FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI"

Transkript

1 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 yılı faaliyetlerini incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 07 Mayıs 2013 Salı günü saat de Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi, No : 21 / A Kat : 1-2 Karaköy, Beyoğlu, İSTANBUL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. nezdinde) adresinde yapılacaktır. Şirketimiz 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi bir borsa şirketi olduğundan, Genel Kurula katılmak isteyen paydaşlarımız, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla toplantıya katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, paydaşlarımızın veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak paydaşlarımızın öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu nun (MKK) e-mkk Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzası bulunmayan paydaşlarımızın veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olamayacaktır. Paydaşlarımızın, genel kurula elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde, bu tercihlerini en geç 06 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 17:00 e kadar elektronik genel kurul sisteminden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat katılamayacak gerçek veya tüzel kişi paydaşlarımızın temsilcileri aracılığıyla katılmak istemeleri halinde vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 8 Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde imza sirküleri ile birlikte veya noterden imza tasdiki yapılmış olarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu, Şirketimiz Merkezinden, İstanbul Şube adresinden veya adresindeki internet sitesinden temin edilebilir. Usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnamelerin en geç 06 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 17:00 e kadar Şirketin Merkez adresine veya İstanbul Şube adresine tevdi edilmesi gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir. Olağan genel kurul toplantısına ait gündem maddelerinin oylanmasında, toplantıya elektronik ortamda katılan paydaşlar veya temsilcileri EGKS de öngörülen şekilde, fiziken katılan paydaşlar veya temsilcileri ise el kaldırmak suretiyle oylarını kullanacaklardır. Şirketin tarihli bilânçosu, hesap dönemi Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu dahil), Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu toplantı gününe kadar 21 gün süreyle Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 21 Gebze/KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezinde, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, No : 85 Şişli/İSTANBUL adresindeki İstanbul Şubesi nde, adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayın organları davetlidir. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur. Saygılarımızla FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2 TOPLANTI GÜNDEMİ : 01. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, Genel Kurul toplantı tutanağının, Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi, yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 04. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2012 yılında ödenen ücretlerin onaylanması, 05. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un 25. maddesi uyarınca yıl içerisinde istifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması, 06. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 07. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınan izinler doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu na ilişkin 4. maddesi (j) fıkrasının, Şirketin Sermayesi ne ilişkin 7. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na uyum sağlanmasını teminen Yönetim Kurulu ve Süresi ne ilişkin 10. maddesinin, Genel Kurullar a ilişkin 22. maddesinin, Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım başlığı altında 25. maddesinin, Oy Hakkı na ilişkin 26. maddesinin, Oyların Kullanım Şekli ne ilişkin 27. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması, 08. Yönetim Kurulunun 2012 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 09. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ikinci görev yılında verilecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri : X, No : 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esasları uyarınca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetçi seçiminin onaylanması, 11. Yönetim Kurulu nun Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, Şirketin ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan varlık, hizmet ve yükümlülük işlemleri hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 15. Şirketimizin 2012 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 16. Sosyal yardım amacıyla 2012 yılı içerisinde vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 17. Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi, 18. Dilekler ve kapanış.

3 VEKALETNAME FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 07 Mayıs 2013 Salı günü, saat 14:00 de, Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi, No : 21 / A Kat : Karaköy, Beyoğlu, İSTANBUL (Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. nezdinde) adresinde yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere... T.C. Kimlik No lu... vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi mutlaka işaretlenmelidir.) a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Adet - Nominal Değeri : b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : c) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI : ORTAĞIN T.C. KİMLİK NUMARASI : İMZASI : ADRESİ : NOTLAR : a) (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. b) (A) bölümünde, (b) veya (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.

4 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (j) FIKRASININ, 7., 10., 22., 25., 26. ve 27. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİK TASARISI MEVCUT METİN : TASLAK METİN : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır : Şirketin amaç ve konusu; alüminyumdan her çeşit ekstrüzyon profilleri, tel ve boru imali ile alüminyum profilden sanayi mamulleri ve madeni eşya imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende ticaretidir. Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak; dahili ticaret, fason (bitim işleri), ithalat, ihracat, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), mümessillik, muhabirlik ve müşavirlik yapabilir. b) Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, yedek parça ve aksamın, imali, dahili ticareti, ithali ve ihracını yapabilir. Şirket konusu ile ilgili alüminyum ekstrüzyon tesisleri, kalıp, kaplama, boyama ve döküm tesisleri, alüminyumdan mamul radyatör, güneş kollektörü, doğrama, aksesuar, kompozit levha ve diğer yapı malzemeleri tesisleri ile fabrika binaları, depolar, satış mağazaları, idare binaları ve laboratuvar binaları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, bu tesisleri ve binaları kısmen veya tamamen başkalarına dahi kiraya verebilir. c) Şirket, konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca açılacak hertürlü ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, inşaat ve taahhüt anlaşmaları yapabilir. Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır : Şirketin amaç ve konusu; alüminyumdan her çeşit ekstrüzyon profilleri, tel ve boru imali ile alüminyum profilden sanayi mamulleri ve madeni eşya imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, toptan ve perakende ticaretidir. Şirket yukarıda yazılı amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak; dahili ticaret, fason (bitim işleri), ithalat, ihracat, komisyonculuk (gümrük komisyonculuğu hariç), mümessillik, muhabirlik ve müşavirlik yapabilir. b) Şirket, konusu ile ilgili hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin, makine, yedek parça ve aksamın, imali, dahili ticareti, ithali ve ihracını yapabilir. Şirket konusu ile ilgili alüminyum ekstrüzyon tesisleri, kalıp, kaplama, boyama ve döküm tesisleri, alüminyumdan mamul radyatör, güneş kollektörü, doğrama, aksesuar, kompozit levha ve diğer yapı malzemeleri tesisleri ile fabrika binaları, depolar, satış mağazaları, idare binaları ve laboratuvar binaları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, bu tesisleri ve binaları kısmen veya tamamen başkalarına dahi kiraya verebilir. c) Şirket, konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca açılacak hertürlü ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, inşaat ve taahhüt anlaşmaları yapabilir.

5 d) Şirket, konusu ile ilgili amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edebilir. Bu şirketlere kurucu hissedar olabilir, hisselerini devir ve ferağ edebilir. e) Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; iç veya dış piyasalardan ayni, nakdi veya gayrinakdi kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. f) Şirket, aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak koşuluyla, hertürlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devralabilir, devredebilir, satabilir ve herçeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir. g) Şirket, gayrimenkuller satınalabilir, kiralayabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca irtifak, intifa ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her çeşit tasarrufta bulunabilir. h) Şirket, her çeşit hak ve alacakları temellük edebilir. Bunları temlik edebilir veya bunlar üzerinde hertürlü teminat tesis edebilir. Şirket kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir. İpotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir. d) Şirket, konusu ile ilgili amaçlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edebilir. Bu şirketlere kurucu hissedar olabilir, hisselerini devir ve ferağ edebilir. e) Şirket, amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; iç veya dış piyasalardan ayni, nakdi veya gayrinakdi kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir. f) Şirket, aracılık faaliyetleri kapsamında olmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak koşuluyla, hertürlü hisse senedi, intifa senedi, tahvil, faiz ve temettü kuponları ile tüm menkul kıymetleri ve bunların kuponlarını devralabilir, devredebilir, satabilir ve herçeşit mal ve menkul kıymetlerle değiştirebilir, teminat olarak kabul edebilir veya teminat olarak verebilir. g) Şirket, gayrimenkuller satınalabilir, kiralayabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca irtifak, intifa ve sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her çeşit tasarrufta bulunabilir. h) Şirket, her çeşit hak ve alacakları temellük edebilir. Bunları temlik edebilir veya bunlar üzerinde hertürlü teminat tesis edebilir. Şirket kendi lehine tesis edilen teminatları kabul edebilir. İpotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir. ı) Şirket, işleri için gerekli hertürlü nakil vasıtaları (Gemi dahil) satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir veya satabilir. ı) Şirket, işleri için gerekli hertürlü nakil vasıtaları (Gemi dahil) satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir veya satabilir. 2

6 j) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak hertürlü lisans sözleşmeleri yapabilir. İhtira beratı, know-how, alameti farika ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bu hakları kiralayabilir, kiraya verebilir, devir ve ferağ edebilir. k) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla; olağan ticari faaliyetinin yürütülmesi amacı dahilinde tüzel kişiliğinin, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının, ilişkili taraflarının ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak borçlarını teminen, yönetim kurulu kararı ile ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, gayrimenkul rehni, menkul rehni ve emtia rehni tesis edebilir, kefalet verebilir, sonuçları itibarıyla kefalete benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. l) Türk Ticaret Kanunu nun 468. maddesi uyarınca, şirketin memur, müstahdem ve işçileri için kanuni şahsiyeti haiz yardım sandıkları, vesair sosyal örgütler kurabilir. Bunların sürekliliklerini, yönetimini, işletilmesini ve mevcutlarını en iyi verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da sosyal gayeli vakıflar meydana getirebilir veya bu çeşit vakıflara katılabilir. j) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak, mevzuat hükümleri dahilinde, her çeşit lisans anlaşmaları yapabilir. Marka, ihtira hakkı beratları, ruhsatname, sınai resim, desen ve modeller, know-how, alameti farika ve emsali gibi gayrimaddi sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, kendi adına tescil ettirebilir. Bu hakları süreli veya süresiz kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde intifa, rehin ve benzeri haklar tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir. k) Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla; olağan ticari faaliyetinin yürütülmesi amacı dahilinde tüzel kişiliğinin, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının, ilişkili taraflarının ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak borçlarını teminen, yönetim kurulu kararı ile ayni ve/veya nakdi teminat verebilir, gayrimenkul rehni, menkul rehni ve emtia rehni tesis edebilir, kefalet verebilir, sonuçları itibarıyla kefalete benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. l) Türk Ticaret Kanunu nun 468. maddesi uyarınca, şirketin memur, müstahdem ve işçileri için kanuni şahsiyeti haiz yardım sandıkları, vesair sosyal örgütler kurabilir. Bunların sürekliliklerini, yönetimini, işletilmesini ve mevcutlarını en iyi verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da sosyal gayeli vakıflar meydana getirebilir veya bu çeşit vakıflara katılabilir. 3

7 Madde 7 Şirketin Sermayesi : Madde 7 Şirketin Sermayesi : A - Kayıtlı Sermaye; Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 66 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı (Elli milyon) Yeni Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerde (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. A - Kayıtlı Sermaye; Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 66 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı (Ellimilyon) Türk Lirası olup, herbiri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde (Beşmilyar) adet paya bölünmüştür. 4

8 Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır B - Çıkarılmış Sermaye; Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş ,56 (YirmiikimilyonyediyüzondokuzbinbeşyüzsekizYTLveellialtıYKr) Yeni Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 (Bir) YKr nominal değerde, tamamı hamiline yazılı, ,856 (İkimilyarikiyüzyetmişbirmilyondokuzyüzellibin -sekizyüzellialtı) adet paya bölünmüştür ,20 (DokuzmilyonsekizyüzyetmişsekizbinkırkyediYTLveyirmiYKr) YTL sı sermaye tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin ,20 YTL dan ,56 YTL na yükseltilmesinde artırılan ,36 YTL lık sermayenin; Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (beşyıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. B - Çıkarılmış Sermaye; Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş (KırkbeşmilyonbeşyüzonbinTL) Türk Lirasıdır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 (Bir) Kr nominal değerde, tamamı hamiline yazılı, (Dörtmilyarbeşyüzellibirmilyon) adet paya bö lünmüştür ,20 (DokuzmilyonsekizyüzyetmişsekizbinkırkyediTLveyirmiKr) TL sı sermaye tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin ,20 TL dan TL na yükseltilmesinde artırılan ,80 TL lık sermayenin; 5

9 a) ,96 (BirmilyonbeşyüzyirmisekizbinseksenyediYTLvedoksanaltıYKr) a) ,14 (Yedimilyondörtyüzseksen- Yeni Türk birbinyediyüzkırkikitlveondörtkr) Türk Lirası, Lirası, dağıtılmamış geçmiş yıllar kârından dağıtılmamış geçmiş yıllar kârından oluşan oluşan Olağanüstü Yedek Akçelerin sermayeye kalbedilmesinden, Olağanüstü Yedek Akçelerin sermayeye kalbedilmesinden, b) ,12 (YedimilyonbeşyüzonüçbinsekizyüzondörtYTLveonikiYKr) Yeni Türk Lirası, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu na 5024 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 25. Madde hükümleri doğrultusunda yapılan, tarihli bilânçonun enflasyon düzeltme işlemleri sonucunda oluşan Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye ilavesinden, c) ,28 (ÜçmilyonyediyüzdoksandokuzbinbeşyüzellidokuzYTLveyirmisekizYKr) Yeni Türk Lirası, 2006 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârının sermayeye ilavesinden, Meydana gelmiştir. Gerek Olağanüstü Yedek Akçelerden, gerek Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 2006 Yılı Net Dağıtılabilir Dönem Kârından karşılanmak suretiyle artırılan ,36 (OnikimilyonsekizyüzkırkbirbindörtyüzaltmışbirYTLveotuzaltıYKr) Yeni Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç olunan paylar pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır. b) ,12 (YedimilyonbeşyüzonüçbinsekizyüzondörtTLveonikiKr) Türk Lirası, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu na 5024 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 25. Madde hükümleri doğrultusunda yapılan, tarihli bilânçonun enflasyon düzeltme işlemleri sonucunda oluşan Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye ilavesinden, c) ,54 (YirmimilyonaltıyüzotuzaltıbinüçyüzdoksanaltıTLveellidörtKr) Türk Lirası, 2006, 2007, 2008, 2010 ve 2011 Yılları Net Dağıtılabilir Dönem Kârlarının sermayeye ilavesinden, Meydana gelmiştir. Gerek Olağanüstü Yedek Akçelerden, gerek Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları ile Net Dağıtılabilir Dönem Kârlarından karşılanmak suretiyle artırılan ,80 (OtuzbeşmilyonaltıyüzotuzbirbindokuzyüzelliikiTLveseksenKr) Türk Lirası sermayeyi temsilen ihraç olunan paylar, pay sahiplerine şirket sermayesindeki iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak dağıtılmıştır. 6

10 MEVCUT METİN : C - Çıkarılmış Sermayenin Artırılması; Yönetim Kurulu yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay ihracı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında da kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar veya yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen paylar, nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri uyarınca halka arzedilir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye Piyasası Kurulu nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. TASLAK METİN : C - Çıkarılmış Sermayenin Artırılması; Yönetim Kurulu yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar veya yeni pay alma haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen paylar, nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri uyarınca halka arzedilir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermaye Piyasası Kurulu nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Madde 10 Yönetim Kurulu ve Süresi : Madde 10 Yönetim Kurulu ve Süresi : Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre belirlenir. 7

11 Pay sahibi tüzel kişi ortaklar yönetim kurulunda gerçek kişi temsilcileri vasıtasıyla temsil olunur. Bir tüzel kişi ortağı temsilen Yönetim Kuruluna birden fazla gerçek kişi üye seçilebilir. Türk Ticaret Kanunu nun 312/2. maddesi gereğince tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması veya bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Pay sahibi tüzel kişi ortaklar Yönetim Kurulunda gerçek kişi temsilcileri vasıtasıyla temsil olunur. Bir tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Bu yolla atanan üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. 8

12 Madde 22 Genel Kurullar : Madde 22 Genel Kurullar : Şirket Genel Kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. a) Toplantıya Davet ve Davet Şekli : Genel Kurulu olağan toplantıya Yönetim Kurulu davet eder. Olağanüstü genel kurul; hem Yönetim Kurulu, hem de Türk Ticaret Kanunu nun 355. maddesi uyarınca denetçiler tarafından toplantıya davet edilir. Şirket sermayesinin en az % 5 i değerinde paylara sahip hissedarların gerektirici nedenleri bildiren yazılı talepleri halinde yönetim kurulu ve denetçiler genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesi hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunanlardan en az bir yetkili ve gündemde özellik arzeden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. Şirket Genel Kurulları, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. a) Toplantıya Davet ve Davet Şekli : Genel Kurulu toplantıya Yönetim Kurulu davet eder. Şirket sermayesinin en az % 5 ini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek Genel Kurulu toplantıya davet etmesini talep edebilirler. Türk Ticaret Kanunu nun 412. maddesi hükümleri saklıdır. Genel Kurulu toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanan ilanla yapılır. Bu davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlana toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantı ilanı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Genel Kurul toplantıları, menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. Ancak, pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. 9

13 b) Toplantı Zamanı : Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. b) Toplantı Zamanı : Olağan genel kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. c) Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi bulunan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip bulundukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder. Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu nun 360. maddesi hükmü saklıdır. c) Vekil Tayini : Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi bulunan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip bulundukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder. Vekilin elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmasına ilişkin düzenlemeler saklıdır. Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu nda ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda yer alan düzenlemeler uyulur. 10

14 d) Görüşmelerin Yapılması ve Karar Yeter Sayısı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar yeter sayıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. d) Toplantılara Katılım : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesi nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul toplantılarında en az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunanlardan en az bir yetkili ve gündemde özellik arzeden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili de hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. e) Toplantı ve Karar Yeter Sayıları : Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu nda, Sermaye Piyasası Kanunu nda ve işbu Esas Sözleşmede daha ağır nisabı öngörülmüş bulunan haller hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplanır. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. 11

15 Madde 25 Toplantı Nisabı : Madde 25 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım : Türk Ticaret Kanunu nun 369. maddesini görüşmek üzere toplanan genel kurullar, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun görüşme yapmaya ve karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesi hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun un 2. maddesi gereği Şirketin Türk Ticaret Kanunu nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında ise Türk Ticaret Kanunu nun 372. maddesindeki toplantı yeter sayıları uygulanır. Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu nun maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Madde 26 Oy Hakkı : Madde 26 Oy Hakkı : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının Şirket sermayesinin itibari değerine oranlanması suretiyle hesaplanır. Ancak, her pay sahibi sadece bir paya sahipse en az bir oy hakkını haizdir. Madde 27 Oyların Kullanım Şekli : Madde 27 Oyların Kullanım Şekli : Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lâzımdır. Genel kurul toplantılarına fiziken iştirak eden pay sahipleri oylarını el kaldırılmak suretiyle kullanırlar. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurulun onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 12

16 13

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimizin; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemleri görüşüp karara bağlamak üzere 30

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Aşağıda isimleri yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1: Aşağıdaki adları ve soyadları, uyrukları, ikametgahları yazılı kurucular

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ DENETÇİLER HEYETİ NDEN Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Ana Sözleşmesi nin 14. Maddesi çerçevesinde, Turkcell İletişim

Detaylı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı T.DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. / TUDDF [] 04.06.2012 12:25:44 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Bahçelievler Mah. Bosna Bulvarı No:148, 34688 Çengelköy,

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Madde 1. Kuruluş Adları ikinci maddede yazılı kurucularla sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14:00 te aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ Madde 1: Kuruluş Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu Esas Mukavele ile Türk Ticaret Kanunun ani kuruluş hükümleri dairesinde

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2012

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ DOĞAN GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ (22.11.1960 tarih ve 1117 sayılı TTSG) Madde 1 Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği üzere çıkartılması kararlaştırılan

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT, 2013 [IHGZT] 08.03.2013 17:56:25 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza Adres No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL Telefon 212-4543000

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224484/170044 sicil numarasına kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited

Detaylı

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI:

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: TAÇ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 26.06.2012 tarihinde

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 1/12 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve bu ana sözleşme hükümlerine

Detaylı

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul

1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk İstanbul COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ 2013 Madde 1 : KURULUŞ Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ HİTİT HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş; Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun "ani kuruluş" hakkındaki hükümleri

Detaylı

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul,Ticaret Sicil No : 335591 YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME AYDOĞAN TURİZM TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ : MADDE 1 Aşağıda ad soyad ve ünvan, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı