TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR-P ve TÜREVLERĠ. Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ"

Transkript

1 TUR-P ve TÜREVLERĠ Dr. Ġ. Ünal SERT S.Ü.MERAM TIPFAKÜLTESĠ

2 ġahġtsġz TEK GÖZLÜ SANAT

3 TUR-P ve TÜREVLERĠ M-TURP: MONOPOLAR TRANS ÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU. B-TURP : BĠPOLAR TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSĠYONU TUVP : BĠPOLAR TRANS ÜRETRALPROSTAT VAPORĠZASYONU LAZER PROSTAT UYGULAMALARI: HoLEP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT ENÜKLÜASYONU HoLAP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT ABLASYONU HoLRP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT REZEKSĠYONU HoLVAP: HOLMĠYUM LAZER PROSTAT VAPORĠZASYON ILC: ĠNTERSĠSĠYEL LAZER KOAGÜLASYON TULIP: TRANS ÜRETRAL LAZER PROSTATEKTOMĠ VLAP VĠZÜEL PROSTAT LAZER ABLASYON KTP: POTASYUM TĠTANĠL FOSFAT THM: THULIUM

4 TUR-P TARĠHĠ 1900 YÜKSEK FREKANSLI ELEKTRĠK KEġFĠ ( kHZ) 1920 TUR REZEKSĠYON 1930 McCARTHY REZEKTOSKOP ĠRRĠGASYON, SĠLĠNDĠR ELEKTROD, VAPORĠZASYON, GENĠġ TABANLI LUP FLEXĠBLE OPTĠKLER ġahġtsġz TEK GÖZLÜ SANAT 1940 GÖZETLEME OPTĠKLERĠ RĠJĠD 1957 SĠSTOSKOPĠNĠN ĠZLEYĠCĠLERE GÖSTERĠLMESĠ 1964 REUTER TUR-P UN MONĠTÖRE AKTARIMI ve GÖSTERĠ 1973 MAUERMAYER, TURP CANLI YAYIN OP. SALONU TUR-P UN VĠDEOYA KAYIDI IġIK SĠSTEMĠ, KAMERA GELĠġĠMĠ 1970 ACMI 5 X 20cm 450gr KAMERA 1983 RENKLĠ VĠDEO MĠKROCHĠP KAMERA

5 PUNCH REZEKTOSKOP 1910 (Young) (Koagülasyon Yok)

6 THOMSON SOĞUK PUNCH REZEKTOSKOP Koagülasyon Sondası Lamba

7 ve Endokameralı Monitörlü Rezeksiyon

8 CHĠP KAMERA

9 eine ein eugige Kunst ohne Zeugen

10 Tek Gözlü ÇalıĢmaya SON Bakan Gözler Çoğaldı

11 TUR-P NĠN ÖNEMLĠ ELEMANLARI 1- ELEKTRĠK SĠSTEMĠ 2- ĠRRĠGASYON SIVISI 3-ĠRRĠGASYON KABININ HASTA YA OLAN MESAFESĠ 4- KULLANILAN OPTĠK, IġIKKAYNAĞI, LUP VE REZEKTOSKOP

12 YÜKSEK FREKANSLI MONOPOLAR ENERJĠ

13 MONOPOLAR ENERJĠ AKTĠF ELEKTROD ĠLE REZEKTOSKOPUN ÜZERĠNDEN ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN %10 U ÜRETRANIN ORTASINDA TEKRAR VÜCUDA GEÇER.

14 MONOPOLAR LUPLAR Bipolar Luplara göre ağızları DAHA GENİŞTİR

15 BĠPOLAR ENERJĠ BĠPOLAR TEKNOLOJĠNĠN ESASINI YENĠ BĠR RADYOFREKANS SĠSTEMĠ TEġKĠL EDER (RF) RF ENERJĠ ELEKTROMAGNETĠK SPEKTRUMUN BĠR PARÇASIDIR VE FREKANSI 3kHZ ĠLE 300gHZ ARASINDA DEĞĠġĠR. BU SĠSTEMDEN DOLAYI ĠRRĠGASYON SIVISININ ĠLETKEN OLMASI VE ELEKTROLĠT ĠÇERMESĠ ġarti ARANMAZ (MONOPOLARIN AKSĠNE)

16 Bipolar Vaporizasyon Lupu (2011)

17 BĠPOLAR LUPLAR

18 PLAZMA OLUġUMU Plazmokinetik Sistem

19 TUR Eğitimi PROSTATĠK ÜRETRA ANATOMĠSĠ

20 TUR-P EĞĠTĠMĠ

21

22 APĠKAL REZEKSĠYON

23

24 TUR-P Transüretral Prostat Rezeksiyonu ALTIN STANDART EN SIK KULLANILAN YÖNTEM AÇIK CERRAHĠ MORBĠDĠTESĠNĠN OLMAMASI HASTANEDE KISA SÜRE KALMA KISA SÜRELĠ KATETERĠZASYON DAHA AZ KAN TRANSFÜZYONU POST OP DAHA HIZLI MOBĠLĠZASYON MALĠYETĠ EN UCUZ GĠRĠġĠM

25 MONOPOLAR- TUR-P M-TURP 20 RCT / / 954 HASTA / MAX. TAKĠP: 5 YIL TURP ANALĠZĠ: Qmax ARTIġ %162 IPSS de azalma %-70, QoL iyileģme %-69 PVRU de azalma %-77 KANAMAYA BAĞLI KAN TRANSFÜZYON %2 TUR SENDROM %0.8 PIHTI RETANSĠYONU %4.9 (0-39) UTI %4.1 (0-21) MONO TUR-P UN EN BÜYÜK RĠSKLERĠ: KANAMAYA BAĞLI KAN TRANSFÜZYON ORANI TUR SENDROMU ĠÇĠN HALA EN FAZLA RĠSKĠ TAġIMAKTADIR

26 BĠPOLAR / MONOPOLAR TUR-P B-TURP / M- TURP BU ĠKĠ TEKNĠK ARASINDA KISA DÖNEM TAKĠPLERDE BELĠRGĠN BĠR FARK YOK ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARKLILIK YOK B- TURP KLĠNĠK OLARAK PIHTI RETANSĠYONU VE TUR SENDROMU GELĠġĠMĠNDE ANLAMLI FARKLILIK VAR ( ) B- TURP KATETER KALIġ SÜRESĠ, ĠRRĠGASYON SIVISI MĠKTARI ANLAMLI OLARAK AZDIR B-TURP HASTANEDE KALIġ SÜRESĠ DE AZDIR BĠPOLAR SĠSTEMLER ARASINDA PLAZMA KĠNETĠĞĠN DAHA FAZLA GÜVENĠLĠR OLDUĞUNU BĠLDĠREN RANDOMĠZE ÇALIġMALAR VARDIR

27 B-TURP / M- TURP MONOPOLAR TUR DAKĠ BĠR ÇOK PROBLEMĠ BĠPOLAR SĠSTEM ÇÖZDÜ. BĠR YILLIK TAKĠPTE: Q-MAX, REZĠDÜ ĠDRAR, IPSS, QoL KATETERĠZASYON SÜRESĠNDE BELĠRGĠN BĠR FARK BULUNMADI GÜVENLĠK PARAMETRELERĠNDE BELĠRGĠN BĠR FARK BULUNMADI MONOPOLAR TUR-P DA TUR SENDROMU: %1 civarı MONOPOLAR TUR-P DA ÜRETRAL STRĠKTÜR DAHA SIK BĠPOLAR TURP DA BELĠRGĠN BĠR ÜSTÜNLÜK BULUNMADI.

28 B-TURP / M-TUR-P OP. SÜRESĠ VE SEKSÜEL FONKSĠYON ÜZERĠNE ETKĠLERĠ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA; HER HANGĠ BĠR FARKLILIK BULUNMAMIġ. BAZI ÇALIġMACILAR MONOPOLAR TURP HALA YERĠNĠ KORUYOR DEMEKTEDĠRLER Zhao Z, Zeng G, A.. prospective, randomised trial comparing plasmakinetic enucleation to standard transurethral resection of the prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia: Three-year follow up results UroToday.2011

29

30

31

32

33

34

35

36 M-TURP V-TURP HoLEP B J U I N T E R N A T I O N A L 9 7, doi: /j X x

37 Kanama Miktarı: TUR-P > Diğerleri Operasyon Süresi: HoLEP > Diğerleri

38 PostOp İrrigasyon Miktarı: TUR-P > Diğerleri Kateterizasyon Süresi: HoLEP < Diğerleri

39 6ay-1yıllık takiplerde; Qmax, IPSS ve PVR değiģiklikleri arasında FARK YOK!

40 KOMPLĠKASYON oranlarında da belirgin FARK YOK Vaporizasyon ve HoLEP de Aralıklı Dizüri TUR-P den daha sık.

41 BĠPOLAR PROSTAT VAPORĠZASYONU- TUVP 30-70mL PROSTATLAR ĠÇĠN UYGULANMIġ PROSTAT VOLÜMÜ KÜÇÜK ORANDA AZALMIġ IPSS,QoL, Qmax. TUR-P A ÜSTÜN BULUNMUġ AYRICA, MORBĠDĠTEYĠ AZALTMIġ KATETERĠZASYON VE HOSPĠTALĠZASYON KISA. ĠNTRA VE POSTOP KOMPLĠKASYON AZ. Oelke M..etal.. Guidelines on Benign Prostatic Hyperplasia. European Association of Urology Pocket Guidelines, 2009 edition: 90-97

42 TUVP BĠPOLAR PROSTAT VAPORĠZASYONU- 187 HASTA , 3 YILLIK TAKĠP IPSS, QoL, PVR,/ M-TURP A BENZER KATETER TUVP de Bipolar TUR-P DAN DAHA ERKEN ALINIYOR( 1.3gün / 2.8 gün) APĠKAL TUVP RĠSKLĠ OLDUĞU ĠÇĠN KAYA VE ARKADAġLARI BĠPOLAR REZEKSĠYON YAPMIġLAR VE 1.5 YILLIK TAKĠPLERDE ĠKĠNCĠ OP VE ÜRETRAL STRiKTÜR ORANLARINI M- TURP A GÖRE YÜKSEK BĠLDĠRMĠġLER TUVP GÜVENĠLĠR VE ETKĠLĠ BĠR YÖNTEM AMA DAHA UZUN SÜRELĠ TAKĠP SONUÇLARINA ĠHTĠYAÇVAR De la Rosette BJU Int 2003: Arai Y. J.Uro Orandi A tuip BJU 1985 / J.Uro.1987

43 TUIP: Transüretral Prostat Ġnsizyonu TUIP: 30 cc.den KÜÇÜK PROSTAT OLMALI ORTA LOBU OLMAMALI GENÇ HASTALAR TUR-P ve AÇIK UYGULANAMAYAN HASTALAR POST OP MESANE BOYNU DARLIKLARI TEKRAR TEDAVĠ: TUIP: %15.6 TURP: %2.9 RETROGRAD EJAKÜLASYON: TUIP: % TURP: % ENDĠKASYON DAHĠLĠNDE RĠSKLĠ HASTALARA UYGUN 24 AY SONRAKĠ ÜRODĠNAMĠK DEĞERLERDE TURP ĠLE FARKLILIK BULUNMAMIġ TUIP YAN ETKĠLER VE MALĠYETĠ TURP DAN DAHA AVANTAJLI UZUN DÖNEM ETKĠNLĠĞĠ DAHA AZ Orandi A. ve ark. Br J Urol 1985 De la Rosette BJU Int 2003: Arai Y. J.Uro Orandi A tuip BJU 1985 / J.Uro.1987

44 ÜRETRAL DARLIĞA ETKĠLĠ NEDENLER FARKLI ALETLER ÜRETRA- REZEKTOSKOP ORANTISI KULLANILAN KAYGAN MADDENĠN ELEKTRĠK GEÇĠRGENLĠĞĠ KULLANILAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETRAYI TERKETMESĠ TUR SIRASINDA SIK SIK REZEKTOSKOP TRANSFERĠ

45 ÜRETRAL DĠLATASYON??? ÜRETROTOMĠ???

46 TUR-P ve ĠYE BĠPOLAR TUR-P SONRASI ĠYE: %18.2 ĠYE ETKĠLĠ NEDENLER: AMELĠYAT SÜRESĠ > 60 dak KATETERĠZASYON SÜRESĠ > 3GÜN ĠDRAR DRENAJ SĠSTEMĠNĠN ÖNEMĠ (KAPALI SĠSTEM!) Huang X, Urology Oct 23 Bacteriuria after bipolar transurethral resection of the prostate: Risk factors and correlation with leukocyturia -

47 TIP/ TURP / AÇIK SONUÇLARI HOFMAN

48 TUR-P KOMPLĠKASYONLARI ĠNTRA-OPERATĠF KOMPLĠKASYONLAR TUR SENDROMU % 2.5 (KUNZ 2004 %0.0. KAPSÜL PERF. %4) EKSTRAVAZASYON % 2 KAPSÜL PERF.%10 KAN TRANSFÜZYONU % 22 ERKEN POST-OPERATĠF KOMPLĠKASYONLAR ĠDRAR RETANSĠYONU % 6.5 KANAMA % 4 ÜRĠNER ĠNFEKSĠYON % 3 GEÇ KOMPLĠKASYONLAR ÜRETRAL DARLIK % 4 (GĠLLĠNG 1999; %9.8) MESANE BOYNU DARLIĞI (% ) STRES ĠNKONTĠNANS % 2.2 (DOLL 1992; %38) ED % 6.5 RETROGRAD EJAKÜLASYON % 70 REOPERASYON %10

49 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

50 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

51 EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al

52 M-TURP/ B-TURP POST OP.KATETERĠZASYON (SAAT)

53 M- TURP / B-TURP PIHTI RETANSĠYONU

54 M-TURP/ B-TURP KAN TRANSFÜZYONU

55 M-TURP / B-TURP POST OP. Qmax.

56 M-TURP / B-TURP TUR SENDROMU

57 M-TURP / B-TURP ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR ANL AMS IZ

58 M-TURP / B-TURP SONUÇ KISA SÜRELĠ ETKĠLERĠ BAKIMINDAN FARKLILIK YOK AMELĠYAT SÜRESĠ, TRANSFÜZYON,RETANSĠYON,ÜRETRAL KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARK BULUNMADI. BU DURUMLARA RAĞMEN B-TURP DAHA FAVORĠ GÖZÜKMEKTE TUR SENDROMU, PIHTI RETANSĠYONU. ĠRRĠGASYON VE KATETERĠZASYON SÜRESĠ VE DE HASTANEDE KALMA SÜRESĠ DAHA KISA (,B-TURP) ĠKĠ BĠPOLAR SĠSTEM ARASINDA PLASMA KĠNETĠK DAHA ÇOK TERCĠH EDĠLMEKTEDĠR. DAHA FAZLA BĠR ġeyler SÖYLEMEK ĠÇĠN UZUN SÜRELĠ TAKĠP SONUÇLARINI BEKLEMEK GEREKĠR

59 LAZER BEġ ÇEġĠT LAZER VAR: Neodmium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (Nd-YAG) Potassium Titanyl Phosphate Laser (KTP) Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet Laser (Ho-YAG) Diode Laser Thulium:YAG laser LAZER,DALGA BOYU KISALDIKCA DAHA YOĞUN ENERJĠ VERĠR: KISA DALGA BOYLULAR PROTEĠNLER TARAFINDAN, UZUN DALGA BOYU LAZERLER SU TARAFINDAN EMĠLĠR Vaporizasyon Koagülasyon Transüretral Enükleasyon

60 HoLEP Holmiyum Lazer Prostat Enükleasyonu AÇIK PROSTATEKTOMĠ GĠBĠ ENÜKLEE EDĠLĠR BPH DOKUSU MESANEDE PARÇALANIR (MORCELATION) BÜYÜK BPH LARDA UYGULANIR (40-200gr) TUR-P / Ho LEP AYNI ORANDA ETKĠLĠ: DAHA AZ MORBĠDĠTE EġDEĞER ETKĠNLĠK. DENEYĠMLĠ ELLERDE AÇIK KADAR ETKĠLĠ HoLEP POSTOP KATETERĠZASYON KISA. HASTANEDE KALIġ KISA ÇIKAN DOKU DAHA FAZLA KOMPLĠKASYON ORANI DÜġÜK HoLEP DEZAVANTAJI: OP SÜRESĠ UZUN. ÖĞRENME EĞRĠSĠ UZUN ( VAKA) MALĠYETĠ YÜKSEK Lingeman JE..J.Urol.2001 Seki N..JUrol2003

61 HoLEP / TUR-P HoLEP EN AZ TURP KADAR ETKĠLĠ ĠSTATĠSTĠKSELOLARAK TOTAL MORBĠDĠTE VE KOMPLĠKASYONLAR BAKIMINDAN FARKLILIK YOK UZUN SÜRELĠ SONUÇLARI TURP DA OLDUĞU GĠBĠ POST OP SONUÇLARIN ÇOK ĠYĠ OLDUĞU META ANALĠZDE GÖSTERĠLMĠġTĠR HoLEP UYGULAMASI TURP LA KARġILAġTIRILDIĞINDA PROSTAT BÜYÜKLÜĞÜNDEN BAĞIMSIZDIR HoLEP TRANSÜRETRAL CERRAHĠDE YENĠ BĠR REFERANS YENĠ BĠR RAKĠPTĠR. ÖĞRENME SÜRESĠ (10-50 HASTA) UZUN OLMASI BĠR DEZAVANTAJDIR

62 HoLEP Komplikasyonları MAJÖR KOMPLĠKASYON: MESANEDE DOKU PARÇALAMA SIRASINDA MESANE YARALANMASI %13 KAPSÜL PERFORASYONU %7 Bae J, Oh SJ, Paick JS. Korean J Urol Oct;51(10):

63 HoLRP Holmium Lazer Prostat Rezeksiyonu HoYAG LAZERĠ SU ABSORBE EDER. YÜKSEK ISI NEDENĠYLE BUHARLAġMA DOKUNUN %30 u PATOLOJĠK ĠNCELEMEYE --- %70 VAPORĠZE OLUR HoLRP / TUR-P * POSTOP ÜRODĠNAMĠK DEĞERLER, Qmax, KONTĠNANS, ED, SONUÇLAR BENZER BĠLDĠRMĠġ HoLRP de KAN TRANSFÜZYON ORANI AZ. KATETERĠZASYON ve HOSPĠTALĠZASYON DAHA KISA. DĠZÜRĠ%10 AMELĠYAT VE ÖĞRENME SÜRELERĠ UZUN PROSTAT 100gr.ALTI TERCĠH EDĠLĠR Tan AH..J.Urol.2003;170 * Westenberg A ve ark. J Urol 2004

64 HoLRP / TUR-P Gilling TUR-P VE HoLRP YĠ KARġILAġTIRMIġ: PROSPEKTĠF RANDOMĠZE 120 HASTA SEMPTOMATĠK ve ÜRODĠNAMĠK DEĞERLERDE ĠYĠLEġME EġĠT 100mL DEN BÜYÜK PROSTATLAR GÖRECELĠ KONTRENDĠKE POST-OP ED BĠLDĠRĠLMEMĠġ RETROGRAD EJAKÜLASYON %75-80

65 HoLAP Holmium Lazer ile Prostat Ablasyonu HOLMIUM LASER YAKIN TEMAS SĠDE-FIRE PROB TUR-P ve HoLAP RANDOMĠZE PROSPEKTĠF ÇALIġMA: IPSS VE ĠDRAR AKIM HIZI ARTIġI BENZER HoLAP da OP SÜRESĠ UZUN HoLAP da KATETERĠZASYON SÜRESĠ DAHA KISA HoLAP da ERKEN DĠZÜRĠ ġġkayetlerġ FAZLA PATOLOJĠK ĠNCELEME ĠÇĠN DOKU ALINAMAZ Motter N et al..j Endourol. 1999;13

66 TULIP TRANSÜRETRAL ULTRASON EġLĠĞĠNDE LAZER PROSTATEKTOMĠ TULIP de ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR ve KATETER KULLANIMI UZUN SÜRELĠ TULIP DAHA AZ KANAMAYA NEDEN OLUR. PROSTAT TEDAVİSİNDE KULLANILMAMAKTADIR McCullough DL ve ark. J Urol 1993 Schule H ve ark. J Urol 1994

67 ILC ĠNTERTĠSĠYEL LAZER KOAGÜLASYON ILC ve TUR-P: FARK BULMAMIġLAR ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR UZUN UZUN SÜRELĠ KATETER KULLANIMI YENĠDEN TEDAVĠ GEREĞĠ: 1. YIL% YIL %9.6 Muschter ve ark: J Endourol 1996;10(Suppl1):S197. Ann Urol (Paris) 1997;31:27-37.

68 TRANSÜRETRAL PROSTATVAPORĠZASYON (LAZER TEDAVĠLERĠ)- VLAP YÜKSEK ENERJĠLĠ Nd:YAG Ho:YAG KTP THULMĠUM DĠOD LAZER TUR-P ĠLE KARġILAġTIRILDIĞINDA BENZER SONUÇLAR VERĠRLER LAZER ĠLE YAPILAN GĠRĠġĠMLERDEN SONRA ERKEN DÖNEMDE ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR DAHA FAZLA KATETERĠZASYON SÜRESĠ DAHA UZUNDUR Keoghane SR ve ark BJU Int 2000

69 KTP 80 WATT LAZER VAPORĠZASYON - PVP MALEK ve ARKADAġLARI; ÇOK MERKEZLĠ; 139 HASTA; 1 YIL IPSS te DÜZELME, Qmax ta ARTIġ ve REZĠDÜ ĠDRAR AZALMASINDA ÇOK ĠYĠ SONUÇ BĠLDĠRĠLMĠġLER. ORTALAMA OP SÜRESĠ 38dak. ED.YOK KATETER: 14 SAAT (%37 HASTADA POST-OP KATETER KULLANILMAMIġ) KANAMA DĠYATEZLĠ HASTALAR TEDAVĠ EDĠLMĠġ PROSTAT VOLÜMÜNDE %37 AZALMA Malek RS et al..j Urol Te A. E et al..j Urol

70 120 WATT KTP LAZER BPH a UZAKLIK 3-5mm VAPORĠZASYON ETKĠSĠ DAHA ĠYĠ 120 WATT ĠLE FĠBRÖZ DOKU ABLASYONU DAHA ĠYĠ WATT ĠLE DOKUDA KOAGÜLASYON YAPMAK MÜMKÜN YÜKSEK ENERJĠDE: HIZLI VAPORĠZASYON: KOAGÜLASYON ETKĠSĠ AZ FAKAT KANAMA FAZLA OLABĠLĠR KTP WATT GÜCÜ ARTTIKCA BÜYÜK BPH LARDA DA DAHA ĠYĠ SONUÇ ALINACAK (YENĠ NESĠL 180 WATT) BÜYÜK PROSTATTA DAHA FAZLA PROB KULLANIMI GEREKLĠLĠĞĠ MALĠYETĠ ARTIRIR Te AE. Et al..rev.urol.2006;8 Malek RS. J Uro2000 Sandhu JS et al..urology 2004;64. Reich O et al J Urol 2005;173

71 AMS (American Medical Systems 2011) GreenLight LaserTM XPS with 180 watts

72 VLAP: VLAP Prostatın Görsel Lazer Ablasyonu ĠDRAR RETANSĠYONU YÜKSEK %38 YENĠDEN AMELĠYAT UZUN SÜREN ĠRRĠTATĠF SEMPTOMLAR TEKRARA KATETERĠZASYON Kabalin JN Urology 1997 Abdel-Khalek M ve ark. BJU Ġnt 2003

73 Te, AE, et al; Photoselective Vaporization of the Prostate for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia: 12-Month Results from the First United States Multi-center Prospective Trial. J Urology, Vol. 172, No. 4 Part 1: , October 2004 KTP Avantajları CERRAHĠ RĠSKĠ YÜKSEK HASTALAR KARDĠYOPULMONER HASTALIKLAR KANAMA RĠSKĠ FAZLA HASTALARA UYGULANIR ÇOK AZ SAYIDA ERKEN VEYA GEÇ PIHTIYA BAĞLI RETANSĠYON BĠLDĠRĠLMĠġ ANTĠKOAGÜLAN TEDAVĠ KESĠLMEDEN YAPILIRSA DĠKKATLĠ OLUNMALI SEDOANALJEZĠ VE PROSTATĠK BLOK ĠLE YAPILABĠLĠR GENEL OLARAK SPĠNAL YA DA GENEL ANESTEZĠ.

74 KTP! Dikkat! PROSTAT KANSERĠ ġüphesġ VARSA MUTLAKA ÖNCEDEN ARAġTIRILMALI (PROSTAT BĠYOPSĠSĠ!) KANSERE YÖNELĠK TEDAVĠ YAPILMIġSA KTP OBSTRÜKSĠYONU AÇMAKLA SINIRLI KALMALI

75 KTP / TUR-P KTP TUR-P YERĠNE GEÇECEK MĠ? TUR-P NĠN ve AÇIK PROSTATEKTOMĠNĠN YERĠNĠ ALACAĞINI ĠDDĠA EDENLER VAR KTP de UZUN DÖNEM SONUÇLAR? POST-OP REZĠDÜ? ĠKĠNCĠ GĠRĠġĠM SIKLIĞI? MALĠYET? YENĠ NESĠL YÜKSEK ENERJĠLĠ KTP LER ĠLE UZUN DÖNEMĠ ĠÇEREN ÇALIġMALARI BEKLEMEK GEREKĠR. TUR-P ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR 30 YIL ÜZERĠ UZUN DÖNEM ĠÇERMEKTEDĠR YĠRMĠBĠN ÜZERĠ MAKALE YAYINLANMIġ

76 ISI TABANLI YÖNTEMLER TRANSÜRETRAL YOLLA PROSTATIN MĠKRODALGA TEDAVĠSĠ KALICI, UZUN DÖNEM SONUÇLAR ANLAMLI SUBJEKTĠF VE OBJEKTĠF DÜZELME POST OP KATETER DRENAJI GEREKĠR YÜKSEK ENERJĠLĠ TUMP; DÜġÜK ENERJĠLĠ TUMP DAN DAHA ETKĠLĠDĠR TUMP Walmsley K ve ark. J Urol 2004 Hoffman, R M et al. (2007). Microwave thermotherapy for benign prostatic hyperplasia. Cochrane database of systematic reviews, (4), CD

77 ISI TABANLI YÖNTEMLER TRANSÜRETRAL YOLLA PROSTATIN ĠĞNE ABLASYONU RF ENERJĠ LOKAL ANESTEZĠ ĠLE UYGULANIR SEMPTOMLARDA %50-60 ĠYĠLEġME Qmax ta %50-70 ARTIġ UZUN DÖNEM ETKĠNLĠK ÇALIġMASI SINIRLI TUNA

78 ISI TABANLI YÖNTEMLER HIFU: YÜKSEK YOĞUNLUKLU ODAKLANMIġ ULTRASON REKTUM VE KOLON PERFORASYONU BĠLDĠRĠLMĠġ TEKRAR ĠKĠNCĠ OP 4 YIL TAKĠP ĠÇĠNDE %43.8 YILDA YAKLAġIK %10 TEKRAR TEDAVĠ RANDOMĠZE ÇALIġMA YOK HIFU Madersbacher S, Eur Urol 2000;37:

79 ISI TABANLI YÖNTEMLER

80 TRANSÜRETRAL GĠRĠġĠMLERĠN METAANALĠZĠ YORUMU EUROPEAN UROLOGY 58(2010) SACHA A.et al : 27 YAYIN: 23 RANDOMĠZE KONTROLLÜ ÇALIġMA (RCT): 2245 HASTA IPSS: HoLEP ĠN SONUÇLARI TURP DAN ÇOK DAHA ĠYĠ. TURP ise KTP DEN ÜSTÜN QoL: BĠPOLAR-TURP, TUVP,HoLEP SONUÇLARI TURP a BENZER. KTP ANALĠZ EDĠLEMEDĠ Q max: SADECE HoLEP in TURP a BELĠRGĠN ÜSTÜNLÜĞÜ TESPĠT EDĠLĠRKEN BĠPOLAR-TURP, TUVP ve KTP-Lazer ARASINDA ĠSTATĠKSEL BĠR FARK BULUNMADI

81 SONUÇ PRĠMUM NĠHĠL NOCERE BĠPOLAR TURP VE HoLEP MONOPOLAR TURP UN ALTIN STANDART TAHTINA MEYDAN OKUYORLAR. ELĠNDEKĠ ALETLERLE EN ĠYĠ BĠLDĠĞĠN YÖNTEMĠ YAP ÖNCE HASTA SAĞLIĞI SONRA MALĠYET? < 30g TUIP? 30-80g. M-TURP/ B-TURP/ TUVP > 80g HoLEP/ wt KTP- LEP / THUL-LEP / ( AÇIK OP?) KTP YADA ISI BAZLI YÖNTEMLER : KANAMA BOZUKLUĞU / KALP-AKC HASTALILARI? ĠYĠ ORGANĠZE EDĠLMĠġ,ĠYĠ PLANLANLANMIġ, UYGULAMA STANDARDI BELĠRLENMĠġ ULUSLAR ARASI UZUN SÜRELĠ RANDOMĠZE KONTROLLÜ TAKĠPLERE VE MALĠYET ÇALIġMALARINA ĠHTĠYAÇ VARDIR

82 TEġEKKÜR EDERĠM 1992

83 PROSTATLI NURCAN SERT

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma

Başvuru: 15.11.2013 Underwent Transurethral Resection of the Prostate. Kabul: 03.01.2014 Orjinal Arastirma BPH Tanısı ile Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Medikal Tedavi Gereksinimine Etkisi Olan Faktörler Factors Effecting the Necessity for Medical Treatment in Patients Who Başvuru: 15.11.2013

Detaylı

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması doi:10.5222/j.goztepetrh.2013.065 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526X Üroloji Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Detaylı

KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON

KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001, 5(1) KENDİ KENDİNE ARALIKLI KATETERİZASYON Nevin KUZU* ÖZET, üriner inkontinans ve çeşitli mesane fonksiyon bozukluklarının tedavisinde dikkat çeken bir tedavi

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda İnvaziv Monitörizasyona Bağlı Gelişen İnfeksiyonlar İlhan GÖLBAŞI*, Cengiz TÜRKAY*, Rabin SABA**, Harun GÜLMEZ*, Mehtap TÜRKAY***, Hanife KARAKAYA****, Tülin AYDOĞDU****,

Detaylı

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması

Adölesan dönemi ve öncesinde yapılan sünnetlerin karşılaştırılması 396 Dicle Tıp Dergisi / M. M. Utanğaç ve ark. Adolesan dönemi ve öncesi yapılan sünnetler 2013; 40 (3): 396-400 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0296 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi

Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2001) 7:180-184 ABDOMEN RADYOLOJİSİ Rektal muayenesi normal, PSA değeri rastlantısal olarak yüksek bulunan hastalarda prostatın endorektal MRG ile değerlendirilmesi Cüneyt

Detaylı

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi

Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):203-207 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Epizyotomi Onarımı Zamanının Postpartum Kan Belirteçlerine Etkisi Effects of Timing of Episiotomy Repair on Maternal

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com PROSTAT SAĞLIĞI Bilindiği gibi prostat kanseri sıklığı yaşla birlikte artan ve erkeklerde ikinci sıklıkta görülen kanserdir. Kırklı yaşlarda çok nadir olsa da görülür, 50 yaşından itibaren insidansı artar.

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI TUZ UYGULAMALARININ ADAÇAYI (Salvia officinalis L.) NIN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ Muhittin KULAK DANIġMAN: Doç. Dr. Nazım ġekeroğlu YÜKSEK

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. Ġstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonuna Sekonder Gelişen Koroid Neovaskülarizasyonunun Tedavisinde Kullanılan İntravitreal anti-vasküler Endotelyal

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN

ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI. SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR ve YANITLARI TÜBİTAK-BİLTEN 2001 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 1. MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI...2 1. Elektromanyetik radyasyonun canlılar

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi

Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(1):97-101 97 Olgu Sunumu Case Report Tek porttan transumbilikal laparoskopik donör nefrektomi Single port transumbilical laparoscopic donor nephrectomy

Detaylı

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü

T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisat Bölümü TÜRKĠYE DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI POTANSĠYELĠ, KULLANIMI VE DIġA BAĞIMLILIĞI ÖZDEN YILMAZ & LEYLA KÖSEM ĠZMĠR 2011 0 Ġçerik

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanama (SBGİK),

Sebebi bulunamayan gastrointestinal kanama (SBGİK), güncel gastroenteroloji 15/3 Sebebi Bulunamayan Gastrointestinal Kanamalarda Kapsül Endoskopinin Rolü Fatma Ebru AKIN, Osman ERSOY Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı