HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölüm, Kadıköy/STANBUL Tuba KORKMAZ STEK Vakfı Acıbadem lköretim Okulu, Acıbadem/STANBUL Nihat ÇALIKAN Ahi Evran Üniversitesi, Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü, Merkez/KIREHR Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu aratırmada Hayat Bilgisi öretiminde drama yöntemi ile geleneksel yöntemin bilisel alan basamaklarına göre örenci baarılarının deerlendirilmesine çalıılmıtır. Yapılan aratırma kapsamında lköretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesi seçilmitir. Seçilen ünite kontrol grubuna geleneksel öretim yöntemi, deney grubuna ise drama yöntemi kullanılarak ilenmitir. Örencilerin aratırma sonunda nasıl bir farklılama gösterdiklerini tespit etmek amacıyla ünite baında ve ünite sonunda olmak üzere daha önceden Bilisel Alanın Bilgi, Kavrama ve Uygulama basamaklarına göre hazırlanan örenci baarı testi uygulanmıtır. Baarı testleri vasıtasıyla elde edilen veriler amaçlara uygun olarak frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( x ), standart sapma (ss) ve t testi kullanılarak analiz edilmitir. Anahtar Kelimeler: Drama, Hayat Bilgisi, Geleneksel Yöntem, Bilisel Alan. THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF DRAMA METHOD IN TEACHING OF SOCIAL SCIENSES ACCORDING TO COGNITIVE DOMAIN ABSTRACT In this study students success has been evaluated in cognitive domainaccording to drama and traditional method in teaching of Social Sciences. In this study the unit of 23rd April National Independency and Children s festival has been taken as an example in primary education 3rd GRADES, Social lesson. This selected unit has been taught by traditional education method to the control group and drama method to the experimental group. Student success test that was prepared previously according to cognitive domain as Knowledge, Comprehension and Application, was implied to the students at the beginning and in the end of the unit to see the difference among them. The data that have been obtained by achievement tests were analyzed by using frequency (f), percentage (%), arithmetical average ( x ), standard division (ss). Key Words: Drama, Social Sciences, Traditional Method, Cognitive Domain.

2 180 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan 1. GR Günümüzde, eitim konusunda iki karıt görü sürekli bir çekime içindedir. Bu iki görüten biri olan gelenekselciler, eitimin amacının bilgi aktarımı olduu görüündedirler. Bu düüncenin savunucuları bilgi ile bir kuaktan dierine geçebilecek duraan bilgiyi kastetmileridir. Eitim konusundaki bu görüe en uygun ereltilem bo kap imgesidir. Burada öretmen tarafından deerlendirilen, çocuun dıında kalan herhangi bir ey, edilgen bir ekilde azı açık duran kaba boca edilir. Doldurma ilemini yapan elbette öretmendir ve sınama yolu ile kabın içerii ve kapasitesi ölçülmektedir (Karada ve Çalıkan, 2005). Eitim konusundaki dier görü ise, bireyin kutsallıı, önemi ve biriciklii üzerinde duran romantik düünceden kaynaklanır. Öretmen, çocuu acımasız dünyadan ve müdahalelerden korumalı ve doal geliimini desteklemelidir. Çocua saygı, herhangi bir dı bilgiden daha önemlidir. Froebel den alınan uygun ereltilemsel anlatıma göre öretmen, çocuun içinde her zaman var olan tomurcuun çiçek açması için sabırla bekleyen ve tohuma en iyi ekilde bakan bir bahçıvan gibi olmalıdır (Bolton, 1984). Eitim konusunda hangi görüe sahip olunursa olunsun günümüzde artık çocuklardan beklenilenlerin farklı olduu hemen hemen bütün eitimciler tarafından bilinmektedir. Artık uysal, verileni dorudan alan ve hiçbir ey katmadan olduu gibi geri veren, soru sormayan çocuk deil, aktif, sosyal yönden uyanık, kendisi ve çevresi ile barıık, aratırıcı kiiler yetitirmek istenmektedir. Bu bakımdan, çada eitim ve öretim uygulamaları, bireylerin birbirleriyle etkin bir iliki kurmaları, toplumsal olaylara, konulara ve deerlere sürekli ve etkin bir biçimde yaklamaları, sorunları çeitli açılardan çözebilmeleri için gerekli bilgi, anlayı, tavır, düünü, alıkanlık ve becerileri kazandırmak durumunda (Özolu, 1987) olmasına karın ülkemiz eitim sistemine bakıldıı zaman örenci edilgen bir konumdadır. Örenci böyle bir süreçte okul ile yaam arasında ba kuramamakta, örendiklerini günlük yaama geçirememektedir. Bu yüzden çada eitimde örencinin edilgen olduu yöntemler terk edilmekte, bireyin etkin olarak derse katılımını salayan yöntemler kullanılmaya çalıılmaktadır. Bu nedenle örencilerin derse aktif olarak katılımını öngören yeni yöntemler gelitirilerek bu yöntemlere uygun ilköretim programları hazırlanmıtır. Hazırlanan bu ilköretim programında ilenen dersler ile bireylere birçok toplumsal beceriler kazandırılmaya çalıır. Beceri kazandırmada kullanılan yöntemler bireylerin gerçek durumlarla karı karıya getirilmesini kapsamaktadır. Öncelikle

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 181 örencilerin dorudan yaantılarına girmi olan durumlarda kendini gösteren güçlüün belirlenmesi, ikinci olarak belirlenen güçlüün bir problem eklinde ifade edilmesi, üçüncü olarak problem üzerinden ilemler yapılarak bir çözüm bulunması ve dördüncü olarak da bulunan çözümün, hareket noktasında oluturulan gerçek yaamdaki güçlüe bir çözüm olup olmayacaının denetlenmesi oluturmaktadır. Böylelikle mevcut okul durumlarında, bir sürecin sadece ortadaki ilk iki basamaını dikkate alan öretim anlayıının yerini, verilen dört basamaın tümünü kapsayan anlayıın alması önemlidir (Busbridge ve Özçelik, 1997). Bahsi olunan bu dört basamaı kapsayan yöntemlerden biriside drama yöntemidir. Okula balama yaına gelene kadar çocukların en önemli ileri olan oyun; ilgi ve yaratıcılıın kaynaı olan bir eylemdir. Ancak çocuk ilköretime balaması ile beraber dersler çocukların en önemli ii durumuna gelmektedir. Çocukların bu dönemdeki özelliklerin dikkate alan Drama yöntemi çocukların oyun oynama gereksinimlerini sonra erdirmeyen örenciyi yetitirmeye yönelik bir anlayıtır. Drama yönteminin temelini tekil eden oyun, örnek durumlar yaratarak tecrübe ve planlama yoluyla gerçei örenen insan yeteneinin çocuksu ortaya çıkııdır (Arnold, 1979). Carherine Baker Zorunlu Eitime Hayır adlı kitabın bir bölümünde yetikinlerin ve çocuklara egemen olan otoritelerin gözüyle oyunu öyle deerlendirir: Oyuna güven olmaz. Oyun oynama ve düünme pek doru olmayan bir eylemdir. u uzun tatiller sırasında örencilerin harcadıkları zaman endie vericidir. Bo kalan bu zaman parçasından sakınmak gerekir. nsanın çalımaması serbest kalması son derece tehlikeli olabilir oyun aylaklıkla bir tutulur. Oysa oyun dayanılmaz bir elence aracıdır. Aktif etkinliklere dayalı öretim yöntemi olan drama, örencilerin öretim materyalleri kullanmasını, dier arkadaları ile çözüm stratejilerini tartımasını, el becerileri sergileyerek materyaller gelitirmesini, küçük gruplar içerisinde çalıarak kendi kavramlarını gelitirip biçimlendirmesini salar. Bu sayede örenci merkezli aktiviteler, çocukların getirdii enerjinin örenmeye kanalize edilmesini salar (Crawford ve Witte, 1999). Öretim faaliyetleri sırasında gerçek durumlardan faydalanmak esastır. Ancak gerçek durumların yaratılması, gerçek durumların olduu yerlere gidilmesi her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda drama yöntemi faydalıdır. Böylelikle hem anlaılmayan durumların anlaılması salanmı, hem de öretim faaliyetleri çeitlendirilerek ders ilgi çekici hale getirilmi olur. Böylelikle örenciler

4 182 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan öretim sürecinde gerçekletirdikleri drama etkinlikleri ile bir taraftan problemi daha iyi anlarlar dier taraftan da problemin çözümüne yönelik olarak zihinlerinde tahmini sonuçlar olutururlar. Bu sayede yaparak, yaayarak ve oyun oynayarak örenme ile bir sonuca ulamı olurlar. Son yıllarda eitim-öretimde tüm geleneksel sınıf yönetiminin ortaya çıkardıı sorunlar nedeniyle derslerin öretiminde örencilerin derse aktif katılımını salayarak dersleri elenerek örenmelerini salayan drama yönteminin önerildii gözlenmektedir. Konuyla yakından ilgilenen eitimciler tarafından drama yöntemini eitim-öretimde kullanılması gereken çada bir yöntem olarak önermektedirler. 2. PROBLEM CÜMLES lköretim birinci kademede drama yöntemi, geleneksel öretim yöntemleri karısında bilisel alan basamaklarına göre etkililiinin deerlendirilmesinde ne derecede baarılıdır? 2.1. Alt Problemler Drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının bilgi basamaı na göre ne derece baarılıdır? Drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının kavrama basamaı na göre ne derece baarılıdır? Drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının uygulama basamaı na göre ne derece baarılıdır? Drama yöntemindeki örenci baarısının cinsiyeti açısından bakıldıından fark var mıdır? 3. YÖNTEM 3.1. Aratırmanın Modeli Bu aratırma, hayat bilgisi öretiminde drama yönteminin etkililiinin bilisel alan basamaklarına göre deerlendirilmesine yönelik deneysel bir desenle yapılmıtır. Bu aratırmada örencilerin hazır bulunuluk düzeylerinin (örencinin hazır bulunuluk düzeyi, bir derse balarken örencinin bilisel, duyusal ve devinisel daarcıında getirdiklerinin tümü olarak betimlenebilir.) tespiti için ön test ve örenci baarılarının deerlendirilmesi için son test kontrol gruplu model kullanılmıtır. Çalımada drama yöntemi baımsız deiken, örenme (bilisel alan basamaklarından bilgi, kavrama, uygulama basamaklarını ölçen baarı deerlendirme testinden alınan puan ve tutum ölçei) baımlı deiken olarak ele alınmıtır Örneklem Aratırmanın örneklemini Kırehir ili merkez Sırrı Karde lköretim Okulu 3. sınıf örencileri oluturmaktadır.

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) Veri Toplama Aracının Hazırlanması Hayat bilgisi öretiminde drama yönteminin etkililiinin bilisel alan basamaklarına göre deerlendirilmesi amacıyla bir adet veri toplama aracı hazırlanmıtır. Bu araç; Örenci Baarı Deerlendirme Testi: lköretim 3. sınıfa ait Hayat Bilgisi programında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesi konularına balı kalınarak hazırlanan Belirtke Tablosu ndan yararlanılarak ve bilisel alan basamakları (Bloom tarafından gelitirilen ve toplam altı basamaktan oluan Bilisel alan basamaklarının uzman görüleri dorultusunda Bilgi, Kavrama ve Uygulama basamakları dikkate alınarak) dikkate alınarak her bir basamaktan 5 er madde olmak üzere toplam 15 maddeden oluturulmutur. Bu test zamana dayalı olarak uygulanmı olup 40 dakika süre tanınmıtır. Örencilerin tahminle puan almalarını engellemek yani ans faktörünü ortadan kaldırmak için örencilerden yanıtlarını soruların altında bırakılan uygun yere yazmaları istenmitir Veri Toplama Aracının Gelitirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalımaları Aratırmada kullanılan veri toplama aracının gelitirilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalımaları aaıda açıklanmıtır. lköretim 3. sınıf hayat bilgisi programına göre 11 ünite bulunmaktadır. Uzmanlar, aratırmanın 11 ünite düzeyinde yürütülmesinin güç olacaını belirttiklerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesi seçilmitir. Örenci baarı deerlendirme testinin hazırlanmasında, ilköretim hayat bilgisi programı 3. sınıfa ait ilgili üniteyle ilgili hedef ve davranılar (Eitimde hedef, kiide gözlenmek istenen özellikler olarak ele alınabilir. Bu özellikler bilgi, beceri, deer, ilgi, tutum, güdülenmilik, kiilik vb. olabilir (Sönmez 1994).) dikkate alınmıtır. lköretim hayat bilgisi programı 3. sınıfına ait belirtilen ünite ile ilgili hedeflerin davranıları çıkarılmı, bu davranılar hazırlanan belirtke tablosuna yerletirilmitir. Uzmanların ilköretim üçüncü sınıf örencilerinin zihinsel geliimlerini dikkate alarak, deerlendirme sorularının bilisel alan basamaklarının (Bilisel Alan; daha çok zihin gücüne dayalı bilgilerle ve bu bilgilerden doan zihin yetenekleri ile örenilmi davranıları kapsar. Örenilmi davranıların hemen hepsinde zihinsel, devinisel ve duygusal özellikler vardır. Yani bilisel alana giren bir davranı bir boyutu ile duyusal, dier boyutu ile devinimseldir (Öztürk, 2005).) Bilgi,

6 184 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan kavrama ve uygulama basamaklarına göre hazırlanması kanısına varmalarından dolayı, belirtke tablosunda seçilen davranıları yoklamak amacıyla her bir basamaktan 15 olmak üzere toplam 45 maddesi hazırlanmıtır. Hazırlanan 45 maddelik örenci baarısı deerlendirme testi, Kırehir il merkezinde bulunan 6 ilköretim okulunda; Atatürk, Cumhuriyet, Süleyman Türkmani, Prof. Dr. Erol Güngör, Vali Mithat Saylam ve 30 Austos lköretim okullarında Nisan 2005 tarihleri arasında 3. sınıf örencilerinden ansa balı olarak kız, erkek karıık her sınıftan 6 olmak üzere toplam 180 örenciye uygulanmıtır. Elde edilen yanıtlar madde analizine tabi tutularak, madde istatistikleri hesaplanmıtır. Analizlere göre soru seçimi yapılırken her bir basamak için madde güçlük indeksleri daılımının normal olmasına dikkat edilmi, madde ayırt edicilik gücü indekslerinin ise 0.20 den aaı olmamak koulu ile aynı basamaı yoklayan maddeler arasından hedef davranılara dikkate alınarak en büyük olanlardan bilgi düzeyi basamaı için 5 soru, kavrama düzeyi basamaı için 5 soru ve uygulama düzeyi basamaı için 5 soru olmak üzere toplam 15 madde, örenci baarısı deerlendirme testi olarak gelitirilmitir. alfa katsayıları, bilgi basamaı maddeleri için 0,81, kavrama basamaı maddeleri için 0,78 ve uygulama basamaı maddeleri için 0,78 olarak hesaplanmıtır. Buna göre her üç baarı testinin güvenirlik düzeyinin yüksek olduu söylenebilir. Cronbach Nunnuall gibi bilim adamları, alfa deerinin 0,70 ten yukarı olmasını, ölçme aracının güvenirlii için yeterli görmektedirler (Çalıkan, 2003) Verilerin Toplanması Uygulama aamasında Kırehir l Milli Eitim Müdürlüü tarafından belirlenen merkez Sırrı Karde lköretim Okulu nda sınıf mevcutlarına ve örenci cinsiyetlerinin birbirine yakın olduu 3/A ve 3/B sınıfları uygulama sınıfları olarak seçilmitir. Seçilen sınıflara (deney ve kontrol grubu) ilenecek üniteye balamadan daha önce hazırlanan veri toplama aracı (örenci baarısı deerlendirme testi) örencilerin hazır bulunuluk düzeylerinin tespiti için ön test olarak uygulanmıtır. Uygulamaya Milli Eitim Programıyla e zamanlı olarak balanmıtır. Uygulama ünitesi olarak daha önce belirlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ünitesinin hedef ve davranılarına dikkatlice uyularak, 3/A sınıfına (deney grubuna) drama yöntemi kullanılarak, kontrol grubunu oluturan 3/B sınıfında ise Bu aratırmada kullanılan örenci baarısı deerlendirme testi nin cronbach

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 185 geleneksel yöntemler kullanılarak ilenmitir. Ders ilenileri 4 hafta sürmütür. Uygulamada dersler aynı öretmen tarafından verilmitir. Böylece iki grup arasında doabilecek muhtemel akademik baarı farklılamasının öretmen faktörüne balı olmaması kontrol altına alınmıtır. Uygulamaların sonunda daha önceden hazırlanan veri toplama aracı son test olarak tekrar uygulanmıtır Verilerin Çözümlenmesi Veri toplama araçları ile elde edilen verilerin çözümlenmesinde bilgisayardan yararlanılmıtır. statistiksel analizler için SPSS (Stattistical For Social Sciences) for Windows Relaese10.0 paket programından yararlanılmıtır. Aratırmada örencilerin baarı düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan örenci baarısı deerlendirme testi üç bölümden ve toplam 15 maddeden olumaktadır. Her bir madde için doru yanıtlara 1, yanlı yanıtlara 0 puan verilmitir. Dolayısıyla elde edilebilecek minimum puan sıfır, maksimum puan ise bölümler için 5 toplam olarak ise 15 dir. Aratırmada sayılabilir veriler için frekans (n) ve yüzde deerleri, ölçülebilir veriler için aritmetik ortalama ( x ) ve standart sapma (ss) kullanılmıtır. Geleneksel yöntem: Düz anlatım ve öretmen merkezli yöntemlerinden olutmaktadır. Analizlerde, baımsız örnekler için t-testi ve baımlı örnekler t testi kullanılmıtır. Elde edilen veriler tablolara yerletirilmi ve tablolar yardımıyla yorumlanmıtır. Anlamlı bir fark olup olmadıı α=0,01 düzeyinde test edilmitir. 4. BULGULAR ve YORUM Bu bölümde, temel olarak ele alınan problemin çözümü ve aratırmanın alt problemlerine dayalı olarak toplanan verilerin istatistiksel tekniklerle çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmi, bulgulara ilikin çizelgeler sunulmu ve bulguların yorumu yapılarak tartımalara yer verilmitir Kontrol ve Deney ndaki Örencilere Ait Demografik Bilgilere likin Bulgu ve Yorumlar Tablo 1. Aratırma örneklemindeki örencilerin deney ve kontrol gruplarına göre frekans daılımı Gruplar Sınıflar n % Deney 3/A (Drama Yöntemi) Kontrol 3/B (Geleneksel Yöntem) Toplam Tablo 1. de aratırma örneklemini oluturan sınıflar ve örenci sayıları gösterilmektedir. Aratırmaya katılan deney grubunu oluturan 3/A sınıfı 32 örenciden olumaktadır. Kontrol grubunu oluturan 3/B sınıfı 32 örenciden olumaktadır.

8 186 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan Elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubunu oluturan örenci topluluklarında eit sayıda örenci bulunduunu göstermektedir. Tablo 2. Gruplardaki örencilerin cinsiyetlerinin frekans daılımı Deney n % Kontrol n % Kız Kız Erkek Erkek Toplam Toplam Tablo 2. de deney grubu 16 kız 16 erkek örenci olmak üzere 32 örenciden olumaktadır. Deney grubu örencilerin %50 sini kız örenciler, %50 sini erkek örenciler ve kontrol grubu 16 kız 16 erkek örenci olmak üzere 32 örenciden olumaktadır. Kontrol grubu örencilerin %50 sini kız örenciler, %50 sini erkek örenciler oluturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre deney grubunu oluturan örencilerin cinsiyetleri arasındaki eitlik deney grubunun cinsiyet açısından kendi içerisinde homojenlik oluturmaktadır Aratırma Evrenindeki Örencilerin Hazır Bulunuluk Düzeylerine likin Bulgu ve Yorumlar Tablo 3. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin birinci yarıyıldaki Hayat Bilgisi dersi notlarına ilikin t-testi Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 3,906 1,253 62,190,850 Kontrol 32 3, *p< 0,01 Tablo 3. de deney ve kontrol grubundaki örencilerin birinci yarıyıldaki Hayat Bilgisi dersindeki notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin birinci yarıyıldaki hayat bilgisi dersinden aldıkları not ortalamaları 3,9063 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 3,8438 dir. Deney grubu ve kontrol grubu örencilerinin birinci yarıyıldaki Hayat Bilgisi derslerine aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olmadıı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol grubunu oluturan örenci gruplarının birinci yarıyılda Hayat Bilgisi dersinden aldıkları notlar arasında fark olmadıını göstermektedir. Bu durum grupların alan bilgileri arasında fark olmadıını ve grupların birbirine homojen olduklarını göstermektedir.

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 187 Tablo 4. Deney ve Kontrol ndaki Örencilerin Öntestten Aldıkları Puanlara likin t-testi Bilgi Basamaı Kavrama Basamaı Uygulama Basamaı Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 1,5323 0,9499 Kontrol 32 1,4375 1, ,37 0,713 Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 0,7817 0,6082 Kontrol 32 0,7188 0, ,387 0,7 Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 0,4375 0,504 Kontrol 32 0,4688 0,507 *p< 0,01 Tablo 4 de deney ve kontrol grubundaki örencilerin Bilisel Alan Basamaklarından Bilgi Basamaındaki hazır bulunuluk düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (öntest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 1,5323 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 1,4375 dir. Çizelge 4 de deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilisel alan basamaklarından kavrama basamaındaki hazır bulunuluk düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (öntest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 0,7817 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 0,7188 dir. Çizelge 4 de deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilisel alan basamaklarından uygulama basamaındaki 62-0,247 0,806 hazır bulunuluk düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (öntest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 0,4375 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 0,4688 dir. Deney grubu ve kontrol grubu örencilerinin bilisel alan basamaklarından bilgi, kavrama ve uygulama basamaındaki hazır bulunuluk düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinden (öntest) örencilerin aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olmadıı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre drama yönteminin uygulanacaı deney grubu ile geleneksel öretim yönteminin uygulanacaı kontrol grubunu oluturan örenci gruplarının hayat bilgisi dersinin bilisel alan basamaının bilgi, kavrama ve

10 188 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan uygulama basamaklarındaki hazır bulunuluk düzeylerinin birbirine yakın olduklarını göstermektedir. Bu durum seçilen grupların bilgi, kavrama ve uygulama basamakları yönünden birbirine uygun özellikler taıdıını ortaya koymaktadır Aratırmanın Alt Problemlerine likin Bulgu ve Yorumlar Tablo 5. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilgi basamaı sontestinden alınan puanlara ilikin t-testi Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 4,562, ,927,059 Kontrol 32 4,156,987 *p< 0,01 Tablo 8 de drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının bilgi basamaı na göre ne derece baarılıdır? alt problemiyle ilikili olarak deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilisel alan basamaklarından bilgi basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (sontest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 4,5625 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 4,1563 dir. Deney grubu ve kontrol grubu örencilerinin bilisel alan basamaklarından bilgi basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinden (sontest) örencilerin aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olmadıı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre drama yönteminin uygulandıı deney grubu ile geleneksel öretim yönteminin uygulandıı kontrol grubunu oluturan örenci gruplarının hayat bilgisi dersinin sonucunda uygulanan baarı testinin bilgi basamaındaki baarı düzeylerinin birbirlerine yakın oldukları görülmektedir. Tablo 6. Deney ve Kontrol ndaki Örencilerin Kavrama Basamaı Sontestinden Alınan Puanlara likin t-testi Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 4,032 0, ,250 0,002 Kontrol 32 3,406 0,712 *p< 0,01 Tablo 6 da drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının kavrama basamaı na göre ne derece baarılıdır? alt problemiyle ilikili olarak deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilisel alan basamaklarından kavrama basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (sontest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 4,0323 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 189 ortalamaları 3,4063 dür. Deney grubu ve kontrol grubu örencilerinin bilisel alan basamaklarından kavrama basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinden (sontest) örencilerin aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olduu ve baarının deney grubu lehinde olduu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre drama yönteminin uygulandıı deney grubu ile geleneksel öretim yönteminin uygulandıı kontrol grubunu oluturan örenci gruplarının hayat bilgisi dersinin sonucunda uygulanan baarı testinin kavrama basamaındaki baarı düzeyleri arasında önemli bir fark olduunu göstermektedir. Drama yönteminin uygulandıı sınıfta bulunan örenciler, geleneksel yöntemin uygulandıı sınıfta bulunan örencilerden daha baarılı oldukları görülmektedir. Tablo 7. Deney ve kontrol grubundaki örencilerin uygulama basamaı sontestinden alınan puanlara ilikin t-testi Gruplar N x ss Sd t p Deney 32 3,393,756 Kontrol *p< 0, ,187, ,786,000 Çizelge 10 da drama yöntemi ve geleneksel öretim yöntemlerinin bilisel alan basamaının uygulama basamaı na göre ne derece baarılıdır? alt problemi ile ilikili olarak deney ve kontrol grubundaki örencilerin bilisel alan basamaklarından uygulama basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (sontest) örenci notlarına ilikin olarak deney grubunu oluturan örencilerin aldıkları notların ortalamaları 3,3938 iken kontrol grubunu oluturan örencilerin not ortalamaları 2,1875 dür. Deney grubu ve kontrol grubu örencilerinin bilisel alan basamaklarından uygulama basamaındaki ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinden (sontest) örencilerin aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olduu ve baarının deney grubu lehinde olduu görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre drama yönteminin uygulandıı deney grubu ile geleneksel öretim yönteminin uygulandıı kontrol grubunu oluturan örenci gruplarının hayat bilgisi dersinin sonucunda uygulanan baarı testinin uygulama basamaındaki baarı düzeyleri arasında önemli bir fark olduunu göstermektedir. drama yönteminin uygulandıı sınıfta bulunan örenciler, geleneksel yöntemin uygulandıı sınıfta bulunan örencilerden daha baarılı oldukları görülmektedir.

12 190 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan Tablo 8.Deney grubundaki örencilerin cinsiyetlerine göre son testlerden alınan puanlara ilikin t-testi Gruplar N x ss Sd t p Kız 16 12,812 1, ,084,056 Erkek 16 11,562 1,999 *p< 0,01 **Tablo 8. oluturulurken Bilisel Alan Basamakları dikkate alınmadıından en yüksek örenci notu 15 dir. Tablo 8. de drama yöntemindeki örenci baarısına cinsiyet açısından bakıldıında fark var mıdır? alt problemine ilikin olarak deney grubundaki örencilerin cinsiyetlerin dikkate alınarak ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinin (sontest) notlarına ilikin olarak deney grubunda bulunan kızların oluturduu örencilerin aldıkları notların ortalamaları 12,8125 iken deney grubunda bulunan erkeklerin oluturduu örencilerin not ortalamaları 11,5625 dir. Deney grubunu oluturan kız ve erkek örencilerinin ünite sonu baarı düzeylerinin saptanması amacıyla uygulanan baarı deerlendirme testinde (sontest) örencilerin aldıkları notların ortalamaları arasındaki farkın manidar olup olmadıına t-testi ile α=0,01 düzeyinde bakıldıında, manidar bir farkın olmadıı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre cinsiyetin drama yönteminde örenci baarısını etkileyen bir faktör olmadıını ortaya koymaktadır. 5. SONUÇ VE TARTIMA Bu aratırmada bir öretim yöntemi olan dramanın bilisel alan basamaklarına göre deerlendirilmesi aratırılmıtır. Aratırma sürecinde elde edilen verilerin istatistikî analizleri sonucu u bulgulara ulaılmıtır. Aratırmanın balangıcında yapılan ve deney ve kontrol gruplarının hazır bulunuluk düzeylerinin ölçülmesi amacıyla yapılan öntest sonuçlarına göre aratırma gruplarının birbirinden farklı olmadıkları tespit edilmitir. Aratırma sürecinin sonunda örencilerin bilgi düzeyindeki baarılarının ölçülmesi için yapılan sonteste geleneksel yöntemin uygulandıı gruptaki örenciler ortalama 4,1563 puan alırken, drama yönteminin uygulandıı grupta yer alan örenciler 4,5625 puan almakla beraber drama yönteminin bilisel alan basamaının bilgi basamaında geleneksel yöntemlere göre örencilerin baarısının yüksek olmasına karın istatistik anlamda her hangi bir fark olmadıı saptanmıtır. Herhangi bir nesne ya da alanla ilgili bazı özellikleri görünce tanıma veya nesnenin, alan özelliklerini yazma, söyleme gibi hatırlamaya dayalı esasları kapsayan bilgi basamaında fark çıkmaması bilginin öretilmesi için geleneksel yöntem ile drama yönteminde bir farkın olmadıını ve eitim-öretimde sadece bilginin

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 191 kullanılmasının istendii durumlarda drama yönteminin kullanılmasının bir külfet getirecei görülmektedir. Aratırma bulgularını destekleyen tek çalıma imek (2001) tarafından yapılan aratırmasıdır. imek aratırmasında ilköretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde lk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık adlı üniteyi 28 kiilik bir gruba düz anlatım ve 28 kiilik dier gruba ise drama kullanılarak ilenmitir. Ünite sonunda 25 soruluk bilgi testi uygulanmıtır. Aratırma sonuçlarında deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir faklılama olumamıtır. Bu sonuç drama yönteminin bilisel alan basamaının bilgi düzeyi için geleneksel yöntem ile bir fark olmadıını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonucun daha önceki yapılan aratırmalarla çelikilerinin bulunması aratırmanın bilgi basamaının daha sonra tekrar aratırılması gerekliliini ortaya koymaktadır. Aratırma sürecinin sonunda örencilerin kavrama düzeyindeki baarıların ölçülmesi için yapılan sonteste geleneksel yöntemin uygulandıı gruptaki örenciler ortalama 3,4063 puan alırken, drama yönteminin uygulandıı grupta yer alan örenciler 4,0323 puan almakla beraber drama yönteminin bilisel alan basamaının kavrama basamaında geleneksel yöntemlere göre örencilerin baarısının yüksek olduu saptanmıtır. Örencilerin bilgi basamaında elde ettikleri bilgileri, anlamını kaybetmeden baka bir biçimde ifade etmesi, çevirmesi, anlamını açıklaması yani yorumlaması, bu anlama dayanarak nesnelerin gelecekteki durumu kestirmesi gibi zihinsel etkinlikler olarak deerlendirilen kavrama basamaında drama yönteminin etkililiini elde edilen bulgularla saptanmıtır. Drama yönteminin uygulandıı gruptaki örenciler örendikleri bilgileri kullandıkları görülürken geleneksel yöntemdeki örencilerin bilgilerinin sadece ezberlerinde kaldıkları bu bilgileri kullanamadıkları görülmektedir. Aratırma bulgularını destekleyebilecek aratırma Üstünda (1988) tarafından yapılmıtır. Bu çalımada ilkokul 2. sınıf Hayat Bilgisi dersinde Çevremizde Sonbahar ünitesinin öretiminde dramatizasyon aırlıklı yöntemin anlatım aırlıklı yönteme göre daha etkili olduu bulunmutur. Bir dier aratırmada Koç un (1999) yapmı olduu ilköretim 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinin Türklerin Anadolu ya Yerlemesi ünitesinin öretiminde dramanın örencilerin örenmelerine önemli derecede katkı saladıını bulunmutur. Aratırma sürecinin sonunda örencilerin uygulama düzeyindeki baarıların ölçülmesi için yapılan sonteste geleneksel yöntemin uygulandıı gruptaki

14 192 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan örenciler ortalama 2,1875 puan alırken, drama yönteminin uygulandıı grupta yer alan örenciler 3,3938 puan almakla beraber drama yönteminin bilisel alan basamaının uygulama basamaında geleneksel yöntemlere göre örencilerin baarısının yüksek olduu saptanmıtır. Örencilerin bilgi ve kavrama basamaklarında edindikleri bilgi, beceri ve alıkanlıkları karılatıkları bir problemi bütün boyutları ile görüp açıklaması ve muhtemel çözüm yollarını kestirmelerine yönelik gayretler olarak tanımlanan uygulama basamaında drama grubun örencilerin zihinlerindeki bilgileri daha fazla uygulayabildikleri ve gerçek hayata bu bilgileri aktardıkları görülmektedir. Aratırmanın ortaya koyduu bulgular, drama yöntemine ilikin yapılan birçok aratırma tarafından desteklenmektedir. Vandernberg ve dierlerinin (1983) yaptıkları aratırma, oyunun örenme becerilerini önemli bir ekilde arttırdıı sonucunu ortaya çıkarmıtır. Buna paralel olarak Vandernberg, (1990) yaptıı aratırmada oyun ile örenme arasındaki ilikiyi vurgulamıtır. Simon ve Smith (1985), örenme ve yaratıcılık için dramanın önemli olduunu yaptıkları aratırmalar ile göstermitir. Ayrıca bu aratırmalar drama deneyimleri ile çocukların zihinsel becerilerini önemli bir kısmının önemli kısmının gelitiini de ortaya çıkarmıtır. Elde edilen bulgular ayrıca Erhan ın (2000), Tanrıseven in (2000), Aylıkçı nın (2001) ve Yılmaz ın (2000) yapmı olduu aratırmalarda dramatizasyon aırlıklı yöntemin anlatım aırlıklı yönteme göre daha etkili olduu ve öretiminde dramanın örencilerin örenmelerine önemli derecede katkı saladıını bulunmutur ve bulgular aratırma bulguları ile paralellik göstermektedir. Aratırma bulguları da eitim sistemimizde genellikle kullanılan, örencilerin aktif katılımını salayan geleneksel öretim yöntemlerinin sadece bilgi aktarımını kapsayan, örencinin bilisel alanının bilgi basamaının geliimini hedefleyen yöntemler olduunu ortaya koymaktadır. Günümüzde örenme konusundaki aratırmalar da, örenme olgusunun bireyin etkin katılımıyla en üst düzeye ulatıını göstermektedir. Çünkü bireyin örenmeye etkin katılması, onun tüm duyularının örenme sürecine katılması anlamına gelmektedir. Birey yaayarak örendiklerini unutmamakta ve bu örendiklerini dier örenmelere transfer edebilmektedir. te bu örenmeyi salayan drama yönteminin kullanıldıı bu aratırmada elde edilen bulgular ile ilgili dier aratırma bulguları ile paralellik göstermektedir. Drama yöntemi örencilerin duygularını, dü gücünü dikkate alan, gözlem becerisi gelitiren çada bir yöntem olarak daha

15 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 193 etkili bir örenme salamaktadır. Drama, örencileri ders konuları ve ilgili kavramları daha iyi örenmelerini salamakla birlikte ders ilgilerini arttırır ve sosyalleme becerilerini gelitirdii, drama yöntemi ile ilenen derslerde örenciler dersleri kendileri planlamakta, yürütmekte ve sonuçlara ulamaktadır. Bu sayede kalıcı örenme, örenilenleri kavranması ve ileride uygulanması geleneksel yöntemin kullanıldıı derslere oranla daha fazla gerçekletii görülmektedir. Yapılan çalıma sonucunda elde edilen bulgulara göre drama yöntemindeki örenci baarısının cinsiyetler arasında farklılamadıı saptanmıtır. Elde edilen bulgulara göre drama yöntemindeki cinsiyetin örenci baarısına etki etmedii görülmektedir. Elde edilen sonuçlar imek (2001) tarafından yapılan çalımada dramanın cinsiyet faktörü acısından örenim derecesinde farklılama olup olmadıının incelenmesinde dramanın kız örencilerin örenmelerine daha fazla etkili olduunu saptamıtır. Bu bulgu aratırmamızda elde edilen bilgilerle çakımasına karın, Erhan ın (2000) ve Tanrıseven in (2000) aratırmaları ile paralellik göstermektedir. Elde edilen bulgular ve daha önceki aratırmalar yıllarıdır tartıması süren eitimde cinsiyetin etkisi tartımaları çerçevesinde örenmenin cinsiyete balı olmadıını sonucunu ortaya koymaktadır. 6. ÖNERLER Gelecein bilgi toplumunu yakalamak için ilköretimde itibaren genç nüfusun bilim ve teknolojiye çok daha fazla ilgi duyması salanmalı, örencilerin bilgili sadece örenmeleri deil örenilenlerin kavranması ve uygulanması öngörülüyorsa örencilerin aktif katılımını salayan drama yöntemi öretim kademelerinde yaygınlatırılmalı ve özendirilmelidir. Eitim sistemimizde genellikle kullanılan, örencinin aktif katılımını salamayan, sadece bilgi aktarımını kapsayan, örencinin bilisel alanın bilgi basamaının geliimi hedefleyen geleneksel öretim yöntemlerinden vazgeçilmelidir. Geleneksel öretim yöntemleri örencilerin derse aktif olarak katılımını azalmaktadır. Oysaki aratırmalar örencilerin örenme ortamındaki uyarıcılarla aktif bir biçimde etkileime girmesi gerektiimi ortaya koyduundan katılımcıların aratırmasına, kefetmesine, kendi duygu ve düüncelerini herhangi bir yanlı yapma korkusu olmadan özgürce ifade edebilecekleri sınıf atmosferleri oluturulmalıdır. Derslerde oyun araçları kullanılarak soyut konular somutlatırılarak ve dersler sevdirilmeli ve gerçek hayattaki problemlerin çözüm aamaları, konuların çözümü ile ilikilendirilmelidir. lköretimde ilenen derslerin

16 194 Hayat Bilgisi Öretiminde Drama Yönteminin E. Karada, T. Korkmaz, N Çalıkan programında örencileri düünmeye, sorgulamaya ve tüm duyu organlarını kullanmalarını salamaya yönelik etkinlikler yer verilmelidir. Drama yöntemi kullanılırken sınıf ortamının çalımaya uygun hale getirilmesi gerekli olduundan yapılacak etkinliklerle ilgili araç ve gereçlerin temini salanmalı ve okular donanım yönünden düzenlenmelidir. Öretimde kullanılacak yöntemi teknik ve stratejilerin tespiti ve uygulamasına ilikin olarak öretmenlere kılavuz kitaplar hazırlanmalı, öretmenleri bilgilendirici web sayfaları, CD ler, kitaplar ve programlar hazırlanmalıdır. u anda sadece Eitim Fakültelerinin Sınıf Öretmenlii ve Okul Öncesi Öretmenlii programlarında yer alan lköretimde Drama dersi dier öretmenlik programlarında da zorunlu ders kapsamına alınmalıdır. Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Drama Programları açılarak Eitim Fakültelerine ve öretim kurumlarına nitelikli öretim elemanı yetitirilmelidir. Kalabalık sınıflarda yöntemin uygulanması örenme açısından sakıncalar dourabileceinden, yöntemin en çok kiilik sınıflarda uygulanması önerilir. 7. KAYNAKLAR Arnold, A., 1972, Children s Games, World Publising, New York. Bolton, G., 1984, An Argument For Placing Drama at the Centre of the Curriculum, Longman. Busbrıdge, J., Özçelik, D.A., 1997, lköretim Matematik Öretimi, Yök/Dünya Bankası Milli Eitimi Gelitirme Projesi Hizmet Öncesi Öretmen Eitimi Yayınları, Ankara. Crawford, M. Ve Witte, M., 1999, Strategies For Mathematics: Teaching in Context, Education Leadership, Vol:57 (Issue:3). Çalıkan, N., 2003, Sınıf Öretmenlerinin Sözel Olmayan letiim Davranılarının Deerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamı Doktora Tezi, Erzurum. Erhan, T.Ü., 2000, lköretimde Hayat Bilgisi Dersinin Drama le Verilmesinin Dersin Örenilmesine ve Çocukların Benlik Kavramlarına Etkisinin ncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Karada, E. ve Çalıkan, N., (2005) Kuramdan Uygulamaya

17 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 195 lköretimde Drama, Anı Yayıncılık, Ankara. Koç, F., 1999, Yaratıcı Dramanın Örenmeye Etkisi, (Sosyal Bilimler Dersinde Bir Yöntem Olarak), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Özolu, S.Ç., 1987, Ortaöretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öretimine Genel Bir Bakı ve Ülkemizdeki Durum, Ortaöretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öretimi ve Sorunları TED. V. Öretim Toplantısı, Ankara Öztürk, M., 2005, Öretimde Planlama ve Deerlendirme, Lisans Yayıncılık, stanbul. Sözmez, V., 1994, Program Gelitirmede Öretmen El Kitabı, Pegem Yayınları, Ankara imek, E., 2001, Sosyal Bilimler Öretimde Drama Tekniinin Kalıcılıın Artırılmasında Kullanılması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Tanrıseven, I., 2000, Matematik Öretiminde Problem Çözme Stratejisi Olarak Dramatizasyonun Kullanılması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. Üstünda, T., 1988 Dramatizasyon Aırlıklı Yöntemin Etkililii, Hacettepe Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Yılmaz, T., 2000, Türkçe Öretiminde Yaratıcı Drama Yöntemi ile Diksiyon Becerileri Kazandırma ya likin Bir Model Önerisi Yaklaımı, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER

FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI ÜZERNE ETKLER Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 39-49 39 FEN BLGS ÖRETMENL PROGRAMI BYOLOJ II DERS KONULARININ ÖRETLMESNDE KAVRAM HARTASI KULLANIMININ ÖRENC BAARISI

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI

T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI 1 T.C GAZ ÜNVERSTES ETM BLMLER ENSTTÜSÜ LKÖRETM ANABLM DALI MATEMATK ÖRETMENL BLM DALI BRLKL ÖRETM YÖNTEMNN 8.SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERS PERMÜTASYON VE OLASILIK KONUSUNDA AKADEMK BAARI VE KALICILIK

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 137-155 137 GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Davut AYDIN Ahi Evran

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 235-246 235 LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1

TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 263-276 263 TARH ETMCLERNN MEVCUT LSE TARH MÜFREDAT PROGRAMI VE TARH ÖRETMNN AMAÇLARI HAKKINDAK GÖRÜLER 1 Erkan DNÇ

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LKOKUL ÖRENCLERNE

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS

PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 145-162 145 PORTFOLYO DEERLENDRMENN NSAN SKELET SSTEM KONUSUNDA ÖRENC AKADEMK BAARISI ÜZERNE ETKS Dilber BAHÇEC Ahi

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı