TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Onur ER YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Onur ER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2011

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İlköğretim Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM (Danışman) Üye : Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY Üye : Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU SABAN ONAY: Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım..../.../2011 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ Onur ER Yüksek Lisans Tezi, İlköğretim Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM Ağustos 2011, 242 sayfa Bu araştırmanın genel amacı, sekizinci sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP) dinleme/izleme alanını öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe öğretmenlerinin TDÖP deki dinleme/izleme alanına ait amaç ve kazanımlar, etkinlikler, yöntem ve teknikler, araçgereçler ile ölçme ve değerlendirme hakkındaki görüşleri de belirlenmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma evrenini Kars ili ve ilçelerindeki (Susuz, Akyaka, Digor, Selim, Kağızman ve Arpaçay) resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan ve sekizinci sınıflarda Türkçe derslerini yürüten branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada nicel veriler için araştırmanın evreni oluşturan 163 branş öğretmeninden 125 ine ulaşılmıştır. Nitel verileri elde etmek için ise, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış ve 15 Türkçe öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada nicel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme/İzleme Alanını Değerlendirme Anketi kullanılarak, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler, betimsel istatistik tekniklerinden frekans ve yüzde kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen nitel verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, tamamen ve kısmen katılıyorum seçeneklerinin birleştirilmesi ile birlikte öğretmenlerin çoğunluğu (% 82) amaç ve kazanımların

5 iv öğrencilerin dil gelişimine katkı sağladığını, diğer dil becerileriyle uyumlu olduğunu (% 72), toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olduğunu (% 70) belirtmişlerdir. Görüşme yapılan öğretmenler de anket verilerini destekleyecek şekilde görüşlerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğretmenler amaç ve kazanımların açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edildiğini belirtmiş (% 79), görüşmeye katılan öğretmenlerin çoğunluğu (f: 9) amaç ve kazanımları ulaşılabilir bulmuştur. Öğretmenler, öğrencilerin en çok etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma amacında zorlandığını belirtmiştir. Tamamen ve kısmen katılıyorum seçeneklerinin birleştirilmesi ile birlikte öğretmenlerin çoğunluğu (% 74) temaları yeterli bulmuştur. Öğretmenler öğrencilerin en çok kişisel gelişim, toplum hayatı ve milli kültür temasına ilgi gösterdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenler bu temalara öğrencilerin ilgi göstermelerinin nedeninin bu temaların onların hayatlarına yakın olmasından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu, Türkçe Dersi Öğretim Programı nda dinleme/izleme alanına yönelik önerilen yöntem-teknikleri ve etkinlikleri uygulamaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler bu yöntemteknikler ve etkinliklerin dinleme/izleme çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini düşünmektedir. Bunun yanında öğretmenler, dinleme/izleme alanına yönelik etkinliklerin uygulanmasını öğrencilere açıklarken zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin en çok kullandıkları araç-gereçler öğretmen kılavuz kitabı, ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabıdır. Araştırmaya katılan öğretmenler dinleme/izleme alanına yönelik olarak yeterince araç ve gereç kullanmamalarına okullardaki araç-gereç eksikliğini gerekçe olarak göstermişlerdir. Ayrıca tamamen ve kısmen katılıyorum seçeneklerinin birleştirilmesi ile birlikte öğretmenlerin çoğunluğu (% 79) TDÖP ile öğretmen kılavuz kitabını birbiriyle uyumlu bulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dinleme/izleme alanında kullanılan ölçme araçlarının, dinleme/izleme becerisini gözlem formu, dinleme/izleme becerisini kontrol listesi, kısa cevaplı maddeler, çoktan seçmeli maddeler, eşleştirme maddeleri, doğru/yanlış maddeleri, açık uçlu sorular, sözlü sınavlar, yazılı sınavlar, öz değerlendirme formu, grup öz değerlendirme formu, öğrenci ürün dosyaları, dinleme/izleme gelişim dosyası ve akran değerlendirme formu olduğu belirlenmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenlerin çoğunluğu (f: 10) programda belirlenen ölçme araçlarının dinleme/izleme alanına olumlu katkıda bulunduğunu belirtmiştir ve öğretmenlerden bazıları dinleme/izleme alanında ölçme araçlarını kullanmanın zor olduğunu da dile getirmiştir. Sonuç olarak öğretmenler TDÖP dinleme/izleme alanı genel olarak yeterli bulmakla beraber programın daha etkili bir hale gelebilmesi için bazı şartlar (sınıfların araç-gereçlerle donatılması, sürenin arttırılması, dinleme metinlerinin sayısı

6 v arttırılması, ailenin eğitilmesi, etkinliklerin sayısının azaltılması, kitapların bölgelere göre hazırlanması, izleme kısmına da ağırlık verilmesi, ilgi çekici metin türleri konulması, bölgesel farklılıklar dikkate alınması) öne sürmüşlerdir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi Öğretim Programı, Dinleme Becerisi, Program Değerlendirme, Öğretmen Görüşleri

7 vi ABSTRACT EVALUATION OF THE FIELD OF LISTENING/WATCHING IN TURKISH LANGUAGE TEACHING CURRICULUM FOR 8 TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL ACCORDING TO TEACHERS VIEWS Onur ER Master Thesis, Department of Elementary Education Supervisor: Asst. Prof. Dr. Faruk YILDIRIM August 2011, 242 pages The aim of this study was to evaluate listening/watching domain of 8 th grade Turkish Language Curriculum based on teachers views. Based on this purpose, Turkish Language teachers views were determined according to goals and objectives, activities, method and techniques, materials, and assessment and evaluation dimensions of listening/watching domain in 8 th grade Turkish Language Curriculum. This study was a descriptive study based on survey model. Population of the study was composed of Turkish Language teachers teaching 8 th graders in public and private schools in Kars city center and its districts (Susuz, Akyaka, Digor, Selim, Kağızman and Arpaçay). Data were gathered through both quantitative and qualitative data gathering tools. To gather quantitative data from 125 Turkish Language teachers. For qualitative data, 15 Turkish Language teachers were selected through convenient sampling method and they were interviewed. Quantitative data were gathered through Evaluation of Listening/Watching Domain of 8 th Grade Turkish Language Curriculum Questionnaire which was developed by the researcher, and qualitative data were gathered through semi-structured interview form. Data gathered with questionnaire were analyzed with descriptive statistical tools; frequency and percentage. Qualitative data gathered with interview, then, were analyzed with content analysis method. According to findings of the study, most of the teachers (% 82) stated that goals and objectives contributed to students language development, they were consistent with other language skills (% 72), and they were appropriate to society s expectation and needs (% 70). The interviewed teachers also reported that the survey data to support their

8 vii views. As well, participant teachers mentioned that goals and objectives were expressed clearly and comprehensibly (% 79) and most of the teachers who participant interview highlighted that goals and objectives were accessible (f: 9). Teachers mentioned that students had difficulties mainly in gaining listening/watching habit. Most of them thought that themes were enough. Teachers stated that students were generally interested in personal development, life of society, and national culture themes. According to teachers, the possible reason behind this interest was that these themes were more related to their lives. Most of the teachers indicated that they tried to use suggested methodstechniques and activities in listening/watching domain of Turkish Language Curriculum. Teachers thought that these methods-techniques and activities had positive effect on listening/watching practices. Besides, they had problems in explaining students the reasons behind application of the activities appropriate to listening/watching domain. Materials frequently used by teachers were teacher guidebook, textbook, and student workbook. The reason behind not using materials in listening/watching domain according to participant teachers was lack of materials in their schools. Besides, most of them thought that Turkish Language Curriculum and teacher guidebook were compatible. According to participant teachers, assessment and evaluation tools used in listening/watching domain were observation form for listening/watching skills, control list for listening/watching skill, short answer items, multiple choice items, matching items, true/false items, open ended questions, verbal exams, written exams, self evaluation form, group evaluation form, student portfolios, listening/watching development folder, and peer evaluation form. Most of the teachers who participant interview, indicated that assessment and evaluation tools had positive effects on listening/watching domain (f: 10) and some of the teachers stated that it was hard to use these tools in listening/watching domain. As a result of Listening/watching domain of 8 th grade Turkish Language Curriculum is adequate according to teacher except some points. Keywords: Turkish Language Teaching Curriculum, Listening Skill, Curriculum Evaluation, Teachers views

9 viii ÖNSÖZ Dil öğretimi dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Dört temel dil becerisi, dil öğretiminin temelini oluşturur. Bu becerilerden biri olan dinleme ise, dil öğretiminin merkezinde olması gereken bir beceridir. Çünkü dinleme hem ilk kazandığımız hem de hayatımızda en fazla kullandığımız beceridir. Dinleme, kendisine Türkçe Dersi Öğretim Programı nda dinleme/izleme alanı başlığı altında yer bulmuştur. Programda dinleme/izleme alanı çeşitli etkinlik ve yöntemtekniklerle desteklenmiştir. Ancak programın amaç ve kazanımları doğrultusunda hareket eden, etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik eden, yöntem ve teknikleri uygulayan Türkçe öğretmenleridir. Dolayısıyla programın uygulanabilmesinde en önemli role sahip olan Türkçe öğretmenlerinin, program hakkındaki görüşlerini belirlemek oldukça önemlidir. Bu yüzden Türkçe Dersi Öğretim Programı nda amaç ve kazanımlar, temalar, etkinlikler, yöntem-teknikler, araç- gereçler ve ölçme ve değerlendirme boyutlarının dinleme/izleme alanında nasıl yer aldığını öğretmen görüşlerine göre belirleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, Kars ili ve ilçelerinde (Susuz, Akyaka, Digor, Selim, Kağızman ve Arpaçay) bulunan resmi ve özel ilköğretim okullarında görev yapan sekizinci sınıf Türkçe öğretmenlerinin, ilköğretim sekizinci sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı dinleme/izleme alanına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın her aşamasında bana yardımcı olan değerli danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Faruk YILDIRIM a, ders aşamasında ve çalışmanın diğer aşamalarında bana zaman ayıran, desteklerini esirgemeyen, saygıdeğer hocalarım Sayın Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Ayten İFLAZOĞLU na, Sayın Yrd. Doç. Dr. Özden DEMİR e; tez için gerekli izinlerin sağlanmasında, verilerin toplanmasında ve diğer birçok aşamada bana yardımcı olan Sayın Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN e; çalışma sürecinde yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarım Araştırma Görevlisi Nur KURTULUŞ a, Araştırma Görevlisi Tuğba YALÇIN a, Araştırma Görevlisi Kürşad Çağrı Bozkırlı ya ve bu araştırmaya katılan öğretmenlere; Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (EF.2010.YL.21); araştırmaya katkısı olan adını sayamadığım tüm dostlarıma, anneme, babama ve kardeşime çok teşekkür ederim.

10 ix İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...iii ABSTRACT...vi ÖNSÖZ...viii TABLOLAR LİSTESİ...xiv ŞEKİLLER LİSTESİ...xix EKLER LİSTESİ...xx BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Araştırmanın Amacı Araştırmanın Genel Amacı Alt Amaçlar Araştırmanın Önemi Sınırlılıklar Tanımlar Kısaltmalar...10 BÖLÜM II KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1. İletişim, Dil, Ana Dili Temel Dil Becerileri Dinleme Dinleme Türleri Gönüllü veya Gönülsüz Dinleme Motivasyona Dayalı Dinleme Sempatik veya Antipatik Dinleme Seçmeli Dinleme Etkin Dinleme...24

11 x Katılımlı Dinleme Eleştirel Dinleme Terapatik Dinleme Transfer Edici Dinleme Stratejik Dinleme Empatik Dinleme Estetik Dinleme Ayırt Edici Dinleme İletişimsel Dinleme Eğitim Programı, Öğretim Programı ve Program Geliştirme Program Değerlendirme Değerlendirme Çeşitleri Tanılayıcı Değerlendirme Biçimlendirici Değerlendirme Düzey Belirleyici Değerlendirme İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Dinleme/İzleme Becerisi Amaç ve Kazanımlar Açısından Dinleme/İzleme Becerisi Temalar Açısından Dinleme/İzleme Becerisi Etkinlikler Açısından Dinleme/İzleme Becerisi Yöntem ve Teknikler Açısından Dinleme/İzleme Becerisi Ölçme ve Değerlendirme Açısından Dinleme/İzleme Becerisi İlgili Araştırmalar Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar Araştırma Sonuçlarının Genel Değerlendirmesi...57 BÖLÜM III YÖNTEM 3.1. Araştırma Modeli Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu Nicel Veriler için Oluşturulan Örneklem...61

12 xi Nitel Veriler için Seçilen Çalışma Grubu Veri Toplama Araçları İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretimi Programı Değerlendirme Anketi Öğretmen Görüşme Formu Verilerin Toplanması Nicel Verilerin Toplanması Nitel Verilerin Toplanması Verilerin Analizi Nicel Verilerin Analizi Nitel Verilerin Analizi...70 BÖLÜM IV BULGULAR 4.1.İlköğretim Sekizinci Sınıf TDÖP Dinleme/İzleme Alanına İlişkin Bulgular Amaç ve Kazanımlara İlişkin Bulgular Temalara İlişkin Bulgular Etkinliklere İlişkin Bulgular Yöntem ve Tekniklere İlişkin Bulgular Araç- Gereçlere İlişkin Bulgular Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Bulgular Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanı Hakkında Görüşlerine İlişkin Bulgular Nitel Verilerin Analizi Sonucu Ulaşılan Bulgular Görüşme Yapılan Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanı Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Belirlenmiş Amaçlar ve Kazanımlar Hakkında Öğretmen Görüşleri Temalar Hakkında Öğretmen Görüşleri Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Önerilen Etkinlikler Hakkında Öğretmen Görüşleri Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Belirlenmiş Yöntem ve

13 xii Teknikler Hakkında Öğretmen Görüşleri Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Kullanılan Araç-Gereçler Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Dinleme/İzleme Alanının Ölçme-Değerlendirme Unsuru Hakkında Öğretmen Görüşleri Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanını Genel Olarak Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşleri BÖLÜM V TARTIŞMA 5.1. Amaç ve Kazanımlara İlişkin Tartışma Temalara İlişkin Tartışma Etkinliklere İlişkin Tartışma Yöntem ve Tekniklere İlişkin Tartışma Araç- Gereçlere İlişkin Tartışma Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tartışma Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanı Hakkındaki Genel Düşüncelerine İlişkin Tartışma BÖLÜM VI SONUÇ VE ÖNERİLER 6.1. Sonuçlar Amaç ve Kazanımlara İlişkin Sonuçlar Temalara İlişkin Sonuçlar Etkinliklere İlişkin Sonuçlar Yöntem ve Tekniklere İlişkin Sonuçlar Araç- Gereçlere İlişkin Sonuçlar Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Sonuçlar Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanı Hakkında Görüşlerine İlişkin Sonuçlar Öneriler...209

14 xiii Uygulamaya Yönelik Öneriler Araştırmacılara Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ...242

15 xiv TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. İlköğretim Türkçe Dersi (6.7.8, Sınıflar) Öğretim Programı Temel Dil Becerileri Yüzde Dağılımı Tablo 2. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 3. Öğretmenlerin Öğrenim Durumlarına Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı.. 62 Tablo 4. Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı 62 Tablo 5. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Okullara Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 6. Öğretmenlerin Mezun Oldukları Bölümlere Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 7. Öğretmenlerin Ortalama Sınıf Mevcutlarına Göre Yüzde ve Frekans Dağılımı...64 Tablo 8. Görüşme Yapılan Öğretmenlere Ait Kişisel Bilgiler...65 Tablo 9. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Dil Gelişimine Olan Katkısı Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 10. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Diğer Dil Becerileriyle Uyumluluğu Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 11. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Amaçların Toplumun Beklenti ve İhtiyaçlarına Uygunluğu Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 12. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Öğrenci Seviyesine Uygunluğu Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 13. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Açık ve Anlaşılır Bir Şekilde İfade Edilmesi Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 14. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Temaların Yeterliği Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı. 78 Tablo 15. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Temalar Doğrultusunda Kılavuz Kitapta Yer Alanların Dışında Dinleme/İzleme Alanına

16 xv Yönelik Metinler Getirmelerine İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 16. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Temalara Eklenmesini ve Temalardan Çıkarılmasını Önerdikleri Temalara İlişkin Frekans Dağılımı Tablo 17. TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Temalardan Öğrencilerin İlgili Gösterdikleri Temalara İlişkin Frekans Dağılımı Tablo 18. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Etkinliklerine Sıklıkla Uyguladıklarına İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı..82 Tablo 19. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Etkinliklerin Dışında Ne Sıklıkla Başka Etkinlikleri Uyguladıklarına İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı...83 Tablo 20. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Etkinlikleri Öğrencilere Açıklarken Ne Sıklıkla Zorluk Yaşadıklarına İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı...83 Tablo 21. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Etkinliklerin Öğrencileri Ne Ölçüde Aktif Hale Getirdiğine İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 22. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Etkinliklerin Uygulamak İçin Verilen Sürenin Ne Ölçüde Yeterli Olduğuna İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 23. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Önerilen Yöntem ve Teknikleri Kullanma Sıklıklarına İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 24. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanına Önerilen Yaralandıkları Araç- Gereçleri Kullanım Sıklıklarına İlişkin Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 25. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Yeterince Araç-Gereç Kullanamama Nedenlerine İlişkin Frekans Dağılımı Tablo 26. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanı ile Kılavuz Kitapta Yer Alan Dinleme/İzleme Alanı Arasındaki Uyumluluk Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı..91

17 xvi Tablo 27. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanın Değerlendirilmesinde Kullandıkları Ölçme Araçlarını Kullanım Sıklıklarına İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımı. 92 Tablo 28. Öğretmenlerin, Öğrencilerin Öz Değerlendirme Formunu Kullanırken Ne Kadar Objektif Oldukları Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 29. Öğretmenlerin, Öğrencilerin Grup Öz Değerlendirme Formunu Kullanırken Ne Kadar Objektif Oldukları Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 30. Öğretmenlerin, Öğrencilerin Akran Değerlendirme Formunu Kullanırken Ne Kadar Objektif Oldukları Hakkında Görüşlerinin Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 31. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanına İlişkin Düşüncelerini Yansıtan Puanların Yüzde ve Frekans Dağılımı Tablo 32. Öğretmenlerin TDÖP Dinleme/İzleme Alanında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Dil Gelişimine Olan Katkısı Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 33. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Amaçların Toplumun Beklenti ve İhtiyaçlarına Uygunluğu Hakkındaki Öğretmen Görüşleri...99 Tablo 34. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Amaç ve Kazanımların Öğrenci Seviyesine Uygunluğu Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 35. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Amaç ve Kazanımların Açık ve Anlaşılabilirliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 36. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Amaçların Ulaşılabilirliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 37. Dinleme/İzleme Alanında Öğrencilerin Ulaşmakta Zorlandığı Amaçlar Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 38. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Temaların Yeterliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 39. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Belirlenmiş Temalara Eklenmesini ve Temalardan Çıkarılmasını Önerdiği Temalar Hakkındaki Öğretmen Görüşleri.. 123

18 xvii Tablo 40. Sekizinci Sınıf TDÖP Doğrultusunda Belirlenen Temalardan Öğrencilerin Daha çok Hangi Temalara İlgi Gösterdikleri Hakkındaki Öğretmen Görüşleri. 125 Tablo 41. Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Dinleme Metinlerinin Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 42. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Temaların Yeterliği Hakkındaki Öğretmen Görüşleri. 133 Tablo 43. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Önerilen Etkinlikler Dışında Başka Etkinlikler Geliştirip Geliştirmedikleri Hakkındaki Görüşleri. 135 Tablo 44. Öğrencilerin Dinleme/İzleme Alanında En Çok İlgilerini Çeken Etkinlikler Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 45. Dinleme/İzleme Alanında Uygulanan Etkinliklerin Öğrencilerin Dinleme Becerilerine Yönelik Etkisi Hakkındaki Öğretmen Görüşleri Tablo 46. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Etkinliklerin Uygulanmasını Öğrencilere Açıklarken Zorluk Yaşayıp Yaşamadıklarına İlişkin Görüşleri. 141 Tablo 47. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Etkinliklere Ayrılan Süre Hakkındaki Görüşleri Tablo 48. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Etkinlikleri Yeterli Bulup Bulmamalarına İlişkin Görüşleri Tablo 49. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik En Çok Kullandıkları Yöntem ve Teknikler Tablo 50. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Belirlenen Yöntem ve Teknikler Dışında Yöntem ve Teknik Kullanma Durumları..148 Tablo 51. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Yöntem ve Tekniklerin Dinleme/İzleme Alanı Çalışmalara Etkisi Hakkındaki Görüşleri Tablo 52. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Olarak Kullandıkları Araç- Gereçler Tablo 53. Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Araç-Gereçler Konusunda Okulun İmkânlarının Yeterliği Hakkında Öğretmen Görüşleri Tablo 54. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanına Yönelik Teknolojik Araçlar Konusunda Kendilerinin Yeterliği Hakkında Öğretmen Görüşleri

19 xviii Tablo 55. TDÖP ile Öğretmen Kılavuz Kitabının Birbiriyle Uyumu Açısı Hakkında Öğretmen Görüşleri Tablo 56. Öğretmenlerin Dinleme/İzleme Alanını Değerlendirirken Kullandıkları Ölçme Araçları Tablo 57. TDÖP Doğrultusunda Kullanılan Ölçme Araçlarının Dinleme/İzleme Alanının Değerlendirilmesine Etkisi Hakkında Öğretmen Görüşleri.159 Tablo 58. TDÖP Dinleme/İzleme Alanını Öğretmenlerin Genel Olarak Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Görüşleri. 162

20 xix ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Temel İletişim Süreci Şekil 2. Ana dili Öğretim Süreçleri Şekil 3. Temel dil becerileri.. 15 Şekil 4. Eğitim Programının Temel Unsurları ve Unsurlar Arası Etkileşimi 32 Şekil 5. Ölçme-Değerlendirme Süreci.. 43 Şekil 6. Araştırmada İzlenen Süreç... 60

21 xx EKLER LİSTESİ Sayfa Ek 1. İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dinleme/İzleme Alanını Değerlendirme Anketi Ek 2. Öğretmen Görüşme Formu..237 Ek 3. İzin Belgesi.. 242

22 BÖLÜM I GİRİŞ İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşünebilmedir. Düşünme gücümüzü etkili bir şekilde kullanabilmek hayatımızı da olumlu bir biçimde etkiler. Düşünme sayesinde hayatımızda karşılaştığımız zorlukları daha kolay alt edebilir, toplumsal ve bireysel olarak daha kolay gelişebiliriz. Bu kadar önemli olan bir kavram için çeşitli tanımlar yapılmıştır. Türkçe Sözlük'te düşünme için düşünmek durumu, tefekkür. Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu. Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi (Türk Dil Kurumu [ TDK], 2005, s. 592) şeklinde tanım yapılmıştır. Kazancı (1989), düşünmeyi bireyi iç ya da dış etmenler bakımından rahatsız eden, bireyin fiziksel ve psikolojik dengesini bozan olayların giderilmesi için girişilen kasıtlı zihinsel davranışların tümü şeklinde tanımlamıştır (s. 12). Özden e göre düşünme, gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde edilen malumatı yoğurup şekillendirmenin disipline edilmiş şeklidir (Özden, 2005, s. 139). Vygotsky maymunlar üzerinde yaptığı araştırmalarda düşünme ile konuşmanın farklı geliştiğini ve farklı işlevlere sahip olduğunu göstermiştir. Onlarda düşünme ve kelimenin herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında onların dil gelişimeleri ile düşünce gelişimleri de birbirinden bağımsızdır (Tuna, 2006). Ancak insanlar için böyle bir durumdan bahsedilemez. Çünkü insanlarda düşünce ve dil arasında yakın bir bağlantı vardır. Fakat bu bağlantı ortaya konulurken de düşünce ve dilin birbirinden farklı kavramlar olduğu ve farklı gelişim gösterdikleri unutulmamalıdır. Tuna, düşünmenin dilde kendini kurduğunu ve dilin düşünmenin harekete geçiş yönünü ortaya çıkardığından bahseder. Tuna'ya göre eksik, yetersiz ve boşlukları olan bir dil, düzgün bir düşünme ortaya koymaya elverişli değildir (2006). Calp'a (2007) göre dil düşüncenin elbisesidir. İnsanoğlu zihinde ham halde bulunan düşünceyi, dil sayesinde kalıba döker. Böylece düşünce, söz yahut yazıyla ifade edilme imkânına kavuşur (s. 71). Dolayısıyla hayatımızın her aşamasında kullandığımız temel araçlardan biri olan dil, düşünceyle iç içe geçmiştir. Dil ve düşünce birbirine bağlıdır ve birlikte yaşayıp gelişir.

23 2 Temel dil becerilerinden biri olan dinleme ise dili etkili kullanmada önemli bir etkendir. Çünkü karşıdaki kişi zengin bir dil ve düşünce dünyasına sahip de olsa kişinin söyledikleri, yani kaynağın aktarmak istedikleri alıcıya net bir şekilde ulaşmazsa bunların hepsi boşa gider. Robertson (2004), etkili iletişimde konuşanın mı yoksa dinleyenin mi daha fazla sorumluluğu vardır sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Araştırmaya katılanların çoğu konuşanın daha sorumlu olduğu düşüncesinde birleşmiştir. Robertson da konuyu, bağlamı ve diğer değişkenleri konuşmacının seçtiği, dinleyicinin ise pasif olduğu şeklinde yanlış bir görüşün varlığından bahseder. Bazen, konuşmacı anlatacağı değerli konuları zayıf bir iletişim ile aktarabilir. Dolayısıyla dinleyici de iletişim sürecinde tüm sorumluluğu konuşmacıya bırakırsa mesajı netleştirmek imkânsız bir hal alabilir. Bu yüzden dinlemenin edilgen bir özellik olarak algılanması oldukça yanlıştır. Dinlemenin edilgen sayıldığı bir yaklaşımda yanlış varsayım, iletişimin sadece konuşma içinde yer alacağı düşüncesidir. Bazılarımız, konuşmadığımız zaman kontrollü olmadığımızı, dinlemenin durumun denetimi altında olmamakla eşit değerde olduğunu sanmaktadır. Sorun, çok konuşmanın itici olmasıdır. Aşırı konuşanlar dinlenildiklerini düşünmemelidirler. Düşündüklerinden daha az denetim altında olabilirler (Robertson, 2004, s. 20). İletişim sürecinde diğer dil becerilerine göre dinlemenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Robertson un (2004) da belirttiği gibi kişinin duygu, düşünce ve isteklerini net bir şekilde anlayabilmemiz için etkili bir dinlemeye ihtiyacımız vardır. Bu beceri ülkemizde ve yurt dışında uzun yıllar ihmal edilmesine rağmen yapılan çalışmalar incelendiğinde (Wetstone ve Friedlander, 1974; Riding ve Vincent, 1980; Pearson ve Fielding, 1982; Aarnoutse, Van Den Bos ve Brand-gruwel, 1998; Yangın, 1998; Çiftçi, 2001, Owca, Pawlak ve Pronobis, 2003; Cihangir, 2004b; M. Canbulat, Çelenk, A. Canbulat, 2004; Karabay, 2005; Odacı, 2006; Deniz, 2007; Doğan, 2007; Yıldırım, 2007; Beall, Gill-Rosier, Tate, Matten, 2008; Doğan, 2008; Aşılıoğlu, 2009; Gürses ve Sarıçoban, 2009; İşeri ve Yılmaz, 2009; Şahin ve Aydın, 2009; Kuşçu, 2010; Gündoğdu, 2011; Maden ve Durukan, 2011), günümüzde eskiye oranla daha fazla üzerinde durulan bir beceri olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmelere paralel olarak TDÖP de de bu becerinin diğer dil becerilerinin ve dil bilgisinin gerisinde kalmaması oldukça önemlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİNLEME/İZLEME ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI YEDİNCİ SINIF TÜRKÇE DERSİ KONUŞMA EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ İlke ALTUNTAŞ YÜKSEK

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI OKUMA ALANININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Başak KARAKOÇ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29

BÖLÜM II : ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYALVE PSİKOLOJİK FAKTÖRLER... 29 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III BÖLÜM I :YÖNETİM VE SINIF YÖNETİMİ... 11 Yönetim... 13 Sınıf Yönetimi Kavramı... 15 Sınıf Yönetimi... 16 Sınıf Yönetimi Gelişimi... 17 Sınıf Yönetiminin Önemi... 18 Sınıf Yönetimi

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri

İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri İkinci Sınıfta İngilizce Öğretimine Yönelik Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri Ekrem SOLAK, Hüseyin SEMERCİ Amasya Üniversitesi ekremsolak@gmail.com Özet Bu çalışmadaki amaç, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖGESİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖGESİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:37 Syf: 92-108 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖGESİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ a Yrd. Doç.

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI

EFQM KAZANANLAR KONFERANSI 24 Şubat 2016 İstanbul Deniz Müzesi KAZANANLAR KONFERANSI ASLI KANBİR OKUL MÜDÜRÜ Okul ortamını sürekli iyileştirerek çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı