Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr"

Transkript

1 Hitit ten uluslararasý festival Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali önceki gün Çorum da gerçekleþti. Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr, Suriye, Burkina Faso gibi ülkelerden gelerek Anadolu da yükseköðrenim gören öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu program büyük Uluslararasý Öðrenci Festivali nde sahne alan öðrenciler çeþitli gösteriler sundu. beðeni topladý. * HABERÝ 11 DE Alaca da yaþayan mühendis Türkiye nin en büyük kaz üretim çiftliðini kurdu. Rüyasý gerçek oldu * HABERÝ 8 DE ÇORUM 15 ARALIK 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Prof. Dr. Alaattin Karaca Milletin sevdiði iki adam Karaca, Necip Fazýl ve Menderes i anlattý Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca nýn konuþmacý olarak yer aldýðý Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti konulu konferans önceki akþam Çorum da gerçekleþti. Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan kürsüye gelen Prof. Dr. Alaattin Karaca, Milletin deðerlerine hizmet edenler unutulmaz dedi. * HABERÝ 10 DA Ehl-i sünnet kaybolursa IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Hilmi Demir, Türkiye de ehl-i sünnet dediðimiz o ana þemsiyeyi kaybederseniz Anadolu coðrafyasýný ateþe atarsýnýz. O kýzdýðýnýz, AK Parti iktidarý seçimde Osmanlý tokadýný yiyecek' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuþma yaptý. Köse, AK Parti Hükümeti nin Haziran ayýnda Tufan Köse yapýlacak genel seçimlerde milletten Osmanlý tokadý yiyeceðini savundu. * HABERÝ 4 DE Prof. Dr. Hilmi Demir korktuðunuz IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr dedi. * HABERÝ 6 DA Ýntiharýný sosyal medyadan duyurdu Afyonkarahisar da üniversite öðrencisi 25 yaþýndaki Çorumlu bir kýz, kaldýðý 4'üncü kattaki evinden kendini boþluða býrakarak Azime Dikimen intihar etti. Genç kýzýn, hayatýna son vereceðini sosyal medya hesabýndan duyurduðu ortaya çýktý. * HABERÝ DE Beygircioðlu nda kaza, 1 ölü, 6 yaralý * HABERÝ DE Yaðýþtan evin çatýsý çöktü * HABERÝ DE * SAYFA 9 DA Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) önceki gün düzenlenen basýn toplantýsý ile tanýtýldý. MÝSÝAD ýn yeni yönetimi tanýtýldý Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) önceki gün düzenlenen basýn toplantýsý ile tanýtýldý. * HABERÝ 2 DE Ülkücüler Nihal Atsýz gibi dimdik duracak Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi, Yazar Hüseyin Nihal Atsýz'ý düzenledikleri programla andý. * HABERÝ 5 DE Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi, Yazar Hüseyin Nihal Atsýz'ý düzenledikleri programla Anadolu basýnýný yok eden uygulamalara karþýyýz' Mustafa Arslan, BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Nuri Kolaylý'nýn ev sahipliðinde Bursalý gazeteci ve gazete sahipleri ile bir araya geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yaygýn basýnda kimi yazarlar tarafýndan dile getirilen resmi ilanlarýn gazetelerde yayýnlanmasýna iliþkin yaklaþýmlarý deðerlendirdi. * HABERÝ 12 DE Milletvekili Uslu, 'Sentetik Badminton Kortu' Osmancýk'a hayýrlý olsun." dedi Uslu Osmancýk a hakkýný teslim etti AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek Badminton branþýnda dünya ve olimpiyat þampiyonasýna katýlan Osmancýklý sporcularýn saha gereksinimini karþýlama sözünü aldý. * HABERÝ 3 DE Çocuklar, Köstebekgiller adlý müzikal oyunu beðendi. Köstebekgiller e çocuklar bayýldý Köstebekgiller Müzikal Çocuk Tiyatrosu dün Çorum da sahne aldý. Boyo nun Rüyasý adlý müzikli oyun, Estetik Eðitim Merkezi aracýlýðýyla Çorumlu çocuklarla buluþtu. * HABERÝ 11 DE

2 2 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 MÝSÝAD ýn yeni yönetimi tanýtýldý M. ALÝ. CEYLAN Selahattin Ezer ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS *Yeni Lastik Satýþý *Akü Satýþý *Lastik Oteli *Rot Ön Düzen Ayarý Altuð Çankaya Programa MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya katýldý. Sera Otel de düzenlenen toplantýda MÝSÝAD ýn hedefleri ve yeni yönetimi açýklandý. LASTÝK ve AKÜLER DE KIÞ KAMPANYASI *Balance Lastik Ayarý *Jant Düzeltme *Far Ayarý * Nitrojen Gazý emleketçi Sanayici ve MÝþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) önceki gün düzenlenen basýn toplantýsý ile tanýtýldý. MÝSÝAD Çorum Þubesi tarafýndan, yeni kurulan derneðin kamuoyuna tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen toplantý Sera Otel de gerçekleþtirildi. Programa MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya, MÝSÝAD Çorum Þubesi Baþkaný Selahattin Ezer, yönetim kurulu üyeleri ile basýn mensuplarý katýldý. MÝSÝAD Þube Baþkaný Selahattin Ezer, yaptýðý konuþmada, dernek hakkýnda bilgiler vererek, yeni yönetim kurulunu açýkladý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduðunu belirten Ezer, "Kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýnda kalan ve gönüllülük esasýyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý kâar amacý gütmeden, ayný doðruya inanan insanlarýn bir araya geldikleri ve lobi çalýþmalarý yaptýklarý kurumsal yapýlardýr." dedi. Geliþmiþ ülkelerde dernek ve vakýflarýn yönetimlerde her zaman söz sahibi olduðunu hatýrlatan Ezer, Türkiye'de de yaklaþýk 100 bin derneðin faaliyet gösterdiðini, Çorum'da ise 650 civarýnda derneðin bulunduðunu belirterek, þöyle dedi: "Bu derneklerin etkin olanlarý olmakla Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) önceki gün düzenlenen basýn toplantýsý ile tanýtýldý. beraber çeþitli sebeplerle pek çoðu tabala derneði olmaktan öteye geçememiþtir. Yeni kurulmasýna raðmen MÝSÝAD Türk toplumu nezdinde çok hýzlý karþýlýk bulmuþ, gerek þube sayýsý gerekse üyeler bazýnda hýzla büyümekte ve yaygýnlaþmaktadýr. MÝSÝAD kurumsallýk anlamýnda ciddi mesafeler katetmiþtir" diye konuþtu. MÝSAD Her türlü ayrýmýn reddedildiði, birlik ve beraberlik içersinde ve omuz omuza çalýþmayý dustur edinmiþ MÝSÝAD ailesinin bir parçasý olmaktan gurur duyuyorum. Ýþ dünyasýnýn tüm sorun ve ihtiyaçlarýna çözüm üretmek, ülkemize katma deðer ve istihdam kazandýrmaktan baþka bir düþüncesi olmayan ihlas ve samimiyetle çalýþmaya söz vermiþ, ülke sevdasý, ülkeye hizmet aþkýyla tutuþan MÝSÝAD ailesinin bu ülkede çok kýsa sürede söz sahibi olacaðýný þimdiden görmek çok zor deðil. Ülkemizde her kurulan dernek maalesef birilerinin yanýnda, birilerinin karþýsýnda, bir yerlerin arka bahçesi, bir yerlerin yan kuruluþu gibi algýlanmakta ve kýsýr bir tartýþmanýn içine çekilmektedir. Biz MSÝAD üyelerinin de þimdiden bu tartýþmalarýn içine çekilmek istendiðini hep birlikte izliyoruz. MÝSÝAD, SÝYASÝ BÝR HAREKET DEÐÝLDÝR Bizlerin elbette bir siyasi düþüncesi, siyasi eðilimleri, siyasi tercihleri ve siyasi geçmiþleri vardýr. Ancak bunlar bir sivil toplum kuruluþu olan MÝSÝAD'ýn siyasi bir hareket olduðu anlamý taþýmaz. MÝSÝAD tam anlamýyla bir sivil toplum kuruluþudur. Ben sizlere klasik ifadesiyle biz bütün siyasi partilere eþit mesafedeyiz demeyeceðim. Ancak biz siyaset üstü bir sivil toplum kuruluþuyuzdiyeceðim. Doðrularýn peþinden gideceðiz. Ýþ dünyasýnýn tüm sorunlarýna çözüm ararken kimin söylediðine deðil, ne söylediðine bakacaðýz." MÝSÝAD Genel Baþkan Yardýmcýsý Altuð Çankaya ise, dernek hakkýnda genel bilgiler vererek, Türkiye'de þu anda 30 þube kurulduðunu ve 20 ye yakýn þubenin kurulmasý için de talep olduðunu söyledi. Yeni MÝSÝAD Çorum Þube Yönetimi þu isimlerden oluþtu; Selahattin Ezer (Baþkan), Derya Öztekin, Alaattin Akel, Sami Göktepe, Mustafa Þimþek, Þükrü Günaydýn, Nazik Bulut, Funda Özlem Kurt, Ayþe Onat, Nihat Polat, Murat Sezikli, Ali Fatih Göktuð, Engin Baþaran, M.Akif Aras, Ahmet Kurtbaþ. Genç MÝSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý görevine de Cesur Karaca. getirildi. (Ç.HAK:3243) Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM Tel: * Fatih Batit ( ) Mehmet Yaðlý ( ) (Ç.HAK:2502) (Ç.HAK:3426) TEÞEKKÜR Gücünü siz deðerli müþterilerimizden alan HAZNEDAR SOFRASI restoranýmýza göstermiþ olduðunuz yoðun ilgi, olumlu görüþleriniz ve bize duyduðunuz güven için teþekkür ederiz. Sürekli kendimizi geliþtirerek sizlere daha iyi hizmet etmeye devam edeceðiz. BÝZÝ TERCÝH ETTÝÐÝNÝZ ÝÇÝN SÝZLERE TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. MUSTAFA KILIÇ HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

3 Uslu Osmancýk a hakkýný teslim etti Parti Çorum Milletvekili ve TBMM AKÝdare Amiri Salim Uslu, Badminton branþýnda dünya ve olimpiyat þampiyonasýna katýlan Osmancýklý sporcularýn saha gereksinimini karþýlamak üzere Gençlik ve Spor Bakaný Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþtü. Badminton spor dalýnda Osmancýk'ýn milli sporcularýn dünya, Avrupa ve olimpiyat Nitelikli iþgücü yetiþtirilmesi þart 015 yýlý Mali Bütçe Kanun Tasarýsýnýn TBMM Genel Kurulu'nda dör- gün 3. tur görüþmeleri yapýldý. 2düncü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Bütçe görüþmeleri kapsamýnda; Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adýna konuþma yaptý. Uslu nun konuþmasý þöyle; Ýþ piyasasýnýn ihtiyaç ve beklentilerini karþýlayan nitelikli iþgücünün yetiþtirilmesi, hem eðitim sistemimizin etkinliðinin saðlanmasý hem de küresel düzeyde Türkiye'ye rekabet avantajý kazandýracak, dinamik bir iþgücü piyasasýnýn oluþturulmasýný mümkün kýlacaktýr. Bugün, özellikle Avrupa Birliði ülkelerinde hayat boyu öðrenme anlayýþýný yansýtacak þekilde, mesleki ve teknik eðitim verilmesi eðitimde etkinliðin, ekonomide verimliliðin ve rekabet edebilirliðin saðlanmasý ve sürdürülebilmesi için çözümler üretilmektedir. MYK; Türkiye'nin küresel ekonomide rekabet edebilecek iþ gücünün yetiþtirilebilmesine ve bu iþgücünün yurt dýþýnda da mesleklerini icra edebilmelerine imkân saðlayacak. Avrupa Birliði ile uyumlu ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve iþletmek amacýyla 5544 sayýlý yasa ile 2006 yýlýnda kurulmuþ, 2008 yýlýnda da Avrupa Konseyinin 2241/2004/EC kararý uyarýnca MYK ulusal Europass Merkezi olarak yetkilendirilmiþtir. MYK, eðitim ve istihdam iliþkisini güçlendirerek Türkiye'de insan kaynaklarýna yeni bir bakýþ açýsý getiren, yeterlilik kavramý çerçevesinde mesleki ve teknik eðitimin yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlayacak önemli bir yapýyý oluþturmaktadýr. Mesleki Eðitim ve Ýþ Gücünün nitelikli hale getirilmesi; iþçiye özgüven kazandýrarak, iþçiyi özgürleþtirerek, iþ güvencesi, iþ güvenliði, verimlilik ve kalite saðlayacaktýr. Ýstihdam planlamasý ile MYK politikalarý buluþturulduðunda daha verimli, becerili, üretken bir iþgücü piyasasý oluþacaktýr. Bu kapsamda, ulusal meslek standartlarýnýn hazýrlanmasý için sektörlere ve mesleklere iliþkin yetkinliði ve temsil gücü olan iþçi, iþveren, meslek kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleriyle toplam 48 meslek standardýnýn hazýrlanmasýna iliþkin iþbirliði ortamý oluþturmuþtur. Bugün itibariyle 669 meslek standardý hazýrlanmýþ, bunlardan 56'sý oyunlarýnda ülkemizi temsil ettiðini belirten Uslu, Bakan Kýlýç'tan ilçeye 'Sentetik Badminton Kortu' sözünü aldý. Milletvekili Uslu, Bakan Kýlýç'tan söz aldýktan sonra yaptýðý açýklamada, "Gençlerimizi Çorum'a yaþattýklarý gurur ve baþarýlarýndan dolayý kutluyorum. 'Sentetik Badminton Kortu' Osmancýk'a hayýrlý olsun." dedi.(haber Merkezi) Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ulusal meslek standardý olarak Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. MYK tarafýndan sýnav ve belgelendirme sistemi oluþturulmuþ ve iþletilmeye baþlanmýþtýr. Bugün itibariyle 103'ü tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere 156 meslekte sýnav ve belgelendirme yapýlabilmektedir. 21 bin 10 kiþiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiþtir. Sizlerin de malumlarý olduðu üzere iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda ulusal bir farkýndalýðýn oluþturulmasý için yoðun çaba sarf edilmektedir. Bu kapsamda tehlikeli iþlerden baþlanmak suretiyle 2015 yýlýndan itibaren iþ piyasasýnýn gerekleri, sýnav ve belgelendirme kapasiteleri dikkate alýnarak, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzca belirlenen mesleklerde çalýþanlarýn Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluðu getirilmesi planlanmaktadýr. Mesleki eðitim ile eðitim sistemi, istihdam planlamasý ile istihdam PAZARTESÝ 15 ARALIK Milletvekili Uslu, 'Sentetik Badminton Kortu' Osmancýk'a hayýrlý olsun." dedi politikalarý arasýnda, Ekonomik kalkýnma ile sosyal geliþme arasýnda, sendikal haklar ile sosyal düzen arasýnda Toplu sözleþme hakký ile kamu düzeni arasýnda, Parasal deðerler ve dengelerle sosyal politikalar arasýnda doðru bir iliþki kurgulamak zorundayýz. Bu sebeple; iþ kolu sözleþmesi imkaný getirip toplu sözleþmesiz iþyeri býrakmayýnýz. Ýþsizlik sigortasýna eriþimi kolaylaþtýrýp iþsiz kalanlarýn imkanlarýný artýrýnýz, kýdem tazminatý fonunu kurup KT hakkýný güvenceye alýnýz. Ýþçi memur ayrýmýný kaldýrýp AB ve ÝLO normlarýna uygun düzenlemeler ile sendikal haklarýn etkin kullanýmýný saðlayýnýz. Kamu iþyerlerinde geçici iþçilik sürelerini ve statülerini yasa ile belirlemek yerine, ihtiyaçlara göre belirlenmek üzere ilgili iþletmeye býrakýnýz sayýlý yasayý delmeye çalýþan maden iþletmelerinin insafsýzlýðýna ve kural tanýmazlýðýna izin vermeyiniz de yer alan iþçi temsilciliðini sadece iþ saðlýðý ve güvenliði ile sýnýrlý tutmak yerine sendikasýz tüm iþletmeler de yer alacak þekilde örgütlülüðü teþvik ediniz. Baþta ESK, Ýþ Saðlýðý Güvenliði Kurulu olmak üzere diyalog kurumlarýnýn etkin bir biçimde çalýþmasýný saðlayarak katýlýmcýlýðý ve endüstriyel demokrasiyi çalýþma yaþamýnda gelenekselleþtirip, kurumsallaþtýrýp, etkinleþtiriniz. Sendikal yaþama ve endüstri iliþkilerine yönelik düzenlemeleri konjonktürel istek ve taleplere göre deðil, ÝLO konvansiyonlarý, AB normlarý ve ihtiyaçlarýmýza göre yapýnýz. Ýnanýyorum ki, bütün bu öneriler Yeni Türkiye politikalarý ile hem örtüþecek hem de Cumhuriyetimize çok yaraþacaktýr. MYK'nun önümüzdeki süreçte daha baþarýlý hizmetler vereceðine olan inancýmý yineleyerek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýmýzýn ve MYK'nun 2015 yýlý bütçesinin hayýrlý olmasýný temenni eder, yüce heyetinize saygýlar sunarým." (Haber Merkezi) VEFAT ve TEÞEKKÜR 11 Aralýk Perþembe günü hakkýn rahmetine kavuþan babamýz Haþim Þahin in vefatýnýn ardýndan uzaktan yakýndan yanýmýzda olan, cenazemize katýlarak acýmýzý paylaþan tüm akraba, arkadaþ, eþ ve dostlarýmýza, rahatsýzlýðý boyunca ilgi alakalarýný eksik etmeyen Özel Elitpark Hastanesi Dahiliye Doktoru Selçuk Yalçýn Bey e ve yoðun bakým personeline teþekkür ederiz. Eþi: Fatma Þahin Evlatlarý: Perihan-Þefika-Meliha-Emine-Döndü-Leyla-Abdullah Þahin

4 4 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 'AK Parti iktidarý seçimde Osmanlý tokadýný yiyecek' HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kuru- bir konuþma yaptý. Köse, AK Parti Hükümeti nin Clu'nda Haziran ayýnda yapýlacak genel seçimlerde milletten Osmanlý tokadý yiyeceðini savundu. Konuþmasýna Erdal Eren'i anarak baþlayan Köse, " yaþýnda iþlediði iddia edilen bir suçtan dolayý bir gün içerisinde yaþý büyütülerek idama mahkûm edilen, Ankara Yapý Meslek Lisesi öðrencisi, Yurtsever Devrimci Gençlik Derneði Üyesi Erdal Eren'i huzurlarýnýzda 34'üncü ölüm yýl dönümünde anýyorum. Erdal Eren'i siyasi malzeme konusu yapýp 2010'daki referandumdan önce, adýna yazýlan þiiri gözleri buðulu okuduðu hâlde, Erdal Eren'in 2014'teki örneklerini, Berkin Elvan'ý, annesini, ailesini seçim meydanlarýnda yuhalatan o zihniyeti de kýnýyorum." Dedi. Kürsüye çýkan her AKP'li konuþmacýnýn darbelerle mücadele ettiklerini söylediðini belirten Köse, þöyle devam etti: "Darbelerle mücadele ediyorsunuz. Bürokratik oligarþiye karþý mücadele ediyoruz. Hepsi ayný metinleri okuyor, herhâlde birileri yazýp veriyor. Vesayete karþý mücadele ediyorlar. Her seçim kampanyasýný -bugüne kadar kaç seçim geçti, seçim mi geçti- bir darbe yalanýna sarýlarak götürüyorlar seçimlerinde de yine darbelere karþý cansiparane mücadele ederek memlekete ileri demokrasi getirmek ve bir darbe savar olarak girmek istiyorsunuz. Yine darbe silahýna sarýlýyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisini de, bu ülkeye cumhuriyeti, çok partili yaþamý hediye eden Cumhuriyet Halk Partisini de Sayýn Baþbakan bu kürsüden sýkýlmadan 'darbeci' olarak suçlayabiliyor. Þimdi, seçimlere de 'hukuk yoluyla darbe' diyorsunuz. Darbe de darbe, darbe de darbe diyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nde 12 Eylül faþist rejiminin getirdiði bir yüzde 10'luk barajýnýn görüþülmesi var þu günlerde. Eðer yarýn þaþ kaza -olmaz ama- Anayasa Mahkemesi bu seçim barajýný da iptal ederse buna da mý darbe diyeceksiniz? Aha darbe mi diyeceksiniz buna da ola ki? Oy oranlarýnýz düþüyor arkadaþlar. Hepiniz pek huzursuzsunuz, onu görüyoruz. Onun için "Dedesinin mezar taþlarýný okuyabilecek bir nesil yetiþtirmek istiyoruz." diye insanlarý kandýrmaya çalýþýyorsunuz. Onun için karma eðitime son vermek istiyorsunuz. Onun için Arap alfabesini yeniden getirmek istiyorsunuz. Þimdi, arkadaþlar, yalnýzca sarayda konuþulan Arapça, Farsça ve Türkçe karýþýmý suni bir dil Osmanlýcayý yeniden getirmek mümkün müdür? Bakýn, 1800'lü, 1900'lü yýllarda Türkiye'de okuma yazma oraný yüzde 1. Kadýnlarda bu oran binde 4. Siz kimi kandýrdýðýnýzý zannediyorsunuz? Þaþ kaza Osmanlý padiþahlarý kalksa vallahi size bir Osmanlý tokadý atar ki, o bin odalý saraylarýn mahzenlerine sýðýnmak zorunda kalýrsýnýz. Bir de gelen konuþmacýlarýn hepsi diyor ki: 'Yeni Türkiye, yeni Türkiye, yeni Türkiye'. Yeni Türkiye dediðiniz totaliter bir sistem, týpký Hitler sistemi gibi. Mahkemeler, ordu, polis, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, TÜBÝTAK hatta þimdi benim biraz sonra deðineceðim Adalet Akademisi. Devletin ve toplumun bütün kurumlarýna AKP üniformasý giydirmek istiyorsunuz. Buna izin vermeyeceðiz arkadaþlar, bunu böylece bilin, buna izin vermeyeceðiz. 1 Paralel medya operasyonu Paralel yapý' iddialarýna yönelik operasyon kapsamýnda, aralarýnda Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý nýnda olduðu bazý kiþiler dün Ýstanbul da gözaltýna alýndý. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 31 kiþi hakkýnda gözaltý kararý olduðunu açýkladý. Savcýlýk, þüphelilerden Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý nýn yakalama ve gözaltý kararýnýn kendisine teblið edilmesine raðmen ilk anda görevlilere teslim olmadýðýný ifade etti. Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, paralel yapýya yönelik operasyonla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Bir kýsým medya mensuplarý ve emniyet görevlilerinin sahte delil üreterek sözde tahþiye adlý suç örgütü hakkýnda soruþturma yaptýklarýnýn tespit CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuþma yaptý. Özdoðanlar Kavþaðý'nda toplanan Emek Partisi üyeleri, parti binasýna kadar yürüdükten sonra basýn açýklamasý yaptý. Emek Gençliði Temsilcisi Emre Gökmen, yaptýðý açýklamada, Erdal Eren'in burjuva gericiliðine karþý, iþçi edildiði belirtilen açýklamada bu soruþturmayý yürüten ve soruþturma öncesi yayýn yapan 31 kiþinin ismine yer verildi. Açýklamada ismi geçen 31 kiþinin, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn 13 Aralýk tarihli kararýyla silahlý terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgüt kapsamýnda sahtecilik, iftira suçlarýndan ifadeleri alýnmak üzere þüpheli sýfatýyla gözaltýna alýnma talimatýnýn verildiði belirtildi. Operasyonun sabah saat de baþlatýldýðý ifade edilen açýklamada saat itibariyle 12 kiþinin Ýstanbul Emniyeti nde gözaltýna alýndýðý ifade edildi. Açýklamada þüphelilerden Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý nýn yakalama ve gözaltý kararýnýn kendisine teblið edilmesine raðmen görevlilere teslim olmamasý Bakýn yeni Türkiye'de ne oluyor, bin odalý sarayýn bulunduðu yeni Türkiye'de: Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz var ya, Diyanet Ýþleri Baþkanýnýz, israfýn en büyük haram olduðu Ýslam'da, Diyanet Ýþleri Baþkaný 1 milyon liraya altýna bir araba aldýrabiliyor. Bir de bugün bir açýklama yapmýþ, diyor ki: "Biz bunu hayýr hasenatla yapmadýk, Diyanet Vakfý'na yapýlan baðýþlarla almadýk.' 'Ya nereden aldýnýz?" "Devletin bütçesinden aldýk." Ya, devletin bütçesi, tüyü bitmemiþ yetimlerin hakkýndan oluþmuyor mu? 1 milyonluk araba. E sen bin odalý sarayda oturursan, o da 1 milyonluk arabaya biner. Peki, Hristiyanlýðýn ruhani lideri, Katoliklerin ruhani lideri Papa geldi Türkiye'ye. Neyle gezdi biliyor musunuz? 30 bin liralýk arabayla. Reno Symbol'le gezdi. Vatikan'da da Fiat arabayla geziyormuþ bu adam. Batsýn sizin böyle yeni Türkiye'niz, batsýn. Bunlarýn hesabýný inþallah haziran ayýnda soracaðýz. Deðerli arkadaþlarým, demin Osmanlý tokadý dedim. Belki Osmanlý padiþahlarýnýn vârislerinin ya da Osmanlý padiþahlarýnýn yeniden dirilme ihtimali yok ama inþallah, 2015'te yapýlacak seçimde bu halk size bir Osmanlý tokadý atacak, bunu da böyle bilin. Tecrübeyle sabit; tecrübeyle sabit, korkuyorsunuz çünkü Sayýn Uslu. Adalet Akademisi hakkýnda konuþacaðým dedim. Þimdi, Adalet Akademisi Kanunu'nun, 2003'te çýkan Kanun'un 4'üncü maddesinde diyor ki: "Bilimsel, idari ve mali konularda özerkliðe sahip bir Adalet Akademisi kuracaðýz." Niye kuracaðýz? 'Hâkimleri, savcýlarý, avukatlarý, noterleri eðiteceðiz.' diyoruz. Peki, bugün geldiðimiz, özellikle 2014'te yapýlan deðiþiklikle ve bundan sonra da yapmayý düþündüðünüz deðiþikliklerle Adalet Akademisi bu amaca, bu maksada uygun mu çalýþýyor? Adalet Akademisinin Baþkanýný, bakanýn önereceði 3 isim arasýndan Bakanlar Kurulunun seçtiðini biliyor musunuz deðerli AKP'li milletvekili arkadaþlar? Yani Bakan seçiyor Adalet Akademisinin Baþkanýný. Peki, Baþkan yardýmcýsýný kim seçiyor? Bakanlar Kurulu seçiyor. Baþkan yardýmcýlarýný kim seçiyor? Baþkan yardýmcýlarýný da doðrudan Adalet Bakaný seçiyor. Peki, Akademinin 31 kiþiden oluþan genel kurulu nasýl oluþuyor, en üst düzeydeki yetkili organý? Bunun da, 31 üyenin 22 tanesi, genel kurulun 22 üyesi doðrudan Bakanla ilintili insanlardan oluþuyor. Baþkan yardýmcýlarýndan oluþuyor, Bakanýn doðrudan atadýðý isimlerden oluþuyor. Sadece 9 kiþi Yargýtay'dan ve Danýþtay'dan ve ilk derece hâkimlerinden gelenlerden oluþuyor. Yönetim Kurulu da Denetim Kurulu da maalesef bu Genel Kuruldan seçiliyor. Deðerli arkadaþlarým, hâkim ve savcý alýmýna iliþkin bir Mülâkat Kurulumuz var. Bu Mülâkat Kurulumuza da 2 üye bu yapýdaki Adalet Akademisinden gidiyor. Geri kalan 5 üye de zaten Adalet Bakanýna baðlý genel müdürlerden, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve ondan oluþuyor. Böyle bir yapýdan, bu tablodan, hâkim ve savcý alýmýnda tam yetkinin Bakanýn olduðu bir yapýdan, bir tablodan nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz biz, nasýl yargý baðýmsýzlýðý bekleyeceðiz? Bununla da yetinmiyorsunuz, geçtiðimiz günlerdeki bir torba kanuna daha aðýr hükümler de koymaya çalýþtýnýz ama niye bu döneme yetiþtirmediniz onu anlamýþ deðiliz. Demokratik hukuk devleti için þart olan baðýmsýz ve tarafsýz yargý sizin ileri demokrasiniz için maalesef bir engel. Yani, Adalet Akademisi son düzenlemelerinizle beraber yargýnýn, Baþbakanýn, hatta Cumhurbaþkanýnýn ve Adalet Bakanýnýn arka bahçesi olmuþ. Son dört yýlda önce cemaatin arkabahçesi yaptýnýz, geri kalan son dört beþ aydýr, altý aydýr, bir senedir de iktidarýn arkabahçesi yaptýnýz. Peki, Adalet Akademisini iktidarýnýz arkabahçesi yaptýnýz da ne oldu? Yani, Adalet Akademisi çok iyi sonuçlar mý veriyor þu anda? Bakýn, Adalet Akademisinden size birkaç örnek vereceðim. Adalet Akademisinde öðrenim yatýlý görülüyor. Yani, hâkim adaylarýný yirmi dört saat gözetliyorsunuz, ayný George Orwell'ýn "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" isimli kitabýndaki gibi yirmi dört saat gözetliyorsunuz. Hangi gazeteleri okuyorlar, hangi dergileri okuyorlar, hangi Ýnternet sitelerine giriyorlar, nasýl giyiniyorlar, dinî vecibelerini yerine getiriyorlar mý getirmiyorlar mý, namaz kýlýyorlar mý, oruç tutuyorlar mý, içki içiyorlar mý yani hep gözetim altýndalar. Tam bir totaliter sistem. Polis ve Asker Akademisindeki gibi bir hiyerarþik sistem kurmuþsunuz Adalet Akademisinde maalesef. Yargýçlarý daha mesleðe baþlamadan memur olarak bu hiyerarþi içerisinde yetiþtirirseniz bu yargýçlardan nasýl biz adalet bekleyeceðiz, nasýl tarafsýz karar vermelerini bekleyeceðiz? Bu mudur yani ülkemizin teminatý, mülkün teminatý, adaletin baðýmsýzlýðý? Böyle bir sistemden baðýmsýz bir yargý çýkmaz, tarafsýz bir hâkim çýkmaz. Bu sistemden çýksa çýksa ancak size adalet çýkar. Bu sistemden ancak Adalet ve Kalkýnma Partisinin ismin ihtilalinde idam edilen Erdal Eren, Çorum Emek Gençliði tarafýndan düzenlenen etkinlikle anýldý. EMEP Erdal Eren i andý EMRE KUT 980 ihtilalinde idam edilen Erdal Eren, Çorum Emek Gençliði tarafýndan düzenlenen etkinlikle anýldý. sýnýfýnýn saflarýnda mücadele eden bir genç olduðu için katledildiðini söyledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan parti binasýnda anma programý düzenlendi. üzerine Zaman gazetesine usulüne uygun biçimde girilerek gözaltýna alýndýðý belirtildi. Diðer gözaltý iþlemlerinin devam ettiðinin anlatýldýðý açýklamada, 31 kiþinin ismi þöyle sýralandý: Hidayet Karaca, Ekrem Dumanlý, Fahri Sarrafoðlu, Hüseyin Gülerce, Ahmet Þahin, Nuh Gönültaþ, Naci Çelik Berksoy, Ali Samim Noyan, Ali Kara, Elif Yýlmaz, Radiye (Ebru) Þenvardar, Hikmet Tombulca, Salih Asan, Makbule Çam (Elamdað), Engin Koç, Tufan Ergüder, Mutlu Ekizoðlu, Ertan Erçýktý, Mustafa Kýlýçarslan, Ferdi Taþkaya, Ayhan Akça, Mehmet Ali Doðan, Ali Cihan, Mustafa Uyanýk, Halit Akbulut, Çetin Öztürk, Fýrat Aslan, Erdem Kýsa, Mustafa Altunbulak, Yakup Ergün, Recep Güleç. (ÝHA) Hayrettin Karaman Katýlým bankalarýndaki danýþma kurullarý Katýlým bankalarýnýn laik olmayan ülkelerdeki adý Ýslam Bankasý veya Faizsiz Banka dýr. TC. hýzlý laik bir ülke olduðu için 1984 yýlýnda merhum Özal ýn gayretleriyle kurulan bu bankalara, yukarýdaki isimler verilemedi, bunlar laikliðe aykýrý sayýldý, bu yüzden Özel Finans Kurumu dendi ve 1990 larda Bankalar Kanunu'nun içinde özel yerini alýrken de Katýlým Bankasý adý verildi. Katýlým Bankalarýnýn asýl iþ kalemleri dörttür: Müþareke, mudarabe, murabaha ve leasing (mülkiyetle sonuçlanan kiralama). Bu dört kalem dýþýnda meþru olan diðer bankacýlýk hizmetlerini de ifa ederler. Ýþ ahlakýndaki zaaflar ile bankaya sermaye yatýranlarýn kazanma amaçlarý bu dört iþlem içinden murabaha nýn aðýr basmasýna sebep olmuþtur. Þer i heyetler devamlý olarak diðer kalemlerin arttýrýlmasýný tavsiye ediyorlar, ilgililer de dürüst ve ehil ortaklar buldukça bunu uygulamaya yöneliyorlar. Bu dört kalemden biri olan murabaha bey u l-ýyne deðildir. Murabaha genellikle fukahanýn caiz gördüðü ve eskiden beri yapýlan, günümüzde ise hemen herkesin az çok kullandýðý bir iþlem olup vadeli mal satmak ve almak týr. Bey u l-ýyne ise bir faiz hilesidir. Paraya ihtiyacý olan kimse, menfaatsiz ödünç vermeyen þahsa gelir, mesela bir saatini o kiþiye doksan liraya peþin satar, parasýný alýr, sonra yüz liraya vadeli olarak geri satýn alýr. Böylece doksan lira para aldýðý adama belli bir vade içinde yüz lira öder. Yani sözde bir alým satým yaparak yüzde ondan fazla faizle ihtiyacý olan parayý temin etmiþ olur. Iyne hilesi yukarýdaki örneðin tersine de yapýlýr: Paralý þahýs mesela saatini, paraya ihtiyacý olana vadeli olarak mesela yüz liraya satar, sonra peþin olarak doksan liraya geri satýn alýr, doksan lirayý alan þahýs bunu, uyduruk bir muamele ile yüz lira karþýlýðýnda almýþ olur. Türkiye deki katýlým bankalarýnda bu hileli faiz iþlemine hiçbir zaman cevaz fetvasý verilmemiþtir. Murabaha iþleminin ilgili kanundaki adý bireysel finans desteði dir, mevzuatta sakýncalý bir ifade ile yer almýþtýr ve deðiþtirilecektir, üzerinde çalýþmalar yapýlmaktadýr. Danýþma kurullarý, mevzuatta deðiþiklik yapýlýncaya kadar iþlemin fiilen meþru olabilmesi için vekalet yoluyla alma ve satma formülünü getirmiþtir. Buna göre banka, daha sonra malý satýn almak isteyen müþteriye vekalet verir, vekil-müþteri malý yurt içinden veya yurt dýþýndan banka için satýn alýr, sonra banka ile temas kurar, icab ve kabul ile bankadan vadeli olarak kendine satýn alýr; yani kendi malýný satýp geri almaz. Katýlým bankalarýnýn dinî danýþma heyetleri yurt içinden ve dýþýndan konuyu iyi bilen ilim adamlarýndan (en az üç kiþilik bir heyet olarak) oluþmaktadýr. Bu heyetlerin fetvalarý, fýkhýn kýyýlarýnda dolaþmaz, kýrmýzý çizgilere yakýn seyretmez, bir yandan önemli bir ihtiyacýn önünü týkamama, diðer yandan meþruiyeti koruma endiþeleri içinde hareket ederler. Bu heyetler ýsmarlama fetva vermezler; tam aksine, bankalardan gelen sorularýn pek çoðuna caiz deðildir, yapamazsýnýz diye cevap verirler ve bankalar da buna uyarlar. Katýlým bankalarýnýn iþlemlerini izlemek ve gerekli dinî açýklamalarý yapmak için kendiliklerinden bir araya gelecek ve çalýþmalar yapacak olan himmet ehli alimlerin elini kolunu baðlayan yoktur; keþke yapsalar. Ama öteden beri müftüler ve alimler arasýnda fetva ve ictihad farklarý bulunmuþtur. Bir heyet ve kiþi yalnýzca kendi açýklamasýnýn doðru, usul çerçevesinde ve ehliyetle yapýlmýþ diðer açýklamalarýn batýl olduðunu ileri sürerse meþru usulün dýþýna çýkmýþ olur. Müminler, itimad ettikleri herhangi bir alimin veya alimler heyetinin fetvasýna göre amel ederlerse yanlýþ yapmýþ olmazlar.

5 PAZARTESÝ 15 ARALIK Ülkücüler Nihal Atsýz gibi dimdik duracak M. ALÝ. CEYLAN Ü lkü Ocaklarý Çorum Þubesi, Yazar Hüseyin Nihal Atsýz'ý düzenledikleri programla andý. Önceki gün saat 14.00'de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen anma programýna Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, birim baþkanlarý ile ocak üyeleri katýldý. Ortaöðretim Birimi Baþkaný Osman Esmer, Ortaöðretim Teþkilatlandýrma Baþkaný Ömer Faruk Karakaþ ve Üniversite Birimi Baþkaný Mert Burak Þýk'ýn, günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Etkinlik Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'in konuþmasý ile devam etti. 'Bugün Türkiye üzerinde karþýmýza çýkan tehlikeleri sadece günümüz þartlarýyla yorumlamaktan kaçýnmak zorundayýz.' diyen Ýmal, "Bugün ne yaþýyorsak biliniz ki Anadolu'nun fethine dayanmaktadýr. Bugün yaþadýklarýmýzýn kökü geçmiþte daha da derindedir. " dedi. Türklüðe karþý bin yýldýr sinmiþ kin ve nefretin bugün oluþan þartlarla yeniden harekete geçtiðini belirten Ýmal, "Kapanmamýþ defterlerin, silinmemiþ nefretlerin, Hüseyin Nihal Atsýz tükenmemiþ yenilgilerin hesabýdýr. Anadolu'yu kaybetmiþ Bizanslý Diojen'in Selçuklu Alpaslan'la 943 yýllýk hesabýdýr bu. Haçlý Komutaný Komonous'un TürkÝslam hükümdarý Kýlýçaslan'la 918 yýllýk hesabýdýr bu. Bursa'yý kaybetmiþ Bizans tekfurlarýnýn Orhan Gazi ile 688 yýllýk hesabýdýr bu. Ýstanbul'u kaybeden Konstantin'in Fatih Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, ülkücüleri yemin ettirdi. Anma programý Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Sultan Mehmet Han Hazretleri ile 561 yýllýk hesabýdýr bu. Aziziye tabyasýnda sökülüp atýlan Nene Hatun'la 13 yýllýk hesabýdýr bu. Boðazýn derin sularýna gömülmüþ Çanakkale donanmasýyla 99 yýllýk hesabýdýr bu. Anadolu'dan defolup gitmiþ yedi düvelin Mustafa Kemal'le 92 yýllýk hesabýdýr bu. Beþ Parmak'ta aklý, Gabar'da, Hakkari'de gözü kalmýþlarýn Mehmetçik'le hesabýdýr bu. Ancak yanýldýklarýný er geç anlayacaklar." Diye konuþtu. Ülkücü gençlere seslenen Ýmal,'2023 lider ülke Türkiyesi'nin lider kadrolarýný sizler oluþturacaksýnýz. O yüzden bunun sorumluluðunda ve bilincin de olmak zorundayýz. Hüseyin Nihal Atsýz gibi dimdik bir hayatýnýz olmak zorunda tekrar bu vesile ile Hüseyin Nihal Atsýz, Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ ve aziz þehitlerimizi minnetle anýyorum." Þeklinde konuþtu. Yazar Hüseyin Nihal Atsýz adýna düzenlenen sinevizyon gösterisi ile devam eden programda, þiirler okundu. Programýn sonunda Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal'in yemin etti. Ülkücüler salon toplantýsýndan sonra Gazi Caddesi üzerinden tekbirlerle yürüyerek Atatürk Anýt'ý'nda yemin töreni düzenlediler. Ýlçelerde enerji kesintisi Ç alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamada ilçelerde enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, bugün 09:30-12:00 saatleri arasýnda Dodurga ilçesine baðlý Çiftlik köyü, Tutuþ köyü ve Alpagut köyüne; 10:00-15:00 saatleri arasýnda Kargý ilçesine baðlý Bayat köyü, Sülnük köyü ve Bayat Çatak Mahallesine; yarýn 14:00-1:00 saatleri arasýnda Laçin ilçesine baðlý Çamlýca, Sýtma, Doðanlar, Çamlýpýnar, Yeþilpýnar, Karasoku ve Gökçekaya köylerine, 09:00-14:00 saatleri arasýnda Mecitözü ne baðlý Kozören bölgesine; 1 Aralýk Çarþamba günü 09:00-14:00 saatleri arasýnda Mecitözü ne baðlý Beyözü bölgesine ve 18 Aralýk Perþembe günü 09:00-14:00 saatleri arasýnda yine Mecitözü ilçesine baðlý Hisarkavak bölgesine programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi) Ülkü Ocaklarý Çorum Þubesi, Yazar Hüseyin Nihal Atsýz'ý düzenledikleri programla andý. Ülkücü þehit Mehmet Çýplak dualarla Mehmet Çýplak O smancýk'ta aþýrý sol görüþlü militanlarca 10 Aralýk 19'de þehit edilen 156. ülkücü þehit Mehmet Çýplak, vefatýnýn 3. yýlýnda Osmancýk Ülkü Ocaklarýnda düzenlenen programla anýldý. Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak Toplantý Salonu'nda düzenlenen programa, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Ülkü Ocaklarý Osmancýk Ýlçe Baþkaný Ahmet Geylan, MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara ile çok sayýda ülkücü katýldý. Anma programýnýn açýþ konuþmasýný yapan Osmancýk Ülkü Ocaklarý Baþkaný Ahmet Geylan, "Ülkü kervaný Allah'ýn izniyle Türk'ün varoþuyla asýrlar öncesinden yola koyulmuþ ve ebediyete kadar durmayacaktýr. Þehidiyle, þühedasýyla, gazisiyle ve mensuplarýyla milliyetçiülkücü hareket mutlaka amacýna ulaþacak ve milletine hak ettiði güzellikleri inþallah yaþatacaktýr. Bu itibarla, vatanýmýzýn ve aziz milletimizin birliði, bütünlüðü ve devamlýlýðý için mücadele eden þehitlerimizin muhterem hatýralarý yolumuzu bundan sonra da aydýnlatacak ve mücadelemize güç katacaktýr. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uðruna hayatlarýný kaybetmiþ kutlu dava yolcusu ülküdaþlarýmýzý, Mehmet Çýplak'ý, tüm aziz þehitlerimizi, merhum Baþbuðumuz Alparslan Türkeþ Bey'i bir kez daha minnet ve þükran hislerimle anýyor, Cenabý Allah'tan hepsine rahmet 10 Aralýk 19'de þehit edilen 156. ülkücü þehit Mehmet Çýplak kabri baþýnda anýldý. Ülkücü þehidin ruhuna Yasin-i Þerif okundu. Program Osmancýk Ülkü Ocaklarý 156. Ülkücü Þehit Mehmet Çýplak Toplantý Salonu'nda düzenlendi. diliyorum." dedi. ayrýca, ülkücü hareketin yaþayan ülkücülerden bir gençlik hareketi oldumustafa Necati Çevik, Ülkü Ocaklarý Çoðunu ve bu doðrultuda Ahmet Gündoðdu ve Ali rum Ýl Baþkaný Ahmet milletine ve dinine baðlý, Afacan da, yaþanan o kara Hattab Ýmal ise, ülkücü ahlaklý ve eðitimli bir nesil günü programda hazýr buhareketin çileye yolculuyetiþtirme çabasý içinde ollunan ülkücülere anlattý. ðunu özetledi. Ülkücü Haduklarýný ifade etti. Bu Konuþmalarýn ardýndan reketin 12 Eylül öncesinde doðrultuda çalýþmalarýnýn ülkücü Þehit Mehmet Çýp5 bin vatan evladýný þehit il ve ilçe genelinde kararlýlak'ýn hayatýný konu alan verdiðini belirten Ýmal, lýkla devam ettiðini anlasinevizyon gösterisi sunulosmancýklý þehit Mehmet tan Ýmal, Osmancýklý ülküdu. Sinevizyon gösterisiçýplak'ýn bu davanýn 156. cülerle buluþmaktan duynin devamýnda ülkücü þeþehidi olduðunu hatýrlataduðu mutluluðu dile getirhit Mehmet Çýplak için rak, þehitlerin manevi hadi. Yasin-i Þerif okundu.(hatýrlarýna sahip çýkýlmasýnýn ber Merkezi) önemini vurguladý. Ýmal Programda o günü

6 6 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Ehl-i sünnet kaybolursa IÞID anadolu coðrafyasýný esir alýr H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Hilmi Demir, Türkiye de ehl-i sünnet dediðimiz o ana þemsiyeyi kaybederseniz Anadolu coðrafyasýný ateþe atarsýnýz. O kýzdýðýnýz, korktuðunuz IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr dedi. Samsun Türk Ocaðý nýn geleneksel hafta sonu konferansýnda bu hafta Çorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Hilmi Demir, IÞÝD ve Selefi Tehdidi konulu konferans verdi. Samsun Türk Ocaklarý Dr. Fethi Tevetoðlu Konferans Salonu nda düzenlenen konferansa Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Baþkanvekili Ýzzet Altuntaþ, TSK Mehmetçik Vakfý Samsun Temsilcisi E.Kur.Alb. Ýbrahim Yýldýrým, Türk Ocaðý Baþkaný Prof.Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan, yönetim kurulu üyeleri ve öðrenciler katýldý. Konferans öncesi konuþma yapan Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Kaya Tuncer Çaðlayan, Ýslam bizim için çok önemlidir. Türk milleti olarak Ýslamiyet e mensup olan bir topluluk olarak hizmet etmenin derdiyle gelmiþiz. Bizim idaremiz altýnda fark inanç gruplarý sadece Ýslamiyet içersindeki mezhep farklýlýklarý deðil ama diðer gruplarý da yaþama imkaný bulmuþ yüksek medeniyetin mensuplarý olmuþuz diye konuþtu. darbesi Türkiye de din eðitiminde yeni bir modele geçiþi savundu. Nereden biliyorsunuz derseniz, çünkü benim içinde bulunduðum Ankara Ýlahiyat Fakültesi buna öncülük yaptý. Bu da mezhepler üstü eðitim modelidir. Yani mezhepleri dikkate almayacaðýz demekti. Ýslam da mezhepleri dikkate almayan düþünceye biz de Selefilik diyoruz. Türkiye de askerler Selefi düþüncesinin yerleþmesine hizmet ettiler lerden sonra Türkiye de dini düþüncede yavaþ yavaþ ciddi kaymalar oluyor. Eðer bu kayma devam ederse, yani Türkiye de ehl-i sünnet dediðimiz o ana þemsiyeyi kaybederseniz Anadolu coðrafyasýný ateþe atarsýnýz. Burasý kan gölüne döner. O kýzdýðýnýz, korktuðunuz IÞÝD Anadolu coðrafyasýný esir alýr. Çünkü onun alternatifi ve buraya gelmemesinin ana gerekçesi aslýnda bu Selefilik düþüncesine direnen hatlardýr. Siz bu hatlarý yok ederseniz, Selefilik her tarafa yayýlýr. Günümüzde bizim bu tür yapýlara karþý korunaklý olduðumuz bölge veya yer mezheplerdir. Bu mezheplerin özellikleri çünkü bunlarla kan uyuþmazlýðýna sahiptir. Özellikle Hanefilik ve Maturidilik tir þeklinde konuþtu. IÞÝD, DEVRÝMCÝ SELEFÝLERDÝR IÞÝD terör örgütünün devrimci Selefilerden olduðunu ifade eden Demir þöyle konuþtu: Hanefilik ve Maturidilik in birçok özelliði vardýr ki, bu özellikler Selefi düile bir arada var olamazlar. Yani bir yerde Hanefi TÜRKÝYE DE EHL-Ý SÜNNET KAYBOLUR- þünce lik ve Maturidilik gelirse Selefilik camdan kaçar. Eðer SA ANADOLU KAN GÖLÜNE DÖNER orasý Selefileþmeye baþlarsa zaten bir müddet sonra oraiþýd ve Selefi Tehdidi konulu konferansýný veren da Hanefiliði ve Maturidiliði bulamazsýnýz, yok olur giçorum Türk Ocaðý Baþkaný Prof.Dr. Hilmi Demir, 1980 der. O yüzden bulunduðumuz coðrafyada ehl-i sünnet dediðiniz merkezi korursanýz, selefi dediðiniz düþüncenin geliþmesini engellerseniz. Selefilik, aslýnda Ýbni Teymiyye nin fikirleri üzerine inþa edilmiþ Vehhabi versiyonun moderniz hareketlerle birleþtirilmiþ þeklidir. Ýçerisinde katýsýndan aþýrýsýna kadar birçok yelpaze barýndýrýr. Yani o yüzden biz Selefiliðin bir kutup olmadýðýný söylüyoruz, onun da kollarý var. Ýçerisinde Islahcý Selefiler var, Moderniz Selefiler var, Entelektüel Selefiler var. Birde IÞÝD ve El Kaide gibi batýlýlarýn dediði gibi cihatçýlar var. Ben ise bunlara Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Çorum devrimci selefiler diyorum. Çünkü cihat kavramý bizim Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Hilmi Demir,Samsun da konuþtu. için önemli bir kavramdýr ve bunu harcamamak lazým. Bugün karþýmýza IÞÝD gibi yapýlar bizim bu selefi dediðimiz geniþ caddenin cihatçý gruplarýdýr. Bu herifler geleneksel Selefiliðin özelliðini taþýyorlar. Mezheplere karþýlar, tasavvufa karþýlar. O yüzden her gittikleri yerde türbeleri yýkýyorlar. Osmanlýnýn geleneðine karþýlar, demokrasiye karþýlar. Cihat yoluyla hilafetin ve Ýslam ýn yeniden inþa edilmesini istiyorlar. O yüzden savaþýn, cihadýn, askeri mücadelenin tek ve yegane mücadele biçimi olduðuna Samsun Türk Ocaðý nýn geleneksel hafta sonu konferansý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü (HÜKÝP) öðrencileri tarafýndan seminer düzenlendi. Öðrencilere tecrübelerini aktardý HURÞÝT BOZKURT H itit Üniversitesi Kimya-Proses Kulübü (HÜKÝP) öðrencileri tarafýndan seminer düzenlendi. HÜKÝP Baþkaný Abdülsamet Bayraktar ýn organize ettiði seminere, konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliði Fakültesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Satýlmýþ Basan katýldý. Sunuculuðunu Kulüp Sözcüsü Kimya Mühendisliði Bölümü 3. Sýnýf öðrencisi Nur Melek Yaþar ýn üstlendiði ve Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ýn tavsiye ve tecrübelerini paylaþtýðý seminere, Kimya Mühendisliði bölümü öðrencileri katýldý. TÜTEV Seminer Salonu nda önceki gün düzenlenen etkinlik soru ve cevaplarýn ardýndan sona erdi. seminere, konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Kimya Mühendisliði Fakültesi Kurucu Dekaný Prof. Dr. Satýlmýþ Basan katýldý. Programýn sunuculuðunu Kulüp Sözcüsü Kimya Mühendisliði Bölümü 3. Sýnýf öðrencisi Nur Melek Yaþar yaptý. Medya Ýletiþim Topluluðu toplandý M Medya Ýletiþim Topluluðu'na yeni üye katýlýmlarýnýn olduðu bildirildi. Hafta sonu kulübe üye olmak isteyen öðrencilerle Pirbaba Kafe'de bir araya geldi. edya Ýletiþim Topluluðu'na yeni üye katýlýmlarýnýn olduðu bildirildi. Hafta sonu kulübe üye olmak isteyen öðrencilerle Pirbaba Kafe'de bir araya gelen Medya Ýletiþim Topluluðu kurucu üyeleri, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Kulübe katýlmak isteyen öðrencilere bilgi veren kurucular, sosyal projelerin tek tek hayata geçirileceði sözünü verdiler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Kurucu Üye Tansu Yýlmaz, üye alým çalýþmalarýna hýz verdiklerini söyledi. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tüm kulüplerle ortak projeleri hayata geçirmek için hazýrlanan projelerin kýsa bir süre sonra öðrencilerle buluþacaðýna dikkat çeken Tansu Yýlmaz, "Çorum'a yön veren kurumlarý tanýdýktan sonra sosyal projeleri hayata geçirmeye hazýrlanýyor. Amacýmýz haftada bir etkinlik yaparak tüm kulüplerle iþ birliði yapmak. Hayata geçireceðimiz projelerle tüm kulüpleri etkinleþtirmek. Üye alým çalýþmalarýmýzýn yaný sýra kýsa bir süre sonra radyomuz da hayata geçmiþ olacak. Yeni üyelerimizle beraber gün geçtikçe büyüyoruz. Bizlere destek veren tüm kulüp üyelerine, paydaþlarýmýza ve kurumlara teþekkürü bir borç biliyoruz" dedi.(haber Merkezi) TÜTEV Seminer Salonu nda önceki gün düzenlenen etkinlik soru ve cevaplarýn ardýndan sona erdi. T ürkiye de 2013 yý86, Ýzmir 86, Manisa 84, lýnda boþananlarýn Karabük 84, Antalya 83, yüzde 9 u evliliklerikahramanmaraþ 83, nin ilk yýlý boþandý. Ýlk Kastamonu 83, Hakkari yýl boþanmalarýn illere 82, Kýrýkkale 82, Sakargöre yüzdelik diliminya 82, Bursa 82, Nevþede Diyarbakýr 19 unhir 82, Muðla 81, Mercu, Þanlýurfa 44 üncü sin 81, Þýrnak 81, Diolurken, Yalova ilk sýyarbakýr 81, Kilis 81, rada, Ardahan son sýhatay 81, Denizli 81, rada yer aldý. Iðdýr 81, Ankara 81, Türkiye Ýstatistik Adana 81, Kocaeli 81, Kurumu (TÜÝK) DiEskiþehir 80, Osmaniye yarbakýr Bölge Müdü80, Balýkesir 80, Samrü M. Salih Uras, evlisun 80, Yozgat 9, Çanliklerinin ilk yýlýnda kýrý 9, Çanakkale 9, boþananlarýn illere göm. Salih Uras Aydýn 9, Aksaray 9, re yüzdelik dilimini Kýrklareli 8, Tokat 8, açýkladý. Uras ýn vergaziantep 8, Aðrý 8, Çorum 8, Zonguldak 8, diði bilgilere göre, 2013 yýlýnda 125 bin 305 çift Bingöl 8, Düzce 8, Þanlýurfa 8, Kayseri 8, evliliklerini sonlandýrdý. Boþanmalarýn yüzde 9 u Artvin, Edirne, Kütahya, Tekirdað, evliliklerin ilk yýlýnda gerçekleþirken, ikinci yýl Giresun, Adýyaman 6, Trabzon 6, Rize boþananlarýn oraný yüzde 13, geri kalanlar ise yüz6,kars 6, Amasya 6, Sivas 6, Sinop 5, Bolu de 8 ini oluþturdu. 5, Siirt 5, Isparta 5, Karaman 5, Ýstanbul 5, YALOVA ÝLK SIRADA Mardin 5, Bayburt 4, Ordu 4, Batman 4, KýrEvliliklerinin ilk yýlýnda boþananlarýn oraný þehir 4, Elazýð 4, Uþak 3, Konya 2, Bartýn 1, en yüksek kent yüzde 88 ile Yalova olurken, ArdaBurdur 1, Van 1, Bitlis 1, Malatya 0, Afyonhan yüzde 55 oranýyla son sýrada yer aldý. Ýllerin karahisar 0, Gümüþhane 0, Erzurum 0, Muþ oranlarý ise þöyle: 68, Erzincan 68, Ardahan 55."(ÝHA) "Yalova 88, Niðde 88, Bilecik 8, Tunceli

7 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Ýntiharýný sosyal medyadan duyurdu fyonkarahisar da A üniversite öðrencisi 25 yaþýndaki bir kýz, kaldýðý 4'üncü kattaki evinden kendini boþluða býrakarak intihar etti. Genç kýzýn, hayatýna son vereceðini sosyal medya hesabýndan duyurduðu ortaya çýktý. Edinilen bilgilere göre olay, Cumhuriyet Mahallesi Dehþeti Caddesi No:10 daki Elden Apartmanýnýn 4'üncü katýndaki dairede meydana geldi. Geçtiðimiz günlerde Çorum da oturan ailesinin yanýna giden Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Gýda Mühendisliði Bölümü 4'üncü sýnýf öðrencisi Azime Dikimen, hafta sonu Afyonkarahisar da arkadaþlarý ile birlikte kaldýðý evine geldi. Gece geç saatlerde eve gelen Dikimen, Cumartesi günü sabaha karþý henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kendisini 4'üncü kattaki evinin balkonundan boþluða býrakarak hayatýna yaþanmaya deðmez, ben bu dünyaya ait deðilim þeklinde paylaþýmlarda bulunduðu öne sürüldü. Dikimen in ayrýca facebook hesabýný da ölmeden birkaç saat önce dondurduðu ve kendisine ulaþýmýn engellediði öðrenildi. Azime Dikimen son verdi. Olayýn ardýndan arkadaþlarýnýn ihbarý ile olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri bir süre Dikimen i hayata döndürmek için uðraþsa da genç kýz çakýldýðý beton zeminde yaþamýný yitirdi. Dikimen in cenazesi yapýlan incelemelerin ardýndan cenaze aracý ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Ýddialara göre, psikolojik problemleri olan Dikimen in bu yüzden geçtiðimiz yýl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde 10 gün tedavi gördüðü öðrenildi. Genç kýzýn bu yýlki üniversite kaydýný da dondurduðu ve bir kafede garson olarak çalýþtýðý da kaydedildi. BEN BU DÜNYAYA AÝT DEÐÝLÝM Genç kýzý intihardan sadece 20 dakika önce iddialara göre, sosyal medya hesabýnda Uzun zamandan beridir planladýðým ve beklediðim gün geldi ardýndan da Bu dünya Genç kýzýn cesedi üzerinde yapýlan inceleme esnasýnda bir not kaðýdýnýn olduðu ve kaðýtta bütün insanlar birbirinizi sevin yazdýðý öne sürüldü. Polisin genç kýzýn intiharýnýn altýnda yatan gerçek ya da gerçekleri bulmak için detaylý bir çalýþma baþlattýðý ve soruþturmanýn titizlik içerisinde sürdüðü belirtildi. Öte yandan, talihsiz kýzýn cansýz bedeninin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi nde yapýlan otopsinin ardýndan ailesi tarafýndan dün gece geç saatlerde teslim alýndýðý ve defnedilmek üzere Çorum a gönderildiði belirtildi.(ýha) Yaðýþtan evin çatýsý çöktü Dursun Çiftçi Karapürçek Köyü'nde yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle bir evin çatýsý çöktü. Ç orum merkeze baðlý Karapürçek Köyü'nde yoðun yaðýþ nedeniyle bir evin çatýsý çöktü. Edinilen bilgilere göre, önceki akþam yoðun yaðýþ nedeniyle Dursun Çiftçi'ye ait müstakil evin çatýsý çöktü. Ailenin evde uykuda olduðu anda evin çatýsýnýn çökmesi korkulu anlar yaþattý. Aile bireylerinin uykuda olduðu anda evin çatýsýnýn çökmesi sonucu Dursun Çiftçi, eþi ve iki çocuðunu güçlükle evin dýþýna çýkardý. Çatýnýn çökmesi sonucu kullanýlamaz hale Beygircioðlu nda kaza, 1 ölü, 6 yaralý Kargý da iki otomobilin çarpýþmasý trafik kazasý meydana geldi. Ç orum un Kargý ilçesinde iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken 6 kiþi yaralandý. Kaza, Beygircioðlu kavþaðýnda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmancýk istikametinden Ýstanbul istikametine seyir halinde olan Ýmdat A. yönetimindeki 34 FV 9280 plakalý otomobil, Tosya istikametinden gelerek Kargý istikametine dönmeye çalýþan Ziya Y. yönetimindeki 19 T 450 plakalý ticari taksiyle kavþakta çarpýþtý. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan Zeynep K. olay yerinde hayatýný kaybederken sürücüler ile ticari taksi ve diðer otomobilde bulunan Kerem T., Fuat T., Mehmet A., Canan A. yaralandý. Yaralýlar ambulansla Osmancýk ve Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Kaza, Beygircioðlu kavþaðýnda meydana geldi. Kazada bir kiþi öldü, 6 kiþi yaralandý. Hastanelerine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazadan sonra kalbi duran Kerem T. ye saðlýk ekipleri tarafýndan olay yerinde uzun süre kalp masajý yapýldý. Askerden izinli Çiftçi Ailesi Valilik ve Çorum Belediye si nden yardým bekliyor. Tuðla fabrikalarýnda çalýþarak geçimini saðlayan ve kýþ aylarý nedeniyle iþsiz olan Dursun Çiftçi, Valilik ve Ço- rum Belediye si nden yardým bekliyor. (Haber Merkezi) T. nin yakýnlarý olay yerine geldi. Gözyaþý döken yakýnlarýný görevliler güçlükle sakinleþtirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme baþlattý.(ýha) Bülbül Susturulduðunda stanbul Devlet Tiyatrosu ÝSusturulduðunda oyunu Bülbül Çorumlu gelen evde oturamayan aile, akrabalarýnýn yardýmý ile Çorum'da kiraladýklarý bir eve taþýndý. olarak geldiði öðrenilen Kerem T. nin kalbi yapýlan masaj sonucu tekrar çalýþtý. Kaza nedeniyle D-100 karayolu kýsa süreli olarak çift yönlü trafiðe kapatýldý. Kazayý duyan Kerem tiyatroseverler için sahnelenecek. Oyun, 26 Aralýk Cuma günü de, 2 Aralýk Cumartesi günü ve de Çorum Devlet Tiyatrosu nda izleyiciyle buluþacak. Biletler, Devlet Tiyatrosu giþesi ve Biletiva.com da satýþa sunuldu. Raja Shehadeh in yazdýðý oyunun konusu þöyle: Yýl 2002, Ýsrail ordusu, Filistin'in Batý Þeria bölgesini bir kez daha iþgal etmiþtir. Ramallah kenti, bombalanmakta, Ýsrail askerlerinin þiddet uygulamalarý altýnda kývranmaktadýr. Uzun süreli bir sokaða çýkma yasaðý vardýr. Filistinli yazar, hukukçu ve insan haklarý savunucusu Raja Shehadeh evinde, tek baþýna mahsur kalmýþtýr. Bu aðýr süreç boyunca, günlük yaþantýsýný sürdürme savaþý vermekte ve günlük tutmaktadýr. Oyun, bu gerçek günlüklerden oluþmaktadýr. (Haber Merkezi) MEB'den öðrencilere önemli yenilik Öðrenciler bir dersten aldýklarý notu, sýnýf ortalamasý ile karþýlaþtýrabilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), bu yýl ilk kez tüm öðrenciler için bir dersten aldýklarý notu, sýnýf ortalamasý ile karþýlaþtýrabilecekleri istatistiki bilgileri e-okul sistemine ekledi Öðrenciler, notlarýnýn sýnýf ortalamasýnýn üstünde ya da altýnda olduðunu, e-okul veli bilgilendirme sisteminin "not" bölümünden görebilecek. MEB yetkililerinden aldýðý bilgiye göre, Bakanlýk öðretmen ve öðrencilerin her türü okul bilgilerini öðrendiði eokul.meb.gov.tr web sitesi ara yüzünü yenileme çalýþmalarýný tamamladý. Bakanlýðýn e-okul sisteminde öðrencilerin derslerdeki yazýlý notlarýný öðrenebildikleri sisteme yeni bir bilgi daha eklendi. Buna göre, ders notu, devamsýzlýk ve nakil durumlarý gibi iþlemleri takip edebilirken, yeni eklenen bir özellikle bir dersten alýnan notun, sýnýf ortalamasý ile mukayesesi de mümkün hale geldi. e-okul TÜM TARAYICILARDA GÖRÜNTÜLENEBÝLECEK Diðer yandan daha önce internet explorer dýþýndaki tarayýcýlarda görüntü bozukluðu ve iþlem hatalarý veren eokul sitesi, bu hatalardan arýndýrýldý. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý nýn talimatýyla yaklaþýk 3 ay önce baþlatýlan çalýþmalar neticesinde e-okul sistemi bütün tarayýcýlarda kullanýlabilir hale geldi. Bakanlýðýn web sitelerinin ziyaretçi sayýsý ise 150 milyonu geçti. (TRTHaber) Ýstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu Bülbül Susturulduðunda Çorumlu tiyatroseverler için sahnelenecek.

8 8 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Rüyasý gerçek oldu Ç 10 dönüm arazi üzerine kurulan çiftlikte kaz eti üretimi yapýlýyor. Alacalý mühendis devlet desteði almadan kendi öz kaynaklarýyla modern bir tesis kurdu. Çiftlikte az eti, kaz ciðeri, kaz tüyü, kaz civcivi ve damýzlýk kaz üretimi yapýlýyor. orum da bir ziraat mühendisi gördüðü rüya üzerine Türkiye nin en büyük kaz üretim çiftliðini kurdu. Alaca ilçesinde yaþayan ziraat mühendisi Sebahattin Yýldýrým tarafýndan 10 dönüm arazi üzerine kurulan çiftlikte kaz eti, kaz ciðeri, kaz tüyü, kaz civcivi ve damýzlýk kaz üretimi yapýlýyor. Devlet desteði almadan kendi öz kaynaklarýyla modern bir tesis kuran Yýldýrým, amacýnýn ülke ekonomisine katma deðer saðlamak olduðunu söyledi. Gördüðü bir rüya sonucu kaz çiftliði kurmaya karar verdiðini dile getiren Yýldýrým, gördüðü rüya ve yaptýðý araþtýrmalar sonucu Türkiye de ciddi anlamda bir kaz üretimi yapýlan bir iþletme olmamasý üzerine deneme çalýþmalarýnýn ardýndan 2013 yýlýnda iþletmeyi kurduðunu açýkladý. Ülkemizde kaz üretiminde ciddi bir açýk olduðunu dile getiren Yýldýrým, bu açýðý kapatma niyetinde olduklarýný ifade etti. Türkiye de kaz etinin kiþisel ticari gelirinin yaný sýra bizim toplumda da aðýz ve lezzet alýþkanlýðý ile saðlýk anlamýnda da ayrý bir öneminin bulunduðunu anlatan Yýldýrým, Kýrmýzý ete en yakýn et kaz eti kabul edilir. Kaz son derece yaðlý bir ete sahip. Yakýn zamana kadar Anadolu insanýný yemekte kullandýðý yað ihtiyacýný kazdan saðlamýþtýr. Ama bugün onlar unutuldu. Kazýn yaðlý olmasýndan dolayý kaz etinin lezzeti de bambaþka- Alaca da yaþayan mühendis Türkiye nin en büyük kaz üretim çiftliðini kurdu. dýr. Kesinlikle bu lezzeti tatmayanlarýn tatmasýný isteriz. Uzmanlar tarafýndan kaz etinde kolesterol anlamýnda bir sorun olmadýðý, kolesterol sýkýntýsý olan insanlarýn dahi rahat bir þekilde kaz eti tüketebileceði açýklamasý yapýlmýþtýr dedi. Kaz tüyü üretiminde ülkede ciddi bir ihtiyaç olduðuna dikkat çeken Yýldýrým, büyük bir iþletme kurmalarýna raðmen tüy ihtiyacýný minimize rakamlarla karþýlayabildiklerini dile getirdi. Aile bazýnda üretim yapan insanlarýn kaz tüyünün deðerlendirilmesi ve birikimi konusunda uyaran Yýldýrým, bu iþi yapan ailelerden doðal yollarla elde edilen kaz tüyü üretimini ciddiye almalarý ve gözardý etmemelerini istedi. Kaz üretimi noktasýnda ÝPAR ve diðer kamu kurumlarýnýn desteðinin olmadýðýný anlatan Yýldýrým, Biz kendi öz kaynaklarýmýzla devlet desteði almaksýzýn çiftliðimizin faaliyetini devam ettiriyoruz. Ýþletme 10 dönüm üzerine kurduk. Bunun 600 metrekaresi kapalý alandan oluþuyor. Kapalý alan içerisinde kuluçkahane ve civciv büyütme bölümleri yer alýyor. Açýk alanda hayvanlarýmýzýn yüzde 90 ý eþleþtirilmiþ tek tek yuvalarda paylaþtýrýlmýþ özel havuzlarý, folluklarý olan bölümlerler bulunmaktadýr. Bunun yanýsýra deneme amaçlý sýra sürüler oluþturuldu. Sürülerdeki döl verimi takip edilmektedir. Damýzlýklarýmýzdan elde ettiðimiz yumurtalarý kuluçka makinelerinden çýkartýp 29 ila 34 gün arasýnda civcivlerimizi elde ediyoruz gün büyütme kafeslerinde bekletip açýk alanda gruplara alýyoruz. Þu anda çiftliðimizde bin 200 adet damýzlýk kaz bulunuyor diye konuþtu. Genellikle kendilerinden civciv talebi olduðunu anlatan Yýldýrým, Burada ürettiðimiz kazlarý civciv olarak da satabiliyoruz veya kendimiz kesim yapýp paketleyip isteði olan müþterilere temin etmeye çalýþýyoruz. Kazýn Almanya ve Fransa da olduðu gibi Türkiye de de popüler bir halde ekonomiye katkýsý ol- Ayakkabý sektörü Antep te buluþuyor F Kaz tüyü üretiminin de ülkede ciddi bir ihtiyaç olduðu belirtildi. Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým Ç orum Tabip Odasý Uzman Hekimler Komisyonu, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi ortaklýðýnda, Aralýk, Ocak ve Þubat aylarýnda Kadýn ve Aile Saðlýðý konulu 3 ayrý seminer düzenleyecek. Bu seminerlerden ilki olan Çocuklarda Karýn Aðrýsý ve Ateþli Çocuða Yaklaþým konulu seminer, yarýn saat da Turgut Özal Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Yrd. Doç. Dr. Atakan Comba, Yrd. Doç. Dr. Selen Özakar Akça ve Çorum Tabip Odasý Uzman Komisyonu Baþkaný Dr. Selim Asaroðlu nun konuþmacý olarak katýla- caðý seminerle, çocuðu olan kiþilere faydalý olabilecek bilgiler sunarak çocuklarýn daha saðlýklý masý anlamýnda kaz sektöründe ciddi þekilde yapýlmasýný arzu ediyoruz. Amacýmýz kaz eti ihtiyacýný karþýlamak. Tüy konusunda da Macaristan ve Almanya dan ciddi anlamda talep var. Kaz iþi yapan aile bazýndaki iþletmelerde tüyleri atmamalarý bu tüyleri biriktirerek biz veya toplama yapmak isteyen insanlar aracýlýðýyla deðerlendirilmesini istiyoruz. Ciddi bir ihtiyaç. Yaptýðýmýz araþtýrmalarda Türkiye kaz tüyü ihtiyacýnýn yüzde 5 ini karþýlýyor dedi. Ýþletme sahibi Sebahattin Yýldýrým, kurduðu kaz çiftliðinde yer ýrk kazýn yanýsýra deneme amaçlý olarak Çin kazý ve ördek de yetiþtirdiklerini sözlerine ekledi.(ýha) uarlar þehri olma yolunda hýzla ilerleyen Gaziantep, 1-20 Aralýk tarihlerinde 20. Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý na (GAPSHOES) ev sahipliði yapacak. Gaziantep Sanayi Odasý (GSO), Gaziantep Kunduracýlar Odasý, Türkiye Umum Ayakkabýcýlar Federasyonu ve KOSGEB destekleriyle, Akort Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen GAPSHOES Fuarý, 1 Aralýk Çarþamba günü saat de düzenlenen törenle açýlacak. Temsil edilecek firma sayýsýnýn 250 ve marka sayýsýnýn 500 olduðu fuara, Gaziantep in yaný sýra Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Çorum, Kahramanmaraþ, Kayseri, Konya, Antakya, Þanlýurfa ve Samsun dan ayakkabý, terlik, deri, saraciye üreticileri ile ayakkabý makine üreticileri katýlacak. 20 Aralýk tarihine kadar açýk olacak fuarý, Türkiye nin her noktasýndan profesyonel ziyaretçilerin yaný sýra, yurt dýþýndan baþta Ortadoðu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere birçok ülkeden 20 bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. GSO Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Konukoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, yýlda iki defa yaz ve kýþ sezonlarý için gerçekleþtirilen Gaziantep, 1-20 Aralýk tarihlerinde 20. Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý na ev sahipliði yapacak. Fuara Çorum dan da firmalar katýlacak. GAPSHOES Fuarý nýn sektörün buluþma noktasý olmaya devam ettiðini vurguladý. Geliþmiþ sanayisi ve ihracat gücüyle Türkiye nin en önemli üretim merkezleri arasýnda yer alan Gaziantep in, en büyük özelliklerden birisinin sektörel zenginliði olduðunu belirten Konukoðlu, Gaziantep, güçlü potansiyele sahip olduðu ayakkabý, terlik ve saraciye üreti- minde çok önemli role sahip merkezlerden birisidir dedi. Konukoðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Gaziantep Sanayi Odasý olarak, yýllar önce bu fuar fikriyle ilk yola çýktýðýmýzda; ayakkabý, terlik ve saraciye sektörümüzü daha rekabetçi kýlmak, Türkiye ve dünya pazarlarýna açmak, sektörün dinamizmine katký saðlamak, markalaþma, katma deðer ya- ratma ve yenilikçilik anlamýnda daha iyi þartlara götürme amacý içerisindeydik. Fuarý açtýðýmýz ilk günden bu güne, sektörden gelen bütün talepleri deðerlendirdik, sektörün ihtiyaçlarý doðrultusunda hareket ettik. Ve bugün GAPSHOES Fuarýný ne mutlu bize ki, sektörün Türkiye deki en önemli buluþma adresi konumuna getirdik þeklinde konuþtu. Konukoðlu, Türki- ye ve Ortadoðu nun en büyük fuarlarý arasýnda yer alan GAPSHOES un, yeni iþ baðlantýlarý kurmak ve yeni pazarlara açýlmak isteyen firmalar için önemli fýrsatlar sunduðunu belirtti. Fuarýn, ayakkabý sektörünün büyümesine katký saðlamaya devam edeceðini ifade eden GSO Baþkaný Konukoðlu, sektörün ihracat rakamlarýný artýrabilmesi için fason imalattan çýkarak daha çok markalaþmaya aðýrlýk vermesi gerektiðini kaydetti. Konukoðlu, Ayakkabý ve terlikte markalaþma çalýþmalarýna hýz vermemiz ve özgün tasarýmlar yapmamýz, toplam kalite ve yenilikçi anlayýþýmýzý üretime yansýtmamýz, katma deðeri yüksek ürünler yapmamýz sektörün gücüne güç katacaktýr. Dünyadaki en son geliþmelere göre vizyonunu çizecek ve yeni stratejiler belirleyecek Gaziantep ayakkabý sektörü, ulusal ve uluslararasý pazarlarda her zaman boy gösteren bir sektör olacaktýr dedi. GAPSHOES Fuarý nýn düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür eden Konukoðlu, fuarýn sektöre, Gaziantep ve ülke ekonomisine katký saðlamasýný dileyerek sözlerini tamamladý.(ýha)

9 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Trafik cezasý ve araç sorgulama Ceza ve kaza sorgulamak artýk çok basit Sürücüler, e-devlet þifresiyle internet sistemi üzerinden trafik cezasýný ve plakadan araç durumunu sorgulayabiliyor. Haber.com un haberine göre; trafik cezanýzý internetten kontrol edip kara kara düþünmekten kurtulabilirsiniz. Ayrýca plaka ile araç da sorgulayabilirsiniz. E-devlet ve internetten yapýlabilen iþlemler arasýnda plaka ile araç sorgulama, sürücü belgesi ceza puaný ve iptal durumu sorgulama gibi iþlemler bulunuyor. Ýnternetten yapýlabilen iþlemlerden biri de trafik cezasý sorgulama iþlemi. Araç sahipleri ve yeni araç satýn alacak kiþiler, plaka ile araç sorgulama ve trafik cezasý sorgulama iþlemlerinden faydalanabiliyor. E-devlet üzerinden plaka ile araç ve trafik cezasý sorgulama iþleminin yaný sýra ehliyet numarasý ile ceza puaný ve sürücü belgesi iptal durumu da öðrenilebiliyor. PLAKA ile CEZA ve ARAÇ SORGUSU E-devlet üzerinden giriþ yaptýktan sonra taþýt plakasý girerek araç hakkýnda trafik kayýtlarýna ulaþabilirsiniz. Palaka ile trafik cezasý ve araç hakkýnda emni- yet kayýtlarýnda yer alan bilgilere ulaþabilirsiniz. Edevlet üzerinde yer alan araç sorgulama ile plaka numarasýný girerek, araç hakkýnda Emniyet Genel Müdürlüðü sistemlerinde kayýtlý olan genel bilgilere ulaþabilirsiniz. Ayrýca trafik cezanýzý da buradan sorgulayabilirsiniz. CEZA PUANI SORGULAMA E-devlet ile yapabileceðiniz bir diðer iþlem de sürücü belgesi ceza puaný sorgulama. Týpký plaka ile trafik cezasý sorgulama ve araç sorgulama gibi bu iþlem için de e-devlet sistemine giriþ yapmýþ olmanýz gerekiyor. Giriþ yaptýktan sonra sürücü belgesi numarasýný girerek ceza puanýný sorgulayabilirsiniz. Bu hizmet ile sorgulamak istediðiniz ehliyet numarasýný girerek, sürücü hakkýnda sistemde kayýtlý olan genel bilgilere ulaþabilirsiniz. SÜRÜCÜ BELGESÝ ÝPTAL DURUMUNU ÖÐRENME Plaka ile trafik cezasý ve araç bilgisi sorgulama, sürücü belgesi ceza puaný sorgulama iþlemlerinde olduðu gibi e-devlet sistemine giriþ yaptýktan sonra yapabileceðiniz diðer bir iþlem de sürücü belgesi iptal durumu sorgulama. Ehliyet numarasý girdikten sonra sürücü belgesinini iptal edilip edilmediðini öðrenebilirsiniz. Bu hizmet ile sorgulamak istediðiniz sürücü belgesi numarasýný girerek, belgenin iptaline iliþkin bilgiye eriþebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde yer alan bütün bu sorgulamalara ulaþmak için turkiye.gov.tr/emniyet-genelmudurlugu adresinden faydalanabilirsiniz. Eðer e-devlet þifrenizi bilmiyorsanýz PTT þubelerine baþvurabilirsiniz. Trafik cezasý ve plakadan araç durumu internetten sorgulanabiliyor. 9 Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 3. i 1998 Chevrolet Kalos 1.4 SE 2004 Fiat Doblo 1.9 D 2004 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.3 Mulijet Car 2009 Fiat Fiorino 1.3 Multijet E 2010 Fiat Punto Easy 1.4 Fire 2012 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004 Ford T. Connect 1.8 TDCi 2013 Ford Focus 1.6 TDCi Ghia 2006 Ford Focus 1.6 Titanium 2012 Ford Focus 1.6 TDCiTrend 2011 Ford Mondeo 2.0 TDCI Trd2009 Honda Civic 1.6 VTEC ES 2006 Hyundai Accent 1.3 LS 199 Hyundai Sonata 2.0 CRDi 2006 Mazda SportDynamic 2004 Opel Astra 1.6 GL 2001 Opel Combo 1.3 CDTI 200 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004 Opel Vectra 2.0 GLS 199 Opel Vectra 1.6 Elegance 2004 Peugeot Grife 1998 Peugeot Partner Tepee 2013 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway RNÝ 1999 Fiyatý (TL) 25 bin 1 bin 14 bin bin bin 28 bin 31 bin 21 bin 39 bin 30 bin 54 bin 41 bin 41 bin 38 bin 13 bin 36 bin 29 bin 21 bin 23 bin 21 bin 18 bin 26 bin 12 bin 43 bin bin 12 bin bin Renault Clio 1.4 RTA 2001 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Renault Laguna 2.0 RXE 1998 Renault Megane 2.0 RXT 2000 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Toros STW Tofaþ Doðan SLX 1994 Tofaþ Þahin Toyota Avensis 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 199 Toyota Corolla 1.3 Eco 1999 Toyota Corolla 1.6 Terra 2002 Toyota Corolla 1.4 Terra 2004 Toyota Corolla 1.6 Comfort 2008 Volkswagen Bora 1.6 Comf 2000 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2008 Volkswagen Passat 1.8 T 1999 Volkswagen Passat 1.6 FSI bin bin 30 bin 14 bin 18 bin 22 bin bin bin 6 bin 20 bin 1 bin 1 bin 13 bin bin 24 bin 3 bin 26 bin 2 bin 24 bin 36 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Ford Transit bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit Jumbo bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Camlý Van bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.

10 10 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Ýlim Yayma ve Hitit ten ortak konferans Milletin deðerlerine hizmet edenler unutulmaz RECEP MEBET Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti konulu konferans önceki akþam Çorum da gerçekleþti. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca nýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferansta Necip Fazýl Kýsakürek ve merhum Baþbakan Adnan Menderes anlatýldý. Hitit Üniversitesi ve Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi iþbirliðinde organize edilen konferans, Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlendi. Ýlim Yayma Cemiyeti ni tanýtan kýsa film gösterimiyle baþlayan programý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayýda vatandaþ izledi. Prof. Dr. Alaattin Karaca Sunuculuðunu Mehmet Ali Yýldýrým ýn üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný ÝYC Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað yaptý. ÝYC nin faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Mehmet Karadað, Hitit Üniversitesi ile ortaklaþa olarak düzenledikledikleri programda eðitim ve kültür alanýnda iþbirliðinin önemine dikkat çekti. Çorum un yükseköðretim alanýnda yýldýzý parlayan bir il haline geldiðine dikkat çeken Karadað, baþarýlý ça Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti konulu konferans önceki akþam Çorum da gerçekleþti. lýþmalarýndan dolayý Rektör Reha Metin Alkan ý tebrik sayesinde çok sevdi diyen Karaca, konuþmasýný þöyle sürdürdü: etti. Karadað ayrýca davetlerini kýrmayarak konferansa konuþmacý olarak katýlan Frenk hayatýnýn gecesinde sabah namazýna kalkmak mümkün mü? Bunu baprof. Dr. Alaattin Karaca ya þükranlarýný sundu. þaran þair Necip Fazýl dýr. YENÝ NFK LAR ÇIKARMALIYIZ Üstad Necip Fazýl, bu ülke insanýnýn Türk matbuatýnda, merhum Adnan MenHitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye nin artýk yeni Av. Mehmet Karadað deres ise uzaklaþtýrýldýklarý kamusal alanda kendi seslerini bulmasýna ve bugün Prof. Dr. Reha Metin Alkan deðerler üretmesi gerektiðine dikkat çekti. inancýmýzýn meþruiyet kazanmasýna vesile oldu. Bugünse biz devlet ile imtihan edi Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti koliyoruz. nulu konferansýn açýlýþýnda kürsüyü gelen Reha Metin Görüyoruz ki 60 yýl önce bu ülkede yaþananlar aslýnda bugün yaþananlardan Alkan, Hitit Üniversitesi nin Çorum la kaynaþtýðýný farklý deðilmiþ. O gün ülkenin bekasý için mücadele eden yiðitlerin ruhu þad olsun. söyledi. Bugün bu mücadeleyi sürdürenleri de tarih altýn harflerle yazacak. Þehrin farklý dinamikleriyle birlikte önemli çalýþbu vesile ile konferansý tertip eden ve beni memleketime davet etme nezaketi malara imza atýyoruz diyen Alkan, akademik alandaki gösteren Ýlim Yayma Cemiyeti Þube Baþkaný Mehmet Karadað ile Hitit Üniversiteçalýþmalarýn yaný sýra halkla bütünleþen bir anlayýþla gösi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Alkan baþta olmak üzere çok deðerli hemþehrilerime revlerini sürdürdüklerini kaydetti. gösterdikleri misafirperverlikten dolayý teþekkür ediyorum. Toplumla doðru iletiþime geçtiðiniz zaman tüm Konuþmasýnýn ardýndan Prof. Dr. Alaattin Karaca ya þükran plaketi verildi. yollar açýlýyor diyen Alkan, Hitit Üniversitesi nin kampüs sorununun çözüldüðünü ve öðrenci sayýsýnýn arttýðýný dile getirdi. Üniversitelerin bulunduðu þehirlerin lokomotifi olmasý gerektiðini belirten Alkan, ülkesini ve milletini seven insanlarýn yönetiminde güzel iþlerin hayat bulacaðýna iþaret etti. Yeni Türkiye nin mimarlarýnýn ÝYC gibi kuruluþlakonferansta Necip Fazýl Kýsakürek ve Demokrat Parti dönemi anlatýldý. rýn açtýðý yolda bugünki vazifelere geldiðini anlatan Alkan, Artýk yeni Necip Fazýllar çýkarmalýyýz dedi. Ýkna odalarý ile anýlan üniversitelerin artýk dünyada kaçýncý sýrada olduðuna bakýldýðýný söyleyen Alkan, 28 Þubat gibi dönemlerde dik durarak haksýzlýklara karþý göðüs gerenler, milletin tavrýný ortaya koydular. Eðer dikkatli olunmazsa 28 Þubat lar çok uzak deðil. Geliþimin yolu ilimden, üniversitelerden geçiyor. Hitit Üniversitesi olarak bu düsturla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz diye konuþtu. Konferans, Hitit Üniversitesi ve Ýlim Yayma Cemiyeti iþbirliðinde düzenlendi. KARACA, NECÝP FAZIL ve MENDERES Ý ANLATTI Düzenlenen programa Çorum halký büyük ilgi gösterdi. Programý Çorumlu hanýmlar da ilgiyle izledi. Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Alaattin Karaca, Milletin deðerlerine hizmet edenler unutulmaz dedi. Necip Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti konulu konferansta konuþan Alaattin Karaca, Üstad Necip Fazýl Kýsakürek ve merhum Baþbakan Adnan Menderes in milletin sevgisini kazanmýþ iki büyük adam olduðunu vurguladý. Açýþ ve selamlama konuþmalarýnýn ardýndan kürsüye gelen Karaca, Çorum un maneviyatçý yönünü anlatarak sözlerine baþladý. Çorum un manevi ikliminde etkisi olan kiþi ve kuruluþlardan bahseden Karaca, þehrin dinamikleri arasýnda Ulucamii, Hýdýrlýk ve Saat Kulesi gibi tarihi mekanlarýn yaný sýra Suheyb-i Rumi, Yedi Sekiz Hasanpaþa ile dönemin derviþlerini saydý. Karaca, Çorum bugün Necip Fazýl Kýsakürek leri tanýyorsa bunun en önemli iç dinamiklerinden biri de þüphesiz Ýmam Hatip Okulu dur dedi. ÝHL nin Çorum un inanç sembollerinden biri olduðuna iþaret eden Prof. Dr. Karaca, Çorumlu Ýmam Hatip Okulu na çok þey borçlu diye konuþtu. Anadolu da mütevazi bir bozkýr þehri olan Çorum un manevi mimarlarýný rahmetle anan Karaca, Necip Fazýl ýn kentin manevi iklimindeki etkilerine de deðindi. Çorum, Necip Fazýl ý sahip olduðu iç dinamikleri ÝHL, Mehmet Akif i anacak RECEP MEBET Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi tarafýndan düzenlenen Vefatýnýn 8. Yýlýnda Mehmet Akif Ersoy konulu anma programý bugün saat da Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþecek. Vali Ahmet Kara nýn da katýlacaðý bildirilen programda Mehmet Akif Ersoy un hayatý ve eserleri anlatýlacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Arþivi nden Mehmet Akif Ersoy Fotoðraflarý sergisinin de açýlacaðý programda Ýstiklâl Þairi nin bestelenmiþ eserleri ÝHL Türk Tasavvuf Musýkisi Korosu tarafýndan seslendirilecek. Akif in bilinmeyen yönleri arasýnda yer alan vaazlarýndan örneklerin de sunulacaðý programa tüm Çorum halký davet edildi. Vefatýnýn 8. Yýlýnda Mehmet Akif Ersoy konulu anma programý bugün.

11 PAZARTESÝ 15 ARALIK Programda Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr, Suriye, Burkina Faso gibi ülkelerden gelerek Anadolu da yükseköðrenim gören öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösteriler yer aldý. Hitit ten uluslararasý festival RECEP MEBET YOR Hitit Üniversitesi tarafýndan organize edilen 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali önceki gün Çorum da gerçekleþti. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýlim Prof. Dr. Reha Metin Alkan Yayma Cemiyeti Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Çorum un yaný sýra Amasya, Tokat ve Kastamonu da öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþen programda ülke tanýtýmlarýnýn yaný sýra þarkýlar, þiirler ve dans gösterileri sunuldu. Sunuculuðunu Mehmet Ali Hökelek ve Tuðba Usta nýn üstlendiði program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Rektör Reha Metin Alkan, eðitimin uluslararasýlaþmasýna çok önem verdiklerini söyledi. Ülkeler arasý öðrenci deðiþiminin ciddi bir kültürel etkileþim ve sinerji oluþturduðunu vurgulayan Alkan, Göreve geldiðimizde 9 olan yabancý üniversitelerle iþbirliði anlaþmasý sayrd. Doç. Dr. Cemil Hakyemez yýsýný 11 ye çýkardýk dedi. Mevlana Programý dahilinde dünya çapýnda önemli iþbirliklerini hayata geçirdiklerini belirten Alkan, Çorum da yükseköðrenim gören yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn daha da artacaðýný kaydetti. Dünya Üniversiteler Arasý Güreþ Þampiyonasý ile uluslararasý alanda dev bir organizasyona daha evsahipliði yapmaya hazýrlandýklarýný dile getiren Prof. Dr. Alkan, Yabancý uyruklu öðrenci sayýmýzýn daha da artacaðýna inanýyoruz diye konuþtu. Hitit Üniversitesi kabuðunu kýrýyor diyen Al HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ KABUÐUNU KIRI- kan, sözlerini þöyle sürdürdü: Yurt dýþýndan gelen öðrencilerimizi aðýrlama konusunda elimizden geleni yapýyoruz. Bu hususta ilk dönemden beri en büyük destekçilerimizden biri olan Ýlim Yayma Cemiyeti yöneticilerine teþekkür ediyoruz. Uluslararasý açýlým yapmayan bir üniversite dünya ile yarýþamaz. Ayrýca insanlar topluma eli deðen bir üniversite bekliyor. O nedenle üniversitemizin gerek yerelde gerekse uluslararasý alanda çalýþmasý gerekiyor. Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen festivali çok sayýda öðrenci izledi. 3 komþu üniversitemizin öðrencilerinin de performanslarýný sergileyeceði bu festivalde emeði geçen Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri, akademisyenlerimiz ve katkýda bulunan herkesi tebrik ediyorum. ULUSLARARASI KONGRE HEDEFLÝYORUZ Yabancý uyruklu öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösteriler büyük beðeni topladý. Farklý ülkelerden gelen öðrencilerin dans gösterileri ilgiyle izlendi. Yerel kültürlerini sergileyen öðrenciler, þarký ve þiirler seslendirdiler. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Cemil Hakyemez, Çorum da uluslararasý düzeyde bir öðrenci kongresi düzenlemeyi hedeflediklerini açýkladý. 2. Uluslararasý Öðrenci Festivali nin açýlýþýnda konuþan Cemil Hakyemez, 2 yýl önce kurulan Aktif Yaþam Kulübü nün faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Amatörce ancak samimi duygularla bu organizasyonu gerçekleþtiriyoruz diyen Hakyemez, programa Kastamonu, Amasya ve Tokat tan katýlan üniversite öðrencilerine teþekkür etti. Hakyemez, Kulüp Baþkaný Ahmet Recep Ceylan ve emeði geçen öðrencileri ise tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Kýrgýzistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kazakistan, Mýsýr, Suriye, Burkina Faso gibi ülkelerden gelerek Anadolu da yükseköðrenim gören öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösteriler yer aldý. Ýzleyenlerin beðenisini kazanan festival, programda sahne alan yabancý uyruklu öðrencilerin þarkýlar eþliðinde hep birlikte davetlileri selamlamasý ile sona erdi. Köstebekgiller e çocuklar bayýldý Köstebekgiller Müzikal Çocuk Tiyatrosu dün Çorum da sahne aldý. RECEP MEBET Süslü ve Kösteban ýn baþýndan geçenler anlatýldý. Bay Melodi'nin sihirli müzik kutusunda Köstebekgiller Müzikal Çocuk Tiyatrosu kapalý kalan masal kahramanlarýyla birlikte dün Çorum da sahne aldý. efsanevi Kurma Kolu nu bulmaya çalýþan Boyo nun Rüyasý adlý müzikli oyun, Köstebekgiller in yaþadýðý maceranýn sahneye Estetik Eðitim Merkezi aracýlýðýyla Çorumlu çotaþýndýðý oyunda kötü kalpli kraliçe ve soytarýyla cuklarla buluþtu. mücadeleleri yer aldý. Ford yetkili satýcýsý Evlüce Otomotiv, Köstebekgiller in sevilen karakterleriyle Dalgýçlar Çiftliði, Çilek Mobilya, Karaoðlan masalsý bir yolculuða çýkan çocuklara, oyun Balýkçýlýk, Mavi Jeans, Atlýkarýnca Kreþ in çýkýþýnda sponsor kuruluþlar tarafýndan çeþitli katkýlarýyla Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelehediyeler verildi. nen oyunu çok sayýda çocuk izledi. TRT Çocuk ekranlarýnda büyük-küçük herkesin severek izlediði Köstebekgiller in maceralarýný tiyatro sahnesine taþýyan oyunu Arzum Film Animasyon ve Ýstanbul Stüdyolarý sundu. Yönetmenliðini Hilmi Özçelik in üstlendiði müzikli çocuk oyununda Merve Aysal, Onur Þevket Bendeþ, Burcu Yaþar, Doruk Öztürk, Gül Korkmaz, Alperen Burak, Neslihan Ulusoy ve Onur Gürsoy rol aldý. Arzu Sponsorlar, hediyeleriyle Estetik Eðitim Merkezi, çocuklarý Köstebekgiller le buluþturdu. Yurtseven ve çocuklarý sevindirdi. Murat Ferhat ýn birlikte yazdýðý oyunun müziklerini Seçil Akýn, sanat danýþmanlýðýný Tülin Börek, koreografilerini Gonca Gümüþayak, kostümlerini Luna Maskot, dekorunu ise Propatölye hazýrladý. Üç ayrý seansta sahnelenen Oyun çýkýþýnda sponsor kuruluþlar tarafýndan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. oyunda Boyo, Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenen oyunu çok sayýda çocuk izledi.

12 12 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 B Çorum Türk modernleþmesi ve büyük doðu Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Edebiyat Fakültesi Muðla. Büyük Doðu ve Necip Fazýl, Türk düþüncesine, siyasetine ve edebiyatýna Cumhuriyet sonrasýnda damgasýný vurmuþ bir hareket ve þahsiyettir. Bu düþünce hareketi ve edebi ekol, tüm Anadolu þehirlerinde olduðu gibi Çorum'da da derin izler býrakmýþtýr. Kýsakürek'i ve Büyük Doðu'yu Çorum neden baðrýna bastý, bu fikir neden þehrimizde izler ve takipçiler býraktý? Bu soruya cevap bulmak için, evvela Çorum'un iç dinamiklerine, tarihsel ve dinî kurumlarýna, kültürel yapýnýn köklerine kýsaca göz atmak ve bunlarý hatýrlatmakta yarar var. Bir þehrin kültürünü ve düþüncesini, hatta siyasi duruþunu belirleyen en önemli unsurlarýn baþýnda, tarihî kökleri, yetiþtirdiði þahsiyetler, eðitim kurumlarý, varsa sivil toplum örgütleri vs. gelir. Bu açýdan baktýðýmýzda Çorum, bir Konya, bir Bursa, bir Urfa gibi, kadim bir þehir deðil. Köklerinde, þehrin sokaklarýna, insanlarýnýn genlerine kadar inmiþ, örneðin bir Mevlana kültürü yok Konya'daki kadar, bir Selçuklu bakiyesi taþýmýyor. Urfa kadar peygamber izleri yok, Bursa kadar dergâhlarý, türbeleri ve Osmanlý kültürü yok Buna karþýlýk Çorum, tam da göbeðindeki Murad-ý Rabi Ulu Camisi ile, Hýdýrlýk Camisi ile, burada yatan sahabeleriyle, Yusuf-ý Bahri Hazretleriyle, Hýdýrlýk Mezarlýðýndaki mezar taþlarýndan öðrendiðimiz kadarýyla, mutasavvýflarýyla, küçük zaviyeleri, dergahlarýyla, Çepni, Bayat, Dodurga, Kargý, Oðuzlar, Osmancýk vb. Oðuz boylarýyla, mahalle aralarýndaki türbeleriyle, eski mahallelerde kalan Türk evleri, konaklarýyla, Osmanlýdan kalan birkaç hamamýyla, meydandaki Saat Kulesiyle, Kütüphanesindeki yüzlerce yazma veya matbu Osmanlýca eserleriyle, medreseleriyle bir küçük Müslüman ve Osmanlý þehrinin tarihini taþýyor. Arastasýyla, Türk esnaf geleneðini, Debbaðhanesi (Tabakhane) ile Türk dericilik zenaatini, Namazgahý ile manevi iklimini sergiliyor. Osmancýk'taki Geyikli Baba türbesi, muhteþem köprüsü, Elvan Çelebi'si, Ýskilip'teki mahalleler, evler bu tarihî çerçeveyi tamamlýyor. Dolayýsýyla yukarýda saydýðým þehirler kadar olmasa da Çorum, bir Osmanlý þehri, bir Müslüman þehridir. Bu gün de bu özelliðini korumaktadýr. Bunu iþte bu saydýðým tarihî köklerinden alýyor. Dinî ve tarihî hayat bunlarla beslenmiþ. Cumhuriyet döneminde her ne kadar, köklü bir engelleme ile karþýlaþýlmýþsa da, dergâhlardan, kamusal alandan çýkarak, derinlere, mahalle içlerine, evlere taþýnarak, toplumun derin katmanlarýnda yaþamasýný içten içe sürdürmüþtür. Bu çerçevede, büyük bir gayretle, Çorum'un tarihî, dinî ve folklorik envanterini kayýt altýna almak için gecesini gündüzüne katan Eþref Ertekin Hoca'yý da hayýrla yâd etmek gerek. Hocalarým Sayýn Abdülkadir Ozulu ve Ethem Erkoç Beyler de yaptýklarý araþtýrmalarla, bu kültür adamýnýn günümüzdeki temsilcileridir. Ve þehrimizdeki tarihi, dini mirasý yaþatarak, en azýndan bugüne bilgilerini ulaþtýrarak þehrin iç dinamiklerini kültürel açýdan pekiþtirmiþlerdir. Bu nedenle onlarý da saygýyla anmak lazým. Belediyemizin Kent Arþivi çalýþmalarýný da modernleþmeci zihniyetin tarihi ve dini unutturmaya çalýþmasýna karþý bir muhafazakâr tepki olarak okumalýyýz. Konuya kaldýðýmýz yerden devam edecek olursak, Cumhuriyet öncesinde, dergâhlar, medreseler, camilerde süren dinî eðitim, Cumhuriyet'ten sonra ise, Ýmam Hatip Okullarýyla devam eder. Çorum'un dinî, fikrî ve hatta siyasi hayatýnda etken rol oynayan bir diðer kurumu da iþte bu okuldur. Ýmam Hatiplerin ilklerinden olan Çorum Ýmam Hatip Okulu, sadece bu þehre deðil, bölgenin, Karadeniz'in Mümin evlâlarýna da kucak açmýþ, buradan yetiþen nesiller þehre, þehrin dinî hayatýna, kültür hayatýna ve sonra da siyasi hayatýna ve Türkiye bürokrasisine büyük katkýlar saðlamýþtýr. Þehrin daha içlerine çekilmiþ, aslýnda kökü geçmiþe kadar dayanan bir tasavvufi hayatý da buna katmak gerek. Çorum Büyük Doðu'yu iþte bu iç dinamikleri sayesinde tanýdý veya benimsedi. Genç nesillerin Necip Fazýl ve Büyük Doðu dergisi ile tanýþmasýnda bu okullarýn ve bu okullarda yetiþenlerin de büyük katkýsý oldu. Þunu da belirtmek gerek ki, Türk modernleþmesi Osmanlýnýn son döneminden Cumhuriyete deðin, Cumhuriyet'ten sonra daha radikal olarak, "geleneðe karþý" bir ilerleme formülünü benimsemiþtir. Ve bu, otoriter, müdahaleci, dini, toplumun ilerlemesine, uygarlaþmaya engel olarak gören, seküler bir modernleþme anlayýþý idi. Bu itibarla, sýk sýk dini hayata, dini kurumlara müdahale yolunu seçtiler. Ama farkýnda deðillerdi ki, bir toplumun deðerler atlasý, devrimci, darbeci terbiye metodu ile tümüyle silinemez Bu durumda söz konusu deðerler ve bu deðerlerin taþýyýcýlarý, sadece içe çekilirler, müsait ortam bulduklarýnda da bir volkan gibi patlayarak toplumsal/kamusal alana yeniden çýkarlar. Nitekim 1960'tan sonra, Çorum da -þehrin siyasî ve kültürel yapýsý gösteriyor ki- tedrici olarak, muhafazakâr tepkilerini ortaya koymaya baþlamýþtýr. Gerek Milli Nizam Partisi (sonradan Milli Selamet), gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükseliþleri, bu sosyolojik vakýanýn açýk göstergesidir. Biraz önce sözünü ettiðim iç dinamikler, bir þekilde harekete geçerek, etraflarýnda oluþturduklarý halelerle, -burada rahmetli babam Hasan Karaca'yý, Atýf Özseçer'i, Osman Biçici'yi, Postacý Yaþar Güngör'ü, Mustafa Ahýskalý'yý, Öðretmen Yýlmaz Amca'yý, Simitçi Ýbrahim Amca'yý, Bakkal Amcamýz Ýbrahim Hoþ'u, sonra bir dönem MTTB Baþkanlýðýný yapan Ýsmail Kayacýoðlu'nu ve daha adýný anamadýðým birçok þahsiyeti saygýyla yâd ediyorum- Çorum'da dinî ve siyasî hayatýn, eðitimin geliþmesine, kendi dünya görüþleri doðrultusunda kurduklarý dernekler, yurtlar, vakýflar aracýlýðýyla büyük katkýlarda bulundular ve gelenek karþýtý modernizasyon zihniyetine karþý, bir direnç oluþturdular. Bu muhafazakâr direnç, müsait ortamlarda geliþimini sürdürerek, bugüne daha güçlü bir þekilde ulaþtý. Çorum'daki siyasi sonuçlar, dernek, vakýf, yurt vb. faaliyetler, özel eðitim kurumlarý, milliyetçi ve muhafazakâr ocaklar, bütün bunlar çok genel anlamda bu modernleþmeci zihniyete karþý Çorum'daki direnç noktalarýný oluþturmaktadýr. Ýþte Çorum, bu tepkileri nedeniyle Büyük Doðu'ya ve Necip Fazýl'a kucak açmýþ, o fikir hareketinden etkilenmiþtir. Çorum'daki bu dini/kültürel tarih bilinmeden, Büyük Doðu'yla olan irtibatlar, hatta siyasi/sosyal vakýalar gerçek anlamda çözümlenemez. Not: Cumartesi günü Necip Fazýl Büyük Doðu ve Adnan Menderes, konusunda bir konferans verdim. Konferansý tertip ve beni memleketime davet etme nezaketi gösteren Ýlim yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Alkan Bey'lere, çok deðerli hemþehrilerime gösterdikleri misafirperverlikten dolayý teþekkür ederim. 'Anadolu basýnýný yok eden uygulamalara karþýyýz' Mustafa Arslan, BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Nuri Kolaylý'nýn ev sahipliðinde Bursalý gazeteci ve gazete sahipleri ile bir araya geldi. Celal Binzet sergi açtý essam Celal Binzet, 26. kiþisel resim sergisini Sanko Sa- Galerisi nde açtý. Rnat Ressam Binzet in 32 eserinin yer aldýðý serginin açýlýþý, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Aykanat, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Sanko Tekstil Yönetim Kurulu Asistaný Murat Köylüoðlu, Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslý Özen, sanatçýnýn aðabeyi Adýyamanlý duayen gazeteci Fadýl Binzet, yeðeni Adýyaman Nemrut Rotary Kulübü Baþkaný Ferit Binzet ve sanatseverlerin katýldýðý törenle gerçekleþtirildi. Gaziantep te sergi açtýðý için sanatçýya teþekkürlerini sunan Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Aykanat, sanatýn çok zor þartlarda büyük özveriyle yapýldýðýný, bu nedenle kýymetinin bilinmesi gerektiðini söyledi. Gaziantep kültür sanat hayatýnýn bu seviyeye gelmesinin ardýnda büyük emekler ve giriþimler bulunduðunu belirten Aykanat, Þehrimiz sanayi ve ticaretiyle, yemek kültürüyle belli bir noktaya gelmiþ. Sanat adýna çabalar daha fazla olmalý ki, sanayi ve ticaretinin yaný sýra sanatýyla da marka þehir olarak anýlmalý dedi. Sanatçý Celal Binzet ve eþine hitaben Bizi onurlandýrdýnýz, hoþgeldiniz diyen Murat Köylüoðlu da Sanko Sanat Galerisi nin 10. Yýlýný doldurduðunu, okul sergisi ile yola çýktýðýný ve ardýndan birçok sanatçýnýn sergisine ev sahipliði yaptýð ýný anlattý. Köylüoðlu, Bu bizim için hem onur hem de görev gibi oldu. Zevkle yapýyoruz. Sanatý, yaþayan bir varlýk gibi her daim canlý tutmalýyýz. Bunun için eðitim kurumlarý önemli rol üstleniyor. Galeri olarak, gençlerimize örnek teþkil edebilmek bizim için en b üyük mutluluk þeklinde konuþtu. - ANADOLU DA SANAT YAÞAMA GEÇ ÝYOR - Sanko Sanat Galerisi ve Sanko eðitim kurumlarýný teþekkür ederek sözlerine baþlayan Celal Binzet ise sanatýn önemine iþaret ederken, Anadolu da sanatýn yaygýnlaþarak yaþama geçirilmesinde Sanko Ailesi nin yapýcý ve olumlu yaklaþýmlarýný izlediðine dikkati çekti. Binzet, 4 yýl önce kendisinin Sanko Sanat Galerisi nde Ressamlar Buluþmasý Çalýþtayý na kat ýldýðýný anýmsattý. Gezdiðim yerlerde gördüklerimi kaðýda aktarýyorum, eskiz çalýþmasýný yaptýktan sonra atölyede resimlere dönüþtürüyorum diyerek çalýþma tekniðinden bahseden ressam Binzet, bir resmin herkeste farklý duygular uyandýrabileceðine iþaret etti. Binzet, Resimler, izlemek içindir. Herkese ayrý þeyler hissettirir. Herkes kendi yorumunu kendi yapmalýdýr diyerek, resme bakýþ açýsýný dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan sanatçý Akten Köylüoðlu, ressam Celal Binzet e, Sanko Holding sponsorluðunda bastýrýlan "Belkýs Zeugma Mozaikleri isimli bilimsel kitabý hediye etti. Binzet in, Sanko Sanat Galerisi nde açýlan sergisi, 2 Ocak 2015 tarihine kadar her gün saatleri arasýnda davetiyesiz gezilebilecek. SANATÇI CELAL BÝNZET KÝMDÝR? asýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yaygýn basýnda kimi yazarlar tarafýndan dile getirilen resmi ilanlarýn gazetelerde yayýnlanmasýna iliþkin yaklaþýmlarý deðerlendirdi. Yerel gazetelerin sorunlarýnýn deðerlendirilmesi ve mevzuat deðiþikleri konusunda bilgi vermek amacý ile Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Nuri Kolaylý'nýn ev sahipliðinde Bursalý gazeteci ve gazete sahipleri ile bir araya gelen Arslan, ÝHA'ya özel açýklamalarda bulundu. Mustafa Arslan açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; 'Son zamanlarda 'Resmi ilan ne iþe yarar?' konusu tartýþmaya açýlmak isteniyor. Resmi ilan, devletin iþlerinde açýklýða, ihalelerde rekabete dolayýsý ile kamu yararý oluþmasýna yarar. Eðer ilanlarý, -ister kamu ihalesi ister icra ilanlarý olsun -yayýnlamazsanýz, iþler üç-beþ kiþi, firma arasýnda döner durur. 'Resmi ilan ne iþe yarar?' ile söze baþlayanlarýn ayný mantýk çerçevesinde milli eðitim ne iþe yarar ile milli savunma ne iþe yarar sorularýný da sormalarý ve pek ala gereksizliði yargýsýna varmalarý mümkün. Kamu idaresindeki akçalý konularýn aleniliðini saðlayan baþlýca unsurlar arasýnda yer alan resmi ilanlarý sorgulamanýn arka planýnda neler olabileceðini tahmin etmek zor deðil aslýnda. Ne var ki resmi ilanlarýn gazetelerde yayýnlanmasýna karþý koyan anlayýþ daha çok resmi bürokratik aðýz olmakla beraber, Anadolu'nun kültüründen, üzüntü ve sevinçlerinden ilham aldýðý düþünülen kimi yazarlarýn statik bürokrasi ile paralel dili kullanmasýný anlamakta zorlanýyoruz. 50 yýlý aþan süre boyunca Basýn Ýlan Kurumu mevzuatý çerçevesinde Ýstanbul'da yerleþik basýn ile kýsmen Ankara ve Ýzmir basýný, gazetesi, gazetecisi ve meslek örgütü ile bir ayrýcalýðý yaþamýþtýr. Tam da ibre Anadolu'ya doðru döndürülmeye çalýþýlýrken, bir uyanýþ baþlamýþken bu nevi yaklaþýmlarýn dillendirilmesini de ayrýca not ediyoruz. Bu tartýþmayý açamaya çalýþan yazarlar, bir dönem yalýlarda oturup, sýrça köþklerinden seslenen 'sarý basýn kartý istemeyiz' diyenlerle ayný noktada, dramatik bir þekilde birleþmiþ bulunmaktadýr. Hatýrlatmak isteriz ki; Sizin gidip görmediðiniz ve belki de hiç bir zaman göremeyeceðiniz Keþan Belediyesinin, Silopi Kaymakamlýðý'nýn, Amasra'yý Sevenler Derneði'nin, Çaykara Spor Kulübü'nün, Bozyazý sokaklarýnýn dertleri Anadolu Basýnýnýn her ama her gün gündemidir. Sizin otellerde toplantýlarýna iþtirak ettiðiniz Konya Sivil Toplum Örgütleri'nin dertleri, çözüm önerileri, belki bir kaç gününüzü iþgal eder ancak her ama her gün Konya Basýný'nýn gündemidir. Siz bir Anadolu Kaplanýný uzaktan seversiniz belki ama Anadolu Basýný onun doðuþunu, emekleyiþini, ilerleyiþini inanýlmaz bir haz ve heyecanla takip eder, yaþar, teþvik eder. Siz 81 il, 800 küsur ilçenin belediye baþkanýna, 550 milletvekiline ne kadar yer ve zaman ayýrabilirsiniz? Adý bir skandala karýþmadýðý sürece hangi siyasi manþetlerinize girebilir? Oysa, yýl 365 gün yerel basýn toplum adýna denetim, yerel kahraman üretme, sivil toplumu hayata geçirme, yerel demokrasiyi iþler kýlma, yönetenle yönetilen iliþkisinde yönetilenden yana tavýr alma iþlevini yerine getirir. Anadolu Basýnýn genetiði deðiþtirilmemiþtir. Saðdan soldan kontrol altýnda deðildir. Uluslararasý sermaye ve ideolojiler ile onun yerli uzantýlarýnýn kontrolünde deðildir, organiktir. Hava nasýl görünmez ancak kirlendiði, yok olduðu zaman ne anlama geldiði anlaþýlýrsa, yaklaþýmlarýnýzýn pratik sonucu olan Anadolu Basýný yok olduðunda deðerini anlarsýnýz. Ancak, iþ iþten geçmiþ olur. Türkiye'nin son 45 yýlý çevrenin merkeze yürümesi ve merkezi belirlemesi ile geçmiþtir. Tam da basýn anlamýnda çevrenin deðerleri ile merkeze yürümeye baþladýðý sýrada, bu yürüyüþün en önemli dayanak noktasýný tartýþmaya, üstelik tam bir inceleme içine girmeden, meseleyi tam tahlil etmeden ortalýk yere atmak hakça olmasa gerek. 'Kol kýrýlýp yen içinde kalsýn' asla demiyoruz. Daha önce de yayýnladýðýmýz raporlarda açýkça ifade ettik. Basýn Ýlan Kurumu Kanunu yenilenmelidir. Günümüz ihtiyaçlarýný karþýlayacak, Anadolu Basýný'ný önceleyecek düzenlemelere gidilmelidir. Basýn Ýlan Kurumu mevzuatý dýþýnda, sektörel Hazine destekleri, terzi usulü hazýrlanmýþ KOSGEB destekleri, basýný sivil toplum örgütü olarak tanýmlayan kalkýnma ajansý destekleri, sigorta iþveren teþviði vb enstrümanlar devreye alýnmalýdýr. Ýfade edildiði gibi milyarlarca lira bu yolla basýna aktýrýlmamaktadýr. Bir bilgi yanlýþý söz konusudur. Türkiye'nin en iri gazetelerinden en ücra köþesindeki gazetelere kadar resmi ilanlarýn toplam tutarý bir kaç yüz milyon lirayý geçmemektedir. Ýngiltere'de sadece BBC'ye yýllýk 3 milyar sterlin kamu kaynaðýndan aktarýlmaktadýr. Fransa'da her üniversite öðrencisine bir gazete devlet tarafýndan ücretsiz tedarik edilmektedir. Hal böyle iken, dünyanýn her yerinde basýn bir þekilde -kamu yararý gözetilmek sureti ile- desteklenirken, tartýþma yanlýþ bir yerinden tutulmak sureti ile açýlmak istenmektedir. Tartýþmayý açtýðýnýz nokta emin olun ki sizin düþünce dünyanýzý doðrudan vuracak, Anadolu'yu sessizliðe mahkum edecek bir noktadýr. Ve emin olun ki hedeflediðiniz amacýn tam tersi bir durumla karþý karþýya kalacaksýnýz. Gelin, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn kahvehanelerde gazete alýnma zorunluðunun iþlerliðine dönük bir adým atýn. Gelin,kaðýt gazeteler, radyo ve televizyonlar ile internet medyasýný ayný mantýk çerçevesinde teþvik eden, denetleyen bir sistemi birlikte kuralým. 'Tirajlarda naylonluk, þantajcý gazetecilik, ahlaka aykýrý yayýnlara resmi ilanlar verilmeye devam edilmesi, ayrýcalýklý gazeteler' konularýný yüksek sesle tartýþalým. Israrla üzerine gidelim. Soruyorum, halkýn seçme özgürlüðünü, seçtikten sonra sorgulama özgürlüðünü saðlayan bir mekanizmayý yok edecek bir yaklaþým kabul edilebilir mi? Sistemin aksayan yönlerini tartýþmaya, ahlakilik sorununu tartýþmaya evet. Türkiye'nin çok sesliliði ve çok renkliliðini ortadan kaldýracak Anadolu Basýný'ný yok edecek yaklaþýmlara hayýr."(haber Merkezi) Ressam Celal Binzet, 26. kiþisel resim sergisini Sanko Sanat Galerisi nde açtý. Geçmiþ yýllarda Sanko Sanat Galerisi Ressamlar Buluþmasý çalýþtaylarýna da katýlan Binzet, 1949 yýlýnda Adýyaman da doðdu. 191 de Gazi Eðitim Enstitüsü Resim-Ýþ Bölümü'n ü tamamlayan sanatçý, Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü'nü Kent ve Plastik Sanatlar konulu mastýr teziyle bitirdi yýlýnda Gazi Üniversitesi'nde lisans tamamlama programýna devam eden Binzet, Film-Radyo ve Televizyon ile Eðitim Merkezi'nde grafiker olarak görev yaptýðý süre içinde televizyonun eðitim kuþaðý ile ilgili çalýþmalar dýþýnda film þeridi grafik tasarýmlar ve karikatür gibi deðiþik iþler gerçekleþtirdi. Binzet, söz konusu dönemde bir karikatürüyle birincilik, bir diðeriyle de Karikatürcüler Derneði Özel Ödül ünü aldý döneminde Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derne ði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini üstlenen Binzet, Gazi Üniversitesi nde yýllarý arasýnda öðretim görevlisi olarak çalýþtý. Sanatçýnýn baþta Devlet Resim ve Heykel Sergisi olmak üzere katýldýðý çok sayýda grup ve karma sergisi bulunuyor. Bugüne deðin 25 kiþisel sergi açan Binzet, 2010 yýlýnda Eskiþehir Anadolu ve Giresun Üniversiteleri ile Gaziantep, Bartýn ve Karadeniz Ereðli çalýþtaylarýnda yer aldý. Çaðdaþ Sanatlar Vakfý kurucu üyelerinden olan Binzet'in yurtdýþýnda Ýngiltere, Meksika, Ýsveç ve Fransa'da; yurtiçinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, Merkez Bankasý, Þekerbank, Emlakbank, Vakýfbank, Ziraat Bankasý, Akbank, T ürk-ýngiliz Kültür Derneði, Gazi Müzesi, Çorum Kent Müzesi, Anadolu ve Giresun Üniversiteleri, Gaziantep Sanko Holding gibi resmi kurum ve kuruluþlar ile çok sayýda özel koleksiyonda yapýtlarý bulunmaktadýr. Radyo ve televizyonda kendi alanýyla ilgili programlarýn yapýmýný da üstlenen sanatçýnýn, sanat sorunlarýný ele alýp deðiþik yönleriyle irdelediði çok sayýda inceleme yazýsý gazete ve dergilerde yayýmlandý.(ýha)

13 PAZARTESÝ 15 ARALIK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:22 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:2 Kânun-i Evvel 1430 Kasým: ARALIK Hava Kirliliði ile Savaþ Haftasý - Sultan II. Selim Hân'ýn vefâtý (154) - Ýstanbul Defterdarlýk binasý yangýný (192) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýþçinin ücretini kararlaþtýrmadan, çalýþtýrmayýnýz! Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 18 Tüketici Hattý 15 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 1 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ SEVÝNÇ GENÇ BEHÇELÝEVLER MAH. MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C - MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI ÜNALDI ECZANESÝ GÖKHAN ÜNALDI ULUKAVAK MH. BUHARA CD.NO:48/B - KARAOÐLAN BALIKÇI KARÞISI Kasým depremi anýlarý 11 armara ve akabinde meydana gelen Düzce depremlerinde ilimizin Mmaddi manevi çok büyük katlýlarý olmuþtur. Ýnsan bunu bölgede görev yaparken daha iyi hissedebiliyor. Zaten afetlerinde, özümüzde var olan ancak dünya meþguliyeti içerisinde zaman zaman unuttuðumuz maddi-manevi yardýmlaþma hislerimizi faaliyete geçirmek gibi bir etkisinin olduðunu biliyoruz. Daha doðrusu birebir yaþýyoruz. Bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðümüzde bölgedeki eðitim camiasýna sýcak yemek verdi. Maddi - manevi desteðini esirgemedi. Milli eðitim ekibiyle Kaynaþlý, Düzce istikametine gidiyoruz. Giderken yolumuz Abanta düþüyor. Müthiþ bir manzara var. Lüks arabalar ve tatilin sefasýný süren insanlar göze çarpýyor. Deprem bölgesinde afetzedeler enkaz yýðýnlarý arasýnda çadýrlarda temel ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken diðer tarafta farklý imkânlara sahip insanlarý görünce dünya hali deyip Kaynaþlý'ya doðru yolumuza devam ediyoruz. Merakla depremin aðýr faturasýný yaþayan bu bölgelerdeki manzarayý görmeye hazýrlanýyoruz. Kaynaþlý'ya ulaþmadan E-5 karayolunun bazý yerlerinin çöktüðünü ve bunlarý hýzla tamir etmeye çalýþan ekipleri görüyoruz. Ýlçeye ulaþtýðýmýzda saðlý sollu yýkýk binalar, tesisler, camiler, minareler tüm hýþmýyla bizi karþýlýyor. Lisaný haliyle adete 'biz periþan olduk, sizinde bunda payýnýz var' diyor. Araçlarýmýzdan iniyoruz ve yakýndan incelemek ve gelecek adýna ders alabilmek niyetiyle resim çekip kýsa notlar alýyoruz. Cami, þadýrvan tamamen çökmüþ. Minare caminin üzerine yýkýlmýþ. Korkunç bir manzara Orada yaþlý bir amcamýz bizi karþýlýyor.biraz sohbet ediyoruz.sohbet arasýnda amcaya:' Vatandaþýn yaþamýnda bir farklýlýk var mý?' diye sorunca, 'Evladým herkes kendi yoluna devam ediyor. Pek deðiþen bir þey yok.allah bir daha böyle acýlar yaþatmasýn. Artýk ölümün daha da yakýn olduðunu hissediyor ve evlerimizden helalleþerek ayrýlýyoruz. Camide cemaatin namazý kýlýp dýþarý çýkmýþ olmasý çok büyük bir felaketi önledi. Yoksa onlarca daha ölü olurdu.' Diye uzun uzun anlatýyor. Kaynaþlý da Mimar Sinan camisine öðle namazýný kýlmak için dönüyoruz. Caminin bahçesinde orta yaþlarda bir bayan yanýmýza geliyor. ' Yardým yapacaksanýz, bekleyelim' diyor.çünkü gelen geçen yardým için daha çok cami önlerini tercih ediyor.durum böyle olunca alýþkanlýk haline getirmiþ bazý vatandaþlarda biraz suiistimal ediliyor gibi intiba uyandýrýyor bizlerde. Cami kapýsýnda sakallý bir vatandaþla konuþuyoruz. Bu arada vatandaþýn birisi arabasýyla geldi.caminin imamýný sorunca yok denildi.'katalitik soba verecektim' dedi. Sonradan o sakallý vatandaþýn imam olduðunu öðrenince, 'Hocam, niye kendini tanýtmadýn? Yok dedin' diye sorunca, hoca efendi:' Yardým daðýtýmýnda daha güvenilir olur zannýyla özellikle imamlar tercih ediliyor. Böyle durumda epey baþýmýz aðrýdý. Yardým daðýtýmýnda þu zengin niye aldý? Bende isterim. Bende isterim türü talepler bitmek tükenmek bilmiyor. Bu nedenle, çok defa hakarete uðradýk. Tabiri caizse canýmýza tak dedi. Keþke bende baþka bir göreve geçebilsem diye sýzlandý. Farklý cepheden bakýnca hoca efendi haksýzda sayýlmaz.' Arabasýyla gelen vatandaþ:'tamam kardeþim kimseye vermiyorum' dedi. Arabasýna binerken iki vatandaþ geldi. Hastasýnýn olduðunu ve katalitik sobaya ihtiyacýnýn bulunduðunu söyleyince dayanamayýp bir miktar para ve sobayý verdi.peþinden bize de bize de diyenler oldu Diðer taraftan caminin avlusunda rast gele üst üste yýðýlmýþ, daha doðrusu seçilmiþ kullanýlmýþ giysiler gözümüze çarpýyor.yardým toplanmasý ve ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý baþlý baþýna ihtisas alaný diye düþünüyorum.çünkü Anadolu insaný yardýmsever. Halk tabiri ile baðrý yoka.bu nedenle televizyon ekranlarýnda deprem felaketini görünce elinde avucunda ne varsa kullanýlmýþlar dahil olmak üzere o insanlara vermeye çalýþýyor.ama bu arada yeni giysilerde gelince kullanýlmýþlara kimse raðbet etmiyor. Çünkü kullanýlmýþ giysileri bir baþkasýnýn kullanmasý pekte kolay deðil. Böyle durumda bu tür giysiler ekseriya çöpe gidiyor. Bunun için 'elzemle, lazýmý ayýrmak lazým' diye düþünüyorum. * 'Ben artýk gidiyorum, bir diyeceðin var mý çocuk / Yiyeceðin, içeceðin, giyeceðin var mý çocuk?' * AMÝRE VEFA- 2: Mecitözü eski kaymakamlarýndan (mülkiye baþmüfettiþi) Atila ÞAHÝN Beyi saygýyla yad ediyor, afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (tel : ) Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kadir Yüktaþýr com Erkeklerde risk daha fazla! Kalp krizi riski kadýnlara göre erkeklerde daha fazla... Kardiyoloji uzmaný Prof. Dr. Ergün Seyfeli, özellikle genç hastalarýn kalp krizlerine hazýrlýksýz yakalandýklarý için ani ölümlerin daha sýk görüldüðünü ve genç erkeklerin, genç kadýnlara göre daha fazla risk altýnda olduðunu ifade etti. Seyfeli, yaptýðý yazýlý açýklamada, saðlýksýz beslenme, stres, obezite ve yoðun fiziksel aktivitenin ani kalp krizinin erken yaþlarda ortaya çýkmasýna neden olduðunu belirtti. Gençlerde kalp krizi ve ani kalp durmalarýnýn yetiþkinlere göre daha nadir görülmesine raðmen sonuçlarýnýn dramatik seyredebileceðini ifade eden Seyfeli, þunlarý kaydetti: "Özellikle genç hastalar kalp krizlerine hazýrlýksýz yakalandýklarý için ani ölümler sýk görülmektedir. Genç erkekler, genç kýzlara göre daha fazla risk altýndadýr. Yetiþkinlerle kýyaslandýðýnda gençlerde kalp krizleri ve ani kalp durmasýnýn nedenleri farklýlýk göstermektedir. Damarlarda yaðlanma genellikle eriþkinlerde kalp krizinin en önemli nedeni iken, gençlerde özellikle sigara ve uyuþturucu madde kullanýmýna baðlý koroner spazm veya emboli daha sýk görülmektedir. Yine genetik ritm bozukluðu ve kalp kasý hastalýklarý ile doðuþtan damar hastalýklarý da sýk görülmektedir. Özellikle bu tür hastalýklarý olan gençlerde kalp krizi ve ani ölüm zorlu egzersiz ve aþýrý heyecan sonrasý tetiklenmektedir. Risk altýndaki hastalar yüksek adrenalin artýþýna neden olan sportif faaliyetlerden uzak durmalý, kondisyonsuz, tok karnýna ve özellikle soðuk havalarda halý saha gibi rekabet içeren sporlardan kaçýnmalýdýr." Okul çaðýndaki çocuklarda beden eðitimi derslerinde öðrencilerin ani kalp krizi nedeniyle hayatýný kaybedebildiðine dikkati çeken Seyfeli, burada altta yatan en önemli faktörün ailesel nedenler ve genetik yatkýnlýk olduðunu vurguladý. Ailede mutlaka erken ve ani ölümlerin araþtýrýlmasý gerektiðine iþaret eden Seyfeli, þöyle devam etti: "Bu tür ölümlerde gencin ailesinde ani ölüm oraný yüzde 30 civarýndadýr. Yapýsal kalp damar hastalýklarý, kalp ritm bozukluklarý ve kalp kasý hastalýklarý ani ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Bu tür ölümlerin nedeni damar týkanýklýðýna baðlý kalp krizi deðildir, aþýrý adrenalin deþarjý nedeniyle ortaya çýkan ritm bozukluklarýdýr. Bunu önceden öngörmek þu anki þartlarda mümkün olmasa da çocuklarýn küçük yaþlardaki þikayetlerinin dikkate alýnmasý çok önemlidir. Nefes daralmasý ve çarpýntý gibi þikayetleri olduðunu dile getiren çocuklarýn daha erken doktora götürülmesi gerekmektedir." (AA) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 0 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 88,9 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Sinan Özcan MHP Merkez Ýlçe ye aday oldu S EROL TAÞKAN inan Özcan, MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýk- ladý. Parti yöneticileri ve bazý partililerin de katýldýðý basýn toplantýsý ile adaylýðýný duyuran Özcan, "Bu mücadele bir aþk ve iman mücadelesidir." dedi. Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin, Ýl Baþkan Sinan Özcan, MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na aday olduðunu açýkladý. Parti binasýnda basýn toplyantýsý düzenlendi. Toplantýya parti yöneticileri katýldý. Yardýmcýsý Salih Çýplak ve Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu'nun da yer aldýðý basýn toplantýsýnda, neden aday olduðunu ifade eden Sinan Özcan, cesaret, atýlganlýk ve yüreklilik olmayan hiç bir hareketin baþarýya ulaþamayacaðýný, cesaret ve inançla çýktýðý yolda, MHP'yi Çorum'da birinci parti yapmak için göreve talip olduðunu söyledi. MHP Çorum Merkez Ýlçe Baþkanlýðý 11. Olaðan Kongresi'nde Çorum MHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðý için uzun soluklu bir mücadele için yola çýktýklarýný dile getirdi. Özcan açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Yýllardýr ülkücü hareketin çeþitli kuruluþlarýnda yöneticilik ve baþkanlýk yaptým. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Ýlçe Baþkan adayý olmak benim için bir onurdur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çorum'da yaþamýþ olduðu sýkýntýlarýn9a çözüm yollarý üreterek, bizdeki aþk ve heyecanla Çorum'a MHP'nin mührünü vurmak için adayým. Kimsenin güdümünde kalmadan, kulaðýmý ülkücü harekete vermek için adayým. Genç ve dinamik ekibimle beraber, uzun soluklu bir mücadele için yola çýktýk. MHP'de yöneticilik ve görev yapmýþ herkesi bir aðabey olarak görüp bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaðýz. Çorum'da ben ülkücüyüm, MHP'liyim, Türk milliyetçisiyim diyen herkesin elini sýkacaðýz. Çorum'un en ücra köþelerine kadar ulaþýp, buralardaki kardeþlerimizin ve aðabeylerimizin hatýrlarýný soracaðýz." Bu kez emeði fotoðrafladýlar E ðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim yeri Organize Sanayi'de Gazel Makine ve Altan MakineDöküm oldu. Sanat Eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde yapýlan fotoðraf çekimlerin ilk duraðý Gazel Makine oldu. Ýkinci çekim yeri ise Altan Makine ve Döküm oldu. Çalýþan insanlarýn emekleri ve çabalarý, gösterdikleri çalýþma temposu yüzlerce fotoðraf ile ölümsüzleþtirildi. Toplam üç saat süren fotoðraf çekimleri sonunda çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi ve okumalarý yapýldý. Ayrýca fotoðraf makinesi objektif ve algýlayýcý temizliði ile ilgili bilgiler verildi. Bir sonraki hafta sergi ile tamamlanacak olan 4.dönem fotoðraf kursu ile birlikte kurs süresince çekilen fotoðraflar arasýnda yapýlan Hatti Fotoðraf Ödülleri yarýþmasýnýn da ödül töreni yapýlacak. (Haber Merkezi) Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu'nun yeni fotoðraf çekim yeri Organize Sanayi Bölgesi oldu. Gönülçelen yetkilisi Çetin Budak, yeni ürünün hikayesini anlattý. Gönülçelen den Gönül Burger Ç orum un seçkin cafe ve restaurantlarý arasýnda olan Gönülçelen, kendi ismiyle anýlacak Gönül Burger mönüsü ile kendi tadýyla müþterisine hitap edecek. Gönülçelen yetkilisi Çetin Budak, yüzde yüz doðal, yüzde yüz dana etli, saðlýklý, temiz, lezzetli ve doðal baharatlarla özenle hazýrlanmýþ çok özel sosu ile Gönül Burger GOBÝT ve Gönülburger DÜRÜM ile müþterilerin damak tadýna hitap edeceklerini söyledi. Bu fikrin özel bir hikâyesi olduðunu ve iki yýldýr kafasýnda tasarladýðýný belirten Budak, bugüne kadar uygulama fýrsatý bulamadýklarýný, bu fikri paylaþtýðý arkadaþýnýn iki yýl önce yurtdýþýnda uygulayarak 40 þubeye ulaþtýðýný ifade ederek, Kýsmet bu güne imiþ, biz de ustalarýmýzla uzun bir deneme sürecinden sonra müþterilerin beðenisine sunduk. dedi. Bunun bir baþlangýç olduðunu ve devamýnýn da geleceðini kaydeden Budak, Gönül Burger Göbit ve Gönül Burger Dürümlerimizi dana köfteli, sucuk köfteli, tavuk þinitzelli ve tavuk Izgaralý olmak üzere müþterilerimize sunduk. Ýleride kendi markamýz ile marka tescilini de alarak Franchising olarak ülke halkýna sunacaðýz. Hemþehrilerimizin destekleri ile Çorum'un kendi markasýný hayata geçirmek istiyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Gönül Burger GOBÝT ve Gönülburger DÜRÜM olarak hazýrlandý. Gönülçelen, Gönül Burger mönüsü ile kendi tadýyla müþterisine hitap edecek. Gazel Makine ve Altan Makine-Döküm fotoðraflandý. Ýsimleri anýlmayacak ÇOCUKLAR MERAK onzai, eroin, kokain, Ecstasy B dönemi bitiyor. Bakanlar da uyuþturucu türlerinin isimlerini kul- Fotoðraf çekimleri yaklaþýk üç saat sürdü. lanmamalarý konusunda uyarýldý.farklý isimler çocuklarý meraklandýrarak bu maddeleri denemeye ittiði için bonzai, eroin, kokain ve Ecstasy kelimeleri yerine uyuþturucu maddeler tek bir isimle adlandýrýlacak Konuyla ilgili çalýþma baþlatýlmasý talimatý verilirken, Türk Dil Kurumu na (TDK) da iletilecek olan proje kabul görürse bu maddeler ya uyuþturucu adý altýnda toplanacak ya da farklý bir tanýmlama yapýlacak. Çalýþmanýn gerekçesi ise Farklý isimlerin çocuklarý meraklandýrarak bu maddeleri denemeye itmesi olarak belirtildi. Saðlýk ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlýklarýnýn saha uzmanlarý, bakanlara bu isimleri basýn önünde demeç verirken, katýldýklarý televizyon programlarýnda kullanmamalarý tavsiyesinde bulundu. EDÝYOR Uzmanlar, uyuþturucu isimlerinin söylenmemesi konusundaki çalýþmasýný, Farklý isimler çocuklarý meraklandýrýyor ve bu maddeleri kullanmaya itiyor. Son dönemde çok sýk gündeme gelen bonzai hakkýndaki konuþmalar kokain, Ecstasy ve eroin gibi sentetik uyuþturucularý daha masum gösteriyor sözleriyle savundu.

15 PAZARTESÝ 15 ARALIK Mobilyacýlara 'sanayi sicil kaydý' eðitimi Ç orum'da faaliyet gösteren mobilyacý esnafýna sanayi sicil kaydý ile ilgili eðitim verildi. Mobilyacýlar Odasý tarafýndan düzenlenen eðitime Mobilyacýlar Odasý ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayýda esnaf katýldý. ÇESOB'ta gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü uzmaný Yaþar Bolat katýlýrken, Bolat, Çorum'da yaklaþýk 550 iþletmenin sanayi sicile kayýt olmasýný beklediklerini ifade ederek, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt olmayan iþletmelere idari para cezasý uygulanacaðýný dile getirdi. Kayýt için son günün beklenilmemesi gerektiðini belirten Bolat, 10 kiþi altýnda çalýþan firmalardan kapasite raporu istenmeyeceðine dikkat çekti. Yaþar Bolat, "Bilindiði üzere 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 1. maddesine göre, bir maddenin vasýf, þekil, hassa veya terkibini, makine, cihaz, tezgah, alet veya diðer vasýta veya kuvvetlerin yardýmý ile veya el emeði ile kýsmen veya tamamen deðiþtirerek imalat yapan iþletmeler Sanayi Sicil Kanunu'nun 2. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadýr" diyerek, Sanayi Sicil Belgesi almayanlar hakkýnda ayný kanunun 9. maddesi gereðince idari para cezasý uygulanacaðýný hatýrlattý. Bolat, sicil kaydý ile ilgili þu bilgileri verdi: "Sanayi sicil kaydýný Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan 'ehizmetler' bölümünde yer alan 'Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' veya https://www.sanayisicil.s anayi.gov.tr adresinden yeni sisteme ait kullanýcý adý-þifre oluþturarak giriþ yapýlýp, giriþ ekranýnda yer alan kullaným kýlavuzlarýný dikkate alarak açýlan sayfada yer alan 'Ýlk Kayýt Ýþlemleri' menüsünü týklayarak yapýlabilir ya da Ýl Müdürlüðümüz ile irtibata geçmek suretiyle yardým alabilirsiniz. Ýlimizde imalat yapmakta olup, Sanayi Sicil Belgesi almasý gereken iþletmelerin maðdur duruma düþmemeleri ve idari para cezasýna muhatap olmamalarý için 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek olan süre içerisinde sanayi sicil kaydýný yaptýrmalarý önem arz etmektedir." MOBÝLYACILAR ODASI HARCAMA YAPMADI Çorum'da faaliyet gösteren mobilyacý esnafýna sanayi sicil kaydý ile ilgili eðitim verildi. Eðitim semineri Mobilyacýlar Odasý tarafýndan düzenlendi. Yaklaþýk 550 iþletmenin sanayi sicile kayýt olmasý bekleniyor. Eðitim öncesi ise Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu'nca denetlendi. Denetlemede Mobilyacýlar Odasý'nýn bugüne kadar resmi giderler haricinde hiçbir harcama yapmamasý dikkat çekti. Her defasýnda "Odadan bir bardak çay dahi içmedik" diyen Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a Denetim Kurulu Baþkaný Hüseyin Cahit Yurdakul teþekkür etti. Oda Baþkaný Yalçýn Kýlýç ayrýca bu yýl düzenlenecek fuar organizasyonlarýna da katýlmayý planladýklarýný ifade ederek, fuarlarýn Çorum esnafýnýn ufkunu açtýðýný ve yenilenen teknolojiye ayak uydurmalarýný saðladýðýný söyledi. Fuarlara esnafýn katýlýmýný beklediklerini dile getiren Kýlýç, ayrýca Çanakkale gezisinin de planlandýðýný ve herkesin mutlaka Çanakkale'yi görmelerini arzu ettiðini kaydetti.(haber Merkezi) Yoksulluk Haftasý K imse Yok Mu Derneði 'Yoksulluk Haftasý' münasebetiyle düzenlediði Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, dernek olarak toplumun yardým deðerlerini etkin hale getirerek din, dil, ýrk ve cinsiyet ayrýmý gözetmeksizin saygýnlýklarýný koruma hassasiyeti ile yurt içinde ve yurt dýþýndaki ihtiyaç sahiplerine acil ve kalýcý çözümler oluþturup yardýmda bulunduklarýný ve yoksulluðun uðradýðý her yerde ve her durumda görev baþýnda olduklarýný belirterek, ''Yoksullukla mücadele ederek herkes için müreffeh bir dünyanýn inþasýna hizmet etmeyi amaçlýyoruz'' dedi. Kimse Yok Mu Derneði 'Yoksulluk Haftasý' münasebetiyle düzenlediði Anafen Dershanesi öðrencileriyle bir araya geldi. Derneðin çalýþma alanlarý hakkýnda da bilgi veren Aykaç, ''Derneðimizin çalýþmalarýný yurt içi yardýmlar, yurt dýþý yardýmlar, saðlýk yardýmlarý, eðitim yardýmlarý, yetim yardýmlarý, kalýcý yardýmlar ve acil yardýmlar olarak sýralanabilecek bu alanlarda Türkiye ve dünyada pek çok ihtiyaç sahibinin problemlerinin çözülmesine vesile oluyoruz. Bu amaçlarý gerçekleþtirmek için de tek bir kaynaktan besleniyoruz, o da iyiliðe adanmýþ gönüllülerden yýlýndan bu yana 12 seneyi geride býrakan derneðimiz, genç yaþýnda hem nitelik hem de nicelik açýsýndan büyük iþlere imza atmýþ olmanýn tatlý huzurunu yaþýyor '' diye konuþtu. (Haber Merkezi) Fen Lisesi nden Vali Kara ya ziyaret Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði, Vali Ahmet Kara ya hoþgeldin ziyaretinde bulundu. Ç orum Fen Lisesi Okul Aile Birliði, Vali Ahmet Kara ya hoþgeldin ziyaretinde bulundu. Ziyarette Okul Aile Birliði Baþkaný DSÝ 54. Þube Müdürlüðünden Mustafa Kaleycik, Yönetim Kurulu Üyeleri Askerlik Bölge Komutaný Albay Þenduran Ýnan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Av. Kenan Yaþar, Dr. Nedim Ardýç, Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yeþil, Fen Lisesi Mezunlarý Derneði Baþkaný Ýngilizce Öðretmeni Selda Tarhan ve okuldan üç öðrenci katýldý. Mustafa Kaleycik ziyarette okul hakkýnda bilgi vererek, Okul Aile Birliði olarak özverili çalýþmalarýna devam edeceklerini, 2 yýl önce okul baþarýsýnýn % 40 lardan % 55 lere çýkardýklarýný, ekip arkadaþlarý, okul idaresi, öðretmenlerin özverili çalýþmalarý sonucu bu baþarýya ulaþtýklarýný Vali Ahmet Kara ise, Baþarý tesadüf deðildir diyerak, iþin mutfaðýnda olan idareci ve öðretmenleri tebrik etti. Okulun çalýþmalarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunuldu. Mustafa Kaleycik ziyarette okul hakkýnda bilgi verdi. söyledi. Vali Ahmet Kara ise, Baþarý tesadüf deðildir diyerak, iþin mutfaðýnda olan idareci ve öðretmenleri tebrik etti. Basýndan ve Mili Eðitim den Fen Lisesi nin baþarýlarýný takip ettiðini belirten Vali Kara, bu tür okullarýn bilim adamlarý yetiþtirdiðini, bundan dolayý da öðrencilerin en iyi bir þekilde yetiþtirilmesi için okul idare ve öðretmenlerinin özveri çalýþmasý gerektiðini söyledi. (Haber Merkezi)

16 PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Memur zarar ediyor T ürk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný zamdan kaynaklý zararýnýn Aralýk ayý enfnecati Gül, enflasyonda her artýþýn lasyonuyla daha da artmasý söz konusu memur için zarar anlamýna geldiðini bilolacaktýr. dirdi. Bazý memurlarýn bu yýl aldýðý maaþ Gül, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: zammý oranlarý ile zarar oranlarý Enflas"Bu yýlýn 11 aylýk dönemime iliþkin enfyon artýþ oranýnýn ulaþtýðý seviye göz lasyon artýþ oranlarý Türkiye Ýstatistik önünde bulundurulduðunda, 2014 yýlý Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanarak için yapýlan maaþ zammýyla memurlarýn Tüketici Fiyatlarý Endeksi yýlbaþýna göne kadar zarara uðradýðýna baktýðýmýzda re % 8,65 oranýnda arttýðý belirtilmiþti. Mühendis-Veteriner Hekim %-5,13 Þube Memur maaþ zammýnýn bu yýl enflasmüdürü %-5,08 Þef %-3,2 Memur %yon artýþ oraný ile iliþkilendirilmemiþ ol3,43 Hizmetli%-2, dir. Bu rakamlar bimasý nedeniyle, enflasyon artýþ oranýnze ortalama bir maaþý alan (TÜÝK'e göre Necati Gül daki her artýþ memur için zarar anlamýna bu rakam 2100 TL'dir) memurun en az 200 geliyor. TL aylýk zarar ettiðini ortaya koymaktadýr.maliye Bakanlýðýnýn 2015 yýlý için vergi ve cezalarda uygu2014 maaþ zammý 2014 yýlý için memur maaþlaladýðý yeniden deðerlendirme oranýna baktýðýmýzda rýna 15 TL brüt 123 TL net taban aylýk artýþý yapýlýrdurum daha da vahimdir.bu durumun vebali toplu ken, enflasyon artýþ oraný ne kadar çýkarsa çýksýn MEsözleþmeye imza atan hükümetten daha çok MAMUR-SEN'in koyduðu imza ile memura ilave zam LUM sendikadadýr.biz memurlar olarak onlara hakyapýlmamasý da kararlaþtýrýlmýþtý. Devlet memurlarýkýmýzý helal etmiyoruz.yaratan kul hakký ile gelme nýn maaþlarýna 2014 yýlý için belli bir oranda zam yadiyor.eðer kul hakký ile huzuruna çýkmak istemiyorpýlmamasý, memurlarýn maaþlarýnda farklý oranlarda larsa; ya bu bizim kaybýmýzý bize versinler yada hata artýþlara sebep olurken, kadro unvan ve dereceleri itiyaptýklarýný deklere etsinler. Belki o zaman memurlar bariyle Devlet memurlarýna yaklaþýk %1,50 ile %,0 af ederler. aralýðýnda maaþ zam þeklinde yansýdý. Toplu sözleþmenin diðer tarafýnda bulunarak 2014 yýlýnýn 11 aylýk döneminde enflasyon yaþaimza atan hükümetten ise bu vebale ortak olmanýz nan artýþ oranýnýn belli olmasý, bu yýl Devlet memuru nedeni ile %12 ek zam talep ediyoruz. Dün toplu sözmaaþlarýna yapýlan ve enflasyon artýþ oranýyla baðý leþmeye biz imza koymadýk. Bunun ceremesini de kurulmayan zammýn memurun aleyhine sonuçlar doçekmek istemiyoruz.sizi temsil eden sendika imza ðurduðunu bir kez daha ortaya koydu.ama MALUMkoydu mazeretini kabul etmiyoruz. Hakim, savcý ve Sen bu durumu h?la görmezden gelmekte gözümüze akademisyenler için nasýl imza koymadý ise yani zam baka baka yaptýðý yanlýþý doðru göstermeye çalýþmakyapýldý ise bize de yapýlmalýdýr. Devlet babadýr. Çotadýr. cuklarý arasýnda ayrým yapmaz ve yapmamalýdýr. ÝþTÜÝK'in açýkladýðý rakamlara göre, 2014 yýlýnda ler bu þekilde yürür ise çalýþma ahengi bozulur. Me11 aylýk enflasyon artýþ oraný %8,65 olarak gerçekleþmuru memura düþman edersiniz. Aklý selim davranti. Bu artýþ oraný, memurun bu yýl maaþ zammýndan maya ve ek zam talebinin haklý bir talep olduðunu kaepeyce zararlý çýktýðý anlamýna da geliyor yýlýnbul ederek, yerine getirmeye davet ediyoruz."(haber da, aylýk maaþ seviyeleri itibariyle %1,50 ile %,0 Merkezi) aralýðýnda maaþ zammý alan Devlet memurlarýnýn, Çorum u aðlatan Týr Ç 'Çanakkale 100'üncü Yýl Gezici Müzesi', TIR'ý Çorum'da sergi açtý. Gezici müzenin açýlýþýna Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman katýlmýþtý. Çanakkale footðraflarýduygu dolu anlarýn yaþanmasýna neden oluyor. Çanakkale Gezici Týr ý yoðun ilgi görüyor. anakkale Zaferi'nin 100'üncü yýl etkinlikleri dolayýsýyla Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM) tarafýndan desteklenen program kapsamýnda 'Çanakkale 100'üncü Yýl Gezici Müzesi', TIR'ý Çorum'da geldi. TIR'ý gezen Çorumlular duygu dolu anlar yaþayýp gözyaþlarýna hakim olamadý. Çanakkale Zaferi'ni izlerini yansýtan fotoðraf, balmumu heykeller ve savaþta kullanýlan malzemelerin yer aldýðý 'Çanakkale 100'üncü Yýl Gezici Müzesi' ilgi gördü. Çorumlular'ýn yoðun ilgi gösterdiði TIR, duygu dolu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Bazý kiþiler gözyaþlarýna hakim olamadý. Müzeyi gezerken gözyaþlarýný tutamayan Bekir Çetin, "Ýnsanýn yürekleri daðlanýyor. Bu çalýþma bence çok güzel olmuþ. Üzülememek elde deðil. Bilinçli olmamýz lazým. Nesillerin yetiþmesinde Türk analarýna çok büyük sorumluluk düþüyor" dedi. Haným Tahtacý ise, "Burasý geçmiþimizi, dedelerimizi hatýrlattý. Bizim aileden Çanakkale'de 3 þehidimiz var. Dayanmak çok zor. Anlatýlacak gibi deðil. Davalarý vatan davasýydý. Bu ülkeyi bu hale getirebilmek için, yaþamamýz ve özgürce nefes alabilmemiz için onlar nefeslerini verdiler. Bunlarý düþünerek herkes vatana sahip çýksýn" diye konuþtu.(dha) Grup Yürüyüþ ten ziyaretler Özgür-Der Çorum Þubesi'nin düzenlediði Suriye-Gazze gecesinde konser verdi. Ö zgür-der Çorum Þubesi'nin düzenlediði Suriye-Gazze gecesinde konser veren Grup Yürüyüþ, bir dizi ziyaretler gerçekleþtirdi. Çorum Anadolu ÝHL ziyareti Grup Yürüyüþ'ün Çorum etkinlikleri, Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi ziyareti ile baþladý. Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve Müdür Baþyardýmcýsý Bekir Tokgöz'den faaliyetleri hakkýnda bilgi alan Grup Yürüyüþ, daha sonra okul konferans salonunda gençlerle söyleþide bulundu. Çaðrý Fm'de Canlý Yayýn Grup Yürüyüþ'ün ikinci duraðý Çorum'da yayýn yapan Çaðrý Fm oldu. Þemseddin, Abdulkerim ve Musab kardeþlerin düzenlediði canlý yayýnda ezgi yorumlayan Grup Yürüyüþ, Ýslami mücadelede müzik algýsýnýn þahitlik temelli olmasý gerektiðini belirterek, meydanlardan doðan gruplarýnýn albüm çalýþmalarýný dinleyicileri ile paylaþtýlar. Ýmam-Hatiplerin önü açýldý, imkanlar çoðaldý, ortaöðretimde baþörtüsü serbest oldu, katsayý adaletsizliði kaldýrýldý, kesintisiz eðitim ve Kur'an eðitiminin önündeki engeller kalktý. Ancak bugünlere kendiliðinden gelinmedi. 28 Þubat zulmünün yasaklarýna ve baskýlarýna karþý uzun süreli mücadele verildi ve çok bedeller ödendi. ÖzgürDer ve Grup Yürüyüþ de bu temelde kuruldu. Ýþte sizler de þu anki imkan- lara ve haklarýnýza sahip çýkmalý bunlarý çok daha ileri noktalara taþýmalýsýnýz. Sorumluluklarýnýzýn farkýnda, ahlaklý, donanýmlý ve adaleti talep eden gençler, þahsiyetler olmalýsýnýz. Ýmam-Hatipleri de aþan bir ufukla mücadele vermelisiniz." Gecede Özgür-Der Çorum Çorum Þubesi ile Suriye ve ÝHH yardýmlarý konulu sinevizyon sunuldu. Ardýndan sahne alan Grup Yürüyüþ, sa- londaki coþkulu kalabalýklarýn eþlik ettiði ezgi ve marþlarýný yorumladýlar. Konserlerinde gelenekselleþen minik çocuklarýn da sahnede eþlik ettiði ezgilere Özgür Çocuk Kulübü çocuklarý da katýldýlar. Tekbirler ve sloganlarla salonu da heyecanlandýran minikler alkýþ topladýlar. Gecede Grup Yürüyüþ'ün anonslarý ile sahne alan Özgür-Der gençlerinden Çaðrý Ýslam ve Cihad Dilekçi de ümmeti konu alan þiirleri ile geceye renk kattýlar. (Haber Merkezi) Grup Yürüyüþ, bir dizi ziyaretler gerçekleþtirdi. Kardeþlik Gecesi Özgür-Der Çorum Þubesi tarafýndan Suriye ve Gazze konulu kardeþlik gecesi düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen gecede Grup Yürüyüþ'ün ezgileri beðeni topladý. Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ýslam'ýn sunuculuðunu üstlendiði gece, Ubeydullah Abanuzoðlu'nun Ensar-Muhacir dayanýþmasýný hatýrlatan Kur'an tilaveti ve mealini okumasý ile baþladý. Selamlama konuþmasý yapmak üzere kürsüye gelen Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, muhacir kardeþlerimiz ve Suriye ile Gazze'deki Ýslami direniþi de sahiplenmemiz gerektiðini vurguladý. Dünyanýn umursamazlýk içinde olduðu Suriye'de onlarca Bosna dramýnýn yaþandýðý ve Müslümanlarýn ise yorgunluklara kapýlmadan gerek Suriye direniþini gündemleþtirme gerekse yardým çalýþmalarýna devam etmesi gerektiðini vurgulayan Gökgöz, Suriye için yardým týrý hazýrlýðýnda olduklarýný, yardýmlarýn Özgür-Der veya Çorum ÝHH üzerinden kendilerine iletebileceðini dile getirdi. Gökgöz gençlere hitap ettiði konuþmasýnda þöyle dedi: "Bu gece salonda çok sayýda genç kardeþimiz bulunmakta. Özellikle Ýmam-Hatip Lisesinden kardeþlerimiz bulunmakta. Bugün Kardeþlik gecesine ilgi yoðun oldu. Grup Yürüyüþ Çaðrý Fm i ziyaret etti. Grup üyeleri ÝHL öðrencileri ile söyleþi yaptý.

17 U 15 leri Alican taþýdý: 4-2 Geliþim Ligi nde Çorum Belediyespor Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile oynadýðý dört maçta üç galibiyet aldý. Kýrmýzý Siyahlýlar rakibine U 14, U 15 ve U kategorilerinde yenerken U 1 kategorisinde ise yenildi. Üçüncü devreyi deplasmana gidecek takým kategoride U 1 oldu. Maçýn bitiþ düdüðünden sonra 4-2 kazanmasýna karþýn Çorum Belediyespor lu bir iki futbolcunun SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Mehmet Zeki Sevim, Onur Alagöz, Berkant Arman. ÇORUM BELEDÝYESPOR U15 : M. Oktay, Niyazi, Hüsnü, Alican, Batuhan, Cemalettin, E. Berkay, Eren, Deniz Mert, Metehan, F. Serkan, Akýn, Y. Emre, Abdullah. Y. Emirhan, Kamil Can. Ýl Özel Ýdare: 1 - Osmancýkgücü: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM : Baran Avcý. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Bedirhan, Ömer, Ahmet, Nafican, Nurican, Emre, Alperen, Tuðrul, Gaffar, Semih, Fazlýcan, Abdurrahim, Nurullah, Burak, Hüseyin, Batuhan, Furkan. SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM : Murat Onur Kindar. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, Mahmut, Mevlüt, Furkan, Batuhan, Furkan Þahin, Ergüncan, Tevfik, Abdussamet, Enes Turan., Enes Burak, Alperen, Hakan, Abdulbaki, Emre, Emrecan. ERZURUM BÜYÜKÞEHÝR BE- LEDÝYESPOR U15 : Yusuf, Emirhan, Batuhan, Furkan Toza, Mehmet, Furkan Kaþeli, Süleyman, Muhammet, Murathan, Murat, Muammer Can, Emrecan, M. Enes, Fatin, Ö. Faruk, M. Sadri. GOLLER : ve 5. dakikalarda Alican, 43. dak. Eren (Çorum Belediyespor), 35. dak. Furkan Kaþeli, 54. dak. Batuhan (Erzurum). U son saniyede güldü: 1-0 SAHA: Ilýca Ýlçe. HAKEMLER : Muzaffer Buðdaycý, Emre Akkanat, Bahadýr Küçük. ERZURUM BÜYÜKÞEHÝR BE- LEDÝYESPOR U : Gürkan, Berhan, Cengizhan, Ýbrahim Hakký, Burdak, Ünal, Saltuk, M. Emin, Osman, M. Emin Bolat, Faruk Bahadýr, M. Alperen, Fatih, Enes, M. Batuhan, Furkan. ÇORUM BELEDÝYESPOR U15 : Elvan, Mücahit, Dursun, Umut Serkan, Berkay, Onur, Zafer, Barýþ, Fatih, Muhammed Çoban, Fuat Furkan, Rýfat Kürþat, Fatih, Mert, Emircan, Özgür. GOL : 0. dak. Muhammet Çoban (Çorum Belediyespor) OSMANCIKGÜCÜSPOR : Tolga, Arda, Onur, Tunahan, Oðuzhan, Sinan, Ahmet, Tuncay, Berat, Ali, Mustafa, Berkay, Burak, Hasan, Tunahan, Bayram. GOLLER : 36. dak. Fazlýcan (Özel Ýdarespor). Ýl Özel Ýdarespor Osmancýkgücüspor karþýsýnda üç puaný tek golle aldý Mimar Sinan: 1 - Alaca Belediyespor:1 ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat, Yusuf, Özgür, Ali Aslan, Mikail, Okan, Gökhan, Ahmet, Erol, Doðan, Arif, Canker, Kürþat, Yahya, Mikail. GOLLER : 3. dak. Arif (Alaca Belediyespor), 36. dak. Abdussamet (Miman Sinan Gençlikspor). Alaca Belediyespor, Mimar Sinan ile yeniþemedi ve haftayý bir puanla kapattý umartesi günü Mimar Sinan sahasýnda oynanan Cikinci maçta Çorum ve Erzurum takýmlarý U 15 kategorisinde karþý karþýya geldiler. Maçýn hemn baþýnda Alican ýn attýðý güzel golle öne geçen Çorum Belediyespor golden sonra adeta durdu ve oyunun kontrolünü rakibine kaptýrdý. Kalesinde pozisyon vermesede kontrolü kaybeden Belediyespor ilk yarýnýn son dakikasýnda inanýlmaz savunma ve ardýndan kaleci hatasýndan yediði golle soyunma odasýna 1-1 beraberlikle girdi. Ýkinci yarýda daha derli toplu oynasada geçtiðimiz haftalardan uzak bir görüntü veren U 15 takýmý Eren in 43. dakikada attýðý golle yeniden öne geçti. Bu üstünlüðünüde fazla koruyamayan Belediyespor 54. dakikada yediði golle skoru yeniden eþitledi: 2-2 Son bölümde galibiyet için yüklenen kýrmýzý siyahlýlarda sahneye çýkan Alican iki gol atarak takýmýný 4-2 galibiyete taþýyan isim oldu. Maçýn son dakikasýnda korner atýþý sýrasýnda iki takým oyuncularý arasýndaki gerilim tartýþmaya dönüþtü. Karþýlýklý yapýlan hamleler kenar yönetimlerin araya girmesiyle fazla büyümeden önlendi. Bu karmaþa sýrasýnda maçýn hakeminin iki takýmdan birer oyuncuyu rapor ettiði öðrenildi. U 1 maçý sentetik sahaya alýndý: 1-3 G eliþim Liginde Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Çorum Belediyespor arasýndaki U 1 kategorisindeki maç kar yaðan sahanýn temizlenmemesi nedeniyle sentetik sahaya alýndý. Ilýca Ýlçe sahasýnda dün saat de baþlamasý gereken U maçý sahanýn karla kaplý olmasý nedeniyle baþlayamadý. Geç gelen temizlik görevlileri çalýþmalarýnýn uzamasý üzerine ikinci maçýn geceye kalacaðý için saha deðiþikliði gündeme geldi. Ilýca Ýlçe sahasýnda oynanmasý gereken maç Federasyon yetkilileri ve iki takým temsilcilerinin görüþmeleri sonucunda merkezde bulunan bir sentetik çim sahada oynanmasýna karar verildi. Çorum Belediyespor ligin ilk yarýsýnda Çorum da 1-0 yendiði rakibine Erzurum da oldukça olumsuz þartlarda oynadýðý maçta 3-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Rakibi önüne Ertuðrul, Mustafa Çalýþýr, Mustafa Aþar Özkan, Þahin, Okan, Batuhan, Yavuz Burak, Abdulkadir, Muhammed, Mert Cesur, Emre, Mustafa Atakan, Oðuzhan, Ramazan ve Ýbrahim li kadrosuyla çýkan Çorum Belediyespor ikili avantajý kaybederek üçüncü devre maçýna deplasmana gidecek. Maçýn geç baþlamasý nedeniyle ikinci yarýsý ýþýklar altýnda oynandý. U 14 Liginde ikinci maçlar oynandý U 14 liginde ikinci hafta maçlarýnda Özel Ýdare, Gençlerbirliði ve Kültürspor galibiyetle ayrýlýrken Mimar Sinan ve Alaca Belediye yeniþemedi. Gençlerbirliði: 8 Çimentospor : 1 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM : Vuslat Ay. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Yunus, Alpercan, Doðukan, Okan, Soner, sinan, Avni, Batuhan Türkay, Melih, Batuhan Yýldýrým, Emre, Yusuf, Fatih Kaya, Semih, Tuðrulhan. ÇÝMENTOSPOR : Ahmet, M. Elvan, Umur, A. Sefa, Savaþ, Kaan, Arda, Melih, Ali, Muhammet, Mahmut, Mehmet Ak, Adem, Burak, M. Ercan. GOLLER : 6. (kendi kalesine) Sinan (Çimentospor), 15. ve 65. dakikalarda Okan, 28. dak. Batuhan Türkay, 32. ve 3. dakikalarda Sinan, 4. ve 60. dakikalarda Fatih Kaya, 0. dak. Soner (Gençlerbirliði). HE Kültürspor: 4 Osmancýkspor : 1 SAHA: 2 Nolu Sentetik. HAKEM : Soner Derviþoðlu. HE KÜLTÜRSPOR : Ömer, Eray, Anýl, Furkan, Metin, Ömer Faruk, T. Samet, Oðuzhan, Furkan, Doðukan, Mert, Rahman, Mehmet, M. Gürkan, Berkan, Cengizhan, Enes. OSMANCIKSPOR : Adem, Burhan, Onur, Ramazan Erdem, Emre, Vural, Emirhan, Hasan, Resul, Recep, Zeynel, Deniz, Metehan, Receh Furkan, Oðuzhan, Anýl, Erhan. GOLLER : 18. dak. Recep (Osmancýkspor), 20. dak. Ömer Faruk, 32. ve 6. dakikalarda T. Samet, 6. dak. Eray (HE Kültürspor). Liseler Hentbol da dört maç var Liseler Hentbol da bugün dört maç oynanacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda bugün oynanacak dört maçýn programý þöyle: Saat Özel Pýnar Saðlýk Meslek Lisesi- Buharaevler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (K), Saat Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi - Spor Lisesi (K). Saat Çorum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi- Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (E). Saat.00 Mehmetcik Anadolu Lisesi- Spor Lisesi (E). U 14 ler Murat la güldü: 2-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Furkan Alagöz, Onur Alagöz, Berkant Arman. ÇORUM BELEDÝYESPOR U14 : Caner, Batuhan, Haþim Can, Berkay, Memduh, Mehmetcan, Murat, Doðukan, Mertcan,, Emin, Eray, Bedirhan, Eren, Kenan, Alihan, SAHA: Þehit Mikail Kaya. HAKEMLER : Burak Þahinkara, Emre Alagöz, Kadir Berkay Damar. ÝSKÝLÝPSPOR : Ahmet, Cumali, Þahin, Arif, Furkan, Remzi, Sadýk (Sercan), Özcan (Kemal), Mehmet, Hakan, Faruk (Hasan). Eti Lisesi zirveyi -0 la korudu SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Özkan Kaya, Baran Avcý, Harun Tecimer. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazican, Ogün, Umut, Seydi Can, Berkay, Rýza, Hamdican (Serkan), Cem, Erkan Taþkýran, Recai (Soner), Emre. SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : PAZARTESÝ 15 ARALIK U 19 da ilk yarý sona erdi Alaca da yedi gol üç kýrmýzý kart SAHA: Alaca Ýlçe. HAKEMLER : Barýþ Karakuþ, Abdullah Akkoyun, Abdulselam Koçak. ALACA BELEDÝYESPOR : Mustafa, Abdurrahman, Yusuf, Seyit, Yasin, Mitat, Samet (Recep), Mehmet, Yunus, Furkan, Tarýk (Onur). ÇORUMSPOR : Halil, Ýsmail, M.Ali, Mehmet, Mustafa Çelenk, Ö. Gökhan, Mustafa Karaköse, Can, Yunus, Rýdvan. ERZURUM BÜYÜKÞEHÝR BELE- DÝYESPOR U14 : Engincan. Emirhan, Fýrat, Mehmet, M. Emin, Furkan, Sefa, Emirhan, Oðuzhan, M. Emir, Yusuf, Ahmet, Emirhan, Melih, Haluk, Emrehan. GOLLER : 56. ve 58. dakikalarda Murat (Çorum Belediyespor). eliþim Ligi U 14 kategorisinde Çorum GBelediyespor cumartesi günü konuk ettið Erzurum Büyükþehir Belediyespor u iki dakikada Murat ýn attýðý iki güzel golle 2-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Rakibi önünde hücumda fazla etkili olamayançorum Belediyespor ikinci yarýdaki hücumdaki etkili ismi Murat ýn 56. ve 58. dakikada attýðý iki golle rakibini 2-0 yenerek haftayý üç puanla kapattý. Kýrmýzý Siyahlýlar bu sonuçla üçüncü maçýný evinde oynama avantajýný kazandýlar. Çorumspor Alaca da 4-3 le güldü Oðuzhan, Ahmet. KIRMIZI KARTLAR : 89. dak. Furkan (Alacaspor), 86. dak. Ö. Gökhan, 89. dakikada Mehmet Ali (Çorumspor). GOLLER : 40. dak. Seyit, 1. ve 8. dakikalarda Furkan (Alaca Belediyespor), 22. dak Ö. Gökhan, 35. (kendi kalesine) dak. Abdurrahman, 68. dak. Mustafa Karaköse, 3. dak. Ahmet (Çorumspor). Ýskilip den Ulukavak a darbe: 3-0 ULUKAVAKSPOR : Abdulkadir, Musa, Miraç, Ahmet, Seydi, Ömer, Ýbrahim, Enver (Can), Ahmet, Emre, Onurcan (Kerim). GOLLER : 20. dak. (kendi kalesine) Enver, 45. dak. Hakan, 0. dak. Faruk (Ýskilipspor). OSMANCIKSPOR : Dursun, Kürþat, M. Can, Recep, A. Furkan, Burak, Gürkan, Hakan, Yasin, Mücahit, Abdulkadir (Emre), GOLLER : ve 90. dakikalarda Erkan Taþkýran, 15. dak. Recai, 18. dak. Emre, 23. ve 55. dakikalarda Umut (Eti Lisesi Gençlikspor). Ýskilipgücü nü 6-1 yenen Kültür zirveye tutundu Mehmet Tuðluk, Ömür Soyutemiz, Okan Baykara. HE KÜLTÜRS- POR : Eren, Y.Emre, Abdullah (Samet), Numan, Mustafa (Batuhan), Eyüp, Sefa, Esat (Burak), Ramazan, Bilal. ÝSKÝLÝPGÜCÜS- POR : Mehmet (Turgut), Ender, Sezai, Mücahit, Tolga, Mustafa Ayan (Tamer), Fatih, Ahmet, Gökhan, Berkay, Okan (Mustafa Baykal). GOLLER : 13. dak. Esat, 23. dak. Mustafa, ve 55. dakikalarda Bilal, 80. dak. Ramazan, 90. dak. Burak. (HE Kültürspor), 42. (penaltýdan) dak. Mücahit (Ýskilipgücüspor).

18 18 PAZARTESÝ 15 ARALIK Ulukavak 1 e razý oldu SAHA: 1 Nolu sentetik HAKEMLER: Abdulkadir Düzgün Murat Ertaþ Hüseyin Güneþli ULUKAVAKSPOR : Ömer 8, Sefa 8, Recep 4 (46, dak. Fatih 6), Emre, Serdar, M.Ali, Arif, Onur 6 (84. dak. Yusuf Cihan 4), Yusuf Demir, Oðuzhan Ahmet (5. dak. Ümit 5) ÇARÞAMBASPOR: Emre 6, Ali, Ümit 3 (3. dak Yasin 6), Burçin 6, Oðuz 6, Yýlmaz 6, Sami 6, Orhan 6, Kahraman, Seyit 6, Eren GOLLER: 5. dak. Ali (Çarþambaspor),. dak. Sefa (Ulukavakspor). ölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ulukavakspor ilk yarýnýn son maçýnda sahasýnda konuk ettiði Çarþambaspor önünde 1-1 lik beraberlik ve bir puanla ayrýldý. Ligde son haftalardaki çýkýþý ile sahasýndaki maça kazanmak için Çarþambaspor karþýsýna çýkan Uluka- B vakspor, rakibi önünde özellikle hücumda Sefa dýþýnda etkili isim bulamayýnca hücumda varlýk gösteremedi. Fizik olarak üstün Çarþambaspor da topa sahip olmasýna karþýn hücumda son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca maç iki dakika içinde atýlan karþýlýklý iki golle takýmlar sahadan 1-1 berabere ve birer puanla ayrýldýlar. 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maçý 400 kadar Çorumlu taraftar ile Çarþamba dan gelen 100 kadar taraftar izledi. Maçýn ilk dakikalarýnda iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koyarken Ulukavakspor orta sahadan hücum hattýna topu taþýmakta baþarýlý olamadý. Ýlk yarýda iki takýmýnda çabasý gol getirmeyince takýmlar devre arasýna 0-0 berabere girdi. Ýkinci yarýda konuk Çarþambaspor daha çok topa sahip olmaya ve gol pozisyonu bulmaya baþladý. Maçýn 5. dakikasýnda geliþen konuk takým ataðýnda Ali nin ceza yayý üzerinden sert þutunda savunmaya çarpan top kaleci Ömer i yanýltý ve top Ulukavakspor aðlarýna gitti: 0-1 Golden sonra beraberlik için yüklenen Ulukavakspor savunmadan atýlan uzun topla maçtaki en etkili ismi Sefa savunma arkasýna sarktý topla rakip ceza alanýna girdi kaleci Emre yi de geçtikten sonra topu boþ kaleye göndererek skoru 1-1 yapan golü attý. Son bölümde ise maç tamamen konuk Çarþambaspor un kontrolünde geçti. Yeniden öne geçmek için baský kuran Çarþambaspor un bir þutu direkten dönerken aðlara gönderdiði bir pozisyonda ofsayt nedeniyle gol deðeri kazanmadý. Ulukavakspor zorlu rakibi önünde bu baskýyý atlattý ve sahadan 1-1 berabere ayrýlarak devre arasýna bir puanla girdi. Bu beraberlikle Ulukavakspor 14 puana yükselirken Çarþambaspor ise 20 puanla devreyi kapattý. Ýl Özel Ýdare dört köþe: 4-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Emre Alagöz, Arslan Iðnak. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Yücel (Oðuzhan), Erkan, Alparslan, Mustafa Gümüþ, Murat (Selahattin), Mustafa Dönmez, Latif, Ýsmail (Sadýk), Yaþarcan, Vasfi. 1. Amatör Küme de üst sýralar için mücadele eden Ýl Özel Ýdarespor, çýkýþýný Osmancýk Belediyespor u 4-0 yenerek sürdürdü. Mimar Sinan Sahasýnda oynanan maçta konuk takým rakibi önünde ilk dakikalarda etkili olurken girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Ýlerleyen bölümlerde dengeyi kuran Ýl Özel Ýdarespor 33. dakikada Timur un ters vuruþunda kendi kalesine attýðý golle rakibi önünde ilk yarýyý 10 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Vasfi nin kiþisel gayreti ile gelen ikinci OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Alper, Sezer, Sefer, Ersin (Rýdvan), Timur, Tamer, Kamil (Emre), Melih, Yavuz, Selim, Talha. GOLLER : 33. (kendi kalesine) Timur, 50. dak. Vasfi, 3. dak. Sadýk, 90. dak. Mustafa Dönmez (Ýl Özel ). golden sonra Osmancýk Belediyespor oyundan düþtü ve sonraki bölümde Ýl Özel Ýdarespor Sa- dýk ve Mustafa Dönmez le iki gol daha bularak sahadan 4-0 galip ayrýlarak üç puan serisini sürdürdü. Bu galibiyetle Ýl Özel Ýdarespor 15 puanla üçüncü sýradaki yerini korurken Osmancýk Belediyespor 9 puanda kaldý. Hitit e Ýskilipgücü freni:0-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER : Yüksel Basar, Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Koray, Alper (Selçuk), Melik, Yasin, Sedat, Hasan, Ali, Anýl, Mustafa, Eftal, Veysel. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Emrah, U.Ulaþ, Salih, Galip, Cem, Engin, Y. Emre, Ukase (Mustafa), Ýsmail (Salih), Remzi (Sezai), Fatih. 1. Küme lideri Hitit Gençlikspor, grupta alt sýralardar kurtulma mücadelesi veren Ýskilipgücüspor karþýsýnda gol atmayý baþaramayýnca sahadan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrýlarak zirveyi kaybetti. Rakibi önünde savunma güvenliðini ön planda tutarak baþlayan Ýskilipgücüspor karþýsýnda Hitit Gençlikspor rakibi önünde kanatlarý olumlu kullanamayýnca pozisyon bulmakta zorlandý. Gol umudunu kontrataklara baðlayan Ýskilipgücü savunma bloðunu iyi kapatarak rakibe boþ alan býrakmadý. Maçýn büyük bir bölümü Ýskilipgücüspor kalesinde oynansada son dakikalarda girdiði karamboller ve iki net pozisyon dýþýnda bir türlü üretken olamayan Hitit Gençlikspor rakibi önünde zirve yolunda çok önemli iki puan kaybetti. Bu sonuçla Hitit Gençlikspor 1 puana yükselirken Ýskilipgücüspor 8 puana yükseldi. Çorumspor üç puanla tanýþtý SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Furkan Alagöz. Eti Raif le zirveye tutundu:3-1 SAHA: Nazmi Avluca. HAKEMLER : Ahmet BAL daki temsilcimiz Ulukavakspor ilk yarýnýn son maçýnda evinde konuk ettiði Çarþambaspor önünde hücumda fazla bir varlýk gösteremedi. Konuk takýmýn özelikle ikinci yarýdaki baskýsý karþýsýnda maðlup duruma düþtü. Ancak hücumdaki en etkili ismi kaptan Sefa nýn attýðý golle beraberliði saðlayan Ulukavakspor kalan bölümda rakibine gol izni vermeyince sahadan bir puanla ayrýldý. Ecevit, Barýþ Karakuþ, Ýbrahim Çaðýl. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Uður, Seydi, Okan, Barýþ, Ercan, Sadýk, Ýsmail, Raif (Taylan), Rýza (Ersin), Recai, Cemal (Umut) ÝSKÝLÝPSPOR : Emre (Ýsmail), Sercan, Osman (Þahin), Cemal, Halim, Paþa, Emre (Mürsel), Yunus, Hasan, Musab, Fatih. GOLLER : ve 6. dakikalarda Raif (Eti Lisesi Gençlikspor), 60. dak. Paþa (Ýskilipspor). 1. Küme Büyüklerde zirveden uzaklaþmak istemeyen Eti Lisesi Gençlikspor ile ligde kalma mücadelesi veren Ýskilipspor arasýndaki maçý Raif in attýðý üç golle 3-1 kazanan Eti Lisesi Gençlikspor haftayý üç puanla kapattý. Nazmi Avluca sahasýnda oynanan maçta ilk dakikalarda iki takýmda aðýr saha þartlarýnda mücadele etti. Ýlk yarýnýn son bölümünde Raif le bir gol bu- lan Eti Lisesi devreyi 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk bölümünde Raif le ikinci golü bulan kýrmýzý siyahlý takým önünde Ýskilipspor 60. dakikada tecrübeli futbolcusu Paþa nýn attýðý golle rakibi önünde skoru 2-1 e taþýdý ve umutlandý. Eti Lisesi nde Raif rakibin umutlarýný 6. dakikada attýðý üçüncü golle sonlandýrdý ve maçtan 3-1 galip ayrýlan Eti Lisesi puanýný 12 ye çýkartýrken Ýskilipspor 2 puanda kaldý. HE KÜLTÜRSPOR : Muharrem, Samet, Bünyamin, Bilal (Emrah), Mustafa, Eyüp, Sefa, A. Can (Onur), Emre Çelenk, Samet (Emre Tuna), Vedat. ÇORUMSPOR : Cesur, Recep, Bektaþ, Ali, Mehmet, Mustafa Çelenk, Emre, Erdi, Abdulkadir (Mustafa Karaköse), Oðuzhan (Y. Salih), H. Onur. KIRMIZI KART: 6. dak. Bektaþ (Çorumspor) GOLLER : 20. dak. Mustafa Çelenk, 82. dak. Y. Salih (Çorumspor), 3. dak. Eyüp (HE Kültürspor) 1. Amatör Küme Büyüklerde ligde galibiyeti bulunmayan Çorumspor alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren HE Kültürspor önünde 2-1 galip gelerek ilk üç puanýn sahibi oldu. Maçta rakibi önünde iyi bir baþlangýç yapan Çorumspor 20.dakikada Mustafa Çelenk le öne geçti golden sonrada maçta üstünlüðünü sürdüren kýrmýzý siyahlýlar rakip kalede girdikleri mutlak pozisyonlardan yararlanamadýlar ve devreyi 1-0 önde tamamladýlar. Kültürspor un bir türlü organize olamadýðý ikinci yarýnýn baþýnda da gol kaçýrmaya devam eden kýrmýzý siyahlýlar maçýn 3. dakikasýnda frikikten Eyüp ün attýðý golle maçta 1-1 beraberliðe düþtüler. Maçýn 6. dakikasýnda Bektaþ ýn kýrmýzý kart görmesiyle on kiþi kalan Çorumspor buna raðmen maçýn 82. dakikasýnda Y. Salih in attýðý golle rakibini 2-1 yenerek üç puanla tanýþtý. Çorumspor bu galibiyetle 4 puana yükselirken Kültürspor 6 puanda kaldý.

19 PAZARTESÝ 15 ARALIK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) (Ç.HAK:3421) (Ç.HAK:3425) PERSONEL ALINACAKTIR ÞEF GARSON * Kafe ve restoran sektöründe servis konusunda en az 5 yýl deneyim sahibi, * Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek, * Sigara kullanmayan, * Kiþisel bakýmýna özen gösteren, * Güler yüzlü ve dinamik, * Bay/ bayan adaylar GARSON - KOMÝ Tercihen Turizm Meslek Yüksek Okulu veya Turizm Meslek Lisesi mezunu, * En az 1 yýl servis deneyimine sahip, * Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý, müþteri memnuniyetine önem veren, * Dýþ görünüþüne özen gösteren, diksiyonu düzgün, dinamik, * Ekip çalýþmasýna önem veren, * Yoðun iþ temposuna, vardiya sistemine ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek * Part time / full time * Bay/ bayan aday Servis Elemanlarý * PÝDE USTASI * IZGARA USTASI * SOÐUK MEZE USTASI HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI TEL: ARALIK TMO Çorum Þube Müdürlüðü TMO Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerleri ile bu iþyerleri nezdinde ileride açýlacak ekip ve koltuk ambarlarýnda 2015 yýlý döneminde hububat, çeltik, fýndýk, haþhaþ ve iþtigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme boþaltma iþlerinin yaptýrýlmasýný teminen açýk eksiltme usulü ile ihale edilmesi iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Ýdare Binasý Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum.800 m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.900,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: ARALIK T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmetleri herkese açýk ihale usulü ihale ile hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý - Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ýlkadým / Samsun Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi adet demir satýþ iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 2 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 108 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 0.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 LE 922 plakalý, 1992 model Tofaþ-Fiat marka, Þahin tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Saat: ARALIK Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerine 2015 yýlý elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 22.11,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 82 plakalý, 199 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 80 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 4, sayfa no 253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 9 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ile saatleri arasýnda çalýþacak Elektrikçi Ustasý, Kalfasý ve Çýrak alýnacaktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:202) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR AKFA HOLDÝNG ÇORUM ÞUBESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SATIÞ VE PAZARLAMA ÝÇÝN BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE BAÞARILI AKTÝF BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN SEKRETER ALINACAKTIR. SU TESÝSATI KONUSUNDA TECRÜBELÝ, B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESÝ OLAN, YAÞ ARASI ÞOFÖRLER ALINACAKTIR. (Ç.HAK:3393) (Ç.HAK:3422) ASGARÝ ÜCRET MAAÞ + PRÝM + YEMEK + YOL + SGK ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD NO 1 / 4 ÝNSAN KAYNAKLARI ÝRTÝBAT TEL : ÝRTÝBAT GSM : SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde. Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:3408) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere -18 yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) (Ç.HAK:3428) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Marangoz veya Mobilya Ustasý alýnacaktýr. Kýratoðlu Deðirmen Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Sok. No: 5 Mür. Tel: m2 lik daire satýlýktýr Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:140) Satýlýk Lüx Daire Adalet Haným Sitesinde 3+1, 5. kat site manzaralý 140 m2 sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3418) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:3382) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 30 (Ç.HAK:3104) (Ç.HAK:3249) Sekreter Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) Fiyat: TL (pazarlýksýz) Mür. Tel: Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel: X5 dizel SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Golcüler kaçýrýnca... orum Belediyespor grup lideri Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda farklý Çmaðlup olurken sahadaki performans skorla ayný doðrultuda görülmedi. Rakibi önünde gol pozisyonu olarak daha fazla net pozisyon bulan Çorum Belediyespor bu ataklarda özellikle fotoðrafta görülen Çaðlar ve Turgay la yararlanamayýnca rakibi ise girdiði pozisyonlarý golle sonuçlandýrýnca sahadan 3-0 lýk farklý maðlubiyet çýktý. Belediyespor un maçtaki en büyük iki gol umudu Çaðlar ve Turgay ýn formsuz ve þanssýz günlerinde olmasý maçýn skorunu özellikle Belediyespor bölümünü belirleyen etkenler olarak öne çýktý. Sefa yine sakatlandý Eray cezalý arýca Gençler- maçýn- Dbirliði da sarý kart gören isimlerden Eray cezalý duruma düþtü. Üç sarý kartý bulunan Eray dördüncü sarý kartýný gördü ve cezalý oldu. Eray bu kartla ligin ilk yarýsýný kapatmýþ oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Eray ýn cezalý, Sefa nýn sakatlýðý Nilüfer maçý öncesi moralleri bozuyor. efa Akýn Baþýbüyük Darýca maçýnýn 12. dakikasýnda sakatlanarak Soyundan çýktý. Geçen hafta Gaziosmanpaþa maçýnýnda ilk yarýsýnda sakatlanarak oyundan çýkan Sefa Akýn dünde sol arka adalesinden sakatlanarak oyundan çýktý. Ýlk müdahelesi saha kenarýnda yapýlan Sefa Akýn daha sonra soyunma odasýnda devam eden tedavisi ile rahatladý. Bugün MR ý çekilecek olan Sefa nýn sol arka adelesinde yýrtýk olmasýndan þüphe ediliyor. Sefa nýn ilk yarýyý büyük ihtimalle kapattýðý öðrenildi. PAZARTESÝ 15 ARALIK 2014 Darýca yakaladýðýný attý Çorum Belediyespor lider Darýca deplasmanýnda 12. dakikada Sefa nýn sakatlandýðý pozisyonda yediði golle maðlup duruma düþtü.sonraki bölümde beraberlik için girdiði net pozisyonlardan yararlanamadý. Özellikle son on dakikada net pozisyonlar bulan Belediyespor uzatma dakikalarýnda Çaðlar ýn ayaðýndan birde penaltý atýþýndan yararlanamayýnca rakibine 3-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. Belediyespor da savunma ve hücumda bireysel hatalar maçýn DARICA GENÇLER Ersin...8 Ferhat...8 Bülent...6 Adem...8 Yusuf... (8. dak. Yunus Emre...) Burak...5 (. dak. Gökhan...) Ahmet... (90+1. dak. Baþaran...) Tuncay... Uður...6 Erhan... Sadi...6 orum Belediyespor Çlider Darýca deplasmanýnda ilk dakikalarda yediði þanssýz golün ardýndan gol yollarýnda son vuruþlarda baþarýlý olamayýnca rakibine 3-0 maðlup olarak aðýr bir yara aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda bireysel hatalar gerek savunma gerekse hücumda çok fazla olunca farklý maðlubiyet kaçýnýlmaz oldu. Darýca ilçe sahasýnda oynanan maç güzel bir zemin ve havada oynandý. Maçý 2500 civarýnda Darýca taraftarý ile birlikte Çorum dan ve çevre illerden gelen 100 kadar Çorumlu izledi. Maçý Belediyespor Yönetiminden Fatih Özcan ve Mustafa Özbayram da izledi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal cezalý futbolcular nedeniyle maça beklenen onbiri ile çýktý. Henüz 12. dakikada Sefa nýn sakatlanýp dýþarý atamadýðý top Belediyespor kalesinde golle sonuçlanýnca 1-0 maðlup duruma düþtü. Sefa nýn yerine Ali yi oyuna alan Teknik Heyet sol kanata Eray ý Buðra yý savunmanýn saðýna Ali yi ise önüne koydu. Bu deðiþiklikler Çorum Belediyespor un oyun sistemine oldukça etkiledi. Ýlk yarýda Turgay la net bir pozisyondan yararlanamayan Belediyespor devreyi 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk ÇORUM BELEDÝYE Fatih...4 Eray...6 Akýn...4 Ýmam...5 Nedim...4 (. dak. M. Akif...) Sefa...1 (1. dak. Ali...3) Furkan...4 Burak...2 (46. dak. Murathan...4) Çaðlar...4 Turgay...4 A. Buðra...4 STAT : Darýca Ýlçe. SARI KART: Eray, Murathan, Ýmam, Ali (Çorum Belediyespor), Tuncay (Darýca Gençler). GOLLER : 11. dak. Yusuf, 66. dak. Adem Aydýn, dak. Baþaran (Darýca Gençlerbirliði). HAKEMLER : Erdem Ýren, Hakan Karayel, Muhammet Yýldýz. Harun AKKAYA / Darýca dakikasýnda yine Turgay la net bir pozisyondan yararlanamayan Belediyespor 69. dakikada savunma hatasýndan gelen ikinci golle umutlarýný azalttý. Maçýn son on dakikalýk bölümünde ise net pozisyonlar bulan Belediyespor hem bunlardan hemde Çaðlar ýn ayaðýndan penaltý atýþýndan yararlanamadý. Uzatmalarýn son dakikasýnda oyuna uzatmalarda giren Baþaran maçýn skorunu belirledi. Belediyespor maðlubiyeti haketsede bu kadar farklý bir skoru haketmediði maçta savunmanýn bireysel hatalarý ve hücumdaki isimlerin gününde olmadýðý maçtan 3-0 maðlup ayrýlarak liderli arasýndaki farkýn açýlmasýna engel olamadý. MAÇTAN DAKÝKALAR: 8. dakikada geliþen 3-0 Çorum Belediyespor ataðýnda Akýn ýn pasýnda Çaðlar ceza sahasý üzerinde topla buluþtu sol kanatta boþ durumdaki Akýn ýn önüne indirdi. Turgay da sol kanattan ileri çýkan Sefa nýn önüne býraktý bu futbolcunun penaltý noktasý üzerine yaptýðý ortaya Çaðlar rövaþataya çýktý ancak seken top savunmanýn önünde kalýnca tehlike uzaklaþtý. 12. dakikada Belediyespor iki þanssýzlýðý bir anda yaþadý. Sefa sakatlandý bu pozisyonda kalesinde golü gördü. Sol kanattan geliþen Darýca ataðýnda Sefa savunmadan topu uzaklaþtýrmak isterken yaptýðý hamle sonunda yerde kaldý. Kaptýrdýðý topla Yusuf ceza sahasýna girdi bom boþ durumda kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldý ve yerden uzak köþeye gönderdiði top Belediyespor aðlarýna gidince kýrmýzý siyahlý takým 1-0 maðlup duruma düþtü. Bu pozisyonda sakatlanan Sefa oyundan çýktý ve yerine Ali girdi. 1. dakikada Darýca yine etkili geldi. Orta sahadan ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken top karalbolde Burak ýn önünde kaldý. Bu futbolcu kaleci Fatih ile karþý karþýya pozisyonda geçmek istediði anda Fatih topa sahip olarak rakibine gol izni vermedi. 2. dakikada Belediyespor un kazandýðý korner atýþýný Turgay kullandý. Direk kaleye gönderdiði topu çizgi üzerinde son anda Ferhat kafa ile çýkardý ve kalesini mutlak bir golden kurtardý. Dönen topu yeniden önünde bulan Turgay rakibinden kurtuldu açýyý buldu ve bu kez yerden vuruþunda savunma yine tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 35. dakikada Belediyespor ataða çýkarken kaptýrdýðý topla kalesinde pozisyon verdi. Ahmet orta alandan aldýðý topla hareketlendi sað kanatta boþ durumdaki Adem e çýkardý çaprazda kaleci Fatih ile karþý karþýya pozisyonda uzak köþeye plaseledi top direðin dibinden az farkla auta gitti. Ýlk yarý ev sahibi Darýca Gençlerbirliði nin 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. 48. dakikada sað kanattan geliþen Darýca ataðýnda Adem in ceza sahasýna yaptýðý ortada Erhan bom boþ durumda kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti. 51. dakikada Belediyespor Turgay la beraberlik golüne çok yaklaþtý. Sol kanattan Eray ýn kullandýðý uzun taç atýþýnda Çaðlar dan seken topu diðer kale çizgisinde Ali yakaladý ve penaltý noktasý üzerinde Murathan a çýkardý bu futbolcunun vuruþunda savunmadan seken top Turgay ýn önünde kaldý tecrübeli futbolcu müsait durumda topu yandan auta gönderdii ve kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir golden oldu. 69. dakikada Darýca ikinci golü geldi. Orta alandan Ahmet in savunma arkasýna attýðý topa Adem hareketlendi Belediyespor savunmasýnda iki isim bu oyuncuya müdahele etmeyince ceza sahasýna giren Adem Fatih ile karþý karþýya kaldý ve yerden köþeye düzgün bir vuruþla takýmýný 2-0 öne geçirdi. 85. dakikada Çaðlar ceza yayý üzerinde rakibi ile girdiði ikili mücadelede topu saðýndaki boþ durumda Turgay a çýkardý kaleci Ersin ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu kalecinin ayaklarýndan dönen topu savunma uzaklaþtýrdý ve Belediyespor a gol izni vermedi dakikada Belediyespor penaltý atýþý kazandý. Sað kanattan yapýlan topla ceza sahasý içinde buluþan Çaðlar rakibiyle girdiði ikili mücadele sonunda yerde kaldý maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý Çaðlar kullandý ve topu kaleci Ersin e teslim edince kýrmýzý siyahlý takým bu pozisyondan da yararlanamadý dakikada Darýca üçüncü golü geldi. Sol kanattan geliþen ev sahibi takým ataðýnda Adem in pasýnda oyuna o dakikada giren Baþaran hareketlendi Belediyespor savunmasý yine seyredince ceza sahasýna girdi kaleci Fatih ten de sýyrýlarak topu boþ kale- TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Darýca Gençlerbirliði - Çorum Belediye : 3-0 Tire Tuzlaspor : 2-3 Kýzýlcabölükspor - Batman Petrolspor : 2-0 Kýrýkhanspor - Çatalcaspor : 2-0 Zonguldak Kömür - Tutap Þekerspor: 1-1 Ýstanbulspor - Adliyespor : 0-1 Manavgatspor - Niðde Belediyespor : 1-1 Bursa Nilüfer - Gaziosmanpaþa :1-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Darýca Gençler Tuzlaspor 3 Zonguldakspor 4 Çorum Belediye Bursa Nilüfer Niðde Belediye Ýstanbulspor 8 Tire Kýzýlcabölük 10 Adliyespor 11 Manavgatspor 12 Kýrýkhanspor 13 Çatalcaspor 14 Akçaabat FK 15 Batman Petrol Tutap Þekerspor Gaziosmanpaþa Gelecek hafta 20 Aralýk Cumartesi: Çatalcaspor - Manavgatspor. 21 Aralýk Pazar : Çorum Belediyespor - Bursa Nilüfer. Batmat Petrol- Sebat Proje Akçaabat. Tuzlaspor - Kýrýkhanspor. Adliyespor - Darýca Gençlerbirliði. Tutap Þekerspor- Tire 1922spor. Niðde Belediyespor - Ýstanbulspor. Gaziosmanpaþa - Kýzýlcabölükspor.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI

SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI SAHİBİNDEN SATILIK FREN TEST CİHAZI Sahibinden Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Fren Test Cihazı Adana, Sahibinden Satılık Ucuz Fren Test Cihazı Adana Sahibinden Fren Test Cihazı Adıyaman, Sahibinden

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi

EK 1. 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi EK 1 21 Temmuz 1946 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Seçim Sistemi: Çoğunluk Sistemi Cumhuriyet Halk Partisi() 397 85,4 Demokrat Parti (DP) 61 13,1 Bağımsızlar (DP Listesinde 4 0.9 Yer Alarak Seçilen)

Detaylı