TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI (20.05."

Transkript

1 TARİH :16/09/1993 (DTŞ-DVZ) TARİH :15/01/1996 (DTŞ-TL) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ UYGULAMA ESASLARI ( Revizyonu) DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KREDİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU: Madde sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi (DTŞ-DVZ) ve Kısa Vadeli Türk Lirası İhracat Kredisi (DTŞ-TL) programlarının kuralları, şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esaslarında düzenlenmiştir. İş bu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri, borçlunun Bankamız nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. İş bu Uygulama Esasları kapsamında Türk Eximbank Yönetim Kurulu/Kredi Komitesi tarafından tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür. TANIM VE KAPSAM: Madde 2- Kredi, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların (Ek Form: ML) serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılır. Krediden yararlanmak için, kredi talebine gelindiği tarih itibariyle; a) T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından "DTSŞ" ve "SDTŞ" unvanı verilmiş olması, b) Firma kredibilitesinin Bankamızca olumlu bulunması ve kredinin kullanıldığı sürece kredi kullanımına engel bir halin ortaya çıkmaması gerekmektedir. Kredinin vadesini, faiz oranını, kredilendirme oranını, kredinin kullandırılacağı döviz cinsini belirlemeye Türk Eximbank yetkilidir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde İhracat, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile Kambiyo Mevzuatı ndaki genel düzenlemeler dikkate alınır. KREDİLENDİRİLMEYEN İHRACAT ŞEKİLLERİ: Madde 3- Kredi, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler, Transit Ticaret, İthal edilmiş malın ihracı, Takas ve Bağlı Muamele kapsamında yapılan ihracat, Bedelsiz İhracat, Sınır Ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, Gümrüksüz Antrepolara yapılacak ihracat ve Serbest Bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye den Serbest Bölgelere yapılan ihracatın 3. ülkelere gönderilen kısmı hariç) için kullandırılmaz. SERBEST DÖVİZ: Madde 4- T.C. Merkez Bankası nca (TCMB) alım satımı yapılan konvertibl dövizler, Türk Lirası dahil serbest döviz olarak kabul edilir.

2 VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI: Madde 5- Kredi; Vergi, Resim ve Harç İstisnası Kararı ve bu Karara ilişkin Tebliğler hükümleri dahilinde Vergi, Resim ve Harç istisnasından yararlanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. FİRMA LİMİTİ: Madde 6- Program kapsamında her firmaya, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu nun tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilir ve gerektiğinde yıl içinde revize edilir. İHRACAT TAAHHÜDÜ: Madde 7 - Kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat tutarını ifade eder. KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI: Madde 8- Türk Eximbank a Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptıran firmalar, DTŞ-TL ve DTŞ-DVZ Kredisi kullandıklarında faiz indiriminden yararlanırlar. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptıran firmalar için uygulanacak faiz indirim oranları ayrıca duyurulur. MÜRACAAT ŞEKLİ: Madde 9- Sigortalı firma için uygulanacak faiz indiriminin saptanmasında, firmanın krediyi kullandığı tarih itibariyle sigortalılık durumu ile kredi talep formundaki firma beyanı esas alınır. Sigortalılık durumunda sonradan meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Bankamızdan faiz iade talebinde bulunulmayacaktır. Sigortalı firma, riski açık kredilerin vadesi içinde poliçe süresinin sona ermesi halinde poliçesini yenileyecek ve bu konuda kredi müracaatı bazında beyanda bulunup, kredi talep formunu imzalayacaktır. Kendilerine limit tahsis edilmiş firmalar, aşağıdaki belgelerle birlikte, Türk Eximbank a doğrudan başvuracaktır. Kredi kullandırılacak firmalarda öz kaynak tutarının negatif olmaması koşulu aranacaktır. Kredi Talep Formu (Ek:1) 1. Teminat mektubunu düzenleyecek olan bankadan getirilecek Niyet Mektubu 2 (Ek Form: NM). SDTŞ ler için Kredi Garanti Fonu ndan (KGF) getirilecek Niyet Mektubu 3 (Ek Form: NM). Faks Sözleşmesi (Noter tasdikli veya firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınacaktır.) 4 (Ek Form: FS). Bu belgelerin yanı sıra firma mali analizi ve istihbarat çalışması için talep edilecek bilgi ve belgelerin Bankamıza sunulması gerekmektedir. 5 Bu belgelerin yanı sıra kredi talebine konu olan taahhüdün ve firmanın özel durumuna göre, başkaca gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi Türk Eximbank ın talep etme hakkı saklıdır. 1 Her kredi başvurusunda alınacaktır. 2 Her kredi başvurusunda alınacaktır. 3 Her kredi başvurusunda alınacaktır. 4 İlk başvuru aşamasında alınacaktır. 5 Firma mali analiz ve firma istihbarat çalışması için talep edilen bilgi ve belgelere Bankamız internet sayfasından ulaşılabilir.

3 TEMİNAT VE DOKÜMANTASYON: Madde 10- Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için, kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) % 100 ü oranında asli teminat tesis edilir. Krediye İlişkin Asli Teminatlar: Bankamız nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan bankalardan alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kesin Teminat Mektubu (Ek Form: TM). (kesin teminat mektubu kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası, 360 gün ve daha uzun vadeli krediler için vade sonunda uzatılmak koşuluyla ay arası vadeli olacak şekilde düzenlenir.) SDTŞ ler için Kredi Garanti Fonu ndan (KGF) alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kefalet Mektubu (Ek Form KM). (Kefalet Mektubu kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası, 360 gün ve daha uzun vadeli krediler için vade sonunda uzatılmak koşuluyla ay arası vadeli olacak şekilde düzenlenir.) ve /veya Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri; Asli teminata ilave olarak: Kredi kullandırımında kredi tutarından az olmamak üzere düzenlenmiş; - Genel Kredi Sözleşmesi (Ek Form: GKS), - Firma Taahhütnamesi (Ek:2) alınır. Genel kredi sözleşmesi ve firma taahhütnamesi, noter onaylı düzenlenebileceği gibi firma yetkililerince Bankamız huzurunda imzalanması suretiyle işleme alınması da mümkün olabilecektir. Gerçek ve tüzel kişilerin (yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler dahil) kimlik tespitleri; MASAK tarafından yayınlanmış olan Suç gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacaktır. Ek Form: TM, Ek Form: GKS, Ek Form KM ve Ek:2 de belirtilen teminatlar, kredi talebinin Birim Kredi Tahsis Komitesi nce onaylanmasından sonra getirilecektir. EK SÜRE VE MÜCBİR SEBEP: Madde 11- Firmalar, mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredinin azlığı, sürenin kısalığı, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar zorlukları, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle ihracatın tamamını veya bir kısmını gerçekleştiremediklerini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamazlar. Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki Vergi, Resim ve Harç İstisnası Mevzuatı ndaki ilgili düzenlemeler esas alınır. Türk Eximbank, bu kapsamda vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu kredilerde, uygulayacağı faiz oranını yeniden belirleyebilir. DÖVİZ GETİRME SÜRESİ: Madde 12- T.P.K.K. hakkındaki 32 Sayılı Karar da belirtilen azami süreler dahilinde kambiyo yükümlülükleri yerine getirilir.

4 İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI: Madde 13- Taahhüt kapatmada aşağıdaki esaslar uygulanacaktır. Gerçekleşmenin tespitinde FOB ihraç değeri esas alınır. a) Kredinin FOB ihracat taahhüdünün, kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır. Gümrük Beyannamesi (GB) FOB tutarı, Döviz Kredilerinde her halükarda kredi anapara, faiz tutarları ve varsa masraflar toplamından, TL kredilerde ise kredinin FOB ihracat taahhüt tutarından az olmayacaktır. b) Fiili ihraç tarihi olarak; GB nin arka yüzünde kayıtlı malların yurtdışı edildiğine ilişkin tarih veya A hanesinde kayıtlı tarihten hangisi firma lehine ise o tarih esas alınır. Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önce ve kredi vadesinden sonraki bir tarih olamaz (Ek yükleme süresi verilen krediler hariç). Konteyner ile yapılan ihracatlara mahsus olmak üzere, konteynere yükleme tarihi de fiili ihraç tarihi olarak esas alınır. Ancak, bu gibi durumlarda konteynere yüklemenin yapıldığı tarihin, ilgili GB de açıkça gösterilmesi gerekmektedir. c) Kullandırılan krediye ilişkin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, Türk Eximbank tarafından düzenlenerek gönderilen Taahhüt Kapatma İşlem Formu ndaki (Ek Form: TKF) zorunlu alanlar doldurulduktan sonra aynı form, firma kaşesi üzerine atılacak yetkili imzalar tarafından onaylanacak ve ilgili GB lerin firma nüshası asılları da eklenerek kredinin taahhüdünü kapatmak için kredinin tasfiyesini takip eden en geç 30 gün içerisinde taahhüt hesaplarına saydırılmak üzere Bankamıza iletilecektir. Söz konusu belgeler, herhangi bir nedenle TCMB nezdinde bulunuyorsa, firma, bu belgelerin fotokopileri ile birlikte TCMB dosya referans no.larını bildirecektir. d) Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, GB tarihindeki TCMB çapraz kurları uygulanır. TL üzerinden gerçekleştirilen ihracat tutarlarının kredi döviz cinsine çevrilmesinde, GB tarihindeki TCMB ilgili döviz satış kuru esas alınarak hesaplama yapılır. Kredinin ihracat taahhüdünün, kredi talep formunda ihracı taahhüt edilen malların (GTİP 4 haneli belirtilmek kaydıyla) ihracatı ile kapatılması esastır. Bununla birlikte taahhüde saydırılmak istenen malın, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan mallar arasında olmaması koşuluyla, firma tarafından kredi başvuru aşamasında beyanda bulunulan maldan farklı bir malın kredi taahhüdüne saydırılabilmesi mümkündür. (Fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.) PEŞİN DÖVİZ: Peşin döviz veya red clause akreditif ödeme şekli ile gerçekleştirilen ihracatın kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, GB nin firma nüshaları üzerine gerekli şerhler düşülerek kredi taahhüdüne saydırılması mümkündür. GRUP FİRMALARI: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstinası Hakkında Tebliğde (İhracat-2008/6) yer alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, krediyi kullanan firmaların ihracat taahhüdüne saydırılabilmesi mümkündür.

5 SERBEST BÖLGE: Türkiye de mukim firmaların Serbest Bölgelere yaptıkları ihracatlarının ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. ülkelere yapıldığının taahhüt kapatma aşamasında Serbest Bölge İşlem Formunun Kullanıcı nüshasının aslı ve alıcının adına düzenlenen fatura ile belgelenmesi gerekmektedir. Söz konusu Serbest Bölge İşlem Formu kullanıcı nüshası üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülecektir. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN SATIŞLAR Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınan ve "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) ile Türkiye de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş "İzin Belgesi" dahilinde yapılan satışlara ilişkin faturaların, İhracatçı Birlikleri 6 ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin 7 onayının alınması kaydıyla, kredi ihracat taahhütlerine saydırılması mümkündür. Özel Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya şeklinde yapılan satışlarda Döviz Alım Belgesi ibrazı aranacak olup, her iki belgenin üzerine ihracat taahhüdü ile ilgili olarak şerh düşülecektir. ÖZEL TAKAS: Özel Takas çerçevesinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin (bağlı muamele kapsamında olmaksızın); ihracat veya ithalat işlemlerinde ülke ayırımı yapılmaksızın, Bankamızca kullandırılan ihracat kredilerinin taahhütlerinin kapatılmasında kullanılması mümkün olmaktadır. NAVLUN: İhracatta taşımanın yerli firmaya yaptırılması ve bu hususun taşımayla ilgili faturadan tespit edilmesi kaydıyla CF ihracat bedeli de kredi ile ilgili taahhüde sayılabilecektir. Ancak, taşımanın bir hizmet ihracı olması nedeniyle, navlun bedelinin yurda getirilerek ihracatçı adına alışının yapılmış olmasının Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilmesi ve taşıma bedeline tekabül eden döviz tutarı kadar şerh düşülmesi gerekmektedir. DİİB: Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz olarak döviz kredisi kullandırılmış olması halinde, ilgili kuruluş tarafından DİİB nin ihracat taahhüdüne sayılan GB nin mükerrer kullanılmamasını teminen, T.C. Ekonomi Bakanlığı na bağlı ilgili bölge müdürlüğü tarafından tasdikli DİİB fotokopisi ya da bu konudaki yazının ibraz edilmesi gerekir. TAAHHÜT HESAPLARINA SAYILMAYACAK İHRACAT: Madde 14- Türk Eximbank Uluslararası Kredi / Garanti Programları kapsamındaki ihracatlar ile diğer İhracat Kredi Programları kapsamında taahhüde saydırılan ihracatlar, DTŞ Kredilerinin ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz. 6 İlgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasından sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne onaylatılması gerekmektedir. 7 Yetkili çıkış gümrük müdürlükleri; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne (Kapıkule), Kırklareli (Dereköy) ve Artvin (Sarp) İllerindeki bütün çıkış kapıları ve Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olup, bunların dışındaki herhangi bir gümrükçe tasdikli fatura işleme alınmayacaktır.

6 KREDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER Kredinin Geç Ödenmesi / Ödenmemesi: Madde 15- Krediye ait anapara, faiz ve Bankamızca uygulanacak müeyyide hükmündeki faiz vb. tutarların geç ödenmesi/ödenmemesi halinde Firma Taahhütnamesinde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız kredi borcunu vadesinde ödemeyen firmalara yeni kredi kullandırmama hakkını saklı tutar. İhracat Taahhüdünün Kısmen / Tamamen Yerine Getirilmemesi: Madde 16- Taahhüt edilen ihracatın kredi süresi içerisinde ve diğer şartlar çerçevesinde kısmen veya tamamen gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde firma taahhütnamesinde yer alan müeyyideler uygulanır. Bankamız işbu Uygulama Esasları nda belirtilen sürelerde ihracat taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirme hakkını saklı tutar. İhracat Kredi Sigortasına İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi: Madde 17- Faiz indiriminden yararlanan firmalar; İhracat kredi sigortasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası mevzuatındaki müeyyideler uygulanır. Bununla beraber, Bankamıza Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası prim borcu bulunan firmalara yapılacak kredi ödemelerinde, öncelikle söz konusu prim borcu mahsup edilecektir.

7 DTŞ KISA VADELİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER KREDİNİN VADESİ: Madde 18- Kredinin vadesi azami 720 gündür. Vadenin başlangıcı, kredinin firma hesabına alacak kaydedildiği tarihtir. Vadelerin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü dikkate alınır. DÖVİZ CİNSİ: Madde 19- Döviz kredileri, ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılmaktadır. FAİZ ORANI: Madde 20- Krediye uygulanacak faiz oranı Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank, tek taraflı olarak uyguladığı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Döviz kredilerinde 1. dönem faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Takip eden dönemlere ilişkin faiz hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise, bir önceki faiz tahsilatı valörüne ait, Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Kredinin diğer döviz cinsleri ile kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranları (EURIBOR, GBP LIBOR, TIBOR), aynı şekilde, Euro için Reuters ekranındaki FIBO sayfası, Sterlin için LIBOR01, Yen için ise TIBM sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir. Kredinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır. KULLANDIRIM: Madde 21- Kredi başvurusunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredinin, hangi gün valörü ile kullandırılacağı ilgili firmaya ihbar edilir. Kredinin TL karşılığı, kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki firma hesabına aktarılır. Kredi kullandırım dekontları aynı gün firmaya gönderilir. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni alış kurlarıdır. GERİ ÖDEME: Madde gün ve 180 gün vadeli kredilerde anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz birlikte vade sonunda ödenir. Tek taksit seçeneği ile kullandırılan kredilerde, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir tahakkuk eden faiz ödenir, vade sonunda ise anapara tutarının tamamı ile tahakkuk eden faiz ödenir. Taksitli kredilerde ise anapara, kredi kullandırım tarihinden itibaren her 180 günde bir eşit taksitte, bakiye anapara tutarı üzerinden tahakkuk eden faiz ile birlikte ödenir. Kredi, TL veya Döviz olarak geri ödenebilir. Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda, firma geri ödeme talebini krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) iş günü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür.

8 Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi faizinin hesaplanmasında, kredi talep formunda belirtilen orijinal vade için kullandırım tarihinde geçerli spread dikkate alınır. Türk Lirası olarak yapılacak geri ödemelerde, kredinin anapara ve faizlerinin TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni satış kurlarıdır. Döviz olarak yapılacak geri ödemelerde, ihracat bedeli dövizin Bankamız muhabir hesaplarına kredi anapara ve faizinin tasfiye tarihi/vadesinden en geç 2 (iki) iş günü öncesi işlem tarihi olmak şartıyla tasfiye tarihi/vadesi valörü ile devri yapılır. Bu dövizlerin Döviz Alım Belgeleri (DAB) Bankamızca düzenlenir. İhracat bedellerinden ihracatçının serbest kullanımına bırakılan tutarlar ile açılan Döviz Tevdiat Hesapları ndan (DTH) ihracat bedeli olarak alış yapılarak, kredi anapara ve faizi tasfiye edilebilecektir. Bu kapsam dışındaki kaynaklardan sağlanarak açılan DTH ndan kredi anapara ve faizinin dövizle tasfiye edilmesi mümkün olup, bu işlem kredi riskini ortadan kaldıracak ancak ihracat taahhüdünü kapatmayacaktır. Kredinin geri ödemesi sadece kullandırılan döviz cinsinden yapılacaktır. Türk Eximbank kredi anapara / anapara taksiti ve faizden oluşan toplam tutarı vadeden önce firmaya ihbar edecektir. Firma Türk Eximbank ın bildirdiği kredi anapara /anapara taksitleri ve dönem faizlerinden oluşan tutarı; TL olarak geri ödeyecek ise, kredi tasfiye tarihi / vadesi valöründen en geç 2 (iki) iş günü önce, Döviz olarak ödeyecek ise, kredi tasfiye tarihi/vadesi valöründen en geç 3 (üç) iş günü önce, hangi banka veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi tasfiye/vade tarihi valörü ile, TL ödemelerde, Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına, Döviz ödemelerde, Türk Eximbank tarafından kendisine bildirilen muhabir banka hesabına ödeyecektir. Muhabir hesaplarımıza geç intikal eden tutarların ödeme valörü düzeltilerek (backvalue) doğru valörle hesabımıza girmesinin sağlanması mümkündür. DTŞ KISA VADELİ TÜRK LİRASI İHRACAT KREDİSİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER KREDİ VADESİ: Madde 23- Kredinin vadesi azami 180 gündür. Vadenin başlangıcı, kredinin firma hesabına alacak kaydedildiği tarihtir. Vadelerin hafta sonu veya resmi bir tatile (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dahil) rastlaması halinde takip eden ilk iş günü kredi vadesi olarak dikkate alınır. FAİZ ORANI: Madde 24- Krediye uygulanacak faiz oranları Türk Eximbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Türk Eximbank, tek taraflı olarak uyguladığı faiz oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Kredilere uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranları esas alınır. KULLANDIRIM: Madde 25- Başvurunun incelenmesini takiben uygun bulunan ve teminatı tesis edilen kredinin hangi gün valörü ile kullandırılacağı ilgili firmaya ihbar edilir. Kredi tutarı, firmanın kredi talep formunda belirtilen banka nezdindeki hesabına aktarılır. Kredi kullandırım dekontları aynı gün firmaya gönderilir.

9 Kredinin ihracat taahhüt tutarının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, talep formunun düzenlendiği tarihteki TCMB döviz alış kurudur. GERİ ÖDEME : Madde 26- Kredinin anapara ve faizi en geç kredi vadesinde geri ödenir. Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir. Bu durumda, firma geri ödeme talebini, krediyi ödeyeceği günden 5 (beş) işgünü öncesinde Bankamıza bildirmekle yükümlüdür. Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi talep formunda yer alan orijinal vade için belirlenen faiz oranı esas alınarak faiz hesaplanır. Türk Eximbank anapara ve faizinden oluşan toplam tutarı dönem vadelerinden önce firmaya ihbar edecektir. Firma Türk Eximbank ın bildirdiği kredi anapara ve faizinden oluşan tutarı, ödenmesi gereken günden 1 (bir) iş günü önce, hangi banka veya bankalar aracılığı ile ödeyeceğini Türk Eximbank'a faksla ihbar ederek, kredi vadesi valörü ile Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına ödeyecektir. YÜRÜRLÜK: Madde 27- Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli Döviz ve Türk Lirası İhracat Kredilerine ilişkin Ortak, Özel Hükümler ve Ek lerden oluşan işbu Uygulama Esasları, tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren geçerlidir. Bu tarihten önce kullandırılan krediler, kullanıldıkları dönemde yürürlükte olan Uygulama Esasları hükümlerine tabidir. EKLER : DTŞ Kredileri Kredi Talep Formu Ek: 1 Firma Taahhütnamesi Ek: 2 EK FORMLAR: Niyet Mektubu Örnekleri Teminat Mektubu KGF Kredi Geri Ödeme Kefalet Mektubu Genel Kredi Sözleşmesi Faks Sözleşmesi Taahhüt Kapatma İşlem Formu Mal Listesi NM TM KM GKS FS TKF ML

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI

TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI TARİH : 21/06/2011 TÜRK EXİMBANK AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 6. maddesine istinaden; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK ULUSLARARASI NAKLİYAT PAZARLAMA KREDİSİ (UNPK) UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.12.2001 (KARAYOLU TL) 07.02.2002 (KARAYOLU DVZ) 07.02.2002

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH: 24.12.2008 AMAÇ ve KONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI FUAR KATILIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) Madde 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, 3332 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş TÜRK EXİMBANK SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (25/11/2013 REVİZYONU) TARİH : 15/10/1996 BİRİM : Sevk Sonrası Reeskont Kredileri Müdürlüğü AMAÇ VE KONU

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI

DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐNĐN UYGULAMA TALĐMATI DIŞ ĐLĐŞKĐLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TĐCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA MEVZUATININ "ĐHRACATA ĐLĐŞKĐN HÜKÜMLERĐ"NĐN UYGULAMA TALĐMATI 11.06.2004 KISALTMALAR DAB DBT DFĐF DSB DTH GB HM TCMB TPKK

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar

İşletme Malzemesi. Yurt İçi Alımlar Bu itibarla, firmaların belge müracaatlarında; değişmemiş eşya olarak ithal edilmek istenen eşyaların, belge ihracat taahhüdünün %1 ini geçmeyecek şekilde ithal edilmek istendiğine ilişkin hesaplama yaparak

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir?

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? ĐTHALAT S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? Y:Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır..talimatta,peşin ithalat transferi olduğunun belirtilmesi ve eğer swift

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. Genel Hükümler Madde 1- Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan HSBC Bank Anonim Şirketi (Banka) ile diğer taraftan... (Müşteri) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme)

Detaylı