REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă"

Transkript

1 DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr.165/ Se aprobă, Secretar de stat, Monica Cristina ANISIEAndrás György KIRÁLY Se aprobă, Secretar de stat, I. Cadrul general REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă Art.1. Prezentul regulament are la bază prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobat prin O.M. 3035/2012, numită în continuare Metodologia-cadru, și reglementează organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă, numit în continuare concurs de religie. Art.2. - Concursul de religie este organizat de Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice (MENCȘ), Direcția Minorități prin inspectoratele școlare/unitățile de învățământ subordonate. Art.3. (1) Concursul de religie este un concurs de excelență, care urmărește stimularea dezvoltării interesului pentru lectura unor texte cu subiect religios, a competențelor de înțelegere, utilizarea corectă a termenilor religioși, de comunicare corectă în limba maternă turcă vizând limbajul specific teologic, a competențelor sociale, civice și moral-musulmane al elevilor. - (2) Această competiție se organizează pentru elevii din clasele VII-XII, care învață disciplina religie islamicăîn limba turcă conform programei școlare, și acceptă tematica propusă, precum și pentru elevii liceelor vocaționale profil teologic cu predare în limba turcă. - (3) Participarea la această olimpiadă este opțională și individuală. Art.4. (1) Probele de concurs se vor desfășura pe clase: IV- XII, în total pe 9 nivele de studiu din tematica propusă în acest regulament. (2) Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la concursul organizat la nivelul clasei lor. Str. General Berthelot nr , Sector 1, , Bucureşti Tel: , Fax:

2 Art.5. (1)Concursul de religie are următoarele etape succesive: etapa pe școală etapa locală etapa județeană etapa națională. - (2) Exceptând etapa pe școală, la fiecare dintre etapele competiției vor participa numai elevii calificați la etapa anterioară, cu respectarea ierarhiei, prin evaluarea lucrărilor. - (3) În cazul în care numărul de elevi/unități de învățământ participante este mic, inspectoratele pot decide să nu organizeze etapele pe școală și/sau locală, conform Metodologiei-cadru. Art.6. (1)La fiecare etapă competiția constă în susținerea unei probe scrise. - (2) Subiectele evaluează competențele generale și specifice disciplinei religie. - (3) La oricare dintre etapele competiției timpul de lucru este de două ore. II. Programa concursului și structura subiectelor Art.7. Programa de concurs se bazează pe tematica anexată prezentului regulament. Art.8. (1) ) Tipuri de itemi: 1. Itemi cu variante multiple 2. Prezentarea unei scene cu temă religioasă 3. Elaborarea unui eseu structurat (clasele IX-XII) III. Organizarea etapei pe școală și a etapei locale Art.9. Organizarea etapei pe școală și a etapei locale, numirea comisiilor de organizare și evaluare se desfășoară conform prevederilor Metodologiei-cadru după consultarea metodiștilor și reprezentanților cultului implicat. Art.10. Perioada și locul desfășurării etapelor pe școală și locală sunt stabilite de către inspectorul școlar județean de specialitate, după consultarea metodiștilor și reprezentanților cultelor implicate. Art.11. Subiectele pentru etapa pe școală și etapa locală vor fi elaborate de către Comisiile de organizare și evaluare pe baza propunerilor făcute în acest regulament specific. Pagina 2 din 10

3 Art.12. (1) Comisiile de organizare și de evaluare vor stabili criteriile de selecție al participanților pentru etapa următoare. - (2) Aceste criterii vor fi afișate la locul de desfășurare a concursului înainte de începerea evaluării lucrărilor. - (3) După corectarea lucrărilor, Comisia de organizare și evaluare va întocmi listele elevilor participanți, pe nivele de studiu, în ordinea descrescătoare a mediilor. - (4) Decizia de departajare a lucrărilor cu media egală se va lua prin vot deschis, și va fi consemnată în procesul verbal. - (5) Procesul verbal complet, în copie, conținând opiniile și argumentele exprimate, va fi transmis comisiei de organizare de la etapa următoare. IV. Organizarea etapei județene/a municipiului București și stabilirea numărului de locuri pentru etapa națională Art.13. Calificarea la etapa județeană a Concursul de religie se face de regulă de la etapa locală. Art.14. Perioada și locul desfășurării etapelor județene și naționale ale competiției sunt definite anual de Calendarul olimpiadelor naționale școlare în vigoare, elaborate de Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice. Art.15. Pe baza propunerilor făcute de reprezentanții și metodiștii cultelor implicate, inspectorii de specialitate din județe/municipiul București vor numi Comisiile județene de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru. Acestea vor avea următoarele subcomisii: Subcomisia de organizare Subcomisia de elaborare a subiectelor Subcomisia de evaluare Art.16. (1) Punctajul minim de calificare la faza națională este de 90 de puncte. - (2) În situația obținerii de punctaje egale se desfășoară obligatoriu o probă de baraj. Art.17. (1) Rezultatele olimpiadei județene și datele necesare sunt transmise în format electronic, sub formă de tabel, cel târziu la 5 zile după desfășurarea activității către consilierul M.E.N.C.Ș., care, la rândul lui, le trimite Comisiei de organizare a etapei naționale. - (2)Tabelul va cuprinde următoarele: nr. crt., județul, numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, clasa, unitatea școlară de proveniență, media obținută, numele și prenumele profesorului pregătitor, numele și prenumele profesorului însoțitor + CNP, datele de contact ale profesorului însoțitor (nr. de telefon, adresă mail). Pagina 3 din 10

4 V. Etapa națională Art.18. Calificarea la etapa națională a Concursul de religie se face de la etapa județeană. Art.19. Programul desfășurării etapei naționale, avizat de D. M. din M.E.N.C.Ș.,va fi propus de către unitatea/unitățile de învățământ organizatoare cu consultarea inspectorului de specialitate responsabil pentru învățământul cu predare în limba turcă din județul-gazdă și va corespunde perioadei din Calendarul concursurilor naționale școlare. Art.20. (1) Comisia Centrală a competițieise constituie conform prevederilor Metodologiei-cadru și va avea două subcomisii, după cum urmează: Subcomisia de elaborare a subiectelor și Subcomisia de evaluare. - (2) Subiectele pentru etapa națională vor fi elaborate de Subcomisia de elaborare a subiectelor cu 24 de ore înainte de începerea probei scrise. - (3) Membrii Subcomisiei de elaborare a subiectelor vor asigura secretul subiectelor și al baremelor de corectare și notare. - (4) Se elaborează o singură variantă, căreia i se va asigura securitatea corespunzătoare. Art.21. (1) Evaluarea lucrărilor scrise este realizată de către profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, nominalizați în comisie, care nu au elevi calificați la clasa la care evaluează. (2) Lucrările vor fi evaluate și notate respectând întocmai baremul de evaluare și notare. (3) Evaluatorii vor lucra individual, în săli de clasă diferite, nu vor circula între săli, și nu vor influența pe colegii lor evaluatori în privința notării lucrărilor. (4) În cazul în care punctajul acordat diferă cu mai mult de 10%, președintele executiv va numi o nouă echipă de evaluare, care va stabili nota finală. (5) Propunerile președintelui Comisiei Centrale referitoare la notarea lucrărilor au un caracter consultativ. (6) Până la afișarea rezultatului evaluatorii nu vor face publice rezultatele parțiale, nu vor da declarații presei. Art.22. (1)Afișarea rezultatelor se face conform Metodologiei-cadru. (2)Secretarul Comisiei Centrale va multiplica un set de tabele cuprinzând rezultatele elevilor și pentru membrii comisiei. Art.23. (1)Contestațiile se pot depune conform Metodologiei-cadru. Pagina 4 din 10

5 (2) Contestarea se face prin completarea de către elevul concurent a formularului pus la dispoziție de Comisia Centrală a Concursul de religie, pe care îl vor semna, atât elevul, cât și un membru al comisiei desemnat în acest sens. (3) Nu se admite depunerea contestației de către o altă persoană în absența elevului în cauză. (4) Reevaluarea lucrărilor este efectuată de o subcomisie de contestații numită de președintele executiv, alcătuită din 3 membri, alții decât cei care au evaluat inițial. (5) Rezultatele finale se vor comunica prin afișare în termen de 24 de ore de la depunerea contestațiilor, înainte de festivitatea de premiere, și sunt definitive. Art.24. Lucrările elevilor pot fi publicate cu acordul părintelui/tutorelui legal sau a elevului major. VI. Dispoziții finale Art.25. (1)Ierarhia concurenților în vederea premierii se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. (2)Modul de acordare a premiilor respectă prevederile Art.54 și Art.55 din Metodologia-cadru. (3)Toți elevii participanți la etapa națională vor primi o diplomă de participare, concepută și realizată de inspectoratul școlar județean-gazdă. (4)Profesorii însoțitori ai elevilor de la etapa națională din fiecare județ/municipiul București vor primi o adeverință de participare eliberată de inspectoratul școlar județean gazdă. Director, DomokosSZŐCS Inspector de specialitate, Vildan BORMAMBET Pagina 5 din 10

6 ANEXĂ TEMATICA GENERALĂ PENTRU Concursul naţional de RELIGIE ISLAMICA în limba turcă IV. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1.Günlük konuşmalarımızda dine karşı ifadeler: Bismillâhirmânirâhim; Allah a Hamd Olsun; Allah Rahatlık Versin; Allah Razı Olsun; Allah Rahmet Eylesin. 2.Kutsal Kitabımız Kur an-ı Kerimdir: Kur an-ı Kerim Hz. Muhmmed e Gönderilmiştir; Kur an-ı Kerim Insanlara Doğru Yolu Gösterir; Kur an-ı Kerim Iyiliği Emreder, Kötülüklerden Sakındırır. 3.Dinim Benden Güzel Davranışlarda Bulunmamı Ister: Israftan kaçınmalıyım; Hoşgörülü olamlıyım; Kendim için istediğim başkaları için de istemeliyim; Güzel söz ve davranışlarda bulunmalıyım; Anne-babama ve büyüklerime saygılı davranmalıyım. 4. Islam dininin temel ibadetleri: Namaz; Oruç; Zekât; Hac. 5. Dini Aylar, Günler ve Geceler: Cuma ğünü; Ramazan Ayı; Ramazan Bayramı; Kurban Bayramı; Kandil Geceleri. V. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1. Din ve Ahlak: Din nedir? Dini öğrenmenin önemi; Din Güzel ahlaktır; Fâtiha Suresi ve anlamı. 2.Allah Inancı: Evrende bir düzen vardır; Allah Bardır ve Birdir; Allah her şeyi yaratandır; Allah her şeyi koruyup gözetendir; Hz. Ibrahim. 3.Temiz olalım: Dinim temiz olmamı istiyor; Bedenimi ve elbisemi temiz tutarım; çevremi temiz tutar ve korurum; temizlik sağlığım için önemlidir. 4. Hz. Muhammed i tanıyalım: Hz. Muhammed in Doğduğu çevre; Hz. Muhammed in aile büyükleri; Hz. Muhammed in doğumu; Hz. Muhammed in çocukluğu, gençliği, evliliği ve çocukları. 5.Sevgi, dostluk ve kardeşlik: Sevmek ce sevilmek bir ihtiyaçtır; Sevgi Allah în bize verdiği bir nimettir; Allah yarattıklarını sever; Dostluk ve kardeşlik temeli sevgidir; Islam dini dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. VI. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1.Aile ve Din: Aile toplumun temelidir; Annem ve babam benim iyiliğimi ister; Kardeşlerimle iyi geçinirim; Ailemizde birbirimize saygı gösterir, yardım ederiz; Dinim anne ve babamıza iyi davranmamızı öğütler. 2. Ibadet konusunda bilgilenelim: Ibadet nedir ve niçin yapılır? Başlıca ibadetler; Güzel iş ve güzel davranış da bir ibadettir; Ibadetler davranışlarımız güzelleşterir. 3. Hz. Muhammed in Mekke dönemi: Hz. Muhammed e ilk vahin gelişi; Hz. Peygamberin Islam ı anlatmaya yönelik faaliyetleri; Hz. Peygamberin Medine ye Hicreti. Pagina 6 din 10

7 4. Kur an-ı Kerimi Tanıyalım: Kur an-ı Kerim Islam Dininin temel kaynağıdir; Kur an-ı Kerim in Hz. Muhammed e Indirlişi; Kur an-ı Kerim in Kitap Haline getirilmesi ve çoğaltılması; Kur an-ı Kerim in Iç Düzeni;Kur an-ı Kerim e Saygı Göstermeliyiz. 5. Dua ve Insan: Dua nedir? Nicin ve nasıl dua edilir? Günlük dualarımız; Kur an dan ve Hz. Peygamberden dua örnekler. VII. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1. Islam Dininin temel inanç esasları: Allah a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere, Kadere ve Ahirete Iman. 2. Temizlik ve Ibadet: Islam Temizlik dinidir; Abdest; Güsul; Teyemmüm. 3. Namaz ibadeti: Namaz nedir ve niçin kılınır? Namazın şartları; Namaza çağrı: Ezan ve Kamet; Günlük Namazlar (beş vakit Namaz); Cuma Namazı; Bayram Namazı; Teravih Namazı; Namazı bozan durumlar. 4. Hz. Muhammed in Medine Dönemi: Hz. Muhammed in Medine deki ilk faaliyetleri; Mekke nin Fethi; Hz. Muhammed in Veda ve Hitbesi; Hz. Muhammed in Vefatı. 5. Islam ın sakınılması istediği bazı alıskanlık ve davranışlar: Yalan söylemek ve hile yapmak; Gıybet ve iftira etmek; Hırsızlık yapmak; Haset etmek; Alay etmek; Büyüklenmek (kibir); Anne, baba ve büyüklere saygısızlız yapmak; Alkollü içki içmek ve uyuşturucu kullanmak; Kumar oynamak. VIII. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1. Hz. Muhammed in hayatından örnek davranışlar: Hz. Muhammed insanlara deger verdi; Hz. Muhammed güvenilir bir insandı; Hz. Muhammed hoşgörülü ve affediciydi; Hz. Muhammed çalışmayı severdi; Hz. Muhammed hakkı gözetirdi; Hz. Muhammed doğayi ve hayvanları severdi. 2. Ramazan Ayı ve Oruç ibadeti: Ramazan Ayı ve önemi; Oruç ibadeti; ramazan Ayı ve Oruçla ilgili kavramlar; Oruç tutarken nelere dikkat etmeliyiz? Orucu bozan durumlar. Oruç ibadetinin kişiye ve topluma kazandırdıkları. 3. Kur An-I Kerim den neler öğreniyoruz? Kur An-I Kerim Iman esaslarını, ibadetlerimizi, ahlaklı olmaya, helâli ve haramı öğretir; Hz. Lokman ın oğluna öğütleri. 4. Zekât, Hac ve Kurban ibadeti: Islam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem; Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât; Toplumsal dayanışma ibadeti olarak sadaka; Hac ve Umre ibadeti; Kurban nedir ve niçin kesilir?hz. Ibrahim ve Oğlu Ismail. 5. Bazı adet ve geleneklerimiz: Ad koyma; Sünnet olma; Selamlaşma; Yakın akraba ve arkadaşları ziyaret etme; Hasta ziyareti; kabir ziyareti. Pagina 7 din 10

8 IX. SINIFLARI IÇIN KONULAR 1. Insanın Evrendeki Konumu. Insanın Doğası ve Din. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi; İnanmanın çeşitli biçimleri. 2. İbadet Kavramı; Niçin İbadet Edilir?; İbadetin Kapsamı. İbadet-Temizlik İlişkisi; (beden temizliği-gusűl); Temizlik (namaza hazırlık-abdest). Teyemműm; Temizlik Mekân ve Cevre Temizliği. 3. Hz. Muhammed in Doğduğu Ortam, Cocukluğu ve Gençliği. Hz. Muhammed in Vahyin Gelişi, Hicreti. 4. Hz. Muhammed in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri, İslam ı Yayma Çabaları; Veda Hutbesi nde Evrensel Mesajlar; Hz. Muhammed in Vefatı. 5. Kur An-I Kerim İslâm Dininin Temel Kaynağıdır; Kur An-I Kerim in Tarihi; Kur An-In Iç dűzeni ile Ilgili Kavramlar;Kur An-I Kerim in Belli Başlı Konular bı(inanç, Ibadet, Ahlâk); Kültürümüzde Kur An-I n Yeri ve Önemi. 6. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur? Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi; Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi; Toplumu Birleştiren Temel Değerler; Aile Toplumu Temelidir. Dinler Evliliğe Önem Verir; Kur An dan ve Hz. Peygamber den Aile ile Ilgili Oğütler. 7. Laikliği Doğuran Nedenler.Laik Devlet. Laiklik Din ve Vicdan Ozgürlüğünün Güvencesidir. Atatürk ün Laiklik Anlayışı. 8. Türklerin Müslüman Oluşu ;Türklerde Islâm;Türklerin Islâm Medeniyetine Katkıları. 9. Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler(Ebu Hanife, Maturidi, Şafii, Eş ari, Ahmet Yesevi, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli). X. SINIFI IÇIN KONULAR 1. Allah ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri. Allah Her Şeyi Yaratandır, Gözetentir. 2. Insanın Allah la Iletişimi (Dua, Ibadet,Tövbe, Kur An Okuma); Temel Inanç Esasları(Allah a Iman, Meleklere Iman, Kitaplara Iman). Inanç-Ibadet Ilişkisi. 3. Başlıca Ibadetler (Namaz, Oruç,Zekât, Hac,Kurban). Salih Amel; Ibadetler ile Ilgili Temel Ilkeler. 4. Hz. Muhammed (S.A.V.) Bir Insandır, Peygamberdir. Hz. Muhammed (S.A.V.) Kur An-I Kerim i Açıklayıcıdır, Uyarıcıdır. Hz. Muhammed (S.A.V.) Insanlığa Bir Rahmettir. 5. Kur An-InTemel Amaçları: Doğru bilgi; Doğru davranış; Doğru inanç; Kur An-I Kerim i Okumak:Kur an-ı Yüzünden okumak; Kur an-ın Tercümesini (Meâl) Okumak. 6. Kur An-I Anlamak ve Yorumlamak: Kur An Anlaşılmak Için Indirilmiştir; Kur An-I Anlama ve Yorumlamada Temel Ilkeler. Pagina 8 din 10

9 7. Hak ve Özgürlük Kavramları; Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din: Yaşama; Sağlık Hakkı; Eğitim Hakkı; Düşünce Özgürlüğü, Inanç Özgürlüğü; Ibadet Hakkı; Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı; Ekonomik Haklar.Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı; Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı Engelleyen Alışkanlıklar; Hukukun Üstünlüğü; Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır. 9.Atatürk e Göre Din Vazgeçilmez Kurumdur; Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır; Atatürk ü Islâmiyet ve Hz. Peygamberle Ilgili Sözleri. 10.Islâm da Bilginin Kaynakları; Akıl; Vahiy; Duyular; Islâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder; Islâm Bilimsel Yőntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir; Islâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları; Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları. Xl. SINIFI IÇIN KONULAR 1. Kader ve Kaza Kavramları; Insanın Kaderle Ilgili Bazı Ozellikleri; Akıl Sahibi Olmak; Özgür ve Sorumlu Olmak; Kaderle Ilişkilendirilen Bazı Kavramlar; Ecel ve ömür; Rızık; Afet; Sağlık ve hastalık; Başarı ve başarısızlık; Tevekkül; Hayır ve Şer. 2.*Ibadetlerin Bireysel Faydaları; Ibadetler insanın yaratanı ile ilişkisini güçlendirir; Ibadetler insanın iç huzurunu güçlendirir; Ibadetler insanda güven duygusunu; Ibadetler insanda sorumluluk bilincini geliştirir; Ibadetlerin Toplumsal Faydaları; Ibadetler güzel Ahlâkın gelişmesine katkıda bulunur; Ibadetler kötülüklerden alıkoyar; Ibadetler sabrı ve diğerkâmlığı öğretir; Ibadetler sosyal yardımlaşmayı teşvik eder; Ibadetler kaynaşmaya katkıda bulunur. 3.Kur an da Örnek Insan ve Özellikleri; Hz. Muhammed in (S.A.V.) Bizim Için Bir Örnektir; Hz. Muhammed in güvenilirliği,merhametliliği. 4. Hz. Muhammed in (S.A.V.) adaletli Oluşu; Hz. Muhammed in (S.A.V.) kolaylaştırıcılığı; Hz. Muhammed in (S.A.V.) hoşgörüsü; Hz. Muhammed in (S.A.V.) sabrı ve kararlılığı; Kültürümüzde Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt Sevgisi. 5. Islâm düşüncesinde Yorum farklılıklarının; Sebepleri (sosyal, kültürel, coğrafî, siyasî, dini); Islâm Duşüncesinde Siyasî-Itikâdî Yorumlar. 6. Dini Yayınlar (Türkçe tefsir ve meal çalışmaları; Türkçe hadis kitabı çalışmaları; Türkçe okunması)-okuma parçası: Atatürk ün Balıkesir Hutbesi. 7.Barış Içinde Yaşamak Bir Ihtiyaçtır; Islâm Barışa ve birlikte yaşamaya önem Verir; Bir Insanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün Insanlara Hayat Vermek Gibidir. 8.Hz. Muhammed Bir Barışı Elçisidir; Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir Insanlık Suçudur; Evrendeki Olçü ve Ahenk; Insan ve Estetik; Kur An-I ve Güzellik; Hz. Muhammed ve Güzellik; Yaşamda Güzellik; Islâm medeniyetinde Estetik. Pagina 9 din 10

10 XlI. SINIFI IÇIN KONULAR 1.Hayat Amaçsız Değildir-Ahirete Imanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı; Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir; Öte Dünyaya Uğurlama(cenaze namazı, Kur an ve mevlit okumak, dua etmek, hayır yapmak); Kıyamet; Yeni Bir Hayat: Ahiret. 2.Dinlerde Ibadetler (dua ve namaz, oruç, hac, sadakka, kurban); Dinlerde Ibadet Yerleri; Dinlerde Önemli Günler ve Geceler. 3.Hadis ve Sünnet; Hz. Muhammed in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu; Başlıca Hadis Kaynakları. 4.Tasavvufî Düşüncede Allah-varlık Ilişkisi; Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyut; Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü. 5.Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış; Ibrahimî Dinler:Yahudilik,Hristiyanlık ve Islâm; Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm,Caynizm,Sihizm; Cin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm. 6.Dinlerin benzer Özellikleri; Inanç özellikleri(tanrı, Kutsal Kitap, Peygamberlik, Ahiret); Ahlâk Özellikleri; Dinlerde Cevre Bilinci; Küreselleşen Dünyada Dinlerarası Ilişkiler. 7.Insan Hata Yapabilen Bir Varlıktır; Tövbe Hatadan Dönme ve Iyiye Yönelme Sever. 8.Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever; Bağışlama Insanı Yüceltir; Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir. 9.Atatürk ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem; Atatürk ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem; Atatürk ün Din Bilginlerine Verdiği Değer. Pagina 10 din 10

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

VELİLERİN LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI

VELİLERİN LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI VELİLERİN LİSE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROGRAMINA YÖNELİK TUTUMLARI Özet Fatih ÇAKMAK Ailede eğitim, çocuğun eğitim yaşantısının temeli ve başlangıcıdır. Çocuğun eğitimi, kişiliğinin gelişmesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Ġnsanın Evrendeki Konumu.Ġnsanın Doğası ve Din Ġnsanın evrendeki konumunu fark eder. Ġnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net

6. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2. osmankarakaya.net 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 017 2016 / 2 1. Hafta 2819Eylül 2 Ekim - 23 -Eylül 1. Ün te 1. Peygamber Peygamberlere Öğrenc lerle ve tanışma ve dersiman 1.1. Peygamberler

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009, pentru modificarea Legii Învăţământului

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KKTC MİLLÎ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI

KKTC MİLLÎ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 4-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI KKTC MİLLÎ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 48. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI 2016 Temel Eğitim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 48. Sınıfla Öğretim Programı 2 TEPGP Yöneticisi/Koordinatörü

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar.

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Tamuda ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma,

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

2 3.Kipur ve kefaret kavramlarını öğrenir, kavrar.

2 3.Kipur ve kefaret kavramlarını öğrenir, kavrar. KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Talmud ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları-1 D.Saat EYLÜL Öğrencilerle

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

6. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama Kelime

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

8. SINIF Din Kültürü

8. SINIF Din Kültürü 8. SINIF Din Kültürü KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT İLÇE YER VAİZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 08.07.2013 Pazartesi Teravih Namazı Konak Hisar Camii Prof. Dr. Ramazan MUSLU Cematle

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Teravih Namazı. Namazı Bozan Durumlar. Namazın İnsana Kazandırdıkları. Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Teravih Namazı Namazı Bozan Durumlar Namazın İnsana Kazandırdıkları Kunut Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 o Teravih namazı ramazan ayında kılınır. o Yatsı namazının son

Detaylı

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme

Branş 6.Sınıf - Konu Başlıkları 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Türkçe Sözcükte Anlam: Çok Anlamlılık, Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler Türkçe Cümlede Anlam: Öznel-Nesnel Yargılar, Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama, Cümle Yorumlama Türkçe Parçada Anlam: Paragrafta

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 6.Sınıf Din Kültürü ÜNİTE 1 Peygamber ve Peygamberlere İman İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman Asr Suresi ve Anlamı Namaz Nedir ve Niçin Kılınır? Namazın Şartları Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet Günlük

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI

30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI 30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN

Detaylı

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir.

ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. ZEKÂT IN KELİME OLARAK; ARTMA ÇOĞALMA ARINMA BEREKET Bu anlamlara gelmektedir. Zekât Terim Olarak İse; Dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının ya da parasının belli bir miktarını Allah

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 4. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 4. SINIF YOL HARİTASI İKİNCİ DÖNEM ON DOKUZUNCU HAFTA ETKİNLİKLER 06.02.201 ON DOKUZUNCU ETKİNLİKLER 555. ÜNİTE İYİ Kİ VAR 1.HATIMIZDAKİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLER(1/3-2/3) 5.TEMA DEĞERLERİMİZ İNSAN VE SÖZ(BİL.MET) (Ö.M) DK: 64-66 ÇK : 82 SIVILARIN MİKTARINI TAHMİN RTME DK:98-99

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir?

1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 1. Yalan nedir? 2. Yalan söylemenin bireye zararları nelerdir? 3. Yalan söylemenin toplumsal zararları nelerdir? 4. Yalan şahitlik yapmak ve yalan yere yemin etmek niçin kötüdür? 5. Hile nedir? 6. Hile

Detaylı

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ.

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ. Ana Konu Alt Konu Tarih Vaaz Konusu Vaaz Dönem SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/30/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/29/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı