GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, Akkom Ofispark 2. Blok, 4 Cessas Plaza Kat: Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Odası na kayıtlı Ticaret Sicil Numaralı ING Faktoring A.Ş. (FAKTOR) ile diğer tarafta, adresinde mukim ve adresinde mukim (MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. I. SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR 1. İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ nin işletmesi ile ilgili yurtiçi ve/veya yurtdışı mal ve/veya hizmet satışları nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak alacaklarını peşinen ve toptan FAKTOR a devri (temliki) suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlandırılmasından ibarettir. 2. FAKTOR, MÜŞTERİ ye bu sözleşme ile vereceği alacağın devrine dayalı faktoring hizmeti, taraflarca kararlaştırılması halinde ve sözleşmede belirtilen koşullar doğrultusunda, finansman ve/veya belirli borçlular ya da alacaklar için faktoring garantisini de içerebilir. 3. Sözleşmenin imzası ile birlikte FAKTOR a devrolunan alacaklar, MÜŞTERİ nin arz ettiği malların ve/veya hizmetlerin bir vadeye bağlanmamış ya da vadeli satışlarından doğmuş ve/veya doğacak alacaklardır. MÜŞTERİ nin bir gerçek kişiye yahut doğrudan veya dolaylı olarak ortağı bulunduğu tüzel kişilere yaptığı satışlar, sunduğu hizmetler, konsinye satışlar FAKTOR dan muvafakat alınmadıkça bu sözleşmenin kapsamı dışındadır. 4. Sözleşme kapsamındaki alacaklar ile faiz alacakları, kişisel ya da nesnel teminatları ile birlikte kendiliğinden bu sözleşme hükümleri uyarınca FAKTOR a geçerler. Bu itibarla, her ne sebeple olursa olsun, FAKTOR a bildirilmemiş alacak ve buna bağlı haklar da sözleşmenin kapsamı içerisinde olup, kendiliğinden FAKTOR a geçmiş olur. 5. Bu sözleşmede kullanılan ve sözleşmenin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir: a) Borçlu: MÜŞTERİ nin, kendisinden bu sözleşmenin 1. ve 3. maddelerinde belirtilen alacak hakkını kazandığı gerçek ya da tüzel kişilerdir. b) Alacak Bildirimi (ABF-NTR): MÜŞTERİ nin bu sözleşme çerçevesinde devretmiş bulunduğu alacakların doğduğunun FAKTOR a bildirimidir. c) Borçlu İşlem Hacmi (BİH): FAKTOR tarafından MÜŞTERİ nin uygun gördüğü her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem hacmi. d) Azami Faktoring Hacmi (AFH): FAKTOR un faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere MÜŞTERİ ye tanıyabileceği, tahsis edebileceği maksimum toplam işlem hacmi. e) Limit Onay Bildirimi (LOB): Faktoring işlemlerinde sözleşmedeki faktoring garantisi hükümlerinin işletilmesi amacıyla FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye yapılan ve bu çerçeve ile sınırlı olarak ödenmesini garanti ettiği borçlu ve/veya alacaklara ilişkin, faktoring garantisi limitine, süresine, sair şartlarına ilişkin bildirim. f) Finansman oranı: Devrolunan alacaklara ilişkin, FAKTOR tarafından serbestçe belirlenebilen, değiştirilebilen ve MÜŞTERİ ye tahsis ettiği ve serbestçe kullandırılabilen finansman oranı. g) Faktoring Komisyonu: FAKTOR un faktoring hizmetlerinin bir karşılığı olarak devraldığı alacak tutarının belirli bir oranı. h) Uluslararası Faktoring Genel Kuralları (GRIF-General Rules of International Factoring): Factors Chain International (FCI) üyesi şirketler arasında uygulanması hususunda ortak bir anlaşmaya varılmış, uluslararası faktoring kuralları. II. FAKTORİNG HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 1. FAKTOR UN YAPACAĞI İŞLEMLER 1.1. FAKTOR, MÜŞTERİ ye faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere bir AFH ve MÜŞTERİ nin bildireceği her borçlusu için, işlem hacmi çerçevesinde uygun gördüğü takdirde, bir BİH belirleyebilir. Bu sözleşme kapsamındaki alacaklar doğumu ve ferileriyle birlikte FAKTOR a devredilmiş olur. FAKTOR, alacakların devri ve tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesinden sonra, uygun bulduğu takdirde MÜŞTERİ ye serbestçe tayin edeceği oranda finansman sağlayabilecektir. Devrolunan alacak miktarlarının BİH yi aşması halinde FAKTOR, aşan miktar için MÜŞTERİ ye finansman sağlamaz. Devredilen alacakların borçlu tarafından ödenmesi halinde boşalan BİH bölümü için finansman sağlanabilecektir. FAKTOR un finansman sağlaması halinde finansman, MÜŞTERİ nin yazılı olarak bildireceği hesaba yatırılır FAKTOR tarafından, usulüne uygun olarak LOB düzenlenmemiş faktoring işlemlerinde, finansman sağlanmış bulunması, hiçbir şekilde MÜŞTERİ ye faktoring garantisi verildiği anlamını taşımaz FAKTOR, MÜŞTERİ için belirlediği AFH yi aşan alacak devirleri ve aşan miktar için MÜŞTERİ ye finansman sağlamak zorunda değildir. Bu durumda MÜŞTERİ, 1

2 belli bir borçlu veya borçlar hakkında BİH boşluğu bulunduğundan bahisle finansman talebinde bulunamaz FAKTOR, MÜŞTERİ ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düşmesi, ödemelerini geciktirmesi, ayıp iddiasında bulunulması, mücbir sebep ve olağanüstü sebepler de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle alacağın ödenmemesi gibi hallerde, BİH de boşluk bulunsa bile finansman sağlamak zorunda değildir. FAKTOR, borçlular tarafından ileri sürülen iddiaların haklılığını araştırmakla, MÜŞTERİ ye ihbarda bulunmakla yükümlü değildir. Alacak veya temel ilişki hakkında borçlu ve MÜŞTERİ arasında bir uyuşmazlığın bulunduğu bütün hallerde FAKTOR finansman sağlamaktan kaçınabilir ve söz konusu alacakları her zaman serbestçe geri devredebilir FAKTOR, işbu sözleşme hükümleri uyarınca devraldığı alacakları ve ödeme vasıtalarını üçüncü kişilere devir hakkına sahip olduğu gibi, bu alacak ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarruf yetkisine de sahiptir MÜŞTERİ tarafından gönderilecek tüm talimat ve bildirimler, mevzuat ve FAKTOR tarafından belirlenmiş usul ve şekillerde yapılacak olup FAKTOR her zaman değişiklik yapmak yetkisine sahiptir. FAKTOR tarafından faktoring hizmetinin niteliğine göre MÜŞTERİ tarafından imzalanması gereken her türlü beyan, form ve sair belgeler, işbu sözleşmenin özel şartları ile işlemin niteliğine göre akdedilen, ek sözleşmeler ve protokoller, yollama yapılmış bulunması halinde işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, birlikte uygulanır. 2. MÜŞTERİ NİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BAŞLICA İŞLEMLER 2.1 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin kapsamı içinde kalan alacaklarını doğdukları anda ABF/NTR formu ile derhal FAKTOR a bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim önceden MÜŞTERİ ye FAKTOR tarafından temin edilmiş ABF/ NTR formunun, MÜŞTERİ nin faturasının bir nüshası ile birlikte FAKTOR a imza karşılığı elden teslim veya noter aracılığıyla iadeli taahhütlü mektupla ya da sair tebligat usullerine uygun gönderilmesi suretiyle yapılır. MÜŞTERİ ABF/NTR formu ve faturalar ile birlikte, alacağın devrine ilişkin sair belgeleri, sipariş formu, çek, senet gibi ödeme vasıtalarını, ayrıca varsa teminatlarını FAKTOR a usulüne uygun devir ve teslim etmek, işbu devir teslim işlemlerinden doğacak her türlü vergi resim harç vs. masrafları ödemek ile yükümlüdür. Fatura nüshasını ve sair ekleri içermeyen ABF/NTR formları bir hüküm ifade etmeyecektir. 2.2 FAKTOR, MÜŞTERİ tarafından faks ile gönderilen bildirimleri, yazılı teyidini beklemeksizin ve bildirimin MÜŞTERİ ye ait faks numarasından gönderilip gönderilmediğini incelemeksizin işleme koymaya yetkili olup, herhangi bir neden göstermeksizin faks ile yetinmeyip, bildirimin ıslak imzalı metninin kendisine gönderilmesini isteme hakkına da sahiptir. MÜŞTERİ, faks bildiriminin uygulanmasından doğmuş ve doğacak tüm hukuki ve mali sonuçların kendisine ait olduğunu gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanı sıra FAKTOR un, MÜŞTERİ tarafından telefon, telgraf, elektronik posta, teleks vb. aracılığı ile verilen talimatlar, MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak teyit edilmediği sürece yerine getirmeme ya da bekletme hakkı mevcuttur. Ayrıca MÜŞTERİ nin faks ile göndermiş olduğu taleplerde, talimatlarda, FAKTOR un talep veya talimatı yerine getirmemesinden ya da geç yerine getirmesinden veya bildirim altındaki imzanın MÜŞTERİ ve/veya yetkililerine ait olmamasından doğacak tüm zararlar da MÜŞTERİ ye aittir. 2.3 MÜŞTERİ, faturalarında, alacağın tamamının veya bir kısmının FAKTOR a devredildiğini, vadesini, ödeme yerini ve FAKTOR un unvanını, açık adresini gösteren ibarelere yer vermek ve söz konusu kayıtları içeren etiketi yapıştırmak veya bu ibareleri içeren kaşeye ya da herhangi bir şekilde bu beyana yer vermek ve alacakların devrini borçlulara ihbarla yükümlü olup, varsa ödeme tarihine kadar işleyecek akdi ve/veya temerrüt faizi oranlarını açıkça belirtmek zorundadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasında ayrıca bir sözleşme veya çerçeve anlaşmasının akdolunması halinde bu anlaşmanın bir nüshası da FAKTOR a gönderilecektir. Bu anlaşmanın herhangi bir nedenle tadili halinde MÜŞTERİ, FAKTOR un işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarının korunması ve sağlanmasına yönelik hükümlere yer verecektir. Alacağın FAKTOR a devrinin borçluya bildirimi yükümlülüğü, tamamen MÜŞTERİ ye ait olmakla birlikte FAKTOR dilediği takdirde borçluya, alacağın kendisine devredilmiş olduğunu bildirmeye yetkilidir. 2.4 MÜŞTERİ, FAKTOR a aşağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır: - Borçlu adına düzenlemiş olduğu faturanın, alacağın FAKTOR a kısmen veya tamamen devredildiğine ilişkin devir kaşesini ve yetkili imzaları içeren bir örneğini, - Borçlunun malı ya da hizmeti teslim aldığını belgelendiren ve borçlu tarafından imzalı ve kaşeli irsaliye nüshalarını, - Devir konusu alacaklara ait mal/hizmet sevkiyatlarını gerçekleştirdikten sonra FAKTOR a göndereceği, yetkililerince imzalanmış Alacak Bildirim Formunu, - Varsa alacağın ödeme vasıtaları kambiyo senetlerini ve sair ödeme araçlarını usulüne uygun bir şekilde devir, ciro edilmiş olarak, - Varsa alacağın teminatlarını ve banka teminat mektubu örneğini, - Satış ve/veya çerçeve sözleşmesi ile alacağı kanıtlayan diğer tüm belgeleri, - MÜŞTERİ yi ve mali durumunu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi ve belgeleri, faktoringe konu mal ve hizmetlerin sigortalanmış olması halinde, Sigorta Poliçesi 2

3 ve zeyilnamesini. 2.5 MÜŞTERİ, borçlusu tarafından devredilen alacak için ödeme araçları olarak düzenlenen, akreditiften, vesaik mukabili işlemlerden, keşide/ciro edilen sair kambiyo senetlerinden ve teminat aracı olarak temin edilen banka teminat mektuplarından, sigorta sözleşmelerinden doğan alacakları FAKTOR a devretmiş olduğunu, keşide/ciro edilen kambiyo senetlerini usulüne uygun olarak FAKTOR a teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, akreditif ve banka teminat mektubu ile vesaik mukabili işlemlerin koşullarına uygun olarak gerekli her türlü bilgi ve belgeyi ilgili FAKTOR a sunarak, FAKTOR nam ve hesabına tahsil edilen hallerde ve tahsil olunan tutarları, FAKTOR un banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 2.6 MÜŞTERİ, FAKTOR a devretmiş olduğu ya da bundan böyle devredeceği fatura tutarı alacaklarının, gerçek, geçerli bir ticari ilişkiye dayandığını, doğmuş alacaklara ait mal/hizmet sevkiyatlarını gerçekleştirmiş bulunduğunu, doğacak alacaklarla ilgili olarak gerçekleştireceğini, söz konusu alacaklar üzerinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını, fatura konusu alacakların kayıtlarında yer aldığını, faturalar ile ilgili herhangi bir iptal, iade olması durumunda bu hususu FAKTOR a derhal bildirerek yerine yeni fatura düzenlemesi halinde yeni faturaları göndereceğini ve FAKTOR un talebi üzerine fatura ve tüm belge asılları ile fatura koçanlarını derhal FAKTOR a ibraz edeceğini, incelemesine hazır bulunduracağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. III. MÜŞTERİ NİN BAŞLICA BORÇLARI 1. MÜŞTERİ NİN ÖZEN BORCU 1.1 MÜŞTERİ, devrettiği alacakların FAKTOR a ödenmesini ve işbu sözleşme ile yüklendiği edimlerin yerine getirilmesini engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasında temel ilişkiden kaynaklanabilecek bilcümle itiraz ve defiler, MÜŞTERİ nin FAKTOR a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil etmeyeceği gibi, bu yükümlülüklerinin ifasını da geciktirmeyecektir. MÜŞTERİ, borçlusu ile ödemeleri olumsuz etkileyen, geciktiren anlaşmalar, yenilemeler yapamaz. MÜŞTERİ devredilen alacağa ilişkin satım konusu malların ve/veya sağlanan hizmetlerin maddi ve hukuki ayıplardan ari olacağını, satış, ihracat, ithalat ve sair işlemlerin mevzuata uygun düzenlenip gerçekleştirileceğini garanti etmekte olup, bu sebeple FAKTOR un uğrayacağı her türlü zararı derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 1.2 MÜŞTERİ, FAKTOR un zarar görmesine yol açacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunda olup, MÜŞTERİ nin bu tür ya da dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan her türlü davranışı sözleşmeye aykırılık sayılacaktır. 1.3 MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, işbu faktoring sözleşmesi ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak üçüncü kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların FAKTOR un ticari faaliyetlerine ilişkin gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle FAKTOR un uğrayabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. 2. MÜŞTERİ NİN ÖDEMELERİ 2.1 MÜŞTERİ, FAKTOR a kendisine verdiği faktoring hizmetlerinin karşılığı olarak faktoring ücreti, faktoring komisyonu, transfer, haberleşme, istihbarat ve diğer her türlü masrafı ödemek zorundadır. 2.2 MÜŞTERİ, ayrıca FAKTOR un bu sözleşme kapsamında yapacağı her işlem ile ilgili tüm ödemelere, yapıldıkları tarihten itibaren özel şartlarda gösterilen ya da kullandırımla ilgili olarak belirlenen oran üzerinden, fiili ödeme tarihine kadar işleyecek faizi, vergi, resim ve harçlarıyla birlikte ödemek zorundadır. 2.3 MÜŞTERİ, borçlarını vadelerinde veya FAKTOR un kendisine bildireceği tarihte yerine getirmemesi halinde, ayrıca bir ihbara, ihtara ihtiyaç olmaksızın sırf o günün hitamıyla temerrüde düşmüş olacağını ve o tarihten itibaren borcuna ING Bank A.Ş. nin TCMB ye uygulayacağını bildirdiği en yüksek kredi faiz oranına bu oranın yüzde yüzünün ilavesi ile bulunacak oranın temerrüt faizi olarak uygulanacağını kabul etmektedir. Bu temerrüt faizi oranının müteselsil kefiller için de aynen uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 2.4 Tayin olunan ve MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirilen, tahsis edilen işlem hacimleri, finansman ve faktoring garantisi oranları her zaman serbestçe, komisyon, ücret, faiz oranları ise piyasa ve maliyet koşulları, ekonomik kriz, iktisadi şartlardaki değişiklikler çerçevesinde FAKTOR tarafından değiştirilebilir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için, alacak tamamen ödeninceye kadar ayrıca komisyon tahakkuk ettirilir. 3. MÜŞTERİ NİN FAKTOR U BİLGİLENDİRME BORCU 3.1 MÜŞTERİ, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren tüm işlemlerde, bu işlemler talep aşamasında kalmış olsa bile kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükmünü düzenleyen 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 3

4 Kanun un 15. maddesi ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden, FAKTOR nezdinde yaptığı ve yapacağı her türlü işlemde tüzel kişiliği adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası nam ve hesabına hareket etmediğini; tüzel kişiliği adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde ise, 5549 sayılı Kanun un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini, ilgili mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde keyfiyeti, FAKTOR a derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 3.2 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince MÜŞTERİ, FAKTOR a vermiş bulunduğu kimlik, adres, telefon ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde veya şirket yönetiminde bulunan kimselerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR a bildireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte MÜŞTERİ, bu maddede belirtilen belgelerde meydana gelecek değişikliklerin zamanında yazılı olarak FAKTOR a bildirilmemesinden ve/veya vekâletname ile yapılan işlemlerde vekâletnamenin sahte veya tahrif edilmiş olmasından dolayı FAKTOR un uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. 3.3 MÜŞTERİ, Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Yolsuzluk ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle FAKTOR un riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, FAKTOR un risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme/uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede FAKTOR un riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile FAKTOR un ABF/NTR formuyla bildirilen alacağı geri devredebileceğini, bu alacağa ilişkin herhangi bir faktoring hizmeti sağlamayabileceğini, devredilen alacağın borçlusu tarafından yapılan ödemeleri kabul etmeyebileceğini ve iade edebileceğini kabul ve belirtilen işlemler nedeni ile FAKTOR u ibra eder. 3.4 MÜŞTERİ, ana sözleşmesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluşacak değişiklikleri FAKTOR a belgeleriyle birlikte zamanında bildirmekle yükümlü bulunduğunu kabul ve beyan eder. 3.5 MÜŞTERİ, her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dışında FAKTOR un talebi halinde işletmesi, satışları ve borçları hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı ve FAKTOR un talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi ona göndermeyi taahhüt etmekte, ayrıca FAKTOR un kendi elemanları ya da bağımsız kuruluşlar vasıtasıyla bilcümle kayıt belge ve defterleri üzerinde inceleme yapmasına, yaptırmasına peşinen izin vermektedir. MÜŞTERİ, yeni yatırımlara girişmesi, yeni ortak alması, ortaklık yapısında değişikliğe gitmesi ve işletmesinin yönetimini etkileyecek gelişmeler ve değişiklikler meydana gelmesi, aleyhine üçüncü kişiler tarafından davalar açılması ve takiplere girişilmesi, kendisinin ve borçlularının ödeme gücünü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmeler olması hallerinde FAKTOR u derhal bilgilendirecektir. MÜŞTERİ nin bu madde ya da sözleşme ile ilgili FAKTOR a vermekle yükümlü bulunduğu bilgi ve belgeleri vermiş olması, FAKTOR tarafından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmamış veya herhangi bir beyanda bulunulmamış olması, FAKTOR un bunlara onay verdiği anlamına gelmeyeceği gibi, MÜŞTERİ nin işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri ve sorumlulukları da ortadan kaldırmaz veya hafifletmez. 3.6 MÜŞTERİ, borçlusu ile arasındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, dava, fesih vb.) kullanmadan önce FAKTOR a gerekli bilgi ve belgelerin örneğini işbu sözleşmede öngörülmüş tebligat usulüne uygun olarak vermekle yükümlüdür. Bunun gibi MÜŞTERİ, borçlusunun kendisine karşı aralarındaki temel ilişki nedeniyle yönelteceği dava, talep, ihbar, ihtarlardan FAKTOR u derhal sözleşmede öngörülmüş tebligat usulüne uygun olarak haberdar edecektir. 4. MÜŞTERİ NİN, ALACAĞIN VARLIĞINI VE ÖDENECEĞİNİ GARANTİ BORCU 4.1 MÜŞTERİ, devrettiği alacakların, gerçek mal ve/ veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacak olarak var olduklarını, şirket muhasebe kayıtlarında yer aldığını, devir yasağı bulunmadığını ve sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar üzerinde tasarruf yetkisine sahip bulunduğunu, devir konusu alacağın borçlusunun (faktoring garantisine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile) mali açıdan güçlü ve ödeme kabiliyeti bulunduğunu, ve alacakların vadelerinde tamamen ve eksiksiz ödenmesini engelleyecek satım konusu mala/sağlanan hizmete ilişkin herhangi bir ayıp ya da definin, itirazın bulunmadığını gayrikabilirücu olarak garanti etmektedir. 4.2 MÜŞTERİ, borçlusu ile arasında ortaya çıkan ve devredilen alacakların ödenmemesine veya ödenmesinin gecikmesine yol açabilecek her türlü uyuşmazlığın ödeme tarihine kadar çözümlenmemesi ya da uyuşmazlıkların çözümünün ödeme tarihini aşacağının anlaşıldığı hallerde vade tarihinde, vadesi gelmemiş alacaklar için FAKTOR un bildirimi ile bu alacaklar için yapılan finansmanı, faktoring ücretini, faiz ve bilcümle ferileri ile birlikte ayrıca FAKTOR un bu nedenle uğradığı zararları herhangi bir ihbar, ihtar veya hüküm altına alınmaya gerek olmaksızın derhal FAKTOR a ödemekle yükümlüdür. 4

5 MÜŞTERİ, bu alacak nedeniyle FAKTOR a ödemiş bulunduğu ya da hesabına borç kaydolunmuş olan faktoring ücretinin, faiz, masraf ve komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz, takas ve mahsup edemez. 4.3 Alacakların MÜŞTERİ ye geri devri FAKTOR tarafından tek taraflı tanzim edilmiş geri devir bildirimi ve/veya dekont ile gerçekleştirilir MÜŞTERİ, borçlu tarafından yöneltilen, temel alacağa ilişkin bilcümle defi ve itirazların vaki olması halinde de FAKTOR, MÜŞTERİ ile borçlusu ile arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmaması nedeniyle, alacağı geri devredebilir. FAKTOR, bu defi ve itirazlara ilişkin tahkik, cevaplandırma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve işlemleri takibe, ihbara mecbur değildir. 4.5 Devredilen alacağın ödenmemesi halinde alacağın yargı organları ve/veya icra yoluyla takibi ve tahsilinin FAKTOR a ait olabilmesi, bu hususun her alacak için ayrıca taraflarca kararlaştırılmış olmasına bağlıdır. MÜŞTERİ, alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek ücreti, faizleri ile birlikte FAKTOR a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret ve faizinin ödenmesi, takip ve tahsilatın başarıya ulaşması şartına bağlı değildir. İşbu madde hükümleri uyarınca borçluya karşı dava açılmış, takibe geçilmiş olması halinde, MÜŞTERİ ye sağlanmış finansman ve ferilerinin FAKTOR a iadesi, tahakkuk etmiş faktoring ücretinin, faiz, masraf ve komisyon alacaklarının FAKTOR a ödenmesi takip ya da dava sonuna ertelenemez. FAKTOR, söz konusu alacaklar için MÜŞTERİ den derhal talepte bulunabilecektir. Dava ya da takip sonucu, borçludan yapılacak bir tahsilat, tamamen ya da kısmen tahsil olunamayan alacaklar, MÜŞTERİ nin FAKTOR a olan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 5. MÜŞTERİ NİN TEMİNAT VERME BORCU 5.1 MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan borçlarının yerine getirilmesini temin etmek üzere FAKTOR un talep ettiği miktar ve türde her türlü teminatı vermeyi kabul etmektedir. 5.2 FAKTOR, MÜŞTERİ nin ve/veya borçlularından herhangi birinin ödemelerini geciktirdiği, ödeme güçlüğü içine düştüğü ya da teminat açığının doğduğu, borçların vadelerinde tamamen ödenmeyeceğinin önceden anlaşıldığı hallerde, teminatların değiştirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep edebilir. Söz konusu teminatlar, sözleşmenin süresinin uzatılması, yenilenmesi ve herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi MÜŞTERİ nin FAKTOR nezdinde doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş, gelecek her ne nam altında olursa olsun, bilcümle alacaklarının, yükümlülüklerinin teminatını teşkil edecektir. FAKTOR un, aşan alacaklarını ve zararlarını, talep hakkı saklıdır. 5.3 MÜŞTERİ, taksitle ve/veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım gibi sözleşmeler yapması halinde, bu sözleşmelerden kaynaklanan yasal veya sözleşmeye ilişkin yetkilerini talebi üzerine FAKTOR a devredecek, ayrıca malın vasıtalı zilyetliğini ve mülkiyetini FAKTOR a devredecek ve bu işlemlerden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve sair masrafı ödeyecektir. 5.4 MÜŞTERİ, AFH yi aşan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyelerinin ve onun lehine tahakkuk etmiş bilcümle alacaklarının ve FAKTOR nezdinde bulunan kendisine ait her türlü doğmuş veya doğacak haklar, kambiyo senetleri, kıymetli evrak, velhasıl FAKTOR nezdindeki hak ve alacaklarının işbu sözleşmeden veya FAKTOR ile yapacağı diğer sözleşmelerden ya da her ne sebeple olursa olsun, FAKTOR a karşı doğan borçlarının teminatını teşkil edeceğini gayrikabilirücu kabul ve taahhüt eder. FAKTOR, bu teminatları MÜŞTERİ nin borçlarına derhal mahsup ve takas edebileceği gibi, MÜŞTERİ nin muhtemel riskleri için bu teminatlar üzerinde hapis ve rehin hakkına da sahiptir. FAKTOR un hapis hakkını kullanması için alacağının muaccel olması şart olmayıp, alacağın varlığı yeterlidir. 5.5 Satılan malın işletme dışında herhangi bir yerde teslimi halinde mala ilişkin her türlü sorumluluğu MÜŞTERİ nin borçlusu üstlenmemişse, MÜŞTERİ malı bütün rizikolara karşı, primleri, masrafları kendisine ait olmak üzere FAKTOR nam ve hesabına sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ sigorta tazminatını bu hükümle peşinen FAKTOR a devretmiştir. Sigorta tazminatının FAKTOR a devredilmiş bulunması, MÜŞTERİ nin o alacakla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Sigorta tazminatının devredilmiş olması halinde dahi, FAKTOR, MÜŞTERİ yi takip, dava etme, teminatları paraya çevirme ve her türlü zararının tazmini için hukuki yollara başvurmaya yetkilidir. FAKTOR un, aşan zararları talep hakkı saklıdır. 6. DÖVİZE ENDEKSLİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR Taraflarca kararlaştırılması halinde MÜŞTERİ ye dövize endeksli olarak finansman kullandırılabilir. Bu halde döviz cinsinden kullandırılacak finansman, ING Faktoring A.Ş. nin belirlemiş olduğu döviz kuru üzerinden Türk Lirası na çevrilerek kullandırılır. Finansman ve ferilerinin geri ödenmesi sırasında, geri ödeme tarihindeki TCMB döviz alış kuru esas alınır. Bu suretle kısmen veya tamamen geri ödeme sırasında oluşabilecek ana para kur farkları BSMV ve sair vergiler ile giderler MÜŞTERİ den tahsil olunur. IV. ÖDEME VE ALACAK KAYITLARININ TUTULMASI 1. FAKTOR, devraldığı alacakları, sağladığı finansmanı, her borçlu ve MÜŞTERİ için ayrı ayrı ve birbiri ile 5

6 irtibatlandırarak kayda geçirmekte veya kayıtları dilediği şekil ve usulde tutmakta serbesttir. Bu kayıtlardaki hesap hataları MÜŞTERİ için bir hak teşkil etmemektedir. 2. MÜŞTERİ, taraflar arasındaki hesapların uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve faktoring faaliyetlerine özgü bir biçimde, cari hesap tarzı ile yürütüleceğini, bir kıymetli evrakın, sair ödeme vasıtalarının ve devredilen alacakların bedellerinin ancak tahsil edilmiş bulunmaları şartı ile cari hesaba yapılmış kaydın vuku bulmuş sayılacağını, garanti hükümlerinin uygulanması, garanti hükümlerinin kalkması, düşmesi hallerinde dahi, kullanımdaki fonlar hesabının ait bulunduğu para döviz cinsinden sağlanan finansmanın, borcu olduğunu kabul etmektedir. 3. Ayrıca taraflar hesaba, finansman, faktoring bedeli, faktoring komisyonu, faiz gibi faktoring sözleşmesi nedeniyle kaydolunacak kalemlere, bu kalemlerin doğduğu tarihlerden itibaren, kararlaştırılan veya FAKTOR tarafından bildirilen oranlarda faktoring ücreti tahakkuk ettirileceğini, alacakların vadelerinde ödenmemeleri halinde, FAKTOR un her zaman belli dönemlerle bağlı olmaksızın alacaklarını işbu sözleşme hükümleri uyarınca ferileri ile birlikte talebe hakkı olduğunu, bu haller dışında cari hesap bakiyesinin (zorunlu olmamakla birlikte) hesap dönemi olan üç ayda bir tanzim edilecek bir hesap ekstresi ile MÜŞTERİ ye gönderileceğini, MÜŞTERİ nin kendisine gönderilen ekstreye bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmaması halinde borç bakiyesinin kesinleşeceğini, MÜŞTERİ nin itirazına esas teşkil edebilecek maddi hataların gerekçeli olarak bildirilmemesi halinde itirazın yapılmamış sayılacağını, alacak, mal ve belgeler ile sair herhangi bir konuda uyuşmazlık çıkması halinde, FAKTOR un dilerse bu alacakları farklı bir hesapta takip etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 4. Borçlulardan yapılan tahsilatlar, sağlanan finansmanın, ferilerinin ve MÜŞTERİ nin diğer borçlarının kapatılmasına da kullanılır. 5. FAKTOR devraldığı alacakların tahsili için gerekli gördüğü hallerde, borçlu ile alacak miktarlarının altında ödemeye yönelik anlaşmalar ile sulh ve ibra anlaşmaları yapabilir. FAKTOR un borçlu ile sulh, ibra ve tenzilat anlaşmaları yapması halinde borçludan tahsil edilemeyen bakiye kısım için MÜŞTERİ nin sorumluluğu aynen devam eder. Bu halde dahi komisyon, faiz ve ücret, devredilmiş olan alacağın tamamı üzerinden tahakkuk ettirilir. V. İHRACAT FAKTORİNGİNDE UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER 1. MÜŞTERİ, ithalat, ihracat rejimine ilişkin mevzuat ile KAMBİYO mevzuatına ve bu yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklere uygun hareket etmeyi, mal, hizmet bedelini yurda getirmeyi şimdiden kabul, taahhüt ve garanti etmektedir. MÜŞTERİ nin bu yükümlülüklerine aykırılığı sebebiyle mevcut ve ileride meydana gelebilecek değişiklikler ile tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri, ceza vs. ve bunlarda meydana gelebilecek artışlar, ferileri ile her ne nam altında olursa olsun, ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek sair giderler MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 2. Diğer taraftan MÜŞTERİ, yukarıda (V/1) madde hükmü sebebi ile tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafına ait olduğunu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle mevzuat hükümleri uyarınca da olsa FAKTOR un sorumluluğuna başvurulması ihtimalinde, FAKTOR u özel ya da kamu kurum ve kuruluşları, resmi daireler, merciler, mahalli idareler karşısında bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, ferilerinden, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, açılmış davaların sonuçlarını beklemeksizin derhal kurtarmayı, taahhüt, garanti etmektedir. 3. Döviz kurlarındaki artış veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek olan riskler MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ, bu riskler ile komisyon vs. gibi giderlere ilişkin artışları, kur farklarını karşılamayı şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. 4. İşbu sözleşmede yer almayan hususlarda ve bu sözleşme hükümleri ile bağdaştığı ölçüde FAKTOR un muhabir faktor ile arasında uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde belirlenmiş anlaşma hükümleri ve muhabir faktorun tabi olduğu uluslararası faktoring kuralları (GRIF) hükümleri uygulanacaktır. MÜŞTERİ, FAKTOR un internet sitesinde de yayımlanan ya da daha önce kendisine imza karşılığı verilen bu sözleşmelerin, bu uluslararası kural ve anlaşmaların hükümlerini orijinal metninden incelediğini, ancak işbu kural ve hükümlerin çerçevesinde faktoring hizmetleri verilebileceğini, uluslararası faktoring işlemlerinin ancak bu hükümler çerçevesinde uygulanması imkânının bulunduğunu bildiğini ve ayrıca bunlara uygun hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 5. MÜŞTERİ, işbu madde hükmü ile muhabir faktoru, uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde yurtdışı faktoring hizmetlerinin icrası konusunda özel olarak yetkilendirmekte, FAKTOR a devrettiği ihracat alacaklarının muhabir faktor tarafından yine uluslararası faktoring kurallarının emredici hükümleri uyarınca serbestçe ve dilediği zamanda, zamanlarda yasal takip ve dava konusu yapılabileceğini, sulh sözleşmeleri akdolunabileceğini, ancak muhabir faktor tarafından girişilen bu yasal takip ve davanın akdolunan sulh sözleşmelerinin FAKTOR a karşı işbu sözleşme ve bilcümle ekleri nedeniyle doğmuş borçlarını ödemesine engel teşkil etmediğini, muhabir faktor tarafından başlatılabilecek takiplerin, açılabilecek davaların, sulh 6

7 anlaşmalarının, ya da borçlular tarafından devir konusu alacakla ilgili olarak muhabir FAKTOR a karşı açılabilecek davalarda, takip ya da sair işlemlerin işbu madde hükmü ile MÜŞTERİ nin muhabire vermiş bulunduğu özel yetkiye dayalı olarak MÜŞTERİ nin nam ve hesabına muhabir faktor tarafından kendisini temsilen yürütüleceğini, işbu madde hükmü uyarınca muhabir faktor tarafından girişilen takip ve davalarla ilgili tüm ücret, masraf ve sair giderlerin MÜŞTERİ tarafından karşılanacağını, muhabir FAKTOR un takip ya da dava açması halinde FAKTOR un dilerse kendisine devredilmiş bulunan alacakların tamamı veya bir kısmı için işbu sözleşmenin (III/4.3) maddesi hükmünü uygulayabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu halde MÜŞTERİ, alacağın muhabir faktor tarafından gereği gibi takip olunmadığından bahisle FAKTOR dan bir talepte bulunamaz. MÜŞTERİ, alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini ve bilcümle ferilerini talep üzerine derhal tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. Söz konusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip ve tahsilatın başarıya ulaşması şartına bağlı değildir. İşbu madde hükümleri uyarınca borçluya karşı dava açılmış, takibe geçilmiş olması, MÜŞTERİ ye verilmiş finansmanın, tahakkuk etmiş faktoring ücreti, faiz, masraf ve komisyon alacaklarının FAKTOR a iadesi, ödenmesi talebinin, takip ya da davanın sonucuna ertelenmesi anlamını taşımaz. FAKTOR söz konusu alacakları için MÜŞTERİ den derhal talepte bulunabilir. Borçluların ya da MÜŞTERİ nin devir konusu alacak ile ilgili olarak muhabir faktora dava açmaları, takip yapmaları ihtimalinde de bu madde hükmü dava veya takibin sonucuna bağlı olmaksızın aynen uygulanır. 6. MÜŞTERİ ayrıca faktoring işlemlerine konu alacakla ilgili olarak alacağın mevcut olmadığı, devrinin geçersiz bulunduğu, muvazaa, üçüncü kişilere zarar verme, mal kaçırma gibi haller de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle iptali halinde, kendisine ödenmiş alacak tutarlarını ferileri ile birlikte FAKTOR a ya da muhabir faktora derhal iade ile yükümlüdür. Bu hükmün uygulanması için mutlaka bir mahkemenin ya da resmi makamın kararına ihtiyaç olmayıp, yukarıda 5. madde hükmü çerçevesinde muhabir faktorun, zararını azaltmak amacıyla sulh akdi yapmış bulunması da yeterlidir. MÜŞTERİ nin bu iade yükümlülüğü uluslararası faktoring kuralları uyarınca bir süreye tabi bulunmamaktadır. VI. FAKTORİNG GARANTİSİ HİZMETİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1. FAKTOR tarafından ancak belli alacak için ve/veya borçlular için ayrıca yazılı olarak LOB ile taahhüt edildiği takdirde borçlunun sadece aczinin sabit olması veya iflasına hükmedilmesi nedeniyle ödeme güçsüzlüğünden MÜŞTERİ nin bir sorumluluğu olmayacaktır. LOB de bulunulmuş alacaklar, sadece alacağın vadelerinde borçlunun aczi ya da iflası şartına bağlı olarak, bu hususların İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca sabit olmasından, vadeden önce sabit olmuş ise vadeden itibaren en erken 90 gün sonra ve uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde ön görülen en geç 366 gün içinde MÜŞTERİ ye ödenir. Ancak, FAKTOR un LOB ye esas aldığı herhangi bir muhabir veya üçüncü şahıs tarafından bu konuda daha uzun bir süre tayin ve tespit edildiği takdirde bu süre uygulanır. 2. Sadece borçlunun devir konusu alacağın vade tarihinde aczine veya iflasına ilişkin karar verilmiş olması şartına bağlı olarak verilebilecek bu garanti ve miktarı, borçlu için alacak ve miktar da açık belirtilerek LOB düzenlenmesi suretiyle yazılı olarak verilir. MÜŞTERİ nin, borçlu ya da borçluların işlem hacimleri, kredibiliteleri gibi çeşitli nedenler ile böyle bir faktoring garantisinin verilmesi, garanti limitinin azaltılması, iptali, yurtiçi işlemlerde FAKTOR un, yurtdışı faktoring işlemlerinde FAKTOR ve/ veya muhabir faktorun uluslararası faktoring kuralları uyarınca, serbest iradesine ve tasarruflarına bağlıdır. LOB ile açıkça yazılı olarak bildirilmedikçe, yorum yoluyla ya da sair herhangi bir şekilde garantinin varlığı iddia edilemez. FAKTOR, LOB ile MÜŞTERİ ye bildirdiği miktarları, yine her zaman değiştirmek veya garantiyi tamamen kaldırmak hakkına sahiptir. 3. FAKTOR un, BİH yi, AFH yi azaltması, finansman sağlamaması hallerinde ayrıca bildirime gerek olmaksızın garanti yükümlülüğü kendiliğinden ortadan kalkar. BİH ve AFH limitlerinin artırılması ise, garanti yükümlülüğünün de o oranda artması sonucunu doğurmaz. 4. FAKTOR tarafından LOB de bulunulması halinde bu yükümlülük sadece borçlunun aczine ve/veya iflasına ilişkindir. Alacağın tahsilinin alacağa ve temel ilişkiye inhisar eden ya da mücbir sebepler, olağanüstü haller, politik ve/veya konjonktürel riskler ve borçlunun iflas erteleme talebinde bulunması da dahil olmak üzere sair herhangi bir sebepten dolayı ödemenin vadesinde ya da hiç gerçekleşmemesi halleri, garanti kapsamı dışındadır. 5. Diğer taraftan; - MÜŞTERİ nin, işbu sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışı ya da iflası, aczi, ödeme güçlüğü içine girmesi, - LOB kapsamında olan alacak ile ilgili olarak veya borçlularla MÜŞTERİ nin anlaşmalar yapması, - Alacağın devrinden sonra teminat, ödeme, ödeme vasıtaları alması, - Poliçenin, ödeme için ibrazında ödenmemesi, - Yurtdışı işlemlerde GRIF kuralları gereği muhabir faktordan, yurtiçi işlemlerde FAKTOR dan izin alınmadıkça aynı borçluya doğrudan veya dolaylı olarak başkaca satışlar yapması, fatura tanzim etmesi, - Yurtdışı ve yurtiçi faktoring işlemlerinde, FAKTOR dışında başka faktoring şirketleri ve/veya muhabir faktoring şirketi vasıtasıyla aynı borçlusuna satışlar yapması, - Borçlusu ile doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisinin, 7

8 MÜŞTERİ ve borçlusunun ortakları arasında kan veya kayın hısımlığının bulunması; ya da, MÜŞTERİ ve borçlu arasında ticari ilişki dışında herhangi bir ilişkinin bulunması veya - Yurtdışı faktoring işlerinde Muhabir FAKTOR un ödeme güçlüğü içine düşmesi, muhabir faktorun FAKTOR vasıtası ile yansıttığı, verdiği garantisini her ne sebeple olursa olsun, ortadan kaldırması, - Alıcının siparişi iptal etmesi, - Borçlunun iflas erteleme talebinde bulunması hallerinden birinin varlığı, faktoring garantisinin kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkması sonucunu doğurur. 6. FAKTOR, işbu sözleşme uyarınca MÜŞTERİ nin vermiş olduğu teminatları ve/veya borçluya ait teminatları hangi borçlusuna ait olursa olsun, alacak bakiyelerini garanti rizikosunun kapanması amacıyla mahsup edilebilir. Ayrıca, MÜŞTERİ nin borçluya düzenlediği faturafaturaların tam nüshalarını en geç beş gün içinde, FAKTOR un talep ettiği ve borçluya düzenlenen faturalar dışında kalan her türlü belge ve bilgiyi talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde FAKTOR a teslim etmemesi veya muhabirin limit iptalinde borçluya yapılmış satışlarla ilgili, henüz FAKTOR a gönderilmemiş fatura sipariş formları, yükleme belgeleri ile birlikte sair belgeleri usulüne uygun olarak yine talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde FAKTOR a teslim etmemesi hallerinde de, faktoring garantisi kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır. 7. MÜŞTERİ ye faktoring garantisi çerçevesinde bir ödeme yapılmış olması, ancak daha sonra alacağın faktoring garantisi kapsamı dışında kaldığı ya da faktoring garantisinin ortadan kalktığının ortaya çıkması halinde MÜŞTERİ, kendisine yapılmış faktoring garantisi ödemelerini, FAKTOR ya da muhabir faktorun ilk yazılı talebi üzerine derhal tüm faiz ve ferileri ile birlikte iadeyle yükümlüdür. FAKTOR, MÜŞTERİ nin ortaya çıkabilecek bu yükümlülüğünü temin amacıyla, MÜŞTERİ den teminat, ek teminat talep hakkına sahip olup, söz konusu teminatlar verilmediği sürece faktoring garanti ödemesi yapmaktan kaçınabilir. VII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 1. MÜŞTERİ nin bu sözleşmeye aykırı davranması halinde veya sözleşmede belirtilen sair hallerde FAKTOR, herhangi bir ihbara, ihtara, hüküm alınmasına, mehil tayinine, alacağın miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın tüm ödeme vasıtalarını ve teminatları, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile nakde tahvile, mahsuba, aynı zamanda müteselsil kefilleri takibe yetkilidir. 2. Sözleşmenin bir kısmının hükümsüz olması, diğer hükümlerin de hükümsüz sayılması sonucunu doğurmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle hükümsüz hale gelmesi veya feshi halinde, sözleşmenin feshi veya hükümsüzlüğü geçmişe etkili olmayacak, daha önce yapılmış bulunan işlemler ile ilgili hak ve yükümlülükler aynen devam edecektir. 3. MÜŞTERİ, herhangi bir sebeple işbu sözleşme ile belirlenmiş edimlerini yerine getirmediği, vadesinde FAKTOR a yapılması gereken ödemeyi eksik olarak yaptığı veya hiç yapmadığı takdirde, MÜŞTERİ nin işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm borçları, bir ihbara, ihtara ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelir. FAKTOR a devrolunan alacağın ve/veya kıymetli evrakın borçlusunun FAKTOR a eksik ödeme yapması veya hiç ödeme yapmaması halinde MÜŞTERİ nin FAKTOR a karşı sorumluluğu yukarıdaki hükme tabidir. 4. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamı dahilinde devir konusu alacaklara ilişkin bir başka faktoring hizmetleri şirketi ile akdolunmuş hâlihazırda geçerli bir faktoring sözleşmesinin bulunmadığını, işbu sözleşmenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun, aynı borçlular ve/veya alacaklarla ilgili bir başka faktoring hizmetleri şirketi ile faktoring sözleşmesi yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ nin bu hükmü ihlal etmesi halinde, faktoring garantisi kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkacağı gibi, FAKTOR derhal sözleşmeyi fesih hakkına sahip olup, MÜŞTERİ, ihbar veya ihtara hacet olmaksızın tüm borçlarını ferileri ile birlikte derhal ödemek zorundadır. 5. MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, işbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda FAKTOR un belge ve kayıtlarının delil teşkil edeceğini, bunlara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini, HMK 193. maddesi hükmü gereği yazılı delil anlaşması niteliğinde olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. 6. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında ve FAKTOR a olan diğer borçları nedeniyle kendisine karşı ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı alınmasına gerek görülürse, FAKTOR un teminat göstermekten vareste tutulmasını, ancak mahkemelerce teminat istendiğinde FAKTOR tarafından diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir. 7. MÜŞTERİ, FAKTOR a olan borçlarının tahsili hususunda FAKTOR un mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takip yapması halinde, bu yolda yapacağı tüm masrafları ve ayrıca bunların mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsillerine kadar geçen süre için III/2,2-3 maddede belirtilen temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak faizi de, ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ, kanuni takibata başlanıldığı tarihte anapara faiz 8

9 ve komisyon ve sair her türlü masraflarla birlikte icra takip talebinde belirtilen toplam borç, ya da dava dilekçesinde belirtilen müddeabih üzerinden %10 avukatlık ücretini FAKTOR a ödemeyi kabul eder. 8. MÜŞTERİ, FAKTOR un kendisi aleyhine icra takibinde bulunması halinde cezaevleri harcını ödemeyi, cezaevi harcının FAKTOR dan tahsil edilmesi halinde, FAKTOR un ödediği miktarı kendisine temerrüt faizi ile geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. VIII. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI 1. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren geçerli ve süresiz olup, taraflardan herhangi biri, bir ay önceden yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi derhal sona erdirmek hakkına sahiptir. FAKTOR a sözleşmeyi derhal sona erdirebilme yetkisi veren haller saklıdır. 2. FAKTOR, aşağıda sınırlı sayıda olmamak üzere gösterilen veya benzeri hallerde haklı bir nedenle herhangi bir mehil verilmesine gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal tazminatsız sona erdirmeye yetkilidir. - Önemli olumsuz değişiklik: MÜŞTERİ nin ve/veya müteselsil kefillerinin akde aykırı davranışı, kredibilitesi, mali durumunda olumsuz etkenlerin ortaya çıkması halinde veya MÜŞTERİ nin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında veya işletme ortamında FAKTOR un makul görüşüne göre MÜŞTERİ nin ve/veya müteselsil kefillerinin işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik olması veya olma ihtimalinin ortaya çıkmış olması. - Olumsuz rehin: FAKTOR un önceden yazılı izni olmaksızın MÜŞTERİ nin ve/veya müteselsil kefillerinin ve/veya MÜŞTERİ nin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun mevcut veya gelecekteki gelir ve varlıklarının tümü ya da herhangi bir tanesi üzerinde ipotek, rehin tesis etmesi veya teminat amacıyla haklarını devir ve temlik etmesi, hapis hakkı kurması veya benzeri sonuç veya etkiye yol açacak şekilde bir düzenleme veya takyidat tesis etmiş olması. - Çapraz temerrüt: MÜŞTERİ nin ve/veya müteselsil kefillerinin ve/veya MÜŞTERİ nin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluşun, herhangi bir şekilde girmiş olduğu borçlarını zamanında FAKTOR a ödememiş veya borca aykırılık nedeniyle borçlarının belirlenmiş vade tarihinden önce muaccel hale gelmiş olması. - MÜŞTERİ nin kendisinin ve/veya tüzel kişi ortaklarının ve/veya kefillerinin ortaklık yapısının değişmesi ya da Müşteri nin hakim ortağının yönetimdeki hakimiyetinin kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliği halinde bu durumu FAKTOR a derhal bildirmemiş olması. 3. Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de MÜŞTERİ nin mevcut bilcümle borçları ve ferileri muaccel olur ve MÜŞTERİ, alınmış fakat kapatılmamış finansmanı, faktoring ücreti, masraf, faiz gibi ferileri ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ ayrıca işbu sözleşme uyarınca tahakkuk etmiş sair borçlarını da derhal, nakden ödemek mecburiyetindedir. FAKTOR tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla MÜŞTERİ nin bilcümle teminatlarını ayrı ayrı ya da birlikte nakde tahvil ve Türk Borçlar Kanunu nda öngörülen hallerde müteselsil kefilleri de birlikte takip hakkına sahiptir. Bu halde gerek MÜŞTERİ, gerekse müteselsil kefiller mükerrerlik iddiasında bulunamazlar. IX. KEFALETE İLİŞKİN HÜKÜMLER Aşağıda isim, unvan ve adresleri yer alan müteselsil kefiller, MÜŞTERİ nin FAKTOR ile akdetmiş bulunduğu işbu faktoring sözleşmesi, özel şartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden doğmuş, doğacak bilcümle borçlarından işlemiş ve işleyecek akdi faizlerin tamamından, işbu sözleşmenin kefillerin beyanları ve imzalarına ilişkin sayfalarında yazılı bulunan tutara kadar müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu bulunduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. X. SON HÜKÜMLER 1. MÜŞTERİ, FAKTOR un gerekli gördüğü hallerde resmi merci ve sair kuruluşlardan MÜŞTERİ hakkında bilgi ve belge talep etmeye, FAKTOR un kurum ve kuruluşlara, FAKTOR un dolaylı ya da doğrudan hissedarlarına, iştiraklerine, bağlı kuruluşlarına, danışmanlarına, gizlilik anlaşması yapmak suretiyle hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, MÜŞTERİ yle ilgili bilgi ve belge asıllarını ve kopyalarını vermeye yetkili olduğunu, FAKTOR un bu madde kapsamında bilgi ve belge paylaşımlarının Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde MÜŞTERİ gizliliğinin ihlali anlamına gelmeyeceğini, sair her türlü bilgilerin FAKTOR un bilgi işlem gereksinmeleri veya diğer sebeplerle yurtiçi veya yurtdışında herhangi bir yerde saklanabileceğini veya işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 2. MÜŞTERİ, FAKTOR tarafından kendisine sunulan faktoring hizmetlerinin genel işleyişine ve yapısına ilişkin olarak her türlü görüş ve onayı mali müşavirinden ve hukuk bölümünden temin ettiğini, FAKTOR tarafından kendisine sağlanan finansmanın niteliğinin uluslararası finansal raporlama sistemleri kuralları ve yerel mevzuat nedeniyle yeninden sınıflandırılması halinde FAKTOR un işbu nedenle hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. 3. MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve FAKTOR tarafından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmenin ilgili maddelerinde yazılı yeri İİK.21. 9

10 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgâh ittihaz ettiklerini, bu adreslere gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgâh ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal Noter aracılığı ile FAKTOR a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı adrese gönderilecek her türlü tebligatın kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Sözleşmenin ilgili maddelerinde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya FAKTOR tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile FAKTOR a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta adreslerine veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. sözleşmenin her sayfasını imzalamaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olduğunu ve uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. XI. SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI Sözleşme Konusu Satışlar : Yurtiçi/Yurtdışı Finansman Oranı, Faktoring Komisyonu, Faktoring Ücreti ve Diğer Masraflar : Kullanım Anında Belirlenecektir. Azami Faktoring Hacmi :... TL (Rakamla)... (Yazıyla) Müşteri/Müşteriler ING Faktoring A.Ş. MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller, yurtdışında ikametgâh edindiklerinde dahi FAKTOR a mutlaka Türkiye de bir tebligat adresini bildireceklerini, Türkiye de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. 4. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları uygulanacak olup, İstanbul Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir. 5. İşbu sözleşme ile FAKTOR tarafından MÜŞTERİ ye sağlanacak olan hizmete ilişkin, faktoring işlemlerinin türü ve kapsamı ile azami faktoring limiti, finansman oranı, faktoring bedeli, faktoring komisyonu, transfer masrafı ile haberleşme ve istihbarat masrafına ilişkin hükümler Özel Şartlar da taraflarca belirlenmiş olup imzalanmıştır. 6. Taraflar arasında akdolunan faktoring sözleşmesinde yer alan MÜŞTERİ ibaresi; yukarıda, birinci sayfada, Müşteri/Müşteriler bölümünde yer alan, aşağıda imzaları bulunan kişileri birlikte ifade etmektedir. Müşterilerden her biri, anılan sözleşme hükümleri nedeniyle MÜŞTERİLER den biri nezdinde FAKTOR lehine doğmuş/ doğacak bilcümle alacaklardan müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludur. Müşteriler, kendilerine finansman sağlanmadığından bahisle ödemeden kaçınamazlar. 7. İşbu sözleşme,.../.../... tarihinde, iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. Bir nüshası Müşteri ye teslim olunmuştur. 8. Bu sözleşmede imzası bulunan MÜŞTERİ ve Müteselsil Kefiller, aşağıdaki imza sayfası dahil... (......) sayfadan, toplam 79 maddeden ibaret bu sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladıklarını, 10

11 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 11

12 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 12

13 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 13

14 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 14

15 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 15

16 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 16

17 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 17

18 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 18

19 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 19

20 Müteselsil Kefil/Kefiller Adı, Soyadı / Unvanı (kendi el yazısı ile): TC Kimlik No: Azami kefalet tutarı RAKAMLA (kendi el yazısı ile): YAZIYLA (kendi el yazısı ile): Kefalet, kefalet tarihinden önceki borçları da kapsayacak mı? (Evet - Hayır) (kendi el yazısı ile) Kefalet Türü (a) ADİ, (b) MÜTESELSİL kefalet (kendi el yazısı ile): Kefilin medeni hali hakkında aşağıdakilerden uygun olanı kefil kendi el yazısıyla yazacak: (a) Evli değilim. (b) Hâkim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum. (c) Evliyim. Eşimin muvafakatini ibraz ediyorum. Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile): Kefilin İmzası: Kefilin Adresi: 20

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller)

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) Bir tarafta, Büyükdere Caddesi No: 191 Apa Giz Plaza Kat:13-14 34330 Levent, Beşiktaş İSTANBUL FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta ve (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil

Detaylı

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Bir tarafta, Harman Sokak, Harmancı Giz Plaza Kat.14, D.28 34394 LEVENT/İSTANBUL adresinde mukim TREND FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) İle diğer tarafta,. adresinde mukim. ve (MÜŞTERİ). adresinde mukim.. adresinde

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Spring Giz Plaza B Blok Meydan Sokak 80670 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim EKSPO FAKTORİNG A.Ş. (Bundan böyle Faktor olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta... adresinde

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Sümer Sok. No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat: 11 Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. (OPTİMA FAKTORİNG) ile diğer tarafta adresinde

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza:

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: No: Bir tarafta, Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 Küçükyalı/Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim GSD FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) ile diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ TARİH: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ NO: BEYAZ KARANFİL SK. NO : 43 34330 3.LEVENT-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL ADRESİNDE MUKİM İle diğer tarafta, MAKRO FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) ADRESİNDE MUKİM (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ

ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ ING FAKTORİNG A.Ş İHRACAT FAKTORİNGİ SÖZLEŞMESİ Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1-B 34398 Maslak, Şişli, İstanbul adresinde mukim ING Faktoring A.Ş. (FAKTOR) ile.... adresinde mukim.........(müşteri)

Detaylı

(Faktor) (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller)

(Faktor) (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) Bir tarafta, İSTANBUL adresinde mukim FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil Kefiller) arasında, aşağıdaki şartlarla

Detaylı

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

adresinde mukim.. ... (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Faktoring Sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. ING FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ (Çerçeve Sözleşme) Bir tarafta, Eski Büyükdere Caddesi No:15 Oycan Plaza Kat:1/B 34398 Şişli/Maslak / İSTANBUL adresinde mukim ING Faktoring

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi

Faktoring Sözleşmesi Faktoring Sözleşmesi www.cagdasfactoring.com.tr FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Sayın MÜŞTERİmiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın MÜŞTERİmiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın MÜŞTERİmiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan Faktoring Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve Faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Yapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Kat: 14 Levent Beşiktaş-İSTANBUL adresinde mukim YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) ile diğer tarafta adresinde mukim adresinde

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, FAKTOR: ACL FAKTORİNG A.Ş. 4. Levent Oto Sanayi Yeşilce Mah. Emektar Sokak.Mat Grup Plaza No:5 Kat:3 Kağıthane/İSTANBUL İle diğer tarafta, MÜŞTERİ : ADRES : ve MÜTESELSİL

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, adresinde mukim (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler)

...... adresinde mukim...... (Müşteri/Müşteriler) 1 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 3 Kasımpaşa 34440 İstanbul adresinde mukim DEVİR FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta...... adresinde mukim............

Detaylı

FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ

FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ FAKTORĠNG SÖZLEġMESĠ Bir tarafta, İSTANBUL adresinde mukim KENT FAKTORİNG A.Ş. İle diğer tarafta (Faktor) adresinde mukim ve (Müşteri / Müşteriler) adresinde mukim adresinde mukim (Müteselsil Kefiller)

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi. Sözleşme No Sözleşme Tarihi Geçerlilik Tarihi. Açıklama. Bir tarafta, KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.

Faktoring Sözleşmesi. Sözleşme No Sözleşme Tarihi Geçerlilik Tarihi. Açıklama. Bir tarafta, KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. Faktoring Sözleşmesi Sözleşme No Bir tarafta, Büyükdere Caddesi adresinde mukim Uso Center İş Merkezi NO.245 Kat :8 Maslak KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. (Işbu sözleşmede bundan sonra FAKTOR olarak anılacaktır)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

SÖZLEŞME MADDELERİ AÇIKLAMALAR

SÖZLEŞME MADDELERİ AÇIKLAMALAR Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler)

(Müşteri / Müşteriler) Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza B Blok Kat:1, 34387 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim (Müşteri / Müşteriler) arasında, aşağıdaki

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ABC FAKTORİNG. Personel Adı ve Soyadı : İmzası :

ABC FAKTORİNG. Personel Adı ve Soyadı : İmzası : ABC FAKTORİNG Sözleşmenin tüm sayfalarındaki imzalar ve şahsi kefalet/kefaletlerdeki imzalar huzurumda temsile yetkili/yetkililer tarafından imzalandığını beyan ederim. Personel Adı ve Soyadı : Tarih :.../

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler)

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, BOLAKÇE FAKTORİNG LTD. (M.Ş. 16308) İle diğer tarafta,...... Adres sakinlerinden,...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) Arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde işbu faktoring

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, HSBC Bank A.Ş. adına......adresinde mukim HSBC Bank A.Ş...Şubesi (Bundan sonra BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta......adresinde mukim......ile...

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle yapılacak faktoring işlemleri,

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: F A K T O R İ N G A N O N İ M S, İ R K E T İ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12/B

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat:2, Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta

Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat:2, Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta Bir tarafta, Cemal Sahir Sokak Profilo Plaza A Blok Kat:2, 34394 Mecidiyeköy İSTANBUL adresinde mukim TAM FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta * Müşteri(ler) Tarafından Doldurulması Zorunlu Alanlar

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Sayın Müşterimiz, FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: I- Sözleşmenin konusu, kapsamı ve tanımlar:

Sayın Müşterimiz, FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: I- Sözleşmenin konusu, kapsamı ve tanımlar: Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

Bir taraftan BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır ve yasal ikametgah adresi iş bu sözleşmenin sonunda yazılıdır.

Bir taraftan BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır ve yasal ikametgah adresi iş bu sözleşmenin sonunda yazılıdır. SÖZLEŞME NO : SÖZLEŞME TARİHİ : BAŞER FAKTORİNG A.Ş. GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ I-TARAFLAR Bir taraftan BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır ve yasal ikametgah adresi

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in www.sardesfaktoring.com.tr internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, SARDES FAKTORİNG A.Ş. ( ki bu sözleşmede kısaca faktor diye adlandırılacaktır.) ile diğer tarafta,......

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cad. 34467 Sarıyer / İstanbul

Detaylı