Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizbank Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu"

Transkript

1 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 16 Şubat 2006 Bu rapor 88 sayfadır.

2 I. Bağımsız Denetim Raporu II. Kamuya Açıklanacak Finansal Raporu

3

4 DENİZBANK A.Ş. NİN 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi Büyükdere Caddesi No: ESENTEPE/İSTANBUL Bankanın Telefon ve Faks Numaraları Tel : Faks: Bankanın Elektronik Site Adresi İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında 17 Sayılı Tebliğe göre hazırlanan konsolide olmayan finansal rapor aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARI İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve ilgili tebliğler ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. Kürşad TAÇALAN Suavi DEMİRCİOĞLU Cemallettin HASDEMİR Hakan ATEŞ Genel Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ve Denetim Yönetim Kurulu Üyesi Grup Müdürü Komitesi Üyesi Genel Müdür Can TAŞPULAT İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi İhsan Veysi SEVİĞ Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Şehsuvar ALADAĞ / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Tel No : Faks No:

5 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama III. Bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama IV. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi V. Diğer Bilgiler İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolar I. Bilanço II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynak değişim tablosu V. Nakit akım tablosu VI. Kar Dağıtım Tablosu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar II. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar III. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, satılmaya hazır menkul değerler ve banka kaynaklı krediler ve alacaklara ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Banka kaynaklı krediler ve alacaklar ve ayrılan özel karşılıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XI. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar XII. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar XIII. Karşılıklar ve şarta bağlı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIV. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar XV. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklama ve dipnotlar XVI. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar XVII. Ödenmiş sermaye ve hisse senetleri stoğuna ilişkin açıklama ve dipnotlar XVIII. Aval ve kabullere ilişkin açıklama ve dipnotlar XIX. Devlet teşviklerine ilişkin açıklama ve dipnotlar XX. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklama ve dipnotlar XXI. Yabancı para bazlı varlık ve borçlar XXII. Bağlı ortaklık ve iştirakler

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar II. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklama ve dipnotlar III. Kredi riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar IV. Piyasa riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar V. Kur riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VII. Likidite riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklama ve dipnotlar BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Mali Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Pasif kalemlere ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar III. Gelir tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Nazım hesaplara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VI. Nakit akım tablosuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VII. Banka birleşme ve devirleri ile bankalarca iktisap edilen ortaklıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar VIII. Bankanın dahil olduğu risk grubu ile ilgili olarak açıklanması gereken hususlar IX. Enflasyon muhasebesine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar X. Bankanın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube veya iştirakler ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar XI. Bilanço sonrası hususlara ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar ALTINCI BÖLÜM Diğer Açıklama ve Dipnotlar I. Bankanın faaliyetine ilişkin diğer açıklamalar YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporu I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar

7 BİRİNCİ BÖLÜM Genel bilgiler I. Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi II. III. Denizbank A.Ş. (Banka), Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere 1938 yılında bir devlet bankası olarak kurulmuştur yılında hükümetin bazı devlet bankalarını birleştirme kararı sonrasında Banka, Emlakbank çatısı altına girmiştir. 20 Mart 1997 tarih ve 97/5 sayılı karar ile Denizbank A.Ş. hisselerinin %100 ünün özelleştirilmesine karar verilmiş, bu kararı takiben Zorlu Holding A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında 29 Mayıs 1997 tarihinde hisse satışı sözleşmesi imzalanmış ve Banka 25 Ağustos 1997 tarihinde faaliyet izni alarak faaliyetlerine başlamıştır. Banka nın hisse senetleri 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama Banka nın sermayesinin % 75 ine Zorlu Holding A.Ş. sahiptir. Banka nın hisselerinin %25 i halka açıktır ve 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Banka nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcıları, varsa bunlarda meydana gelen değişiklikler ile Banka da sahip oldukları paylara ilişkin açıklama Adı Soyadı Görevi Sahip oldukları pay(%) Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Veysi Seviğ Başkan -- Yönetim Kurulu Üyeleri M.Cem Bodur Başkan Vekili -- Mustafa Tınaz Titiz Üye -- Fikret Arabacı Üye -- Cemalettin Hasdemir Üye -- Can Taşpulat İç Denetim Sisteminden Sorumlu Yönetim Üyesi -- Hakan Ateş Üye-Genel Müdür Denetim Kurulu Üyeleri Cem Kadırgan -- Şerif Arı -- 1

8 Adı Soyadı Sahip oldukları pay(%) Genel Müdür Yardımcıları Behçet Perim -- Bora Böcügöz -- Dinçer Alpman -- Hüseyin Uyar -- Mehmet Saraç -- Nesrin Sungu -- Nihat Sevinç -- Tanju Kaya -- Arif İsfendiyaroğlu -- Mustafa Mert -- Suavi Demircioğlu -- IV. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanları 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yurtiçindeki 235 ve yurtdışındaki 1 şubesi ile hizmet vermekte olan Banka, bir özel sektör mevduat bankasıdır. Ana sözleşme nin 4. maddesinde belirtildiği üzere Banka nın faaliyet alanları aşağıda sıralanmıştır: - Her türlü mevduat kabul edebilir ve bankacılık işlemleri yapabilir. - İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde işlemler yapabilir. - Ulusal ve uluslararası finansman kuruluşları ile kredi ve istihbarat anlaşmaları yapabilir. Konsorsiyum ve sendikasyonlara katılabilir. - Türk Lirası ve döviz cinsinden her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler açabilir, garantiler verebilir. - Sigorta şirketi kurabilir, sigorta acenteliği yapabilir, mevcut veya kurulacak sigorta şirketlerine katılabilir. - Banka nın faaliyet konularında kanun, kararname veya sözleşmelerle tahsis ve temin edilecek fonları amaçları doğrultusunda kullanabilir. - Konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir. Taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir, muhabirlikler tesis edebilir. - İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın alabilir, imal veya inşaa edebilir, sair şekillerde iktisab edebilir, kiralayabilir gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, devredebilir veya kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her çeşit ayni hak tesis ve fekkedebilir. - Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunabilir. - Faaliyetlerine ilişkin olarak kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni vesair her çeşit nakdi ve ayni teminat alabilir, bunları devir ve fekkedebilir. - Yerli ve/veya yabancı ortaklıklar kurabilir ve mevcut ortaklıklara katılabilir. - Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra edebilir. 2

9 V. Diğer Bilgiler Banka nın Ticaret Ünvanı : Denizbank Anonim Şirketi Banka nın Genel Müdürlüğü nün Adresi : Büyükdere Caddesi No: 106 Esentepe İstanbul Banka nın telefon ve faks numaraları : Telefon: (0212) Banka nın elektronik site adresi Banka nın elektronik posta adresi : Faks: (0212) : : Raporlama Dönemi : 1 Ocak Aralık 2005 Mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan bilgiler aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. 3

10 İKİNCİ BÖLÜM MALİ TABLOLAR I. Bilanço II. Bilanço dışı yükümlülükler tablosu III. Gelir tablosu IV. Özkaynak değişim tablosu V. Nakit akım tablosu VI. Kar dağıtım tablosu

11 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170, , , , , , Kasa 40,328-40,328 45,065-45, Efektif Deposu - 140, , , , T.C. Merkez Bankası 130, , ,504 61,406 93, , Diğer - 1,049 1, II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLER (Net) (5.I.2) 177,048 19, , ,875 13, , Devlet Borçlanma Senetleri 85,858 7,564 93, ,512 8, , Devlet Tahvili 79,672 7,564 87, ,757 8, , Hazine Bonosu 6,186-6,186 5,755-5, Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Hisse Senetleri 91,190-91,190 84,363-84, Diğer Menkul Değerler - 11,553 11,553-4,748 4,748 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (5.I.3) 88,027 1,698,229 1,786, ,711 1,164,906 1,336, Bankalar 88,027 1,698,229 1,786, ,711 1,164,906 1,336, Yurtiçi Bankalar 76, , , ,711 33, , Yurtdışı Bankalar 12,000 1,314,660 1,326,660 7,000 1,131,547 1,138, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar IV. PARA PİYASALARI (5.I.4) 226, ,000 93,000-93, Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 226, ,000 93,000-93, İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DEĞERLER (Net) (5.I.5) 800, ,825 1,119, , ,699 1,128, Hisse Senetleri 3,466-3,466 3,443-3, Diğer Menkul Değerler 797, ,825 1,116, , ,699 1,124,967 VI. KREDİLER (5.I.6) 3,045,562 1,513,543 4,559,105 1,547,937 1,080,790 2,628, Kısa Vadeli 2,096, ,651 2,787,401 1,357, ,670 1,940, Orta ve Uzun Vadeli 936, ,892 1,759, , , , Takipteki Krediler 130, , , , Özel Karşılıklar (-) 118, , , ,894 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI (5.I.7) VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) (5.I.8) 24,115 10,817 34,932 24,115 12,326 36, Devlet Borçlanma Senetleri 24,115-24,115 24,115-24, Devlet Tahvili 24,115-24,115 24,115-24, Hazine Bonosu Diğer Kamu Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler - 10,817 10,817-12,326 12,326 IX. İŞTİRAKLER (5.I.9) 121, , , , Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler 121, , , ,504 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (5.I.10) 76,555 63, ,167 29,423 64,783 94, Mali Ortaklıklar 68,632 63, ,244 21,601 64,783 86, Mali Olmayan Ortaklıklar 7,923-7,923 7,822-7,822 XI. DİĞER YATIRIMLAR (5.I.11) XII. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI (Net) (5.I.12) Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR - 323, ,430 44, , ,782 XIV. MUHTELİF ALACAKLAR (5.I.13) 58,765 2,204 60,969 18, ,765 XV. FAİZ VE GELİR TAHAKKUK VE REESKONTLARI (5.I.14) 81,386 31, ,870 81,380 32, , Kredilerin 43,101 16,687 59,788 21,582 12,871 34, Menkul Değerlerin 33,310 6,744 40,054 49,765 8,699 58, Diğer 4,975 8,053 13,028 10,033 11,363 21,396 XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.15) 124, , , , Defter Değeri 195, , , , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 70, ,310 56, ,438 XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.16) 11, ,472 11, , Şerefiye Diğer 35, ,967 28, , Birikmiş Amortismanlar ( - ) 24, ,495 17, ,727 XVIII. ERTELENMİŞ VERGİ AKTİFİ (5.I.17) 7,017-7,017 14,633-14,633 XIX. DİĞER AKTİFLER (5.I.18) 97,328 2,109 99,437 61,809 11,838 73,647 AKTİF TOPLAMI 5,111,039 4,246,770 9,357,809 3,401,618 3,303,328 6,704,946 5

12 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş PASİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.II.1) 2,604,643 2,629,728 5,234,371 1,557,759 2,602,353 4,160, Bankalararası Mevduat 104,873 39, ,388 67, , , Tasarruf Mevduatı 1,594,180-1,594, , , Resmi Kuruluşlar Mevduatı 43,919-43,919 2,234-2, Ticari Kuruluşlar Mevduatı 833, , , , Diğer Kuruluşlar Mevduatı 28,537-28,537 73,083-73, Döviz Tevdiat Hesabı - 2,589,639 2,589,639-2,495,133 2,495, Kıymetli Madenler Depo Hesapları II. PARA PİYASALARI 317, , , , Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 92,500-92, Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (5.II.2) 224, , , ,009 III. ALINAN KREDİLER (5.II.3) 186,188 2,097,748 2,283,936 55, ,265 1,025, T.C. Merkez Bankası Kredileri Alınan Diğer Krediler 186,188 2,097,748 2,283,936 55, ,265 1,025, Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 41,623 12,812 54,435 47,766 24,792 72, Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 144,565 2,084,936 2,229,501 7, , ,173 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (5.II.4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. FONLAR (5.II.5) VI. MUHTELİF BORÇLAR (5.II.6) 177,896 5, , ,439 24, ,671 VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.7) 50,986 2,619 53,605 61,532 11,089 72,621 VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER (5.II.8) 23,305-23,305 17,790-17,790 IX. FAKTORİNG BORÇLARI (5.II.9) X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) (5.II.10) - 18,770 18,770-16,290 16, Finansal Kiralama Borçları - 20,585 20,585-18,845 18, Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 1,815 1,815-2,555 2,555 XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI (5.II.11) 27,972 42,555 70,527 18,076 43,354 61, Mevduatın 17,587 6,364 23,951 14,700 3,924 18, Alınan Kredilerin 4,008 24,765 28, ,078 10, Repo İşlemlerinin Diğer 6,058 11,426 17,484 3,146 29,352 32,498 XII. KARŞILIKLAR (5.II.12) 114,667 10, ,362 67,716 12,041 79, Genel Karşılıklar 34,786-34,786 23,569-23, Kıdem Tazminatı Karşılığı 18,875-18,875 12,444-12, Vergi Karşılığı 56,861-56,861 27,550-27, Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar 4,145 10,695 14,840 4,153 12,041 16,194 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIV. ERTELENMİŞ VERGİ PASİFİ XV. ÖZKAYNAKLAR (5.II.13) 1,024,812 22,820 1,047, , , Ödenmiş Sermaye 316, , , , Sermaye Yedekleri 411, , ,983 1, , Hisse Senedi İhraç Primleri (5.II.14) 98,351-98,351 98,351-98, Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değer Artış Fonu (5.II.15) 107, , ,627 1, , Yeniden Değerleme Fonu (5.II.16) Yeniden Değerleme Değer Artışı (5.II.17) 16,180-16,180 13,841-13, Diğer Sermaye Yedekleri 189, , Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı , , Kâr Yedekleri 109, ,003 - (710) (710) Yasal Yedekler (5.II.18) 5,631-5, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler (5.II.19) 106, , Diğer Kâr Yedekleri (3,611) - (3,611) - (710) (710) 15.4 Kâr veya Zarar 188,033 22, , , , Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 10,098-10, Dönem Net Kâr ve Zararı 177,935 22, , , ,711 PASİF TOPLAMI 4,527,576 4,830,233 9,357,809 3,024,581 3,680,365 6,704,946 6

13 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 3,998,265 5,720,482 9,718,747 2,891,975 4,529,083 7,421,058 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.IV.5) 1,011,639 2,142,386 3,154, ,609 1,709,474 2,405, Teminat Mektupları (5.IV.3) 1,011,639 1,092,106 2,103, , ,911 1,352, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları 1,011,639 1,092,106 2,103, , ,911 1,352, Banka Kredileri - 197, , , , İthalat Kabul Kredileri - 197, , , , Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 745, , , , Belgeli Akreditifler - 654, , , , Diğer Akreditifler - 90,534 90,534-73,115 73, Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden - 107, , , , Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 2,061,290-2,061,290 1,522,670-1,522, Cayılamaz Taahhütler 2,060,609-2,060,609 1,521,989-1,521, Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 360, , , , İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1,649,932-1,649,932 1,250,397-1,250, Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 50,407-50, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.IV.2) 925,336 3,578,096 4,503, ,696 2,819,609 3,493, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 82,560 2,118,274 2,200, ,653 2,347,241 2,601, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 54,963 1,045,525 1,100, ,264 1,160,766 1,305, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 27,597 1,072,749 1,100, ,389 1,186,475 1,296, Para ve Faiz Swap İşlemleri 41, , , , , , Swap Para Alım İşlemleri - 96,849 96, , , Swap Para Satım İşlemleri 41,060 62, , ,241 19, , Swap Faiz Alım İşlemleri - 9,581 9,581-12,268 12, Swap Faiz Satım İşlemleri - 9,581 9,581-12,268 12, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 801,716 1,123,517 1,925, , , , Para Alım Opsiyonları 410, , , ,683 91, , Para Satım Opsiyonları 391, , ,443 79, , , Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri - 75,482 75, Futures Para Alım İşlemleri - 52,801 52, Futures Para Satım İşlemleri - 22,681 22, Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer - 82,191 82,191-16,028 16,028 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3,239, ,360 4,074,861 1,563, ,284 1,918,726 IV. EMANET KIYMETLER 2,972, ,241 3,572,449 1,484, ,137 1,811, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler 2,523, ,522 2,704,366 1,038, ,001 1,222, Tahsile Alınan Çekler 14 82,958 82, ,173 50, Tahsile Alınan Ticari Senetler 91, , , ,087 82, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler 119, ,021 73,901-73, Diğer Emanet Kıymetler - 46,947 46,947-10,878 10, Emanet Kıymet Alanlar 238, , , ,076 V. REHİNLİ KIYMETLER 267, , ,412 78,775 28, , Menkul Kıymetler Teminat Senetleri 267, , ,173 78,775 27, , Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 7,237,766 6,555,842 13,793,608 4,455,417 4,884,367 9,339,784 7

14 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş (01/01/ /12/2005) (01/01/ /12/2004) I. FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 890, , Kredilerden Alınan Faizler 552, , TP Kredilerden Alınan Faizler 462, , Kısa Vadeli Kredilerden 354, , Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 108,276 20, YP Kredilerden Alınan Faizler 82,212 59, Kısa Vadeli Kredilerden 40,739 33, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 41,473 26, Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 7,617 4, Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 16,346 13, Bankalardan Alınan Faizler 33,931 25, T.C. Merkez Bankasından 1, Yurtiçi Bankalardan 7,166 13, Yurtdışı Bankalardan 25,143 11, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3,080 9, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 270, , Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 49, , Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 218, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2,278 13, Diğer Faiz Gelirleri 14,583 8,558 II. FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) 435, , Mevduata Verilen Faizler 312, , Bankalararası Mevduata 17,316 37, Tasarruf Mevduatına 170, , Resmi Kuruluşlar Mevduatına 2,098 1, Ticari Kuruluşlar Mevduatına 62,115 73, Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1,458 7, Döviz Tevdiat Hesaplarına 58,429 46, Kıymetli Maden Depo Hesaplarına Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 7,994 3, Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 87,555 29, T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara 8,054 10, Yurtdışı Bankalara 79,501 18, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Kuruluşlara İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri 28,107 37,791 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 454, ,838 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 105,133 61, Alınan Ücret ve Komisyonlar 146,607 91, Nakdi Kredilerden 9,285 9, Gayri Nakdi Kredilerden 31,981 28, Diğer 105,341 53, Verilen Ücret ve Komisyonlar 41,474 29, Nakdi Kredilere Verilen 4,135 3, Gayri Nakdi Kredilere Verilen Diğer 37,312 26,272 V. TEMETTÜ GELİRLERİ Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden - - VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 5,532 (9,489) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (Net) 32,606 23, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 78,834 96, Türev Finansal Araçlardan Kârlar 38,193 37, Diğer 40,641 58, Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı (-) 46,228 73, Türev Finansal Araçlardan Zararlar 29,845 34, Diğer 16,383 38, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (Net) (27,074) (32,954) Kambiyo Kârı 2,223,626 1,338, Kambiyo Zararı (-) 2,250,700 1,371,394 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.3) 105,154 87,634 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 670, ,406 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) (5.III.4) 67,061 83,428 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.5) 375, ,512 XI. FAALİYET KÂRI (VIII-IX-X) 228, ,466 XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR/ZARAR (5.III.6) 32,449 90,762 XIII. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - (49,956) XIV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XI+XII+XIII) 260, ,272 XV. VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (59,941) (22,561) 15.1 Cari Vergi Karşılığı (56,861) (32,659) 15.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (3,080) 10,098 XVI. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR/ZARARI (XIV+XV) 200, ,711 XVII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar Olağanüstü Gelirler Olağanüstü Giderler (-) Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVI+XVII) (5.III.7) 200, ,711 Hisse başına kar(ytl Tam)

15 DENİZBANK A.Ş. 31 ARALIK 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI (Tutarlar Bin YTL olarak ifade edilmiştir.) ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Genel Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Toplam ÖNCEKİ DÖNEM ( 31/12/2004 ) I. Sonu Bakiyesi 202, , ,639-15,988 (308) 107,877 (173,460) - 29, , ,850 II. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişiklikler III. Yeni Bakiye (I + II) 202, , ,639-15,988 (308) 107,877 (173,460) - 29, , ,850 IV. Net Dönem Kârı veya Zararı , ,711 V. Kar Dağıtımı - (43,956) - - (5,639) - (15,988) - (107,877) 173, Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer - (43,956) - - (5,639) - (15,988) - (107,877) 173, VI. Sermaye Artırımı 114,100 (47,735) 98, (402) (16,157) (4,183) 143, Nakden 50,369 2,084 98, , Yeniden Değerleme Fonu 37,631 (37,631) ,912 (545) (11,578) 1, Yeniden Değerleme Değer Artışı (15,612) - (15,612) 6.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu ,395 7, Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 12,188 (12,188) Hisse Senedi İhracı Kur Farkları (402) (402) 6.8 Diğer (5.V.6) 13, (13,912) VII. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+IV+V+VI+VII) 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 13,841 0 CARİ DÖNEM ( 31/12/2005 ) I. Sonu Bakiyesi 316, ,164 98, (710) 122, , , ,535 Dönem İçindeki Artışlar: (5.V.1) II. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (2,351) 46,713 44, Net Rayiç Değer Kârı / Zararı (2,351) 46,713 44,362 III. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Rayiç Değer Kârı / Zararı Aktarılan Tutarlar: (5.V.2) IV. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (53,769) (53,769) 4.1.Net Kâra Aktarılan Tutarlar (53,769) (53,769) V. Nakit Akış Riskinden Korunmadan Net Kâra Aktarılan Tutarlar Varlıklara Aktarılan Tutarlar VI. Dönem Net Kârı 200, ,714 VII. Kar Dağıtımı , ,983 - (122,711) 10, Dağıtılan Temettü (5.V.3) Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.4) , , (112,613) Diğer (122,711) 122, VIII. Sermaye Artırımı (2,901) ,690-1, Nakden Yeniden Değerleme Fonu Yeniden Değerleme Değer Artışı Menkul Değer Değer Artış Fonu Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhracı Kur Farkları (2,901) (2,901) 8.8 Diğer (5.V.6) ,690-4,690 IX. Hisse Senetlerine Dönüştürülebilir Tahviller - Dönem Sonu Bakiyesi (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) 316, ,164 98,351-5, ,983 (3,611) 200,714 10,098-16, ,022 1,047,632

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2005 Ara Hesap Dönemine İlişkin Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İçin Hazırlanan Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 22 Nisan 2005

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAT YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Yatırım Bankası A.Ş. 01 Ocak 31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI

FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI FİBABANKA A.Ş.VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698

AKTİF KALEMLER. Dipnot AKTİF TOPLAMI 7,174,270 12,388,789 19,563,059 6,724,500 14,398,198 21,122,698 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2002 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Milyar Türk Lirası olarak enflasyonun etkilerini yansıtacak şekilde 31 Aralık 2002 tarihindeki satınalma gücü cinsinden

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları,

Ana Ortaklık Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, BİRİNCİ BÖLÜM Ana Ortaklık Banka Hakkında Genel Bilgiler I. Ana Ortaklık Banka nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Ana Ortaklık

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş.

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı