ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999"

Transkript

1 ;:=-~::~ --~--- :~--=-:C='~~:r.;~'~-Z:~:;;{;:;C~~~~,,~~~ - ÝSTANBUL /29 EKÝM 1999

2 BÖLÜM: ýçindekiler.. i Analiz Amaç, Kapsam ve Yöntem I/a). Amaç I/b). Kapsam I/c). istihbarat ve ÖrgütlenIne I/d). Yöntem I/e). Gizlilik Prensibi BÖLÜM:II 2).21. Yüzyýlda Girerken Dünya'da istihbarat ve Örgütsel Yapýlanma ile Faaliyet Alanlarýnýn Önemi 2/a). Genel 2/b). Örnekler 3). istihbarat Örgütleri ve Politikalarý 3/a). Genel Durum ve Sorunlar 3/b). Terör 3/c). Politikalar BÖLÜM: III 4). Ýstihbarat Y eniyapýlanma Organizasyonu ve Personel Analizi 4/a). Genel Durum ve Sorunlar 4/b). Güçlü Bir Ýstitýbarat Örgütünün Anahtan 4/c). istihbarat Toplamanýn Hedefleri 4/d). Sivil Toplum Örgütleri 4/2). Eleman ve Organizasyon 4/2-a). Ajan Profili 4/2-b). Köprü Personel 4/2-c). Faniþeler 4/2-d). Medya 4/2-e). Uluslararasý Ticaret ve Bankacýlýk 4/2-f). ilaç-kimya Sanayi ve Taþýmacýlýk 4/2-g); illegal iþler 2

3 BÖLÜM: ýv.--'---~-._~_. 5). Organizasyon Planý ~,-"--~- 5/1). Ergenekon Merkez Komutaný 5/2). istihbarat Toplama Dairesi Komutanlýðý 5/3). istihbarat Analiz ve Deðerlendirme Dairesi Komutanlýðý 5/4). Operasyon Dairesi KomutanÝýðý 5/5). Finansman Dairesi Komutanlýðý 5/6). Araþtýrma Dairesi Komutanlýðý BÖLÜM: V 6). Kaynak Yaratýlmasý 6/a). Naylon Þirketler 6/b). Yurtdýþýndan Kaynak Aktarýmý 6/c). Yurtdýþý Ticari Faaliyetler 6/d). Spekülatif Kaynak Yaratýlmasý 7). Genel Deðerlendirme BÖLÜM: VI 3

4 =--~ AMAÇ 1). AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM -_. ýla). Bu çalýþmanýn amacý, Atatürk ilkeleri doðrultusunda b,iy~mle~diril,m,iþ? Kemali~ 'i? tek, gerçeý< ve içtenlikli koruyucusu Türk -5i,lc;ýhlý Kuvv~tleri bijnyesindy f':ýali;y~t, gqsteren "Ergenekon"un reorganizasyonuna " " katkýd,a bulunapilm,ek~ir.... Dünya Savaþý'ndan yenik çýkmasýna karþýn, Yüce Onder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliðindeki "Milli Mücadele" ile kendi iradesini ortaya koyarak, yeni bir devlet kuran ve Batý 'yý dize getiren tek ülke Türkiye olmuþtur. ( ) Ortadoðu'ya barýþ adalet, sað duyu öneren Düveli-i Muazzama'nýn ne denli sorunlu bir bölge yarattýðýnýn kanýtý günümüzde içinde bulunduðu koþullardýr. Bu nedenledir ki; "Cihan Harbi" ile "Milli Mücadele" bir bütün olarak ayni kavganýn iki ayrý evreleridir. Emperyalizme karþý yenik düþmesinin ardýndan, yýlmadan mücadele eden Türk ulusunun Cumhuriyet Türkiyesi ile sonuçlanan baþkaldýrýsý, Batý'nýn unutmasý mümkün olmayan acý bir yenilgi örneðidir. Bu örneðin yer yüzünde ilk ve tek oluþu ise; Batý'nýn Türkiye Cumhuriyeti'ne saldýrýlarýný sürdürmesindeki en önemli nedenleri arasýnda yer:alýr. I. Dünya Savaþý'nýn ardýndan, sözde savaþa son veren gerçekte ise; barýþa son veren barýþ antlaþmalarý imzalanmýþtýr. Bu barýþ anlaþmalarý ise; Mýsýr'dan, Afganistan'a, Ýran'dan, Umman Denizi'ne deðin birbirine rakip dinlerin, ideolojilerin, milliyetçilik akýmlarýnýn ve hanedanýarýn savaþtýðý bir savaþ alaný yaratmýþtýr. Rus-Afgan, Ýran-Irak ve Lübnan savaþlarý, Kürt hareketleri ve sonu gelmeyen Arap-Ýsrail sürtijþmeleri; Batý'nýn bölgeye hediyesidir. Kurulduðu günden baþlamak üzere ~ürüp giden, emperyalist sisteme dayalý bölücü/yýkýcý/çok uluslu/çok emelli sinsi faaliyetler; Arnavutluk'un çözülmesi, Ýran'da Þah rejiminin yýkýlmasý ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði 'nin daðýlmasý ile birlikte sabýrsýzlýkla iþtahlarýn artmasýna yol açmýþtýr. çünkü, bu rejimierin kuruluþ dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ dönemleri hemen hemen ayný dönemlere Jastlah Ýþte bu nedenlerden ötürüdtýr ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yýlýný idrak ettiði 20. Yüzyýlýn son yýlýnda, bölücü/yýkýcý faaliyetler çok tehlikeli bir týrmanýþa geçmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðýný tümüyle ortadan kaldýrmaya yönelik çabalar, dýþ odaklý olmaktan çýkýp, yerli iþbirlikçilerin gönüllü katkýlarýyla ülke içinde de yýkýcý güç odaklanma noktasýna ulaþmýþtýr yýllarýnda Ýstanbul, dýþ ülkelerin istihbarat ajanlarýnýn cirit attýðý, pek çok yandaþlarýnýn olduðu, dileklerini gerçekleþtirebildikleri bir dünya kentine dönüþmüþtü. Bugün de böyledir. Çünkü, sav~þ si,ird~rüýme~tedi(. Ve bu savaþýn tek amacý,~ardýr: Bölerek/Parçalayarak Türki~e Cumhuriyeti'ni Yýkmak! 4

5 Kaynaðýný dýþ ülke istihbarat örgütlerinin sinsi ve çok yönlü erneilere dayalý; finans/organize/yönlendirme '"'ÇabalarýQ_ða~ alan ve üt~e içinde konuçlandýrýlan bu güç adaklarýnýn yerli iþbirlikçi uzantýlarý, devletin her kademesine sýzarak, TBMM'ne girebilmiþ ve hatta siyasi platformda iktidar dönemleri yaþamýþlardýr. ~un ~çi~dir.~kj;:: ~r_k Silahlý Kuvvetl~ ~ büny,t:;sinde,faaliyet öst Er ene Türkiye C~mhuriyeti için, her o u ço daha' az cý. yaþamsal önem ifade eder duruma,,' gelmiþtir.,, Bu çalýþmada Atatürk ilkeleri ve hedefleri doðrultusunda TSK bünyesi j içinde faaliyet gösteren Ergenekon 'un sorunlarýnýn belirlenmesi ve giderilmesine yönelik gözlem, tespit, karþýlaþtýrma ve önerilere yer verilmekle yetinilmeyip, yepyeni bir yapýlginma örneði önerilmektedir. Böylelikle, Ergenekon'un 21. yüzyýl koþullarýna uygun re-organizasyonu doðrultusunda analiz yapýlarak, bir araþtýrma, geliþtirme ve yeni yapýlanma raporu hazýrlanmýþtýr. Ergenekon'un gerçek ve çaðdaþ anlamda reorganizasyonunun ayrýntýlý etü~ hazýrlanmasý saðlanabilmesi mümkündür. için, talep ' edilmesi, halinde daha bir çok, i' KAPSAM Yukarýda özetle ifade edilmeye çalýþýldýðý gibi, bu analiz, yönetim, geliþtirme ve.yeni yapýlanma raporu, haddimizi aþarak Ergenekon 'un büyüteç altýna alýnmasýndan daha ziyade, pek çok sistemin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlýðý ve baðýmsýzlýðý üzerinde oynanan sinsi/çok erneýli oyunlarýn anali~inden yola çýkýlarak, 21. yüzyýlda yepyeni bir yapýlanma ile deðerli TSK mensuplarýnýn yaný sýra, sivillerden de sonuna deðin yararlanýlmasý gereði ve zorunluluðuna yer verilmiþtir. Ergenekon içinde yer alan deðerli TSK mensuplarý ile Kemalizm' e ve ülkesine baðlý, insanlýk onurunu ve kimliðini yitirmemiþ, her meslekten sivillerin organizasyonu ile,,,'" ortaya çýkacak olan yeni yapýlanma gerý;e~te geç kalýmnýþ bir giriþim olara~ gör4l,melidir. Her meslekten seçkinterin yer alacaðý sivil personel kadrosu,ile Ergenekon, iç ve dýþ faaliyetlerinde çok daha etkin bir güce eriþecek; her alanda ~areketlil.ik, duyarlýlýk ve yaptýnm gücü yüksek olanaklar kazamnýþ olacaktýr. ÝSTÝHBARA T VE ÖRGÜTLENME istihbarat -haber alma- oyunu, insanlýk tarihinin en eski ikinci mesleðidir. Bu oyunun kendine özgü kurallarý ise; doðasý gereði, çok büyük bir hýzla kendisini yenileme özelliðine sahip olmasýdýr. istihbarat mesleði, oyu~larýn en büyüðü, en görkemlis~ ~e en gerçekçi olanýdýr. Ancak, istihbarat mesleði onca katý gerçekliðine karþýn; besin kaynaðýný "düþsel yaratýcýlýða" dayalý "kurgu"dan alýr. Bu nedenle düþsel yaratýcýlýktan yoksun bir istihbarat örgütünün baþarý örneklerinden tarih hiç söz etmemektedir. Günümüzden tam yýl önce; Mýsýr'da Kral III Tutmois, kuþatma altýnda tuttuðu Yara kenti hakkýnda "istihbarat" toplayabilme amacýyla un 5

6 çuvallarýnýn içine gizlediði adamlarýný kente yollahuþ olmasý tarih sayfalarýr:ýdakilk örnektir. Kral III. Tutmosis, farkýnda olýnaksýzýn ilk yasal istihbarat teþkilatýnýkurmuþtt.ý. Ýnsattlýk, onun bu alandaki baþarýlarýný Mýsýr hiyeroglif tabletlerinden öðrendi. Ve istihbarat, toplayan elemanlar literatürlerde "casus" ve "ajan" tanýmlamasýyla anýlýr oldular. Tarih sahnesinde istihbaratçýlar -casus ya da ajan- övgü/hayranlýk ya da nefret/kin duygularý ile anýlýr olmuþlardýr ki; bu çok doðaldýr. çünkü, istihbaratçý faaliyetlerinden yarar gören taraf için, minnet duyularak efsaneleþtirilen bir kahraman olurken, zarar gören tarafça bir "hain" olarak damgalanýp sonsuza deðin lanetlenirler. Literatürler incelendiðinde, istihbarat örgütleri ve istihbaratçýlarýn amaçlarýnýn "kutsal bir haklýlýk", yöntemlerinin "acýmasýz" ama "adil" olduðunun belirgin bir ortaklýk sergilediði göze çarpar. Bir baþka örnek Ýncil'de yer alýr, HZ. Musa: "Gidin ve ülkede gerekli araþtýrmayý yapýn" der. Ýnsanlýk tarihi açýk ve net bir biçimde ortaya koymaktadýr ki; uluslarýn "geliþim" saðlayýp "güç" elde edebilmesi istihbaratla, yani "bilgi" ile saðlanabilmiþtir. Tarihin ilk atlý göç er topluluklarý arasýnda önemli bir yer edinmiþ olan Tatarlar, uzun yýllar bozkýrlarýn tek hakimi olmayý baþarmýþlardý. Kuzey Avrupa'da kiliseleri dolduran Hýristiyanlar, "Tatarlar'ýn gazabýndan kurtar bizi Tanrým" diye, dua eder olmuþlardý. Yerleþik düzene geçememiþ bu atlý göç er topluluk, kendilerini asla yerleþik toplumlardan aþaðý görmemiþti. Ne var ki; okur/yazar d.eðillerdi (ý) 13. Yüzyýl ortal?rýna gelindiðinde, mektuplara imzasým "Gökte Tanrý, yerde Tanrý'nýn gücü" diye atan, Cengiz Han'ýn tarih sahnesinde görünmesiyle birlikte, Moðollarýn tüm Asya kýtasýný titreten Tatarlarý yenerek egemenlik: kurmayý baþarmalarýnýn önemli faktörleri arasýnda, "okuma/yazma"yý öðrenmeye yöneliþleri de yer alýr. Moðollar, bilgisizlikten bilgi dünyasýna geçerek varlýklarýný korumakla kalmayýp geliþme saðlamýþlardýr. çünkü, "bilgi": geliþim, baþarý ve güç doðurmaktadýr. Ne olmuþtu da Moðollar, Asya ve Avrupa'nýn tek hakimi olmuþtu? Yaþam, Cengiz Han'a güven duyabileceði tek desteðin, yalnýzca kendisi tarafýndan oluþturulabileceði gerçeðini suýýmuþtu. Kurduðu küçük bir grup, ordunun omurgasýný oluþturmuþ, bu omurga daha sonralarý iktidarýn da temeli olmuþtur. Cengiz Han'ýn büyük bir generalolarak ün kazanmasýnýn temelinde hiç kuþkusuz ki; düþmanlarýna oranla daha fazla risk almýþ olmasý, gücünü IO'arlý grup sistemine baðlamasý ve tüccarlardan oluþan bir istihbarat örgütü kurmuþ olmasý yatar. Ýstihbarat sanatýna bunca önem veren Cengiz Han, aleyhte~casusluk---faaliyetleriiçin de kaçýnýlmaz olarak ölüm cezasý getirmiþtir. Tarih: Timur, Fatih Sultan Mehmet, Neron, Sezar, Büyük Ýskender, Napolyon ve benzer örneklerin baþarý sýrlarý arasýnda "istihbarat" yani haber alma ile elde edilen "bilgi"nin, ne denli önemli avantaj faktörü olduðunun örnekleri açýsýndan, çok zengin veriler ortaya koyar. Ayný zenginlik, dinler tarihinde de rahatlýkla gözlenir. Antik çaðlarýn bulgularý ile ilk yazýlý belgelerden baþlayarak, yakýn tarihe ve günümüz örneklerine deðin tüm kaynaklar, geliþme ve sonuçlar açýsýndan 6

7 (siyasal/teknolojik/ekonomi/külttirel/düþünsel/bilgi) çok. yönlü ve çok amaçlý istihbarat analizlerinin yaþamsal önemini yineleyip durmaktadýr..yinelenen bir baþka þey.daha~vardýr. O da istihbaratýn ken~isini yeniley iþidir. Doðanýn kendini yenilemesi gibi, hiç dunnaksýzýn ve süratle yenilenen; metot, organizasyon, taktik, yönetim, sistem ve analizlerin doðru biçimde deðerlendirilebilmesi açýsýndan; istihbarat sanatýnýn "düþsel yaratýcýlýða" ne denli gereksinimi olduðu gerçeðini de bir kez daha karþýmýza çýkartýr. I/d). YÖNTEM Hemen her gün, ve kim bilir kaç kez, h~r alanda anýmsatýlýp yinei.enip durmakta olduðu gibi, insanlýk 21. Yüzyýla giriyor! Bu ifade, salt kuru bir zaman ölçüsünü dile getirmiyor. Bir baþka anlatýmla: Milyarlarca yýldýr sürüp gitmekte olan insanlýk serüveni, onc,a yýlýn bilgi ve deneyimlerini 2 I. Yüzyýlýn süzgecinden geçirerek hiç akla gelmedik yeni bileþimler elde edileceði gerçeðini anlatýyor. O halde, doðasý gereði istihbarat sanatý da deðiþimler gösterecek. Yeni yüzyýlda çok daha yaratýcý buluþlarla, çok daha etkin olma çabasýný sürdürecektir. Geliþmiþ ülke istihbarat örgütlerinin sahip olduklarý bilimsel ve maddi olanaklarla kýyaslanacak olduðunda, geliþmekte olan ya da üçüncü dünya ülkeleri tanýmlamasýyla anýlan ülkelerin istihbarat olanaklarý oldukça cýlýz kalmaktadýr. Ancak, geliþmekte olan fakir ülkelerin istihbarat kuruluþlarýnýn, bilimsel/fiziksel/maddi/siyasal/kültürel olanaklar karþýsýnda güçsüz kalacaðý anlamýnýn çýkartýlmasý da son derece yanýltýcý ve yanlýþ olacaktýr. çünkü; daha önce yukarýda da deðindiðimiz gibi, istihbarat kuruluþlarý temel gücünü öncelikle "düþsel yaratýcýlýk"ta aramalýdýr. Ardýndan sýrasý ile organizasyon, gizlilik ve daha sonra da teknolojik ve ekonomik güç faktörleri gelir. Bu noktada; 21. Yüzyýlda Ergen,ek~n 'un resmi istihbarat kuruluþlarýnýn yaný sýra, legal ve illegal örgütlenmelere karþý mücadele etme zorunluluðu..', '",, ile karþý karþýya kalacaðýnýn bilinmesinin yeterli olamayacaðý açýktýr. 20. yüzyýl ýstihbarat faalýyetleri "klasikleþýl1ekle" kalmayýp "köhneleþmiþ" olacaktýr. Ve bugün; bu köhneleþme sürecinin sonuna varýldýðýndan, önümüzde çok az bir zaman kalmýþtýr. Erg.t?nekon, faaliyetlerini yeni ve geliþmiþ yöntemlerle sürdürmek zoru~da olduðu' gibi, kaçýnýlmaz olarak faaliyet alanlarýný da geliþtirmek.zor4nl~luðu ile karþý karþýyadýr. lle). GÝZLÝLÝK PRENSÝBÝ Saðlýklý ve güçlü bir istihbarat örgütü, ülkesinin baðýmsýzlýðýna yönelik iç ve dýþ tehditleri önceden tahmin edebilir ve önleyebilir. Ülkenin ekonomik ve sosyal kararlýlýðýnýn istikrarýný saðlar. Bunlarý baþarabilmesi için ise; gizlilik ön koþuldur. Enformasyon gizliliðinin çok kritik olduðunun bilincine varýlabilmesi çok büyük önem taþýr. 7

8 . Tarihin ayak izleri incelendiðinde görülmektedir ki; 1000 ve 2000 yý) gizlikalabilmeyi baþarmýþ-örgütler vardýr. Örneðin: Knights Templ~r.( 12. yüzyýlda Kudüs'de kurulan Þövalyeler Birliði gibi.. Ýletiþim aðlarý ulusalolmaktan çýkýp çok ulus lu ticari kuruluþlarýn kontroliine geçtiðipden ötürü, istihbarat örgütleri için güvenli olmaktan çýkmýþtýr. Uydular aracýlýðý ile yerkürenin herhangi bir yerinde, sokaktaki bir insanýn yüzünün belirlenebildiði, izlenebildiði bir dünyada gizlilik prensipleri çok daha büyük önem kazanmýþtýr. Uluslararasý ticaret, bankacýlýk, Web Tv (Ýnternet) ve uydu sistemleri dünyayý giderek daha çok kiiçültmeyi sürdürürken, "güvenlik" sorunu büyümüþtür yüzyýlýn en baþarýlý istihbarat örgütleri arasýnda yer alan MOSSAP, baþarýsýnýn sý(riný elde ettiði enformasyonu paylaþmamasýna borçlu olduðunu çok geç fark edebilmiþtir. MOSSAD, diðer istihbarat örgütleri ile dayanýþmaya yönelip' enformasyon' p,ýy laþýmýna yönelince, ajanlarý yakalanmaya baþlamýþ ve baþarýsýt operasyanlara imza atmak zorunda kalmýþtýr. Buna benzer örnekler incelendiðinde, enformasyon paylaþýmýnýn çok zorunlu hallerde dahi olabildiðince azýyla geçiþtirilmesinin önemi kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr. Ýstihbarat örgütleri serbest ve açýk bir iþbirliði politikasýna sahip olsalar bile, temel amaçlarý gereði düzenli bir biçimde aleyhte faaliyet gösterecekleri unutulmamalýdýr. Bu noktada: "satýlýk enformasyon"larýn, ne denli tehlikeli sonuçlar yarattýðýnýn tarih sayfalarýnda pek çok örnek ortaya koyduðuna dikkat çekmek isteriz. Çok ger~kli ve zorunlu hallerde enformasyon satýn almanýn yararlý ve kaçýnýlmaz olacaðý da bilinmektedir. Ancak, enformasyon satýcýsý ile ideolojik prensiplerdi uyum aranmasý zorunluluðu vardýr. 8

9 2). 21 YÜZ YýLA G ÝRERKEN DÜNYA 'DA ÝSTÝHBARA T VE ÖRGÜTSEL Y APýLANMA ÝLE FAALÝYET ALANLARININ ÖNEMÝ 2/a). GENEL.. V lkelerin baðýmsýzlýk ve devamýna katkýda bulunacak olan en önemli unsurlar: I-Ekonomik 2-Bilimsel/EðitimseI/KültüreI/Yatýrým ve Araþtýrmaya Dayalý istihbarat ve Karþý istihbarat Çalýþmalarý olacaktýr. istihbarat faaliyetlerini genel anlamda yalnýzca "haber alma" olarak deðerlendirenler için, bu oldukça yeni bir durumdur. Ancak, sözü edilen çalýþmalarýn verim saðlanan ilk uyguluma provalarý geliþmiþ ülkeler tarafýndan yaklaþýk 50 yýldýr sürdürülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Resmi istihbarat Kurumlarý; bilim, düþünce, kültür, sanat ve eðitim alanlarýnda yetiþkin insan kaynaklarýndan yararlanmamýþtýr. Yararlanmayý da gereksiz görýnüþtür! Oysa ki; 2. Dünya Savaþý sonrasý 1940'lý yýllarda, Abdül Nasýr'ýn istihbarat Þ~fi Salah Nasýr, bir gazeteciden yararlanarak kurduðu "Siyasi Kalem" adlý gizli bir örgüt sayesinde tam 412 sanatçý ve aydýndan karþý casusluk faaliyetlerinde yararlandýðý bilinmektedir.. Resmi istihbarat Kuruluþlarýmýzýn entelektüel çevrelere bakýþ açýsýný bilen yabancý istihbarat örgütleri ise; bu kontra bakýþ açýsýndan yararlanmayý bilmiþ, rejim tarafýndan dýþlanýp horlanan entelektüel "çevrelerin etkin portrelerinden çok olumlu bir biçimde yararlar saðlamýþtýr. Bu gerçek günümüzde de sürüp gitmektedir. Bu nedenledir ki, ülke insanýmýzýn benimsemediði pek çok aydýn, dýþ ülkelerce en büyük ödüllerle onurlandýrýlarak, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý örtülü bir biçimde dokunulmazlýk zýrhýna büründürülerek, muhalif unsura dönüþtürülmektedirler. Son derece duyarlý bir yapýya sahip entelektüel bünyelerin, rejim muhalifi oluþlarý sanatçý kiþiliklerinden kaynaklanan doðal muhalifliðin boyutlarýný aþýyorsa eðer, bunda en etkin sorumlu istihbarat kuruluþlarýnda yer alan- yönetici kadrolarýn entelektüeý. birikimden yoksun oluþlarýdýr. Onlarýn bu eksikliðinin yol açtýðý dýþlayýcý ve aþaðýlayýcý uygulamalar, çok unsurlu dýþ güçlerin bilim/sanatldüþünce/kültür dünyasýnýn yaratýcý insanlarýný küskün dünyalar içinde yer alan "kolay" ve ucuz' avlara dönüþtürmeye devam etmektedir. Son derece yararlý, etkin ve düþsel yaratýcýlýk anlamýnda bitimsiz, eldeki mevcut pozitif avantaj; dýþ istihbarat unsurlarýnýn sonuna deðin yararlanabildikleri, -hatta ölümlerinden sonra bile- dezavantaj sonsuzluðuna terk edilmektedir. Türkiye'nin 21. yüzyýlda entelektüel birikimli, yaratýcý, güvenilir insan kaynaklarýndan istihbarat çalýþmalarýnda yararlanmasý gereði kaçýnýlmazdýr. 9

10 ~ ~ 2/b). ÖRNEKLER... Örneðin: i 964 yýlýnda ölen ingiliz Deniz Kuvvetleri 'nin 17 IF kod adlý haberalma ajaný Ian Fleming, gerçek bir entelektüel idi. Savaþ yýllarýnda Londra'nýn göbeðinden yaptýðý radyo yayýnlarýyla, unutulmaz 'Kara Propaganda' örnekleri sergileyerek Alman ordularýnýn moral deðerlerini çökertmeyi baþarmýþ ve bu yolla 2. Dünya Savaþý'nýn sýnýrlarýný zorlamýþtýr. Ian Fleming' den bugün insanlýða bir anýýaðan daha kalmýþtýr: Kendi kaleme aldýðý James Bond öyküleri.. Ve tabi ki, bir de düýýyanýn gözünde ingiliz istihbarat unsurlarýna kazaýýdýrdýðý hayranlýk imajý.. II. Dünya Savaþý'ndan önce iþe alman pek çok Amerikalý casusluk yapmýþtýr. Bunlar arasýnda John Frankfin Carter, yatýrýmcý Winthrop Aidrich, Nelson Rockefeller, avukat David K. Bruce, dalýa soma OSS'nin baþýna Hemingway geçen yer William alýr. Donova ve yýlýnda ölen, üýýlü yazar Ernest Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði, Doðu Bloku ülkeleri ile pek çok Batý ülkesi, entelektüelleri ile sporcularýndan istihbarat alanýnda sonuna deðin yararlanmayý bilmiþtir., istipbarat sanatý, akýl gerektirir. Bu nedenle de yalnýzca sað duyu ve mantýkkurallarý içinde iþleyemez. ilham,' sezgi, fantezi, düþsel yaratýcýlýk ve içgüdü baþarý için gereklidir. istihbarat sanatýmn bu sýralanan unsurlara 21. yüzyýl faaliyetlerinde çok daha fazla gereksinimi olacaktýr. Entelektüel insan yapýsý derinlerde kök salmýþ akýldýþý, duygusal ve yaratýcý bir çekirdeðe sahiptir. insan aklýnýn özellikleri olan bilinç, bellek, yüksek duygu ve düþsel yaratýcýlýk; yaradýlýþýnda var olaýý deðil, soýýradan öðrenilerek elde edilen becerilerdir. Entelektüeller, bu nedenle her an patlayacak bir yanardað gibi görünseler de içten içe yanarak küle döllüþen yumuþak bir pamuk gibidirler. Ergenekon, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin deðerli personeli dýþýnda entelektüel ve her meslekten seçkinlerin de içinde yer alacaðý "sivil" personelden yararlanmakla karþýlaþtýðý ve bundan soma karþýlaþacaðý en önemli sorunlarýn üstesinden gelmekte güçlük çekmeyecektir. ABD'nin bir çok istilýbarat biriminin örgütlenmesinde "Masonik" benzeri bir yapýlanmaya gidilmiþ olmasýnýn nedenleri arasýnda, istihbarat birimlerinin karþýlaþtýðý soruýýlarýn üstesinden gelmede kendi içinde yer alan zengin insan -kaynaklarýna salýip olunmasý amacý yatmaktadýr. insanlýk tarihi incelendiðinde çok net olarak görülmektedir ki; "mantýðýn kristal saflýðý" ile "düþsel akýl dýþý yaratýcýlýk" karþýsýnda hiç bir güç baþarýlý olamamýþtýr. Örneðin: 1453'de Fatih Sultan Mehmet, istanbul Boðaz'ýnda demirli kalmýþ gemilerini bir gecede karadan Haliç' e indirnýeyi "düþsel akýl dýþý yaratýcýlýk" sayesinde baþarmýþtýr. Ve o güne deðin yer yüzende hiçbir savaþta böy lesi bir taktik kullanýmý akýl edilememiþti. O günkü bilgi/beceri/teknoloji/mantýk kurallarý karþýsýnda bu düþüýýce tümden "marjinal" yani "aykýrý" idi. Bu örnekte yer alan Fatih Sultan Mehmet ise; yalnýzca iyi eðitilmiþ bir asker ve komutan deðil, ayný zamanda çok genç yaþýna karþýn çaðýnýn entelektüel birikiminih zirvesinde bir aydýndý. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý gereken önemli bir saptama daha yapmayý yararlý görmekteyiz. Dünyanýn her yerinde radikal düþünceler entelektüel kesim arasýnda yeþernýiþtir. (Komüýýizm, Sosyalim1, Demokrasi \0

11 . vb). G~çlü is~tihbarat örgütleri ~xi~ e.n tehlikeli g?rülen grup ent.el.e~ttiel kesýmdýr. Bagýmsýz ve liberal egýlým~ olan bu "duþsel yaratýcý" kýþýlýkler, çokboyutlu düþýinebilme -y-eteneklerinden öttirü, enformasyon bulmacasýnýn en küçük bir mozaik parçacýðýndan rahatlýkla tablonun bütününü görüp saptayabilirler. Kamuoyunu en çok ve kolaylýkla etkileme becerisine sahip olduklarý için, istihbarat örgütleri tarafýndan ciddi biçimde kontrolde tutulmak istenirler. Bunun yaný sýra bu çevre, istihbarat toplama açýsýndan da çok zengindir. Entelektüel kesimden kazanýlacak olan elemanlar, kazanýþlarýn yaný sýra, diðer istihbarat örgütlerinin çalýþma sahasýný biiyük ölçüde daraltacak bir giriþimdir.

12 BÖLUM:III ~ ISTIHBARAT OR G UTLERI VE POLITIKALARý GENEL DURUM VE SORUNLAR Günümüz dünyasýnda istihbarat örgtitlerinin en önemli sorunu "insan" faktörüdür. Geliþmiþ ülkelerde istihbarat örg.iitlerinin elemanlarýna saðladýðý onca geniþ olanaklara karþýn; enformasyon satýþlarýnýn oluþturduðu muazzam bir pazar olduðu gerçeði yaþanýnaktadýr. Hem de ýo bin dolar gibi küçük paralar karþýlýðýnda çok önemli bilgilerin el ve taraf deðiþtirdiði çok sýkça görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, bireylerin ideolojik hedefleri artýk hiçe sayýyor oluþlarýdýr. Bireylerin ideolojik inançlarý terk ediþ nedenleri arasýnda "Globalleþme" düþlerinin etkisi aranabilir. Bir baþka önemli sorun qa hükümetlerin çok büyük sýkýntýlarla karþýlaþmadýklarý sürece istihbarat örgtitlerine finansalolanaklar saðlamamalarýdýr. Hiç bir hükümet istihbarat örgütünün güçlenmesinden yana olmamýþtýr. çünkü, güçlü ve etkin bir istihbarat örgütünü amaçlarýnýn önüne çýkabilecek en büyük tehlike ve engelolarak görmtiþlerdir. Türlü özverilerle yurtdýþýnda eðitim görmeleri saðlanan yetiþkin insan kaynaklarý ne acýdýr ki; ülke çýkarlarý için "negatif" veriler olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bu nedenle devletin en önemli yapý taþlarý çökmüþ ve iþlemez hale getirilebilmiþtir. Bu rede~le Ergenekon bünyesinde yurtdýþýnda eðitim i ", görmüþ personel bulundurulmamasý zorunluluðu vardýr. TERÖR 21. yüzyýlda en önemli sorunlardan birisi de "terör" olacaktýr. Terör uluslararasý jeo/ekonomjk politikanýn karýþtýrýlmasýnda ve temel rol oynayacaktýr. Türkiye için terör yalnýzca toprak bütünlüðünün ortadan kaldýrýlabilmesi ve bölgesel istikrarsýzlaþtýrma amaçlý deðildir. Türkiye'nin ticaret ortaklarýna yönelik terör; de-stabilizasyon yaratacak, böylece Türkiye'nin dýþ ticaretine büyük darbe vurularak, ticari platformda ticaret hacminin önününkesilmesi saðlanmaya çalýþýlacaktýr. Bu nedenle terör gruplarý mutlaka kontrol altýnda tutulmalý, gereðinde 'Onay lon terör gruplarý" oluþturularak, terör dünyasýna yön verilmeli ve güçlü istihbarat örgütlerinin kurguladýðý oyunun içinde mutlaka yer alýnýnalýdýr. 3). 12

13 :;;=.,-~ = 3/c). POLÝTÝKALAR yüzyýlda, kaçýnýlmaz bir biçimde dünya politikalarýný ve siyasetçilerini istihbarat örgütleri biçimlendirecektir. etkinlik olacaktýr ki; 100 hatta 200 yýl sürecektir. Bu öylesine bir Neden 100 ya da 200 yýl? 20. yüzyýl dünyasýnda kültürel etkinliklerle toplumlar çökertilmiþ ve yapý taþlarý deðiþtirilmiþtir. Ve bu politikanýn adýna "globalleþme süreci" denilmiþtir. Ancak, Çin ve Japonya 'da baþarýsýz kalýnmýþtýr. Çin ve Japon toplumlarýnýn da kültür emperyalizmi ile çökertilmesi, yapý ve inançlarýnýn deðiþtirilmesi gereklidir. Bu nedenle empeýyalist tuzaðý globalleþme sürecinin amacýna eriþerek "Dünya Hükümeti" kurabilmelerinin önünde 100 ila 200 yýllýk bir zaman engeli oluþmuþtur. Dünyada var olabilmi tüm sistemler, ~ çýkarlarlve mevcut. rejimilke erine a ýrý ideolo'ilere sahip siya~i eri en ellemi tir. Bunun ise; iki ~v~dýl -~ -- Suikast 2 Dez-enformas ondur. Kaçýnýlmaz olarak 21. Yüzyýla adým atmakta olan Türk insaný, kültürel anlamda dünya görüþü geliþmediði, okumadýðý, matbaa makinesi ile icat edilmesininti"zerind~9"öiiiii~tikteh sonra tanýþabildiði için; kolayca yanýltýlabilmekte ve her an kandýrýlmaya açýk beklemektedir. Bu nedenle dez-enformasyon ya da bir baþka anlatýmla 'kara propaganda' sonuçlarý bakýndan negatiftir. Kiþisel çýkarlar adýna siyasete yönelmiþ ve hedefe ulaþabilmek adýna her þeyi mübah sayabilen siyasilerin engell.enebilmesi için; geriye kalan tek yol --- suikasttýr...-~ Suikast o eras onlarýna gerek duyulmamasý i in, siyasi portreler çok ciddi biçimde anal.iz edpmeli, ~ ideallerluyguý~ ~~ilerinseçim býç"imae- iþrer -=nalegetirilmeli, içte ve dýþta saygýn bir etkinliðe kavuþturu~abilmelidir..~.!!~~~~.?:~~i~~, t~_~ya~_a ör ütlerinýn varlýk ve görev nedenleri arasýnda yer alýr. istihbar~. içte ve ý ta orta ve benzer idealler do -rultusunda faali et österen ulusal ve uluslararasý le al ve' i ör ütler ile iþbirliðine önelmek kaçýnýlmaz bir zorunluluktur.- 13

14 BÖLÜM: LV 4). ~ YENÝ YAPýLANMA ORGANÝZAS)'ONU VE PERSONEL ANALÝzÝ 4/a). GENEL DURUM VE SORUNLAR Giderek artýþ gösterip tahrik edilen ve pek çok çeþitlilik gösteren insan varlýðýnýn kaçýnýlmaz ihtiras, düþünce ve s"aplantýlarý nedeniy le istihbarat örgütlerinin yapýsal örgütleniþ biçimlerinin oluþturulmasý giderek güçleþmektedir... çünkü; insansýz bir istihbarat örgütleýýmesi mümkün deðildir. Insan kaynaklarýnýn örgüt içinde deðerlendirilebilmesi ise, baþlý baþýna bir sorun olmuþtur ve olmaya devam etmektedir. Ýnsanlýk onurunu yitirmemi asalete ve etenek donanýmlar na sahi ;; 1 a er ekle.-:-. görebilecek birikimde, Türkiye C~uriyeti'nin temel yarilne~~ çýkmanýn önemini kav~~~~, özveriden kaçýnmayan personel kazanýmý iç~nde yer alan askerler ile üniversitenin birinci veýkýnci öðrenim, gören gençler, yararlanýlabilecek pozitifbir kaynaktýr. sýnýflarýnda ' Bu sorunlar, "Milli Eðitim.' Politikalarý"nýn yetersizliðinden kaynaklandýðý gibi, dýþ güçlerin kültür emperyalizmi alaýnnda ne derece baþarýlý faaliyetler içinde olduðunu da. gözler önüne sermektedir. Kültürel anlamda toplumsal yapýnýn dejenerasyon göstergeleri ise; dýþ güçlerin istihbarat faaliyetleri alanýnda ne denli geniþ bir alanda faaliyet içinde olduklarýnýn da kanýtýdýr. Eðitim görmekte olan Türk gençliði ve sözde aydýn olduklarýný iddia eden eðitimciler, çok amaçlý dýþ kültür emperyalizm politikalarýnýn etkisinde kalarak; giderek geliþen ve "Globall,eþen" yer yüzünde ülkeler arasýndaki sýnýrlarýn kalkacaðýna, ýrk ve millet anlayýþ ve faktörlerinin insanlýðýn kültürel zenginliðinden baþkaca bir þey ifade etmeyeceðine ve bunun evrensel anlamda kaçýnýlmaz olduðuna iyice inandýrýlmýþ bulunýnaktadýr. Öylesine ki; içlerinde insanlýðýn mutlak mutluluða ve güvenceli bir geleceðe kavuþabilmesi adýna, bu çerçevedeki görüþ doðrultusunda çaba göstermeyi, kendilerine insanlýk görevi ola~ak benimsemiþ iyi-niyetli pek çok saflar vardýr. Türkiye'de bunca sivil toplum örgütünün kurulmuþ olmasý, onca insan kaynaðýnýn bu örgütlerin çatýsý altýnda yer almasý, sivil toplum örgütlerinin Dünya Bankasý, Avrupa Birliði örgütleri ve dýþ ülkeleriýý siyasi erkleri tarafýndan teþvik edilerek finanse ediliyor oluþlarý; umutlarýn devletten daha çok giderek bu sivil toplum örgütlerine baðlanýyor oluþu; geliþmiþ ülkelerin geniþ yelpazeli istihbarat örgütlenmelerinin ne denli ciddi çalýþmalara yöneliþlerinin ve pozitif neticelere ulaþtýklarýnýn göstergeleri arasýnda yer alýr. Atatürk'ün Cumhuriyeti "emanet" etmeye layýk bulduðu gençliðin büyük bir bölümü, günümüz Türkiye'sinde fundamentalist çevrelerin 14

15 . gücünün hammaddesi olmuþtur. Küçümsenemeyecek bir yüzdesi çeþitli Jý:&ksiyonlaramensup ter~r oll}þumlat:1nýn militan kadrolarýný oluþturur. Yine büyük bir ytizdesi varlýk nedenlerini sorgu(ayamaz bir ayýýýazlýk ve sorumsuzluk içinde, üretmeden en üstün dtizeyde ve zevk içiýýde yaþamanýýý kestirme yollarýný aramaya yönelirkeýý, bir daha içiilden çýknýayý baþaramayacaðý labirelltlere sürtiklenmektedir. 50 yýldýr, çýkar amaçlarýna sýrtýný dayamýþ SiyasalOtorite aracýlýðý ile uygulamaya sokulabilmiþ art niyetli çaba ve giriþimler, Ttirkiye'nin insan kaynaklarýný ülke çýkarlarý "aleyhinde" bireylere dönüþtürine noktasýna getirmiþtir. Bu öylesine keskin hatlarla belirgindir ki; birbirine dtiþmanlýk derecesinde zýt görtiþteki kutuplar, mevcut rejimi ortadan kaldýrmaya yöneliþte fikir birliði içinde iþbirliði, koordinasyon ve dayanýþmaya yönelmiþlerdir. Yakýýý tarihte iran'da benzer çabalar görülmüþ ve imam Humeyni bu dayal11þma ruhundan yararlanarak Þah rejiminin yýkýlmasýnda çok büyük yararlar saðlamýþtýr. Bu türden uzlaþma ve iþ birliklerinin her ülk~de ve her rejimde saðlanabilmesi ise; istihbarat birimlerinde yer alan "sivil elltelektüel teorisyenlerin" çabalarýy la yaþama geçirilebilmiþtir. Özetle ve çok yüzeyselolarak deðinmekle yetineceðimiz bu sorunlar " i, n~,4eniyl~, Ergenekon gibi çok, öz~l 9ir,yapýlanmanýn Ýçinde yer almasý uygun görülecek sivil personelin seçimi olabildiðince dikkat. titizlik ve üzen' istemektedir.' Aksi halde türkiye Cu~h~riyeti Resmi istihbaratý MiT'in i' ', bugün içinde bulunduðu sorun ve çeliþkilerin benzer versiyonlarý Ergenekon bünyesine taþýnmýþ oýui. ' ", Ergenekon, benzer bir örneði kepdi, içinde JiTEM gerçeði ile yaþayarak yeterli deneyim elde etmiþtir. B~ de~ey kazanýmý, bugün dtizen.ýenecek olan' "yeni yapýlanma;' için,' çok önemli ve pozitif bir kazanýmdýr. Gerek (ilke içinde gerek dýþýnda ýstýhbarat býrimýerihin mevcut olumsuz imajýl11 da. kendiliðinden ortadan kaldýracaktýr.. i Bu noktada bir saptama yapýlmasýný yararlý görmekteyiz þöyle ki: Ergenekon içinde sivil personelden yararlanýlmasý düþüncesiniýý doðuracaðý 'önyargýlý endiþeler karþýsýnda saðlýklý bir analiz yapýlacak olduðunda: JÝTEM deneyimi ve bu ün Ergenekon i inde mevcut sorunlar dikkate alýndýðýnda endiþelerlönyargý ar kendiliðiýýden ortadan kalkacaktýr. çünkü; insan yapýsýndaki yapý taþlarý özellikleri dikkate alýndýð,ýnda askerýsivii ayrýmý yapýlamayacaðý ortaya çýkar. 4/b). GÜÇLÜ BÝR ÝSTÝHBARAT ÖRGÜTÜNÜN ANAHTAR! 21. yüzyýlda güçlü bir istihbarat örgütünün anahtarý, uluslararasý finansal organizasyonlarý engellemek olacqktýr. Dünya para hareketinin dikkatle izleniþi, gerek uluslararasý platformda gerekse ülke içinde siyasi ve toplumsaloluþumlarý çok önceden görerek, karþý önlemler alýnmasýný saðlayabilmenin en etkin çözüm yoludur. 21. yüzyýlda en etkin istihbarat enstrümaný uluslararasý ekonominin kullanýmý olacaktýr. istihbarat örgütlerý para/politikalarýnýn türlü senaryolarý ile ülkelerdeki hükümetleri çok büyük bir rahatlýkla devirebilecek ya da çýkar ve amaçlarý doðrultusunda yönetimler uygulamaya mecbur býrakacaklardýr. 15

16 Ergenekon, kaçýný.tm,az bir biçimde, çaðýn ve koþullarýn gereði ola~ak ~~p~q_~i ~I~~JP~a çok etkin fa~liyet1qr_~yg\ýlamaya koymak ve para aký~ýný kontrol altýna alma zorunluluðu ile karþý karþýyadýr. "..,. istihbarat toplamanýn hedefi ülke çýkarlarýný gözetebilmeyi, kontrol altýna almayý ve kontrolde tutabilmeyi amaçlar. Dünyanýn herhangi bir yerinde herhangi bir olay geliþtiðinde plansýz hareket edilmemesi prensibine uyulmalýdýr. Enformasyon akýþý olabildiðince hýzlý bir þekilde merkezde toplanmaýýdýr. Böylece mozaik parçacýklarmdan oluþan bir tablo tamamlanmadan oluþan tehlikeleri görmek ve engelleyebilmek mümkündür. Bu nedenle Ergenekon:un gözleri her. þeyi görmeli, kulaklarý her þeyi d~}!~alýdýr. ' Bu noktada bir saptama daha yapmakta yarar vardýr. Þöyle ki; açýk toplum iyidir. Fakat toplum çýkarlarýna aykýrý zararlarý ortadan kaldmlmakta yarar vardýr. istihbarat toplamak için pek çok yol vardýr. Örgüt elemanlarmdan saðlanan bilgiler, yabancý örgütlerden elde edilen bilgiler, yabancý örgütlere sýzdmlan ajanlar aracýlýðý ile elde edilen istihbaratlar. Yabancý örgütler ve içlerine sýzdmlan ajanlar aracýlýðý ile elde edilen istihbarat çok önemlidir. Ancak, bunlar kontrol dýþmda kalan kanallardýr. Bu nedenle sürekli kontrol ~dilme1i, denetlenmeli ve sýkça motive edilmelidirler. sývýl TOPLUM ÖI{GÜTLERÝ Erge~ekon'un kendi kuracaðý sivil toplum örgütlerine ihtiyacý vardýr. çünkü, sivil toplum kuruluþlarý içte Ve dýþta kamuoyunda kýýtsal bir insanlýk göre\{i yerine getiren örgütler olarak deðerlendirilirler. Bu örgütlerin girebildiði ve etki altýna alabildiði öyle noktalar vardýr ki; bunu diplomasi saðlayamaz. Sivil toplum örgütlerinin imajý, saygýn, kutsal ve masumdur. Bu özeliikten ötürü dünyamn her ülkesinde geniþ halk kitleleri sivil toplum örgütlerinin arkasýndadýr. Sivil toplui:t1 örgütleri aracýlýðý ile dünya kamuoyu kolayca etki altýna alýnarak yönlendirilebilir. Erge~ekon, Türkiye'de faaliyet,gö~teren tüm sivil toplum örgütleri.ni kontrol altýna almalýdýr. Bu bir zorunluluktur. Çünkü, bu örgütlenmelerýn i i, i finans kaynaklarý dýþ ülkelerdir. 16

17 4/2). ELEMAN. VE ORGANÝZASYON... Bir istihbarat örgütünün organizasyon ve elemanlarýnýn yapýlarý çok büyük önem ifade eder. Ergenekon merkez yönetiminde yer alacak eleman sa):'ýsý olabildiðince az Qlmalýdýr. Yi9~IQr~üte kazandýrýlacak elemanlara hiç b~~?:aman sonsuz bir güyen duyulmam~sý, istihbarat sanatýn m bir gereðidir. illegal çevrelerden seçilecek elemanlar, etnik ve siyasal ideoloji açýsýndaýý, örgüt ideolojisi ve amaçlarýna en yakýn uygunluk gösterenler tercih edilmelidir. 20. yüzyýl istihbarat örgütlerinin en önemli hatasý eleman satýn alýnmasý yönüne gidilmiþ olmasýydý. Etnik ve ide.ülojik yapýlara gerekten önem verilmemiþtir. Örnek: 1- Fidel Castro, CIA 'in paralarýyla Küba'da komünist bir devrim yapmýþtýr.. Örnek: 2- ABD, örtülü operasyonlarýna finans kaynaðý saðlayabilmek için, elemanlarýna zenciler arasmda uyuþturucu satýþý yaptýrmýþtýr. Bugün bu elemanlar, ABD'de yaþayan beyazlar arasýnda da uyuþturucu kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý nedeniyle, CIA 'in uyuþturucu ticaretini deþifre ederek suçlamaya yönelmiþlerdir. B u örnek örgüt elemanlarýnýn hangi iþlerde doðrudan rol almalarý, hangi iþlerde illegal çevrelerin yer almasý gerektiðini açýklýkla ortaya koymak için yeterli olacaktýr. Örgüt için ne denli yararlý olursa olsun, kamuoyunda imajý zedelenmiþ bir elemaný örgüt içinde tutmak ve korun1aya yönelmek çok sakýncalýdýr. Böyle bir faaliyet örgütün kamuoyundaki imajýný düzeltilemez bir biçimde zedeleyecek, örgütün tükeniþ nedeni olacaktýr. Hiç bir þey halka raðmen ayakta duramaz gerçeðine gereken dikkat, öpem ve saygý gösterilmelidir. 4/2-a). KÖPRÜPERSONEL Genç, y~te~ekli, eðitimli ve donan~mlý person~l arasýndan seçileceý:c 3 kiþi Ergenekon içind~ (üniteler arasý) v~ ~rgüt dýþýnda örgütü temsilen h~eket ~debilmeli ve ~emasý saðlarral~dýr. Bu kiþiler örgüt içinde görev al,qiamalý, ö~~üt dýþýnda,le~~l ý;>i! iþte. istihdam edilmelidir. Böy lece güve~lik s~ð~anmýþ olacaktýr. Zaman içinde bu personel arasýndan Ergenekon bünyesinde gerekli olacak çok baþarýlý yöneticiler yetiþecektir. 4/2-b),.. AJAN PROFILI Doðru insaný seçebilmenin bilimsel verileri yoktur. Gençlerden seçilmiþ yeteneklerin eðitilerek kazanýmý dýþýnda, profesyonellerden yararlanýlmasý pozitif bir yoldur. Doktorlar, avukatlar, psikologlar, vb gibi.. çünkü, bu grubu girenler, toplumun her kesiminden insanla temasta olduklarý görülecektir. Bu noktada önemli bir saptama yapmakta büyük yarar vardýr. Baþarýlý istihbarat örgütleri elemanlarýnýn anestezi altýnda bilgilerini açýða vurabilecekleri olasýlýðýndan ötürü, doktor ve psikologlar tarafýndan tedavi

18 :R edilmelerine izin vermezler. Gerekli hallerde kendi ~ bünyeleri içindeki doktor ve psikologlardan yararlanýrlar... 4/2-c F AHÝþE! istihbarat sanatýnda en çok yarar saðlanan fahiþeler olmuþtur. çünkü, insanlar çoðu kez ruhsal problemlerin etkisiyle ve bilinçsýz býr karþý konulmazlýkla, sýrlarýný fahiþelerle paylaþýrýar. Bu bilýmsel býr tespýttir ve 2000 yýldýr yararlanýlan bir metottur. 4/2-b} MEDVA Medya, en iyi ve en yararlý reklamcýdýr. 20. yüzyýlda güçlü istihbarat örgütleri medyadan sonuna deðin yararlandýlar. 20. Yüzyýlýn son yýllarýnda ise; kendi medya kuruluþlarýný devreye sokarak bunlarý uluslararasý platformda giderek güçlendirdiler. Böylece ulusal yayýn organlarýndan elde edilen yararlar, uluslararasý platformda dünya kamuoyunun kendi çýkarlarý ve amaçlarý doðrultusunda yöýý.lendirilmesini saðladýlar. 21. yüzyýlda ise; uluslararasý medya kuruluþlarý ile ülkelerin yerel medya kuruluþlarý arasýnda ortaklýklar oluþturma yoluna gidilecek, tüm istenmeyen çatlak sesler örtülü bir biçimde bastýrýlarak susturu~muþ olacaktýr. Ergenekon? medya kuruluþlarýný, kontrol' etme. yönündeki faaliyetlerini kendi medya kuruluþlarýný oluþturarak, mevcut ulusal ve uluslararasý oluþumlarý, doðal iþley~þi içinde ört~lü: bir biçimde etkilerne, denetleme ve ko~trol altýna alma yöntemini uygul~m~yakoymay'a, kaçýnýlmaz bir biçimde z,orunludur. Aksi halde çok ulus lu finans ortaklýklarý kurularak örtülü bir biçimde ele geçirilmiþ olan mevcut medya yapýlaý1ffiasýnýn kontrolde tutulmasý mümkün olamayacaktýr. 4/2-c). ULUSLARARASI TÝcARET VE BANKACýLýK 21. yüzyýl dünyasýnda uluslararasý ticaret arenasý, istihbarat örgütlerinin denetim ve yönetiminde olacaktýr. Çünkü ekonomi/politik, siyasal ve toplumsal geliþim ve oluþumlarýn anahtarýdýr. Bu nedenle Ergenekon, doðrudan kendi örgütüne baðlý holdingler ve bankalarý süratle kurup ideolojiye uygun ekonomi/politik denge saðlayabilmelidir. Gerçek anlamda bir baðýmsýzlýða ulaþýlmasý ve devamýnýn saðlanabilmesi için, bu hedeflerin yaþama geçirilmesi þarttýr. Bu yapýlanma uygulama alanýna sokulamadýðýnda; para akýþý, paranýn yönlendiri.liþi, dýþ ticaret etkinliði, Türk Lirasý'nýn deðeri, ekonomik güç d,engeleri ve uluslararasý finans örgütleri kontrol altýna alýnamayacaktýr.,özetle; Ergenekon 'un üretim tes~sl(frine, ticari holdinglere ve bankalara ihtiyacý vardýr. Hem de doðrudan ve mutlak sahibi olarak. ýs

19 Japon "Yakuza", Japonya'da kendisine bir banka kuraý'ak, ekonomiyi kontrol altýna almayý baþarmýþtýr. ~, Ýþte bu kaçýnýlmaz zorunluluk noktalarý olan: Medya, Uluslararasý Ticaret, Bankacýlýk alanlarýnda deneyimli, Kemalist ideolojiye uygun sivil personele ihtiyaç vardýr. ' Yine ayný þekilde legal ve illý~gal, oluþumlardan yararlanýna zorunluluðu d ' var ýr. i i 4/2-d). ÝLAÇ- KÝMY A SANAYÝ VE TAÞýMACýLýK Çok yüksek kar saðlayan legal ticari faaliyet alanlarý arasýnda ilaç ve kimya sanayi en baþ sýralarda yer alan sektörlerdir. Yine ayný þekilde hava kargo taþýmacýlýðý çok önemli bi~ yer. iþgal eder. Bu alandaki ticari, ' fa';lliyetler, para aklanmasý için de ço~ uygý:ýn alanlardýr. Dünya Savaþý'ndan yenik ve periþan çýkan Almanya, çok kýsa bir sürede sanayileþmiþ ve yeniden güçlü ülkeler arasýnda yer alabilmiþ ise; bunu kimya sanayindeki üretimlerine borçludur. Özellikle uyuþturucu üretiminde olmazsa olmaz asitanhidrit üretiminde düýýyanýn tek üreticisi oluþu, sentetik uyuþturucularýn yapýmýnda kullanýlan kimyasal maddelcrin üretiný ve satýþýndan (legal ve illegal) elde edilen karlar, günümüz Federal Almanya Cumhuriyeti ile tüm dünyada serbest dolaþýrnda olan Alman Mark'ýný yaratmýþtýr. 4/2-e ). illegal iþler Türkiye silah üreten bir ülke durumunda olmadýðýndan, jeo/stratejik açýdan kaçýnýlmaz olarak ve iradesi dýþýnda zorunlu olarak uyuþturucu satýþýnda köprü durumundadýr. Uyuþturucu ticaretini denetim altýna olmalýdýr. Türkiye'nin bir baþka þansý da kimyasal silah üretimi olabilir. Çünkü, bu alanda baþarýlý sonuçlar elde edebilecek insan kaynaklarýna sahiptir.. jjleg~l iþlerin en önemli sorunu, faaliyetlerin gizliliðidir. Bu alandaki faaliyetleribilenlerin s~yýsý mümkü~oýabýldýðince az olmalýdýr. 19

20 20 BÖLÜM:..,.. \Ý 5) ORGANÝZASYON PLANI 5/a). MERKEZ YÖNETÝM Þrgenekon, örgütün Baþkanýna doð~udfln baðlý olan 4 daire Komutanlýðý ile iki sivil Baþkanlýktan oluþmalýdý(. Toplam 6 ünitenin komutan ve baþkanlarýnýn bir asistaný ile bir de bölüm uzýnaýundan oluþan iki yardýmcýsý olmalýdýr. Ünitelerin komutan ve baþkanlarýnm yanýnda görevalacak bölüm uzmaný, illegal faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdýþý hukuk platformunda legal gibi gösterilebilmesi düzenlemelerinden sorumlu olacaklardýr. Þöyle ki:. 1- Ergenekon Baþkanlýðý 2- istihbarat Dairesi Komutanlýðý 3- istihbarat Analiz ve Deðerlendirme Dairesi Komutanlýðý 4- Operasyon Dairesi Komutanlýðý 5- Finansman Daire Baþkanlýðý (Sivil) 6- Örgüt içi Araþtýrma Dairesi Komutanlýðý 7- Teori Tasarým ve Planlama Dairesi Baþkanlýðý (Sivil) Bu ünitelerin komutan ve baþkanlprý, bifbirlerini tanýmalarýnda hiç bir sakýnca olmamakla birlikte, birbirlerini~ görev ve sorumluluk alanlarýný bilmemeleri esasý, Ergenekon' a istih9arat örgütleri içinde ayrýcalýklý bir özellik ve güvenlik kazandýracaktýr. Bu 6 ünitede görevalacak ajanlar, kendi bölümlerinin komutarý ve baþkan asistanlarý dýþmdadiðer üniteler ve personel ile hiç bir þekilde irtibat kuramamaýýdýr. Örgütün üst düzey yöneticileri ile personel ve ajanlar arasýnda mutlak mesafe olmalýdýr. Aksi halde baþarýsýz býr operasyon sonucunda üst düzey yöneticilerinin korunmasý saðlanamayacaðý gibi, örgütün kendisi riske,, atýlmýþ olur ve örgütün imaj,ý korunamaz. Üniteler arasýnda! enfdrýriasyon i deðerlendirmesinde ayrýcalýk,, tanýnabilecek tek bölüm "Operasyon Dairesi Komutanlýðý"dýr. çünkü, elde,.,,. 1- ",-, edilen enformasyon analiz ve deðerlenairilmesinde gerektiði halýerde katkýsý olabilir. KONTROL DAÝRESÝ Bu d~irenin varlýðýndan Ergene,kop Örgütü Baþkaný/Konýutanýnd~n baþkaca hiç kimsenin bilgisi?l~anýasý kesin bir gerekliliktir. Operasyonlarda yer almasý zorunlu qlar:ý bu dairede yer alan ajanlarýn ilk görevi; operasyon alaný içinde bulunmak, operasyon esnasýnda temizleme ve ortadar kaldýrma gibi iþlemlerde doðabilecek sorunlarý çözümlemektir. Ýk~ý;ýci bir görevleri, karþý istihbaraý ö,rgütlerine geçen, )'akalanan veya operasyon amacýna aykýý:ý hareket eden h~rhangi bir ajaný ö~dürme~tir.! " ' Bir ajanýn sonu baþlangýcýnda olduðunun ilk iþareti, örgüte ve ajanlarýna karþý sorumluluk alanýnda yarar saðlamamaya baþladýðý süreçtir.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

içindekiler BÖLÜM: i I). Giriþ-Ila). Amaç l/b). Kapsam 3). Politika 4). Hedef 5). Yöntem BÖLÜM: III

içindekiler BÖLÜM: i I). Giriþ-Ila). Amaç l/b). Kapsam 3). Politika 4). Hedef 5). Yöntem BÖLÜM: III BÖLÜM: içindekiler w BÖLÜM: i I). Giriþ-Ila). Amaç l/b). Kapsam ii 3). Politika 4). Hedef 5). Yöntem BÖLÜM: III 6). Organizasyon Planý 6/1). Merkez 6/2). Araþtýrma ve Bilgi Toplama 6/3). Analiz ve Deðerlendirme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ön kapak içi baskýsý HAÞÝM AKMAN 1956 yýlýnda Nevþehir'de doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde okudu. 1979'dan itibaren çeþitli dergilerde yazýlarý yayýmlandý.

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers

Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 414-439 Hakemli Yazýlar / Refereed Papers Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaþýmlarý*

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı