TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Araşırma Görevlisi Öze Çalışmanın emel amacı, para poliikalarının hangi değişkenlerin (enflasyon, üreim, kur) ekisi alında belirlendiğini ve bu süreçe kural doğrulusunda hareke edilip edilmediğini oraya koymakır. Bu amaç doğrulusunda, enflasyon hedeflenmesinin uygulandığı 2002 sonrası için Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası nın (TCMB) geriye-dönük reaksiyon fonksiyonu ahmin edilmişir. Taylor kuralı çerçevesinde ahmin edilen reaksiyon fonksiyonu sonuçlarına göre, Türkiye de kısa vadeli faiz oranları fiya isikrarının sağlanması doğrulusunda kurala uygun değişmekedir. Reaksiyon fonksiyonundan elde edilen sonuçlar, TCMB nin uyumcu poliikalar izlemediğini gösermekedir. Elde edilen sonuçlara göre TCMB faiz belirleme sürecinde, enflasyon oranının dışında üreim açığına ve döviz kuruna epki vermekedir. Döviz kuruna verilen epki, dalgalı kur rejimiyle uarlı bir şekilde düşük çıkmışır. Bu sonuç, ilgili dönem için öncelikli amacı fiya isikrarını sağlamak olan TCMB nin emel hedefi ile uyumludur. Anahar Kelimeler: Enflasyon hedeflemesi, para poliikası, faiz oranı reaksiyon fonksiyonu, GMM, Türkiye The Taylor Rule: An Assessmen of Turkish Experience Absrac The primary aim of his sudy is o deermine under which variables moneary policies are affeced and wheher moneary policies are conduced under policy rule or no. In his respec backward-looking reacion funcion of he Cenral Bank of he Republic of Turkey (CBRT) was esimaed by considering he period afer he year of The resuls indicae ha in reaching he price sabiliy, shor-erm ineres raes have varied consisen wih he rule. The resuls obained from reacion funcion revealed ha CBRT does no follow accommodaive policies. In erms of flexible inflaion argeing regime being conduced in Turkey, our findings showed ha CBRT reaced o inflaion rae, oupu-gap and exchange rae while deermining he ineres rae. The reacion o exchange rae was low consisen wih flexible exchange rae regime. This resul is consisen wih he main aim of CBRT whose primary arge is o provide price sabiliy. Keywords: Inflaion argeing, moneary policy, ineres rae reacion funcion, GMM, Turkey.

2 22 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 1. GİRİŞ Oorieler herhangi bir makroekonomik değişkenin değerine yönelik bir hedef belirlediklerinde, belirlenen bu hedefe ulaşmak için gerekli olan sraejiyi de espi emek zorundadırlar. Para poliikası kuralı, para ooriesi arafından belirlenen sraejinin yürüülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Son dönemde makroekonomik değişkenlerle ilgili belirlenen hedeflere ulaşma doğrulusunda önerilen yaklaşımlardan bir anesi, kısa vadeli faiz oranlarının emel poliika aracı olarak kullanıldığı Taylor kuralıdır lı yıllardan iibaren birçok ülkenin enflasyon hedeflemesine geçmesi ile birlike uygulanan para poliikalarının kredibiliesinin önem kazanmasına paralel olarak, para poliikası kuralları ile ilgili çalışmalar armışır. Bu kapsamdaki çalışmalar son yıllarda özellikle Clarida.,vd (1998, 1999, 2000), Svensson (2003), Woodford (2003), Giannoni/Woodford (2003) eorik kakılarıyla gelişmişir. Çalışmamızın emel amacı Türkiye de enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesiyle birlike para poliikası aracı olarak kullanılan kısa vadeli faiz oranlarının, fiya isikrarlı amacına ulaşma doğrulusunda ekili olup olmadığını, faiz haddi reaksiyon fonksiyonu çerçevesinde oraya koymakır. Çalışmamız bu emel amaç doğrulusunda üç bölümden oluşmakadır. Çalışmamızın ilk bölümünde para poliikası kuralı ile enflasyon hedeflemesi arasındaki bağlanı oraya konulacakır. Çalışmamızın ikinci bölümü, Taylor kuralı olarak bilinen faiz haddi kuralının açıklanmasına yönelikir. Çalışmamızın üçüncü bölümünün konusunu ise dönemini kapsayan reaksiyon fonksiyonunun ahmini ve sonuçlarının değerlendirilmesi oluşurmakadır.

3 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme ENFLASYON HEDEFLEMESİ-KURAL BAĞLAN- TISI Enflasyon hedeflemesi Kuner a göre, en zayıf anımıyla arzu edilen enflasyon ve üreim düzeyine bir reaksiyon fonksiyonu veya bir para poliikası kuralı yardımıyla ulaşılmasını içeren bir para poliikası sraejisidir (Kuner, 2004:92). Bu anım opimizasyon içermeyen bir para poliikası kuralını yansımakadır. Enflasyon hedeflemesinin zayıf anımından uzaklaşıldıkça, merkez bankalarının kayıp fonksiyonunun minimizasyonunu 1 sağlayacak şekilde opimal para poliikaları izlemeleri gerekiği gündeme gelmişir (Svensson, 1999: 625). Para poliikası sraejilerinin seçimi, bir anlamda para poliikalarının kurala dayalı yöneimi ile kurala dayalı olmayan yöneimi arasında bir ercihi yansımakadır. Enflasyon hedeflemesi nihai hedef olan fiya isikrarına ulaşılmasında, enflasyon oranının nominal çıpa olarak kullanıldığı bir para poliikası sraejisidir. Enflasyon hedeflemesi önceliği fiya isikrarına vermek şarıyla, para poliikalarının reel ekonomi ile ilgili amaçlara yönlendirilmesiyle uyumlu bir sraejidir. Enflasyon hedeflemesi para oorielerine ikisadi birimlerin enflasyonun gelecekeki değeri ile ilgili bekleyişlerini ekileme olanağı sağlar. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri hem Yeni Klasik hem de Yeni Keynesyen modellerin merkezini eşkil emekedir. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin şekillenmesinde, merkez bankalarının aahhülerine uygun poliikalar izleyip izlememeleri önemlidir. Merkez bankasının cari dönem para poliikalarını açıkladığı amaçlar doğrulusunda yürümemesi, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini arırmakadır. Bu ise ikisadi birimlerin ücre ve fiya ayarlamalarını beklenen enflasyona göre düzenlemelerine neden olmakadır. Yeni Klasik modelde ücre ve fiya esnekliği sözkonusudur. Ücre ve fiyalar beklenen enflasyona am olarak ayarlanmakadır. İkisadi birimlerin enflasyon beklenilerindeki arış, ücre ve fiyalarda aynı oranda arış ile sonuçlandığından, oplam üreim ve isihdam düzeyi değişmemekedir. Yeni Keynesyen modellerde ise am ücre ve fiya esnekliği kabul edilmemeke, enflasyon bekleyişlerinin arığı şarlarda ücre ve fiyaların bekleyişler doğrulusunda am ayarlanmasını engelleyen fakörler üzerinde durulmakadır. Enflasyon bekleyişleri bu modellerde de ücre ve fiyalara yansımakadır. Ancak bu yansıma Yeni Klasik modellerde olduğu gibi am değildir. Yeni 1 i = α + π + β( π π ) + γ(x x ).

4 24 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Keynesyen modellerde, Yeni Klasik modellerden farklı olarak beklenen poliikaların fiya düzeyinin yanısıra üreim düzeyine de ekileri bulunmakadır 2. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen modellerde gelecek dönem enflasyon oranı ve üreim düzeyi ile ilgili bekleyişlerin, cari dönem enflasyon oranı ve üreim düzeyinden bağımsız olmadığı vurgulanarak, cari dönemde uygulanan poliikaların kredibiliesinin önemi oraya konulmakadır. Kredibilie sağlandığında, merkez bankaları önemli büyüklüke üreim kayıplarına neden olmaksızın, enflasyon oranını düşürebilecekir. Kredibilienin önkoşulu ise merkez bankasının para poliikalarını, açıkladığı amaçlara uygun doğruluda yürümesidir. Para oorieleri açıkladıkları kararlardan farklı poliikalar uyguladıklarında, uygulanan poliikalarda kredibilie sağlanması mümkün olmamakadır. Rasyonel bekleyişler, lieraürde bekleyişlerin şekillendirilmesinde kredibiliesi yüksek para poliikalarının önemini oraya koyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre ikisadi birimler gelecekeki fiya düzeyi ile ilgili bekleyişlerini para poliikasının sisemaik ve öngörülebilir kısmına göre oluşurduklarından, rasyonel bekleyişlerin oluşumunda kurala dayalı para poliikalarının önemi oraya çıkmakadır (Lucas, 1972, 1980). Rasyonel bekleyişlere sahip ikisadi birimler, cari dönemde uygulanan para poliikalarının ekonominin isikrarı üzerindeki ekileriyle ve zaman uarsızlığı probleminden dolayı para oorielerinin uygulanan poliikanın geireceği maliyeleri yüklenip yüklenmeyeceği ile ilgilenirler (Taylor, 1982:81). Son yıllarda para poliikası kuralları ile ilgili lieraürün gelişiminde, Taylor un çalışmaları (1982, 1993) ve bu çalışmaları akiben Clarida v.d., (1998, 1999, 2000), Woodford (2003, 2006) un çalışmaları önemli bir yer eşkil emekedir. Bu çalışmalarda ikisadi birimlerin bekleyişlerini olumlu yönde ekilemek amacıyla kurala dayalı para poliikalarının uygulanması gerekliliği üzerinde durulmakadır. Çünkü bu modellere göre cari dönem üreim ve enflasyon düzeyi büyük ölçüde bu değişkenlerin geleceke alması beklenen değerlerine göre belirlenir. Bu nokada cari dönemde uygulanan para poliikalarından harekele, geleceke uygulanacak para poliikalarına yönelik bekleyişler önem kazanmakadır. İkisadi birimlerin değişkenlerin gelecekeki değerleri ile ilgili bekleyişleri, duruma dayalı para poliikası uygulamalarından olumsuz ekilenir. 2 Bkz. Mishkin (2004).

5 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 25 Duruma dayalı para poliikaları uygulayan merkez bankaları, cari dönem faiz oranlarının her dönem yeniden opimizasyonuna yönelirler. Geçmiş dönemde verilen aahhüler, cari dönemde uygulanan poliikaları sınırlandırmamakadır (Clarida, 1999:1670). Zaman uarsızlığı lieraüründe, pür duruma dayalı para poliikalarıyla ekonomi yöneiminin yüksek enflasyona neden olduğu vurgulanmakadır. (Kydland/Presco, 1977; Barro/Gordon, 1983). Bunun emel sebebi, merkez bankasının enflasyon oranını düşüreceğine dair bir aahhüe bulunmasına rağmen, üreim düzeyini yükselmek amacıyla alep eşvik edici poliikalara yönelmesidir. Merkez bankası bu zaman uarsız poliikayı, üreimi arırmak sureiyle elde eiği kazançlar, sürpriz enflasyon maliyelerinin üzerinde olduğu sürece sürdürür. Bu poliikanın en önemli ekisi, ikisadi birimlerin bekleyişleri üzerinde görülür. Uygulanan poliikanın merkez bankasının fiya isikrarı amacı ile uyumlu olmadığı öngörüldüğünde, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri arar. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişleri fiya ve ücre belirleme süreçlerine de yansıdığından, cari dönem enflasyon oranı yükselir. Bu şekilde denge enflasyon oranının yükselmesi doğrulusunda baskı oluşur. Sözkonusu koşullarda para poliikalarının kurala dayalı yürüülmesinin gerekçeleri olarak iki emel husus öne çıkmakadır. Cecchei (1998:10) ye göre bu hususlar ; duruma dayalı poliika uygulamalarından kaynaklanan dinamik uarsızlık probleminin neden olduğu yüksek enflasyonun önlenmesi ve para poliikalarında şeffaflığın arırılmasıdır 3. Friedman (2003:120), ileriye dönük (forward-looking) oplam arz eğrisinden yararlanarak bekleyişlerin cari dönem enflasyonu üzerindeki ekilerini oraya koymuşur. İleriye dönük oplam arz eğrisinde cari enflasyon; üreim düzeyinin, üreim maliyelerinin, mark-up fiyalamaların ve ikisadi birimlerin gelecek dönem enflasyonuna yönelik bekleyişlerinin, poziif fonksiyonudur. Friedman a göre, diğer şarlar veri olmak koşuluyla gelecek dönem enflasyonunun düşük ahmin edilmesi, cari dönem enflasyonunu düşürmekedir. Benzer bir şekilde geleceğe yönelik enflasyon beklenilerinin düşmesi, cari dönem üreiminin, cari enflasyonda arışa neden olmaksızın, denge üreim seviyesinin üzerinde gerçekleşmesini sağlamakadır. Bu nokada Friedman, enflasyonun yanısıra reel ekonomi ile ilgili amaçları olan merkez bankalarının, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini ekileyerek, hem enflasyon hem de üreim üzerinde olumlu ekiler sağlayabileceklerini savunmakadır. İkisadi birimlerin bekleyişlerini ekileme aşamasında önerdiği poliika ise, kredibl ve şeffaf bir enflasyon hedeflemesidir. 3 Para poliikası kurallarının dinamik uarsızlık üzerindeki ekileri konusunda ayrıca bkz. Carlsrom/Fuers (2002).

6 26 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 Merkez bankaları enflasyon hedefi ilan eiklerinde, enflasyonu önceden açıklanan sınırlar içinde umaya yönelik aahhü alına girerler. Enflasyon hedefi, merkez bankasının fiya isikrarı ile ilgili aahhüdünü yansıığından bu aahhü, ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasını sağlar (Orphanides/Williams, 2003:7). Enflasyon hedeflemesi kredibilie üzerine emellenen bir para poliikası sraejisidir (Vega/Winkelried 2005:14). Kredibilie, merkez bankasının ora vadeden uzun vadeye enflasyonis bekleyişleri çıpalamasına göre belirlenir. Lieraürde bazı çalışmalarda enflasyon hedeflemesinin enflasyon bekleyişlerinin çıpalanmasında önemli bir işlevi olduğu savunulmakadır (Levin/Naaluccı/Piger, 2004; Gürkaynak/Levin/Swansson, 2006, Erceg/Levin, 2003). Enflasyon hedeflemesinin bekleyişleri çıpalamadaki rolü, Levin vd. (2004), çalışmalarında bekleyiş eklenili Phillips Eğrisi yardımıyla oraya konulmuşur 4. Levin vd. (2004) e göre, merkez bankasının şeffaf ve kredibl bir enflasyon hedefinin bulunduğu şarlarda ( π ), ikisadi birimlerin enflasyon ahminleri belirli bir ahmin sürecinde (j) enflasyon hedefine uygun gerçekleşir ( πˆ + j = π ). Bu şarlarda cari dönem enflasyonunun belirleyicileri üreim açığı ve arz şoklarıdır. İkisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerinin hedef enflasyon düzeyinde uulabildiği bir ekonomide, enflasyonun kredibl olmayan para poliikalarından kaynaklanan kısmı giderilebilmekedir. Söz konusu süreçe merkez bankası poliikalarındaki emel değişim, üreim düzeyini poansiyel düzeyde uacak şekilde alep şoklarının dengelenmesine yönelik olacakır. Merkez bankasının enflasyon hedefi yeerince şeffaf ve kredibl olmadığında, ikisadi birimlerin ora vadeden uzun vadeye rasyonel enflasyon ahminleri, büyük ölçüde cari dönem enflasyon oranına bağlı olacakır (Erceg/Levin, 2003). İkisadi birimlerin enflasyon beklenilerinin olumlu yönde ekilenmesindeki en önemli husus, merkez bankasının cari dönemde düşük enflasyon aahhüdüne uygun poliikalar izlemesi (kredibilie) ve bu poliikaların para poliikası kuralları yardımıyla ikisadi birimler arafından izlenmesinin (şeffaflık) sağlanmasıdır. Şeffaflık sağlayan para poliikası kuralları kredibl π 4 Buna göre; bekleyiş eklenili Phillips eğrisinde cari dönem enflasyonu ( ), bir πˆ dönem sonraki enflasyon ahminlerine ( + 1 y ), üreim açığına ( ) ve arz şoklarına ( ε ) π bağlıdır; = πˆ φy + ε.

7 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 27 para poliikalarıyla birlike, merkez bankasının düşük enflasyon hedefinin ikisadi birimler arafından deseklenmesini sağlar. Enflasyon hedeflemesinin bir para poliikası kuralı çeşidi olarak anımlanıp anımlanamayacağı konusunda görüş farklılıkları vardır. Bu görüşler iki gruba ayrılabilir. Svensson (1997, 1999, 2003) arafından emsil edilen birinci grupa yer alan görüşe göre, enflasyon hedeflemesi opimizasyon probleminden üreilen hedefsel bir para poliikası kuralıdır. Svensson a göre, hedefsel para poliikası kuralları (argeing rules), hedeflenen değişkenler ile bu değişkenlerin hedeflenen değerleri arasındaki farkın, merkez bankasının kayıp fonksiyonunda minimize edilmesi, esasına dayanmakadır (Svensson, 2003:4). İkinci grupa yer alan görüşlerde ise (Bernanke vd., 1997, 1999) 5, enflasyon hedeflemesi kural benzeri bir para poliikası sraejisi olarak anımlanmakadır. Kural benzeri sraejiler, yapılarında bulunan ileriye dönük olma durumu (forward looking) nedeniyle, bir yandan merkez bankalarını uzun vadede arzu edilmeyen sonuçları olan poliikaları sisemaik olarak uygulamakan alıkoyarken, diğer yandan öngörülmedik durumlara yönelik poliika uygulamalarına da izin vermekedir. Kural benzeri para poliikası sraejilerinde, enflasyonun yanısıra reel ekonomi ile ilgili amaçlara da yer verilmekedir. Aksi halde arz yönlü şoklar nedeniyle reel ekonominin isikrarsızlaşacağı vurgulanmakadır (Friedman/Kuner, 1996). Uygulamada para poliikalarıyla ilgili öne çıkan hususlar, King (2005:13) arafından şu şekilde özelenmişir; 1. Para poliikalarının yürüülmesinde ikisadi birimlerin bekleyişleri önemlidir. Geleceke uygulanacak para poliikalarına yönelik bekleyişler, değişkenlerin hedeflenen değerlerine ulaşılmasında en az bir para poliikası aracındaki değişimin sağlayacağı eki kadar, öneme sahipir. 2. Bilginin süreç içindeki gelişimine paralel olarak, para poliikası kurallarının ekonomik koşullardaki değişmeleri yansıacak şekilde düzenlenmesi gerekir. 3. TAYLOR KURALI Enflasyon hedeflemesi sraejisinde hedefe ulaşma doğrulusunda kullanılması gereken poliika araçları belirlenir. Poliika aracının hedeflere uygun kullanılıp kullanılmadığı, para poliikası amaçlarının ve bu amaçlara ulaşma doğrulusunda izlenen sraejinin formüle edildiği bir para poliikası 5 Bkz. ayrıca King (1997, 2005), Gavin (2004), Kuner (2004).

8 28 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 kuralı yardımıyla oraya konulabilir. Para poliikası kuralında nominal çıpa olarak belirlenen değişken, enflasyon hedefidir. Lieraürde merkez bankalarının kullandıkları para poliikası aracından fazla sayıda hedefleri olduğunda, bu hedeflerin ağırlıklandırılmasında bir amaç fonksiyonunun kullanılması gerekiği vurgulanmakadır. Bu aşamada oraya çıkabilecek opimizasyon sorununun giderilmesi için opimal para poliikası kuralı önerilmekedir 6. Taylor kuralı opimizasyon içermeyen bir para poliikası kuralıdır 7. Taylor kuralı hem enflasyon hem de üreim isikrarına yönelen merkez bankaları için uygun bir para poliikası kuralıdır. Reaksiyon fonksiyonunda yer alan enflasyon açığı kasayısı, enflasyon hedefi ile para poliikası aracı olarak kullanılan değişken arasındaki bağlanıyı gösermekedir. Benzer bir şekilde üreim açığı kasayısı da nominal faiz oranı ile poansiyel üreim düzeyi arasındaki ilişkileri oraya koymakadır. Para poliikası kuralları lieraürde araçsal kurallar (insrumen rules) ile hedefsel kurallar (argeing rules) olarak ikiye ayrılmakadır. Araçsal kurallar faiz haddinin para poliikası aracı olarak kullanıldığı faiz haddi kuralı (Taylor, 1993) ile parasal aban değişimlerinin emel poliika aracı olarak kullanıldığı parasal aban kuralıdır (Mccallum, 1988). Merkez bankasının faiz belirleme süreci makroekonomik isikrarın sağlanmasında önem verilen amaçlara yönelik bilgiler sağlamakadır. Uygulanacak olan para poliikalarının bir para poliikası kuralı çerçevesinde yürüülmesi, Taylor un (1993) çalışmasını akiben lieraürde önemli bir arışma alanı bulmuşur. Bu doğruluda yapılan ampirik çalışmalarda bazı ülkelerde faiz oranlarının belirlenmesinde kural doğrulusunda hareke edildiğine dair sonuçlara ulaşılmışır 8. 6 Hogan a göre (2000: 543), opimal para poliikası kuralı, merkez bankasının sadece enflasyon ve üreim ile ilgili amaçları olduğu varsayımından harekele, enflasyonun hedeflenen değeri erafındaki varyansının ve üreimin poansiyel düzeyi erafındaki varyansının minimizasyonunu sağlayan bir para poliikası kuralıdır. 7 Svensson (1997). Taylor kuralının enflasyon hedeflemesi sraejisi uygulayan merkez bankaları arafından opimal bir reaksiyon fonksiyonu olarak kullanılabileceğini gösermişir. 8 Bu çalışmalardan bazıları gelişmiş ülkeler ile ilgili iken (Clarida vd., 1997, 1998, 2000; Taylor 1999b; Gerlach/Schnabel 2000), bazıları ise gelişmeke olan ve yeni gelişen ülkelere yönelikir (Mohany/Klau, 2004; Filosa, 2001; Ball/Reyes, 2004, Yazgan/Yılmazkuday, 2007).

9 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 29 Kısa vadeli faiz oranlarının emel poliika aracı olarak kullanıldığı, araçsal kurallar Taylor un (1993) çalışmasını akiben Taylor benzeri kurallar olarak adlandırılmışır. Taylor un reaksiyon fonksiyonunu baz alan çalışmalar, kullanılan verilerin geçmiş, cari veya ahmini veriler olmasına göre farklılaşmakadır. Bu çalışmalardan bazılarında enflasyon ve üreim açığındaki sapmaların gecikmeli (Ball, 1999; Hezel, 2000; McCallum, 1999; Taylor, 1999b) ve cari değerleri (Judd/Rudebush, 1998), kullanılırken, bazılarında ise enflasyon ve üreim sapmalarının gelecekeki değerlerinin ahmin edilmesiyle elde edilen veriler kullanılmışır 9. Taylor kuralı (1993) hedeflenen enflasyon oranını nominal çıpa olarak içeren bir faiz haddi kuralıdır. Para ooriesinin enflasyonu yada fiyalar genel düzeyini konrol alında uma yükümlülüğü, faiz kuralına nominal çıpa sağlamakadır. Taylor kuralında para poliikası aracındaki değişim enflasyonun hedeflenen, üreimin poansiyel düzeyinden sapmasına göre belirlenir. Para poliikası kuralları ekonomik koşullardaki değişmelere uygunluk göseren (sae-coningen) ve gösermeyen (non-coningen) 10 kurallar olarak iki ayırıma abi uulduğunda, Taylor kuralı birinci kaegoride yer alacakır. Birinci kaegoride yer alan para poliikası kuralları, kural benzeri bir çerçevede değerlendirilmekedir. Bu yaklaşımda bir yandan, kurala bağlı para poliikalarıyla para oorielerinin müdahaleleri sınırlandırılırken, diğer yandan öngörülmeyen durumlar karşısında para poliikalarında değişikliğe gidilebileceği vurgulanmakadır (Bernanke vd., 1997, 1999). İkinci kaegoride yer alan kurallar, nominal çıpaya esnek olmayan bir şekilde bağlanmayı gerekirmekedir. Friedman ın sabi oranlı parasal büyüme kuralı bu kapsamda değerlendirilen bir para poliikası kuralıdır. Para poliikalarını pür kural 9 (Baini/Haldane, 1999; Amao/Laubach, 1999; Levin/Wieland/Williams, 1999; Rudebusch/Svensson, 1999; Nelson, 2000). Lieraürde bu arz veri spesifikasyonuna dayanan modellerin, büyük ölçüde ikisadi birimlerin bekleyişlerindeki keyfi değişimler arafından şekillendiği doğrulusunda görüşler mevcuur. Ekonomiyi ikisadi birimlerin bekleyişlerindeki değişimlerin ekisinden korumak için para poliikası aracının, faiz oranının gecikmeli değerinin ve cari enflasyon oranının fonksiyonu olduğu para poliikası kuralları önerilmekedir (Benhabib/Schmi Grohe/Uribe, 2003; Carlsrom/Fuers, 2000). 10 Sae-coningen (kural-dışı), esadüfi değişimlere karşı muhemel poliika değişimlerini içeren (olumsal) anlamında kullanılmışır. Non-coningen, para polikası aracındaki değişimin sal kural doğrulusunda gerçekleşmesi anlamında kullanılmışır. Taylor (1982:81) çalışmasında, birinci kaegoride yer alan kuralları akif, ikinci grupa yer alan kuralları ise pasif para poliikası kuralları olarak nielendirmişir.

10 30 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 doğrulusunda yürüen merkez bankalarının, arz şoklarının üreim üzerindeki ekilerini dengeleme olanakları olmadığı gibi, nominal para alebi şoklarına da uyum göserememekedirler (Friedman/Kuner, 1996). Para poliikalarının pür kurala ya da pür duruma dayalı olarak belirlenmesinin eksiklikleri vardır. Pür kurala dayalı poliikaların en önemli eksikliği, uygulanan para poliikalarının değişen ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenememesidir. Bunun emel sebebi, para poliikası aracındaki değişimin değişkenlerin hedeflenen değerlerindeki sapma ile sınırlanmış olmasıdır. Pür duruma dayalı poliikalar ise zaman uarsızlığı nedeniyle ikisadi birimlerin enflasyon bekleyişlerini arırmakadır. Son dönemde lieraürde para poliikalarının kural benzeri bir çerçevede belirlenmesi görüşü ağırlık kazanmışır. Buna göre para poliikaları, fiya isikrarının sağlanacağına dair aahhüe bağlı kalmak şarıyla, zaman zaman duruma göre hareke edilebildiği, kurallar çerçevesinde yürüülmelidir (King, 1997, 2005; Kuner, 2004; Bernanke v.d., 1997, 1999). King (2005) çalışmasında bu bakış açısına en uygun para poliikası sraejisinin enflasyon hedeflemesi olduğunu savunmakadır. Enflasyon hedeflemesi sraejisi iki ayrı unsuru biraraya geirmekedir. Bunlar; ora vadede enflasyon için sayısal bir hedef belirlenmesi ve kısa vadede ekonomik şoklara cevap verebilmesidir (King, 2005:13). Taylor, bir formülasyonla ifade eiği kuralı için, merkez bankalarının bu para poliikası kuralını mekanik bir arzda uygulamamaları gerekiğini, para poliikası kuralının ekonomik koşullardaki değişmelere göre ayarlanabileceğini belirmişir (Taylor, 2000:5). Bu kapsamda Taylor kuralı nominal çıpaya esnek şekilde bağlanan bir para poliikası kuralıdır. Taylor kuralında kısa vadeli faiz oranları, enflasyonun hedeflenen değerinden ve üreimin poansiyel düzeyinden sapmasına göre belirlenmekedir. Kurala göre enflasyonun hedeflenen değerini, üreimin poansiyel düzeyini aşması, alep baskısının bir gösergesidir. Talep baskısının önlenmesi doğrulusunda ise nominal faiz oranları bir poliika aracı olarak kullanılmalıdır. Taylor (1993), nominal faiz oranını ( i ) enflasyon oranının ( π ) hedeflenen ( π ) değerden sapması ve üreim açığının ( x - x ) bir fonksiyonu olarak anımlamışır. Bu çerçevede faiz reaksiyon fonksiyonu aşağıdaki gibi göserilebilir; i = α + π + β( π π ) + γ(x x ) (1)

11 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 31 reaksiyon fonksiyonunda, r = uzun dönem denge reel faiz oranını gösermek üzere, α = r + π uzun dönem denge nominal faiz oranını; π = dönemi enflasyon oranını; π = dönemi enflasyon hedefini; β = enflasyon hedeflenen değerinden, γ = üreim poansiyel düzeyinden sapığında, faiz oranının ne kadar değişmesi gerekiğini göseren, epki kasayılarını emsil emekedir. Denklem (1) reel faiz hedefi ( r ) olarak yeniden düzenlendiğinde: r = r + β( π π ) + γx (2) Burada enflasyonun hedefinden sapması ( π ˆ = π π ) ve üreimin hedeflenen değerinden sapması ( xˆ = x x ) olarak yeniden anımlandığında, enflasyonun hedefinden sapmasının gecikmeli değeri (-1) ve üreimin hedeflenen değerinden sapmasının gecikmeli (-1) değeri için model denklem (3) eki göserilir. r = r + βπˆ + γxˆ (3) 1 1 Uygulamada merkez bankalarının ekonominin isikrarı bakımından faiz oranlarında ani ve hızlı değişimlere izin vermedikleri, faiz oranlarını ( r ) hedeflenen düzeye ( r ) aşamalı bir şekilde yaklaşırdıkları doğrulusunda görüşler ağırlıkadır (Amao/Laubach 1999; Woodford/Roemberg, 1999; Sack 1998; Levin/Wieland/Williams, 1999). Bu süreç faiz düzleşirme parameresinin (3) no lu denkleme eklenmesini gerekirir. Faiz düzleşirme parameresi p [ 0.1] (4) no lu ayarlanma mekanizmasıyla modele dahil edilir (Clarida v.d., 2000). r 1 = p(l)r + (1 p) r (4) (4) no lu denklem (3) no lu denklemi içerecek şekilde yeniden düzenlediğinde modelde ahmin edilecek reaksiyon fonksiyonuna ulaşılır.

12 32 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 r { r + β( π π ) + γ(x x )} + pr 1 = (1 p) (5) Taylor kuralında para poliikası ikisadi birimlerin ükeim ve yaırım kararlarını ekileyen reel faiz oranı vasıasıyla işler. Buna göre enflasyon oranı hedeflenen değerini aşığında veya üreim poansiyel düzeyin üzerine çıkığında, merkez bankası nominal faiz oranlarını reel faiz oranlarında yeerli arış sağlayacak büyüklüke yükselerek alep baskısını azalır. Enflasyon epki kasayısının β >1, üreim epki kasayısının γ >0 olması bu poliikanın uygulandığının gösergesidir. Aksi durum β 1 ve γ 0 Taylor prensibini sağlamayan bir para poliikasının uygulandığının gösergesidir. β 1 ve γ 0 alep baskısını gidermeye yönelik olmayan ekonomiyi isikrarsızlaşıran bir faiz belirleme süreci olarak değerlendirilmekedir 11. Bazı çalışmalarda β parameresinin bir den büyük değer almasının ekonomide belirsizliği arıracağı vurgulanmakadır. Bunun nedeni, enflasyonun hedeflenen değerinden sapığı şarlarda, para poliikası kuralının bir gereği olarak faiz oranlarındaki yükselmenin çıkıda neden olacağı azalmadır. Chrisiano/Gus a göre (1999:302), arz şoku sonrasında, enflasyon oranında meydana gelen arış, faiz oranlarının yükselilmesini gerekirmekedir. Ancak bu poliika, üreim düzeyinin düşük olduğu şarlarda önemli büyüklüke sosyal maliyelere neden olmakadır. Faiz oranlarının para poliikası aracı olarak kullanıldığı para poliikası kuralına yönelik lieraür, kapalı ekonomi kapsamında gelişmişir (Taylor, 1993; Ball, 1997; Svensson, 1997). Modeller daha sonra döviz kurunu da içerecek şekilde genişleilmişir 12. Gelişmiş ülkeleri kapsayan bazı çalışmalarda merkez bankalarının faiz belirleme süreçlerine kur değişimlerinin ekisi olmadığı yönünde sonuçlara ulaşılmışır (Clarida vd., 1998). Ancak gelişmeke olan ülkelere yönelik lieraürde merkez bankalarının faiz belirleme süreçlerinde kur değişimlerinin önemli bir ağırlığa sahip olduğu görüşü savunulmakadır. Bu çalışmalardan bazılarında merkez bankalarının kur değişimlerine göserdikleri reaksiyon, dalgalanma korkusu ile ilişkilendirilirken (Calvo/Reinhar, 2000; Ball/Reyes, 2004), bazılarında ise kur değişimleri gelecekeki enflasyonun bir gösergesi 11 Bkz. Clarida vd., (2000). 12 Taylor (1999a, 2000), Ball (1999, 2002), Svensson (1999, 2000, 2002). Mccallum/ Nelson (1999), Baini vd. (2001), Leiemo/Sodersrom (2001).

13 Nejla Adanur Aklan Mehme Nargeleçekenler Taylor Kuralı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 33 olarak reaksiyon fonksiyonunda yer almakadır (Mohany/Klau, 2004; Calderon/Hebbel, 2003). Esnek kur rejimlerinde merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarında kur parameresi sıfır değerini almakadır. Bunun anlamı, merkez bankalarının nominal faiz oranlarını sadece çıkı ve enflasyonun hedeflenen değerlerinden sapmalara göre belirlemesidir. Yöneimli dalgalanan kur sisemlerinde ise merkez bankalarının reaksiyon fonksiyonlarında döviz kuruna belirli bir ağırlık vermelerine bağlı olarak, döviz kuru sıfırdan farklı değerler almakadır (Yılmazkuday, 2006:18). Açık ekonomilerde döviz kuru para poliikası ransfer mekanizmasının önemli bir bileşenini oluşurmakadır. Kur değişimleri, para poliikasının hedeflenen değeri olarak seçilen enflasyonu ve üreim düzeyini ekilediğinden, merkez bankasının faiz belirleme sürecine dahil edilmesi gereken bir değişkendir. Modelde ahmin edilecek reaksiyon fonksiyonu Taylor (1999a, 2000) kuralının açık ekonomi versiyonudur; i = α + π + β( π π ) + γ(x x ) + h e + h e (6) (6) no lu denklem düzenlendiğinde; r = reel faiz hedefini gösermek üzere yeniden r = r + β( π π ) + γ(x x ) + h e + h e + ε (7) olacakır ve faiz düzleşirme parameresi dahil edildiğinde model r { r + β( π π ) + γ(x x ) + h0e + h1e 1} + pr 1 = (1 p) (8) denklem (8) deki gibi sunulabilir. Burada ulusal paranın değer kazandığı şarlarda merkez bankasının genişlemeci para poliikaları uygulamalarından harekele h <0 olması beklenmekedir. Uygulanan bu poliika, merkez 0 bankasının fiya isikrarı amacı ile uyumludur. Buna göre, ulusal paranın değer kazandığı durumda, enflasyonis baskılar azalacağından faiz oranları düşürülmeke, ulusal para değer kaybeiğinde ise enflasyonis baskıların armasına bağlı olarak, yükselilmekedir. h 1 parameresi ise kısa dönemde

14 34 Ankara Üniversiesi SBF Dergisi 63-2 ulusal paranın değer kazanması nedeniyle izlenen genişlemeci para poliikaların bir sonucu olarak düşürülen faiz oranlarının, bir sonraki dönemde kısmi olarak dengelenmesine yönelik, faiz arışlarını içermekedir 13. Bu paramere bir anlamda kısa dönemli faiz değişimlerine göserilen uzun dönemli reaksiyonu yansıığından h >0 olması beklenmekedir VERİ VE YÖNTEM Merkez Bankasının geriye dönük (backward-looking) reaksiyon fonksiyonu 2002: :12 dönemi için ahmin edilmişir. Bu amaçla ekonomerik regresyon modelinde enflasyonun ve üreimin hedeflenen değerlerinden sapmalarının gecikmeli (-1) değerleri ile döviz kurunun cari ve gecikmeli (-1) değerleri kullanılmışır. Modelde kısa vadeli para piyasası faiz oranlarını emsil emek üzere IFS den (Inernaional Financial Saisics) emin edilen inerbank faiz oranları bağımlı değişken olarak alınmışır. Analizde enflasyon oranını anımlamak üzere TÜFE verileri ve enflasyon hedefi için Merkez Bankası nın Web siesinde yayınladığı yıllık verilerden yararlanılmışır. Söz konusu verilerin (2002: %35, 2003: %20, 2004: %12, 2005: 8 ve 2006: 5) aylık veriler haline dönüşürülmesinde Yazgan/Yılmazkuday (2007) yönemi benimsenmişir. Modelde endüsriyel üreim açığı, mevsimselliken arındırılmış endüsriyel üreim serisine Hodrick-Presco (HP) filresi uygulanarak elde edilen poansiyel üreim serisinin çıkarılmasıyla belirlenmişir 14. Kur değişkeni, mevsimselliken arındırılmış reel efekif döviz kuruna HP uygulanarak kullanılmışır. Enflasyon, Endüsriyel üreim ve döviz kuru serileri TCMB nin web siesiden (EVDS) alınmışır. Tahmin sonuçlarına geçmeden önce iki hususu belirmek gerekmekedir. Bunlardan ilki model ahmin edilirken Genelleşirilmiş Momenler Meodu (GMM) kullanılmışır. GMM yöneminde ensrüman seçiminde Brouwer/ Gilber (2005) emel alınmışır 15. Bu çerçevede ensrümanlar; faiz, enflasyon ve 13 Bkz;. Taylor (2000:5). 14 Endüsriyel üreim serisinin iç alep baskısını am olarak yansımadığına dair görüşler mevcuur. Ancak iç alep serilerinin hem aylık olmaması hem de gecikmeli yayınlanması nedeniyle Türkiye için yapılan diğer çalışmalarda (Aka, 2001; Yazgan/Yılmazkuday, 2007) olduğu gibi mevsimsel ekiden arındırılmış endüsriyel üreim serileri kullanılmışır. 15 Brouwer/Gılber (2005) ensrümanların seçiminde araç değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonun 0.30 un üzerinde olmasına dikka emişlerdir.

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz. İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi

Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Özel Sayı 11 ss. 95-11 Taylor Kuralı: Türkiye için Bir Vektör Otoregresif Model Analizi Taylor Rule: A Vector Autoregressive Model Analysis For Turkey

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı