ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı"

Transkript

1 ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 11 ġubat 2011 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 75 sayfa konsolide finansal tablolar ve dipnotlardan oluģmaktadır.

2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Nazım Hesaplar Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Özkaynaklarda MuhasebeleĢtirilen Gelir Gider Kalemlerne ĠliĢkin Tablo... 5 Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu... 6 Konsolide Nakit AkıĢ Tablosu Konsolide Kar Dağıtım Tablosu 8 Konsolide Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar Not 1 ġirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu... 9 Not 2 Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar Not 3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Not 4 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Not 5 Bankalar. 27 Not 6 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Not 7 Faktoring Alacakları Not 8 Kiralama ĠĢlemleri Not 9 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları Not 10 Maddi Duran Varlıklar Not 11 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Not 12 ġerefiye.. 39 Not 13 ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri Not 14 SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Varlıklar Not 15 Diğer Aktifler. 42 Not 16 Alınan Krediler Not 17 Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar Not 18 Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar. 44 Not 19 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Not 20 Borç ve Gider KarĢılıkları Not 21 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Not 22 Ana Ortaklık DıĢı Paylar Not 23 ÖdenmiĢ Sermaye ve Sermaye Yedekleri Not 24 Kar Yedekleri. 50 Not 25 GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararları Not 26 KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Not 27 Bölümler Göre Raporlama Not 28 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar.. 52 Not 29 Esas Faaliyet Gelirleri 53 Not 30 Esas Faaliyet Giderleri Not 31 Diğer Faaliyet Gelirleri.. 54 Not 32 Finansman Giderleri Not 33 Takipteki Alacaklara ĠliĢkin KarĢılıklar. 54 Not 34 Diğer Faaliyet Giderleri. 55 Not 35 Vergiler Not 36 Hisse BaĢına Kazanç Not 37 Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,Yorumlanabilir ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar. 58 Not 38 Finansal Araçlarla Ġlgili Ek Bilgiler

3 ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi Yönetim Kurulu na, Giriş BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ( ġirket ) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte Grup ) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynak değiģim tablosunu, konsolide nakit akıģ tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama ġirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlıģ bilgi içermeyecek Ģekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluģturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama Bağımsız denetimi yapan kuruluģ olarak üzerimize düģen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim GerçekleĢtirecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleģtirilmiģtir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine iliģkin makul güvence sağlayacak Ģekilde bağımsız denetim planlanmıģ ve gerçekleģtirilmiģtir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmıģ; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmıģ, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiģtir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Ģirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. AĢağıda belirtilen bağımsız denetim görüģünün oluģturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıģtır.

4 Görüş GörüĢümüze göre, iliģikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi nin ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçları ile konsolide nakit akıģlarını BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere (Not 2) uygun olarak doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer husus Şirket in 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş ve söz konusu denetim şirketi 12 Şubat 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. İstanbul, 11 Şubat 2011 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ Orhan Akova, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi

5 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE BĠLANÇO AKTĠF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORĠNG ALACAKLARI Ġskontolu Faktoring Alacakları Yurtiçi YurtdıĢı KazanılmamıĢ Gelirler (-) (1.583) - (1.583) (1.080) - (1.080) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları Yurtiçi YurtdıĢı VII. FĠNANSMAN KREDĠLERĠ Tüketici Kredileri Kredi Kartları Taksitli Ticari Krediler VIII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ Kiralama ĠĢlemlerindan Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler (-) (38.352) ( ) ( ) (41.144) ( ) ( ) 8.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar Kiralama ĠĢlemleri Ġçin Verilen Avanslar IX. TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR 7, Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar Özel KarĢılıklar (-) (30.770) (16.488) (47.258) (24.318) (18.282) (42.600) X. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XI. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) XII. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XIII. ĠġTĠRAKLER (Net) XIV. Ġġ ORTAKLIKLARI (Net) XV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) XVI. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) ġerefiye Diğer XVII. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI XVIII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER AKTĠF TOPLAMI ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

6 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE BĠLANÇO PASĠF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDĠLER III. FAKTORĠNG BORÇLARI IV. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. MUHTELĠF BORÇLAR VII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR VIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER X. BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı Diğer KarĢılıklar XI. ERTELENMĠġ VERGĠ BORCU XII. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER XIV. ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları Bağımsız Denetimden Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar GeçmiĢ Yıllar Kâr veya Zararı 25 (434) - (434) Dönem Net Kâr veya Zararı Ana Ortaklık DıĢı Paylar PASĠF TOPLAMI GeçmiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık Aralık 2009 ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 2

7 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE NAZIM HESAPLAR Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem NAZIM HESAP KALEMLERĠ Dipnot 31 Aralık Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ II. RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ III. ALINAN TEMĠNATLAR IV. VERĠLEN TEMĠNATLAR V. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri Swap Alım Satım ĠĢlemleri Alım Satım Opsiyon ĠĢlemleri Futures Alım Satım ĠĢlemleri Diğer VII. EMANET KIYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

8 KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem I. ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ FAKTORĠNG GELĠRLERĠ Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler Ġskontolu Diğer Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar Ġskontolu Diğer FĠNANSMAN KREDĠLERĠNDEN GELĠRLER Finansman Kredilerinden Alınan Faizler Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - KĠRALAMA GELĠRLERĠ Finansal Kiralama Gelirleri Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama ĠĢlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 30 (18.352) (15.450) 2.1 Personel Giderleri (11.722) (9.959) 2.2 Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gideri (316) (167) 2.3 AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri Genel ĠĢletme Giderleri (6.314) (5.324) 2.5 Diğer - - III. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı Türev Finansal ĠĢlemlerden Diğer Kambiyo ĠĢlemleri Kârı Diğer IV. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-) 32 (60.230) (50.739) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (59.492) (50.156) 4.2 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar (738) (583) V. TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR (-) 33 (12.372) (17.886) VI. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 34 ( ) ( ) 6.1 Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Gideri (115) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer DüĢme Gideri ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan (115) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri - (1.161) Maddi Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri - (1.161) ġerefiye Değer DüĢüĢ Gideri Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve ĠĢ Ortaklıkları Değer DüĢüĢ Giderleri Türev Finansal ĠĢlemlerden Zarar (1.609) (491) 6.4 Kambiyo ĠĢlemleri Zararı ( ) ( ) 6.5 Diğer (2.375) (1.983) VII. NET FAALĠYET K/Z VIII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z XI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı (11.212) (14.711) 11.2 ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+) ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z XIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z - - XVI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+) ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z - - XVIII. ANA ORTAKLIK DIġI (KAR) / ZARAR 22 (1.167) (1.446) XIX. NET DÖNEM KARI/ZARARI Hisse BaĢına Kâr / Zarar 36 0,23 0,38

9 KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem 31 Aralık 2010 BĠN TÜRK LĠRASI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem 31 Aralık 2009 I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIġ FONUNA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIġLARI - - III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX) XI. DÖNEM KARI/ZARARI XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

10 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Toplam Özkaynak Önceki Dönem ( ) (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) I. Dönem BaĢı Bakiyesi ( ) (1.338) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan DeğiĢikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (1.338) Dönem Ġçindeki DeğiĢimler IV. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ V. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farkları Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Kur Farkları X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Sermaye Artırımı (12.581) (30.423) (21.996) XIII. Hisse Senedi Ġhracı XIV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XV. Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller XVI. Sermaye Benzeri Krediler Azınlık Payı XVII. Dönem Net Karı veya Zararı XVIII. Kar Dağıtımı (76.309) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (76.309) Diğer (202) Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Cari Dönem ( ) (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farkları Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Kur Farkları VIII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik IX. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Sermaye Artırımı (3.545) (30.119) - (11.336) XI. Hisse Senedi Ġhracı XII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIII. Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller XIV. Sermaye Benzeri Krediler Azınlık Payı XV. Dönem Net Karı veya Zararı XVI. Kar Dağıtımı ( ) (434) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ( ) (434) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi ( ) (434) Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değ. Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Y.D.F. Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ Amaçlı / Durdurulan Faaliyetlerden B.D.F. Ana Ortaklık DıĢı Paylar ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

11 KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU A. ESAS FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Önceki Dönem Not 31 Aralık Aralık Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (11.352) (9.284) Ödenen Vergiler (12.165) (11.465) Diğer (62.743) (63.486) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Faktoring Alacaklarındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ ( ) (76.407) Finansman Kredilerindeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ ( ) Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ (8.907) Faktoring Borçlarındaki Net ArtıĢ (AzalıĢ) Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI 2.1 Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 10, 11 (634) (264) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı (628) (214) C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI 3.1 Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı Ġhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (158) (904) V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ/AzalıĢ VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

12 KONSOLĠDE KAR DAĞITIM TABLOSU Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU (***) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI Cari Dönem (31/12/2010) Önceki Dönem (31/12/2009) 1.1 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (11.212) (14.711) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (*) A. NET DÖNEM KARI ( ) GEÇMĠġ DÖNEM ZARARI (-) BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) (2.975) (5.010) 1.5 KURULUġTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) (**) B DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KARI [(A )] ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine (****) Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERĠ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĠĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) - - III. HĠSSE BAġINA KAR HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (TL) - %42, HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (TL) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) - - IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (TL) HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) - %12, ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE (TL) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) - - (*) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiģ vergi varlıklarına iliģkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edilmiģ olup Grup un 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla TL tutarında dağıtıma konu olmayacak ertelenmiģ vergi geliri bulunmaktadır. (**) ġirket in yıl içinde gerçekleģtirmiģ olduğu ve dağıtılabilir dönem karına eklenmesi gereken bağıģ tutarlarından oluģmaktadır. (***) 2010 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamıģ olduğundan 2010 yılı kar dağıtım tablosunda sadece dağıtılabilir kar tutarı belirtilmiģtir. (****) 2009 yılına iliģkin temettü tutarı ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmiģtir. ĠliĢikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 31 MART 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı