TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ"

Transkript

1 TUR-P ve TÜREVLERĠ Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ

2 ġahġtsġz TEK GÖZLÜ SANAT

3 TUR-P ve TÜREVLERĠ M-TURP: MONOPOLAR TRANS ÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU. B-TURP : BĠPOLAR TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU TUVP : BĠPOLAR TRANS ÜRETRALPROSTAT VAPORĠZASYONU LAZER PROSTAT UYGULAMALARI: HoLEP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT ENÜKLÜASYONU HoLAP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT ABLASYONU HoLRP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT REZEKSĠYONU HoLVAP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT VAPORĠZASYON ILC: ĠNTERSĠSĠYEL LAZER KOAGÜLASYON TULIP: TRANS ÜRETRAL LAZER PROSTATEKTOMĠ VLAP VĠZÜEL PROSTAT LAZER ABLASYON KTP: POTASYUM TĠTANĠL FOSFAT THM: THULIUM

4 TUR-P TARĠHĠ 1900 YÜKSEK FREKANSLI ELEKTRĠK KEġFĠ ( kHZ) 1920 TUR REZEKSĠYON 1930 McCARTHY REZEKTOSKOP ĠRRĠGASYON, SĠLĠNDĠR ELEKTROD, VAPORĠZASYON, GENĠġ TABANLI LUP FLEXĠBLE OPTĠKLER ġahġtsġz TEK GÖZLÜ SANAT 1940 GÖZETLEME OPTĠKLERĠ RĠJĠD 1957 SĠSTOSKOPĠNĠN ĠZLEYĠCĠLERE GÖSTERĠLMESĠ 1964 REUTER TUR-P UN MONĠTÖRE AKTARIMI ve GÖSTERĠ 1973 MAUERMAYER, TURP CANLI YAYIN OP. SALONU TUR-P UN VĠDEOYA KAYIDI IġIK SĠSTEMĠ, KAMERA GELĠġĠMĠ 1970 ACMI 5 X 20cm 450gr KAMERA 1983 RENKLĠ VĠDEO MĠKROCHĠP KAMERA

5 PUNCH REZEKTOSKOP 1910 (Young) (Koagülasyon Yok)

6 THOMSON SOĞUK PUNCH REZEKTOSKOP Koagülasyon Sondası Lamba

7 ve Endokameralı Monitörlü Rezeksiyon

8 CHĠP KAMERA

9 eine ein eugige Kunst ohne Zeugen

10 Tek Gözlü ÇalıĢmaya SON Bakan Gözler Çoğaldı

11 TUR-P NĠN ÖNEMLĠ ELEMANLARI 1- ELEKTRĠK SĠSTEMĠ 2- ĠRRĠGASYON SIVISI 3-ĠRRĠGASYON KABININ HASTA YA OLAN MESAFESĠ 4- KULLANILAN OPTĠK, IġIKKAYNAĞI, LUP VE REZEKTOSKOP

12 YÜKSEK FREKANSLI MONOPOLAR ENERJĠ

13 MONOPOLAR ENERJĠ AKTĠF ELEKTROD ĠLE REZEKTOSKOPUN ÜZERĠNDEN ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN %10 U ÜRETRANIN ORTASINDA TEKRAR VÜCUDA GEÇER.

14 MONOPOLAR LUPLAR Bipolar Luplara göre ağızları DAHA GENİŞTİR

15 BĠPOLAR ENERJĠ BĠPOLAR TEKNOLOJĠNĠN ESASINI YENĠ BĠR RADYOFREKANS SĠSTEMĠ TEġKĠL EDER (RF) RF ENERJĠ ELEKTROMAGNETĠK SPEKTRUMUN BĠR PARÇASIDIR VE FREKANSI 3kHZ ĠLE 300gHZ ARASINDA DEĞĠġĠR. BU SĠSTEMDEN DOLAYI ĠRRĠGASYON SIVISININ ĠLETKEN OLMASI VE ELEKTROLĠT ĠÇERMESĠ ġarti ARANMAZ (MONOPOLARIN AKSĠNE)

16 Bipolar Vaporizasyon Lupu (2011)

17 BĠPOLAR LUPLAR

18 PLAZMA OLUġUMU Plazmokinetik Sistem

19 TUR Eğitimi PROSTATĠK ÜRETRA ANATOMĠSĠ

20 TUR-P EĞĠTĠMĠ

21

22 APĠKAL REZEKSĠYON

23

24 TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu ALTIN STANDART EN SIK KULLANILAN YÖNTEM AÇIK CERRAHĠ MORBĠDĠTESĠNĠN OLMAMASI HASTANEDE KISA SÜRE KALMA KISA SÜRELĠ KATETERĠZASYON DAHA AZ KAN TRANSFÜZYONU POST OP DAHA HIZLI MOBĠLĠZASYON MALĠYETĠ EN UCUZ GĠRĠġĠM

25 MONOPOLAR- TUR-P M-TURP 20 RCT / / 954 HASTA / MAX. TAKĠP: 5 YIL TURP ANALĠZĠ: Qmax ARTIġ %162 IPSS de azalma %-70, QoL iyileģme %-69 PVRU de azalma %-77 KANAMAYA BAĞLI KAN TRANSFÜZYON %2 TUR SENDROM %0.8 PIHTI RETANSĠYONU %4.9 (0-39) UTI %4.1 (0-21) MONO TUR-P UN EN BÜYÜK RĠSKLERĠ: KANAMAYA BAĞLI KAN TRANSFÜZYON ORANI TUR SENDROMU ĠÇĠN HALA EN FAZLA RĠSKĠ TAġIMAKTADIR

26 BĠPOLAR / MONOPOLAR TUR-P B-TURP / M- TURP BU ĠKĠ TEKNĠK ARASINDA KISA DÖNEM TAKĠPLERDE BELĠRGĠN BĠR FARK YOK ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARKLILIK YOK B- TURP KLĠNĠK OLARAK PIHTI RETANSĠYONU VE TUR SENDROMU GELĠġĠMĠNDE ANLAMLI FARKLILIK VAR ( ) B- TURP KATETER KALIġ SÜRESĠ, ĠRRĠGASYON SIVISI MĠKTARI ANLAMLI OLARAK AZDIR B-TURP HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ DE AZDIR BĠPOLAR SĠSTEMLER ARASINDA PLAZMA KĠNETĠĞĠN DAHA FAZLA GÜVENĠLĠR OLDUĞUNU BĠLDĠREN RANDOMĠZE ÇALIġMALAR VARDIR

27 B-TURP / M- TURP MONOPOLAR TUR DAKĠ BĠR ÇOK PROBLEMĠ BĠPOLAR SĠSTEM ÇÖZDÜ. BĠR YILLIK TAKĠPTE: Q-MAX, REZĠDÜ ĠDRAR, IPSS, QoL KATETERĠZASYON SÜRESĠNDE BELĠRGĠN BĠR FARK BULUNMADI GÜVENLĠK PARAMETRELERĠNDE BELĠRGĠN BĠR FARK BULUNMADI MONOPOLAR TUR-P DA TUR SENDROMU: %1 civarı MONOPOLAR TUR-P DA ÜRETRAL STRĠKTÜR DAHA SIK BĠPOLAR TURP DA BELĠRGĠN BĠR ÜSTÜNLÜK BULUNMADI.

28 B-TURP / M-TUR-P OP. SÜRESĠ VE SEKSÜEL FONKSĠYON ÜZERĠNE ETKĠLERĠ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA; HER HANGĠ BĠR FARKLILIK BULUNMAMIġ. BAZI ÇALIġMACILAR MONOPOLAR TURP HALA YERĠNĠ KORUYOR DEMEKTEDĠRLER Zhao Z, Zeng G, A.. prospective, randomised trial comparing plasmakinetic enucleation to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: Three-year follow up results UroToday.2011

29

30

31

32

33

34

35

36 M-TURP V-TURP HoLEP B J U I N T E R N A T I O N A L 9 7, doi: /j X x

37 Kanama Miktarı: TUR-P > Diğerleri Operasyon Süresi: HoLEP > Diğerleri

38 PostOp İrrigasyon Miktarı: TUR-P > Diğerleri Kateterizasyon Süresi: HoLEP < Diğerleri

39 6ay-1yıllık takiplerde; Qmax, IPSS ve PVR değiģiklikleri arasında FARK YOK!

40 KOMPLĠKASYON oranlarında da belirgin FARK YOK Vaporizasyon ve HoLEP de Aralıklı Dizüri TUR-P den daha sık.

41 BĠPOLAR PROSTAT VAPORĠZASYONU- TUVP 30-70mL PROSTATLAR ĠÇĠN UYGULANMIġ PROSTAT VOLÜMÜ KÜÇÜK ORANDA AZALMIġ IPSS,QoL, Qmax. TUR-P A ÜSTÜN BULUNMUġ AYRICA, MORBĠDĠTEYĠ AZALTMIġ KATETERĠZASYON VE HOSPĠTALĠZASYON KISA. ĠNTRA VE POSTOP KOMPLĠKASYON AZ. Oelke M..etal.. Guidelines on Benign Prostatic Hyperplasia. European Association of Urology Pocket Guidelines, 2009 edition: 90-97

42 TUVP BĠPOLAR PROSTAT VAPORĠZASYONU- 187 HASTA , 3 YILLIK TAKĠP IPSS, QoL, PVR,/ M-TURP A BENZER KATETER TUVP de Bipolar TUR-P DAN DAHA ERKEN ALINIYOR( 1.3gün / 2.8 gün) APĠKAL TUVP RĠSKLĠ OLDUĞU ĠÇĠN KAYA VE ARKADAġLARI BĠPOLAR REZEKSĠYON YAPMIġLAR VE 1.5 YILLIK TAKĠPLERDE ĠKĠNCĠ OP VE ÜRETRAL STRiKTÜR ORANLARINI M- TURP A GÖRE YÜKSEK BĠLDĠRMĠġLER TUVP GÜVENĠLĠR VE ETKĠLĠ BĠR YÖNTEM AMA DAHA UZUN SÜRELĠ TAKĠP SONUÇLARINA ĠHTĠYAÇVAR De la Rosette BJU Int 2003: Arai Y. J.Uro Orandi A tuip BJU 1985 / J.Uro.1987

43 TUIP: Transüretral Prostat Ġnsizyonu TUIP: 30 cc.den KÜÇÜK PROSTAT OLMALI ORTA LOBU OLMAMALI GENÇ HASTALAR TUR-P ve AÇIK UYGULANAMAYAN HASTALAR POST OP MESANE BOYNU DARLIKLARI TEKRAR TEDAVĠ: TUIP: %15.6 TURP: %2.9 RETROGRAD EJAKÜLASYON: TUIP: % TURP: % ENDĠKASYON DAHĠLĠNDE RĠSKLĠ HASTALARA UYGUN 24 AY SONRAKĠ ÜRODĠNAMĠK DEĞERLERDE TURP ĠLE FARKLILIK BULUNMAMIġ TUIP YAN ETKĠLER VE MALĠYETĠ TURP DAN DAHA AVANTAJLI UZUN DÖNEM ETKĠNLĠĞĠ DAHA AZ Orandi A. ve ark. Br J Urol 1985 De la Rosette BJU Int 2003: Arai Y. J.Uro Orandi A tuip BJU 1985 / J.Uro.1987

44 ÜRETRAL DARLIĞA ETKĠLĠ NEDENLER FARKLI ALETLER ÜRETRA- REZEKTOSKOP ORANTISI KULLANILAN KAYGAN MADDENĠN ELEKTRĠK GEÇĠRGENLĠĞĠ KULLANILAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETRAYI TERKETMESĠ TUR SIRASINDA SIK SIK REZEKTOSKOP TRANSFERĠ

45 ÜRETRAL DĠLATASYON??? ÜRETROTOMĠ???

46 TUR-P ve ĠYE BĠPOLAR TUR-P SONRASI ĠYE: %18.2 ĠYE ETKĠLĠ NEDENLER: AMELĠYAT SÜRESĠ > 60 dak KATETERĠZASYON SÜRESĠ > 3GÜN ĠDRAR DRENAJ SĠSTEMĠNĠN ÖNEMĠ (KAPALI SĠSTEM!) Huang X, Urology Oct 23 Bacteriuria after bipolar transurethral resection of the prostate: Risk factors and correlation with leukocyturia -

47 TIP/ TURP / AÇIK SONUÇLARI HOFMAN

48 TUR-P KOMPLĠKASYONLARI ĠNTRA-OPERATĠF KOMPLĠKASYONLAR TUR SENDROMU % 2.5 (KUNZ 2004 %0.0. KAPSÜL PERF. %4) EKSTRAVAZASYON % 2 KAPSÜL PERF.%10 KAN TRANSFÜZYONU % 22 ERKEN POST-OPERATĠF KOMPLĠKASYONLAR ĠDRAR RETANSĠYONU % 6.5 KANAMA % 4 ÜRĠNER ĠNFEKSĠYON % 3 GEÇ KOMPLĠKASYONLAR ÜRETRAL DARLIK % 4 (GĠLLĠNG 1999; %9.8) MESANE BOYNU DARLIĞI (% ) STRES ĠNKONTĠNANS % 2.2 (DOLL 1992; %38) ED % 6.5 RETROGRAD EJAKÜLASYON % 70 REOPERASYON %10

49 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

50 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

51 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

52 M-TURP/ B-TURP POST OP.KATETERĠZASYON (SAAT)

53 M- TURP / B-TURP PIHTI RETANSĠYONU

54 M-TURP/ B-TURP KAN TRANSFÜZYONU

55 M-TURP / B-TURP POST OP. Qmax.

56 M-TURP / B-TURP TUR SENDROMU

57 M-TURP / B-TURP ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR ANL AMS IZ

58 M-TURP / B-TURP SONUÇ KISA SÜRELĠ ETKĠLERĠ BAKIMINDAN FARKLILIK YOK AMELĠYAT SÜRESĠ, TRANSFÜZYON,RETANSĠYON,ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARK BULUNMADI. BU DURUMLARA RAĞMEN B-TURP DAHA FAVORĠ GÖZÜKMEKTE TUR SENDROMU, PIHTI RETANSĠYONU. ĠRRĠGASYON VE KATETERĠZASYON SÜRESĠ VE DE HASTANEDE KALMA SÜRESĠ DAHA KISA (,B-TURP) ĠKĠ BĠPOLAR SĠSTEM ARASINDA PLASMA KĠNETĠK DAHA ÇOK TERCĠH EDĠLMEKTEDĠR. DAHA FAZLA BĠR ġeyler SÖYLEMEK ĠÇĠN UZUN SÜRELĠ TAKĠP SONUÇLARINI BEKLEMEK GEREKĠR

59 LAZER BEġ ÇEġĠT LAZER VAR: Neodmium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (Nd-YAG) Potassium Titanyl Phosphate Laser (KTP) Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (Ho-YAG) Diode Laser Thulium:YAG laser LAZER,DALGA BOYU KISALDIKCA DAHA YOĞUN ENERJĠ VERĠR: KISA DALGA BOYLULAR PROTEĠNLER TARAFINDAN, UZUN DALGA BOYU LAZERLER SU TARAFINDAN EMĠLĠR Vaporizasyon Koagülasyon Transüretral Enükleasyon

60 HoLEP Holmiyum Lazer Prostat Enükleasyonu AÇIK PROSTATEKTOMĠ GĠBĠ ENÜKLEE EDĠLĠR BPH DOKUSU MESANEDE PARÇALANIR (MORCELATION) BÜYÜK BPH LARDA UYGULANIR (40-200gr) TUR-P / Ho LEP AYNI ORANDA ETKĠLĠ: DAHA AZ MORBĠDĠTE EġDEĞER ETKĠNLĠK. DENEYĠMLĠ ELLERDE AÇIK KADAR ETKĠLĠ HoLEP POSTOP KATETERĠZASYON KISA. HASTANEDE KALIġ KISA ÇIKAN DOKU DAHA FAZLA KOMPLĠKASYON ORANI DÜġÜK HoLEP DEZAVANTAJI: OP SÜRESĠ UZUN. ÖĞRENME EĞRĠSĠ UZUN ( VAKA) MALĠYETĠ YÜKSEK Lingeman JE..J.Urol.2001 Seki N..JUrol2003

61 HoLEP / TUR-P HoLEP EN AZ TURP KADAR ETKĠLĠ ĠSTATĠSTĠKSELOLARAK TOTAL MORBĠDĠTE VE KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARKLILIK YOK UZUN SÜRELĠ SONUÇLARI TURP DA OLDUĞU GĠBĠ POST OP SONUÇLARIN ÇOK ĠYĠ OLDUĞU META ANALĠZDE GÖSTERĠLMĠġTĠR HoLEP UYGULAMASI TURP LA KARġILAġTIRILDIĞINDA PROSTAT BÜYÜKLÜĞÜNDEN BAĞIMSIZDIR HoLEP TRANSÜRETRAL CERRAHĠDE YENĠ BĠR REFERANS YENĠ BĠR RAKĠPTĠR. ÖĞRENME SÜRESĠ (10-50 HASTA) UZUN OLMASI BĠR DEZAVANTAJDIR

62 HoLEP Komplikasyonları MAJÖR KOMPLĠKASYON: MESANEDE DOKU PARÇALAMA SIRASINDA MESANE YARALANMASI %13 KAPSÜL PERFORASYONU %7 Bae J, Oh SJ, Paick JS. Korean J Urol Oct;51(10):

63 HoLRP Holmium Lazer Prostat Rezeksiyonu HoYAG LAZERĠ SU ABSORBE EDER. YÜKSEK ISI NEDENĠYLE BUHARLAġMA DOKUNUN %30 u PATOLOJĠK ĠNCELEMEYE --- %70 VAPORĠZE OLUR HoLRP / TUR-P * POSTOP ÜRODĠNAMĠK DEĞERLER, Qmax, KONTĠNANS, ED, SONUÇLAR BENZER BĠLDĠRMĠġ HoLRP de KAN TRANSFÜZYON ORANI AZ. KATETERĠZASYON ve HOSPĠTALĠZASYON DAHA KISA. DĠZÜRĠ%10 AMELĠYAT VE ÖĞRENME SÜRELERĠ UZUN PROSTAT 100gr.ALTI TERCĠH EDĠLĠR Tan AH..J.Urol.2003;170 * Westenberg A ve ark. J Urol 2004

64 HoLRP / TUR-P Gilling TUR-P VE HoLRP YĠ KARġILAġTIRMIġ: PROSPEKTĠF RANDOMĠZE 120 HASTA SEMPTOMATĠK ve ÜRODĠNAMĠK DEĞERLERDE ĠYĠLEġME EġĠT 100mL DEN BÜYÜK PROSTATLAR GÖRECELĠ KONTRENDĠKE POST-OP ED BĠLDĠRĠLMEMĠġ RETROGRAD EJAKÜLASYON %75-80

65 HoLAP Holmium Lazer ile Prostat Ablasyonu HOLMIUM LASER YAKIN TEMAS SĠDE-FIRE PROB TUR-P ve HoLAP RANDOMĠZE PROSPEKTĠF ÇALIġMA: IPSS VE ĠDRAR AKIM HIZI ARTIġI BENZER HoLAP da OP SÜRESĠ UZUN HoLAP da KATETERĠZASYON SÜRESĠ DAHA KISA HoLAP da ERKEN DĠZÜRĠ ġġkayetlerġ FAZLA PATOLOJĠK ĠNCELEME ĠÇĠN DOKU ALINAMAZ Motter N et al..j Endourol. 1999;13

66 TULIP TRANSÜRETRAL ULTRASON EġLĠĞĠNDE LAZER PROSTATEKTOMĠ TULIP de ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR ve KATETER KULLANIMI UZUN SÜRELĠ TULIP DAHA AZ KANAMAYA NEDEN OLUR. PROSTAT TEDAVİSİNDE KULLANILMAMAKTADIR McCullough DL ve ark. J Urol 1993 Schule H ve ark. J Urol 1994

67 ILC ĠNTERTĠSĠYEL LAZER KOAGÜLASYON ILC ve TUR-P: FARK BULMAMIġLAR ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR UZUN UZUN SÜRELĠ KATETER KULLANIMI YENĠDEN TEDAVĠ GEREĞĠ: 1. YIL% YIL %9.6 Muschter ve ark: J Endourol 1996;10(Suppl1):S197. Ann Urol (Paris) 1997;31:27-37.

68 TRANSÜRETRAL PROSTATVAPORĠZASYON (LAZER TEDAVĠLERĠ)- VLAP YÜKSEK ENERJĠLĠ Nd:YAG Ho:YAG KTP THULMĠUM DĠOD LAZER TUR-P ĠLE KARġILAġTIRILDIĞINDA BENZER SONUÇLAR VERĠRLER LAZER ĠLE YAPILAN GĠRĠġĠMLERDEN SONRA ERKEN DÖNEMDE ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR DAHA FAZLA KATETERĠZASYON SÜRESĠ DAHA UZUNDUR Keoghane SR ve ark BJU Int 2000

69 KTP 80 WATT LAZER VAPORĠZASYON - PVP MALEK ve ARKADAġLARI; ÇOK MERKEZLĠ; 139 HASTA; 1 YIL IPSS te DÜZELME, Qmax ta ARTIġ ve REZĠDÜ ĠDRAR AZALMASINDA ÇOK ĠYĠ SONUÇ BĠLDĠRĠLMĠġLER. ORTALAMA OP SÜRESĠ 38dak. ED.YOK KATETER: 14 SAAT (%37 HASTADA POST-OP KATETER KULLANILMAMIġ) KANAMA DĠYATEZLĠ HASTALAR TEDAVĠ EDĠLMĠġ PROSTAT VOLÜMÜNDE %37 AZALMA Malek RS et al..j Urol Te A. E et al..j Urol

70 120 WATT KTP LAZER BPH a UZAKLIK 3-5mm VAPORĠZASYON ETKĠSĠ DAHA ĠYĠ 120 WATT ĠLE FĠBRÖZ DOKU ABLASYONU DAHA ĠYĠ WATT ĠLE DOKUDA KOAGÜLASYON YAPMAK MÜMKÜN YÜKSEK ENERJĠDE: HIZLI VAPORĠZASYON: KOAGÜLASYON ETKĠSĠ AZ FAKAT KANAMA FAZLA OLABĠLĠR KTP WATT GÜCÜ ARTTIKCA BÜYÜK BPH LARDA DA DAHA ĠYĠ SONUÇ ALINACAK (YENĠ NESĠL 180 WATT) BÜYÜK PROSTATTA DAHA FAZLA PROB KULLANIMI GEREKLĠLĠĞĠ MALĠYETĠ ARTIRIR Te AE. Et al..rev.urol.2006;8 Malek RS. J Uro2000 Sandhu JS et al..urology 2004;64. Reich O et al J Urol 2005;173

71 AMS (American Medical Systems 2011) GreenLight LaserTM XPS with 180 watts

72 VLAP: VLAP Prostatın Görsel Lazer Ablasyonu ĠDRAR RETANSĠYONU YÜKSEK %38 YENĠDEN AMELĠYAT UZUN SÜREN ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR TEKRARA KATETERĠZASYON Kabalin JN Urology 1997 Abdel-Khalek M ve ark. BJU Ġnt 2003

73 Te, AE, et al; Photoselective Vaporization of the Prostate for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: 12-Month Results from the First United States Multi-center Prospective Trial. J Urology, Vol. 172, No. 4 Part 1: , October 2004 KTP Avantajları CERRAHĠ RĠSKĠ YÜKSEK HASTALAR KARDĠYOPULMONER HASTALIKLAR KANAMA RĠSKĠ FAZLA HASTALARA UYGULANIR ÇOK AZ SAYIDA ERKEN VEYA GEÇ PIHTIYA BAĞLI RETANSĠYON BĠLDĠRĠLMĠġ ANTĠKOAGÜLAN TEDAVĠ KESĠLMEDEN YAPILIRSA DĠKKATLĠ OLUNMALI SEDOANALJEZĠ VE PROSTATĠK BLOK ĠLE YAPILABĠLĠR GENEL OLARAK SPĠNAL YA DA GENEL ANESTEZĠ.

74 KTP! Dikkat! PROSTAT KANSERĠ ġüphesġ VARSA MUTLAKA ÖNCEDEN ARAġTIRILMALI (PROSTAT BĠYOPSĠSĠ!) KANSERE YÖNELĠK TEDAVĠ YAPILMIġSA KTP OBSTRÜKSĠYONU AÇMAKLA SINIRLI KALMALI

75 KTP / TUR-P KTP TUR-P YERĠNE GEÇECEK MĠ? TUR-P NĠN ve AÇIK PROSTATEKTOMĠNĠN YERĠNĠ ALACAĞINI ĠDDĠA EDENLER VAR KTP de UZUN DÖNEM SONUÇLAR? POST-OP REZĠDÜ? ĠKĠNCĠ GĠRĠġĠM SIKLIĞI? MALĠYET? YENĠ NESĠL YÜKSEK ENERJĠLĠ KTP LER ĠLE UZUN DÖNEMĠ ĠÇEREN ÇALIġMALARI BEKLEMEK GEREKĠR. TUR-P ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 30 YIL ÜZERĠ UZUN DÖNEM ĠÇERMEKTEDĠR YĠRMĠBĠN ÜZERĠ MAKALE YAYINLANMIġ

76 ISI TABANLI YÖNTEMLER TRANSÜRETRAL YOLLA PROSTATIN MĠKRODALGA TEDAVĠSĠ KALICI, UZUN DÖNEM SONUÇLAR ANLAMLI SUBJEKTĠF VE OBJEKTĠF DÜZELME POST OP KATETER DRENAJI GEREKĠR YÜKSEK ENERJĠLĠ TUMP; DÜġÜK ENERJĠLĠ TUMP DAN DAHA ETKĠLĠDĠR TUMP Walmsley K ve ark. J Urol 2004 Hoffman, R M et al. (2007). Microwave thermotherapy for benign prostatic hyperplasia. Cochrane database of systematic reviews, (4), CD

77 ISI TABANLI YÖNTEMLER TRANSÜRETRAL YOLLA PROSTATIN ĠĞNE ABLASYONU RF ENERJĠ LOKAL ANESTEZĠ ĠLE UYGULANIR SEMPTOMLARDA %50-60 ĠYĠLEġME Qmax ta %50-70 ARTIġ UZUN DÖNEM ETKĠNLĠK ÇALIġMASI SINIRLI TUNA

78 ISI TABANLI YÖNTEMLER HIFU: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIġ ULTRASON REKTUM VE KOLON PERFORASYONU BĠLDĠRĠLMĠġ TEKRAR ĠKĠNCĠ OP 4 YIL TAKĠP ĠÇĠNDE %43.8 YILDA YAKLAġIK %10 TEKRAR TEDAVĠ RANDOMĠZE ÇALIġMA YOK HIFU Madersbacher S, Eur Urol 2000;37:

79 ISI TABANLI YÖNTEMLER

80 TRANSÜRETRAL GĠRĠġĠMLERĠN METAANALĠZĠ YORUMU EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al : 27 YAYIN: 23 RANDOMĠZE KONTROLLÜ ÇALIġMA (RCT): 2245 HASTA IPSS: HoLEP ĠN SONUÇLARI TURP DAN ÇOK DAHA ĠYĠ. TURP ise KTP DEN ÜSTÜN QoL: BĠPOLAR-TURP, TUVP,HoLEP SONUÇLARI TURP a BENZER. KTP ANALĠZ EDĠLEMEDĠ Q max: SADECE HoLEP in TURP a BELĠRGĠN ÜSTÜNLÜĞÜ TESPĠT EDĠLĠRKEN BĠPOLAR-TURP, TUVP ve KTP-Lazer ARASINDA ĠSTATĠKSEL BĠR FARK BULUNMADI

81 SONUÇ PRĠMUM NĠHĠL NOCERE BĠPOLAR TURP VE HoLEP MONOPOLAR TURP UN ALTIN STANDART TAHTINA MEYDAN OKUYORLAR. ELĠNDEKĠ ALETLERLE EN ĠYĠ BĠLDĠĞĠN YÖNTEMĠ YAP ÖNCE HASTA SAĞLIĞI SONRA MALĠYET? < 30g TUIP? 30-80g. M-TURP/ B-TURP/ TUVP > 80g HoLEP/ wt KTP- LEP / THUL-LEP / ( AÇIK OP?) KTP YADA ISI BAZLI YÖNTEMLER : KANAMA BOZUKLUĞU / KALP-AKC HASTALILARI? ĠYĠ ORGANĠZE EDĠLMĠġ,ĠYĠ PLANLANLANMIġ, UYGULAMA STANDARDI BELĠRLENMĠġ ULUSLAR ARASI UZUN SÜRELĠ RANDOMĠZE KONTROLLÜ TAKĠPLERE VE MALĠYET ÇALIġMALARINA ĠHTĠYAÇ VARDIR

82 TEġEKKÜR EDERĠM 1992

83 PROSTATLI NURCAN SERT

Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the Surgical Treatment of Benign Prostate Hyperplasia

Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the Surgical Treatment of Benign Prostate Hyperplasia BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNDE CERRAHİ TEDAVİLER SURGICAL TREATMENTS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA 1 Benign Prostat Hiperplazisi nin Cerrahi Tedavisinde Lazerlerin Kullanımı The Use of Lasers for the

Detaylı

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan

Yaşla beraber erkeklerde görülme sıklığı artan Endoüroloji Bülteni 2013;6:77-82 DOI: 10.5350/ENDO2013060201 DERLEMELER Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde En İyi Lazer Hangisi? Ali Ersin Zümrütbaş 1, Yusuf Özlülerden 1, Ömer Levent Tuncay 1 1 Pamukkale

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri

Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri DERLEME / REVIEW Benign Prostat Hiperplazisi nde minimal invazif ve cerrahi tedaviler sonrası re-operasyon oranları ve olası nedenleri Re-operation rates and possible causes related to minimally invasive

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı Kitap Bölümü DERMAN Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı İsmail Nalbant Giriş Tıp uygulamaları noktasında günümüzde kendine yaygın yer edinen lazer (Light Amplification by

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) 40 yaş üzeri erkeklerde

Benign prostat hiperplazisi (BPH) 40 yaş üzeri erkeklerde Minimal invaziv BPH tedavileri ve konvansiyonel tedavilerin uzun dönem sonuçlarının karşılaştırılması Dr. Kerem Han Gözükara, Dr. Murat Bozlu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Mersin

Detaylı

Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları

Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostatektomi Komplikasyonları Musa Ekici Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı görülen alt üriner sistem yakınmaları yaşlanan erkeklerde sık görülen ürolojik

Detaylı

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ

PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ PROSTAT ANATOMİSİ PROSTAT FİZYOLOJİSİ AMELİYAT TÜRLERİ Prof. Dr. Özkan POLAT Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji 9-10 Mayıs 2009, Sarıkamış/Kars Prostat

Detaylı

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH Ender ÖZDEN, Ahmet

Detaylı

Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH?

Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi? Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Dönmezer,

Detaylı

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları. Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostat anatomisi, fizyolojisi ve ameliyatları Dr. Tayfun Şahinkanat Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Prostatın anatomik yapısı Prostat symphysis pubis`in inferior kollarının

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.482 Bulletin of Urooncology 2015;14:290-295 Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Yüksek Risk Varlığında Cerrahi Yöntemler Surgical Treatment Options for High Risk

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler Derleme / Review Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Yöntemler Minimal Invasive Methods in the Treatment of Benign Prostate Hyperplasia Akif Erbin, Ahmet Yalçın Berberoğlu,

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) nin cerrahi tedavisinde

Benign prostat hiperplazisi (BPH) nin cerrahi tedavisinde Endoüroloji Bülteni 2014;7:24-29 DOI: 10.5350/ENDO2014070108 GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ Benign Prostat Hiperplazisinin Endoskopik Tedavisi Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım Turgut Özal Üniversitesi, Tıp

Detaylı

ENDOÜROLOJİ/Endourology TARTIŞMALI OLGU:

ENDOÜROLOJİ/Endourology TARTIŞMALI OLGU: TARTIŞMALI OLGU: ENDOÜROLOJİ/Endourology Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU*, Ahmet Hamdi TEFEKLİ*, Selami ALBAYRAK**, Aytül TAŞ***, Ali İhsan TAŞÇI****, Ali Rıza KURAL***** * S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde yaşla birlikte

Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde yaşla birlikte DERLEME Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemler medikal tedavinin yerini alabilir mi? Dr. Erem Kaan Başok, Dr. Reşit Tokuç S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Derleme Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Burak Turna, Rashad Mammadov, Oktay Nazlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Perkütan nefrolitotomi (PNL) büyük ve kompleks

Detaylı

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM)

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM) Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde fotoselektif prostat vaporizasyonu (GREEN LIGHTTM) Dr. Ümit Yıldırım, Dr. R. Taner Divrik S.B Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Üroloji Kliniği,

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH)

Üroonkoloji Derneği. SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) SELİM PROSTAT BÜYÜMESİ (Benign Prostat Hiperplazisi= BPH) Erkeklerde ellili yaşların başından itibaren prostat büyümesi görülmekte ve bu büyüme beraberinde bazı sorunlar getirmektedir. Bu kitapçık, sizi

Detaylı

TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ

TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ ENDOÜROLOJİ/Endourology ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ ALAN ERKEKLERDE FOTOSELEKTİF LAZER VAPORİZASYON PROSTATEKTOMİ PHOTOSELECTIVE LASER VAPORIZATION PROSTATECTOMY IN MEN RECEIVING ANTICOAGULANTS Ali İhsan TAŞÇI*,

Detaylı

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ

BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ BENİN (SELİM) PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN TRANSÜRETRAL İĞNE ABLASYONU (TUNA) İLE TEDAVİSİ TRANSURETHRAL NEEDLE ABLATION (TUNA) IN TREATMENT OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA ÜNSAL A., ÇİMENTEPE E., SAĞLAM R.

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP

BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ. Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP BPH KOMBİNASYON TEDAVİLERİ Prof. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 20 Aralık 2009 - GAZĠANTEP Soru: Lutz PFANNENSTIEL kimdir? A. Jinekolog B. Ürolog C. Genel Cerrah

Detaylı

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): ,

Türk Üroloji Dergisi: 29 (4): , PROSTATIN İKİ FARKLI ELEKTROTLA YAPILAN TRANSÜRETRAL ELEKTROVAPORİZASYON REZEKSİYONU (TUVRP) İLE TURP KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE PROSPEKTİF KLİNİK BİR ÇALIŞMA CLINICAL RESULTS OF

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri

Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyon Yöntemleri Okan Baş, Taha Numan Yıkılmaz Giriş Benign prostat hiperplazisine (BPH) bağlı mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlanan erkeklerde en sık karşılaşılan

Detaylı

Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Kullanılan Enstrümanlar

Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Kullanılan Enstrümanlar Kitap Bölümü DERMAN Transüretral Prostat Rezeksiyonunda Kullanılan Enstrümanlar Taha Numan Yıkılmaz, Okan Baş Giriş Sistoüretroskopi Bir endoskop aracılığıyla üretra ve mesanenin görüntülenmesine verilen

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Kitap Bölümü DERMAN Prostatın Cerrahi Hastalıkları Adem Altunkol, Deniz Abat, Ercan Yeni 1. Prostat Kisti Prostatik kist yapıları yaygın olarak ultrasonografi (USG) de ince duvarlı anekoik ve posterior

Detaylı

PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:142-149 ARAŞTIRMA MAKALESİ PLAZMAKİNETİK ENERJİ İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL YÖNTEM İLE YAPILAN TRANSÜRETRAL PROSTATEKTOMİNİN

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(4):709-713 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.254202 ARAŞTIRMA/RESEARCH Benign prostat hiperplazisi ve mesane taşı birlikteliğinde

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Plazmakinetik Enerji Teknolojisi Kullanılarak Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Benign Prostat Hiperplazi Hastalarının Kısa Dönem Sonuçlarının

Detaylı

PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN

PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN PREDĠYALĠZ HASTA TAKĠBĠ HEM.HACER ÇIVKIN EREN KRONĠK BÖBREK HASTASINA YAKLAġIM KBH, DÜNYA ÇAPINDA BĠR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR KBH, KALP DAMAR HASTALIKLARI ĠÇĠN BĠR RĠSK FAKTÖRÜDÜR KBH, SON DÖNEM BÖBREK

Detaylı

BPH DE KLİNİK UYGULAMA KILAVUZLARI CLINICAL PRACTICING GUIDELINES IN BPH

BPH DE KLİNİK UYGULAMA KILAVUZLARI CLINICAL PRACTICING GUIDELINES IN BPH DERLEME/Review: GENEL ÜROLOJİ/General Urology BPH DE KLİNİK UYGULAMA KILAVUZLARI CLINICAL PRACTICING GUIDELINES IN BPH Hakan GEMALMAZ Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, AYDIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠK

Detaylı

ENDOÜROLOJİ/Endourology

ENDOÜROLOJİ/Endourology ENDOÜROLOJİ/Endourology BENİN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA PLASMAKİNETİK DOKU TEDAVİ SİSTEMİ KULLANILARAK YAPILAN TRANSÜRETRAL REZEKSİYON (TURP) VE TRANSÜRETRAL PLAZMAVAPORİZASYON (TUVAP) SONUÇLARININ

Detaylı

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay

IPSS ve Medikal Tedavi. Dr. Turgut Alkibay IPSS ve Medikal Tedavi Dr. Turgut Alkibay TARİHSEL SÜREÇ Semptomlar BPH ya bağlı 1990 dan sonra: Semptomlar BPH YENİ ALGILAMA BPH/AÜSS Detrusor aşırı aktivitesi Detresör yetersiz aktivitesi Poliüri/Noktürnal

Detaylı

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI ENDOÜROLOJİ/Endourology TÜRKİYE DE ENDOÜROLOJİK UYGULAMALARIN SIKLIĞI VE YENİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI: ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI FREQUENCY OF ENDOUROLOGICAL PROCEDURES AND APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES

Detaylı

DEHİDRATASYONDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ

DEHİDRATASYONDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ DEHİDRATASYONDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ 1 D R. A Y T Ü L N O Y A N HANGİ SIVI? Ne kadar? Hızı? Oral? 1831 YAZ 2 HĠNDĠSTAN DAKĠ KOLERA EPĠDEMĠSĠNĠN HIZLA BALTIK LĠMANLARINA YAYILDIĞI HABERĠ ĠNGĠLTERE YE

Detaylı

SAKRAL NÖROMODÜLASYON

SAKRAL NÖROMODÜLASYON SAKRAL NÖROMODÜLASYON Dr. Ali Ergen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Refrakter Aşırı Aktif Mesane Alternatif tedavilerin uygun zamanda kullanılması için RAAM nin daha spesifik

Detaylı

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH

BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology BPH TANI ve TEDAVİSİNDE EAU VE AUA KILAVUZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF EAU AND AUA GUIDELINES IN DIOGNOSIS AND TREATMENT OF BPH Tufan TARCAN, Cenk

Detaylı

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya

Üroonkoloji Derneği. Prostat Spesifik Antijen. Günümüzdeki Gelişmeler. 2 Nisan 2005,Mudanya Prostat Spesifik Antijen ve Günümüzdeki Gelişmeler Prostat Kanseri 2004 yılı öngörüleri Yeni tanı 230.110 Ölüm 29.900 Jemal A, CA Cancer J Clin 2004 Kanserler arasında görülme sıklığı #1 Tümöre bağlı ölüm

Detaylı

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı

Detaylı

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN

ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ERKEK AÜSS OLGU SUNUMLARI DR.CÜNEYD ÖZKÜRKCÜGİL DR.EMRE AKKUŞ DR.ABDULLAH GEDİK DR.FATİH TARHAN ANTALYA, EKİM 2015 GEÇMİŞTEN BUGÜNE AÜSS TE KONUŞULANLAR BPH ETYOPATOGENEZ: hormonal faktörler, büyüme faktörleri/

Detaylı

Prostatın Cerrahi Hastalıkları

Prostatın Cerrahi Hastalıkları Prostatın Cerrahi Hastalıkları Editör Adem Altunkol NİSAN 2015 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-20-4 Eser Editör : Prostatın Cerrahi Hastalıkları : Adem Altunkol Editör İletişim Bilgileri : Üroloji Kliniği,

Detaylı

Dirençli Aşırı Aktif Mesane

Dirençli Aşırı Aktif Mesane Dirençli Aşırı Aktif Mesane Nöromodülasyon Dr. Şahin KABAY Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Perkutanöz Posterior Tibial Sinir Sitümülasyonu- PTNS (Urgent PC) Sacral Nöromodülasyon (S3)-

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve YAŞAM KALİTESİ Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BPH & QoL? BPH BPH İnfravezikal obstrüksiyon Detrüsör disfonksiyonu

Detaylı

Ürolojik Cerrahide Lazer Kullanımı The Use of Laser İn Urologic Surgery

Ürolojik Cerrahide Lazer Kullanımı The Use of Laser İn Urologic Surgery 134 ÜROLOJİK CERRAHİDE LAZER KULLANIMI I THE USE OF LASER IN UROLOGIC SURGERY Ürolojik Cerrahide Lazer Kullanımı The Use of Laser İn Urologic Surgery Devrim Tuğlu Özel Versa Hastanesi, Üroloji Bölümü,

Detaylı

PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK. Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015

PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK. Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015 PALYATİF BAKIMDA GÖNÜLLÜLÜK Ali Hikmet EriĢ Medikal Fizik Uzm. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fak. 2015 GÖNÜLLÜLÜK NEDİR? Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROSTATEKTOMİ SONRASI GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROSTATEKTOMİ SONRASI GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROSTATEKTOMİ SONRASI GELİŞEN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Halide ASLANER ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Detaylı

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr.

OLGU TARTIŞMALARI. Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım. Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. OLGU TARTIŞMALARI Moderatör: Dr. Asıf Yıldırım Panelistler: Dr. Hakan Koyuncu, Dr. Cenk Gürbüz, Dr. Bilal Eryıldırım, Dr. Gökhan Atış Olgu - 1 76 yaş, Erkek KAH (+), by-pass (+), Coraspin 100 mg alıyor,

Detaylı

BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu. Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD BPH da Türkçe Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanım Kılavuzu Dr. Kamil ÇAM Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD BPH Ġnfravezikal obstrüksiyon BPH AÜSY YK Detrüsör disfonksiyonu YaĢlanma IPSS Tedavi

Detaylı

PROJE BAŞVURU FORMU ĠÇERĠĞĠ. PROF. DR. NERIN BAHÇECILER ÖNDER PEDIATRI ANABILIM DALı

PROJE BAŞVURU FORMU ĠÇERĠĞĠ. PROF. DR. NERIN BAHÇECILER ÖNDER PEDIATRI ANABILIM DALı PROJE BAŞVURU FORMU ĠÇERĠĞĠ PROF. DR. NERIN BAHÇECILER ÖNDER PEDIATRI ANABILIM DALı PROJE BILEŞENLERI BAŞLıK BAŞLıK - ÖRNEKLER GEBELĠKTE SĠGARA KULLANIMININ YENĠDOĞANIN ĠMMÜN SĠSTEMĠNĠN ŞEKILLENMESI ÜZERĠNE

Detaylı

TÜRKĠYE VE AVRUPA VERĠLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI DEĞERLENDĠRMESĠ

TÜRKĠYE VE AVRUPA VERĠLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI DEĞERLENDĠRMESĠ ÜROLOJĠ KLĠNĠKLERĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ TÜRKĠYE VE AVRUPA VERĠLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI DEĞERLENDĠRMESĠ Dr.Emre HURĠ Ankara Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği Türkiye ESRU BaĢkanı ANKETLERĠN ÖNEMĠ

Detaylı

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Aşırı Aktif Mesane ve BPH. Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Aşırı Aktif Mesane ve BPH Bedreddin Seçkin Selçuk Üni. Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji A.D. BPH lı hastayı nasıl değerlendirelim? Kılavuzlar eşliğinde yaklaşım nedir? Tanısal değerlendirmede önerilen tetkikler

Detaylı

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği

RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ. Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği RETROGRAD ĠNTRARENAL CERRAHĠ Doç.Dr.Turhan ÇAġKURLU Göztepe Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği TARĠHÇE 1912---- Hugh Hampton Young (dilate üretere rigid sistoskopla giriģ) 1960---- Hopkins

Detaylı

Radyasyon onkologları ne diyor?

Radyasyon onkologları ne diyor? Radyasyon onkologları ne diyor? Bu çalışmalar eski Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT, Robotik RT) En sevdiğim robotik radyocerrahi Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek Dozlar çok arttırıldı Bizim hasta

Detaylı

PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY

PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY PROSTAT HASTALIKLARI BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. ŞAHİN KABAY DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ ANABİLİMDALI Sunum Planı 1. Prostat

Detaylı

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması

Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/terh.2017.037 Araştırma Transüretral prostat rezeksiyonu ile beraber yapılan perkütan ve transüretral sistolitotripsinin karşılaştırılması Comparison between transurethral resection of the

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI . TURP SONRASI KALAN DOKU ORANI BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARDA TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU SONRASI KALAN PROSTAT DOKUSU ORANI RESIDUAL PROSTATIC TISSUE RATIO AFTER TRANSURETHRAL RESECTION

Detaylı

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL

KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 21-22 MAYIS 2015 BĠNGÖL AÇILIġ VE KAYIT 09:00-12:00 21 MAYIS PERġEMBE YER ENSTĠTÜ KONFERANS SALONU AÇILIġ KONUġMALARI KONUŞMACILAR Dr. Nesip BEKĠ OSGB ĠSG Uzm. Mücahit AYAN OSGB

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

MESANE ÇIKIM OBSTRÜKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESANE DUVAR KALINLIĞININ ÖLÇÜMÜ

MESANE ÇIKIM OBSTRÜKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESANE DUVAR KALINLIĞININ ÖLÇÜMÜ Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 121-125 The New Journal of Urology MESANE ÇIKIM OBSTRÜKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MESANE DUVAR KALINLIĞININ ÖLÇÜMÜ THE USE OF BLADDER WALL THICKNESS IN EVALUATION

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU (TUR-P) YAPILAN HASTALARA VERİLEN TABURCULUK

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU (TUR-P) YAPILAN HASTALARA VERİLEN TABURCULUK T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU (TUR-P) YAPILAN HASTALARA VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB. Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Prostat Radyoterapisinde İntraprostatik Boost - SIB Dr. Cem Önal Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Lokal nüks - 1 60 y 1/2005 ct3 prostat ca, GS 3+4 vpsa? 2.2005 3.2005 60 Gy prostat RT +

Detaylı

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul

PROSTAT HASTALIKLARI. Doç.Dr.Cevdet Kaya. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul PROSTAT HASTALIKLARI Doç.Dr.Cevdet Kaya Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Üroloji Kliniği, İstanbul Sunum Planı 1. Prostat nedir? 2. İyi huylu prostat büyümesi / Tedavisi 3. Prostat kanseri

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

TRANSÜRETRAL PROSTAT CERRAHİSİNDE BİPOLAR ENERJİ BIPOLAR ENERGY IN TRANSURETHRAL SURGERY OF THE PROSTATE

TRANSÜRETRAL PROSTAT CERRAHİSİNDE BİPOLAR ENERJİ BIPOLAR ENERGY IN TRANSURETHRAL SURGERY OF THE PROSTATE DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology TRANSÜRETRAL PROSTAT CERRAHİSİNDE BİPOLAR ENERJİ BIPOLAR ENERGY IN TRANSURETHRAL SURGERY OF THE PROSTATE Reşit TOKUÇ, Erem Kaan BAŞOK S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ĠNTERNAL ÜRETROTOMĠ ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU

ĠNTERNAL ÜRETROTOMĠ ĠÇĠN AYDINLATILMIġ HASTA ONAM FORMU Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız / Hasta Yakınımız, Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen tıbbi / cerrahi tedavi

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 8 Sayı / Number 1 Şubat / February 2013 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Doç. Dr. İbrahim Esinler Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Cerrahi Tedavi-Amaç Şikâyetler Dismenore (%90), disparanü-kronik pelvik

Detaylı

SÜREKLĠ JEOMEMBRANLARIN SAHA UYGULAMASI. PDA Europe 2012 Annual Conference Istanbul, 12-14 November

SÜREKLĠ JEOMEMBRANLARIN SAHA UYGULAMASI. PDA Europe 2012 Annual Conference Istanbul, 12-14 November POLĠMERĠK JEOMEMBRANLARIN HAMMADDELERĠ: - POLĠOLOLEFĠNLER (HDPE, LDPE, LLDPE, TPO, VLDPE) - EPDM - PVC KONVANSĠYONEL POLĠMERĠK JEOMEMBRANLARIN KISITLAMALARI: - BĠRLEġĠM YERLERĠNDE KAYNAĞA ĠHTĠYAÇ DUYAR

Detaylı

SPORDA SAĞLIKLI BESLENME PLANLAMA VE İLKELERİ

SPORDA SAĞLIKLI BESLENME PLANLAMA VE İLKELERİ SPORDA SAĞLIKLI BESLENME PLANLAMA VE İLKELERİ PROF.DR. AYSEL PEHLİVAN M.Ü.BESYO Hareket Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı / ENKA SPOR KULÜBÜ YETERLĠ VE DENGELĠ (SAĞLIKLI BESLENME) NE DEMEKTĠR?

Detaylı

KASTAMONU KANSER ERKEN TEġHĠS TARAMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ (KETEM)

KASTAMONU KANSER ERKEN TEġHĠS TARAMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ (KETEM) KASTAMONU KANSER ERKEN TEġHĠS TARAMA VE EĞĠTĠM MERKEZĠ (KETEM) RAHĠMAĞZI KANSERĠ KANSER NEDİR? Hücrelerin anormal ve düzensiz çoğalmalarıdır.eğer vaktinde önlem alınmazsa diğer doku ve organları tutarak,

Detaylı

Laparoskopik Basit Prostatektomi

Laparoskopik Basit Prostatektomi Derleme / Review DO I: 10.4274/uob.174 Üroonkoloji Bülteni 2014;13:215-222 Bulletin of Urooncology 2014;13:215-222 Laparoscopic Simple Prostatectomy Dr. Kadir Ömür Günseren, Dr. Yakup Kordan, Dr. Hakan

Detaylı

CONTACT. www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr

CONTACT. www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr CONTACT www.neoflex.com.tr e-mail: info@neoflex.com.tr SERİM SPESĠFĠKASYON VE FLEXĠTANK SEÇĠMĠ TaĢınacak ürün spesifikasyonuna uygun flexitank seçimi en önemli konudur. SPESĠFĠKASYON VE KONTEYNIR SEÇĠMĠ

Detaylı

Artefaktların Yorumlanması Ürodinami Esnasındaki Problemler ve Sorunların Giderilmesi. Dr.Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.

Artefaktların Yorumlanması Ürodinami Esnasındaki Problemler ve Sorunların Giderilmesi. Dr.Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A. Artefaktların Yorumlanması Ürodinami Esnasındaki Problemler ve Sorunların Giderilmesi Dr.Ömer Gülpınar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Ürodinamide Artefaktlar Artefakt Fiziksel veya kimyasal

Detaylı

ÖZEL CONKBAYIRI ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR YEŞİL BAYRAK 2.YIL PROJESİ EYLEM PLANI

ÖZEL CONKBAYIRI ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR YEŞİL BAYRAK 2.YIL PROJESİ EYLEM PLANI EKİM EYLÜL ÖZEL CONKBAYIRI ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EKO-OKULLAR YEŞİL BAYRAK 2.YIL PROJESİ EYLEM PLANI AYLAR ETKİNLİKLER UYGULAMA ÇEVRE OKUR-YAZARLIĞI ANKETĠNĠN UYGULANMASI(yeni gelen öğrencilerimize

Detaylı

UYGULAMA ŞEKLİ Seskes in yüzeyine veya yapıştıracağınız yüzeye s.ö.yapıştırıcıyı spatula ile sürün ve sonra yapıştırın

UYGULAMA ŞEKLİ Seskes in yüzeyine veya yapıştıracağınız yüzeye s.ö.yapıştırıcıyı spatula ile sürün ve sonra yapıştırın BU SĠSTEM ÖNCELĠKLĠ OLARAK AKUSTĠK ĠZOLASYONUDUR BU SĠSTEMDE in ÜZERĠ KESĠNLĠKLE KAPATILMAZ SES STÜDYOSU ve KABĠN ĠZOLASYONUNDA KULLANILIR 1 SEFERDE SES+AKUSTĠK+ISI ĠZOLASYONU SAĞLAR ALTINA SĠSTEM 3 UYGULAMANIZ

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu

BPH OLGU SUNUMLARI. Dr. Ferruh Zorlu BPH OLGU SUNUMLARI Dr. Ferruh Zorlu Olgu -1 Olgu -1 H.A., 50 Y İdrara sık çıkma ve idrar kalma hissi ( Bir yıldır) IPSS : 29 Depolama : 12, Boşaltım : 17 QoL : 5 FM: Glob yok PRM: Prostat gr 1 Benin, sfinkter

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak

ÖZGEÇMİŞ. : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Zülfü SERTKAYA DOĞUM YERİ : Keban DOĞUM TARİHİ : 25/01/1983 YABANCI DİL : İngilizce, Almanca ADRES : Barbaros Mahallesi, Bekir Sıtkı Sezgin Sokak Özlem Sitesi, C Blok, No:13, Üsküdar/İSTANBUL

Detaylı

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Testis Tümörleri: Tedavi edilebilen kanser modeli DüĢük evre Kür oranı %100 e yakındır Ġleri evre %85-90 uzun süreli

Detaylı

TAG NEDĠR? WEB SAYFASI OLUġTURMAK ĠÇĠN KULLANILAN KOMUTLARA TAG DENĠR. <TAG>...</TAG> ġeklġnde KULLANILIRLAR.

TAG NEDĠR? WEB SAYFASI OLUġTURMAK ĠÇĠN KULLANILAN KOMUTLARA TAG DENĠR. <TAG>...</TAG> ġeklġnde KULLANILIRLAR. HTML WEB NEDĠR? WORLD WIDE WEB E KISACA WEB DENĠR. WEB, INTERNET'E BAĞLANAN TÜM BĠLGĠSAYARLARIN OLUġTURDUĞU BĠR AĞDIR. BU AĞDAKĠ TÜM BĠLGĠSAYARLAR BĠRBĠRĠYLE HTTP ĠLETĠġĠM STANDARDI NI KULLANARAK KONUġUR.

Detaylı

Transüretral rezeksiyon sonras geli en üretra darl klar ve buna neden olan etkenlerin geriye dönük olarak ara t r lmas

Transüretral rezeksiyon sonras geli en üretra darl klar ve buna neden olan etkenlerin geriye dönük olarak ara t r lmas Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):375-379 375 Endouroloji Endourology Transüretral rezeksiyon sonras geli en üretra darl klar ve buna neden olan etkenlerin geriye dönük olarak

Detaylı

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl Mükemmelliğe Ulaşılabilinir?

Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl Mükemmelliğe Ulaşılabilinir? Derleme / Review DO I: 10.4274/UOB.06 Üroonkoloji Bülteni 2014;13:88-92 Bulletin of Urooncology 2014;13:88-92 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Kanserinde Transüretral Mesane Kanseri Rezeksiyonu (TUR-Tm): Nasıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986. ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4. Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59. : drfatihelbir@gmail. ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI : Fatih Elbir DOĞUM YERİ : Malatya DOĞUM TARİHİ : 26/01/1986 YABANCI DİL : İngilizce ADRES : Silivrikapı Mah.Fatih Sitesi A:12 D:4 Fatih/İSTANBUL TELEFON : 0 505 779 15 59 E-MAİL :

Detaylı

Üretra Darlığı Operasyonlarında Spinal Anestezi Gerekli mi?i Is the Spinal Anesthesia Need for Urethral Stricture Operation?

Üretra Darlığı Operasyonlarında Spinal Anestezi Gerekli mi?i Is the Spinal Anesthesia Need for Urethral Stricture Operation? Üretra Darlığı Operasyonlarında Spinal Anestezi Gerekli mi?i Is the Spinal Anesthesia Need for Urethral Stricture Operation? Orjinal Arastirma Başvuru: 04.09.2015 Kabul: 13.11.2015 Yayın: 25.03.2016 Sacit

Detaylı

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL

ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ÇEVRESEL BİLGİLER SARBAK METAL ENERJİ Pirinç yarı mamül üretimi çok yoğun enerji tüketimi gerektiren bir sektördür. Elektrik enerjisi genellikle dökümhanelerde ergitme iģleminde kullanılır. Doğal gaz ise

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ GÖREV VE FALİYETLERİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ŞUBESİ 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamındaki İkincil Mevzuatların (Yönetmeliklerin)

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

SAYISAL ANALİZ YÖNTEMİ

SAYISAL ANALİZ YÖNTEMİ SAYISAL ANALİZ YÖNTEMİ Erdem Büyüklüoğlu İş Güvenliği ve Ergonomi Uzmanı 1 TOFAŞ ta Ergonomi Analizleri KLASĠK ANALĠZ YÖNTEMLERĠ SAYISAL ANALĠZ YÖNTEMĠ KAġILAġTIRMALI BĠR ÖRNEK 2 Klasik Analiz Yöntemleri

Detaylı

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME

ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME ÜRODĠNAMĠK DEĞERLENDĠRME Prof. Dr. Niyazi Aşkar EÜTF Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Ürodinamik inceleme Amaç: Alt üriner sistem dolum ve boşaltım fonksiyon bozukluklarını saptamaktır Ürodinamik tetkiklerin

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İDRAR YOLU ENFEKSİYONU Üriner Enfeksiyon; UTİ; İdrar Yolu İltihabı; İdrar yollarının mikrobik enfeksiyon hastalığıdır. Mikroplar idrar yollarına girer, burada çoğalmaya başlar ve iltihaba neden olur. Enfeksiyon

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT NEDİR? Prostat, sadece erkeklerde bulunan ve idrar yolu çevreleyen bir salgı bezidir. Prostat, salgıladığı sıvıyla meniye sperm fonksiyonunda önemli rol oynayan bazı maddeleri ekler. Çocukluk çağında

Detaylı

SÖZEL / TELEFON TALĠMATLARINDA HASTA VE ÇALIġANIN HUKUKĠ GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI. Semra DİNÇ Kalite Birim Sorumlusu ÇarĢamba Devlet Hastanesi

SÖZEL / TELEFON TALĠMATLARINDA HASTA VE ÇALIġANIN HUKUKĠ GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI. Semra DİNÇ Kalite Birim Sorumlusu ÇarĢamba Devlet Hastanesi SÖZEL / TELEFON TALĠMATLARINDA HASTA VE ÇALIġANIN HUKUKĠ GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI Semra DİNÇ Kalite Birim Sorumlusu ÇarĢamba Devlet Hastanesi GÜNÜMÜZDE YAġANAN HUKUKĠ PROBLEMLER Son yıllarda her yönden

Detaylı

YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER. EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EYLÜL

YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER. EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EYLÜL YENĠ EKONOMĠK KOġULLAR VE DÖVĠZ KURLARINDA BEKLENTĠLER EKONOMĠ VE STRATEJĠ DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ 2013 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2,2 2 YIL SONU DOLAR KURLARI Parasal GeniĢleme Dönemi Yeni

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİLİ HASTALARIN AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI YAŞAM KALİTESİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melek KAYA HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

Detaylı