TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Talimat hükümleri, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun bütün malvarlığı ve her türlü haklarına ilişkin uygulanacak bütçe ve muhasebe usul ve esaslarını, bu usul ve esasları uygulayacak kişileri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un Ek-9. Maddesine ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarihli Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı nı( Kısaca GSB), b) FEI : Dünya Binicilik Birliği'ni, c) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü( Kısaca SGM), d) Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonu nu(kısaca TBF), e) Başkan : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı nı, f) Yönetim Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu'nu, g) Başkan Vekili : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili'ni, h) Genel Sekreter : Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri'ni, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi, Gelir ve Gider İşlemleri MADDE 5- (1) Kanun, tüzük, ana statü, yönetmenlik ve uluslararası kurallara uygun olarak, Federasyonun gelirlerini tahsil edilebilir duruma getirenlere gelir gerçekleştirme görevlisi, Federasyonun giderleri mevzuata uygun biçimde gerçekleştirenlere de gider gerçekleştirme görevlisi denir. (2) Federasyon gelirlerinin, Bakanlık, Genel Müdürlük desteği ve diğer kamu kaynakları dışında kalanlarının, tahsili ile Federasyonun giderlerini gerçekleştirme görevi ve sorumluluğu Federasyon Yönetim Kuruluna aittir.

2 (3) Federasyon başkanı aynı zamanda harcama yetkilisidir. Başkanın verdiği yetki ve sorumluluk ile Genel Sekreter gelir ve gider gerçekleştirme görevlisidir. Gerçekleştirme görevlisinin görevi zorunlu hallerde Başkan onayı ile devredilebilir. (4) Gerçekleştirilen giderin ödenmesini yaptırmak, harcama yetkilisi sıfatıyla Federasyon Başkanına aittir. (5) Federasyon Başkanı bu yetkisini belirleyeceği sınırlar içinde yazı ile tercihen başkan vekili olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. Kendisine harcama yetkilisi yetkisi devrinde bulunan kişi bu yetkisini devredemez. Sorumluluk Sahipleri MADDE 6- (1) Gider gerçekleştirme görevlileri ve ilgili görevliler sarf belgelerinin doğruluğundan ve yasalara uygunluğundan birinci derecede sorumludurlar. İlgililerin giderin yasalara aykırılığını ve bütçedeki tertibine uygunsuzluğunu ileri sürerek yapılanmasından sakındıkları ödemelerin harcama yetkilisi tarafından yazılı sorumluluk üslenmesi halinde, sayman, ödemeyi yapmaya zorunludur. (2) Bu durumda ilgili emir, gider evrakına eklenir ve sorumluluk, emri veren harcama yetkilisine aittir. Ödenek yetersizliği, uygun olmayan görevlendirmeler ve istihdamlar, taahhüt ve tahakkuk evrakının eksik olması, maddi hata, hak ediş sahibinin kimliği dolayısıyla kabul olunmayan verili emirlerinin ödenmesinde zorlama yapılmaz. Bu hallerde harcama yetkilisi sorumluluk sahibi değildir. Federasyonun Nakdi MADDE 7- (1) Noter onayıyla yetkilendirilen kişilerce, bankalarda hesap açılır. Federasyonun nakdi açılan bu hesaplarda işlem görür. Giderlerin Ödenmesi MADDE 8- (1) Bütçeden yapılacak kesin ödemelerde; fatura, belge ve ayniyat teslim makbuzunun asıllarının ödeme evrakının ekine bağlanması esastır. (2) Esas belgenin zarar görebilmesi ihtimaline karşı belgenin fotokopisi ödeme evrakına esas evrak ile birlikte bağlanabilir. (3) Esas belgenin zarar görebilmesi, okunaklı halinin kaybolmasına karşı elektronik ortamda belge saklanabilir. Saymanın Evraklar Üzerinde Yapacağı İnceleme MADDE 9- (1) Saymanın ödeme evrakı üzerinde yapacağı inceleme; a) Giderlerin kendisine verilen yetki içinde olması, b) Giderlerin bütçedeki düzene uygun olması, c) Verilen emre bağlı taahhüt ve gerçekleştirme belgelerinin tamam olması,

3 d) Maddi hata bulunmaması, e) Giderlerin, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması, f) Hak sahibinin kimliğinin incelemesi, Konularını kapsar. Avans ve Kredi İşlemleri MADDE 10- (1) Organizasyonlarda nakit dağıtılacak harcırahlar ve çeşitli giderler için Genel Sekreterin teklifi ve harcama yetkilisinin oluru ile harcama yetkilisince yetki belgesi ile yetkilendirilecek mutemetlere avans verilir. Avans mahsup edilmedikçe, ek onay olmadan aynı mutemede ikinci bir avans verilmez. Avansın ödenebilmesi için, kime ne miktarda ve hangi iş için avans verilebileceği yönünde başkanlık onayı olması şarttır. Ödenecek avans sınırları, federasyon görevlileri arasında ve unvan bazında yönetim kurulunca belirlenir. a) Görevlilere verilecek harcırah avansları, spor etkinlikleri nedeniyle yönetici, sporcu ve diğer görevlilerin harcırahları karşılığında harcama yetkilisinin mutemetlerine verilecek avanslar bu Talimat hükümlerine tabidir. b) Yurt dışında yapılacak etkinlikler sırasında doğacak malzeme ve hizmet alımları ile diğer zorunlu giderler için görevlendirilen mutemede gereksinime göre Başkan onayı ile belirlenecek tutarda zaruri masraf karşılığı avans döviz olarak verilebilir. Mutemedin yurtdışına kafile ile gitmemesi halinde kafile başkanına veya kafile ile birlikte giden federasyon çalışanına zaruri masraf karşılığı avansı yazılı olarak devreder. c) Spor etkinlikleri avansı, gerektiği hallerde ayrı ayrı onay almak ve ilgi göstermek koşulu ile birden çok bölümler halinde verilebilir. d) Her mutemet, avans bakiyelerini, hizmetin bitim tarihinden itibaren en çok yedi iş günü içinde, Banka hesabına yatırmak ve avans miktarına ait sarf evrakını da aynı süre içerisinde gerçekleştirme görevlisine teslim etmek zorundadır. e) Yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için akreditif karşılığı kredi açtırılabilir. f) Mal ve hizmet alımlarında, taahhüt tutarının dörtte birine kadar hizmet yerine getirildikçe mahsubun yapılması ve sözleşmelerinde öngörülmüş olması koşulu ile yüklenicilere teminat karşılığı avans verilebilir. Gelecek yıllara cari sözleşmeye dayanarak verilen avanslar hizmetin görüldüğü yıla devredilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini ödemek zorundadır. g) Yurtdışı çıkışlarda mutemedin yurtdışına çıkmaması hali hariç avanslar hiçbir surette başkalarına devredilmez. h) Federasyon başkanı ve seçimle göreve gelen kurulların üyeleri hariç federasyona bir hizmet akdiyle bağlı olmadan görev yapan kişilere ödenecek avans tutarı, toplam TL yi veya bu miktara karşılık gelen dövizi geçemez.

4 (2) Federasyon görevlileri arasında ve unvan bazında yönetim kurulunca belirlenen ödenecek avans sınırları her yıl sonunda belirlenir. Yeni sınır belirlenmemesi halinde eski sınırlar geçerli olur. (3) Uluslararası organizasyonlarda görevlendirilen mutemetlere başkanlık onayı ile avans iadesi ve sarf belgelerinin teslimi konusunda üç iş gününü geçmemek üzere ek süre verilebilir. Avans Harcama ve Mahsubunda Sorumluluk Üstlenme MADDE 11- (1) Avanslardan yapılacak harcama hakkında mutemetlerin yasalar ve mevzuatlara aykırılığından dolayı ileri sürecekleri itiraz üzerine harcama yetkilisi yazılı olarak sorumluluğun üstlendiği takdirde, mutemet bu harcamayı yapmak zorunda olup, doğabilecek sorumluluk harcama yetkilisine aittir. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde Uygulanacak İşlemler MADDE 12- (1) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı organizasyonları da aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur. a) Yurt içi faaliyet, kurs, seminer ve toplantılar: 1-Yurt içi organizasyonları öncesinde Federasyon Başkanından veya federasyon başkanının harcama yetkilisi olarak yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesinden mali onay alınır. 2-Mali onay Genel sekreter tarafından teklif edilip, Federasyon Başkanı veya başkanın harcama yetkilisi olarak yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesi tarafından onaylanır. 3-Alınacak mali onayda faaliyet adı, yeri ve tarihi belirtilir. 4-Görevlendirilecek kişiler ve bu kişilerin unvanları belirtilir. 5-Kişilere yapılacak ödemeler, tazminatlar, seans ücretleri ve seyahatte kullanılacak araç türü ve Federasyon un diğer düzenlemelerinde belirtilmesi öngörülenler belirtilir. 6-Faaliyet süresince ihtiyaç duyulacak her türlü kiralama, hizmet alımı veya satın almalarda ihtiyacın nedeni ve tahmini bedeli ve Federasyon un Satın Alma Talimatı nda belirtilen satın alma usulünün hangisi olacağı onayda belirtilir. 7-Yapılacak harcamaların nereden karşılanacağı ve ödemelerin avans veya merkezi Ödeme olup olmayacağı belirtilir. 8-Hazırlanacak ödeme tablolarında yukarıdaki belirtilen hususlar açıkça belirtilerek ödeme yapılan kişinin imzası alınır. 9-Faaliyet bitimine müteakip en geç yedi iş günü içerisinde alınan avansın iadesi yapılarak Faaliyet dosyası kapatılır. b) Yurt dışı faaliyet, kurs, seminer ve toplantılar;

5 1- Federasyon faaliyet programında yer alan yurt dışı faaliyet öncesinde Federasyon Başkanlığı'ndan yurt dışı görevlendirme onayı alınır. 2- Görevlendirme onayında faaliyet adı, yeri, tarihi, katılacak kişi sayısı ve bu kişilerin unvanları, seyahat aracı, gidiş ve dönüş tarihleri ile hangi tarihler arasında seyahatin gerçekleştirileceği belirtilir 3- Yurt dışı görevlendirme onayı federasyon genel sekreteri tarafından teklif edilip, sadece federasyon başkanı tarafından onaylanır. Federasyon Başkanı nın hastalığı, istifası, yurt dışı veya yurt içi görevine gitmesi durumları gibi zaruri hallerde Başkan vekili, genel sekreterin teklifini onaylayabilir. 4- Başkanlık makamından alınan yurt dışı görevlendirme onayını müteakip faaliyet mali onayı alınmalıdır. Mali onay, işbu talimatın 12. Maddesi'nin birinci fıkrasının b bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen şekilde düzenlenir. 5- Mali onayda; kafile listesi, faaliyet bilgileri, ödenecek yurt dışı harcırah miktarı, harcırah artırımlı olması durumunda gerekçesi, zaruri masraflar var ise gerekçesi ve miktarı belirtilir. 6- Yapılacak harcamaların nereden karşılanacağı ve ödemelerin avans veya merkezi ödeme olup olmayacağı belirtilir. 7- Hazırlanacak ödeme tablolarında yukarıda belirtilen hususlar açıkça belirtilerek ödeme yapılan kişinin imzası alınır. 8- Yurt dışı faaliyet mutemedi mutlaka kafilede yer alan birisi olmalıdır. Faaliyetin bitimine müteakip en geç on iş günü içinde avans iadesi yapılarak dosya kapatılır. Mutemet Görevlendirilmesi MADDE 13- (1) Federasyon bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir etkinlik için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde yapılması zorunlu etkinliklerde ve işin mahiyeti gereği birden fazla kişinin mutemet olması gereken durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilebilir. Ancak her halde görevlendirilecek Mutemet sayısı üçü(3) geçemez. (2) Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı. T.C kimlik numarası ve imza örneği muhasebe birimine bildirilir. Ön Ödemelerde Mahsup Süresi ve Sorumluluk MADDE 14- (1) Her mutemet avanslardan harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri etkinliğin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı geri vererek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Uluslararası faaliyetlere ilişkin işbu talimatın 10.Maddesi'nin 3. fıkrasındaki düzenleme uygulanabilir.

6 (2) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri,avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, avansın verildiği tarih ile etkinliğin bitim tarihi arasındaki tarihi taşıması gerekir. (3) Mutemet, işin tamamlanmasından sonra son harcama tarihi takip eden yedi iş günü içinde avansın artığını geri vermek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. (4) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışında görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan, süresince mahsup edilmeyenler hakkında, özel kanunlardaki hükümler uygulanır. Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri MADDE 15- (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine geri vermek, b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek, e) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak, f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter,kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, h) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak, i) Muhasebe birimini yönetmek, j) Diğer mevzuatları verilen görevleri yapmak, k) Federasyon Başkanı nın ve Genel Sekreter in muhasebe ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak,

7 Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları MADDE 16- (1) Muhasebe yetkilisi; a) Hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan, c) Avansların mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde,geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, e) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınması sırasına göre yapılmasından, f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan, g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten, h) Yetkili mercilere hesap vermekten; I) Federasyon demirbaş defterini tutmaktan, sorumludur. Kontrol Usulü MADDE 17- (1) Federasyonda, bir etkinliğin bitiminde, hazırlanan mahsup evrakı birimde yapılan kontrol sonucunda,mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine muhasebe yetkilisi ve Tahakkuk memuru tarafından ''Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür'' şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. İşlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilerek etkinlik mutemedine geri gönderilir. Gelir İşlemleri MADDE 18- (1) Federasyonun ana statüsünde belirlenen her türlü gelirin belgesi karşılığında kayıtlara girmesi esastır. Bu kapsamda yurt dışı kuruluşlardan yardım veya hibe

8 adı ile alınan mali destekler de gelir kaydedilir ve önceden bilinmesi durumunda da bütçede bu konuya yer verilir. Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (2) Federasyon, nakdi gelirlerini bankalar aracılığı ile toplar. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Yönetim Kurulunun belirlediği gelir çeşitli Alındı Belgeleri ile de gelirler toplanabilir. Ayrıca, gelirlerin tahsilinde çek, senet ve benzeri belgelerde kabul edilebilir. (3) Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile sıra ve seri numaralı,iki nüsha olarak bastırılır. Federasyon gelirlerini alındı belgeleri, çek vb. Belgeler ile tahsil edebilecek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. (4) Gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak takibinden, tahakkuk ve tahsilinden Federasyon Başkanı, imzaya yetkili başkan vekili ve Genel Sekreter ile adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler, yetkileri ile ilgili bölümden, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Gelirler bütçeye gayri safi olarak kaydolunur. Gelirler tahsili için yapılan masraflar bütçeden karşılanır. (5) Yetki belgesi sahiplerince, tahsil ettikleri paralar için bir alındı belgesi düzenlenerek ilgililere verilir. Toplanan gelir Federasyonun bankadaki hesabına yatırılır ve banka dekontuna gelir çeşidinin açıklaması yapılır. (6) Yetki belgesi sahipleri tarafından kullanılacak müteselsil sıra ve seri numaralı alındı belgeleri Alındı belgesi Defterine kayıt edilerek Muhasebe Sorumlusu tarafından muhafaza ve kontrol edilir. Bu alındı belgelerinden kullanılacak olanlar yetki belgesi sahiplerine imza karşılığında verilir. Kullanılan alındı belgelerinin dip koçanları Genel Sekreter (Muhasebe Sorumlusu) tarafından geri alınıp kontrol edilerek saklanır. Federasyonun Gelirleri MADDE 19- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır; a) Genel Müdürlük bütçesinden, Spor Toto ve diğer kamu kaynaklarından verilecek destekler, b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin destekler, c) Federasyonu faaliyetlerine katılan kulüplerden, eğitim, hakem ve antrenör kurslarına katılacaklar ile gelişim seminerlerine katılacaklarından alınacak katılım, akreditasyon, lisans, vize ve benzeri bedeller; düzenlenecek spor dalı okulları, ders ücretleri ve benzeri başvuru harçları ve aidatlar, pay, ç) Sporcu ve diğer görevlilerin tescil, vize ücretleri, Sporcuların transferinden alınacak d) Kulüplerin televizyon, radyo ve diğer yayın araçları vasıtası ile yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü Basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde

9 ettikleri gelirlerin %10'u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler, e) Sponsorluk gelirleri, f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri, g) Ceza ve itiraz gelirleri, h) Yardım ve bağışlar, i) Kira ve işletme gelirleri, ı) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri, j Diğer gelirler. (2) İşbu talimatın 19. Maddesi nin 1. Fıkrası nın a ve b bendinde sayılan gelirler, tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bütçeden aktarılacak paylar, ayrıca yıllık programlarda yer alan faaliyetlerde olmak üzere, altyapı ve eğitim harcamalarında, yönetim kurulunca belirlenen harcırah ve görev ücretlerinde, faaliyetlere katılanların ekstra harcamaları hariç konaklama bedellerinin karşılanmasında, nakliye ve hamaliye giderlerinde, seyahat süresiyle sınırlı olmak kaydıyla kafile sigorta, toplu taşıma bilet ve seyahatle ilgili benzer zorunlu ödemelerde, demirbaş ve kırtasiye harcamalarında, ilgililerine dağıtılmak üzere spor ve sarf malzemelerinin alımında, üst kuruluş aidat giderlerinde, faaliyetler sırasında gereksinim duyulan, doktor reçetesi veya talebine bağlanmış ilaç harcamalarında, piyasa araştırmasıyla belirlenmiş iaşe ve ibate giderleriyle doping numunesi tahlil giderlerinde kullanılabilir. Yukarıda sayılmamış olmakla birlikte, sözleşmeli personel giderleri hariç, elektrik, su, haberleşme ve kira gibi, zikredilenlerle benzer nitelikte olup federasyonların özelliklerine göre devamlılık kazanan ve özdeşleşen giderleri Hukuk hizmetleri, sağlık hizmetleri ve yasal mevzuatın zorunlu kıldığı diğer giderler de karşılanabilir. (3) İşbu talimatın 19. Maddesi nin 1. Fıkrası nın a ve b bendinde sayılan gelirler için ayrı bir banka hesabı açılır ve bu hesaptan sadece 2.fıkrada belirtilen harcamalar karşılanır. Yapılacak denetimlerde, sözü edilen alanlar dışında harcama yapıldığının tespiti halinde, yapılan giderlerin öncelikle 5. madde kapsamındaki federasyon gelirlerinden, bu mümkün değilse sorumlularından tahsili istenir. Dönemsel olarak bu hesapta yeterli bakiye olmaması halinde, gerekli muhasebe kayıtları yapılmak koşuluyla, 5. maddede belirtilen gelir hesaplarından, geçici bir süre için nakit aktarımı yapılabilir. Bu şekilde yapılan nakit giriş ve çıkışları özel olarak takip edilir. (4) Alt yapı ve eğitim projeleri için aktarılan kaynaklardan proje ismi ve yer belirtilmek suretiyle tahsis edilenler, sadece belirtilen alanlarda kullanılabilir. Özel bir tahsis yok ise, faaliyet programlarında bulunmak kaydıyla bu kaynaklar, sporcu yetiştirilmesi, hakem ve antrenör eğitim ve seminerlerinin yapılması, eğitim yayınları hazırlanması, spor teknik ve mevzuatının geliştirilmesi, sporun tabana yaygınlaştırılması, okullarda yetenekli sporcuların araştırılması gibi alanlarda ve 2.fıkra hükümleri çerçevesinde, fıkrada hüküm bulunmayan hallerde ise bu talimat esasları çerçevesinde harcanabilir.

10 (5) Özel projeler için tahsis edilmiş gelirler, mali tablolarda ayrıca gösterilir. (6) İşbu talimatın 19. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve b bendi dışında sayılan gelirler için ayrı ortak bir banka hesabı açılır ve federasyon giderleri bu hesaptan karşılanır. Mali tablolarda bu tür gelirler ayrı ayrı gruplandırılır. Yeterli kalıntı bulunmadığı için, Genel Müdürlük Yardımları Hesabına geçici olarak aktarılan ve sonradan geri alınan tutarlar da özel olarak izlenir. Nakdi gelirlerin toplanmasında işbu talimatın 18. Maddesi nin 2. ve 3. fıkrasındaki hükümler uygulanır. (7) Ayni olarak sağlanan her türlü sponsorluk, yardım, bağış ve promosyonların, bir komisyon marifetiyle parasal rayiç değerlendirmeleri yapılır ve kayıtlara rayiç değerleri üzerinden girilir. Bu tür gelirlerin nakdi olanları ise nakit değerleri üzerinden muhasebe kayıtları yapılır. Gerek nakdi gerekse gayri nakdi bu tür gelirlerin federasyon işlerinde kullanılması zorunludur. (8) Yurt dışından yapılan hibe, yardım ve mali destekler dahil, federasyon bünyesine giren nakdi veya gayri nakdi her türlü gelir hesaplara intikal ettirilir. Federasyonun Giderleri ve İşlemleri MADDE 20- (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar. (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, sermaye payı almaya, alınan pay bedelini bütçen ödemeye, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde branşa ait malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir. (3) Federasyon, ana statüsünde harcamalar konusunda, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla ve federasyon faaliyetlerinde; sürat, verimlilik ve tasarruf sağlayacak şekilde düzenleme yapar. (4) Vergi Usul Kanununun 320, 323, 324 ve 332 seri nolu tebliğleri uyarınca, TL ve bunu aşan mal ve hizmet alım bedeli ödemelerinin, bir banka aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan Federasyon 8000 TL yi aşan mal ve hizmet alım bedeli ödemelerini banka aracılığı ile yapar TL'lik sınır Maliye Bakanlığı tarafından güncellenince doğrudan federasyon için de güncellenmiş sayılır. (5) İşin mahiyeti gereği durumu veya zorunlu haller hariç olmak üzere, Federasyonun diğer gider ödemelerini de banka aracılığı ile yapması esastır. Sözleşmeli Personel ve Ödenecek Ücretler MADDE 21- (1) Federasyon, birim, unvan, istenen tahsil ve diğer özellikler, sayı, deneyim ve iş tanımı yönünden, personel çalışmasını yapar ve yönetim kurulu kararıyla birlikte bu çalışmasını Personel Talimatı şeklinde yayınlar. (2) Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen personelden ayrı olarak, uzmanlık ya da yabancı dil bilgisine ihtiyaç duyulması halinde; diğer personel için de Genel Müdürlükten,

11 Bakanlıklardan, Üniversitelerden ve diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı talepte bulunulabilir. (3) 1.fıkrada belirtilen personel kadrosuna göre, her kademedeki sözleşmeli personele ödenecek Net ücretler yönetim kurulunca belirlenir. Bu personele ayrıca, yemek, yol, haberleşme v.b. yardımlar da personel talimatında sınırları belirtilmek kaydıyla düzenlenebilir. Ancak, bu tür yardımların aylık toplamı, aylık Net ücretin ½ sini geçemez. (4) Sözleşmeli personeller için oluşturulacak dosyalar ve içerikleri Personel Talimatı ile düzenlenir. Harcırah ve Görev Ücretleri MADDE 22- (1) Federasyon, Görev ücretleri ve Harcırahlara ilişkin ayrı bir talimat düzenler. Uluslararası Kuruluş ve Aidat Ödemeleri MADDE 23- (1) ) Federasyon, üyesi olduğu uluslararası kuruluşların aidat ve sair ödemelerini takip eder. Ödemeler ve yazışmalar için ayrı bir dosya tutar. Gerektiğinde personelden birini sadece bu maddede sayılan işler için görevlendirebilir. (2) Aidat dışında arızi ödemeler ile katılım payı v.b. ödemelerin, mutlak surette fatura veya buna benzer bir belgeye bağlanması zorunludur. (3) Yurtdışı ödemelere ilişkin ilgili banka SWİFT mesajlarına dair bir örnek de ilgili banka dekontu ekinde bulundurulur. Konaklama Ödemeleri MADDE 24- (1) Konaklama yapılan yer ile kişi başı oda fiyatı, varsa yarım veya tam pansiyon konaklama ücretiyle ara öğün veya ikram fiyatı gibi detayları ve koşulları içeren sözleşme ya da karşılıklı teyitleşme yazıları görülmeli ve dosyada muhafaza edilmelidir. (2) Konaklama sonrasında, 1. fıkrada belirtilen teyitleşmeye uygun hazırlanmış fatura ile kimlerin hangi odalarda ve fiyatta kaldığı, konaklama dışı ücret ya da ekstralar var ise, bunların ücretleri, hangi odaya ait oldukları ve içerikleri ile kalan kişilerin giriş-çıkış tarih bilgileri, ayrıntılı olarak fatura ekinde yer alır. (3)Toplu yemek, ikram v.s. faaliyetle doğrudan bağlantısı kurulamayan, ya da faaliyet tarihinden önce ya da sonrasına ait bir konaklama veya harcama var ise, bununla ilgili ayrıca faaliyet genel onayında (reglaman) hüküm olup olmadığına ve başkanlık onayı hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu şekilde önceden onaya bağlanmayan harcamaların yapılabilmesi için, mutlak surette gerekçeli yönetim kurulu kararı alınır. Zaruri durumda yapılan ve onayda olmayan konular için ek başkanlık onayı ile ödeme yapalır. (4) Toplu kokteyller veya yabancı konuklar ile sponsorların katıldığı toplu yemekler hariç, alkollü içki bedelleri, faaliyetle doğrudan bağlantısı olmayan konukların her türlü harcamaları, Sportif hazırlık amaçlı sporculara yaptırılanlar hariç, bitki kürlü masajlar, çamur banyoları, her türlü pay tv ödemeleri v.b. harcama bedelleri ödenmez.

12 (5) Kamplar için ayrıca puantaj tabloları hazırlanır. Ödül ve yardımlar MADDE 25- (1) Başarılı sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve diğer teknik elemanlara verilecek Ödül ve yardımlar, Yönetim Kurulu nun hazırladığı Ödül ve Yardım Talimatına uygun şekilde ödenir. (2) Sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve diğer sporcuları hazırlayan spor elemanlarına; sporcuların Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na hazırlanabilmesi için ayni ve nakdi destekler yönetim kurulu kararı ile verilir. Yönetim Kurulu bu desteklerin ölçütlerini belirler. (3) Yönetim Kurulu ödül, yardım ve destek adı altında verilecek para miktarını arttırabilir, değiştirebilir veya tümden kaldırabilir. (4) Federasyonu Ödül,yardım ve destekleri bütçe imkanları dahilinde verebilir. Araç Kiralama ve Yakıt Ödemesi MADDE 26- (1) Şehirler arası ya da şehir içi günlük nakil ve yolculuklar için yapılacak araç kiralamaları, belli bir fiyat araştırmasına dayanır ve tasarruf ilkeleri ön planda tutulur. (2) Kiralanan aracın güzergahı açıkça belirtilir. Kullanan ya da sorumlu olan kişiden, kiralamadan itibaren kimlerin veya neyin taşındığı, toplam kaç kilometre yol yapıldığı, ne kadar yakıt harcandığı, aracın niteliği ve plakası gibi bilgileri içeren yazılı beyanlar alınır. (3) Federasyonu temsilen ayrıca Başkanlık makamına ve başkanın uygun göreceği diğer makamlara, makam aracı kiralanabilir. (4) Faaliyetlerde görevlendirilecek kişiler kendi şahsi araçları ile gideceğini bildirmesi ve başkanlık onayında bulunması durumunda 100km için 6 litre benzin, mazot veya gaz bedelini şahsi araç plakasına kesilmiş fiş karşılığı ödenebilir. Tedavi ve İlaç Ödemeleri MADDE 27- (1) Yurt içi ve yurtdışı faaliyetlerde Tedavi ve ilaç ödemeleri, mutlaka bir doktorun reçete veya yazılı talebine istinaden yapılır. Atlar için Veteriner reçetesi veya yazılı talebine istinaden tedavi ve ilaç ödemeleri yapılır. (2) Reçetelerin yanı sıra, alınan ilaçların kupürleri ve faturaları da temin edilir. (3) Tedavi amaçlı olmayan, hijyen ya da doping maddesi içermeyen performans amaçlı müstahzarların, kamp ya da faaliyet öncesi, sağlık kurulu, antrenör veya çalıştırıcıların önerisiyle ve toplu bir biçimde alınması tercih edilir. (4) Acil vakalar hariç, hastane veya sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyorsa, kafilede varsa öncelikle sağlık görevlisinin sevki veya yazılı görüşü aranır. İlgili sağlık kuruluşuna yapılan ödemeler, şahıs veya federasyon adına kesilecek fatura karşılığında yapılır. Fatura ekinde de, hastane veya sağlık kuruluşuna hastanın giriş-çıkış tarihleri, yapılan tetkik, tahlil ve tedaviler, muayene ve teşhisler, cerrahi müdahaleler, kullanılan sarf malzemeleri ve ayrı ayrı fiyat dökümlerine yer verilir.

13 (5) Bu maddenin 4. fıkrasında yer alan harcamalarda, şahsın SGK veya özel sağlık sigortası var ise, yapılan ödemelerin bu sigorta kapsamından tahsili için de gerekli önlemler alınır. Harç Pulu ve Pasaport Bedelleri MADDE 28- (1) Pasaport bedelleri, belli bir faaliyet veya görev kapsamında ve sadece hizmet damgalı (gri) pasaportlar için makbuz ya da banka dekontu mukabili ödenir. Faaliyetlere veya seyahatlere ilişkin hesapların kesin olarak kapatılması sırasında, söz konusu pasaportların ilgililerinden iade alındığına dair tutanaklar da dosya içine konulur. (2) Yurt dışı harç pulları da, spor kafilesinde veya seyahatte ismi geçenler adına, pasaport seri numarası da belirtilmek kaydıyla makbuz ya da banka dekontu karşılığında ödenir. (3) Bu fıkrada ve benzer nitelikte olup bu Usul ve Esaslarda belirtilen hazırlık harcamaları yapıldığı halde, herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın, seyahate katılmayanlar için yapılan tüm harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belirlenecek gecikme faizi oranı üzerinden cezalı olarak seyahate katılmayanlardan tahsil edilir. Yemek, Ağırlama ve İkram Ödemeleri MADDE 29- (1) Sportif faaliyetlerde, yemek (iaşe) bedelleri karşılandığından, karşılanmadığı durumlarda ise tam gündelik ödendiğinden, ayrıca yemek harcaması yapılmaması esastır. Ancak özellikle uluslararası faaliyetlerde zorunlu hallerde yemek harcaması yapılabilir. Kimlerin yemekte olduğu ve gerekçesi harcama belgesinde açıkça belirtilir. (2) Spor kafilesi şeklinde yapılmayan seyahatler ile ağırlanması zorunluluğu oluşan, yerli ve yabancı spor kuruluş yetkilileri için yapılacak yemek, gezi ve hatıra eşya harcamaları için, gerekçeleri ile harcamanın kimler için yapıldığına dair yazılı beyan alınması şarttır. (3) Bu tarz harcamalar için, faaliyet veya seyahatin onayında gerekli açıklamalar yapılır, ayrıca kimlerin ve kaç TL ye kadar harcama yapabileceğine dair özel yahut da genel bir yönetim kurulu kararı bulunur. (4) Federasyonu temsilen yapılan yemek, ağırlama, ve ikram giderleri, temsil giderlerinden ödenir. Danışmanlık Ödemeleri MADDE 30- (1) Danışmanlık hizmetleri, esas itibariyle hukuki, mali, sportif ve halkla ilişkiler alanından oluşur. (2 ) Bir kereye mahsus olmayıp, süreklilik gerektiren danışmanlık hizmetleri için sözleşme yapılır. Sözleşmede karşılıklı yükümlülükler ve hizmetin tanımı açık bir biçimde belirtilir esastır. (3) Devamlı danışmanlık hizmetlerinin süresi, gerekçesi, ödeme biçimi ve tutarı ile diğer koşulları, sözleşme ile belirlenir.

14 (4) Danışmanlık hizmet bedelleri, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, serbest meslek makbuzuna istinaden ödenir. Bu takdirde, ödemeye ilişkin Gelir Vergisi Stopajı yapılır ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. Serbest meslek makbuzu düzenleyemeyenler için, ücretlerdeki yasal kesintiler dikkate alınmak suretiyle danışmanlık ücret bordrosu düzenlenip ödeme yapılması mümkündür. Mal Varlığı,Bütçe ve Hesap İşlemleri MADDE 31- (1) 5583 Sayılı Kanunun 9. maddesi ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca, Türkiye Binicilik Federasyonu, faaliyet programlarında yer alan ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. (2) Alım ihtiyacının nasıl doğduğu, fiyat ve kalite araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, kimlerin hangi alımları yapacağı, alımlarda uygulanacak usul ve esaslar, Türkiye Binicilik Federasyonu Satın Alma Talimatı hükümlerine göre belirlenir. (3) 2.fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımına ilişkin yazılı kalite uygunluk ve kabul işlemi yapılması gerekir. Mal ve hizmetin istenen kaliteye ve uygunluğa sahip olmadan kabul edilmesi halinde, doğacak zarar ve kayıplardan, söz konusu kabul işlemini yapan görevliler sorumludur. (4) Şahsi kusurdan kaynaklanan; her türlü parasal ceza, gecikme faizi veya zammı ile ödenmek durumunda kalınan tazminat ya da zarar ve ziyanlar, hiçbir şekilde bütçeden veya federasyon giderlerinden karşılanamaz. Vergi Uygulamaları, Gelir ve Kurumlar Vergisi MADDE 32- (1) 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna ek 9. Maddesinde Bağımsız Spor federasyonlarının tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır hükmüne yer verildiğinden Federasyonun tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur, iktisadi işletmeleri varsa vergiye tabii olur. ile; (2) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94.maddesine göre Federasyon sorumlu sıfatı a) Düzenlediği müsabakalara devlet memurları için belirlenen gündeliklerden fazla yevmiyelerin fazla kısmından ve personele ödedikleri görev ücretlerinden, b) Ödediği kiralardan, c) Avukat ve Mali Müşavir gibi serbest meslek erbabına yaptığı ödemelerden, d) Gider pusulası karşılığında mal ve hizmet aldığında yaptığı ödemelerden, Ödemenin nakden veya hesaben yapıldığına bakılmaksızın istihkak sahiplerinin vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdur. Katma Değer Vergisi (KDV) MADDE 33- (1) Federasyon, tahsil ettiği Katma Değer Vergisi nden sadece vergiye tabi işlemleri nedeniyle yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilir. Federasyon, vergiye

15 tabi olmayan işlemleri nedeniyle ödenen Katma Değer Vergilerini indirim olarak kullanamayacağından, bu vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alır. (2) Federasyonun, Spor Genel Müdürlüğü nden devir aldığı spor salonları, tesislere almış olduğu sponsorluk ve reklam gelirleri bulunanlar, vergiye tabi olan ve olmayan işlemler için birlikte yapılan ve ayrılması mümkün olmayan ortak harcamalara ilişkin Katma Değer Vergisini indirim konusu yapabilir. Damga Vergisi MADDE 34- (1) Federasyonun Gelirleri haricinde, giderleri için 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Teşvik ikramiye ve Mükafatların Vergi Kanunları Yönünden Durumu MADDE 35- (1) Uluslar arası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve spor elemanlarına verilen ödüller, ödüllere ilgili olarak kişilerin başarılarının Türkiye'nin tanıtımında etkisi olması nedeniyle, memleket bakımından faydalı işleri ve faaliyetlere teşvik masadıyla verildiğinin kabulü ile Gelir Vergisi Kanunun 29/ 1 inci maddesi uyarınca Gelir Vergisinden istisna durumdadır. (2) Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan ödül ve yardımlar; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun ekli 1 sayılı tablonun 4 makbuzla ve kağıtlar bölümünde 1/ b maddesine göre binde altı oranında ( ödül üzerinden ) Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ödenir. (3) Ulusal faaliyetlerde başarı gösteren sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve sporcu elemanlarına verilen ödüllerin Gelir Vergisi Kanununa göre ücret kabul edilerek Damga Vergisine tabi tutulur. Federasyonun İktisadi İşletme Açması MADDE 36- (1) Federasyon, Spor Genel Müdürlüğü nden belirli süreliğine devir aldığı veya diğer şekilde edindiği salon, tesis, dükkan ve benzeri yerlerde Federasyona gelir getirmek amacı ile ; Büfe ve kafeterya işletmeciliği, Otopark İşletmeciliği, Saha işletmeciliği vb. tesislerde spor malzemeleri ve hediyelik eşya satışı ve benzeri gibi ticari faaliyet kapsamına giren veya ticari organizasyon oluşturan faaliyetler yapmaları halinde, bu işlemler Katma Değer Vergisine tabi olduğundan, ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet tesis ettirir. Tutulması Gereken Kayıtlar ve Defterler MADDE 37- (1) Aşağıdaki Defterler zorunlu olarak Federasyon tarafından tutulur; a) Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden çıkararak tarih sırasıyla ve madde halinde yazmaya mahsus defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sayfalar müteselsil sıra numaralı olur. b) Defteri Kebir: Defteri kebir, yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplara

16 toplayan defterdir. İş hacmin az olması halince, yevmiye defteri, defteri kebir olarak kullanabilirler. c) Envanter Defteri: Bu defter, defteri kebir ile yevmiye defterinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu iki defterin görevini görür. ç) Demirbaş Defteri: Bu defter, Federasyona ait sabit kıymetlerle, demirbaşların alım tarihini, iktisap şeklini, cinsini,maliyet bedellerini, miktarını, yıllar itibariyle ayrılan amortismanları gösteren bir defterdir. Satın alınan veya satın alam dışı yollardan elde edilen demirbaş malzemeler Federasyon Merkezinde görevlendirilecek demirbaş sorumlusu tarafından demirbaş esas defterine cinsi, miktarı, özelliği, fiyatı veya maliyet bedeli, seri numarası, markası, ebatları ve diğer ayırıcı özellikleri yazılarak kaydolunur. Demirbaş esas defterindeki kayıt sıra numarası o demirbaşın demirbaş numarasıdır. Demirbaş defterinde sayfalar malzeme cinsine göre sınıflandırılarak her malzeme ait olduğu sayfaya birim adet olarak kaydedilir. d) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Defterde verilen karara aykırı oy kullanan veya çekimser kalan üyeler, karar altına aykırı oy kullanma ve çekimserlik sebeplerini belirterek kararı imzalarlar ve bu durumu denetçilere bildirirler. e) Denetim Kurulu Defteri f) Federasyon Yetkili Kurullar Defteri, g) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, ğ) Alındı Belgesi ve Makbuz defteri, h) Bilet Defteri: Gerektiğinde bilet defteri tutulur. ı) Ayniyat Defteri: Satın alınan veya satın alma dışı yollardan elde edilen ve stoklanmadan doğrudan, Federasyon veya birimlerinin ihtiyacı için tahsis edilen tüketim malzemeleri ise ayniyat defterine işlendikten sonra ayniyat defterine malzeme bazında sınıflandırılarak giren bölümüne girişleri, çıkan bölümüne de çıkışları işlenerek kaydedilir. Bu defterde ambar stoklarına alınan malzemeler kaydedilmez. j) Ambar Defteri: Stoklanarak daha sonra ihtiyaç halinde dağıtılması düşünülen demirbaş ve tüketim malzemelerinin yevmiye defterine kaydı yapıldıktan sonra tüketim malzemelerinin ambar defterine malzeme bazında sınıflandırılarak giren bölümüne giriş kayıtları, zaman içerisinde yapılan dağıtımlar sonucu çıkan bölümüne çıkış kayıtları yapılarak stok durumları izlenir. Demirbaş malzemeler ise yevmiye kaydından sonra doğrudan demirbaş defterine kaydedilir. (2) İşbu talimatın 37. Maddesi'nde sayılan karar defterleri hariç diğer defterler elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defter kayıtları her zaman ulaşılabilir ve eksiksiz olmak zorundadır. Başkanlıkça elektronik ortamda tutulan kayıtlardan sorumlu personel atanabilir. Tutulacak Kayıtlar

17 MADDE 38- (1) Güncel Federasyon sporcu, milli sporcu, hakem, antrenör, ve kulüp sicil kayıtları, Federasyonlarca düzenlenen, Yurt içi ve yurt dışı faaliyeti, kurs, seminer, sınav ve bunlara ilişkin sonuç kayıtları, Federasyonlara ait yıllık bütçe, faaliyet programları, raporları ve neticeleri,kullanılan banka hesaplarına ait aylık ayrıntılı ve onaylı banka ekstreleri federasyonca kayıt altına alınır. (2) İşbu talimatın 38. Maddesi'nin birinci fıkrasında sayılan kayıtlar elektronik ortamda kayıt altına alınabilir. Ancak aslı gereken banka ekstreleri ve ıslak imzalı sonuçlar gibi belgeler fiziki olarak saklanmak zorundadır. Hesap Dönemi MADDE 39- (1) Hesap dönemi normal takvim yılıdır. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Yasal Defterlerin Onayı MADDE 40- (1) Yevmiye defteri, defteri kebir ( veya yevmiyeli defteri kebir ), karar defterleri ile yetkili kurullar karar defterleri kullanılmaya başlanılmadan önce notere onaylatılır. Kayıt Düzeni MADDE 41- (1) Tutulacak defter ve kayıtların; Türkçe olarak tutulması, mürekkeple veya yazıcı ile yazılması gerekir. (2) Mutabakat sağlanıp mizan da çıkarıldıktan sora, muhasebe kaydına dayanmayan geriye dönük herhangi bir düzeltme yapılamaz. (3) Yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir. Bütün defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, düzeltmelere ancak rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üste veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılır. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. (4) Defterlere geçirilen bir kayıt kazınamaz veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar veya sayfalar, çizilmeksizin boş bırakılamaz veya atlanamaz. Ciltli defterler, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Onaylı yapraklarda bu yapraklar sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Kayıtlar, mazeretsiz ve nedensiz olarak 15 günden fazla geciktirilemez. Federasyon, muhasebe kayıt düzenini ve standartlarını tutturmak amacıyla, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetinden yararlanabilir. (5) Federasyon Spor Genel Müdürlüğü Muhasebe Sistemine Uygun girişler yapar.

18 Muhasebe İle İlgili Belgeler MADDE 42- (1) Federasyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, aşağıdaki belgeler kullanılır; a) Fişler: 1. Gelir Fişi: Gelir fişleri, numaraları teselsül eden ikişer nüshalı belgelerdir. Federasyon banka hesaplarına intikal ettirilen paralar için kullanılır. 2. Gider Fişi: Gider fişleri de gelir fişleri gibidir. Federasyon banka hesaplarından ödenen paralar için kullanılır. Fişlerin üzerinde borçlu veya alacaklı hesapların numara ve isimleri, tahsil veya tediyenin yapıldığı şahıs veya müessesenin ismi, meblağ ve muamelenin açık şekilde dayanağının cins, numara ve tarihini de belirtecek izahat bulunur. Fişlere eklenen kanıt belgelerinin cinsi ve adedi fiş üzerine kaydedilir. Fiş, düzenlenmeyen başka ayrıca yetkililer tarafından da imzalanır. 3. Mahsup Fişi: Gelir ve Gider fişleri dışında kalan fiştir. Gün içinde düzenlenen tüm gelir gider ve mahsup fişleri ayrı ayrı numaralandırılabileceği gibi, tümü birden başlayıp teselsül edecek şekilde de dizilebilir. Mahsup fişinde de işlemin mahiyetini açıkça belirtecek şekilde izahat ve dayanakları cins, tarih ve numarası, borçlu ve alacaklı hesapların ismi ve numaraları, miktarı, fişi düzenleyenin ve yetkililerin imzası bulunur. Fişlerin dayanağı olan eklerin adetleri de fişe kaydedilir. b) Alındı Belgesi: Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile sıra ve seri numaralı, iki nüsha olarak bastırılır ve gerekirse notere onaylatılır. c) Çek: Federasyonların bankalar nezdinde açtırmış olduğu mevduat hesaplarından çekilecek paralar için kullanılan, usulüne uygun şekilde düzenlenen matbu bir belgedir. Çekler ilgili bankalardan temin edilir. Kullanılan çeklerin dip koçanları saklanır. d) Fatura: Fatura, yapılan iş karşılığında işi yapan tarafından muhataba verilen ticari belgedir. e) Gider Pusulaları: Federasyon; 1. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccara, 2. Kazançları götürü usulde tespit olunan serbest meslek erbabına, 3. Vergiden muaf esnafa veya kişilere, Yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için işi yapana veya emtiayı satana imza ettirdikleri bir gider pusulası düzenlerler. Bu pusulanın bir nüshası işi yapana veya emtiayı satana verilir.

19 Gider pusulası, işi mahiyeti, emtiayı cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini, işi yapan ile yaptıranın veya emtiayı sayın alan ile satanın adları ile soyadlarını, adreslerini ve tarihini içerir. Gider pusulalarından Gelir Vergisi kanununa göre gerekli stopaj ve fon payları kesilir. f) Ücret Bordrosu: Federasyon her ay çalışanlarına ödedikleri ücretler için Ücret bordrosu düzenlerler. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle, götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro düzenlenmez. Ücret bordrolarına göre hesaplanan gelir ve damga vergileri ile işverene ve çalışanlara ait zorunlu sosyal güvenlik kesintileri, herhangi bir cezaya maruz kalmadan federasyon tarafından sürelerinde ilgili kurumlara ödenir. g) Beyanlar: Federasyon faaliyetleri neticesinde yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği beyannamelerin zamanında ilgili mercilere verilmesi ve ödenecek tutarların da yine süresi içinde ödenmesine azami dikkat gösterilmelidir. Bu beyannameler şunlardır: 1- Muhtasar beyanname 2- Aylık SSK Bildirisi 3- Damga vergisi beyannamesi Defterlerin ve Evrakların Saklanma Zorunluluğu ve Süresi MADDE 43- (1) Defterin son kayıt tarihinden ve saklanması zorunlu olan diğer hesap ve kağıtların kullanma tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanması zorunludur. (2) Federasyon, aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi belge ve kağıtlarla ödemeleri gösteren evrakları, belgeleri ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafların kopyalarını ve sözleşmeleri, taahhüt ve kefalet ve diğer teminat senetleri ile mahkeme ilamları gibi belgeleri, düzenli bir şekilde dosya halinde saklar. Federasyon başkanı, başkan vekili, temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter defter ve kağıtların; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi afet sebebiyle ve yasal süre içinde zarara uğrarsa, zararın öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden kendilerine bir belge verilemesini isteyebilir. (3) İşbu talimatın 43. Maddesi'nin ikinci fıkrasında sayılan belgeler elektronik ortamda saklanabilir. (4) Federasyon tasdik mecburiyetine tabi olmayan belgeleri Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre olması gereken şekli ile bastırıp hazırlayacaklardır. Kullanacakları belgelerin üzerine VERGİ USUL KANUNU Hükümlerine Tabi Değildir. İbaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir. Federasyon tüm belgelerine KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFTIR şerhini koymak zorundadır. Mal Varlığı

20 MADDE 44-(1) Federasyonun mal varlığı; nakit, hisse senedi, ayniyat, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve haklar ile bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşur. Muhasebe Usulü MADDE 45-(1) Federasyonun hesap işlerinin uygulama biçiminin düzenlenmesi ve muhasebe sistemi Tek Düzen hesap Planı hükümlerine uygun olarak yürütülür. Muhasebe işlemlerinde belge zorunluluğu MADDE 46 (1) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. (2) Federasyon ve iktisadi işletmeleri, muhasebe programı vasıtasıyla tanzim edecekleri muhasebe fişlerini muhasebeleştirme belgesi olarak kullanır. Tanzim edilecek muhasebe fişlerinde, Federasyon veya iktisadi işletmesinin adı, yevmiye tarihi ve numarası, varsa diğer ilgili gerçek veya tüzel kişinin adı veya ticaret ünvanı, vatandaşlık numarası, vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesinin adı, banka hesap numarası, işleme konu muhasebe hesaplarının numara ve adları, işlemin açıklama bölümü, borç, alacak tutarları (rakam ve yazı ile) imza bölümü bulundurulur. Vergi Usul Kanunu uyarınca sonradan bulunması zorunlu hale gelecek bilgi ve kayıtların da üretilecek muhasebe fişine entegre edilir. Kullanılacak belgeler MADDE 47- (1) Federasyon ve iktisadi işletmeleri, bu talimat hükümlerinin uygulanmasında; kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belgeleri kullanırlar. Kayıt zamanı ve hesap dönemi MADDE 48- (1) Parayla ölçülebilen varlıklardaki artış veya azalışların gerçekleşmesini müteakip en geç bir hafta içinde muhasebe işlemi gerçekleştirilir. (2) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir.ancak federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez. Günlük işlemler ve kayıtlar MADDE 49- (1) Günlük işlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter hesaplarına dağıtılır. (2) Günlük gerçekleşen işlemler için kayda geçirildikleri tarih ile "1" den başlayıp devam eden sıra numarası verilir. Yevmiye defteri ve büyük defter kayıtlarında da bu yevmiye numaraları esas alınır. (3) Günlük işlemler muhasebe fişiyle kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur. (4) Hesap dönemi başında bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar ilk muhasebe fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük deftere (defterikebir) aktarılır.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Talimat, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI ANKARA 16 ARALIK 2013 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.09.2012 31.12.2012 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.09.2012-31.12.2012 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2012-31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER, ALIM-SATIM, KİRALAMA VE KAYIT TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER, ALIM-SATIM, KİRALAMA VE KAYIT TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu Talimatın amacı Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığının yıllık bütçe faaliyetlerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile yürütülmesi,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 01.01.2011-31.12.2011 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 27

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER HARCIRAH TALİMATI İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 4 1. AMAÇ 4 2. KAPSAM 4 3. DAYANAK 4 4. TANIMLAR 4 ESAS HÜKÜMLER 5 5. GÖREVLENDİRME 5 6. GÖREVLE İLGİLİ HARCAMALAR 5 7. GİDERLERİN BELGELENMESİ 5 8. HARCIRAH

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU

MASA TENİSİ FEDERASYONU MASA TENİSİ FEDERASYONU MASA TENİSİ FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Talimat, Masa Tenisi Federasyonu

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun bütçe, harcama ve muhasebe işlemlerine

Detaylı

BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI

BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Talimat, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve

Detaylı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticari İşlemleri Belgelendirme T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Ertan ÖRS Müfettiş Müfettiş Müfettiş 1 Aralık 2012, Ankara Ticari işlem, ticari

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimat, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye Binicilik Federasyonu nun düzenlediği ve/veya

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 7 AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, Tenis Federasyonuna ait bütçe işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek için gerekli kuralları belirlemektir. KAPSAM Madde

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2013 31.12.2013 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM, GÖZLEMCİ, TEMSİLCİ VE EĞİTİM GÖREVLİLERİ İLE DİĞER GÖREVLİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN TALİMAT BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 01.01.2014 15.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu nun 01.01.2014-15.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI ANKARA 16 ARALIK 2013 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU AYNİYAT VE DEMİRBAŞ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

TÜRKĠYE BEDENSEL ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI

TÜRKĠYE BEDENSEL ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI BĠRĠNCĠ KISIM TÜRKĠYE BEDENSEL ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Talimat, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ : /../2008 KARAR NO :.... TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 01.08.2012-20.04.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Denetim Kurulu 01.08.2012-20.04.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 23.04.2014

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.06.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.06.2010-31.12.2010 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak ön ödemelerin

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU BÜTÇE VE HARCAMA TALİMATI

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU BÜTÇE VE HARCAMA TALİMATI İcra Kurulu Kararı Karar No 22-6 22.04.2014 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU BÜTÇE VE HARCAMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç; Madde 1- Bu talimat, Yelken Federasyonunun bütçe ve harcama işlemlerine

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YEMEK YÜRÜTME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrenci ve personelinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356

Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28356 AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 01.01.2014-30.10.2014 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Satranç Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2014-30.10.2014 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 01.11.2014

Detaylı

HARCAMALARIN TESPİT VE HESAPLANMASI

HARCAMALARIN TESPİT VE HESAPLANMASI HARCIRAH TALİMATI Harcırah Talimatı - 2-01.08.2013 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 UYGULAMA ESASLARI 6 5. GÖREVLENDİRME 6 6. GÖREVLE İLGİLİ

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU 01.12.2010 31.12.2010 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Bilardo Federasyonunun 01.12.2010-31.12.2010 dönemlerine ait hesap incelemelerini, 3289 sayılı Kanun ve diğer

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TYF AYNİYAT TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı,yüzme Federasyonuna ait her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin depo giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması,muhafazası,hesabının

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

SUTOPU FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI

SUTOPU FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI SUTOPU FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Talimat, Sutopu Federasyonu Başkanlığının bütçe ve muhasebe işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Defterler Yönetmeliği 207 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) TEŞKİLATINDA TUTULACAK DEFTERLER VE BUNLARIN TUTULMASINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLER, SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1)

KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) KANO FEDERASYONU BÜTÇE, HARCAMA VE MUHASEBE TALİMATI (1) Karar Tarihi : 14/04/2007 Karar No : 3 KANO FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Talimat, Kano Federasyonu

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI ĠKĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI ĠKĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BĠRĠMĠ : MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 19.05.2009 KARAR NO : 29 TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesi personelinin, eş ve çocuklarının ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, öğrencilerinin,

Detaylı

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 01.01.2014 31.10.2014 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun (Federasyon) 01.01.2014 31.10.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.65.01.00/424-10710963 07.07.2010 Konu : Banka Promosyonları GENELGE 2010/83 Kurumumuz ile Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI BÜTÇE, MUHASEBE UYGULAMALARI VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI BÜTÇE, MUHASEBE UYGULAMALARI VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ EXPO 2016 ANTALYA AJANSI BÜTÇE, MUHASEBE UYGULAMALARI VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 29/06/2013 Sayı : 28692 Pdf BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı