SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu

2 (TR) Türkçe / Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri SINBO SBM 4705 EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER Somun büyüklü ü seçimi ( g) 12 Dijital programl (h zl programlama tuflu) 13 saate programlanabilir zamanlay c 60 dakika s cak tutma fonksiyonu Ayarlanabilir kabuk kontrolü: yumuflak, orta, koyu Makinada y kanabilir, yap flmaz kap So uk kalan d fl yüzey Kaymaz ayaklar Ölçme kab ve kafl AC230V, 50Hz, 600W D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision. ATTENTION: Charcoal and other similar flammable fuels should not be used! Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihaz, denetim sa lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır. D KKAT! Bu cihazda, odun kömürü ve benzeri tutuflabilir yakıtlar kullanılmamalıdır! - 1 -

3 Ekmek Yapma Makinası Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Cihaz n z kullan rken afla daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde bulundurman z gerekmektedir. Herhangi bir elektrikli alet gibi, bu makine de genel güvenlik kurallar n n uygulanmas n gerektirir. Kiflisel yaralanma tehlikesinin yan s ra, cihaza ve cihaz n özelliklerine zarar verme tehlikesi de söz konusu olabilir. Bu iki konu afla daki ifadelerle belirtilmektedir: UYARI: Kiflisel yaralanma tehlikesi ÖNEML : Cihaza zarar verme tehlikesi Ek olarak, afla daki güvenlik tavsiyeleri de göz önünde tutulmal d r. Cihaz n Konumu Cihaz n z, mutfak tezgâh n n kenarlar nda bulundurmay n. Cihaz n z düz ve sa lam yüzeyler üzerinde kullan n. D fl mekânlarda kullanmay n. Kablolar Kablo, prizden makineye kadar, ba lant noktalar n zorlamadan ulaflmal d r. Cihaz kablosunu, mutfak tezgâh n n kenar na, çocuklar n uzanabilece i flekilde sark k halde b rakmay n. Kabloyu, priz ile aç k bir yüzey aras nda gerili tutmay n (örne in, alçak bir yerdeki priz ile masa aras nda). Kabloyu, zarar görebilece i s cak yüzeyler üzerinde bulundurmay n. Sinbo SBM 4705 Güvenli iniz için; UYARI: S cak yüzeylere dokunmay n z! S cak ekmek tavas n kald rmak için f r n eldivenleri kullan n. Buhar tahliye deliklerini, ne olursa olsun kapatmay n. UYARI: Hareketli parçalara temas etmekten kaç n n z! Elektrik flokuna maruz kalmamak için, kordonu ve fifli su ya da di er s v maddeler içerisine bat rmay n. çerisinde s cak nesneler bulunan cihazlar n tafl nmas esnas nda azami derecede dikkatli olunmal d r. Ekmek yapma makinesini, içerisine baz aletleri yerlefltirip saklamak için kullanmay n; herhangi bir yang n veya elektrik flokuna maruz kalmamak için cihaz n içine mutfak eflyas koymay n. Cihaz slak ya da nemli elle kullanmay n. Çocuklar Çocuklara, makineyi kullanmalar konusunda kesinlikle izin vermeyiniz. Çocuklar, özellikle cihazlar çal fl rken ve piflirme ifllemleri gerçekleflirken denetim alt nda bulunmad klar nda, tehlikelere maruz kalabilmektedirler. Çocuklar, mutfaktaki tehlikelere karfl dikkatli olmalar için e itim ve tam olarak göremedikleri yerlere eriflmemeleri konusunda uyar n. D ER GÜVENL K HUSUSLARI E er, herhangi bir sebepten dolay, cihaz n kablosu zarar görmüflse, cihaz kullanmay n. Kablonun orijinal yedek parças ile de ifltirilmesi için en yak n teknik servisimize baflvurun. Cihaza zarar verebilece inden, makine üzerinde aksesuar türünden eklemeler yapmay n. Gazl /elektrikli bir oca n ya da f r n n üzerine/yak n na koymay n. Cihaz n zarar görmemesi için, piflirme tavas ya da baflka bir nesneyi cihaz n üzerine koymay n. Afl nd r c pedler ile temizlemeyin. Piflirme tavas n, yo urma b ça n, ölçüm kab n veya kafl n bulafl k makinesinde y kamay n. Cihaz ve kablolar n s, direkt günefl fl, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun. Makineyi çal flt rmadan önce, ekmek piflirme tavas n düzgün bir flekilde yerlefltirin. Cihaz çal flm yorken, içerisindeki parçalar yerlefltirirken, temizlerken ya da herhangi bir sorun ç kt nda, fifli prizden ç kart n. Ç kart rken kabloyu de il, fifli çekin

4 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 S NBO EKMEK YAPMA MAK NES N TANIYALIM S NBO ekmek yapma makineleri ile damak tad n za uygun, hijyenik ve sa l kl ekmekler yapabilirsiniz. Ekmek piflirme konusunda büyük bir çaba göstermeniz gerekmeyecektir; çünkü bilgisayar destekli cihaz n z, sizin yerinize pek çok ifli kendisi yapacakt r. Ekmek yap m ifllemi afla daki üç aflama kadar kolayd r: 1. Malzemeleri koyunuz. 2. Menüden program seçip bafllama butonuna bas n z. 3. Ekme in haz rlanmas n bekleyiniz. Not: Piflirme ifllemi esnas nda cihaz n çal flmas n durdurmay n. Kepekli ekme in yan s ra pek çok ekmek çeflidini yapabilen bu cihaz; sandviçleriniz ve pizzalar n z için hamur yapar, kek ve reçel haz rlaman za imkân verir. Her fley çok kolay ve ev yap m tad ndad r. lk Kullan mdan Önce Bilmeniz Gerekenler Kullanmaya bafllamadan önce, elinizdeki kullan m k lavuzunu okumak için birkaç dakikan z ay r n ve ileride referans olmas için uygun bir yerde saklay n. Güvenlik talimatlar na uymak için de gerekli dikkati gösteriniz. 1. Ekmek yapma makinesini dikkatli bir flekilde aç n ve bütün paketleme materyallerini ortadan kald r n. 2. Paketleme s ras nda biriken tozlar temizleyin. 3. Piflirici tavay, yo urma b ça n ve ekmek yapma makinesinin d fl yüzeyini temiz ve nemli bezle silin. Piflirici tava yap flmay önleyici bir yüzey ile kapl d r. Ekmek yapma cihaz n n hiçbir taraf nda afl nd r c pedler ve yap flkanl herhangi bir madde kullanmay n. 4. lk kullan mda s v ya, tereya ya da margarin kullanarak ekmek tavas n ya lay n. 5. Bir kez daha temizleyin. 6. Yo urma b ça n, piflirme tavas ndaki aks üzerine yerlefltirin. Not: Cihaz n üretilmesi esnas nda baz bileflenleri, koruma amac yla ya lanmaktad r. Bu yüzden, cihaz ilk kez çal flt r ld nda bulundu u ortama, bir tak m yabanc buharlar ç kabilir; bu durum gayet normaldir. ÖZELL KLER Zamanlay c n n kullan lmas Ekme in ileriki bir zaman, ya da sabah için haz r olmas isteniyorsa; zamanlay c ayarlar kullan l r. Zamanlay c süresi maksimum 13 saattir. Bu ayarlar n hangi programlar için yap labilir oldu u Piflirme döngü süreleri bölümünde görülebilir. Bu ayarlar yumurta, taze süt, ekfli krema ya da peynir gibi çabuk bozulan malzemelerle haz rlanan tarifler uygulan rken kullan lmamal d r. 1. Ekme in ne zaman haz r olmas n istedi inize karar verdikten sonra; flimdiki saat ile hedefledi iniz saat aras ndaki zaman fark n hesaplay n. Örne in, sabah saat de haz r olmas isteniyorsa ve flu anki saat ise; aradaki zaman fark 12 saat 30 dakikad r. O halde, bilgi ekran nda 12:30 de erine ulafl lana kadar zamanlay c butonlar kullan lacakt r. 2. Zaman artt rma ve azaltma butonlar kullan larak bu süre girilir. Zaman butonlar, 10 ar dakikal k dilimler halinde sürenin artt r p azalt lmas n sa lar. Bafllat butonuna bas ld nda, : simgesi yan p sönmeye bafllayacakt r. 3. E er yanl fl bir süre belirlemiflseniz, durdur butonuna 2 saniye kadar bas n. Zamanlay c iptal edilecek ve normal programa geri dönülecektir. Süreyi yeniden belirlemek için 1 ve 2 ad mlar tekrarlanmal d r. 4. Zamanlay c ayar maksimum 13 saatlik süre ayar yapabilir. Bu süre; ekme in piflirilme iflleminin bitip haz r hale gelmesine kadar olan aral da kapsamaktad r. Uyar c sinyal sesi Uyar c sinyaller afla daki durumlarda duyulur: Herhangi bir butona bas ld nda kinci yo urma evresi öncesinde tah l, meyve, kuruyemifl vb. Katk lar n hamura eklenmesi zaman geldi inde makinenin kapa n açarak ilaveleri yap n ve kapa kapat n. Program bitti inde Il k tutma süresi bitti i zaman. Elektrik kesilmeleri K sa bir elektrik kesintisinden sonra: E er program kabarma 1 aflamas na henüz ulaflmam flsa, bafllat butonuna bas l r; bu sayede cihaz otomatik tekrar fonksiyonunu kullanmaya devam eder. E er elektrik mayalanma aflamas nda kesilmiflse, hamurun mayalanmas ve kabarmas beklenir, daha sonra f r n program seçilerek mayalanan hamur piflirilerek devam ettirilir. Böylece hamurunuz bozulmam fl olur

5 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 Ortam s cakl Ekmek yapma makinesi de iflik s cakl klardaki ortamlarda çal flabilir; ancak, s cak bir odada ya da so uk bir odada piflirilen ekmeklerin boyutlar farkl olabilir. Ortam s cakl n n C aral nda olmas tavsiye edilmektedir. Elektrik Gereksinimi Cihaz üzerinde bulunan voltaj de erinin, A.C. (de iflken ak m) fleklindeki ev elektrik de eri ile ayn olup olmad n kontrol edin. Evinizdeki prizler ile cihaz n fifli birbirine uymuyorsa, mevcudunun yerine priz ile uyumlu bir fifl tak labilir. UYARI: Bu cihaz kesinlikle toprakl prizle kullan lmal d r. Buhar Tahliye Çekmecesi: Cihaz n ön k sm nda, afla daki bofllu a tak l r. Çubuk: Kar flt r c b çak ekme in içinde kald zaman, ç karmak için kullan l r. Kontrol Paneli Butonlar, Bilgi Ekran ve Fonksiyonlar Genel olarak bilgi ekran ; Seçilen k zarma seviyesini gösterir. Seçilen a rl gösterir. Seçilen program numaras n gösterir. Piflirme iflleminin bitmesi için kalan süreyi gösterir Örne in; (3:20 3 saat 20 dakika kald ; 0:20 20 dakika kald anlam na gelmektedir). Is uyar s n gösterir ( Sorun Giderme bölümüne bak n z). Uyar ekran 1. Program bafllat ld ktan sonra ekranda H:HH (bkz. fiekil 1) ibaresi görüntüleniyorsa, içerideki s cakl k çok yüksektir. Bu durumda, program durdurulmal d r. Kapak aç larak, makinenin dakika boyunca so umas sa lanmal d r. 2. Program bafllat ld ktan sonra ekranda E:EE (bkz. fiekil 2) ibaresi görüntüleniyorsa, s cakl k sensör ba lant s ayr lm flt r. Yetkili bir teknisyen gözetiminde sensörler dikkatlice kontrol edilmelidir. Açık Orta Koyu 700gr 900gr Açık Orta Koyu 700gr 900gr fiekil 1 fiekil 2 Zamanlay c butonlar Ekme in yap m zaman n düzenler. H zl piflirme haricindeki tüm programlar için geçerlidir. Örne in; akflam saat da malzemeler cihaza koyulmuflsa ve ekme in sabah saat de haz r olmas isteniyorsa; aradaki zaman fark 10:30 oldu u için,10:30 de erine ulaflana kadar zamanlama butonlar na bas l r ve makine çal flt r l r. Söz konusu andan itibaren makine, ekmek saat de haz r olacak flekilde programlanm flt r. K zarma seviyesi butonu lgili programlarda aç k, orta ve koyu renkteki k zar kl k seçimi için kullan l r. Söz konusu butona ard s ra bas ld nda, seçilen seviye bilgi ekran nda aç k, orta ve koyu olmak üzere görüntülenmektedir

6 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 Bafllat/Durdur butonu Butona 1 saniye kadar bas ld nda, bip sesinin ard ndan (:) iflareti ekrana gelir ve program çal flmaya bafllar. Benzer flekilde, butona 2 saniye kadar bas ld nda, bip sesi ile birlikte program sonland r l r. Somun ebad butonu Ekmek yapma makinesi çal flt r ld nda, somun boyutu gevrek ekmek için ayarl d r. Normal piflmifl somunlar için (700 ve 900 gr. büyüklüklerinde) somun ebad butonuna bir kez bas n z. Menü butonu Ekran panosunda 1-12 aras farkl piflirme programlar ndan birinin seçilmesi için kullan l r. Açma Butonu Kapa n aç l p kapanmas n sa lar. 1. Normal Ekmek 2. Frans z Ekme i 3. Kepekli Ekmek 4. H zl Piflirme 5. Tatl Ekmek 6. Çok H zl Çok H zl Hamur 9. Reçel 10. Kek 11. Sandviç 12. F r nlama Bafllat Durdur AÇIK ORTA KOYU 700gr 900gr SÜRE SÜRE MENÜ SOMUN BOYUTU Kızarma Seviyesi AÇMA PROGRAM TANIMLARI Menü butonu ile afla daki program türleri seçilebilir: 1. Normal Beyaz Ekmek (3:00 ve 2:53) Beyaz ekmek yap m içindir. Ayr ca di er çeflit ekmekler içinde bu program kullan labilir. 700 gr ekmekler için süre 2 saat 53 dakika.900 gr ekmekler için süre 3 saattir. 2. Frans z Ekme i (3:50 ve 3:40) Özelli i daha uzun zamanda yo urmas ve piflirmesidir. Beyaz ekmekten daha aç k bir renge sahiptir. Daha yumuflak bir ekmek elde edilir. 700 gr ekmekler için süre 3 saat 40 dakika. 900 gr ekmekler için süre 3 saat 50 dakikad r. 3. Kepekli Ekmek (3:40 ve 3:32) Belirli miktarlarda kepek içeren ekmeklerin yap m için bu program kullan l r. Bu programda, kepe in suyu emmesini ve genleflmesini sa lamak için, uzun bir mayalama süresi vard r. Bu programda iken, verimsiz sonuçlar verebilece inden, zamanlay c butonlar ile zamanlama yap lmas tavsiye edilmez. 700 gr ekmekler için süre 3 saat 32 dakika.900 gr ekmekler için süre 3 saat 40 dakikad r. 4. H zl Piflirme (Çabuk Ekmek) (1:40) K sa zamanda yap lmak istenen beyaz ekmekler için kullan l r. Bu programda, yo un k vaml ve küçük bir ekmek elde edilir. 5. Tatl Ekmek (2:55 ve 2:50) Normal ayarlarla yap lanlardan daha gevrek tatl ekmekler piflirmek için kullan l r. Gevrek ekmek kabu u, flekerin yanmas ile oluflur. 700 gr ekmekler için süre 2 saat 50 dakika.900 gr ekmekler için süre 2 saat 55 dakikad r. 6. Çok H zl gr boyutundaki ekme in yo urma, kabartma ve piflirme ifllemlerini çok k sa bir sürede gerçeklefltirir. Ç kan ekmekler fazla kabaramaz, yumuflak ve beyaz renkte olur. 7. Çok H zl gr. boyutundaki ekme in yo urma, kabartma ve piflirme ifllemlerini çok k sa bir sürede gerçeklefltirir. Ç kan ekmekler fazla kabaramaz, yumuflak ve beyaz renkte olur. 8. Hamur (1:30) Bu ayarlama seçene i ekme i piflirmez, sadece hamur yapar. Hamur, haznesinden ç kart l r ve sandviç, pizza vb. flekillerde haz rlan r. Bu program ile, her türlü hamur elde edilebilir. Hamur katk lar n n 900 gram aflmamas na dikkat edilmelidir

7 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM Reçel (1:20) Meyve çeflitlerinden elde edilecek reçellerin haz rlanmas nda bu program kullan l r. Katk malzemelerinin miktar n artt rmay n; reçelin piflirme tavas nda kaynay p, kenarlardan taflarak cihaz n iç haznesine dökülmesine engel olun. Böyle bir fley olursa, öncelikle cihaz durdurun. Tavay dikkatli bir flekilde kald r n, biraz so umas n bekledikten sonra da temizleyin. 10.Kek (2:50) Bu ayar, malzemeleri kar flt racak ve sonras nda belli bir süre için piflirecektir. Malzemelerin, makineye eklenmesinin öncesinde; iki grup katk malzemesinin farkl kaplarda kar flt r lmas gerekmektedir (kek tariflerine bak n z). 11. Sandviç (3:00 ve 2:55) Hafif k vamda, ancak daha yumuflak ve sandviç ekme i lezzetinde piflirir. 700 gr ekmekler için süre 2 saat 55 dakika.900 gr ekmekler için süre 3 saattir. 12. F r nlama (1:00) Bu ayar, sadece piflirme ifllemi için olup, seçilen ayarlardaki piflirme süresini artt rmak için kullan l r. Bu fonksiyon, reçelleri ve marmelatlar k vama sokma ifllemleri için de oldukça yararl d r. Çal flmaya bafllad nda, ayarl süre minimum 1 saattir (1:00) ve 1 er dakikal k aral klarla afla ya do ru düfler. F r nlama (ekstra piflirme) ifllemini tamamlad ktan sonra, bu fonksiyonu durdur butonuna basarak kapatmal s n z. Piflen ekme i ya da reçeli, ilk 10 dakikan n sonras nda ve daha sonraki 10 ar dakikal k aral klarda kontrol etmeniz önerilir. Zamanlay c ayar butonuna bas larak, piflirme süresi 10 ar dakikal k birimler fleklinde artt r labilir. F r nlama program, baflka bir program n bitiflinin ard ndan dinlendirilmeden hemen seçildi inde, ekranda H:HH ibaresi görünüyorsa; kapa aç p tavay ç kar n ve 10 dakika boyunca so umas n sa lay n. So uduktan sonra, piflirme tavas n ve içeri ini hazneye yerlefltirip program ayarlay n ve bafllat butonuna bas n. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak n yetkili servise baflvurunuz. 1) Piflirme tavas n n d flar ç kar lmas Cihaz n kapa n açt ktan sonra, piflirme tavas n kulpundan tutup saat yönünün tersine çevirerek ç kart n ve çal flaca n z yüzeye b rak n (Katk malzemelerinin tava d flar dayken konulmas, cihaz n s t c ekipmanlar n n bulundu u hazneye dökülmemesi aç s ndan önemlidir). 2) Yo urma b ça n n tak lmas Yo urma b ça n iterek dönme aks üzerine yerlefltirin. 3) Malzemelerin ölçülmesi Gereken malzemeleri ölçün ve listedeki s ras na uyarak piflirme tavas n n içerisine birer birer ekleyin (Ayr nt l bilgi için ilerleyen sayfalardaki Malzemelerin ölçülmesi bölümünü inceleyin). Tavaya ekledi iniz mayan n, su ya da di er s v lar ile temas etmemesine dikkat edin; aksi takdirde maya hemen aktif hale gelmeye bafllayacakt r C civar nda l k su kullan n (yaz n so uk, k fl n l k su). 4) Tavan n yerine tak lmas Tavay makinenin içerisine yerlefltirin ve saat yönünde çevirerek oturmas n sa lay n. Bu ifllemin ard ndan kapa n kapat n. 5) Fiflin tak lmas Fifli prize takt n zda, cihaz otomatik olarak normal ekmek yapma menüsüne ve normal süreye ayarlanacakt r. Cihaz üzerindeki herhangi bir butona bas ld nda, butonun çal flt na dair bir bip sesi duyulur

8 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM ) Program n seçilmesi Menü butonuna bas larak cihaz üzerindeki 12 farkl programdan biri seçilir. 7) Somun büyüklü ünün seçilmesi Somun ebad butonuna bas ld nda gevrek ile 700 gr ve 900 gr ebatlar aras nda seçim yap l r. Makine her çal flt r ld nda, kendisini, gevrek ekmek ç karacak flekilde ayarlar. 8) Renk (k zarma) seviyesinin belirlenmesi Renk butonuna bas larak, ekme in kabu unun k zarma derecesi ayarlan r. Aç k, orta ve koyu ayar olarak ayarlanabilir. 9) Zamanlay c n n ayarlanmas Makinenin çal flmaya hemen bafllamas n istemiyorsak, ya da ekme in belirli bir zamanda haz r olmas n istiyorsak; zamanlay c program kullanabiliriz. 10) Piflirme iflleminin bafllat lmas Makineyi çal flt rmak için Bafllat/Durdur butonuna bas l r. Kalan süre, birer dakikal k zaman dilimlerinde düflerek, ekranda görülür. 11) Çal flmas Ekmek yapma makinesindeki ifllemler, Piflirme döngü süreleri bölümündeki program aflamalar do rultusunda otomatik olarak gerçeklefltirilir. Cihaz n z iki kademeli bir yo urma ifllemine göre ayarl ise, bip sinyali vererek, meyve/yemifl gibi katk malzemelerinin eklenmesi zaman n n geldi i konusunda kullan c y uyar r. Piflme ifllemi boyunca cihaz üzerindeki aral klardan buhar ç k fl olabilir; bu durum gayet normaldir. 12) Piflirme iflleminin sona ermesi Program tamamlanm fl ve ekmek piflmiflse; ekranda 0:00 ibaresi görülür ve bip sinyali ile kullan c uyar l r. 13) Il k tutma ifllemi Il k tutma fonksiyonu ile, cihaz içerisindeki s cak hava, ilave 60 dakika boyunca makine içerisinde dolaflt r l r (bkz. Piflirme döngü süreleri bölümü). yi bir sonuç elde etmek için, piflirme tavas n l k tutma süresi içerisinde ya da bafllang çtaki piflirme program bitti inde makinenin içerisinden ç kar lmal d r. Il k tutma süresi sona erdi inde, bip sinyali 10 kez duyulacakt r. 14) Tavan n makineden ç kar lmas Durdur butonuna bas l r ve kapak aç l r. UYARI: Oldukça s cak durumda bulunan piflirme tavas n kald rmak için koruyucu eldiven kullan lmal d r. 15) Ekme in tavadan ayr lmas Tava içerisindeki ekme in 15 dakika kadar so umas n bekleyin ve sonras nda tavay ters çevirerek taban na birkaç kez vurun. Ç kan ekme i, alttan hava alabilece i zgaral bir yere koyun. Tavan n içerisine l k su dökerek, yo urma b ça n n dönme flaft na yap flmas n önleyin. Bazen, yo urma b ça ekmek somununun içerisinde kal r. Bu durumda somunun so umas n bekledikten sonra cihaz n içinden ç kan çubukla çizmeden ç kar n veya yap flmaz yüzeyinin çizilmemesi için, ahflap ya da plastik bir mutfak gereci kullan n. NOT: Cihaz n kapa, piflirme ifllemi esnas nda aç lmamal d r. Bu durum hem ekme in kalitesini, hem de kabarma seviyesini etkiler. Kapa sadece, program n gerektirdi i katk malzemelerinin eklenmesi s ras nda aç n z. UYARI: Kullan lmad zamanlarda cihaz n fiflini prizden çekiniz. Malzemelerin ölçülmesi Ekmek yapma makinesini kullan lmas ndaki en önemli aflama, kat lacak olan içeri in tam ve do ru flekilde ölçülmesidir; aksi takdirde hofl olmayan piflirme sonuçlar elde edilebilir. Malzemeler, her bir tarifte belirtildi i miktar ve flekilde, piflirme tavas na eklenmelidir. S v ve kuru malzeme ölçüleri afla daki gibi verilmifltir: - 7 -

9 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 S v ölçümleri Makineyle birlikte verilen kab kullan n. Ölçüm kab düz bir zemine b rak lmal ve s v n n seviye çizgisi ölçüm çizgisine getirilmelidir. Tariflerin kritik ölçülerini aflabilece inden, miktarlar tahmini olarak belirlenmemelidir. 1. S v lar (Su, ya, süt) 2. Kuru (Un, fleker, tuz) Maya hariç 3. Maya Kuru malzeme ölçümleri Kuru malzemelerin ölçümleri; verilen ölçü kab ve kafl yla yap lmal d r. Kuru malzemelerin ölçümü, malzemenin, kafl k yard m yla ölçü kab na doldurulmas yla gerçeklefltirilir ve doldu unda üzerindeki fazlal klar b çakla s yr l r. Eklenecek olan ekstradan içerik, tarifin ayar n bozabilir. Ayr ca belirtilmedikçe, unu elemeyin. Küçük miktarlardaki muhteviyat n (maya, fleker, tuz, süt tozu, bal, pekmez vb.) ölçülmesi s ras nda da, verilen ölçüm kafl kullan lmal d r. Ölçümler belirtilen seviyelerde olmak zorundad r, zira küçük farklar bile tarifin ayar n etkileyecektir. Cihazla beraber verilen iki hazneli plastik ölçe in büyük olan taraf yemek kafl (tablespoon); küçük taraf ise tatl kafl (teaspoon) olarak hacimlendirilmifltir. NOT: DENEME VE TECRÜBELER N ZLE EN Y S N YAPAB L RS N Z. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Ar za durumunda cihaz kendiniz sökmeye kalk flmay n z, bak m merkezimiz ya da sat fl sonras hizmet merkezimiz ile ba lant ya geçiniz. Cihaz kendiniz onarmaya kalk flmay n z. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler 1. UYARI: Elektrik flokuna maruz kalmamak için, temizlik iflleminden önce cihaz n fiflini prizden çekin. 2. Ekmek yapma makinesinin so umas n bekleyin. ÖNEML : Elektrik floku oluflabilece inden ya da cihaz zarar görebilece inden, cihaz n tümünü veya kapa n her ne flekilde olursa olsun herhangi bir s v ya dald rmay n. 3. D fl temizlik: Cihaz n kapa n ve d fl yüzeyini nemli ya da hafifçe slat lm fl bir bezle silin. 4. ç temizlik: Cihaz n iç k s mlar n silmek için nemli bir bez ya da sünger kullan n

10 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM Piflirme tavas : Piflirme tavas n l k su ile y kay n; sabun kullan lmas flart de ildir. Yap flmaz yüzeyin çizilmemesine özen gösterilmelidir. Piflirme tavas n n, cihaz n iç haznesine yerlefltirilmeden önce, kurumas beklenilmelidir. Piflirme tavas, ölçüm kab ve kafl ile yo urma b ça bulafl k makinesinde y kanmamal d r. Alt ekseni ile çal flma uyumu bozulabilece inden, piflirme tavas uzun süreler su içerisinde b rak lmamal d r. Özellikle tavan n d fltan alt k sm suya de memelidir. Tamamen so udu una emin olduktan sonra, cihaz kald rabilirsiniz. Temizleme ifllemi esnas nda afla daki malzemeler kullan lmamal d r: Boya tineri Benzin Çelik yünü ped Parlat c toz Kimyasal toz bezi Yap flmaz yüzey için ihtimam gösteriniz. Kaplamaya zarar vermekten kaç n n; spatula, çatal ya da b çak gibi metal ekipmanlar kullanmay n. Uzun süre kullan ld nda tavan n kaplama rengi de iflebilir; bu durum sadece nem ve buhardan kaynaklanmakta olup, cihaz n performans ile ekmeklerin kalitesini etkilemez. Yo urma b ça ndaki delik temizlenmeli; sonras nda bir damla piflirme ya eklenerek tava içerisindeki dönme aks na geri tak lmal d r. Bu ifllem, b ça n yap flmas n önleyecektir. Cihaz üzerindeki delik ve aç kl klar n toz ile dolmas n engelleyiniz. Cihaz n saklanmas Üzerindeki gözetleme penceresi dahil tüm parçalar n kurumufl oldu una emin olduktan sonra, cihaz kald rabilirsiniz. Kapa n üzerine de herhangi bir fley konulmamal d r. BAKIM Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin düzenli olarak yap lmas nda fayda vard r. MERAK ED LEN SORU VE CEVAPLAR SORU 1: Ekme in flekli ve yüksekli i de iflik olabilir mi? CEVAP1: Evet olabilir. Bu durum oda s cakl na ba l olarak de iflir. Afl r s cak ve so uk ortamlarda ekmek fazla kabarabilir yada istenilen kabarma olmayabilir. Ayr ca ekmek içine kat lan meyve, ceviz, hububat vs. malzemeler ölçüler d fl nda fazla miktarda kat l rsa buda ekme in görünüfl ve yüksekli ini etkiler. Kulland n z malzemeleri hassas olarak ölçün ve taze olmas na dikkat edin. Kepekli ekmekler hep daha küçük oluyor.neden? Kepekli ekmeklerin normal ekmeklere nazaran daha küçük ve yo un olmalar gayet normaldir. Kepekli unlar beyaz ekmek unlar na göre daha a r olduklar için, ekmek yap m süreci esnas nda di erleri kadar kabarmazlar. SORU 2: Ekmek niye kabarm yor? CEVAP2: Maya koymay unutursan z veya kar flt rma kancas n yerine takmadan ekmek yaparsan z ekmek kabarmaz. Maya yetersiz ve bayatsa ekmek kabarmaz ve küçük kal r. Özellikle mayan n cinsine, miktar na ve taze olmas na dikkat ediniz. Son kullanma tarihi geçen ve paketi uzun süre aç k kalan mayay kullanmay n z. SORU 3: Ekmek neden kötü kokuyor? CEVAP 3 : Çok fazla maya veya bayat malzemeler kullan ld nda ekmekte kokuya neden olur. Özellikle h zl ekmek program nda fazla maya kullan ld için koku oluflabilir. SORU 4: Ekme in ortas nda neden boflluk oluflabilir? CEVAP 4: Yo urma esnas nda burada hava birikmifltir. Mayalanma esnas nda bu gaz ç kmam flsa ekmek bu hava ile beraber piflmifltir. SORU 5: Kar flt rma kancas ekmekle beraber d flar ç kabilir mi? CEVAP 5: Bu normaldir. Kancay, plastik veya çizmeyen bir nesne kullanarak ekme in içinden ç karabilirsiniz. SORU 6: Neden saat ayar yaln z 4 saatten 13 saate kadar ayarlan yor? CEVAP 6: Bütün ifllem en az 3:00 saattir. Saat ayar 13 saatten fazla oldu unda herhangi bir malzeme bozulabilir. SORU 7: Tarifteki miktarlar n yar s veya bir misli fazlas uygulanabilir mi? CEVAP 7: Hay r. Tarifteki miktarlar n aynen uygulanmas na ve malzemelerin hassas bir flekilde ölçülmesine dikkat ediniz

11 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 SORU 8: Saat ayar kullan nca geceleyin ses ç kar m? CEVAP 8: Evet. Gece hamuru yo ururken motorun sesini duyabilirsiniz. SORU 9: Ekmek yap m bittikten sonra tekrar çal flt rmak istedi imizde çal flm yor ve sürekli sinyal sesi duyulup ekranda HHH harfi ç k yorsa ne yap labilir? CEVAP 9: Cihaz s cak oldu u için çal flmaz. Önce bafllatma/durdurma tufluna bas n ve cihaz kapat n, makinenin kapa n aç p ekmek kal b n d flar ya ç kart n ve so umas n bekleyin. SORU 10: Bafllatma tufluna bas ld nda göstergede LLL harfi ç k yor ve sinyal sesi duyuluyorsa ne yapmal y z? CEVAP10: Ortam s cakl makinenin çal flmas için yeterli olmay p cihaz çal flmamaktad r. Bafllatma/durdurma tufluna basarak cihaz kapat n. Bulundu u yerden daha s cak bir ortamda bekletin. deal ortam s cakl (15 C-25 C) aras d r. SORU 11: Bafllatma tufluna bas ld nda göstergede EEE harfi ç k yor ve sinyal sesi duyuluyorsa ne yapmal y z? CEVAP11: Oda s cakl çok yüksek oldu u için cihaz çal flmaz. Bafllatma/durdurma tufluna basarak cihaz kapat n. Bulundu u yerden daha serin bir ortamda bekletin. SORU 12: Ekme in d fl yüzeyi ve alt k sm neden nemli olabilir? CEVAP12: Ekmek beklemesi gereken sürenin d fl nda çok fazla cihaz içinde kapal bir flekilde beklemiflse içerdeki buhar d flar ç kamad için ekme in nemli olmas na neden olmufltur. Ekme i ç kar p bir zgara üzerinde bekletirseniz normal halini alacakt r. SORU 13: Ekmek bittikten sonra göstergede (0:00) gösterip sinyal sesi duyuluyorsa ne yapmal y m? CEVAP13: Bu sinyal sesi ekme in bitti ini ve s cak tutma program n n devreye girdi ini gösterir. sterseniz cihaz kapat p ekme inizi ç karabilirsiniz. SORU 14: Piflirme esnas nda hafif bir yan k kokusu ve duman ç k yorsa ne yap labilir? CEVAP14: Kal p makine içindeyken malzeme konursa, cihaz n ve rezistans n üzerine dökülen kal nt lar piflirme esnas nda duman oluflmas na ve kokuya neden olur. Malzemeleri ekmek kal b n d flar ya ç kartt ktan sonra s rayla koyunuz. SORU 15: Ekme in d fl yüzeyi bazen unlu kalabiliyor, bu neden kaynaklan r? CEVAP15: Bazen un yetersiz kondu unda hamur kal ba yap fl r bu durumda un ilavesi gerekir. Daha sonradan ilave edilen unu kal b çizmeyen nesnelerle destekleyebilirsiniz. Böylece kal p kenarlar nda un kalmaz.e er ilave edilen unu desteklemeyi unutursan z, ekme in d fl yüzeyinde oluflan unlu k sm keskin bir b çak yard m yla kesebilirsiniz. SORU 16: Ekme i pifltikten sonra nas l muhafaza edebilirim? CEVAP16: Ekme in piflme ifllemi bitince bir zgara üzerinde so umas n bekleyin. S cakken ekme i keserseniz fleklinin bozulmas na ve hamurlaflmas na neden olursunuz. Ayr ca kesme ifllemini keskin bir b çak veya elektrikli b çakla yapabilirsiniz. Ekmekleri ister bir bütün istenirse dilimlenmifl olarak hava almayacak bir konumda bekletiniz. Buzdolab nda muhafaza edebilirsiniz. makinenin f r n program n kullanarak ekme inizi dakika s t p tüketebilirsiniz. SORU 17: Elektrik kesildi inde ne yapmal y m? CEVAP 17: Uzun süreli elektrik kesintilerinde, yo urma esnas nda ise program tekrar çal flt r n. Mayalanma bafllang c nda ise tekrar çal flt rmay n ve mayalanmas n bekleyin, mayalanm fl hamuru program seçimi tuflundan f r n seçerek piflirin. Piflme esnas nda ise tekrar f r n çal flt r n ve piflmesi gereken zaman kadar piflirin. SORU 18: Hamur kar flm yor, motordan pürüzlü sesler geliyor! CEVAP 18: Yo urma b ça veya piflirme tavas düzgün bir flekilde yerlefltirilmemifl olabilir. Tavan n, cihaz n iç hazne taban na nizami flekilde temas etti inden emin olun ve yerine oturarak klik sesinin gelmesini sa lay n. SORU 19: Taze süt ile piflirmelerde zamanlay c fonksiyonunu niçin kullanmamal y m? CEVAP 19: E er makinedeki bekleme süresi çok uzunsa, süt bozulacakt r. Süt ve yumurta gibi h zl tüketim malzemelerinin oldu u tariflerde uzun süreli zamanlama fonksiyonlar kullan lmamal d r. SORU 20: Malzemeleri, piflirici tavaya neden belirli bir s rada eklemeliyim? CEVAP 20: Bu durumda ekmek yapma makinesi, içerikleri en etkili flekilde kar flt rabilme imkan bulur. Bu ayn zamanda, yo urma ifllemi öncesinde (bilhassa uzun süreli zamanlay c ayarlar nda) maya ile s v lar n temas etmelerini önler

12 Ekmek Yapma Makinası Sinbo SBM 4705 SORU 21: Piflirme tavas nda s k flan yo urma b ça n d flar nas l ç karabilirim? CEVAP 21: Yo urma b ça, piflirme iflleminden sonra yerine yap flabilir. Il k veya s cak suyu b ça n üzerinde dökerseniz, b çak ç kar lmaya müsait hale gelecektir. E er hâlâ yerinden ç km yorsa, 30 dakika boyunca s cak suda bekletiniz. SORU 22: Piflirme tavas n bulafl k makinesinde y kayabilir miyim? CEVAP 22: Hay r. Piflirme tavas ve yo urma b ça n elde y kamal s n z. SORU 23: Üzüm, kuruyemifl vb. çeflnileri ekme e ne zaman kataca m nereden bilece im? CEVAP 23: kinci yo urma döngüsüne girilirken, üzüm, kuruyemifl vb. malzemeleri ekleyebilece iniz konusunda uyaran ve 10 kez öten bir bip sinyali verilir. Bu esnada katabilirsiniz. SORU 24: Ekmek kabard ktan bir süre sonra, ortas çökebiliyor ya da tamam sönüyor. Neden? CEVAP 24: Ekmek çok fazla kabarm fl olabilir. Kabarma oran n düflürmek için maya miktar n azalt n. Yada hamurun k vam c v ksa(yani su oran fazla kat lm flsa) ekmek çökebilir,malzemeleri belirtilen oranlarda kullan n z. SORU 25: Piflirme tavas na at lacak olan malzemelerin oda s cakl nda olmalar önemli midir? CEVAP 25: Malzemeler ne çok s cak, ne de çok so uk; k sacas oda s cakl nda olmal d r C s cakl nda su kullan lmal d r. SORU 26: Maya ile suyu daha önceden kar flt rabilir miyim? CEVAP 26: Kesinlikle hay r. Maya, kuru tutulmal ve unun hemen üzerine dökülmek suretiyle piflirme tavas na en son kat lan malzeme olmal d r. Bilhassa, zamanlay c fonksiyonu ile piflirmenin ertelenece i durumlarda bu konunun önemi daha da artar. SORU 27: Ekmeklerimin içine yulaf ezmesi, kabak çekirde i, f st k vb. çeflniler ekledim; ama ekme im çok kuru oldu. Neden? CEVAP 27: Ekmek hamuruna ekleyece iniz kuru malzemeleri, 1 saat öncesinden suda slat n ve nemlenmelerini sa lay n. Bu metodu uygulamazsan z, ekleyece iniz çeflniler, hamurun suyunu çekerler ve bu da kuru, susuz bir hamura ve kötü ekmeklere sebep olur. Ayr ca, kullan m k lavuzunun ilgili bölümlerinde de belirtildi i gibi, bu tür malzemeleri hamura ikinci yo urma evresinde eklemelisiniz. SORU 28: Ekme in içi çok yo un; içerisinde hiç gözenek ya da boflluk yok. Ekme e bast r nca, içi yap fl yor. Neden? CEVAP 28: Ekme in içinde de iflik hacimlerde gözenekler olmal d r; ama bu, una ve ekme in cinsine göre de iflecektir. Ekme e bast rd n zda, ekmek yap flmamal, eski haline geri dönmelidir. Yap fl k kal yorsa, hamur muhtemelen yeterince kar flt r lmam fl, piflirilmemifl veya mayalanmas için gerekti i kadar bekletilmemifltir. Kulland n z ekmek yapma makinesinde -normal flartlarda- böyle durumlarla karfl laflmazs n z; sorun muhtemelen, malzeme ve miktarlar n n iyi ayarlanmamas ndan kaynaklanmaktad r. SORU 29: Yapt m ekme in içi, f r ndan ald m ekmekler gibi beyaz de il; sar ms bir renkte. CEVAP 29: Ekme in iç rengi aç k sar ms olmal d r; bunun için, kimyevi maddelerle beyazlat lmam fl sar ms beyaz bu day ekmek unu kullan lmas idealdir. Ekmek içi gözenekleri mat de il, parlak olmal d r

13 (EN) English / Bread Maker Sinbo SBM 4705 SINBO SBM 4705 BREAD MAKER INSTRUCTIONS MANUAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS General safety measures shall be followed while operating this machine as well as all electrical appliances. In addition to personal injury there is a risk of damaging the device and impairing the features of the devices. These two issues are specified with the following phrases: CAUTION: Risk of personal injury IMPORTANT: Risk of damaging the device Also, the following safety recommendations shall be observed. Position of the Appliance Do not place the device on the edge of worktops. Operate the device on level and stable surfaces. Do not use the appliance outdoors. Cables The cable shall reach to the device from the socket without tensioning the connection points. Do not let the mains cable hang over the edge of worktops and keep it out of children's reach. Do not keep the cable stretched between the socket and an open surface (for instance, between a socket located at a low level and table). Do not place the cable on hot surfaces which can damage it. Safety measures; CAUTION: Do not touch hot surfaces! Use oven gloves to lift the hot cooking pan. Do not cover the steam vents. CAUTION: Avoid contacting moving parts! Do not immerse the appliance, cable and plug in water or other liquids. Pay utmost attention when carrying appliances which have hot content in them. Do not use the bread maker to store utensils; do not keep kitchen utensils inside the appliance to avoid any risk of fire or electric shock. Do not operate the appliance with wet or moist hands. Children Never allow children to use this appliance. When left unattended while appliances are running and cooking process is being carried out, children can be exposed to risks. Teach the children about the risks contained in kitchen and warn them not to attempt to reach areas which they cannot see properly. OTHER SAFETY ISSUES Do not operate the appliance if the power cable is damaged for any reason. Refer to the nearest technical service center to replace the cable with the original spare one. Do not use accessories with the appliance since they may damage the appliance. Do not place the appliance on or near gas/electric burners or hot ovens. Do not place the cooking pan or any other item on the appliance to avoid damaging the appliance. Do not use scouring pads for cleaning. Do not wash cooking pan, kneading blade, scale cup or spoon in the dishwasher. Protect the appliance and cable against heat, direct sunlight, humidity, sharp objects etc. Place the cooking pan properly before operating the appliance. Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessories to the device, cleaning the device or whenever a trouble occurs. To unplug the appliance hold the plug and do not pull the cable. KNOWING YOUR S NBO BREAD MAKER You can cook tasty, hygienic and healthy breads with S NBO bread makers. Cooking bread will not be a hassle since this computer assisted appliance will do most of the work for you. Bread Maker is as easy as the following three steps: 1. Add the ingredients. 2. Choose the suitable program from the menu and press start button. 3. Wait until the bread is ready

14 Bread Maker Sinbo SBM 4705 Note: Do not stop the appliance while cooking process is going on. Capable of cooking varieties of bread in addition to wholemeal bread, this appliance enables you to prepare dough for your sandwiches and pizzas and to cook cakes and jams. Everything is easy and as tasty as a homemade dish. Things that you should know prior to the first use Take a few minutes to read this manual before operating the appliance and keep the manual in a safe place for future reference. Pay duly attention to observe the safety instructions. 1. Unpack the bread maker carefully and remove all packaging material. 2. Clean off the dust which may have occurred during packaging. 3. Wipe the cooking pan, kneading blade and outer surface of the bread maker with a clean and damp cloth. Surface of the cooking pan is coated with a non-stick material. Never apply scouring pads or any adhesive material on any part of the bread maker. 4. Lubricate the cooking pan with oil, butter or margarine before using it for the first time. 5. Clean it once more. 6. Fix the kneading blade on the shaft of the cooking pan. Note: Some of the components of the device are lubricated during manufacturing. Therefore, it is normal that small amount of smoke is produced when the device is operated for the first time. FEATURES Operating the timer The bread is preferred to be ready at a later hour timer settings can be used. Maximum timer setting is 13 hours. Availability of these settings according to the problems are referred in Cooking cycle times section. These settings shall not be used while applying recipes which include ingredients that can spoil easily such as eggs, fresh milk, sour cream or cheese. 1. Upon deciding the time to have the bread ready, calculate the time difference between the current time and target time. For instance, if you like to have the bread ready at 08:00 in the morning and the current time is 19:30; the time difference in between is 12 hours and 30 minutes. Therefore, timer buttons will be used until 12:30 digits appear on the information display. 2. The time is entered by time digit increase and decrease buttons. Timer buttons enable you to increase and decrease the value in 10 minute periods. When Start button is pressed : symbol will start to flash. 3. If the time information you have entered is incorrect keep stop button pressed for 2 seconds. Timer setting will be cancelled and normal program will be restored. Repeat steps 1 and 2 to specify the time again. 4. Timer setting can be adjusted up to 13 hours. This time includes the period from the completion of the cooking process of the bread and being ready to eat. Warning signal tone Warning signals are heard in the following conditions: When a button is pressed. When ingredients such as wheat, fruit, nuts etc. are required to be added to the dough prior to the second kneading phase. Open the lid of the appliance to add the ingredients and close the lid again. When the program is completed When keep warm time has elapsed. Power cut offs After a short power cut off: Press start button in the case that the program has not entered the rising stage yet; this way, the appliance continues to run the automatic repeat function again. In the case that the power failure occurs during rising stage, the dough is left for fermentation and rising; then the baking program is selected to resume baking the risen dough. This way the dough does not spoil. Ambient temperature Bread maker can operate in environments with different temperature levels; however, sizes of breads cooked in a warm room and a cold room can vary. Recommended ambient temperature is at the range of C. Power Requirement Ensure that the voltage rating printed on the appliance corresponds to the AC (alternative current) mains supply at your house. In the case that the sockets in your house are not compatible with the plug of the device, the plug can be replaced with the compatible one. CAUTION: This appliance shall only be used with an earthed socket

15 Bread Maker Sinbo SBM 4705 Cleaning and Maintenance of the Appliance 1. CAUTION: Unplug the appliance before cleaning in order to avoid electric shock hazard. 2. Let the bread maker to cool down. IMPORTANT: Never immerse the device or its lid in any liquid to avoid electric shocks and damage to the appliance. 3. Exterior cleaning: Wipe the lid and external surface of the appliance with a damp or slightly wet cloth. 4. Interior cleaning: Use a damp cloth or sponge to wipe the interior of the appliance. 5. Cooking pan: Wash the cooking pan with lukewarm water; it is not obligatory to use soap for cleaning. Take care not to scratch the non-stick surface. Let the cooking pan to dry before inserting it inside the housing of the appliance. Cooking pan, measuring scale and spoon and kneading blade shall not be cleaned in dishwasher. Cooking pan shall not be immersed in water for extended periods since operating problems may occur with the bottom axis. Especially, the outer bottom part of the pan shall not contact with water. You can store the appliance after it has completely cooled down. Do not use following chemicals for cleaning: Painting thinner Gasoline Steel wool pad Buffing powder Chemical dust cloth Be careful when cleaning the non-stick surface. Avoid damaging the coating and do not use metal utensils such as scraper, fork or knife. Color of the coating of the pan may change upon long term use, however, this is only caused by humidity and steam and does not impair the performance of the appliance or the quality of the bread. The opening on the kneading blade shall be cleaned and attached to the rotating axle in the pan upon lubricating with a drop of edible oil. This process prevents the blade from sticking. Avoid the holes and openings of the appliance to be clogged with dust. Storing the appliance You can store the appliance after all parts including the viewing window are completely dry. Do not place anything on the lid. Steam Discharge Rack: It is inserted in the bottom slot on the front part of the device. Bar: It is used to remove the blade from the bread in case it is stuck into it. Control Panel Buttons, Information Display and Functions Information display overview; Indicates the selected crust color level. Indicates the selected weight. Indicates the selected program number. Indicates the remaining time of the cooking process. For instance (3:20 means 3 hours 20 minutes left ; 0:20 means 20 minutes left ). Indicates the temperature warning (See Troubleshooting section). Warning display 1. In the case that H: HH is displayed on the screen (See Figure 1) upon starting the program, interior temperature is very high. In this case the program shall be stopped. The lid shall be opened and the appliance shall be left to cool down for minutes. 2. In the case that In the case that E: EE is displayed on the screen (See Figure 2) upon starting the program, there is temperature sensor connection failure. Sensors shall be checked carefully by an authorized service technician

16 Bread Maker Sinbo SBM 4705 Light Medium Dark 700gr 900gr Light Medium Dark 700gr 900gr Figure 1 Figure 2 Timer buttons They adjust the bread cooking time. It is available for all programs except for Fast cooking. For instance; in the case that ingredients are placed in the appliance at 20:30 in the evening and the bread is required to be ready at 07:00 in the morning; timer buttons are pressed until the value of 10:30 is achieved since the time difference in between is 10:30 and the appliance is operated. The appliance is programmed to make the bread ready at 07:00 following that hour. Crust color button It is used for selecting light, medium and dark crust options in the concerning programs. When the button is pressed repeatedly the selected level is displayed on the information screen as light, medium and dark. Start/Stop button When the button is pressed for 1 second (:) symbol is displayed on the screen after beep sound and the program starts to operate. Similarly, when the button is pressed for 2 seconds the program is terminated with beep sound. Loaf size button When the bread maker is operated the loaf size is adjusted for crispy bread. For regularly baked loafs (700 and 900 g. sizes) press loaf size button for once. Menu button It is used to select one of the different cooking programs ranging Opening Button Used to open and close the lid. 1. Basic 2. French 3. Whole wheat 4. Quick 5. Sweet 6. Ultra Fast -I 7. Ultra Fast -II 8. Dough 9. Jam 10. Cake 11. Sandwich 12. Bake START STOP LIGHT MEDIUM DARK 700gr 900gr TIME TIME MENU LOAF SIZE COLOR UNLOCK Program Definitions Following program types can be selected using the menu button. 1. Basic (3:00 and 2:53) is used for baking regular white bread. This program can also be used for other types of breads. Cooking time is 2 hours and 53 minutes for 700 g loaf and 3 hours for 900 g loaf

17 Bread Maker Sinbo SBM French (3:50 and 3:40) Its specialty is longer kneading and cooking time. It has a lighter color compared to white bread. Has a softer texture. Cooking time is 3 hours and 40 minutes for 700 g loaf. Cooking time is 3 hours and 50 minutes for 900 g loaf. 3. Whole Wheat (3:40 and 3:32) This program is used to cook breads which contain specific amount of wheat skin. This program employs a longer rising period to soak wheat skin with water and expand it. Timing adjustments are not recommended using timer buttons in this program since the results will be unfavorable. Cooking time is 3 hours and 32 minutes for 700 g loaf and 3 hours and 40 minutes for 900 g loaf. 4. Quick (Quick Bread (1:40) Used for cooking white bread in a short time. This program is used to cook denser and smaller bread. 5. Sweet (2:55 and 2:50) Used for cooking bread that is crispier and sweeter compared to the ones cooked with normal settings. Caramelized sugar gives a crispy crust to the bread. Cooking time is 2 hours and 50 minutes for 700 g loaf and 2 hours and 55 minutes for 900 g loaf. 6. Ultra Fast -I Kneading, rising and baking processes for a 700 g loaf are completed in a short time. Cooked bread does not rise too much, becomes soft and white. 7. Ultra Fast -II Kneading, rising and baking processes for a 900 g loaf are completed in a short time. Cooked bread does not rise too much, becomes soft and white. 8. Dough (1:30) This setting option is only used for kneading dough and not used for cooking bread. The dough is removed from the pan and shaped into sandwiches, pizza etc. All types of dough can be obtained using this program. Quantity of ingredients shall not exceed 900 grams. 9. Jam (1:20) This program is used to prepare jam using fruit. Do not exceed the maximum amount of ingredients and avoid the jam to boil in the bread pan and to leak in the housing of the device due to overflowing. Stop the device in such case. Lift the pan carefully and clean it when it cools down to a certain extent. 10.Cake (2:50) This setting mixes the ingredients and cooks them for a certain while. Before adding the ingredients to the appliance two different groups of ingredients shall be mixed in different containers (refer to your recipe). 11. Sandwich (3:00 and 2:55) It cooks softer loafs with a lighter texture having the taste of sandwich bread. Cooking time is 2 hours and 55 minutes for 799 g loaf and 3 hours for 900 g loaf. 12. Bake (1:00) This setting is only intended for cooking process and used to increase the cooking time on the selected setting. This function is very useful to increase consistency of jams and marmalades. Set time is 1 hour (1:00) when the operation commences and it counts down in 1 minute intervals. Upon completion of baking (additional cooking) process you shall turn off this function by pressing stop button. It is recommended to check the cooked bread or jam after the first 10 minutes and following 10 minute intervals. Cooking time can be increased in 10 minute intervals by pressing timer setting button. In the case that the baking program is selected right after completion of another program and H:HH is displayed on the screen; open the lid and remove the pan and let it cool down for 10 minutes. Upon cooling, place the cooking pan and the content in the pan, set the program and press start button

18 Bread Maker Sinbo SBM 4705 Using the Bread Maker 1) Removing the cooking pan Upon opening the lid of the device, remove the cooking pan by holding it from the handle and rotating it counterclockwise and leave it on the bench (Adding the ingredients while the pan is outside the device is important to avoid the ingredients to spill in the housing where heating elements are located). 2) Installing the kneading blade Fix the kneading blade on the rotating shaft by pushing it down. 3) Measuring the ingredients Measure the ingredients and add them one by one in the cooking pan according to the sequence in the list (Refer to Measuring the ingredients section on the following pages for further information). Ensure that the yeast you have added in the pan does not contact with water or othher ingredients; otherwise, the yeast will be activated instantly. Use lukewarm water at the temperature of approximately C (cold water in summer, lukewarm water in winter). 4) Installing the pan Place the pan inside the appliance and fix it in its place by rotating it clockwise. Close the lid upon this process. 5) Inserting the plug When you insert the plug in the socket the appliance will be automatically set to normal Bread Maker menu and normal period. When pressing any button on the device a "beep" sound is heard indicating that the button is operated. 6) Selecting program You can select one of the 12 different programs of the appliance by pressing the menu button. 7) Loaf size selection When loaf size button is pressed selection is made between crispy and 700 g and 900 g. When the appliance is operated every time it is adjusted for crispy bread. 8) Selecting crust color level Color of the crust is adjusted by pressing Color button. It can be adjusted as light, medium or dark. 9) Adjusting the timer If you don t want the machine to operate immediately or require the bread to be ready at a specific time you can use the timer program. 10) Staring the cooking process Press Start/Stop button to operate the appliance. Remaining time is displayed on the screen by counting down in one minute intervals. 11) Operation Processes carried out with the bread maker are operated according to the program phases indicated in Cooking cycle times section, automatically. In the case that the appliance is set to two stage kneading process, it warns the user with a beep sound when the time for adding other ingredients such as fruit/nuts comes. Steam may come out of the openings on the device during cooking process and this is a normal condition

19 Bread Maker Sinbo SBM ) Completion of the cooking process In the case that the program is completed and the bread is cooked 0:00 is displayed on the screen and the user is warned with beep sound. 13) Keep warm operation Using the keep warm function how air inside the device is circulated in the machine for an additional period of 60 minutes (see Cooking cycle times section). To ensure a good cooking result cooking pan shall be removed from the appliance during warm keeping process or upon completion of the cooking program. When keep warm time has elapsed beep sound is signaled for 10 times. 14) Removing the pan from the appliance Press Stop button and open the lid. CAUTION: Use protective gloves to lift the bread pan if it is too hot. 15) Removing the bread from the pan Let the bread cool down in the pan for 15 minutes and tip the pan over and hit its bottom a couple of times. Place the bread on a corrugated surface which provides ventilation from the bottom. Pour lukewarm water inside the pan to avoid the kneading blade stick to the rotating shaft. Sometimes the blade sticks to the bread loaf. In this case let the loaf to cool down and remove is using the bar supplied with the appliance without scratching the surface or use a wooden or plastic kitchen utensil to avoid scratching the nonstick surface. NOTE: Lid of the device shall not be opened during cooking process. This affects the quality and rising level of the bread badly. Open the lid only when the selected program requires addition of other ingredients. CAUTION: Unplug the appliance when not in use. Measuring the ingredients The most important phase in using the bread maker is precise and accurate measurement of the ingredients; otherwise the cooking results will not be favorable. Ingredients shall be added in the cooking pan in quantities and using the method specified in the recipes. Measurement of liquid and dry ingredients are as follows: Measuring liquids Use the supplied measuring cup. Measuring cup shall be placed on a level surface and the level of the liquid shall be brought to the measuring mark. Quantities shall not be measured approximately since this may exceed the critical levels specified in the recipes. Measuring spoon Measuring cup 1. Liquids (Water, oil, milk) 2. Dry (Flour, sugar, salt) except for yeast 3. Yeast Measuring dry ingredients Dry ingredients shall be measured with the supplied measuring cup and spoon. Dry ingredients shall be measured by filling the measuring cup with the ingredient using spoon and leveling off the excess using a knife. Additional ingredients may impair the proportions of the recipe. Do not add additional flour unless specified. Use the measuring spoon to measure small quantity ingredients (yeast, sugar, salt, milk powder, honey, molasses). Measurements shall be made accurately. Otherwise, small variances will effect the obtained result. Plastic measuring spoon supplied with the appliance is sized as tablespoon for larger end and teaspoon for the smaller end. NOTE: PRACTICE AND EXPERIENCE MAKES BETTER

20 Bread Maker Sinbo SBM 4705 QUESTIONS AND ANSWERS QUESTION 1: Can the shape and height of the bread vary? ANSWER 1: Yes it can. This can change depending on the ambient temperature. The bread may rise excessively or may not rise well in extremely hot and cold environments. Also, in the case that ingredients such as fruit, nuts, grains etc. added to the bread is in excessive quantities unlike specified in the recipe, the appearance and height of the bread is affected. Measure the ingredients you use precisely and ensure that they are fresh. Why are wholemeal breads always small? It is normal that wholemeal breads are smaller and denser compared to regular bread types. Since whole wheat flour is heavier than white bread flour, it does not rise as much during Bread Maker process. QUESTION 2: Why does not the bread rise? ANSWER 2: If you fail to add yeast or prepare the bread without installing the mixing hook the bread will not rise. In the case that the yeast is not enough or fresh the bread does not rise and remains small. Pay particular attention to the type, quantity and freshness of the yeast. Do not use yeasts which are expired or unpacked for a long time. QUESTION 3: Why does the bread smell bad? ANSWER 3: Excessive amount of yeast and stale ingredients cause bad odor. Odor may occur in fast bread program particularly, since large quantity of yeast is used. QUESTION 4: Why is the middle part of the bread hollow? ANSWER 4: Air may collect here during kneading. In the case that this gas is not discharged during fermentation the bread cooks with that air. QUESTION 5: Can the mixing hook come out with the bread? ANSWER 5: This is a normal condition. You can remove the hook from the bread using a plastic or non-abrasive utensil. QUESTION 6: What is the reason for timer settings to be within the range of 4 and 13 hours? ANSWER 6: The entire process takes at last 3:00 hours. In the case that time is set to more than 13 hours the ingredients may spoil. QUESTION 7: Is it possible to multiply or divide the quantities of ingredients specified in the recipes? ANSWER 7: No. Ensure that the quantities specified in the recipe are observed and the ingredients are measured accurately. QUESTION 8: Can noise be heard during night when using time setting? ANSWER 8: Yes. You can hear the motor operating at night when the appliance kneads the dough. QUESTION 9: What shall be done when the appliance does not work upon completion of Bread Maker process, and sound alarm is heard continuously and HHH is displayed on the screen? ANSWER 9: The appliance will not operate since it is hot. Press start/stop button at first and turn off the appliance, open the lid of the appliance and remove the cooking pan outside and let it to cool down. QUESTION 10: What shall I do if LLL is displayed on the screen and signal sound is heard when start button is pressed? ANSWER 10: The appliance will not operate since the ambient temperature is too low. Turn off the device by pressing start/stop button. Leave it in a warmer environment. Optimal ambient temperature is within the range of (15 C-25 C). QUESTION 11: What shall I do if EEE is displayed on the screen and signal sound is heard when start button is pressed? ANSWER 11: The appliance will not operate since the ambient temperature is too high. Turn off the device by pressing start/stop button. Leave it in a cooler environment. QUESTION 12: Why is the outer surface and bottom of the loaf humid? ANSWER 12: In the case that the loaf is left in the appliance for extended periods longer than the required time the loaf becomes humid since the steam inside cannot be discharged. It will turn into normal if you remove the bread and keep it on a grill. QUESTION 13: What shall I do if (0:00) is displayed on the screen upon completion of the Bread Maker process? ANSWER 13: This signal sound indicates that the Bread Maker process is completed and warm keeping program is being executed. You can turn off the appliance and remove the bread if you like

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R

700 W WAFFY KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R WAFFY AR 296 WAFFLE MAKİNESİ AR 296 WAFFLE MAKER AR 296 WAFFEL MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W YAPIŞMAZ PASLANMAZ ÇELİK W A F F L E P L A K A L A R EN WAFFY AR 296

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

SBM 4712 EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG

700 W WAFİTO W A F F L E P L A K A L A R KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG W A F F L E P L A K A L A R I WAFİTO AR 295 TOST VE WAFFLE MAKİNESİ AR 295 SANDWICH AND WAFFLE AR 295 WAFFEL- und TOASTMASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 700 W 2 ADET TOST

Detaylı

SBM 4711 EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y

1000 W PANİMİNİ KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG P İ İ Ş İ R M E Y Ü Z E Y P İ PANİMİNİ AR 297 MİDİ TOST MAKİNESİ AR 297 MIDI SANDWICH MAKER AR 297 MIDI SANDWICH MAKER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1000 W 2 ADET TOST 2 ESİ TYAPABİLME KAPASİ İ Ş YAPIŞMAZ

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

SBM 4713F EKMEK YAPMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN DE RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI EN De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6 Ekova Filtration Su Filtrasyonlu Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 9218 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA

KULLANMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA KULLAMA VE BAKIM KİTABI DEVRİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL

KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL KRAM TÜRK KAHVE MAK NES - KULLANMA KILAVUZU TURKISH COFFEE MACHINE- INSTRUCTION MANUAL 2 Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir kram Türk Kahve Makinesi ni sat n alm fl

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

1800 W PANİNİ GRANIT MÜRDÜM PTFE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PLAKALAR Ç I K A R I L A B İ L İ R P L A K A L A R

1800 W PANİNİ GRANIT MÜRDÜM PTFE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PLAKALAR Ç I K A R I L A B İ L İ R P L A K A L A R ESİ PANİNİ GRANITE MÜRDÜM AR 2021 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 2021 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 2021 GRILL UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1800 W 4 ADET

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292

1800 W TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 291 AR 292 TOSTÇU GRANITE TOSTÇU LUX GRANITE AR 291 / AR 292 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 291 / AR 292 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 291 / AR 292 GRILL-UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

Detaylı

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu Çalıştırma ve Isıtıcı çalıştırma Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı açmadan önce aracın ısıtma sistemini Ilık olarak ayarlayın. Standart zamanlayıcı

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B

1500 W PROSTICK 1500 WATT KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 EL BLENDER AR 1045 HAND BLENDER AR 1045 HAND BLENDER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1500 W 1500 WATT 900 ML Ö L Ç Ü I K A B PROSTICK 1500 AR 1045 HAND BLENDER

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150

Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Mikser Kullanma K lavuzu BKK 1150 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

1800 W TOSTÇU DELUX PAPATYA PTFE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PLAKALAR DÖKÜM Ç I K A R I L A B İ L İ R P L A K A L A R

1800 W TOSTÇU DELUX PAPATYA PTFE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PLAKALAR DÖKÜM Ç I K A R I L A B İ L İ R P L A K A L A R ESİ TOSTÇU DELUX PAPATYA AR 2020 IZGARA VE TOST MAKİNESİ AR 2020 GRILL AND SANDWICH MAKER AR 2020 GRILL UND SANDWICHMAKER (TOASTER) KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1800 W 6 ADET

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker

P 637 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Model No: P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 37 GrillMax Izgara ve Tost Makinesi Grill and Sandwich Maker MAIN PARTS 1 2 3 4 1 UPPER

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi Instruction Manual Kullan m K lavuzu ÜRÜN ÖZELL KLER Voltaj: 220-240V AC 50-60Hz Güç: 850 Watt Kapasite: 1135gr Kullan m ömrü: 10 y l G R fi Uzun y llar

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

PANE DELUXE. Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

PANE DELUXE. Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi. Instruction Manual Kullan m K lavuzu PANE DELUXE Automatic bread baking machine Ekmek yapma makinesi Instruction Manual Kullan m K lavuzu G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Pane Deluxe Otomatik Ekmek Yapma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K

1650 W ÇAYCI KLASİK KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG PASLANMAZ ÇELİK K A P A K ÇAYCI KLASİK AR 3006 ÇAY MAKİNESİ AR 3006 TEA MAKER AR 3006 ELEKTRISCHE TEEKANNE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W PASLANMAZ ÇELİK PASLANMAZ ÇELİK İ Ç A Y F İ LT R E S ÇİFT

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı