40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor"

Transkript

1 Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Beþinci duruþmada çeliþkili ifadeler "Rekabet hukuku herkesin eþit koþullarda yarýþmasýný saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan "AB'ye Giden Yolda Türk Rekabet Hukuku" konulu bir konferans düzenlendi. SAYFA 2 DE Geçici iþçiler kadro istiyor Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Ýl Baþkaný Sefer Kahraman AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý ziyaret etti. SAYFA 5 TE Tarihi davada beþinci duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün icbarlý irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrmak iddiasýyla Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlandýðý davanýn beþinci duruþmasýndan karar çýkmadý. Mahkeme 13 Eylül 2013'e ertelendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 9 kiþi hakkýnda "Ýcbarlý Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde dün saat 15.30'da baþladý. Savcýlýðýn 12 Haziran 2012 tarihli iddianamesinde, irtikap suçunu 3 ihalede 3 kez iþlediði iddia edilen Muzaffer Külcü'nün bu suçlardan 15 yýldan 30 yýla, ihaleye fesat karýþtýrma suçundan da 5 yýldan 12 yýla kadar hapsini istemiþti. KKKA'dan yýlýn ilk ölümü Ýskilip ilçesi Kurusaray köyünde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý þüphesiyle hastaneye kaldýrýlan kadýn öldü. Kadriye Elmacý (44), tarlada çalýþtýðý esnada üzerine yapýþan keneyi eli ile kopardý. Bir müddet sonra rahatsýzlanan Elmacý... SAYFA 10 DA Alkol düzenlemesi yeterli deðil ama evet Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi alkol düzenlemesi ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, alkollü içki satýþlarýný düzenleyen yasal düzenlemeyi Saðlýk-Sen olarak desteklediklerini belirtti. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda toplumdaki þiddet olaylarýnýn azalmasý ve tamamen ortadan kalkmasý için bu yasaðýn tavizsiz olarak uygulanmasý gerektiðini SAYFA 5 TE vurgulayan Ahmet Saatçi, "Her türlü þiddet olaylarýnýn ana sebebi olan alkolün tüketiminin önlenmesinin, toplumsal barýþ ve huzura da önemli katkýlar yapacaðýna inanýyoruz. SAYFA 3 TE Ahmet Gündoðdu Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin'in yarýn Çorum'a geleceði bildirildi. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki 37 belediye ile Toplum Yararýna Programý'ný (TYP) uygulayacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelikle Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirildi. SAYFA 3 TE TYP'den 200 kiþi faydalanacak SAYFA 3 TE Vedat Bilgin Gündoðdu ve Bilgin 'Çözüm Süreci'ni deðerlendirecek "Güney kampüsü için 30 milyon liralýk gayrimenkul verdik" ANALÝZ Doðruyu Söyleyeceðinize Namusunuz ve Þerefiniz üzerine Yemin edermisiniz! Nadir YÜCEL Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 'Ýcbarlý Ýrtikap ve Ýhaleye Fesat karýþtýrma Ýddiasýyla' yargýlandýðý davanýn 5. Durþmasý dün gerçekleþti. Saat da baþlayan duruþmada Oto Galecileri dönemin Kooparatif yönetim kurulu üyelerinin çeliþkili ifadeleri mahkemeye damgasýný vurdu Tarihli Tutanakda yer alan ve imzalarý bulunan Oto galericilerine Aðýr Ceza Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül: önce Doðruyu söyleyeceðine Namusun ve Þerefin Üzerine Yemin edermisin diye sordu. Ýmza atan galericiler ise ' Evet ederim' dedi ' Tutanak altýndaki imza senin mi!' 'Evet Efendim benim.' Peki bu verilen 125 Milyar TL. yi Oto Galericiler Kooparatifinin alt yapýsýnýn yapýlmasý adýna mý verdiniz. ' Hayýr Efendim Çorumspor Gönüllüsü olduðumuz için, Bir baþka Galerici ise, 125 Milyar'a imza attým ama neye imza attým bilmiyorum! Bir diðeri ise,' Çorumspor'a yardým için' Derken o dönemin Galeciler Kooparatif baþkaný olan Kadir Þimþek Davanýn baþlangýcýndan olduðu gibi yine 5. Duruþmada da söz alarak IS- RARLA: ' Efendim biz Çorumspor'a baðýþ yapmaya zorlandýk. Ve bu konu o dönem bu arkadaþlar ile paylaþýlmýþtý. Ödeme Yapmasaydýk alt yapý da yapýlmayacaktý. Bugün burada Çorumspor'a baðýþ için verdik diyen bu arkadaþlar daha önce ne için verdikleri adýna da bilmediklerini ifade etmiþlerdi. Ve diðer önemli bir husus ise Tutanakta Belediye den Üst yetkili diye bahsedilmektedir. Bu konuda açýða çýkarýlmalýdýr" Diðer yandan Tanýk çemberinde konuþan bazý tanýklarýn dün sözlü verdikleri ifade de ' Tutanaða ne için imza attýklarýný bilmediklerini söyledikleri ifade ile, Mahkeme baþkaný nýn ayný kiþilere ait olan okuduðu yazýlý ifadeler de çeliþkili idi' Bir konuda kiþinin Namus ve þeref deðerleri adýna elbette yalan söylemesi beklenemez. Yemin eden tanýklardan birisinin yemen ederken' Hafifce ayaðýný kaldýrmasý da ilginç idi!' Kadir Þimþek'in Avukatý da,' Sayýn Mahkeme baþkaným bu Galerici arkadaþlar Ticaret yapan çek senet gibi evraklara imza atan Ticaret yapan kiþilerdir. Okumuþ insanlardýr. Neye imza attýklarýný bilmeden imza attýk demelerini Yüce Mahkemenizin taktirlerine býrakýyoruz' Hýrsýzlýk ve Ýftira gibi suçlar nasýl yüz Kýzartýcý ve alçakça bir durum ise bizlere göre yalançý þahitlik de öyledir. En büyük Mahkeme elbette Mahkem i Kübradýr. Elbette Kiþinin Vicdaný ve Kamu Vicdaný da bu dünya adýna çok önemlidir. 5. Duruþma yaklaþýk 1 saat sürdü. Ve 6.Raund 13 Eylül 2013 tarihine ertelendi. Hemen bir çok kiþi haklý olarak yargýlanmasý devam eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 2014 Mart yerel seçimlerinde adaylýðý ile ilgii olarak þimdiden meraklanmaya baþladýlar. Olasý potansiyel Baþkan adaylarý ve yerel seçim heyecaný Sonbahar rüzgarlarý ile baþlayacaktýr. Esen Kalýn. SAYFA 7 DE ANATIPDER Kudüs'ü gezdi SAYFA 5 TE

2 Çorum, Kore'de tanýtýlýyor 2 HABER Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý amacýyla Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði(YHKB) olarak, Vali Sabri Baþköy, Amasya Valisi A. Celil Öz, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Samsun Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Adem Arslan, Amasya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, Çavuþoðlu Turizm THY Genel Satýþ Acentasý Çorum Þubesi Müdürü Halit Ýnaltekin ve Anitta Otel Genel Müdür Yardýmcýsý Seval Demirci Güccan'ýn katýlýmý ile Seul'de düzenlenen Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda bölge tanýtýldý. 30 Mayýs- 2 Haziran 2013 tarihinde gerçekleþen Kore Dünya Seyahat Fuarý'na Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illeri adýna katýlan YHKB standý Türkiye standýnda yer aldý. Fuarda Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'ne baðlý illerin temsilcileri çeþitli tanýtým faaliyetleri gerçekleþtirirken, Vali Sabri Baþköy ve ilin diðer temsilcileri, seyahat acentalarý ile tür operatörleriyle görüþerek, Çorum'u tanýtýcý kitap ve broþürler daðýttýlar ve Çorum leblebisi ikramýnda bulundular. Haber Servisi "Rekabet hukuku herkesin eþit koþullarda yarýþmasýný saðlar" Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde hizmet veren Avrupa Ýþletmeler Aðý Bilgi Noktasý tarafýndan "AB'ye Giden Yolda Türk Rekabet Hukuku" konulu bir konferans düzenlendi. TSO Konferans Salonu'nda dün yapýlan konferansa konuþmacý olarak OD- TÜ Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi ve AÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz katýldý. "Rekabetçilik ve Sektör" konusunda iþletmelere yol gösteren Öz, "Rekabet Hukuku Nedir? Rekabet Hukuku Kurallarý" gibi konularda katýlýmcýlara bilgi verdi. Öz, Rekabet Hukuku'nun önemini þu þekilde ifade etti: "Küresel eðitimler küreleþtirmedir. Yatýrýmcý bakýmýndan rekabet hukukunun önemi ise pazarýn tüm oyunculara ve potansiyel oyunculara açýk tutulmasýdýr. Özel-kamu yerli-yabancý teþebbüs ayýrýmý gözetmeksizin pazarda faaliyet gösteren aktörlerin eþit koþullarda yarýþmasýna imkan tanýnmasýdýr" Kubilay Kaan YÜCEL "Yýlda 20 bin kiþi meme kanserine yakalanýyor" Ýmsâk :2:52 Güneþ :5:05 Ýþrak :5:58 Öðle :12:49 Ýkindi :16:48 Akþam :20:12 Yatsý :22:07 Edip CANSEVER Rengini dünyaya ilk defa sunan Adsýz bir çiçek gibi parlýyorsa gözlerim Sevgilim Bana 'sen bir þairsin' dediðin zaman. Yalnýz sana yazýyorum bu þiiri Ýstersen bir þiir gibi okuma Çünkü her yýl yeniden yazacaðým onu Soðuklar baþlayýnca havalanýp Millerce yol katettikten sonra Güneyi tadan bir kuþun sevinciyle. Ve yazmýþ olacaðým bir de Her dönemde her çaðda Sevdanýn kendine özgü diliyle. 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 22. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek. Emlak, Veraset ve Ýntikal ile Çevre Temizlik Vergileri (Ýþyeri) I. Taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Günün Þiiri ADSIZ BÝR ÇÝÇEK SATILIK DAÝRE Mimar Sinan Mahallesi 5. Cad. Akevler Apt B/Blok 2. katta bulunan kombili ve bakýmlý 3+1 daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Saðlýklý Yaþam Toplantýlarý" devam ediyor. Týp Fakültesi tarafýndan Dünya Kadýn Saðlýðý Hareketi Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 'Saðlýðýný Önemse, Hayata Gülümse' konulu bir etkinlik düzenlendi. Programa konuþmacý olarak katýlan Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem, kadýn hastalýklarý ve tanýmý hakkýnda bilgiler verdi. Kadýnlarda tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de en sýk görülen kanser türünün meme kanseri olduðunu ifade eden Görkem, "Ülkemiz de yýlda en az 20 bin kiþi meme kanserine yakalanmaktadýr. ABD'de yapýlan çalýþmalarda tüm yaþam boyu bir kadýnýn meme kanseri olma riski yüzde 8 ile 12.5'dýr" Meme kanserine yakalananlarýn yüzde 85'inde yaþ dýþýnda belirgin bir risk faktörü görüldüðünü belirten Görkem, "Yüzde kanserli vakalarda anne, kýz kardeþ ve kýzý gibi kiþilerin de meme kanseri olduðu dikkat çekicidir. Yüzde 5-10 meme kanserinde kalýtsal temel vardýr. Genetik testler risk alaný yüksek olan kiþilerde düþünülmelidir. Meme kanserinin risk faktörleri ise 65 yaþ üzeri, genetik mutasyon, 2 veya daha fazla 1. derece aile bireylerinde meme kanseri, mamografi de en az yüzde 75 yoðunlukta menopoz sonrasý meme dokusu þeklinde sýralayabiliriz" diye konuþtu. Konferans soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,867 1,877 EUR 2,417 2,432 STERLiN 2,81 2,855 JPY YENi 0,0182 0,0186 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ TEL: FATÝH CD. NO: 32/C BÝLGE ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:34/A Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2491 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Alkol düzenlemesi yeterli deðil ama evet Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi alkol düzenlemesi ile ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, alkollü içki satýþlarýný düzenleyen yasal düzenlemeyi Saðlýk-Sen olarak desteklediklerini belirtti. Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda toplumdaki þiddet olaylarýnýn azalmasý ve tamamen ortadan kalkmasý için bu yasaðýn tavizsiz olarak uygulanmasý gerektiðini vurgulayan Ahmet Saatçi, "Her türlü þiddet olaylarýnýn ana sebebi olan alkolün tüketiminin önlenmesinin, toplumsal barýþ ve huzura da önemli katkýlar yapacaðýna inanýyoruz. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn þiddeti önlemek için kurduðu büroya yapýlan baþvurularýn yarýsýnýn alkol ve uyuþturucu kaynaklý olmasýnýn, alkolün sebep olduðu þiddeti görmek için yeterli olduðu, toplumu ve gelecek nesilleri alkolün zararlarýndan korumak için gerçekleþtirilen yasal düzenlemeyi kimin yaptýðýna bakmaktan çok içeriðine ve neden yapýldýðýna bakýlmasýnýn bir iyi niyet göstergesi olacaðýný düþünmekteyiz" Alkolle ilgili düzenlemeyi eleþtirenlere de tepki gösteren Saatçi, "Bugün sadece iktidarý eleþtirmek adýna hareket edenlerin geçmiþte, alkolle ilgili kýsýtlamalar yapmalarý, alkolden uzak durmalarý ve alkolle ilgili koruyucu tedbirlerin alýnmasýný isteyenler olduðunu söyleyen düzenlemeyi eleþtirenlerin geçmiþte kendi yaptýklarý düzenlemelere bakarak deðerlendirme yapmalarý doðru olacaktýr. 31 Aðustos 1944 tarihinde CHP Genel Sekreteri adýna Ýzmir Mebusu Rahmi Köken tarafýndan alkol ve alkollü mekânlarýn sebep olduðu olumsuzluklarýn yer aldýðý ve konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasýný içeren bir rapor hazýrlandýðý bu nedenle konuya sadece siyasi açýdan bakmanýn etik bir davranýþ olmadýðý ortadadýr" ifadelerini kullandý. Dini açýdan haram olmakla birlikte alkolün sayýsýz zararlarý olduðunun artýk herkes tarafýndan bilindiðini kaydeden Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Alkol, en baþta kanser olmak üzere, karaciðer hastalýklarý, kalp ve damar hastalýklarý gibi insan hayatýnýn yaþamýný sürdürmesinde hayati öneme sahip fonksiyonlarýn olumsuz etkilenmesine yol açýyor. Yine alkollü araç sürücülerinin karýþtýðý trafik kazalarýna bakýldýðýnda ölümlü sonuçlanan trafik kazalarýnýn oraný oldukça yüksek. Bunlarýn önüne geçmemiz gerek, çünkü çaðdaþ ve saðlýklý bir toplumun oluþmasý için bu düzenlemeler yapýlmalýdýr. Muhalefetteki bazý partilerin bile olumlu bulduðu bu düzenlemeye karþý çýkmak, toplum gerçekleri ile baðdaþmamaktadýr. Amacý üzüm yemek olmayan kiþilerin gerçek niyetleri vatandaþlarýmýz tarafýndan bilinmektedir. Saðlýk-Sen olarak, üyelerimizin haklarýný savunmak ve elde etmenin yaný sýra, toplumumuzu ilgilendiren bir konuyla ilgili yapýlan çalýþmalara katýlmak ve destek vermek de misyonumuzun bir gereðidir. TBMM'de kabul edilen deðiþiklik, Cumhurbaþkaný'nýn onayýndan sonra ivedilikle tavizsiz uygulanmalýdýr. Bu konuda, siyaset kurumunu, sivil toplum örgütlerini ve medya kuruluþlarýný bu konuda daha saðduyulu ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." Fatih AKBAÞ TYP'den 200 kiþi faydalanacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, il genelindeki 37 belediye ile Toplum Yararýna Programý'ný (TYP) uygulayacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelikle Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirildi. 29 Mayýs 2013 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 200 kiþi yaklaþýk 3,5 ay süreyle istihdam edilecek. Programlar tarihinde baþlayacak ve tarihinde sona erecek. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik" olup, katýlýmcýlara bu iþler yaptýrýlacak, program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak ve katýlýmcýlarýn ücretleri ile SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecektir. Baþvurular, 29 Mayýs ile 07 Haziran tarihleri arasýnda alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi, ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için ayrýca noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Kura çekiliþleri, 11 Haziran 2013 Salý günü saat 10:00'da Ýl Müdürlüðümüzde halka açýk yapýlacak olup, isteyenler çekiliþleri izleyebileceklerdir. Baþvuru þartlarý ile her bir programýn kontenjanlarý ve numaralarý aþaðýda ayrýca belirtilmiþtir. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 07 Haziran 2013 Cuma gününe kadar (7 Haziran dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler ' Kurs ' Kurs Bilgileri" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son 24 ay içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" Programlara baþvuru þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ olmak, öðrenci olmamak (açýk öðretim hariç), kamudan emekli, malul, dul, yetim, engelli vb. aylýðý almamak, TYP'den yararlanýlmaya baþlandýðýnda Sosyal Yardým Bilgi Sistemi üzerinden yapýlacak sorgulamada herhangi bir nakdi yardým almýyor olmak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak." Haber Servisi Gündoðdu ve Bilgin 'Çözüm Süreci'ni deðerlendirecek Uslu, "Çankýrý Tanýtým Günleri"'ne katýldý Baþkent Ankara'da 30 Mayýs - 3 Haziran günleri arasýnda gerçekleþtirilecek "Çankýrý Tanýtým Günleri" dün yapýlan açýlýþ töreni ile start aldý. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen etkinliklerin açýlýþýna Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, TBMM Baþkan Vekili Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Ý. Melih Gökçek, Çankýrý milletvekilleri Ýdris Þahin ve Hüseyin Filiz, Çankýrý Valisi Vahdettin Özcan, Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, çok sayýda milletvekilleri ve Çankýrýlýlar katýldý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan protokol heyeti ilçe stantlarýný gezdi. Haber Servisi Ahmet Gündoðdu Vali Baþköy'den Bekmezci'ye ziyaret Vali Sabri Baþköy, faaliyetlerine Ýstanbul'da devam eden Çorumlu iþadamý Nazým Bekmezci'ye iade-i ziyarette bulundu. Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý öncesinde Ýstanbul'a geçen ve burada Çorumlu sanayicilere ziyaretlerde bulunan Vali Baþköy, bu kapsamda son olarak çalýþmalarýný çorap sektöründe sürdüren Nazým Bekmezci'yi ziyaret ederek, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulundu. Çorap fabrikasýnda incelemeler gerçekleþtiren ve Çorumlu sanayici Nazým Bekmezci'den faaliyetleri hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Bekmezci'yi tebrik ederek, Çorum'a yeni yatýrýmlar yapmaya davet etti. Vedat Bilgin Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin'in yarýn Çorum'a geleceði bildirildi. Turgut Özal Konferans Salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilecek olan toplantýda Ahmet Gündoðdu ve Prof.Dr. Vedat Bilgin ile 'Çözüm Süreci'ne destek verenler arasýnda deðerlendirme yapýlacak. CHP'lilerden Aþýk Borani'ye ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Kadýn kollarý yönetici ve üyeleri Aþýk Borani'yi Sarimbey köyünde ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Kadýn kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru ve yöneticiler, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn'ýn da babasý olan Aþýk Borani'ye geçmiþ olsun ziyaretinde bulundular. Asýl adý Halil Çimen olan Aþýk Borani, atasý Deli Boran'ý örnek aldý. Þiirde de Borani mahlasýný kullandý. CHP Ýl Baþkaný Atlas, aþýk geleneðini baþarýyla sürdüren söz ustasý Borani'den öðrenecekleri çok þey olduðunu belirterek, "Bu topraklar Pir Sultan'ý, Yunus Emre'yi, Karacoðlan'ý, Aþýk Veysel'i, Mahzuni'yi, Hüseyin Çýrakman'a analýk etti. Adý gibi Anadolu olduysa bunu aþýklarýna borçludur. Geçmiþten geleceðe en büyük miraslarýmýzdan birisi de Aþýk Borani'dir. Ýyi ki varlar" Borani, asýl adýyla Halil Çimen 1943 yýlýnda Sarimbey Köyü'nde doðdu. Köyünde ilkokulu okudu. Aþýk geleneðinin deyiþ, koþma, nefes zenginliðini hem ailesinde hem çevresinde buldu. Baba soyundan ozan Deli Boran'ýn nefeslerini, koþmalarýný, destanlarýný kendine rehber edindi. Borani mahlasýný kendine seçti.

4 HABER 4

5 HABER 5 Beþinci duruþmada çeliþkili ifadeler Tarihi davada beþinci duruþma dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün icbarlý irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrmak iddiasýyla Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlandýðý davanýn beþinci duruþmasýndan karar çýkmadý. Mahkeme 13 Eylül 2013'e ertelendi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte 9 kiþi hakkýnda "Ýcbarlý Ýrtikâp ve ihaleye fesat karýþtýrma" iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasý Aðýr Ceza Mahkemesinde dün saat 15.30'da baþladý. Savcýlýðýn 12 Haziran 2012 tarihli iddianamesinde, irtikap suçunu 3 ihalede 3 kez iþlediði iddia edilen Muzaffer Külcü'nün bu suçlardan 15 yýldan 30 yýla, ihaleye fesat karýþtýrma suçundan da 5 yýldan 12 yýla kadar hapsini istemiþti. Diðer sanýklarýn ise irtikap ve ihaleye fesat karýþtýrma suçlarýndan 5 yýldan 12 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmalarý istenmiþti. Hatýrlanacaðý üzere davacý Halil Ýbrahim Çalýþ ilk þikâyetinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün bir ihaleyle ilgili kedisinden 80 bin TL para istendiðini, bu parayý vermezse senin batýrýrým diye tehdit edildiðini iddia etmiþti. Çalýþ daha sonra þikâyetinden vazgeçmiþti. Ýcbarlý Ýrtikap iddiasýyla açýlan davanýn beþinci duruþmasýna sanýk avukatlarý ile Muzaffer Külcü'den zora baðýþ aldýðý iddiasýyla þikayetçi olan oto galerici Abdulkadir Þimþek ve geçtiðimiz mahkemede sanýklardan þikayetçi olarak davaya müdahil olan hazine avukatý katýldý. Muzaffer Külcü ve diðer sanýklarýn katýlmadýðý duruþmada oto galericiler kooperatifi yöneticileri tanýk olarak dinlendi. Tanýklar, inþaat ruhsatý karþýlýðýnda Çorumspor'a zorla baðýþ yaptýrýldýklarý iddiasýyla ilgili ifade verdiler. Oto Galerici Abdulkadir Þimþek bir önceki duruþmadaki ifadesinde, oto galericiler sitesine inþaat ruhsatý almak için belediyeye gittiklerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün "125 bin TL vermezseniz inþat ruhsatý alamazsýnýz" diyerek zorla kendilerinden para alýndýðýný iddia etmiþti. Çorumspor'a baðýþ adý altýnda kendilerinden alýnan parayý verirken Oto Galericiler Derneði Kooperatifi olarak tutanak tuttuklarýný belirten Þimþek, bu tutanakta diðer kooperatif yöneticilerinin de imzasýnýn bulunduðunu söylemiþti. Bu ifadeler üzerine savcý inþaat ruhsatý karþýlýðýnda 125 bin TL verdiklerine dair ifadelerin yer aldýðý tutanaða imza atan diðer kooperatif yöneticilerinin de tanýk olarak dinlenmesini istemiþti. Bu talep üzerine dünkü duruþmada tutanakta imzasý bulunan Oto Galericiler Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri Salih Günder, Mesut Berberoðlu, Mehmet Kurt, Zeki Bezaz, Mehmet Uður Coþar ve Alparslan Gürses tanýk olarak dinlendi. Tanýklar ifadelerinde tutanaðý okumadan imzaladýklarýný öne sürdüler. Bazý tanýklar verdikleri 125 bin TL'nin inþat ruhsatý ile ilgili olmadýðýný Çorumspor'u sevdikleri için baðýþ yapmak istediklerini söyledi. Bazý galericiler ise daha farklý ifadelerde bulunarak Çorumspor'a baðýþ yapmak istediklerini bu konuda kooperatif üyelerini ikna etmek için tutanaða inþaat ruhsat ücreti diye yazdýklarýný söyledi. Bir kooperatif üyesi de "Ben baðýþ makbuzunu gördüm imzayý attým tutanaðý okumadým" þeklinde ifade verdi. Bunun üzerine tutanaðýn önceden hazýrlanmýþ olduðu anlaþýlýnca duruþma savcýný madem parayý tutanaktan önce verdiniz üyeleri neye ikna edecektiniz" diye sordu. Mahkemede söz alan davacý Abdulkadir Þimþek ise tutanakta "Belediyenin bir üst düzey yetkilisinin isteði üzerine baðýþ yapýldýðý" ifadelerinin yer aldýðýný hatýrlatarak bu üst düzey yetkililerinin kim olduðunu açýklanmasýný istedi. Ýlk ifadelerinin tekrarlayan Abdulkadir Þimþek, inþaat ruhsatý verilmesi karþýlýðýnda kendilerinden zorla para alýndýðýný belirtti. Toplantýda tutanaðýný okuduðunu ve herkesin tutanaktan haberinin olduðunu dile getiren Þimþek, ifade veren kooperatif üyelerini yalanladý. Son olarak söz alan Abdulkadir Þimþek'in avukatý Altan Akpýnar ve Hazine avukatý tanýk beyanlarýný kabul etmediklerini söylediler. Akpýnar, "Ticaretle uðraþan, okumuþ yazmýþ insanlarýn içinde 125 bin TL geçen bir tutanaðý okumadan imzaladýklarýný söylüyorlar. Bunu mahkemenin taktirine býrakýyorum" Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hakim Yýlmaz Þengül savcýnýn mütaalasý için mahkemeyi 13 Eylül 2013 saat 14.30'a erteledi. "Türkiye'de alkole baþlama yaþý düþüyor!" ANATIPDER Kudüs'ü gezdi Anadolu Týbbiyeliler Derneði ( ANATIP- DER) Mayýs 2013 tarihlerinde 24 kiþilik doktor ve saðlýk personellerinden oluþan ekiple Kudüs gezisi düzenledi. Gezi hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Ethem Zobacý, "Gezimiz kültür amaçlý olduðundan oradaki tarihi ve kutsal mekanlar ziyaret edildi. Ayný zamanda Kudüs halkýnýn yaþam koþullarý gözlendi, þunu ifade edebilirim ki ciddi manada sýkýntýlarýn olduðu ve sýkýntýlarýn yaþandýðý her hallerinden belliydi, hatta diyebilirim ki bizimle beraber geziye katýlan haným efendilerin hislendiklerini söyleyebilirim. Mescid-ül Aksaya vardýðýmýzda bizim gelmemizden çok ciddi memnun olan insanlarý gördük, bizimle sürekli konuþmak istiyorlardý, ihtimaldir ki hasret gidermek istediler, bunu þunu için ifade etmek istiyorum bizden en çok þunu istediler, ne olur bizi ve buralarý ziyaret ediniz, buralarda bizlerden daha çok sizin atalarýnýz Osmanlý kaldý diyorlardý. Gerek Mescid-ül Aksa da, gerekse Kubbetüs Sahrada en çok Osmanlýný eli vardýr diyorlardý. Ama sizler buralara çok gelmiyorsunuz diyorlardý. Hakikaten etrafýmýza baktýðýmýzda gezi amaçlý gelmiþ yüzlerce otobüsler vardý. Ancak ülkemizden giden ikinci bir gurubu göremediðimizi söyleyebilirim. Dedim ya onlar aþ ekmek istemiyorlar ancak oralarda olmamýzý ziyaretlere gitmemizi bekliyorlar gördüm. Keþke buradan insanlar fýrsat buldukça oralara ziyarete gitseler hem oradaki insanlar hem de Mescid-ül Aksa garip kalmasa. Gezimizde ilk gün Yafa Þehrine gidilerek burada Osmanlý eserlerinden, Bahriye Camii, Mahmudiye Külliyesi, Karakol Binasý ve Çeþme ile Sultan Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýlýnda yapýlan Saat Kulesi ve diðer eserler görüldü, Ýkinci gün Zeytin daðýna gidilerek buradan Kudüs'ün panoramik görüntüsü eþliðinde Kudüs ile ilgili bilgiler alýndý. Zeytin daðýna etrafýnda bulunan Selman-ý Farisi ve Rabiatül-Adeviyye'nin kabirlerinin ziyaretinin ardýndan Mescid-ül Aksaya gelinerek Yahudilerin kutsal mekâný olan ibadet yerleri Aðlama duvarý, ViaDolorosa (Çile yolu) yolundan geçerek Kutsal Kabir kilisesi görüldü ve ardýndan Hz Ömer mescidi ziyaret edildi. Üçüncü gün El Halil þehrine gidilerek Hz. Ýbrahim, Hz. Yusuf, Hz.Ýshak, Hz.Yakup (as) ve zevcelerinin kabirlerinin bulunduðu mescit ziyareti yapýldý. Oradan Halhul kasabasýndaki Hz. Yunus (as) makamý ziyaret edilerek ölü denize gidildi ayný zamanda yol üzerinde bulunan Hz. Musa'nýn (as) kabri ve makamý ziyaret edilerek, yakýnýndaki yýllýk Eriha þehrinin ziyareti ve Hz. Ýsa (as) peygamberlik geldiði Ayartma Daðý'nýn panoramik olarak yamaçlarýndan görülmesi Lut kavminin helak olduðu dünyanýn en çukur bölgesinin ziyareti yapýlmýþtýr. Dördüncü ve son gün Sion Daðý'na hareket edilerek sinagog içerisindeki Hz. Davud (as) kabrinin ziyaret edilmesi, Hz. Ýsa ve 12 Havarisinin son akþam yemeðini yediði odanýn görülmesi, Beytlahm þehrinde Hz. Ýsa'nýn (as) doðduðu maðara ve üzerine yapýlan Doðuþ (Beþik) kilisenin ziyareti yapýlmýþtýr. Oldukça dolu dolu geçen Kudüs gezisinden herkes memnun olarak gönüldü. Bundan sonraki gezinin Endülüs olmasý planlanýyor. Gezimize katýlan bütün arkadaþlara ve Nüans Turizmin rehberi Osman beye ayrý ayrý teþekkür ediyorum" Uður ÇINAR AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarýyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Alkollü içki satýþý ve reklâm' düzenlemesini desteklediklerini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "AB mevzuatý temel alýnarak, saðlýk otoritelerinin ve pedagoglarýn tavsiyeleri doðrultusunda çýkarýlan alkol düzenlemesini destekliyoruz. Çocuk ve gençlerin ruhsal ve bedensel geliþimi ile toplum saðlýðý ve tüketici haklarý açýsýndan müspet bir adým atýlmýþtýr. Alkol lobilerinin kýþkýrtmasýyla yaygara çýkaran, Türkiye'yi 'din' istismarý üzerinden yabancý ülkelere þikâyet etme aymazlýðý gösteren anlayýþlarý ise kýnýyoruz" -"ALKOL KULLANANLARI AÞAÐILAMAK DOÐRU DEÐÝL"- Alkol kullananlarý aþaðýlayan üslup ve sözleri de tasvip etmesinin mümkün olmadýðýný söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Alkol baðýmlýsý insanlar var. Bu baðýmlýlarýn kurtarýlmasý lazým. Alkol alan insanlara karþý sert ve hakaretvari üsluplarý doðru da bulmuyorum" þeklinde kaydetti. -"TÜRKÝYE ALKOL KAYNAKLI TRAFÝK KAZALARINDA ÝLK SIRADA"- Dünya Saðlýk Örgütü'nün resmi verilerine göre Türkiye'nin alkol tüketiminde son sýralarda olmasýna karþýn, alkolden kaynaklý trafik kazalarýnda ilk sýrada olduðunu kaydeden Nihat Örs, "Dünyanýn her yerinde alkol kullanýmý toplumlarýn en temel sorunlarýndan birisi haline gelmiþtir. Türkiye'de de maalesef alkole baþlama yaþý 12-13'le inmiþ, ciddi bir yaygýnlaþma söz konusu olmuþtur. Bu açýdan baktýðýmýzda birçok batý ülkesinde daha yoðun bir þekilde uygulanan alkol kýsýtlamalarýna paralel olarak Türkiye'nin çok doðru ve gerekli bir yasa çýkardýðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý. -"ÝÇKÝ REKLÂM VE PROMOSYONLARI GENÇLERÝ ÖZENDÝRÝYORDU"- Alkollü içki satýþý ve reklâm yasasý'ný yasakçý deðil sýnýrlama ve kýsýtlamalar getiren düzenleyici bir mevzuat olarak gördüðünü ve bu anlayýþla uygulanmasý gerektiðini söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, "Çocuk ve gençlerimiz içki markalarýnýn yoðun reklâmlarýna maruz kalýyordu. Açýk ve yönlendirici reklâmlarla, promosyonlu, festivalli pazarlama taktikleriyle alkollü içkiler gençlerimize özendiriliyordu. Bu anlamda alkol düzenlemesi geç kalýnmýþ olumlu bir adýmdýr" -"DERSHANE VE OKULLAR ÝÇKÝLÝ MEKÂNLARLA YAN YANA FAALÝYET GÖSTERÝYOR"- Birçok il ve ilçede dershanelerin içkili mekânlarla ve öðrencilere yasak olan bar ve gazinolarla yan yana, alt alta, üst üste bir arada olduðunu ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Dershane açma yönetmeliðine uymamalarýna raðmen bu dershanelerin halen faaliyette olduðunu da ifade eden Nihat Örs, "Alkollü içki satýlan mekânlarýn, okul ve dershane gibi eðitim kurumlarýna 100 metre mesafede olmasý kararý eskidende esnetilmiþ ve uygulanmamýþtýr. Bugün Ankara'da Kýzýlay ve Sakarya semtlerinde bar ve meyhaneler dershanelerle yan yana, karþý karþýya faaliyet göstermektedir. Aralarýnda deðil 100 metre, 5 metre dahi mesafe yok. Bu yasal düzenlemenin gereði olarak baþta Milli Eðitim Bakaný Sayýn Nabi Avcý olmak üzere milli eðitim müdürlerinin her türlü baský ve iltimas isteklerine karþý, mukavemetli ve kararlý olmasý gerekiyor" diye belirtti. -"KISITLAMALAR AVRUPA VE AMERÝKA'DA DAHA SERT"- Uluslararasý saðlýk örgüt ve kuruluþlarý alkolün zararlý bir baðýmlýlýk maddesi olduðu kararýnda hemfikirdir. Bu kurum ve kuruluþlar yalnýzca Türkiye'ye deðil bütün dünya ülkelerine alkolle ilgili önlem ve sýnýrlamalarý telkin ve tavsiye etmektedir. Bu tavsiyesinin gereði olarak Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoðu Türkiye'den daha sert önlemler almýþ durumdadýr. Bu açýdan baktýðýmýzda birçok batý ülkesinde halen ve daha yoðun bir þekilde uygulanan kýsýtlamalara paralel olarak Türkiye çocuk ve gençlerini alkol alýþkanlýðýndan korumak üzere çýkardýðý çaðdaþ bir yasadýr. Þimdi hükümetin baþta Milli Eðitim ile Gençlik ve Spor Bakanlýðý olmak üzere ilgili bakanlýklar maharetiyle, ortak akýl ve koordinasyonla çocuk ve gençlerimizi alkol, sigara ve uyuþturucu gibi zararlý alýþkanlardan koruyacak ciddi, yaygýn ve derin politikalar hazýrlamasýna sýra gelmiþtir" ifadelerini kullandý. Davut Güney'den Baþkan Eyvaz'a ziyaret Tapu ve Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Bir dizi programlar için Çorum'a gelen Davut Güney, bu ziyaretlerin ardýndan Alaca'ya gelerek Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ile görüþtü. Karþýlýklý sohbet þeklinde geçen ziyaretin ardýndan Güney, ilçeden ayrýldý. Baþkan Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. STK'lara "Proje Döngüsü" eðitimi verilecek Gençlik alanýnda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn sosyal sorunlarýna dair tespit yapabilme ve çözüme yönelik geliþtirme kapasitelerinin artýrýlmasý amacýyla 81 ilden sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin katýlýmýyla 14 il merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Proje Döngüsü Yönetimi eðitimi verilecek.bu kapsamda Samsun, Amasya, Kastamonu, Sinop, Tokat, Çorum illeri Haziran 2013 tarihlerinde 80 katýlýmcý ile Samsun ilinde eðitim alacak. Eðitime katýlmak isteyen sivil toplum kuruluþlarý adresi üzerinden eðitim baþvurularýný yapabilecekler.

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı