BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI"

Transkript

1 2013 BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI

2 BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI Borsamız: Ünvanı : Burdur Ticaret Borsası Kısa Adı : BTB Logosu : İletişim Bilgileri Adres : Özgür Mahallesi, Oto Tamirciler 5. Sokak No: BURDUR Telefon : (Pbx) Fax : E-posta : Web : Borsamız Hakkında Kuruluş Tarihi : 1989 Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı : Uğur VELİCANGİL Meclis : 14 Kişi 1 Meclis Başkanı 1

3 2 Meclis Başkan Yardımcısı 1 Meclis Katip Üyesi 10 Meclis Üyesi Adnan KOCABIYIK Meclis Başkan Yardımcısı Hikmet ÇANGIR Meclis Başkanı Musa TUĞRUL Meclis Başkan Yardımcısı Ali Şafak OLPAK Meclis Katip Üyesi Selahaddin TEKERCİ Meclis Üyesi Yılmaz ALDEMİR Meclis Üyesi Osman DAĞ Meclis Üyesi Süleyman SEZER Meclis Üyesi Erol İLDEN Meclis Üyesi Yılmaz BAŞAR Meclis Üyesi Abdurrahim DEMİREL Meclis Üyesi Adnan YANIKARA Meclis Üyesi Cengiz GÜRCAN Meclis Üyesi Remzi MACİT Meclis Üyesi 2

4 Yönetim Kurulu : 5 Kişi 1 Yönetim Kurulu Başkanı 2 Yön.Kur. Bşk.Yrd. 1 Yön.Kur. Sayman Üye 1 Yön.Kur.Üyesi Abdurrahim DEMİREL Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yılmaz BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı Adnan YANIKARA Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz GÜRCAN Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Remzi MACİT Yönetim Kurulu Üyesi 3

5 Disiplin Kurulu : 6 Kişi 1 Disiplin Kurulu Başkanı 5 Dis.Kur.Üyesi Borsamızdaki Birimler : MECLİS BAŞKANI DİSİPLİN KURULU MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI KALİTE &AKRD.BİRİMİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DANIŞMAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI MUHASEBE VE MALİ İŞLER SERVİSİ TESCİL VE İSTATİTİK SERVİSİ BASIN DANIŞMANLIĞI SERVİSİ MUAMELAT VE ARŞİV SERVİSİ YARDIMCI HİZMETLER SERVİSİ Borsamızın Üye Olduğu Kurum ve Kuruluşlar: BAKA Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı BAGEV Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Alman-Türk Ticaret Odası Üyesi 4

6 BURDUR TİCARET BORSASI'NIN KURULUŞU VE TARİHÇESİ Burdur Ticaret Borsasının kuruluş çalışmaları 1987 yılında başlamıştır. Birlik yönetim kurulunun 27,08,1987 tarih ve 718 sayılı kararı gereğince, Burdur ilinde Ticaret Borsasının kurulması konusunda tespit için mahallinde incelemelerde bulunulmuştur. Burdur Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et Kombinası, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ve Valilik makamları ile görüşmelerde bulunulmuş, müstahsil ve tacirlerle birebir görüşmeler neticesinde ilimizdeki ekonomik veriler uygun olduğundan kuruluşu için olumlu rapor verilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, kurulacak olan borsanın faaliyetini sürdürebilmesi için kendi hizmet binalarında yer ve personel verebileceklerini belirtmişlerdir. Yapılan tetkikler sonucunda Burdur da ticari ihtiyaç nedeniyle Ticaret Borsası kurulması hasıl olmuştur. Sonuç olarak, kanunda yazılı esaslar dairesinde borsaya dahil maddelerin alım ve satımı, fiyat tespit ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere 5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı kanunla değişik 33.maddesi göre çalışma alanı Burdur il sınırı olmak üzere bir Ticaret Borsasının kurulmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 20,01,1988 tarih ve 3460 sayılı yazısı ile Burdur Valiliğine gönderdiği yazı ile kuruluşun uygun olduğu belirtilmiştir. İl Sanayi Ticaret müdürlüğünün 14,02,1989 tarihli yazısında ise,ilimizde kurulacak olan Ticaret Borsasına,kotasyon listesine dahil en az miktarlar üzerinden maddelerin alım satımı ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarının yapılması belirtilmiştir. Burdur Ticaret Borsası 27,04,1989 tarihinde resmen faaliyete geçmiş,23,05,1989 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası binasına fiilen hizmete başlamıştır. Müteşebbis heyette ; Merhum Uğur VELİCANGİL, Merhum Mehmet ACUN, Bekir KOYUTÜRK, Mesut EKİNCİ, Hasan TAYLAN ve Ali DİKİCİ yer almıştır. Borsada yeterli meslek komitesi oluşturulamadığı için 14 üyeli meclis ve 5 üyeden oluşan yönetim ile yönetim kadrosu oluşmuştur yılında yapılan ilk seçimlerde yönetim kurulu olarak ; Merhum Uğur VELİCANGİL Başkan, Mesut EKİNCİ Başkan Vekili, Kemal GÖKÇE Muhasip üye,hüsnü TABAK ve Bekir KOYUTÜRK üye olarak iş başına gelmişlerdir. Burdur Ticaret Borsası 1989 yılından bu yana kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. 5

7 MECLİS ÜYELERİ Yetkinlikler Tacir ve sanayici ise ticaret siciline, esnaf niteliğinde ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunması. Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı bulunması, Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olması, İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması, Görev ve Yetkileri Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini seçmek. Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. Çalışma alanları içindeki örf,adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri oluşturmak. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak. Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek. Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. Taşınmaz alımına, satımına,inşa,ifraz,tevhit ve rehinine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek. 6

8 Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek. Yönetim Kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak. Yurt içi ve dışı sınai,ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek. Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen,ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın,sel,deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 7

9 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Yetkinlikler Tacir ve sanayici ise ticaret siciline, esnaf niteliğinde ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunması. Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı bulunması, Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olması, İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması, Görev ve Yetkileri Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek. Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak. Aylık borsa raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine,yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek. Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak. Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek. Bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek. Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak. Bu kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 8

10 Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak. Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak. Borsaysa ait her türlü incelemeyi yapmak,endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek. Yüksek düzeyde tescil işlemi yaptıran üyelerini ödüllendirmek, Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak. Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek. Borsanın vizyon, misyon, kalite politikası ve hedeflerini belirlemek. 9

11 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ Yetkinlikler Türk vatandaşı olmak En az lise mezunu olmak 5174 Sayılı TOBB Kanununun 43. Maddesi gereğince Disiplin Kurulu Üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Tacir ve sanayici ise ticaret siciline, esnaf niteliğinde ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunması. Yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı bulunması, Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olması, İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olması, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması, Görev ve Yetkileri Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek 10

12 GENEL SEKRETER Sorumlu : Genel Sekreter Alternatif Personel : Genel Sekreter Yardımcısı (Genel Sekreter Vekili) Yetkinlikler Türk Vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirtilen suçları işlememek, ilgili suçlardan ceza almamak, Görevini devamlı yapmasına engel vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, Mühendislik, İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk ve Kamu Yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık öğrenim kurumu mezunu olmak, Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak Diğer hususlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan veya çıkarılacak yönetmelik, tebliğ v.b. hükümler çerçevesince belirlenir. Genel Sekreter Genel Sekreter bütün kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemlerle ilgili odanın hukuken bağlayan hukuki işlemler dışındaki her türlü yazışmalar ile kendisine Yönetim Kurulu tarafından verilen limitler dahilinde taahhütname sözleşme, vekaletname gibi hukuki işlemlerde re sen imza yetkisine sahiptir. Ancak, Yönetim Kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. Genel Sekreterin onayı ile birimlerin günlük işlerini hızlı ve etkin bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla ve faaliyet konuları ile sınırlı olmak üzere bilgi ve görüş istemesi, gizli olmayan bilgilerin verilmesi gibi yazışmaları imzalama yetkisi birim amirlerine devredilebilir. Bu taktirde, birim amirleri Genel Sekreterle birlikte sorumlu olurlar Görev ve Yetkileri Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 11

13 Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek. Yayın işlerini yönetmek. Borsa iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak. Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. Genel sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir. 12

14 Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde yardımcılarından biri, yardımcılarının da yokluğunda imza sirkülerinde belirtilen yetkili personel genel sekreterliğe vekalet eder. Herhangi bir nedenle genel sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar bu kadroya varsa genel sekreter yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek niteliklere haiz imza yetkisi olan borsa personelinden biri yönetim kurulu kararıyla vekaleten atanır. Ancak vekalet süresi altı ayı geçemez. Şubelerde, genel sekreterin görevleri, şube yönetim kurulunun teklifi üzerine bağlı bulunulan borsanın yönetim kurulunca atanan şube müdürü tarafından yerine getirilir. Şube müdürü, bu görevlerin yürütülmesinde genel sekreterin sahip olduğu yetkileri haizdir. 13

15 YÖNETİM TEMSİLCİSİ Sorumlu : Yönetim Temsilcisi Alternatif Personel : Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Yetkinlikler Türk vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum olmamak Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere;ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devler sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. ISO 9000 Genel Eğitimini almış olmak, En az iki yıllık Yüksek Okul mezunu olmak, Tercihen orta derecede yabancı dil bilgisi, Bilgisayar bilgisi (Word-Excel-Powerpoint) Görev ve Yetkileri Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek. Kurumumuzda müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda kurumumuzu dış kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve kuruluş dışında da gerektiğinde ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Kalite sistem dokümantasyonunun yönetilmesini (basım, dağıtım, güncellik izleme, muhafaza, doküman kodlama, revizyon faaliyetlerini koordine etme, revizyon izleme, 14

16 güncel olan dokümanların kullanımını sağlama, güncelliğini yitiren dokümanların kullanımını önleme) sağlamak. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak. Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak. Birimlerden gelen düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyet taleplerini incelemek /incelenmesini sağlamak. Uygulamaya konulan düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyetlerin uygulanma durumunu takip etmek. İç tetkik planını hazırlamak. İç tetkiklerin yapılmasını takip etmek. Kalite yönetim sistemi ile ilgili Genel Sekretere performans raporu sunmak. YGG toplantılarını koordine etmek ve başkanlık etmek, toplantı karalarını rapor haline getirip ilgili birimlere dağıtmak. Birimlerden gelen eğitim taleplerine göre Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, eğitimlerin verilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak. Tedarikçi değerlendirme çalışmalarını yapmak. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma, hasara uğramasını, kaybolmasını önleyerek muhafaza etmek. Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak sayılı TOBB Kanunu ve bu kanunla ilgili çıkartılan yönetmelikteki iş ve işlemleri yapmak 15

17 Sorumlu : Genel Hizmetli Alternatif Personel : Diğer Genel Hizmetli YARDIMCI HİZMETLER BİRİMİ Yetkinlikler Türk Vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirtilen suçları işlememek, ilgili suçlardan ceza almamak, Görevini devamlı yapmasına engel vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, Tercihen lise Mezunu, bulunamazsa İlköğretim mezunları arasından seçilir. Diğer hususlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan veya çıkarılacak yönetmelik, tebliğ v.b. hükümler çerçevesince belirlenir. Yardımcı Hizmetler Birimi Görev ve Yetkileri Sabah mesai saatinden yarım saat önce Borsaya gelir. Temizlik işlerine başlar. Öncelik Başkanlık makamı olmak üzere, amir sıralamasına göre çay servisi yapar. Meclis Salonu; her an toplantı yapılacakmış gibi yer, masa, koltuk ve diğer tefriş alanları temiz ve kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterlik odaları her gün temizlenecek, her daim kullanıma hazır halde tutulması sağlanacaktır. Büro Personelinin oturum alanı her gün paspaslanacak, masalar silinecektir. Mutfak alanı temiz ve düzenli tutulacaktır. Büro içerisinde bakım ve temizliğe ihtiyaç duyan tüm materyallerin bakım ve temizliği yapılacaktır. Temizlik malzemesi ve çay ocağına ait eksikleri satın almadan sorumlu memura çizelge ile bildirir. Satın alınan malzemelerin teslimi alır. Mesai çıkışı yarım saat geç çıkar, masaları siler, paspas yapar, çöpleri toplar, elektrikleri, açık kapı pencereleri ve tüpleri kontrol eder ve çıkar. 16

18 Hafta sonu yapılacak özel bir toplantıya amiri tarafından çağrılması durumunda gelir ve servis yapar. Amirinin verdiği her türlü işi yapar. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MEMURU Sorumlu : Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Alternatif Personel : Özel Kalem Memuru. Yetkinlikler Türk Vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirtilen suçları işlememek, ilgili suçlardan ceza almamak, Görevini devamlı yapmasına engel vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, Tercihen; İletişim Fakültesi, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Basın-Yayın Yüksek Okulu veya basınla ilgili kuruluşta en az 3 yıl iş deneyimi olan lise mezunları arasından seçilir. Diğer hususlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan veya çıkarılacak yönetmelik, tebliğ v.b. hükümler çerçevesince belirlenir. Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Görev ve Yetkileri Basın ve Halkla İlişkiler Memurluğu, Borsa nın basın halkla ilişkilerini düzenleme adına yapılan tüm işleri kapsamaktadır. Borsa nın yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişimi sağlamak, kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürütmek, Borsa yı ilgilendiren yayınlanmış yerel ve ulusal haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derlemek arşivlemek, Olumlu; yazılı ve görsel basında çıkan haberlere tebrik-teşekkür, gerçeği yansıtmayan haberler içinde uyarı, düzeltme ve tekzip tepkilerin gösterilmesi, Belirli periyotlar ile basını ve kamuoyunu bilgilendirici basın toplantılarının düzenlenmesi, Basın ve açılış konuşmaları hazırlar, Borsamız ve diğer sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa tavır ve tepkilerin yansıtılması için çalışmalar yapar, 17

19 Borsa ile ilgili veya üyelerimizin dikkatine sunulması gereken haberleri Haber Köşesi nde yayınlayarak, duyurur, Abone olunan tüm yayınları tarayarak; Borsa sına ait haberlere öncelik veren ve iç hizmete yönelik Günlük Basın Özeti hazırlamak, Borsa nın üye olduğu ajanslara ilişkin haberleri taramak, arşivlemek, Genel Sekreter i bilgilendirmek, Borsa faaliyetlerini; basın bültenleri ile kamuoyuna, yazılı ve görsel basına duyurmak, Borsa Başkanın konuşmalarını ve önemli bildirileri günü gününe yazılı ve görsel basına ulaştırmak, Borsamız görüşleri doğrultusunda 3 aylık olarak yayınlanan Borsa Dergisinin basım ve denetim çalışmalarını yapmak, Borsa tarafından çıkarılan her türlü yayının basım ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmek, Basınla ilgili olan her türlü faaliyeti yürütmek, basın ile ilişkileri en iyi seviyede tutmak, Borsamızın çalışmalarını en etkin ve kalıcı şekilde duyurmak yönünde basın toplantıları düzenlemek, Kamuoyu ve üyelerimiz ile bire bir görüşmeler yapmak sureti ile anketler yapar, Anket sonuçlarını değerlendirir, rapor halinde Genel Sekretere sunar, İl Ekonomisi ve üyelere yönelik ekonomik bültenler, iş istatistikleri, Raporlar hazırlar, değerlemesini yapar; yazılı, rakamsal, grafik v.b. tasarımlarını yapar. Yatırım ve istihdama ilişkin durum ve gelişmeleri takip eder, Raporlar, Yılda bir defa Faaliyet Dergisi hazırlar, basılmasını sağlar, İlde öne çıkan sektörleri takip eder, sektör el durum ve değerlendirmeleri bülten, kitap, v.b. halinde düzenler, BAGEV, BAKA, v.b. bölgesel, yerel ve yaygın basına Burdur ekonomisi ve gelişmeleri hakkında haberler hazırlar, Burdur ilinin tanıtımı için dergi, kitap. v.b. yayınlar hazırlar, Burdur ile ilgili sektör el, yatırım rehberleri hazırlar, Sponsorluk isteyen gerek ilimize ve gerekse üyelerimize katkı sağlayacağına inanılan yayınları inceler, rapor hazırlar, Genel ve özel tanıtım için CD-Kısa film çalışmaları yapar, Halkla ilişkilerle ilgili her türlü faaliyeti icra etmek, Yayın Kurulu toplantılarını düzenlemek ve kararlarını yerine getirmek, Borsanın düzenlediği her türlü toplantı ve organizasyonun kasetlerini deşifresini yaptıktan sonra, arşivlemek, gerektiğinde yayın haline getirmek, Borsa ile ilgili kitapları, mesleki, ilmi, ticari yayınları, bülten ve resmi yayınları satın almak ve abone işlemlerini yürütmek, Kitap, dergi, CD gibi yayınlar içinden kütüphaneye kaydedilmesi gerekenler belirlenip, kütüphane listesine kayıt edilmesinin sağlanması, 18

20 Arşivleme; Manuel ve Elektronik ortamda yapılarak, gelecek yıllara sağlıklı bir şekilde kalıcılığının sağlanmasına önem verilecektir. Birimini Akreditasyon ve Kalite El Kitabı sistemlerine uygun hale getirmek ve uygulamak. Amirinin verdiği her türlü işi yapmak. MUHASEBE VE MALİ İŞLER MEMURU Sorumlu : Muhasebe ve Mali İşler Memuru Alternatif Personel : Tescil ve İstatistik Memuru Yetkinlikler Türk Vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirtilen suçları işlememek, ilgili suçlardan ceza almamak, Görevini devamlı yapmasına engel vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, Tercihen; İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya aynı nitelikte en az 4 yıllık eğitim veren yüksek okul mezunları, bulunamazsa Lise mezunları arasından seçilir. Diğer hususlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan veya çıkarılacak yönetmelik, tebliğ v.b. hükümler çerçevesince belirlenir. Muhasebe ve Mali İşler Memuru Görev ve Yetkileri T.O.B.B tarafından hazırlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne uygun olarak Borsa nın varlık, borç ve alacak durumlarının ve değişikliklerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak, Üyelerin yıllık aidatlarının tespit edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak ve bu aidatların ait oldukları yıllar içinde ödeme vadelerinde tahsil edilmesini sağlamak ve gecikmiş alacakların tahsili için Genel Sekreterlik kanalı ile Yönetim Kuruluna arz etmek. Borsa nın her türlü alacak ve haklarını izlemek ve bunların tahsil işlerini yürütmek, Mevzuata ve Meclis kararlarına göre tahakkuk edecek çeşitli Borsa gelirlerini tahsil etmek ve bunlarla ilgili ödemelerdeki gecikmelere ait icra muamelelerini yürütmek ve izlemek, Yıllık bütçe, kesin hesap ve bunlara ilişkin raporlar ile aylık muvazene cetvellerini hazırlamak, tahsilatı biten veya bitmek üzere olan bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma önerilerini tespit ederek, Genel Sekreterlik kanalı ile Yönetim Kurulu na arz etmek, 19

21 Sarfiyatın bütçeye, bütçe talimatı hükümlerine, mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ile Meclis ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılması için ödeme emirleri doğrultusunda tediye fişlerini düzenlemek, bu fişlere göre ödemeleri yapmak ve gerekli belgeleri saklamak, Borsamıza ait menkul kıymetler gayrimenkullerle ilgili belgeler ile diğer belge ve sözleşmelerin saklanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri almak, Tahsilat, tediye ve mahsup işlemlerini yürütmek, Borsamızın finansal birikimlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak en verimli şekilde değerlendirmek, Borsaya ait Demirbaş defterlerini düzenli olarak tutmak, Muhasebe ile ilişkilendirilmelerini sağlamak, Mevzuat gereği tutması gereken bilumum defter, evrak ve vesaikleri tam ve noksansız olarak tutmak, güvenliğini sağlamak, gerektiğinde ibraz etmek, Vezne hizmetlerini yürütmek, Borsa Personeline ilişkin; ücret bordroları ile maaşların ödenmesine ve maaşlar ve ödemeler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken bildirimleri zamanında bulunmak, gerekli ödeme talimatlarını hazırlayarak düzenli ve eksiksiz ödenmesini sağlamak, Borsamızın taahhütte bulunduğu veya yasal olarak düzenli ödenmesi gereken ödemeleri takip etmek, ödemelerini gerçekleştirmek, Bina bakım ve onarımını yaptırmak ve bununla ilgili harcamaları takip etmek, ödenmesini sağlamak, Borsamız adına alınan satın almalarda gerekli kontrol ve denetimde bulunmak, Borsamıza kayıtlı üyelerimize ait Tahakkuk Defterini tanzim etmek, güncel ve düzenli kalmasını sağlamak, Birimini Akreditasyon ve Kalite El Kitabı sistemlerine uygun hale getirmek ve uygulamak. Amirinin vereceği her türlü işi yapmak. 20

22 MUAMELAT MEMURU Sorumlu : Muamelat Memuru Alternatif Personel : Tescil ve İstatistik Memuru Yetkinlikler Türk Vatandaşı olmak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Türk Ceza Kanunun 53.ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirtilen suçları işlememek, ilgili suçlardan ceza almamak, Görevini devamlı yapmasına engel vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, Tercihen; İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya aynı nitelikte en az 4 yıllık eğitim veren yüksek okul mezunları, bulunamazsa Lise mezunları arasından seçilir. Diğer hususlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile bu kanuna bağlı çıkarılan veya çıkarılacak yönetmelik, tebliğ v.b. hükümler çerçevesince belirlenir. Borsa Muamelat Memuru Görev ve Yetkileri BAGEV İş İstihdam ofisi çalışmalarını takip edecek, borsamız ile işbirliğini yürütecektir. BAKA-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı çalışmalarını takip ederek, çalışmaları Genel Sekretere raporlayacaktır. Gelen ve giden evrak kayıt ve arşivini yapacak. Gelen evrakı kayıt yapacak, sayı verecek Genel Sekretere veya Yardımcısına teslim edecektir. İşi biten evrakı kaldırırken mutlaka Evrak Programına dosya numarasını yazarak kayıt edecektir. BTB Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen 4 yıllık bilirkişi ve eksperler listesi Meclisin Onayına sunacaktır. Görev süresi dolan bilirkişi ve eksperlerin listesini takip edecektir. Evrak dosyalama işlemleri; içerisinde bulunan yılın yazılıp daha sonra evrak numarasının yazılması şeklinde olacaktır. Gelen evraklar için bir klasör, giden evraklar için ayrı bir klasör açılıp, gelen giden evrakın takip ve korunması sağlanacaktır. 21

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI MAYIS 2013 1 ÇANAKKALE TİCARET BORSASI İsmetpaşa Mah.Piri Reis Cad.No:104 (Bursa Yolu 2.Km) / Çanakkale Telefon : 0 286 212 07 66 Fax : 0 286 212 47 69 Gelibolu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI . SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Bu rehber borsamız çalışma esaslarının günlük uygulanmasında çalışanlara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. . Misyonumuz 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI EL KİTABI Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu da kurulan en eski meslek kuruluşlarındandır. Resmi kuruluş tarihi 1919 olarak belirlenmesine rağmen, ilk kuruluş çalışmaları

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI

ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ÇANAKKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI MAYIS 2013 0 ÖNSÖZ Borsalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42

T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42 T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42 BÖLÜM -1 GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olan Rize Ticaret Borsası'nın; meclis, yönetim kurulu ve disiplin

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SEÇİM BİLDİRİSİ

İZMİR TİCARET ODASI SEÇİM BİLDİRİSİ SEÇİM BİLDİRİSİ MAYIS 2013 1 SAYIN ÜYEMİZ, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81. maddesi gereğince 2013 yılı Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI

SUNUŞ BURSA SMMM ODASI SUNUŞ Globalleşen dünyada, örgütler için kurumsal yapının önemi, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Örgütlerin, sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmaları ise yazılı hale getirilen kural ve ilkeler ışığında,

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası : 5174 Kabul Tarihi : 18/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı :25479 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İŞLEMLER YÖNERGESİ 1 İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç, kapsam, dayanak Madde 1 - (1) Bu yönerge, 3568 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Yönetici El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Yönetici El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Yönetici El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Borsamızın

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI Kutlubey Mahallesi Çınak Sokak No:13 - ISPARTA Tel: 0.246 232 53 60 232 83 60 Fax: 0.246 232 67 40 Web: www.ispartatb.org.tr E-Mail: ispartatb@ispartatb.org.tr 1 S a y f a

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı