AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 AS FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE-1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket (aşağıda kısaca şirket diye anılacaktır) kurulmuştur. ADI SOYADI İKAMETGÂH ADRESİ UYRUĞU NURİ KAPLAN Arifipaşa Korusu Ortaklar Ap. 6/9 Arnavutköy-Bebek- Beşiktaş/İSTANBUL NİHAT EMLİK Mahmutbey Cad. Yonca Ap. 220/8 Bahçelievler/İSTANBUL AHMET ÇELİKEL Demirciler Mah.Mustafa Doruk cad.45/8 Akseki/ANTALYA FERASET TEMEL Rumeli Hisar Mah. Torlak Fırın Sk. No:8/1 Rumelihisarı-Sarıyer/İSTANBUL MEHMET BULUTÇU İzzet Gürçay Cad. Selimpaşa Merkez Mah. 25/2 Silivri/İSTANBUL UNVAN: MADDE-2 Şirketin unvanı AS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. MAKSAT VE MEVZUU: MADDE-3 Şirket, amaç ve iştigal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak kaydıyla, faktoring mevzuatına uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur. 1. Yurtiçi ticari, ithalat ve ihracat işlemleriyle ilgili her çeşit faturalı alacakların alım ve satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki veya havale edilmesi işlemleri ile uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak; dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak. 2. Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak 3. Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak. 4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak. 5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak. 1

2 6. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilebilmesi için oluşturulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek. 7. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak. Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak. 8. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak, satmak. 9. Şirketin amaç ve konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek. 10. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufa bağlı işlemleri yapmak. 11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat ve hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemelerine göre yönetim kurulu kararı ile aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şartlarda; tahvil, kâra iştirakli tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, banka garantili bono, katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve buna benzer değerli kağıtları ihraç etmek. 12. Amacı doğrultusunda, kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek, bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü krediyi almak, karşılığında teminat vermek, mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis etmek, şirket işleri için teminat ipoteği vermek, 13. Şirket, Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara BDDK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği taktirde, konunun yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması zorunludur. MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE-4 Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi İkitelli Organize sanayi bölgesi Süleyman Demirel Bulvarı Esot san.sit.sosyal tesis binası B Blok 3.kat 9/A Başakşehir İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu na değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ndan izin almak şartı ile yurt içinde şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açılmasında BDDK tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır. Şirket BBDK ya bilgi vermek kaydıyla yurt dışında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teşkilatlanabilir. 2

3 SÜRE: MADDE-5 Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere süresizdir. SERMAYE: MADDE-6 Şirketin sermayesi TL (Dokuzmilyonbeşyüzbin TL) olup bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde adet paya bölünmüştür. Eski sermayeyi teşkil eden (Sekizmilyon ) TL nin tamamı ödenmiştir. Bu kez arttırılan TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve sı nakden hemen ödenmiştir kalan TL sı 2 yıl içinde nakden ödenecektir. Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir. İSİM / UNVAN HİSSE ADEDİ SERMAYE PAYI (TL) NURİ KAPLAN TL NİHAL ÖZÜM ACAR 1 1 CANAN ÇIPLAK 1 1 ADEM TÜRKCAN 1 1 CEYLAN ÖZTÜRK 1 1 TOPLAM TL HİSSE SENETLERİ: MADDE-7 Hisse senetleri nama yazılıdır. Bir kişinin, şirket sermayesindeki payının yüzde onu aşması veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. Şirket sermayesinde yüzde on ve üzeri paya sahip olan tüzel kişilerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun iznine tabidir. İzne tabi olup, izin alınmadan yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Nama yazılı senetlerin satış ve devrinin Şirket açısından hüküm ifade etmesi, yönetim kurulunun yazılı tasvibine bağlıdır. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI: MADDE-8 Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri hükümlerine göre artırılır. Faktoring mevzuatında belirlenen asgari sermayeden az olmamak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre azaltılabilir. 3

4 YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ: MADDE-9 Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K. hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilen en az üç (3) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE-10 Yönetim Kurulu, Şirketin işleri ve idaresi gerektirdiği takdirde ve yılda iki (2) defadan az olmamak kaydıyla toplanır. Mümkün olması halinde Yönetim Kurulu toplantılarıyla ilgili bilgi ve belgeler önceden üyelerin incelemesine sunulur. Toplantı Türkiye sınırları içerisinde veya yurt dışında gerçekleşebilir. Ayrıca, üyelerin hiç biri fiziksel olarak toplantı talep etmemeleri ve alınacak kararın yazılı ve altında tüm üyelerin imzası olması kaydıyla, bir araya gelme lüzumu olmaksızın alınacak yönetim kurulu kararları, tüm Yönetim Kurulu üyeleri üzerinde bağlayıcı olacaktır. Türk Ticaret Kanununda yazılı bulunan toplantı ve karar yeter sayıları her Yönetim Kurulu toplantısına uygulanır. Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olan ve münhasıran Genel Kurulunun yetkili kılındığı alanlar dışında kalan her türlü kararı alabilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE-11 Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tespit olunur. ŞİRKETİN YÖNETİMİ, TEMSİLİ VE İLZAMI: MADDE-12 Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi uyarınca şirketi temsil, ilzam ve idare salahiyetinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir. Bu kişilerin faktoring mevzuatında belirtilen özellikleri taşımaları gerekmektedir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER: MADDE-13 4

5 Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkilileri yönetim kurulunca atanır. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Şube Yöneticileri, Temsilciler ile birinci derece imza yetkililerinin faktoring mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde gerekli özellikleri taşıması gerekir. DENETÇİLERİN GÖREV VE SÜRESİ: MADDE-14 Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak (3) yıl için bir (1) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı üç (3) ü geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi Türk Ticaret Kanununda belirtilen durumlarda azledebilir, yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununda sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: MADDE-15 Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır. GENEL KURUL: MADDE-16 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Davet şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantı davetleri Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanununca yetkili kılınmış kişi veya kurullarca yapılır. Bu toplantılarda, Türk Ticaret Kanununda ve Ana Sözleşmede zikredilen ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan hususlar müzakere edilir. b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır. c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. d) Toplantı ve Karar Yeter Sayıları: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplama ve karar alma yeter sayısı açısından Türk Ticaret Kanununda belirlenen oranlar caridir. 5

6 e) Toplantı Yeri: Genel Kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli herhangi bir yerinde toplanır. TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI: MADDE-17 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. İLAN: MADDE-18 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş (15) gün evvel yayınlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılması ile ilgili ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 397. ve 438. maddelerindeki hükümler uygulanır. HESAP DÖNEMİ: MADDE-19 Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer. KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI: MADDE-20 Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve faktoring mevzuatı hükümlerine uyulur. Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan: a - % 5 nispetinde kanuni yasal yedek akçe ile b - Ödenmiş sermayenin % 5 i nispetinde birinci temettü payı ayrılır. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kar; Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak, dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Dağıtılmasına karar verilen ikinci temettü üzerinden TTK hükümleri doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılır. KAR DAĞITIM ZAMANI: MADDE-21 6

7 Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve hangi şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından hükme bağlanır. YEDEK AKÇE: MADDE-22 Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır. YETKİLİ MAHKEME: MADDE-23 Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile çözülür İNFİSAH VE FESİH: MADDE-24 Şirket Türk Ticaret Kanununda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder bundan başka şirket mahkeme kararı ile de infisah eder ve fesih olunabilir veya kanuni hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesih olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği taktirde yönetim kurulu bu hususta karar alınması için genel kurulu toplantıya çağırır. İnfisah iflastan başka bir nedenle doğar ise Türk Ticaret Kanunun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. TASFİYE MEMURLARI: MADDE-25 Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin edilir TASFİYENİN ŞEKLİ: MADDE-26 Tasfiye işleri tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre tayin edilir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER: MADDE-27 Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve BDDK na gönderilir. Ana sözleşme ayrıca şirket tarafından bastırılarak pay sahiplerine dağıtılır. KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE-28 7

8 Bu ana sözleşmede bulunmayan hükümler ve hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri uygulanır. GEÇİCİ HÜKÜMLER: KURULUŞ GİDERLERİ GEÇİCİ MADDE -1 Şirketin kuruluşuna takaddüm eden ve kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE -2 Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar Şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri aşağıda isim, uyruk ve adresleri verilen kişilerden oluşmaktadır. ADI SOYADI GÖREVİ İKAMETGÂH ADRESİ UYRUĞU NURİ KAPLAN Başkan Arifipaşa Korusu Ortaklar Ap. 6/9 Arnavutköy-Bebek-Beşiktaş/İSTANBUL T.C NİHAT EMLİK Başkan Yardımcısı Mahmutbey Cad. Yonca Ap. 220/8 Bahçelievler/İSTANBUL T.C AHMET ÇELİKEL Üye Demirciler Mah.Mustafa Doruk cad.45/8 Akseki/ANTALYA T.C TEMSİL GEÇİCİ MADDE -3 Şirket, imza yetkilileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenene kadar, yukarıdaki Yönetim Kurulu üyelerinden Nuri KAPLAN tarafından münferiden, üçüncü kişilere karşı gayrimenkul alım satımı dahil en geniş şekilde temsil ve ilzam edilecektir. Ayrıca Nuri KAPLAN yeni bir karar alınıncaya kadar, şirketin kanuni temsilcisi sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Vergi Daireleri, Ticaret Sicilleri, Ticaret Odaları, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde olmak üzere Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar Şirketin kuruluşu için gerekli tüm iş ve işlemlerde Şirketi temsil etmek, Şirket ile ilgili olarak gerekli olan ve istenilen tüm belgeleri, taahhütnameleri, dokümanları, evrakları imzalamak başvuruda bulunmak, teslim ve tebellüğ etmek ve bu işlerle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Şirketi temsile münferiden yetkili kılınmıştır. İLK DENETÇİ GEÇİCİ MADDE -4 8

9 Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile vazife görmek üzere Türk vatandaşı ve Mevlana Cad. 96/48 Merkez Efendi Mah. Zeytinburnu/ İSTANBUL adresinde mukim Cengiz KILIÇALP şirketin denetçisi olarak seçilmiştir. KURUCU ORTAKLAR NURİ KAPLAN NİHAT EMLİK Vekili: NURİ KAPLAN AHMET ÇELİKEL Vekili: NURİ KAPLAN FERASET TEMEL Vekili: NURİ KAPLAN MEHMET BULUTÇU Vekili: NURİ KAPLAN 9

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KATAR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları ve soyadları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K. nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir.

PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. PARAFİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ nin özgünlenmiş ana sözleşmesidir. MADDE: 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani suretle

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN ÜNVANI : Madde : 2- Şirketin Unvanı VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir. İş bu Anasözleşme de kısaca Şirket olarak anılacaktır. VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ VE KURUCULAR: Madde : 1 - Aşağıda adları, soyadları, unvanları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve

Detaylı

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ SÜMER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani kuruluş esaslarına

Detaylı

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme-

FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- FİBA FAKTORİNG A.Ş. -Esas Sözleşme- BDDK nın 18.06.2013 tarih 32521522-134.47-15225 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın 26.06.2013 tarih 67300147-431-02-51151-794175-7188-5101 sayılı izniyle.

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli

Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi No:97 Şişli İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No : 265852 213424 Ticaret Ünvanı AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi :İstanbul İli Dahilinde Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Caddesi

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ AKIN FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmalarına

Detaylı

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TURKISH FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 - KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ GALATA YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir.

Madde 2- Şirketin ünvanı MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. MERİNOS HALI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret kanununun Anonim Şirketlerinin Ani surette

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,

a) Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, KURULUŞ : ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Aşağıda ad ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME ARTICLES OF ASSOCIATION OF MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME MADDE 1 KURULUŞ Aşağıda adı ve soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani suretle

Detaylı

ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ - MADDE 1 : Ankara Ticaret Sicil Memurluğu Sicil No : 221599 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve açık adresleri yazılı

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı