KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,"

Transkript

1

2 KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti ve sürekli e itimi, hizmeti istenilen kalitede yapmak, zaman nda gerçeklefltirmek, ve bu do rultuda yapt m z hizmete; Kalite Yönetim Sisteminin flartlar na uyma ve etkinli inin sürekli iyilefltirilmesini taahhüt ediyoruz.

3

4

5 Safi Yap Sistemleri Deneyimli uzman teknik kadrosu ve modern üretim tesislerinde yapm fl oldu u estetik tasar m ve kaliteli uygulamalar yla, yeni bin y l n geliflen teknolojisini yakal yor y l nda ilk temelleri Rize de at lan firma, 1990 y l nda stanbul a gelmifl ve bugüne dek her geçen gün geliflerek sektördeki yerini güçlendirmifltir y l na dek yerli üretimlerde bulunan firma, 1997 y l nda Avrupa n n alüminyum sektöründe en büyük sistem ve ekstrüzyon firmas olan HUECK (Almanya) ile güçlerini birlefltirerek büyük projelere imza atm flt r. HUECK, sadece Almanya n n de il bütün Avrupa n n sektördeki, en köklü firmas olup, 2002 de HARTMANN da sat n alarak kapasitesini artt rm flt r. SAF YAPI S STEMLER ; stanbul-s.çiftli i de bulunan, 3500 m 2 lik kapal 2500 m 2 lik aç k alanda bulunan tesislerinde, alüminyum, cam ve çeli in üçlü kombinasyonunu bina tasar m n n hizmetine sunmufltur. Safi Construction Systems SAF CONSTRUCTION SYSTEMS with its experienced technical staff and modern production facility is combining advanced technology and aesthetic design in the production and distribution of high quality construction applications in the service of its clients. Founded in 1973 in Rize, Turkey, and moving to Istanbul in 1990, SAF CONSTRUCTION SYSTEMS has strengthened its position in the construction systems field with each passing year. Up to 1996, the company utilized locally produced profiles, but in 1997 SAF CONSTRUCTION SYSTEMS formed an exclusive partnership with the German company HUECK, the largest aluminum system and extrusion firm in Europe. Through the combined success of several of its projects SAF CONSTRUCTION SYSTEMS established a reputation as the sole provider of both high quality HUECK products and excellent service its clients had come to expect. With the acquisition of fellow aluminum firm HARTMANN by HUECK in 2002, SAF CONSTRUCTION SYSTEMS increased its production capacity significantly. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS is the sole distributor of HUECK-HARTMAAN aluminum profile systems in Turkey. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS utilizes the three-part combination of aluminum, glass and steel in the service of construction design. The company s modern facilities can be found in Istanbul-S.Çiftli i and contain 3500m 2 of closed and 2500m 2 of open work space. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS is sharing it s enthusiasm and strengthening its position through a wide variety of products and a passion for construction systems and design. 05

6 Firman n bafll ca uygulamalar 1. Alüminyum do rama sistemleri - Pencere do ramalar - Kap do ramalar - Sürme do ramalar - Katlan r sistemler 2. Alüminyum giydirme cephe sistemleri - Kapakl cephe sistemleri - Strüktürel silikon cephe sistemleri - Yar kapakl cephe sistemleri - Modüler(Panel) cephe sistemleri 3. Sa r cephe uygulamalar - Kompozit levha kaplamalar - Alüminyum levha kaplamalar - Siding uygulamalar - Kil esasl kaplamalar( creaton,argeton vs.) - Granit seramik uygulamalar - Kompakt laminat kaplamalar 4. Transparan ( planer) cephe uygulamalar 5. Skyligth uygulamalar - K fl bahçesi - Bina ayd nl klar - Havuz üzeri kaplamalar 6. Çelik konstrüksiyon uygulamalar - Orta ölçekte çelik çat uygulamalar - Sandviç panel kaplamalar - Çelik konstrüksiyon fl kl k uygulamalar Genifl ürün yelpazesiyle, sektördeki yerini gün geçtikçe pekifltiren ve ilk günkü amatör heyacan ndan birfley kaybetmeyen SAF YAPI S STEMLER, duygular n tüm dostlar ve müflterileri ile paylafl yor. Main applications 1. Aluminium frame systems - Window frames - Door frames - Sliding frames - Folding systems 2. Aluminium curtain wall systems - Classical façade system with caps - Structural silicone façade systems - Semi structural façade system - Unitized façade system 3. Blind façade applications - Composite panel cladding - Aluminium cladding - Siding applications - Terracotta cladding( creaton,argeton vs.) - Granite ceramic applications - Compact laminate cladding 4. Transparent ( planer) façade applications 5. Skylight applications - Winter garden - Building illumination - Top covering pool claddings 6. Steel construction applications - Middle criterion steel roof application - Sandwich panel cladding - Steel construction skylight application SAFI CONSTRUCTION SYSTEMS, that is strengthening its place in the sector with wide product variety ; is sharing its emotions with all its friends and clients without losing its amateur excitement of early days. 06

7 flehrin modern yüzü

8

9 Araç ve makina parkuru Firman n üretim kapasitesine göre imalat ve montaj sistemini aksatmayacak bir araç ve makina parkuru mevcut olup, artabilecek ifl kapasitesine göre k sa sürede takviyeler yapma imkan mevcuttur. 1- Araç Parkuru - Kamyonet 2 adet - Personel servis otobüs 1 adet - Personel servis minibüs 4 adet - Binek araç 8 adet 2- Makine Parkuru (Alüminyum) - Cnc iflleme merkezi (elumatec-sbz 130 ) 1 adet - Çift kafa kesim makinas (elumatec-dg 79 ) 1 adet - Çift kafa kesim makinas (elumatec-dg 142 ) 1 adet - Kopya freze makinas (elumatec-kf 178 ) 1 adet - Köfle presi (elumatec-ep 124 ) 2 adet - Otomatik takoz kesme (elumatec-sa 73) 1 adet - Kertme Makinas (elumatec-) 1 adet - Panç makinas 4 adet - Ç ta kesme makinas (elumatec-) 1 adet - Kompoze iflleme merkezi (Holzer ) 1 adet - Kompoze köfle kertme presler 2 adet - Yatar daire testere 2 adet - Tranjer 6 adet - Her türlü haval ve elk. matkaplar min 50 adet - Her türlü el aletleri min 50 adet 3- Makine Parkuru ( Cam flleme ) - Cam panalleme (bonding ) makinalar 2 tak m - Çift cam tamir ve bak m tesisi makinalar 2 tak m 4- Makine Parkuru ( Çelik flleme ) - Kesim makinalar 4 tak m - Kaynak makinalar 6 tak m - Argon kaynak makinalar 2 tak m - Tafllama makinalar 3 tak m 5- Montaj Makine Parkuru - Her türlü matkap,s kma ve delme makinalar min 30 adet - Cam montaj için elektrikli cam vantusu (800 kg) 2 adet - Hareketli iskele sistemleri 2 adet - fl iskelesi min 5000 m 2 Vehicle and machine equipment Our task is to meet the needs of our clients. In order to provide excellent service and the timely production and assembly of our products, we maintain the following vehicles and specialized machinery. Our equipment enables us to provide prompt and professional service and fulfill our clients orders, even on short notice. 1- Vehicle - Van 3 pieces - Personnel service bus 2 piece - Personnel service mini bus. 4 pieces - Car 10 pieces 2- Machine Equipment ( Aluminium) - Cnc processing center (elumatec-sbz 130 ) 2 piece - Cutting machine (elumatec-dg 79 ) 2 piece - Cutting machine (elumatec-dg 142 ) 1 piece - Copy milling machine (elumatec-kf 178 ) 1 piece - Corner press (elumatec-ep 124 ) 3 pieces - Automatic wedge cutting (elumatec-sa 73) 2 piece - Notching machine (elumatec-) 2 piece - Slitting machine 4 pieces - Bead cutting machine (elumatec-) 1 piece - Composite processing machine (Holzer ) 1 piece - Composite processing machine (Striebig) 1 piece - Composite corner cutting press 2 pieces - Horizontal circle saw 3 pieces - Tranjer. 6 pieces - All types of drills min 100 pieces - All types of hand equipments. min 100 pieces 3- Machine Equipment ( Glass Processing) - Glass bonding machines. 2 sets - Double glass repair and care institution machine 2 sets 4- Machine Equipment ( Steel Processing) - Cutting machines 4 sets - Welding machines 6 sets - Argon welding machines 2 sets - Sanding machines 3 sets 5- Assembling Machine Course - All types of drills squeeze and puncturing mach. min 30 pieces - Suction cup for glass assembling (800 kg) 2 pieces - Moving scaffolding systems 2 pieces - Scaffolding min 5000 m2 09

10

11 dari ve teknik yap Firma,deneyimli teknik ve idari kadrosuyla, sizlere en uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir. Oluflturulan kurumsal yap içerisindeki çekirdek kadro al nabilecek yeni ifllerle k sa sürede takviye edilebilmekte olup ifllerin aksamas na mahal verilmemektedir. KURUMSAL YAPI 1-Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Baflkan - Yönetim Kurulu 2- Genel Müdür 3- Pazarlama Grubu - Pazarlama 4- Teklif ve Proje Grubu - Teklif - Proje 5- malat Projesi Grubu - Uygulama projesi 6- malat Grubu (Fabrika) - malat müdürü - Kalite kontrol - Atölye flefi - Usta ( imalat-fabrika) - Kalfa ( imalat-fabrika) - Yard mc (imalat-fabrika ) 7- Sat nalma - Lojistik - Sat nalma - fioför 8- fiantiye Grubu - fiantiyeler Müdürü - fiantiye flefi. - Formen - Usta ( montaj-flantiye) - Kalfa( montaj-flantiye) - Yard mc ( montaj-flantiye) 9- Muhasebe - dari personel 10- Finans - dari personel Administrative and technical structure With its experienced technical and administrative staff, our company aims to provide you with the most appropriate and timely service. Our associative structure enables us to take on new projects while avoiding delays in the completion of current ones. ASSOCIATIVE STRUCTURE 1- Administration Committee - Chairman - Management committee 2- General Director -Vice president 3- Marketing Group - Marketing 4- Quotation And Project Group - Quotation - Project. 5- Production Project Group - Application project. 6-Production Group (Factory) - Production manager - Quality control. - Atelier chief - Master workman ( production-factory). - Experienced workman(production-factory). - Assistant (production-factory) 7- Purchase Logistics - Purchase. - Drivers 8- Construction Site Group - Construction sites manager - Site chief - Foreman - Master workman ( assembling-site) - Experienced workman ( assembling-site) - Assistant ( assembling-site) 9- Accounting - Administrative personel 10- F nance - Administrative personel 11

12

13 Düfley Profil (Mullion) HUECK 1.0 KF 50 Hueck 1.0 KF 50 Klasik Kapakl Cephe Hueck 1.0 KF 50 Classical Façade System With Caps Kondens kanal (Condensation canal) ç cam fitili (EPDM internal glazing gasket) sistemlersystems Boflluk profili (Spacer profile) D fl cam fitili (EPDM external glazing gasket) Kapak fitili (Cover gasket) Kapak profili (Cover profile) Bask profili (Pressure profile) Yatay profil (Transom) Köpük (Foam) Teknik Özellikler - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Düfley profil derinlikleri 76,5-103,5-136,5-166 mm dir. - Kontrollü drenaj kanallar ve yatay profilin esneme pay vard r. - Serinin tavan ve yere ba lanmas için ek profiller mevcuttur. Technical specifications - Thermal insulation is in line with frame material group 1 according to standard DIN Vertical profile depths are 76,5-103,5-136,5-166 mm. - Controlled drainage canals. Bending space for horizontal bearer - Fixation profile for the connection of the façade through ceiling and floor. 13

14 USO CENTRE STANBUL

15 HILTON / KAYSER 1.0 KF 50 Hueck 1.0 KF 50 klasik kapakl cephe sisteminde; talebe göre say s z farkl geometrik form oluflturulabilir. Düfley-yatay cephe ve e imli çat larda modern bir uygulama seçene i sunar. Profil eni 50 mm dir. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. 1.0 KF 50 According to demands, numerous types of geometric shapes can be formed with the Hueck 1.0 KF 50 Classical façade system with caps. A modern application alternative is presented. With vertical-horizontal facade and sloping roof application alternatives. Vertical profile elevation depths is 50 mm. Hidden opening sash system applied. 15

16

17 Düfley profil (Mullion) HUECK GF 60 Hueck GF 60 Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Hueck GF 60 Structural Glazing Curtain Wall EPDM Merkez fitil (EPDM Central seal) sistemlersystems EPDM D fl fitil (EPDM External gasket seal ) EPDM Fitil (EPDM Distance gasket) Yatay profil (Transom) Kaset profili (Holder profile) Cam ç tas (Adapter profile) EPDM Fitil (EPDM Second seal Reception gasket) Teknik Özellikler - Strüktürel cephe sistemi Z raporuna göre müsadelidir. - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 2.1 e kay tl d r. - Standartlar dahilindeki maksimum modül ölçüleri 1,5 x 2,5 m dir. - Düfley profil derinlikleri 85 ve 114,5 mm dir. Technical specifications - Permissible according to Z report - Registered to heat insulation group 1, in accordance with DIN Within the scope of standards; max dimension is 1,5 x 2,5 m - Vertical profile depths of 80 and 114,5 mm 17

18 KONLAS KONYA

19 T.A.V. ADNAN MENDERES HAVAALANI / ZM R GF 60 Hueck GF 60 strüktürel silikon giydirme cephe sistemi; d fl cephede 10 mm fuga görüntüsüyle mimari taleplere estetik bir seçenek sa lamaktad r. Profil eni 60 mm dir. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. SARKUYSAN CENTRE / STANBUL GF 60 Hueck F 60 structural silicone façade system provides an aesthetic alternative to architectural demands, with its 10 mm joint view on external elevation. Profile elevation is 60 mm. Hidden opening sash system applied. 19

20 A AO LU - MY WORLD ANDROMEDA STANBUL ELTES GÜNEfi / STANBUL

21 HUECK 1.0 VF 50 Hueck 1.0 VF 50/60 Is yal t ml cephe tasar m Düfley-yatay tafl y c l, boflluk porfilli cephe Küçük yatay profil Façade design thermally insulated Mullion-transom façade with spacer profiles inlet transom Hueck 1.0 VF 50 Klasik Kapakl Cephe Hueck 1.0 VF 50 Classical Façade System With Caps sistemlersystems Hueck 1.0 VF 50 Skylight Ifl kl k pencereleri Ek eleman Skylight windows Supplementary element flush Hueck 1.0 VF 50 RR Yatay-yatay profilli cephe tasar m Is yal t ml Transom - transom façade design Thermally insulated Teknik Özellikler - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Düfley profil derinlikleri 76,5-103,5-136,5-166,5-196 mm dir. - Kontrollü drenaj kanallar ve yatay profilin esneme pay vard r. - Serinin tavan ve yere ba lanmas için ek profiller mevcuttur. Technical specifications - Thermal insulation is in the line with frame material group 1 according to DIN Vertical profile depths are 76,5-103,5-136, mm. - Controlled drainage canals. Bending space for horizontal bearer - Fixation profiles for the connection of the façade through ceiling and floor. 21

22 METRO KONTROL MERKEZ STANBUL

23 T.A.V. ESENBO A HAVAALANI / ANKARA 1.0 VF 50 Hueck 1.0 VF 50 sistemi düfley-yatay tafl y c l konstrüksiyonu ile çok çeflitli say da profil ve özel tasar m profiler aras ndan seçim olana sa lanmaktad r. Böylece yarat c l n limiti yoktur. Eflsiz kalitedeki düfley cephe, kubbe ve e imli çat lar, modern bir görünüm oluflturur. Profil eni 50 mm dir. 60 mm lik opsiyonu da mevcuttur. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. 1.0 VF 50 The Hueck 1.0 VF 50 façade system with its mullion-transom construction enables one to choose from a number of variants and special design profiles. There are no limits to creativity. Vertical façades, domes and sloping roofs of unique quality are presented with modernity and extravagance. The profile elevation width is 50 mm with an available 60 mm option. Hidden opening sash system is applied. 23

24 BANK ASYA STANBUL

25 HUECK Yar kapakl Hueck Yar Kapakl Cephe Hueck Semi Structural Facade sistemlersystems (Spacer Profile) Hueck Yar kapakl Cephe D fl görünüflte yatay ya da düfley olmak üzere tercih edilen akslardan birinde kapak di erinde 10 mm lik derz görünümü sa lar. Cephe cam özel cam ç tas vas tas yla düfley tafl y c ya ba land bu sistemde, yüksek yap larda dahil olmak üzere güvenli kullan m olana na sahip olunmaktad r. Teknik Özellikler - Sistem olarak Hueck 1.0 VF 50 kapakl cephe sistemi ile benzer olup, di er do rama serileri ile uyumluluk göstermektedir. Hueck Semi Structural Facade On the exterior elevation, on horizantal or vertical axess, demanding on the request, cap and 10 mm gap view is provided. In this system, chere the facade glazing with special glass bead is connected to the vertical bearer, safety is obtained. Technical specifications - As a system, it is similar with Hueck VF 50 classical facade system with caps; and compatible with all window and door systems. 25

26

27 SERIES 1.0 IF Hueck 1.0 IF Pencere ve 1.0 kap sistemleri Hueck 1.0 IF Window & 1.0 Door systems sistemlersystems Hueck 1.0 IF Is yal t ml pencere profili Window construction made of thermally insulated profiles Hueck 1.0 Door Is yal t ml kap profili Door construction made of thermally insulated profiles Teknik Özellikler - DIN 4108 standartlar na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Kalite yönetim sisteminde DIN EN ISO 9001 e kay tl d r. - Kasa profil derinli i 77 mm dir. - Is yal t m özel köpük ve yal t m profillerinden oluflmaktad r. Teknik Özellikler - Kasa ve kanat profil derinlikleri 72 mm dir. - nce görünümlü profil ve çeflitli yüksekliklerde etek profili seçenekleri vard r. - Kalite yönetim sistemi DIN EN ISO 9001 e ky tl d r. - S kça rastlanan tüm eksesuarlar n, anti panik fonksiyonlar ve güvenlik ekipmanlar n n kullan m için uygundur. Technical specifications - Thermal insulation in the line with frame material group 1 according to DIN Register to quality management system DIN EN ISO Depth of the frame profile is 77 mm. - Heat insulation is provided by special foam and insulation profiles. Technical specifications - Frame and sash profile depth 72 mm. - Narrow elevation width and variable bottom rail heights are available. - Registered to quality management system DIN EN ISO All common fitting variants, anti-panic functions and security equipments. 27

28 EGS BUSINESS CENTRE STANBUL

29 AK PART GENEL MERKEZ / ANKARA Hueck 1.0 IF HUECK 1.0 IF; Kanat profili, özel bir sabit pencere profilinin arkas nda yer al r ve tamamen gizlidir. Böylece sabit ve aç l r modüllerdeki do rama kal nl d flar dan bak ld nda ayn görülür. Kanatta cam montaj d flar dan alüminyum z vana tak larak yap l r. Sabit do raman n yan s ra tek-çift eksen ve vasistas aç l r kanat seçenekleri mevcuttur. Hueck 1.0 IF Series Hueck 1.0 IF windows combine the approved technique of system 1.0 with special optics. The window sash lies covered behind a special fixed frame with high stop web and allows a remaining elevation width between the fixed area and sash. Glazing is done at the sash from external with an aluminium mortise strip. Side-hung, turn-tilt-and bottom-hung windows as well as fixed parts are available as opening types. Hueck 1.0 Door Alüminyum kap sistemi Hueck 1.0 Door, tasar m özgürlü ünün temellerini ortaya sermektedir. Tek, çift kanat kap lar, içe-d fla aç l r, çarpma kap, kontür kap lar. Eksiksiz dizayn ve mükemmel teknik için say s z extralarla donat labilir. Tüm modüler sistem serileri ile uyumludur. Hueck 1.0 Door The aluminium door system 1.0 lays the foundation for freedom in planning. Single and double sash doors, opening in or out, swing doors or contour doors can be equipped with numerous extras for completed design and perfect technique. Compatible with all modular system series. 29

30 ACCESS TOWER FRANKFURT

31 Panel Sistem Özel konstrüksiyon panel sistem Special construction unitized system sistemlersystems Tip A Type A Tip B Type B Panel Sistem K sa sürede montaj ve büyük ölçüde iflin fabrikasyon aflamas nda tamamlanmas, bu sistemin bafll ca belirleyicileridir. fiantiyede daha az ekip ve daha az gerekli kullan m alan ile iskele kurmaks z n montaj yapabilmeyi sa lar. Unitized System Short assembly times and a high degree of prefabrication are the defining elements of this facade system fewer staff and less space required on site, besides enables assembly without scaffolding. Teknik Özellikler - Di er tüm Hueck sistemleri ile entegre olabilmektedir. - Onaylanm fl geçirimsizlik özelli ine sahiptir. Technical specifications - Integration of existing Hueck series - Safety due to approved sealing systems 31

32

33 HUECK Lambda sistemlersystems Lambda 57 S Lambda 65 M Lambda 77 L Hueck 2.1 sürme Hueck lifting-sliding 2.1 Is yal t ml pencere ve kap profili Lifting-sliding door construction made of thermally insulated profiles Lambda 77 XL Lambda Lambda serisinde farkl projelerin s l gereksinimlerine göre 4 farkl alternatif sunulmaktad r. Bunun yan s ra, lambda sistemindeki köfle ba lant lar ve aksesuarlar n büyük ço unlu u di er seriler ile uyumludur. Profil derinlikileri 77, 65 ve 57 mm fleklinde çeflitlilik göstermektedir. Hueck 2.1 sürme Genifl cam alan ve genifl aç kl ile Hueck 2.1 sürme, ferah yaflam alanlar n n dizayn için uygundur. yi havalarda do a ile bütünleflmeyi sa larken kötü havalarda tam izolasyon sa lar. Profil derinli i sayesinde günefl fl nlar n n mekana direkt olarak girmesini sa lar. Lambda I in the Lambda system four different alternatives are presented of the selection according to thermal a requirements of different projects. More over in lambda system many of the fittings, corner connections and extensive range of accessories are the some type and compatible to other series. Profiles depths are variable as 77, 65 and 57 mm. lifting-sliding 2.1 Due to their large glass surfaces and at the same time wide passage openings the sliding- and lifting-sliding doors of the series 2.1 allow an ample living space design. In nice weather they provide unhindered access to nature through the wide opening, in bad weather they protect steadily and thermally insulated, but let, due to their low profile depths, daylight shine into the room unhampered. 33

34

35 Kompozit Panel (Composite Panel) Düfley Hareketli Mekanizma (Vertical Moving Mechanism) Ba lant Profili (Connection Profile) EPDM Fitil (EPDM gasket) Kompozit Panel Ba lant Profili (Connection Profile) Kompozit Panel (Composite Panel) Düfley Hareketli Mekanizma (Vertical Moving Mechanism) Çelik Dübel (Steel Anchor) Ankraj (Anchorage) sistemlersystems Is zolasyonu (Heat Insulation) Çelik Dübel (Steel Anchor) Saplama Vidas (Bolt) Düfley Tafl y c (Vertical Bearer) Ankraj (Anchorage) Is zolasyonu (Heat Insulation) Kompozit panel kaplama Binalar n iç d fl cephelerinde ve çat kaplama uygulamalar nda kullan lan kompozit panel, mükemmel pürüssüzlük, mükemmel renk uyumu, rijitlik, ifllenebilirlik, çarp flma ve yang n dayan m gibi, çeflitli özellikleri ile birlikte, farkl renk ve seçenekleri sunan bir yap malzemesidir. Composite Panel Cladding Panel, which is used on interior-exterior facade and roof cladding applications, has many special features excellent smoothness, excellent color harmony, rigidity, processiblty, impact and fire resistance. Besides, it presents various color alternatives. Teknik Özellikler - Panel kal nl 3,4 ve 6 mm - Panel boyutlar (Mitsubishi Alpolic için) Genifllik ; 865 mm, 1270 mm ve 1575 mm Boy maximum 7200 mm - Alt konstrüksiyon seçenekleri; aluminyum, çelik ve giydirme cephe içi Technical specifications - Panel thickness, 3,4 and 6 mm - Panel dimensions (for Mitsubishi Alpolic) Width: 865 mm, 1270 mm and 1575 mm Length: max mm - Sub-Construction alternatives, aluminum, steel and inside the curtain wall. 35

36

37 Planer Cephe Planer Cephe Sistemi Planer Façade System sistemlersystems Planer cephe sistemi Planer cephe sistemlerinde; kesintisiz cam görüntüsü ve paslanmaz çelik elemanlar ile estetik ve farkl bir mimari görünüfl elde edilebilir. Arka tafl y c sistem olarak farkl seçeneklerde mevcuttur. Yatay ve dikey derzlerde UV dayan kl silikon ile s zd rmazl k sa lan r. Planar curtain wall system In planar façade system, aesthetic and different architectural view is obtained with continuous glass image and stainless steel elements. There are variant alternatives of bearer construction. Water and air passage is prevented on vertical and horizontal joints. Teknik Özellikler - Tutamaklar paslanmaz çelik - Fugalarda iste e ba l olarak Dow corning toz tutmayan silikon kullan l r - Tek cam ya da çift cam olarak uygulama yap labilmektedir. Technical specifications - Stainless steel - Dow corning silicone in used between the gaps regarding to request - Single and double glass application alternatives 37

38

39 Düfley alt konstrüksiyona adapte sistem Adaptive system on vert cal subcontruction Terracotta Terracotta cephe sistemi Terracotta facade system sistemlersystems Yatay alt konstrüksiyona adapte sistem Adaptive system on horizantal subcontruction Terracotta cephe sistemi Terracota giydirme cephe sistemi; do al malzemeler ve kilden üretilir. Zengin renk seçenekleri ile cephelerde say s z mimari tasar mlara imkan verir. Terracotta plakalar özel ba lant larla alt konstrüksiyona monte edilir. Teknik Özellikler - Çeflitli renk ve ebat seçenekleri - Depereme karfl kilitlenme sistemi - Gizli montaj - Hafif sistem (28-30 kg/m 2 ) - Hava sirkülasyonu, buhar geçifli, s izolasyonu ve ya mura karfl etkili koruma Terracotta facade system Terracotta is made of natural materials and clay. Enables numerous architectural designs on façade with its rich color alternatives. Tile plates are attachead by special fasteners to a sub-contracture. Technical specifications - Color and size alternatives. - Lock system against earthquake. - Hidden assembly. - Light system (28-30 kg/m 2 ) - Air circulation, vapor passage, heat insulation and impact rain protection. 39

40

41 Granit Granit-Seramik Granite-Ceramic sistemlersystems Granit Granit giydirme cephe sisteminde; s izolasyonu sa land ktan sonra, tafl y c sistem alüminyum konstrüksiyon ile birlikte uygulan r. Cephede kullan lan seramik veya granit, klipsli ya da kanall sistemle tafl y c konstrüksiyona ba lan r Teknik Özellikler - Is l de iflimlere dayan kl d r. - Çatlamaya karfl mukavimdir. - UV fl nlar na karfl renk ve parlakl k de iflimi görülmez. - Farkl ebat ve renk seçenekleri vard r. Granite After thermal insulation is obtained in the system, construction is applied with aluminium profiles. Granite and ceramic, which is used on the façade, is attached to the bearer construction by clip or canal system. Technical specifications - Resistant to heat change. - Durable against cracking. - Color and brightness is stable against UV waves. - Various color and size alternatives. 41

42 AK PART GENEL MERKEZ ANKARA

43 Foto raflar Ak Parti Genel Merkezi HUECK 1.0 IF Pencere Sistemi Ak Parti Head Office Hueck 1.0 IF Window System 43

44 ASYA F NANS STANBUL

45 Foto raflar Bank Asya Hueck VF 50 Klasik kapakl Cephe Asya Finans Hueck VF 50 Classical Facade System With Caps 45

46 referanslarreferances 46

47 fi N ADI YAPILIfi TAR H YER fi N ADI YAPILIfi TAR H YER ELTES GÜNEfi BELAYA DACHA ALIfiVER fi MERKEZ BANK ASYA GENEL MÜDÜRLÜK B NASI TAV ESENBO A HAVAL MANI ADNAN MENDERES HAVAL MANI A AO LU MY WORLD AK PART GENEL MERKEZ B NASI ARTER NfiAAT K TELL ALIfiVER fi MERKEZ KÖPRÜLÜ OTO BMW MOB LYA SHOWROOM PROJES B RLEfi M NfiAAT fi MERKEZ PROJELER K PA ALIfiVER fi MERKEZ AHMET POYRAZ fi MERKEZ KONLAS Afi. KÖfiEKAYALAR ÜNKAR NAKL YAT SARKUYSAN fi MERKEZ SPORIUM SPOR MERKEZ TEKB R G Y M MERTSA B NASI D G MAX 2 H LTON OTEL KONLAS Afi. TOSUNO LU MOB LYA IMMO D G MAX ADESE HOLDING MEDAfi ALPEREN TEKST L TOPRAK NfiAAT YÜCEL BORU SAMANDIRA BELED YES ALMER OTEL M TAfi-BAYRAMPAfiA SW FT JEANS GÖKKUfiA I KOLEJ ÇAVUfiBAfiI BELED YES ROMTAfi M TAfi-ÜMRAN YE ASF OTOMOT V EGS BUSINES PARK Y MPAfi-YOZGAT Y MPAfi-MALATYA AYTAÇ A.fi. EMN YET GIDA D YARBAKIR fi MERKEZ CEZAYPOYRAZ fi MERKEZ POYRAZ fi MERKEZ ÜMRAN MERKEZ POL KL N YAMATA YATIRIM A.fi. SANAT MATBAACILIK STANBUL MOSKOVA ÜMRAN YE/ ST. ANKARA ZM R KOZYATA I/ ST. ANKARA STANBUL KONYA STANBUL ZM R ÜMRAN YE/ ST. KONYA KONYA STANBUL STANBUL STANBUL / BOSTANCI STANBUL / FAT H ROMANYA CEZAY R KAYSER KONYA KONYA KONYA CEZAY R KONYA KONYA STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL KAYSER STANBUL BEYL KDÜZÜ / ST. BAHEÇEL EVLER / ST. STANBUL ROMANYA STANBUL STANBUL STANBUL YOZGAT MALATYA ZM R STANBUL D YARBAKIR KAVACIK / STANBUL ÜMRAN YE/ ST. ÜMRAN YE/ ST. SALEKHARD / RUSYA STANBUL Y MPAfi OTEL DEM R GRUP AL BAYRAMO LU DEN Z NAKL YAT Y MPAfi-MARAfi Y MPAfi-GAZ ANTEP METRO NfiAAT MEMORIAL HOSPITAL KESTEL NfiAAT YÜNSA USO CENTER Y MPAfi-ESK fieh R Y MPAfi-ANKARA GDAfi GDAfi SARUHAN NfiAAT SARMAfiIK MAK NE NEG fi-akbulut ATLAS HALI DO AN YILDIZ YAZAK SA ÜLKER HASIRCILAR fi MERKEZ P LSA ADAPAZARI TES SLER MERVE fi MERKEZ ST KBAL KANEPE GENEL MÜD. BAYRAKTAR fi MERKEZ B RLEfi M fi MERKEZ M LL OL MP YAT EV TOYOTASA HASTANES ÖZCAN SABANCI L SES METRO DER ANTALYA TARIM A.fi. GEZER TERL K FABR KASI ROM MADEN YA FABR KASI KARADEN Z ÖRME ÖZEL ASFA L SES AMER KAN L SES EK Nfi. AMER KAN L SES KAPALI SPOR SALONU BARSAN GÜMRÜKLEME GENEL MÜDÜRLÜ Ü CENG Z BOSTAN fi MERKEZ DARÜfifiAFAKA CEM YET fi MERKEZ GÜRSOYLAR OTEL HALK BANKASI BÜRO B NASI SABANCI KIZ YURDU ATR fi MERKEZ BANKALAR fi MERKEZ ORTADO U fi MERKEZ EKfi O LU fi MERKEZ AKSANAT MERKEZ KAHRAMANMARAfi TÜRKMEN STAN EYÜP / STANBUL BOSTANCI / STANBUL KAHRAMANMARAfi GAZ ANTEP TAKS M / STANBUL KASIMPAfiA / STANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY / ST. ÇERKEZKÖY MASLAK / STANBUL ESK fieh R ANKARA ÜMRAN YE/ ST. AL BEYKÖY / STANBUL ÇORLU GEBZE HADIMKÖY/ ST. K TELL / ST. K TELL / ST. ADAPAZARI GEBZE HARAM DERE/ ST. ADAPAZARI ÜMRAN YE/ ST. KAYSER ÇAMLICA / STANBUL ZM T ATAKÖY / STANBUL ADAPAZARI KARTAL / STANBUL MENEMEN / ZM R ANTALYA HADIMKÖY/ ST. Ç L / ZM R YEN BOSNA / STANBUL ÇAMLICA / STANBUL BA LARBAfiI / ST. BA LARBAfiI / ST. fi fil / STANBUL BA LARBAfiI / STANBUL KIZILAY / ANKARA ANTALYA KIZILAY / ANKARA N DE fi fil / STANBUL KARAKÖY / STANBUL fi fil / STANBUL KARAKÖY / STANBUL BEYO LU/ ST.

48 w w w. s a f i. c o m. t r

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Cephe Sistemleri Kataloğu. Facade Systems Catalog

Cephe Sistemleri Kataloğu. Facade Systems Catalog Cephe Sistemleri Kataloğu Facade Systems Catalog 2013 Kalebodur Dış Cepe Kataloğu / Facede Systems Catalog 1 İçindekiler / Index 02 Kalesinterflex 58 Porselen Karo / Porcelain Tile 04 Fiziksel Özellikler

Detaylı

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz.

Yapıartı da dinler, yaratır ve inşa ederiz. 17. yıl Hizmetlerimiz... Anahtar Teslim Yapılar / Turnkey Constructions Anahtar Teslim İnce Yapılar / Turnkey Interiors Proje Yönetimi / Project Management Mobilya ve Ahşap İşleri / Furniture and Millwork

Detaylı

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain

evimetal SERAMİK MÜCEVHERATI CERAMIC JEWELERY 2015-1 Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL PRODUCT GUIDE evimetal 2015-1 INOX YAPI ÇÖZÜMLERİ INOX BUILDING SOLUTIONS Bordür Profili / Border Profiles Ankastre Niş / Built-in Niche Duvar Gideri / Wall Drain SERAMİK MÜCEVHERATI

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

SİLİNDİR MAKİNELERİ. Plate Bending Machines

SİLİNDİR MAKİNELERİ. Plate Bending Machines 8 SİLİNDİR MAKİNELERİ Plate Bending Machines Türkiye ve dünya silindir makinelerinde bize güveniyor. Akyapak ın en çok tercih edilen ürünlerinin başında hidrolik silindir makineleri geliyor. 3 ve 4 valsli

Detaylı

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi

Kordiyerit esasl silisyum karbür katk l köpük filtrelerin karakterizasyonu ve baz mekanik özelliklerinin belirlenmesi Süleyman Akp nar,.ak n Altun, Kaz m Önel Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Bölümü, zmir Dokuz Eylül University School of Engineering Metalurgical and Materials

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER

CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER 1 CONCRETE KIOSKS POSTES PREFABRIQUES EN BETON BETON KÖŞKLER Ground / Sur Terre / Yer Üstü Semi Underground / Semi Enterré / Yarı Gömülü Underground / Souterrain / Yer Altı 2 Introduction / Introduction

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m 12 Artroportaj.qxd 9/13/06 12:15 PM Page 94 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Sanat / Art Ferhan Taylan Erder; Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m Ferhan Taylan

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Sweeping Across The World. Sürüyoruz

Sweeping Across The World. Sürüyoruz Sweeping Across The World Tüm Dünyayı Sürüyoruz The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets tillage tools, rotary tiller tines, and rail sleeper fasteners. Our tillage tools handle all

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES

OUR MAJOR LINES. UL ONAYLI YILDIRIMDAN KORUNMA, TOPRAKLAMA AKSESUAR ve KATKI MALZEMELER UL LISTED, LIGHTNING, GROUNDING PRODUCTS & ACCESSORIES OUR MAJOR LINES UL ONAYLI NEC STANDART fialt MALZEMELER, PANO ve DA ITIM KUTULARI UL LISTED,NEC STANDARD, BREAKERS, SWITCHES, LOAD CENTERS & PANEL BOARDS Wheatland UL ONAYLI D fil / D fis Z GALVAN ZL ÇEL

Detaylı

Herkese aynı kalite, kişiye özel proje...

Herkese aynı kalite, kişiye özel proje... Herkese aynı kalite, kişiye özel proje... Consistent quality, custom solutions... DARBELİ KIRICILAR / IMPACT CRUSHERS Kübik ürün, yüksek ince malzeme oranı, düşük maliyetler... Hepsi darbeli kırıcının

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

Sonuç Raporu. Post Show Report

Sonuç Raporu. Post Show Report 2014 Sonuç Raporu Post Show Report 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-15 16 17 18-19 20 21-24 İçindekiler Index YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL Hakkında About Yapı - Turkeybuild Istanbul Katılımcı Bilgileri

Detaylı