ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999"

Transkript

1 ;:=-~::~ --~--- :~--=-:C='~~:r.;~'~-Z:~:;;{;:;C~~~~,,~~~ - ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999

2 BÖLÜM: ýçindekiler.. i Analiz Amaç, Kapsam ve Yöntem I/a). Amaç I/b). Kapsam I/c). istihbarat ve ÖrgütlenIne I/d). Yöntem I/e). Gizlilik Prensibi BÖLÜM:II 2).21. Yüzyýlda Girerken Dünya'da istihbarat ve Örgütsel Yapýlanma ile Faaliyet Alanlarýnýn Önemi 2/a). Genel 2/b). Örnekler 3). istihbarat Örgütleri ve Politikalarý 3/a). Genel Durum ve Sorunlar 3/b). Terör 3/c). Politikalar BÖLÜM: III 4). Ýstihbarat Y eniyapýlanma Organizasyonu ve Personel Analizi 4/a). Genel Durum ve Sorunlar 4/b). Güçlü Bir Ýstitýbarat Örgütünün Anahtan 4/c). istihbarat Toplamanýn Hedefleri 4/d). Sivil Toplum Örgütleri 4/2). Eleman ve Organizasyon 4/2-a). Ajan Profili 4/2-b). Köprü Personel 4/2-c). Faniþeler 4/2-d). Medya 4/2-e). Uluslararasý Ticaret ve Bankacýlýk 4/2-f). ilaç-kimya Sanayi ve Taþýmacýlýk 4/2-g); illegal iþler 2

3 BÖLÜM: ýv.--'---~-._~_. 5). Organizasyon Planý ~,-"--~- 5/1). Ergenekon Merkez Komutaný 5/2). istihbarat Toplama Dairesi Komutanlýðý 5/3). istihbarat Analiz ve Deðerlendirme Dairesi Komutanlýðý 5/4). Operasyon Dairesi KomutanÝýðý 5/5). Finansman Dairesi Komutanlýðý 5/6). Araþtýrma Dairesi Komutanlýðý BÖLÜM: V 6). Kaynak Yaratýlmasý 6/a). Naylon Þirketler 6/b). Yurtdýþýndan Kaynak Aktarýmý 6/c). Yurtdýþý Ticari Faaliyetler 6/d). Spekülatif Kaynak Yaratýlmasý 7). Genel Deðerlendirme BÖLÜM: VI 3

4 =--~ AMAÇ 1). AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM -_. ýla). Bu çalýþmanýn amacý, Atatürk ilkeleri doðrultusunda b,iy~mle~diril,m,iþ? Kemali~ 'i? tek, gerçeý< ve içtenlikli koruyucusu Türk -5i,lc;ýhlý Kuvv~tleri bijnyesindy f':ýali;y~t, gqsteren "Ergenekon"un reorganizasyonuna " " katkýd,a bulunapilm,ek~ir.... Dünya Savaþý'ndan yenik çýkmasýna karþýn, Yüce Onder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliðindeki "Milli Mücadele" ile kendi iradesini ortaya koyarak, yeni bir devlet kuran ve Batý 'yý dize getiren tek ülke Türkiye olmuþtur. ( ) Ortadoðu'ya barýþ adalet, sað duyu öneren Düveli-i Muazzama'nýn ne denli sorunlu bir bölge yarattýðýnýn kanýtý günümüzde içinde bulunduðu koþullardýr. Bu nedenledir ki; "Cihan Harbi" ile "Milli Mücadele" bir bütün olarak ayni kavganýn iki ayrý evreleridir. Emperyalizme karþý yenik düþmesinin ardýndan, yýlmadan mücadele eden Türk ulusunun Cumhuriyet Türkiyesi ile sonuçlanan baþkaldýrýsý, Batý'nýn unutmasý mümkün olmayan acý bir yenilgi örneðidir. Bu örneðin yer yüzünde ilk ve tek oluþu ise; Batý'nýn Türkiye Cumhuriyeti'ne saldýrýlarýný sürdürmesindeki en önemli nedenleri arasýnda yer:alýr. I. Dünya Savaþý'nýn ardýndan, sözde savaþa son veren gerçekte ise; barýþa son veren barýþ antlaþmalarý imzalanmýþtýr. Bu barýþ anlaþmalarý ise; Mýsýr'dan, Afganistan'a, Ýran'dan, Umman Denizi'ne deðin birbirine rakip dinlerin, ideolojilerin, milliyetçilik akýmlarýnýn ve hanedanýarýn savaþtýðý bir savaþ alaný yaratmýþtýr. Rus-Afgan, Ýran-Irak ve Lübnan savaþlarý, Kürt hareketleri ve sonu gelmeyen Arap-Ýsrail sürtijþmeleri; Batý'nýn bölgeye hediyesidir. Kurulduðu günden baþlamak üzere ~ürüp giden, emperyalist sisteme dayalý bölücü/yýkýcý/çok uluslu/çok emelli sinsi faaliyetler; Arnavutluk'un çözülmesi, Ýran'da Þah rejiminin yýkýlmasý ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði 'nin daðýlmasý ile birlikte sabýrsýzlýkla iþtahlarýn artmasýna yol açmýþtýr. çünkü, bu rejimierin kuruluþ dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ dönemleri hemen hemen ayný dönemlere Jastlah Ýþte bu nedenlerden ötürüdtýr ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yýlýný idrak ettiði 20. Yüzyýlýn son yýlýnda, bölücü/yýkýcý faaliyetler çok tehlikeli bir týrmanýþa geçmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðýný tümüyle ortadan kaldýrmaya yönelik çabalar, dýþ odaklý olmaktan çýkýp, yerli iþbirlikçilerin gönüllü katkýlarýyla ülke içinde de yýkýcý güç odaklanma noktasýna ulaþmýþtýr yýllarýnda Ýstanbul, dýþ ülkelerin istihbarat ajanlarýnýn cirit attýðý, pek çok yandaþlarýnýn olduðu, dileklerini gerçekleþtirebildikleri bir dünya kentine dönüþmüþtü. Bugün de böyledir. Çünkü, sav~þ si,ird~rüýme~tedi(. Ve bu savaþýn tek amacý,~ardýr: Bölerek/Parçalayarak Türki~e Cumhuriyeti'ni Yýkmak! 4

5 Kaynaðýný dýþ ülke istihbarat örgütlerinin sinsi ve çok yönlü erneilere dayalý; finans/organize/yönlendirme '"'ÇabalarýQ_ða~ alan ve üt~e içinde konuçlandýrýlan bu güç adaklarýnýn yerli iþbirlikçi uzantýlarý, devletin her kademesine sýzarak, TBMM'ne girebilmiþ ve hatta siyasi platformda iktidar dönemleri yaþamýþlardýr. ~un ~çi~dir.~kj;:: ~r_k Silahlý Kuvvetl~ ~ büny,t:;sinde,faaliyet öst Er ene Türkiye C~mhuriyeti için, her o u ço daha' az cý. yaþamsal önem ifade eder duruma,,' gelmiþtir.,, Bu çalýþmada Atatürk ilkeleri ve hedefleri doðrultusunda TSK bünyesi j içinde faaliyet gösteren Ergenekon 'un sorunlarýnýn belirlenmesi ve giderilmesine yönelik gözlem, tespit, karþýlaþtýrma ve önerilere yer verilmekle yetinilmeyip, yepyeni bir yapýlginma örneði önerilmektedir. Böylelikle, Ergenekon'un 21. yüzyýl koþullarýna uygun re-organizasyonu doðrultusunda analiz yapýlarak, bir araþtýrma, geliþtirme ve yeni yapýlanma raporu hazýrlanmýþtýr. Ergenekon'un gerçek ve çaðdaþ anlamda reorganizasyonunun ayrýntýlý etü~ hazýrlanmasý saðlanabilmesi mümkündür. için, talep ' edilmesi, halinde daha bir çok, i' KAPSAM Yukarýda özetle ifade edilmeye çalýþýldýðý gibi, bu analiz, yönetim, geliþtirme ve.yeni yapýlanma raporu, haddimizi aþarak Ergenekon 'un büyüteç altýna alýnmasýndan daha ziyade, pek çok sistemin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðý ve baðýmsýzlýðý üzerinde oynanan sinsi/çok erneýli oyunlarýn anali~inden yola çýkýlarak, 21. yüzyýlda yepyeni bir yapýlanma ile deðerli TSK mensuplarýnýn yaný sýra, sivillerden de sonuna deðin yararlanýlmasý gereði ve zorunluluðuna yer verilmiþtir. Ergenekon içinde yer alan deðerli TSK mensuplarý ile Kemalizm' e ve ülkesine baðlý, insanlýk onurunu ve kimliðini yitirmemiþ, her meslekten sivillerin organizasyonu ile,,,'" ortaya çýkacak olan yeni yapýlanma gerý;e~te geç kalýmnýþ bir giriþim olara~ gör4l,melidir. Her meslekten seçkinterin yer alacaðý sivil personel kadrosu,ile Ergenekon, iç ve dýþ faaliyetlerinde çok daha etkin bir güce eriþecek; her alanda ~areketlil.ik, duyarlýlýk ve yaptýnm gücü yüksek olanaklar kazamnýþ olacaktýr. ÝSTÝHBARA T VE ÖRGÜTLENME istihbarat -haber alma- oyunu, insanlýk tarihinin en eski ikinci mesleðidir. Bu oyunun kendine özgü kurallarý ise; doðasý gereði, çok büyük bir hýzla kendisini yenileme özelliðine sahip olmasýdýr. istihbarat mesleði, oyu~larýn en büyüðü, en görkemlis~ ~e en gerçekçi olanýdýr. Ancak, istihbarat mesleði onca katý gerçekliðine karþýn; besin kaynaðýný "düþsel yaratýcýlýða" dayalý "kurgu"dan alýr. Bu nedenle düþsel yaratýcýlýktan yoksun bir istihbarat örgütünün baþarý örneklerinden tarih hiç söz etmemektedir. Günümüzden tam yýl önce; Mýsýr'da Kral III Tutmois, kuþatma altýnda tuttuðu Yara kenti hakkýnda "istihbarat" toplayabilme amacýyla un 5

6 çuvallarýnýn içine gizlediði adamlarýný kente yollahuþ olmasý tarih sayfalarýr:ýdakilk örnektir. Kral III. Tutmosis, farkýnda olýnaksýzýn ilk yasal istihbarat teþkilatýnýkurmuþtt.ý. Ýnsattlýk, onun bu alandaki baþarýlarýný Mýsýr hiyeroglif tabletlerinden öðrendi. Ve istihbarat, toplayan elemanlar literatürlerde "casus" ve "ajan" tanýmlamasýyla anýlýr oldular. Tarih sahnesinde istihbaratçýlar -casus ya da ajan- övgü/hayranlýk ya da nefret/kin duygularý ile anýlýr olmuþlardýr ki; bu çok doðaldýr. çünkü, istihbaratçý faaliyetlerinden yarar gören taraf için, minnet duyularak efsaneleþtirilen bir kahraman olurken, zarar gören tarafça bir "hain" olarak damgalanýp sonsuza deðin lanetlenirler. Literatürler incelendiðinde, istihbarat örgütleri ve istihbaratçýlarýn amaçlarýnýn "kutsal bir haklýlýk", yöntemlerinin "acýmasýz" ama "adil" olduðunun belirgin bir ortaklýk sergilediði göze çarpar. Bir baþka örnek Ýncil'de yer alýr, HZ. Musa: "Gidin ve ülkede gerekli araþtýrmayý yapýn" der. Ýnsanlýk tarihi açýk ve net bir biçimde ortaya koymaktadýr ki; uluslarýn "geliþim" saðlayýp "güç" elde edebilmesi istihbaratla, yani "bilgi" ile saðlanabilmiþtir. Tarihin ilk atlý göç er topluluklarý arasýnda önemli bir yer edinmiþ olan Tatarlar, uzun yýllar bozkýrlarýn tek hakimi olmayý baþarmýþlardý. Kuzey Avrupa'da kiliseleri dolduran Hýristiyanlar, "Tatarlar'ýn gazabýndan kurtar bizi Tanrým" diye, dua eder olmuþlardý. Yerleþik düzene geçememiþ bu atlý göç er topluluk, kendilerini asla yerleþik toplumlardan aþaðý görmemiþti. Ne var ki; okur/yazar d.eðillerdi (ý) 13. Yüzyýl ortal?rýna gelindiðinde, mektuplara imzasým "Gökte Tanrý, yerde Tanrý'nýn gücü" diye atan, Cengiz Han'ýn tarih sahnesinde görünmesiyle birlikte, Moðollarýn tüm Asya kýtasýný titreten Tatarlarý yenerek egemenlik: kurmayý baþarmalarýnýn önemli faktörleri arasýnda, "okuma/yazma"yý öðrenmeye yöneliþleri de yer alýr. Moðollar, bilgisizlikten bilgi dünyasýna geçerek varlýklarýný korumakla kalmayýp geliþme saðlamýþlardýr. çünkü, "bilgi": geliþim, baþarý ve güç doðurmaktadýr. Ne olmuþtu da Moðollar, Asya ve Avrupa'nýn tek hakimi olmuþtu? Yaþam, Cengiz Han'a güven duyabileceði tek desteðin, yalnýzca kendisi tarafýndan oluþturulabileceði gerçeðini suýýmuþtu. Kurduðu küçük bir grup, ordunun omurgasýný oluþturmuþ, bu omurga daha sonralarý iktidarýn da temeli olmuþtur. Cengiz Han'ýn büyük bir generalolarak ün kazanmasýnýn temelinde hiç kuþkusuz ki; düþmanlarýna oranla daha fazla risk almýþ olmasý, gücünü IO'arlý grup sistemine baðlamasý ve tüccarlardan oluþan bir istihbarat örgütü kurmuþ olmasý yatar. Ýstihbarat sanatýna bunca önem veren Cengiz Han, aleyhte~casusluk---faaliyetleriiçin de kaçýnýlmaz olarak ölüm cezasý getirmiþtir. Tarih: Timur, Fatih Sultan Mehmet, Neron, Sezar, Büyük Ýskender, Napolyon ve benzer örneklerin baþarý sýrlarý arasýnda "istihbarat" yani haber alma ile elde edilen "bilgi"nin, ne denli önemli avantaj faktörü olduðunun örnekleri açýsýndan, çok zengin veriler ortaya koyar. Ayný zenginlik, dinler tarihinde de rahatlýkla gözlenir. Antik çaðlarýn bulgularý ile ilk yazýlý belgelerden baþlayarak, yakýn tarihe ve günümüz örneklerine deðin tüm kaynaklar, geliþme ve sonuçlar açýsýndan 6

7 (siyasal/teknolojik/ekonomi/külttirel/düþünsel/bilgi) çok. yönlü ve çok amaçlý istihbarat analizlerinin yaþamsal önemini yineleyip durmaktadýr..yinelenen bir baþka þey.daha~vardýr. O da istihbaratýn ken~isini yeniley iþidir. Doðanýn kendini yenilemesi gibi, hiç dunnaksýzýn ve süratle yenilenen; metot, organizasyon, taktik, yönetim, sistem ve analizlerin doðru biçimde deðerlendirilebilmesi açýsýndan; istihbarat sanatýnýn "düþsel yaratýcýlýða" ne denli gereksinimi olduðu gerçeðini de bir kez daha karþýmýza çýkartýr. I/d). YÖNTEM Hemen her gün, ve kim bilir kaç kez, h~r alanda anýmsatýlýp yinei.enip durmakta olduðu gibi, insanlýk 21. Yüzyýla giriyor! Bu ifade, salt kuru bir zaman ölçüsünü dile getirmiyor. Bir baþka anlatýmla: Milyarlarca yýldýr sürüp gitmekte olan insanlýk serüveni, onc,a yýlýn bilgi ve deneyimlerini 2 I. Yüzyýlýn süzgecinden geçirerek hiç akla gelmedik yeni bileþimler elde edileceði gerçeðini anlatýyor. O halde, doðasý gereði istihbarat sanatý da deðiþimler gösterecek. Yeni yüzyýlda çok daha yaratýcý buluþlarla, çok daha etkin olma çabasýný sürdürecektir. Geliþmiþ ülke istihbarat örgütlerinin sahip olduklarý bilimsel ve maddi olanaklarla kýyaslanacak olduðunda, geliþmekte olan ya da üçüncü dünya ülkeleri tanýmlamasýyla anýlan ülkelerin istihbarat olanaklarý oldukça cýlýz kalmaktadýr. Ancak, geliþmekte olan fakir ülkelerin istihbarat kuruluþlarýnýn, bilimsel/fiziksel/maddi/siyasal/kültürel olanaklar karþýsýnda güçsüz kalacaðý anlamýnýn çýkartýlmasý da son derece yanýltýcý ve yanlýþ olacaktýr. çünkü; daha önce yukarýda da deðindiðimiz gibi, istihbarat kuruluþlarý temel gücünü öncelikle "düþsel yaratýcýlýk"ta aramalýdýr. Ardýndan sýrasý ile organizasyon, gizlilik ve daha sonra da teknolojik ve ekonomik güç faktörleri gelir. Bu noktada; 21. Yüzyýlda Ergen,ek~n 'un resmi istihbarat kuruluþlarýnýn yaný sýra, legal ve illegal örgütlenmelere karþý mücadele etme zorunluluðu..', '",, ile karþý karþýya kalacaðýnýn bilinmesinin yeterli olamayacaðý açýktýr. 20. yüzyýl ýstihbarat faalýyetleri "klasikleþýl1ekle" kalmayýp "köhneleþmiþ" olacaktýr. Ve bugün; bu köhneleþme sürecinin sonuna varýldýðýndan, önümüzde çok az bir zaman kalmýþtýr. Erg.t?nekon, faaliyetlerini yeni ve geliþmiþ yöntemlerle sürdürmek zoru~da olduðu' gibi, kaçýnýlmaz olarak faaliyet alanlarýný da geliþtirmek.zor4nl~luðu ile karþý karþýyadýr. lle). GÝZLÝLÝK PRENSÝBÝ Saðlýklý ve güçlü bir istihbarat örgütü, ülkesinin baðýmsýzlýðýna yönelik iç ve dýþ tehditleri önceden tahmin edebilir ve önleyebilir. Ülkenin ekonomik ve sosyal kararlýlýðýnýn istikrarýný saðlar. Bunlarý baþarabilmesi için ise; gizlilik ön koþuldur. Enformasyon gizliliðinin çok kritik olduðunun bilincine varýlabilmesi çok büyük önem taþýr. 7

8 . Tarihin ayak izleri incelendiðinde görülmektedir ki; 1000 ve 2000 yý) gizlikalabilmeyi baþarmýþ-örgütler vardýr. Örneðin: Knights Templ~r.( 12. yüzyýlda Kudüs'de kurulan Þövalyeler Birliði gibi.. Ýletiþim aðlarý ulusalolmaktan çýkýp çok ulus lu ticari kuruluþlarýn kontroliine geçtiðipden ötürü, istihbarat örgütleri için güvenli olmaktan çýkmýþtýr. Uydular aracýlýðý ile yerkürenin herhangi bir yerinde, sokaktaki bir insanýn yüzünün belirlenebildiði, izlenebildiði bir dünyada gizlilik prensipleri çok daha büyük önem kazanmýþtýr. Uluslararasý ticaret, bankacýlýk, Web Tv (Ýnternet) ve uydu sistemleri dünyayý giderek daha çok kiiçültmeyi sürdürürken, "güvenlik" sorunu büyümüþtür yüzyýlýn en baþarýlý istihbarat örgütleri arasýnda yer alan MOSSAP, baþarýsýnýn sý(riný elde ettiði enformasyonu paylaþmamasýna borçlu olduðunu çok geç fark edebilmiþtir. MOSSAD, diðer istihbarat örgütleri ile dayanýþmaya yönelip' enformasyon' p,ýy laþýmýna yönelince, ajanlarý yakalanmaya baþlamýþ ve baþarýsýt operasyanlara imza atmak zorunda kalmýþtýr. Buna benzer örnekler incelendiðinde, enformasyon paylaþýmýnýn çok zorunlu hallerde dahi olabildiðince azýyla geçiþtirilmesinin önemi kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. Ýstihbarat örgütleri serbest ve açýk bir iþbirliði politikasýna sahip olsalar bile, temel amaçlarý gereði düzenli bir biçimde aleyhte faaliyet gösterecekleri unutulmamalýdýr. Bu noktada: "satýlýk enformasyon"larýn, ne denli tehlikeli sonuçlar yarattýðýnýn tarih sayfalarýnda pek çok örnek ortaya koyduðuna dikkat çekmek isteriz. Çok ger~kli ve zorunlu hallerde enformasyon satýn almanýn yararlý ve kaçýnýlmaz olacaðý da bilinmektedir. Ancak, enformasyon satýcýsý ile ideolojik prensiplerdi uyum aranmasý zorunluluðu vardýr. 8

9 2). 21 YÜZ YýLA G ÝRERKEN DÜNYA 'DA ÝSTÝHBARA T VE ÖRGÜTSEL Y APýLANMA ÝLE FAALÝYET ALANLARININ ÖNEMÝ 2/a). GENEL.. V lkelerin baðýmsýzlýk ve devamýna katkýda bulunacak olan en önemli unsurlar: I-Ekonomik 2-Bilimsel/EðitimseI/KültüreI/Yatýrým ve Araþtýrmaya Dayalý istihbarat ve Karþý istihbarat Çalýþmalarý olacaktýr. istihbarat faaliyetlerini genel anlamda yalnýzca "haber alma" olarak deðerlendirenler için, bu oldukça yeni bir durumdur. Ancak, sözü edilen çalýþmalarýn verim saðlanan ilk uyguluma provalarý geliþmiþ ülkeler tarafýndan yaklaþýk 50 yýldýr sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Resmi istihbarat Kurumlarý; bilim, düþünce, kültür, sanat ve eðitim alanlarýnda yetiþkin insan kaynaklarýndan yararlanmamýþtýr. Yararlanmayý da gereksiz görýnüþtür! Oysa ki; 2. Dünya Savaþý sonrasý 1940'lý yýllarda, Abdül Nasýr'ýn istihbarat Þ~fi Salah Nasýr, bir gazeteciden yararlanarak kurduðu "Siyasi Kalem" adlý gizli bir örgüt sayesinde tam 412 sanatçý ve aydýndan karþý casusluk faaliyetlerinde yararlandýðý bilinmektedir.. Resmi istihbarat Kuruluþlarýmýzýn entelektüel çevrelere bakýþ açýsýný bilen yabancý istihbarat örgütleri ise; bu kontra bakýþ açýsýndan yararlanmayý bilmiþ, rejim tarafýndan dýþlanýp horlanan entelektüel "çevrelerin etkin portrelerinden çok olumlu bir biçimde yararlar saðlamýþtýr. Bu gerçek günümüzde de sürüp gitmektedir. Bu nedenledir ki, ülke insanýmýzýn benimsemediði pek çok aydýn, dýþ ülkelerce en büyük ödüllerle onurlandýrýlarak, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý örtülü bir biçimde dokunulmazlýk zýrhýna büründürülerek, muhalif unsura dönüþtürülmektedirler. Son derece duyarlý bir yapýya sahip entelektüel bünyelerin, rejim muhalifi oluþlarý sanatçý kiþiliklerinden kaynaklanan doðal muhalifliðin boyutlarýný aþýyorsa eðer, bunda en etkin sorumlu istihbarat kuruluþlarýnda yer alan- yönetici kadrolarýn entelektüeý. birikimden yoksun oluþlarýdýr. Onlarýn bu eksikliðinin yol açtýðý dýþlayýcý ve aþaðýlayýcý uygulamalar, çok unsurlu dýþ güçlerin bilim/sanatldüþünce/kültür dünyasýnýn yaratýcý insanlarýný küskün dünyalar içinde yer alan "kolay" ve ucuz' avlara dönüþtürmeye devam etmektedir. Son derece yararlý, etkin ve düþsel yaratýcýlýk anlamýnda bitimsiz, eldeki mevcut pozitif avantaj; dýþ istihbarat unsurlarýnýn sonuna deðin yararlanabildikleri, -hatta ölümlerinden sonra bile- dezavantaj sonsuzluðuna terk edilmektedir. Türkiye'nin 21. yüzyýlda entelektüel birikimli, yaratýcý, güvenilir insan kaynaklarýndan istihbarat çalýþmalarýnda yararlanmasý gereði kaçýnýlmazdýr. 9

10 ~ ~ 2/b). ÖRNEKLER... Örneðin: i 964 yýlýnda ölen ingiliz Deniz Kuvvetleri 'nin 17 IF kod adlý haberalma ajaný Ian Fleming, gerçek bir entelektüel idi. Savaþ yýllarýnda Londra'nýn göbeðinden yaptýðý radyo yayýnlarýyla, unutulmaz 'Kara Propaganda' örnekleri sergileyerek Alman ordularýnýn moral deðerlerini çökertmeyi baþarmýþ ve bu yolla 2. Dünya Savaþý'nýn sýnýrlarýný zorlamýþtýr. Ian Fleming' den bugün insanlýða bir anýýaðan daha kalmýþtýr: Kendi kaleme aldýðý James Bond öyküleri.. Ve tabi ki, bir de düýýyanýn gözünde ingiliz istihbarat unsurlarýna kazaýýdýrdýðý hayranlýk imajý.. II. Dünya Savaþý'ndan önce iþe alman pek çok Amerikalý casusluk yapmýþtýr. Bunlar arasýnda John Frankfin Carter, yatýrýmcý Winthrop Aidrich, Nelson Rockefeller, avukat David K. Bruce, dalýa soma OSS'nin baþýna Hemingway geçen yer William alýr. Donova ve yýlýnda ölen, üýýlü yazar Ernest Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði, Doðu Bloku ülkeleri ile pek çok Batý ülkesi, entelektüelleri ile sporcularýndan istihbarat alanýnda sonuna deðin yararlanmayý bilmiþtir., istipbarat sanatý, akýl gerektirir. Bu nedenle de yalnýzca sað duyu ve mantýkkurallarý içinde iþleyemez. ilham,' sezgi, fantezi, düþsel yaratýcýlýk ve içgüdü baþarý için gereklidir. istihbarat sanatýmn bu sýralanan unsurlara 21. yüzyýl faaliyetlerinde çok daha fazla gereksinimi olacaktýr. Entelektüel insan yapýsý derinlerde kök salmýþ akýldýþý, duygusal ve yaratýcý bir çekirdeðe sahiptir. insan aklýnýn özellikleri olan bilinç, bellek, yüksek duygu ve düþsel yaratýcýlýk; yaradýlýþýnda var olaýý deðil, soýýradan öðrenilerek elde edilen becerilerdir. Entelektüeller, bu nedenle her an patlayacak bir yanardað gibi görünseler de içten içe yanarak küle döllüþen yumuþak bir pamuk gibidirler. Ergenekon, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin deðerli personeli dýþýnda entelektüel ve her meslekten seçkinlerin de içinde yer alacaðý "sivil" personelden yararlanmakla karþýlaþtýðý ve bundan soma karþýlaþacaðý en önemli sorunlarýn üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir. ABD'nin bir çok istilýbarat biriminin örgütlenmesinde "Masonik" benzeri bir yapýlanmaya gidilmiþ olmasýnýn nedenleri arasýnda, istihbarat birimlerinin karþýlaþtýðý soruýýlarýn üstesinden gelmede kendi içinde yer alan zengin insan -kaynaklarýna salýip olunmasý amacý yatmaktadýr. insanlýk tarihi incelendiðinde çok net olarak görülmektedir ki; "mantýðýn kristal saflýðý" ile "düþsel akýl dýþý yaratýcýlýk" karþýsýnda hiç bir güç baþarýlý olamamýþtýr. Örneðin: 1453'de Fatih Sultan Mehmet, istanbul Boðaz'ýnda demirli kalmýþ gemilerini bir gecede karadan Haliç' e indirnýeyi "düþsel akýl dýþý yaratýcýlýk" sayesinde baþarmýþtýr. Ve o güne deðin yer yüzende hiçbir savaþta böy lesi bir taktik kullanýmý akýl edilememiþti. O günkü bilgi/beceri/teknoloji/mantýk kurallarý karþýsýnda bu düþüýýce tümden "marjinal" yani "aykýrý" idi. Bu örnekte yer alan Fatih Sultan Mehmet ise; yalnýzca iyi eðitilmiþ bir asker ve komutan deðil, ayný zamanda çok genç yaþýna karþýn çaðýnýn entelektüel birikiminih zirvesinde bir aydýndý. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý gereken önemli bir saptama daha yapmayý yararlý görmekteyiz. Dünyanýn her yerinde radikal düþünceler entelektüel kesim arasýnda yeþernýiþtir. (Komüýýizm, Sosyalim1, Demokrasi \0

11 . vb). G~çlü is~tihbarat örgütleri ~xi~ e.n tehlikeli g?rülen grup ent.el.e~ttiel kesýmdýr. Bagýmsýz ve liberal egýlým~ olan bu "duþsel yaratýcý" kýþýlýkler, çokboyutlu düþýinebilme -y-eteneklerinden öttirü, enformasyon bulmacasýnýn en küçük bir mozaik parçacýðýndan rahatlýkla tablonun bütününü görüp saptayabilirler. Kamuoyunu en çok ve kolaylýkla etkileme becerisine sahip olduklarý için, istihbarat örgütleri tarafýndan ciddi biçimde kontrolde tutulmak istenirler. Bunun yaný sýra bu çevre, istihbarat toplama açýsýndan da çok zengindir. Entelektüel kesimden kazanýlacak olan elemanlar, kazanýþlarýn yaný sýra, diðer istihbarat örgütlerinin çalýþma sahasýný biiyük ölçüde daraltacak bir giriþimdir.

12 BÖLUM:III ~ ISTIHBARAT OR G UTLERI VE POLITIKALARý GENEL DURUM VE SORUNLAR Günümüz dünyasýnda istihbarat örgtitlerinin en önemli sorunu "insan" faktörüdür. Geliþmiþ ülkelerde istihbarat örg.iitlerinin elemanlarýna saðladýðý onca geniþ olanaklara karþýn; enformasyon satýþlarýnýn oluþturduðu muazzam bir pazar olduðu gerçeði yaþanýnaktadýr. Hem de ýo bin dolar gibi küçük paralar karþýlýðýnda çok önemli bilgilerin el ve taraf deðiþtirdiði çok sýkça görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, bireylerin ideolojik hedefleri artýk hiçe sayýyor oluþlarýdýr. Bireylerin ideolojik inançlarý terk ediþ nedenleri arasýnda "Globalleþme" düþlerinin etkisi aranabilir. Bir baþka önemli sorun qa hükümetlerin çok büyük sýkýntýlarla karþýlaþmadýklarý sürece istihbarat örgtitlerine finansalolanaklar saðlamamalarýdýr. Hiç bir hükümet istihbarat örgütünün güçlenmesinden yana olmamýþtýr. çünkü, güçlü ve etkin bir istihbarat örgütünü amaçlarýnýn önüne çýkabilecek en büyük tehlike ve engelolarak görmtiþlerdir. Türlü özverilerle yurtdýþýnda eðitim görmeleri saðlanan yetiþkin insan kaynaklarý ne acýdýr ki; ülke çýkarlarý için "negatif" veriler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle devletin en önemli yapý taþlarý çökmüþ ve iþlemez hale getirilebilmiþtir. Bu rede~le Ergenekon bünyesinde yurtdýþýnda eðitim i ", görmüþ personel bulundurulmamasý zorunluluðu vardýr. TERÖR 21. yüzyýlda en önemli sorunlardan birisi de "terör" olacaktýr. Terör uluslararasý jeo/ekonomjk politikanýn karýþtýrýlmasýnda ve temel rol oynayacaktýr. Türkiye için terör yalnýzca toprak bütünlüðünün ortadan kaldýrýlabilmesi ve bölgesel istikrarsýzlaþtýrma amaçlý deðildir. Türkiye'nin ticaret ortaklarýna yönelik terör; de-stabilizasyon yaratacak, böylece Türkiye'nin dýþ ticaretine büyük darbe vurularak, ticari platformda ticaret hacminin önününkesilmesi saðlanmaya çalýþýlacaktýr. Bu nedenle terör gruplarý mutlaka kontrol altýnda tutulmalý, gereðinde 'Onay lon terör gruplarý" oluþturularak, terör dünyasýna yön verilmeli ve güçlü istihbarat örgütlerinin kurguladýðý oyunun içinde mutlaka yer alýnýnalýdýr. 3). 12

13 :;;=.,-~ = 3/c). POLÝTÝKALAR yüzyýlda, kaçýnýlmaz bir biçimde dünya politikalarýný ve siyasetçilerini istihbarat örgütleri biçimlendirecektir. etkinlik olacaktýr ki; 100 hatta 200 yýl sürecektir. Bu öylesine bir Neden 100 ya da 200 yýl? 20. yüzyýl dünyasýnda kültürel etkinliklerle toplumlar çökertilmiþ ve yapý taþlarý deðiþtirilmiþtir. Ve bu politikanýn adýna "globalleþme süreci" denilmiþtir. Ancak, Çin ve Japonya 'da baþarýsýz kalýnmýþtýr. Çin ve Japon toplumlarýnýn da kültür emperyalizmi ile çökertilmesi, yapý ve inançlarýnýn deðiþtirilmesi gereklidir. Bu nedenle empeýyalist tuzaðý globalleþme sürecinin amacýna eriþerek "Dünya Hükümeti" kurabilmelerinin önünde 100 ila 200 yýllýk bir zaman engeli oluþmuþtur. Dünyada var olabilmi tüm sistemler, ~ çýkarlarlve mevcut. rejimilke erine a ýrý ideolo'ilere sahip siya~i eri en ellemi tir. Bunun ise; iki ~v~dýl -~ -- Suikast 2 Dez-enformas ondur. Kaçýnýlmaz olarak 21. Yüzyýla adým atmakta olan Türk insaný, kültürel anlamda dünya görüþü geliþmediði, okumadýðý, matbaa makinesi ile icat edilmesininti"zerind~9"öiiiii~tikteh sonra tanýþabildiði için; kolayca yanýltýlabilmekte ve her an kandýrýlmaya açýk beklemektedir. Bu nedenle dez-enformasyon ya da bir baþka anlatýmla 'kara propaganda' sonuçlarý bakýndan negatiftir. Kiþisel çýkarlar adýna siyasete yönelmiþ ve hedefe ulaþabilmek adýna her þeyi mübah sayabilen siyasilerin engell.enebilmesi için; geriye kalan tek yol --- suikasttýr...-~ Suikast o eras onlarýna gerek duyulmamasý i in, siyasi portreler çok ciddi biçimde anal.iz edpmeli, ~ ideallerluyguý~ ~~ilerinseçim býç"imae- iþrer -=nalegetirilmeli, içte ve dýþta saygýn bir etkinliðe kavuþturu~abilmelidir..~.!!~~~~.?:~~i~~, t~_~ya~_a ör ütlerinýn varlýk ve görev nedenleri arasýnda yer alýr. istihbar~. içte ve ý ta orta ve benzer idealler do -rultusunda faali et österen ulusal ve uluslararasý le al ve' i ör ütler ile iþbirliðine önelmek kaçýnýlmaz bir zorunluluktur.- 13

14 BÖLÜM: LV 4). ~ YENÝ YAPýLANMA ORGANÝZAS)'ONU VE PERSONEL ANALÝzÝ 4/a). GENEL DURUM VE SORUNLAR Giderek artýþ gösterip tahrik edilen ve pek çok çeþitlilik gösteren insan varlýðýnýn kaçýnýlmaz ihtiras, düþünce ve s"aplantýlarý nedeniy le istihbarat örgütlerinin yapýsal örgütleniþ biçimlerinin oluþturulmasý giderek güçleþmektedir... çünkü; insansýz bir istihbarat örgütleýýmesi mümkün deðildir. Insan kaynaklarýnýn örgüt içinde deðerlendirilebilmesi ise, baþlý baþýna bir sorun olmuþtur ve olmaya devam etmektedir. Ýnsanlýk onurunu yitirmemi asalete ve etenek donanýmlar na sahi ;; 1 a er ekle.-:-. görebilecek birikimde, Türkiye C~uriyeti'nin temel yarilne~~ çýkmanýn önemini kav~~~~, özveriden kaçýnmayan personel kazanýmý iç~nde yer alan askerler ile üniversitenin birinci veýkýnci öðrenim, gören gençler, yararlanýlabilecek pozitifbir kaynaktýr. sýnýflarýnda ' Bu sorunlar, "Milli Eðitim.' Politikalarý"nýn yetersizliðinden kaynaklandýðý gibi, dýþ güçlerin kültür emperyalizmi alaýnnda ne derece baþarýlý faaliyetler içinde olduðunu da. gözler önüne sermektedir. Kültürel anlamda toplumsal yapýnýn dejenerasyon göstergeleri ise; dýþ güçlerin istihbarat faaliyetleri alanýnda ne denli geniþ bir alanda faaliyet içinde olduklarýnýn da kanýtýdýr. Eðitim görmekte olan Türk gençliði ve sözde aydýn olduklarýný iddia eden eðitimciler, çok amaçlý dýþ kültür emperyalizm politikalarýnýn etkisinde kalarak; giderek geliþen ve "Globall,eþen" yer yüzünde ülkeler arasýndaki sýnýrlarýn kalkacaðýna, ýrk ve millet anlayýþ ve faktörlerinin insanlýðýn kültürel zenginliðinden baþkaca bir þey ifade etmeyeceðine ve bunun evrensel anlamda kaçýnýlmaz olduðuna iyice inandýrýlmýþ bulunýnaktadýr. Öylesine ki; içlerinde insanlýðýn mutlak mutluluða ve güvenceli bir geleceðe kavuþabilmesi adýna, bu çerçevedeki görüþ doðrultusunda çaba göstermeyi, kendilerine insanlýk görevi ola~ak benimsemiþ iyi-niyetli pek çok saflar vardýr. Türkiye'de bunca sivil toplum örgütünün kurulmuþ olmasý, onca insan kaynaðýnýn bu örgütlerin çatýsý altýnda yer almasý, sivil toplum örgütlerinin Dünya Bankasý, Avrupa Birliði örgütleri ve dýþ ülkeleriýý siyasi erkleri tarafýndan teþvik edilerek finanse ediliyor oluþlarý; umutlarýn devletten daha çok giderek bu sivil toplum örgütlerine baðlanýyor oluþu; geliþmiþ ülkelerin geniþ yelpazeli istihbarat örgütlenmelerinin ne denli ciddi çalýþmalara yöneliþlerinin ve pozitif neticelere ulaþtýklarýnýn göstergeleri arasýnda yer alýr. Atatürk'ün Cumhuriyeti "emanet" etmeye layýk bulduðu gençliðin büyük bir bölümü, günümüz Türkiye'sinde fundamentalist çevrelerin 14

15 . gücünün hammaddesi olmuþtur. Küçümsenemeyecek bir yüzdesi çeþitli Jý:&ksiyonlaramensup ter~r oll}þumlat:1nýn militan kadrolarýný oluþturur. Yine büyük bir ytizdesi varlýk nedenlerini sorgu(ayamaz bir ayýýýazlýk ve sorumsuzluk içinde, üretmeden en üstün dtizeyde ve zevk içiýýde yaþamanýýý kestirme yollarýný aramaya yönelirkeýý, bir daha içiilden çýknýayý baþaramayacaðý labirelltlere sürtiklenmektedir. 50 yýldýr, çýkar amaçlarýna sýrtýný dayamýþ SiyasalOtorite aracýlýðý ile uygulamaya sokulabilmiþ art niyetli çaba ve giriþimler, Ttirkiye'nin insan kaynaklarýný ülke çýkarlarý "aleyhinde" bireylere dönüþtürine noktasýna getirmiþtir. Bu öylesine keskin hatlarla belirgindir ki; birbirine dtiþmanlýk derecesinde zýt görtiþteki kutuplar, mevcut rejimi ortadan kaldýrmaya yöneliþte fikir birliði içinde iþbirliði, koordinasyon ve dayanýþmaya yönelmiþlerdir. Yakýýý tarihte iran'da benzer çabalar görülmüþ ve imam Humeyni bu dayal11þma ruhundan yararlanarak Þah rejiminin yýkýlmasýnda çok büyük yararlar saðlamýþtýr. Bu türden uzlaþma ve iþ birliklerinin her ülk~de ve her rejimde saðlanabilmesi ise; istihbarat birimlerinde yer alan "sivil elltelektüel teorisyenlerin" çabalarýy la yaþama geçirilebilmiþtir. Özetle ve çok yüzeyselolarak deðinmekle yetineceðimiz bu sorunlar " i, n~,4eniyl~, Ergenekon gibi çok, öz~l 9ir,yapýlanmanýn Ýçinde yer almasý uygun görülecek sivil personelin seçimi olabildiðince dikkat. titizlik ve üzen' istemektedir.' Aksi halde türkiye Cu~h~riyeti Resmi istihbaratý MiT'in i' ', bugün içinde bulunduðu sorun ve çeliþkilerin benzer versiyonlarý Ergenekon bünyesine taþýnmýþ oýui. ' ", Ergenekon, benzer bir örneði kepdi, içinde JiTEM gerçeði ile yaþayarak yeterli deneyim elde etmiþtir. B~ de~ey kazanýmý, bugün dtizen.ýenecek olan' "yeni yapýlanma;' için,' çok önemli ve pozitif bir kazanýmdýr. Gerek (ilke içinde gerek dýþýnda ýstýhbarat býrimýerihin mevcut olumsuz imajýl11 da. kendiliðinden ortadan kaldýracaktýr.. i Bu noktada bir saptama yapýlmasýný yararlý görmekteyiz þöyle ki: Ergenekon içinde sivil personelden yararlanýlmasý düþüncesiniýý doðuracaðý 'önyargýlý endiþeler karþýsýnda saðlýklý bir analiz yapýlacak olduðunda: JÝTEM deneyimi ve bu ün Ergenekon i inde mevcut sorunlar dikkate alýndýðýnda endiþelerlönyargý ar kendiliðiýýden ortadan kalkacaktýr. çünkü; insan yapýsýndaki yapý taþlarý özellikleri dikkate alýndýð,ýnda askerýsivii ayrýmý yapýlamayacaðý ortaya çýkar. 4/b). GÜÇLÜ BÝR ÝSTÝHBARAT ÖRGÜTÜNÜN ANAHTAR! 21. yüzyýlda güçlü bir istihbarat örgütünün anahtarý, uluslararasý finansal organizasyonlarý engellemek olacqktýr. Dünya para hareketinin dikkatle izleniþi, gerek uluslararasý platformda gerekse ülke içinde siyasi ve toplumsaloluþumlarý çok önceden görerek, karþý önlemler alýnmasýný saðlayabilmenin en etkin çözüm yoludur. 21. yüzyýlda en etkin istihbarat enstrümaný uluslararasý ekonominin kullanýmý olacaktýr. istihbarat örgütlerý para/politikalarýnýn türlü senaryolarý ile ülkelerdeki hükümetleri çok büyük bir rahatlýkla devirebilecek ya da çýkar ve amaçlarý doðrultusunda yönetimler uygulamaya mecbur býrakacaklardýr. 15

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 59 Ocak-Þubat 2001 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru...

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ

KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ KÜRESELLEÞME SÜRECÝNDE ÝÞ DÜNYASI KURULUÞLARININ DEÐÝÞEN ROL VE ÝÞLEVLERÝ Abdullah Akyüz (Baþyazar & Türkiye) Bernhard Welschke (AB) Kiran Pasricha (Hindistan) Peter S. Rashish (ABD) Stefan Bogdan Salej

Detaylı

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI

TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI TÜRK SAÐLIK - BÝLÝMLERÝNDE YAYIN NÝTELÝÐÝ YÜKSELTÝLMESÝ BÝLÝM POLÝTÝKALARI Ýsmail Halûk GÖKÇORA Doðru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Türk insanýnýn, bilinen oniki-bin yýllýk geçmiþinde, keþif ve icatlar

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

35. BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 2005 ARALIK ADANA TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 35. Yayýna Hazýrlayanlar: Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Kongre Delegeleri Mevzuat

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ 19 Nolu Bildirisi Körfez Savaþýnýn Öðrettikleri Revizyonizmin Ýflasý 20 Ekim Seçimleri Ekonomide Kaynak Sorunu Milli Krizin Geliþme Dinamikleri Gerilla

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn Sosisler! [Oligarþinin Adam Satýn Alma Politikasý] Adnan Çoker lere Saygý! Alo... Bilgi Üniversitesi mi?

KURTULUÞ CEPHESÝ. Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn Sosisler! [Oligarþinin Adam Satýn Alma Politikasý] Adnan Çoker lere Saygý! Alo... Bilgi Üniversitesi mi? H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 58 Kasým-Aralýk 2000 Yaþasýn Napoléon! Yaþasýn Sosisler! [Oligarþinin

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler

KURTULUÞ CEPHESÝ. Suni Denge. Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK. Ýþsiz Üretim Merkezleri: Üniversiteler H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 93 Eylül-Ekim 2006 Suni Denge Lübnan, Diyarbakýr, TSK, TÝT, TAK Ýþsiz

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba,

Ýkinci yayýn yýlýnda merhaba, Yýl: 2 - Sayý:5 - Ýlkbahar - 2006 ISSN : 1306-7818 BÝLDER (Basýn Yayýn ve Ýletiþimciler Derneði) adýna Ýmtiyaz Sahibi > Ýsmail TUNÇBÝLEK Genel Yayýn Yönetmeni > Ahmet Emin DAÐ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ

Ýçindekiler. MÜSTAKÝL SANAYÝCÝ ve ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ MÜSÝAD Cep Kitaplarý : 20 ISBN: 975-7215-59-7 2005, Her hakký mahfuzdur. MÜSÝAD dan izin alýnmak veya MÜSÝAD kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Bu Çalýþma MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme

GELECEÐÝN PAZARLARI. Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý UNEP. World Resources Institute. United Nations Environment Programme GELECEÐÝN PAZARLARI Küresel Eðilimler ve Ýþ Dünyasý Ýçin Anlamlarý World Resources Institute UNEP United Nations Environment Programme Önsöz Deðerli Okurlar Sanayi devrimiyle birlikte geçen yüzyýlýn baþlarýnda

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý Hüseyin Cevahir, Leyla Doðan, Aðadede Sarýkaya

KURTULUÞ CEPHESÝ. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý Hüseyin Cevahir, Leyla Doðan, Aðadede Sarýkaya H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 15 SAYI: 79 Mayýs-Haziran 2004 Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi Savaþçýlarý

Detaylı