- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı?"

Transkript

1 Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin tanımı, mevzuatı, Muhasebe ve beyan uygulamaları ile karşılaşılan problemlere değinmek istiyorum. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım İşinin Tanımı, ( * ) - İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi, ( * *) - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Kesintileri, (***) - Yıllara Sari İnşaat ve onarım İşlerin de Gider Dağıtımı, (****) - Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Hakediş ve Avans Muhasebe Kayıtları (*****) Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri (*) Faaliyet konusunun inşaat ve onarım işi olması, İnşaat ve onarım işinin birden fazla takvim yılana sirayet etmesi, İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhüde bağlı olarak yapılması, gerekmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 42 maddesinde Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Tebliğin devamında ise; Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: ) Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar(2) vermeye mecburdurlar. İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi (**) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 44. Maddesi Uyarınca İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır. Burada En çok yapılan hata veya yanlış değerlendirme Yıllara Sari İşin Bittiği veya geçici kabulün yapıldığı Yılın Son Geçici Vergisine veya daha önceki geçici vergi dönemlerinde İşin Geliri ve Harcamalarının beyan edilmesidir. Yukarıda belirtildiği gibi 193 Nolu Gelir Vergisi Kanunun 42. Maddesinde Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. - Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşleri Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Yapılmalı Mı? Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 120. Maddesinde kanunun 42. Maddesi Kapsamına giren kazançlar hariç denilerek geçici vergi beyannamesi ile beyan edilmeyeceği belirtilmiştir.

2 Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintileri (***) Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesinde belirtilen Kişi ve kurumlar 42'nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ( kurumlar dahil ) ödedikleri istihkaka bedellerinden avans olarak ödenenler dahil nakden veya hesaben yaptıkları sırada, aynı maddenin 3 numaralı bendinde belirtilen % 3 Vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. - Aynı Takvim Yılında Başlanıp Bitirilmesi Düşünülen İnşaat Ve Onarma İşlerinin Birden Fazla Takvim Yılına Sarkması Durumu Vergi Kesintisi Yapılmalı Mı? Gelir Vergisi Kanunun 42. Maddesi Kapsamında Bulunan İnşaat Ve Onarma İşi Bir Takvim Yılı İçerisinde başlanıp bitirilmesi öngörülürken veya ilave işler vb nedenlerle öngörülen sürede bitirilemeyerek birden fazla takvim yılına sarkması durumunda; İşe Başlanılan Takvim Yılında G.V. 42. Madde Kapsamında olsa dahi aynı kanunun 94. Maddesinde belirtilen %3 lük vergi kesintisi yapılmayacaktır. Takip eden takvim yılından itibaren belirtilen kanun maddeleri kapsamında Vergi kesintileri yapılacaktır. Bu Durumu Örneklendirelim; Örnek ; 2010 Yılında X İNŞAAT TAAHHÜT firması Üstlenmiş olduğu İnşaat Onarım İşini 2010 yılı içerisinde bitirmeyi öngörmüştür. Ancak Öngörülenin aksine iş 2010 yılında tamamlanmayıp 2011 yılına sarkmıştır. Bu nedenle 2010 yılında G.V. Kanunun 42. Madde Kapsamında olan iş için G.V. Kanunun 94. Maddesi Gereğince Vergi Kesintisi Yapılmayacaktır. Takip Eden Takvim Yılından başlanarak İş tamamlanana kadar Vergi Kesintisi Yapılmalıdır. - Kesin Kabul İçin Yapılan Hakedişte Vergi Kesintisi Yapılır mı? Kesin Kabul İçin Yapılan Hakedişler; hakedişin yapıldığı Takvim yılının da Geçici Kabulü yapılmış olan iş ile ilgilendirilmeksizin kar veya zararının tespitinde dikkate alınırlar ve gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmazlar. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerin de Gider Dağıtımı, (****) Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde müşterek giderlerden bahsedilebilmesi için birden fazla Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinin bulunması veya Yıllara Sari İnşaat Onarım İşinin/İşlerinin Yanında Yıllara Sari olmayan işlerinde yapılıyor olması gerekmektedir. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım işlerinde Maliyetlerin yani kazancın tespiti ile ilgili olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 43. Maddesinde ; Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır. 1. (5024 Sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle değişen bent: Yürürlük; ) Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde; 2. (5024 Sayılı Kanunun 7'inci maddesiyle değişen bent: Yürürlük; ) Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde; 3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Olarak Müşterek Giderlerin Dağıtımını Örneklendirelim;

3 I - Birden Fazla Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması: A İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. yıllara yaygın inşaat ve onarım işi niteliğinde olan X, Y ve Z işlerini üstlenmiş olup; 2011 Yılı Faaliyetleri Neticesinde; X işi İçin : ,00 - TL, Y işi İçin : ,00 - TL, Z işi İçin ise : ,00 TL, Harcama Toplamı : ,00 - TL Dağıtıma Tabi Tutulması Gereken Müşterek Giderler Toplamı : ,00 TL Müşterek Giderlerin Dağıtımı Sonucunda Yüklenilen İşin Adı Harcama Tutarı (TL) Dağıtım Nispi Oranı (%) Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerine Düşen Ortak Genel Gider Tutarı ( TL ) X işi ,00 - TL ,00 TL Y işi ,00 - TL ,00 - TL Z işi ,00 - TL ,00 - TL T O P L A M ,00 - TL ,00 - TL

4 II - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması: Yukarıdaki Örneğe ilişkin olarak Yılara Sari İnşaat ve Onarım İşi niteliğinde olmayan faaliyetlerini İlave edersek örneğimizde aşağıdaki şekilde değişiklikler olacaktır. A İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. yıllara yaygın inşaat ve onarım işi niteliğinde olan X, Y ve Z işlerinin üstlenmiş olup bu işlerin haricinde yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri kapsamında olmayan İnşaat Malzemesi Hırdavat Malzemeleri Alım, Satım ve Nakliye işlerini de yapmaktadır Yılı Faaliyetleri Neticesinde; X işi İçin : ,00 - TL, Y işi İçin : ,00 - TL, Z işi İçin ise : ,00 TL, Harcama Toplamı : ,00 - TL Hırdavat Malzemeleri Alım Satım ve Nakliye İşleri Hasılat Tutarı Toplamı : ,00 TL Dağıtıma Tabi Tutulması Gereken Müşterek Giderler Toplamı : ,00 TL Yüklenilen İşin Adı Hırdavat Malzemeleri Alımı, Satımı ve Nakliye İşi Gerçekleşen Harcama Tutarı ve Satış veya Hasılat Tutarı TL Dağıtım Nispi Oranı (%) M. Giderlerin Dağıtımı Sonucu İşlerine Düşen Ortak Genel Gider Tutarı ( TL ) X işi ,00 - TL 11, ,00 TL Y işi ,00 - TL 48, ,00 TL Z işi ,00 - TL 14, ,00 - TL ,00 - TL 25, ,00 - TL T O P L A M ,00 - TL ,00 - TL

5 Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinin Hakediş Muhasebe Kayıtları (*****) Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım Hakediş Muhasebe Kayıtlarına ilişkin Hem Hakedişi Yapan Ve Hakedişi Alan Firma açısından Muhasebe Kayıtlarına ilişkin örnek kayıtlar yapalım. Örnek : Y İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Üstlenmiş olduğu Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi İçin X Ticaret A.Ş. ye Hakediş faturası kesmiş olup muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. Hakediş Verileri ; - Hakediş Bedeli : ,00 - TL - Hesaplanan K.D.V. : ,00 - TL HAKEDİŞ TOPLAMI : ,00 - TL - K.D.V. Tevkifatı (1/6) (-) : ,00 - TL - Stopaj Kesintisi (%3) (-) : ,00 - TL - Damga Vergisi Kesintisi (%0,825) : ,00 - TL - Tahsil Edilecek Toplam Tutar : ,00 - TL / / / Alıcılar Hs ,00 - TL ( Stopaj Ve K.D.V. Tevkifatı Dahil Tutar ) 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs ,00 TL ( Damga Vergisi Kesintisi ) 295 Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar Hs ,00 - TL 391 Hesaplanan K.D.V. Hesabı ,00 - TL ( K.D.V. Tevkifatı Tutarı) Yıllara Sari İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hs ,00 - TL (Hakedişi Yapan Tarafından Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı. ) 391 Hesaplanan K.D.V. H.s ,00 - TL ( K.D.V. Tevkifatı Dahil Tutar ) 120 Alıcılar Hs ,00 - TL ( Stopaj Kesintisi Tutarı :45.000,00 - TL) ( K.D.V. Tevkifatı Tutarı :45.000,00 - TL) ( Damga Vergisi Kesintisi :12.375,00 - TL ) / /

6 / / / Hizmet Üretim Maliyeti Hs ,00 - TL 191 İndirilecek K.D.V. Hs ,00 - TL 320 Satıcılar Hs ,00 TL ( Y İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. ) 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hs ,00 -TL ( Stopaj Kesintisi Tutarı :45.000,00 - TL) ( K.D.V. Tevkifatı Tutarı :45.000,00 - TL) ( Damga Vergisi Kesintisi :12.375,00 - TL) *Not : Stopaj kesintisi Muhtasar Beyannamesi İle Beyan Edilip Ödenmesi Gerekmektedir. *Not : K.D.V. Tevkifatı ise 2 nolu Kdv Beyannamesi ile Beyan Edilip Ödenmesi Gerekmektedir. *Not : Hakedişdeki Damga Vergisi Kesintisini Damga Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edilip Ödenmesi Gerekmektedir. (Hakedişi Alan Tarafından Yapılması Gereken Muhasebe Kaydı. ) / / Örnek : Y İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Üstlenmiş olduğu Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi İçin X Ticaret A.Ş. den ,00 TL Avans almıştır. Damga Vergisi %0,825 oranındadır. Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir / / / Bankalar Hs ,00 - TL 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hs. 825,00 - TL 340 Alınan Sipariş Avansları Hs ,00 TL ( Y İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. ) 360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hs. 825,00 -TL ( Damga Vergisi : 825,00 TL ) (Avans Alım Muhasebe Kaydı. ) / / / / / Verilen Sipariş Avansları Hs ,00 - TL 102 Bankalar Hs ,00 TL (Avans Verenin Muhasebe Kaydı. ) / / İrfan ÜNVER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR.

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı. Yasin DEMİR. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri İle Özel İnşaat Ayrımı ve Muhasebeleştirme Boyutunun Analizinin Örnekli Anlatımı Yasin DEMİR İnşaat Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman,

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME

YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİLENDİRME Atilla İNAN GİRİŞ Başta belediyeler olmak üzere kamu idarelerinde yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı,

Detaylı

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Vergi Usul Kanunu VUK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkı Vergi Usul Kanunu VUK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÖZEL İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER TANIM: Genel anlamda inşaat; malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana getirilen bir gayrimenkulün

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 22 Temmuz 2010-Perşembe 16:00 SORULAR SORU 1: Katma Değer Vergisi tevkifat uygulaması

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015

İnşaat Muhasebesi. SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy ESKİŞEHİR 4 MART 2015 İnşaat Muhasebesi 4 MART 2015 ESKİŞEHİR SMMMO 4.3.2015 Stajyerler ve Büro çalışanları için Atölye Çalışması; İnşaat Muhasebesi- SMMM Neşet Ertoy 1 2 3 ÖZELLİĞİ İnşaat firmasının bir başka gerçek ya da

Detaylı

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu

Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu Vergi Mevzuatı Yönünden Geç Gelen Faturaların Durumu 1. GİRİŞ Vergi Usul Kanunu, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE ve VERGİSEL SORUNLARI İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir ANTALYA SMMO 25.05.2012 1 ÖZELLİKLİ EĞİTİM KONULARI 1- Turizm Faaliyetleri 2 2- İnşaat Faaliyetleri (UMS 11 İnşaat

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. Maliye Bakanlığı. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. Maliye Bakanlığı. www.erkankaraarslan.org STOPAJ MÜESSESESİ Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü www.erkankaraarslan.org info@erkankaraarslan.orgorg Sunuş Planı DAMGA VERGİSİ GELİR VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ DİĞER KESİNTİLER

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA

GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA A- Genel Açıklamalar GVK nun 2361 sayılı Kanunla değişik 44.maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF

6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF 6111 SAYILI TORBA YASADAN ÇIKAN MALİ AF A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ULUS-ANKARA, 19 Mart 2011 1 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER (Md. 1) İKİNCİ KISIM : MALİYE BAKANLIĞINA, GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA,.

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler Aynı Kanunun 36 ncı maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Diğer İndirimler başlıklı 10 uncu

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ

TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ 23 TAM TASDİK RAPORU ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 :(TİCARET İŞLETMELERİ İÇİNDİR) RAPOR SAYISI :... İSTANBUL... RAPOR EKLERİ :... ADET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Detaylı

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır. 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Çalışma şartı ile verilen burs ücret niteliği kazanır 09.06.2010 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Üniversitede eğitim gören öğrenciye, eğitim süresi sonunda hizmet almak karşılığında burs verilmesi halinde

Detaylı

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır.

bedeli karşılığında devrinde, gelir ve kurumlar vergisi tevkifatı ile katma değer vergisi uygulaması anlatılmaya çalışılacaktır. ÖZEL MALİYET BEDELİ NİTELİĞİNDEKİ KIYMETLERİN KİRA BEDELİ KARŞILIĞINDA DEVRİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI İLE KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Gayrimenkul sermaye iradı,

Detaylı