detaylı

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK.

ORTOPEDİDE şehir efsaneleri Özel Çankaya Doruk Hastanesi Ortopedi Uzmanlarından Dr. Erden Kılıç, Uzman Dr Erden Kılıç SAGLIK. Tüp bebekte başarının sırrı Centrum Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Direktörü Prof. Dr Recai Pabuçcu, daha önce tüp bebek uygulamasında başarı sağlayamayan hastaların en çok merak ettikleri soruları

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ Đnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen bir yıl sonunda gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanmaktadır.eğer bir yıl veya daha fazla süredir

Detaylı

Nüks Endometriomalar için Yapılan İkinci Cerrahiler, Primer Cerrahiye Göre Sağlıklı Over Dokusu ve Ovaryan Rezerv Üzerine Daha Zararlıdır

Nüks Endometriomalar için Yapılan İkinci Cerrahiler, Primer Cerrahiye Göre Sağlıklı Over Dokusu ve Ovaryan Rezerv Üzerine Daha Zararlıdır Nüks Endometriomalar için Yapılan İkinci Cerrahiler, Primer Cerrahiye Göre Sağlıklı Over Dokusu ve Ovaryan Rezerv Üzerine Daha Zararlıdır Second Surgery For Recurrent Endometriomas is more Harmful to Healthy

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU BÜLTENİ TEMMUZ 2005 / Sayı 28 www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ Faset Ağrısı BİLİMSEL MAKALE Alt Ekstremite Ağrıları TOPLANTILARDAN İZLENİMLER CSRS: Ali Aslantaş TND: Cüneyt Ten MAKALE ÇEVİRİLERİ SANAT VE OMURGA Tülay Çelikel RADYASYON

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI

UZMAN DENEYIMLI ÖZEL ALLE. profesyonel ALLE BİR AİLE. çalısır FARKLI. samimi BARIŞIK. ALLE de mutlu insanlar SİZE SAĞLIK DOĞAYLA HİZMET ANLAYIŞI ALLE BİR AİLE kendinizi ozel hissedebilirsiniz FARKLI samimi insan odaklı ALLE SİZE ÖZEL SAĞLIK GÜZELLİK TEKNOLOJİK Mutlu etmek için Deger katmak için Fark yaratmak için çalısır NESİL BİR HİZMET ANLAYIŞI

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı