KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,"

Transkript

1

2 KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti ve sürekli e itimi, hizmeti istenilen kalitede yapmak, zaman nda gerçeklefltirmek, ve bu do rultuda yapt m z hizmete; Kalite Yönetim Sisteminin flartlar na uyma ve etkinli inin sürekli iyilefltirilmesini taahhüt ediyoruz.

3

4

5 Safi Yap Sistemleri Deneyimli uzman teknik kadrosu ve modern üretim tesislerinde yapm fl oldu u estetik tasar m ve kaliteli uygulamalar yla, yeni bin y l n geliflen teknolojisini yakal yor y l nda ilk temelleri Rize de at lan firma, 1990 y l nda stanbul a gelmifl ve bugüne dek her geçen gün geliflerek sektördeki yerini güçlendirmifltir y l na dek yerli üretimlerde bulunan firma, 1997 y l nda Avrupa n n alüminyum sektöründe en büyük sistem ve ekstrüzyon firmas olan HUECK (Almanya) ile güçlerini birlefltirerek büyük projelere imza atm flt r. HUECK, sadece Almanya n n de il bütün Avrupa n n sektördeki, en köklü firmas olup, 2002 de HARTMANN da sat n alarak kapasitesini artt rm flt r. SAF YAPI S STEMLER ; stanbul-s.çiftli i de bulunan, 3500 m 2 lik kapal 2500 m 2 lik aç k alanda bulunan tesislerinde, alüminyum, cam ve çeli in üçlü kombinasyonunu bina tasar m n n hizmetine sunmufltur. Safi Construction Systems SAF CONSTRUCTION SYSTEMS with its experienced technical staff and modern production facility is combining advanced technology and aesthetic design in the production and distribution of high quality construction applications in the service of its clients. Founded in 1973 in Rize, Turkey, and moving to Istanbul in 1990, SAF CONSTRUCTION SYSTEMS has strengthened its position in the construction systems field with each passing year. Up to 1996, the company utilized locally produced profiles, but in 1997 SAF CONSTRUCTION SYSTEMS formed an exclusive partnership with the German company HUECK, the largest aluminum system and extrusion firm in Europe. Through the combined success of several of its projects SAF CONSTRUCTION SYSTEMS established a reputation as the sole provider of both high quality HUECK products and excellent service its clients had come to expect. With the acquisition of fellow aluminum firm HARTMANN by HUECK in 2002, SAF CONSTRUCTION SYSTEMS increased its production capacity significantly. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS is the sole distributor of HUECK-HARTMAAN aluminum profile systems in Turkey. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS utilizes the three-part combination of aluminum, glass and steel in the service of construction design. The company s modern facilities can be found in Istanbul-S.Çiftli i and contain 3500m 2 of closed and 2500m 2 of open work space. SAF CONSTRUCTION SYSTEMS is sharing it s enthusiasm and strengthening its position through a wide variety of products and a passion for construction systems and design. 05

6 Firman n bafll ca uygulamalar 1. Alüminyum do rama sistemleri - Pencere do ramalar - Kap do ramalar - Sürme do ramalar - Katlan r sistemler 2. Alüminyum giydirme cephe sistemleri - Kapakl cephe sistemleri - Strüktürel silikon cephe sistemleri - Yar kapakl cephe sistemleri - Modüler(Panel) cephe sistemleri 3. Sa r cephe uygulamalar - Kompozit levha kaplamalar - Alüminyum levha kaplamalar - Siding uygulamalar - Kil esasl kaplamalar( creaton,argeton vs.) - Granit seramik uygulamalar - Kompakt laminat kaplamalar 4. Transparan ( planer) cephe uygulamalar 5. Skyligth uygulamalar - K fl bahçesi - Bina ayd nl klar - Havuz üzeri kaplamalar 6. Çelik konstrüksiyon uygulamalar - Orta ölçekte çelik çat uygulamalar - Sandviç panel kaplamalar - Çelik konstrüksiyon fl kl k uygulamalar Genifl ürün yelpazesiyle, sektördeki yerini gün geçtikçe pekifltiren ve ilk günkü amatör heyacan ndan birfley kaybetmeyen SAF YAPI S STEMLER, duygular n tüm dostlar ve müflterileri ile paylafl yor. Main applications 1. Aluminium frame systems - Window frames - Door frames - Sliding frames - Folding systems 2. Aluminium curtain wall systems - Classical façade system with caps - Structural silicone façade systems - Semi structural façade system - Unitized façade system 3. Blind façade applications - Composite panel cladding - Aluminium cladding - Siding applications - Terracotta cladding( creaton,argeton vs.) - Granite ceramic applications - Compact laminate cladding 4. Transparent ( planer) façade applications 5. Skylight applications - Winter garden - Building illumination - Top covering pool claddings 6. Steel construction applications - Middle criterion steel roof application - Sandwich panel cladding - Steel construction skylight application SAFI CONSTRUCTION SYSTEMS, that is strengthening its place in the sector with wide product variety ; is sharing its emotions with all its friends and clients without losing its amateur excitement of early days. 06

7 flehrin modern yüzü

8

9 Araç ve makina parkuru Firman n üretim kapasitesine göre imalat ve montaj sistemini aksatmayacak bir araç ve makina parkuru mevcut olup, artabilecek ifl kapasitesine göre k sa sürede takviyeler yapma imkan mevcuttur. 1- Araç Parkuru - Kamyonet 2 adet - Personel servis otobüs 1 adet - Personel servis minibüs 4 adet - Binek araç 8 adet 2- Makine Parkuru (Alüminyum) - Cnc iflleme merkezi (elumatec-sbz 130 ) 1 adet - Çift kafa kesim makinas (elumatec-dg 79 ) 1 adet - Çift kafa kesim makinas (elumatec-dg 142 ) 1 adet - Kopya freze makinas (elumatec-kf 178 ) 1 adet - Köfle presi (elumatec-ep 124 ) 2 adet - Otomatik takoz kesme (elumatec-sa 73) 1 adet - Kertme Makinas (elumatec-) 1 adet - Panç makinas 4 adet - Ç ta kesme makinas (elumatec-) 1 adet - Kompoze iflleme merkezi (Holzer ) 1 adet - Kompoze köfle kertme presler 2 adet - Yatar daire testere 2 adet - Tranjer 6 adet - Her türlü haval ve elk. matkaplar min 50 adet - Her türlü el aletleri min 50 adet 3- Makine Parkuru ( Cam flleme ) - Cam panalleme (bonding ) makinalar 2 tak m - Çift cam tamir ve bak m tesisi makinalar 2 tak m 4- Makine Parkuru ( Çelik flleme ) - Kesim makinalar 4 tak m - Kaynak makinalar 6 tak m - Argon kaynak makinalar 2 tak m - Tafllama makinalar 3 tak m 5- Montaj Makine Parkuru - Her türlü matkap,s kma ve delme makinalar min 30 adet - Cam montaj için elektrikli cam vantusu (800 kg) 2 adet - Hareketli iskele sistemleri 2 adet - fl iskelesi min 5000 m 2 Vehicle and machine equipment Our task is to meet the needs of our clients. In order to provide excellent service and the timely production and assembly of our products, we maintain the following vehicles and specialized machinery. Our equipment enables us to provide prompt and professional service and fulfill our clients orders, even on short notice. 1- Vehicle - Van 3 pieces - Personnel service bus 2 piece - Personnel service mini bus. 4 pieces - Car 10 pieces 2- Machine Equipment ( Aluminium) - Cnc processing center (elumatec-sbz 130 ) 2 piece - Cutting machine (elumatec-dg 79 ) 2 piece - Cutting machine (elumatec-dg 142 ) 1 piece - Copy milling machine (elumatec-kf 178 ) 1 piece - Corner press (elumatec-ep 124 ) 3 pieces - Automatic wedge cutting (elumatec-sa 73) 2 piece - Notching machine (elumatec-) 2 piece - Slitting machine 4 pieces - Bead cutting machine (elumatec-) 1 piece - Composite processing machine (Holzer ) 1 piece - Composite processing machine (Striebig) 1 piece - Composite corner cutting press 2 pieces - Horizontal circle saw 3 pieces - Tranjer. 6 pieces - All types of drills min 100 pieces - All types of hand equipments. min 100 pieces 3- Machine Equipment ( Glass Processing) - Glass bonding machines. 2 sets - Double glass repair and care institution machine 2 sets 4- Machine Equipment ( Steel Processing) - Cutting machines 4 sets - Welding machines 6 sets - Argon welding machines 2 sets - Sanding machines 3 sets 5- Assembling Machine Course - All types of drills squeeze and puncturing mach. min 30 pieces - Suction cup for glass assembling (800 kg) 2 pieces - Moving scaffolding systems 2 pieces - Scaffolding min 5000 m2 09

10

11 dari ve teknik yap Firma,deneyimli teknik ve idari kadrosuyla, sizlere en uygun hizmet vermeyi hedeflemektedir. Oluflturulan kurumsal yap içerisindeki çekirdek kadro al nabilecek yeni ifllerle k sa sürede takviye edilebilmekte olup ifllerin aksamas na mahal verilmemektedir. KURUMSAL YAPI 1-Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulu Baflkan - Yönetim Kurulu 2- Genel Müdür 3- Pazarlama Grubu - Pazarlama 4- Teklif ve Proje Grubu - Teklif - Proje 5- malat Projesi Grubu - Uygulama projesi 6- malat Grubu (Fabrika) - malat müdürü - Kalite kontrol - Atölye flefi - Usta ( imalat-fabrika) - Kalfa ( imalat-fabrika) - Yard mc (imalat-fabrika ) 7- Sat nalma - Lojistik - Sat nalma - fioför 8- fiantiye Grubu - fiantiyeler Müdürü - fiantiye flefi. - Formen - Usta ( montaj-flantiye) - Kalfa( montaj-flantiye) - Yard mc ( montaj-flantiye) 9- Muhasebe - dari personel 10- Finans - dari personel Administrative and technical structure With its experienced technical and administrative staff, our company aims to provide you with the most appropriate and timely service. Our associative structure enables us to take on new projects while avoiding delays in the completion of current ones. ASSOCIATIVE STRUCTURE 1- Administration Committee - Chairman - Management committee 2- General Director -Vice president 3- Marketing Group - Marketing 4- Quotation And Project Group - Quotation - Project. 5- Production Project Group - Application project. 6-Production Group (Factory) - Production manager - Quality control. - Atelier chief - Master workman ( production-factory). - Experienced workman(production-factory). - Assistant (production-factory) 7- Purchase Logistics - Purchase. - Drivers 8- Construction Site Group - Construction sites manager - Site chief - Foreman - Master workman ( assembling-site) - Experienced workman ( assembling-site) - Assistant ( assembling-site) 9- Accounting - Administrative personel 10- F nance - Administrative personel 11

12

13 Düfley Profil (Mullion) HUECK 1.0 KF 50 Hueck 1.0 KF 50 Klasik Kapakl Cephe Hueck 1.0 KF 50 Classical Façade System With Caps Kondens kanal (Condensation canal) ç cam fitili (EPDM internal glazing gasket) sistemlersystems Boflluk profili (Spacer profile) D fl cam fitili (EPDM external glazing gasket) Kapak fitili (Cover gasket) Kapak profili (Cover profile) Bask profili (Pressure profile) Yatay profil (Transom) Köpük (Foam) Teknik Özellikler - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Düfley profil derinlikleri 76,5-103,5-136,5-166 mm dir. - Kontrollü drenaj kanallar ve yatay profilin esneme pay vard r. - Serinin tavan ve yere ba lanmas için ek profiller mevcuttur. Technical specifications - Thermal insulation is in line with frame material group 1 according to standard DIN Vertical profile depths are 76,5-103,5-136,5-166 mm. - Controlled drainage canals. Bending space for horizontal bearer - Fixation profile for the connection of the façade through ceiling and floor. 13

14 USO CENTRE STANBUL

15 HILTON / KAYSER 1.0 KF 50 Hueck 1.0 KF 50 klasik kapakl cephe sisteminde; talebe göre say s z farkl geometrik form oluflturulabilir. Düfley-yatay cephe ve e imli çat larda modern bir uygulama seçene i sunar. Profil eni 50 mm dir. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. 1.0 KF 50 According to demands, numerous types of geometric shapes can be formed with the Hueck 1.0 KF 50 Classical façade system with caps. A modern application alternative is presented. With vertical-horizontal facade and sloping roof application alternatives. Vertical profile elevation depths is 50 mm. Hidden opening sash system applied. 15

16

17 Düfley profil (Mullion) HUECK GF 60 Hueck GF 60 Strüktürel Silikon Giydirme Cephe Hueck GF 60 Structural Glazing Curtain Wall EPDM Merkez fitil (EPDM Central seal) sistemlersystems EPDM D fl fitil (EPDM External gasket seal ) EPDM Fitil (EPDM Distance gasket) Yatay profil (Transom) Kaset profili (Holder profile) Cam ç tas (Adapter profile) EPDM Fitil (EPDM Second seal Reception gasket) Teknik Özellikler - Strüktürel cephe sistemi Z raporuna göre müsadelidir. - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 2.1 e kay tl d r. - Standartlar dahilindeki maksimum modül ölçüleri 1,5 x 2,5 m dir. - Düfley profil derinlikleri 85 ve 114,5 mm dir. Technical specifications - Permissible according to Z report - Registered to heat insulation group 1, in accordance with DIN Within the scope of standards; max dimension is 1,5 x 2,5 m - Vertical profile depths of 80 and 114,5 mm 17

18 KONLAS KONYA

19 T.A.V. ADNAN MENDERES HAVAALANI / ZM R GF 60 Hueck GF 60 strüktürel silikon giydirme cephe sistemi; d fl cephede 10 mm fuga görüntüsüyle mimari taleplere estetik bir seçenek sa lamaktad r. Profil eni 60 mm dir. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. SARKUYSAN CENTRE / STANBUL GF 60 Hueck F 60 structural silicone façade system provides an aesthetic alternative to architectural demands, with its 10 mm joint view on external elevation. Profile elevation is 60 mm. Hidden opening sash system applied. 19

20 A AO LU - MY WORLD ANDROMEDA STANBUL ELTES GÜNEfi / STANBUL

21 HUECK 1.0 VF 50 Hueck 1.0 VF 50/60 Is yal t ml cephe tasar m Düfley-yatay tafl y c l, boflluk porfilli cephe Küçük yatay profil Façade design thermally insulated Mullion-transom façade with spacer profiles inlet transom Hueck 1.0 VF 50 Klasik Kapakl Cephe Hueck 1.0 VF 50 Classical Façade System With Caps sistemlersystems Hueck 1.0 VF 50 Skylight Ifl kl k pencereleri Ek eleman Skylight windows Supplementary element flush Hueck 1.0 VF 50 RR Yatay-yatay profilli cephe tasar m Is yal t ml Transom - transom façade design Thermally insulated Teknik Özellikler - DIN 4108 standard na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Düfley profil derinlikleri 76,5-103,5-136,5-166,5-196 mm dir. - Kontrollü drenaj kanallar ve yatay profilin esneme pay vard r. - Serinin tavan ve yere ba lanmas için ek profiller mevcuttur. Technical specifications - Thermal insulation is in the line with frame material group 1 according to DIN Vertical profile depths are 76,5-103,5-136, mm. - Controlled drainage canals. Bending space for horizontal bearer - Fixation profiles for the connection of the façade through ceiling and floor. 21

22 METRO KONTROL MERKEZ STANBUL

23 T.A.V. ESENBO A HAVAALANI / ANKARA 1.0 VF 50 Hueck 1.0 VF 50 sistemi düfley-yatay tafl y c l konstrüksiyonu ile çok çeflitli say da profil ve özel tasar m profiler aras ndan seçim olana sa lanmaktad r. Böylece yarat c l n limiti yoktur. Eflsiz kalitedeki düfley cephe, kubbe ve e imli çat lar, modern bir görünüm oluflturur. Profil eni 50 mm dir. 60 mm lik opsiyonu da mevcuttur. Gizli aç l r kanat sistemi uygulanmaktad r. 1.0 VF 50 The Hueck 1.0 VF 50 façade system with its mullion-transom construction enables one to choose from a number of variants and special design profiles. There are no limits to creativity. Vertical façades, domes and sloping roofs of unique quality are presented with modernity and extravagance. The profile elevation width is 50 mm with an available 60 mm option. Hidden opening sash system is applied. 23

24 BANK ASYA STANBUL

25 HUECK Yar kapakl Hueck Yar Kapakl Cephe Hueck Semi Structural Facade sistemlersystems (Spacer Profile) Hueck Yar kapakl Cephe D fl görünüflte yatay ya da düfley olmak üzere tercih edilen akslardan birinde kapak di erinde 10 mm lik derz görünümü sa lar. Cephe cam özel cam ç tas vas tas yla düfley tafl y c ya ba land bu sistemde, yüksek yap larda dahil olmak üzere güvenli kullan m olana na sahip olunmaktad r. Teknik Özellikler - Sistem olarak Hueck 1.0 VF 50 kapakl cephe sistemi ile benzer olup, di er do rama serileri ile uyumluluk göstermektedir. Hueck Semi Structural Facade On the exterior elevation, on horizantal or vertical axess, demanding on the request, cap and 10 mm gap view is provided. In this system, chere the facade glazing with special glass bead is connected to the vertical bearer, safety is obtained. Technical specifications - As a system, it is similar with Hueck VF 50 classical facade system with caps; and compatible with all window and door systems. 25

26

27 SERIES 1.0 IF Hueck 1.0 IF Pencere ve 1.0 kap sistemleri Hueck 1.0 IF Window & 1.0 Door systems sistemlersystems Hueck 1.0 IF Is yal t ml pencere profili Window construction made of thermally insulated profiles Hueck 1.0 Door Is yal t ml kap profili Door construction made of thermally insulated profiles Teknik Özellikler - DIN 4108 standartlar na göre s yal t m grubu 1 e kay tl d r. - Kalite yönetim sisteminde DIN EN ISO 9001 e kay tl d r. - Kasa profil derinli i 77 mm dir. - Is yal t m özel köpük ve yal t m profillerinden oluflmaktad r. Teknik Özellikler - Kasa ve kanat profil derinlikleri 72 mm dir. - nce görünümlü profil ve çeflitli yüksekliklerde etek profili seçenekleri vard r. - Kalite yönetim sistemi DIN EN ISO 9001 e ky tl d r. - S kça rastlanan tüm eksesuarlar n, anti panik fonksiyonlar ve güvenlik ekipmanlar n n kullan m için uygundur. Technical specifications - Thermal insulation in the line with frame material group 1 according to DIN Register to quality management system DIN EN ISO Depth of the frame profile is 77 mm. - Heat insulation is provided by special foam and insulation profiles. Technical specifications - Frame and sash profile depth 72 mm. - Narrow elevation width and variable bottom rail heights are available. - Registered to quality management system DIN EN ISO All common fitting variants, anti-panic functions and security equipments. 27

28 EGS BUSINESS CENTRE STANBUL

29 AK PART GENEL MERKEZ / ANKARA Hueck 1.0 IF HUECK 1.0 IF; Kanat profili, özel bir sabit pencere profilinin arkas nda yer al r ve tamamen gizlidir. Böylece sabit ve aç l r modüllerdeki do rama kal nl d flar dan bak ld nda ayn görülür. Kanatta cam montaj d flar dan alüminyum z vana tak larak yap l r. Sabit do raman n yan s ra tek-çift eksen ve vasistas aç l r kanat seçenekleri mevcuttur. Hueck 1.0 IF Series Hueck 1.0 IF windows combine the approved technique of system 1.0 with special optics. The window sash lies covered behind a special fixed frame with high stop web and allows a remaining elevation width between the fixed area and sash. Glazing is done at the sash from external with an aluminium mortise strip. Side-hung, turn-tilt-and bottom-hung windows as well as fixed parts are available as opening types. Hueck 1.0 Door Alüminyum kap sistemi Hueck 1.0 Door, tasar m özgürlü ünün temellerini ortaya sermektedir. Tek, çift kanat kap lar, içe-d fla aç l r, çarpma kap, kontür kap lar. Eksiksiz dizayn ve mükemmel teknik için say s z extralarla donat labilir. Tüm modüler sistem serileri ile uyumludur. Hueck 1.0 Door The aluminium door system 1.0 lays the foundation for freedom in planning. Single and double sash doors, opening in or out, swing doors or contour doors can be equipped with numerous extras for completed design and perfect technique. Compatible with all modular system series. 29

30 ACCESS TOWER FRANKFURT

31 Panel Sistem Özel konstrüksiyon panel sistem Special construction unitized system sistemlersystems Tip A Type A Tip B Type B Panel Sistem K sa sürede montaj ve büyük ölçüde iflin fabrikasyon aflamas nda tamamlanmas, bu sistemin bafll ca belirleyicileridir. fiantiyede daha az ekip ve daha az gerekli kullan m alan ile iskele kurmaks z n montaj yapabilmeyi sa lar. Unitized System Short assembly times and a high degree of prefabrication are the defining elements of this facade system fewer staff and less space required on site, besides enables assembly without scaffolding. Teknik Özellikler - Di er tüm Hueck sistemleri ile entegre olabilmektedir. - Onaylanm fl geçirimsizlik özelli ine sahiptir. Technical specifications - Integration of existing Hueck series - Safety due to approved sealing systems 31

32

33 HUECK Lambda sistemlersystems Lambda 57 S Lambda 65 M Lambda 77 L Hueck 2.1 sürme Hueck lifting-sliding 2.1 Is yal t ml pencere ve kap profili Lifting-sliding door construction made of thermally insulated profiles Lambda 77 XL Lambda Lambda serisinde farkl projelerin s l gereksinimlerine göre 4 farkl alternatif sunulmaktad r. Bunun yan s ra, lambda sistemindeki köfle ba lant lar ve aksesuarlar n büyük ço unlu u di er seriler ile uyumludur. Profil derinlikileri 77, 65 ve 57 mm fleklinde çeflitlilik göstermektedir. Hueck 2.1 sürme Genifl cam alan ve genifl aç kl ile Hueck 2.1 sürme, ferah yaflam alanlar n n dizayn için uygundur. yi havalarda do a ile bütünleflmeyi sa larken kötü havalarda tam izolasyon sa lar. Profil derinli i sayesinde günefl fl nlar n n mekana direkt olarak girmesini sa lar. Lambda I in the Lambda system four different alternatives are presented of the selection according to thermal a requirements of different projects. More over in lambda system many of the fittings, corner connections and extensive range of accessories are the some type and compatible to other series. Profiles depths are variable as 77, 65 and 57 mm. lifting-sliding 2.1 Due to their large glass surfaces and at the same time wide passage openings the sliding- and lifting-sliding doors of the series 2.1 allow an ample living space design. In nice weather they provide unhindered access to nature through the wide opening, in bad weather they protect steadily and thermally insulated, but let, due to their low profile depths, daylight shine into the room unhampered. 33

34

35 Kompozit Panel (Composite Panel) Düfley Hareketli Mekanizma (Vertical Moving Mechanism) Ba lant Profili (Connection Profile) EPDM Fitil (EPDM gasket) Kompozit Panel Ba lant Profili (Connection Profile) Kompozit Panel (Composite Panel) Düfley Hareketli Mekanizma (Vertical Moving Mechanism) Çelik Dübel (Steel Anchor) Ankraj (Anchorage) sistemlersystems Is zolasyonu (Heat Insulation) Çelik Dübel (Steel Anchor) Saplama Vidas (Bolt) Düfley Tafl y c (Vertical Bearer) Ankraj (Anchorage) Is zolasyonu (Heat Insulation) Kompozit panel kaplama Binalar n iç d fl cephelerinde ve çat kaplama uygulamalar nda kullan lan kompozit panel, mükemmel pürüssüzlük, mükemmel renk uyumu, rijitlik, ifllenebilirlik, çarp flma ve yang n dayan m gibi, çeflitli özellikleri ile birlikte, farkl renk ve seçenekleri sunan bir yap malzemesidir. Composite Panel Cladding Panel, which is used on interior-exterior facade and roof cladding applications, has many special features excellent smoothness, excellent color harmony, rigidity, processiblty, impact and fire resistance. Besides, it presents various color alternatives. Teknik Özellikler - Panel kal nl 3,4 ve 6 mm - Panel boyutlar (Mitsubishi Alpolic için) Genifllik ; 865 mm, 1270 mm ve 1575 mm Boy maximum 7200 mm - Alt konstrüksiyon seçenekleri; aluminyum, çelik ve giydirme cephe içi Technical specifications - Panel thickness, 3,4 and 6 mm - Panel dimensions (for Mitsubishi Alpolic) Width: 865 mm, 1270 mm and 1575 mm Length: max mm - Sub-Construction alternatives, aluminum, steel and inside the curtain wall. 35

36

37 Planer Cephe Planer Cephe Sistemi Planer Façade System sistemlersystems Planer cephe sistemi Planer cephe sistemlerinde; kesintisiz cam görüntüsü ve paslanmaz çelik elemanlar ile estetik ve farkl bir mimari görünüfl elde edilebilir. Arka tafl y c sistem olarak farkl seçeneklerde mevcuttur. Yatay ve dikey derzlerde UV dayan kl silikon ile s zd rmazl k sa lan r. Planar curtain wall system In planar façade system, aesthetic and different architectural view is obtained with continuous glass image and stainless steel elements. There are variant alternatives of bearer construction. Water and air passage is prevented on vertical and horizontal joints. Teknik Özellikler - Tutamaklar paslanmaz çelik - Fugalarda iste e ba l olarak Dow corning toz tutmayan silikon kullan l r - Tek cam ya da çift cam olarak uygulama yap labilmektedir. Technical specifications - Stainless steel - Dow corning silicone in used between the gaps regarding to request - Single and double glass application alternatives 37

38

39 Düfley alt konstrüksiyona adapte sistem Adaptive system on vert cal subcontruction Terracotta Terracotta cephe sistemi Terracotta facade system sistemlersystems Yatay alt konstrüksiyona adapte sistem Adaptive system on horizantal subcontruction Terracotta cephe sistemi Terracota giydirme cephe sistemi; do al malzemeler ve kilden üretilir. Zengin renk seçenekleri ile cephelerde say s z mimari tasar mlara imkan verir. Terracotta plakalar özel ba lant larla alt konstrüksiyona monte edilir. Teknik Özellikler - Çeflitli renk ve ebat seçenekleri - Depereme karfl kilitlenme sistemi - Gizli montaj - Hafif sistem (28-30 kg/m 2 ) - Hava sirkülasyonu, buhar geçifli, s izolasyonu ve ya mura karfl etkili koruma Terracotta facade system Terracotta is made of natural materials and clay. Enables numerous architectural designs on façade with its rich color alternatives. Tile plates are attachead by special fasteners to a sub-contracture. Technical specifications - Color and size alternatives. - Lock system against earthquake. - Hidden assembly. - Light system (28-30 kg/m 2 ) - Air circulation, vapor passage, heat insulation and impact rain protection. 39

40

41 Granit Granit-Seramik Granite-Ceramic sistemlersystems Granit Granit giydirme cephe sisteminde; s izolasyonu sa land ktan sonra, tafl y c sistem alüminyum konstrüksiyon ile birlikte uygulan r. Cephede kullan lan seramik veya granit, klipsli ya da kanall sistemle tafl y c konstrüksiyona ba lan r Teknik Özellikler - Is l de iflimlere dayan kl d r. - Çatlamaya karfl mukavimdir. - UV fl nlar na karfl renk ve parlakl k de iflimi görülmez. - Farkl ebat ve renk seçenekleri vard r. Granite After thermal insulation is obtained in the system, construction is applied with aluminium profiles. Granite and ceramic, which is used on the façade, is attached to the bearer construction by clip or canal system. Technical specifications - Resistant to heat change. - Durable against cracking. - Color and brightness is stable against UV waves. - Various color and size alternatives. 41

42 AK PART GENEL MERKEZ ANKARA

43 Foto raflar Ak Parti Genel Merkezi HUECK 1.0 IF Pencere Sistemi Ak Parti Head Office Hueck 1.0 IF Window System 43

44 ASYA F NANS STANBUL

45 Foto raflar Bank Asya Hueck VF 50 Klasik kapakl Cephe Asya Finans Hueck VF 50 Classical Facade System With Caps 45

46 referanslarreferances 46

47 fi N ADI YAPILIfi TAR H YER fi N ADI YAPILIfi TAR H YER ELTES GÜNEfi BELAYA DACHA ALIfiVER fi MERKEZ BANK ASYA GENEL MÜDÜRLÜK B NASI TAV ESENBO A HAVAL MANI ADNAN MENDERES HAVAL MANI A AO LU MY WORLD AK PART GENEL MERKEZ B NASI ARTER NfiAAT K TELL ALIfiVER fi MERKEZ KÖPRÜLÜ OTO BMW MOB LYA SHOWROOM PROJES B RLEfi M NfiAAT fi MERKEZ PROJELER K PA ALIfiVER fi MERKEZ AHMET POYRAZ fi MERKEZ KONLAS Afi. KÖfiEKAYALAR ÜNKAR NAKL YAT SARKUYSAN fi MERKEZ SPORIUM SPOR MERKEZ TEKB R G Y M MERTSA B NASI D G MAX 2 H LTON OTEL KONLAS Afi. TOSUNO LU MOB LYA IMMO D G MAX ADESE HOLDING MEDAfi ALPEREN TEKST L TOPRAK NfiAAT YÜCEL BORU SAMANDIRA BELED YES ALMER OTEL M TAfi-BAYRAMPAfiA SW FT JEANS GÖKKUfiA I KOLEJ ÇAVUfiBAfiI BELED YES ROMTAfi M TAfi-ÜMRAN YE ASF OTOMOT V EGS BUSINES PARK Y MPAfi-YOZGAT Y MPAfi-MALATYA AYTAÇ A.fi. EMN YET GIDA D YARBAKIR fi MERKEZ CEZAYPOYRAZ fi MERKEZ POYRAZ fi MERKEZ ÜMRAN MERKEZ POL KL N YAMATA YATIRIM A.fi. SANAT MATBAACILIK STANBUL MOSKOVA ÜMRAN YE/ ST. ANKARA ZM R KOZYATA I/ ST. ANKARA STANBUL KONYA STANBUL ZM R ÜMRAN YE/ ST. KONYA KONYA STANBUL STANBUL STANBUL / BOSTANCI STANBUL / FAT H ROMANYA CEZAY R KAYSER KONYA KONYA KONYA CEZAY R KONYA KONYA STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL KAYSER STANBUL BEYL KDÜZÜ / ST. BAHEÇEL EVLER / ST. STANBUL ROMANYA STANBUL STANBUL STANBUL YOZGAT MALATYA ZM R STANBUL D YARBAKIR KAVACIK / STANBUL ÜMRAN YE/ ST. ÜMRAN YE/ ST. SALEKHARD / RUSYA STANBUL Y MPAfi OTEL DEM R GRUP AL BAYRAMO LU DEN Z NAKL YAT Y MPAfi-MARAfi Y MPAfi-GAZ ANTEP METRO NfiAAT MEMORIAL HOSPITAL KESTEL NfiAAT YÜNSA USO CENTER Y MPAfi-ESK fieh R Y MPAfi-ANKARA GDAfi GDAfi SARUHAN NfiAAT SARMAfiIK MAK NE NEG fi-akbulut ATLAS HALI DO AN YILDIZ YAZAK SA ÜLKER HASIRCILAR fi MERKEZ P LSA ADAPAZARI TES SLER MERVE fi MERKEZ ST KBAL KANEPE GENEL MÜD. BAYRAKTAR fi MERKEZ B RLEfi M fi MERKEZ M LL OL MP YAT EV TOYOTASA HASTANES ÖZCAN SABANCI L SES METRO DER ANTALYA TARIM A.fi. GEZER TERL K FABR KASI ROM MADEN YA FABR KASI KARADEN Z ÖRME ÖZEL ASFA L SES AMER KAN L SES EK Nfi. AMER KAN L SES KAPALI SPOR SALONU BARSAN GÜMRÜKLEME GENEL MÜDÜRLÜ Ü CENG Z BOSTAN fi MERKEZ DARÜfifiAFAKA CEM YET fi MERKEZ GÜRSOYLAR OTEL HALK BANKASI BÜRO B NASI SABANCI KIZ YURDU ATR fi MERKEZ BANKALAR fi MERKEZ ORTADO U fi MERKEZ EKfi O LU fi MERKEZ AKSANAT MERKEZ KAHRAMANMARAfi TÜRKMEN STAN EYÜP / STANBUL BOSTANCI / STANBUL KAHRAMANMARAfi GAZ ANTEP TAKS M / STANBUL KASIMPAfiA / STANBUL KÜÇÜKBAKKALKÖY / ST. ÇERKEZKÖY MASLAK / STANBUL ESK fieh R ANKARA ÜMRAN YE/ ST. AL BEYKÖY / STANBUL ÇORLU GEBZE HADIMKÖY/ ST. K TELL / ST. K TELL / ST. ADAPAZARI GEBZE HARAM DERE/ ST. ADAPAZARI ÜMRAN YE/ ST. KAYSER ÇAMLICA / STANBUL ZM T ATAKÖY / STANBUL ADAPAZARI KARTAL / STANBUL MENEMEN / ZM R ANTALYA HADIMKÖY/ ST. Ç L / ZM R YEN BOSNA / STANBUL ÇAMLICA / STANBUL BA LARBAfiI / ST. BA LARBAfiI / ST. fi fil / STANBUL BA LARBAfiI / STANBUL KIZILAY / ANKARA ANTALYA KIZILAY / ANKARA N DE fi fil / STANBUL KARAKÖY / STANBUL fi fil / STANBUL KARAKÖY / STANBUL BEYO LU/ ST.

48 w w w. s a f i. c o m. t r

aluminium systems Belongs to Belongs to

aluminium systems Belongs to Belongs to aluminium systems Amanos... çözümler, Amanos... çözümler, mimari mimari içindeki içindeki yaşamınızın yaşamınızın architectural architectural solutions solutions forming forming our our lives, lives, Amanos...

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

SG5 SG50 K PICTURE PIECE N0 MALZEME MATERIAL EPDM DESCRIPTION Gizli Kanat Fitili Interior Overlap Gasket PAKET PACKET 290 m/pk EPDM Interior Overlap Gasket 800 m/pk EPDM Rabbet Gasket for Frame profile

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS

BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS BÖLME DUVAR S STEMLER PARTITION WALLS Aspen Yap ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak, Murat fl Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 STANBUL Tel:

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Ürün Bilgileri. Tech. Information. 03.2010/Web Schüco AWS 70.HI 2-12. Material Aluminium Type of construction Thermally insulated Windows

Ürün Bilgileri. Tech. Information. 03.2010/Web Schüco AWS 70.HI 2-12. Material Aluminium Type of construction Thermally insulated Windows Schüco Window AWS 70.HI Schüco AWS 70.HI pencereler, özel tasarım ihtiyaçları için kapsamlı çözümler sunar. Pahlanmış dış köşeleri ile Design Contour RL (Konut Serisi), yenileme projelerinde kullanım veya

Detaylı

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr Bizden Sektöre adım attığı günden itibaren geniş ürün yelpazesi, profesyonel kadrosu, yüksek standartlarda üretim kabiliyetiyle güvenilir bir firma olmayı kabul etmiştir. Mimarların yaratıcılık ve tecrübe

Detaylı

Özellikler ve yararlar

Özellikler ve yararlar : Yapısal Cam Cepheler Yapısal cam varyasyonu şeklindeki yeni ısıl bariyerli cephe sistemi (Çubuk Çerçeve Konstrüksiyon) giydirme cephelemeye yönelik yüksek değerli mimari çözümler temin edebilir. Açma

Detaylı

The ALPOSS Group of companies is a major indutrial complex that provides added value to raw materials.

The ALPOSS Group of companies is a major indutrial complex that provides added value to raw materials. - kompleksidir. ALPOSS is located in the region of Marmara and the Aegean region of Turkey, and began the servicing the aluminium industry since 1994. The mission of the company is to provide quality service

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 2016 yılında kurulmuştur. Firma ortakları 1995 yılından itibaren sektörde faaliyet göstermektedir. 2016 yılında ise markası altında NBR (Akrilonitril-Butadien) kauçuk karışım esaslı

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

FACADE SYSTEM. www.amanosmetal.com

FACADE SYSTEM. www.amanosmetal.com FCA KAYRA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:4/E 34197 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye T : +90 212 452 00 pbx F : +90 212 54 31 31 Çağlayan Mağaza: T : +90 212 219

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS Sürme Sistem Sliding System TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG LS 4000 Sürme Sistem Sliding System LS 4000 Sürme Sistem Sliding System - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 FİTİLLER GASKETS - 05 KÖŞE PROFİLLERİ

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

2012/1. sistem ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE ALUMINIUM FASADE АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ. e.d dizayn danışmanlık

2012/1. sistem ALÜMİNYUM GİYDİRME CEPHE ALUMINIUM FASADE АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ. e.d dizayn danışmanlık 2012/1 sistem A ALÜMİNYUM İYDİRME EPHE ALUMINIUM FASADE АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ e.d dizayn danışmanlık ALÜMiNYUM iydirme EPHE ALUMINIUM FAADE K M ALÜMiNYUM iydirme EPHE ALUMINIUM FAADE K M A Sistem A : Alüminyum

Detaylı

Sistem 100 fis Teknik

Sistem 100 fis Teknik Monoblok Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 100 Monoblok Bölme Duvar Sistemi Monoblok Partition Wall System 40.0 54.5 40.0 70.0 73.5 11.0 TAVAN BİRLEŞİM DETAYI 4.0 DOLU MODÜL

Detaylı

INTERIOR SYSTEM. www.amanosmetal.com

INTERIOR SYSTEM. www.amanosmetal.com IDA 48 KAYRA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:4/E 34197 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye T : +90 212 452 00 50 pbx F : +90 212 654 31 31 Çağlayan Mağaza: T : +90 212

Detaylı

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com

pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com pvc & aluminium profile processing machines www.titizmak.com Hakkımızda / About Us / İnsanlara hizmet anlayışını, Kalite ve Güvenilirliği kendine ilke edinen firmamız 1973 yılında Ahşap ve Alüminyum İşleme

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr

konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr konfor ve kalite bir arada... Comfort and quality together... teknik katalog technical catalogue www.win-er.com.tr ER 0 serisi ER 0 series Teknik özellikler Technical specifications +0, + ara boþluk çift

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG AS EF50. Klipsli Silikon Cephe Clip On Silicone Facade

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG AS EF50. Klipsli Silikon Cephe Clip On Silicone Facade TEKNiK KTLOG TECHNICL CTLOG S EF Klipsli Silikon Cephe Clip On Silicone Facade S EF Klipsli Clip On S Silikon Silicone Cephe EF Facade - 01 / 06 PROFİL KESİT DETYLRI PROFILE DETIL DRWINGS - 07 FİTİLLER

Detaylı

Technical Catalogue / Teknik Katalog

Technical Catalogue / Teknik Katalog Technical Catalogue / Teknik Katalog Architectural Systems / Mimari Sistemleri Important Notes / Önemli Notlar: - Weights of profiles in this catalogue are theoretically calculated / Katalogta yer alan

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM

SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM SL38T YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ THERMAL SLIDING SYSTEM HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli

Detaylı

WINDOW SYSTEMS.

WINDOW SYSTEMS. WA WINDOW SYSTEMS KAYRA METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Merkez: Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:4/E 34197 Bahçelievler - İstanbul / Türkiye T : +90 2 452 00 50 pbx F : +90 2 654 31 31 Çağlayan Mağaza: T

Detaylı

AYDE Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue.

AYDE Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue. AYDE 2016 Alüminyum Profil Kataloğu 2016 Aluminium Profiles Catalogue HAKKIMIZDA ABOUT US 1997 yılında kurulan AYDE ALÜMİNYUM İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi nde kurulu 6.500 m 2 lik fabrika sahasında

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Özellikler ve yararlar:

Özellikler ve yararlar: Schüco Kapı ADS 75.SI Yüksek yalıtımlı Schüco Kapı ADS 75.SI (Süper Yalıtımlı) mükemmel yalıtım değerleri sunar ve bu yüzden enerji yönetimi ve mimari yapı açısından en kapsamlı gereksinimlere sahip binalara

Detaylı

HIGH ACCURACY comes with HARMONY & BALANCE CWA50SG. CEPHE SİSTEMİ (Strüktürel) CURTAIN WALL SYSTEM (Structural)

HIGH ACCURACY comes with HARMONY & BALANCE CWA50SG. CEPHE SİSTEMİ (Strüktürel) CURTAIN WALL SYSTEM (Structural) HIGH ACCUACY comes with HAMONY & BALANCE CWA50SG CEPHE SİSTEMİ (Strüktürel) CUTAIN WALL SYSTEM (Structural) CWA50-SG CEPHE SİSTEMİ CWA50-SG 0.0.0 İÇİNDEKİLE CONTENTS A A GENEL BİLGİLE GENEAL INFOMATION

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters

ORKİDE ORCHID. Servis Reyonu / Serve Over Counters ORKİDE ORCHID ORKİDE ORCHID Servis Reyonu / Serve Over Counters Şarküteri, et, balık ve çeşitli paketlenmiş ürünlerin teşhiri için tasarlanmış olan Orkide modeli; geniş paslanmaz teşhir alanı, zengin renk

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite

arapca.FH11 3/29/11 3:31 PM Page 2 C M Y CM MY CY CMY K A GGD GGD GGD Composite 160-1000A GGD GGD GGD GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay kapl d r. * Standart düz boyu

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

g de door des d i oor n sign

g de door des d i oor n sign door des d i oor g de n sign www.kavasogullari.com.tr Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

teknik katalog technical catalogue www.karpen.com.tr PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz...

teknik katalog technical catalogue www.karpen.com.tr PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz... Türkiye ve Dünya İçin Üretiyoruz... We Produce for Turkey and the World... PVC KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ PVC DOOR & WINDOW SYSTEMS www.karpen.com.tr teknik katalog technical catalogue Sektörün önde gelen

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

ADWCO 10. Türkçe English

ADWCO 10. Türkçe English ADWCO 10 Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

ADW10. Türkçe English

ADW10. Türkçe English ADW10 Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif ince

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri

Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Alüminyum Giydirme Cephe Alüminyum ve Pvc Doğrama Sistemleri Adres : Kuzey Mah. Ağadere Cad. Okutanlar İş Mrkz. Kat:3 No:40 Körfez/KOCAELİ Tel /Fax : 0262 527 00 97 Gsm :0542 542 43 97 info@ozancephe.com

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES

NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO SERIES NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/1 NEO NEO SERİSİ MONTAJ TALİMATI NEO SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION NEO ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 0 SAYFA 68/2 NEO MODÜLER PANO MONTAJ

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

S4000 YALITIMLI KALDIR-SÜR SÜRME SİSTEM

S4000 YALITIMLI KALDIR-SÜR SÜRME SİSTEM YALITIMLI KALDIR-SÜR SÜRME SİSTEM AS-110 2,765 kg/m 39. 111103 111103 55.8 135.3 58 111210 111228 79.8 98.8 2,20 kg/m 2 AS-111 2,365 kg/m 111227 27.2 111212 55.8 36.8 129.2 68.3 58.1 56.5 AS-150 0,651

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy For Rent - Store 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Room / Division : 2 Open Area (m²) : 1000 Indoor/Covered

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

PLAST'INOX. Türkçe English

PLAST'INOX. Türkçe English PLAST'INOX Türkçe English 2013 PASLANMAZ CELIK ILE YAPILAN BUILDING WITH STAINLESS STEEL EXPO INOX uzun süredir paslanmaz çelik sektöründe yer alan lider bir firmadır. Müşterilerimizden gelen her teklif

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

door design door design

door design door design door design door design Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF üzerine hybrid doğal görünümlü

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ

INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ 06 36 44 48 INDEX ROLLING ROOF PLUS WIND SCREEN AÇILIR CAM TAVAN PERGOLA SİSTEMİ Herşey GÜVENLE Başlar ROLLING ROOF PLUS ROLLING ROOF PLUS Her mekânda uygulanabilecek, patentli ürünümüz Rolling Roof Plus,

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı