40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor"

Transkript

1 Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Beþinci duruþmada çeliþkili ifadeler "Rekabet hukuku herkesin eþit koþullarda yarýþmasýný saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan "AB'ye Giden Yolda Türk Rekabet Hukuku" konulu bir konferans düzenlendi. SAYFA 2 DE Geçici iþçiler kadro istiyor Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Ýl Baþkaný Sefer Kahraman AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti. SAYFA 5 TE Tarihi davada beþinci duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün icbarlý irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrmak iddiasýyla Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlandýðý davanýn beþinci duruþmasýndan karar çýkmadý. Mahkeme 13 Eylül 2013'e ertelendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 9 kiþi hakkýnda "Ýcbarlý Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde dün saat 15.30'da baþladý. Savcýlýðýn 12 Haziran 2012 tarihli iddianamesinde, irtikap suçunu 3 ihalede 3 kez iþlediði iddia edilen Muzaffer Külcü'nün bu suçlardan 15 yýldan 30 yýla, ihaleye fesat karýþtýrma suçundan da 5 yýldan 12 yýla kadar hapsini istemiþti. KKKA'dan yýlýn ilk ölümü Ýskilip ilçesi Kurusaray köyünde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle hastaneye kaldýrýlan kadýn öldü. Kadriye Elmacý (44), tarlada çalýþtýðý esnada üzerine yapýþan keneyi eli ile kopardý. Bir müddet sonra rahatsýzlanan Elmacý... SAYFA 10 DA Alkol düzenlemesi yeterli deðil ama evet Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi alkol düzenlemesi ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, alkollü içki satýþlarýný düzenleyen yasal düzenlemeyi Saðlýk-Sen olarak desteklediklerini belirtti. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda toplumdaki þiddet olaylarýnýn azalmasý ve tamamen ortadan kalkmasý için bu yasaðýn tavizsiz olarak uygulanmasý gerektiðini SAYFA 5 TE vurgulayan Ahmet Saatçi, "Her türlü þiddet olaylarýnýn ana sebebi olan alkolün tüketiminin önlenmesinin, toplumsal barýþ ve huzura da önemli katkýlar yapacaðýna inanýyoruz. SAYFA 3 TE Ahmet Gündoðdu Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin'in yarýn Çorum'a geleceði bildirildi. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki 37 belediye ile Toplum Yararýna Programý'ný (TYP) uygulayacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelikle Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirildi. SAYFA 3 TE TYP'den 200 kiþi faydalanacak SAYFA 3 TE Vedat Bilgin Gündoðdu ve Bilgin 'Çözüm Süreci'ni deðerlendirecek "Güney kampüsü için 30 milyon liralýk gayrimenkul verdik" ANALÝZ Doðruyu Söyleyeceðinize Namusunuz ve Þerefiniz üzerine Yemin edermisiniz! Nadir YÜCEL Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 'Ýcbarlý Ýrtikap ve Ýhaleye Fesat karýþtýrma Ýddiasýyla' yargýlandýðý davanýn 5. Durþmasý dün gerçekleþti. Saat da baþlayan duruþmada Oto Galecileri dönemin Kooparatif yönetim kurulu üyelerinin çeliþkili ifadeleri mahkemeye damgasýný vurdu Tarihli Tutanakda yer alan ve imzalarý bulunan Oto galericilerine Aðýr Ceza Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül: önce Doðruyu söyleyeceðine Namusun ve Þerefin Üzerine Yemin edermisin diye sordu. Ýmza atan galericiler ise ' Evet ederim' dedi ' Tutanak altýndaki imza senin mi!' 'Evet Efendim benim.' Peki bu verilen 125 Milyar TL. yi Oto Galericiler Kooparatifinin alt yapýsýnýn yapýlmasý adýna mý verdiniz. ' Hayýr Efendim Çorumspor Gönüllüsü olduðumuz için, Bir baþka Galerici ise, 125 Milyar'a imza attým ama neye imza attým bilmiyorum! Bir diðeri ise,' Çorumspor'a yardým için' Derken o dönemin Galeciler Kooparatif baþkaný olan Kadir Þimþek Davanýn baþlangýcýndan olduðu gibi yine 5. Duruþmada da söz alarak IS- RARLA: ' Efendim biz Çorumspor'a baðýþ yapmaya zorlandýk. Ve bu konu o dönem bu arkadaþlar ile paylaþýlmýþtý. Ödeme Yapmasaydýk alt yapý da yapýlmayacaktý. Bugün burada Çorumspor'a baðýþ için verdik diyen bu arkadaþlar daha önce ne için verdikleri adýna da bilmediklerini ifade etmiþlerdi. Ve diðer önemli bir husus ise Tutanakta Belediye den Üst yetkili diye bahsedilmektedir. Bu konuda açýða çýkarýlmalýdýr" Diðer yandan Tanýk çemberinde konuþan bazý tanýklarýn dün sözlü verdikleri ifade de ' Tutanaða ne için imza attýklarýný bilmediklerini söyledikleri ifade ile, Mahkeme baþkaný nýn ayný kiþilere ait olan okuduðu yazýlý ifadeler de çeliþkili idi' Bir konuda kiþinin Namus ve þeref deðerleri adýna elbette yalan söylemesi beklenemez. Yemin eden tanýklardan birisinin yemen ederken' Hafifce ayaðýný kaldýrmasý da ilginç idi!' Kadir Þimþek'in Avukatý da,' Sayýn Mahkeme baþkaným bu Galerici arkadaþlar Ticaret yapan çek senet gibi evraklara imza atan Ticaret yapan kiþilerdir. Okumuþ insanlardýr. Neye imza attýklarýný bilmeden imza attýk demelerini Yüce Mahkemenizin taktirlerine býrakýyoruz' Hýrsýzlýk ve Ýftira gibi suçlar nasýl yüz Kýzartýcý ve alçakça bir durum ise bizlere göre yalançý þahitlik de öyledir. En büyük Mahkeme elbette Mahkem i Kübradýr. Elbette Kiþinin Vicdaný ve Kamu Vicdaný da bu dünya adýna çok önemlidir. 5. Duruþma yaklaþýk 1 saat sürdü. Ve 6.Raund 13 Eylül 2013 tarihine ertelendi. Hemen bir çok kiþi haklý olarak yargýlanmasý devam eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 2014 Mart yerel seçimlerinde adaylýðý ile ilgii olarak þimdiden meraklanmaya baþladýlar. Olasý potansiyel Baþkan adaylarý ve yerel seçim heyecaný Sonbahar rüzgarlarý ile baþlayacaktýr. Esen Kalýn. SAYFA 7 DE ANATIPDER Kudüs'ü gezdi SAYFA 5 TE

2 Çorum, Kore'de tanýtýlýyor 2 HABER Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý amacýyla Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði(YHKB) olarak, Vali Sabri Baþköy, Amasya Valisi A. Celil Öz, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Samsun Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Adem Arslan, Amasya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, Çavuþoðlu Turizm THY Genel Satýþ Acentasý Çorum Þubesi Müdürü Halit Ýnaltekin ve Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan'ýn katýlýmý ile Seul'de düzenlenen Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda bölge tanýtýldý. 30 Mayýs- 2 Haziran 2013 tarihinde gerçekleþen Kore Dünya Seyahat Fuarý'na Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri adýna katýlan YHKB standý Türkiye standýnda yer aldý. Fuarda Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'ne baðlý illerin temsilcileri çeþitli tanýtým faaliyetleri gerçekleþtirirken, Vali Sabri Baþköy ve ilin diðer temsilcileri, seyahat acentalarý ile tür operatörleriyle görüþerek, Çorum'u tanýtýcý kitap ve broþürler daðýttýlar ve Çorum leblebisi ikramýnda bulundular. Haber Servisi "Rekabet hukuku herkesin eþit koþullarda yarýþmasýný saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan "AB'ye Giden Yolda Türk Rekabet Hukuku" konulu bir konferans düzenlendi. TSO Konferans Salonu'nda dün yapýlan konferansa konuþmacý olarak OD- TÜ Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi ve AÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz katýldý. "Rekabetçilik ve Sektör" konusunda iþletmelere yol gösteren Öz, "Rekabet Hukuku Nedir? Rekabet Hukuku Kurallarý" gibi konularda katýlýmcýlara bilgi verdi. Öz, Rekabet Hukuku'nun önemini þu þekilde ifade etti: "Küresel eðitimler küreleþtirmedir. Yatýrýmcý bakýmýndan rekabet hukukunun önemi ise pazarýn tüm oyunculara ve potansiyel oyunculara açýk tutulmasýdýr. Özel-kamu yerli-yabancý teþebbüs ayýrýmý gözetmeksizin pazarda faaliyet gösteren aktörlerin eþit koþullarda yarýþmasýna imkan tanýnmasýdýr" Kubilay Kaan YÜCEL "Yýlda 20 bin kiþi meme kanserine yakalanýyor" Ýmsâk :2:52 Güneþ :5:05 Ýþrak :5:58 Öðle :12:49 Ýkindi :16:48 Akþam :20:12 Yatsý :22:07 Edip CANSEVER Rengini dünyaya ilk defa sunan Adsýz bir çiçek gibi parlýyorsa gözlerim Sevgilim Bana 'sen bir þairsin' dediðin zaman. Yalnýz sana yazýyorum bu þiiri Ýstersen bir þiir gibi okuma Çünkü her yýl yeniden yazacaðým onu Soðuklar baþlayýnca havalanýp Millerce yol katettikten sonra Güneyi tadan bir kuþun sevinciyle. Ve yazmýþ olacaðým bir de Her dönemde her çaðda Sevdanýn kendine özgü diliyle. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek. Emlak, Veraset ve Ýntikal ile Çevre Temizlik Vergileri (Ýþyeri) I. Taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Günün Þiiri ADSIZ BÝR ÇÝÇEK SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Saðlýklý Yaþam Toplantýlarý" devam ediyor. Týp Fakültesi tarafýndan Dünya Kadýn Saðlýðý Hareketi Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 'Saðlýðýný Önemse, Hayata Gülümse' konulu bir etkinlik düzenlendi. Programa konuþmacý olarak katýlan Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem, kadýn hastalýklarý ve tanýmý hakkýnda bilgiler verdi. Kadýnlarda tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de en sýk görülen kanser türünün meme kanseri olduðunu ifade eden Görkem, "Ülkemiz de yýlda en az 20 bin kiþi meme kanserine yakalanmaktadýr. ABD'de yapýlan çalýþmalarda tüm yaþam boyu bir kadýnýn meme kanseri olma riski yüzde 8 ile 12.5'dýr" Meme kanserine yakalananlarýn yüzde 85'inde yaþ dýþýnda belirgin bir risk faktörü görüldüðünü belirten Görkem, "Yüzde kanserli vakalarda anne, kýz kardeþ ve kýzý gibi kiþilerin de meme kanseri olduðu dikkat çekicidir. Yüzde 5-10 meme kanserinde kalýtsal temel vardýr. Genetik testler risk alaný yüksek olan kiþilerde düþünülmelidir. Meme kanserinin risk faktörleri ise 65 yaþ üzeri, genetik mutasyon, 2 veya daha fazla 1. derece aile bireylerinde meme kanseri, mamografi de en az yüzde 75 yoðunlukta menopoz sonrasý meme dokusu þeklinde sýralayabiliriz" diye konuþtu. Konferans soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,867 1,877 EUR 2,417 2,432 STERLiN 2,81 2,855 JPY YENi 0,0182 0,0186 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ TEL: FATÝH CD. NO: 32/C BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2491 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Alkol düzenlemesi yeterli deðil ama evet Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi alkol düzenlemesi ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, alkollü içki satýþlarýný düzenleyen yasal düzenlemeyi Saðlýk-Sen olarak desteklediklerini belirtti. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda toplumdaki þiddet olaylarýnýn azalmasý ve tamamen ortadan kalkmasý için bu yasaðýn tavizsiz olarak uygulanmasý gerektiðini vurgulayan Ahmet Saatçi, "Her türlü þiddet olaylarýnýn ana sebebi olan alkolün tüketiminin önlenmesinin, toplumsal barýþ ve huzura da önemli katkýlar yapacaðýna inanýyoruz. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn þiddeti önlemek için kurduðu büroya yapýlan baþvurularýn yarýsýnýn alkol ve uyuþturucu kaynaklý olmasýnýn, alkolün sebep olduðu þiddeti görmek için yeterli olduðu, toplumu ve gelecek nesilleri alkolün zararlarýndan korumak için gerçekleþtirilen yasal düzenlemeyi kimin yaptýðýna bakmaktan çok içeriðine ve neden yapýldýðýna bakýlmasýnýn bir iyi niyet göstergesi olacaðýný düþünmekteyiz" Alkolle ilgili düzenlemeyi eleþtirenlere de tepki gösteren Saatçi, "Bugün sadece iktidarý eleþtirmek adýna hareket edenlerin geçmiþte, alkolle ilgili kýsýtlamalar yapmalarý, alkolden uzak durmalarý ve alkolle ilgili koruyucu tedbirlerin alýnmasýný isteyenler olduðunu söyleyen düzenlemeyi eleþtirenlerin geçmiþte kendi yaptýklarý düzenlemelere bakarak deðerlendirme yapmalarý doðru olacaktýr. 31 Aðustos 1944 tarihinde CHP Genel Sekreteri adýna Ýzmir Mebusu Rahmi Köken tarafýndan alkol ve alkollü mekânlarýn sebep olduðu olumsuzluklarýn yer aldýðý ve konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasýný içeren bir rapor hazýrlandýðý bu nedenle konuya sadece siyasi açýdan bakmanýn etik bir davranýþ olmadýðý ortadadýr" ifadelerini kullandý. Dini açýdan haram olmakla birlikte alkolün sayýsýz zararlarý olduðunun artýk herkes tarafýndan bilindiðini kaydeden Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Alkol, en baþta kanser olmak üzere, karaciðer hastalýklarý, kalp ve damar hastalýklarý gibi insan hayatýnýn yaþamýný sürdürmesinde hayati öneme sahip fonksiyonlarýn olumsuz etkilenmesine yol açýyor. Yine alkollü araç sürücülerinin karýþtýðý trafik kazalarýna bakýldýðýnda ölümlü sonuçlanan trafik kazalarýnýn oraný oldukça yüksek. Bunlarýn önüne geçmemiz gerek, çünkü çaðdaþ ve saðlýklý bir toplumun oluþmasý için bu düzenlemeler yapýlmalýdýr. Muhalefetteki bazý partilerin bile olumlu bulduðu bu düzenlemeye karþý çýkmak, toplum gerçekleri ile baðdaþmamaktadýr. Amacý üzüm yemek olmayan kiþilerin gerçek niyetleri vatandaþlarýmýz tarafýndan bilinmektedir. Saðlýk-Sen olarak, üyelerimizin haklarýný savunmak ve elde etmenin yaný sýra, toplumumuzu ilgilendiren bir konuyla ilgili yapýlan çalýþmalara katýlmak ve destek vermek de misyonumuzun bir gereðidir. TBMM'de kabul edilen deðiþiklik, Cumhurbaþkaný'nýn onayýndan sonra ivedilikle tavizsiz uygulanmalýdýr. Bu konuda, siyaset kurumunu, sivil toplum örgütlerini ve medya kuruluþlarýný bu konuda daha saðduyulu ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." Fatih AKBAÞ TYP'den 200 kiþi faydalanacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki 37 belediye ile Toplum Yararýna Programý'ný (TYP) uygulayacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelikle Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirildi. 29 Mayýs 2013 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 200 kiþi yaklaþýk 3,5 ay süreyle istihdam edilecek. Programlar tarihinde baþlayacak ve tarihinde sona erecek. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik" olup, katýlýmcýlara bu iþler yaptýrýlacak, program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak ve katýlýmcýlarýn ücretleri ile SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecektir. Baþvurular, 29 Mayýs ile 07 Haziran tarihleri arasýnda alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi, ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için ayrýca noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Kura çekiliþleri, 11 Haziran 2013 Salý günü saat 10:00'da Ýl Müdürlüðümüzde halka açýk yapýlacak olup, isteyenler çekiliþleri izleyebileceklerdir. Baþvuru þartlarý ile her bir programýn kontenjanlarý ve numaralarý aþaðýda ayrýca belirtilmiþtir. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 07 Haziran 2013 Cuma gününe kadar (7 Haziran dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler ' Kurs ' Kurs Bilgileri" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son 24 ay içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" Programlara baþvuru þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ olmak, öðrenci olmamak (açýk öðretim hariç), kamudan emekli, malul, dul, yetim, engelli vb. aylýðý almamak, TYP'den yararlanýlmaya baþlandýðýnda Sosyal Yardým Bilgi Sistemi üzerinden yapýlacak sorgulamada herhangi bir nakdi yardým almýyor olmak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak." Haber Servisi Gündoðdu ve Bilgin 'Çözüm Süreci'ni deðerlendirecek Uslu, "Çankýrý Tanýtým Günleri"'ne katýldý Baþkent Ankara'da 30 Mayýs - 3 Haziran günleri arasýnda gerçekleþtirilecek "Çankýrý Tanýtým Günleri" dün yapýlan açýlýþ töreni ile start aldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen etkinliklerin açýlýþýna Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, TBMM Baþkan Vekili Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ý. Melih Gökçek, Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, çok sayýda milletvekilleri ve Çankýrýlýlar katýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol heyeti ilçe stantlarýný gezdi. Haber Servisi Ahmet Gündoðdu Vali Baþköy'den Bekmezci'ye ziyaret Vali Sabri Baþköy, faaliyetlerine Ýstanbul'da devam eden Çorumlu iþadamý Nazým Bekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu. Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý öncesinde Ýstanbul'a geçen ve burada Çorumlu sanayicilere ziyaretlerde bulunan Vali Baþköy, bu kapsamda son olarak çalýþmalarýný çorap sektöründe sürdüren Nazým Bekmezci'yi ziyaret ederek, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulundu. Çorap fabrikasýnda incelemeler gerçekleþtiren ve Çorumlu sanayici Nazým Bekmezci'den faaliyetleri hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Bekmezci'yi tebrik ederek, Çorum'a yeni yatýrýmlar yapmaya davet etti. Vedat Bilgin Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin'in yarýn Çorum'a geleceði bildirildi. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin ile 'Çözüm Süreci'ne destek verenler arasýnda deðerlendirme yapýlacak. CHP'lilerden Aþýk Borani'ye ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Kadýn kollarý yönetici ve üyeleri Aþýk Borani'yi Sarimbey köyünde ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Kadýn kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru ve yöneticiler, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn'ýn da babasý olan Aþýk Borani'ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Asýl adý Halil Çimen olan Aþýk Borani, atasý Deli Boran'ý örnek aldý. Þiirde de Borani mahlasýný kullandý. CHP Ýl Baþkaný Atlas, aþýk geleneðini baþarýyla sürdüren söz ustasý Borani'den öðrenecekleri çok þey olduðunu belirterek, "Bu topraklar Pir Sultan'ý, Yunus Emre'yi, Karacoðlan'ý, Aþýk Veysel'i, Mahzuni'yi, Hüseyin Çýrakman'a analýk etti. Adý gibi Anadolu olduysa bunu aþýklarýna borçludur. Geçmiþten geleceðe en büyük miraslarýmýzdan birisi de Aþýk Borani'dir. Ýyi ki varlar" Borani, asýl adýyla Halil Çimen 1943 yýlýnda Sarimbey Köyü'nde doðdu. Köyünde ilkokulu okudu. Aþýk geleneðinin deyiþ, koþma, nefes zenginliðini hem ailesinde hem çevresinde buldu. Baba soyundan ozan Deli Boran'ýn nefeslerini, koþmalarýný, destanlarýný kendine rehber edindi. Borani mahlasýný kendine seçti.

4 HABER 4

5 HABER 5 Beþinci duruþmada çeliþkili ifadeler Tarihi davada beþinci duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün icbarlý irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrmak iddiasýyla Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlandýðý davanýn beþinci duruþmasýndan karar çýkmadý. Mahkeme 13 Eylül 2013'e ertelendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 9 kiþi hakkýnda "Ýcbarlý Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde dün saat 15.30'da baþladý. Savcýlýðýn 12 Haziran 2012 tarihli iddianamesinde, irtikap suçunu 3 ihalede 3 kez iþlediði iddia edilen Muzaffer Külcü'nün bu suçlardan 15 yýldan 30 yýla, ihaleye fesat karýþtýrma suçundan da 5 yýldan 12 yýla kadar hapsini istemiþti. Diðer sanýklarýn ise irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrma suçlarýndan 5 yýldan 12 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmalarý istenmiþti. Hatýrlanacaðý üzere davacý Halil Ýbrahim Çalýþ ilk þikâyetinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün bir ihaleyle ilgili kedisinden 80 bin TL para istendiðini, bu parayý vermezse senin batýrýrým diye tehdit edildiðini iddia etmiþti. Çalýþ daha sonra þikâyetinden vazgeçmiþti. Ýcbarlý Ýrtikap iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasýna sanýk avukatlarý ile Muzaffer Külcü'den zora baðýþ aldýðý iddiasýyla þikayetçi olan oto galerici Abdulkadir Þimþek ve geçtiðimiz mahkemede sanýklardan þikayetçi olarak davaya müdahil olan hazine avukatý katýldý. Muzaffer Külcü ve diðer sanýklarýn katýlmadýðý duruþmada oto galericiler kooperatifi yöneticileri tanýk olarak dinlendi. Tanýklar, inþaat ruhsatý karþýlýðýnda Çorumspor'a zorla baðýþ yaptýrýldýklarý iddiasýyla ilgili ifade verdiler. Oto Galerici Abdulkadir Þimþek bir önceki duruþmadaki ifadesinde, oto galericiler sitesine inþaat ruhsatý almak için belediyeye gittiklerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün "125 bin TL vermezseniz inþat ruhsatý alamazsýnýz" diyerek zorla kendilerinden para alýndýðýný iddia etmiþti. Çorumspor'a baðýþ adý altýnda kendilerinden alýnan parayý verirken Oto Galericiler Derneði Kooperatifi olarak tutanak tuttuklarýný belirten Þimþek, bu tutanakta diðer kooperatif yöneticilerinin de imzasýnýn bulunduðunu söylemiþti. Bu ifadeler üzerine savcý inþaat ruhsatý karþýlýðýnda 125 bin TL verdiklerine dair ifadelerin yer aldýðý tutanaða imza atan diðer kooperatif yöneticilerinin de tanýk olarak dinlenmesini istemiþti. Bu talep üzerine dünkü duruþmada tutanakta imzasý bulunan Oto Galericiler Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Salih Günder, Mesut Berberoðlu, Mehmet Kurt, Zeki Bezaz, Mehmet Uður Coþar ve Alparslan Gürses tanýk olarak dinlendi. Tanýklar ifadelerinde tutanaðý okumadan imzaladýklarýný öne sürdüler. Bazý tanýklar verdikleri 125 bin TL'nin inþat ruhsatý ile ilgili olmadýðýný Çorumspor'u sevdikleri için baðýþ yapmak istediklerini söyledi. Bazý galericiler ise daha farklý ifadelerde bulunarak Çorumspor'a baðýþ yapmak istediklerini bu konuda kooperatif üyelerini ikna etmek için tutanaða inþaat ruhsat ücreti diye yazdýklarýný söyledi. Bir kooperatif üyesi de "Ben baðýþ makbuzunu gördüm imzayý attým tutanaðý okumadým" þeklinde ifade verdi. Bunun üzerine tutanaðýn önceden hazýrlanmýþ olduðu anlaþýlýnca duruþma savcýný madem parayý tutanaktan önce verdiniz üyeleri neye ikna edecektiniz" diye sordu. Mahkemede söz alan davacý Abdulkadir Þimþek ise tutanakta "Belediyenin bir üst düzey yetkilisinin isteði üzerine baðýþ yapýldýðý" ifadelerinin yer aldýðýný hatýrlatarak bu üst düzey yetkililerinin kim olduðunu açýklanmasýný istedi. Ýlk ifadelerinin tekrarlayan Abdulkadir Þimþek, inþaat ruhsatý verilmesi karþýlýðýnda kendilerinden zorla para alýndýðýný belirtti. Toplantýda tutanaðýný okuduðunu ve herkesin tutanaktan haberinin olduðunu dile getiren Þimþek, ifade veren kooperatif üyelerini yalanladý. Son olarak söz alan Abdulkadir Þimþek'in avukatý Altan Akpýnar ve Hazine avukatý tanýk beyanlarýný kabul etmediklerini söylediler. Akpýnar, "Ticaretle uðraþan, okumuþ yazmýþ insanlarýn içinde 125 bin TL geçen bir tutanaðý okumadan imzaladýklarýný söylüyorlar. Bunu mahkemenin taktirine býrakýyorum" Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Yýlmaz Þengül savcýnýn mütaalasý için mahkemeyi 13 Eylül 2013 saat 14.30'a erteledi. "Türkiye'de alkole baþlama yaþý düþüyor!" ANATIPDER Kudüs'ü gezdi Anadolu Týbbiyeliler Derneði ( ANATIP- DER) Mayýs 2013 tarihlerinde 24 kiþilik doktor ve saðlýk personellerinden oluþan ekiple Kudüs gezisi düzenledi. Gezi hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Ethem Zobacý, "Gezimiz kültür amaçlý olduðundan oradaki tarihi ve kutsal mekanlar ziyaret edildi. Ayný zamanda Kudüs halkýnýn yaþam koþullarý gözlendi, þunu ifade edebilirim ki ciddi manada sýkýntýlarýn olduðu ve sýkýntýlarýn yaþandýðý her hallerinden belliydi, hatta diyebilirim ki bizimle beraber geziye katýlan haným efendilerin hislendiklerini söyleyebilirim. Mescid-ül Aksaya vardýðýmýzda bizim gelmemizden çok ciddi memnun olan insanlarý gördük, bizimle sürekli konuþmak istiyorlardý, ihtimaldir ki hasret gidermek istediler, bunu þunu için ifade etmek istiyorum bizden en çok þunu istediler, ne olur bizi ve buralarý ziyaret ediniz, buralarda bizlerden daha çok sizin atalarýnýz Osmanlý kaldý diyorlardý. Gerek Mescid-ül Aksa da, gerekse Kubbetüs Sahrada en çok Osmanlýný eli vardýr diyorlardý. Ama sizler buralara çok gelmiyorsunuz diyorlardý. Hakikaten etrafýmýza baktýðýmýzda gezi amaçlý gelmiþ yüzlerce otobüsler vardý. Ancak ülkemizden giden ikinci bir gurubu göremediðimizi söyleyebilirim. Dedim ya onlar aþ ekmek istemiyorlar ancak oralarda olmamýzý ziyaretlere gitmemizi bekliyorlar gördüm. Keþke buradan insanlar fýrsat buldukça oralara ziyarete gitseler hem oradaki insanlar hem de Mescid-ül Aksa garip kalmasa. Gezimizde ilk gün Yafa Þehrine gidilerek burada Osmanlý eserlerinden, Bahriye Camii, Mahmudiye Külliyesi, Karakol Binasý ve Çeþme ile Sultan Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýlýnda yapýlan Saat Kulesi ve diðer eserler görüldü, Ýkinci gün Zeytin daðýna gidilerek buradan Kudüs'ün panoramik görüntüsü eþliðinde Kudüs ile ilgili bilgiler alýndý. Zeytin daðýna etrafýnda bulunan Selman-ý Farisi ve Rabiatül-Adeviyye'nin kabirlerinin ziyaretinin ardýndan Mescid-ül Aksaya gelinerek Yahudilerin kutsal mekâný olan ibadet yerleri Aðlama duvarý, ViaDolorosa (Çile yolu) yolundan geçerek Kutsal Kabir kilisesi görüldü ve ardýndan Hz Ömer mescidi ziyaret edildi. Üçüncü gün El Halil þehrine gidilerek Hz. Ýbrahim, Hz. Yusuf, Hz.Ýshak, Hz.Yakup (as) ve zevcelerinin kabirlerinin bulunduðu mescit ziyareti yapýldý. Oradan Halhul kasabasýndaki Hz. Yunus (as) makamý ziyaret edilerek ölü denize gidildi ayný zamanda yol üzerinde bulunan Hz. Musa'nýn (as) kabri ve makamý ziyaret edilerek, yakýnýndaki yýllýk Eriha þehrinin ziyareti ve Hz. Ýsa (as) peygamberlik geldiði Ayartma Daðý'nýn panoramik olarak yamaçlarýndan görülmesi Lut kavminin helak olduðu dünyanýn en çukur bölgesinin ziyareti yapýlmýþtýr. Dördüncü ve son gün Sion Daðý'na hareket edilerek sinagog içerisindeki Hz. Davud (as) kabrinin ziyaret edilmesi, Hz. Ýsa ve 12 Havarisinin son akþam yemeðini yediði odanýn görülmesi, Beytlahm þehrinde Hz. Ýsa'nýn (as) doðduðu maðara ve üzerine yapýlan Doðuþ (Beþik) kilisenin ziyareti yapýlmýþtýr. Oldukça dolu dolu geçen Kudüs gezisinden herkes memnun olarak gönüldü. Bundan sonraki gezinin Endülüs olmasý planlanýyor. Gezimize katýlan bütün arkadaþlara ve Nüans Turizmin rehberi Osman beye ayrý ayrý teþekkür ediyorum" Uður ÇINAR AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarýyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Alkollü içki satýþý ve reklâm' düzenlemesini desteklediklerini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "AB mevzuatý temel alýnarak, saðlýk otoritelerinin ve pedagoglarýn tavsiyeleri doðrultusunda çýkarýlan alkol düzenlemesini destekliyoruz. Çocuk ve gençlerin ruhsal ve bedensel geliþimi ile toplum saðlýðý ve tüketici haklarý açýsýndan müspet bir adým atýlmýþtýr. Alkol lobilerinin kýþkýrtmasýyla yaygara çýkaran, Türkiye'yi 'din' istismarý üzerinden yabancý ülkelere þikâyet etme aymazlýðý gösteren anlayýþlarý ise kýnýyoruz" -"ALKOL KULLANANLARI AÞAÐILAMAK DOÐRU DEÐÝL"- Alkol kullananlarý aþaðýlayan üslup ve sözleri de tasvip etmesinin mümkün olmadýðýný söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Alkol baðýmlýsý insanlar var. Bu baðýmlýlarýn kurtarýlmasý lazým. Alkol alan insanlara karþý sert ve hakaretvari üsluplarý doðru da bulmuyorum" þeklinde kaydetti. -"TÜRKÝYE ALKOL KAYNAKLI TRAFÝK KAZALARINDA ÝLK SIRADA"- Dünya Saðlýk Örgütü'nün resmi verilerine göre Türkiye'nin alkol tüketiminde son sýralarda olmasýna karþýn, alkolden kaynaklý trafik kazalarýnda ilk sýrada olduðunu kaydeden Nihat Örs, "Dünyanýn her yerinde alkol kullanýmý toplumlarýn en temel sorunlarýndan birisi haline gelmiþtir. Türkiye'de de maalesef alkole baþlama yaþý 12-13'le inmiþ, ciddi bir yaygýnlaþma söz konusu olmuþtur. Bu açýdan baktýðýmýzda birçok batý ülkesinde daha yoðun bir þekilde uygulanan alkol kýsýtlamalarýna paralel olarak Türkiye'nin çok doðru ve gerekli bir yasa çýkardýðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý. -"ÝÇKÝ REKLÂM VE PROMOSYONLARI GENÇLERÝ ÖZENDÝRÝYORDU"- Alkollü içki satýþý ve reklâm yasasý'ný yasakçý deðil sýnýrlama ve kýsýtlamalar getiren düzenleyici bir mevzuat olarak gördüðünü ve bu anlayýþla uygulanmasý gerektiðini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Çocuk ve gençlerimiz içki markalarýnýn yoðun reklâmlarýna maruz kalýyordu. Açýk ve yönlendirici reklâmlarla, promosyonlu, festivalli pazarlama taktikleriyle alkollü içkiler gençlerimize özendiriliyordu. Bu anlamda alkol düzenlemesi geç kalýnmýþ olumlu bir adýmdýr" -"DERSHANE VE OKULLAR ÝÇKÝLÝ MEKÂNLARLA YAN YANA FAALÝYET GÖSTERÝYOR"- Birçok il ve ilçede dershanelerin içkili mekânlarla ve öðrencilere yasak olan bar ve gazinolarla yan yana, alt alta, üst üste bir arada olduðunu ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Dershane açma yönetmeliðine uymamalarýna raðmen bu dershanelerin halen faaliyette olduðunu da ifade eden Nihat Örs, "Alkollü içki satýlan mekânlarýn, okul ve dershane gibi eðitim kurumlarýna 100 metre mesafede olmasý kararý eskidende esnetilmiþ ve uygulanmamýþtýr. Bugün Ankara'da Kýzýlay ve Sakarya semtlerinde bar ve meyhaneler dershanelerle yan yana, karþý karþýya faaliyet göstermektedir. Aralarýnda deðil 100 metre, 5 metre dahi mesafe yok. Bu yasal düzenlemenin gereði olarak baþta Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý olmak üzere milli eðitim müdürlerinin her türlü baský ve iltimas isteklerine karþý, mukavemetli ve kararlý olmasý gerekiyor" diye belirtti. -"KISITLAMALAR AVRUPA VE AMERÝKA'DA DAHA SERT"- Uluslararasý saðlýk örgüt ve kuruluþlarý alkolün zararlý bir baðýmlýlýk maddesi olduðu kararýnda hemfikirdir. Bu kurum ve kuruluþlar yalnýzca Türkiye'ye deðil bütün dünya ülkelerine alkolle ilgili önlem ve sýnýrlamalarý telkin ve tavsiye etmektedir. Bu tavsiyesinin gereði olarak Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoðu Türkiye'den daha sert önlemler almýþ durumdadýr. Bu açýdan baktýðýmýzda birçok batý ülkesinde halen ve daha yoðun bir þekilde uygulanan kýsýtlamalara paralel olarak Türkiye çocuk ve gençlerini alkol alýþkanlýðýndan korumak üzere çýkardýðý çaðdaþ bir yasadýr. Þimdi hükümetin baþta Milli Eðitim ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý olmak üzere ilgili bakanlýklar maharetiyle, ortak akýl ve koordinasyonla çocuk ve gençlerimizi alkol, sigara ve uyuþturucu gibi zararlý alýþkanlardan koruyacak ciddi, yaygýn ve derin politikalar hazýrlamasýna sýra gelmiþtir" ifadelerini kullandý. Davut Güney'den Baþkan Eyvaz'a ziyaret Tapu ve Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Bir dizi programlar için Çorum'a gelen Davut Güney, bu ziyaretlerin ardýndan Alaca'ya gelerek Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile görüþtü. Karþýlýklý sohbet þeklinde geçen ziyaretin ardýndan Güney, ilçeden ayrýldý. Baþkan Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. STK'lara "Proje Döngüsü" eðitimi verilecek Gençlik alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn sosyal sorunlarýna dair tespit yapabilme ve çözüme yönelik geliþtirme kapasitelerinin artýrýlmasý amacýyla 81 ilden sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin katýlýmýyla 14 il merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Proje Döngüsü Yönetimi eðitimi verilecek.bu kapsamda Samsun, Amasya, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum illeri Haziran 2013 tarihlerinde 80 katýlýmcý ile Samsun ilinde eðitim alacak. Eðitime katýlmak isteyen sivil toplum kuruluþlarý adresi üzerinden eðitim baþvurularýný yapabilecekler.

6 HABER TEK 6 Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü "25-31 MAYIS DÜNYA LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR HAFTASI" Uluslararasý Lösemili Çocuklar Haftasý, Mayýs 2013 tarihleri arasýnda pek çok ülkeden katýlýmcýnýn katkýlarý ile gerçekleþmektedir. Haftanýn amacý, katýlýmcýlara lösemi ve çocukluk kanserleri hakkýnda bilgi ve deneyim paylaþýmýnda bulunmak, karþýlaþtýklarý sorunlara dikkat çekmek, onlarý haklarý ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgilendirmektir. Çocuklar ve Lösemi Lösemi halk arasýnda kan kanseri diye bilinen hastalýktýr. Bu hastalýkta çoðunlukla kemik iliðinden kaynaklanan bir tek hücrenin kanserleþmesi, daha sonra bu hücrenin bölünerek çoðalýp, önce kemik iliðini, daha sonra tüm organlarý istila etmesi durumu söz konusudur. Eðer tedavi edilmezse olay kýsa sürede hastanýn kaybý ile sonuçlanýr. Çocukluk çaðý kanserleri arasýnda birinci sýrada olmakla birlikte, her yaþta görülmektedir. Çocukluk çaðýndaki kanser vakalarýnýn %35'ini lösemiler oluþturur. Maske Sizi Deðil, "Onlarý" Korur Toplumun, bu çocuklarýn iyileþme þansýnýn olmadýðýný düþünmesi ve maske yüzünden hastalýðýn bulaþýcý olduðunun sanýlmasý lösemili çocuklarýn en önemli sorunlarý arasýnda gelmektedir. Oysa ki, kemoterapi ilaçlarý vücutlarýný enfeksiyonlara karþý koruyan savunma hücrelerini de etkilediðinden, en ufak bir mikrop, hastalýk etkeni dahi tüm vücuda yayýlýp aðýr ateþli enfeksiyonlara neden olmaktadýr. Bu nedenle lösemili çocuklarýmýz etraflarýndaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadýrlar. Löseminin Nedenleri ve Belirtileri Genetik yatkýnlýklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçlarý gibi kimyasal maddeler, bazý kalýtsal hastalýklar ve bazý viral hastalýklarýn lösemiye neden olduklarý çalýþmalarla gösterilmiþtir. Löseminin klinik belirtileri birçok hastalýðýnkine benzer. Halsizlik, iþtahsýzlýk, solukluk, düþmeyen ateþ, deride morluklar veya küçük kýrmýzý kanama odaklarý, burun ve diþ etlerinden kanama, karýnda þiþlik, lenf bezlerinde büyüme, kol ve bacak aðrýlarý bunlar arasýnda sayýlabilir.. Ayrýca yayýldýðý organlara ait baþ aðrýsý, kusma, karýn aðrýsý, görme bozukluklarý gibi belirtiler önem taþýyabilir. Bunlardan birinin veya birkaçýnýn olmasý durumunda bir uzmana baþvurulmalýdýr. Hamilelik sýrasýnda sigara içmek veya uyuþturucu kullanmak veya hamileliðin ilk 3 ayýnda röntgen çektirmek ile lösemi oluþumu arasýnda ilgiye iþaret eden bilgiler vardýr. Bu tür davranýþlardan kaçýnýlmalýdýr. Lösemi tam donanýmlý ve Çocuk Kan ve Kanser Hastalýklarý bölümü bulunan bir hastanede tedavi edilmelidir. Bu hastalýðýn tedavisi ancak bu konudaki uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Lösemi Tedavisi Lösemi, son derece uzun ve zor bir tedavi gerektirmektedir. Lösemi hastalarýna yaklaþýk 2,5 yýl süren bir tedavi uygulanýr. Bu tedavi sonucunda % oranýnda tamamen iyileþme saðlanabilir. % 5 oranýndaki vakalarda ve uygun durumlarda kemik iliði nakli yapýlabilir. Türkiye'de kemoterapi ve kemik iliði nakli, batý ülkeleri standartlarýnda, baþarýyla yapýlmaktadýr. Ayrýca hastalarýn ve ailelerin hastalýk hakkýnda bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz deðil, tersine iyi bir tedavi ve moral desteði ile %85'lere varan oranda iyileþmenin saðlandýðýnýn açýklanmasý önemlidir. Atamasý yapýlan öðretim üyeleri cübbe giydi Hitit Üniversitesinin dün yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda atamalarý yapýlan öðretim üyeleri için cübbe giydirme töreni düzenlendi. Týp Fakültesi Cerrahi Týp Bilimleri bölümüne Prof. Dr. Mustafa Durmuþ, Prof. Dr. Adnan Ünal ve Prof. Dr. Mesut Çetinkaya'nýn, Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliði bölümüne Prof. Dr. Vedat Deniz'in, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Doç. Dr. Fatih Duman'ýn, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümüne Doç. Dr. Selçuk Kendirli'nin ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne ise Doç. Dr. Ýlknur Taþ'ýn atamalarý yapýldý. Geçici iþçiler kadro istiyor Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Ýl Baþkaný Sefer Kahraman AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti. Kahraman ziyarette Þeker Fabrikasýnda ki 117 geçici iþçinin kadroya alýnmasý ile ilgili taleplerini dile getirdi. Ülke ekonomisi için þeker pancarýnýn büyük rol oynadýðýný dile getiren Kahraman, "Þeker Fabrikalarý konusunda Türkiye'nin de Avrupa ülkeleri gibi kriterlerin olmasýný istiyoruz. Niþasta Bazlý Þeker'in %10'dan %38'lere çýkmasý söz konusu iken ülkede 1 milyon ton daha az þeker pancarý üretimi olacak" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise Hükümetin þeker fabrikalarýnýn özelleþtirmesi konusunda bir planýn olduðunu ve hükümete sahip çýkmak zorunda olduklarýný ifade etti. Ceylan þeker ve tarým konusunda hükümetin sürekli çalýþtýðýný taþeron iþçilerin ise iyileþtirme yoluna gidildiðini kaydetti. Ceylan, konuyla ilgili düþüncelerini þu þekilde ifade etti: "Niþasta Bazlý Þekerin üretiminde %38 oranýna çýkarýlmasý konusu henüz kesinleþmedi. Devletimizin hükümetimizin yanýndayýz. SGK binasý 1 hafta içerisinde yeni yerine taþýnacak Bað Kur binasý arasýnda bir tüp geçiþ planýmýz var." Ceylan, ziyarette CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi eleþtirerek TBMM'de gensoru vermekle köylere hizmet götürülmediðini söyledi. Ceylan, "Köse, ülkenin geleceðine katký sunacak fikirler üretmesini gerekir. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu ile Sungurlu'da faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arasý pazarlarda kâðýt, karton sektörünün önde gelen firmalarýndan Sun-Ka Kaðýt ve Karton Sanayi iþbirliðinde düzenlenen "Çevre ve Doða" konulu web tasarým yarýþmasýnýn ödül töreni gerçekleþtirildi. Ödül törenine Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Sun-Ka Genel Müdürü Zeki Öztekin, Genel Müdür Yardýmcýsý Levent Öztekin, öðretim elemanlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý.sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif açýlýþ konuþmasýnda "Çevre ve Doða" konulu web tasarým yarýþmasýnýn, öðrencilere hem mesleki hem de sosyal açýdan çok önemli katkýlarý olduðunu ifade ederek, hem bu yarýþma için hem de diðer alanlarda Yüksekokulu her türlü desteði veren Sun-Ka yönetimine teþekkür etti.sun-ka Genel Müdürü Zeki Öztekin ve Genel Müdür Yardýmcýsý Levent Öztekin de "Çevre ve Doða" konusunun öneminden bahsederek, birlikte gerçekleþtirilen bu etkinlikten duyduðu memnuniyeti dile getirdiler ve hem Sungurlu Meslek Yüksekokuluna hem de Hitit Üniversitesine her zaman destek olacaklarýný ifade ettiler. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür "Yangýn Tazminatý" yeniden verilmeli Suriye ziyaretinde heyete kimlerin eþlik ettiðini ve bu eþlik edenler arasýnda Reyhanlý saldýrýsýný gerçekleþtiren zanlýlarýn olup olmadýðýnýn cevabýný versin" þeklinde konuþtu. AK Parti olarak hizmete talip olduklarýný kaydeden Ceylan, "Tüm köylere eþit þekilde hizmet götürüyoruz. Köse, geçtiðimiz hafta CHP Grup Baþkanvekili Emine Ülker Tarhan'ý Çorum'a getirdi. Bizi ayrýmcýlýkla suçluyor. Peki Tarhan hangi köyleri ziyaret etti. Sadece belirli köylere mi gitmiþ yoksa gitmemiþ mi? Onun cevabýný versin. Ayrýmcýlýða karþýyýz. Bölgesel, dinsel ve ýrksal ayrýmcýlýðý biz parti olarak ayaklarýmýzýn altýna aldýk. Çorum'un her yerine ayný hizmeti götürüyoruz. Çorum'daki tüm muhtarlarýma eþit ve ayný mesafedeyiz" Ziyaret sonunda ise gazetemiz muhabirinin NBÞ'nin zararý olup olmadýðý ile ilgili sorusuna Ahmet Sami Ceylan'ýn "NBÞ'nin zararý yoktur" þeklinde cevap vermesi üzerine ortamda bu gibi bir hava esti. Kubilay Kaan YÜCEL Sungurlu MYO Web Tasarým yarýþmasý sonuçlandý Yardýmcýsý ve yarýþma koordinatörü Öðr. Gör. Hakan Kör yarýþma hakkýnda yaptýðý bilgilendirmede, yarýþmaya katýlým oranýnýn oldukça yüksek olduðunu, 60'dan fazla öðrencinin yarýþmaya baþvuru yaptýðýný ve ilk 6 kiþinin dereceye girerek ödül aldýðýný, bu tür etkinliklerin öðrenciler arasýnda tatlý bir rekabet oluþturarak ortaya güzel ürünlerin çýkmasýna fýrsat verdiðini söyledi. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler ve aldýklarý ödüller ise þöyle:1.tuðba Uluöz - Diz Üstü Bilgisayar, 2. Taner Selek - Tablet, 3. Hüseyin Ünvermiþ - Fotoðraf Makinasý, 4. Selman Gedik - Chip Dergisi Aboneliði (1 yýllýk), 5.Haydar Koçak - Chip Dergisi Aboneliði (1 yýllýk), 6. Erhan Ateþ - Chip Dergisi Aboneliði (1 yýllýk) Yýlmaz MERT ADD'den "Gezi Park" tepkisi! Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Ýstanbul'a yapýlacak olan üçüncü köprü, yeni havaalaný ve "Kanal Ýstanbul" projesi ile birlikte 2 milyon aðacýn kesileceðini belirterek, "AK Parti'nin yeþil sevgisi sadece dolardan ibaret" ADD Þube Baþkaný Demirer, dün kahvaltýda basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Gündeme iliþkin konular hakkýnda görüþlerini açýklayan Demirer, kamuoyunun gündeminde yer alan Taksim Gezi Parký'nýn yýkýlarak yerine AVM yapýlmasý olayýna deðindi. Demirer, "Fatih Sultan Mehmet 'ormanlarýmýn bir dalýný bile kesenin baþýný keserim' demiþtir. Yine Evliyaçelebi, 'bir sincap Adapazarý'ndan Hakkâri'ye kadar aðaçlarýn üzerinde gidebilir' demiþtir. 'Ben çevrecilerin daniskasýyým' diyen ancak dolarýn yeþilini sever. 'Ne yaparsanýz yapýn yýkacaðýz' diyor. Bunun bir adý var o da tiranlýktýr" Þehirlerin kültürel kimliklerin birer ifadesi olduðunu vurgulayan Demirer, "Yaþadýðýmýz þehirlerde yüzyýllýk kaç bina, kaç çýnar var? Avrupa'da bin yýllýk binalar korunuyor, tarihi yapýlar muhafaza ediliyor. Biz de ise iki kat fazla imar verilirse yýkýp yerine yenisi yapýlýyor. Bu bir arabesk kültürüdür" þeklinde konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL Türk Tarým Orman-Sen Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, düzenlediði basýn toplantýsýnda Orman Genel Müdürlüðü çalýþanlarýnýn fazla çalýþma ücretlerinin kaldýrýlmasýna tepki gösterdi. Türk Tarým Orman Sen olarak, gelecek nesillere daha saðlýklý yaþanabilir bir Türkiye býrakmak için orman varlýðýnýn korunmasý, geliþtirilmesi ve sürdürülebilir olmasýnýn son derece önemli olduðuna inandýklarýný dile getiren Ferit Erkün, "1992 yýlýnda kurulan Sendikamýz, Türk Tarým Orman Sen, zor þartlarda çalýþan orman çalýþanlarýnýn ekonomik sosyal mesleki hak ve menfaatlerini korumak, geliþtirmek, daha iyi çalýþma þartlarý, iyi yaþama koþullarý oluþturmak için her platformda mücadele vermektedir. Orman Genel Müdürlüðü çalýþanlarý yýllarca bu ülkeye en büyük katma deðeri saðlamalarýna raðmen Kamudaki ücret adaletsizliðinden de o denli olumsuz yönde etkilenmiþlerdir. Bilindiði üzere, Sendikamýzýn yýllarca verdiði kararlý mücadele sonunda Tarihinde 6831 sayýlý Orman Kanununun; 5192 sayýlý Kanunla, 71. Maddesinde deðiþiklik yapýlarak, Orman Genel Müdürlüðünün merkez ve taþra teþkilatlarýnda, orman yangýnlarý ile mücadele, koruma ve sýnýrlandýrma hizmetlerinde çalýþanlara, yangýn sezonunda yedi ay "Fazla Çalýþma Ücreti" yani "Yangýn Tazminatý" verilmesi saðlanmýþtý. Ancak, sözde yetkili ve etkili sendika, yangýn tazminatýný 12 aya çýkaracaðýz diye yalan vaatte bulunarak, orman çalýþanlarýnýn özlük haklarýný siyasi iradeye peþkeþ çekmiþ ve sonunda, 666 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile "Fazla Çalýþma Ücreti/Yangýn Tazminatý" tamamen kaldýrýlmýþtýr. Yangýn Tazminatýnýn kaldýrýlmasýný savunan ve seyirci kalan yetkili sendika(!) anlayýþýný þiddetle kýnýyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir. Orman çalýþanlarýnýn elde ettiði kazanýlmýþ haklardan olan Yangýn Tazminatýnýn kaldýrýlmasý Anayasamýza aykýrýdýr. 666 Sayýlý KHK çýktýðýnda, orman çalýþanlarýnýn almakta olduðu fazla çalýþma ücretinin artýk verilemeyeceði açýklanmýþ ve sözde yetkili sendika bizlerin yalan söylediðini sizlere anlatmýþtý. Hala resmi internet sitelerinde bulunan "Orman Genel Müdürlüðü'nde Fazla Mesai Ücreti uygulamasýnýn kaldýrýldýðýna dair yapýlan yalan haberlere iliþkin geniþ detaylý açýklamamýz" baþlýklý haber ile kimlerin yalan söylediði ortadadýr" ifadelerini kullandý. "2012 yýlýnda yapýlan Toplu Sözleþmelerde uzlaþma saðlanamamýþ ancak, Uzlaþtýrma Kurulu Kararlarýna göre mesai saatleri dýþýnda orman yangýnlarý ile mücadelede fiilen görev yapanlara verilecek olan fazla mesai ücretinin kimlere, nasýl, ne þekilde ve ne miktarlarda verileceði hala belli deðildir" diyen Erkün, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: Bu uygulama ile dahi, orman çalýþanlarýnýn ekonomik kayýplarýnýn önüne geçmek mümkün deðildir. Sözde yetkili sendikanýn yine ayný internet sitesinde yayýnladýðý Ek Ödemeler Ýle Fazla Çalýþma Ücretlerinin Mukayese Edilmesi son derece aldatmacadan öteye gitmemiþtir. Halbuki, tüm orman çalýþanlarý yýllarca hem Fazla Çalýþma Ücreti/Yangýn Tazminatý ve hem de ek ödeme birlikte aldýklarýný görmezlikten gelerek göz göre göre yalan üstüne yalan söylemektedirler. Gece gündüz demeden orman yangýnlarý ile mücadele eden, koruma ve sýnýrlandýrma faaliyetlerinde çalýþan fedakâr tüm orman çalýþanlarýmýzýn yedi ay almakta olduðu Yangýn Tazminatý uygulamasýna devam edilmelidir. Türk Tarým Orman Sen olarak, orman çalýþanlarýna Yangýn Tazminatý verilmesi konusunda verdiðimiz mücadelenin sözde yetkili sendikaca bir çýrpýda kaybedilmesi, bizleri de derinden üzmüþ ama bundan sonraki süreçte sil-baþtan vereceðimiz mücadelemiz kararlýlýkla devam edecektir. Orman ve Su iþleri Bakaný Sayýn Veysel Eroðlu'nun konuyu tekrar Bakanlar Kuruluna taþýyarak, orman çalýþanlarýna tekrar Fazla Mesai Ücretinin/Yangýn Tazminatýnýn verilmesini talep etmesini bekliyoruz.

7 HABER 7 "Güney kampüsü için 30 milyon liralýk gayrimenkul verdik" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren kulüp baþkanlarýyla bir araya geldi. Ýkinci Bahar Lokantasý'nda Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý yemekli toplantýda kulüp baþkanlarý ile buluþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý tavsiyelerde bulundu. Üniversite yaþamýnýn hayatýn geleceðine hazýrlanýldýðý günleri olduðunu belirten Baþkan Külcü, kulüp baþkanlýðýndaki tecrübelerin ilerleyen yýllarda öðrenciler için önemli fýrsat oluþturacaðýnýn altýný çizerek "Sosyal hayattaki bu tecrübeler sizi yaþama hazýrlýyor. Yarýn, yönetici olmak istiyorsanýz diðer arkadaþlarýnýzdan daha iyi yönetici olursunuz. Ticarette de öyle, memuriyette de öyle. Burada en önemli olan unsur insan iliþkileridir. Sizler, sosyal iliþkilerinizi bu tür aktivitelerle zaten en üst düzeyde gerçekleþtiriyorsunuz" Üniversite öðrencileriyle birlikte hareket etmeyi çok önemsediklerini kaydeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, üniversite gençliðiyle bundan önce olduðu gibi bundan sonra iyi iliþkiler içerisinde olacaklarýný belirterek "Üniversitenin gücü sizin gücünüz. Sivil Toplum Örgütleri içerisindeki çalýþmalarýnýzda baþarýnýz ne kadar yüksek olursa Hitit Üniversitesi'nin baþarýsý da o kadar yüksek olacaktýr. Bu da Çorum'un yükselmesine vesile olacaktýr" Okuma sevincini aileleri ile paylaþtýlar TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu 1-E sýnýfý öðrencileri eðitim öðretim dönemi boyunca yaptýklarý çalýþmalar sonrasýnda yaþadýklarý okuma sevincini aileleri ile paylaþtýlar. 1-E sýnýfýnýn okuma bayramý etkinliði dün yapýldý. Aileler çocuklarýný bu mutlu günlerinde yalnýz býrakmadýlar. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen programa ailelerin ilgisi yüksek oldu. Öðrenciler etkinlikte birbirinden güzel þiirleri tek veya koro halinde seslendirirken, -KULÜP BAÞKANLARI, FAALÝYETLER HAKKINDA BÝLGÝ VERDÝ- Toplantýya Hitit Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 40 öðrenci kulübünün baþkaný kulüp faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Çorum'a ve Hitit Üniversitesi öðrencilerine yönelik önemli faaliyetler gerçekleþtirdiklerini kaydeden kulüp baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü kendilerine yönelik böyle bir programý gerçekleþtirdiði için teþekkür etti. Bir öðrencinin Çorum'da çok sayýda parkýn yapýlýyor olmasýyla ilgili sorusunu cevaplayan Baþkan Külcü, parkýn insanlarýn altýnda gölgelendiði yer olmadýðýný meskûn mahal içerisindeki yeþil alanlar olduðunu söyledi. Külcü, parklarýn yaþanýlabilir bir alan olmasý gerektiðini yaþlýlarýn da, çocuklarýn da, kadýnlarýn da bu alanlardan yararlanabilmeleri için çalýþtýklarýný söyledi. Seçim zamaný parklarla ilgili verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Külcü, "Çorum Belediyesi park iþini çok iyi yapýyor. Anketlerde park bahçe çalýþmalarýmýz Temizlik çalýþmalarýný geçti. Tabi bu arada temizlik çalýþmalarýmýzda da hiçbir gerileme olmadý. Asýl sevindirici olan da budur" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bir öðrencinin kampus yeri ile ilgili sorusuna da Ankara yolunda Çorum Belediyesi olarak 30 milyon TL'lik gayrimenkulden feragat ettiklerini belirtti. hikayeler okudular, fýkralar anlattýlar, tekerlemeler söylediler. Ayrýca Nasrettin Hoca'nýn 'Cübbe' fýkrasý ile Ýnsan Kýlçýðý ve Baþýnýzý Suya Sokarsanýz isimli fýkralarý da canlandýrdýlar. Neþeli anlarýn yaþandýðý etkinlikte minikler etkinlik boyunca ailelerinden büyük alkýþ aldýlar. Okuma Bayramý, öðrencilerin hep birlikte slayt eþliðinde 'Öðretmenin' þarkýsýný söylemesi ile sona erdi.program sonunda ise veliler, 1-E sýnýfý öðretmeni Ýbrahim Anýz'a emeklerinden dolayý teþekkür ederek çiçek verdiler. ÇORUM MERKEZ ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ ONARIM ÝNÞAATI ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi onarým inþaatý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM 1 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.l.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Corum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý)doküman bedelini Halk bankasý Corum Þb.TR nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: 552 Resmi ilanlar de Uslu, eski milletvekili Övet'in cenazesine katýldý Milletvekili Salim Uslu, 14, 15 ve 16. Dönem Sinop Milletvekilliði yapan Tevfik Fikret Övet'in cenaze törenine katýldý. Törene Övet 'in ailesi, yakýnlarý, TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amirleri Salim Uslu, Sivas Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Malik Ecder Özdemir, Kültür ve Turizm eski Bakaný, AK Parti Ýzmir Milletvekili Ertuðrul Günay, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri, Meclis bürokratlarý ve çalýþanlarý katýldý.1931 yýlýnda Sinop'un Ayancýk ilçesinde doðan Övet, 14, 15 ve 16. Dönem Sinop milletvekilliði yapmýþtý. Övet, evli ve bir çocuk babasýydý.

8 YAÞAM Burun kaþýntýsý alerji olabilir 8 Temel doktora gitmiþ: - Doktor bey, Bizum Fadime saðýr herhalde, sorularima cevap vermeyi... - Karýnýzýn saðýrlýk derecesini ölçelim. Siz bir soru sorun, duymaz ise beþ adým yaklaþýp soruyu tekrarlayýn. Ne kadar mesafede duyuyor bilelim. Temel, deneme yapmak için eve gittiðinde Fadime'yi yemek yaparken bulmuþ: - Karýcuðum bugün yemekte ne var? Ses yok... Beþ adým yaklaþýp bir daha sormuþ. Çýt yok... Bir beþ adým daha yaklaþýp yine sormuþ: - Kiz Fadime saa diyrum, yemekte ne var? - Bak Temel, dördüncü kez söyliyrum, yemekte hamsili pilav var... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Burnunuz kaþýnýyor, renksiz sulu akýntý oluyor, sýk sýk hapþýrýyor, burnunuz týkanýyor, koku alamýyor, ciltte döküntü geliþiyor, kaþýndýrýyor ya da baþýnýz aðrýyorsa mevsim geçiþlerinde kendini gösteren polen alerjisinin esiri olabilirsiniz. Bahar ve erken yaz dönemlerinde görülen alerjiler içinde, aðaç polenleri daha çok mayýs-haziran ayýnda, çimen polenleri temmuz-aðustos ve yabani ot polenleri ise eylül-ekim aylarýnda insan hayatýný olumsuz etkiliyor. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Cem Özbek, alerjinin hastanýn yaþam kalitesini düþüren, iþ ve sosyal yaþamda kýsýtlamalar getiren bir hastalýk olduðunu söyledi. "ALERJÝ, SÝSTEME YANLIÞ KAYIT DEMEKTÝR" Baðýþýklýk sisteminin aslýnda zararlý olmayan polen veya ev tozu akarý gibi maddeleri zararlý algýlayýp bunlara karþý aþýrý immün yanýt oluþturmasý sonucu meydana geldiðini ifade eden Özbek, "Baðýþýklýk sistemi hafýzasýna yanlýþlýkla 'zararlý' olarak kaydedilen bu alerjenle tekrar karþýlaþýldýðýnda histamin adý verilen bir salgý üretilerek vücut savunmasý harekete geçirilir" diye konuþtu. Özbek, alerjen maddeye karþý fazla miktarda üretilen histamin salgýsýnýn, kaþýntý, ciltte döküntüler, hapþýrma gibi alerjik þikayetlerin ortaya çýkmasýna neden olduðunu belirtti. Alerjik burun akýntýsýnýn toplumun yüzde 25'ini etkileyen kronik bir hastalýk olduðunu ve polenlerin de bu þikayetlerin artmasýna yol açtýðýný kaydeden Özbek, "Saman nezlesi, yaz nezlesi veya bahar alerjisi gibi deðiþik adlarla da bilinen polen alerjisi en sýk karþýmýza çýkan alerji nedenidir. En sýk alerjik þikayetler sulu, katý olmayan burun akýntýsý, hapþýrma, burun kaþýntýsý, burun týkanýklýðý ve burun gerisine doðru akýntýdýr. Bunlarýn yaný sýra koku almada bozukluk, baþ aðrýsý, göz altýnda morluklar ve yorgunluk þikayetleri de sýklýkla bulunmaktadýr. Alerjiye baðlý olarak burun týkanýklýðý geliþen kiþi, gece rahat nefes alamaz ve sabahlarý yeterli dinlenememiþ olarak kalkar" ifadesini kullandý. MAYIS-HAZÝRAN AYINDA AÐAÇ POLENLERÝNE DÝKKAT Özbek, alerjik burun akýntýsýnýn enfeksiyona baðlý nezleden farklý olduðunu, alerjik durumlarda ateþ ve kas aðrýsý deðil halsizlik hissedilebildiðini kaydetti. Alerjik durumlarda burun akýntýsýnýn sulu ve renksiz özellik taþýdýðýný vurgulayan Özbek, þikayetlerin 10 günden daha uzun süre devam ettiðini, çok sýk ve arka arkaya hapþýrmayla karþýlaþýldýðýný, burun, göz ve damakta kaþýntý görüldüðünü anlatarak, "Beraberinde astým veya gözlerde konjunktivit de gözlenebilir" Aðaç polenlerinin daha çok mayýs-haziran ayýnda, çimen polenlerinin ise temmuz-aðustos ve yabani ot polenlerinin ise eylül-ekim aylarýnda sorun oluþturduðuna iþaret eden Özbek, polen alerjisi olan kiþilerin alerjenden kaçýnmasý gerektiðini vurguladý. Özbek, þunlarý kaydetti: "Ne kadar az alerjenle karþýlaþýlýrsa þikayetler de o derecede az olacaktýr. Polenlerle temas ciddi anlamda azaltýlmalýdýr. Polen alerjisi olan bir kiþide ayný zamanda ev tozu akarlarýna karþý da alerji bulunuyorsa sadece polenlere karþý alýnacak önlemler, þikayetlerde azalma saðlayacak ancak tam olarak geçirmeyecektir. Bu nedenle alerjisi olduðunu düþünenlerin mutlaka alerji testi yaptýrmasý gerekir. Polen alerjisi olan kiþiler, bahar ve erken yaz döneminde ev dýþý ve özellikle açýk alan gezilerini sýnýrlandýrmalý, kapý ve pencereler kapalý tutularak mümkünse havalandýrma sistemleri kullanýlmalýdýr. Dýþarý çýkarken maske ve gözlük takýlmasý faydalý olacaktýr. Özellikle rüzgarlý, sýcak, kuru ve güneþli parlak günlerde, sabah saatlerinde havadaki polen miktarý artmakta, yaðmurlu günlerde ise azalmaktadýr. Eve gelindiðinde giysilerin yatak odasýndan baþka bir yerde deðiþtirilmesi önemlidir. Duþ alýnmasý, vücutta ve özellikle saçlarda biriken polenlerden arýnma konusunda yardýmcý olur, alerjenle temasý azaltýr." ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ ALERJÝDE ETKÝLÝ OLUYOR Alerjide, tüm ilaçlarý birden kullanmak yerine, basamak tedavisi denilen ilaçlarýn belirli bir düzene göre kullanýlmasý gerektiðinin altýný çizen Özbek, hastanýn düzenli takip edilmesinin önemli olduðunu vurguladý. Özbek, çevre kirliliðinin de bazý alerjenlerde etkili olduðunu ifade ederek, "Özellikle çocuklarda alerjik hastalýklarýn, astýmýn ve bronþitin artmasýnýn asýl nedeninin önlenemeyen çevre kirliliði ve doðal olmayan beslenme alýþkanlýklarý olduðu belirtilmektedir" diye konuþtu. Dizi Dizi 22:00 Avukat bir kadýn, düðün salonu sahibi bir eþ ve ayný zamanda ev sahipleri de olan kayýnpeder ve kayýnvalide. Elbette, ailenin neþesi üç çocuk. Bir de onlarýn arkadaþlarý, kayýnbiraderi ve komþularý derken. Bir Yastýkta kocayan Ahsen ve Kartal'ýn kalabalýk hayatý çýkýyor ortaya. Ahsen boþanma avukatlýðýnda uzmanlaþýrken, Kartal Bir Yastýkta kocamak isteyenleri evlendiriyor. Þehrin dört bir yanýnda parçalanmýþ halde kadýn cesetleri bulunur. Herkesin ortak düþüncesi bu cinayetleri iþleyenin ayný kiþi olduðudur. Bu sýrada Yavuz un hastanesindeki stajyer bir doktor, daha önce gelen bir hastanýn kültür sonuçlarýný getirir. Hastasý Müjde nin aðzýndaki yaralarýn insan etinde üreyen bakteriler, ölü insan dokusu hücreleri olduðu anlaþýlýr. Bu aðýz yoluyla bulaþmaktadýr. Müjde hemen sorguya alýnýr ve son iliþkiye girdiði kiþinin kim olduðunu öðrenmeye çalýþýrlar. Dizi Bir Yastýkta 20:00 Arka Sokaklar 22:15 Tatar Ramazan Elmas, idam edilmeyi beklerken geri dönen Ramazan, onu ve Sevda yý cehennemin eþiðinden çekip alýr. Ekrem, Ramazan ý Süreyya nýn zihninden söküp atmaya kararlýdýr. Elektroþok tedavisi gören Süreyya nýn ruhu yorgun, bedeni bitap ve yüreði kýrgýndýr. Yine de Ekrem den ve o hastaneden kaçacak gücü bulur. Ovacýk meydanýna ulaþtýðýnda Ramazan ýn ölmediðini öðrenir. Ramazan ýn yaþadýðýný duyan Çavuþ ise kin ve kan aþkýyla yeni planlar yapmaya baþlar. Farabi Farabi'nin kökenine ve soyaðacýna iliþkin elde bulunan temel kayýtlar, diðer çaðdaþlarýnda da olduðu gibi, onun yaþadýðý dönemde yazýlmýþ olan biyografiler deðil, sonraki dönemlerde rivayetlerden veya tahminlerden yola çýkarak yazýlmýþ olan belgelerdir. Yaþam öyküsüne iliþkin kaynaklar oldukça yetersiz ve ancak hakkýnda genel bir bilgi verebilecek düzeydedir. En erken ve güvenilir sayýlabilecek kaynaklar ancak 6./12. yüzyýla kadar geriye gider. Farabi'nin, düþünce dünyasý üzerinde önemli etkisi olmasýna raðmen, ne ardýllarý ne izleyicileri ne de diðer araþtýrmacýlar onunla ilgili bir biyografi hazýrlamamýþlardýr. 6./12. yüzyýldan önceki kaynaklar iki gruptan oluþur. Farabi tarafýndan kaleme alýnmýþ ve Ýbn Ebî Useybia (en:ibn Abi Usaibia) tarafýndan saklanmýþ olan otobiyografik bir metin parçasý. Bu metinde Farabi, antik çaðdan o güne kadar mantýk ve felsefe eðitiminin nasýl geliþtiðini açýklar. El-Mesûdî, Ýbn Nedim ve Ýbn Havkal ile ona bir biyografi adamýþ olan Said el-endülüsi'nin (d. 1070) notlarý. Belli baþlý Arap biyografi yazarlarý Farabi hakkýnda kapsamlý biyografiler oluþturmaya kalkýþtýklarýnda, ellerinde o kadar az bilgi vardý ki, bu durum Farabi hakkýnda bilinen bazý küçük detaylarýn üzerine kurulan tahmini öykülerden, taraflý þekilde yeniden kurulmuþ yaþam öykülerine, hatta efsanelere kadar bir dizi uydurma öykünün ortaya çýkmasýna neden oldu. Filozof'un sonraki dönemlerde yazýlan birçok modern biyografisi de iþte bu uydurulmuþ malzemelerden yeniden türetildi. 6./12. yüzyýl ve sonrasýna ait bu biyografiler esas olarak üç biyografi metninden oluþur, diðerleri ise bu üç metni esas alan ya da bunlarýn sonraki yeniden kurgulamalarýndan ibarettir. (1) Ýbn Ebî Useybia tarafýndan temsil edilen Suriye ekolü (2) Ýbn Hallikan'a ait olan Wafayat al-a?yan wa-anba? abna? azzaman (Ünlü kiþilerin ölümleri ve çaðýn evlatlarýnýn tarihi) adlý eseri (3)?ahir-al- Din Beyhaki'nýn (d.1097) temsil ettiði yetersiz ve efsanevi doðu ekolü.kendi eserlerinden tesadüfen elde edilmiþ bilgilere göre zamanýnýn önemli bir kýsmýný Baðdat'ta Yuhanna bin Haylan, Yahya bin Adi ve Abu Ýshak Ýbrahim el-baðdadi gibi hýristiyan alimlerle geçirmiþ olduðu rivayet edilir. ZEYTÝNYAÐLI BAKLA Malzemeler 1 kg. yeþil bakla 2 yemek kaþýðý un 2 adet limonun suyu 1 adet kuru soðan 1 demet dereotu 10 adet yeþil soðan 1 çay bardaðý zeytinyaðý 6 adet kesme þeker 2 çay kaþýðý tuz Yemeðin Tarifi 1 kaþýk un ile 1 adet limonun suyunu çýrpýn. Derin bir kabýn içinde 1 bardak suyla karýþtýrýp, bekletin. Kendi nefsine hakim olmayý bilen, dünyaya hükmedebilir... Voltaire Baklalarý yýkayýn. Uçlarýný ve yanlarýný temizleyin. Kararmamasý için limonlu ve unlu suya atýp, bekletin. Bir tencerenin ortasýna soðaný bütün olarak koyun. Kenarlarýna baklalarý güneþ gibi sýralayýn. Dereotunun yarýsýný üzerine doðrayýn. Yeþil soðanlarý baklalarýn uzunluðunda kesip, onlar gibi dizin. Kalan baklalarý da yeþil soðanlarýn üzerine yerleþtirin. Zeytinyaðýný, 1 kaþýk unu ve 1 adet limonun suyunu karýþtýrýn. Baklalarýn üzerine dökün. Þekerini, tuzunu atýn. Üzerini kapatacak kadar sýcak su koyun. Dizdiðiniz baklalarýn bozulmamasý için üzerini porselen bir tabakla kapatýn. Kýsýk ateþte en az 1 saat piþirin. Tencerinin içinde soðumasýný bekleyin. Ters çevirerek tabaða alýn. Üzerini dereotuyla süsleyerek, servis yapýn Elveda Rumeli Þöhret Hatýrla Sevgili Kahvaltý Haberleri Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor Dizi Tv Adanalý Esra Erol da Evlen Benimle Atv Ana Haber Huzur Sokaðý Tatar Ramazan Tekrar Programlar Tarýmýn Nabzý Kanal 7 de Sabah Misket Cuma Sohbetleri Hz. Yusuf Sonsuz Merhamet Hazine Kanal 7 Ana Haber Kayýp Yýllar Kanal 7 Haber Saati Bitirimler Sosyetede Ýskele Sancak Saba Tümer Ýle Bugün Cennet Mahallesi Hayat Bilgisi Show Kulüp Saba Tümer Ýle Bugün Bugün Ne Giysem Pis Yedili Show Ana Haber Spor Sayfasý Her Þey Yolunda Merkez Omuz Omuza Ýrfan Deðirmenci Ýle Günaydýn Doktorum Mutfaðým Gün Arasý Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Spor Arka Sokaklar Beyaz Show Sabah Haberleri Seksenler Ýyi Fikir Ýyi Þeyler Haberler Avrupa Avrupa Aileler Yarýþýyor Leyla Ýle Mecnun Cevap Soruda Habere Doðru Trt 1 Ana Haber Türkiye-Slovenya Bir Yastýkta Merbaha Yeni Gün Tv Filmi Ýki Dünya Arasýnda Mutfakta Hayat Var Evim Evim Temiz Evim Yeþil Elma Davetsiz Misafir Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Osmanlý da Derin Devlet Yabancý Sinema

9 Küçümseyerek surat asýp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Lokman, 31/18 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HEDÝYELEÞMEK 'Hediye', bir kimseye karþýlýksýz olarak verilen þey, armaðan anlamýndadýr. Hediyeleþmek ise, karþýlýklý olarak hediye alýp vermeye denir. [1] Ýslâm ahlâkýnýn en güzel esaslarýndan ve mümin insanlarýn en önemli görevlerinden biri de mümin kardeþlerini, anne-baba ve yakýn akrabalarýný ziyaret ettiðinde hediye olarak onlara bir þeyler götürmesidir. Bu davranýþ sünnet olup ve kiþiler arasýnda sevgi ve saygýnýn daha çok yerleþmesine ve yaþamasýna neden olur. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i þeriflerinde : "Size herhangi bir iyilikte bulunana karþýlýk veriniz. Verecek bir þey bulamazsanýz ona dua ediniz ki, kendisine karþýlýk verdiðiniz bilinmiþ olsun." [2] buyurmuþlardýr. Enes Ýbn-i Malik (r.a.) þöyle derdi : 'Yavrularým! Aranýzda harcama yapýn. (Hediyeleþin) ; Çünkü bu, aranýzdaki ilgilerin en sýcaðýdýr.' [3] Hediyeler, helal kazanýlmýþ maldan, güzel ve iþe yarayan deðerli bir þey olmalý, Allah (c.c.) rýzasýný ve Peygamber (s.a.v.)'in sünneti olduðunu niyet ederek karþýlýk beklemeden verilmelidir. Hediyeyi alan kimse de buna daha güzeli ile karþýlýk vermelidir. Sevgi baðlarýnýn her iki tarafta da güçlendirilmesi için bunun karþýlýklý olmasý daha güzeldir. Hediye kabul edip de ona karþýlýk vermemek, cömertlere yakýþmayan ve cimrilik ifade eden bir durumdur. Mümin, verdiði hediyenin karþýlýðýnda daha fazla bir þey beklemek veya bunu görmeyince darýlmak, gücenmek gibi bir yanlýþa da düþmez. Çünkü bu, Allah (c.c.) rýzasýný ve Resûlüllah (s.a.v.)'in sünnetini hedeflememek olur ki bu, verilen hediyeden manevi bir yarar saðlamaz. [4] Ýbni Amr (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber (s.a.v.) : "Hediye Allah'ýn rýzýklarýndan bir rýzýktýr. Birinize hediye verildiði zaman onu kabul etsin, ondan daha iyisini (karþý tarafa) versin." buyurmuþtur. Ebu Hüreyye (r.a.) rivayet ediyor: Peygamber (s.a.v.) : "Hediye Allah'ýn rýzýklarýndan bir tanesidir. Onu kabul eden Allah'tan olarak kabul etmiþ olur, onu geri çeviren, Allah'a geri çevirmiþ olur." buyurmuþtur. Hediyeye Karþýlýk Vermek Müminin ahlâki görevlerinden biri de söz veya davranýþla iyiliðini gördüðü, hediyesini aldýðý mümin kardeþlerine karþý, mümkünse daha iyisi ile ona karþýlýk vermesidir. Þayet yapýlan iyiliðin karþýlýðý maddi olarak verilemezse iyilik eden, hediye veren kimseye dua ve hiç olmazsa teþekkür edilmelidir. Böylelikle yapýlan iyiliðe ve verilen hediyeye karþýlýk verilmiþ sayýlýr. Hz. Peygamber (s.a.v.) : "Kime bir iyilik edilirse, o iyiliðe mukabele etsin. Eðer mukabele edecek bir þey bulamazsa, kendisine yapýlan iyiliði övsün. Kendisine olan bu iyiliði övdüðü zaman, insan ona teþekkür etmiþ olur." [5] buyurmuþlardýr. Ýbn-i Ömer (r.a.)'in rivayet ettiði hadisi þerifte de : "Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir þey bulamazsanýz, ona dua ediniz ki, kendisine bir mukabelede bulunduðunuz bilinmiþ olsun." [6] buyrulmuþtur. Medine halký Ensar-ý Kiram, Mekke'den gelen muhacir kardeþlerine kendi evlerini, mallarýný vermiþler ve bu kýymetli misafirlerini öz kardeþlerinden daha üstün tutmuþlardýr. Muhacirler ise gördükleri bu iyilik ve ikrama karþý, verecek bir þeyleri olmadýðýndan ve onlara bir mukabelede bulunamadýklarýndan üzüntülü bir þekilde : - Ey Allah'ýn Resûlü! Ensar bütün sevaplarý aldý götürdü. Bizim halimiz ne olacak? Diye sordular. Bunlarý sakinleþtirmek ve teselli etmek için Resûl-i Ekrem (s.a.v.) : "Hayýr, siz onlar için Allah'a dua ettikçe ve size verdikleri þey sebebiyle onlarý övdükçe, size sevap vardýr, yoksun kalmazsýnýz." [7] buyurmuþtur. Yapýlan bir iyiliðe karþýlýk ayný ile veya bir karþýlýk verilemezse ise, iyilik edene duada bulunulur ve övülür. Böyle yapýldýðý sürece sevap kazanýlýr ve nimete þükür edilmiþ olur. Nimete aracý olana teþekkürde bulunmanýn sevabý olunca, Allah (c.c.)'a þükür yerine geçer. Bu vazifeyi yerine getirmeyen Allah'a þükretmiþ olmaz ve sevap da elde edemez. Ayný zamanda nimeti inkar etmiþ olur. Ebu Hüreyre (r.a.)'ýn rivayet ettiði bir hadis-i þerifte Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Ýnsanlara teþekkür etmeyen, Allah'a þükretmiþ olmaz." [8] buyurmuþlardýr. Peygamber (s.a.v.)'in Aldýðý ve Verdiði Hediyeler Peygamber (s.a.v.), dostlarýnýn kendisine takdim ettiði hediyeleri kabul eder ve bunu bir muhabbet ve sevgi alameti olarak düþünürlerdi. Bazý Ashab-ý Kiram, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'e her gün hediyeler gönderirlerdi. Bir kere bir kadýn Peygamber (s.a.v.)'e bir parça kumaþ hediye etmiþti. Resûlullah (s.a.v.) böyle bir kumaþa ihtiyacý olduðu halde, huzurunda bulunanlardan biri, 'bu kumaþ ne iyi' deyince Peygamber (s.a.v.) de derhal o kumaþý o kiþiye hediye etmiþtir. [9] Bizans Ýmparatoru, Peygamber (s.a.v.)'e kenarlarý canfesli bir kürk hediye etmiþ, Resûl-i Ekrem de onu sýrtýna aldýktan sonra Hz. Cafer-i Tayyar (r.a.)'a göndermiþti. Cafer (r.a.) bunu giyerek gelince Peygamber (s.a.v.) O'na : "Ben sana bunu giymek için göndermedim; bunu dostun ve kardeþin Habeþistan hükümdarý Necaþiye takdim et!" demiþti. [10] Resûl-i Ekrem (s.a.v.), hediyelerini kabul ettiði kimselere hediye takdim ederdi. Hz. Aiþe (r.a.) diyor ki : 'Resûl-i Ekrem (s.a.v.), hediye kabul eder ve bilmukabele de hediye verirlerdi.' Bir defa Yemen Hükümdarý Züyezen, altmýþ deve yükü hurma bedelle satýn aldýðý çok kýymetli bir hýl'ati Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'e hediye olarak göndermiþti. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de, yirmi deve karþýlýðýnda satýn aldýðý bir hil'atý Züyezen'e göndermiþti. [11] Fezara Oðullarýndan birisi, Peygamber (s.a.v.)'e bir deve hediye etmiþti. Resûlüllah (s.a.v.) de karþýlýk olarak ona bir þey hediye etmek istemiþse de bu adam sinirlenmiþti. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v.), derhal minbere çýkarak "Siz bana hediye getiriyorsunuz, ben de kabul ediyorum. Fakat karþýlýk olarak size hediye takdim etmek istediðim zaman bundan sýkýlýyorsunuz. Bu þekilde hareket ettiðiniz takdirde ben de sizin hediyelerinizi kabul etmem." [12] buyurmuþtur. [1] Büyük Türkçe Sözlük, D.M. Doðan. [2] Ebu Davud, Zekat, 8. [3] Edebü'l-Müfred. [4] Ýslâm Ahlâký ve Seleften Örnekler, O. Karabulut. [5] Ebu Davud. [6] Ebu Davud. [7] Ebu Davud, Nesei. [8] Ebu Davud, Tirmizi. [9] Buhari, Güzel ahlâk. [10] Ebu Davud, c. 2. [11] Ebu Davud, c. 2. [12] Edebül-Müfred. HABER Cumanýz Mübarek Olsun... "Azamet ve celâl sahibi Allah'ýn adýyla baþlarým. Bizi Ýslâm dininde kýlan, îman etmeðe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allah'a hamdederim. Suyu temizleyici, Ýslâm'ý da nur kýlan Allah'a hamdolsun" "Apaçýk" ve "Gizli" anlamlarýna gelen "ez-zahir" ve "el-batýn" ismi þerifleri Kur'an-ý Kerim'de birer defa geçmekte. "O ilktir, sondur, apaçýktýr, gizlidir. O her þeyi bilendir." (Hadid 3) Ýþin ehli olanlar bir sanat eserinden sanatkârýn ilmini, gücünü, zevkini, görebilirler. Anlamayanlar ise öküzün trene baktýðý gibi bakýp geçerler. Her çiçekte, her böcekte, zülfün her telinde, yaðmurun her damlasýnda, elimizin her çizgisinde Allah (c.c.)ýn ilmi, kudreti, san'atý apaçýk görülmekte. Zatý ise görülenlerin parlaklýðý nedeniyle gözlerden gizli kalmakta. Çünkü bugünkü gözler Rabbimizin zatýný görecek þekilde yaratýlmamýþtýr. Bir ismi Zahir olan Rabbimizin yarattýðý tenimizi görüyoruz. Ama bir ismi de Batýn olan Rabbimizin yarattýðý aklýmýzý göremiyoruz. Balý apaçýk görüyoruz ama tadýný göremiyoruz. Gülü görüyoruz ama kokuyu göremiyoruz. Bizlere ten gibi açýk, akýl gibi gizli nimetler veren Zahir ve Batýn Rabbimize açýkta ve gizli yerlerde ibadetler yaparken kötülüklerin açýðýndan da, gizlisinden de kaçýnacaðýz. (A'raf 33, En'am 120) Verdiði nimetlerden elmayý yerken, görünen rengi ve yuvarlaklýðý yanýnda görünmeyen tadý, kokusu ve gýdasýný hissettiðimizde "Zahir" ve "Batýn" olan Rabbimizi hatýrlayacaðýz. Yaratýlan her þeyin bir görünen, binlerce görünmeyen yönünü öðrendiðimizde yine "Zahir" ve "Batýn" olan Rabbimizi hatýrlayacaðýz demeyeyim, hatýrdan hiç çýkarmayacaðýz. Ýnsanlara yardým ederken gecede, gündüzde, gizlide açýkta vereceðiz. Verirken biz kendi varlýðýmýzý deðil verdiðimizi göstereceðiz. Yardýmý alan isek, verilene deðil verene bakacaðýz ve teþekkür edeceðiz. Rengarenk süslü aðaçlar üzerinde bize ni'metler sunan Rabbimizin ni'metleri bizim gözlerimize perde olup materyalizm hastalýðýna yakalanýp gönül gözü kör olanlardan olmayalým. O çiçekler, meyveler, manzaralar, havalar, güneþler, gözümüz aracýlýðýyla gönül gözümüzü açsýn da, içimiz imanla, dýþýmýz amelle süslensin. DUA REGAÝB KANDÝLÝ ÝLE BAÞLAYAN KURTULUÞ ÝKLÝMÝ ESMAÜL HÜSNA EZ-ZAHÝR - EL-BATIN FETHULLAH GÜLEN Üç aylarýn kendilerine mahsus bir tadý bir þivesi vardýr ki, onlarý yýlýn diðer aylarýndan ayýrýr.. Her ayýn güzellik ve nefâsetinin zâhirî duygularýmýzla hissedilip yaþanmasýna mukâbil, bu müstesna zaman dilimi kalple ve bâtýnî duygularla yaþanýr. Bu aylarda gönül dünyalarýna yönelen insanlar, iman ve iz'anlarýndan fýþkýran ýþýklarla eþyanýn perde arkasýný süze süze, duygularýyla, içinde ebedî bir ömür sürecekleri firdevslere uyanmýþ ve ulaþmýþ gibi olurlar. Onlar için bu aylardaki günler, geceler, hatta saatler ve dakikalar âdeta bir baþka büyüyle gelir-geçer; gelip geçerken de derecesine göre herkese mutlaka bir þeyler fýsýldar. Bu aylarda zaman hep uhrevî renklerle tüllenir. Ýnsanlar týpký öbür âlemin sakinleriymiþçesine mûnisleþir ve sýrlý bir derinliðe ulaþýrlar. Herkes kendi iç derinliklerinden olduðu gibi, varlýðýn sînesinden de ukbâ buudlu bir þiiri dinler ve yýðýn yýðýn hülya ve hatýralarýn, beklenti ve rüyalarýn gurup ve tulû'larýnda dolaþýr. Yer yer hüzünlü, zaman zaman da neþeli tedâileriyle üç aylar, bize hem yitirilmiþ bir cennetin hasretini hatýrlatýrlar hem de buðu buðu onu yeniden bulabileceðimiz ümidiyle bütün benliðimizi sararlar. Evet, hayatýmýzýn her dakikasýný ayrý bir saadet ve neþeye, ayrý bir gerilim ve hamleye çeviren bu günlerdeki hâtýra ve tedâiler, duygularýmýzý sessiz bir þiire, hayatlarýmýzý da sihirli bir güzelliðe çevirirler. Biraz da üç aylardaki nurlarýn gönüllere sinmesiyle sokaklardaki ýþýklar, minarelerdeki mahyalar, her taraftaki rûhânî canlýlýk ve ma'bedlere koþan insanlarýn simalarýndaki letâfetle dünyadakinden daha çok cennetteki zamanlarý hatýrlatan bu nûrefþan zaman dilimi, kadrini, kýymetini bilenlere ayrý ayrý lezzetler ve zevk-i rûhânîler sunar. Evet o, imaný, Ýslâm'ý, mabedi ve ibadeti duyup anlayanlarý; marifet, muhabbet ve ledünnî hazlara açýk olanlarý, deðiþik dalga boyundaki ýþýklarýnýn renkleri, latîf latîf esen havasýnýn incelikleri, uðradýðý herkesi büyüleyip geçen zamanýn seslerinden toplanmýþ ve ruhlarý sarýp okþayan o sonsuz zevk meltemleriyle kucaklar hepimizi. Hemen her sene zamanýn bu altýn dilimini idrak edince, âdeta, ötelerin ayn-ý hayat olan o sevimli, neþeli mavimtýrak günlerine bir kere daha kavuþur gibi oluruz. Hele günler, o ibadetle derinleþen saatlerini, hayatýn gerçek mânâsýný terennüm etmek için gönüller üstünde bir mýzrap gibi hareket ettirdiðinde, kuþ cývýltýlarý safvetinde ve bir çocuk neþesi tadýndaki ezan dakikalarýnýn cennet güzellikleri kadar tesirli ve bu güzelliklere meftun bir kalp gibi olgun ve dolgun ibadet saatlerinin, Hakk'ý muhatap alma ve Hakk'a muhatap olma mânâsýyla tüten zebercet duygularýn zikr u fikirle sînelerimizi coþturan þiiri baþlar.. Baþlar da, varlýðýn çehresindeki perdeler sýyrýlýr ve Hakk'a yakýn olmanýn o kendine mahsus, huzur ve itmi'nan dolu lezzetli, sýmsýcak mavi dakikalarý bizim olur. Kutlu zaman dilimi üç aylar Üç aylarýn baþlangýcý, kamer birkaç gün önce zuhur etse de, raðbetlere açýk inayetle tüllenen bir perþembe akþamý 'merhaba' der ve bir mýzrap gibi gönüllerimize iner. Ulu günlere ve daha bir ulu güne akort olmaya teþne duygularýmýzý ilk defa uyarýp coþturan 'Reðaib' bir ses ve enstrüman denemesi gibidir. Yirmi küsur gün sonra gelecek olan Miraç ise, tam hazýrlanmýþ ve gerilime geçmiþ ruhlar için âdeta, semâvî düþüncelerle, gök kapýlarýnýn gýcýrtýlarýyla ve uhrevîlik esintileriyle gelir. Beraât bu tembihlerle uyanmýþ ve tetikte bekleyen sînelere kurtuluþ muþtularýyla seslenir. Kadir Gecesi'ne gelince, bu kadirþinas insanlarý, tasavvurlar üstü ve ancak bin aylýk bir cehd ile elde edilebilecek feyiz ve bereketle kucaklar ve onlarý afv u maðfiret meltemleriyle sarar. Üç aylarýn bu olabildiðince tatlý ve imrendiren sýcaklýðý, imanlý gönüller için gece-gündüz demeden devam eder. Her gün bütün parlaklýk ve canlýlýðýyla bereketlerini baþýmýza boþalttýktan sonra gidip ufka kapanýnca, arkadan yepyeni, âsûde ve buðu buðu güzellikleriyle bir baþka sabah tulû' eder.. gönüllerimizi dolduran, iç âlemlerimizde gizli gizli bir þeyler örgüleyen hüþyar gönüller için oldukça hülyalý bir sabah.. Recep ayýnýn girmesiyle Rahmeti Sonsuz'a karþý duâ, niyaz, hamd u senâ ve tam bir teyakkuzla hazýrlýða geçen ruhlar, ayýn sonuna doðru ötelere uyanmýþ gibi tam bir temâþâ zevkine ererler.. ererler de hemen herkesin dili, edâsý, üslûbu deðiþir ve çehrelerini bir heybet, bir haþyet ve bir ümit sevinci bürür. Herkes daha ziyade kalp diliyle konuþmaya baþlar.. beþerî sertlikler daha bir yumuþar.. ve bunlar arasýnda bir hayli insan, miraç yapacakmýþçasýna bütün dünyevî aðýrlýklarýný atar ve âdeta ruh hiffetine ulaþýr. Derken Hakk'a yönelmiþ bu insanlarýn gönüllerinden taþan nûrâniyet ve sîmâlarýndaki rengârenk incelik en katý kalpleri dahi yumuþatacak ve rikkate getirecek ölçülere ulaþýr. Kitaplarda 'Þehrullâhi'l-Muazzam' diye geçen Þaban ayýný, bütün varlýða ve benliðimize sinmiþ bir lezzet gibi duyar ve gönüllerimizin ümide, beklentiye, uhrevî güzelliklere kaydýðýný hisseder gibi oluruz. O, gecesiyle-gündüzüyle, insana Ramazan besteli büyülü bir musiki gibi tesir eder.. ve kendisine sýðýnanlarý semâvî kollarýyla sarar.. bir anne þefkatiyle kucaklar ve onlarý rahmetin enginliklerinde dolaþtýrýr. Onu kendi ruhuyla idrak edenler için, sanki zaman delinmiþ de, duygularýmýza zamanüstü âlemlerden bir þeyler akýyor gibi olur. Öyle ki, herkes onun aydýnlýk dakikalarýnda ve onu duymanýn enginliklerinde bir adým daha atsa, kendini, bir sihirli merdivene binip ötelere yürüyecekmiþ gibi sanýr. Hemen her gün, her gece, her saat ve her dakika fýtratlarýmýzdaki gizli sonsuzluk arzusu ve ebediyet düþüncesiyle kim bilir kaç defa ötelere ihtiyacýmýzý hisseder ve bu Allah ayýnýn araladýðý menfezlerle emellerimizi temâþâya koþarýz. Ve Ramazan Derken sýmsýcak, olabildiðince yumuþak ve hummalý dakikalarýyla Ramazan ufukta belirir.. vicdanlar teyakkuza geçer, bütün gönüller uyanýr, bütün duygular coþar.. ve insanlar oluk oluk ma'bede akar; oradan da Rabbine yürür. Ramazan'ýn gelmesiyle ruhunun râbýtalarý daha bir güçlenir.. uhrevî arzu ve emeller daha bir köpürür; köpürür ve duygular üzerine bir mýzrap gibi inip kalkan bir Ramazan mülâhazasý, inanmýþ sîneleri aþkla, þevkle coþturur ve onlarýn ruhlarýnda âdeta yangýnlar meydana getirir. Denebilir ki, Ramazan senenin en nurlu, en içli, en tesirli, en lezzetli günleri ve ledünnî hayatýmýzýn da en önemli bir iç dinamizmi olarak bütün benliðimize siner ve bize en uhrevî hazlar yaþatýr. Çarþýpazar ve sokaklarýn görüntüsü ötelere ait duygularla köpürür. Minarelerin soluklarý gönüllerde Kur'ân hüznüyle yankýlanýr.. ma'bedler ýþýktan fistanlara bürünür ve imanlý gönüllerin avazlarýyla inler. Evden ma'bede, ma'bedden mektebe her yerde Hakk'a yöneliþin sevinç ve itmi'nâný yaþanýr.. ibadetle þahlanan sîneler, bütün güzelliklerini ortaya döker.. en mahrem çizgileriyle iç dünyalarýndan kopup gelen aþklarýný, þevklerini haykýrýrlar. Bu insanlar, güya 'vuslata hazýrlanýn' emrini almýþ gibi her geceyi bir 'þeb-i arus' arifesi sayar ve her günü de engin bir vuslat duygusuyla geçirirler. 9 Allahým! Þimdiye kadar yaptýðým, bundan sonra yapacaðým iþlerin þerrinden sana sýðýnýrým.müslim, Zikir 65, 66 SAHABE HAYATI HZ. SABÝT ÝBNÝ KAYS (r.anh) Sâbit Ýbni Kays radýyallahu anh gür sesli ve güzel konuþan bir sahâbi... Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hatîbi olmakla tanýnan bir yiðit... Konuþmasýyla dinleyenleri hayran býrakan bir hatip... Savaþ meydanlarýnda ise cengâverliðiyle meþhur bir kahraman... O, Yesrib'in sayýlý kiþilerindendi. Hazrec kabilesine mensuptu. Hicretten evvel müslüman oldu. Mekke'li genç davetçi Mus'ab (r.a)'ýn güzel sesiyle okuduðu Kur'an ayetlerini dinledi. Bundan etkilendi ve gönlünü islâm'in nuruna açtý. Kelime-i þehadet getirerek Ýslâm'a girdi. O, iki Cihan Güneþi Efendimiz'i Medine-i Münevvere'ye hicret ettiði zaman, büyük bir süvari gurubuyla karþýladý. Onun önünde durarak son derece belið bir konuþma yaptý. þöyle ki: "-Ya Rasûlallah! Biz canlarýmýzý, çocuklarýmýzý ve kadýnlarýmýzý koruduðumuz gibi seni koruyacaðýmýza söz veriyoruz. Buna karþýlýk bize ne var? Bize neyi va'dediyorsunuz?" Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz bu samimi karþýlama ve suâle karþý tek kelime ile: "Cennet..." diye cevap verdi. Orada bulunanlar bu cevaptan çok memnun oldu ve birlikte: "Kabul ettik Ya Rasûlallah!.. Râzýyýz Yâ Rasûlallah!.." diye sevinçlerini bildirdiler. Ne güzel va'd!.. Ne güzel cevap!... Kendisine tâbi olanlara Allah'ýn rýzasý ve cennetini müjdelemek... Ashab bu halis niyyet ve maksatlarla baþka þeylere deðer vermediler... Gel-geç sevdâlara kapýlmadýlar... Fâni lezzetlerle telezzüzü terkedip ebedi hayat için çalýþtýlar... Rasûl-i Ekrem (s.a) efendimiz Arap þâir ve hatipleri geldiðinde hatiplere karþý Sâbit Ýbni Kays (r.a)'ý þairlere karþý da Hassan Ýbni Sâbit (r.a)'i görevlendirirdi. 630 m. senede Beni Temim'den bir heyet geldi. Fahr-i Kâinat (s.a)'den izin alarak övünme yarýþý yapmak istediler. Efendimiz de: "Hatibinize izin verdim. Konuþsun." buyurdu Utarid isminde bir hatip ayaða kalktý. Zengin olduklarýný iyi iþler yaptýklarýný, halkýn en güçlüsü en faziletlisi olduklarýný sayýca çok ve savaþa çabuk hazýrlandýklarýný, sayýp döktü. Sonunda da; Bizim gibi faziletlere sahip olanýnýz varsa çýksýn da görelim? Ýki Cihan Güneþi Efendimiz Sâbit Ýbni Kays (r.a)'a cevap vermesini emir buyurdu, Sâbit kalktý ve þöyle cevap verdi: "Hamd Allah'a mahsustur. Ben O'na hamd ederim, O'na iman eder ve O'ndan yardým isterim. O'na güvenir, O'na dayanýrým. O birdir. Eþi-benzeri yoktur. Gökde ve yerde ne varsa hepsini yaratan ve yaþatan O'dur. O'nun ilmi her þeyi içine almýþtýr. Gizli ve açýk her þeyi bilir. Yarattýklarýnýn en hayýrlýsýný Peygamber olarak gönderdi. O insanlarýn en doðru sözlüsüdür. Soyu en asil soydur. Emindir. En cömerddir. Her bakýmdan insanlarýn en üstünüdür. Allah Teâlâ ona kitabýný indirdi. O insanlarý Allah'a iman etmeye çaðýrdý. Biz bu daveti kabul ettik. O'na tâbi olduk. Bu daveti kabul edenler kavmimizin en hayýrlýlarý oldular. Bu davete karþý gelenlerle biz cihad edeceðiz. inananlarýn canlarýný ve mallarýný koruyacaðýz. Allah'a hamdolsun ki bizleri dininin yayýlmasýna vasýta kýlýp, Resûlünün yardýmcýlarý olarak þereflendirdi. Ben bunlarý söylüyorum. Allah'dan kendim ve bütün mü'minler için afv ve âfiyet dilerim." Temim heyetinin þâiri kalktý þiirini okudu. Buna karþý da Hassan Ýbni Sâbit cevap verdi. Ýslâm hatip ve þâirinin hutbe ve þiirleri karþýsýnda Beni Temim'in reislerinden Akra Ýbni Habis Peygamber efendimiz için: "Bu zât muvaffak olmuþtur. Vallahi onun hatibi ve þairi bizimkinden daha kuvvetlidir. Ses ve sedâlarý, mânâlarý daha güzeldir. Bu zat Allah tarafýndan korunuyor." diyerek hakký kabul etti. Kelime-i þehadet getirerek müslüman oldu. Sevgili Peygamberimiz ona: "Bundan önceki halin sana zarar vermez." buyurdu Reislerinin peþinden Temim halký da akýn akýn Ýslâm'a girdi. Sâbit Ýbni Kays (r.a) Rabbinden çok korkan, onun gazabýný çekecek her þeyden uzak duran bir müttaki mü'mindi. Birgün Resûl-i Ekrem (s.a) onu, korkudan titrerken gördü. "Neyin var Yâ Sâbit!" O da: "Mahvolmaktan korkuyorum." Efendimiz: "Niçin Ya Ebâ Muhammed!" Sâbit (r.a) da: "Allah Teâlâ, yapmadýklarýmýzla övülmeyi istemememizi emretti. Halbuki ben kendimi övülmeyi seviyor görüyorum. Allah bize büyüklenmeyi yasakladý ama ben kendimi beðendiðimi zannediyorum." diye cevap verdi! Bunun üzerine Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz onun korkusunu þöyle gidermeðe çalýþtý: Sabit! Övülmüþ olarak yaþamaya, þehid olmaya ve Cennet'e girmeye razý olmaz mýsýn?" Bu müjdeyle onun yüzü aydýnlandý. Gülerek: "Evet isterim Yâ Rasûlallah!" Efendimiz: "Ýþte bunlar senin için var.." buyurdu. Yine o: "Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize baðýrdýðýniz gibi Peygambere yüksek sesle baðýrmayýn. Yoksa farkýna varmadan, iþledikleriniz boþa gidiverir" (Hucurat:2) ayeti nazil olunca evine çekildi. Rasûlullah'ýn mescidine gelmedi. Kendini, yaptýklarým boþa mý gidiyor diye hesaba çekti. Yanýna gelenlere bu sebepten gelmediðini söyledi. Efendimiz bunu haber alýnca ona adam gönderdi ve: "Git ona þöyle söyle. Sen cehennemlik deðilsin. Cennetliksin..." buyurdu. Ne hassasiyet!... Ne derinlik!... Ne iman!... Ne sevgi!... Allah'ým bizleri de böyle hassas anlayýþlý ve titiz davranýþlý eyle!... Sâbit Ýbni Kays (r.a) Hz. Ebû Bekir (r.a) devrinde Yemâme savaþýna katýldý. Müseylime üzerine gönderilen orduda Ensar'lý askerlerin kumandanýydý. O gün kefenini giydi. Hanut yaðý sürerek bedenini kokuladý ve meydana atýldý. Müslümanlarýn hamiyetlerini kabartan, müþriklerin de korkularýný çoðaltan bir vuruþmaya girdi. Þiddetli darbeler aldý. Fakat düþmanýn da gücünü kýrdý. Orada þehid düþtü. Cenâb-ý Hak þefaatlerine nail eylesin. Amin.

10 HABER 10 Kargý'nýn Lezzetleri CNN Türk'te Alaca Belediyesi'nden þiir dinletisi Alaca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Gül Bahçesinden Esintiler" isimli þiir dinletisi düzenliyor.alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Yýlmaz Karaalp tarafýndan hazýrlanan programda, Alaca Belediyesi Kültür Sanat yayýnlarý þiir serisinde yayýnlanan þiir kitaplarýnýn tanýtýmý ve daðýtýmý, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi fonetik sanatlar kursu öðrencileri yer alacak. 4 Haziran Salý günü saat 20.30'da Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenecek olan programda Alacalý þair ve yazarlar da kitaplarýný tanýtarak, imzalayacak. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, 4 Haziran'da düzenlenecek olan þiir dinletisine tüm vatandaþlarýn davetli olduðunu belirtti. Gençler iyilik yolunda yürümeye devam ediyor Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan yürütülen "Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi" kapsamýnda Bahçelievler Ýlkokulu 4/B ve 8/B öðrencileri Mecitözü'nün Hisarkavak Köyü Ýlköðretim Okulunu ziyaret ettiler. Programda gençler daha önceden topladýklarý hediye ve yardýmlarý Hisarkavak Köyü Ýlköðretim KKKA'dan yýlýn ilk ölümü Ýskilip ilçesi Kurusaray köyünde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle hastaneye kaldýrýlan kadýn öldü. Kadriye Elmacý (44), tarlada çalýþtýðý esnada üzerine yapýþan keneyi eli ile kopardý. Bir müddet sonra rahatsýzlanan Elmacý, yakýnlarýnýn aracý ile CNN Türk TV'de yayýnlanan Lezzet Duraklarý Programýnýn konusu bu kez Kargý Sýrýk Kebabý oldu. Ýlçeye özgü, Kargý sýrýk kebabý, keþkek ve saç eti gibi lezzetlerle ilgili özel çekim yapýldý. Ünlü Gurme ve gazeteci Mehmet Yaþin'in, CNN Türk'te yayýnlanan Lezzet Duraklarý programýnýn duraðý Kargý oldu.kargý Ýlçesi'nde Özlem Sýrýk Kebabý'nda program çekimleri yapan Yaþin, burada iþyeri sahibi Nevzat ve Abdurrahman Kuzu ile Kargý'nýn eþsiz lezzetleri hakkýnda röportajlar yaptý. Program çekimleri sýrasýnda Kargý sýrýk kebabýnýn yapýlýþý ve damak zevki için sunumu görüntülenirken, keþkek ve saç etiyle ilgili de çekimler yapýldý. Sýrýk Kebabý'nýn yapýlýþýndan piþme anýna kadar ince detaylarýný Nevzat Kuzu'dan dinleyen gazeteci Mehmet Yaþin, Nevzat Kuzu'ya kebabýn geçmiþini sordu. Nevzat Kuzu Sýrýk Kebabý'nýn asýrlardýr Kargý'da yapýldýðýný ve kesin tarihinin belli olmadýðýný belirtti. Bu damak tadýný çevre ilçelerden Kargý Panayýr'ýna gelenlere de tanýttýklarýný belirten Kuzu bir kaç ilçede Kargý Sýrýk Kebabý'ný Meþhur adýný takarak kendi ilçelerinin adýyla tanýtmaya çalýþýyorlar Kuzu bu lezzeti dedesinden öðrendiðini belirterek "Dedemde dedesinden öðrenmiþ, sýrýk kebabý asýrlardan fazladýr Kargý'da yapýlan yöresel bir üründür. Çevre ilçelerimizdeki lokanta esnafý arkadaþlar bizden satýn alarak Kargý'dan götürdükleri kebabplarý yýllarca sattýlar. Þimdi bu damak tadýnýn bir piyasasý oluþunca ve Sýrýk Kebabýný kendi ilçelerine mal etmek istiyorlar'' Kargý'nýn lezzetlerini konu alan "Lezzet Duraklarý" Programý 28 Haziran Cuma günü saat 21.00'de ve 29 Haziran Cumartesi günü saat 12:00'te CNN Türk TV'de yayýnlanacak. Okuluna hediye ettiler. Eþyalarýnýn tesliminden sonra Hisarkavak Köyü Ýlköðretim Okulu çalýþanlarýnýn öncülüðünde köy gezildi. Her iki grup arasýnda da kaynaþmayý saðlayan "Gençlerin Ýyilik Aðacý Projesi" gibi bu programlarýn daha güzel yarýnlar için gençlerde yardýmlaþma, kardeþlik, paylaþma vb. gibi duygularýn gençlik merkezi adýna büyük önem arz ettiðini söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya bugüne kadar yapmýþ olduklarý programlara özellikle de merkez ve gençler için büyük önem arz eden Ýyilik Aðacý Projesinde hediye ve yardýmlarýn ihtiyaç sahibi belde ve köy okullarýna iletilmesi ve ulaþým konusunda desteðini esirgemeyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ekibine ve çalýþan personeline teþekkür etti. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Buradaki tedavisinin ardýndan kene vakýasý olduðu tespit edilen kadýn Ankara'ya sevk edildi. Elmacý yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yetkililerden alýnan bilgiye göre, bunun yýlýn ilk KKKA kaynaklý ölümü olduðu belirtildi. Defterdar Özbay'dan, Alaca'da inceleme Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Alaca Mal Müdürü Nurhan Vergi ile birlikte, Ýlçede bulunan meslek mensuplarýna ilk ziyaretlerini gerçekleþtirdiler. SMMMO Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin'de katýldýðý ziyaretlerde Defterdar Özbay Ýlçede görev yapan SMMMO üyeleri ile tanýþma fýrsatý buldu. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ziyaretler hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Sayýn Defterdarýmýzýn meslek camiamýza göstermiþ olduðu hassasiyetten dolayý kendilerine teþekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu olarak meslek mensuplarýmýzýn önerilerine açýk olduðumuzu ve sorunlarýmýzýn çözümü içinde her zaman yanlarýnda olduklarýný bilmelerini istiyoruz. Alaca Ýlçemizdeki meslek mensuplarýmýzýn ziyareti ile baþlatmýþ olduðumuz programýmýza periyodik olarak diðer Ýlçelerdeki meslek mensuplarýmýzýn da öneri ve sorunlarýný dinlemek ve çözüme katký sunmak için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz" Erözgün'den fiþleme iddiasý Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimlerine hastalarýn alkol kullanma alýþkanlýklarý hakkýnda detaylý form doldurma zorunluluðu getirecek olmasýný eleþtirdi. Erözgün, Bakanlýðýn baþlatacaðý uygulamayla, aile hekimlerinin artýk yurttaþlara alkol kullanýp kullanmadýðýnýn ötesinde, kullandýðý alkol çeþitlerini ve ne sýklýkta içtiðini de soracaðýný söyledi. Aile hekimlerinin bu formlarý, bilgi sistemi aracýlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý'na göndereceklerini belirten Erözgün, "Tüm aile hekimleri hastalara bu sorularý sormak zorunda olacak. Bu veriler girilmeden hastanýn dosyasý açýlamayacak. Formu Bakanlýða göndermeyen hekimlere negatif performans kesintisi uygulanacak. Bu hastalarý fiþlemedir" Ulusal Yenidoðan Tarama Programý kapsamýnda bebeklerden alýnan topuk kaný örneðiyle birlikte doldurulan ve bebeklerdeki bazý hastalýklarýn erken tespitini olanaklý kýlan uygulamadaki yeni formlara, "Bebeðin evlilik içi mi, dýþý mý olduðu" ve "Bebeðin dini" bölümlerinin eklenmesi, ertesi gün hapýnýn reçeteli olarak satýlmaya çalýþýlmasý, alkol kullanma alýþkanlýklarý formu gibi uygulamalarla fiþlemenin ve ayrýmcýlýðýn dozunun iyice arttýðýný iddian eden Erözgün, uygulamalarýn kiþi hak ve özgürlüklerine aykýrý olduðunu ve hekimlerin bunlarý yapmaya zorlanmasýnýn "kabul edilemez" olduðunu belirtti.

11 SPOR 11 ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda mücadeleye 2 karþýlaþma ile devam edildi. Turnuvada mücadele bugün oynanacak 2 karþýlaþma ile devam edecek. Günün programý þöyle: 31 Mayýs Cuma : 2 Nolu Saha: Saat Anitta Otel - Ýþkur. Saat Abdalata Köyü - Çatalhavuz. Güreþte Olimpiyat için ilk engel aþýldý Uluslararasý Olimpiyat Komitesi (IOC) Ýcra Kurulu, güreþ, squash ve beyzbol-softbolun, 2020 Olimpiyatlarý'nda temsil edilecek son branþ olmak için eylül ayýndaki 125. IOC toplantýsýnda yapýlacak oylamaya katýlmasýna karar verdi. IOC'nin internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre, güreþ, beyzbol-softbol, karate, paten sporlarý, daðcýlýk, squash, wakeboard ve wushubranþlarýnýn uluslararasý federasyonlarý, SportAccord'un, Rusya'nýn Saint Petersburg kentinde düzenlenen 11?inci kongresinde, IOC Ýcra Kurulu'na 30?ar dakikalýk sunum yaptý. Sunumlarý deðerlendiren icra kurulu, gizli oylamayla 8 spor dalýndan 5?ini eleyerek, güreþ, squash ve beyzbol-softbolun, 2020 Olimpik Programý listesine katýlacak son branþ olmak için mücadele etmesine onay verdi. IOC Ýletiþim Direktörü Mark Adams, Program Komisyonu Baþkaný Franco- Carraro ve Spor Direktörü ChristopheDubi, sunumlarýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, "güreþ, squash ve beyzbol-softbolun, 7-10 Eylül tarihlerinde Arjantin'in baþkenti Buenos Aires'te düzenlenecek 125. IOC toplantýsýnda, 2020 Olimpiyatlarý'na katýlma vizesi alacak son branþ olmak için yarýþacaðýný" açýkladý. IOC Baþkaný JacquesRogge de spor dallarý arasýnda seçim yapmanýn kolay olmadýðýný vurgulayarak, "Ýcra Kurulu'ndaki arkadaþlarýmýn güreþ, squash ve beyzbol-softbolu Buenos Aires'teki toplantýya taþýyarak iyi bir seçim yaptýðýný düþünüyorum" deðerlendirmesinde bulundu. AYKA ENERJÝ: 6 GÖKTUÐ MOBÝLYA:1 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : Erdoðan Yandým, Mehmet Tuðluk, T. Samet Avcý. AYKA ENERJÝ : Ýbrahim, Ejder, Þahin, M. Fatih, Ahmet, Mustafa, Emre, Hasan, H. Ali, Emre, Ýbrahim, Serkan, Alper, Kadir, Serdar, Hüseyin, Ýhsan, Sadýk. GÖKTUÐ MOBÝLYA : Yüksel, Muhammet, Celal Türkmen, Celal Yýldýrým, Hüseyin, Fatih, Uður, Osman, Ahmet, Kadir, Nevzat, Arif, Metin, Murat, Yaþar, Tuncay, Kadir, Hacý.. GOLLER : 8. dak. M. Fatih, 9. dak. Emre, ve 50. dakikalarda Hasan, 25. dak. Ýbrahim (Ayka Enerji), 11. dak. Hüseyin (Göktuð Mobilya). BOYYEM: 2 GÜLERYÜZ RESTAURANT: 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : ÖmürSoytemiz, Yunus Dursun, Abdullah Akkoyun. BOY YEM : Zafer, Cemil, Zafer, Aykan, Ýsmail, Mustafa F. Kaya, Mustafa Aksoy, Salih, Emrah, Tutku, Ahmet, Arif, Engin. GÜLERYÜZ RESTAURANT : Erdem, Vedat, Özgür, Demir, Dinçer, Özgür, Alaattin, Halit, Orhan, Ümit, Cihan, Erkan, Erdinç, Koray, Vedat., Sadýk. GOLER : 5. dak. Orhan, 50. dak. Halit (Güleryüz Restaurant), 15. dak. Zafer, 19. Tutku (Boy Yem. Erzurum Belediyespor En hýzlý hat trick yapan futbolcu Spor Toto 2. Lig'in yeni ekibi Altýnordu'nun kadrosuna kattýðý Doðan Karakuþ, ilginç bir unvana sahip. 20 yaþýndaki futbolcu, Kocaelispor formasýyla sezonunda Tepecik Belediyespor'a 3 dakika içinde attýðý 3 golle, "Türkiye'nin en hýzlý hat trick yapan oyuncusu" olmayý baþardý. Rakip fileleri 46, 48 ve 49. dakikalarda 3 kez havalandýran Doðan, 4 Eylül 1999'da Kuzey Ýrlanda'ya 4 dakikada 3 gol atan eski Milli futbolcu Arif Erdem'i de geride býrakmýþtý. Körfez ekibinden transfer edilen Doðan Karakuþ, "2. Lig'in tartýþmasýz en iyi golcüsü Coþkun Yýlmaz ve geçen sezon Altýnordu'da büyük çýkýþ yapan Ozan Sol ile birlikte forma giyeceðim için mutluyum. Altýnordu'nun, birbirini iyi tanýyan ve þampiyonluk tecrübesine sahip bir kadro yapýsý var. Gençliðim, enerjim ve gollerimle bu organizasyona destek vereceðime inanýyorum. Kariyer planlamam açýsýndan en doðru tercihi yaptýðýma inanýyorum" Darýca'nýn hocasý Tunahan Akdoðan oldu Darýca Gençlerbirliði'nin yeni teknik direktörü Tunahan Akdoðan, Darýca Gençlerbirliði'ne imzayý attý. Geçtiðimiz sezon Spor Toto 2. Lig`in kapýsýndan dönen Darýca Gençlerbirliði, anlaþmaya vardýðý Tunahan Akdoðan ile sözleþme imzaladý. Geçen sezon Ýstanbulspor A.Þ.`yi Play-Off`a taþýyan Akdoðan, yardýmcýsý Tufan Denizdaþ ile sarý yeþillilerin baþarýsý için çalýþacak. Kulübün onursal baþkaný Þükrü Karabacak, atýlan imzanýn her iki taraf içinde hayýrlý olmasýný diledi. TESÝSLER MÜKEMMEL Darýca Gençlerbirliði`nin çiçeði burnundaki teknik direktörü Akdoðan ise imza töreninden sonra yaptýðý açýklamada "Darýca Gençlerbirliði her antrenörün çalýþmak isteyeceði bir kulüp Özellikle tesislerine hayran kaldým.bu tür tesisler bir çok birinci lig kulübünde dahi yok" hocasýný buldu Büyükþehir Belediyespor, Gümüþhanespor'u 2. Lig'e taþýyan Yavuz Ýncedal ile yüzde 99 oranýnda anlaþma saðladý. Teknik direktör Taþkýn Güngör ile yollarýný ayýran Büyükþehir Belediyespor, hoca arayýþlarýnda sona geldi. Bir süredir Gümüþhanespor'u bu sezon Spor Toto 2. Lig'e taþýyarak büyük bir baþarýnýn altýna imzasýný atan Yavuz Ýncedal ile görüþen yönetim, tecrübeli çalýþtýrýcý ile büyük ölçüde anlaþma saðladý. Teknik direktör adaylarý içerisinde listenin ilk sýrasýnda yeralan Yavuz Ýncedal'ý takýmýn baþýna getirmekte çok ýsrarlý olan Baþkan Saim Özakalýn, transferi noktalamak için adeta gün sayýyor. Baþarýlý teknik adamýn Gümüþhanespor ile iplerini tamamen koparmasýný bekleyen Özakalýn ve yöneticiler, transferin birkaç gün içerisinde sonlanmasýný ümit ediyor. Yavuz Ýncedal'ýnBelediyespor'un yeni teknik patronu olma olasýlýðýný kulübe yakýn çevreler "yüzde 99" olarak ifade ederken, hemen herkes gözünü genç çalýþtýrýcýnýn Gümüþhanespor yönetimiyle yapacaðý son görüþmeye çevirdi. Ýncedal'ýn bu görüþmenin ardýndan Gümüþhanespor ile yollarýný ayýrýp, Belediyespor'un teklifine "evet" demesi bekleniyor. SÜPER LÝG'DEN FLAÞ TRANSFER Öte yandan Belediyespor yönetiminin transferde de büyük bir bomba patlatma hazýrlýðýnda olduðu öðrenildi. Halen Süper Lig'de top koþturan flaþ bir isim ile görüþen yönetimin, bu transferi bitirmesinin de an meselesi olduðu belirtiliyor. Ancak flaþ transferin ismi sýr gibi saklanýyor. Pazarspor psikolog desteði ile þampiyon olmuþ Þampiyon olarak 2. Lig'e çýkan Pazarspor'un zaferinin arka planýnda yaþanan ilginç olaylarý sportif direktör Hasan Balta anlattý: Þampiyon olarak 2. Lig'e çýkan Pazarspor'un zaferinin arkasýnda müthiþ gerçekler var. Malatya'dan tuttuklarý psikolog takýma nasýl katký saðladý. Malatya'da taraftar örgütlenmesini nasýl organize ettiler. Pazarspor'u eledik hesabýyla bilet rezervasyonu yapan Karagümrük ve maçlarýn Malatya'da oynatýlmasýnýn sýrrý neydi? MAÇA ÖZEL PSÝKOLOG 'Küme düþmeyelim orta sýralarda yer alalým, üst sýralarý da kovalayan bir ekip olursak lig hedefini gerçekleþtiren bir takým oluruz' anlayýþý ile lige giren Pazarspor takýmý Play-Off'lardan zaferle çýkarak yeniden 2. Lig'e yükseldi. Mavi-Beyazlýlarý þampiyonluða götüren süreçle ilgili olarak kulübün sportif direktörü Hasan Balta çok önemli detaylar verdi. Hasan Balta, Malatya'da oynadýklarý Play-Off maçlarýnda tüm olumsuz unsurlarýn kendi taraflarýnda olmasýna karþýn bunu pozitife çevirmeyi baþardýklarýný ifade etti. Teknik ekiplerindeki 3 kiþinin de Malatya'da futbol oynadýðýný, bunun yanýnda eski futbolcularý ve futbola Pazarspor'da baþlayan Ali Kulaksýz'ý da Malatya'ya götürdüklerini anlattý. Balta, Kulaksýz'ýn Malatya'da 1 hafta karþýlýksýz olarak yanlarýnda kaldýðýný, orada taraftar örgütlenmesini gerçekleþtirerek lig çýkmalarýna büyük katký saðladýðýný ifade etti. KABUL ETTÝRMEK ÇOK ZOR OLDU Pazarspor Sportif Direktörü Hasan Balta'nýn en çarpýcý açýklamalarýndan biri Play-Off maçý öncesine takýma ders vermesi için Malatya'dan tuttuklarý psikologa iliþkin. Hasan Balta þunlarý anlatýyor: ''Psikologu bazý arkadaþlarýmýza kabul ettirmek çok zor oldu. Ne gereði var dediler. Yeni Malatya takýmý ligde çok kötü gidiyordu. Bizim anlaþtýðýmýz Malatya Ýnönü Üniversitesi Öðretim Üyesi Oktay Ceviz ile anlaþmýþlar. Yeni Malatya takýmý bu anlaþmadan sonra oynadýðý 10 maçýn 8'ini kazandý, 2'sinde berabere kaldý ve Play-Off oynamaya hak kazandýlar. Ben bu bilgiyi öðrenince hemen psikologla diyaloga geçtim ve kendisi ile anlaþtýk. Bize sadece Play-Off'ta oynayacaðýmýz 2 maçta ders verecekti. Takýmla birlikte o derslere girmedim; ancak bir ara 10 dakikalýk sohbetine tanýk oldum. BU, ÝNANMIÞLIÐIN BAÞARISIDIR Oradaki sohbetinde futbolculara yönelik olarak Play-Off maçlarýnýn önemine binaen frikik ve penaltý atýþlarý için hiçbir þekilde kalecinin gözlerine bakýlmamasý gerektiðini, daha önce gol yaptýklarý vuruþlarý hatýrlayarak sadece gole odaklanmalarý gerektiðini anlatmýþtý. Play-Off'ta ilk maçýmýz Karagümrük'leydi. O maçý penaltý atýþlarý ile kazandýk. Maçtan sonra normal süresi 1-1 biten maçta gol atan oyuncumuz, 'Psikologun dediðini yaptým, frikikte topun baþýna geçtim, eski attýðým golleri hatýrladým ve kaleciye de bakmadým, vurdum gol oldu' Bu psikolog þampiyon olduðumuz Tekirova maçýnda da büyük görev üstlenmiþ oldu. Bu baþarý bölgenin çocuklarýnýn baþarýsýdýr. Bu baþarý inanmýþlýðýn baþarýsýdýr. Bu baþarý Pazarspor dinamiklerinin el ele vermesi ile elde edilmiþ bir baþarýdýr.'' KARAGÜMRÜK'ÜN ALDIÐI BÜYÜK DERS Play-Off maçlarýnýn Malatya'da oynanmasý ile ilgili olarak çarpýcý ifadelere yer veren Balta, tüm unsurlarýn aleyhlerine olmasýna karþýn bunu lehlerine çevirmeyi baþardýklarýný açýkladý. Play-Off'ta ilk rakipleri Karagümrükspor'un yönetim Kurulu üyelerinin 20'sinin Malatyalý olduðunu ve Federasyon'un da maçlarý bu þehirde oynatarak, bir anlamda mesaj bile verdiðini söyleyen Hasan Balta bir çarpýcý detayý daha paylaþtý: ''Karagümrük takýmýnýn 20 yöneticisi Malatyalý ve maçlar da Malatya'da oynanýyor, biz de ilk Play-Off maçýmýzý Karagümrük ile oynadýk. O maçta hakem de kötüydü; ancak penaltýlarla da olsa galip geldik ve son maça kaldýk. Karagümrük takýmý çýkmaya o kadar inanýyormuþ ki uçak rezervasyonlarýný erkenden yapmýþ, 20 gün önce Malatya'ya gelmiþ. Dönüþü ise Mayýs'ýn 20'sine almýþlar. Yani Pazarspor'u kesin eleyerek son maçý oynayýp öyle Ýstanbul'a dönecekler. Biz bunu kullandýk, oyunculara, 'bakýn sizi rakip yerine koymuyorlar dedik' onlar gereken mesajý aldý ve Karagümrük'ü eleyip erkenden Ýstanbul'a göndermiþ oldular.''

12 Tuncaylý milli takýmdan bir zafer daha Çorumlu futbolcumuz Tuncay'ýn yer aldýðý U16 Milli Takýmýmýz, Azerbaycan'da düzenlenen CaspianCup'taki ilk maçýnda Ürdün'ü 4-0 yendi. Bakü'deki Dalgha Arena'da oynanan maçta Millilerin gollerini 3, 25 ve 40. dakikalarda Enes Ünal ile 5. dakikada Emirhan Aydoðan attý. Millilerimiz, Caspian- Cup'taki maçýný 1 Haziran Cumartesi günü Özbekistan ile oynayacak. Bakü'deki Dalgha Arena'da oynanacak karþýlaþma TSÝ 15.00'te baþlayacak. Kaleci Ozan Öztürk, Kenan Aþkan ve Yaþar Kabakçý play-off finalinde Spor Toto 2. Lig finalinde tanýdýk isimler Baþkan Ispanak transferdeki fiyat ölçüsünü açýkladý Ispanak: Henüz resmi teklif yok ancak Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ligin bitimi ile baþlayan transfer döneminde istenilen futbolcularý için düþündüðü fiyatlarý kýyas yolu ile açýkladý. Baþkan Ispanak, genç futbolcularýnýn transfer listelerinde isimlerinin geçmesinden gurur duyduklarýný ancak henüz kendilerine gelmiþ resmi teklifin olmadýðýný söyledi. Bazý genç futbolcularýnýn PTT 1. Lig ekipleri ile isimlerinin anýldýðýný gazetelerden öðrendiðini yine gazetelerde bu isimlerin ücret konusunda anlayýþ beklediklerini okuduðunu ifade ederek futbolcularýný isteyen kulüplerden talep edecekleri transfer ücretlerini daha önce sattýklarý 2 futbolcuyu örnek vererek açýkladý. Ispanak "Bizim çocuklarýmýzýn önünü kapatma gibi bir düþüncemiz yok. Ancak kýrmýzý siyahlý kulübün varlýðýný devam ettirmesi içinde isteyeceðimiz ücretler elbette olacak. Biz PTT 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye Tuncay'ý ,- liraya verdik, sezon baþýnda ise Alihan'ý 50 Bin liraya 2. Lig ekibi Balýkesirspor'a verdik. Transfer için kapýmýzý çalacak futbolculardan talep edeceðimiz ücret bu doðrultuda olacak" þeklinde konuþtu. 3. LÝGE GÝDECEK FUTBOLCU LARDA ÝSE TALEBÝMÝZ DAHA FARKLI PTT 1. Lig ve 2. Lig ekiplerinden gelecek transfer tekliflerinde futbolcularý için isteyeceði fiyatý kýyas yoluyla açýklayan Çorumspor Baþkaný Rumi ýspanak, 3. Lig ekiplerinden futbolcularýna gelecek transfer tekliflerinde ise kulüp olarak isteyecekleri fiyatýn ise Bin lira arasýnda olacaðýný belirtti. Kýrmýzý siyahlý kulüp baþkaný Rumi Ispanak þuan itibari ile kendilerine gelmiþ resmi bir teklifinde olmadýðýný sözlerine ekledi. ISPANAK'TAN BUGÜN GENEL KURUL AÇIKLAMASI GELEBÝLÝR Geçtiðimiz günlerde Çorumspor Olaðanüstü Genel Kurul tarihini 14 Haziran 2013 olarak açýklayan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn bugün yazlý bir basýn açýklamasý ile hem kulübün son bilançosunu açýklayacaðý hemde genel kurul tarihini resmen açýklayacaðý öðrenildi.baþkan Ispanak'ýn, yapacaðý yazýlý açýklama ile yönetim olarak yaptýklarý gelir gider tablosu hakkýnda kamuoyunu aydýnlatarak spor camiasýnda kulüp hakkýnda kimsenin aklýnda soru iþareti kalmasýný istemediði ifade edildi. Adnan Yalçýn sezonunda PTT 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takýmýn belli olacaðý, Spor Toto 2. Lig Play-Off'ta finale yükselen ikinci takým Fethiyespor olmuþtu. Spor Toto 2. Lig play-off final karþýlaþmasýnda finalist olan Fethiyespor'da tanýdýk isimler dikkatlerden kaçmadý. Fethiyespor'un baþarýlý kalecisi Ozan Öztürk sezonunda kýrmýzý siyahlý takýmýn kalesini korurken, Yaþar Kabakçý'da sezonunda Çorumspor formasý ile ilk profesyonel maçýna çýkmýþtý. Çorum amatör küme takýmlarýndan Kültürspor, Gençlerbirliði ve Ýl Özel Ýdarespor'da forma giyen ve Kenan Aþkan'daFethiyespor formasý ile play-off finalinde takýmýný PTT 1. Lige çýkarmak için ter dökecek. EREN GÖRÜR, OZAN'I AVLAMIÞTI Çorumspor'da oynadýklarý yýllarda kýrmýzý siyahlý takýmý sýrtlayan ikiliden kaleci Ozan Öztürk ile golcü Eren Görür, Spor Toto 2. Lig playoff finalinde rakip oldular. Eren 61. Dakikada attýðý golle Ozan'ý avlamasýna raðmen sahadan gülerek ayrýlan taraf 4-2'lik sonuçla KenanAþkan, Yaþar Kabakçý ve Ozan ÖztürklüFethiyespor olmuþtu. Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý'nda oynanan Spor Toto 2. Lig Play-Off yarý final karþýlaþmasýnda Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u normal süresi 2-2 berabere sona eren karþýlaþmanýn uzatmalarýnda 4-2 maðlup ederek finale yükseldi.fethiyespor'un rakibi Hatayspor ise Bayrampaþaspor'u 3-1 maðlup ederek finale yükselmiþti. Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçý bugün Hatayspor ile Fethiyespor arasýnda oynanacak. Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý'ndaki müsabaka saat 20.00'de baþlayacak. SPOR TOTO 2. LÝG PLAY-OFF FÝNAL MAÇININ HAKEMLERÝ AÇIKLANDI PTT 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takýmýn belli olacaðý Hatayspor-Fethiyespor, Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçýný yönetecek hakemler açýklandý. Konya Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý'nda 31 Mayýs Cuma günü saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Ýlker Meral yönetecek. Meral'in yardýmcýlýklarýný Hakan Yemiþken ve Baki Tuncay Akkýn yapacak. Müsabakanýn dördüncü hakemi ise Mustafa Öðretmenoðlu. Sefa, Dünya Kupasý boy gösterecek Çorumlu futbolcu Sefa Akýn Baþýbüyük, Türkiye'de yapýlacak olan 2013 FÝ- FA U20 Dünya Kupasý'nda mücadele edecek olan U20 Milli Takýmýmýzýn hazýrlýk kampý aday kadrosunda yer aldý. U20 Milli Takýmýmýzýn, Türkiye'de düzenlenecek 2013 FIFA U20 Dünya Kupasý öncesi Düzce ve Ýstanbul'da gerçekleþtireceði hazýrlýk kampýnýn kadrosu ve programý açýklandý.millilerimiz, 3 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da Ýstanbul Titanic Business Kartal Otel'de toplanacak. 4 Haziran Salý günü Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasý Tesisleri'ne gidecek U20 Milli Takýmýmýz, 12 Haziran'a kadar çalýþmalarýný burada sürdürecek. U20 Milli Takýmý kampýn ikinci bölümüne Ýstanbul'da devam edecek. 12 Haziran Çarþamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne yerleþecek olan Millilerimiz, 14 Haziran akþamýna kadar burada konaklayacak. U20 Milli Takýmýmýzýn 2013 FÝFA U20 Dünya Kupasý'nýn hazýrlýk kampý aday kadrosunda þu futbolcular yer alýyor: Sefa Akýn Baþýbüyük, Onurcan Piri (Giresunspor), Ferhat Poyraz (Adanaspor), Cumali Biþi (Çaykur Rizespor), Berkay Can Deðirmencioðlu (Denizlispor), Hakan Çinemre, Salih Uçan, (Fenerbahçe), Muhammed Alperen Uysal, Sadýk Çiftpýnar (Galatasaray), Taþkýn Çalýþ (Gaziantepspor), Artun Akçakýn, Ahmet Yýlmaz Çalýk, Ýlkay Durmuþ (Gençlerbirliði), Halil Akbunar (Göztepe), Ýbrahim Yýlmaz, Enver Cenk Þahin (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor), Ethem Ercan Pülgir (Kartalspor), Erhan Kartal (Kasýmpaþa), Okay Yokuþlu (Kayserispor), Sinan Bakýþ (Bayer 04 Leverkusen), Alpaslan Öztürk (Beerschot AC), Aykut Özer (Eintracht Frankfurt), Kerim Frei (FC Fulham), Fatih Nurullah Turan (FortunaSittart), Hakan Çalhanoðlu (HSV Hamburger SV), Mustafa Saymak (PEC Zwolle). Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliðinde düzenlenecek 2013 FIFA U20 Dünya Kupasý'na hazýrlanan U20 Milli Takýmýmýz, 21 Haziran'da baþlayacak Kupa öncesindeki son hazýrlýk maçýný Paraguay ile yapacak. Feyyaz Uçar yönetimindeki U20 Milli Takýmý, U20 Dünya Kupasý'nda yer alacak 24 takýmdan biri olan Paraguay ile 14 Haziran 2013 Cuma akþamý Kasýmpaþa Recep Tayyip Erdoðan Stadý'nda oynayacak. Karþýlaþma saat 20.00'de baþlayacak. U16'larýmýz ilk maçýnda yeniþemedi 0-0 U16 Türkiye Futbol Þampiyonasý için Kýrþehir'de bulunan Çorumspor U16 takýmý ilk maçýnda, Ankara ekibi Polatlý Bugsaþspor ile 0-0 berabere kaldý. Kýrþehir'de yapýlan U16 Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil eden kýrmýzý siyahlýlar A grubunda Polatlý Bugsaþspor ve Nevþehir Gençlikspor ile eþleþti. Ýlk gün karþýlaþmasýnda Ankara ekibi ile kýyasýya bir mücadeleye giren takýmýmýz gol fýrsatlarýný deðerlendiremeyince ilk karþýlaþmasýndan golsüz beraberlikle ayrýldý. Temsilcimiz ikinci maçýnda Cumartesi günü Nevþehir Gençlikspor ile karþýlaþacak. ÇORUMSPOR U16: 0 POLATLI BUGSAÞSPOR: 0 ÇORUMSPOR: Ekrem. Can Muhammet, Cihat, Emre, Kadir, Þakir, Furkan, Taha, Ali Mert, Yusuf, Sefa. ANKARA POLATLI BUGSAÞSPOR: Ersin, Furkan, Ali Buðra, Enver, Soner, Muhammet, Hasan, Erol, Gökay, Burak, Sinan. Adnan Yalçýn Spor'daki sorunlara çözüm aranacak Hitit Üniversitesi tarafýndan 5 Haziran günü Amatör, Profesyonel ve Okul Spor uygulamalarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik Spor Çalýþtayý gerçekleþtirilecek. Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Onur Kurulu'nda yer aldýðý çalýþtayda Organizasyon Kurulu'nda ise Doç Dr. Faruk Yamaner, ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Yard. Doç. Dr. Alparslan Kartal, Yard. Doç. Dr. Hayrettin Gümüþdað vetü- FAD Baþkaný Nihat Armutçu gibi isimler yer alýyor. 5 Haziran Çarþamba günü baþlayacak olan çalýþtayýn ilk gününe Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ve Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn da katýlmasý bekleniyor. 3 gün sürecek olan çalýþtayýn her gününde farklý konularda paneller olacak ve birçok panelistte çözüm önerilerini düþüncelerini paylaþacaklar.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı