3-) Komiserin bulundurulmasını teminen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ne başvuruda bulunulmasına,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3-) Komiserin bulundurulmasını teminen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ne başvuruda bulunulmasına,"

Transkript

1 H A T E K S HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 378 KARAR TARİHİ : TOPLANTI YERİ : HATEKS A.Ş. TOPLANTI SALONU GÜNDEM : Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında ) Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat 10:30 da Antakya İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda aşağıdaki gündem üzerinden gerçekleştirilecektir. 2-) Toplantı yer, gün, saat ve gündeminin; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilmesine, şirket internet sitesinde ilan edilmesine, Bilanço ve Gelir Tablosu nun, Genel Kurul a sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun, Yönetim Kurulu nun Kar Dağıtımına/Dağıtılmamasına ilişkin önerisinin, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına, 3-) Komiserin bulundurulmasını teminen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü ne başvuruda bulunulmasına, 4-) Denetim Komitesi nin tarihli raporu doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının Cem Üstüner ve Mehmet Çetin olarak belirlenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesinin genel kurula ilişkin ilanlarla birlikte ortakların bilgisine sunulmasına, 5-) Şirketimizin 2011 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporları, 2011 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin internet sitesi olan ilan edilmesine 6-) Ortaklarımıza; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini en geç tarihi, saat: 16:00 ya kadar genel kurul blokaj listesine kaydettirmeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Mektubu nun aslını, toplantı öncesinde ibraz etmeleri şartıyla giriş kartı verilmesine, 7-) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 Sayılı Tebliği nde öngörülen şekilde aşağıdaki vekaletnameyi düzenlemelerine, Oy birliği ile karar verildi. Görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdirildi. 1

2 I. GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi, yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması, 5. Yönetim Kurulu nun kar payı dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 7. Yönetim Kurulu na Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetçi seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu nun; Şirketin bağımsız dış denetiminin Can Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ye yaptırılmasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Şirket ana sözleşmesinin 5, 10, 12, 15, 17 ve 30 uncu maddelerin değiştirilmesi ve ana sözleşmeye 37 nci maddenin eklenmesi hususunda karar oluşturulması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları için onay verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13. Dilek ve Temenniler. II. TADİL METİNLERİ ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 Şirketin başlıca iştigal mevzuu şunlardır: 1-) Tekstil: İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkrada yazılı işlerle ilgili işlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) İnşaat: Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkrada yazılı işlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak. 3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak 4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inşaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, işletmek. 5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek. 2

3 6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama yapmak. 7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek. 8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak. 9-) Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak kanunlar, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, tesisler kiralamak, petrol ve petrol türevleri, gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, işletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak. 10-) Kimyevi Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dışı toptan ve perakende satışını yapmak. Bu fıkrada yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir. ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 5 Şirketin başlıca iştigal mevzuu şunlardır: 1-) Tekstil: İplik, dokuma, apre, boya, konfeksiyon, ev tekstil ürünleri imalatıyla ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek, bu fıkrada yazılı işlerle ilgili işlerle ilgili harici ve dâhili toptan ve perakende ticareti yapmak, ithal etmek ve transit ticaret yapmak. 2-) İnşaat: Her türlü inşaat malzemelerinin ithali, ihracı ve transit ticareti yapmak ve pazarlamak, kendi adına veya gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapmak, kendi adına arsa ve arazi satın almak. Bu fıkrada yazılı işlerle ilgili lüzum görülecek gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları satın alabilir, inşa edebilir, ettirebilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, gayrimenkullerle ilgili olarak Tapu ve Kadastro Daireleri nezdinde ifraz ve tevhid, parselasyon yapmak, bu gayrimenkulleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli yerlere terkin etmek, borçları için ipotek vermek, alacaklar için ipotek almak. 3-) Nakliyecilik: Her türlü kara, deniz ve hava nakliyeciliği yapmak 3

4 4-) Turizm: İç ve dış turizme hizmet veren her türlü otel, motel, tatil köyü inşaat etmek, satın almak, kiraya vermek veya mevcut tesisleri ortak almak, işletmek. 5-) Gıda: Her türlü gıda maddelerinin toptan ve perakende satışını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak, gerektiğinde depo ve özel antre depolar kurmak ve kiralamak, imalat ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek. 6-) Hayvancılık: Yüksek verimli kültür ırkı hayvan miktarını çoğaltmak için besi çiftlikleri kurmak, kurulu besi çiftlikleri satın almak, her türlü hayvan ticareti, ithalatı ve ihracatı yapmak, işletmek, su ürünleri üzerine besi çiftlikleri tesis etmek, işletmek, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama yapmak. 7-) Ziraatçılık: Şirket mülkiyetine kayıtlı arazi ve icar edeceği arazilerde her türlü ziraatçılık yapmak, üretimleri yurtiçi ve yurtdışına toptan ve perakende pazarlamak, her türlü tarımsal ürünlerin ithalatı, ihracatı ve yurtiçi satışlarını yapmak, uygun araziler üzerinde ıslah edilmiş üzüm bağları kurup yetiştirmek. 8-) Alkollü ve alkolsüz içecek: Her türlü alkollü ve az alkollü içki ve alkolsüz içecek, enerji içeceği, meyve suyu, sirke, üzüm suyu, şarap, konsantre, her türlü mineral su, natürel su, her türlü sade ve gazlı, karışımlı içecek çeşitlerinin üretimi, alımı satımı, dağıtımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak ve yaptırmak. Her türlü içme ve kaynak suyu alım satımını, ambalajlama, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Su istasyonları açmak, bununla ilgili tesisler kurmak. Konusu ile ilgili araştırma analiz tesisleri kurmak; su sertliklerini ölçmek, teknik personel çalıştırmak. 9-) Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak kanunlar, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin elektrik buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, tesisler kiralamak, petrol ve petrol türevleri, gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, işletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik ve buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak. 10-) Kimyevi Boya: Her türlü kimyevi ve boya maddeleri üretimi ile ilgili tesis kurmak, üretilen mamullerin yurtiçi ve dışı toptan ve perakende satışını yapmak. Bu fıkrada yapılabilecek üretimle ilgili aramalı ithalat yapmak. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç edebilir, her türlü tahvil ihraç edebilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir. 11-) Şirket in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur YÖNETİM KURULU Madde 10 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. 4

5 YÖNETİM KURULU Madde 10 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nun bir karara varabilmesi için üyelerden en az yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Oylarda eşitlik olursa görüşülmekte olan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 330/2 veya yerine geçecek maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde 12 Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nun bir karara varabilmesi için üyelerden en az yarısından bir fazlasının toplantıda bulunması şarttır. Kararlar üye mevcudunun ekseriyeti ile verilir. Oylarda eşitlik olursa görüşülmekte olan öneri reddedilmiş sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında, şirketi resmi daireler, mahkemeler, kredi müesseseleri ve üçüncü şahıslara karşı temsile şirketin maksat ve mevzuuna dâhil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmaya, şirket mevzuuna dâhil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkine sulh olmaya veya hakem tayin etmeye, genel kurula arz olunacak yıllık rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmeye görevli olduğu gibi kanunların ve mukavelenamenin yüklediği işleri ifa eder. Bunlardan başka ödevleri: A-Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. B-Kanunlar ve işbu esas mukavele hükümleriyle ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek. C-Genel Kurul ile murakıplara gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için genel kurula tekliflerde bulunmak. Şirketi murakabeye yetkili kimselere isteyecekleri bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için genel kurula tekliflerde bulunmak. D-Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri işbu mukavelenamenin 17. maddesi gereğince icra etmek. 5

6 E-Şirketin para mal ve menfaatlerini korumak ve genel kurulu esas mukavelede yazılı belirli zamanlarda adi ve lüzumlu hallerde fevkalade toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilanları icra tescil ve ilana tabi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilan ettirmek. F- Yönetim kurulu tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur G-Esas mukavelede yapılacak değişiklikler hakkında genel kurulca bir karar verilmek üzere toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil tekliflerinin metnini Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu na göndererek ilgili kurumların müsaderesini almak ve ancak bundan sonra genel kurulu toplantıya davet etmek. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ: Madde 15 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında ve 12. maddede belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, şirketi resmi daireler, mahkemeler, kredi müesseseleri ve üçüncü şahıslara karşı temsile şirketin maksat ve mevzuuna dâhil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmaya, şirket mevzuuna dâhil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkine sulh olmaya veya hakem tayin etmeye, genel kurula arz olunacak yıllık rapor ve yıllık hesapları tanzim ve tevzi olunacak temettü miktarını genel kurula teklif etmeye görevli olduğu gibi kanunların ve mukavelenamenin yüklediği işleri ifa eder. Bunlardan başka ödevleri: A-Genel Kurul tarafından verilen kararları tatbik etmek. B-Kanunlar ve işbu esas mukavele hükümleriyle ve Ticaret Bakanlığınca verilen emirleri yerine getirmek. C-Genel Kurul ile murakıplara gereken bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için genel kurula tekliflerde bulunmak. Şirketi murakabeye yetkili kimselere isteyecekleri bilgileri vermek ve lüzumlu gördüğü işler için genel kurula tekliflerde bulunmak. D-Şirketin genel idaresi ile ilgili işlemleri işbu mukavelenamenin 17. maddesi gereğince icra etmek. E-Şirketin para mal ve menfaatlerini korumak ve genel kurulu esas mukavelede yazılı belirli zamanlarda adi ve lüzumlu hallerde fevkalade toplantıya davet etmek ve bunun için gereken işlemleri ve ilanları icra tescil ve ilana tabi kararlar ile sair hususları usulen tescil ve ilan ettirmek. F- Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek için sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şekilde komiteler kurar ve komitelerin görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacağını belirler. G-Esas mukavelede yapılacak değişiklikler hakkında genel kurulca bir karar verilmek üzere toplantıya davet edilmesinden önce hazırlayacağı tadil tekliflerinin metnini Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu na göndererek ilgili kurumların müsaderesini almak ve ancak bundan sonra genel kurulu toplantıya davet etmek YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI: Madde 17 Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin iştigal konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapabilirler, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyet tahdit edilmiş veya edilmemiş ortak sıfatı ile girebilirler. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN REKABET YASAĞI: Madde 17 Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur. 6

7 İLAN Madde 30 - Genel Kurulların toplantıya davet edilmesine ait ilan T.T.K.'nun 368. Maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günü hariç iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinin bulunduğu şehirde münteşir bir gazetede yapılır. Ayrıca hissedarların şirkette adreslerine taahhütlü olarak gündemli davetiye gönderilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır. İLAN Madde 30 Genel kurulun toplantıya davet edilmesine ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur. Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 37 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. III. BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI 1. Cem Üstüner: yılında Antakya da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi nden mezun oldu. Bildiği yabancı diller arasında İngilizce iyi derecede Yunanca Orta derecededir yılından beri; Fason Tekstil İmalatı, Ticareti ve İhracatı. Uluslar arası Sanatsal ve Kültürel Organizasyonlar. Sanat Danışmanlığı, Sanat Eserleri yurtiçi ve yurtdışı satış ve ticareti ile uğraşıyor. Deneyimleri KÜSAV Vakfı Sanat Danışman Asistanı, SC Organizasyon da Genel Müdür, Danışman ve halen devam etmekte olan Pınelo Gallery Sanat Danışmalığı, Sanat Galericiliği Organizasyon ve Ticaret alanındadır. 2. Mehmet Çetin : yılında doğdu yılında Çağ Üniversitesi Hukuk fakultesinden mezun oldu. Bildiği yabancı diller arasında İngilizce ileri seviyede ve Almanca başlangıç seviyesindedir Adli staj döneminden sonra 2006 yılından bu yana şahsi avukatlık ofisisinde avukatlık yapmaktadır. 7

8 IV. VEKALETNAME ÖRNEĞİ Vekâletname Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. nin günü, saat 10:30 da Antakya İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda yapılacak 2011 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... yı vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi, b) Numarası, c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu. ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. NOT 2: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir. 8

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan Gündemi görüşmek üzere 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 22/Mart/2012 Perşembe günü,

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy,

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 04.05.2012 17:48:48 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 04.05.2012 17:48:48 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 04.05.2012 17:48:48 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : 29 Ekim Caddesi No.23 Medya Blok Kat :4 34197 Yenibosna / Bahçelievler

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere

Detaylı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİNİN 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 37 VE 48'NCİ MADDELERİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİNİN 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 37 VE 48'NCİ MADDELERİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 30 Mart

Detaylı

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ EDİP İPLİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 02 Haziran 2009 Salı günü

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak

Detaylı

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2009 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI

ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU VE İMTİYAZLI A VE B GRUBU HİSSEDARLARI GENEL KURULU TOPLANTILARINA ÇAĞRI 28 Haziran

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 30

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde,

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 2011 YILINA AĐT 02 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Tarih: 11.04.2006 Şirket Yönetim Kurulu, 11.04.2006 tarih, 2006/17 sayılı kararı ile 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 01.05.2006 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI ADİ PAY SAHİPLERİ VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 1.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 02 MAYIS 2012) Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1: Aşağıdaki adları ve soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı kurucular

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : TAV Havalimanları Holding A.Ş. : TAV Havalimanları Holding Yönetim Merkez Binası Istanbul Ataturk Havalimanı Dış Hatlar Terminali (A

Detaylı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı TAV Havalimanları Holding Anonim Şirketi 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirketimizin 2011 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak

Detaylı

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması,

5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 5- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 29 Mart 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307 Şirketimizin, 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı