Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu"

Transkript

1 Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117 numaralı KDV Genel tebliği ile KDV Tevkifat yapılacak iş kolları genişletilmiş, Tevkifat oranları yeniden belirlenmiş ve Tevkifata taraf olan satıcıların 1 numaralı KDV beyannamesinde, tevkifat yapan alıcıları bildirilme zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğin KDV1 Satıcıların Beyanı bölümü aşağıdadır: Satıcıların Beyanı Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. Birinci kayıt, Matrah kulakçığında Kısmi Tevkifat Uygulanan Đşlemler tablosuna; ikinci kayıt Đstisnalar-Diğer Đade Hakkı Doğuran Đşlemler kulakçığında Diğer Đade Hakkı Doğuran Đşlemler tablosuna yapılır. (1) Öncelikle, Kısmi Tevkifat Uygulanan Đşlemler tablosunun Đşlem Türü alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacaktır. Matrah alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. Oran alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, Tevkifat Oranı alanına ise tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır. Örneğin; özel güvenlik hizmeti verenler tevkifat oranı için (9/10), bakır külçe teslimi yapanlar ise tevkifat oranı için (7/10) oranını seçmelidir. Vergi alanı, tevkifat oranının tersi alınarak beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, Vergi alanında, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı yer alacaktır. (2) Daha sonra, Đstisnalar-Diğer Đade Hakkı Doğuran Đşlemler kulakçığında Diğer Đade Hakkı Doğuran Đşlemler tablosunda Đşlem Türü listesinden, yapılan işleme ait Kod seçilecektir. Teslim ve Hizmet Tutarı alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı yazılacaktır. Bu alana yazılacak tutar, beyanı yapılacak işlem ile ilgili olarak Kısmi Tevkifat Uygulanan Đşlemler tablosunun Matrah alanına yazılan tutarla aynı olacaktır. Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında yaptığı geliştirme ile, KDV Tevkifatına konu olan işlemlerde, satıcıların beyan edecekleri 1 numaralı KDV Beyannamesinin XML dosyasının oluşturulması ve Pakete eklenerek GIB e-beyanname sitesine gönderilmesi tamamlanmıştır. Bilgi Notu: Đşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri programları için, KDV Tevkifatına tabi işlemlerde satıcıların 1 numaralı KDV beyannamesinin düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde tamamlanarak yayınlanacaktır.

2 KDV1 Beyannamesinin Tevkifata Tabi Đşlemlerle ilgili yapılan çalışma kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. tamamlanarak Bu kılavuzun amacı KDV1 Beyannamenin 117 numaralı KDV Genel tebliğine uygun olarak hazırlanması sırasında, karşılaşılacak olası sorunları asgariye indirmek ve güncellemenin siz değerli kullanıcılarımız tarafından verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Tevkifata tabi satışların muhasebe kayıtlarında birden fazla kayıt seçeneği önerisi bulunmaktadır. Datasoft Yazılım Muhasebe Programı bu seçeneklerin tümüne (tercihe göre) uygun işlem yapabilmektedir. Örnek satış faturası şu şekildedir: Đşlem Açıklaması Tutar (TL) Muhasebe Hesabı Servis Hizmeti (Özel Sektör servisi) : 6, XX.614 Hesaplana KDV (%18) : 1, Tevkifata Tabi Tutulan KDV (5/10) : XX veya 392.XX 900.XX Tahsil KDV Tutarı : XX.614 Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 7, Tevkifat Hariç Toplam Tutar : 6, XX Muhasebe Kayıt Örnekleri: Örnek_1 Satış Faturası Kaydı: Ahmet Çalışkan 6, Servis Tevkif Edilen KDV Servis Hizmeti (Özel Sektör için Yapılan) : 6, Servis Hizmeti Tahsil KDV (%18*5/10) : Servis Hizmeti Tevkifat KDV (5/10) : Örnek_1 Tevkifata tabi tutulan KDV Alıcı tarafından KDV2 ile beyan edilip ödendiği Satıcı Firmaya bildirildiğinde yapılacak kayıt: Servis Hizmeti Tevkifat KDV (5/10) Servis Tevkif Edilen KDV : Ahmet Çalışkan XXX Satış Faturasına ait yapmış olduğu KDV Tevkifatını beyan etmiş ödemiştir. Yukarıdaki muhasebe kaydında Tevkifata tabi tutulan KDV tutarının Borçlu hesabı olarak 192 Diğer KDV Hesabı kullanılmıştır. Ancak 117 sıra numaralı KDV Tebliğinde Satıcı, kendisinden tevkif edilen KDV tutarlarının alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesinden müteselsil sorumludur demektedir. Bu hesap içerisinde birden fazla alıcının yapmış olduğu tevkifat kaydı bulunacağından müteselsil sorunluluğun izlenmesi daha zor olabilir.

3 Örnek_2 Satış Faturası Kaydı: Ahmet Çalışkan 6, Ahmet Çalışkan Servis Hizmeti (Özel Sektör için Yapılan) : 6, Servis Hizmeti Tahsil KDV (%18*5/10) : Servis Hizmeti Tevkifat KDV (5/10) : Örnek_2 Tevkifata tabi tutulan KDV Alıcı tarafından KDV2 ile beyan edilip ödendiği Satıcı Firmaya bildirildiğinde yapılacak kayıt: Servis Hizmeti Tevkifat KDV (5/10) Ahmet Çalışkan : Ahmet Çalışkan XXX Satış Faturasına ait yapmış olduğu KDV Tevkifatını beyan etmiş ödemiştir. Yukarıdaki muhasebe kaydında Tevkifata tabi tutulan KDV tutarının Borçlu hesabı olarak Satışı gerçekleştirdiğimiz 120 Alıcılar hesabında müşterinin cari hesabı kullanılmış, karşılık hesabı olarak ta 136 DĐĞER ÇEŞĐTLĐ ALACAKALAR hesabı kullanılmıştır. 136 hesap Borç karakterli çalışan bir hesap olmasına karşın bu hesaba yapılan alacak kaydı, Alıcının satıcıya ödemesi gerektiği halde ödemeyip de satıcı adına Gelir Đdaresine ödemek üzere kendi uhdesine almış olduğu KDV Tevkifat tutarının ödeninceye kadar izlenmesi açısından uygun olacağı varsayılmıştır. Yine tevkifat olunan KDV tutarının satışı gerçekleştirdiğimiz Alıcı hesabına borç kaydı yapılması, müteselsil sorumluluğun izlenmesi açısından daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Ancak; Meslek Mensupları program içerisinde, kendi yöntemlerine uygun tercihlerini bir kez yaparak, tevkifata tabi satış kayıtlarını, tercih ettikleri kendi yöntemlerine göre otomatik yapabilirler. Bu çalışmamızın kullanıcılarımıza katkı sağlamasını umar çalışmalarınızda sağlık, başarı ve esenlikler dileriz. Saygılarımızla, 13 Temmuz 2012 Datasoft Yazılım 1. Duyuru: 03 Temmuz Duyuru: 13 Temmuz Duyuru: 20 Temmuz 2012

4 Genel Muhasebe Programı : Hesap Planında yapılacak işlemler: A_Tevkifata Tabi işlemler için Tahsil KDV, Tevkifat Yapılan KDV ve Tevkifata Tabi Satışlar ile Tevkifat Yapılan KDV tutarının Borç kayıtlarının izleneceği hesaplarının tanımlanması: Hesaplanan KDV ANA hesabının altında Tevkifata tabi işlemler için, tahsil edilen KDV hesapları tanımlanmalıdır. 2. Bu hesap tanımında; a. Hesap Cinsi: KDV b. Yüzdesi : Mal veya Hizmetin KDV oranı girilmelidir. 3. Firmamızda KDV Tevkifatına tabi kaç tür mevcut ise her tür için ayrı bir hesap kodu tanımlanmalıdır. 4. Tevkifat Yapılan KDV tutarlarının kaydedilmesi için uygun bir ANA hesabın altında (önerimiz 136 Diğer Çeşitli Alacaklar veya 392 Diğer KDV ANA hesabının altında) KDV Tevkifat Alacağı hesapları tanımlanmalıdır 5. Bu hesabın tanımında; a. Hesap Cinsi: KDV Tevkifat b. Tevkifat Tür Kodu: Hesaba uygun tür kodu c. Tevkifat Oranı: Hesaba uygun oran (bayağı kesir) olarak girilmelidir. 6. Meslek Mensubu, Tevkifat Yapılan KDV tutarının Borç kaydının, Satışı yapılan Alıcının Cari hesabında takip edilmek istenmediği yöntem tercih edilmiş ise, uygun bir ANA hesap altında (önerimiz 192 Diğer KDV Hesabıdır) bir hesap tanımlamalıdır. a. Hesap Cinsi: Diğer olacaktır KDV Genel tebliği Mayıs 2012 ayından itibaren (bu ay dahil) tevkifata tabi işlemlerin kayıt ve beyan şeklini değiştirmiştir. Ancak meslek mensubu bir nedenden ötürü 117 KDV tebliğine uygun kayıtları sonraki bir ayda başlatacak ise KDV Beyannamesi parametrelerinde eski tür kaydın yapıldığı son ayı belirtmelidir.

5 8. Firmanızda KDV tevkifatına konu olacak tüm satış türleri için KDV Tevkifatında alacaklar hesaplarını tanımlayınız Yurtiçi Satışlar ANA hesabının altında, Tevkifata tabi satış işlemleri için de hesaplar tanımlanmalıdır. 10. Bu hesapların tanımlanmasında: a. KDV Hesabı: Tevkifata tabi işler için daha önce tanımlanan, KDV Tevkifatına konu olan işlemlerde Tahsil edilen KDV hesaplarından uygun olan hesap, b. KDV Tevkifat Hesabı: Tevkifata tabi işler için daha önce tanımlanan, KDV Tevkifatına konu olan işlemlerde Tevkif edilen KDV hesaplarından uygun olan hesap seçilmelidir. 11. Firmamızda tevkifata tabi kaç tür mevcut ise, her tür kodu için ayrı-ayrı satış hesapları tanımlanmalıdır. 12. KDV Tevkifat tutarlarının izlenmesi açısından satış işleminin ilk kaydında tevkifat tutarı alıcının cari hesabından farklı bir hesapta izlenecek ise; a. Beyannameler Menüsü, Genel Parametreler bölümünde girilerek bu firma için KDV Tevkifatı Borç kaydının yapılacağı hesap seçim yapılmalıdır. b. Bu satırda bir hesap tercihi yapılmamış ise program, Tevkif yapılan KDV tutarının borçlu hesabı olarak satışın yapıldığı belgedeki Cari Hesaba işlem yapacaktır.

6 Muhasebe Fiş girişi: 1. Muhasebe Fişine giriş yapınız 2. Hesap Kodu kolonunda Tevkifata tabi bir satış hesabını seçiniz, 3. Fiş hareket satırında belge tutarını, Belge seri ve sıra numarasını, cari hesabını giriniz. 4. Tekrar hesap kodu kolonuna geldiğinizde F3 (KDV Hesapla) Fonksiyon tuşuna basınız. 5. Bu tuşa basıldığında program: a. Tanıma uygun olarak hesaplanan KDV tutarı ayrı bir satırda, b. Tevkif edilen KDV tutarını ayrı bir satırda hareket oluşturmaktadır. 6. KDV kayıtları oluştuktan sonra F4 (Cari) fonksiyon tuşuna basıldığında; a. Mal/Hizmet Bedeli ile Tevkifata tabi işlem için tahsil edilen KDV tutarı toplamı bir satırda, b. Alıcı tarafından Tevkif Edilen KDV tutarı (Beyanname genel Parametrelerinde KDV Tevkifatı Borç hesabı boş bırakılmış ise) başka bir satırda Cari Hesaba kayıt oluşturmaktadır. c. Alıcı tarafından Tevkif Edilen KDV tutarı (Beyanname genel Parametrelerinde KDV Tevkifatı Borç hesabı tanımlanmış ise) Beyanname Genel parametrelerinde tanımlanmış buluna hesaba Borç kaydı oluşturmaktadır. d. Satış hesabına hareket girildikten sonra F3 (KDV) hesapla ve F4 Cari hesapla fonksiyon tuşlarını kullanmadan karşılık hesapları kullanıcı tarafından tercih edilerek girilmesinin beyanname düzenlenmesinde olumsuz bir katkısı bulunmamaktadır. Đster otomatik hesaplansın isterse kullanıcı tarafından girilmiş olsun hesaplar doğru tanımlanmış ve işlemler doğru hesaplara girilmiş ise KDV1 beyannamesi tevkifata tabi işlemler doğru olarak hesaplanacaktır.

7 Fatura Listesinin Tanımlanması: 1. Parametreler menüsünde, Liste Tanımlama bölümünde Fatura Listesi tanımına giriniz. 2. Yeni bir tanım yapabilir veya mevcut tanımınıza yeni eklenen alanları ilave edebilirsiniz. 3. Yeni eklenen alanlar KDV Tür kodu ve KDV tevkifat tutarı alanlarıdır. Tevkifata Tabi Đşlemlerin Liste olarak alınması: 1. Beyannameler Menüsü, KDV Beyannamesi, Fatura Listesi bölümüne giriniz. 2. Rapor tanım kodunda, daha önce yapmış olduğunuz tanımı F1 fonksiyon tuşuna basarak açılan pencereden seçiniz. 3. F2 (Rapor Filtreleri) Fonksiyon tuşuna basarak bu alanda; a. Đlk ve son tarih aralığını giriniz. b. Ayrıntı/Özet : Özet c. Fatura Grubu: Satış d. Đade Faturaları: Hariç e. Tevkifatlı Faturalar: Sadece Tevkifatlılar tercih edip F3 (Güncelle) yapınız. 4. Döküm yeri: Excel tercih ettiğinizde tanımınıza uygun olarak tevkifata tabi satış işlemleriyle ilgili tablo oluşacaktır. 5. Kısmi tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Đşlemlere Ait Fatura bildiriminin Excel Tablosu olarak oluşmasını, KDV Beyannamesi ebeyanname XML oluştur seçeneğinde ilgili döneme ait Beyanname verileri ekrana geldiğinde F7 (KDV Tevkifat Listesi Oluştur) seçeneği ile sağlayabilirsiniz. Bu listenin nasıl oluşacağı bir sonraki sayfada detaylı olarak açıklanmıştır.

8 KDV Beyannamesinin Hazırlanması: 1. KDV Beyannamesi menüsünde e-beyanname XML oluştur bölümüne giriniz. 2. Beyanname dönemini yazıp Enter tuşuna bastığınızda KDV beyannamesi ekranınıza gelecektir. 3. Beyanname oluşması aşamasında: a. 5.Ay sonrası için Tablo_2 tanımdan değil fiş hareketlerinden otomatik oluşmaktadır. b. XML oluşturup Pakete ekleyerek Paketi GIB e- beyanname sitesine gönderebilirsiniz. 4. KDV Tevkifat Listesi Oluşturma: a. Đlgili döne ait beyanname verileri çalışma ekranınızda iken F7 (KDV Tevkifat Listesi) fonksiyon tuşuna basınız b. Program Kısmi KDV Tevkifatına tabi fiş hareketlerindeki belgelerden KDV tevkifat listesi oluşturacak ve Kayıt yerini seçmenizi isteyecektir c. Kayıt yeri önerimiz Datasoft Programlarının çalıştığı klasör içerisinde yeni oluşturacağınız KDV_Tevkifat dizinidir. d. Dosya adı olarak Program KDV Dönem ayı ve yılı, firma numarası ve Adı ile rapor tarihini de dikkate alarak otomatik bir isim vermektedir. e. KDV tevkifat Listesi aşağıdaki tabloya benzer oluşacaktır.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17.

4.1.2.14. Kdv Dahil Tutarı Hesapla...24 4.1.2.15. Kdv Tutarını Dahilden Hesapla...24 4.1.2.16. Kdv Tutarını Hariçten Hesapla...24 4.1.2.17. ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler...6 1.1. Amaç...6 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması...6 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri...8 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması...11 3.

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 05.01.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 1 4 İndirimli Oran İadesi İle İlgili Bilgiler Kanunu 119 Seri No.lu Genel Tebliği çerçevesinde İadesi alımları ile ilgili izlenmesi gereken hususlar ve bilgiler aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Mart 2012 İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu...4 Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/TFRS)...4 Logo Ürünlerinde Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi Genel Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2013 yılında yapılan düzenlemelere göre bazı mükellef gruplarına

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın.

Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Mikro V14 serisi ile işinizde fark yaratın. Rakiplerine oranla daha hızlı davranmak ve bu hızıyla fark edilen, kaliteli firmalar arasında olmak isteyen işletmeler için ürettiğimiz V14 serisi programlarımız,

Detaylı

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011

Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Sistem İşletmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Rol Tanımları...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

Kasa LOGO Kasım 2009

Kasa LOGO Kasım 2009 Kasa LOGO Kasım 2009 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...12 Kasa

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı