YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİDE İÇEREN TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ GÜNCEL ANASÖZLEŞMESİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıdaki Adları, ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak idare edilmek üzere Anonim Şirketlerin ani kuruluşlarına ilişkin hükümler uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur. Kurucunun Adı Soyadı Uyruğu İkâmetgah Adresi a- İskender Zülfikari TC Sıracevizler cad.no:43/2 Şişli / İstanbul b- Kazım Zülfikari TC Sıracevizler cad.no:43/2 Şişli / İstanbul c- Pervin Zülfikari TC Lale sok.no:18 1.Levent / İstanbul d- Mahmut Karabıyık TC Yalıköşkü cad.yalıköşkü han.kat:3 /322 Sirkeci / İstanbul e- Şeyda Zülfikari TC Lale sok.no:18 1.Levent / İstanbul f- Melek Gökşen Ulugergerli TC İlkyuva sok. Okuroğlu apt.no:10/15 Üstgöztepe / İstanbul ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2 Şirketin Unvanı TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- Her türlü petrol ürünleri ve türevlerinin alım satımını, dağıtımını, üretimini ve taşınmasını yapar, akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurar, işletir işlettirir, devri alır, devir eder veya kiralama usulü ile işletir, 2- Petrol ürünlerinin ve türevlerinin ithalatını gerçekleştirir, ihracat ve taşınmasını yapar, 3- Petrol ürünleri ve türevleri ile ilgili dağıtım yapar, bayilik ve acentelik verir, bayilik ve acentelik alır, iş ortaklıkları teşekkül ettirir, 4- L.P.G. (Likit Petrol Gazı) ve bunlara benzer yakıtların ithal eder, yurt içindeki istihsal müesseselerinden topatan alır ve memleket içinde doğrudan doğruya veya tali bayiler aracılığıyla satar, dağıtım pazarlama ve icabında ihraç eder, 5- Şirket sözü geçen gazların depolanması ve dağıtılabilmesi için depolama ve doldurma tesisleri kurar, bu tesisleri satın alır, kiralar. Şirket sözü geçen gazların karadan ve denizden nakliyesine uygun vasıtaları tedarik eder, işletir, gerekli gördüğünde satar, 6- Gazların korunması ve satışına istinaden madeni tüp ve benzeri malzemelerden imal eder, satın alır veya kiralar, 7- Doğalgaz dağıtımı yapar, CNG iletim CNG dağıtım CNG toptan ve perakende satışını yapar. Doğalgaz toptan ve perakende satışı,ithalat ve ihracatını yapar, 8- Kıyı ve Liman işletmeciliği yapar, 9- Şirket ana amaca ulaşmak için konusu kapsamına girmek şartıyla yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, ortaklıklar iş ortaklıkları joint venture ve konsorsiyumlar kurabilir. Şirket petrol kanunu ve ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde amacına yönelik ve iştigal konusu dahilinde olmak ve buna ulaşmaya yardım edecek nitelik taşımak kaydıyla, a. Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir imal ve inşa ettirebilir adi veya hasılat kirasını verebilir alabilir satabilir rehin verebilir ipotek edebilir sigorta ettirebilir. b. Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlamak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşmalar yapabilir kısa ve orta vadeli krediler ve kefaletler alabilir yurt içi ve dışı mali sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabilir bu konuda kefalet rehin ve benzeri türden sözleşmeler akdedebilir. c. Sermaye piyasası kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile tahvil bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle ve aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir yönetim kurulu sermaye piyasası kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama ve hamiline yazılı hisse

2 senetleri tahviller finansman bonoları kar zarar ortaklığı belgeleri ve sermaye piyasası kanunu ile kabul edilmiş her türlü menkul kıymet ve benzeri kıymetleri ihraç edebilir. d. Finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar patentler ihtira beratları lisans ve teknik yardım ve gayrı nakdi fikri ve sınai haklar alabilir bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir ve bu hakları devredebilir. e. Ana amacı ile ilgili olmak şartı ile kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları satın alır gerektiğinde satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu ve alacaklı olabilir her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme gayri menkul rehni intifa başta olmak üzere her türlü şahsi ve veya ayni irtifak ve teminat alabilir şirket lehine sağlanacak kredi ve girişilecek taahhütlere karşılık menkul gayri menkul ve ticari işletmeler üzerinden rehin verebilir.ipotek intifa başta olmak üzere bu ayni şahsi irtifakları ve rehinleri bedelli veya bedelsiz ref ve fek edebilir. Bunlar için tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir kanunun öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu icra edebilir. f. Konusu ile ilgili mali ve uluslar arası nitelikte mümessillik acentalık ve benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir. g. Faaliyeti ile sınırlı olmak kaydı ile lisans teknik işbirliği ve komisyonculuk sözleşmeleri akdedebilir. h. Mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4 Şirketin in merkezi İstanbul dadır. Şirket,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek kaydı ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. ŞİRKETİN SÜRESİ MADDE 5 Şirket süresiz olarak kurulmuş olup,işbu ana sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre son bulur. ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6 Şirketin sermayesi TL (Onbeş milyon Türk Lirası ) dır.bu sermaye,her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası ) nominal değerde; ( On beş milyon ) adet hisseye ayrılmıştır.hisse senetleri nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden TL ( Beş milyon Türk Lirası) nın tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin ,00.- (Dört Milyon İki Yüz Seksen Bir Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) TL' sı olağanüstü yedeklerden, ,00 (Bir Milyon Dokuz Yüz Yirmi Bin İki Yüz Elli Dört Türk Lirası) TL' sı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, Kalan ,00 (Üç Milyon Yedi Yüz Doksan Yedi Bin Dokuz Yüz Doksan Altı Türk Lirası) TL'si nakit olarak karşılanacaktır. Sermaye düzeltmesi olumlu farkları İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ruhsat numarasında kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Serdar Karahasan tarafından 25/08/2010 tarih ve MM /30 sayılı raporları, Olağanüstü yedekler İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ruhsat numarasında kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mustafa Serdar Karahasan tarafından 25/08/2010 tarih ve MM /31 sayılı raporları ile tespit edilmiştir. Artırılan nakit sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit arttırılan ,00 (Üç Milyon Yedi Yüz Doksan Yedi Bin Dokuz Yüz Doksan Altı Türk Lirası) TL'si nın 1/4 ü tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde geri kalan 3/4 ü Üç ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. HİSSEDARLARIN; Adı Soyadı (Unvanı ) Pay Tutarı Pay Adedi a- İsfendiyar Zülfikari YTL b- Şeyda Zülfikari YTL

3 c- Şehnaz H.Zülfikari YTL d- Mustafa Bayram 3.-YTL 3 e- Halit Ekim 3.-YTL 3 f- Erkan Akkuş 3.-YTL 3 g-berrin Boyacı 3.-YTL 3 HİSSE SENETLERİ MADDE 7 Hisse senetlerinin, tamamı nama yazılıdır.hisse senedi sahipliği ve hisse devirlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. GENEL KURUL MADDE 8 Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az iki kere toplanır bu toplantı da TTK nun 369 maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda TTK. nuna ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. Genel kurul şirket merkezinde veya şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. İLAN: MADDE 9 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanlar TTK. nun 368 maddesi hükümlerine göre ve en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK. nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. TOPLANTILARDA KOMISER VE TEMSİLCİ BULUNDURULMASI MADDE 10 Genel kurul toplantılarında Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı bir komiser bulundurur.komiserin hazır bulunmadığı toplantılar geçersizdir. OY HAKKI VE KULLANILMASI MADDE 11 Olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10 una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 12

4 Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları işbu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça TTK hükümlerine tabidir. YÖNETİM KURULU MADDE 13 Yönetim kurulu en az beş üyeden oluşur.genel Kurul üye sayısını 9 üyeye kadar arttırabilir.tüzel kişi temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler.tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte yönetim kurulu üyeliği de sona erer. YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ MADDE 14 Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.herhangi bir sebeple yönetim kurulunda boşalma olması halinde,yönetim kurulu boşalan üyeliğin geri kalan kısmını tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak genel kurulun onayına arz eder. Genel kurul gerekli gördüğü takdirde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 15 Yönetim kurulu işleri ve işlemleri gerektirdikçe şirket merkezinde toplanır. sayılır. Yönetim kurulu üyelerin yarıdan bir fazlası ile karar verir.karar eşitliği halinde teklif red edilmiş ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI MADDE 16 Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.şirket tarafından düzenlenecek bütün belgeleri ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için bunların imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilen kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması gerekir. Yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birden fazla kişiyi murahhas aza olarak görevlendirebilir. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ MADDE 17 Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile genel kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda karar almaya yetkilidir. DENETÇİLER MADDE 18 Yönetim kurulu özellikle şu yetkileri de haizdir. a- Bu sözleşmenin üçüncü maddesinde belirtilen işlemleri ifa etmek ve bu amaçla her türlü karar almak b- Şirketin amacına uygun faaliyette bulunabilmek için ana hedefleri tespit etmek şirketin yönetmeliklerini hazırlatmak ve onaylatmak. c- Şirketin temsil ve imzaya yetkili kişilerin işe alınmasına işten çıkarılmasına karar vermek bunların yetki ve sorumluluklarını ve çalışma şartlarını belirlemek. Genel kurul hissedarları arasından veya dışardan bilgi ve tecrübe sahibi en az bir kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçer.görev süresi sona eren denetçinin tekrar seçilmesi caizdir.denetçilerin ücretleri genel kurulca tayin ve tespit edilir.

5 Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirerek teklifleri ile birlikte raporlarını genel kurula sunarlar. GENEL MÜDÜR MADDE 19 Yönetim kurulu tespit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir genel müdür seçer.genel müdür Yönetim kurulunun tabii üyesidir. Genel müdürün yetki,görev ücret ve ödenekleri yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir. HESAP PLANI VE KAYIT DÜZENİ MADDE 20 Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o yılın 31 aralık günü sona erer. Şirketin tutacağı defterlerde, bilanço ve kayıt düzenlerinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı nca tespit edilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür. KAR IN DAĞITIMI MADDE 21 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ile ayrılması zaruri muhtemel zararlar karşılığı olan miktarlar ile hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden ödenecek vergi ve stopajlar düşüldükten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.bu surette hesaplanan safi kardan şirketin tüzel kişiliğine düşen masraflar ve mali sorumluluklar düşüldükten sonra kalan kısımdan ; a - % 5 Kanuni yedek akçe, b - Ödenmiş sermaye üzerinden % 51.nci temettü, c - % 10 fevkelade yedek akçe ayrıldıktan sonra, d Kalan Genel Kurul tarafından verilecek karara göre işleme tabi tutulur. T.T.K nun 466/3 maddesi hükümleri saklıdır. SAİR HUSUSLAR MADDE 22 İşbu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır. İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1 İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine 1- İskender Zülfikari 2- Kazım Zülfikari 3- Mahmet Karabıyık 4- Melek Gökşen Ulugergerli 5- Pervin Zülfikari seçilmiştir. İLK DENETÇİ GEÇİCİ MADDE 2 Bir yılı aşmamak kaydı ile ve ilk yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İstanbul 1.Levent Lale Sok.No.18 adresinde ikamet eden T.C Uyruklu Mustafa Bayram Denetçi olarak seçilmiştir.

6 GEÇİCİ MADDE 3 Bu ana sözleşmedeki damga vergisine ait tutar kurucular tarafından kesin kuruluşu takip eden üç aylık süre içinde ilgili vergi dairesine ödenecektir. İskender Zülfikari Kazım Zülfikari Pervin Zülfikari Şeyda Zülfikri Mahmet Karabıyık Melek Gökşen Ulugergerli

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ VE KURUCULAR : Madde 1 - Aşağıda ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri ne göre finansal kiralama ile iştigal etmek

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

1 MUSTAFA AKSU T.C 2 HASAN BAHADIR T.C ERDURAK 3 YILMAZ ÖZGENTÜRK T.C 4 ÖZKAN KIVRAK T.C

1 MUSTAFA AKSU T.C 2 HASAN BAHADIR T.C ERDURAK 3 YILMAZ ÖZGENTÜRK T.C 4 ÖZKAN KIVRAK T.C PİLOT GAYRİMENKUL ANONİM İRKET ESAS SÖZLE MESİ KURULU : Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular Madde 1 Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle

Detaylı

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1 KURUCULAR İstanbul Ticaret Sicilinin 100826/46768 sicil numarasında kayıtlı bulunan Dr. F. Frik İlaç Sanayii ve Ticareti Limited Şirketi

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ - MADDE 1 : Ankara Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No : 221599 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı

Detaylı

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1

LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 : Aşağıda adları, soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C.

GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ. 2. Başak Sigorta A.Ş. Halaskargazi Cad. No:15 Harbiye/İstanbul da mukim T.C. GROUPAMA EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ İşbu sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları (ticaret unvanları) ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular tarafından

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

Kurucular : Madde-3: Kurucu ortakların isimleri, tabiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları ile oranları aşağıda gösterilmiştir.

Kurucular : Madde-3: Kurucu ortakların isimleri, tabiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları ile oranları aşağıda gösterilmiştir. HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş : Madde-1: Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu nun ani suretle kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı