BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş"

Transkript

1 BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA KATILMA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ÖZEL ALT FONU (5. ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine dayanılarak, tarihinde Ankara İli Ticaret Sicil Memurluğuna 1148 numarası altında kaydedilerek tarih ve 8127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilen Şemsiye Fon İçtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurul ca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 649 sayılı izni ile kurulmuş T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Büyüyen Çocuk Değişken Alt Fonu (5.Alt Fon) nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. Fonun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 35 sayılı izni ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ÖZEL ALT FONU (5.ALT FON) olarak değiştirilmiştir. Alt fona iştirak sağlayan ve alt fon varlığına katılım oranını gösteren Şemsiye fonun 1. tertip (Üç yüz milyar) adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tarih ve KB.12/841 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, alt fonun ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez. Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. 1

2 I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER 1. Şemsiye Fonun Tipi: B Tipi (Seri: VII, No:10 sayılı Tebliği nin 5. maddesinin 3. fıkrasına göre fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların paylarına yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak tanımlanmaktadır.). Bu şemsiye fon, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yapısı itibariyle B Tipi olarak nitelendirilen alt fonlardan oluşacaktır. 2. Alt Fonun Türü : Değişken Özel Fon (Portföy sınırlamaları itibariyle Seri : VII, No:10 sayılı Tebliğ de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON olup, ayrıca katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilen Özel Fon dur. 3. Şemsiye Fon Tutarı : TL 4. Şemsiye Fon Pay Sayısı : Adet 5. Şemsiye Fonun Süresi :Süresiz 6.Alt Fonun Süresi :Süresiz II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğü ile alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından şemsiye fon içtüzüğünüm 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt fon, tahvil ve bonolardaki yüksek faiz getirisinden yararlanmanın yanında piyasalardaki dalgalanmaları takip ederek paylara da yatırım yapar. Global ekonomik ve politik gelişmeler değerlendirilerek portföydeki pay senedi ve bono dağılımı belirlenir. Portföyde güncel verim eğrisine göre ideal ortalama vadeyi oluşturacak ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma senetleri; Türk Devleti ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen Eurobondlar a yer verilebilir. Paylar ise Borsa İstanbul da işlem gören orta vadede temel analiz metodlarına göre ucuz kalmış ve karlılık açısından cazibesini koruyan şirketlerin paylar arasından seçilir. Alt fon portföyüne menkul kıymet alımlarında her zaman likit olan menkul kıymetler tercih edilecek ve belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır. III. ALT FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI 1.Kurucu: Şemsiye Fon içtüzüğünde belirtilen Kurucu T.C. Ziraat Bankası A.Ş., bu alt fonun bağlı olduğu Şemsiye Fon un kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, alt fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim temsil ve varlıkların saklanması ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Alt fonun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucu nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2.Yönetici: Alt fon portföyü, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve Şemsiye Fon içtüzüğü ile bu izahname hükümlerine uygun olarak yönetilir. 2

3 3.Saklama Kuruluşu: Kurucunun alt fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, alt fon portföyündeki varlıklar şemsiye fon içtüzüğünde belirtilen saklama kuruluşlarında muhafaza edilecektir. 4. Alt Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fon: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu dur. IV. ALT FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER Alt fonda görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Hasan ÖZTAŞ Selim İNCE G.Yaman AKGÜN Ahmet Eşref ORAL Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Denetçisi Atanmas ına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı T.C.Z.B. Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm.Bşk. 1/ T.C.Z.B.Hazine Opr.Bölüm Başkanı 19 23/11/ T.C.Z.B.Fon Yönetimi Daire Bşk.Yön /09/ T.C.Z.B.Fon Yönetimi Bölüm Bşk Bşk.Müdürü T.C.Z.B.Haz.Opr.Bölüm Bşk.Bölüm Müdürü 34 06/10/ Gülay ŞANAL Mustafa GÜL Muhammet SOYDAL Elif Sezen AYDIN Kadir KENDÜZLER Salim KASAP Ateş KAYMAK Fon Müdürü Fon Hizmet Birimi Uzmanı Fon Hizmet Birimi Yönetmeni Fon Hizmet Birimi Uzmanı Fon Hizmet Birimi Yönetmen Yrd. Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Hazine Op. Bölüm Bşk.-Yönetmen 15 29/06/ T.C.Z.B.Hazine Opr.Bölüm. Bşk.Uzmanı 9 10/03/ T.C.Z.B.Hazine Opr.Bölüm Bşk.Uzmanı T.C.Z.B.Hazine Opr.Bölüm Bşk.Yönetmeni 8 10/03/ Hazine Op.Bölüm Bşklığı.-Uzmanı 6 29/06/ Hazine Op. Bölüm Bşk. lığı Yönetmen Yrd Turkish Yatırım Stratejist Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müd. Yrd Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Fon Yönetimi,Yönetici Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi

4 V. ALT FON UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ, PORTFÖY SINIRLAMALARI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI HAKKINDA BİLGİLER 1.Alt fon portföyünde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Pay Kamu Borçlanma Araçları Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo İşlemleri Finansman Bonoları Repo İşlemleri 0 10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20 Yerli/Yabancı Kira Sertifikaları(Sukuk) Yabancı Pay Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Yabancı Özel/Kamu Borçlanma Araçları Gayrimenkul Sertifikaları 0 10 Varant 0 15 Yatırım Fonları Katılma Payları,Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım 0 10 Ortaklıkları Payları Altın ve Kıymetli Madenler Alt fon portföy değerinin % 10'undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Yatırım fonu tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9'ndan fazlasına sahip olamaz. Alt fonlar, pay satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. 3. Alt fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği payları borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami % 10'u ve alt fon portföyünün azami % 5'i oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki % 10' luk sınırlamaya tabi değildir. 4.Kurucunun ve yöneticinin payları, tahvil ve diğer borçlanma senetleri bu sınırlamalar çerçevesinde fon portföyüne dahil edilebilir. izahnamede belirtilen 5.Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip kamu kuruluşları dışında kalan hissedarlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin % 20'sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı fon portföyünün % 20'sini geçemez. 4

5 6.Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı, alt fon portfoyünün % 20'sini geçemez. 7.Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak koşuluyla; yatırım fonlarının katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının payları alt fon portfoyünün %10 una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay sayısının %20 sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30 undan fazlasına sahip olamazlar. 8.Kurucu tarafından katılma paylarının alt fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici tarafından gerekli görülmesi halinde alt fon katılma payları, alt fonun toplam pay sayısının %20sini aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir. Kurucu ve yönetici tarafından kendi portföylerine alınabilecek katılma paylarına ilişkin sınırlamalar borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin paylarına ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar ile serbest yatırım fonlar için uygulanmaz. Borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin paylarına ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların kurucuları, fon katılma paylarının geri dönüşlerinde gerekli likiditenin sağlanmasından sorumludur. 9.Alt Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Bu kapsamda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da alt fon portföyüne dahil edilir. Risk yönetimi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde fon portföyünün yönetiminden bağımsız bir birim tarafından yürütülecektir. 10.Alt fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yabancı yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Alt fon portföy değerinin en fazla %20'si, nakit değerlendirmek üzere yapılan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki para piyasası işlemlerinden oluşur. Alt fonun operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir. Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da alt fon portföyüne dahil edilir. 11.Alt fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işi yapamaz. Alt fon portföyündeki menkul kıymetler Tebliğ in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç alınıp verilebilir. 12. Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri alt fon portföy değerinin en az %0 en çok %100'ini oluşturur. Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri alt fon portföy değerinin en az %0 en çok %100 ü olabilir. Gayrimenkul sertifikalarının toplam değeri alt fon portföyünün en çok %10'u olabilir. 13.Alt fon portföyüne alınan Türk özel sektör borçlanma araçları ve banka bonolarının toplam değeri, alt fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 100'ü, finansman bonolarının toplam değeri, alt fon portföy değerinin en az % 0 en çok % 100'ü, paylarının toplam değeri, alt fon portföy değerinin en az % 0, en çok % 100'ü olabilir. 5

6 14. Portföye borsaya kote edilmiş ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş payları alınır. Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklarda bu koşul aranmaz. 3. maddede belirtilen ilk ihraçlardan alınan menkul kıymetler bu kapsamda değerlendirilmez. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin payları ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına alt fon portföy değerinin en fazla %10 u oranında yatırım yapılabilir. 15. Alt fon portföyünün en az % 0 en çok % 100 ü altına yatırılır. Alt fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin TC Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 16.Sermaye Piyasası Mevzuatınca ihracına izin verilen varlığa dayalı menkul kıymetler ve kira sertifikaları (yerli/yabancı) alt fon portföyünün en az %0 ı en çok %100 ü kadar alt fon portföyüne alınabilir. 17. Alt fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantları dahil edilebilir. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün %15 ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı alt fon portföyünün %10 unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise alt fon portföyünün %5 ini geçemez. Alt fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir. 18. Alt fon portföyüne New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Zürih, Londra, Paris, Lüksemburg, Milano, Frankfurt, Kopenhag, Madrid, Lizbon, Dublin, Brüksel, Amsterdam borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. 19. Alt fona yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya ve Rusya ülkelerine ait olanlar alınabilir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Alt Fon a yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları alınamaz. 20. Alt fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından yalnızca ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabii tutulmuş olanlar alınır. İlgili kıymetin derecesini belirleyen belgeler alt fon nezdinde bulundurulur. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları alt fon portföyüne alınamaz. 21. Alt fon ancak T.C. Merkez Bankası nca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 22. Alt fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dışında yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. 23. Yatırım yapılacak yabancı sermaye piyasası araçlarını çıkaran kuruluşlar hakkında ve değerlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri Yönetici sağlar. Yönetici, alt fona alınacak yabancı sermaye piyasası araçlarının tabii olduğu ilgili ülke mevzuatına göre borsada satışına ve bedellerinin transferine ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan sermaye piyasası araçları portföye alınamaz. Alt fonun yabancı ülkelerde yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri o ülke düzenlemelerine göre faaliyet gösteren aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. Yabancı borsalara alt fon adına verilen müşteri emirleri ve bunların gerçekleştiğine ilişkin aracı kuruluşlardan alınmış teyitler, ödeme ve tahsilat makbuzları alt fon adına muhafaza edilir. 6

7 24. Alt fon portföyünün en az %0 ı en çok %100 ü TPKK hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Bu kapsamdaki yabancı menkul kıymetlerden devlet tahvili ve hazine bonolarına alt fon portföyünün en çok %100 ü, özel sektör borçlanma araçlarına alt fon portföyünün en çok %100 ü yatırılabilir. 25.Borsada işlem gören dış borçlanma araçlarının, borsa dışında yapılacak işlemler ile alt fon portföyüne dahil edilmesi veya alt fon portföyünden çıkartılması mümkündür. 26.İlgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde borsada işlem görmeyen varlık ve işlemler fon portföyüne dahil edilebilir. VI. ALT FON PORTFÖYÜNÜN OLUŞUMU VE DAĞILIMI Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (www.kap.gov.tr) yatırım fonları bölümünden ulaşılacak alt fonun sayfasındaki finansal tablolar bölümünde yayımlanmaktadır. VII. ALT FON KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ Katılma paylarının değeri, şemsiye fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan payları için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. 1.Değerleme her işgünü itibariyle yapılır. 2."Alt Fon Portföy Değeri", portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. 3.Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. İşlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır. Borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin paylarının değerlemesinin portföye dahil edilmeleri aşamasında ve söz konusu paylarının alt fon portföyünden çıkarılana kadar geçen süre zarfında takvim yılı esas alınarak en az altı ayda bir defa olmak üzere, Kurul ca belirlenecek esaslara uygun olarak yapılması zorunludur. 3.3 Borsa İstanbul küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan payları son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı)ile değerlenir. 7

8 3.5.Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen varlıklar, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde şemsiye fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Tebliğ in 45.md.çerçevesinde yapılır. 4. "Alt Fon Toplam Değeri", alt fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve bu izahname ile Şemsiye Fon İçtüzüğünde belirtilen şekilde ayrılmış bulunan borçların (Kurucu tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur. 5. Alt fonun devamı süresince alınan bedelsiz payları, temettü, faiz ve kar payları v.b. alındıkları gün alt fonun toplam değerine dahil edilir. 6."Bir payın değeri", alt fon toplam değerinin tedavüldeki katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma paylarının tümü satılıncaya kadar, her payın değeri, alt fon toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satın alma yoluyla fona geri dönmüş katılma paylarından halen alt fon bünyesinde bulunanların sayısı tedavüldeki pay sayısından düşülür. Katılma paylarının satış ve geri alış fiyatı, belgedeki pay sayısı ile pay değerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. 7. Alt fonun bu maddeye göre her işi gün sonu itibariyle hesaplanan pay değeri, müteakip işgünü katılma paylarının alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. 8. Bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra alt fonun sürekli bilgilendirme formunda ilan edilen aracı kuruluşlarca da yapılacaktır. Katılma payları alım ve satım işlemlerini yapacak aracı kuruluşlar tarafından KAP ta ilan edilen dağıtım kanallarında alt fon paylarının alım satımına aracılık edileceği yatırımcıların bilgisine sunulur. VIII. ALT FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR 1. Kurucuya ve Alt Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Alt fonun yönetim ve temsili ile alt fona tahsis edilen donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için alt fon toplam değerinin %0,004 (Yüzbinde dört) ünden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen hafta içinde Yönetici ve Kurucu arasında paylaştırılır. 2. Bu alt fon için yıllık azami %3,65 oranında Fon Toplam Gider Oranı uygulanacaktır. Ayrıca 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, izahnamede belirlenen yıllık azami fon toplam gideri oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde izahnamede belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Alt fonun katılma paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, belirtilen kontroller fon katılma paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP ta ilan edilir. 8

9 3. Pay Senedi Kurtajı: % 02(Binde iki) ye kadar+bsmv 4. Sabit Menkul Kıymet ve Repo- Ters Repo Kurtajı: %0.009(Yüzbinde dokuz) a kadar +BSMV 5. Karşılık Ayrılan Giderler : Yönetim ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. Tahvil Borsa Payları ve Bağımsız denetim ücretleri ve mevzuat gereği olabilecek diğer giderler için günlük karşılık ayrılır. 6.Şemsiye Fona Ait Diğer Giderler: Şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler alt fonların portföy büyüklüğü dikkate alınarak oransal olarak alt fonların portföyünden karşılanır. 7. Kurul Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde alt fonun net varlık değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul ücreti alt fon varlıklarından karşılanır. IX. KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER Aşağıda tahmini tutarları gösterilen giderler kurucu tarafından karşılanacaktır. GİDER TÜRÜ TUTARI (TL) Tescil ve İlan KAP(Yıllık) Diğer TOPLAM Tutar artırımına ilişkin giderlerin tamamı Kurucu tarafından karşılanır. X. YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ 1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlarca elde edilenler % 0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. Konu hakkında ayrıntılı ve güncel bilgilere adresinden erişilebilir. 9

10 Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören paylarından oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan payların elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI 1. Alt fonda oluşan kar, katılma paylarının şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahnamede belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü alt fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için alt fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. 2.Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde her bir alt fon için ayrı ayrı olmak üzere bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş alt fon bilanço ve gelir tabloları ile alt fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde tescil ve ilan ettirip, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda ilan ettirir. Katılma paylarının alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklanır ve ilanı takiben 6 işgünü içinde Kurul a gönderilir. 3.Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından KAP aracılığıyla ilan yoluyla duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer. 4.İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor KAP ta ilan edilir ve katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5.Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 6.Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin alt fon portföy ve fon toplam değeri tabloları katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Alt fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve KAP ta ilan edilir. Katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde ilan olunur. 10

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Fibabanka A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 73.621.000 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 73.621.000 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. EUROBANK TEKFEN A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FON UN KURULUŞ AMACI 1.1. T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MİNİBANK A TİPİ KARMA ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MİNİBANK A TİPİ KARMA ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ T. GARANTİ BANKASI A.Ş. MİNİBANK A TİPİ KARMA ÖZEL FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZAHNAME KATILMA BELGELER

ZAHNAME KATILMA BELGELER BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ 04.02.2011 MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 ING Bank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı