Samsun a kaptýrdýk. Milletin iradesi sandýða yansýyacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun a kaptýrdýk. Milletin iradesi sandýða yansýyacak"

Transkript

1 Milletin iradesi sandýða yansýyacak Ziyaret edilen pek çok iþyerinde, vatandaþlar Tayyip Erdoðan a olan desteklerini açýktan ifade etti. AK Parti Merkez Ýlçe seçim çalýþmalarýný sürdürüyor * HABERÝ 5 DE AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip te yaptýðý konuþmasýnda, 10 Aðustos ta milletin iradesinin sandýða yansýyacaðýný ve ilk kez milletin iradesi ile Cumhurbaþkaný nýn seçileceðini, birilerinin deðil milletin karar vereceðini söyledi. * HABERÝ 3 DE AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip te düzenlenen çalýþmada 10 Aðustos seçimleri için kesin konuþtu. Hitit Üniversitesi kapýlarýný Filistinli öðrencilere açtý 4 AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hitit Üniversitesi Filistinli öðrencilere kapýlarýný açarak, yapýlan tüm baþvurularý kabul etti. * HABERÝ 2 DE Murat Yýldýrým Ýslam Konferansý Gençlik Formu nun Gazze için baþlattýðý kampanyaya destek çaðrýsý yaptý Vicdan sahibi herkes katliama dur demeli Ýslam Konferansý Gençlik Forumu (IKGF) tarafýndan Gazze de yaþananlarý sosyal medya üzerinden dünya gündemine taþýma çalýþmasýna AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný Murat Yýldýrým da destek verdi. Yýldýrým projenin tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda, Vicdan sahibi herkes Gazze de yaþanan vahþete Murat Yýldýrým dur deme sorumluluðu taþýmaktadýr. dedi. * HABERÝ 2 DE Ramazan ayýnda Çin yönetimi tarafýndan getirilen oruç yasaðýyla gündeme gelen Doðu Türkistan'da baský, zülüm ve katliamlar yeniden baþladý. Bayramýn birinci günü Yarkent bölgesinde baþörtülü kadýnlara yapýlan saldýrý sonrasý büyüyen protestolara silah kullanarak cevap veren Çin güçleri yeni bir katliama imza atmýþ durumda. * HABERÝ 4 DE * SAYFA 9 DA Kuzey Kampüs te ihaleyi kazanan firmayla bugünlerde sözleþme imzalanacak ve fakülte inþaatlarý bir ay içinde baþlayacak. Yeni rektörle birlikte üniversiteye Güney ve Kuzey Kampüs te 3 milyon m2 alan üretildi. Öðrenci sayýsý iki katýna çýkarýldý. Memleketin 40 yýllýk meselesi beklentilerin çok üzerinde hýzlý bir þekilde çözüme kavuþturuldu. Çorumlu nun beklentisi üniversitenin baþarýlarý ile memlekete katma deðer saðlamaya devam etmesi... Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulun- Samsun a kaptýrdýk Çin Ýsrail in izinde gidiyor HABER YORUM Mustafa Demirer * SAYFA 4 DE OTOPARK, Anadolu Autoshow önerisiyle bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti. Çin Doðu Türkistan da Müslüman soyraþlaramýza soykýrým uyguluyor. Üniversite patinajdan kurtulunca... Çorum da düzenlenmesini gündeme getirdiðimiz Oto Show Fuarý, Kasým 2014 tarihleri arasýnda Samsun da gerçekleþecek. OTOPARK ýn 2011 yýlýndan beri gündeme taþýdýðý Çorum Autoshow fikrine, bölgenin liman kenti Samsun sahip çýktý. * HABERÝ 9 DA Zulüm karþýsýnda neyi bekliyoruz? Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, Haymana da yaptýðý açýklamada Gazze de yaþanan vahþete ve katliama dikkat çekerek kamuoyuna çaðrýda bulundu. Kýr, Neyi bekliyoruz? Son Gazzeli nin ölümünü mü, yoksa Ýsrail in insafa gelmesini mi bekliyoruz. dedi. * HABERÝ 6 DA Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, Gazze de yaþanan vahþeti Tabip Odasý ndan gazetemize ziyaret Basýn olmazsa olmaz Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, yerel medyanýn kamuoyunu bilgilendirmedeki rolü ve önemine dikkat çekerek, Basýn, olmazsa olmaz dedi. * HABERÝ 12 DE Diyanet rotasyon hatasýndan dönmeli Türk Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, ayný yerde 25 yýlýný tamamlamýþ din görevlileri için getirilen rotasyon Mustafa Ünlü uygulamasýný yargýya taþýdýklarýný belirterek, Diyanet bir an önce bu yanlýþ uygulamadan geri adým atmalýdýr. dedi. * HABERÝ 3 DE

2 2 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Murat Yýldýrým Ýslam Konferansý Gençlik Formu nun Gazze için baþlattýðý kampanyaya destek çaðrýsý yaptý Vicdan sahibi herkes bu katliama dur demelidir Ýslam Konferansý Gençlik Forumu (IKGF) tarafýndan Gazze de yaþananlarý sosyal medya üzerinden dünya gündemine taþýma çalýþmasýna AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný Murat Yýldýrým da destek verdi. Yýldýrým projenin tanýtým toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda, Vicdan sahibi herkes Gazze de yaþanan vahþete dur deme sorumluluðu taþýmaktadýr. dedi. Les Ottoman Otel'de "Gazze Ýçin Medya ve Diplomasi El Ele" baþlýðýyla düzenlenen toplantýda Gazze'de yaþananlara karþý "Vicdan için 4 Týk/4 Clicks for Conscience" ve "Ýsrailli Akranýma Mektup/Letter to Israeli Peer" kampanyalarý baþlatýldý. IKGF Genel Sekreteri Elþad Ýskenderov, Gazze'deki katliamlara yönelik "Vicdan Ýçin 4 Týk" kampanyasý düzenlediklerini belirterek, sosyal medyada etkin olan gazetecilerden destek almak amacýyla bir araya geldiklerini söyledi. "Ýsrailli Akranýma Mektup" baþlýklý kampanya kapsamýnda ise Ýsrailli gençlere ulaþmayý amaçladýklarýný kaydeden Ýskenderov, þunlarý söyledi:"ýsrailli gençlere kendi dinleri, tarihleri üzerinden orada AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Filistin Dostluk Gurubu Baþkaný Murat Yýldýrým yaþanan olaylarýn insanlýk karþýtý olduðu anlatýlacak. Katliamlara karþý seslerini yükseltmeleri talep edilecek. Biz sadece Türkiye ve Ýslam ülkelerindeki sosyal medya kullanýcýlarýnýn deðil, tüm vicdanlý insanlarýn bu eyleme katýlmalarýný saðlayacaðýz. Atýlacak tweetler 2 milyon kiþiye ulaþacak. Sonuç olarak da 250 bin Ýsrailli gence ulaþma amacýndayýz." Ýskenderov, 4 aþamalý bir tweet etkinliði düzenleneceðini aktararak, barýþ yanlýsý Yahudilere teþekkür notlarý göndereceklerini dile getirdi. Düzenlenen kampanyalarla insanlarda empati duygusunu harekete geçirmeye çalýþacaklarýný vurgulayan Ýskenderov, bu sayede oluþacak kamuoyunun önemli olduðunu anlattý. Museviler de katliama karþý çýkmalý AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye- Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým ise düzenlenen kampanyalarý "Ýsrail'in yaptýðý zulme dur deme kampanyalarý" olarak niteledi. Yýldýrým, sosyal medya üzerinden gönderilecek mesajlarýn tüm insanlýðý hedeflemesi gerektiðini kaydetti. Gazze'de insanlarýn temel haklarýnýn ihlal edildiðini belirten Yýldýrým, "Savunmasýz insanlar öldürülüyor, camiler bombalanýyor. Bunun kabul edilmesi mümkün deðildir. Ýsrail modern haçlý seferine çýkmýþ gibi davranýyor. Burada tüm Müslümanlar bunu kýnamalýdýr. Vicdan sahibi olan Museviler de buna 'dur' demelidir" diye konuþtu. Ýslam dünyasýnýn Gazze konusundaki sessizliðine de deðinen Yýldýrým, Müslümanlarýn kendilerini Yahudilerin insafýna býrakmamasý gerektiðini söyledi. Yýldýrým, Müslüman ülkelerin ekonomik ve askeri iþbirliði içinde olmasý gerektiðini anlatarak, Türkiye'nin bölgede güçlenmesinin engellenmeye çalýþýldýðýný aktardý. Toplantýya katýlanlar, gece sonunda Twitter hesaplarýndan gönderdikleri iletilerde Gazze konulu mektuba yer verdi. Mektupta, Ýsrailli gençlere ulaþtýrýlmasý hedeflenen mektupta, "Vicdanýna kulak ver, senin adýna çocuklarýn öldürülmesine izin verme" ifadelerine yer verildi. Gazze'de Ýsrail hükümetinin yürüttüðü katliamýn dünyayý þoke ettiði belirtilen mektupta, "Gazze'deki sahneler dünya çapýnda milyonlarca insaný öfkelendiriyor, antisemitizmi alevlendiriyor, dinler ve medeniyetler arasý düþmanlýklarý körüklüyor. Bir dakika dur ve ve vicdanýnýn sesini dinle. Vicdanýn bu kara, aðýr sorumluluðu taþýmak istiyor mu?" denildi. (AA) Engellilere yardýma devam Enise Aðbal Alaca Engelliler Derneði, engellilere vatandaþlara akülü sandalye baðýþlarýna ve akülü araç tamiratlarýna devam ediyor. Dernek son olarak Alaca da yaþayan 70 yaþýndaki Fevzi Karataþ adlý vatandaþa akülü sandalye baðýþlarken, yine Alaca da yaþayan 70 yaþýndaki engelli Nezir Çiçek in engelli motosikletini tamir etti. Fevzi Karataþ ýn akülü sandalyesini Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ yaptý. Tamir atölyesini de gezen Büküþ, derneðin faaliyetlerinden övgüyle söz ederek, rehabilitasyon salonu için derneðe bir yer tahsis edecekleri sözünü verdi. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, Fevzi Karataþ abimiz akülü sandalyeyi köy þartlarýnda kullanamayacaðýný düþünerek bir kaç gün sonra sandalyeyi iade etti. Her yeri elden geçirilip tamir edilen motosikletinde bir arýza kalmadýðýný belirten Nezir Çiçek abimiz ise tamir masraflarýný karþýlayan Akören köyünden Ýbrahim Þirinoðlu adlý hayýrsever hemþehrimize ve derneðimize teþekkür etti. Fevzi ve Nezir abilerimize teþekkür ediyoruz. dedi. Alaca Engelliler Derneði nde akülü araç sevinci yaþandý. Hitit Üniversitesi kapýlarýný Filistinli öðrencilere açtý Erol Taþkan Hitit Üniversitesi Filistinli öðrencilere kapýlarýný açarak, yapýlan tüm baþvurularý kabul etti. Dünya gündeminde dikkat çeken bildiride imzasý bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, alýnan ek kontenjan ve burs uygulamasýný hayata taþýdý. Üniversite bünyesinde imkanlar ölçüsünde Filistinli öðrencilere her türlü desteðin verileceðini açýklayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýnsan haklarýný ve uluslararasý hukuku hiçe sayan Ýsrail Filistinli öðrencilere kapýlarýný açan Hitit Üniversitesi, tüm müracatlarý kabul etti. Haber Merkezi Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, açýkladýðý istatistiklerde, illere göre çocuklara verilen isimleri sýralarken, Çorum da ilk sýralamaya giren ismin Satý olduðu belirtildi. KARADENÝZ'DE ÝLK BEÞTE YER ALAN ÝSÝMLER Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü, illere göre yeni doðan çocuklara verilen ilk 5 ismin listesini yayýnladý. Buna göre Karadeniz yöresinde erkeklerde 'Ahmet', 'Mehmet', 'Mustafa', 'Ali', kýzlarda ise, 'Fatma', 'Ayþe', 'Emine', 'Hatice', 'Zeynep' liste baþý oldu. Türkiye genelinde illere göre sýralamadaki yerleri deðiþmesine raðmen, erkek ve kýzlarda listelere giren geleneksel isimler deðiþmedi. Türk filmlerine konu olan 'Adanalý Cabbar' isminin ise unutulmaya yüz tuttuðu anlaþýldý. Adana'da erkeklerde 'Mehmet', 'Mustafa', 'Ali', 'Ahmet' ve 'Hasan', kýzlarda 'Fatma', 'Ayþe', 'Emine', 'Hatice' ve 'Zeynep' en çok tercih edilen isimler oldu. Bazý kentlerde ise genel sýralamaya 'Hýdýr', 'Asiye', hükümetinin Gazze ye yönelik insanlýk dýþý saldýrýsý yüzünden Orta Doðu coðrafyasýnda büyük bir insanlýk trajedisi yaþanmaktadýr. dedi. Gazze'de yaþanan insanlýk dramýný dünya kamuoyuna taþýyan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn da içerisinde yer aldýðý 117 üniversite rektörü, Filistinli gençlerin ücretsiz eðitimi için Ankara'da biraraya gelerek devlet ve vakýf üniversiteleri bünyesinde Filistinli öðrencilere ek kontenjan ve burs verilmesi yönünde karar aldý. Alýnan kararý hemen uygulamaya 'Þerife' ve 'Havva' adlarýnýn eklendiði görüldü. TEMELÝLE DURSUN FIKRALARDA KALDI Her anlatýlýþýnda insanýn yüzünde tebessüm oluþturan Karadeniz fýkralarýnda sýk kullanýlan 'Temel' ve 'Dursun' ise listelere giremedi, 'Fadime' ismi ise sadece Sinop'ta ilk 5 içinde yer aldý. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerden Rize'de 'Havva' ile 'Hasan', Samsun'da 'Hanife', Trabzon'da 'Asiye', Kastamonu'da 'Þerife', Ardahan'da 'Songül', Kars'ta 'Yusuf' ile 'Murat' en çok kullanýlan isimler oldu. ÖKKEÞ ÝLE ABUZER TARÝHE KARIÞTI Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adýyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraþ'ta geçmiþ yýllarda en çok kullanýlan 'Abuzer' ve 'Ökkeþ' adlarý da Vatandaþlýk ve Nüfus Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün listelerinde yer alamadý. Hazreti Ýbrahim Peygamber'in yaþadýðýna inanýlan Þanlýurfa'da 'Halil' ve 'Ýbrahim' çocuklara verilen adlar arasýnda ilk 5 sýralamasýndaki yerini korudu. koyan Rektör Alkan, üniversite bünyesindeki tüm eðitim birimlerine Filistinli öðrencilerin yaptýklarý baþvurularýn kabul edildiðini ve üniversitenin imkanlarý çerçevesinde her türlü desteði vereceklerini sözlerine ekledi. Çorum da en çok konulan kýz ismi Satý ÝLK 5'TE YERALAN YÖRESEL ADLAR Diðer illere göre çocuklara verilen yaygýn isimler þöyle: Afyonkarahisar'da 'Sultan' ile 'Ýbrahim', Aksaray'da 'Sultan' ile 'Ramazan', Ardahan'da 'Songül', Artvin'de 'Meryem', Aðrý'da 'Elif' ile 'Ömer', Balýkesir'de 'Hanife' ile 'Mustafa', Bitlis'te 'Yusuf' ile 'Murat', Bolu, Çankýrý, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kastamonu, Konya'da 'Þerife', Çorum'da 'Satý', Diyarbakýr'da 'Remziye', Düzce'de 'Havva', Kars'ta Yusuf ile 'Murat', Kütahya'da 'Havva' ile 'Ýsmail', Kýrýkkale'de 'Sultan', Mardin ve Tokat'ta 'Meryem' ile 'Ýbrahim', Muðla'da 'Gülsüm', Nevþehir'de 'Ýbrahim', Osmaniye'de 'Elif' ile 'Ýbrahim', Rize'de 'Havva' ile 'Hasan', Samsun'da 'Hanife', Siirt'de 'Ömer' ile 'Abdullah', Þanlýurfa'da 'Halil-Ýbrahim', Þýrnak'ta 'Meryem-Zeynep- Abdullah-Ömer-Yusuf', Tekirdað'da 'Hüseyin', Tunceli'de Elif-Emine-Sultan- Hýdýr-Ali', Trabzon'da 'Asiye', Uþak'ta 'Ali', Van'da 'Murat', Zonguldak'ta 'Ýsmail' ile 'Hanife.'

3 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Milletin iradesi sandýða yansýyacak AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Harp okuluna giren her öðrencinin hayalinde iki þey olduðunu belirterek, Birincisi Genelkurmay baþkaný olmaktý. Ýkincisi Cumhurbaþkaný olmaktý. Rahmetli Turgut Özal a kadar cumhurbaþkanlarý hep asker kökenli olmuþ. Askeri rejim istemiþ cumhurbaþkaný askerden olmuþ. Halkýn iradesi hiçbir zaman cumhurbaþkanlýðý seçimlerine yansýmamýþ. Ancak 10 Aðustos ta milletin iradesi sandýða yansýyacak dedi. 10 Aðustos cumhurbaþkanlýðý seçimleri Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan Baþbakan Erdoðan a destek olmak amacýyla bir etkinlik düzenlendi. Seyirtepe tesislerinde düzenlenen programa AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, il genel ve belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katýldý. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez cumhurun yani halkýn kendi reisini seçeceðini dile getiren Ceylan, bunun Türk demokrasi tarihi açýsýndan önemli olduðuna dikkat çekti. Konuþmasýnda diðer cumhurbaþkaný adaylarý ile muhalefet partilerini de eleþtiren Ceylan, Birinci adayý söylemeye gerek yok. Ýkinci aday ise evlere þenlik. Adý ne Ekmeleddin Ýhsanoðlu. Birileri bunu getirdi. CHP ve MHP ye de bunu destekleyeceksiniz dedi. Ekmeleddin bey, Mýsýr da doðmuþ mýsýrda büyümüþ milletin hiçbir deðerine sahip olmayan, milletle hemhal olmayan ve paylaþmayý bilmeyen bir aday. Bayramda þehitlik ziyareti yaptý. Orada Ýstiklal Marþýndan bir kýta okuyor, bu Mehmet Akif Ersoy un Çanakkale Þehitlerine isimli þiirinden diyor. Ýstiklal Marþý ný bilmeyen bir aday. Bu milletin nasýl hissiyatýna sahip olur. Ýstiklal marþýný bilmeyen biri cumhurbaþkaný adayý olarak halka sunuldu. CHP ve MHP ye dendi ki siz bu adayý destekleyeceksiniz dedi. Ýstiklal Marþý ndan haberi olmayan bir kiþi cumhurbaþkaný olur mu?. Bu ayýp CHP ve MHP nin baþka kimsenin deðil. Düþtüðü hale üzüldüm. Ama bizim muhalefet bu adayýn peþinde gidiyor ve cumhurbaþkaný seçtirmek istiyor diye konuþtu. AK Parti nin cumhurbaþkaný adayýnýn ise Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olduðunu hatýrlatan Ceylan, Baþbakan Erdoðan döneminde ülkedeki deðiþim ve dönüþümün ortada olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan liderliðinde Türkiye de devrim niteliðinde reformlara imza atýldýðýný vurgulayan Ceylan, Yapýlan çalýþmalarýn bazýlarýný söylersek hastanelerde kuyruklar sona erdi. Yoksulumuzun sobasýnda kömür olduk. Ekmeði olmayan insanlarýmýzýn sofrasýnda aþ olduk. Öðrencilerimizin masasýnda kitap, kimsesizlerin kimsesi kýsacasý milletin sesi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip te düzenlenen çalýþmada 10 Aðustos seçimleri için kesin konuþtu. olduk ifadelerini kullandý. Partililerden ellerini vicdanlarýna koymalarýný isteyen Ceylan, programa katýlan herkesten 10 Aðustos a kadar Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan için ev ev, kapý kapý gezerek destek olmalarýný istedi. 30 Mart seçimlerinde elde edilen baþarýda kadýnlarýn katkýsýnýn göz ardý edilemeyeceðinin altýný çizen Ceylan, partili kadýnlarýn cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde de üzerine düþen görevi fazlasýyla yerine getirerek Baþbakan Erdoðan a destek olacaðýný sözlerine ekledi. Ceylan, konuþmasýnýn ardýndan masalarý tek tek dolaþarak partililer ve vatandaþlarla sohbet etti. Vatandaþlarla sohbet eden Ceylan, kendisine iletilen talepleri tek tek not aldý.(ýha) Türk Diyanet Vakýf Sen rotasyon uygulamasýný mahkemeye taþýdý Diyanet rotasyon hatasýndan dönmeli AK Parti Ýl Baþkaný seçim çalýþmalarýna Ýskilip te devam etti. Ceylan, Ýskilipliler e hitabederek, seçimden büyük bir baþarý ile çýkacaklarýný ifade etti. Ýl Baþkaný vatandaþýn desteðinden ve ilgisinden duyduðu memnuniyeti teþekkürle dile getirdi. Erol Taþkan kuruma vermiþ Diyanet in bugünlere ulaþmasýnda teri ve emeði olan kýdemli Türk Diyanet Sen Çorum Þube personelini göz ardý ederek, kurum dýþýnbaþkaný Mustafa Ünlü, ayný yerde 25 yýdan kurumu tanýmayan elemanlarýn islýný tamamlamýþ din görevlileri için getitihdam alaný haline getirdiði için, yeni rilen rotasyon uygulamasýný yargýya tadüzenlemelerin, kanunlar ve baþbakanlýk þýdýklarýný belirterek, Diyanet bir an önçerçeve yönetmeliði ile çeliþtiði için, çace bu yanlýþ uygulamadan geri adým atlýþanlar arasýnda huzur ve barýþý bozacaðý malýdýr. dedi. için itiraz ediyoruz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý atama ve Kiþilere göre deðerlendirmeye, kayer deðiþtirme yönetmeliðinin yýrmacýlýða ve siyasetin müdahalesine Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede açýk hale getirildiði ve memuriyet güvenyayýnlanarak yürürlülüðe girdiðini hatýrcesini ortadan kaldýrdýðý için, baþkanlýklatan Musatfa Ünlü, uygulamadaki sýça ve mahalli mülki amirce görülecek ve kýntýnýn hiçbir sicil amiri olmayan ve bir gösterilerek idari lüzum ve zaruretlere biünvana sahip olmayan din görevlilerin naen gibi muðlâk kavramlarla (her tarafa hiçbir memura uygulanmayan rotasyonu çekilecek siyasi müdahaleye açýk) hukumustafa Ünlü reva görülmesi olduðunu bildirdi. ku tanýmaksýzýn memuriyeti yasal güvenkýsa süre içerisinde oluþturulacak cesinden yoksun kýlarak, kiþilerin insaf ve tercihlerine býrakýlan iþkomisyonlarla din görevlilerinin yer deðiþtirmek zorunda kalacaklemlerin tesisi ile hukuka aykýrýlýklara mani olmak için, eþitlik ilkelarýný kaydeden Ünlü, uygulamanýn haksýz bir uygulama olduðunu sine aykýrý, tecrübesizlere hatýrlý kiþilere imkân saðlayan ancak tecsöyledi. rübesi bulunan eþ deðer kadrolarda çalýþanlarý haktan mahrum edetürk Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, yaptýðý ceði için bu uygulamayý kabul etmemiz mümkün deðildir. basýn açýklamasýnda konuya iliþkin þu tespit ve görüþlere yer verdi, 633. Sayýlý Kanunun 25. Maddesinde siyaset yasaðý bulunma Din görevlisi arkadaþlarýmýzý zamanlarýnýn çoðunu bu camilerde sýna raðmen, siyasetin müdahale ve kontrolünde atama ve iþlemler geçirmiþler ve bu camilerin lojmanýndan camisine kadar bütün iþleyapýlmasýna imkan saðlayacaktýr. Dolayýsýyla çeliþkilere ve tezvirari ile bu zamana kadar ilgilenmiþler ve orada sadece görev yapmata sebebiyet vereceði için,yer deðiþikliklerinde farklý düzenlemeler nýn ötesinde bir amele gibi de çalýþmýþlardýr. Bu anlamda bakýldýgetirilerek çalýþanlar arasýnda farklý Çalýþma süreleri uygulamalarý, ðýnda bu arkadaþlarýmýza teþekkür edilip takdir, teþekkür belgesi vegrup ve sýnýf hizmetine tabi olmayan görevlerle ilgili zorunlu yer rilmesi gerekirken böyle bir uygulamaya maalesef arkadaþlarýmýz deðiþikliði, Cami görevlilerini de rotasyona dahil ederek Din görevmaruz kalmýþlardýr. lilerinin görev þevk ve heyecaný yok ederek kalplerini ve gönüllerinetice itibariyle bu arkadaþlarýmýz olaylardan ve son geliþmeni kýrdýðý için, hukuk devletinde idare serbest olmayýp hukuk kaidelerden rahatsýzlar. Bu uygulamaya bir an önce son verilmesini istilerine uymak zorundadýr. insan haklarýný önemseyerek hukuk ilkeyoruz din görevlileri olarak. Din görevi gönülle yapýlan ve memurileri doðrultusunda idare birey iliþkilerini düzenlemekle görevlidir. yet ötesinde bir hizmet anlayýþý ile yürütülen bir görev olmasý mükiþi hak ve Özgürlüklerine engel oluþturacaðý için yargýya konu taþýnmýþtýr. nasebetiyle de bu uygulamanýn en kýsa sürede ve yürütmenin durdurulmasý talebemiz vardýr. Konu ile ilgili de Türk Diyanet VakýfBu düzenlemeyle kamu yararý deðil kayýrmacýlýðýn kiþilere gösen'in genel merkezi olarak konuyu mahkemeye taþýdýk. Danýþtay a re uygulamalarýn önü açýlacaðý, tarafsýzlýk, eþitlik, objektiflik ilkeledava açtýk. Hiç deðilse bu uygulamanýn mahkeme sonuçlanýncaya ri ve uygulama belirginliðini ortadan kaldýracaðý için, görevliyi sýkadar ertelenmesi taleplerimiz arasýndadýr. nav sendromuna sokan ve Hiçbir kurumda olmayan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sýnavý (MBSTS) eziyetinden kurtarmak için, getirilen Rotasyonla idarenin cami görevlilerini zorunlu atamaya tabi Ek 1 formu dikkatli incelendiðinde görevlilerin tayin için yarýþma tutarak tayin etmeye çalýþmasý halen devlet memurlarýyla ilgili mevsýnavýna katýlma imkanlarý kýsýtlandýðý için meslek mensuplarý cut bütün uygulamalara ters düþmektedir. Bu gün itibariyle zorunlu maðdur olacaktýr. atamalar sadece güvenlik, emniyet ve ilk defa göreve atananlarda uygulanmakta olup, bunlarýn dýþýnda kalan hiçbir alanda zorunlu Saðlýkta getirilip sonra geri dönülen tam gün yasasý uygulamaatama uygulamasýna yer verilmemektedir. Cami görevlileri hiç kimsý gibi camileri gün boyu açýk tutma zorunluluðu ile Kanun ve ÝLO senin disiplin amiri deðildir ve zorunlu atamaya tabi tutulmasý için sözleþmelerine aykýrý Çalýþma þartlarý ve süreleri getirdiði için, Atahiçbir gerekçe yoktur. ma Yer deðiþtirme Yönetmeliðinin ilgili maddeleri (6,10,17,19,20 ve GEÇÝCÝ MADDE-7) deki 24 husus, Sýnav Yönetmeliðinin 18/A Bu anlayýþla din hizmetinde baþarýlý ve etkin din hizmeti vernaklen atama maddesi ile puanlama sistemini getiren 70 puan baramek mümkün olamayacaktýr. Baþarýsýzlýðýn sorumlusu da bu yönetmeliði çýkaran Diyanet yönetimi ve anlayýþýdýr. jýyla ilgili MBSTS maddelerini, Görev ve Çalýþma Yönetmeliðinin 40/d) maddesi "Her gün öðle namazýndan bir saat önce açýp yatsý Diyanet yetkilileri gerçekten din hizmetinin verimini artýrmaknamazýndan sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açýk tutta samimi ise camileri gruplandýrdýðý gibi din görevlilerini de gruplandýrmalýdýr. Gruplara göre sosyal konumlarý ve mali haklarýnda mak." Toplam 26 maddelik, Usul ve esaslar, 4688 Sayýlý Kanunun geliþme ve yükselme saðlayan, tercih yapma imkaný saðlanacak yer 19. Maddesi uyarýnca daha öncede verilip halen devam edenlerle deðiþikliði uygulamasý tesis ederek saðlayabilir. birlikte hak kaybýný önlemek için Türk Diyanet Vakýf-Sendikasýnca Getirilen maddelerle personel arasýnda ayrým yaptýðý, yýllarýný yargýya taþýnmýþtýr.

4 4 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Üniversite patinajdan kurtulunca... HABER YORUM Mustafa Demirer Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs ihalesinin resmi süreci geçtiðimiz hafta sonu mesai saati sonunda tamamlandý. Bir ay içinde inþaat baþlýyor O günden bugüne geçen yaklaþýk 40 günlük zorunlu bekleyiþin ardýndan muhtemelen bugünlerde ihaleyi kazanan firma açýklanacak, söz konusu þirketle sözleþme yapýlacak. Önümüzdeki bir ay içinde de Kuzey Kampüs inþaatý baþlayacak. Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan Kuzey Kampüs 1. Etap ihalesi alt yapý (yol, su, atýksu, yaðmur suyu, ýsý ve enerji merkezi) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Yemekhane ve Spor Salonu yapým iþini kapsýyor. 3 yýl 3 ay Hitit Üniversitesi nde rektör deðiþiminin ardýndan yaklaþýk 3 yýl 3 ay geçti. Memlekete patinaj yaptýrmasalardý... Üniversite yönetimi bu süre zarfýnda gerek þehri yönetenler gerek iktidar temsilcileri gerekse toplumun tüm kesimleri ile sýký ve sýcak bir diyalog kurdu. Kentin idaresinden sorumlu olanlarýn desteðini arkasýna alan üniversite yönetimi, Güney ve Kuzey Kampüs'te toplam 3 milyon m2 arsa üretti. Öðrenci sayýsýný iki katýna çýkardý. Memleketin 40 yýldýr hayali olan üniversitekampüs meselesi neredeyse ýþýk hýzýyla çözüme kavuþturuldu. Üniversitenin kuruluþ aþamasýnda memlekete bu kadar patinaj yaptýrýlmasaydý, kampüs meselesi çoktan halledilmiþ, belki öðrenci sayýmýz 50 bine ulaþmýþ olacaktý. Olan oldu, biz önümüze bakýyoruz. Temennimiz üniversitemizin saðlam zeminde, saðlam kadrolarla, her daim baþarýlarýný artýrmasý, memlekete katma deðer saðlamaya devam Çin Ýsrail in izinde gidiyor Çin Doðu Türkistan da Müslüman soyraþlaramýza soykýrým uyguluyor. Ramazan ayýnda Çin yönetimi tarafýndan getirilen oruç yasaðýyla gündeme gelen Doðu Türkistan'da baský, zülüm ve katliamlar yeniden baþladý. Bayramýn birinci günü Yarkent bölgesinde baþörtülü kadýnlara yapýlan saldýrý sonrasý büyüyen protestolara silah kullanarak cevap veren Çin güçleri yeni bir katliama imza atmýþ durumda. Doðu Türkistanlýlarýn can ve mal güvenliðinin garanti altýna alýnmasýný talep ediyoruz. Çin Zulmünü dur de!. Çin iþgal altýndaki Doðu Türkistan da arda ardýndan kanlý olaylar yaþanýyor. Doðu Türkistan in Kaþgar Vilayetine baðlý Yarkent (Yeken) ilçesinin Eliþku ve Hangdi köylerinde yerli halk ile polisler ortasýnda kanlý olaylar yaþandý ve çok sayýda yaralý ve ölenler olduðu bilgisi geliyor. Çin devlet medyasý Þinhua nin verdiði habere göre bu olay 28 Temmuz Pazar günü gerçekleþti. Çin yetkileri olayda 13 kiþinin öldüðünü bildirdi ama yerli halkten görgü tanýklarý ölenlerin sayýsýn 120 den fazla olduðunu söyledi. Çin medyasý Þinhua bu olayýn 28 Temmuz Pazartesi Kaþgar Vilayetine Baðlý Yarkent (Yeken) Ýlçesine baðlý Eliþku ve Hangdi köylerinde yaþandýðýný, haberde bir gurup kiþilerin ellerinde Balta ve sopalarla Eliþkü Belediye binasý ve polis karakola baskýn yaptýðý ve polislere saldýrdýðýný, Ayný saatte Hangdi köyünde de bir gurup kiþiler Çinli göçmenleri saldýrdýðý 30 aracý devirip kýrdýðý 6 aracý ateþe verdiðini iddia edildi. Çin medyasý olaylarýn neden yaþandýðý hakkýnda hiçbir bilgi vermedi. ABD Merkezli Özgür Asya Radyosunun bölgeden telefon aracýðýyla görgü tanýklarýndan ulaþtýðý bilgiye göre olaylarda ölenlerin saysýn 120 den fazla olduðu bu olaydan sonra Yeken ilçesinde Çin polis ve askerleri büyük operasyon baþlattýðý ilçedeki gençleri tutuklamaya baþladýðý ileri sürüldü. Bölgede internet kesildi. Yollara barikatlar kuruldu dýþarý kimsenin çýkmasýna ve dýþardan kimsenin gelmesine izin verilmedi. Yerli halkýn sokaða çýkmasý yasaklandý. Bölgede Evlere baskýn ve tutuklama operasyonu devam ediyor. Çin yetkileri bu olaylarý terör olayý diye açýklama yaptý. Ama olayýnýn neden gerçekleþtiði hakkýnda bilgi vermedi. Doðu Türkistan da bu terzi olaylarýn yaþanmasýn tek nedeni vardýr. Son zamanlarda Çin Doðu Türkistan da dini baskýlarý arttý. Uygur Müslümanlarýn dini vecibeleri yerine getirmeye izin vermezken özellikle uruç tutmayý, namaz kýlmayý yasakladý, Uygur erkeklerin sakal býrakmasý ve kadýnlarýn baþ örtü takmasý yasaklandý, hicap ve tesettürlü kadýnlar hicaplarý açmaya zorlanýyor ve kabul etmeyenler para cezasý ve hepse atýlma cezalara çarpýtýlýyor. Karakola saldýran olayýn nedeni ise tesettürlü eþleri göz altýna alýnýn erkeklerden bir gurup kiþiler karakola baskýn yaparak Çin polislerince göz altýnda tutulan eþleri kurtarmak için karakola baskýn yaptýðý ve polislerle arbede yaþandýðý sonra polislerinin ateþ açmasý sonucunda 13 kiþi öldüðü ileri sürüldü. Özgür Asya Radyosunun bölgeden ulaþtýðý habere göre 18 Aðustos Doðu Türkistanin kaþgar vilayetina baðli Yarkent (Yeken) ilçesinde polisler bir aileye baskýn yaparak bir kadýnýn tesettürün zorla açmaya çalýþýrken aile ferdleri ortasýnda yaþanan kanlý olayda 70 yaþlýk nene ve 7 yaþlý bir çocuk olmak özere 5 kiþi Çin polisleri tarifinden ateþ açarak öldürüldüðü bildirilmiþti. Doðu Türkistanlýlar mahramalarý korumak uðuruna közlerini kýrpmadan ölümü koþuyorlar baþörtüsü ve hicaptan dolayý hapiste yatan eþlerini, ablalarý kurtarmak için canlarýný feda ediyorlar. Çin Uygur Türklerine biraz dini ve milli özgürlük verseydi böyle olaylar yaþanmazdý ama Çin Doðu Türkistan daki olaylarý yerli halkýn taleplerini yerine getirmeden güç kollanarak öldürmekle çare buluyor. Ýþgalci Çin yönetimi Ýslam dinini devlet için tahdit olarak görüyor, bu yüzden Doðu Türkistanlý Türk Müslümanlarý dinden uzaklaþtýrmak için yasaklar uyguluyorlar ama Doðu Türkistanlýlarda Dini inanç, kültür ve medeniyetlerini koruma gibi hassas konularda Çinin yasaklarýna uymadan haklý olduðu davada can ve mallarý feda ederek savunmaya çalýþýyorlar. Ortada bir anlaþmazlýk vardýr. Çin güç kollanarak Doðu Türkistan halkýný idare etmeye çalýþýyor. Doðu Türkistanlýlarý dini inancýndan uzaklaþtýrmaya ve Kültürel asimilasyon yaparak yok etmeye çalýþýyor. Çin açýk halde Doðu Türkistanlýlara, ya yok olacaksýnýz yada bizim gibi dinsiz imansýz Çinli olarak yaþayacaksýnýz diye tahdit ediyor sindirmeye çalýþýyorlar. 65 yýldan buyan bitmeyen bu zülüm her geçen gün daha da sertleþiyor, Çin baský ve zülüm yaparak Doðu Türkistanlýlarýn sabrýný zorluyor. Doðu Türkistan da þuan hiç kimin can ve mal güvenliði yoktur. Her gün binlerce genç hepse atýlýyor yada öldürülüyor. Keyfi tutuklama yargýsýz infaz devam ediyor, Doðu Türkistanlýlar Ne zaman evime baskýn yapýlýr diye korku ve endiþe içinde yaþýyorlar. Onlarýn kendisi ve Ailesini koruma savunma yetkisi yoktur. Ramazan Bayrama bir gün kala gerçekleþen bu olay yurt içi ve yurt dýþýndaki tüm Doðu Türkistanlýlarý kaygýlandýrýyor. Çin Doðu Türkistan da suç iþliyor dünya sessizce seyrediyor, Biz Doðu Türkistan Maarif ve Dayanýþma Derneði olarak, Çin zulmünü kýnýyoruz. Çinin bu olayý bahane ederek Doðu Türkistan da büyük bir katliam yapmasýndan endiþe ediyoruz. Türkiye hükumetini, Uluslararasý insan haklarý kuruluþlarý, BM, ABD, AB, ÝKO, NATO VE tüm Dünya kamuoyunu Doðu Türkistan a ilgi çekmesini orada yaþanan olaylara susmamalarýný, Dünyaya tahdit olarak ortaya çýkan sömürücü Çine dur! demelerini, Doðu Türkistanlýlarýn can ve mal güvenliðinin garanti altýna alýnmasýný talep ediyoruz. Sesimize kulak asan kimse olmayacaðýný biliyoruz ama yine de haykýrýyoruz. Çin Zulmünü dur de!. Doðu Türkistan Maarif ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu ÇÝN'ÝN HEDEFÝ ZENGÝN YERALTI KAYNAKLARI Siyasi, ekonomik ve askeri yönden oldukça ehemmiyetli olan Doðu Türkistan coðrafyasý; petrol, volfram (silah sanayisinde kullanýlan önemli bir maden), altýn, gümüþ, platin, kömür (2.2 trilyon ton) ve uranyum gibi stratejik ham maddeler ve sayýsýz yeraltý ve yerüstü kaynaklarýna sahip bir ülkedir. Çin genelinde 148 çeþit madenin 124'ünün çýkarýldýðý Doðu Türkistan, Çin'in petrol ve doðal gaz alanýndaki en stratejik bölgesi haline gelmiþtir. Nitekim Çin'in petrol rezervlerinin %25'ini, doðal gaz rezervlerinin ise % 28'ini barýndýrmaktadýr. Bu oranlar Japonya'da çýkan Fuji Sankei Business Gazetesi'nin tarihli sayýsýnda açýklanmýþtýr. Doðu Türkistan'ýn petrol rezervleri Ýran ve Irak'ýn rezervlerinin 10 katýdýr. 910 bin km²'lik alanda petrol tespit edilmiþtir. Her yýl 10 milyon ton petrol Çin'e taþýnmaktadýr. Buna raðmen Petrol Çin'den daha pahalýdýr. Tarým Havzasý (petrol rezervi 74 milyar varil), Karamay Bölgesi (yýlda ton petrol çýkarýlmakta), Kumul-Turfan Bölgesi (petrol rezervi 75 milyon ton) Taklamakan Çölü (petrol rezervi 50 milyar ton) önemli petrol sahalarýdýr. Doðu Türkistan 17.4 trilyon metreküp doðal gaz rezervlerine sahip bulunmakta ve 30 bölgeden doðal gaz çýkarýlmaktadýr. Özellikle Cungarya ve Tarým havzalarý doðal gaz bakýmýndan oldukça zengindir. Ekonomik imkânlarý yeterli olmasýna raðmen Çin Devleti'nin sömürü politikalarý ile uzun süredir devam eden ve son zamanlarda hýzlandýrýlan göç ve asimile politikalarý nedeniyle Çinli nüfusun hýzla artmasý Doðu Türkistan'da açlýk ve sefalete yol açmýþ, iþsizlik çoðalmýþtýr. ÇÝN GELÝRÝNÝN YÜZDE 40'INI DOÐU TÜRKÝSTAN'DAN SAÐLI- YOR Kýzýl Çin yýllýk millî gelirinin % 40'ýný Doðu Türkistan'dan temin ettiði halde, Uygur Türkleri yoksulluða mahkûm edilmiþtir. % 80'i açlýk sýnýrýnda bulunan Doðu Türkistan'daki Türkler arasýnda kiþi baþýna düþen millî gelir ortalama 100 dolar iken (çoðu yerde bu rakam dolardýr), Çinliler arasýnda bu rakam 360 dolardýr. Bütün yeraltý ve yerüstü zenginlikleri Çin'e akýtýlmakta, Doðu Türkistan dünyada emsali görülmemiþ þekilde sömürülmektedir. Fabrikada çalýþan Türk asýllý iþçiler Çinlilerin onda birine bile ulaþamamaktadýr. Mesela baþkent Urumçi'deki 200 bin endüstri iþçisinin â... 10'u Türk'tür. Tekstil çalýþanlarýnýn da â... 90'ý Çinlidir. Yüksek okullarda öðretmenlerin â 'sý Türk'tür. Çinlilere saðlanan lojman ve sýhhî tesisler Türklere saðlanmamakta, Türkler adeta sefalete itilmektedirler. Devlet dairelerinde memurlarýn â... 90'ý Çinli geri kalaný Türk'tür. ÝSLAMI'I ÖÐRETENLER KURÞUNA DÝZÝLÝYOR Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasý'nýn 36. maddesindeki ''Her Çin vatandaþý dinî inanç ve hürriyete sahiptir. Devlet normal vatandaþlarýn dini faaliyetlerini korur'' þartýna raðmen, Çin idaresi tarafýndan Uygur Türklerinin Ýslam dinini öðrenme ve ibadet haklarýna zorbalýkla kýsýtlamalar getirilerek, Uygur gençleri arasýnda dinsizliðin yaygýnlaþtýrýlmasý için özel gayretler sarf edilmektedir. Kâðýt üzerinde devlet güvencesi altýnda olan din ve ibadet hürriyeti yöneticiler tarafýndan engellenmektedir. Ailelerin çocuklara dinî eðitim vermeleri yasaktýr. Hac ibadetine kýsýtlamalar getirilmiþtir. Hacca giden devlet memurlarýnýn iþine son verilmektedir. Nitekim okullara 200 metreden yakýn olan camiler, Kur'ân kurslarý, medreseler kapatýlarak dinî kitaplar yakýlmýþ, âlimler ve Uygur aydýnlarý tutuklanarak öldürülmüþlerdir. 120 BÝN DÝN ALÝMÝ ÝDAM EDÝLDÝ Öyle ki, zamanýn Doðu Türkistan Genel Valisi Burhan Þehidi'nin ifadesine göre 1952'de çoðu din adamlarýndan oluþan 120 bin kiþi idam edilmiþtir. Bugün dahi 18 yaþýndan küçüklerin, devlet memurlarýnýn, iþçilerin, emeklilerin, kadýnlarýn, öðrencilerin camilere girmesinin yasak olduðu Doðu Türkistan'da, yetiþkinlerin de gruplar halinde ibadet etmelerine, vaaz verilmesine, uzun dua ve Kur'ân-ý Kerim'deki bazý ayetlerin okunmasýna da kýsýtlamalar getirilmiþtir. Yasaklara uymayanlar ise sorgusuz sualsiz en aðýr þekilde cezalandýrýlmýþlardýr ve halen de cezalandýrýlmaktadýrlar yýllarý arasýnda Doðu Türkistan'da 29 bin cami yok edilmiþ, 54 bin din görevlisi aðýr çalýþma kamplarýna gönderilmiþ ve yalnýz Urumçi'de 370 bin Kur'ân-ý Kerim yakýlmýþtýr yýlýndan bu yana sadece Hoten bölgesinde 1200 cami kapatýlarak birçoðu da baraka, komünist parti merkezi, büro hatta mezbaha hâline getirilmiþ ve Cuma hutbeleri de diðer bazý bölgelerde olduðu gibi yasaklanmýþtýr YAÞLARINDAKÝ ÇOCUKLARA AÐIR ÝÞKENCE Özellikle 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Müslümanlar üzerindeki dinî baskýlar büyük oranda artmýþ, sahte patlama ve þiddet olaylarý bahane edilerek milliyetçi Uygur gruplarýna terörist damgasý vurularak gençler yargýsýz infaz edilmiþlerdir. Çin iþi o kadar ileri götürmüþtür ki, terörist diye yaþýndaki çocuklarý iþkencenin en yoðun yaþandýðý sað çýkmanýn mucize olduðu ilkel hapishanelere atmýþlardýr (mesela Urumçi'de yaþlarý 7-12 arasýnda iki yüze yakýn çocuk yasadýþý dinî eðitim aldýklarý gerekçesiyle hapis yatmýþlardýr) Nisan ayýnda Kaþgar'ýn Barin kasabasýnda binlerce Uygur Türkünün þehit edilmesi ve tutuklanmasý ile sonuçlanan olaylardan sonra, 2009 yýlý Ocak ayýnýn sonunda Urumçi'de gerçekleþen ve ancak haftalar sonra haberdar olunan olay oldukça vahimdir. ''Þin-ciang Uygur Özerk Bölgesi'' Komünist Parti Sekreteri Wang Le-quan'ýn Hong-kong'daki bir televizyon kanalýnda yaptýðý açýklamaya göre, 'devleti parçalama' faaliyetinde bulunmak için toplanan Uygur gençleri yakalanýp araba ile götürülürken, onlarý kurtarmak için bisikletle arabaya yakýnlaþan iki Uygur genci (yaþlarýnýn çok genç olduðu söylenmekte) öldürülmüþtür. Bu beyan Çin gazetelerinde verilen haberlerle çeliþki göstermektedir. Çünkü gazetelerde yazýlanlarda iki Uygur gencinin çatýþma sýrasýnda öldürüldüðü bildirilmiþti. Hadise, Uygur gençlerinin asýlsýz iddia ve isnatlarla sorgusuz-sualsiz kurþunlandýklarýnýn ve her an da katledilebileceklerinin göstergesidir. BAÞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYANLAR DÝRÝ DÝRÝ YAKILDI 2013 yýlý yazýnda Kaþgar bölgesinde Ýslami hassasiyetleriyle tanýnan ve çevresinde sevilen, sayýlan bir aile, kadýnlarýn baþörtülerini çýkartmasýný reddetmeleri üzerine ayrýlýkçý terörist damgasýyla evlerinde diri diri yakýlmýþtýr. Akabinde Karýlýkta (Kargalýk yakýnlarýnda) iþgalci, katil Çin yönetimi insansýz hava araçlarýndan silahsýz ve savunmasýz bir grup Uygur gencini vahþice açýlan ateþle katletti. Manzara o kadar vahim olmuþtur ki, þehit gençlerin kimlikleri ancak et parçalarýnýn DNA analizi sonucu tespit edilebilmiþtir (edilmeye çalýþýlmýþtýr). Aðustos ayýnda Doðu Türkistanlý büyük Ýslam alimi Abdulkadir Karihacým vefat etmiþ. Kaþgar'da 30 bin Uygur sabah namazý sonrasýnda son yolculuðuna uðurlamýþtýr. 60 MÝLYON MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLDÜÐÜ ÜLKE Kaþgar Hitgah Camisinin imamý Karihacým'ýn naþý Çinliler tarafýndan Uygurlarýn elinden alýnmak istenmiþ, direnen ahaliye zorbalýkla karþýlýk verilmiþtir. Doðu Türkistan'ýn her caddesinde vur emri almýþ, elleri tetikte gezinen Çin askerleriyle doludur. Her gün tren dolusu serseri Çinlinin yerleþmek gayesiyle getirtildiði Doðu Türkistan Uygur Türklüðü; öz yurdunda baský, zulüm, korku, dram, acý ve katliamlarla varlýk mücadelesi vermektedir. Sonuçta Doðu Türkistan'da Çin iþgalinden bu yana 60 milyon (?) Müslüman Türk hayatýný kaybetmiþtir ki, bu sayý Bosna, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin'de ölenlerin on katýdýr. Dünya Bülteni

5 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS AK Parti Merkez Ýlçe seçim çalýþmalarýný sürdürüyor Haber Merkezi AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa köse ve partililer esnafla buluþtu. köse cumhurbaþkanlýðý seçimleri için vatandaþtan destek istedi. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, 10 Aðustos Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle ilgili olarak çalýþmalarýna devam ediyor. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, hafta sonunda da Gülabibey Mahallesi'nde bulunan esnafý ziyaret ederek seçimlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan için destek istedi. Baþkan Köse'nin ziyaretine Baþkan Yardýmcýlarý Ayhan Boyraz, Mahmut Ölçer, bazý yönetim kurulu üyeleri, ve mahalle teþkilatý yöneticileri de katýldý. Oldukça sýcak bir ortamda gerçekleþen esnaf ziyaretlerinde Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, esnafa Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn selamýný getirdiðini söyleyerek, "Bizler yaratýlmýþ kullarýz, eksiklerimizi, hatalarýmýzý, yanlýþlarýmýzý biliyoruz. Bizim iþimiz doðruyu bulmak ve doðrularýmýza hizmet etmektir. 12 yýldýr bu ülkede yapýlanlarý hep beraber yaþadýk ve gördük. Bunlar hakkýnda halkýmýz ne düþünüyor diye sizleri ziyaret ediyoruz. Ve elhamdulillah sizlerin gözlerine bakýnca ne hissettiðinizi hemen anlayabiliyoruz" diye konuþtu. Ziyaret edilen çay ocaklarýnda sohbet esnasýnda bir vatandaþýn, "% 51 Cumhurbaþkaný olmak için yeter, ama bize yetmez. 12 yýldýr yapýlanlarý nasýl inkar ederiz? Çorum Milletin Adamýna en az %70 oy verecek. Sizler rahat olun" demesi üzerine, Merkez Ýlçe Baþkaný Köse ise, "Çorum Tayyip Erdoðan'ýn güvenini boþa çýkartmayacaðýný gösteriyor. Biz Teþkilat olarak halkýmýzýn dýþýnda yaþamýyoruz, iç içice yaþýyoruz. Biz halkýmýza güveniyor, halkýmýzdan mesajý Ziyaret edilen pek çok iþyerinde, vatandaþlar Tayyep Erdoðan a olan desteklerini açýktan ifade etti. alýyoruz" ifadelerini kullandý. Almanya'da iþçi olarak çalýþtýðýný söyleyen Cengiz Okumuþ isimli bir vatandaþ da "Oyumuzu çoktan kullandýk. Bizim Adresimiz belli. Yurtdýþýndan bakýnca daha iyi görüyorsunuz. Merkel'in niye tutuþtuðunu sanýyorsunuz. Türkiyenin geldiði yeri onlar daha iyi görüyor. Gözünüz arkada kalmasýn" dedi. Esnaf ziyaretleri sýrasýnda Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ'ýn sahibi olduðu Emin Pide Salonu da ziyaret edildi. Ziyaretten memnun kaldýðýný belirten Akýncýlar Derneði Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ' da, "Çorum'da özellikle Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnýn çalýþmalarý göz dolduruyor. Özveriniz ve þehrimize, halkýmýza verdiðiniz deðer için teþekkür ediyorum. Baþbakanýn ve hükümetin öncelikle Suriye, Mýsýr, Filistin konularýnda mazlum halklarýn yanýnda olmasý, sergilediði tavýr, izlediði siyaset genel olarak takdir ettiðimiz ve beðendiðimiz bir duruþtur" diye konuþtu. Ziyaretler sýrasýnda yoðun ilgi ile karþýlaþan Merkez Ýlçe Baþkaný Köse ve ekibi zaman zaman ikram edilen çay ile birlikte sohbet etme imkaný da buldu. Emekli Ziraat Mühendisi Mustafa Boyraz'ýn çay ikramýnda, Ali Çaðlar isimli vatandaþ da "Bu ülkeye dört adam gibi adam geldi. Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoðan. Milletin Adamý bunlar, millet de sonuna kadar arkasýnda bu toplantýsýnda, son günlerde birçok ilde gerginlik yaratan Suriyeli mültecilerle ilgili çarpýcý bir geliþmeyi de açýkladý. BAZI ÞEHÝRLERDE ÝSTENMEYEN TAHRÝKLER OLDU adamlarýn. Tayyip Erdoðan'ýn da bugün sonuna kadar arkasýndayýz" ifadelerini kullandý. Ayrýca Ak Parti Merkez Ýlçe baþkanlýðý yöneticileri Seçim gününe kadar çalýþmalarýna aralýksýz devam edeceklerini ifade ettiler. Valilere Suriyeli dilenciler için emir, toplayýn! Sokaklarda dilencilik yaparak yaþamaya çalýþan Suriyeli mültecilerin toplanmasý için tüm valilere genelge gönderildiði ortaya çýktý. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Türkiye'deki þehirlerde yaþayan Suriyelilerin maddi imkanlarýnýn tükenmesi nedeniyle dilencilik gibi görüntülerin ortaya çýkabildiðini belirterek, bütün valilere genelge gönderdiklerini söyledi. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, AFAD Baþkaný Fuat Oktay ile düzenlediði basýn Bazý þehirlerde istemedikleri tahrikler olduðunu da anýmsatan Atalay, þehirlerde yaþayanlarýn imkanlarýnýn tükenmesi nedeniyle dilencilik gibi görüntülerin ortaya çýkabildiðini belirterek, bütün valilere genelge gönderdiklerini bildirdi. Bu arada Ýçiþleri Bakanlýðý nýn verilireng öre Çorum da 250 Suriyeli yaþýyor.

6 6 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Son Gazzeli nin ölümünü mü, yoksa Ýsrail in insafa gelmesini mi bekliyoruz? Erol Taþkan Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, Haymana da yaptýðý açýklamada Gazze de yaþanan vahþete ve katliama dikkat çekerek kamuoyuna çaðrýda bulundu. Kýr, Neyi bekliyoruz? Son Gazzeli nin ölümünü mü, yoksa Ýsrail in insafa gelmesini mi bekliyoruz. dedi. 7 Temmuz dan beri, bebek katili, soykýrýmcý, korsan devlet Ýsrail tarafýndan Gazze halkýnýn üzerine bomba yaðdýrýldýðýný söyleyen Mustafa Kýr, Osmanlý nýn yetimi, kutsal þehir Kudüs ve kutsal mabed Mescidi Aksa nýn gönüllü bekçisi olan Gazzeliler in caný pahasýna Ýslam alemenin onurunu ve gururunu koruma mücadelesi verdiðini dile getirdi. Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, yaptýðý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Siyonist devlet öldürmek için her fýrsatý deðerlendiriyor. 60 yýldan beri Siyonist Ýsrail'in Filistin topraklarýnda verdiði çile, akýttýðý kan ve gözyaþý bir türlü dinmek bilmiyor. Siyonist devlet öldürmek için her fýrsatý deðerlendiriyor. Son olarak ta 12 Haziran günü kaybolan, 3 Yahudi gencin ölü bulunmasý bahane edilerek, 2 Temmuz günü Doðu Kudüs'te 15 yaþýndaki Filistinli Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr Yahudiler tarafýndan kaçýrýlmýþ ve zorla benzin içirildikten sonra yakýlarak acýmasýzca öldürülmüþtür. Ebu Hudayr için düzenlenen cenaze törenine katýlan 10 binlerce Filistinli Ýsrail askerlerince yaylým ateþine tutulmuþtur. Ýþte bir aya yakýn zamandan beri Akif'in deyimiyle Gök ölü yaðdýrýyor, Yer ölü püskürtüyor. Her taraftan beþer enkazý savruluyor. Gazze'de sadece acý var! Gözyaþý var! Ölüm var! Zulüm var! Ýþkence var! Evrensel hukuk kurallarýna göre; savaþ sýrasýnda okullarýn, hastanelerin, sivil yerleþim yerlerinin, ekili alanlarýn, hayvanlarýn savunmasýz insanlarýn hedef alýnmasý yasaklanmasýna raðmen 1 aya yakýn bir süreden beri Siyonist Ýsrail askerlerinin havadan, karadan ve denizden yaptýðý ardý arkasý kesilmeyen sýnýrsýz ve kuralsýz vahþet saldýrýlarý ile sivil yerleþim alanlarý, camiler, okullar, hastaneler, resmi kurumlar, köprüler, çeþmeler, elektrik üretim tesisleri trafolar ve tüm alt yapýlar ve son olarak ta BM ait olup sýðýnak olarak kullanýlan bir okul yerle bir edilmiþtir. Bu güne kadar, aralarýnda çoðu bebeklerin, çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlýlarýn ve savunmasýz insanlarýn bulunduðu 16 binden fazla Filistinli þehit edilmiþ, 8 bine yakýn Filistinli de yaralanmýþtýr. Þu an itibariyle Gazze'de elektrik yoktur. Su yoktur. Gýda yoktur. Can güvenliði yoktur. Gazze'de sadece acý vardýr. Gözyaþý vardýr. Ölüm vardýr. Zulüm ve iþkence vadýr. Bu vahþet, Siyonistlerin yaptýðý ne ilk vahþettir. Nede son vahþet olacaktýr. Siyonist Devletin zaman zaman ateþkes, barýþ, antlaþma gibi sözcükleri terennüm etmesi onlarýn barýþçý olduðunu göstermez. Onlarýn barýþý, ateþkesi göz boyamaktan ibarettir. Siyonist devlet. Sistematik olarak her 2 yýl, 1 yýlda bir yaptýðý saldýrýlarla özellikle çocuklarý ve kadýnlarý hedef alarak bir nesli yok etmeye çalýþmaktadýr. Çocuklarýný öldürmek yetmez, analarýnýn da öldürmesi gerekir Siyonist Ýsrail hükümeti tam bir firavun politikasý izlemektedir. Bilindiði üzere Firavun; gördüðü bir rüya üzerine doðacak bir erkek çocuðun kendi saltanatýna son vereceðini öðrenince yeni doðan erkek çocuklarý katlettiriyordu. Ýsrail'in öldürme politikasý Firavun'un öldürme politikasýndan daha alçakçadýr. Çünkü Firavun sadece erkek çocuklarý öldürtüyordu. Siyonistler ise savaþýn tüm kurallarýný ihlal ederek suçlu suçsuz demeden masum halký, kendilerine karþý direnecek gücü olmayan bebekleri, çocuklarý, yaþlýlarý kadýnlarý katletmek suretiyle. Filistin halkýný adeta bir soykýrýmýna tabii tutmaktadýr. Bir Siyonist Bayan Milletvekili'nin "Filistinli çocuklarý öldürmek yetmez, onlarýn çocuklarý ile birlikte analarýnýn da öldürülmesi gerekir."sözleri. Diðer taraftan bir grup Ýsraillinin "Gazze'de okullar açýlmayacak Çünkü çocuklar olmayacak " çýðlýklarý ile gösterileri son derece alçakça ve insanlýk dýþý bir davranýþtýr. Bu ifadeler Filistin halkýna yapýlan saldýrýlarýn normal bir saldýrý olmayýp, bir soykýrým olduðunun da açýk belgesidir. Onun için Gazze'de çocuklarýn kadýnlarýn hedef alýnmasý bir tesadüf deðil, filistini bitirmenin sistematik bir parçasýdýr. Bu ifadeleri terörist Ýsrail Devletinin yaptýðý soykýrýmý meþru savunma hakký kabul etmek suretiyle Siyonist katliama çanak tutan AB, ABD Almanya, Ýngiltere, gibi küresel emperyalist güçlere ve bu vahþete sessiz kalan ve onlara moral destek veren ülkelere ithaf ediyorum. Bu vahþet karþýsýnda dünya neden kör, neden saðýr, neden suskun ve neden sessizdir? Filistin'de Gazze'de Analar balalar çocuklarýnýn, çocuklar da analarýnýn babalarýnýn gözleri önünde katlediliyor, Filistin'de ana olmak baba olmak çocuk olmak zor. Çünkü Filistin'de çocuk olmak demek; mermilerle, þarapnel parçalarýyla yaþamak demektir, bomba sesleriyle uyanmak demektir. Ninni sesleri yerine, silah seslerini duymak demektir. Esir kamplarýnda, mahpushane zindanlarýnda öksüz, yetim, biçare olmak demektir. Beþiðin kundaðýnda, ananýn kucaðýnda kanlý Siyonist kurþunlarýna hedef olmak demektir. Kýsaca; Filistin'de çocuk olmak demek, hayatýn anlamýný anlamadan hayatýn sonunu yaþamak demektir. Gazze'de yaþanan bu vahþet karþýsýnda dünya neden kör, neden saðýr, neden suskun ve neden sessizdir. Bu zulüm batýlý ülkelerin çocuklarýna yapýlsaydý Acaba sessiz kalabilirler miydi? Hissiz olabilirler miydi? Ýþte batýnýn insan haklarý, çocuk haklarý, kadýn haklarý, demokrasi ve özgürlük anlayýþý budur! Nerede okyanusta buzullar arasýna sýkýþan balinalar için seferberlik ilan eden BM'ler? Nerede Körfezde petrole batan kuþlarýn yardýmýna koþanlar? Nerede belediyelerce itlaf edilen köpeklere aðýtlar yakanlar? Nerede Ýsrailli bir esir asker için dünyayý ayaða kaldýranlar. Nerede çocuk haklarý, kadýn haklarý, insan haklarý savunucularý? Nerede Arap Birliði? Nerede Arap þeyhleri ve Krallarý? Nerede Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Örgütü? Nerede Ýslam Ülkelerinin Hükümetleri ve Devlet Baþkanlarý? Son Filistinlinin ölümünü mü? Ýsrail'in Ýnsafa gelmesini mi bekliyoruz? Daha neyi bekliyorsunuz. Hayatta kalan son Filistinlinin ölümünü mü? Dostunuz ve müttefikiniz ABD ve Onun. Taþeronu Siyonist Ýsrail'in Ýnsafa gelmesini mi? Unutmayýn ki; Bu çocuklarýn, bu mazlumlarýn gözyaþý sadece Siyonist Ýsrail'i ve katil ABD'yi deðil, onlara dolaylý ve dolaysýz destek veren iþbirlikçi hainleri de Bu zulüm karþýsýnda sessiz kalanlarý da boðacaktýr. Öte yandan Ýnsanlýðýn güvenliðini Dünya'nýn huzur ve nizamýný, saðlamakla görevli BM Teþkilatýnýn bu vahþeti durdurmak için acil tedbirleri alma yerine hala barýþ ve ateþ gibi denenmiþ sözcükleri terennüm etmesi Ýsrail saldýrýlarýna meþruiyet kazandýrma çabalarýndan baþka bir þey deðildir. Zaten BM'lerin Ýsrail-Filistin anlaþmazlýðý konusunda bu güne kadar yaptýðý giriþimler, aldýðý kararlar Filistin'e yapýlan zulmü önlemek için deðil, adeta Ýsrail'in güvenliðini saðlamak için olmuþtur. BOB çerçevesinde ABD'nin Irak iþgaline göz yumulmasýnýn, Mýsýr Halkýnýn % 50 den fazla oyuyla iþbaþýna gelen Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin, Suriye'de halkýnýn varil bombalarýyla adeta yok eden Esed zulmüne sessiz kalýnmasýnýn, Libya Devletinin yýkýlmasýnýn altýnda yatan gerçekte budur. Onun için Ýsrail'in saldýrýlarýndan vazgeçmesini, BM ve AB ülkelerinin Ýsrail zulmünü önlemesini beklemek ölü gözünden yaþ beklemek kadar abestir. Memur Sen Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Kýr, Gazze de yaþanan vahþeti kýnadý. Bütün dünya'da nizam ve intizamý barýþ ve huzuru saðlamak amacýyla kurulan, Birleþmiþ Milletler'in Ýsrail üyesi midir? yoksa Birleþmiþ Milletler Ýsrail'in kölesi midir? Anlamak mümkün deðildir. BM'lerin býrakýn savaþý, saldýrýyý, iþgali ve zulmü önlemesini zalimlerin diktatörlerin iþgalcilerin Ýslam ülkelerine ve Müslümanlara karþý zulümlerini rahatça iþleyebilecekleri bir kurum olmaktan baþka bir þey olmadýðý anlaþýlmýþtýr. Emperyalist güçlerin Ýsrail'e destek olmakta gösterdikleri hassasiyeti anlamak mümkündür. Emperyalist güçlerin Zalim Ýsrail Yönetimine destek olmakta gösterdikleri hassasiyeti anlamak mümkündür. Çünkü onlarýn bu davranýþlarý Peygamberin "Küfür tek millettir." Hadisinin "Ey iman edenler Yahudileri ve Hýristiyanlarý dost edinmeyin onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarý dost edinirse o da onlardandýr."ayetinin tezahürüdür. Ancak Mýsýr ve körfez ülkeleri ile bazý Ýslam ülkelerinin ve onlarýn Hükümetlerinin Müslüman Filistin halkýna uygulanan katliama seyirci kalmalarýný hatta Siyonist Ýsrail'e destek veren ülkeleri dost ve müttefik saymalarýný anlayýþla karþýlamak mümkün deðildir. Hatta Ýslam adýna son derece utanýlacak bir durumdur. Þeytanla dostluk kurarak cennete giremeyeceðimiz gibi Teröristleri dost ve müttefik kabul ederek de Müslüman'ca hayat sürdürmemiz mümkün deðildir. Bu gün Filistin'in Irak'ýn, Libya'nýn, Suriye'nin, Afganistan'ýn Pakistan'ýn Çeçenistan'ýn, Doðu Türkistan'ýn baþýna gelen bela ve musibetler düþmanlarýmýzýn gücünden ziyade Müslümanlarýn imamesi kopmuþ tespih taneleri gibi daðýnýklýðýndan kendi güçlerini birleþtirme yerine düþmanlarýnýn safýnda yer almalarýndan kaynaklanmaktadýr. Neden zalimleri durduramýyoruz? neden mazlumlarýmýzý koruyamýyoruz? Þimdi þu soruyu kendimize soralým. Neden zalimleri durduramýyoruz? neden mazlumlarýmýzý koruyamýyoruz? Çünkü Allah "Müminler ancak kardeþtir. Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk olursa aralarýný ýslah edin.", "Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin; yoksa korkuya kapýlýrsýnýz da gücünüz kuvvetiniz, devletiniz gider"," Hepiniz toptan, Allah'ýn ipine (dinine) sýmsýký sarýlýn, bölünüp parçalanmayýn."," Ey Ýman edenler mallarýnýzla canlarýnýzla Allah yolunda cihat ediniz." "Mümin erkekler ve mümin kadýnlar birbirlerinin dostudurlar." Buyururken, Peygamberimiz de:"müminler bir bedenin uzuvlarý gibidir. Bedenin bir uzvunda rahatsýzlýk olursa diðer uzuvlar onun acýsýndan rahatsýzlýk duyar.","müminlerin dertleriyle dertlenmeyen bizden deðildir."," Birbirinizi sevmedikçe iman etmiþ olamazsýnýz, iman etmedikçe de cennete giremezsiniz."," Ey Allah'ýn kullarý kardeþ olunuz.", "Allah'a Yemin ederim ki! Ya iyiliði emreder kötülükten sakýndýrýrsýnýz ya da Allah Teâlâ, sizin kötülerinizi size musallat eder. Böyle olduktan sonra sizin hayýrlýlarýnýz dua ederler, fakat dualarý kabul edilmez.", "Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler, Allah'ýn kitabý Kur'ân-ý Kerim ve Peygamberinin sünnetidir." Þimdi kendi nefsimizi adil bir savcý edasýyla hesaba çekelim. Müslüman olarak biz Ne yapýyoruz? Ýslam kardeþ olun diyor. Biz düþman oluyoruz. Birbirinizi sevin diyor. Biz nefret ediyoruz. Kardeþlerinizin arasýnda anlaþmazlýk çýkarsa aralarýný ýslah edin diyor. Biz ifsat ediyoruz. Hepiniz toptan Allah'ýn ipi olan Kurana sýmsýký sarýlýn diyor. Biz sýrt çeviriyoruz," Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekiþmeyin yoksa gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz, devletiniz gider" Diyor. Biz birbirimizin boynunu vuruyoruz. Emri bil maðruf nehyi anil münker yapýn diyor. Biz emri bil münker nehyi anil maðruf yapýyoruz. Cihadý terk ediyoruz. Haram olan faizi helal gibi yiyoruz. Zinayý serbest sayýyoruz. Allah dostlarýný düþman, düþmanlarýný dost görüyoruz. Böyle olunca da gücümüzü kuvvetimizi, devletimizi izzetimizi kaybediyoruz. Sonuçta Siyonistlere, emperyalistlere yem olmaktan kurtulamýyoruz Kurtuluþ Ýslam'dadýr. Kurtuluþ Allah'ýn kitabýna Resulünün sünnetine sarýlmadadýr. Kurtuluþ Ýslam'dadýr. Kurtuluþ Allah'ýn kitabýna Resulünün sünnetine sarýlmadadýr. Biz Müslümanlar; Eðer bir binanýn tuðlalarý gibi, bir bedenin uzuvlarý gibi birbirimize kenetlenirsek, birbirimizin derdiyle dertlenir, sevinçlerini paylaþýrsak; Allah ve Resulünün emrettiði þekilde kardeþler topluluðu olursak, iþte o zaman hesap deðiþecektir. C.Hak Ebrehe'nin o rdusu üzerine gönderdiði Ebabil kuþlarýný Siyonist Ýsrail Ordularý üzerine gönderecektir. Bedir savaþýnda Ýslam ordusu ile birlikte düþmanla savaþan Melekler Müslümanlarla bir olup Allah düþmanlarýyla savaþacaktýr. Çanakkale savaþýnda ulaþan manevi yardým günümüzün Müslümanlarýna da ulaþacaktýr. Ýþte bu gün buradan: Filistin de Irakta ve dünyanýn baþka yerlerindeki imdat, imdat bize yardým edecek Müslüman, izan ve insaf sahibi insan yok mu? Çýðlýklarýna karþý baþta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm Ýslam ülkelerinin hükümet ve devlet baþkanlarýný, Millet Vekillerini, halklarýný Ýsrail'in Filistin'e karþý uyguladýðý terör eylemini sona erdirecek, soykýrýmýný durduracak, askeri, ekonomik, sosyal, sportif ve diplomatik yaptýrýmlarý derhal hayata geçirecek tedbirleri almaya çaðýrýyoruz. Dünya Müslümanlarý Ýsrail Mallarýnýn hatta onlara açýk destek olan ülkelerin alýmýný, satýmýný boykot etmeye davet ediyoruz. Çünkü Ýsrail Mallarýna verilen her kuruþ gazeli kardeþlerimizin tepesine bomba olarak düþmektedir. Ýslam ülkeleri barýþ gücü kurulmalýdýr. ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere ve Fransa gibi ülkelerin BM topluðu içinde veto haklarýnýn bulunmasý ve bu veto hakký olan ülkelerin kendilerinin de çýkarcý iþgalci, sömürücü olma vasfýna sahip olmalarý adaletli davranmalarýna, zulmü, iþgali savaþý önlemelerine engel olmaktadýr. Onun için. Ýslam Ülkeleri Ýþbirliði teþkilatý çerçevesinde Ýslam barýþ gücü adý altýnda Ýslam Ordu Teþkilatý derhal kurulmalýdýr. Ýslam barýþ gücü askerleri derhal Gazze'ye gönderilmelidir. D-8 projesi Ýsral'in zulmünü engelleyecek en büyük projedir D-8 Projesi'nin hükümet tarafýndan hayata geçirilerek Ýslam ülkelerinde var olan gönül birlikteliðinin güç birliðine dönüþtürülmesi için derhal adým atýlmalýdýr. Aksi takdirde ülkemizin ve dünyanýn deðiþik yerlerinden yükselen çýðlýklar; zalimler tarafýndan bir sinek výzýltýsý gibi algýlanmaya, Gazze'de olduðu gibi insanlar ölmeye, ocaklar sönmeye yürekler yanmaya devam edecektir. Ýsrail Elçileri Gönderilmeli, Ýsrail'deki elçiler geri çekilmeli Eþ zamanlý olarak Ýslam ülkeleri Ýsrail Elçilerini derhal sýnýr dýþý etmeli, Ýsrail'deki elçilerini de geri çekmelidir. Ýsrail Baþbakaný savaþ suçlusu olarak yargýlatýlmalý, Ýsrail Terörist Devlet ilan edilemeli, eþ zamanlý olarak Ýslam Ülkeleri Ýsrail Baþbakaný ve Genel Kurmay Baþkanýnýn savaþ suçlusu olarak evrensel mahkemeler tarafýndan yargýlanmasý için giriþimde bulunmalýdýr. Ýsrail Terörist Devlet ilan edilmelidir. Filistin Devleti kurulmalý ve Ýslam Ülkeleri tarafýndan tanýnmalý Filistin Devleti kurulmalý ve Ýslam ülkeleri tarafýndan eþ zamanlý olarak tanýnmalýdýr. Filistine yapýlan saldýrý Ýslam ülkelerine yapýlmýþ saldýrý kabul edilmelidir. Barýþý saðlamakla görevli BM, NATO' ve AB'nin ve bazý körfez ülkeleri Gazze'de yaþanan vahþete seyirci kalsa da biz kalamayýz. Çünkü Filistin Cennet mekân Abdulhamit'in emaneti, Kudus'ün Mescidi Aksanýn Yýlmaz bekçileridir. Ümmetin onuru ve gururudur. Gazze'yi yalnýz býrakmak Ýsrail'e teslim etmek emane hýyanet etmektir. Kudüse Mescid-i Aksaya' saygýsýzlýktýr. Þunu unutmayýnýz Gazze Düþerse Filistin düþecektir. Filistin düþünce Mescid-i Aksa düþecektir. Mescid_i Aksa düþecektir.mescidi Aksa'nýn düþmesi top yekun Ýslam âleminin düþmesi demek olacaktýr.. Onun için Filistin özgür olana kadar, saldýrý durana kadar, Filistin'de çocuklarýn yüzü gülene kadar hep alanlarda Gazze'nin yanýnda olmaya devam edeceðiz. Terörist devleti lanetlerimizle boðacaðýz. Hayrettin Karaman Kelime-i þehadet Ebedî Ýnlemeli Osmanlý'yý asýrlarca ayakta tutan güç kaynaklarýnýn baþýnda Ýslam'a olan saygý ve baðlýlýk vardýr. Yahya Kemal bir yazýsýnda (30 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesi), Yavuz Sultan Selim'in Hýrka-i Saadet'i Mýsýr'dan getirip özel odadaki mevkiine koyduðundan beri kýrk hafýzýn nöbetle Kur'an okuduklarýný ve bir dakika bile buradaki Kur'an sesinin kesilmediðini hatýrlattýktan sonra þöyle diyor: ' bir hakikat keþfettim. Bu devletin iki mânevî temeli vardýr: 1- 'Fatih Sultân Mehmed'in Ayasofya minâresinden okuttuðu ezân sesi (ki, hâlâ okunuyor!..) 2- Yavuz Sultân Selim'in Hýrka-i Saâdet önünde okuttuðu Kur'an-ý Kerîm sesi ki, hâlâ okunuyor! Eskiþehir'in, Afyonkarahisar'ýn, Kars'ýn genç askerleri, siz bu kadar güzel iki þey için döðüþtünüz!' Önceki yazýmda ifade ettiðim gibi Cumhuriyetin ilk Meclisinin kabul ettiði milli marþ ile de 'Ýslam'ýn bu topraklarda ebediyyen yaþamasý' karara baðlanmýþtý. Daha sonra iþler tersine çevrildi, halka zorla baþka bir uygarlýk dayatýldý, Ýslam'a sýrt çevrildi ve Kemalistlerin Ýstiklal Marþý yerine okumaya baþladýklarý Onuncu Yýl Marþý'na göre þu köklü deðiþimler gerçekleþti: 1. Din yerine pozitivizm: 'Uyduk görüþte bilgi, gidiþte ülküye biz; Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz'. 2. Ümmet yerine ýrkçý milliyetçilik: 'Çýktýk açýk alýnla on yýlda her savaþtan, On yýlda onbeþ milyon genç yarattýk her yaþtan; Türk'üz, bütün baþlardan üstün olan baþlarýz; Tarihten önce vardýk, tarihten sonra varýz.' 'Her yaþtan onbeþ milyon genç yaratmak' halký baþtan sona deðiþtirmek, eski ile yeni arasýndaki baðlarý koparmak, kültür ve uygarlýk deðiþtirmek manasýna gelmektedir. 'Türk olduklarý için bütün baþlardan üstün olduklarýný iddia etmek' de bugün aklý baþýnda olanlarýn aðýzlarýna alamayacaklarý bir saçmalýktýr. Yeniden yetiþtireceðimiz dindar gençlik (nesil) sayesinde ebediyyen bu topraklarda yaþayacak olan dinimize göre üstünlük, belli bir ýrka mensup olmakla deðil, 'erdem yarýþýnda önde', 'sahih Ýslam'a imanda samimi' olmakla elde edilir. Kafalarý ve kiþilikleri karýþmýþ, öz deðerlerine yabancýlaþmýþ nesiller baþ deðil, ancak kuyruk olabilirler. Biyolojik saate uyum dürüstlüðü etkiliyor Araþtýrmaya göre, uyku düzeniyle dürüstlük arasýnda baðlantý olduðu belirlendi. ABD'de yapýlan bir araþtýrmada, bireylerin uyku düzeniyle dürüstlük düzeyi arasýnda baðlantý olduðu sonucuna ulaþýldý. BBC'nin haberine göre, Amerikalý psikologlar tarafýndan yapýlan çalýþmada, erken kalkmaya eðilimli "sabah insanlarý" ile gece uyumamaya eðilimli "gece insanlarý"nýn günün farklý zamanlarýnda farklý dürüstlük seviyeleri sergilediði ortaya çýktý. Yaklaþýk 200 kiþinin davranýþlarýnýn incelendiði araþtýrmada, denekler dürüstlüklerinin ölçüldüðünü fark etmeden çeþitli testlere ve sorgulamalara tabi tutuldu. Çalýþmada, "sabah insanlarý" erken saatlerde daha dürüst davranýþlar sergilerken, kimilerince "baykuþ" olarak adlandýrýlan "gece insanlarý"nýn geç saatlerde daha dürüst olma eðilimine girdiði tespit edildi. Johns Hopkins, Washington, Georgetown ve Harvard gibi önde gelen Amerikan üniversitelerinde görevli akademisyenlerin yürüttüðü araþtýrmanýn, özellikle vardiyalý çalýþanlar ya da ciddi kararlar ve dürüstlüðe dayanan iþler yapan kiþiler açýsýndan önemli sonuçlarý olduðu düþünülüyor. Araþtýrmacýlar, "sabah insanlarý"nýn geceleri etik olmayan davranýþlar sergilemeye daha eðilimli olabileceðine, be sebeple geceleri daha enerjik ve dürüst olan "baykuþlarýn" geç saatte çalýþmasýnýn daha uygun olacaðýna iþaret ediyor.(yaygýn basýn)

7 Kuþsaray da silahlý kavga, 4 yaralý Kuþsaray Köyü Saðmaca mevkiinde bir lokantada çýkan tartýþmada 4 kiþi yaralandý. Ýki gurup arasýnda baþlayan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþürken, kavgada silah ve býçak kullanýldý. Kavganýn büyümesinin ardýndan bir kiþi yanýnda bulunan silahla tartýþtýðý Ethem Ç. (54), Arif T. (71), Arslan T. (45) ile Þevket T'ye (41) ateþ etti. Arslan Osmancýk ta iki kiþi arasýnda çýkan býçaklý kavgada 1 kiþi aðýr yaralandý. Olay önceki gece Osmancýk Kýzýlýrmak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarýnda husumet bulunan 40 yaþýndaki Murat Y. ile Uður A. yolda karþýlaþtý. Ýki kiþi arasýnda baþlayan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Uður A., Murat Yýlmaz'ý el ve bacaðýndan býçaklayýp T, silahtan çýkan kurþunlarýn vücudunun çeþitli yerlerine isabet etmesi üzerine yaralanýrken diðer üç kiþi ise þüpheli tarafýndan býçaklanarak yaralandý. Yaralýlar çaðrýlan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Yaralýlarýn ifadelerine baþvuran jandarma ekipleri, olayý gerçekleþtirenin Emre U. yaraladý. Murat Y. otomobiline binerek yaklaþýk olduðunu tespit etti. Olay sonrasýnda kaçan Emre U'nun kent merkezine gitme ihtimali üzerine Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðüne bilgi verildi. Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri olaydan yaklaþýk 5 saat sonra þüpheliyi yakaladý. Þüpheli, jandarma ekiplerine teslim edilirken, soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. (AA) Tokat atan eþini býçakladý Çorum'da 7 aylýk hamile olduðu öðrenilen kadýn, akrabasýnýn düðününe gitmesine sinirlenerek kendisine tokat attýðýný iddia ettiði eþini sýrtýndan býçakladý. Gülabibey Mahallesi Millet Caddesi'ndeki bir evden býçaklý kavga olduðu ihbarý üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese giden ekipler, Gökhan B. (32) adlý kiþiyi sýrtýndan býçaklanarak yaralanmýþ vaziyette buldu. Yaralý, olay yerine sevk edilen saðlýk ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Gökhan B'nin, ifadesinde kendisini eþi Kamer B'nin (24) býçakladýðýný belirtmesi üzerine evde bulunan Kamer B, gözaltýna alýndý. Genç kadýnýn 7 Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde yoldan çýkan otomobil, aydýnlatma direðine çarptý. Kazada 4 kiþi yaralanarak hastaneye kaldýrýldý. Ýstanbul'dan Samsun yönüne giden 24 yaþýndaki Mustafa Çoðan yönetimindeki 34 VM 5263 plakalý otomobil, Osmancýk Ýlçesi Akören Köyü mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çýkýp aydýnlatma direðine çarptý. Kazada, sürücü Mustafa Çoðan ile birlikte babasý 52 yaþýndaki Ali Çoðan, annesi 50 yaþýndaki Ayþe Çoðan ve aðabeyi 26 yaþýndaki Serdar Çoðan aylýk hamile olduðunu belirtmesi üzerine Kamer B'de kontrolleri için ambulansla ayný hastaneye gönderildi. Þüpheli Kamer B'nin hastanedeki ilk ifadesinde, bir akrabasýnýn düðününe gitmesine eþinin sinirlendiðini belirterek, "Düðünden döndüðümde eþim bana kýzdý. yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne 7 aylýk hamile kadtýn, kendisine tokat atan eþini býçakladý. 'Neredesin sen, niye düðüne gittin?' diyerek baðýrmaya baþladý. Daha sonra iki Tokat attý. Tokat atmasýna çok sinirlenerek 'seni vururum' dedim. Onun 'hiçbir þey yapamazsýn' þeklindeki cevabý üzerine mutfaktan aldýðým ekmek býçaðýný arkasýný döndüðü sýrada sýrtýna sapladým" dediði öðrenildi. Aydýnlatma direðine çarptý, 4 yaralý Osmancýk ta meydana gelen kazada 4 kiþi yaralandý. kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Kazayla Osmancýk ta býçaklý kavga, 1 yaralý 3 kilometre uzaklaþtýktan sonra bulunduðu Þüpheli, kontrollerinde vücudunda darp izine rastlanmayan Kamer B, kadýn doðum uzmanýnýn da muayenesi sonrasýnda cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla gözaltýna alýndý. Gökhan B'nin saðlýk durumunun iyi olduðunu öðrenildi.(aa) ilgili jandarma soruþturma baþlattý. (DHA) yere ambulans çaðýrdý. Murat Y. saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Osmancýk Ýlçe Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Uður A. ise polis tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. (DHA) Merkeze baðlý Kuruçay köyünde bir düðünde meydana gelen olayda iki kiþi yaralandý. Ýddialara göre, daha önce aralarýnda husumet bulunduðu iddia edilen Y.F., Ö.F. ve E.B. arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine silahlarýný çeken ekipler birbirine ateþ etmeye baþladý. Açýlan ateþ sonucu düðüne davetli olarak katýlan M.Y. ile E.B. isimli þahýslar yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar olay yerine Çorum'da tüfekle vurularak aðýr yaralanan kiþinin hastaneye kaldýrýlmadan önce söyledikleri, zanlýyý yakalattý. Bahçelievler Mahallesi'ndeki boþ arazide yaralý bir kiþinin yattýðý ihbarý üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yerde yatan yaralý þahsýn Kadir K. (56) olduðunu belirledi. Kadir K'nin tüfekle yaralandýðý tespit edildi. Çevrede yapýlan araþtýrmada herhangi bir görgü tanýðýnýn bulunmamasý ve güvenlik kameralarýnýn da yer almamasý üzerine polis ekipleri, yaralý Kadir K'ye "olayý kimin gerçekleþtirebileceði" sorusunu yöneltti. Ambulansla Hitit Üniversitesi Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'ndan uzun süre önce firar eden Yalçýn K. (29) Çorum'daki ailesinin yanýnda yakalanarak tutuklandý. Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'ndan firar eden Yalçýn K. hakkýnda geçtiðimiz yýl yakalama kararý çýkartýldý. Yalçýn K'nýn yakalanmasý için ailesinin bulunduðu Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne de bilgi verildi. Asayiþ Þube gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildiði sýrada polislere bir þeyler söylemeye çalýþan Kadir K, kendisine kimin ateþ ettiðini görmediðini ancak tanýdýðý Arif C. (50) ile daha önceden aralarýnda husumet olduðunu belirterek, olayý Arif C'nin gerçekleþtirmiþ olabileceðini söyledi. Müdürlüðü Ýnfaz Büro Amirliði ekipleri, yakalama emri doðrultusunda baþlattýklarý PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Yaþanan silahlý kavgada yaralananlar hastaneye yetiþtirildi. Düðün kana bulandý Düðünde çýkan tartýþma, düðün evini kana boyadý. kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olayla ilgili jandarmanýn çok sayýda kiþiyi gözaltýna Yaralýnýn ifadesi zanlýyý yakalattý Aðýr yaralý halde bulunan vatandaþ, güç bela verdiði ifadesinde, zanlýyý tarif etti. Polis zanlýyý kýsa sürede yakaladý. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliði ekipleri, Arif C'nin evine baskýn yaptý. Evde cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla arama yapan ekipler, bir tüfek buldu. Yapýlan incelemede tüfeðin olayda kullanýldýðý tespit edilirken, Arif C, gözaltýna alýndý. Emniyet çalýþmalar kapsamýnda Yalçýn K'yý ailesinin bulunduðu Bahçelievler aldýðý öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Müdürlüðü'ndeki ilk ifadesinde iddialarý kabul etmeyen Arif C, daha sonra olayý gerçekleþtirdiðini itiraf etti. Arif C, kendisinin de Kadir K. gibi çöplerden cam þiþeleri toplayarak para kazanmaya çalýþtýðýný ve aralarýnda iþ nedeniyle husumet bulunduðunu belirtti. Arif C, ayrýca olay yerine önceden giderek þiþe toplamaya gelen Kadir K'yi beklemeye baþladýðýný kaydetti. Arif C, Emniyet Müdürlüðündeki iþlemlerinin ardýndan "kasten adam öldürmeye teþebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi. Kadir K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi. (AA) Cezaevi firarisi Çorum da yakalandý Mahallesi'ndeki evde yakaladý. Ýþlemlerinin ardýndan Yalçýn K, tutuklandý. (AA)

8 8 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Halkýmýzýn SES imize ihtiyacý var Erol Taþkan Saðlýk Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 18 yaþýný dolduran SES in saðlýk emekçilerinin sesi ve gücü olmaya devam ettiðini belirterek, Halkýmýzýn SES imize ihtiyacý var. dedi. Sendikal mücadelelerinin baþlangýcýndan bugüne kadar geçen süreyi özetleyen Kocatüfek, 18. yýl açýklamasýnda, 12 Eylül zifiri karanlýðýnýn içerisinde her türlü baský ve sindirme politikalarýna karþý "hak verilmez, alýnýr" þiarý ile kapýkulu zihniyetini mahkum ederek 80'li yýllarýn sonunda örgütlenmeye baþlayan saðlýk ve sosyal hizmet emekçileri arka arkaya Genel Saðlýk Ýþ, Tüm Saðlýk Sen, Saðlýk Sen ve Sosyal Hizmet Sen isimli sendikalarý kurarak, karanlýkta SES verdiler, yol gösterdiler. diye konuþtu. Sendika merkezinde düzenlenen toplantýda açýklama yapan Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, açýklamasýnda þunlarý söyledi, Bu yol göstericiliðine ise egemenlerin yanýtý her zamanki gibi oldu; baský, sürgün, iþten atma, faili meçhul cinayetler. Faili meçhul cinayetlerde onur üyelerimiz Ayþenur Þimþek, Necati Aydýn, Behçet Aysan olmak üzere onlarca saðlýk ve sosyal hizmet emekçisini yitirdik. Yitirdiðimiz arkadaþlarýmýzýn mücadelemizde ýþýk oldular, karanlýðý aydýnlatarak yol gösterdiler. Bugün onlarýn gösterdiði yolda yürüyoruz yýlýnda saldýrýlara karþý birleþik bir mücadelenin örülmesi için 1 Aðustos'ta Genel Saðlýk Ýþ, Tüm Saðlýk Sen, Saðlýk Sen ve Sosyal Hizmet Sen SES çatýsý altýnda birleþerek tüm saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerini kucaklayacaklarýnýn sözünü verdiler. Þimdi saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin SES'i hem daha güçlü, hem de yolu daha aydýnlýktýr. SES'imiz, kurulduðu günden itibaren saðlýðýn piyasalaþtýrýlmasý, saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin iþ güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsýz çalýþtýrýlmasýna karþý mücadelesini yürütürken, demokrasi mücadelesinden de ödün vermemiþtir. Savaþsýz ve sömürüsüz bir dünya için ülkemizde ve dünyada savaþa karþý barýþý, faþizme karþý demokrasiyi, emperyalizme karþý baðýmsýzlýðý, baskýya performans ödemeleri de alýnamamaktadýr. Saðlýk ve sosyal hizmet alanýnda taþeron çalýþtýrma biçimi esas çalýþtýrma biçimine dönüþtürülmüþtür. Saðlýk ve sosyal güvenlik hakký, SSGSS yasasý ile hak olmaktan çýkarýlmýþtýr. Emekliliði hayal haline getiren bu yasa, saðlýkta her gün artan katký ve katýlým payý, ama giderek daraltýlan hizmet paketi dayatmaktadýr. 1 Ocak 2012 tarihinde prim ödeme zorunluluðu ile azýmsanmayacak bir nüfus saðlýk hizmeti kapsamý dýþýnda "Saðlýk Kampüsleri" oluþturulmasý, her türlü denetimden uzak Serbest Saðlýk Bölgeleri kurulmasý, Saðlýk Turizmi olanaklarýný veren düzenleme, yabancý uyruklu Hekim ve Hemþire" çalýþtýrma yolunun açýlmasý dolayýsýyla iþ gücü maliyetini ucuzlatma gibi düzenlemeleri ile Saðlýkta Dönüþüm Programý'nýn yasal ve hukuki yapýlanmasý tamamlanmýþtýr. Yöneticiler tarafýndan saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerini itibarsýzlaþtýrýlmasý süreci SES üyeleri 18 yaþ kutlamasý yapmak için bir araya geldi. SES 18 yaþýnda Hurþit Bozkurt SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, sendikal çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. karþý özgürlüðü, ýrkçýlýða ve þovenizme karþý halklarýn eþitliðini, özgürlüðünü ve kardeþliðini savunarak yolunda yürüyen SES'imiz dün baþlayan ve bugün de AKP Ýktidarý ile birlikte hýzlanan neoliberal politikalara karþý 18 yýldýr (bileþenlerimizle birlikte 25 yýldýr) mücadele ediyor. Bugün saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ve halkýmýzýn SES'imize daha çok ihtiyacý var. Çünkü; Aile hekimliði uygulamasý ile koruyucu saðlýk hizmetleri tasfiye edilmiþ, aile hekimliði sürecinde acil servislerde pratisyen hekime ihtiyaç yok diyenler bugün yasadýþý bir þekilde aile saðlýðý ve toplum saðlýðý merkezlerinde çalýþanlara angarya nöbet dayatýlmýþtýr. Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretleri enflasyon karþýsýnda sürekli erirken, ek ödemeler emekliliðimize yansýmadýðý gibi kalmýþtýr. Sosyal hizmetler adým adým tasfiye edilmeye, sosyal hizmet sadaka anlayýþý içinde "Sosyal Yardým"a dönüþtürülmeye çalýþýlmaktadýr. Bakýma muhtaç yaþlý, çocuk ve kadýnlar her türden istismara karþý devletin korumasýndan alýnýp vakýf ve cemaatlerin kucaðýna atýlmak istenmektedir. 633 sayýlý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý kurulmasý ve Teþkilatlanmasý ile ilgili KHK ile de SHÇEK Ýl Özel Ýdarelerine baðlanmýþ, son Yerel Yönetimler Yasasý ile de Büyükþehir statüsüne alýnan illerde Ýl Özel Ýdareleri laðvedilerek bu kurumlarýn yerel yönetimlere devrinin önü açýlmýþtýr. Bu þekilde sosyal hizmet siyasi iradenin eline teslim edilerek onun keyfine terk edilmiþtir. Hastaneleri iþletme haline getiren Kamu Hastane Birlikleri uygulamasý, sermayeye kamudan kaynak aktarmanýn pervasýz bir yöntemi olan KamuÖzel Ortaklýðý yoluyla kamu saðlýk kurumlarýnda þiddeti arttýrmýþtýr. Kýsacasý saðlýk ve sosyal hizmetler paranýn egemenliðine tabi kýlýnmýþ, saðlýk çalýþanlarý ise kölece çalýþmaya mahkum edilmiþtir. Evet 25 yýl önce olduðu gibi bugün de SES'imize ihtiyacýmýz var. Ýþ, ücret ve iþyeri güvencesi ile eþit, nitelikli, ulaþýlabilir ve anadilde saðlýk hizmeti için mücadele etmekten vazgeçmeyeceðiz. Saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinden aldýðýmýz güçle; Ülkemizde yaþanan antidemokratik uygulamalara, hak gasplarýna, insan haklarý ihlallerine, çalýþma koþullarýmýzýn kötüleþtirilmesine, saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin köleleþtirilmesine ve halkýn saðlýk hakkýna ulaþýmýndaki engellere karþý mücadeleden bir adým bile geri atmadan yürümeye de devam ediyoruz. Buharaevler 5. Cadde asfalt bekliyor 5. Cadde sakinleri bölgede yaþanan asfalt sorunlarýnýn çözümünü bekliyor. Buharaevler Mahallesi nin prestijli bölgelerinden 5. Cadde de asfalt problemi yaþanýyor. Yoðun yapýlaþmanýn meydana geldiði Buharaevler 5. Cadde de yolun yer yer çukurlaþmasý sonucu araç trafiði aksýyor. Mahalle sakinleri bir çok küçük aracýn neredeyse düþtüðü çukurun içinde kaybolduðunu belirtirken, Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðýü ne baðlý ekiplerin sezon içinde caddeyi asfaltlamasýný istiyor. Haber Merkezi S a ð l ý k Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi, sendikanýn 18. kuruluþ yýldönümünü kokteyl düzenleyerek kutladý. Sendika merkezinde düzenlenen kokteyle SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Yönetim Kurulu Üyeleri ile sendika üyeleri katýldý. Þube Baþkaný Merter Kocatüfek'in konuþmasýnýn ardýndan kokteyl e geçildi. Ýstanbul Maltepe Musiki Vakfý Fikret Ekraya adýna fidan dikti Erol Taþkan Ýstanbul Maltepe Musiki Eðitim Vakfý Kurucusu ve Þefi Fikret Erkaya, ekibiyle birlikte ziyaret ettiði Çorum da Rüstem Eren Ormaný na fidan dikti. Ekip olarak geldikleri Çorum da çeþitli tarihi mekanlarý ziyaret eden konuk ekip, KSS de yer alan Rüstem Erden Hatýra Ormaný nda Fikret Erkaya adýna fidanlýk oluþturdu. Rüstem Eren ve eþinin kabrini de ziyaret ederek dua eden Ýstanbul Maltepe Musiki Eðitim Vakfý üyeleri, Çorum u her yýl ziyaret ederek, Rüstem Eren Hatýra Ormaný nda oluþturduklarý fidanlýða fidan dikmeye devam edeceklerini açýkladý.

9 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS OTO SHOW fuarýný Samsun a kaptýrdýk Çorum da düzenlenmesini gündeme getirdiðimiz Oto Show Fuarý, 1823 Kasým 2014 tarihleri arasýnda Samsun da gerçekleþecek. Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) ve Samsun Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði (SOYS)'nin iþbirliðinde organize edilen Oto Show Fuarý, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek. TÜYAP'ýn Türkiye'de Ýstanbul, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakýr'ýn ardýndan altýncý fuar merkezi olan Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk fuar olma özelliði taþýyan Oto Show, sektörün renkli ve görkemli organizasyonlarý arasýnda yerini alacak. Geçmiþte pek çok kamu yatýrýmýný komþu illere kaptýrmakla hayýflanan Çorum, ekonomik açýdan önemli bir avantajý daha deðerlendiremeyerek kayýplara bir yenisini ekledi. Konuyla ilgili olarak Bidergi nin son sayýsýnda kaleme aldýðýmýz makalede þu görüþlerimize yer vermiþtik: TOSHOW ÖNERÝSÝ Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. ANADOLU AU- "Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD), Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'nun ileri gelen kentlerinde otomobil fuarlarý düzenliyor. Bu fuarlara olan ilgi her geçen gün artýyor. Otomotiv sektörünün ülke genelinde geliþiminde anahtar rol oynayan bu fuarlar yerel ekonomiye de çok önemli katkýlar saðlýyor. ÇORUM AUTOSHOW RAFTA KALDI Ýþte tam bu noktada "Anadolu'da organize edileotopark ýn 2011 yýlýndan beri gündeme taþýcek merkezi bir otomotiv fuarýna neden Çorum evsadýðý Çorum Autoshow fikrine, bölgenin liman kenhipliði yapmasýn?" sorusu akla geliyor. ti Samsun sahip çýktý. Hatýrlanacaðý üzere 2011 yýlýnda TSO Fuar Otomotiv tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði Kompleksi'nde yapýlmasý planlanan 'Çorum Autosoto show fuarlarý, sektörün kalbinin attýðý organizashow', aslýnda 'Anadolu Autoshow'un provasý olabileyonlar olarak dikkat çekiyor. cek bir adýmdý. Organizasyon firmasýnca son anda iptal edilen Çorum Autoshow, otomotiv sektörünün Otomotivde cazibe merkezi olan Çorum un gerçekleþmeyi bekleyen en büyük hayalleri arasýnda. böylesine bir fuara evsahipliði yapmasý gerektiðini savunan OTOPARK, Anadolu Autoshow önerisiybu konuda sorumluluk sahibi olan herkes rafa le bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti. kaldýrýlan Çorum Autoshow'u, 'Anadolu Autoshow' konseptiyle yeniden gündemine almalý. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte elini çabuk tutan Samsun, Çorum otomotiv sektörü ve yan sanayi açýsýnilk fuar organizasyonu olarak Oto Show u belirlerdan önemli bir çýkýþ noktasý oluþturacak olan Autosken Çorum için önemli bir fýrsat daha kaçmýþ oldu. how'un þehrin tanýtýmýna ve geliþimine de büyük katma deðer saðlayacaðýna inanýyorum. Dünyanýn önde gelen otomotiv markalarýnýn bayilerini baðrýnda bulunduran Çorum, mevcut durumu itibariyle zaten bölgenin cazibe merkezi konumunda. Satýþ ve servis hizmetlerinde kendini kanýtlayan Çorum, Autoshow organizasyonuyla bu alandaki konumunu daha da saðlamlaþtýrabileceði gibi Anadolu'daki pek çok megakenti de gerisinde býrakabilir. Benden söylemesi, Çorum'a 'Autoshow' gerotopark, Anadolu Autoshow önerisiyle bölgesel bir organizasyona iþaret etmiþti. çekten çok yakýþýr. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli Chevrolet Cruze 1.6 LS 2011 Fiat Bravo 1.6 M.jet Active 2008 Fiat Doblo 1.2 Actual 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.3 MultijetSafe 2010 Ford Focus 1.6 Ambiente 2001 Ford T. Connect 1.8 TDCI 2013 Hyundai Accent 1.3 LS 2000 Hyundai Elantra 1.6 GLS 1994 Hyundai Sonata 2.0 GLS 2003 Mercedes C 180 Elegance 1994 Opel Astra 1.6 CD 2000 Opel Astra Opel Combo 1.3 CDTi 2007 Opel Corsa 1.2 Comfort 2002 Opel Vectra 2.0 CD 1996 Opel Vectra 1.6 Comfort 2005 Peugeot Bipper 1.4 HDi 2010 Peugeot Partner Tepee Renault 12 STW 1988 Renault Europa RT 1995 Renault Broadway GTE 1993 Renault Clio 1.2 Joy 2012 Renault Kangoo 1.4 RTE 2000 Renault Kangoo 1.5 DCI 2004 Fiyatý (TL) 36 bin 30 bin 15 bin 18 bin 25 bin 19 bin bin bin 8 bin bin 24 bin 19 bin bin bin bin 14 bin 30 bin 18 bin bin 4 bin 10 bin 7 bin 34 bin 14 bin 15 bin 500 Renault Kangoo 1.5 DCI M2006 Renault Megane 1.6 RXi 2001 Renault Symbol 1.2 Authen 2011 Renault Toros STW Renault Toros STW Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin 1994 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1995 Toyota Corolla 1.6 GLÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 Terra Sp 2001 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla Volkswagen Passat 1.6 Cmf 2006 Volkswagen Passat 1.6 Trnd bin 19 bin bin 6 bin 8 bin 7 bin bin 16 bin 17 bin 20 bin 24 bin 34 bin 36 bin 49 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Daihatsu Hijet bin 500 Ford Transit 120 V bin Ford Transit 190V bin Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin 500 VW Transporter bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Sahip çýkalým ki sahip çýkýlanlardan olalým Erol Taþkan Kalbi kararmýþ dünyanýn kör bakýþlarý altýnda Gazze'ye yaðan ölüm, görmezlikten, duymazlýktan gelinirken, Müslümanlar'ýn namusu ve onuru sayýlan Kudüs ve Mescid-i Aksa'yý caný pahasýna koruyan yiðitlere selam olsun. Filistin'deki onurlu direniþin temel taþlarýndan olan Þeyh Yasin Ahmed'e ve bu uðurda gözlerini kýrpmadan canýný dini mübine siper eden kahraman þehit ve gazilerimize de selam olsun. Bizler onlarýn þehadetlerinin þahidi olurken, onlarýn bizim suskunluðumuzun ve çaresizliðimizin þahidi olmasý ne kadar acý. 66 yaþýnda þehit olan Þeyh Ahmet Yasin, tekerlekli sandalyesi üzerindeki felçli bedeninde taþýdýðý saðlam imaný ve kahraman yüreði ile kafire meydan okuyup boyun bükmezken, taþý sýksak suyunu çýkaracak kadar güce sahip olan bizlerin suskunluðunu Allah affeder mi? Þeyh Ahmed Yasin'in "Ümmetin Suskunluðunu Þikayet Ediyorum." diye baþladýðý sözlerin muhatabý olursak eðer, cennete gideceðimizi mi sanýyoruz? Aðzý süt kokan bebeðin göðsüne saplanan hain merminin hesabýný nasýl vereceðiz? Gözlerden akan yaþlar, cehennemde üzerimize yapýþan kor ateþler olduðunda mý aklýmýz baþýmýza gelecek? Seyrettiðimiz olaylar, artýk bakmaya alýþýk olduðumuz kartpostal karelerine dönüþmesin. Tepelerine bombalar yaðarken bile metanetlerini korumaya çalýþan kardeþlerimizin bir günlük hayatýný empati ile yaþamaya çalýþabilir miyiz acaba? Gül yüzlü çocuklarýn bombalarla parçalanan bedenine aðýt yakan annenin ya da babanýn yerinde olsak halimiz nice olur? Hiç bir günahý olmadýðý halde, köpek Ýsrail askerlerinin tanklarla ve uçaklarla üzerine yürüdüðü el kadar sabilerin yerine kendi çocuðumuzu koyabilir miyiz? Empati yaparak düþünmeye çalýþmak dahi kanýmýzý dondurup, hayallerimizden vazgeçemediðimizi ortaya koyuyor. Hadi elimize silah alýp, kardeþlerimizin safýnda yer tutamýyoruz, en azýndan sesimizi ulaþtýralým. Her kim ki bu vahþete sebep oluyor, çanak tutuyor, destek verip seyirci kalýyor, Allah için hepsinin adýný tek tek zihnimize kazýyalým ve onlara dair elimizden ne geliyorsa yapalým. Eylemlerden tutun da, ürünlerin boykotuna kadar, sosyal medya ve benzeri mecralarý bu mücadele için kullanmaya kadar hangi argüman varsa, basit görmeyip koþalým, katýlalým, bir þeyler yapalým. Her vicdan elinden neyin gelip gelmediðini, yapabileceði hangi þeyi yapmadýðýný çok iyi bilir. Küçük bir vicdan muhasebesi yaptýðýmýzda, vicdanýmýz yapmamýz gerekenleri zaten sýralar. Baþkasýndan bekleme yerine, "Ben varým" deyip atýlalým bir adým öne. Karýnca misali safýmýzý belli edelim de, Þeyh Ahmed Yasin'in ve Gazze þehitlerinin intizarýna muhatap kalmayalým. Dünyanýn dört bir yanýnda akýtýlan Müslüman kanýnýn, kendi kardeþimizin kaný olduðunu unutmadan, gaflete düþmeden titresin kalplerimiz. Irak'taki Türkmen kardeþlerimiz, Suriye ve Mýsýr'daki Müslüman kardeþlerimiz, Arakan'da, Myanmar'da, Afrika'nýn pek çok coðrafyasýnda, Doðu Türkistan'da yaþanan vahþetin acýsýný yüreðimizi kanatacak kadar hissedemiyorsak, kendimizi hesaba çekelim. Allah için almayalým þerefsizlerin mallarýný. Ýçmesek ölür müyüz? Neyimiz eksilir. Masum bebeklerin vurulduðu mermilerin, bizim önemsemeden verdiðimiz üç kuruþlardan temin edildiðini unutmayalým. Hem vallahi hem billahi o merminin üzerinde adýmýzýn yazdýðýný huzuru mahþerde bize gösterirler. Kimin gücü neye yetiyorsa esirgemesin, Ýsrail'in kolasýný içmezsek, dondurmasýný yemeyip, deterjanýný kullanmazsak hayatýmýzdan bir þey eksilmez. Sadece konforumuzdan vereceðimiz ödünle bile bir þey yapmýþ oluruz belki, tabi ki bununla yetinmeyelim ama bunu da basit görmeyelim. Kahramanlýklarýyla cenneti satýn alan yiðitlerin verdiði caný basite almayýp, sýradanlaþtýrmayalým. Her türlü vaade karþýn davasýndan dönmeyen Þeyh Ahmet Yasin'in Allhah'a þikayet ettiði suskun ümmetten olmamak için, Allah'ýn huzurunda yüzü ak olanlardan olabilmek için bunun bizim için de büyük ve ciddi bir sýnav olduðunu bilerek alalým tüm nefeslerimizi. Gazze'nin dünya Müslümanlarýnýn kalesi olduðunu bilelim, zira o kale fetholunursa, katil Ýsrail'in kendilerine hak gördüðü tüm Müslüman coðrafyasýný kana bulayacaðýný hesaba katalým. Allah'ým, sen bizi acizlikten, boþvermiþlikten kurtar. Bize Gazzeli kardeþlerimiz baþta olmak üzere, dünya üzerindeki tüm Müslüman kardeþlerimizin acýsýný bizatihi hissettir ki, imtihanýn þiddetini anlayýp, gereðini yapan kullarýndan olalým. Kahhar sýfatýnda ölüm yaðdýran köpekleri kahreyle. Masum bebekler hatýrýna, günahsýzlar hatýrýna rahmetini Müslüman kardeþlerimize ulaþtýr. Bu dünyada ve ahirette kardeþlerinin yüzüne ak alýnlarla bakan yüzü aklardan eyle bizi. Kalbimizi geniþlet, anlayýþýmýzý artýr, bize güç, kuvvet ve cesaret ver Allah'ým. Kalbimizden korkuyu ve dünya sevgisini al. daðýlmýþ ve parçalanmýþ Müslümanlar'ý ümmet þuuruyla bütünleþtir, kafire, küfre ve zulme karþý güçlü kýl Yarabbi. Gözüne perde inen devlet adamlarýnýn sünepeliðinden, kendisini batýya kul gören devlet adamlarýnýn yükünden bu ümmeti kurtar Allah'ým. Ebabilleri'ni gönder, kurtuluþunu ve rahmetini ümmete ulaþtýr Allah'ým. (AMÝN) Allah ým, Ümmet in suskunluðunu sana þikayet ediyorum ALLAH'ým! Ümmetin suskunluðunu Sana þikayet ediyorum! Ben ki kocamýþ bir yaþlýyým. Kurumuþ iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah!.. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de deðilim!.. Ben ki saçlarý aðarmýþ, ömrünün son demlerinde, türlü hastalýklarýn yýktýðý ve üzerinde zamanýn belalarýnýn estiði biriyim!.. Tek isteðim benim gibi, Müslümanlarýn zaaf ve aczinden müteessir olanlarýn yazmasýdýr!.. Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helak olmuþ ölüler!.. Hâlâ kalpleriniz sýzlamýyor mu, baþýmýza gelen bu acý felaketler karþýsýnda?.. Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, ALLAH için ve ümmetin namusu için kýzacak?.. Þerefli direniþçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karþý duracak!.. Bu ümmet utanmaz mý, þerefi çiðnenirken?.. Siyonist katilleri ve uluslararasý iþbirlikçilerini görmezden gelirken!.. Omuzlarýmýza el verecek ve göz yaþlarýmýzý silecek bir bakýþ!.. Bu ümmetin kurumlarý, sivil güçleri, partileri, teþkilatlarý ve bariz þahsiyetleri, ALLAH için kýzmaz mý!? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye; Ey RABBimiz! Gücümüzü topla, zaafýmýzý gider ve mümin kullarýna yardým et! diye çaðýramaz mý!?.. Buna da mý gücünüz yetmiyor!?.. Yakýnda bizim büyük ölümlerimizi duyacaksýnýz, o zaman alýnlarýmýzda þu yazýlacak: Bizler direndik! Ýleri atýldýk ve kaçmadýk!.. Ve bizimle birlikte çocuklarýmýz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz ve gençlerimiz ölecek!.. Onlarý, bu suspus ve bön ümmete yakýt yapacaðýz!.. Bizden, teslim olmamýzý ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin!.. Çünkü biz, bunu yapsak da öleceðimizi biliyoruz. Býrakýn savaþçý onuruyla ölelim!.. Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiðince, öcümüzü sizden her biri boynuna taksýn!.. Dilerseniz bize acýyarak ölümümüzü izleyin!.. Temennimiz, ALLAH'ýn, emaneti savsaklayan herkesten kýsas almasýdýr!.. Umarýz bizim aleyhimize olmazsýnýz! ALLAH aþkýna, bari aleyhimize olmayýn!.. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halklarý!.. ALLAH'ým! Sana þikayette bulunuyorum Sana þikayette bulunuyorum.. Sana þikayette bulunuyorum.. Gücümün azlýðýný, imkanýmýn yetersizliðini ve insanlara karþý zaafýmý sana þikayet ediyorum.. Sen mustazaflarýn RABBisin Sen bizim RABBimizsin Bizi kime býrakýyorsun?.. Bize cehennem olacak uzaklara mý? Veya düþmana mý?.. ALLAH'ým! Akýtýlan kanlar, dokunulan ýrzlar, çiðnenen hürmetler, yetim býrakýlan çocuklar, oðlunu yitirmiþ anneler, dul kalmýþ kadýnlar, yýkýlmýþ evler ve ifsad edilmiþ ekinler aþkýna sana þikayette bulunuyorum Sana þikayette bulunuyorum! Gücümüz daðýldý ve Birliðimiz bozuldu Yollarýmýz ayrýldý Halkýmýzýn zaafýný ve ümmetimizin bize yardým edip, düþmaný yenmedeki aczini Sana þikayet ediyoruz Þeyh Ahmed Yasin

11 Sinek istilasý baþladý ÝNDER den Baþkan a teþekkür Ýnal Köyü Derneði (ÝNDER) Baþkaný Recep Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ý ziyaret etti. Ýnal köyünde düzenlenen kültür þenliðine gösterdikleri ilgiden dolayý Baþkan Karataþ a teþekkür eden Dernek Baþkaný Recep Kaya, derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ýnal Köyü Derneði yönetimi, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma yý ziyaret etti. Kaya, köyün kültürünü ve tarihini yaþatmayý amaçlayan Kültür Þenliðini geleneksel olarak devam ettireceklerini belirterek böylelikle Ýnal köyünü ve Osmancýk ilçesini tanýtmayý amaçladýklarýný kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Karataþ ise bu tür organizasyonlarýn fedakarlýk gerektirdiðini belirterek dernek yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Dernek Baþkaný Kaya, Baþkan Karataþ a Kültür Þenliðinde çekilmiþ bir fotoðrafýný da hediye etti. (Haber Merkezi) Tek yön kuralýna dikkat! Osmancýk'ta trafik komisyonun kararý ile iki yol tek yönlü oldu. Tek yön kuralýna uymayanlara cezai iþlem uygulanacaðý bildirildi. Zabýta Müdürü Burhanettin Arslan, Ýlçe Trafik Komisyonunun aldýðý karar doðrultusunda iki yolda trafik akýþýnýn tek yönlü hale getirildiðini belirtti. Tek yön olan yollara uyulmasý zorunlu trafik iþaretlerinin konulduðunu belirten Arslan, Sadri Turan Caddesi'nin bir bölümü olan Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Atatürk Caddesi arasýnda kalan kýsým (Halk Eðitim Merkezi karþýsý) Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünden Halk Eðitim Merkezi yönüne tek yön olarak belirlendi. Ulucami Sokak ise (Ýþ Bankasý Karþýsý) Ulucami Yönünden Org. Ahmet Çörekçi Caddesi yönüne tek yön olarak belirlendi. Bu sokaklarda gerekli trafik iþaretlemeleri yapýldý. Sürücülerin cezai iþleme maruz kalamamalarý için bu yollarda kurallara uymalarýnda yarar var" dedi. Buna göre Saat Kulesi Meydaný ndan Dört Yol yönüne giden bir araç Ýþ Bankasý önünde sola dönüþ yapamayacak. Aksi yönde gelen araçlar da saða dönüþ yapamayacak. Atatürk Caddesi nde Ziraat Bankasý yönünden seyreden araçlar saða, Öðretmenevi yönünden seyreden araçlar Sadri Turan Caddesi'nde sola dönüþ yapamayacak. Tek yön kuralýný ihlal eden sürücülerin tespit edilmesi durumunda trafik ekipleri tarafýndan cezai iþlem uygulanacak. (Haber Merkezi) Osmancýk ta bazý yollarda tek uygulamasý baþlatýldý Kavurucu yaz sýcaklar kara sinek ve bilumum haþeratý artýrdý. Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, çöp konteynerleri, dere yataklarý ve haþeratýn yoðun olduðu noktalarda mobil ekiplerle ilaçlama çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýklamasýna raðmen, bazý bölgelerde kara sinekler insanlarý rahatsýz etmeye devam ediyor. Sinekler bazý bölgelerde görülmezken, Mimar Sinan Mahallesi nden arayan bazý vatandaþlar, yoðun bir sinek istilasý ile karþý karþýya kaldýklarýný belirterek, belediyenin ilaçlama çalýþmasýný artýrmasýný istiyorlar. Haber Merkezi Yetkililer sürücülerin iþaret elvhalarýna dikkat etmesi uyarýsýnda bulundu. PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Akören þenliði yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Akören de renkli þenlik Osmancýk'ta Akören Köyü Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan þenlik düzenlendi. Akören Köyü Yaylasýnda düzenlenen þenlik büyük ilgi gördü. Þenliðe Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ereðli Cumhuriyet Savcýsý Zübeyir Kalabalýk, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Kalabalýk, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Belediye Meclis Üyesi Necmettin Tatar, Osmancýk Derneði Baþkaný Serdar Gürsoy, Tüm Osmancýklýlar Derneði Baþkaný Faruk Aðaçbacak ve ilçe merkezi ile çevre köylerden yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Kur'an-ý Kerim okunarak açýlýþý yapýlan þenlikte bir konuþma yapan Dernek Baþkaný Ünal Kalabalýk, 10 yýldýr Ýstanbul'da gerçekleþtirilen þenliðin ilk defa köyde düzenlendiðini belirterek "Gönül birliði içinde çalýþarak hazýrlanan bu þenlikle anýlarý tazelemek ve buradan yeni anýlarla ayrýlmak, her þeyden önemlisi siz deðerli Köylülerimizle yeniden bir arada olmak için çok çalýþtýk. Dayanýþma ve hoþgörünün egemen olduðu bu þenliðin her anýndan büyük keyif almanýz bizim için çok önemli ve özeldir. Köyümüzün 500 yýllýk kültürünü yaþatmak, korumak, þirin yöremizin çeþitli sorunlarýna çözüm üretmek, eðitime destek vermek, öðrenci okutmak, kurslar açmak, Akörenliler arasýnda birlik ve dayanýþmayý saðlamak amacýyla kurulan derneðimiz, çalýþmalarýný kuruluþundan bu yana siz üyelerimizden, hemþerilerimizden ve dostlarýmýzdan aldýðý güçle, büyük bir özveriyle sürdürmektedir." diye konuþtu. Þenlikte düzenlenen güreþ müsabakalarý ilgiyle izlenirken aðalýk seçimi de etkinliðe renk kattý. Almanya'dan þenliðe katýlan Zübeyir Ateþ derneðe 7 bin TL baðýþta bulunarak þenlik aðasý seçildi. Dernek tarafýndan köyün eski muhtarý Erol Kalabalýk ile eski dernek baþkaný Ümmet Eker'e hizmetlerinden dolayý plaket verildi. (Haber Merkezi) Güreþler þenliðin en çok ilgi gören kýsmý oldu.

12 12 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Tabip Odasý ndan gazetemize ziyaret Basýn olmazsa olmaz Recep Mebet Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Önceki gün gerçekleþen ziyarete Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla ve Uzm. Dr. Mustafa Sungur katýldý. Ziyarette konuþan Mustafa Azak, Tabip Odasý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek saðlýk hizmetlerinden bahsetti. Yerel medyanýn kamuoyunu bilgilendirmedeki rolü ve önemine dikkat çeken Tabip Odasý Baþkaný Dr. Azak, Çorum Tabip Odasý yönetimi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Gazetemizi ziyaret eden Tabip Odasý yöneticileri, yerel medyanýn önemine dikkat çektiler. Basýn, olmazsa olmaz dedi. Tabip Odamýzýn faaliyetlerini kamuoyuna duyuran Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýna müteþekkiriz diyen Azak, basýn-yayýn kuruluþlarýnýn yayýnlarýyla saðlýk alanýndaki bilinçlenmeye katký saðladýðýna iþaret etti. Hekimlerin çalýþma þartlarý ve özlük haklarýna da deðinen Dr. Azak, KKKA ve ishal gibi yaz hastalýklarý ile birlikte halk saðlýðý alanýnda öne çýkan meselelere de dikkat çekti. Saðlýk alanýndaki personel yetersizliðinin hekimleri de olumsuz etkilediðine iþaret eden Azak, Zor þartlar altýnda görev yapan hekimlerimiz halkýmýzdan biraz daha sabýr ve anlayýþ bekliyor diye konuþtu. TGC'den Sedat Simavi Ödülleri ne baþvuru çaðrýsý Recep Mebet Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafýndan düzenlenen 'Sedat Simavi Ödülleri' baþvurularý devam ediyor. TGC'nin kurucu baþkaný Sedat Simavi adýna 38 yýldýr düzenlenen yarýþmada, 9 dalda dereceye girecek olan yarýþmacýlara toplam 18 bin TL para ödülü verilecek. TGC 2014 Sedat Simavi Ödülleri için baþvurular, 30 Eylül 2014 Salý akþamý saat 17.00'de sona erecek. TGC Sedat Simavi Ödülleri'nde Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Saðlýk Bilimleri, Görsel Sanatlar ve Spor olmak üzere 9 dalda ödül veriliyor. Ödül dallarýnýn sayýsý, parasal ödül tutarý ve Seçici Kurul üyeleri, her yýl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafýndan belirleniyor. Ödüllerle ilgili ilanlar gazetelere veriliyor. Ödül Sekreterliði tarafýndan 2.500'den fazla öðretim kurumu ve kuruluþa mektup yazýlýp ödüller için adaylarý varsa bildirmeleri isteniyor. Sedat Simavi Ödülleri'ne aday olabilmek için çeþitli þartlar aranýyor. Yarýþma yönetmeliðinde yer alan bazý koþullar þöyle: "Adaylar, bir dalda ve bir eserle baþvurabilir. Kolektif çalýþmalar, ödül yönetmeliðindeki ilgili maddeye uyulmak koþuluyla aday olabilir. Gazetecilik, Radyo ve Televizyon dallarýnda, aday kiþinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki maddelere aykýrý olmamasý dikkate alýnýr. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine seçimle gelmiþ üyeler, klasik ders kitaplarý, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalý makaleler, daha önce ulusal yarýþma ve ödüllendirmelere katýlmýþ eserler, derece almýþ olsun veya olmasýn aday olamaz. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda eserin son 5 yýl içinde (1 Ekim Eylül 2014, diðer dallarda ise, son bir yýl içinde (1 Ekim Eylül 2014) yayýnlanmýþ, gerçekleþtirilmiþ ve sergilenmiþ olmasý gerekiyor. Fen ve Saðlýk Bilimleri dallarýnda yabancý dille yayýnlanmýþ eserlerle de baþvurulabiliyor. Bu durumda eserle beraber çalýþmayý tam olarak anlatmak kaydýyla en az 2, en fazla 5 sayfalýk Türkçe özetinin verilmesi de gerekiyor. Ayrýca aday eser ve Türkçe özetin pdf kopyasýnýn da CD ye kaydedilerek teslimi gerekiyor yýlýndan beri verilen ödüllerle ile ilgili ayrýntýlý baþvuru koþullar ý n a internet sitesinin sað üst köþesindeki Sedat Simavi Ödülleri sayfasýnýn Yönetmelik bölümünden Sedat Simavi ulaþýlabilir. Merak edilen sorular için de Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliði'nin isimli elektronik posta adresi üzerinden ya da numaralý telefonunu arayarak da bilgi alýnabilir." SEDAT SÝMAVÝ KÝMDÝR? Öncü çalýþmalarý ile adýný yayýn tarihine yazdýran Sedat Simavi, 1896 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Babasý Hamdi Simavi Bey, annesi Abdulhamit sadrazamlarýndan Saffet Paþa'nýn torunu Aliye Haným'dýr. Sedat Simavi, babasýnýn görevli olduðu Samsun'da ilk Fransýzca derslerini aldý. Kadýköy Saint-Joseph Fransýz Okulu'nda baþladýðý öðrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladý (1912), Okul sýralarýnda ilk karikatürleri yayýnlanmaya baþlandý. 1.Dünya Savaþý patlak verince Hadýmköy'deki birliðine katýldý. 1916'da Ramazan Bayramý'nýn birinci günü "Hande" adýndaki haftalýk dergiyle yayýn hayatýna atýldý. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adýna ilk defa konulu bir film çevirdi. "Pençe", "Casus" ve "Alemdar Vakasý" filmleri böyle doðdu. Ýstanbul'un çeþitli semtlerinde baþarý ile oynadý. "Diken" ve "Ýnci" dergilerini de bu arada yayýmlamýþtý. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de "Dersaadet" ile kavuþtu. Gazete, Sevr Muahedesi'nin yarattýðý karamsarlýða karþý yapýcý bir ruh aþýlýyordu. Onu "Payitaht", "Güleryüz" izledi. 15 Mart 1933'te yayýn hayatýna atýlan haftalýk "Yedigün" ile 18 yýl en çok satan dergiyi çýkarma baþarýsýna sahip oldu. Gazetecilerin dayanýþmalarýný ve baðýmsýzlýklarýný saðlamak amacýyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurulmasýnda öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralý Þeref Rozeti'ni taþýdý ve ilk baþkanlýða seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayýs 1948'te "Hürriyet"i yayýmlamaya baþladý. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný iken Üniversitede Gazetecilik Kürsüsü'nün kurulmasý için de ilk yazýlý baþvuruyu yaptý. Sedat Simavi'nin mücade- Albaraka Türk Katýlým Bankasý yöneticileri, Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Albaraka dan Emniyet e ziyaret Bostancý ve Yýlmaz Aileleri nin mutlu günü Serdar ile Seda evlendi Akif Taha Cam sünnet oldu. Ýsmail Þentürk ve Sadi Cam ýn torunu, Ayþe-Burak Yasin Cam çiftinin oðlu Akif Taha önceki gün düzenlenen sünnet töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý. Cam Ailesi nin evlerinde düzenlenen sünnet düðününe bazý daire müdürleri, sivil toplum Serdar Bostancý, Seda Yýlmaz ile hayatýný birleþtirdi. töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. Bostancý Egzos sahiplerinden Serdar Bostancý, Seda Yýlmaz ile hayatýný birleþtirdi. Miyase-Osman Bostancý çiftinin oðlu Serdar, Elmas-Orhan Yýlmaz çiftinin kýzý Seda ile dünyaevine girdi. Dün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Bostancý ve Yýlmaz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Metin Þahin ve Hüseyin Bostancý yaptý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün Albaraka Türk Katýlým Bankasý yöneticileri, Çorum Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Albaraka Türk Çorum Þube Müdür Yardýmcýsý Adem Yönden'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Çorum Þube Müdürü Ümit Baþaran, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Emniyet Müdürü Tarancý da, ziyarette duyduðu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teþekkür etti. (Haber Merkezi) HAKÝMÝYET, Seda-Serdar Bostancý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Miyase-Osman Bostancý çiftinin oðlu Serdar, Elmas-Orhan Yýlmaz çiftinin kýzý Seda ile dünyaevine girdi. Akif Taha sünnet oldu Akif Taha Cam sünnet oldu. kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Mevlid-i Þerif ile baþlayan program çocuk gezdirme ve yemek ikramýnýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Ayþe-Burak Yasin Cam çiftini tebrik eder oðullarý Akif Taha ya saðlýk ve mutluluk dolu bir ömür diler.

13 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kalbinde þöhret sevgisi olanýn, doðruyu bulmasý çok zordur. Ýbrâhim bin Edhem "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN VEFAT EDENLER 1- Bakýrcý esnafýndan Gazi, Vedat'ýn babalarý Seydi Mermer. 2- Eski SSK çalýþanlarýndan Yalçýn ve Alim Bekdemir'in babalarý Alaca'dan gelme Memduh Bekdemir. 3- Büðdüz Köyü'nden gelme Hüseyin Koç'un hanýmý berber esnafýndan Mustafa ve Cesur Koç'un anneleri Pakize Koç. 4- Ahmetoðlan Köyü'nden gelme Tolga, Tuðrul Tunca'nýn babalarý DSÝ'den emekli Mehmet Kuþ'un eniþtesi Tarým Ýl Müdürlüðü'nden emekli Eyüp Tunca. 5- Hamamlý Çayköyü'nden gelme Mustafa Cam'ýn eþi Erdal ve Sami Cam'ýn anneleri Meryem Cam. 6- merhum Bahattin Büðdüz'ün eþi, Neslihan Balak, Nesrin Özdemir, Esra Sevinç ve Tamer Büðdüz'ün anneleri Kadiriye Büðdüz. 7- Aslan Köyü'nden gelme Haydar, Zafer, Abbas, Salih Erkoç ve Fadime Çemrek'in anneleri Ümmügül Erkoç. 8- Niyazi Türkyýlmaz'ýn eþi Zühal Levent, Uður Türkyýlmaz'ýn anneleri Zehra Türkyýlmaz. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. YAZAR - Ve arada aðzýmýzda bir ömür dolandýrýp durduðumuz onca laf, kaðýtlara döktüðümüz onca kelime sadece bir tür duygu kalabalýðýdýr. Tutsaklýðýmýzdan kurtulmaya çalýþmanýn beyhude uðraþlarýdýr bunlar. Asla gerçekten bir þey anlatýlamaz, ancak bir þeyin hayali anlatýlabilir, kendisi deðil. O yüzden anlatmaya deðil, anlatmamaya bakarým. Anlatma derdinden çok anlatmamanýn zevkine kurulurum. Ama yine de hiç susmam, eðer bir gün susarsam, bu artýk söylenecek hiçbir þey kalmadýðý içindir, her þey söylenmiþ, hiçbir þey söylenmemiþ olsa bile. - Samuel Beckett - Yazar ülkesinin radyografisini çeken biridir. - Semra Topal - Yýllardýr bir yazý aygýtýna dönüþtürüyorum kendimi. - Enis Batur - Yazmak, hele þiir kurmak söz konusu oldu mu, iki þair arasýnda hiçbir barem iliþkisi yoktur. Doðru bildim, küpe oldu: Ýnsanlara, yapýtlarýna, deneyimlerine saygý duydum, öðrenmeyi hiç elden býrakmadým, býrakmam da. Ama yazý dünyasýnda yalnýzca düzey farkýna inandým, düzlem farkýný hiç kabul etmedim. - Enis Batur - Bir yazarýn en cazip tarafý; yeni þeyleri aþina, aþina olduklarýmýzý yeni yapabilme gücüdür. - W.M. Thackeray - Kendinize bir alan açýyor, önünüzdeki her bir þeyi bir yana býrakarak orada kapanýyorsunuz. Özgürleþme eyleminin yeri/mekaný oluyor bir masa, önünüzdeki defter ve kalemse bunun kýþkýrtýcýsý... - Feridun Andaç - Yazmaya yönelirken gelip sizi bulanlardan kopamaz, hatta bunlara kayýtsýz kalamazsýnýz. Anlamaya, öðrenmeye, sorgulamaya verirsiniz kendinizi... Yaratýcýlýðýn önünü açan da budur... Kavrayýþ bilincini geliþtiren, imgeleminizi zenginleþtiren kurma düþüncesinin aurasýný gösteren bir çabadýr bu. - Feridun Andaç - Çok hýzlý yazarým çünkü can sýkýntýsý saðlýðýma zararlý - Noel Coward GÜNLÜK Abdulkadir OZULU YAZI-YAZMAK- YAZAR Üstüne 3 Hüsnü Salih CENAN Tanrý mý, Allah mý? - Yazmak için yaþamak gerekiyor. Üzülmek, kýzmak, dünyada deðiþen bir þeylere tepki göstermek, þaþýrmak, delirmek, aþk acýsý çekmek, susmak, kaçmak, beklemek. Çünkü bilgisayarýn baþýnda oturarak geçirdiðim geceler rüya kaybý ve yorgunluktan baþka bir iþe yaramýyor. Aylarca aklýmda dolanýp duranlar dinlenmeye karar verdikleri andaysa benim üretim sürecim baþlamýþ oluyor. - Mark Z. Danýelewski - Yazar olacaksam eðer, baþýma gelen her þeyi minnettarlýkla karþýlamalýyým. - Selma Lagerlöf - Vasat yazarlar ödünç alýr, büyük yazarlar çalar. - T.S.Eliot - Tarihçi kaydeder ama romancý yaratýr. - E.M. Forster - Yazar da gözyaþý yoksa, okurda da yoktur. - Robert Frost - Toplum benim iþverenim deðil. Ben kendim için yazýyorum. - Max Frisch - Bildiðiniz gibi kolay edebiyatla dolup taþan bir dünyada yaþýyoruz ama ben her zaman okumak isteyeceðim türde kitaplar yazmakla ilgilendim: Ýnsanlýðýn büyük (ve zaman ötesi) ikilemlerini irdeleyen hikayeler. Ve bunlar da ister istemez doðamýzýn karanlýk yönlerini içeriyor. Tarihi bizim çaðýmýzý yansýtan bir ayna olarak kullanmak bana çaðdaþ hikayeler yazarken sahip olmadýðým ölçüde bir özgürlük verdi: Ýcat etme özgürlüðü. Çoðu þeyin sadece tasvir edilmeyi deðil, icat edilmeyi beklediði durumlarda mutluluðun doruðuna çýktýðýmý biliyorum. - Rose Tremain - Bir edebiyatçý gibi kimse ele alamaz insanýn içindeki fena ile iyiliðin çatýþmasýný. Edebiyatýn iþi anlamak ve anlamlandýrmak ne de olsa. Edebiyatýn sahasý nüanslar, bir amacý da empatiyi artýrmak farklý farklý gibi görünen bireyler arasýnda. - Elif Þafak - Ben, yapý olarak kavgacý deðil, ama mücadeleci bir insaným. Zaten baþka türlü, baðýmsýzlýðýný koruyarak yazar olarak kalmak günümüz koþullarýnda -hele bir kadýn için- pek mümkün deðildir. Sadece koþullarla deðil kendimle de mücadele ederim. Kendinizle mücadele, boþa kürek çekmek deðilse eðer, kendinizi tanýma, anlama mücadelesidir aslýnda. - Erendiz Atasü (Sürecek) Fikrin Ýleri Ufuklarýnda Türk-Ýslam medeniyetinin, asýrlara dal budak salmýþ idrak tarihinin çilekeþ baþýný aðrýtýp duran meselelerden biri de, yaratýcý "Tek Ýlah"a Tanrý ismiyle mi, yoksa Allah lafzýyla mý hitap edileceði mevzuudur. Bunun tatmin edici cevabýný bulup, Ýslam Âlemi'ne kabul ettirebilmek bizim davamýz deðildir. Lakin kelimeperestlikten kurtulup felaha erebilmek için de, bu kavramlar üzerinde kafa yormak, kafa yormak içinse, bu kelimelerin etimolojik olarak ne manaya geldiklerini bilmek çok mühimdir. Tanrý kelimesi, Ýngilizcede "God" kelimesi ile ifade edilir. Bu kelimenin etimolojik kökünü bulma gayretinde olan linguistik (lisana, konuþma diline ait) ilimciler, bu kelimenin kökünü "Good" yani "Ýyi" olarak tespit etmiþlerdir. "Good" yani "iyi" olanýn batýllaþmýþ ve bir manada þeytanileþmiþ versiyonunu da "Gold" yani "altýn, para, altýna düþkünlük, paraperestlik" olarak yorumlayan dilciler ve hatta filozoflar da vardýr. Aslý "Gott" olan bu kelime, Germen kavimleri tarafýndan kullanýlmýþ ve hususiyetle "Teiwaz" isimli bir yüce tanrýyý kastetme manasýnda sarf edilmiþtir. "Gott" kelime karþýlýðý itibarýyla "En yüce, eþi benzeri olmayan" manasýna gelir. Fransa'da hüküm süren ve Fransýz kraliyet tarihinde mühim bir yer iþgal eden Merovenj ve Karolenj hanedanlarýnda ve Katolik inanç sisteminde Tanrý, erkeksi (maskülen) bir þahýs olarak tasvir edilir. Ýskandinav halklarýnýn kullandýðý dilde ise bu tabir "neutrum" yani "nötr" manada kullanýlmýþ ve yaratýcýya herhangi bir cinsiyet atfetmekten kaçýnýlmýþtýr. Meþhur Rönesans sanatkârlarýndan olan Michalengelo Sistina Þapeli'nin duvarlarýný süsleyen ünlü "Güneþ ve Ay'ýn Yaratýlýþý" freskinde de tanrýyý bir erkek olarak resmetmiþtir (resmedilen bir tanrý, daha ne olsun). Yahudi inancýnda yer alan "Tetragrammaton" (isminde dört harf bulunan tanrý "Yahve" demektir) da erkektir ve kanunlarý da kelimenin tam manasýyla "erkekçe"dir. "God" tabirini, bilhassa politeist (çok tanrýlý dini sistem) telakkiye sahip olanlar "Gottheit" (ilahi varlýk) olarak adlandýrarak, direkt bir Tanrý inancýndan ziyade, deist (dini, bir dünyevi sistem olarak kabul etmeyen, Tanrý'ya inanan; lakin O'nun varlýk âlemine müdahil olmadýðýna inanan) manada bir ilah anlayýþýna baðlý bir mefhum olarak ele alýrlar. Hint teolojisinde ve mistisizminde ise bu tabir "Anirvachaitanya" yani "Tezahür Etmemiþ Olan" (Ýngilizce "Unmanifested") kelimesi ile ifade edilir. Tanrý kelimesi, eski Türklerde ve diðer Altay halklarý arasýnda sýkça kullanýlmýþ olan bir tabirdir. Bu meþhur kelimeyi Moðol ve Kalmuklar "Tengri", Buryatlar "Tengeri", Volga Tatarlarý "Tengere", Yakutlar "Tangora", Beltirler "Tingir" Çuvaþlar ise "Tura" þeklinde telaffuz ederlerdi. Umumi manada "Ulu, yüce, gök, üstün, kuvvet sahibi" gibi karþýlýklarý olan bu tabir, Çin'den Rusya'nýn güneyine, oradan da ta Marmara'ya kadar yaygýn bir surette kullanýlmýþtýr. Bu kelimeye ilk defa M.Ö. II. yüzyýlda Hiung-nu (Þyung-nu)larda rastlanýr. Vasýflarý itibarýyla da þu isimlere sahiptir: "Ulu" (Üze), "Ak ve Semavi" (Kök), "Ezeli ve Ebedi" (Müngke), Güçlü (Küç). Demek oluyor ki "Tanrý", her þeyin ana hükümdarý (ama tek deðil) ve her oluþun nihai manada müsebbibi olan bir "eþitler arasýnda birinci ilah" statüsüne sahipti. Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bayram Olsun 2 "Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun. "Ben kendi elemlerime tahammül ettim, fakat alemi Ýslama indirilen darbelerin en önce kalbimi-e indirildiðini hissediyorum" sözlerini hatýrlýyoruz. Aðlayýp-sýzlayan bir Bediüzzaman'ý Ýþte Ýslam Dünyasý, Ýþte "gaddar Avrupa", "Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun. Siz sadece "kendiniz" iseniz mesele yok.. Siz" Müslüman" iseniz, o zaman bunlar sizi ve bizi ilgilendiriyor. Sýzlayan vicdanlar, Duaya uzanan avuçlar, Gram Yapmasý mutlaka gerekli etkili ve yetkililer "Bayram" ise bayramýnýz mübarek olsun. Her þeye raðmen bayramý yaþayacaðýz. Duygular körelmiþ, Hisler susmuþ, Þefkat ve merhametler törpülenmiþ, Þecaat ve mertlikler bitmiþ ise ; "Bayram " ise bayramýnýz mübarek olsun. Þu anlarda karatmak istemem.bayramýnýzý. Fakat bunlarý da akýldan çýkarmadan.. "Bayram" bayram ise bayramýnýz mübarek olsun. Üzerimizdeki sislerin silinmesi ümit ve temennisi ile.. "En yüksek gür seda" nýn temaþasý ile.. Bahtýmýzýn açýlmasý duasý ile.. Bayramýnýz mübarek olsun. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Kýzýlpýnar'da coþkulu þenlik Çorum'da köy derneklerinin düzenliði büyük þenliklerden biri olan Kýzýlpýnar köyü geleneksel 7. Karagöl Fasulye Þenlikleri Bayramýn ikinci günü gerçekleþtirildi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý þenlikte büyük bir coþku içerisinde gerçekleþtirildi. Çorum merkeze baðlý Kýzýlpýnar Köyü'nde yapýlan Fasulye Þenliðin; Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Þoförler cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, Taksiciler ve Minibüscüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayret, Oto Tamircileri Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, ADD Baþkaný Uður Demirel, Ýþ Adamý ve Politikacý Halis Durkaya, CHP Milletvekili adayý Muharrem Bozdoðan, CHP eski Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Dedesli Ovasý Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým, Palabýyýk Köyü Dernek Baþkaný Ali Özgür Ispanak, Bahçeli Evler Mahalle Muhtarý Hasan Kýzýltepe, köy muhtarlarý ve çok sayýda davetli katýldý. Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin sunuculuðunu yaptýðý fasulye þenliði kapsamýnda düzenlenen fasulye yarýþmasý da çekiþmeli geçti. Yarýþmada Hüseyin Mercan'ýn yetiþtirdiði fasulye 1. olurken ikinci üretici ise Haydar Mercan oldu. Dereceye giren fasulye üreticilerine hediyelerini CHP Milletvekili Tufan Köse ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, verdi. Þenlikte kýsa bir konuþma yapan CHP Milletvekili Tufan Köse, 10 Aðustos'ta yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine dikkat çekerek, tüm seçmenlerden sandýk baþýna gitmelerini istedi. Þenlikte okuduðu türkülerle kendine özgü bir hayran kitlesi oluþturan Gülenaz ve yerel sanatçýlar Özdemir Öztürk, Gözde Özsoy, Filiz, Ýlker Turna, Merve Dizman, Emrah Turna, Halil Samsor, Deniz Gündoðdu, Mustafa Alagözyaylasý ve Murat Uyar sahne aldýlar. Çekiliþ yapýlarak çeþitli firmalarýn verdikleri hediyelerinde daðýtýldýðý þenlik akþam saatlerine kadar halaylarla devam etti. Engin Nurþani hayranlarý Saðmaca'yý doldurdu Türk Halk Müziði'nin sevilen sanatçýlarýndan Engin Nurþani, Kuþsaray Köyü Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri'nde Çorumlu hayranlarýyla buluþtu. "Benim için Çorum'un ayrý bir yeri var" dediði ve Çorum'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Engin Nurþani'yi Çorumlu hayranlarý yine yalnýz býrakmadý ve ona sevgi gösterisinde bulundular. Saðmaca Alabalýk ve Et Tesisleri Ýþletme Sahibi Recep Gür'ün organizasyonunda geçtiðimiz Cumartesi akþamý sahne alan Engin Nurþani, Babasý Aþýk Ali Nurþani ve kendisine ait türkülerini hayranlarý için söyledi. Sevenlerinin Saðmaca'ya akýn ettiði konserde Engin Nurþani, 1,5 saatlik konserin ardýndan hayranlarý ile fotoðraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Konserde ayrýca Engin Nurþani'nin yaný sýra yerel sanatçýlar Berkant Bolat, Gözde Özsoy ve Reha Palabýyýk da sahne alýrken, birbirinden güzel türkülerle katýlýmcýlara türkü ziyafeti sundular. Açýk havada serin ve nezih bir ortamda gerçekleþtirilen etkinlikte katýlýmcýlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince halaylar çekerek eðlendiler. Aðalýk seçimi çekiþmeli geçti Kýzýlpýnar Köyü 7. Karagöl Fasulye Þenliðinde her yýl geleneksel olarak düzenlenen aðalýk yarýþmasý bu yýlda çekiþmeli geçti. 5 erkek 1 bayanýn katýldýðý þenlikte ortaya çýkartýlan koça TL veren Sadýk Yosul, 2014 yýlýnýn aðasý oldu. Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin baþarýlý sunumu ile ortaya aðalýk için çýkan Naile Sayar, geçen yýlýn aðasý Ali Sayar, Ýsmail Eker, Zeynel Can, Mehmet Bulut ve Sadýk Yosul kýyasýya yarýþtýlar. Ortaya konan koça ilk teklif Naile Sayar'dan geldi. Sayar'ýn 2 bin TL vererek baþlattýðý yarýþma diðer aða adaylarýn teklifleri ile 6bin 500 TL'yi buldu. Çekiþmeli geçen aðalýk yarýþmasýnda Sadýk Yosul ortaya konan koç'a 6 bin.500 TL vererek Kýzýlpýnar Köyü 7. Karagöl Fasulye Þenliðinin aðasý oldu. Aðalýk kýyafetini giyen Sadýk Yosul, vatandaþlarla birlikte halay çekerek aðalýðýný kutladý. Ýlaçlara üçgenli takip Saðlýk Bakanlýðý, ruhsatlandýrýldýktan sonra hasta üzerindeki etkilerini izleme gereði duyduðu ilaçlar için üçgenli takip sistemi oluþturdu. Bu ilaçlarýn kýsa ürün bilgisinde ve kullanma talimatýnda siyah eþkenar üçgenli uyarý iþareti ve "Bu ilaç ek izlemeye tabidir" ibaresi yer alacak. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, ilaçlar ruhsatlandýrýlýrken geliþtirilme sürecinde yürütülen klinik çalýþmalardan elde edilen veriler deðerlendiriliyor. Nadir görülen yan etkiler, ilaç daha geniþ bir kesim tarafýndan kullanýlmaya baþlandýktan sonra ortaya çýkabiliyor. Bu nedenle, ilacýn pazara sunulmasýnýn ardýndan daha geniþ bir kesim üzerindeki kullanýmýnýn sürekli izlenmesi gerekiyor. Ýlaç þirketleri ve TÝTCK bu izlemeyi yapmakla birlikte bazý ilaçlarda ortaya çýkan yeni güvenlik sorunlarýnýn mümkün olduðunca çabuk tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin derhal alýnabilmesi için ruhsat sonrasý veri toplama sürecine ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, belli ilaçlarý yakýn takibe al- mak, özellikle yan etkilerin bildirimini teþvik etmek için "ek izleme" sistemi oluþturuldu. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunca bazý ilaçlarýn ruhsatlandýrma sonrasý hastalar üzerindeki olasý risklerinin takibi amacýyla düzenle- me yapýldý. Kurum tarafýndan belirlenecek ilaçlar için "ek izleme" prosedürü uygulanarak veri toplanmaya devam edilecek. Kurum tarafýndan ilan edilecek "ek izlemeye tabi ilaçlar" listesindeki ilaçlarýn kýsa ürün bilgisinde ve kullanma talimatýnda siyah renkte ters eþkenar üçgen þeklinde bir iþaret ve "Bu ilaç ek izlemeye tabidir" uyarýsý yer alacak. Saðlýkçýlar da bu ilaçlarla ilgili uyarýlacak ve þüpheli yan etkileri raporlayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirmeleri istenecek. Bakanlýk, uygulamayla saðlýkçýlarýn ve halkýn ilaçlarýn yan etkilerini bildirim konusunda bilinçlendirilmelerini amaçlýyor. Neden ek izleme? Ek izleme, güvenirliði henüz tam tanýmlanmamýþ yeni ruhsatlandýrýlmýþ ilaçlarýn veya bu tanýmlamaya ihtiyaç duyulan, yeni güvenlik sorunlarý olan ilaçlarýn yan etki bildirim oranlarýný artýrma ihtiyacýna dayanýyor. Uygulamayla ilaçlarýn klinik uygulamadaki risklerinin daha da netleþtirilmesi amacýyla ek bilgilerin mümkün olduðunca erken toplanmasý hedefleniyor. Ek izleme statüsü bir ilaca ruhsatlandýrma anýnda verilebileceði gibi, ilacýn yaþam döngüsünün ilerleyen evrelerinde yeni bir güvenlik sorunu tespit edildiðinde de uygulanabilecek. Kurum, ruhsat sahibine özel yükümlülükler getirilen ilaçlar için de ek izleme statüsünü zorunlu tutabilecek. TÝTCK, bir ilacý ek izleme listesinden Türkiye'de ruhsatlandýrýldýktan 5 yýl sonra çýkarabileceði gibi bu süreyi uzatabilecek. Ýlacýn yaþam döngüsü süresince güvenlikle ilgili yeni endiþelerin ortaya çýkmasý durumunda ilaç yeniden listeye dahil edilebilecek. Hangi ilaçlar ek izlemeye alýnacak? Bakanlýðýn düzenlemesine göre þu ilaçlarýn ek izleme listesine dahil edilmesi zorunlu olacak: -Ýlacýn uluslararasý uygulamalarda ek izleme listesinde yer almasý. -Ruhsat müracaatý olan ve ruhsatlý biyobenzer ilaçlar. -Ülkede özel izleme sistemleriyle takip edilen ilaçlar (ilaç güvenlik izlem formu, web tabanlý izleme sistemleri, kýsýtlý daðýtýmý yapýlan ilaçlar gibi). -Beþeri Týbbi Ürünler Ruhsatlandýrma Yönetmeliðinin özel durumlarda ruhsatlandýrýlan/ruhsat müracaatý olan ilaçlar. -Ruhsatlandýrma sonrasý güvenlilik çalýþmasý yapýlmasý koþuluyla ruhsatlandýrýlan ilaçlar. -15 Nisan 2014 tarihinden sonra ruhsat müracaatýnda bulunulan ve daha önce Türkiye'de ruhsatlandýrýlan hiçbir ilacýn içeriðinde yer almayan yeni bir etkin maddeyi içeren ilaçlar. -15 Nisan 2014 tarihinden sonra ruhsat müracaatýnda bulunulan tüm biyoteknolojik ilaçlar. -1 Ocak 2011 tarihinden sonra ruhsatlandýrýlan tüm kan ürünleri.(aa)

15 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Darýsý damatlýðýna Recep Mebet Ferhat ile Zeynep Þirin'in oðullarý Sait, erkekliðe ilk adýmýný attý. Sait Þirin'in sünnet merasimi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta bulunan evlerinde düzenlendi. Daha sonra çocuk gezdirme yapýldý, Hýdýrlýk'ta dua edildi. Evde misafirlere yemek ikram edildi. Sünnet yemeðinde Kur'an-ý Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. Hakimiyet, Ferhat ile Zeynep Þirin çiftini tebrik eder, oðullarý Sait'e ömür boyu mutluluklar diler. Sungurlu ÝHA Muhabiri meslektaþýmýz Serkan Sansever evlendi. Meslektaþýmýz dünya evine girdi Ömer ile Dilara evlendi Emre Kut Rabia-Veysel Seviþ çiftinin kýzý Dilara, Menþure-Bilal Çevikel çiftinin oðlu Ömer ile dünya evine girdi. Alyans Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün törenine genç çiftin yakýnlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. Hakimiyet DilaraÖmer Çevikel çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 101 Ada, 3 Parsel Mevkii: Ankara yolu 7. Km 'de Ankara yoluna cepheli boþ arsa Adres : Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ankara yolu 7. Km. Çorum Tel: Ýhale tarihi: Ýhale saati: 14:00 Ýhale yeri: Kýzýlýrmak Döküm San. ve Tic. A.Þ. Ýdari bina Yüzölçümü : ,57 m2 Durumu : Endüstri bölgesi Ýhaleye Girme Þartlarý: Ýhaleye teklif verecek olanlarýn Kýzýlýrmak döküm (Ç.HAK:2294) San. ve Tic. A.Þ.'nin Ýþ bankasý TR nolu hesabýna veya firmamýz tahsilat veznesine ,00TL ihale giriþ teminatý yatýrmasý yada ayný tutarda geçici teminat mektubunu ibraz etmesi zorunludur. Þartname: Satýþ þartnamesi Ankara yolu 7. Km, Kýzýlýrmak Döküm San. ve tic a.þ.'den temin edilebilir. Ýstekliler, ihaleye iliþkin bilgileri ve satýþ þartnamesini yukarýdaki adres ve telefon numarasýndan, Sözleþme Makamýnýn görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Sungurlu muhabiri Serkan Þansever, Burcu Nikbay ile evlendi. Sungurlu da görkemli bir düðün töreni ile dünya evine giren Þansever-Nikbay çiftini bu mutlu günlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, aileler, yakýnlarý ve meslektaþlarý yalnýz býrakmadý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner kýyarken, nikah þahitliklerini ise Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Serdar Özel, Bekir Ateþ ile Uður Nikbay yaptý. Evlilik cüzdanýný geline teslim eden Baþkan Þahiner, genç çiftlere mutluluklar dileyerek, Güzel bir ana þahitlik ediyoruz. En kötü gününüz böyle olsun. Ailenizde ve birbirinize karþý hiçbir zaman sevgi, saygý ve hoþgörüyü eksik etmeyin. Bir yastýkta yaþlanmanýz dileðiyle mutluluklar diliyorum dedi.(ýha) Çiftin nikahýný Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner kýyarken, Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný, Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen de nikah þahitliði yaptý. Gazze yardým bekliyor Gülesin Aðbal Demirer Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, derneðin mültecilerle ilgili Çorum'da yaptýðý çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Derneðin Suriye'deki iç savaþtan kaçarak Çorum'a sýðýnan Suriyeli mültecilerle birlikte Ýranlý, Iraklý ve Afganlý ailelerin zor olan yaþamlarýna duyarsýz kalmadýðýný söyleyen Aykaç, Çorum'daki mülteci aileleri tespit edip, bu ailelerle yüz yüze görüþüp sosyal incelemelerini yaparak ihtiyaç sahiplerini belirlediklerini ve bu ailelerin gýda, giyim ve ev eþyasý gibi temel ihtiyaçlarýný karþýladýklarýný, bayram sürecinde de 100 civarýndaki mülteci aileye gýda kolisi daðýttýklarýný kaydetti. Derneðin Ramazan ayýndaki faaliyetlerine de deðinen Aykaç, Çorum'da bin 500 civarýnda kumanya paketi daðýttýklarýný ayrýca bayramlýk elbise ve ayakkabý verdiklerini söyledi. Filistin için baþlattýklarý yeni kampanya hakkýnda da bilgi veren Aykaç, Gün Gazze için birlik ve beraberlik günü diyerek sýkýntýlý günler yaþayan Gazze halkýnýn uygulanan abluka nedeniyle dýþ dünya ile iliþkisi sýnýrlý olan ihtiyaç sahiplerine, resmi yerel partner dernekleri ile iþbirliði içerisinde ulaþmaya devam ettiklerini belirten Aykaç, bu kampanya vesilesiyle hayýrsever insanlara seslendi. Aykaç, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin yardýmlarýný beklediklerini belirtti. Yardýmlarýn Bankasya Çorum Þubesindeki nolu hesaba yatýrýlabileceði gibi Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi 86/A numarada faaliyet gösteren dernek merkezine de getirilebileceði ya da GAZZE yazýp 5777' ye kýsa mesaj göndererek destek verilebileceðini sözlerine ekledi.

16 16 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Kentsel dönüþüme yeþil yýkým geliyor Kentsel dönüþüme "yeþil yýkým" geliyor Kentsel dönüþümde, tehlikeli maddeler kaynaðýndan ayrýþtýrýlarak yýkým yapýlacakçevre ve Þehircilik Bakanlýðý, kentsel dönüþüm kapsamýndaki yapýlarýn, baþta tehlikeli maddeler olmak üzere ahþap, demir, bakýr, beton ve plastik gibi malzemelerin kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak yýkýlmasýný zorunlu hale getirecek. Bakanlýk, kentsel dönüþümde yýkýlan tüm binalarýn kalýntýlarýnýn doðaya zarar vermeyecek þekilde geri dönüþtürülmesini amaçlayan "sýfýr atýk" politikasýndan sonra inþaatta "yeþil yýkým" dönemini baþlatýyor. Bu çerçevede hazýrlanacak mevzuatla, atýk yönetiminin temel ilkesi "kaynaðýnda ayýrma" iþlemi, inþaatlarýn yýkým sürecinde de uygulanacak. Yapýlarýn, baþta tehlikeli maddeler olmak üzere ahþap, demir, bakýr, beton, plastik ve cam gibi malzemelerin kaynaðýnda ayrý ayrý toplanmasýnýn ardýndan yýkýlmasý zorunlu hale getirilecek. Bu þekilde seçici yýkým yapýlmadan ana yýkýma geçilemeyecek. Seçici yýkým sayesinde, inþaat atýklarýnýn geri dönüþtürülerek yeniden kullanýmý en üst seviyeye çýkarýlacak. YIKIM PLANI ZORUNLU HALE GELECEK Hazýrlanacak mevzuatla, her uygulama için "yýkým planý" hazýrlanmasý da zorunlu hale getirilecek. Böylece yýkýmýn daha saðlýklý ve güvenli yapýlmasý saðlanacak. Yýkým kararý alýnan yapý, dikkatlice analiz edilerek, tehlikeli malzemelerden baþlamak üzere güvenli ve sistematik þekilde parçalanacak. ÇEVRE DOSTU YIKIM ÝÇÝN BÜYÜK ADIM Bakanlýk yetkilileri, atýk yönetiminin saðlýklý ve doðru yapýlanabilmesi için öncelikle atýklarýn kaynaðýnda ayrýþtýrýlmasý, kompozisyonu ve karakterizasyonunun belirlenmesi gerektiðini söyledi. Türkiye'de bugüne kadar etkin ve verimli inþaat yýkýntý atýðý yönetim sistemi geliþtirilemediðini ifade eden yetkililer, bunun en önemli nedenlerinden birinin, sistemin temel dayanaðýný oluþturan ve dünyada baþarýlý örnekleri bulunan "seçici yýkým"ýn Türkiye'de yeterince gündeme gelmemesi ve uygulanmamasý olduðunu bildirdi. Deðiþik ülkelerde uygulanan bu çevre dostu sistemin, Türkiye'nin yýkým sektörüne de kazandýrýlacaðýný belirten yetkililer, bu çerçevede Türkiye'de zorunlu hale getirilecek "seçici yýkým" ile inþaat yýkýntý atýklarýnýn yeniden kullaným ve geri dönüþümünün en üst seviyeye çýkarýlacaðýný, yýkýmýn çevresel etkilerinin ise en aza indirileceðini kaydetti. Ýsmet SEYHAN Yeni bir tüketim ahlaký nasýl olmalý? Kaliteli ve yeterli miktarda üretim anlayýþýný toplum olarak benimsemeliyiz. Ýhracat miktarlarý da dikkate alýnarak planlý üretim yapýlmalýdýr. Bilinçli ve ihtiyaçlarýmýz doðrultusunda, gerektiði kadar tüketim yapmalýyýz. TV reklâmlarý, basýn ilanlarý, medyadaki yönlendirici haberlerden etkilenmemeyi öðrenmeli, her þeye sorgulayýcý yaklaþmalýyýz. Çaðýmýzý ele geçirmiþ alýþveriþ çýlgýnlýðýndan sýyrýlmalýyýz. Çoðu zaman elimizdekilerle yetinmiyor, sürekli daha fazlasýný, daha iyisini arzuluyoruz. Sorgulayýcý bakýþ açýþý oluþturarak, dýþ etkilerin bizi çeþitli yanlýþ þartlandýrmalara yöneltmesine izin vermemeliyiz. Cep telefonunun gereksiz kullanýmý sera gazý yayýlýmýný daha çok arttýrmaktadýr. Plastik maddeleri kullanmadan önce bir kez daha düþünmeliyiz. Plastik gibi polimer maddelerin doðada yok olmasý çok uzun zaman gerektirmektedir. Tüketmeden önce üretmeyi bilmeliyiz. Bilinçli bir tüketim için önce kendimizi sonra etrafýmýzdaki insanlarý eðitmeliyiz. Toplumun bazý kesimlerinde bu sorunlarla ilgili bir algý mevcut deðil. Sorunun ne olduðunu, sebepleri ve sonuçlarýný aktarmalýyýz. Görsel iletiþim araçlarýný bilinçli tüketim anlayýþýný yaygýnlaþtýrmak için kullanmalýyýz. Bu tip yayýnlara ön ayak olmalý, talep etmeliyiz. Tüketim bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda gençlerin ilgi alanlarý üzerinden onlara ulaþmaya çalýþmalýyýz. Toplumun bazý kesimlerinde tüketimin bilincinin yeterli düzeyde olmamasý nedeniyle, bu bilincin oluþmasý için öncelikle ekonomik sonuçlarýndan yaklaþýlabilir (örn. su faturasýnda belirli miktarýn üzerinde bir fiyat artýþý). Toplumda davranýþ deðiþikliðinin oluþmasý için çeþitli teþvik edici ödüller ve caydýrýcý cezalar uygulanabilir. Televizyon kanallarýnda kalitesiz birçok yayýn var, bunlara yeri geldiðinde tepkimizi göstermeliyiz. Siyasi ve etik deðerlerin ortak çýkarlarda buluþmasý gerektiðini düþünüyoruz. Atýklarýn geri-dönüþüm sürecine sokulmasýný kendi yaþantýmýzda bir alýþkanlýk ve gereklilik haline getirip toplumda da eðitim yoluyla yaygýnlaþmasýna önayak olmalýyýz. Petrole baðýmlýlýðý azaltmalýyýz. Kullanýlmýþ yaðlarýn bio-dizel olarak tekrar kullanýma girmesine önayak olmalýyýz. Aspir en kurak bölgelerde bile yetiþen ve bio-dizel üretiminde kullanýlan bir bitki olduðundan, bio-dizel kullanýmý çift yönlü kazanç saðlayacaktýr. Kaynaklarý etkin ve verimli bir þekilde kullanmalýyýz. Su kaynaklarýmýz sýnýrlý. Suyu içme suyu ve kullaným suyu (bahçe sulama, halý yýkama, araba yýkama vb.) olarak kategorize edip ihtiyacýmýza göre kullanmalýyýz. Ülkemizde çok yaygýn olan kaçak elektrik ve su kullanýmýnýn önüne geçmek için öncelikli olarak iþletmelerde, daha sonra konutlarda gerekli önlemler alýnmalý. Daha önce altyapý çalýþmalarý uzun dönemi kapsayacak þekilde planlanýp yapýlmadýðýndan ve kaliteli malzeme kullanýlmadýðýndan kente daðýtýlan suyun %48'i þebekelerimize gelmeden kayboluyordu. Yerel yönetimlerde planlama ve uygulamalarýn uzun dönemleri kapsayacak þekilde yapýlmasýný gençler olarak arzuluyoruz. Ýlimiz yerel yönetiminin bu yönde ilerlediðini görmek biz gençlere umut vermektedir. Toplu taþýma araçlarýnýn kullanýmýný tercih etmeli ve teþvik etmeliyiz. Verimliliði yüksek, enerji kullanýmý düþük ve uzun ömürlü tüketim maddelerini tercih etmeliyiz. Çevreye ve kendimize karþý daha saygýlý bir tüketim anlayýþýný yerleþtirmeliyiz. Tek ve ortak bir çýkarýmýz var. "Doðal varlýklarýn korunmasý, yaþanabilir bir dünya." Tek bir ses olup bu ortak çýkar doðrultusunda hareket etmeliyiz. Ortak çýkarýmýza ters düþen uygulamalarla karþýlaþtýðýmýzda tepkimizi ortaya koymalýyýz. Amacýmýz, deðerlerimizi yitirmeden kararlarýn kýsa vadeli deðil uzun vadeli sonuçlarýný dikkate alarak bilinçli bir toplum oluþturmak olmalýdýr. Hedefimiz, günü kurtaran deðil, geleceði düþünüp geleceðine sahip çýkan bir tüketici ahlaký oluþturmaktýr. Kaynak: TEMA - Beyin Fýrtýnasý Çalýþmasý (Sonuç Bildirgesi) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Türkiye'de her gün 75 ton izmarit üretiliyor ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir Ciddi tehdit oluþturan izmatirler ayný zamanda çevre kirliliðine sebep oluyor Dünyada her yýl 5 trilyon izmarit üretilirken, sigara ve diðer tütün ürünlerin üretilmesi iþlemleri sýrasýnda kullanýlan yöntemler sebebiyle 2 milyon ton karbondioksit ve 5 milyon ton metan gazý atmosfere karýþýyor. Baþta kanser, kalp damar hastalýklarý olmak üzere birçok saðlýk sorununa yol açan sigara, tüketici ve dumanýna maruz kalanlara verdiði zararýn yaný sýra dýþarý atýlan izmarit sebebiyle çevre saðlýðýný da olumsuz etkiliyor. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Halk Saðlýðý Enstitüsü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir yaptýðý açýklamada, tütün ve tütün ürünlerinin kullanýmýnýn kiþinin saðlýðýný bozduðunu, çeþitli hastalýklara yol açtýðýný ve çevreye de zarar verdiðini söyledi. Saðlýklý bir dünya için temiz bir çevrenin þart olduðunu vurgulayan Bilir, izmaritlerin önemli bir kirlilik sebebi olduðunu vurguladý. TÜRKÝYE'DE HER GÜN 75 TON ÝZMARÝT ÜRETÝLÝ- YOR Çevreyi koruma amacýna yönelik yurt dýþýnda yürütülen "Sigara Ýzmariti Kirliliði Projesi (Cigarette Butt Pollution Project)" kapsamýnda her üretilen izmarit miktarýnýn belirlendiðini anlatan Bilir, "Her yýl 5 trilyon izmarit üretildiði ve bu izmaritlerin çevre için ciddi tehdit oluþturduðu ortaya kondu. Türkiye'de her gün 75 ton izmarit üretiliyor. Bu Ankara için 4 ton, Ýstanbul için 10 ton" diye konuþtu. Sigaralarýn filtresinde bulunan selüloz asetat ve plastik maddelerin parçalanmadýklarý için doðada yýllarca kalabildiðinin altýný çizen Bilir, bunun çevre saðlýnýn korunmasý açýsýndan büyük risk oluþturduðunu kaydetti. Bilir, izmaritlerden gelen yabancý madde ve kimyasal madde kirliliði üzerinde durulmasý gerektiðini belirterek, özellikle filtrede bulunan kimyasallarýn yýllar boyunca doðada bozulmadan kalabildiðine dikkat çekti. Bilir, "Ayrýca tütün tarýmý sýrasýnda kullanýlan pestisidler toprak ve suya karýþmak suretiyle kirliliðe neden oluyorlar. Tütünden sigara ve diðer ürünlerin üretilmesi iþlemleri sýrasýnda kullanýlan yöntemler nedeniyle 2 milyon ton karbondioksit ve 5 milyon ton metan gazý atmosfere karýþýyor" dedi. Türkiye de nüfusun yüzde 86 sýnýn diþlerini fýrçalamadýðý ortaya çýktý. Türkiye de aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemini yapýlan araþtýrma sonrasýnda rakamlarýyla deðerlendiren Diþ Hekimi Emek Saran, son bir yýlda diþ macunu kullanýmý, diþ fýrçalama alýþkanlýðý, diþ fýrçasý deðiþtirme sýklýðý, aðýz bakýmýyla ilgili malzemelerin kullanýmý ve diþ hekimine baþvuru sayýsýndaki verilerinin çarpýcý sonuçlar ortaya koyduðunu söyledi. Diþ saðlýðýnýn yeterli oranda önemsenmediðini söyleyen Dr. Emek Saran, Diþ macunu ve diþ fýrçasý kullanma oranlarý ne yazýk ki ülkemizde diþ saðlýðýnýn önemsenmediðini göstermektedir. 76 milyon kiþinin bir yýlda toplam tüketmesi gereken diþ macunu miktarý 456 milyon tüptür yýlýnda Türkiye genelinde yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre diþ macunu kullanan kiþi sayýsý 22 milyon 166 bin kiþidir. Yani 53 milyon 834 bin kiþi diþ macunu kullanmamaktadýr. Bir aileyi 4 kiþi kabul ettiðimizde; 13 milyon 458 bin 500 eve diþ macunu girmemiþtir. Kýsaca özetlememiz gerekirse; nüfusumuzun yüzde 86 sý diþ fýrçalamazken, evlerin yüzde 70 inde diþ macunu kullanýlmamýþtýr dedi. Diþ fýrçasý kullanma oranlarýnda da düþük düzeyde olduðunu açýklayan Dr. Emek Saran, Bir kiþinin bir yýlda 4 adet diþ fýrçasý kullanmasý gerektiðini düþünürsek 10 milyon 250 bin kiþi diþ fýrçasý kullanmýþtýr. Dolayýsýyla 65 milyon 750 bin KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: kiþi diþ fýrçasý kullanmamýþtýr. Yani bir diþ fýrçasýnýn ortalama iki yýl kullanýldýðý sonucu karþýmýza çýkmaktadýr Aðýz saðlýðýnda büyük önem taþýyan diþ ipi ve bakým suyu gibi malzemelerin de kullanýlmadýðýna dikkati çeken Saran, Bunlarýn yanýnda aðýz temizliði için diþ fýrçasý kadar önemli olan diþ ipi ve aðýz bakým suyu kullanýmý ülkemizde yok denecek kadar az. Bu malzemeler ise her 100 evden sadece 2 sine girmektedir. Türkiye de günde 2 kez düzenli diþ fýrçalayan kiþi oran yüzde 15 de kalýrken, yas grubundaki bin 500 kiþide yapýlan araþtýrmaya göre kiþilerin yüzde 5 inin hiç diþ hekimine gitmediði ortaya çýkmýþtýr dedi. DÝÞLER NEDEN FIRÇALANMALI? Uzmanlar günde en az iki kere, yemeklerden sonra diþlerin fýrçalanmasýný belirtirken, Türkiye de böylesine önemli PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Türkiye nin yüzde 86 sý diþ fýrçalamýyor 4 AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý kuru sistem banyo cihazýnda kullanýlan röntgen filmi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Çorum Merkez Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi deprem güçlendirme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum ilköðretim okullarý ithal kaloriferlik ve sobalýk kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Oðuzlar Ýlçe Devlet Hastanesi Hizmet Binasý bakým onarým yapýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Buharaevler Mah. Buharaevler 23. Cad. Sapphire Residence No: 14/3 taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Trafik sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Fotokopi makinasý alýmý iþi. Yer: Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Meydan temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Okul inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Yakacak malzemesi satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 128 adet basýlý yabancý yayýn kitap alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 580 plakalý 2010 model Temsa marka Safir tipli 5 adet tek katlý yolcu otobüsünün muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Dalyanlar Yediemin Otoparký - Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok. No: 7 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 23 kiþi il klinik destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel ve zaman almayan kiþisel bakým ihmal ediliyor. Bunun sonucunda diþlerin aralarý ve diþ etiyle birleþim yerlerindeki besin artýklarý ve tükürüðün yapýsýnda bulunan kireç parçacýklarý, bakteri plaðý ile reaksiyona girerek diþlere iyice yapýþýyor, taþ oluþumuna neden oluyor. Diþ plaðýnýn bir gra- no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

18 18 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Altýn Kemer Yalçýn Sözen in Sivas ta Altýn Kemeri kazanan Çorum Belediyespor Güreþçisi Yalçýn Sözen in Kemerini Ahmet Ayýk taktý Sivas Doðanþar da yapýlan 50. Ahmet Ayýk Karakucak Türkiye Þampiyonasý nda baþpenlivanlýðý Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen kazandý. Sivas Doðanþar da yapýlan Doðanþar 50. Ahmet Ayýk Karakucak Güreþlerinde altýn kemeri Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen aldý. Cumartesi günü Doðanþar Ýlçe sahasýnda yapýlan güreþleri Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Federasyon Baþkanýmýz Hamza Yerlikaya, Belediye Baþkaný Sami Aydýn, Uluslararasý Güreþ Federasyonlarý Birliði Asbaþkaný ve Türk Güreþ Vakfý Baþkaný Ahmet Ayýk, Olimpiyat ve Dünya Þampiyonu Çorumlu güreþçi Tevfik Kýþ, Sivasspor Kulübü Baþkaný Mecnun Otyakmaz, protokol üyeleri ve vatandaþlar izlediler. Dört kategoride toplam 261 güreþçinin mücadele edeceði Karakucak Güreþlerinde baþpehlivanlýk için yirmi güreþçi çayýra çýktý. Çorum Belediyespor güreþçisi Yalçýn Sözen zorlu maçlar sonunda altýn kemerin sahibi oldu. Çorum Belediyespor 10 güreþçiyle katýldýðý Karakucak Türkiye Þampiyonasýnda birde üçüncülük kazandý. Nevþehir in gözdesi Belediyespor! Yeni sezona þampiyonluk hedefiyle hazýrlanan Nevþehir Gençlikspor Emrah Býdýk, Mehmet Keleþ in ardýndan eski Belediyespor lu Halil Ýbrahim Karakuþ u da kadrosuda kattý. Kýrmýzý beyazlý kulübün son gözdesi ise Oðuzhan Saraçoðlu. Nevþehir Gençlikspor, Çorum Belediyespor a kancayý taktý. Yeni sezonda mutlak þampiyonluk parolasýyla güçlü bir kadro kuran Nevþehir Gençlikspor kadrosuna kattýðý üç eski Çorum Belediyespor lu futbolcunun ardýndan dördüncüsü içinde görüþmelerini sürdürüyor. Nevþehir Gençlikspor dana önce geçtiðimiz sezonlarda Çorum Belediyespor da forma giyen kaleci Emrah Býdýk ve bu sezon kýrmýzý siyahlý takýmdan ayrýlan Mehmet Keleþ ile anlaþmýþtý. Geçtiðimiz hafta sonunda yine Belediyespor un eski futbolcularýndan Halil Ýbrahim Karakuþ ile anlaþan Nevþehir Gençlikspor son olarakta Oðuzhan Saraçoðlu için görüþmelere baþladý. Çorum Belediyespor ile sözleþmesi bulunan Oðuzhan Saraçoðlu için kýrmýzý siyahlý yönetimle temasa geçen Nevþehir Gençlikspor un bu transferide büyük oranda bitirdiði öðrenildi. Belediyespor yönetiminin bonservisinde indirim yaptýðý Oðuzhan Saraçoðlu nun bu hafta içinde Nevþehir Gençlikspor ile Oðuzhan Saraçoðlu ile görüþmeler sürüyor Halil Ýbrahim Karakuþ da imzaladý sözleþme imzalamasý bekleniyor. Herkes Sebatspor u konuþacak Sebatspor Teknik Direktörü Ayhan Alemdaroðlu, herkesin takdir ettiði bir takým ortaya çýkarmak istediklerini söyledi. Alemdaroðlu Ýyi bir hazýrlýk dönemi geçiriyoruz, Oyuncularýmýn çalýþma tempolarýndan oldukça memnunum. Bu sene Bözüyük e talip var Yeni sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan ve ekonomik olarak sahipsiz durumdaki Bozüyükspor'a 2012 yýlýnda olduðu gibi yine talip olan iþ adamý Cevat Þenkardeþler, takýmý kendisi ve oluþturacaðý ekibi ile bu karanlýk günlerden kurtulacaðýný iddia etti. Þenkardeþler, yaptýðý açýklamada, Bozüyükspor'un þuan 2012 den çok daha zor durumda olduðunu belirtti. Kendisi ile her þeyin söylenip yazýldýðýný, çizildiðini, ancak sustuðunu ifade eden Cevat Þenkardeþler, "Bozüyükspor'u ligde devam ettirmek için yine susacaðým. Gereken araþtýrmalarý yapýyorum. Ama iþin içinden çýkmaya çalýþýyoruz. TFF ye transfer yasaðý koyan oyuncu arkadaþlarýmýzýn bir kýsmýyla uzlaþma saðlamýþ durumdayým, Yaklaþýk 17 oyuncu var ve hemen hemen hepsi Cevat Þenkardeþler kulübe talip Þenkardeþler gelirse biz uzlaþýrýz kanaatinde. Son olarak Pazartesi günü TFF'den son tablo bana gelirse kuracaðým yönetim kurulu arkadaþlarým ile kulübümüzün kapanmamasý için aday olmak istiyoruz. Kulübümüzün þu anki mevcut borcu 8-10 milyon gibi, ama geçmiþ yönetimler tarafýndan öyle yönetilmiþ ki Bozüyükspor Kulübü inanýn bakkal bile daha iyi yönetilir. Bir futbol adamý olarak üzülüyorum. Zamanýnda 2012 de ben bu kulübü yönetimimle birlikte devir alsaydým þimdi çok daha baþka þeyler konuþacaktýk.. Üzülüyorum Bozüyükspor taraftarýna, sanayisine, esnafýna yazýk. Osmanlý çýnarý ne hale geldi. Geçmiþ borçlarla ilgili olarak ben ve yönetimim de mes'ul olmayacaðýz. Eðer gelirsek gereken neyse usulsüz olan her þeyin üstüne gideriz. Eðer Pazartesi günü tüm transfer yasaðý koyan oyuncu arkadaþlarýmýzla uzlaþýrsam ben bu göreve talip olurum. Göreve gelirsek yönetim olarak þeffaf olacaðýz. Herkesin her þeyin hesabýný rahatlýkla verebileceði bir yönetim sergileyeceðiz. Zaten Türk futbolu bu tür yönetimler yüzünden çok þeyler kaybetti ve yüzlerce kulübümüz kapanmak zorunda kaldý. Býrakýn Türk futbolunu bilenler yönetsin. Evet iddialýyým, çünkü doðru iþler yaparsanýz hiç bir futbol takýmýmýz bu durumlara düþmez. Çünkü ben futbolu biliyorum. Benim olduðum yerde küme düþmeye oynamak söz konusu bile olmaz. Ben hedefi olan spor adamýyým. Bozüyüspor delegeleri benim gibi deðeri 2012'de kaybetti. Þartlar Bozüyükspor için þuan çok çok zor. Ben yinede elimden geleni yapacaðým. Bozüyükkspor'u almak þuan çok zor. Ama geçmiþ yönetimden alacaðý olan oyuncu arkadaþlarýmýz bana inanýr da yardýmcý olurlarsa neler yapacaðýmý sadece Bozüyük deðil Türk futbolu görecek. Bana inansýnlar gerisini ben ekip arkadaþlarým ve Allah'ýn izniyle yaparýz" dedi. Sivas ta Altýn Kemeri kazanan Yalçin Sözen Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, eski Elvançelebi Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer ve Çorum Belediyespor güreþ antrenörü Ruþen Çetin ile birlikte görülüyor baþarýlý olacaðýmýza Ýnanýyorum dedi. Ayhan Alemdaroðlu Kimseden çekinmiyoruz Yeni sezonda hedefimize ulaþabileceðimize olan inancým yüksek. Oyuncularýmýn antrenmanlardaki performansý beni yeni sezon öncesi umutlandýrýyor. Taraftarýmýzýn da desteðiyle yeni sezonda güzel iþler baþaracaðýz. inþallah herkes Sebatspor u konuþacak dedi. Kýrýkhanspor kalecisini buldu Kýrýkhanspor, kaleci Ömer Kýsa ile anlaþtý. Uzun zamandan bu yana kaleci transferi için Nevþehir kampýnda sýcaktan bunalan ve saçlarýný kestiren gençler bir arada görülüyor Kampýn KELLERÝ! Yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný Nevþehir kampýyla sürdüren Çorum Belediyespor da futbolcular sýcaktan bunalýnca çareyi saçlarý kazýtmakta buldular. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Nevþehir kampýnda Türkiye genelindeki aþýrý sýcaklar nedeniyle hayli zorlanýyorlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn çok aðýr geçen antrenman programýnda çalýþmalarda sýcaðýnda etkisiyle zorlanan futbolcular saçlarýný kestirdiler. Bu modaya özellikle gençler uydular ve saçlarýný kestirdiler. Gençlere tecrübeli isimlerden de ayak uyduran- Gaziosmanpaþaspor a Beþiktaþ tan üç takviye çalýþma yapan Kýrýkhanspor, Hatayspor kalecisi Ömer Kýsa ile 1 yýllýk sözleþme imzaladý. Kýrýkhanspor Baþkaný Hacý Kocacýk, "Ömer Kýsa ile 1 yýllýðýna anlaþarak kaleci sorunumuzu çözmüþ bulunuyoruz. Þu anda görüþtüðümüz birkaç futbolcu daha var. Anlaþma olursa imzalarý atacaðýz" dedi. Yeni sezona kendi tesislerinde mevcut futbolcularla hazýrlandýklarýný belirten Kocacýk, "Ýlk hazýrlýk maçýmýzý 5 Aðustos tarihinde kendi sahamýzda Tarsus Ýdman Yurdu ile yapacaðýz. Sýk sýk hazýrlýk karþýlaþmalarý oynayarak eksiklerimizi görüp, transferlerimizi de o yönde yapacaðýz" diye konuþtu. Osman Gýdýk Ladik Belediyespor la anlaþtý Osman Gýdýk yeni sezon için Bölgesel Amatör Lig de Samsun u temsil edecek olan Ladik Belediyespor ile anlaþtý. Çorum a okul için gelen ve Gençlerbirliði nde baþladýðý futbolculuðunda daha sonra Çorum amatör takýmlarýnda forma giydikten sonra Ýskilip Belediyespor la Bölgesel Amatör Lig de mücadele eden geçen sezon ortasýnda ise Osmaniye temsilcisi Kadirlispor a transfer olan Osman Gýdýk yeni sezon için Samsun temsilcilerinden Ladik Belediyespor ile anlaþtý. Bu sezonda Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Gaziosmanpaþaspor a Beþiktaþ alt yapýsýndan üç ismi kazandýrmak için görüþmeler devam ediyor. Beþiktaþ'ýn alt yapýsýnda yetiþen ve sezon baþý Atakým ile kampa giden genç oyuncularýnýn Gaziosmanpaþaspor ile Osman Gýdýk anlaþma üzere olduklarý öðrenildi. Göreve geldiði ilk günden bugüne gençlere verdiði önem ile bilinen kulüp baþkaný Seyit Ateþ, 3 futbolcunun transferi ile bizzat kendisi ilgileniyor. Kadir, Caner ve Tugay'ýn bugün Seyit Ateþ'le bir araya gelerek son görüþmeleri yapacaðý öðrenildi.

19 PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Yurt ve kredi borçlarýný online ödeme dönemi Yurt ve kredi borçlarýný online ödeme dönemi Öðrenciler yurt ödemeleri ile öðrenim ve katký kredisi geri ödemelerini web sitesi üzerinden sanal pos ile yapabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý olarak faaliyetlerine devam eden Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) yeni baþlatýlan uygulamayla öðrenciler yurt ödemeleri ile öðrenim ve katký kredisi geri ödemelerini web sitesi üzerinden sanal pos ile yapabilecekler. Bakanlýðýn koordinesinde 81 ilde 300 bine yakýn öðrenciye 5 yýldýzlý otel konforunda hizmet veren KYK, yeni baþlattýðý uygulama ile öðrencilerin bankaya gitmelerine gerek kalmadan tek bir iþlemle ödemelerini yapabilmelerine imkan veriyor. Bu uygulamayla öðrenciler, KYK'nýn kurumsal web sitesi olan "www.kyk.gov.tr" adresinde bulunan Yurt Ücreti ve Kredi Borcu Ödeme sekmesinden kimlik numaralarýný girerek tüm kredi kartlarý ya da banka kartlarý ile geri ödemeleri bankaya gitmeden, ATM aramadan kolaylýkla yapabilecek.(ýha) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:2295) (Ç.HAK:2297) çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1740) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) Satýlýk Daire Ulukavak Mah. Mavral 1. sok. Burhan Apt. 3. kattaki m2 daire (Ç.HAK:2217) ELEMANLAR ARANIYOR Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1583) Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan, bilgisayar kullanabilen, tercihen Ticaret Lisesi mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Bayrak Hafriyat (Ç.HAK:2303) sahibinden satýlýktýr. Müracaat: ELEMANLAR ALINACAKTIR * Asgari ücret+mesai+prim+yemek+servis imkanlarý ile gýda üretim tesisinde devamlýlýk arz eden, * yaþ aralýðýnda, *Bay-bayan, * Tercihen lise mezunu, elemanlar (Ç.HAK:2309) Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: ELEMAN ARANIYOR Kargý da lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere pide ustasý alýnacaktýr. (Ç.HAK:2310) Dolgun ücret+ssk Mür. Tel: ÞOFÖR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyeti ile sevkiyat tecrübesine sahip bay eleman alýnacaktýr. Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþ (Ç.HAK:2314) (Ç.HAK:2316) Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 77 Tel: BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞACAK BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR ADRES / Küçük Sanayi Sit. 25 Cad. No / 13 Tel alýnacaktýr Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:2293) (Ç.HAK:2291) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: ELEMANLAR ALINACAKTIR * Kaynakcý, * Autocad programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Balaban Makina Küçük Sanayi Sitesi 75. Sok. No: 6 ÇORUM Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli kaynakçýlar makina ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:1995) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ALINACAKTIR Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gerekli þartlar; * En fazla 40 yaþýnda olmak. Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Tel: (Ç.HAK:2313) Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum FAX CEP TEL : ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2121) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) (Ç.HAK:2312) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * CNC Operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Meydancýlar. Gerekli þartlar; * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK. HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN. 4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6

20 Forvet Cavcav dan istenecek Çorum Belediyespor yeni sezonda takýmýn golcüsünü Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan Cavcav dan isteyecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmdan dört alternatif isim belirleyen Çorum Belediyespor Teknik Heyeti bu isimlerden birini kadrosuna katmak istiyor. Çorum Belediyespor Baþkaný Ýlhan Cavcav futbolcularla yaptýðý toplantý sýrasýnda görülüyor Herkes kendi iþini yapacak Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Nevþehir kampýný ziyaretinde futbolcularla yaptýðý toplantýda uyarýlarda bulundu isteklerini söyledi ve baþarý için herkesin üzerine düþeni yapmasý halinde mutlu sona ulaþacaklarýna inandýðýný belirtti. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yeni sezon hazýrlýklarýný Nevþehir de sürdüren kýrmýzý siyahlý takým kampýnrý ziyaret etti ve hem çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý hemde futbolcularla bir toplantý yaparak nasiyat uyarý ve beklentileri konusunda bilgiler verdi. Cuma akþamý takýmýn kamp yaptýðý Otel e giden Baþkan Zeki Gül Teknik Heyet ten çalýþmalarla ilgili bilgiler aldý. Ardýndan da futbolcular ve tüm teknik heyetin katýldýðý bir toplantý yaptý. Gül toplantýda yaptýðý konuþmada yeni sezonun hepsine hayýrlý olmasýný kazasýz belasýz sakatlýksýz ve baþarýlý geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra ise geçen sezon yaþadýklarý bazý sýkýntýlar konusunda uyarýlarda bulunan Baþkan Gül Teknik konularda tek yetkili isim Yavuz Ýncedal hocadýr. Yönetimle ilgili konularda Genel Kaptanýnýz Hamit Iþýk her zaman yanýnýzda. Yaþadýðýnýz veya gördüðünüz bir sýkýntýyý sorunu baþka yerlerde baþka kiþilerle deðil kendi içimizde çözeceðiz. Þunu hiç bir zaman unutmayýn mükafatýn olduðu yerde cezada mutlaka olacaktýr. Geçen yýl bu konuda yanlýþlar yaptýk bu yýl olmayacak. Bir takýmýn baþarýlý olmasý için öncelikli iç huzurun olmasý gerekiyor. Bizler kendi içimizde birlikteliði saðladýðýmýz takdirde baþarýlý olmak için hiç bir sorun görünmüyor. Her zaman büyük olan kulüptür, yöneticiler, futbolcular, teknik heyetler ondan sonra gelir. O yüzden önce kulübü hedefe ulaþtýracaðýz sonra bizle arkasýndan hedefe ulaþacaðýz. Yönetim olarak bizler sizlerin rahatý için verdiðimiz sözleri yerine getirmek için çalýþýyoruz ve bunada devam edeceðiz. Sizlerden de isteðimiz bu emeklerin karþýlýðýnda hem maddi olarak kazanýn hemde þehrimizi mutlu edin. Bunu baþaracaðýnýza inanýyorum, yeterki sizler birlikte hareket etmeyi öðrenin dedi. Konuþmanýn ardýndan baþkan Zeki Gül yeni transferlerle tanýþtý ve toplantý sohbet ortamýnda devam etti. Ali Kireþ iki yýllýk imzaladý Baþkan Zeki Gül futbolcularla yaptýðý toplantýda uyarý ikaz ve nasihatlarda bulundu Çorum Belediyespor da Nevþehir kampýna katýlan Ali Kireþ ile iki yýllýk sözleþme imzalandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yakýndan tanýdýðý ve iki sezon önce Gümüþhanespor da birlikte çalýþtýðý Ali Kireþ sað ve sol kanatta ve forvet arkasýnda oynuyor. Geçen sezon Adýyamanspor da forma giyen Ali Kireþ kamptaki performansýnýn ardýndan önceki gün kampa giden Baþkan Zeki Gül ve Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile yapýlan görüþmeler sonunda anlaþma saðlandý ve iki yýllýk resmi sözleþmeye imza attý. Baþkan Gül, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn yakýndan tanýdýðý Ali Kireþ in takýma katký saðlayacaðýna inandýðýný belirterek kendisine baþarýlar diledi. Ali Kireþ, Baþkan Zeki Gül ve Mali As Baþkan Mustafa Özbayram ile imza töreninde Özdilli den ziyaret Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli dün kýrmýzý siyahlý takýmýn Nevþehir kampýný ziyaret etti. Beraberinde arkadaþlarý Atakan Bahadýr ve Hamit Duran ile birlikte Çorum Belediyespor kampýný ziyaret eden Sinan Özdilli burada Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve Genel Kaptan Hamit Iþýk ile görüþtü ve kadrodaki gençlerle ilgili bilgiler aldý. Nevþehir de yeni sezon hazýrlýklarýnýn ikinci etabýný sürdüren Çorum Belediyespor da futbolcularý önce Ýncedal sonra sýcaklar çarptý. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift çalýþma ile sürdürüyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal önceki akþam yapýlmasý gereken antrenmaný futbolcularýn aþýrý yorulmasý üzerine iptal etti. Günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlýlar hafta sonu üç antrenman yaptý. Cumartesi sabahý tempolu koþular ardýndan taktik çalýþma yaptýran Teknik Patron Ýncedal futbolcularýn aþýrý yorgunluklarý üzerine akþam antrenmanýný iptal etti. Takýmda antrenman eksiði bulunan futbolcular akþam belirlenen program doðrultusunda çalýþmalarýný sürdürdüler. Kýrmýzý Siyahlý takým dün sabah ise kondisyon salonunda bulunan aletlerde kuvvet ve çabukluk hareketleri yaptýlar. Sabah erken saatlerde olmasýna karþýn oldukça sýcak havada yapýlan antrenmanda futbolcularýn hayli zorlandýðý gözlendi. Çorum Belediyespor günün ikinci çalýþmasýný ise Nevþehir sahasýnda yaptý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ardýndan topla teknik geliþtirici oyunlar ve son bölümde ise taktik çalýþma yaptýrdý. Kýrmýzý Siyahlý futbolcularýn yoðun antrenmanlar birde aþýrý sýcaklar nedeniyle hayli zorlandýklarý ve çalýþmalar dýþýnda odalarýnda dinlenerek geçirdikleri gözlendi. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugünde sabah ve akþam yapacaklarý çift antrenmanla sürdürecekler. Takýmýn ilk iki kaptaný Nedim ve A. Buðra birlikte Kaptanlar deðiþmedi Çorum Belediyespor da yeni sezonda kaptanlýk yapacak isimler belirlendi. Teknik Heyetin isteði doðrultusunda Çorum Belediyespor da geçen sezonki kaptanlarda deðiþiklik yapýlmadý. Takýmda birinci kaptan olarak Nedim Köseoðlu görev yaparken ikinci kaptan Ahmet Buðra Erdoðan oldu. Üçüncü kaptan ise Çorum Belediyespor forvet için bugün Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav ile görüþecek. Geçtiðimiz sezondan buyana Ýlhan Cavcav ile temas halinde olduklarýný belirten Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Uður Barlýk ýn da devreye girmesiyle geçtiðimiz günlerde yaptýklarý görüþmenin ardýndan bu takýmda bulunan dört isim belirlediklerini bu isimlerden birini Belediyespor a vermesini isteyeceklerini söyledi. Bugün yapýlacak görüþmeler sonunda Ýlhan Cavcav dan olumlu cevap alýnmasý halinde futbolcuyla anlaþarak en kýsa sürede kampa katýlmasý hedefleniyor. Ýstenmeyen tüyler(!) Bundan bir kaç gün önce bir zat "bana Çorum belediyespor'u niye yazmýyorsun?" dedi Bende Belediyespor bizim takýmýmýz inþallah baþarýlý olur diye cevap verdim.. Bu cevabý o soruya deðil de soruyu soranýn vücut dilinden anladýðým þekliyle cevapladým Vücut dili ayný soruyu sormuyordu.. Belediyespor'u niye yazmýyorsun derken aslýnda bana Belediyespor'u niye eleþtirmiyorsun demek istiyordu Bak arkadaþým; Karakterin otursun, söz ben ayaða kalkacaðým. Senin Çorum'da yaþaman helal mi bu düþüncen nedeniyle, onu da bilmiyorum Ýnsan vücudunda ki istenmeyen tüyler gibisin Gelelim sadede Herkese þunu peþinen söylemek istiyorum; Nasýl Çorum Belediyesi bizimse, Belediyespor'da bizimdir Baþarýsýzlýðýna üzülürüm Bu konuda hassasýmdýr. Mantýðýmla duygularýmý asla karýþtýrmam Hayat felsefemdir Duygularým deðil mantýðým önemlidir.. Mantýk mantý deðildir Kilo ile satýlmaz.. Zira ne Çorum Belediyesi'ne nede Belediyespor'a karþý art niyetim vardýr Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav PAZARTESÝ 4 AÐUSTOS 2014 Ýncedal+sýcak= PERT Yeni sezon ikinci etap çalýþmalarýný Nevþehir de sürdüren Çorum Belediyespor lu futbolcularý Ýncedal ýn aðýr çalýþma programý ve sýcaklar çarptý. Cumartesi akþamý yapýlmasý gereken antrenmaný aþýrý yorgunluk nedeniyle iptal eden Teknik Patron dün sabah salonda akþam ise sahada yaptýrdýðý çift çalýþma ile futbolculara fiziksel yükleme ve taktiksel anlayýþý yerleþtirme çabalarýný sürdürdü. Yoðun çalýþmalarla birlikte diðer sorun ise çok sýcak geçen hava þartlarý. Çorum Belediyespor Nevþehir kampýnda sabah fiziksel akþam ise sahada taktik çalýþma ile yeni sezon hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor. Öteki Duran Durmuþ Bu bünyeden art niyet çýkmaz. Aksine arta kalan güzel niyetlerim vardýr (Benim konuyla ilgili fikirlerimi benden baþka Halil Öztürk iyi bilir ) Beni anlamak bazýlarýný anlamsýzlaþtýrabilir O da onlarýn sorunu. Benden yýkým ekibi filosuna dingil hiç çýkmaz Belediyespor'a sezonunda baþarýlar diliyorum. Ayný zamanda bu baþarýyý tüm Çorumlu futbol severler için istiyorum Aksini düþünenlerin aklýndan þüphe ederim.. Tabi lafým aklý olanlara Akýl dedim de aklýma geldi Akýl kýt kaynaktýr Fazla heba etmeye gelmez Ey ruh geldiysen ona gir, ruhsuz olan o Not: Bir Pers sözünde der ki; "Þaþýran eþek kar yemiþ Kar'ýda býrakýp kütür kütür buz yemiþ "

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01. Günlük Haber Bülteni 01.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 31.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi

Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Suriye'den Mekke'ye: Suriyeli üç hacı adayının hikâyesi Savaşın başından bu yana yedinci hac dönemi yaklaşırken hac ibadetini yerine getirmeyi çok isteyen, farklı şehirlerde yaşayan üç Suriyelinin hikayesi.

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı