FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı"

Transkript

1 FASIL 18: İSTATİSTİK 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması gereği, Birliğin daha ilk zamanlarından itibaren fark edilmişti. Bu nedenle Avrupa Birliği seviyesinde karşılaştırılabilir istatistikleri sağlamak amacıyla her geçen gün gelişim gösteren Avrupa İstatistik Sistemi (ESS) kurulmuştur. Avrupa İstatistik Sistemi, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat, Birlik üyesi devletlerde resmi istatistiksel verileri derleyen istatistik birimleri, bakanlıklar, merkez bankaları, kurum ve kuruluşlar ile Birliğe üye olmayan İzlanda, rveç ve Lihtenştayn ı içermektedir. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı İstatistik alanındaki AB müktesebatı, resmi istatistiksel bilgilerin yayımlanması, kişisel verilerin gizliliği, şeffaflık, güvenirlilik ve tarafsızlık gibi prensipler temeline oturtulmuş bir istatistiksel altyapının varlığını gerektirir. Ulusal istatistik kurumları, istatistiksel bilgilerin temel bilim, üretim ve yayımı ile ilgili referans ve çapa noktaları olarak vazife görürler. Bu alandaki AB müktesebatı, makro ekonomik ve fiyat istatistikleri, demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler ve ticaret istatistikleri, taşıma, ihracat, tarım, çevre ve bilim ve teknoloji gibi değişik alanlarda veri toplamaya dönük temel bilim, sınıflandırma ve prosedürleri kapsar. Avrupa Birliği İstatistik Sistemi, Birlik politikalarının formülasyon, uygulanma, izlenme ve değerlendirilmesinde programlanan sistematik istatistik üretimini düzenleyen 4 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile oluşturulmaktadır. Avrupa İstatistik Sistemi; AB nin istatistik programını oluşturan mevzuatları, AB İstatistik Ofisi Eurostat ın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Tüzük, Direktif ve Birliğin istatistik alanı ile ilgili uygulama prensiplerini ve çalışma içermektedir. Avrupa İstatistik Sistemi, Eurostat ile ulusal istatistik otoriteleri arasında, istatistiklerin uyumu için işbirliğini yönlendirici bir ağ görevi yürütmektedir. Eurostat ise çalışmalarını Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), BM, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla koordineli bir şekilde sürdürmektedir. Avrupa İstatistik Sistemi, her üye devletin AB kriterlerinde istatistiksel veri üretim ve yayımlanmasından sorumlu ulusal istatistik kurumları ve diğer ulusal istatistik birimleri ile Eurostat arasındaki ilişkileri düzenler. Eurostat, temel düzenlemesinin 10. maddesinde belirlenen, tarafsızlık, güvenilirlik, ilgililik, maliyet etkinliği, istatistiksel gizlilik ve şeffaflık prensiplerine uyumlu olarak görevlerini yürütür. Aynı zamanda, AB içerisinde tarafsızlık, güvenilirlik, ilgililik ve maliyet etkinliği kriterlerinde istatistiksel veri üretimini sağlayan uygulama prensipleri ve çalışma koşulları gibi norm ve metotları geliştirir; Birlik istatistiklerine erişimi sağlar; istatistikle ilgili metodoloji ve teknolojiler üzerine araştırmalar yapar ve geliştirir; Birlik istatistiklerinin karşılaştırılabilirliğini geliştirmek için üye devletlerin uygulayacağı standartları hazırlar ve geliştirir; ulusal istatistik otoritelerinden ve uluslararası kuruluş sekretaryasından AB nin ihtiyacı olan istatistikleri toplar; uluslararası kuruluşlar ve üçüncü ülkelerle AB istatistiklerinin karşılaştırılabilirliğini kolaylaştırmak için birlikte çalışır ve AB istatistikleri alanında çalışan personelin istatistikle ilgili profesyonel bilgi ve becerilerini artırır.

2 İstatistik Gereksinimleri Dokümanı (Statistical Requirements Compendium) istatistik alanındaki müktesebat için bir referans belge niteliğindedir. Bu belge, Avrupa da istatistik üretimi için gerekli anahtar referans bilgileri özetlemektedir. Eurostat bu belgeyi her yıl AB istatistikleri ile ilgili gelişmeleri ve yeni yasa/tüzükleri gözönüne alarak güncellemektedir. Avrupa İstatistik Sistemindeki müktesebat, compendium da detaylı şekilde anlatılan 7 alanda (domain) veri derlemek için gerekli olan temel bilim, sınıflama ve prosedürleri kapsamaktadır. Avrupa İstatistik Sisteminde tanımlanan istatistik hizmetleri alanları (Statistical Domains) aşağıda belirtilmektedir; İstatistik Konusundaki Alanlar (Domains) Temalar (Themes) Modüller (Modules) 1. Demografik ve Sosyal İstatistikler: Makroekonomik İstatistikler: İş İstatistikleri: Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık İstatistikleri: Birden fazla alana etki eden istatistikler: İstatistik çıktı için destek alanları: Politika stratejisi ve koordinasyon: 1 1 Yukarıdaki tablodan da görülebileceği üzere 7 farklı İstatistik hizmetleri alanı 45 temadan oluşurken bu temalar da 99 modülden oluşmaktadır. Tüm bu modüller için spesifik gereksinimler, yasalar/tüzükler, metodlar, girdiler/çıktılar, tanımlar ve uyulması gerekli takvimler geliştirilmiştir. Avrupa Birliği istatistik müktesebatında yer alan diğer mevzuat aşağıdaki gibidir: İstatistik otoritesinin görev ve sorumlulukları ve uyacağı prensipler 11 Haziran 1990 tarih ve (Euratom, AET) 1588/90 sayılı Konsey Tüzüğü, istatistik gizliliğe tabi verilerin Avrupa Birliği İstatistik Ofisine belirli ilke ve minimum standartlarla iletilmesini düzenler. 21 Nisan 1997 tarih ve 97/281/AT sayılı Komisyon Kararı, AB istatistiklerinin üretilmesinde Eurostat ın rolünü düzenlemektedir. 11 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Avrupa istatistiklerine ilişkindir. 17 Haziran 2013 tarih ve (AB) 557/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB istatistiklerine ilişkin gizli verilere bilimsel amaçlı erişime ilişkin konuları düzenler.

3 AB Sınıflama Sistemine uyum 9 Ekim 1990 tarih ve (AET) 3037/90 sayılı Konsey Tüzüğü, AB de ekonomik faaliyetlerin ortak bir biçimde istatistiksel sınıflandırılmasına ilişkin hususları düzenler. 17 Haziran 1998 tarih ve (AET) 1264/98 sayılı Komisyon Tüzüğü, Kombine manklatürdeki bazı malların sınıflandırılmasına ilişkindir. 28 Kasım 2005 tarih ve (AT) 1949/2005 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin 1172/95 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için belirli hükümleri ortaya koyan 7 Eylül 2000 tarih ve (AT) 1917/2000 sayılı Komisyon Tüzüğünü değiştiren, belirli adımlar ve işlemlerin iyileştirilmesine yönelik ticareti durdurma hakkındadır. 23 Nisan 2008 tarih ve (AT) 451/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB de faaliyete göre İstatistiksel Ürün sınıflamasına (CPA) ilişkindir. 6 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 471/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin hususları düzenler. 9 Şubat 2010 tarih ve (AB) 113/2010 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB dışı ülkelerle olan dış ticaret istatistiklerine ilişkin (AT) 471/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün uygulanması için belirli hükümleri ortaya koymaktadır. Adres Kayıtları ve güncelleme işlemlerinin yapılması 15 Mart 1993 tarih ve (AET) 696/93 sayılı Konsey Tüzüğü, AB de üretim sisteminin analizi ve gözetimi için istatistiksel birimlere ilişkindir. İş Yerleri Sayımı ve İş Kayıtları 20 Şubat 2008 tarih ve (AT) 117/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, iş kayıtlarının istatistiksel amaçlarla tutulmasına yönelik Birlik içi koordinasyonuna ilişkin hususları düzenler. Genel Tarım Sayımı ve Çiftlik Kayıtları 8 Aralık 2008 tarih ve (AT) 1242/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, tarımsal işletmeler için bir Birlik tipolojisini oluşturmaktadır. 30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1200/2009 sayılı Komisyon Tüzüğü, birim hayvan katsayıları ve karakteristiklerin tanımına yönelik çiftlik yapısı anketleri ve tarımsal üretim anketine ilişkin (AT) 1166/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün uygulanmasına ilişkindir. Ulusal Hesaplar Sisteminin ESA 95 e uyumu 25 Haziran 1996 tarih ve (AT) 2223/96 sayılı Konsey Tüzüğü, AB nin istatistiksel gereksinimleri için ulusal hesaplar hazırlarken üye devletlerin uygulayacağı ortak standart ve tanımların belirlenmesine yöneliktir.

4 7 Kasım 2000 tarih ve (AT) 2516/2000 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, vergiler ve sosyal yardımlar ile ilgili olarak Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sisteminin (ESA 95) sosyal yükümlülükler ve vergilerle ilgili olarak ortak prensiplerini değiştirmektedir. 22 Mayıs 2001 tarih ve (AT) 995/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü, vergiler ve sosyal yardımlar ile ilgili olarak, ESA 95 in sosyal yükümlülükler ve vergilerle ilgili olarak ortak prensiplerini değiştiren Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 7 Kasım 2000 tarih ve (AT) 2516/2000 sayılı Tüzüğü nün uygulanmasına ilişkindir. 16 Haziran 2003 tarih ve (AT) 1177/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, Birliğin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine ilişkin hususları içermektedir. Ödemeler Dengesi Hesaplamalarının Manual 5 e göre geliştirilmesi 12 Ocak 2005 tarih ve (AT) 184/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, ödemeler dengesi, uluslararası hizmet ticareti ve doğrudan dış yatırımlar ile ilgili istatistikler hakkındadır. 18 Nisan 2006 tarih (AT) 601/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, 184/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün veri iletimi ve yöntemine ilişkin uygulanmasına yönelik hususları düzenlemektedir. 18 Nisan 2006 tarih ve (AT) 602/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü, veri ihtiyaçlarının güncellenmesine ilişkin (AT) 184/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nü uyarlamaya yöneliktir. Hanehalkı Bütçe Anketi 21 Ekim 2003 tarih ve (AT) 1982/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü, Birliğin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine yönelik (AT) 1177/2003/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nü uygulayan örnekleme ve izleme kurallarını içermektedir. 28 Şubat 2007 tarih ve (AT) 215/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü, aşırı borçlanma ve finansal dışlanma ile ilgili ikincil değişkenlerin listesi ile ilgili olarak Birliğin gelir ve yaşam koşulları istatistiklerine ilişkin 16 Haziran 2003 tarih ve (AT) 1177/2003 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü nün uygulanmasına yöneliktir. Hanehalkı İşgücü Anketi 9 Şubat 1976 tarih ve (AET) 311/76 sayılı Konsey Tüzüğü, yabancı işçilerle ilgili istatistiklerin derlenmesine yöneliktir. 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Konsey Tüzüğü, İşgücü Örnekleme Anketinin düzenlenmesi hakkındadır. 9 Mart 1999 tarih ve (AT) 530/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, gelir ve işgücü maliyeti istatistiklerinin üretilmesine yöneliktir. 8 Eylül 1999 tarih ve (AT) 1924/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, İşgücü Örnekleme Anketinin düzenlenmesi hakkındaki 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Konsey Tüzüğü nün uygulanmasına yönelik işgücü örnekleme araştırmasının adhoc modülleri programına ilişkindir.

5 8 Eylül 1999 tarih ve (AT) 1925/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB de bir işgücü örnekleme araştırmasının düzenlenmesi hakkındaki (AT) 577/98 sayılı Konsey Tüzüğü nü uygulayan okuldan iş yaşamına geçiş hakkındaki 2000 adhoc modülünün tanımlanmasına ilişkindir. 19 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1575/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü, 2001 den itibaren verilerin transferinde kullanılacak kodifikasyon hakkında işgücü örnekleme anketinin düzenlenmesi hakkındadır. 7 Eylül 2000 tarih ve (AT) 1897/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü, işgücü örnekleme anketinde işsizliğin tanımına ilişkin 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/1998 sayılı Komisyon Tüzüğü nün uygulanması hakkındadır. 12 Temmuz 2001 tarih ve (AT) 1566/2001 sayılı Konsey Tüzüğü, 2002 özürlü fertlerin istihdamı modülünün uygulanmasına ilişkin bir işgücü örnekleme anketinin düzenlenmesi hakkındaki (AT) 577/98 sayılı Konsey Tüzüğü nü uygulanmasına yöneliktir. 28 Kasım 2002 tarih ve (AT) 2104/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü, 19 Temmuz 2000 tarih ve (AT) 1575/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü nün eğitim alanında kullanılacak değişkenler ve bunlarla ilgili 2003 ten itibaren verilerin transferinde kullanılacak kodifikasyon hakkındadır. Tüketici Fiyat Endeksi 23 Ekim 1995 tarih ve (AT) 2494/95 sayılı Konsey Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyat Endeksini oluşturmaktadır. 20 Kasım 1996 tarih ve (AT) 2214/96 sayılı Komisyon Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyatları Endekslerinde alt grup endekslerin gönderilmesi ve yayımlanması hakkındadır. 9 Eylül 1996 tarih ve (AT) 1749/96 sayılı Komisyon Tüzüğü, Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi ile ilgili (AT) 2494/95 sayılı Konsey Tüzüğü ne yönelik ilk uygulama önlemleri hakkındadır. Mevcut kaynak kullanımının geliştirilmesi ve istatistik yayımlarının artırılmasına yönelik planlama 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/452/AT sayılı Komisyon Kararı, araştırmacıların bilimsel amaçlar için gizli istatistiksel verilerine erişebileceği birimlerin listelenmesine yöneliktir. Demografik ve Sosyal İstatistikler 9 Mart 1998 tarih ve (AT) 577/98 sayılı Komisyon Tüzüğü, Hanehalkı İşgücü örnek anketi düzenlemeye yöneliktir. 11 Temmuz 2007 tarih ve (AT) 862/2007 sayılı Komisyon Tüzüğü, göç ve uluslararası korumaya ilişkin istatistiklere yöneliktir. 23 Nisan 2008 tarih ve (AT) 452/2008 sayılı Konsey Tüzüğü, Eğitim ve yaşam boyu öğrenim istatistiklerinin üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik hususları düzenlemektedir.

6 9 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 763/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, nüfus ve konut sayımı ile ilgilidir. 16 Aralık 2008 tarih ve (AT) 1338/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü, halk sağlığı, sağlık ve işyeri güvenliğine yöneliktir. Turizm İstatistikleri 6 Temmuz 2011 tarih ve (AB) 692/2011 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, turizm alanında istatistiki bilgi toplamaya yöneliktir. 18.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma İstatistik müktesebatı, yasal bir konu olmaktan öte daha bir gerçeğe dayalı olup, yasal yer değiştirmeye karşı tekrarlanmayan kalıcı uygulama gerektirmektedir. Uygulama kapasitesi AB müktesebatında düzenlenmiş olup Birlik, istatistik üretiminde temel prensiplere saygılı olma koşulu uygulamaktadır. Bu, diğer bir ifadeyle istatistik yasası olarak tanımlanır ve gizliliğin korunması, kalite ve istatistik üretiminde şeffaflık gibi konular yanında idari veri kaynaklarına erişimi de düzenlemektedir. Kurumsal yapı modelleri ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Genel olarak her ülkede bulunan ulusal istatistik kurumları, tüm istatistik üretiminde eşgüdüm sağlayan bir birim olup, temel prensiplerin kalitesi ve itibarından da sorumludur. Bu kurumlar ayrıca, istatistiğin büyük çoğunluğunu üretip yayınlamaktadır. Bunu gerçekleştirirken istatistik kurumu, çoğu zaman mali yetkililer, sosyal sigorta, kayıtlama gibi diğer birçok kurum ve kuruluşun idari kaynaklarını da kullanmaktadır. Genel olarak ödemeler dengesi gibi belli istatistik türleri ve bazı mali istatistikler, merkez bankaları tarafından bağımsız olarak veya istatistik kurumu ile işbirliği içinde saptanmaktadır. 18.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 18.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme İstatistik Yasası İstatistik ve Araştırma Dairesinin Devlet Planlama Örgütü nden ayrılması ve Başbakanlık altında bağımsız bir kurum olarak kurulması için ilgili yasa taslağı sonuçlandırılmıştır Müktesebata Uyum Programı kapsamında İstatistik ve Araştırma Dairesi ne AB tarafından 27 bilgisayar alınmıştır. Yine bu dönem içerisinde İstatistik ve Araştırma Dairesinin teknik kapasitesi de ülke içinde ve ülke dışında sağlanan imkanlar dahilinde artırılmıştır.

7 Demokrafik ve sosyal istatistikler (Domain 1) Hanehalkı İşgücü Anketi soru formu AB normlarına getirilip revize edilmiştir. Eğitim İstatistikleri ve Sağlık İstatistikleri bağlamında AB normlarına ulaştırılması için eğitim çalışmalar başlatılmıştır. Makro-ekonomik istatistikler (Domain 2) Ulusal Hesaplar Sisteminin ESA 95 e uyumlaştırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında teknik kapasite sınırlı olarak sunulan imkanlar dahilinde artırılmıştır. Bu bağlamda, kayıt dışı ekonomi konusunda bazı hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca 1977 bazlı Milli Gelir hesaplamalarının, 1998 yılı verileriyle oluşturulan girdi/çıktı tablolarından yararlanılarak 1998 yılını baz alacak şekilde revize edilmesi için gerekli olan çalışmalar başlatılmıştır. Ödemeler Dengesi alanında ise AB tarafından gerçekleştirilen misyonlarda KKTC Merkez Bankası ile birlikte çalışılması konusunda girişimler yapılmış ve Merkez Bankası ile bu konuda ortak çalışma kararı alınmıştır. Kamu mali istatistiklerinin AB kriterlerine göre üretilmesi için gerekli olan işbirliği Maliye Bakanlığı ile tesis edilerek, ortak çalışmalar başlatılmıştır. İş istatistikleri (Domain 3) İçe Yönelik Turizm Anketi olarak adlandırılan ve KKTC ye gelen turistlerin harcamalarını kapsayan turizm anketi alan uygulaması sonuçlandırılmıştır. Bu alandaki veri seti analiz çalışmaları ise sürdürülmektedir. Ayrıca önümüzdeki yıldan itibaren de Dışa Yönelik Turizm Anketi olarak bilinen ve KKTC de yaşayan insanların yurt dışında turizm alanında yaptıkları harcamalara ilişkin verileri de sağlayacak olan anketin İçe Yönelik Turizm Anketi ile birlikte uygulanması için bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. İşyeri kayıtları alanında ise 2012 yılı itibariyle gerçekleştirilen işyerleri sayımı sonuçlandırılmış olup veritabanı analiz çalışmalarına başlanmıştır. Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4) Tarımsal istatistiklerinin geliştirilmesi kapsamında KKTC de 2010 yılı verilerinin derlendiği bir tarım sayımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayım için ilgili personelin teknik kapasitelerinin artırılması sağlanmıştır. Çiftlik kayıt sisteminin oluşturulması için çalışmalar halen devam etmekte olup personel için gerekli teknik kapasite artırımına yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir. İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6) Uluslararası sınıflama sistemine entegre olarak geliştirilmiş olan Avrupa Birliği Sınıflama Sistemine geçiş sağlamak amacıyla personelin teknik kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalara başlanılmıştır.

8 18.B.2. Öncelikler Listesi 1 Öncelik 18.1 AB ye uyumlu istatistik sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli idari yapılanmanın oluşturulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi Ana Unsur nun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi Ana Unsur Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması Ana Unsur İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması Öncelik 18.2 Demokrafik ve sosyal istatistiklere uyum sağlanması (Domain 1) Ana Unsur Nüfus (Tema 1.01) Ana Unsur İş piyasası (Tema 1.02) Ana Unsur Eğitim ve yaşam boyu öğrenim (Tema 1.03) Ana Unsur Kültür (Tema 1.04) Ana Unsur Sağlık ve güvenlik (Tema 1.05) Ana Unsur Gelir dağılımı ve yaşam koşulları (Tema 1.06) Ana Unsur Suç ve ceza adaleti (Tema 1.10) Ana Unsur Demokrafik ve sosyal istatistik alanındaki diğer işler (Tema 1.12) Öncelik 18.3 Makro-ekonomik istatistiklere uyum sağlanması (Domain 2) Ana Unsur Yıllık ekonomik hesaplar (Tema 2.01) Ana Unsur Kamu finans istatistikleri (Tema 2.04) Ana Unsur Malların ticareti (Tema 2.07) Ana Unsur Hizmet ticareti ve ödemeler dengesi (Tema 2.08) 1 Müktesebata Uyum Programı (MUP) kapsamında formatta birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu yeni yaklaşıma göre öncelikler İstatistik Hizmeti Alanları (domains), Temalar (themes) ve Modüller (modules) baz alınarak belirlenmiştir. İstatistik faslında hazırlanan stratejide belirtilen faaliyetlerde, istatistiksel işlemlerin AB müktesebatına uygun olarak üretilmesi amacıyla ilgili öncelikler belirlenmiştir. Bu nedenden dolayı, diğer fasıllardaki mevzuat uyum çalışmalarından farklı olarak, istatistik faslı altında takvimlendirilen faaliyetlerin büyük kısmında mevzuat uyum tablolarına yer verilmemiştir. Ayrıca, genelde her istatistiksel modül için birden fazla AB mevzuatı mevcut olduğundan ve bu mevzuatın iç hukuka aktarılmasına gerek olmadığından, bu dokümanın daha okunabilir olabilmesi için her modül için bir veya birkaç anahtar tüzük esas alınmıştır. MUP , İstatistik Gereksinimleri Dokümanı (statistical requirements compendium) içerisinden seçilen 38 modülden ve 5 genel konudan oluşmaktadır. Bazı modüller (ör. ulusal hesaplarla ilgili olanlar) birlikte ele alınabileceği gibi, bazıları da ayrı olarak ele alınacaktır. MUP yapısı İstatistik Gereksinimleri Dokümanına uygun olacak şekilde istatistiksel alanlar ilk hane, temalar ikinci hane ve modüller üçüncü hane olarak hazırlanmıştır.

9 Öncelik 18.4 İş istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 3) Ana Unsur Yıllık iş istatistikleri (Tema 3.01) Ana Unsur Kısa dönemli iş istatistikleri (Tema 3.02) Ana Unsur Turizm istatistikleri (Tema 3.05) Ana Unsur İşyeri kayıtları (Tema 3.06) Öncelik 18.5 Tarım, ormancılık ve balıkçılık istatistiklerine uyum sağlanması (Domain 4) Ana Unsur Tarımsal istatistikler (Tema 4.01) Ana Unsur Tarımsal yapılar (Tema 4.02) Öncelik 18.6 İstatistiki veri üretiminin desteklenmesi (Domain 6) Ana Unsur Kalite, değerlendirme, istatistiki koordinasyon ve sınıflamalar (Tema 6.01) Ana Unsur Veri güvenliği ve istatistiksel gizlilik (Tema 6.11)

10 18.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları Öncelik 18.1 AB ye uyumlu istatistik sisteminin oluşturulabilmesi için gerekli idari yapılanmanın oluşturulması ve kapasitesinin güçlendirilmesi a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 18.1-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur nun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi 1 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı nun kurulması 4 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar İstatistik ve Araştırma Dairesi 2 Kişisel Verilerin Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yasası nın etkin bir şekilde uygulanmasını kısıtlayan maddelerinin değiştirilmesi 17 Haziran 2013 tarih ve (AB) 557/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 2014 yılının ikinci Başbakanlık 3 Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yasası nın etkin bir şekilde uygulanmasını kısıtlayan maddelerinin değiştirilmesi - 11 Haziran 1990 tarih ve (Euratom, AET) 1588/90 sayılı Konsey Tüzüğü - 21 Nisan 1997 tarih ve 281/97/AT sayılı Komisyon Kararı - 4 Mart 2009 tarih ve (AT) 223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 2014 yılının ikinci Tarım işlerinden sorumlu Bakanlık

11 18.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 4 Resmi İstatistiklerin Üretilmesi ve Yayımlanması Tüzüğü 2 Amaç / Kapsam Resmi istatistik programı kapsamındaki kurum ve kuruluşların çalışmaların düzenlenmesi amacıyla (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında çıkarılacak olan tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Program Kapsamına Alınacak İstatistiklerle İlgili AB Mevzuatları Ana Unsur Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması 1 İstatistiksel Veri Derleme ve Yayımlama Tüzüğü İstatistiksel veri derleyecek kurum ve kuruluşların istatistik alanındaki çalışmalarının düzenlenmesi amacıyla (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında çıkarılacak olan tüzük Ana Unsur Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması 1 Yerel Yönetimler (Belediye ve Kaymakamlıklar) Yasa Tasarısı 2 Merkezi Nüfus Kayıt Dairesi Yasa Tasarısı Adres kütüklerinin oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması Adrese dayalı nüfus kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması 3 İş Kayıtları Tüzüğü Ülkedeki iş kayıtlarında standart adres bilgisiyle birlikte minimum standart değişkenlerin tutulması 4 Adres Kayıtları Tüzüğü Ülkedeki kişisel adres kayıtlarında standart adres bilgisiyle minimum standart değişkenlerin tutulması 21 Nisan 1997 tarih ve 97/281/AT sayılı Komisyon Kararı 20 Şubat 2008 tarih ve (AT) 117/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının birinci yılının birinci yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar İçişlerinden sorumlu Bakanlık İçişlerinden sorumlu Bakanlık İçişlerinden sorumlu Bakanlık 2) (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası yürürlüğe girdikten sonra Resmi İstatistik kapsamı, istatistik konularının mevcut yapılarının da dikkate alınmasıyla öncelikler belirlenerek aşamalı olarak geliştirilecektir. Bu nedenle hangi konuların kapsama alınacağı kararı henüz verilmediğinden uyumu sağlanacak ilgili AB mevzuatı kesinleşmemiştir.

12 18.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Ana Unsur İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzutına uyum sağlanması 1 Mikro Verilerin Yayımlanması Tüzüğü Kullanıcı ihtiyaçlarını da dikkate alarak üretilecek istatistiksel verilerde ve mikro verilerin yayımlanmasında idari kayıtları ve veri kaynakları kullanılacak kurum ve kuruluşların çalışmalarının düzenlenmesi, anket çalışmalarının artırılarak geliştirilmesi ve istatistikle ilgili yayımların geliştirilmesi Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı 17 Haziran 2013 tarih ve (AB) 557/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

13 b) İdari Düzenleme Tablosu 18.1-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur nun kurulması ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi Uygulama Tarihi 1 İstatistik alanında AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın sonlandırılması ve yasanın onaylanmasından sonra kurulacak İstatistik Kurumunun idari kapasitesinin artırılması amacıyla orta vadeli teknik destek alınması 3 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın yürürlüğe girmesinden sonra Kurumun, Devlet Planlama Örgütü bünyesinden ayrılarak temin edilecek yeni binasında istatistik hizmetlerini sürdürmesi nun idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi Ana Unsur Verilerin derlenmesi ve zamanlılığı konusunda AB mevzuatına uyum sağlanması Ortak Çalışmalar ( ve istatistiki veri derleyen diğer tüm kurum ve kuruluşlar) 1 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın yürürlüğe girmesiyle istatistiksel veri derleyecek kurum ve kuruluşların ilgili personeline Nizamnamenin (Code of Practice) uygulanması ile ilgili eğitimin verilmeye başlanması 2 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın uygulanması kapsamında istatistiksel veri derleyecek kurum ve kuruluşların ilgili personeline Kalite Yönetimi Yaklaşımları konusunda eğitim verilmeye başlanması Eurostat tarafından geliştirilen Nizamnameye (Code of Practice) uyum sağlanması Kalite Yönetimi Yaklaşımlarının uygulanmaya başlanması Ana Unsur Adres kayıtlarının oluşturulması ve güncelleme işlemlerinin yapılması Ortak Çalışmalar (, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık ve İçişlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Yerel yönetimlerin (belediyeler ve kaymakamlıklar) idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi, Kooperatif İşleri Dairesi Mukayyitlik Birimi ile Gelir ve Vergi Dairesinin idari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi Merkezi Nüfus Kayıt Biriminin oluşturulması

14 18.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler 4 Tüm belediyelerin bağlı oldukları ilçe kaymakamlığıyla koordineli bir şekilde çalışarak kendi yönetim alanlarındaki adres kayıtlarını tutması ve güncellenmesi, her bir ilçe kaymakamlığının kendine bağlı belediyelerin adres kayıtlarından sorumlu olması ve adres kayıtlarının veritabanına aktarılması, bunun devamlılığının yasada öngörüldüğü şekilde sağlanması 5 Kamu iş yerleri ile sivil toplum örgütleri (partiler, dernekler, odalar, sendikalar v.s) kayıtlarının, belirlenecek standartlarda İçişlerinden sorumlu Bakanlık tarafından oluşturulması 6 KKTC deki adres kayıtlarının düzenli olarak tarafından kontrol edilmesi, sorunlar tespit edilirse veya önceden Belediyeler tarafından gündeme getirilirse zaman geçirilmeden ilgili belediye ve kaymakamlıkla birlikte hareket edilerek çözümlenmesi 7 Tüm birimlerin kayıtlarındaki adres bilgilerini veritabanından kontrol ederek güncellemesi ve bundan sonra da oluşturacakları kayıtlar için gerekli adres bilgilerini buradan temin etmesi 8 Merkezi Nüfus Kayıt Biriminin Adrese Dayalı Nüfus kayıtlarını oluşturarak kayıtlarındaki adres bilgilerini veritabanından kontrol edip güncellemesi ve bundan böyle oluşturacağı kayıtlar için gerekli adres bilgilerini de buradan temin etmesi 9 tarafından; Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitliği Dairesi, Kooperatif İşleri Dairesi Mukayyitlik Birimi, Gelir ve Vergi Dairesi ve diğer ilgili birimlerin ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle veritabanı ve üretim, girdi kullanımı, kapasite kullanımı ve bunlar gibi birçok alanda yapılacak olan sektörel anket çalışmalarının yardımıyla iş kayıtlarındaki adres bilgilerinin güncellenmesi 10 nun yapacağı Hanehalkı İşgücü Anketi, Hanehalkı Bütçe Anketi gibi hanehalklarına yönelik anket çalışmalarının yardımı ile veritabanı, Merkezi Nüfus Kayıt Birimi ve yerel yönetimlerin işbirliği doğrultusunda nüfus kayıtlarındaki adres bilgilerinin güncellenmesi Uygulama Tarihi 1 nun 2011 Nüfus ve Konut Sayımından yararlanarak oluşturduğu adres veri setindeki kayıtlarını inceleyerek numarasız iş yerlerine ve konutlara numara verilmesini sağlaması ve adres veri setine eklemesi Nüfus ve Konut Sayımı ile elde edilen adres ve bazı değişken veriler ile 2013 yılında sonuçlanan işyerleri sayımından elde edilen adres ve bazı değişken verilerin tarafından yerleşim yerleri bazında birleştirilerek ilgili Belediye ve Kaymakamlıklarla paylaşılması Ana Unsur İdari kayıtların kullanılması konusunda AB mevzutına uyum sağlanması 1 tarafından oluşturulacak istatistik kayıtlarının güncellenmesinde idari kayıtları kullanılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi

15 18.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 2 Bu kurum ve kuruluşların kendi idari kayıtları kapsamında güncelleme işlemleri için bulundurmaları gereken değişkenlerin saptanması 3 Gizli olarak tanımlanan birim kayıt dosyalarına ilişkin mikro verilerin yayımlanması, veri ve araştırmacıların güvenlik ve ulaşım koşullarını belirleyen politikanın oluşturulması 4 Kısmi olarak elektronik hizmetlerin ve genel olarak da elektronik yayımların, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmesi 5 İstatistik veritabanının oluşturulması 6 İnternet sunumunun teknik standartlarıyla birlikte tasarımının ve içeriğinin de uluslararası tavsiye ve standartlara göre geliştirilmesi 7 Kalite konularına yönelik açıklamaların kullanıcılara verilmesi ve hesaplanmış standart hataların veri veya bazı örneklerle birlikte yayınlarda açıklanması Öncelik 18.2 Demokrafik ve sosyal istatistiklere uyum sağlanması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 18.2-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ana Unsur İş Piyasası (Tema 1.02) 1 İş İstatistiklerinin Derlenmesi ve Yayınlanması Tüzüğü Uzun yıllar için yıllık ve kısa dönem için gelir ve işgücü maliyeti istatistiklerinin üretilmesi 9 Mart 1999 tarih ve (AT) 530/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü 2014 yılının ikinci

16 b) İdari Düzenleme Tablosu 18.2-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur Nüfus (Tema 1.01) Ortak Çalışma (, Belediyeler, İçişlerinden sorumlu Bakanlık ve Kaymakamlıklar) 1 Yıllık olarak demokrafik istatistiklerin elde edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Demografi, sayım ve projeksiyonlar ile ilgili istatistik işlemlerinin uyumlaştırılması ve bu amaç doğrultusunda ilgili istatistiki veri derleyen kurumlar ile işbirliği yapılması 2 Göç ve iltica istatistiklerinin üretilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Göç ve iltica ile ilgili istatistik işlemlerinin uyumlaştırılması ve bu amaç doğrultusunda ilgili istatistiki veri derleyen kurumlar ile işbirliği yapılması 3 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması için esas teşkil edecek olan Adres Veri Tabanının oluşturulmasında, İstatistik Kurumunun 2011 KKTC Nüfus ve Konut Sayımı kayıtlarındaki adres alt yapısını Belediyelerle paylaşımı 4 Belediyeler kendi yönettikleri yerleşim yerleri ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak, bunları sorumlu oldukları kaymakamlık koordinasyonunda sisteme yüklemesi 5 nun Demografi, sayım ve projeksiyonlar ile göç ve iltica konularında gerekli istatistikleri üretmek için idari kayıtlarını kullanacağı ve/veya İstatistik kurumuna veri sağlayacak; Polis Muhaceret, Muhaceret, Merkezi Nüfus Kayıt Dairesi, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve Aile Mahkemeleri gibi birimlerin idari kayıtlarının ve/veya veri altyapılarının geliştirilmesi Uygulama Tarihi Ana Unsur İş Piyasası (Tema 1.02) Ortak Çalışma ( ve Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Gelir ve işgücü maliyeti konusunda Çalışma işlerinden sorumlu Bakanlık ile işbirliği içerisinde Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Gelir ve işgücü maliyeti istatistiklerinin geliştirilmesi için anketlerin geliştirilmesi 1 İlgili anketin alan uygulamasının planlanması

17 18.2-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur Eğitim ve yaşam boyu öğrenim (Tema 1.03) Uygulama Tarihi Ortak Çalışma ( ve Eğitimden Sorumlu Bakanlık) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Eğitim istatistikleri ve Modül Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenim istatistiklerine uygun olarak ilgili istatistik işlemlerinin geliştirilmesi için anketlerin hazırlanması ve Eğitimden Sorumlu Bakanlığın çeşitli birimleri tarafından tutulan idari kayıtların geliştirilmesi 1 Eğitim İstatistikleri alanında hazırlanacak anketlerin alan uygulamasının planlanması ile anket sonuçları ve Bakanlık altındaki çeşitli birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması Ana Unsur Kültür (Tema 1.04) Ortak Çalışma ( ve Kültür işlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Kültür İstatistiklerine uygun istatistik işlemlerinin yürütülebilmesi için ilgili verileri derleyen kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaların başlatılması 1 Kültür işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı çeşitli birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmesi Ana Unsur Sağlık ve güvenlik (Tema 1.05) Ortak Çalışma ( ve Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Halk sağlığı ve Modül İşçi sağlığı ve güvenliği istatistiklerinin geliştirilmesi ve ilgili verileri derleyen kurumun idari kayıtlarının geliştirilmesi 1 Halk sağlığı ve işçi sağlığı alanlarında hazırlanacak anketlerin alan uygulamasının geliştirilmesi ile anket sonuçları ve Bakanlık altındaki çeşitli birimlerin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması

18 18.2-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Ana Unsur Gelir dağılımı ve yaşam koşulları (Tema 1.06) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Hanehalkı Bütçe Anketine uygun Hanehalkı Bütçe Anketi için hazırlık çalışmalarının başlatılması Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının başlatılması Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Gelir, sosyal içerme ve yaşam koşulları istatistiklerine uygun olarak tüketim harcamaları konusunda uyumlaştırılmış veri setinin oluşturulması 4 Modül ye uygun gelir, sosyal içerme, emeklilik maaşları ve yaşam kosulları hakkında veri setinin oluşturulması Ana Unsur Suç ve ceza adaleti (Tema 1.10) Ortak Çalışma ( ve Polis Genel Müdürlüğü) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Suç ve ceza adaleti ile Modül mağduriyet istatistiklerine uygun suç ve adalet istatistiklerinin ürütetilmesi için çalışmaların başlatılması 1 İlgili birimin idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmeye başlanması Ana Unsur Demokrafik ve sosyal istatistikler alanındaki diğer işler (Tema 1.12) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Cinsiyet istatistiklerine uygun istatistiki verilerin toplanması için gerekli çalışmaların başlatılması

19 Öncelik 18.3 Makro-ekonomik istatistiklere uyum sağlanması (Domain 2) a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu Bu öncelik altında bir mevzuat uyum çalışması öngörülmemektedir. b) İdari Düzenleme Tablosu 18.3-b Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Ana Unsur Yıllık ekonomik hesaplar (Tema 2.01) 1 Çiftlik Kayıtları ile iş kayıtlarının oluşturulmasından sonra gerekli anket çalışmaları ve idari kayıtlardan yararlanılarak ESA 2008 e uyumlu Ulusal Hesaplar Sisteminin geliştirilmesi ve sistemin tüm bileşenlerinin, kurumsal sektörlerin ve arz-kullanım, girdi-çıktı tablolarının geliştirilmesi (Modül Avrupa Hesaplar Sistemi, Modül Ulusal Hesaplar: Tüm bileşenler, Modül Yıllık sektör hesapları ve Modül Arz, kullanım, girdi-çıktı tabloları) 2 GSYİH ve GSMH hesaplamalarının revize edilmesine yönelik mevcut durum ve 1998 girdi/çıktı tablolarının değerlendirilmesi, revize çalışmaları için gerekli verilerin derlenmesi ve revize çalışmalarının başlatılması 2014 Ana Unsur Kamu finans istatistikleri (Tema 2.04) Ortak Çalışma ( ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Kamu finans istatistikleri veri üretimi ile Modül Kamu açığı ve borcu alanındaki istatistiklere uyumlu olarak kamu finans istatistiklerinin üretilebilmesi için ilgili veri derleyen kurumlarla başlatılan ortak çalışmalara devam edilmesi Maliye Işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı ilgili kurum ve kuruluşların idari kayıtlarının kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmesi 2014

20 18.3-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi Ana Unsur Malların Ticareti (Tema 2.07) Ortak Çalışma (, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Malların ticaretine uyumlu istatistiklerin üretilebilmesi için ilgili veri derleyen kurumlarla ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık ve Maliye işlerinden sorumlu Bakanlığa bağlı ilgili kurum ve kuruluşların idari kayıtları kullanılarak bu alandaki istatistiklerin AB kriterlerinde üretilmesi Ana Unsur Hizmet ticareti ve ödemeler dengesi (Tema 2.08) Ortak Çalışma (, Ekonomi işlerinden sorumlu Bakanlık, Maliye işlerinden sorumlu Bakanlık, Turizm işlerinden sorumlu Bakanlık, Polis Genel Müdürlüğü ve KKTC Merkez Bankası) 1 Eurostat İstatistik Gereksinimleri Dokümanı nda yer alan Modül Üç aylık ödemeler dengesi, Modül Doğrudan dış yatırım ve Modül Uluslar arası hizmet ticaretine uyumlu olarak ilgili istatistiklerin derlenebilmesi için KKTC Merkez Bankası ile Turizm Planlama Dairesi, Ticaret Dairesi ve Gümrük Dairesinin idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi 2 KKTC Merkez Bankası, Turizm Planlama Dairesi, Ticaret Dairesi, Bütçe Dairesi, Muhaceret Dairesi ile Polis Muhaceret Biriminin Ödemeler Dengesi Hesapları ile ilgili idari kayıtlarının geliştirilmesi, gerekli anket çalışmalarının yapılması ve Eurostat ın önerdiği detayları da içerecek şekilde Manual 5 e uyumlu Ödemeler Dengesi Hesapları sisteminin geliştirilmesi Ödemeler Dengesi Hesaplarının revize edilmesine yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi, revize çalışmaları için ihtiyaç duyulan verilerin belirlenmesi ve revize çalışmalarının planlanması

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6 İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007-2011) NIN UYGULANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI...iii TABLOLAR LİSTESİ...vii KISALTMALAR LİSTESİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2012-2016 (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu

Gayriresmi Tercüme - Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa Toplulukları nın İstatistik Programları hakkında Komite kurulmasına dair (AET, Euratom) 89/382/ sayılı Konsey Kararı, Topluluk İstatistikleri hakkındaki (AT) 322/97 sayılı Konsey Tüzüğü ve Avrupa

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı