Hindistan: Gelin, Yat r m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hindistan: Gelin, Yat r m"

Transkript

1 Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz r giyim sektörünün büyüyen ülkesi Hindistan, Çin le yaflad yo un rekabette avantaj kazanmak için, krize ra men ülkedeki yabanc yat r m miktar n artt rmay hedefliyor. Uzak Do u nun iki büyük gücü Hindistan ve Çin in tekstil sektöründe gerçeklefltirdikleri rekabet daralan d fl piyasalar nedeniyle, ülkeye daha çok yat r mc çekme stratejisi ekseninde gelifliyor. Birçok Avrupal markan n ve üreticinin, üretim üssü olarak, baflta Çin ve Hindistan olmak üzere Uzak Do u ülkelerini seçtikleri, son dönemde üretim bantlar n n da o bölgelere tafl nmas ile iyice aç a ç kt. Hindistan, Uzak Do u da yabanc yat r mc y çekme yar fl nda bir ad m öne geçmek için yat r mc lara birçok kolayl k sa l yor. Hindistan n Partner olarak tan mlanan bu yat r mc lar, ülkeye çekmek ve yat r m imkanlar n de erlendirmek üzere Tekstil Bakan Dayanidhi Maran ve Hintli ifladamlar ndan oluflan bir delegasyon Roadshow gerçeklefltirdi. Zürih, Milano, Frankfurt, Paris ve stanbul u kapsayan bu seyahat kapsam nda Hintli temsilciler, yat r mc larla orld s the biggest cotton producer and the consumer, India has a growing textile and clothing sector, and despite the financial crisis, it targets to increase the foreign investments to have advantages in the competition with China. The competition between two powers of Far East, India and China, in textiles, is based on gaining more investor due to the contracting of the markets. It s now more obvious with the transfers of the production lines recently to the Far East that, European brands and producers chose Far Eastern countries, mainly China and India, as their production base. India provides many facilities to the foreign investors to be ahead in the race of attracting the investors. A delegation consisting of Textile Minister Maran and the Indian businessmen achieved a roadshow in order to gain Partners and evaluate the investment opportunities. The Indian representatives came together with the investors to consider the cooperation possibilities during the tour including Zürich, Milano,

2 bir araya gelerek, iflbirli i olanaklar n incelediler. Gezi kapsam nda; teksil makinelerinde Yeflil Alan Ünitelerinin kurulmas, kumafl üretimi, haz r giyim, suni elyaf ve iplik, Hindistan iç piyasas na teknik tekstil ve giysi markalar alan ndaki yabanc yat r mlar n n getirilmesi konu bafll klar ele al nd. stanbul da Türk tekstil ve yat r mc lar yla bir araya gelen Bakan Maran, Türkiye ve Hindistan n tekstil ve haz r giyim potansiyellerinin Çin taraf ndan tehdit edildi ini, buna karfl tek tek mücadele etmek yerine kuvvetlerin birlefltirilmesi gerekti ini, ancak böylece Çin le rekabet edebilme gücünün bulunaca n ifade etti. Hindistan da yabanc yat r mc lara birçok vergi avantaj ve subvansiyonlar n sa land n belirten Bakan Maran; Türk yat r mc lara s f r bürokrasi sözü vererek; Gelin yat r m yap n, üretin, d fl sat m yap n ve kazan n diye seslendi. Frankfurt, Paris and Istanbul. In this tour, the subjects such as, establishing Green Area Units in textile machineries, fabric production, clothing, synthetic fibers and yarns, foreign investments on technical textiles and apparel brands for Indian local markets were discussed. Minister Maran, who came together with Turkish textile investors, stated that the textile and the Uzakdo u da tekstil ve haz r giyimde Çin le yo un bir rekabete giren Hindistan, yeni yat r mlarla bu sektördeki avantajlar n artt rmay amaçl yor. Bunun için Avrupa turuna ç kan Tekstil Bakan Daynidhi Maran, Türk yat r mc lar, s f r bürokrasi ve yüksek kar avantaj ile Hindistan a davet etti. fiu anda aralar nda sadece 11 milyon dolarl k tekstil ticareti bulunan Hindistan- Türkiye iflbirli inde amaç, Çin le rekabet edebilmek olarak saptanm fl. clothing potentials of Turkey and India were threatened by China, and continued that it was necessary to unite the forces instead of fighting individually, thus it would be possible to compete with China. With many tax advantages and subventions, Minister Maran promised Turkish investors zero bureaucracy: Come, invest, export and profit Biliflimi Büyüttü, S ra Tekstilde Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, daha önce Biliflim- Telekomünikasyon Bakan olarak hükümette yer alarak, bu sektörün büyümesinde önemli rol oynam flt. Maran, ülkede bir y lda 65 milyon kiflinin cep telefonu sat n After the development of Informatics, now it s Textile s turn The Textile Minister, Dayanidhi Maran took place in the government as the Minister of I n f o r m a t i c s - Telecommunication and played an important role 69

3 ald n, 2.5 milyon dolarl k bir büyümenin yakaland n belirtiyor. Bu büyümenin LG, Samsung gibi markalar n ilgisini çekti ini ve yat r m gerçeklefltirdiklerini aç klayan Bakan, birçok biliflim markas - n n Hindistan a yat r m yapt klar n ve kazand klar n dile getirdi. Biliflimden sonra Tekstil sektöründe bakan olarak çal flmaya bafllayan Maran, Hindistan n büyüme trendine örnek olarak biliflim sektörünü gösterdikten sonra, hedef olarak rekabet etti i Çin karfl s nda ülkeye yeni yat r mlar çekme ve Hindistan n tekstil altyap s n yenilemeyi belirledi. Hindistan da perakende alan nda 160 milyon dolarl k bir büyümenin gerçeklefltirildi ini, 2013 e kadar da yüzde 14 lük bir büyümenin öngörüldü ünü kaydeden Maran, perakende alan ndaki bu büyümenin yüzde 23 ünü tekstil-haz r giyimin oluflturdu unu kaydetti. Tekstil sektörü ile ilgili olarak Bakan Maran flu aç klamada bulundu: Hint tekstil sektörü flu anda 62 milyar dolar büyüklü ünde ve 2015 y l nda hedef 110 milyar dolara ulaflmak. Bunun 65 milyar dolar iç kaynaklardan, 45 milyar dolar ise d fl kaynaklardan bekleniyor. Finans ve bankac l k sisteminin istikrar korumas için düzenledik. in development of this sector. Maran said that 65 million people bought mobile phone and achieved a growth of $ 2.5 million. This growth gained the attention of brands like LG and Samsung and they made investments like the other informatics brands. After this sector, Maran became the Textile Minister and as in the example Competing with China in textiles and clothing manufacture in Far East, India aims at increasing its advantages with new investments. For this reason, Daynidhi Maran, Minister of Textiles, went on Europe tour and invited Turkish investors to India offering zero bureaucracy and high profits. The objective of this cooperation between India and Turkey, which have textile trade of only $ 11 million, is to compete with China. of informatics, he began to work on bringing new investments and renovation of textile infrastructure to cope with China. Maran stated that $ 160 million of growth was achieved in retail and 14% of increase was expected until Furthermore Maran continued that 23% of this growth is formed by textile and clothing sectors. Indian textile industry currently has a capacity of $62 billion and our target is to increase this amount to $110 billion by $65 billion of this amount is expected from local sources, while $ 45 billion is expected from foreign sources. We rearrange the financial and banking systems in order to maintain the stability said Maran. 70

4 Hindistan Büyük ç Tüketimiyle Resesyona Yenilmedi! Küresel ekonomik kriz döneminde yaflanan resesyonun Hindistan çok etkilemedi ini belirten Bakan Maran; Hindistan, kriz döneminde resesyona yenik düflmedi, çünkü Hindistan n çok büyük bir iç tüketim potansiyeli var. 425 milyar dolarl k bir perakende endüstrisi var. hracata daha az ba ml olan Hindistan daki mallar n sadece yüzde 20 si yurtd fl nda sat l yor. ç talep, kriz döneminde de önceki gibi devam etti. Bu nedenle de resesyona yenilmedik. Resesyon s ras nda dahi, Hindistan da iç tüketim y lda 12 ile 14 lük büyüme gösterdi dedi. Hindistan n önümüzdeki dönemde de yüzde 6 oran nda büyümeye devam edece ini dile getiren Maran, ülkesinin yat r m için her türlü teknik altyap ya ve yetiflmifl insan gücüne sahip oldu unu söyledi. Demografik durum ve altyap, yat r m için hem pazar hem de iflgücü anlam nda cazip olanaklar sunuyor diyen Maran, toplam 500 milyonluk nüfusun sa lad, kalifiye nitelikli, haz r iflgücünün maliyetinin de düflük oldu unun alt n çizdi. Hindistan da saat bafl na iflçi maliyetinin ortalama 0.7 Dolar oldu unu, bunun sveç te Dolar, talya da Dolar ve Türkiye de 4.27 Dolar oldu una iflaret eden Maran, Türk tekstil yat - r mc lar n, Hindistan n bu iyi yetiflmifl ve maliyeti ucuz iflgücünden yararlanmas gerekti ini dile getirdi. flbirli inde Amaç Çin le Rekabet Bakan Dayanidhi Maran, resesyona ra men ifl yapma potansiyelinin var oldu una inand klar bir Roadshow yapt klar n aç klayarak, Çin le ayr ayr rekabet eden Türk ve Hint tekstil sektörlerinin iflbirli ine gitmeleri halinde, ona karfl rekabet gücünü artt rabilece ini savundu. Maran sözlerini flöyle sürdürdü: fiunu fark ettik ki, pek çok Türk flirketi büyümeye bafllamak istiyor. Baflta Avrupa olmak üzere bütün dünya piyasalar na üretimini satmak istiyor. Hem Çin ile daha iyi rekabet edebilmek için, hem de üretimin potansiyeli artt rmak için Türk tekstil sektörünün Thanks to the Big Local Consuming, India wasn t Defeated to Recession! Maran, expressed that the recession during the financial crisis hadn t affected the India very much, and contunied that India wasn t defeated to recession during the financial crisis, because it has a big local consumer potential and $425 billion of retail industry. As India is less dependent to export, only 20% of its products are sold foreign countries. Domestic demand was the same even during the financial crisis. For that reason we weren t defeated to recession. Even during recession, domestic consuming increased 12 14% in India. He also said that India would keep growing by 6% in the following period, and his country had all sort of technical infrastructure and specialized employees for investments. Maran highlighted the low cost of the specialized, qualified and ready labor provided by 500 million of population. He said that Demo-graphic situation and infrastructure provide attractive opportunities regarding to both labor and market, for investment. Since labor cost was approximately $ 0.7 per hour in India, whereas it was $ in Sweden, $ 22,32 in Italy and $ 4.27 in Turkey, Maran said that, Turkish textile investor should take advantage of the qualified and low cost labor. Competition with China is the Aim of the Cooperation Minister Dayanidhi Maran explained that despite the recession they carried out a Roadshow because they believed in the potential of trade and continued that competitiveness against China would be more powerful if Indian and Turkish textile sectors would cooperate instead of struggling individually. We realized that many of Turkish companies want to grow and sell their products to the world markets particularly to Europe. Turkish textile industry needs to grow, open up to the markets and strengthen in order to compete with 72

5 b ü y ü m e y e, aç lmaya daha güçlenmeye ihtiyac var. Türkiye nin dünya pazar nda bu tür bir rekabeti sürdürebilmesi için tabiî ki üretim maliyetini düflürmesi laz m ve biz gördük ki, Hindistan bu konuda Türkiye ye destek verebilir. Hindistan da Türk tekstil üreticilerinin üretim yapmalar n s a l a y a b i l i r. Böylece çok daha güçlü bir flekilde Türkiye global pazarlarda rekabet gücünü artt r r. Türk yat r mc lara, Hindistan tekstil piyasas n n büyüklü ü hakk nda bilgi veren Bakan Maran, yat r mc lara; Hindistan da üretin, içeride sat n, para kazan n, o paray Türkiye ye geri getirin. Türkiye ile Hindistan aras ndaki bu iflbirli inin büyük bir potansiyeli var. Bu iki ülke içinde Kazan-Kazan durumu olacakt r. Bu hem Türk ekonomisi için hem de Hindistan ekonomisi için avantajl. Bu simbiyotik bir iliflki olacakt r. diye seslendi. Bakan Maran, Hindistan da 3 ten fazla Türk yat r mc s n n bulundu unu belirterek, tekstil alan nda Söktafl bu yat r mc lara örnek olarak gösterdi. Hedeflerinin ise, 10 Türk yat r mc s n daha bu bölgelere çekmek oldu unu aç klad. 10 Y l Vergisiz Üretim y llar aras nda yüzde 7.63 büyüme gerçeklefltiren Hindistan, yabanc yat r mc lar ü l k e y e ç e k m e konusunda yeni s t r a t e j i l e r v e kolayl klar sa lamay da taahhüt ediyor sonras nda liberalleflme politikalar uygulayan ülke, do ru- China more and to increase the potential of its production. To keep up with this kind of competition in world s markets, Turkey should definitely lower the p r o d u c t i o n costs. We saw that India may support Turkey for this and provide Turkish textile producers to manufacture in India. So that, Turkey can be more competitive in global markets. said Maran. Minister Maran gave information about the textile market of India and continued: Produce, sell in India and make money, bring that money back to Turkey. The cooperation between India and Turkey has a big potential. It is a win-win cooperation for both countries. This is advantageous for both India and Turkey. This is going to be a symbiotic relationship. Minister Maran also stated that there were more than three Turkish investors in India, for instance Söktafl in textile sector and explained that their target was to gain 10 Turkish investors for those areas. Tax-free production for 10 years Achieving a growth of 7.63% between 1990 and 2007, India undertakes to provide new strategies and facilities to attract the new investors. Since the country applies politics of liberalism after 1990, it facilitates 73

6 dan yat r mlar kolaylaflt rd. Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, tekstil sektöründeki yabanc yat r mc lar ülkeye çekmek için birçok kolayl k ve sübvansiyon içeren paket programlar oluflturduklar n aç klad. Bakan n aç klad ilk kolayl k neredeyse s f r bürokratik bir sürecin olmas. Yani, yat r mc lar bankalarla iletiflime geçtikleri anda yat r mlar gerçekleflmeye bafll yor. Yabanc yat r mc lar Hintli bir ortak bulma zorunlu olmadan yat r mlar n n yüzde 100 ünü do rudan yapabiliyor. Bir izin gerekmiyor. Hintli bir ortak bulmak istediklerinde yetkili merciler bu konuda yard mc oluyor. Yat r mlar için Ekonomi Bölgeleri oluflturuldu. Bu bölgelerde d fl sat m yapacak yat r mc lar için avantajlara sahip. D fl sat m amaçl kurulan bu flirketler 10 y l boyunca gelir vergisinden muaf tutuluyor. Yani, Hindistan da üretip, d fl sat m yap yorsa, Hindistan da geçerli olan vergilerden kurtulmufl oluyor. Ayr ca Özel Entegre Tekstil Parklar bulunuyor. Bu parklar da hem d flsat m hem de iç sat m gerçeklefltirilebiliyor. Buralardaki hali haz rda kurulu bulunan Eko Sistemden bütün yat r mc lar faydalanabilecek. Teknik altyap ve enerji sistemleri yat r mc lar için haz r bekliyor. Hindistan da flu anda 40 tane entegre tekstil park bulunuyor. 4 y ll k bir süre zarf nda buraya 900 milyon dolarl k yat r m n gelmesi bekleniyor. Hindistan Hükümeti nin benimsedi i bir Teknoloji Terfi Fonlar Program (TTFP) bulunuyor. Bu ba lamda teknik tekstiller ve yeni tekstil makinalar n n Hindistan a gelmesi ve mevcut kapasitenin moderlefltirilmesi teflvik ediliyor. Haz r giyim üretimi yapacak makinalara yat r m yapanlar, yat r mlar n n yüzde 10 unu da hükümetten geri al yorlar. Ayr ca, Hindistan da yat r m yapacak olan kifliler, bankadan kredi ald klar zaman, bankalara ödeyecekleri faizin yüzde 5 ini hükümet geri ödüyor. Ayr ca Hindistan fikri mülkiyet haklar n n korunmas konusunda imzalanan anlaflmalara b a l k a l a r a k, yat r mc lar n fikri haklar n n garanti alt na al nd n da vurguluyor. Hedef 2015 te 110 Milyar Dolarl k Tekstil Büyüklü ü Dünyan n en büyük 12. ekonomisi olan Hindistan, tekstil the direct investments. Textile Minister Dayanidhi Maran announced that they organized packages including many facilities and subvention to attract the foreign investors in textiles. Almost zero bureaucracy was the first thing that s announced, that is, their investments take place as soon as they get in touch with banks. Without the obligation of to find an Indian partner, the foreign investors can directly invest 100% of their investments. They do not need permission. In the case of an Indian partner requirement, the investors will be able to get help. New Ecenomy Regions are formed for investments. There are several advantages for the investors making exports. The companies that are established to make exports will be exempted from taxes for ten years, that is, if the company produces in India and exports, it will be exempted from the current taxes in India. Moreover, there are Special Integrated Textile Parks. It is possible to make both export and import in these parks. All the investors will be able to utilize the current Eco Systems. Technical infrastructure and energy systems are ready for the investors. There are 40 integrated textile parks in India at the moment. $ 900 million of investment is expected in 4 years. Indian Government adopted Technology Promotion Funding Program. With in this program, technical textiles and new textile machineries and the modernization of the current capacities are promoted. Those who will invest on clothing machineries will take 10% of their investments back. Furthermore, in the case of receiving loan from the banks, the government will pay the 5% of the interests. The investors intellectual rights will also be protected according to the agreements of intellectual property rights that are signed by India. Goal: $ 110 billion textile capacity in 2015 The 12th world s biggest economy, India needs $ 24 billion additional 76

7 endüstrisi yüzde 8 lik büyüme oran n sabit tutmak için 2015 y l itibariyle 24 milyar dolarl k bir ek yat r ma ihtiyaç duyuyor. Bunun 18 milyar dolar iç yat r m, 6 milyar ise Do rudan D fl Yat r m olarak planland. Böylece 2015 y l için öngörülen 110 milyar dolar büyüklükte bir tekstil sektörü Hindistan da yarat lm fl olacak. Hindistan, küresel finansal krizin en ateflli günlerinin yafland 2008 y l nda Hindistan n toplam d fl yat r m oran 33 milyar dolar olarak gerçekleflirken, bunun sadece yüzde 0.67s, yani 200 milyon dolar tekstil endüstrisinde gerçekleflti. Ayn dönemde Çin, 10 milyar dolarl k yat r m çekmeyi baflard. Ülkeler ba lam nda Hindistan n tekstil ticareti büyüklü ü s ralamas nda henüz Türkiye üst s ralarda yer alm yor. sviçre nin Hindistan la gerçeklefltirdi i tekstil ticareti 89 milyon dolar iken, talya n n Hindistan la gerçeklefltirdi i tekstil ticaretinin büyüklü ü 972 milyon dolar olarak aç kland. Türkiye nin Hindistan la tekstil ticaret büyüklü ü ise 11 milyon dolar civar nda seyrediyor. Son y llarda do rudan d fl yat r ma e ilen ve bu konuda yol alan Hindistan, perakende alan nda ise iç üreticiyi koruyan bir politika sergiliyor. Yabanc yat r m lar tek markal ma azalara yüzde 51 oran na kadar sahip olabiliyor. Ayr ca yabanc yat r mc lar n faydalanabilece i birçok indirim sadece d fl sat m ba lam nda geçerli hale geliyor. Üretim bantlar n n belli bölümlerini (y kama a lar vb) ya da tamam n Hindistan a tafl yan önemli markalar aras nda flunlar bulunuyor: JC Penney, Nautica, Dockers, Bed Bath& Beyond, Target, Kohl s, Liz, ck, Sprit, M&S, GAP, United Colors of Benetton, Mango, Zara, Dillard s. Son y llarda Hindistan piyasas na geren konfeksiyon marka ve perakendecileri aras nda; M&S, Next, Benetton, Tommy Hilfiger, Reebok, Nike, Puma, Mango, Levis, Pepe, Lacoste, Esprit, Debenhams bulunuyor. Gerek yat r m gerekse perakende gelifllerle Hindistan ekonomisinin, gösterdi i büyüme performans ile 2050 y l nda dünyan n en büyük tüketici piyasas haline gelmesi bekleniyor. investment until 2015 to keep 8% of growing rate constant. According to the plans, $ 18 billion will be local investments and $ 6 billion will be Direct Foreign Investment. Thus, $ 110 billion of textile capacity will be created in India by India achieved a total of $ 33 billion of foreign investment during the worst days of financial crisis in 2008, and only the 0.67% of the investment, that is, $ 200 million, was in textile industry. In the same period, China achieved $ 10 billion of investment. When it comes to the textile trade of India, Turkey does not have the top ranks. The textile trade of India with Switzerland is $ 89 million, while it is $ 972 million with Italy. On the other hand, the textile trade of India with Turkey is only around $ 11 million. While India focuses recently on foreign investments, it protects the local producers in retail. The foreign investors can hold the 51% of the one-branded stores. Furthermore, most of the discounts that foreign investors can utilize are valid only in the case of export. The important brands, which moved the certain parts or the whole of their production lines, are: JC Penney, Nautica, Dockers, Bed Bath& Beyond, Target, Kohl s, Liz, ck, Sprit, M&S, GAP, United Colors of Benetton, Mango, Zara, Dillard s. Some of the clothing brands, which are entered to the Indian market in recent years, are: M&S, Next, Benetton, Tommy Hilfiger, Reebok, Nike, Puma, Mango, Levis, Pepe, Lacoste, Esprit, Debenhams. India is expected to be the biggest consuming market in 2050 with the entrance of both investments and retailers. 77

8 Tekstilde Huysuz Partner Hindistan Irascible Partner in Textile: India in le tekstil alan nda rekabet edebilmek için Türk yat r mc lar ülkesine davet eden Hindistan, bugün partner olarak gördü ü Türkiye yi geçmiflte iki kez Dünya Ticaret Örgütü ne flikayet etmiflti y l nda, AB ile gerçeklefltirilen gümrük birli ine uyum amac yla tekstil ve konfeksiyon ithalat na uygulanan kotalar nedeniyle Türkiye`yi Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) nezdinde flikayet eden, 1999 y l nda da mahkum ettiren Hindistan, Mart 2009 tarihinde de pamuk ipli i ithalat na kilogram bafl na getirilen 1 dolarl k ek mali yükümlülü ü de DTÖ gündemine getirmiflti. Türkiye ile Hindistan aras nda yükselme e ilimi gösteren ticari iliflkilerdeki bu sorunlar bir yandan içteki üreticilerin korunmas na, di er yandan ihracatta s n rlamalar n kald r lmas konular nda kesifliyor. Hindistan n flikayetçi oldu u ve bilgi almak için DTÖ nezdinde Türkiye ye soru sordu u son geliflmeler, Türkiye nin tekstil ve konfeksiyon ihracatç s bir ülke olarak yerli iplik üretim kapasitesini koruma amac yla ald önlemlerle ilgili. Yerli üretimin korunmas için Temmuz 2008 de pamuk ipli i ithalat na ek mali yükümlülükler getirildi. Buna göre, 15 Temmuz 2008 den itibaren bir y l süreyle pamuk ipli i ithalat nda kg bafl na en az 0.35 dolar, en çok da 1 dolar olmak üzere yüzde 20 oran nda ek mali yükümlülük uyguland. Bu yüzde 20 lik oran, 2011 y l n n Temmuz ay na kadar her y l yüzde 1 oran nda düflürülecek ve 15 Temmuz Temmuz 2011 aras nda kg bafl na en çok 0.90 en az 0,31 dolar olarak ödenecek. Bu karar, sadece Hindistan için de il, pamuk ipli i ithalat yap lan bütün ülkelere yönelik uygulan yor. Ancak, gelthough India accepts Turkey as a partner and invites Turkish investors to compete with China, it complained about Turkey to the World Trade Organization (WTO) two times in the past. Because of the tariffs applied to textiles and apparels to adapt to the custom union with EU, in 1996, India complained about Turkey to WTO and Turkey was convicted. Furthermore, India brought on the additional cost of $1 per kg of imported cotton yarns in March These problems in commercial relations, which have upward trend between Turkey and India, intersect on the topics of protecting the local manufacturers and abolishing the limits in exportation. The recent developments which India complains about and asks information from Turkey via WTO are related to the precautions of Turkey to protect local yarn production capacity, since the country is an important textile and apparel exporter. In order to protect the local production, additional liabilities took effect in July According to this, starting on July 15th 2008, for the importation of cotton yarn, minimum $0.35 and maximum $1 per kg that is 20% additional liabilities took effect. This 20% additional cost will be reduced by 1% each year until July Between Jul 15th 2010 and July 14th 2011 these rates will be maximum $0.90 and $0.31 per kg. This verdict 78

9 çen y l n verilerinin gösterdi ine göre Türkiye nin sürekli artan pamuk ipli i ithalat n n yüzde 35 i Hindistan dan gerçeklefltiriliyor y l nda Hindistan dan 37 milyon dolar olarak gerçekleflen pamuk ipli i ithalat yükselerek 2008 y l nda 141 milyon dolara yükseldi da Mahkum Ettirdi, 2009 da Soru Sordu Türkiye nin bu yöndeki karar üzerine Hindistan, 2009 Mart ta Dünya Ticaret Örgütü nün Korunma Önlemleri Anlaflmas na ayk r l k oldu u görüflü ile Türkiye ye yönelik sorular n DTÖ ye iletti. Pamuk ipli i ihracatç s olarak bu uygulamadan olumsuz etkilendi ini belirten Hindistan, Türkiye`nin uygulad ek mali önlem hakk nda görüfl al flveriflinde bulunarak anlaflmaya var lmas için DTÖ nezdinde dan flma istedi. Hindistan n DTÖ belgesi haline gelen sorular Türk makamlar na 20 May s ta ulaflt ve gerekli incelemelerden sonra 8 Temmuz da yan t n DTÖ belgesi olarak yay nland. D fl Ticaret Müsteflarl ndan ald m z bilgilere göre, Türkiye nin yan t ndan sonra Hindistan n DTÖ de, bu konuyla ilgili baflka herhangi bir giriflimi bulunmuyor. Tekstil ve haz r giyim ürünleri ithalat nda uygulanan k s tlamalar nedeniyle 1996`da, Çin ve Hong Kong, Tayland ile Hindistan Türkiye`yi DTÖ`ye flikayet etmiflti. Hindistan` n tekstil ürünleri, ABD`nin pirinç ithalat flikayetleri ile ilgili DTÖ`de kurulan panel sonucunda Türkiye, sonraki y llarda ithalat flartlar n de ifltirmek durumunda kald. Hindistan n 1996 y l ndaki ilk flikayeti, 1999 y l nda karara ba lanm fl ve serbest ticarete ayk r kota uygulamas nedeniyle Türkiye, DTÖ nezdinde mahkum edilmiflti. Bu süreçte Türkiye ve Hindistan karfl l kl tavizlerle bir uzlafl ya gitmiflti. Türkiye bugüne kadar DTÖ ye sekiz kez flikayet edilmifl bulunuyor. Türkiye nin ek maliyet getiren karar ile ihracat n zorlaflt rd, engelledi i için menfaatinin zedelendi ini öne süren Hindistan, ülkesine davet etti i yat r mc lar iç sat fl ve perakendecilik alan nda k s tlamalar getiriyor. D fl sat m yapmalar halinde vergi indirimleri, sübvansiyonlar ve geri ödemelerle yabanc yat r mc lar destekleyen Hindistan, iç üreticilerini korumak için Hindistan iç pazar na girmek isteyenlere bir Hintli ortak bulma zorunlulu u getiriyor ve halihaz rdaki vergilerle bafl bafla b rak yor. 80 not only applies to India but also to the all countries that imports yarn to Turkey. However, according to the last year s data, Turkey imports %35of yarns from India. $37 million of cotton yarn importation in 2006 from India increased to $141 million in Sentenced to punishment in 1999, asked for information in 2009 Claiming the inconsistency with the GATT, India forwarded its questions about Turkey to WTO in March India stated that it was affected negatively by this application and requested consultations from WTO to exchange of ideas about additional liabilities applied by Turkey. The questions of India received as an official document of WTO in May 20th to the Turkish offices. According to the information provided by Undersecretariat of the Prime Ministry for Foreign Trade, there aren t any attempts in WTO of India after the reply of Turkey. Due to the r e s t r i c t i o n s applied on to the imports of specified textile and clothing, China, Hong Kong, Thailand and India complaint about Turkey to WTO in 1996, and Turkey changed import restrictions in following years. The first complaint of India was adjudicated and Turkey was convicted of inconsistency with Articles XI and XIII of GATT 1994, and consequently inconsistent also with Article 2.4 of the ATC. The parties have reached a mutually acceptable solution. Consequently, Turkey has been complaint about to the WTO eight times. Claiming the loss of benefits due to the obstruction of the export by the additional costs applied by Turkey, India applies restrictions to the invitee investors in local sales and retail area. In the case of the exports of the international investors, India supports them with tax cuts, subventions and paybacks. On the other hand, if the investors want to make sales to local markets, they are restricted with current taxes and obliged to find an Indian partner, in order to protect local manufacturers.

10 Bakan Maran Rieter i Ziyaret Etti The Minister Maran visited Rieter indistan Tekstil Bakan Dayanidhi Maran Avrupa turu kapsam nda, sviçre-winterthur da tekstil makinalar üreticisi Rieter i ziyaret etti y l ndan bu yana do rudan Hindistan da yat r mlar bulunan Rieter i ziyareti boyunca Bakan Maran, Hindistan a do rudan yat r m f rsatlar n anlat rken ve siyasi ve endüstriyel iliflkilerin önemini vurgulad. Ülkesine do rudan tekstil yat r m çekmek için bir Avrupa turu düzenleyen Hindistan Tekstil Bakan Dayanidhi Maran, bu kapsamda önemli tekstil makine üreticilerinden Rieter i de ziyaret etti. sviçre nin önemli firmalar ndan olan Rieter, ayn zamanda Hindistan da yat r m bulunan markalardan biri. Rieter Machine Works Ltd. yi gezerek, yetkililerle görüflen Bakan Maran n gezisi Türkiye, Avrupa ve sviçre duraklar nda flekillendi. Çeflitli toplant larla Maran, ülkesine gelecek olan yat r mc lara sa lanacak avantajlar anlatarak, onlar Hindistan da yat r mlara davet etti. Bakana, tekstil sektöründen genifl bir Hintli ifl adam heyeti efllik etti. Rieter Group dari Baflkan Erwin Stoller, Bakan Maran n ziyareti ile birçok Hintli Rieter müflterisine hoflgeldiniz deme f rsat buldu. Stoller, bakana ve heyetteki ifladamlar na Rieter Group CEO su Peter Gnägi ile birlikte Rieter Tekstil Sistemleri merkezini gezdirdi. Ziyarette iplik e irme makine sistemleri merkezi 82 Do unun büyüyen tekstil devlerinden Hindistan, yabanc yat r mc çekmek için tekstil bakan düzeyinde bir Avrupa turu düzenledi. Bu tur kapsam nda Türkiye ye de gelen Bakan Dayanidhi Maran ve heyeti, Hindistan da önemli yat r mlar yapan sviçreli tekstil makinalar üreticisi Rieter i de ziyaret etti. he Indian Textile Minister Dayanidhi Maran, visited Rieter, textile machinery producer in Switzerland, Winterhur. During his trip to Rieter, a company which has made many investments in India since 1995, The Minister Maran underlined the importance of the political and industrial relationships explaining the direct investment opportunities in India. Organizing a Europe trip for attracting direct investments to his country, India Textile Minister Dayanidhi Maran, visited one of the leading textile machinery manufacturer Rieter. Being one of the important companies of Switzerland, Rieter is also one of the brands that have many investments in India. Meeting with the authorized personnel visiting Rieter Machine Work Incorporated, the trip of the Minister was shaped with the stops in Turkey, Europe and Switzerland. The Minister made an invitation to the companies for making investment in India explaining the advantages that will be provided for the ones that make investments in his country. Al large committee of Businessman Committee accompanied the Minister. Erwin Stoller, Executive Chairman of the Rieter Group, got the opportunity to welcome many Indian Rieter customers. Stoller showed Rieter Textile Systems Center to the Minister and the Businessman in his committe with the CEO of Rieter, Peter Gnagi. In this

11 ve e itim merkezi Hintli müflterin yo un ilgisini gördü. Rieter için Hint pazar n n önemini vurgulayan Peter Gnägi, Hindistan da sat fl ve servis fabrikas kurma sözlerine ba l l klar n yeniledi. Ziyaret onuruna verilen yemekte, Tekstil Bakan Maran, Rieter in Hindistan iplik endüstrisinin (spinning industry) h zl gelifliminde anahtar rolü oldu unu dile getirerek: Yüksek kaliteli ürünler ile, Rieter Hint tekstil ürünleri görüntü güçlendirilmesine önemli bir katk sa l yor dedi. Maran, Rieter i Hindistan la ba n daha da güçlendirmeye davet ederek, yerel tekstil sektörünün küresel rekabet gücünü destekleyecek yenilikçi ürünleri beklediklerini aç klad. trip, the center of yarn spinning machinery system and education center drew intense interest from the Indian customers. Emphasing the significance of Indian Market for Rieter, Gnagy repeated the adherence to their promises about establishing sales and service facility in India. In the complimentary diner, Maran, Indian Textile Minister said Rieter had a key role in the fast development of the spinning industry in India and added: With its high quality products, Rieter made a great contribution for improving the image of the Indian textile products. Inviting Rieter to strengthen the relationships with India, Maran explained that they are looking forward to see the innovative products that will improve the global competitive power of India in textile industry. India, the growing giant of Eastern textile industry, organized a trip to Europe for attracting the foreign investor to India with the participation of Indian Textile Minister. Visiting Turkey also in his trip, Dayanidhi Maran and his committee visited Rieter, Swedish Textile Machinery Producer, which have made significant investments in India. 84 Rieter India Private 1995 te kuruldu Hindistan da sanayi anlam nda ilk iplik e irme fabrikalar n n kurulmas n n üzerinden 125 y ldan uzun bir zaman geçti y l nda Winterthur da kurulu Lakshmi Machine Works Ltd ile bir anlaflma imzalayan Rieter, böylece ilk nesil modern tekstil makinalar ile Hindistan pazar na girdi. Hindistanl tekstil üreticilerince iyi bilinen bir marka olan Rieter, k sa iplik ve nonwowen makinalar ile sektörde güçlü bir yere sahip. sviçreli Rieter Group un sahip oldu u Rieter ndia Private Limited A ustos 1995 te Hindistan n Gurgaon bölgesinde kuruldu. plik e irme sistemleri alan nda tekstil makinalar pazar nda lider bir pozisyonda bulunan Rieter India, müflterilerine tek bir kaynaktan çoklu çözümler sunuyor. Kuruluflu sonras nda Rieter India, iplik e irme sistemleri üretimine bafllad, Wing ve Pune da üretimini geniflletti. fiirket, Gurgaon, Coimbatore, Chandigarh ve Guntar da bulunan ofisleri ile sat fl, servis ve teknik destek hizmeti veriyor. Coimbatore ofistinde bir elektronik servis istasyonuna sahip olan flirket, h zl bir flekilde tekstil üreticilerinin e- lektronik modül ve bileflen istemlerine yönelik çözümler üretiyor. Rieter India ayn zamanda Xorella AG nin Hindistan da iplik / lif klima ekipmanlar n, Jossi Systems in de sat fl ve servisini temsil ediyor. Rieter India Private was established in 1995 More than 125 years have passed since first installation of the industrial yarn spinning facilities in India. Rieter entered the Indian market with first generation modern textile machines signing an agreement with Lakshmi Machine Works Ltd in Winterthur in Being a well known brand by the Indian Businessmen, Rieter has a strong position with its yarn spinning and nonwoven machinery. Belonging to Rieter group from Switzerland Rieter India Private Limited was established in Gurgaon region in India in Rieter India presents multi solutions to its customers from a single resource having a leading position in textile machinery market in terms of yarn spinning systems,after its establishment, Rieter India began to produce yarn spinning systems production and expanded its production to Wing and Pune. The company makes sales, give service and technical support with its offices in Gurgaon, Coimbatore, Chandigarh and Guntar. The company produces solutions for electronic modules and component systems for textile producers in a fastest way in the electronic service station in Coimbatore Office. Rieter India also embodies yarn/fiber climate equipments of Xorellla AG and sales and give services of Jossi Systems.

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter

Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARINDAN HABERLER Autumn / Winter 2013 Sonbahar / Kış 2013 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE - 2013 Yılına Yönelik Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz

Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz SETUR YAZI / ARTICLE ŞEBNEM CAN FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS BARIŞ ÂŞIK Türkiye nin en büyük veri tabanı olma yolunda ilerliyoruz BECOMING TURKEY S MOST COMPREHENSIVE DATABASE 46 Teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır.

İlklerin öncüsü olma misyonuyla, Seranit, sadece Türkiye de değil dünyada da gıpta ile bakılan bir markadır. Sektörel Bakış / Sectoral Outlook Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Röportaj / Interview: Şerife Deniz Ulueren serife@serfed.com Seranit General Manager Hamdi Altunalan Seranit Genel Müdürü Hamdi

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN

EKOL. Güç Birliğinin Somut Başarısı. Achievement of Partnership INTERNATIONAL KINA MAREKS MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ SÜLEYMAN KINA MAREKS INTERNATIONAL Achievement of Partnership Güç Birliğinin Somut Başarısı MARTAŞ OTO İSMAİL ÖZAŞ AD Ekol is a company that 7 entrepreneur businessmen established with the philosophy of Union makes

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT

27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT 27 ŞUBAT - 1 MART 2014 27 FEBRUARY - 1 MARCH 2014 SONUÇ RAPORU POST SHOW REPORT FUAR HAKKINDA MICE Endüstrisi profesyonelleri ACE of MICE Exhibition 2014 te buluştu! İlki düzenlenen ACE of MICE Exhibition

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Winter Universiade 2011 Conference

Winter Universiade 2011 Conference Winter Universiade 2011 Conference January 24-27, Erzurum 2011 Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak, Erzurum SCIENTIFIC SECRETARIAT / BİLİMSEL SEKRETERYA Venue: Atatürk University Conference Center Conference

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren

Aktüel / Actuel. Şerife Deniz Ulueren Aktüel / Actuel Nisan-Haziran / April-June 2008/No.25 Türk tasarım dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Yavaş; Yakın zamana kadar rekabet fiyat ve kalite ile yapılıyordu. Ama artık rekabet tasarım ile

Detaylı