Hindistan: Gelin, Yat r m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hindistan: Gelin, Yat r m"

Transkript

1 Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz r giyim sektörünün büyüyen ülkesi Hindistan, Çin le yaflad yo un rekabette avantaj kazanmak için, krize ra men ülkedeki yabanc yat r m miktar n artt rmay hedefliyor. Uzak Do u nun iki büyük gücü Hindistan ve Çin in tekstil sektöründe gerçeklefltirdikleri rekabet daralan d fl piyasalar nedeniyle, ülkeye daha çok yat r mc çekme stratejisi ekseninde gelifliyor. Birçok Avrupal markan n ve üreticinin, üretim üssü olarak, baflta Çin ve Hindistan olmak üzere Uzak Do u ülkelerini seçtikleri, son dönemde üretim bantlar n n da o bölgelere tafl nmas ile iyice aç a ç kt. Hindistan, Uzak Do u da yabanc yat r mc y çekme yar fl nda bir ad m öne geçmek için yat r mc lara birçok kolayl k sa l yor. Hindistan n Partner olarak tan mlanan bu yat r mc lar, ülkeye çekmek ve yat r m imkanlar n de erlendirmek üzere Tekstil Bakan Dayanidhi Maran ve Hintli ifladamlar ndan oluflan bir delegasyon Roadshow gerçeklefltirdi. Zürih, Milano, Frankfurt, Paris ve stanbul u kapsayan bu seyahat kapsam nda Hintli temsilciler, yat r mc larla orld s the biggest cotton producer and the consumer, India has a growing textile and clothing sector, and despite the financial crisis, it targets to increase the foreign investments to have advantages in the competition with China. The competition between two powers of Far East, India and China, in textiles, is based on gaining more investor due to the contracting of the markets. It s now more obvious with the transfers of the production lines recently to the Far East that, European brands and producers chose Far Eastern countries, mainly China and India, as their production base. India provides many facilities to the foreign investors to be ahead in the race of attracting the investors. A delegation consisting of Textile Minister Maran and the Indian businessmen achieved a roadshow in order to gain Partners and evaluate the investment opportunities. The Indian representatives came together with the investors to consider the cooperation possibilities during the tour including Zürich, Milano,

2 bir araya gelerek, iflbirli i olanaklar n incelediler. Gezi kapsam nda; teksil makinelerinde Yeflil Alan Ünitelerinin kurulmas, kumafl üretimi, haz r giyim, suni elyaf ve iplik, Hindistan iç piyasas na teknik tekstil ve giysi markalar alan ndaki yabanc yat r mlar n n getirilmesi konu bafll klar ele al nd. stanbul da Türk tekstil ve yat r mc lar yla bir araya gelen Bakan Maran, Türkiye ve Hindistan n tekstil ve haz r giyim potansiyellerinin Çin taraf ndan tehdit edildi ini, buna karfl tek tek mücadele etmek yerine kuvvetlerin birlefltirilmesi gerekti ini, ancak böylece Çin le rekabet edebilme gücünün bulunaca n ifade etti. Hindistan da yabanc yat r mc lara birçok vergi avantaj ve subvansiyonlar n sa land n belirten Bakan Maran; Türk yat r mc lara s f r bürokrasi sözü vererek; Gelin yat r m yap n, üretin, d fl sat m yap n ve kazan n diye seslendi. Frankfurt, Paris and Istanbul. In this tour, the subjects such as, establishing Green Area Units in textile machineries, fabric production, clothing, synthetic fibers and yarns, foreign investments on technical textiles and apparel brands for Indian local markets were discussed. Minister Maran, who came together with Turkish textile investors, stated that the textile and the Uzakdo u da tekstil ve haz r giyimde Çin le yo un bir rekabete giren Hindistan, yeni yat r mlarla bu sektördeki avantajlar n artt rmay amaçl yor. Bunun için Avrupa turuna ç kan Tekstil Bakan Daynidhi Maran, Türk yat r mc lar, s f r bürokrasi ve yüksek kar avantaj ile Hindistan a davet etti. fiu anda aralar nda sadece 11 milyon dolarl k tekstil ticareti bulunan Hindistan- Türkiye iflbirli inde amaç, Çin le rekabet edebilmek olarak saptanm fl. clothing potentials of Turkey and India were threatened by China, and continued that it was necessary to unite the forces instead of fighting individually, thus it would be possible to compete with China. With many tax advantages and subventions, Minister Maran promised Turkish investors zero bureaucracy: Come, invest, export and profit Biliflimi Büyüttü, S ra Tekstilde Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, daha önce Biliflim- Telekomünikasyon Bakan olarak hükümette yer alarak, bu sektörün büyümesinde önemli rol oynam flt. Maran, ülkede bir y lda 65 milyon kiflinin cep telefonu sat n After the development of Informatics, now it s Textile s turn The Textile Minister, Dayanidhi Maran took place in the government as the Minister of I n f o r m a t i c s - Telecommunication and played an important role 69

3 ald n, 2.5 milyon dolarl k bir büyümenin yakaland n belirtiyor. Bu büyümenin LG, Samsung gibi markalar n ilgisini çekti ini ve yat r m gerçeklefltirdiklerini aç klayan Bakan, birçok biliflim markas - n n Hindistan a yat r m yapt klar n ve kazand klar n dile getirdi. Biliflimden sonra Tekstil sektöründe bakan olarak çal flmaya bafllayan Maran, Hindistan n büyüme trendine örnek olarak biliflim sektörünü gösterdikten sonra, hedef olarak rekabet etti i Çin karfl s nda ülkeye yeni yat r mlar çekme ve Hindistan n tekstil altyap s n yenilemeyi belirledi. Hindistan da perakende alan nda 160 milyon dolarl k bir büyümenin gerçeklefltirildi ini, 2013 e kadar da yüzde 14 lük bir büyümenin öngörüldü ünü kaydeden Maran, perakende alan ndaki bu büyümenin yüzde 23 ünü tekstil-haz r giyimin oluflturdu unu kaydetti. Tekstil sektörü ile ilgili olarak Bakan Maran flu aç klamada bulundu: Hint tekstil sektörü flu anda 62 milyar dolar büyüklü ünde ve 2015 y l nda hedef 110 milyar dolara ulaflmak. Bunun 65 milyar dolar iç kaynaklardan, 45 milyar dolar ise d fl kaynaklardan bekleniyor. Finans ve bankac l k sisteminin istikrar korumas için düzenledik. in development of this sector. Maran said that 65 million people bought mobile phone and achieved a growth of $ 2.5 million. This growth gained the attention of brands like LG and Samsung and they made investments like the other informatics brands. After this sector, Maran became the Textile Minister and as in the example Competing with China in textiles and clothing manufacture in Far East, India aims at increasing its advantages with new investments. For this reason, Daynidhi Maran, Minister of Textiles, went on Europe tour and invited Turkish investors to India offering zero bureaucracy and high profits. The objective of this cooperation between India and Turkey, which have textile trade of only $ 11 million, is to compete with China. of informatics, he began to work on bringing new investments and renovation of textile infrastructure to cope with China. Maran stated that $ 160 million of growth was achieved in retail and 14% of increase was expected until Furthermore Maran continued that 23% of this growth is formed by textile and clothing sectors. Indian textile industry currently has a capacity of $62 billion and our target is to increase this amount to $110 billion by $65 billion of this amount is expected from local sources, while $ 45 billion is expected from foreign sources. We rearrange the financial and banking systems in order to maintain the stability said Maran. 70

4 Hindistan Büyük ç Tüketimiyle Resesyona Yenilmedi! Küresel ekonomik kriz döneminde yaflanan resesyonun Hindistan çok etkilemedi ini belirten Bakan Maran; Hindistan, kriz döneminde resesyona yenik düflmedi, çünkü Hindistan n çok büyük bir iç tüketim potansiyeli var. 425 milyar dolarl k bir perakende endüstrisi var. hracata daha az ba ml olan Hindistan daki mallar n sadece yüzde 20 si yurtd fl nda sat l yor. ç talep, kriz döneminde de önceki gibi devam etti. Bu nedenle de resesyona yenilmedik. Resesyon s ras nda dahi, Hindistan da iç tüketim y lda 12 ile 14 lük büyüme gösterdi dedi. Hindistan n önümüzdeki dönemde de yüzde 6 oran nda büyümeye devam edece ini dile getiren Maran, ülkesinin yat r m için her türlü teknik altyap ya ve yetiflmifl insan gücüne sahip oldu unu söyledi. Demografik durum ve altyap, yat r m için hem pazar hem de iflgücü anlam nda cazip olanaklar sunuyor diyen Maran, toplam 500 milyonluk nüfusun sa lad, kalifiye nitelikli, haz r iflgücünün maliyetinin de düflük oldu unun alt n çizdi. Hindistan da saat bafl na iflçi maliyetinin ortalama 0.7 Dolar oldu unu, bunun sveç te Dolar, talya da Dolar ve Türkiye de 4.27 Dolar oldu una iflaret eden Maran, Türk tekstil yat - r mc lar n, Hindistan n bu iyi yetiflmifl ve maliyeti ucuz iflgücünden yararlanmas gerekti ini dile getirdi. flbirli inde Amaç Çin le Rekabet Bakan Dayanidhi Maran, resesyona ra men ifl yapma potansiyelinin var oldu una inand klar bir Roadshow yapt klar n aç klayarak, Çin le ayr ayr rekabet eden Türk ve Hint tekstil sektörlerinin iflbirli ine gitmeleri halinde, ona karfl rekabet gücünü artt rabilece ini savundu. Maran sözlerini flöyle sürdürdü: fiunu fark ettik ki, pek çok Türk flirketi büyümeye bafllamak istiyor. Baflta Avrupa olmak üzere bütün dünya piyasalar na üretimini satmak istiyor. Hem Çin ile daha iyi rekabet edebilmek için, hem de üretimin potansiyeli artt rmak için Türk tekstil sektörünün Thanks to the Big Local Consuming, India wasn t Defeated to Recession! Maran, expressed that the recession during the financial crisis hadn t affected the India very much, and contunied that India wasn t defeated to recession during the financial crisis, because it has a big local consumer potential and $425 billion of retail industry. As India is less dependent to export, only 20% of its products are sold foreign countries. Domestic demand was the same even during the financial crisis. For that reason we weren t defeated to recession. Even during recession, domestic consuming increased 12 14% in India. He also said that India would keep growing by 6% in the following period, and his country had all sort of technical infrastructure and specialized employees for investments. Maran highlighted the low cost of the specialized, qualified and ready labor provided by 500 million of population. He said that Demo-graphic situation and infrastructure provide attractive opportunities regarding to both labor and market, for investment. Since labor cost was approximately $ 0.7 per hour in India, whereas it was $ in Sweden, $ 22,32 in Italy and $ 4.27 in Turkey, Maran said that, Turkish textile investor should take advantage of the qualified and low cost labor. Competition with China is the Aim of the Cooperation Minister Dayanidhi Maran explained that despite the recession they carried out a Roadshow because they believed in the potential of trade and continued that competitiveness against China would be more powerful if Indian and Turkish textile sectors would cooperate instead of struggling individually. We realized that many of Turkish companies want to grow and sell their products to the world markets particularly to Europe. Turkish textile industry needs to grow, open up to the markets and strengthen in order to compete with 72

5 b ü y ü m e y e, aç lmaya daha güçlenmeye ihtiyac var. Türkiye nin dünya pazar nda bu tür bir rekabeti sürdürebilmesi için tabiî ki üretim maliyetini düflürmesi laz m ve biz gördük ki, Hindistan bu konuda Türkiye ye destek verebilir. Hindistan da Türk tekstil üreticilerinin üretim yapmalar n s a l a y a b i l i r. Böylece çok daha güçlü bir flekilde Türkiye global pazarlarda rekabet gücünü artt r r. Türk yat r mc lara, Hindistan tekstil piyasas n n büyüklü ü hakk nda bilgi veren Bakan Maran, yat r mc lara; Hindistan da üretin, içeride sat n, para kazan n, o paray Türkiye ye geri getirin. Türkiye ile Hindistan aras ndaki bu iflbirli inin büyük bir potansiyeli var. Bu iki ülke içinde Kazan-Kazan durumu olacakt r. Bu hem Türk ekonomisi için hem de Hindistan ekonomisi için avantajl. Bu simbiyotik bir iliflki olacakt r. diye seslendi. Bakan Maran, Hindistan da 3 ten fazla Türk yat r mc s n n bulundu unu belirterek, tekstil alan nda Söktafl bu yat r mc lara örnek olarak gösterdi. Hedeflerinin ise, 10 Türk yat r mc s n daha bu bölgelere çekmek oldu unu aç klad. 10 Y l Vergisiz Üretim y llar aras nda yüzde 7.63 büyüme gerçeklefltiren Hindistan, yabanc yat r mc lar ü l k e y e ç e k m e konusunda yeni s t r a t e j i l e r v e kolayl klar sa lamay da taahhüt ediyor sonras nda liberalleflme politikalar uygulayan ülke, do ru- China more and to increase the potential of its production. To keep up with this kind of competition in world s markets, Turkey should definitely lower the p r o d u c t i o n costs. We saw that India may support Turkey for this and provide Turkish textile producers to manufacture in India. So that, Turkey can be more competitive in global markets. said Maran. Minister Maran gave information about the textile market of India and continued: Produce, sell in India and make money, bring that money back to Turkey. The cooperation between India and Turkey has a big potential. It is a win-win cooperation for both countries. This is advantageous for both India and Turkey. This is going to be a symbiotic relationship. Minister Maran also stated that there were more than three Turkish investors in India, for instance Söktafl in textile sector and explained that their target was to gain 10 Turkish investors for those areas. Tax-free production for 10 years Achieving a growth of 7.63% between 1990 and 2007, India undertakes to provide new strategies and facilities to attract the new investors. Since the country applies politics of liberalism after 1990, it facilitates 73

6 dan yat r mlar kolaylaflt rd. Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, tekstil sektöründeki yabanc yat r mc lar ülkeye çekmek için birçok kolayl k ve sübvansiyon içeren paket programlar oluflturduklar n aç klad. Bakan n aç klad ilk kolayl k neredeyse s f r bürokratik bir sürecin olmas. Yani, yat r mc lar bankalarla iletiflime geçtikleri anda yat r mlar gerçekleflmeye bafll yor. Yabanc yat r mc lar Hintli bir ortak bulma zorunlu olmadan yat r mlar n n yüzde 100 ünü do rudan yapabiliyor. Bir izin gerekmiyor. Hintli bir ortak bulmak istediklerinde yetkili merciler bu konuda yard mc oluyor. Yat r mlar için Ekonomi Bölgeleri oluflturuldu. Bu bölgelerde d fl sat m yapacak yat r mc lar için avantajlara sahip. D fl sat m amaçl kurulan bu flirketler 10 y l boyunca gelir vergisinden muaf tutuluyor. Yani, Hindistan da üretip, d fl sat m yap yorsa, Hindistan da geçerli olan vergilerden kurtulmufl oluyor. Ayr ca Özel Entegre Tekstil Parklar bulunuyor. Bu parklar da hem d flsat m hem de iç sat m gerçeklefltirilebiliyor. Buralardaki hali haz rda kurulu bulunan Eko Sistemden bütün yat r mc lar faydalanabilecek. Teknik altyap ve enerji sistemleri yat r mc lar için haz r bekliyor. Hindistan da flu anda 40 tane entegre tekstil park bulunuyor. 4 y ll k bir süre zarf nda buraya 900 milyon dolarl k yat r m n gelmesi bekleniyor. Hindistan Hükümeti nin benimsedi i bir Teknoloji Terfi Fonlar Program (TTFP) bulunuyor. Bu ba lamda teknik tekstiller ve yeni tekstil makinalar n n Hindistan a gelmesi ve mevcut kapasitenin moderlefltirilmesi teflvik ediliyor. Haz r giyim üretimi yapacak makinalara yat r m yapanlar, yat r mlar n n yüzde 10 unu da hükümetten geri al yorlar. Ayr ca, Hindistan da yat r m yapacak olan kifliler, bankadan kredi ald klar zaman, bankalara ödeyecekleri faizin yüzde 5 ini hükümet geri ödüyor. Ayr ca Hindistan fikri mülkiyet haklar n n korunmas konusunda imzalanan anlaflmalara b a l k a l a r a k, yat r mc lar n fikri haklar n n garanti alt na al nd n da vurguluyor. Hedef 2015 te 110 Milyar Dolarl k Tekstil Büyüklü ü Dünyan n en büyük 12. ekonomisi olan Hindistan, tekstil the direct investments. Textile Minister Dayanidhi Maran announced that they organized packages including many facilities and subvention to attract the foreign investors in textiles. Almost zero bureaucracy was the first thing that s announced, that is, their investments take place as soon as they get in touch with banks. Without the obligation of to find an Indian partner, the foreign investors can directly invest 100% of their investments. They do not need permission. In the case of an Indian partner requirement, the investors will be able to get help. New Ecenomy Regions are formed for investments. There are several advantages for the investors making exports. The companies that are established to make exports will be exempted from taxes for ten years, that is, if the company produces in India and exports, it will be exempted from the current taxes in India. Moreover, there are Special Integrated Textile Parks. It is possible to make both export and import in these parks. All the investors will be able to utilize the current Eco Systems. Technical infrastructure and energy systems are ready for the investors. There are 40 integrated textile parks in India at the moment. $ 900 million of investment is expected in 4 years. Indian Government adopted Technology Promotion Funding Program. With in this program, technical textiles and new textile machineries and the modernization of the current capacities are promoted. Those who will invest on clothing machineries will take 10% of their investments back. Furthermore, in the case of receiving loan from the banks, the government will pay the 5% of the interests. The investors intellectual rights will also be protected according to the agreements of intellectual property rights that are signed by India. Goal: $ 110 billion textile capacity in 2015 The 12th world s biggest economy, India needs $ 24 billion additional 76

7 endüstrisi yüzde 8 lik büyüme oran n sabit tutmak için 2015 y l itibariyle 24 milyar dolarl k bir ek yat r ma ihtiyaç duyuyor. Bunun 18 milyar dolar iç yat r m, 6 milyar ise Do rudan D fl Yat r m olarak planland. Böylece 2015 y l için öngörülen 110 milyar dolar büyüklükte bir tekstil sektörü Hindistan da yarat lm fl olacak. Hindistan, küresel finansal krizin en ateflli günlerinin yafland 2008 y l nda Hindistan n toplam d fl yat r m oran 33 milyar dolar olarak gerçekleflirken, bunun sadece yüzde 0.67s, yani 200 milyon dolar tekstil endüstrisinde gerçekleflti. Ayn dönemde Çin, 10 milyar dolarl k yat r m çekmeyi baflard. Ülkeler ba lam nda Hindistan n tekstil ticareti büyüklü ü s ralamas nda henüz Türkiye üst s ralarda yer alm yor. sviçre nin Hindistan la gerçeklefltirdi i tekstil ticareti 89 milyon dolar iken, talya n n Hindistan la gerçeklefltirdi i tekstil ticaretinin büyüklü ü 972 milyon dolar olarak aç kland. Türkiye nin Hindistan la tekstil ticaret büyüklü ü ise 11 milyon dolar civar nda seyrediyor. Son y llarda do rudan d fl yat r ma e ilen ve bu konuda yol alan Hindistan, perakende alan nda ise iç üreticiyi koruyan bir politika sergiliyor. Yabanc yat r m lar tek markal ma azalara yüzde 51 oran na kadar sahip olabiliyor. Ayr ca yabanc yat r mc lar n faydalanabilece i birçok indirim sadece d fl sat m ba lam nda geçerli hale geliyor. Üretim bantlar n n belli bölümlerini (y kama a lar vb) ya da tamam n Hindistan a tafl yan önemli markalar aras nda flunlar bulunuyor: JC Penney, Nautica, Dockers, Bed Bath& Beyond, Target, Kohl s, Liz, ck, Sprit, M&S, GAP, United Colors of Benetton, Mango, Zara, Dillard s. Son y llarda Hindistan piyasas na geren konfeksiyon marka ve perakendecileri aras nda; M&S, Next, Benetton, Tommy Hilfiger, Reebok, Nike, Puma, Mango, Levis, Pepe, Lacoste, Esprit, Debenhams bulunuyor. Gerek yat r m gerekse perakende gelifllerle Hindistan ekonomisinin, gösterdi i büyüme performans ile 2050 y l nda dünyan n en büyük tüketici piyasas haline gelmesi bekleniyor. investment until 2015 to keep 8% of growing rate constant. According to the plans, $ 18 billion will be local investments and $ 6 billion will be Direct Foreign Investment. Thus, $ 110 billion of textile capacity will be created in India by India achieved a total of $ 33 billion of foreign investment during the worst days of financial crisis in 2008, and only the 0.67% of the investment, that is, $ 200 million, was in textile industry. In the same period, China achieved $ 10 billion of investment. When it comes to the textile trade of India, Turkey does not have the top ranks. The textile trade of India with Switzerland is $ 89 million, while it is $ 972 million with Italy. On the other hand, the textile trade of India with Turkey is only around $ 11 million. While India focuses recently on foreign investments, it protects the local producers in retail. The foreign investors can hold the 51% of the one-branded stores. Furthermore, most of the discounts that foreign investors can utilize are valid only in the case of export. The important brands, which moved the certain parts or the whole of their production lines, are: JC Penney, Nautica, Dockers, Bed Bath& Beyond, Target, Kohl s, Liz, ck, Sprit, M&S, GAP, United Colors of Benetton, Mango, Zara, Dillard s. Some of the clothing brands, which are entered to the Indian market in recent years, are: M&S, Next, Benetton, Tommy Hilfiger, Reebok, Nike, Puma, Mango, Levis, Pepe, Lacoste, Esprit, Debenhams. India is expected to be the biggest consuming market in 2050 with the entrance of both investments and retailers. 77

8 Tekstilde Huysuz Partner Hindistan Irascible Partner in Textile: India in le tekstil alan nda rekabet edebilmek için Türk yat r mc lar ülkesine davet eden Hindistan, bugün partner olarak gördü ü Türkiye yi geçmiflte iki kez Dünya Ticaret Örgütü ne flikayet etmiflti y l nda, AB ile gerçeklefltirilen gümrük birli ine uyum amac yla tekstil ve konfeksiyon ithalat na uygulanan kotalar nedeniyle Türkiye`yi Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) nezdinde flikayet eden, 1999 y l nda da mahkum ettiren Hindistan, Mart 2009 tarihinde de pamuk ipli i ithalat na kilogram bafl na getirilen 1 dolarl k ek mali yükümlülü ü de DTÖ gündemine getirmiflti. Türkiye ile Hindistan aras nda yükselme e ilimi gösteren ticari iliflkilerdeki bu sorunlar bir yandan içteki üreticilerin korunmas na, di er yandan ihracatta s n rlamalar n kald r lmas konular nda kesifliyor. Hindistan n flikayetçi oldu u ve bilgi almak için DTÖ nezdinde Türkiye ye soru sordu u son geliflmeler, Türkiye nin tekstil ve konfeksiyon ihracatç s bir ülke olarak yerli iplik üretim kapasitesini koruma amac yla ald önlemlerle ilgili. Yerli üretimin korunmas için Temmuz 2008 de pamuk ipli i ithalat na ek mali yükümlülükler getirildi. Buna göre, 15 Temmuz 2008 den itibaren bir y l süreyle pamuk ipli i ithalat nda kg bafl na en az 0.35 dolar, en çok da 1 dolar olmak üzere yüzde 20 oran nda ek mali yükümlülük uyguland. Bu yüzde 20 lik oran, 2011 y l n n Temmuz ay na kadar her y l yüzde 1 oran nda düflürülecek ve 15 Temmuz Temmuz 2011 aras nda kg bafl na en çok 0.90 en az 0,31 dolar olarak ödenecek. Bu karar, sadece Hindistan için de il, pamuk ipli i ithalat yap lan bütün ülkelere yönelik uygulan yor. Ancak, gelthough India accepts Turkey as a partner and invites Turkish investors to compete with China, it complained about Turkey to the World Trade Organization (WTO) two times in the past. Because of the tariffs applied to textiles and apparels to adapt to the custom union with EU, in 1996, India complained about Turkey to WTO and Turkey was convicted. Furthermore, India brought on the additional cost of $1 per kg of imported cotton yarns in March These problems in commercial relations, which have upward trend between Turkey and India, intersect on the topics of protecting the local manufacturers and abolishing the limits in exportation. The recent developments which India complains about and asks information from Turkey via WTO are related to the precautions of Turkey to protect local yarn production capacity, since the country is an important textile and apparel exporter. In order to protect the local production, additional liabilities took effect in July According to this, starting on July 15th 2008, for the importation of cotton yarn, minimum $0.35 and maximum $1 per kg that is 20% additional liabilities took effect. This 20% additional cost will be reduced by 1% each year until July Between Jul 15th 2010 and July 14th 2011 these rates will be maximum $0.90 and $0.31 per kg. This verdict 78

9 çen y l n verilerinin gösterdi ine göre Türkiye nin sürekli artan pamuk ipli i ithalat n n yüzde 35 i Hindistan dan gerçeklefltiriliyor y l nda Hindistan dan 37 milyon dolar olarak gerçekleflen pamuk ipli i ithalat yükselerek 2008 y l nda 141 milyon dolara yükseldi da Mahkum Ettirdi, 2009 da Soru Sordu Türkiye nin bu yöndeki karar üzerine Hindistan, 2009 Mart ta Dünya Ticaret Örgütü nün Korunma Önlemleri Anlaflmas na ayk r l k oldu u görüflü ile Türkiye ye yönelik sorular n DTÖ ye iletti. Pamuk ipli i ihracatç s olarak bu uygulamadan olumsuz etkilendi ini belirten Hindistan, Türkiye`nin uygulad ek mali önlem hakk nda görüfl al flveriflinde bulunarak anlaflmaya var lmas için DTÖ nezdinde dan flma istedi. Hindistan n DTÖ belgesi haline gelen sorular Türk makamlar na 20 May s ta ulaflt ve gerekli incelemelerden sonra 8 Temmuz da yan t n DTÖ belgesi olarak yay nland. D fl Ticaret Müsteflarl ndan ald m z bilgilere göre, Türkiye nin yan t ndan sonra Hindistan n DTÖ de, bu konuyla ilgili baflka herhangi bir giriflimi bulunmuyor. Tekstil ve haz r giyim ürünleri ithalat nda uygulanan k s tlamalar nedeniyle 1996`da, Çin ve Hong Kong, Tayland ile Hindistan Türkiye`yi DTÖ`ye flikayet etmiflti. Hindistan` n tekstil ürünleri, ABD`nin pirinç ithalat flikayetleri ile ilgili DTÖ`de kurulan panel sonucunda Türkiye, sonraki y llarda ithalat flartlar n de ifltirmek durumunda kald. Hindistan n 1996 y l ndaki ilk flikayeti, 1999 y l nda karara ba lanm fl ve serbest ticarete ayk r kota uygulamas nedeniyle Türkiye, DTÖ nezdinde mahkum edilmiflti. Bu süreçte Türkiye ve Hindistan karfl l kl tavizlerle bir uzlafl ya gitmiflti. Türkiye bugüne kadar DTÖ ye sekiz kez flikayet edilmifl bulunuyor. Türkiye nin ek maliyet getiren karar ile ihracat n zorlaflt rd, engelledi i için menfaatinin zedelendi ini öne süren Hindistan, ülkesine davet etti i yat r mc lar iç sat fl ve perakendecilik alan nda k s tlamalar getiriyor. D fl sat m yapmalar halinde vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve geri ödemelerle yabanc yat r mc lar destekleyen Hindistan, iç üreticilerini korumak için Hindistan iç pazar na girmek isteyenlere bir Hintli ortak bulma zorunlulu u getiriyor ve halihaz rdaki vergilerle bafl bafla b rak yor. 80 not only applies to India but also to the all countries that imports yarn to Turkey. However, according to the last year s data, Turkey imports %35of yarns from India. $37 million of cotton yarn importation in 2006 from India increased to $141 million in Sentenced to punishment in 1999, asked for information in 2009 Claiming the inconsistency with the GATT, India forwarded its questions about Turkey to WTO in March India stated that it was affected negatively by this application and requested consultations from WTO to exchange of ideas about additional liabilities applied by Turkey. The questions of India received as an official document of WTO in May 20th to the Turkish offices. According to the information provided by Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade, there aren t any attempts in WTO of India after the reply of Turkey. Due to the r e s t r i c t i o n s applied on to the imports of specified textile and clothing, China, Hong Kong, Thailand and India complaint about Turkey to WTO in 1996, and Turkey changed import restrictions in following years. The first complaint of India was adjudicated and Turkey was convicted of inconsistency with Articles XI and XIII of GATT 1994, and consequently inconsistent also with Article 2.4 of the ATC. The parties have reached a mutually acceptable solution. Consequently, Turkey has been complaint about to the WTO eight times. Claiming the loss of benefits due to the obstruction of the export by the additional costs applied by Turkey, India applies restrictions to the invitee investors in local sales and retail area. In the case of the exports of the international investors, India supports them with tax cuts, subventions and paybacks. On the other hand, if the investors want to make sales to local markets, they are restricted with current taxes and obliged to find an Indian partner, in order to protect local manufacturers.

10 Bakan Maran Rieter i Ziyaret Etti The Minister Maran visited Rieter indistan Tekstil Bakan Dayanidhi Maran Avrupa turu kapsam nda, sviçre-winterthur da tekstil makinalar üreticisi Rieter i ziyaret etti y l ndan bu yana do rudan Hindistan da yat r mlar bulunan Rieter i ziyareti boyunca Bakan Maran, Hindistan a do rudan yat r m f rsatlar n anlat rken ve siyasi ve endüstriyel iliflkilerin önemini vurgulad. Ülkesine do rudan tekstil yat r m çekmek için bir Avrupa turu düzenleyen Hindistan Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, bu kapsamda önemli tekstil makine üreticilerinden Rieter i de ziyaret etti. sviçre nin önemli firmalar ndan olan Rieter, ayn zamanda Hindistan da yat r m bulunan markalardan biri. Rieter Machine Works Ltd. yi gezerek, yetkililerle görüflen Bakan Maran n gezisi Türkiye, Avrupa ve sviçre duraklar nda flekillendi. Çeflitli toplant larla Maran, ülkesine gelecek olan yat r mc lara sa lanacak avantajlar anlatarak, onlar Hindistan da yat r mlara davet etti. Bakana, tekstil sektöründen genifl bir Hintli ifl adam heyeti efllik etti. Rieter Group dari Baflkan Erwin Stoller, Bakan Maran n ziyareti ile birçok Hintli Rieter müflterisine hoflgeldiniz deme f rsat buldu. Stoller, bakana ve heyetteki ifladamlar na Rieter Group CEO su Peter Gnägi ile birlikte Rieter Tekstil Sistemleri merkezini gezdirdi. Ziyarette iplik e irme makine sistemleri merkezi 82 Do unun büyüyen tekstil devlerinden Hindistan, yabanc yat r mc çekmek için tekstil bakan düzeyinde bir Avrupa turu düzenledi. Bu tur kapsam nda Türkiye ye de gelen Bakan Dayanidhi Maran ve heyeti, Hindistan da önemli yat r mlar yapan sviçreli tekstil makinalar üreticisi Rieter i de ziyaret etti. he Indian Textile Minister Dayanidhi Maran, visited Rieter, textile machinery producer in Switzerland, Winterhur. During his trip to Rieter, a company which has made many investments in India since 1995, The Minister Maran underlined the importance of the political and industrial relationships explaining the direct investment opportunities in India. Organizing a Europe trip for attracting direct investments to his country, India Textile Minister Dayanidhi Maran, visited one of the leading textile machinery manufacturer Rieter. Being one of the important companies of Switzerland, Rieter is also one of the brands that have many investments in India. Meeting with the authorized personnel visiting Rieter Machine Work Incorporated, the trip of the Minister was shaped with the stops in Turkey, Europe and Switzerland. The Minister made an invitation to the companies for making investment in India explaining the advantages that will be provided for the ones that make investments in his country. Al large committee of Businessman Committee accompanied the Minister. Erwin Stoller, Executive Chairman of the Rieter Group, got the opportunity to welcome many Indian Rieter customers. Stoller showed Rieter Textile Systems Center to the Minister and the Businessman in his committe with the CEO of Rieter, Peter Gnagi. In this

11 ve e itim merkezi Hintli müflterin yo un ilgisini gördü. Rieter için Hint pazar n n önemini vurgulayan Peter Gnägi, Hindistan da sat fl ve servis fabrikas kurma sözlerine ba l l klar n yeniledi. Ziyaret onuruna verilen yemekte, Tekstil Bakan Maran, Rieter in Hindistan iplik endüstrisinin (spinning industry) h zl gelifliminde anahtar rolü oldu unu dile getirerek: Yüksek kaliteli ürünler ile, Rieter Hint tekstil ürünleri görüntü güçlendirilmesine önemli bir katk sa l yor dedi. Maran, Rieter i Hindistan la ba n daha da güçlendirmeye davet ederek, yerel tekstil sektörünün küresel rekabet gücünü destekleyecek yenilikçi ürünleri beklediklerini aç klad. trip, the center of yarn spinning machinery system and education center drew intense interest from the Indian customers. Emphasing the significance of Indian Market for Rieter, Gnagy repeated the adherence to their promises about establishing sales and service facility in India. In the complimentary diner, Maran, Indian Textile Minister said Rieter had a key role in the fast development of the spinning industry in India and added: With its high quality products, Rieter made a great contribution for improving the image of the Indian textile products. Inviting Rieter to strengthen the relationships with India, Maran explained that they are looking forward to see the innovative products that will improve the global competitive power of India in textile industry. India, the growing giant of Eastern textile industry, organized a trip to Europe for attracting the foreign investor to India with the participation of Indian Textile Minister. Visiting Turkey also in his trip, Dayanidhi Maran and his committee visited Rieter, Swedish Textile Machinery Producer, which have made significant investments in India. 84 Rieter India Private 1995 te kuruldu Hindistan da sanayi anlam nda ilk iplik e irme fabrikalar n n kurulmas n n üzerinden 125 y ldan uzun bir zaman geçti y l nda Winterthur da kurulu Lakshmi Machine Works Ltd ile bir anlaflma imzalayan Rieter, böylece ilk nesil modern tekstil makinalar ile Hindistan pazar na girdi. Hindistanl tekstil üreticilerince iyi bilinen bir marka olan Rieter, k sa iplik ve nonwowen makinalar ile sektörde güçlü bir yere sahip. sviçreli Rieter Group un sahip oldu u Rieter ndia Private Limited A ustos 1995 te Hindistan n Gurgaon bölgesinde kuruldu. plik e irme sistemleri alan nda tekstil makinalar pazar nda lider bir pozisyonda bulunan Rieter India, müflterilerine tek bir kaynaktan çoklu çözümler sunuyor. Kuruluflu sonras nda Rieter India, iplik e irme sistemleri üretimine bafllad, Wing ve Pune da üretimini geniflletti. fiirket, Gurgaon, Coimbatore, Chandigarh ve Guntar da bulunan ofisleri ile sat fl, servis ve teknik destek hizmeti veriyor. Coimbatore ofistinde bir elektronik servis istasyonuna sahip olan flirket, h zl bir flekilde tekstil üreticilerinin e- lektronik modül ve bileflen istemlerine yönelik çözümler üretiyor. Rieter India ayn zamanda Xorella AG nin Hindistan da iplik / lif klima ekipmanlar n, Jossi Systems in de sat fl ve servisini temsil ediyor. Rieter India Private was established in 1995 More than 125 years have passed since first installation of the industrial yarn spinning facilities in India. Rieter entered the Indian market with first generation modern textile machines signing an agreement with Lakshmi Machine Works Ltd in Winterthur in Being a well known brand by the Indian Businessmen, Rieter has a strong position with its yarn spinning and nonwoven machinery. Belonging to Rieter group from Switzerland Rieter India Private Limited was established in Gurgaon region in India in Rieter India presents multi solutions to its customers from a single resource having a leading position in textile machinery market in terms of yarn spinning systems,after its establishment, Rieter India began to produce yarn spinning systems production and expanded its production to Wing and Pune. The company makes sales, give service and technical support with its offices in Gurgaon, Coimbatore, Chandigarh and Guntar. The company produces solutions for electronic modules and component systems for textile producers in a fastest way in the electronic service station in Coimbatore Office. Rieter India also embodies yarn/fiber climate equipments of Xorellla AG and sales and give services of Jossi Systems.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan

Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DAVULCUOĞLU Association of Turkish Furniture Manufacturers MOSDER Chairman Ramazan DAVULCUOĞLU 15 Haziran 2012, İzmir GÜCÜMÜZ

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

1 2 15109a 15109b 3 15101a 4 15101b 15101c 15107b 15107a 5 15125a 6 15125b 15133a 15133b 7 15103b 8 15103a 15121a 9 10 15132a 15123a 15123b 15123c 11 15139b 12 15139a 15140a 13 14 15114a 15108a 15108b

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries.

manufactures as per special requirements. Flexible in accepting any quantities and our production base is capable of meeting on time deliveries. Değerli Müşterimiz, 2009 senesinde kurulan Korova Yapı Sanayi ve Dış Ticaret LTD Şti, Latika markası altında Yunanistan başta olmak üzere yurt dışında iç ve dış mekan mobilya üretiminde önemli bir rol

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU

TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU TÜRKİYE AHŞAP ESASLI LEVHA SEKTORÜNÜN PROJEKSİYONU VE EKONOMİDEKİ DURUMU İbrahim YILDIRIM 1, Cumhur ALEVLİ 2, Kadri Cemil AKYÜZ 3 1 Yrd. Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON

Detaylı

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly.

We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. We would like to introduce you SEREN Home Furniture and Mattress & Base Co. at below briefly. Seren has 12 years of experince in mattress and base sector. Also it has been at Panel Home Furniture business

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

«Live 0Emisson» Christoph M. Grosser. Friedrichshafen, 27.08.2014. 0 emisyon Enerji ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. «Live 0Emisson» Christoph M. Grosser Friedrichshafen, 27.08.2014 Agenda Personal presentation Brief information about Turkey 0 emisyon A.Ş. (AG) Vision und Strategy Brief information about the Turkish

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target

%39. Ciro Üretim Karl l k hracat In the last 6 months. Hedefin alt nda Much below target Büyük oranda To a great extent Hedefin üstünde Above target Barometre -I Uluslararası Yatırımcılar Derne i YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçeklefltirdi i Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların temelde ekonomik konulardaki bakıflları ve beklentilerini

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı