TİVMAŞ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİVMAŞ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TİVMAŞ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE : 1- Aşağıda adları,soyadları,uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkında hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. KURUCULAR: 1-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Vakfı A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA 2-TİVAK Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA 3-TİGVAŞ Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 4.Blok No:149 Macunköy/ANKARA 4-ETSATAŞ Et ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi 2.Blok No:46 Macunköy/ANKARA 5-TİGEM VAKFI Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. A.O.Ç. Polis Karakol Yanı Gazi / ANKARA ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE: 2-Şirketin unvanı Tivmaş Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketidir.Kısaca TİVMAŞ A.Ş. unvanlıdır. SÜRE: MADDE: 3-Şirket süresiz olarak kurulmuştur. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: MADDE: 4-Şirketin amaç ve konusu başlıca şöyledir; a) Her nevi gıda ve ihtiyaç maddelerini üretmek, depolamak, ambalajlamak, pazarlamak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. b) Gıda ve ihtiyaç maddelerinin muhafazasına yönelik soğuk hava, depo vb. tesisleri almak, yaptırmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. c) Her türlü kuru ve yaş meyve, sebze yetiştirmeye yönelik menkul ve gayrimenkul satın alarak, kiralamak veya kiraya vermek. d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretiminde bulunmak, ithal ve ihracı ve pazarlamasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak satış mağazaları tesis etmek, satışları toptan ve perakende yapmak. e) Her türlü elektrikli, elektriksiz ev aletleri, bilgisayar, bilgisayar disketleri ve yazıcıları, oyun, müzik ve film kasetleri satmak ve kiraya vermek, dayanıklı tüketim malları mutfak eşyaları, halı, kilim, battaniye, deri, tüm konfeksiyon mamulleri, ev ve

2 büro mobilyaları, mefruşat, kumaş, mermer ve mermer mamulleri, turistik ve hediyelik eşya, cam ve cam mamulleri, aydınlatma ve ısıtma araç ve gereçleri, kırtasiye, oyuncak, inşaat malzemeleri, dekorasyon eşyalarının ithal, ihraç ve pazarlamasını yapmak. f) Her türlü otomobil ve yedek parça satışı ile tamir bakım ve yıkama istasyonları kurmak, otomobil kiralama ve satış organizasyonları düzenlemek. g) Yurt içinde ve dışında turistik yörelerde otel, motel, kamping, kafeterya, gazino, restoran, eğlence merkezleri, spor tesisleri, tatil köyleri kurmak, kiralamak, satın almak, inşa etmek, işletmek, kiraya vermek. h) Yurt içinde ve dışında lokantacılık, piknik işletmeciliği yapmak, piknik ve dinlenme alanları kurmak. i)konusu ile ilgili olarak, Kanunlara aykırı olmamak şartıyla her türlü basılı yayın hazırlamak, çoğaltmak, dağıtımını, pazarlamasını ve satışını yapmak. j)gayelerin gerçekleşmesi için her türlü ticari ve mali tasarruflarda bulunabilir yabancı yerli ve gerçek tüzel kişilerle ortak olabilir alabilir işbirliği yapabilir acentelik mümessillik alıp verebilir organizatörlük ve pazarlamacılık yapabilir. k)şirket her türlü konusu ile alakalı olmak şartı ile her çeşit sınai ve ticari iş ve işlemde bulunmak taahhütlere girmek tekliflerde bulunup ihalelere iştirak etmek faaliyet konusuna giren mamullerde imal ve üretimi için gerekli her türlü ham maddede yardımcı madde ve malzemenin alım satımı ve imali bu işlerle ilgili sınai ticari kimyevi ve zirai tesisleri alım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları bayilik irtibat büroları kurmak ve işletmek. l) Şirket mevzuu ile ilgili bayilik vermek ve almak. m)şirketin amacının gerçekleşmesi için her türlü ticari ve mali tasarruflarda bulunmak yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak. n)şirketin amacıyla bağlı olmak kaydıyla iç ve dış piyasalardan ve bankalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek esnaf ve kefalet kredileri temin etmek. o)şirketin gayesine ulaşabilmek için, gerekli gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, gayri menkuller üzerinde irtifak, intifa, sükuna ve irtifakı temin etmek, iktisap devir ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflar yapmak. p) Gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretimi için yurtiçi ve yurtdışında fabrika kurmak, kurulmuş fabrikaya ortak olmak veya satın almak. MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE: 5- Şirketin merkezi Ankara dır.adresi A.O.Ç. POLİS Karakol Yanı Gazi / ANKARA dır.adres değişikliğinde yeni adres ticaret tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayii ve Ticaret Bakanlığına bildirilir.tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.şirket Sanayii ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek yurtiçinde ve yurt dışında şubeler açabilir. SERMAYE: MADDE: 6- Şirketin sermayesi her biri TL(Birmilyon) Türk Lirası nominal değerde (Birmilyon) paya bölünmüş olup TL (Birtrilyon) Türk Lirasıdır. Evvelki sermayesi TL (Dörtyüzmilyar) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan TL(Altıyüzmilyar) Türk Liralık semayenin TL lık kısmı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerlemesinden, TL lik kısmı Emisyon Primlerinden, TL lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup, karşılığında

3 ortaklara payları oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Nakit karşılığı artırılan TL ise muvazadan ari olarak ortaklarca tamamen taahhüt edilmiş, tam ve nakden ödenmiştir. HİSSE SENETLERİ: MADDE: 7-Hisse senedi bulunanlar senetlerini satmak istedikleri taktirde nama yazılı hisse senetlerinin devrinde, hisse senedinin arkası ciro edilir ve devir alana teslimi ile gerçekleşir. Hisse senetlerinin yeni sahipleri pay defterine kayıt edilir. Yeni malik hisse senetlerini ibraz ederek idare meclisine başvurup pay defterine kaydedilmedikçe şirkete karşı hissedarlık hakkını kullanamaz. TAHVİL VE BORÇLANMA NİTELİĞİNE HAİZ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI: MADDE: 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul kararı dairesinde tahvil ve borçlanma niteliğine haiz diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İDARE MECLİSİ: MADDE: 9- İdare meclisi şirket genel kurulu tarafından 3 (üç) yıllık süre için seçilir.şirket idare meclisi sayısı 5 (beş) tir.tüzel kişiliğe haiz hissedarlar idare meclisi üyeliği için adaylarını yazılı olarak bildirirler. GENEL KURUL: MADDE:10- Şirketin en yetkili idare ve karar organı olan genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur.genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlarla gündeme alınan sair konular görüşülerek karara bağlanır. Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı: Şirketin işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanununun ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanır. TOPLANTI YERİ: MADDE:11- Şirket genel kurulu idare meclisi tarafından verilecek karara göre şirket merkezinin veya şubelerinin bulunduğu bir şehirde toplanır. BAKANLIK KOMİSERİ: MADDE:12- Genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından komiser gönderilmesi istenir. Komiserin gelmemesi halinde tutanak tutularak genel kurul tutanakları ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bildirilir. NİSAP VE OY HAKKI: MADDE:13- Genel Kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisap aranır.sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

4 Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında bizzat veya tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla iştirak edebilirler.selahiyetnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tayin edilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmak yetkisine sahiptirler. Oy hakkı veren tüm payların sahipleri yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilirler. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uyulur. TOPLANTI DÜZENİ VE OYLAMALAR: MADDE:14- Toplantılar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.her hissenin bir oy hakkı vardır.oylamalar el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak, toplantıda hazır bulunanların, temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulması mecburidir. Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Başkanlık divanınca düzenlenen toplantı tutanağı, başkanlık divanı üyeleri ve bakanlık komiseri tarafından imzalanmakla, toplantıda hazır bulunan bütün pay sahiplerince imzalanmış sayılır. Bu tutanak ile yıllık idare meclisi ve denetçi raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli, yazılı gündem, toplantıya katılanlar cetveli ve ilanı havi gazetelerden ikişer örnek, toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir veya en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderilir. ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: MADDE:15- Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin genel kurul tarafından müzakere edilebilmesi için idare meclisinin hazırladığı değişiklik tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca incelenmiş ve izne bağlanmış olması şartını genel kurulun kabul edeceği değişiklikler ticaret siciline tescil ve ilan ettirildikten sonra yürürlüğe girer. İDARE MECLİSİ: MADDE:16- Şirket genel kurulca Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilen beş kişilik bir idare meclisi tarafından idare olunur. İdare meclisi Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile genel kurulca bırakılmış olanlar dışında kalan bütün yetkileri kullanmaya kararlar almaya her türlü iş faaliyet ve muameleler ifaya mezudur. Üç yıl müddetle İdare Meclisi Üyesi olarak; 1- Mehmet Nedim YILMAZ -Ayışığı Apt.352. Sk. No:18/19 Ümitköy/ANKARA 2- Murat ERTURAN - Tigem Lojmanları A Bl. No:10 Gazi/ANKARA 3- Mustafa ÖZKAN - Beştepe Şenyuva Mecnun Sk. No:12/3 Emek/ANKARA 4- Melih UMAY -Yeşilada Sitesi No:27/9 Çayyolu /ANKARA 5- Hikmet ÇELENK Sk. No:40/4 Emek/ANKARA seçilmişlerdir.

5 İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ: MADDE:17- İdare meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulumuzun uygun gördüğü taktirde idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir. İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI: MADDE:18- İdare meclisi ayda bir defadan az olmamak üzere şirketin işleri gerektirdikçe toplanmak zorundadır. Toplantılar, şirket merkezinde, şubelerinde veya idare meclisince uygun görülecek başka bir yerde yapılabilir. Her üye, idare meclisinin toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. İdare meclisinde kararlar, üyelerin en az yarıdan bir fazlasının hazır bulunması suretiyle alınır.kararlar mevcut üyelerin ekseriyetiyle verilir.üyelerin birbirine niyabetten oy vermeleri mümkün değildir.kararlarda oylar müsavi olduğu taktirde keyfiyet bir daha ki toplantıya bırakılır.bu toplantıda da oylar müsavi gelirse söz konusu teklif ret edilmiş olur.türk Ticaret Kanununun 330 / 2. maddesi hükmü mahfuzdur. YETKİ DEVRİ: MADDE:19- İdare meclisi, sahip olduğu idare, temsil ve ilzam yetkisini doğrudan doğruya kullanabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu nun 319. maddesi çerçevesinde kendi üyelerinden teşkil edeceği bir icra komitesine, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas azaya yada dışarıdan tayin edeceği Genel Müdür veya Müdürlere bırakabilir. Murahhas üye Genel Müdür veya müdürler, idare meclisince kendilerine verilen görevleri bilfiil ve sürekli olarak ifa etmekle yükümlü ve bu sıfatları dolayısıyla kendilerine ödenecek ücret, prim ve ikramiyelere müstahaktırlar. Dışarıdan tayin edilen idarecilerin görev süreleri idare meclisinin görev süresiyle sınırlı değildir. Üç yıl için murahhas üyeliğe Mehmet Nedim YILMAZ (Ayışığı Apt Sk. No: 18/19 Ümitköy / ANAKARA ) seçilmiştir. Genel Müdürlüğe ise Kudret KAYABAŞIOĞLU ( Elvankent A 17 Blok No:39 Etimesgut / ANKARA ) atanmıştır. Mehmet Nedim YILMAZ ve Kudret KAYABAŞIOĞLU şirketin unvanı altına müştereken veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte koyacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam ederler. Yönetim Kurulu üyeleri ise müştereken atacakları herhangi iki imza ile birlikte şirketi temsil ve ilzam ederler. YETKİLİ İMZALAR: MADDE:20- Şirket adına yapılacak sözleşmelerin, düzenlenecek belgelerin ve yazılacak yazıların muteber olabilmesi için bunların şirketin Ticaret Unvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi ve ya kişilerin imzalarını ihtiva etmesi şarttır. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: MADDE:21- İdare meclisi üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında Genel Kurul tarafından tayin edilecek miktarda aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. İdare meclisi üyelerine ödenecek harcırahlarla, murahhas üye veya üyelere verilecek ücretlerin, ve sair menfaatlerin miktarı idare meclisi tarafından tespit edilir. DENETÇİLER:

6 MADDE:22- Genel kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için iki denetçi seçer, denetçilere genel kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda aylık ücret ödenir. DENETÇİLERİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI: MADDE:23- Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan ödevleri yerine getirmek, şirketin iyi bir şekilde idare edilmesi ve şirket çıkarlarının korunması yönünden gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine tekliflerde bulunmak ve lüzumu halinde genel kurulu toplantıya çağırarak toplantı gündemini tayin etmek ve yıllık raporları düzenleyerek genel kurula sunmak zorundadır. Önemli ve acele hallerde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme ile kendilerine verilen ödevleri gerektiği şekilde yapmaktan müteselsilen sorumludur. HESAP DÖNEMİ: MADDE:24- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi müstesna olarak, şirketin kati surette kurulduğu, tescil ve ilan edildiği tarihle o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ: MADDE:25- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) %5 i kanuni yedek akçeye ayrılır, Birinci Temettü: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek ekçe olarak ayırmaya yetkilidir. (Birinci temettüün ayrılmasından sonra kalan karın dağıtımı ile ilgili bu fıkrada yer alan hususların esas sözleşmede aynen bulunması zorunlu olmayıp, düzenleme yetkisi şirkete aittir.) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olana kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

7 KARIN DAĞITILMA ZAMANI: MADDE:26- Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare meclisinin teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz. KANUNİ YEDEK AKÇE: MADDE:27- Birinci tertip kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır ve herhangi bir sebeple bu seviyenin altına düşerse ayrılmaya devam olunur.türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükmü saklıdır. Bu suretle teşekkül eden kanuni yedek akçe tutarı, esas sermayenin yarısını geçmedikçe sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf edilir. İLANLAR: MADDE:28- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 / 4 maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu şehirde çıkan bir gazetede en az bir hafta önce yapılır. Türk Ticaret Kanununun genel kurulun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce toplantıya çağrılmasına ilişkin 368. maddesiyle sermayenin azaltılması ve tasfiye konusundaki ilanlara ilişkin 397 ve 438. maddelerinde yer alan hükümler mahfuzdur. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. BAKANLIĞA VERİLECEK ANA SÖZLEŞME: MADDE:29- Şirket bu ana sözleşmeyi çoğaltarak birer örneğini pay sahiplerine dağıtır ve iki örneği de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na, bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu na sunar. İLAN VE BİLDİRİM: MADDE:31- Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE:30- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1- Şirketin kurulması için yapılan masraflarla kuruluştan önceki hazırlık döneminde şirketin maksadını gerçekleştirmek için yapılan giderlerin tamamı, kati kuruluşu müteakip şirket tarafından aynen kabul ve deruhte edilmiş sayılır. Geçici Madde 2- Bu ana sözleşmeden doğan Damga Vergisi ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup sözleşmenin tescil ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine beyan edilerek ödenecektir. KURUCULAR: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı Tigvaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etsataş Et ve Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tigem Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ

YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ YİMPAŞ (YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T. Ticaret Kanunu

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş ve Kurucular: Madde 1: Aşağıda adları yazılı kişiler tarafından 3226 sayılı Kanun Hükümleri ne göre finansal kiralama ile iştigal etmek

Detaylı

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 KURULUŞ Aşağıdaki maddede adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim şirketlerin

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim

Detaylı

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KAPİTAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1) Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı tümü de Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ KURULUŞ: MADDE 1- BÖLÜM I ANA HÜKÜMLER Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükte bulunan kanunlar ve bu esas mukavele hükümlerine

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm : 1 Kuruluşla İlgili Hükümler : Madde 1 : Kuruluş Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 159632 Merkez AYEN OSTİM ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ I- KURULUŞ : 15/12/2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nca tescil edilmek üzere

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi

Uşak Seramik Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi KURULUŞ : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ MADDE (1) : Aşağıda mukavele altında adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1: Bandırma Ticaret Sicilinin 5197 / 638 sicil numarasında kayıtlı EMEK TAVUKÇULUK SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ daha

Detaylı

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK.A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ TARİHİ : 07/10/1954 TASDİK TARİHİ : 16/08/1954 TASDİK NO : 4/3470 TESCİL TARİHİ : 05/10/1954 TİCARET SİCİL NO : 2340 SANAYİ SİCİL NO : 010035 26

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin ani

Detaylı