a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler."

Transkript

1 18. TAHVİL VE BONO PİYASASI İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası, sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmak amacıyla, 17 Haziran 1991 tarihinde faaliyete başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun repo ters repo işlemlerine ilişkin düzenlemelerinin ardından 17 Şubat 1993 tarihinde Repo-Ters Repo Pazarı faaliyete geçmiştir. Daha sonra sırasıyla, 17 Mayıs 2010 tarihinde Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı, 17 Aralık 2010 tarihinde Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve son olarak 7 Ocak 2011 tarihinde Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı faaliyete geçmiştir Genel Esaslar Tahvil ve Bono Piyasasında İşlem Yapabilecek Kuruluşlar Tahvil ve Bono Piyasası 'nda ; a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası b) Borsa üyeleri ve Sermaye Piyasası Kurulundan yetki belgesi almak koşuluyla Bankalar işlem yapabilirler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üyesi olmamakla birlikte, Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapma izni verilen bankalar ile bunların temsilcileri, üyeler ve üye temsilcilerinin tabi olduğu tüm düzenlemelere aynı şekilde tabidirler. Piyasa'da işlem yapacak bütün Piyasa üyelerinin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nca hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi"ni imzalamaları, belirlenecek bir Takas Bankası, Şirketi ya da Kuruluşunda "Menkul Kıymetler Serbest Deposu" ve "Serbest Tevdiat Hesabı" açtırmış bulunmaları, türü ile tutarı Borsa tarafından belirlenmiş işlem limiti karşılığını mevcut bulundurmaları ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Borsa tarafından belirlenen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri gereklidir. Repo-ters repo işlemleri yapmak isteyen Piyasa üyeleri, ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yetki belgesi almak ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nca hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan "Repo-Ters Repo Taahhütnamesi" imzalamak zorundadır. Hazine Müsteşarlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde piyasa yapıcı olarak işlem yapmaya yetkili kılınan aracı kuruluşların bu hususu tevsik etmeleri zorunludur Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limitlerine ve İşlem Limiti Karşılıklarına İlişkin Genel Esaslar 18.2 Genel Esaslar Tahvil ve Bono Piyasası nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların her biri için Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü nün önerisi ve Borsa Başkanlığı nın onayı ile Borsa tarafından "işlem yapabilme üst limiti" tespit edilir. Bu limitin tespit edilmesinde; özkaynak tutarı, geçmiş dönemlerdeki işlem hacimleri, geçmiş dönem limit kullanım yüzdesi ve temerrüt sayısı gibi kriterler esas alınır. Her bir aracı kuruluş için tespit edilen işlem yapabilme üst limiti; söz konusu kuruluşun özkaynağının on beş katına; kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile acentelik ilişkisi içinde olduğu ancak Borsa üyesi olmayan diğer kurumların, başvuru tarihinde belgelenen toplam sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğünün eklenmesi ile ulaşılacak tutarı aşamaz. Özkaynağın tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır. İşlem yapabilme üst limitinin belirlenmesi ile birlikte bu limitin 1/6 sı 1. tranş, 1/6 sı 2. tranş ve kalan 4/6 sı 3. tranş olarak tespit edilir ve aşamalı olarak üyenin kullanımına açılır. Üyenin talebi, Tahvil ve Bono Piyasası nın önerisi ve Borsa Başkanlığı nın onayı ile üyelere işlem yapabilme üst limiti dahilinde tranşlar dikkate alınarak işlem yapabilme limiti tahsis edilir. 396

2 Piyasa'da üyeler, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limiti dahilinde, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının kırk misli işlem yapabilirler. Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti piyasada güvenin korunması için, gerekli hallerde genel olarak, üye bazında veya menkul kıymet bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. Borsa Başkanlığı tarafından gerekli görülen dönemlerde, üyenin talebinden bağımsız olarak işlem yapabilme limitleri gözden geçirilebilir ve/veya yukarıda belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden belirlenebilir. İşlem yapabilme limitini aşmak isteyen üyeler, aşacakları bölüm için işlem limiti karşılıklarına ilişkin genel esaslar gözönünde bulundurularak %100 oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırmak suretiyle işlem yapabilme limitini en fazla üç misline kadar artırabilirler. Bu şekilde artırılan işlem yapabilme limiti, işlem yapabilme üst limitini aşamaz. Bankalar ve aracı kurumlar, işlem limiti karşılığını Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenen kuruma yatırırlar. İşlem limiti karşılığına ilişkin esaslar Borsa Yönetim Kurulu'nca belirlenir. İşlem limiti karşılıkları teminat niteliğinde olup, üyenin müşterilerine, diğer Borsa üyelerine ve/veya Borsa ya karşı taahhütlerini, Borsa nın tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm istihsaline ve üyenin rızasını almaya lüzum olmadan, taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla Borsa tarafından re sen kullanılabilir. Ayrıca söz konusu karşılıklar haczedilemez, rehnedilemez. Yatırılan işlem limiti karşılıkları Borsa tarafından belirlenen esaslar dahilinde (EK-6 ) üyelerce çekilebilir/değiştirilebilir. Borsa gerektiğinde, üyeden çekilen karşılığın yerine aynı veya daha fazla tutarda karşılık yatırmasını talep edebilir İşlem Limiti Karşılıkları, Çeşitleri ve Bunların Aynı Bazda Değerlendirilme Esasları 1. Piyasada işlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek enstrümanlar ve bunların fazla oranları Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda gösterilmektedir. Buna göre piyasada üç grup işlem limiti karşılığı kabul edilmektedir. Bunlar, nakit, menkul kıymet ve teminat mektubu grubu işlem limiti karşılıklarıdır. Nakit grubu işlem limiti karşılıkları; vadesiz Türk Lirası, vadeli Türk Lirası, vadesiz döviz (ABD Doları, EUR), vadeli döviz (ABD Doları, EUR), vadesiz altın ve altın deposu hesaplarıdır. Menkul kıymet grubu işlem limiti karşılıkları; Devlet İç Borçlanma Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri ile Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarıdır. Teminat mektubu grubunda yer alan işlem limiti karşılıkları ise, bankalar tarafından düzenlenmiş Türk Lirası cinsinden vadesiz ve vadeli teminat mektupları ile döviz cinsinden (ABD Doları, Euro) vadesiz ve vadeli teminat mektuplarıdır. 2. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar, Borsa tarafından tespit edilen işlem yapabilme limiti ile sınırlı olmak üzere, kullanmak istedikleri limite tekabül eden işlem limiti karşılığını, yukarıda ve Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda ayrıntıları verilen işlem limiti karşılığı çeşitlerinden bir veya birkaçından oluşacak şekilde kendi seçimleri doğrultusunda verebilirler. 3. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılacak tutarların aynı bazda değerlendirilebilmesi için karşılık türü ve limitin ait olduğu tranşa göre tabloda belirtilen fazla tutarlar kadar ilave işlem limiti karşılığı yatırılması gerekmektedir. Vadesine söz konusu tabloda belirtilen süre veya daha az takvim günü kalan bir işlem limiti karşılığı geçerliliğini yitirir. Bu nedenle üyeler, işlem limiti karşılıklarının itfa tarihlerini takip etmekle yükümlüdürler. Yatırılan her türlü işlem limiti karşılığı üye tarafından geri istenildiğinde aynı cinsten iade edilir. 4. Piyasa ya işlem limiti karşılığı olarak yatırılan vadesiz Türk Lirası ve vadeli Türk Lirası Borsa tarafından belirlenen kuruma veya bu kurumun belirleyeceği banka hesabına yatırılır. Vadeli olarak yatırılan Türk Lirası hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır. 397

3 Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır. 5. Döviz cinsinden işlem limiti karşılığı olarak Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR) verilebilir. Borsa tarafından belirlenecek diğer döviz cinsleri üzerinden de işlem limiti karşılığı alınabilir. Vadeli olarak yatırılan döviz hesaplarına, hesabın bulunduğu bankanın söz konusu vade için uyguladığı faiz oranı %5 eksiği ile uygulanır. Döviz cinsi işlem limiti karşılıklarının Türk Lirası değerleri, T.C. Merkez Bankası nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp, Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. Vadeli hesabın üye tarafından vadesinden önce iade istenmesi durumunda, ilgili vade için herhangi bir faiz yansıtma söz konusu olamayacağı için üyeye sadece anapara tutarı kadar iade yapılır. 6. Banka ve aracı kurumların işlem limiti karşılığı olarak verdikleri altınların günlük değerleri İstanbul Altın Borsasında oluşan bir önceki işlem günündeki ağırlıklı ortalama Türk Lirası fiyatları üzerinden hesaplanır. Bulunan değer Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek altınların "Good Delivery Bar", diğer bir deyişle 995/1.000 veya 999,9/1.000 saflıkta, İstanbul Altın Borsasınca kabul edilen rafineriler tarafından üretilip damgalanan ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca uygunluk belgesi verilen bir kilogramlık barlar veya onsluk (10,88-13,37 kilo) külçeler halinde olması gerekmektedir. Altın barların tevdi edileceği yerler ve altın deposu yapılması halinde uygulanacak esaslar işlem bazında değerlendirilir. 7. İşlem limiti karşılığı olarak yatırılan devlet iç borçlanma senetlerinin ne kadarlık bir işlem yapabilme limitine tekabül ettiği, Piyasa'da bir önceki işlem gününde gerçekleşen iskontolu DİBS fiyatları baz alınarak yapılan regresyon sonuçları üzerinden bulunan ve ilan edilen fiyatlar Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek hesaplanır. 8. İşlem limiti karşılığı olarak verilen Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının değerleri Borsa tarafından belirlenir. Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçlarının sağlayacağı işlem yapabilme limiti, gösterge devlet iç borçlanma senedinin yıllık bileşik getirisine Borsa tarafından ilan edilen spreadlerin eklenmesi suretiyle bulunan oranlar üzerinden hesaplanan ve üzerine marj eklenmiş fiyatlar Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. Bir üyenin işlem limiti karşılığı olarak verebileceği özel sektör borçlanma araçlarının toplam tutarı söz konusu üyenin toplam işlem limiti karşılıkları değerinin %10 undan fazla olamaz. Üye kendisinin ya da doğrudan veya dolaylı olarak %40 dan fazla ortaklık ilişkisi içinde olduğu şirket tarafından ihraç edilmiş özel sektör borçlanma araçlarını işlem limiti karşılığı olarak veremez. Aynı şirketin ihraç etmiş olduğu borçlanma araçlarının üyenin toplam işlem limiti karşılığı içindeki oranı %5 i aşamaz. İşlem limiti karşılığı olarak verilebilecek aynı ihraççıya ait toplam borçlanma aracı tutarı, söz konusu ihraççının bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son mali tablolarında yer 398

4 alan özkaynak tutarını aşamaz. Söz konusu mali tablolar Borsa nın talebi halinde işlem limiti karşılığı yatıran üye tarafından temin edilerek Borsa ya verilir. İşlem limiti karşılığı olarak özel sektör borçlanma aracı verecek olan ve bu Genelge nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnameleri nden birini Borsa ya vermiş olan üyelerden Ek Taahhütname alınır. 9. İşlem limiti karşılığı olarak verilen Gelir Ortaklığı Senetlerinin değerleri Borsa tarafından belirlenir ve her gün için ilan edilen cari değerleri Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. 10. Türk Lirası cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları Türkiye'de kurulu bankalar ve yabancı bankaların Türkiye deki şubeleri tarafından düzenlenir. Türk Lirası cinsinden teminat mektuplarının değerleri, Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlığı altındaki tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı olarak Türk Lirası cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar Borsa nın belirlediği teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ile teminat mektubunu düzenleyecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde; - Teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni - Teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin noter onaylı imza örnekleri - Teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler bulunur. 11. Döviz cinsinden, vadesiz veya vadeli olarak verilecek teminat mektupları Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri, Türkiye de kurulu yabancı bankalar Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, tarafından düzenlenir. Döviz cinsinden teminat mektuplarının Türk Lirası değerleri, T.C. Merkez Bankası nın ilgili gün için ilan ettiği döviz alış kuru üzerinden hesaplanıp Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Mininum Gün Sayısı başlıklı tabloda belirtilen fazla oranları ile iskonto edilerek limit hesaplamasında kullanılır. İşlem limiti karşılığı döviz cinsinden teminat mektubu vermek isteyen aracı kuruluşlar Borsa nın belirlediği teminat mektubu örneğini esas almak zorundadır. Teminat mektubu tutarı ve teminat mektubu verecek banka konusunda Borsa ile temasa geçilir. İşlem limiti karşılığı olarak verilecek teminat mektubu ekinde; teminat mektubu düzenleyebilmek için gerekli imza yetki dereceleri ile mektubu veren bankanın genel müdürlük/şubelerinin hangi imza yetki dereceleri ile temsil edildiğini açıklayan imza sirküleri metni teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin imza yetki dereceleri ile noter onaylı imza örnekleri teminat mektubuna imza atan yetkili kişilerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanmış imza yetkisi derecesini gösteren metinler yer alır. 12. Aynı gruba, holdinge, şirkete bağlı aracı kuruluşlar ile bu grup/holding/şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak %40'dan fazla ortaklık ilişkisi olan aracı kuruluşlar birbirlerine Türk Lirası veya döviz cinsinden vadeli ve vadesiz teminat mektubu veremezler. 399

5 Bir üyenin; Türk Lirası veya döviz cinsinden, vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankadan alabileceği teminat mektubu tutarı söz konusu üyenin işlem yapabilme limiti karşılıklarının %50 sini aşamaz. Bir bankanın Tahvil ve Bono Piyasası nda işlem yapan tüm kuruluşlar için verebileceği teminat mektubu toplam Türk Lirası karşılığı tutarı, söz konusu bankanın özkaynaklarının iki katını aşamaz. Özkaynakların tespitinde, bağımsız denetimden geçmiş bilanço rakamları esas alınır Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılık Türleri ve Tranşlara Göre Fazla Oranlar ile Vadeye Kalan Minimum Gün Sayısı İşlem Limiti Karşılık Türü Vadeye Kalan Fazla Oran (%) Minimum Gün 1. Tranş 2. Tranş 3. Tranş Sayısı A. Nakit Türü İşlem Limiti Karşılığı 1.Vadesiz Türk Lirası Vadeli Türk Lirası Vadesiz Döviz (EUR, USD) Vadeli Döviz (EUR, USD) Vadesiz Altın Altın Deposu B. Menkul Kıymet Türü İşlem Limiti Karşılığı 1.Devlet İç Borçlanma Senedi Gelir Ortaklığı Senedi Borsa Kotunda Olan Özel Sektör Borçlanma Araçları C. Teminat Mektubu Türü İşlem Limiti Karşılığı 1.Vadesiz TL Teminat Mektubu Vadeli TL Teminat Mektubu Vadesiz Döviz Teminat Mektubu Vadeli Döviz Teminat Mektubu Genel İşleyiş Esasları İşlem Görebilecek Menkul Kıymetler Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; devlet iç borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ile T. C. Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri ihraç edildikleri günden itibaren; özel sektör, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, mahalli idarelerce Türk Lirası ve döviz ödemeli ihraç edilen borçlanma senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görmesine karar verilen diğer menkul kıymetler Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmalarını izleyen ikinci işgünü işlem görmeye başlar. Borsada ve Borsa dışında halka arz edilmeksizin ihraç edilen borçlanma araçları Tahvil ve Bono Piyasası'nda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alım satıma konu olabilirler. 400

6 İşlem Saatleri Piyasa'da işlemler her gün saat 09:30 ile 17:00 arasında yapılır. Aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 09:30-12:00 ile 13:00-14:00 arasında, ileri valörlü veya ileri başlangıç valörlü işlemler ise saat :00 ile 13:00-17:00 arasında yapılır. Ancak, yatırım fonlarına ait aynı gün valörlü veya aynı gün başlangıç valörlü işlemler saat 17:00'ye kadar yapılır Emirlerin Borsaya İletilmesi Piyasa'da işlem yapan aracı kuruluşların temsilcileri, emirlerini, üye merkez ofisi ve alternatif erişim noktasındaki OTASS terminalleri / TBPAPI kanalıyla iletirler. Aracı kuruluşların alım-satım sistemine erişiminde kesinti olması durumunda numaralı telefondan Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü aranarak emirler iletilebilir. Müşteri hesabına emir girişi yapılması durumunda Emir Giriş penceresinde P/M Hesabı alanında aracı kuruluş müşterileri için tanımlanan genel müşteri kodunun seçilmesi ve Referans alanına müşteriyi tanımlayıcı bilgilerin girilmesi zorunludur. Telefonla işlem yapan aracı kuruluşun yetkili temsilcisi, kendisine verilen kullanıcı kodu ve temsilci şifresini piyasa eksperlerine söyledikten sonra emrini iletebilir. Telefonla yapılan işlemlerde, emir piyasa eksperleri tarafından sisteme girilir ve sistem tarafından üretilen emir numarası yetkili temsilciye bildirilir. Temsilci verdiği emirle ilgili yapmak istediği değişikliklerde kendisine verilen emir numarasını eksperlere söylemek zorundadır Emirlerin İşleme Sokulması Sisteme iletilen emirler piyasa izleme ekranlarından takip edilir. Ayrıca ilgili Pazarlarda yer alan emirler içerisinden; Kesin Alım-Satım Pazarı nda; alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı, Repo-Ters Repo Pazarı nda; repo emirlerinde en yüksek oranlı, ters repo emirlerinde en düşük oranlı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nda; repo emirlerinde en yüksek oran ve en düşük menkul kıymet fiyatlı, ters repo emirlerinde en düşük oran ve en yüksek menkul kıymet fiyatlı emirler en iyi alım ve satım emirleri olarak Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi ve bilgi dağıtım firmalarının veri dağıtım kanalları aracılığıyla anında piyasa katılımcılarına iletilir. İlgili pazara iletilen emirler içerisinde en iyi talep veya tekliften işlem olması durumunda sırada bekleyen en iyi talep veya teklifler otomatik olarak ekrana gelir. Diğer fiyat/oran seviyesindeki emirler zaman önceliğine göre sistemde yer alır ve derinlik ekranlarından izlenebilir. Pazarlara iletilen aynı fiyatlı/oranlı emirler ekranlarda birikimli olarak görünür Emirlerin Geçerliliği Aynı gün valörlü ve aynı gün başlangıç valörlü emirler saat 14:00'e, ileri valörlü ve ileri başlangıç valörlü emirler verildikleri gün saat 17:00'ye kadar geçerlidir. Aracı kuruluşlar Piyasa'ya verdikleri emirlerden karşılanmamış olanları istedikleri an iptal edebilirler veya değiştirebilirler Emirlerin Gerçekleştirilmesi Emirler, her pazar için bu Genelge ile belirlenmiş olan emir eşleşme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. 401

7 İşlemlerin Bildirimi Piyasa da işlem yapan banka ve aracı kurumlar işlem sırasında birbirlerini bilmezler. İşlemin teyidi ve karşı taraf bilgisi işlem gerçekleştikten sonra taraflara iletilir. Telefonla aktif olarak gerçekleştirilen işlemlerde işlemin teyidi ve karşı tarafı üyeye telefonda anında bildirilir. Repo-ters repo işlemlerine ait bütün kayıtlar Borsa bünyesinde tutulur. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V No:7 Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca taraflara teyit formu gönderilmez. Üye merkez ofisi veya alternatif erişim merkezinden yapılan işlemlere ilişkin bilgiler ve dökümler üye tarafından piyasa saatleri içinde istenildiği zaman sistemden alınabilir. İşlem defterleri günlük olarak elektronik rapor dağıtım (ERD) sistemi tarafından üyelere gönderilir Teşekkül Eden Fiyatların İlanı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği nin 20 nci maddesine istinaden, Piyasa da yapılan işlemler sonucunda kayda alınan fiyatlar ve oranlar aynı gün Borsa bülteninde ilan edilir. Bültenlerde; Kesin Alım-Satım Pazarı nda menkul kıymet, Repo-Ters Repo Pazarı nda repo vadesi ve grup kodu, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı nda repo vadesi ve menkul kıymet bazında kayda alınan en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyat/oran, işlemiş faiz, takas fiyatı, basit ve bileşik faizle getiri, işlem hacimleri ve sözleşme sayıları yer alır Yetki Seviyeleri Tahvil ve Bono Piyasası nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri yetki seviyelerine bağlı olarak yönetici temsilci ve temsilci olmak üzere ikiye ayrılır. Yönetici temsilci, o firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme, diğer temsilciler tarafından girilen emirleri onaylama ve izleme, tüm emirleri düzeltme ve iptal etme, pozisyon takip etme ve temsilcilerin yetki seviyelerini belirleme yetkisine sahiptir. Temsilci ise o firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, kendisi tarafından girilmiş olan emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir. Aracı kuruluş tarafından yetki ayrıştırması talep edilmedikçe tüm kullanıcılar yönetici temsilci olarak belirlenir. Aracı kuruluş tarafından belirlenen yönetici temsilci ve temsilciler Borsa tarafından sisteme tanımlanır Tek Üyenin Taraf Olduğu İşlemler Tahvil ve Bono Piyasası nda aracı kuruluş tarafından kendi portföyüne, yatırım fonu/yatırım ortaklığı hesabına veya müşterileri hesabına iletilen emirlerin yine aynı kuruluş tarafından karşılanması ile ilgili bekleme süresi 10 saniyedir. Emri ileten aracı kuruluş, iletilen emir başka bir aracı kuruluş tarafından karşılanmadığı takdirde söz konusu emire karşıt emir girerek işlemi gerçekleştirebilir. Ancak, emrin Otomatik Tahvil Alım-Satım Sistemi ne girilmesinden 10 saniye sonra, yetkili kuruluş karşıt emrini Borsa'ya iletebilir İşlemlerin İptali veya Düzeltilmesi Üye Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali Üye hatası sonucunda gerçekleşen işlemler prensip olarak iptal edilmez. Ancak alıcı ve satıcı üyeler tarafından yazılı olarak talep edilen ve Borsa tarafından kabul edilebilir bir gerekçeye dayanan iptal talepleri değerlendirilerek işlem iptali yapılabilir. Bu değerlendirmede kabul edilebilecek gerekçeler aşağıda sıralanmıştır. 402

8 a) Sehven alış /repo emri yerine satış/ters repo emri veya satış/ters repo emri yerine alış/repo emri girmek, b) Emir girerken fiyat/getiri, repo oranı, menkul kıymet tanımı, grup kodu veya miktar girişlerinde maddi hata yapmak, c) Portföyünde veya müşterisinde olmayan nakdi/menkul kıymeti sehven satmak, Yukarıdaki gerekçelerden en az biri nedeniyle iptal talebinde bulunan ve işlem veya işlemlerin karşı taraflarının yazılı onaylarını alan üyenin işlem/leri, kendi talebi ve karşı üyelerin onaylarının Borsaya yazılı olarak iletilmesini takiben hazırlanacak olan İşlem İptal Formu kullanılarak Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliği nin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca Tahvil ve Bono Piyasası Müdürü tarafından iptal edilebilir. "İşlem İptal Formu" taraflarca faks yoluyla gönderilir Eksper Hatası Sonucu Gerçekleşen İşlemlerin İptali Hatalı işlemlere itiraz süresi, işlem teyidinin üyeye iletilmesinden itibaren 15 dakikadır. Üyeler itirazlarını Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü ne yukarıda belirtilen süre içerisinde telefonla iletmelerini takiben en geç 15 dakika içinde yazılı olarak da fakslarlar. Yapılan itirazlar Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü tarafından aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurularak değerlendirilir. 1. Üyelerin iletişim araçlarında meydana gelen teknik arızalar veya bildirimi yapılmayan değişiklikler (telefon, faks numarası... v.b.) itirazlarda dikkate alınmaz. 2. Üye temsilcileri tarafından Tahvil ve Bono Piyasası na telefonla iletilen emirler piyasa eksperi tarafından tekrar edilip üye temsilcisinin onayı alındıktan sonra sisteme girilir. Eksper tarafından yapılan tekrarda herhangi bir hata yapılmış ise üye temsilcilerinin anında düzeltmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış yapılmış tekrarın üye temsilcisi tarafından onaylanması söz konusu olacağından işleme itiraz kabul edilmeyerek işlem geçerli sayılır. Yukarıda belirtilen eksper tekrarı işlemlerin yoğunluğu nedeniyle yapılamadığı takdirde, üye temsilcisinin ilettiği emir geçerli olup itirazın değerlendirilmesinde esas olarak alınır. 3. İşlemin sadece eksper hatası sonucu gerçekleşmiş olması esastır. Bunun tespitinde telefon kayıtları ile Borsa bilgisayar sistemindeki bilgiler esas alınır. 4. İtirazın geçerli bulunması halinde işlem iptal edilerek, bu durum taraflara iletilir. Üyenin/üyelerin iptal edilen işleme ilişkin telafi edici işlem talepleri olması halinde, telafi edici işlem Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü tarafından, hakkaniyet ve piyasa kuralları çerçevesinde ilgili kuruluşlar ile koordineli olarak sonuçlandırılır. 5. Telafi edici işlemlerin öncelikle Tahvil ve Bono Piyasası nda söz konusu üye/ler adına aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatleri içerisinde yaptırılmasına çalışılır. Emirler eksper tarafından sisteme girilir ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilir. Aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleştirilme saatinden sonra yapılacak telafi edici işlemlerde, 14:00 sonrası aynı gün valörlü yatırım fonu işlemlerindeki esaslar uygulanır. 6. Üyenin/üyelerin alınan karara itiraz hakkı saklı olup, itirazlar işlem iptalini takiben en geç 1 iş günü içinde Borsa Başkanlığı na yazılı olarak yapılır. 7. Eksper hatası nedeniyle farklı üye adına gerçekleştirilmiş işlemler için telafi edici işlem yapılmaz, sadece üye kodu değişikliği yapılarak işlem sonuçlandırılır. 403

9 Mağduriyetin Oluşması Mağduriyet, eksper hatası sonucu yanlış olarak gerçekleşen işlemin iptal edilerek, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda telafi edici işlemin yapılması halinde, üyenin iptal edilen işlemindeki koşullar ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü nün gerçekleştirdiği işlem/işlemlerin koşulları arasında varsa, üye aleyhine oluşan farktır. Telafi edici işlem talebinde bulunmayan üye, herhangi bir mağduriyet ve hak iddiasında bulunamaz Tazmin Edilecek Tutar Verilmiş emirdeki koşullarla, daha sonra gerçekleşen telafi edici işlem/lerdeki koşullar arasında varsa üye aleyhine oluşmuş olan fark yani mağduriyet miktarı tazmine konu tutarın bazını oluşturur. Ancak, işlem başına her bir üyeye ödenecek tutar her durumda 100 TL yi geçemez. Mağduriyet tutarı 100 TL yi aştığı takdirde konu olay bazında Borsa Yönetim Kurulu nca değerlendirilir. Tazmine konu tutar ancak üyenin Borsa ya ibraname vermesinden sonra kendisine ödenir. Ödemeler üyelerin T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi nezdindeki hesaplarına yapılır Portföy/Müşteri Hesabına İlişkin Düzeltmeler Hatalı portföy/müşteri hesabına gerçekleşen işlemlere ilişkin düzeltme talebi Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü ne yazılı olarak iletilir. Müdürlüğün değerlendirmesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır. Yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri hesabına gerçekleşen işlemler portföy işlemi olarak düzeltilir. Portföy hesabına gerçekleşen işlemler yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri işlemi olarak düzeltilmez. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır Repo İşlemi Karşılığı Bildirilen Menkul Kıymetlerin Değiştirilmesi Repo-Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı nda gerçekleştirilen işlemler karşılığı olarak bildirilen menkul kıymetler 15:00 a kadar üyeler tarafından, 15:00 sonrasında üyenin yazılı talebi ve Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü nün değerlendirmesi sonrası Müdürlük tarafından değiştirilebilir. Ancak saat 15:00 dan sonra üye talebiyle yapılan menkul kıymet bildirim veya değişiklikleri temerrüt hükümlerine tabidir Pazarların İşleyişi İkinci El İşlemler Kesin Alım Satım Pazarı Amaç Kesin Alım-Satım Pazarı nın amacı sabit getirili menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, enformasyon akışını hızlandırmaktır Pazarın İşleyişi Kesin Alım-Satım Pazarı nda sabit getirili menkul kıymetlerin aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım işlemleri yapılır. Kabul edilebilir en az ve en fazla ileri valör tarihi menkul kıymet türü bazında Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilmez. İşlem gerçekleştiren taraflara, işlem gerçekleşmesini takiben, işlem bilgileri ile birlikte karşı üye bilgisi de 404

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi TAHVİL VE BONO PİYASALARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak

Detaylı

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir.

15.04.2008 tarih ve 283 no.lu Genelge, söz konusu değişiklikleri içeren ekteki Genelge nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilmiştir. Genelge No: 285 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 8 Ağustos 2008 Konu: Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları. Sayın Üyemiz, Tahvil ve Bono Piyasası nda halihazırda hatalı emir girişi sonucu

Detaylı

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI

19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI 19. İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI EUROTAHVİL PAZARLARI İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP); Türk sermaye piyasasının uluslararası piyasalarda rekabet gücünün artırılması çerçevesinde,

Detaylı

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü 1 A 7 ^ 8 Sayı : İMKB/23/GDD-010.06.02-- ^ Konu: YMKP Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi hakkında. 1 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İÖHİ^SD www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212)

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Prosedürün

Detaylı

Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları

Konu: Tahvil ve Bono Piyasası Başvuru, Teminat ve Rotasyon Esasları Genelge No: 3 Menkul Kıymet ve Para Piyasaları Müdürlüğü 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Rıhtım Caddesi, No: 245, Karaköy 80030 İstanbul Tel: (0 212) 252 48 00 (50 hat) Faks: (0 212) 252 49 15 Teleks:

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) İşleyiş Esasları Genelgesi Genelge No : 433 Çıkarıldığı Tarih : 19.07.2013 Yürürlük Tarihi : 05.08.2013 Yapılan Değişiklikler : 30.09.2013 tarihli ve 438 No lu Genelge

Detaylı

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKASBANK ÖDÜNÇ PAY PİYASASI UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/43 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak...

Detaylı

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP)

22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) 22. TAKASBANK PARA PİYASASI (TPP) Takasbank Para Piyasası (TPP) ; kısa dönemli nakit fazlası olup, bunu organize bir şekilde plase edemeyen Aracı Kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II

VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II VADELİ İŞLEM OPSİYON BORSASI A.Ş. GENELGELER-II Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Akdeniz Cad. Birsel İş Merkezi No:14 Daire: 601 Alsancak 35210 İZMİR Telefon: +90-232-481-1081 Fax: +90-232-445-6185

Detaylı

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul Yatırımcılar için Borsa İstanbul YATIRIMCILAR İÇİN BORSA İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 Borsa İstanbul Piyasalarında Yatırım 25 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 41 Yatırımcı Tazmin Merkezi 3 Pay Piyasası 27 Vadeli

Detaylı

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ

6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ 6. BÖLÜM BORSALAR YRD. DOÇ. DR. BEYHAN YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Borsalar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senedi

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İÇİNDEKİLER Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Kıymetli Madenler Piyasası

Detaylı

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir.

Yönetmeliğin Üyelerin Alım Satım Taahhütlerini Yerine Getirmeleri ve Temerrüt başlıklı 35 inci maddesine aşağıda yer verilmiştir. 16 HİSSE SENEDİ TAKAS İŞLEMLERİ 16.1 Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat Takas ve saklama işlemlerine ilişkin temel düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, henüz taslak olup Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmamıştır. Ortaklığımızın toplam 200.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Seri No.: B TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEfiMES Müflteri Ad Soyad : Müflteri No.: Müflteri Temsilcisinin Ad Soyad : Tarih:.../.../... Tarih :. /../.. Sıra No : B Hesap No : ETİ YATIRIM ANONİM

Detaylı

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı