TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun, bütçe ve muhasebe işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Talimat hükümleri, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun bütün malvarlığı ve her türlü haklarına ilişkin uygulanacak bütçe ve muhasebe usul ve esaslarını, bu usul ve esasları uygulayacak kişileri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun un Ek-9. Maddesine ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarihli Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen; a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığı nı( Kısaca GSB), b) FEI : Dünya Binicilik Birliği'ni, c) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü( Kısaca SGM), d) Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonu nu(kısaca TBF), e) Başkan : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı nı, f) Yönetim Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu'nu, g) Başkan Vekili : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili'ni, h) Genel Sekreter : Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri'ni, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi, Gelir ve Gider İşlemleri MADDE 5- (1) Kanun, tüzük, ana statü, yönetmenlik ve uluslararası kurallara uygun olarak, Federasyonun gelirlerini tahsil edilebilir duruma getirenlere gelir gerçekleştirme görevlisi, Federasyonun giderleri mevzuata uygun biçimde gerçekleştirenlere de gider gerçekleştirme görevlisi denir. (2) Federasyon gelirlerinin, Bakanlık, Genel Müdürlük desteği ve diğer kamu kaynakları dışında kalanlarının, tahsili ile Federasyonun giderlerini gerçekleştirme görevi ve sorumluluğu Federasyon Yönetim Kuruluna aittir.

2 (3) Federasyon başkanı aynı zamanda harcama yetkilisidir. Başkanın verdiği yetki ve sorumluluk ile Genel Sekreter gelir ve gider gerçekleştirme görevlisidir. Gerçekleştirme görevlisinin görevi zorunlu hallerde Başkan onayı ile devredilebilir. (4) Gerçekleştirilen giderin ödenmesini yaptırmak, harcama yetkilisi sıfatıyla Federasyon Başkanına aittir. (5) Federasyon Başkanı bu yetkisini belirleyeceği sınırlar içinde yazı ile tercihen başkan vekili olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir. Kendisine harcama yetkilisi yetkisi devrinde bulunan kişi bu yetkisini devredemez. Sorumluluk Sahipleri MADDE 6- (1) Gider gerçekleştirme görevlileri ve ilgili görevliler sarf belgelerinin doğruluğundan ve yasalara uygunluğundan birinci derecede sorumludurlar. İlgililerin giderin yasalara aykırılığını ve bütçedeki tertibine uygunsuzluğunu ileri sürerek yapılanmasından sakındıkları ödemelerin harcama yetkilisi tarafından yazılı sorumluluk üslenmesi halinde, sayman, ödemeyi yapmaya zorunludur. (2) Bu durumda ilgili emir, gider evrakına eklenir ve sorumluluk, emri veren harcama yetkilisine aittir. Ödenek yetersizliği, uygun olmayan görevlendirmeler ve istihdamlar, taahhüt ve tahakkuk evrakının eksik olması, maddi hata, hak ediş sahibinin kimliği dolayısıyla kabul olunmayan verili emirlerinin ödenmesinde zorlama yapılmaz. Bu hallerde harcama yetkilisi sorumluluk sahibi değildir. Federasyonun Nakdi MADDE 7- (1) Noter onayıyla yetkilendirilen kişilerce, bankalarda hesap açılır. Federasyonun nakdi açılan bu hesaplarda işlem görür. Giderlerin Ödenmesi MADDE 8- (1) Bütçeden yapılacak kesin ödemelerde; fatura, belge ve ayniyat teslim makbuzunun asıllarının ödeme evrakının ekine bağlanması esastır. (2) Esas belgenin zarar görebilmesi ihtimaline karşı belgenin fotokopisi ödeme evrakına esas evrak ile birlikte bağlanabilir. (3) Esas belgenin zarar görebilmesi, okunaklı halinin kaybolmasına karşı elektronik ortamda belge saklanabilir. Saymanın Evraklar Üzerinde Yapacağı İnceleme MADDE 9- (1) Saymanın ödeme evrakı üzerinde yapacağı inceleme; a) Giderlerin kendisine verilen yetki içinde olması, b) Giderlerin bütçedeki düzene uygun olması, c) Verilen emre bağlı taahhüt ve gerçekleştirme belgelerinin tamam olması,

3 d) Maddi hata bulunmaması, e) Giderlerin, konuyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması, f) Hak sahibinin kimliğinin incelemesi, Konularını kapsar. Avans ve Kredi İşlemleri MADDE 10- (1) Organizasyonlarda nakit dağıtılacak harcırahlar ve çeşitli giderler için Genel Sekreterin teklifi ve harcama yetkilisinin oluru ile harcama yetkilisince yetki belgesi ile yetkilendirilecek mutemetlere avans verilir. Avans mahsup edilmedikçe, ek onay olmadan aynı mutemede ikinci bir avans verilmez. Avansın ödenebilmesi için, kime ne miktarda ve hangi iş için avans verilebileceği yönünde başkanlık onayı olması şarttır. Ödenecek avans sınırları, federasyon görevlileri arasında ve unvan bazında yönetim kurulunca belirlenir. a) Görevlilere verilecek harcırah avansları, spor etkinlikleri nedeniyle yönetici, sporcu ve diğer görevlilerin harcırahları karşılığında harcama yetkilisinin mutemetlerine verilecek avanslar bu Talimat hükümlerine tabidir. b) Yurt dışında yapılacak etkinlikler sırasında doğacak malzeme ve hizmet alımları ile diğer zorunlu giderler için görevlendirilen mutemede gereksinime göre Başkan onayı ile belirlenecek tutarda zaruri masraf karşılığı avans döviz olarak verilebilir. Mutemedin yurtdışına kafile ile gitmemesi halinde kafile başkanına veya kafile ile birlikte giden federasyon çalışanına zaruri masraf karşılığı avansı yazılı olarak devreder. c) Spor etkinlikleri avansı, gerektiği hallerde ayrı ayrı onay almak ve ilgi göstermek koşulu ile birden çok bölümler halinde verilebilir. d) Her mutemet, avans bakiyelerini, hizmetin bitim tarihinden itibaren en çok yedi iş günü içinde, Banka hesabına yatırmak ve avans miktarına ait sarf evrakını da aynı süre içerisinde gerçekleştirme görevlisine teslim etmek zorundadır. e) Yabancı ülkelerden yapılacak alımlar için akreditif karşılığı kredi açtırılabilir. f) Mal ve hizmet alımlarında, taahhüt tutarının dörtte birine kadar hizmet yerine getirildikçe mahsubun yapılması ve sözleşmelerinde öngörülmüş olması koşulu ile yüklenicilere teminat karşılığı avans verilebilir. Gelecek yıllara cari sözleşmeye dayanarak verilen avanslar hizmetin görüldüğü yıla devredilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini ödemek zorundadır. g) Yurtdışı çıkışlarda mutemedin yurtdışına çıkmaması hali hariç avanslar hiçbir surette başkalarına devredilmez. h) Federasyon başkanı ve seçimle göreve gelen kurulların üyeleri hariç federasyona bir hizmet akdiyle bağlı olmadan görev yapan kişilere ödenecek avans tutarı, toplam TL yi veya bu miktara karşılık gelen dövizi geçemez.

4 (2) Federasyon görevlileri arasında ve unvan bazında yönetim kurulunca belirlenen ödenecek avans sınırları her yıl sonunda belirlenir. Yeni sınır belirlenmemesi halinde eski sınırlar geçerli olur. (3) Uluslararası organizasyonlarda görevlendirilen mutemetlere başkanlık onayı ile avans iadesi ve sarf belgelerinin teslimi konusunda üç iş gününü geçmemek üzere ek süre verilebilir. Avans Harcama ve Mahsubunda Sorumluluk Üstlenme MADDE 11- (1) Avanslardan yapılacak harcama hakkında mutemetlerin yasalar ve mevzuatlara aykırılığından dolayı ileri sürecekleri itiraz üzerine harcama yetkilisi yazılı olarak sorumluluğun üstlendiği takdirde, mutemet bu harcamayı yapmak zorunda olup, doğabilecek sorumluluk harcama yetkilisine aittir. Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlerde Uygulanacak İşlemler MADDE 12- (1) Federasyonun yurt içi ve yurt dışı organizasyonları da aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur. a) Yurt içi faaliyet, kurs, seminer ve toplantılar: 1-Yurt içi organizasyonları öncesinde Federasyon Başkanından veya federasyon başkanının harcama yetkilisi olarak yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesinden mali onay alınır. 2-Mali onay Genel sekreter tarafından teklif edilip, Federasyon Başkanı veya başkanın harcama yetkilisi olarak yetkilendirdiği yönetim kurulu üyesi tarafından onaylanır. 3-Alınacak mali onayda faaliyet adı, yeri ve tarihi belirtilir. 4-Görevlendirilecek kişiler ve bu kişilerin unvanları belirtilir. 5-Kişilere yapılacak ödemeler, tazminatlar, seans ücretleri ve seyahatte kullanılacak araç türü ve Federasyon un diğer düzenlemelerinde belirtilmesi öngörülenler belirtilir. 6-Faaliyet süresince ihtiyaç duyulacak her türlü kiralama, hizmet alımı veya satın almalarda ihtiyacın nedeni ve tahmini bedeli ve Federasyon un Satın Alma Talimatı nda belirtilen satın alma usulünün hangisi olacağı onayda belirtilir. 7-Yapılacak harcamaların nereden karşılanacağı ve ödemelerin avans veya merkezi Ödeme olup olmayacağı belirtilir. 8-Hazırlanacak ödeme tablolarında yukarıdaki belirtilen hususlar açıkça belirtilerek ödeme yapılan kişinin imzası alınır. 9-Faaliyet bitimine müteakip en geç yedi iş günü içerisinde alınan avansın iadesi yapılarak Faaliyet dosyası kapatılır. b) Yurt dışı faaliyet, kurs, seminer ve toplantılar;

5 1- Federasyon faaliyet programında yer alan yurt dışı faaliyet öncesinde Federasyon Başkanlığı'ndan yurt dışı görevlendirme onayı alınır. 2- Görevlendirme onayında faaliyet adı, yeri, tarihi, katılacak kişi sayısı ve bu kişilerin unvanları, seyahat aracı, gidiş ve dönüş tarihleri ile hangi tarihler arasında seyahatin gerçekleştirileceği belirtilir 3- Yurt dışı görevlendirme onayı federasyon genel sekreteri tarafından teklif edilip, sadece federasyon başkanı tarafından onaylanır. Federasyon Başkanı nın hastalığı, istifası, yurt dışı veya yurt içi görevine gitmesi durumları gibi zaruri hallerde Başkan vekili, genel sekreterin teklifini onaylayabilir. 4- Başkanlık makamından alınan yurt dışı görevlendirme onayını müteakip faaliyet mali onayı alınmalıdır. Mali onay, işbu talimatın 12. Maddesi'nin birinci fıkrasının b bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen şekilde düzenlenir. 5- Mali onayda; kafile listesi, faaliyet bilgileri, ödenecek yurt dışı harcırah miktarı, harcırah artırımlı olması durumunda gerekçesi, zaruri masraflar var ise gerekçesi ve miktarı belirtilir. 6- Yapılacak harcamaların nereden karşılanacağı ve ödemelerin avans veya merkezi ödeme olup olmayacağı belirtilir. 7- Hazırlanacak ödeme tablolarında yukarıda belirtilen hususlar açıkça belirtilerek ödeme yapılan kişinin imzası alınır. 8- Yurt dışı faaliyet mutemedi mutlaka kafilede yer alan birisi olmalıdır. Faaliyetin bitimine müteakip en geç on iş günü içinde avans iadesi yapılarak dosya kapatılır. Mutemet Görevlendirilmesi MADDE 13- (1) Federasyon bütçesinde kendisine ödenek tahsis edilen her bir etkinlik için yalnızca bir mutemet görevlendirilir. Bir bütün oluşturan, ancak ayrı ayrı yerlerde yapılması zorunlu etkinliklerde ve işin mahiyeti gereği birden fazla kişinin mutemet olması gereken durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilebilir. Ancak her halde görevlendirilecek Mutemet sayısı üçü(3) geçemez. (2) Mutemetlerin ilk görevlendirilmelerinde ve değiştirilmeleri halinde adı, soyadı, görev unvanı. T.C kimlik numarası ve imza örneği muhasebe birimine bildirilir. Ön Ödemelerde Mahsup Süresi ve Sorumluluk MADDE 14- (1) Her mutemet avanslardan harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri etkinliğin bitimini izleyen yedi iş günü içerisinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı geri vererek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Uluslararası faaliyetlere ilişkin işbu talimatın 10.Maddesi'nin 3. fıkrasındaki düzenleme uygulanabilir.

6 (2) Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri,avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, avansın verildiği tarih ile etkinliğin bitim tarihi arasındaki tarihi taşıması gerekir. (3) Mutemet, işin tamamlanmasından sonra son harcama tarihi takip eden yedi iş günü içinde avansın artığını geri vermek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. (4) Mutemetlerce süresi içinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır. Kanunen geçerli bir mazereti olmaksızın avanslarını süresinde mahsup etmeyen mutemetler hakkında, ayrıca tabi oldukları personel mevzuatının disiplin hükümlerine göre de işlem yapılır. Kurum içi veya kurum dışında görevlendirilenlere yolluk ve diğer giderleri karşılığı verilen avanslardan, süresince mahsup edilmeyenler hakkında, özel kanunlardaki hükümler uygulanır. Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri MADDE 15- (1) Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine geri vermek, b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek, e) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak, f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter,kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek, h) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak, i) Muhasebe birimini yönetmek, j) Diğer mevzuatları verilen görevleri yapmak, k) Federasyon Başkanı nın ve Genel Sekreter in muhasebe ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak,

7 Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları MADDE 16- (1) Muhasebe yetkilisi; a) Hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan, c) Avansların mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde,geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, e) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınması sırasına göre yapılmasından, f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan, g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten, h) Yetkili mercilere hesap vermekten; I) Federasyon demirbaş defterini tutmaktan, sorumludur. Kontrol Usulü MADDE 17- (1) Federasyonda, bir etkinliğin bitiminde, hazırlanan mahsup evrakı birimde yapılan kontrol sonucunda,mali karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, dayanak belgenin üzerine muhasebe yetkilisi ve Tahakkuk memuru tarafından ''Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür'' şerhi düşülür veya yazılı görüş düzenlenir. İşlemin uygun görülmemesi halinde ise nedenleri açıkça belirtilerek etkinlik mutemedine geri gönderilir. Gelir İşlemleri MADDE 18- (1) Federasyonun ana statüsünde belirlenen her türlü gelirin belgesi karşılığında kayıtlara girmesi esastır. Bu kapsamda yurt dışı kuruluşlardan yardım veya hibe

8 adı ile alınan mali destekler de gelir kaydedilir ve önceden bilinmesi durumunda da bütçede bu konuya yer verilir. Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. (2) Federasyon, nakdi gelirlerini bankalar aracılığı ile toplar. Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Yönetim Kurulunun belirlediği gelir çeşitli Alındı Belgeleri ile de gelirler toplanabilir. Ayrıca, gelirlerin tahsilinde çek, senet ve benzeri belgelerde kabul edilebilir. (3) Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile sıra ve seri numaralı,iki nüsha olarak bastırılır. Federasyon gelirlerini alındı belgeleri, çek vb. Belgeler ile tahsil edebilecek kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. (4) Gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak takibinden, tahakkuk ve tahsilinden Federasyon Başkanı, imzaya yetkili başkan vekili ve Genel Sekreter ile adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler, yetkileri ile ilgili bölümden, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Gelirler bütçeye gayri safi olarak kaydolunur. Gelirler tahsili için yapılan masraflar bütçeden karşılanır. (5) Yetki belgesi sahiplerince, tahsil ettikleri paralar için bir alındı belgesi düzenlenerek ilgililere verilir. Toplanan gelir Federasyonun bankadaki hesabına yatırılır ve banka dekontuna gelir çeşidinin açıklaması yapılır. (6) Yetki belgesi sahipleri tarafından kullanılacak müteselsil sıra ve seri numaralı alındı belgeleri Alındı belgesi Defterine kayıt edilerek Muhasebe Sorumlusu tarafından muhafaza ve kontrol edilir. Bu alındı belgelerinden kullanılacak olanlar yetki belgesi sahiplerine imza karşılığında verilir. Kullanılan alındı belgelerinin dip koçanları Genel Sekreter (Muhasebe Sorumlusu) tarafından geri alınıp kontrol edilerek saklanır. Federasyonun Gelirleri MADDE 19- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır; a) Genel Müdürlük bütçesinden, Spor Toto ve diğer kamu kaynaklarından verilecek destekler, b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin destekler, c) Federasyonu faaliyetlerine katılan kulüplerden, eğitim, hakem ve antrenör kurslarına katılacaklar ile gelişim seminerlerine katılacaklarından alınacak katılım, akreditasyon, lisans, vize ve benzeri bedeller; düzenlenecek spor dalı okulları, ders ücretleri ve benzeri başvuru harçları ve aidatlar, pay, ç) Sporcu ve diğer görevlilerin tescil, vize ücretleri, Sporcuların transferinden alınacak d) Kulüplerin televizyon, radyo ve diğer yayın araçları vasıtası ile yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü Basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde

9 ettikleri gelirlerin %10'u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler, e) Sponsorluk gelirleri, f) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri, g) Ceza ve itiraz gelirleri, h) Yardım ve bağışlar, i) Kira ve işletme gelirleri, ı) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri, j Diğer gelirler. (2) İşbu talimatın 19. Maddesi nin 1. Fıkrası nın a ve b bendinde sayılan gelirler, tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bütçeden aktarılacak paylar, ayrıca yıllık programlarda yer alan faaliyetlerde olmak üzere, altyapı ve eğitim harcamalarında, yönetim kurulunca belirlenen harcırah ve görev ücretlerinde, faaliyetlere katılanların ekstra harcamaları hariç konaklama bedellerinin karşılanmasında, nakliye ve hamaliye giderlerinde, seyahat süresiyle sınırlı olmak kaydıyla kafile sigorta, toplu taşıma bilet ve seyahatle ilgili benzer zorunlu ödemelerde, demirbaş ve kırtasiye harcamalarında, ilgililerine dağıtılmak üzere spor ve sarf malzemelerinin alımında, üst kuruluş aidat giderlerinde, faaliyetler sırasında gereksinim duyulan, doktor reçetesi veya talebine bağlanmış ilaç harcamalarında, piyasa araştırmasıyla belirlenmiş iaşe ve ibate giderleriyle doping numunesi tahlil giderlerinde kullanılabilir. Yukarıda sayılmamış olmakla birlikte, sözleşmeli personel giderleri hariç, elektrik, su, haberleşme ve kira gibi, zikredilenlerle benzer nitelikte olup federasyonların özelliklerine göre devamlılık kazanan ve özdeşleşen giderleri Hukuk hizmetleri, sağlık hizmetleri ve yasal mevzuatın zorunlu kıldığı diğer giderler de karşılanabilir. (3) İşbu talimatın 19. Maddesi nin 1. Fıkrası nın a ve b bendinde sayılan gelirler için ayrı bir banka hesabı açılır ve bu hesaptan sadece 2.fıkrada belirtilen harcamalar karşılanır. Yapılacak denetimlerde, sözü edilen alanlar dışında harcama yapıldığının tespiti halinde, yapılan giderlerin öncelikle 5. madde kapsamındaki federasyon gelirlerinden, bu mümkün değilse sorumlularından tahsili istenir. Dönemsel olarak bu hesapta yeterli bakiye olmaması halinde, gerekli muhasebe kayıtları yapılmak koşuluyla, 5. maddede belirtilen gelir hesaplarından, geçici bir süre için nakit aktarımı yapılabilir. Bu şekilde yapılan nakit giriş ve çıkışları özel olarak takip edilir. (4) Alt yapı ve eğitim projeleri için aktarılan kaynaklardan proje ismi ve yer belirtilmek suretiyle tahsis edilenler, sadece belirtilen alanlarda kullanılabilir. Özel bir tahsis yok ise, faaliyet programlarında bulunmak kaydıyla bu kaynaklar, sporcu yetiştirilmesi, hakem ve antrenör eğitim ve seminerlerinin yapılması, eğitim yayınları hazırlanması, spor teknik ve mevzuatının geliştirilmesi, sporun tabana yaygınlaştırılması, okullarda yetenekli sporcuların araştırılması gibi alanlarda ve 2.fıkra hükümleri çerçevesinde, fıkrada hüküm bulunmayan hallerde ise bu talimat esasları çerçevesinde harcanabilir.

10 (5) Özel projeler için tahsis edilmiş gelirler, mali tablolarda ayrıca gösterilir. (6) İşbu talimatın 19. Maddesinin 1. Fıkrasının a ve b bendi dışında sayılan gelirler için ayrı ortak bir banka hesabı açılır ve federasyon giderleri bu hesaptan karşılanır. Mali tablolarda bu tür gelirler ayrı ayrı gruplandırılır. Yeterli kalıntı bulunmadığı için, Genel Müdürlük Yardımları Hesabına geçici olarak aktarılan ve sonradan geri alınan tutarlar da özel olarak izlenir. Nakdi gelirlerin toplanmasında işbu talimatın 18. Maddesi nin 2. ve 3. fıkrasındaki hükümler uygulanır. (7) Ayni olarak sağlanan her türlü sponsorluk, yardım, bağış ve promosyonların, bir komisyon marifetiyle parasal rayiç değerlendirmeleri yapılır ve kayıtlara rayiç değerleri üzerinden girilir. Bu tür gelirlerin nakdi olanları ise nakit değerleri üzerinden muhasebe kayıtları yapılır. Gerek nakdi gerekse gayri nakdi bu tür gelirlerin federasyon işlerinde kullanılması zorunludur. (8) Yurt dışından yapılan hibe, yardım ve mali destekler dahil, federasyon bünyesine giren nakdi veya gayri nakdi her türlü gelir hesaplara intikal ettirilir. Federasyonun Giderleri ve İşlemleri MADDE 20- (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar. (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel Kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, sermaye payı almaya, alınan pay bedelini bütçen ödemeye, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde branşa ait malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir. (3) Federasyon, ana statüsünde harcamalar konusunda, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla ve federasyon faaliyetlerinde; sürat, verimlilik ve tasarruf sağlayacak şekilde düzenleme yapar. (4) Vergi Usul Kanununun 320, 323, 324 ve 332 seri nolu tebliğleri uyarınca, TL ve bunu aşan mal ve hizmet alım bedeli ödemelerinin, bir banka aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan Federasyon 8000 TL yi aşan mal ve hizmet alım bedeli ödemelerini banka aracılığı ile yapar TL'lik sınır Maliye Bakanlığı tarafından güncellenince doğrudan federasyon için de güncellenmiş sayılır. (5) İşin mahiyeti gereği durumu veya zorunlu haller hariç olmak üzere, Federasyonun diğer gider ödemelerini de banka aracılığı ile yapması esastır. Sözleşmeli Personel ve Ödenecek Ücretler MADDE 21- (1) Federasyon, birim, unvan, istenen tahsil ve diğer özellikler, sayı, deneyim ve iş tanımı yönünden, personel çalışmasını yapar ve yönetim kurulu kararıyla birlikte bu çalışmasını Personel Talimatı şeklinde yayınlar. (2) Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen personelden ayrı olarak, uzmanlık ya da yabancı dil bilgisine ihtiyaç duyulması halinde; diğer personel için de Genel Müdürlükten,

11 Bakanlıklardan, Üniversitelerden ve diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından yazılı talepte bulunulabilir. (3) 1.fıkrada belirtilen personel kadrosuna göre, her kademedeki sözleşmeli personele ödenecek Net ücretler yönetim kurulunca belirlenir. Bu personele ayrıca, yemek, yol, haberleşme v.b. yardımlar da personel talimatında sınırları belirtilmek kaydıyla düzenlenebilir. Ancak, bu tür yardımların aylık toplamı, aylık Net ücretin ½ sini geçemez. (4) Sözleşmeli personeller için oluşturulacak dosyalar ve içerikleri Personel Talimatı ile düzenlenir. Harcırah ve Görev Ücretleri MADDE 22- (1) Federasyon, Görev ücretleri ve Harcırahlara ilişkin ayrı bir talimat düzenler. Uluslararası Kuruluş ve Aidat Ödemeleri MADDE 23- (1) ) Federasyon, üyesi olduğu uluslararası kuruluşların aidat ve sair ödemelerini takip eder. Ödemeler ve yazışmalar için ayrı bir dosya tutar. Gerektiğinde personelden birini sadece bu maddede sayılan işler için görevlendirebilir. (2) Aidat dışında arızi ödemeler ile katılım payı v.b. ödemelerin, mutlak surette fatura veya buna benzer bir belgeye bağlanması zorunludur. (3) Yurtdışı ödemelere ilişkin ilgili banka SWİFT mesajlarına dair bir örnek de ilgili banka dekontu ekinde bulundurulur. Konaklama Ödemeleri MADDE 24- (1) Konaklama yapılan yer ile kişi başı oda fiyatı, varsa yarım veya tam pansiyon konaklama ücretiyle ara öğün veya ikram fiyatı gibi detayları ve koşulları içeren sözleşme ya da karşılıklı teyitleşme yazıları görülmeli ve dosyada muhafaza edilmelidir. (2) Konaklama sonrasında, 1. fıkrada belirtilen teyitleşmeye uygun hazırlanmış fatura ile kimlerin hangi odalarda ve fiyatta kaldığı, konaklama dışı ücret ya da ekstralar var ise, bunların ücretleri, hangi odaya ait oldukları ve içerikleri ile kalan kişilerin giriş-çıkış tarih bilgileri, ayrıntılı olarak fatura ekinde yer alır. (3)Toplu yemek, ikram v.s. faaliyetle doğrudan bağlantısı kurulamayan, ya da faaliyet tarihinden önce ya da sonrasına ait bir konaklama veya harcama var ise, bununla ilgili ayrıca faaliyet genel onayında (reglaman) hüküm olup olmadığına ve başkanlık onayı hazırlanıp hazırlanmadığına bakılır. Bu şekilde önceden onaya bağlanmayan harcamaların yapılabilmesi için, mutlak surette gerekçeli yönetim kurulu kararı alınır. Zaruri durumda yapılan ve onayda olmayan konular için ek başkanlık onayı ile ödeme yapalır. (4) Toplu kokteyller veya yabancı konuklar ile sponsorların katıldığı toplu yemekler hariç, alkollü içki bedelleri, faaliyetle doğrudan bağlantısı olmayan konukların her türlü harcamaları, Sportif hazırlık amaçlı sporculara yaptırılanlar hariç, bitki kürlü masajlar, çamur banyoları, her türlü pay tv ödemeleri v.b. harcama bedelleri ödenmez.

12 (5) Kamplar için ayrıca puantaj tabloları hazırlanır. Ödül ve yardımlar MADDE 25- (1) Başarılı sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve diğer teknik elemanlara verilecek Ödül ve yardımlar, Yönetim Kurulu nun hazırladığı Ödül ve Yardım Talimatına uygun şekilde ödenir. (2) Sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve diğer sporcuları hazırlayan spor elemanlarına; sporcuların Olimpiyatlara, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'na hazırlanabilmesi için ayni ve nakdi destekler yönetim kurulu kararı ile verilir. Yönetim Kurulu bu desteklerin ölçütlerini belirler. (3) Yönetim Kurulu ödül, yardım ve destek adı altında verilecek para miktarını arttırabilir, değiştirebilir veya tümden kaldırabilir. (4) Federasyonu Ödül,yardım ve destekleri bütçe imkanları dahilinde verebilir. Araç Kiralama ve Yakıt Ödemesi MADDE 26- (1) Şehirler arası ya da şehir içi günlük nakil ve yolculuklar için yapılacak araç kiralamaları, belli bir fiyat araştırmasına dayanır ve tasarruf ilkeleri ön planda tutulur. (2) Kiralanan aracın güzergahı açıkça belirtilir. Kullanan ya da sorumlu olan kişiden, kiralamadan itibaren kimlerin veya neyin taşındığı, toplam kaç kilometre yol yapıldığı, ne kadar yakıt harcandığı, aracın niteliği ve plakası gibi bilgileri içeren yazılı beyanlar alınır. (3) Federasyonu temsilen ayrıca Başkanlık makamına ve başkanın uygun göreceği diğer makamlara, makam aracı kiralanabilir. (4) Faaliyetlerde görevlendirilecek kişiler kendi şahsi araçları ile gideceğini bildirmesi ve başkanlık onayında bulunması durumunda 100km için 6 litre benzin, mazot veya gaz bedelini şahsi araç plakasına kesilmiş fiş karşılığı ödenebilir. Tedavi ve İlaç Ödemeleri MADDE 27- (1) Yurt içi ve yurtdışı faaliyetlerde Tedavi ve ilaç ödemeleri, mutlaka bir doktorun reçete veya yazılı talebine istinaden yapılır. Atlar için Veteriner reçetesi veya yazılı talebine istinaden tedavi ve ilaç ödemeleri yapılır. (2) Reçetelerin yanı sıra, alınan ilaçların kupürleri ve faturaları da temin edilir. (3) Tedavi amaçlı olmayan, hijyen ya da doping maddesi içermeyen performans amaçlı müstahzarların, kamp ya da faaliyet öncesi, sağlık kurulu, antrenör veya çalıştırıcıların önerisiyle ve toplu bir biçimde alınması tercih edilir. (4) Acil vakalar hariç, hastane veya sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyorsa, kafilede varsa öncelikle sağlık görevlisinin sevki veya yazılı görüşü aranır. İlgili sağlık kuruluşuna yapılan ödemeler, şahıs veya federasyon adına kesilecek fatura karşılığında yapılır. Fatura ekinde de, hastane veya sağlık kuruluşuna hastanın giriş-çıkış tarihleri, yapılan tetkik, tahlil ve tedaviler, muayene ve teşhisler, cerrahi müdahaleler, kullanılan sarf malzemeleri ve ayrı ayrı fiyat dökümlerine yer verilir.

13 (5) Bu maddenin 4. fıkrasında yer alan harcamalarda, şahsın SGK veya özel sağlık sigortası var ise, yapılan ödemelerin bu sigorta kapsamından tahsili için de gerekli önlemler alınır. Harç Pulu ve Pasaport Bedelleri MADDE 28- (1) Pasaport bedelleri, belli bir faaliyet veya görev kapsamında ve sadece hizmet damgalı (gri) pasaportlar için makbuz ya da banka dekontu mukabili ödenir. Faaliyetlere veya seyahatlere ilişkin hesapların kesin olarak kapatılması sırasında, söz konusu pasaportların ilgililerinden iade alındığına dair tutanaklar da dosya içine konulur. (2) Yurt dışı harç pulları da, spor kafilesinde veya seyahatte ismi geçenler adına, pasaport seri numarası da belirtilmek kaydıyla makbuz ya da banka dekontu karşılığında ödenir. (3) Bu fıkrada ve benzer nitelikte olup bu Usul ve Esaslarda belirtilen hazırlık harcamaları yapıldığı halde, herhangi bir geçerli mazereti olmaksızın, seyahate katılmayanlar için yapılan tüm harcamalar, yönetim kurulu kararıyla belirlenecek gecikme faizi oranı üzerinden cezalı olarak seyahate katılmayanlardan tahsil edilir. Yemek, Ağırlama ve İkram Ödemeleri MADDE 29- (1) Sportif faaliyetlerde, yemek (iaşe) bedelleri karşılandığından, karşılanmadığı durumlarda ise tam gündelik ödendiğinden, ayrıca yemek harcaması yapılmaması esastır. Ancak özellikle uluslararası faaliyetlerde zorunlu hallerde yemek harcaması yapılabilir. Kimlerin yemekte olduğu ve gerekçesi harcama belgesinde açıkça belirtilir. (2) Spor kafilesi şeklinde yapılmayan seyahatler ile ağırlanması zorunluluğu oluşan, yerli ve yabancı spor kuruluş yetkilileri için yapılacak yemek, gezi ve hatıra eşya harcamaları için, gerekçeleri ile harcamanın kimler için yapıldığına dair yazılı beyan alınması şarttır. (3) Bu tarz harcamalar için, faaliyet veya seyahatin onayında gerekli açıklamalar yapılır, ayrıca kimlerin ve kaç TL ye kadar harcama yapabileceğine dair özel yahut da genel bir yönetim kurulu kararı bulunur. (4) Federasyonu temsilen yapılan yemek, ağırlama, ve ikram giderleri, temsil giderlerinden ödenir. Danışmanlık Ödemeleri MADDE 30- (1) Danışmanlık hizmetleri, esas itibariyle hukuki, mali, sportif ve halkla ilişkiler alanından oluşur. (2 ) Bir kereye mahsus olmayıp, süreklilik gerektiren danışmanlık hizmetleri için sözleşme yapılır. Sözleşmede karşılıklı yükümlülükler ve hizmetin tanımı açık bir biçimde belirtilir esastır. (3) Devamlı danışmanlık hizmetlerinin süresi, gerekçesi, ödeme biçimi ve tutarı ile diğer koşulları, sözleşme ile belirlenir.

14 (4) Danışmanlık hizmet bedelleri, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde, serbest meslek makbuzuna istinaden ödenir. Bu takdirde, ödemeye ilişkin Gelir Vergisi Stopajı yapılır ve süresinde ilgili vergi dairesine yatırılır. Serbest meslek makbuzu düzenleyemeyenler için, ücretlerdeki yasal kesintiler dikkate alınmak suretiyle danışmanlık ücret bordrosu düzenlenip ödeme yapılması mümkündür. Mal Varlığı,Bütçe ve Hesap İşlemleri MADDE 31- (1) 5583 Sayılı Kanunun 9. maddesi ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. Maddesi uyarınca, Türkiye Binicilik Federasyonu, faaliyet programlarında yer alan ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. (2) Alım ihtiyacının nasıl doğduğu, fiyat ve kalite araştırmalarının ne şekilde yapılacağı, kimlerin hangi alımları yapacağı, alımlarda uygulanacak usul ve esaslar, Türkiye Binicilik Federasyonu Satın Alma Talimatı hükümlerine göre belirlenir. (3) 2.fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımına ilişkin yazılı kalite uygunluk ve kabul işlemi yapılması gerekir. Mal ve hizmetin istenen kaliteye ve uygunluğa sahip olmadan kabul edilmesi halinde, doğacak zarar ve kayıplardan, söz konusu kabul işlemini yapan görevliler sorumludur. (4) Şahsi kusurdan kaynaklanan; her türlü parasal ceza, gecikme faizi veya zammı ile ödenmek durumunda kalınan tazminat ya da zarar ve ziyanlar, hiçbir şekilde bütçeden veya federasyon giderlerinden karşılanamaz. Vergi Uygulamaları, Gelir ve Kurumlar Vergisi MADDE 32- (1) 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna ek 9. Maddesinde Bağımsız Spor federasyonlarının tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır hükmüne yer verildiğinden Federasyonun tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur, iktisadi işletmeleri varsa vergiye tabii olur. ile; (2) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94.maddesine göre Federasyon sorumlu sıfatı a) Düzenlediği müsabakalara devlet memurları için belirlenen gündeliklerden fazla yevmiyelerin fazla kısmından ve personele ödedikleri görev ücretlerinden, b) Ödediği kiralardan, c) Avukat ve Mali Müşavir gibi serbest meslek erbabına yaptığı ödemelerden, d) Gider pusulası karşılığında mal ve hizmet aldığında yaptığı ödemelerden, Ödemenin nakden veya hesaben yapıldığına bakılmaksızın istihkak sahiplerinin vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdur. Katma Değer Vergisi (KDV) MADDE 33- (1) Federasyon, tahsil ettiği Katma Değer Vergisi nden sadece vergiye tabi işlemleri nedeniyle yüklendikleri vergileri indirim konusu yapabilir. Federasyon, vergiye

15 tabi olmayan işlemleri nedeniyle ödenen Katma Değer Vergilerini indirim olarak kullanamayacağından, bu vergileri gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alır. (2) Federasyonun, Spor Genel Müdürlüğü nden devir aldığı spor salonları, tesislere almış olduğu sponsorluk ve reklam gelirleri bulunanlar, vergiye tabi olan ve olmayan işlemler için birlikte yapılan ve ayrılması mümkün olmayan ortak harcamalara ilişkin Katma Değer Vergisini indirim konusu yapabilir. Damga Vergisi MADDE 34- (1) Federasyonun Gelirleri haricinde, giderleri için 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Teşvik ikramiye ve Mükafatların Vergi Kanunları Yönünden Durumu MADDE 35- (1) Uluslar arası faaliyetlerde üstün başarı gösteren sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve spor elemanlarına verilen ödüller, ödüllere ilgili olarak kişilerin başarılarının Türkiye'nin tanıtımında etkisi olması nedeniyle, memleket bakımından faydalı işleri ve faaliyetlere teşvik masadıyla verildiğinin kabulü ile Gelir Vergisi Kanunun 29/ 1 inci maddesi uyarınca Gelir Vergisinden istisna durumdadır. (2) Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan ödül ve yardımlar; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun ekli 1 sayılı tablonun 4 makbuzla ve kağıtlar bölümünde 1/ b maddesine göre binde altı oranında ( ödül üzerinden ) Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra ödenir. (3) Ulusal faaliyetlerde başarı gösteren sporculara, teknik direktörlere, antrenörlere ve sporcu elemanlarına verilen ödüllerin Gelir Vergisi Kanununa göre ücret kabul edilerek Damga Vergisine tabi tutulur. Federasyonun İktisadi İşletme Açması MADDE 36- (1) Federasyon, Spor Genel Müdürlüğü nden belirli süreliğine devir aldığı veya diğer şekilde edindiği salon, tesis, dükkan ve benzeri yerlerde Federasyona gelir getirmek amacı ile ; Büfe ve kafeterya işletmeciliği, Otopark İşletmeciliği, Saha işletmeciliği vb. tesislerde spor malzemeleri ve hediyelik eşya satışı ve benzeri gibi ticari faaliyet kapsamına giren veya ticari organizasyon oluşturan faaliyetler yapmaları halinde, bu işlemler Katma Değer Vergisine tabi olduğundan, ilgili vergi dairesine müracaat ederek mükellefiyet tesis ettirir. Tutulması Gereken Kayıtlar ve Defterler MADDE 37- (1) Aşağıdaki Defterler zorunlu olarak Federasyon tarafından tutulur; a) Yevmiye Defteri: Yevmiye defteri kayda geçirilmesi gereken işlemleri belgelerden çıkararak tarih sırasıyla ve madde halinde yazmaya mahsus defterdir. Yevmiye defteri ciltli ve sayfalar müteselsil sıra numaralı olur. b) Defteri Kebir: Defteri kebir, yevmiye defterine kaydedilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplara

16 toplayan defterdir. İş hacmin az olması halince, yevmiye defteri, defteri kebir olarak kullanabilirler. c) Envanter Defteri: Bu defter, defteri kebir ile yevmiye defterinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu iki defterin görevini görür. ç) Demirbaş Defteri: Bu defter, Federasyona ait sabit kıymetlerle, demirbaşların alım tarihini, iktisap şeklini, cinsini,maliyet bedellerini, miktarını, yıllar itibariyle ayrılan amortismanları gösteren bir defterdir. Satın alınan veya satın alam dışı yollardan elde edilen demirbaş malzemeler Federasyon Merkezinde görevlendirilecek demirbaş sorumlusu tarafından demirbaş esas defterine cinsi, miktarı, özelliği, fiyatı veya maliyet bedeli, seri numarası, markası, ebatları ve diğer ayırıcı özellikleri yazılarak kaydolunur. Demirbaş esas defterindeki kayıt sıra numarası o demirbaşın demirbaş numarasıdır. Demirbaş defterinde sayfalar malzeme cinsine göre sınıflandırılarak her malzeme ait olduğu sayfaya birim adet olarak kaydedilir. d) Yönetim Kurulu Karar Defteri: Defterde verilen karara aykırı oy kullanan veya çekimser kalan üyeler, karar altına aykırı oy kullanma ve çekimserlik sebeplerini belirterek kararı imzalarlar ve bu durumu denetçilere bildirirler. e) Denetim Kurulu Defteri f) Federasyon Yetkili Kurullar Defteri, g) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, ğ) Alındı Belgesi ve Makbuz defteri, h) Bilet Defteri: Gerektiğinde bilet defteri tutulur. ı) Ayniyat Defteri: Satın alınan veya satın alma dışı yollardan elde edilen ve stoklanmadan doğrudan, Federasyon veya birimlerinin ihtiyacı için tahsis edilen tüketim malzemeleri ise ayniyat defterine işlendikten sonra ayniyat defterine malzeme bazında sınıflandırılarak giren bölümüne girişleri, çıkan bölümüne de çıkışları işlenerek kaydedilir. Bu defterde ambar stoklarına alınan malzemeler kaydedilmez. j) Ambar Defteri: Stoklanarak daha sonra ihtiyaç halinde dağıtılması düşünülen demirbaş ve tüketim malzemelerinin yevmiye defterine kaydı yapıldıktan sonra tüketim malzemelerinin ambar defterine malzeme bazında sınıflandırılarak giren bölümüne giriş kayıtları, zaman içerisinde yapılan dağıtımlar sonucu çıkan bölümüne çıkış kayıtları yapılarak stok durumları izlenir. Demirbaş malzemeler ise yevmiye kaydından sonra doğrudan demirbaş defterine kaydedilir. (2) İşbu talimatın 37. Maddesi'nde sayılan karar defterleri hariç diğer defterler elektronik ortamda tutulabilir. Elektronik ortamda tutulan defter kayıtları her zaman ulaşılabilir ve eksiksiz olmak zorundadır. Başkanlıkça elektronik ortamda tutulan kayıtlardan sorumlu personel atanabilir. Tutulacak Kayıtlar

17 MADDE 38- (1) Güncel Federasyon sporcu, milli sporcu, hakem, antrenör, ve kulüp sicil kayıtları, Federasyonlarca düzenlenen, Yurt içi ve yurt dışı faaliyeti, kurs, seminer, sınav ve bunlara ilişkin sonuç kayıtları, Federasyonlara ait yıllık bütçe, faaliyet programları, raporları ve neticeleri,kullanılan banka hesaplarına ait aylık ayrıntılı ve onaylı banka ekstreleri federasyonca kayıt altına alınır. (2) İşbu talimatın 38. Maddesi'nin birinci fıkrasında sayılan kayıtlar elektronik ortamda kayıt altına alınabilir. Ancak aslı gereken banka ekstreleri ve ıslak imzalı sonuçlar gibi belgeler fiziki olarak saklanmak zorundadır. Hesap Dönemi MADDE 39- (1) Hesap dönemi normal takvim yılıdır. Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. Yasal Defterlerin Onayı MADDE 40- (1) Yevmiye defteri, defteri kebir ( veya yevmiyeli defteri kebir ), karar defterleri ile yetkili kurullar karar defterleri kullanılmaya başlanılmadan önce notere onaylatılır. Kayıt Düzeni MADDE 41- (1) Tutulacak defter ve kayıtların; Türkçe olarak tutulması, mürekkeple veya yazıcı ile yazılması gerekir. (2) Mutabakat sağlanıp mizan da çıkarıldıktan sora, muhasebe kaydına dayanmayan geriye dönük herhangi bir düzeltme yapılamaz. (3) Yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir. Bütün defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde, düzeltmelere ancak rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üste veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılır. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. (4) Defterlere geçirilen bir kayıt kazınamaz veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez. Defterlerde, kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan satırlar veya sayfalar, çizilmeksizin boş bırakılamaz veya atlanamaz. Ciltli defterler, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Onaylı yapraklarda bu yapraklar sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Kayıtlar, mazeretsiz ve nedensiz olarak 15 günden fazla geciktirilemez. Federasyon, muhasebe kayıt düzenini ve standartlarını tutturmak amacıyla, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetinden yararlanabilir. (5) Federasyon Spor Genel Müdürlüğü Muhasebe Sistemine Uygun girişler yapar.

18 Muhasebe İle İlgili Belgeler MADDE 42- (1) Federasyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, aşağıdaki belgeler kullanılır; a) Fişler: 1. Gelir Fişi: Gelir fişleri, numaraları teselsül eden ikişer nüshalı belgelerdir. Federasyon banka hesaplarına intikal ettirilen paralar için kullanılır. 2. Gider Fişi: Gider fişleri de gelir fişleri gibidir. Federasyon banka hesaplarından ödenen paralar için kullanılır. Fişlerin üzerinde borçlu veya alacaklı hesapların numara ve isimleri, tahsil veya tediyenin yapıldığı şahıs veya müessesenin ismi, meblağ ve muamelenin açık şekilde dayanağının cins, numara ve tarihini de belirtecek izahat bulunur. Fişlere eklenen kanıt belgelerinin cinsi ve adedi fiş üzerine kaydedilir. Fiş, düzenlenmeyen başka ayrıca yetkililer tarafından da imzalanır. 3. Mahsup Fişi: Gelir ve Gider fişleri dışında kalan fiştir. Gün içinde düzenlenen tüm gelir gider ve mahsup fişleri ayrı ayrı numaralandırılabileceği gibi, tümü birden başlayıp teselsül edecek şekilde de dizilebilir. Mahsup fişinde de işlemin mahiyetini açıkça belirtecek şekilde izahat ve dayanakları cins, tarih ve numarası, borçlu ve alacaklı hesapların ismi ve numaraları, miktarı, fişi düzenleyenin ve yetkililerin imzası bulunur. Fişlerin dayanağı olan eklerin adetleri de fişe kaydedilir. b) Alındı Belgesi: Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile sıra ve seri numaralı, iki nüsha olarak bastırılır ve gerekirse notere onaylatılır. c) Çek: Federasyonların bankalar nezdinde açtırmış olduğu mevduat hesaplarından çekilecek paralar için kullanılan, usulüne uygun şekilde düzenlenen matbu bir belgedir. Çekler ilgili bankalardan temin edilir. Kullanılan çeklerin dip koçanları saklanır. d) Fatura: Fatura, yapılan iş karşılığında işi yapan tarafından muhataba verilen ticari belgedir. e) Gider Pusulaları: Federasyon; 1. Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccara, 2. Kazançları götürü usulde tespit olunan serbest meslek erbabına, 3. Vergiden muaf esnafa veya kişilere, Yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için işi yapana veya emtiayı satana imza ettirdikleri bir gider pusulası düzenlerler. Bu pusulanın bir nüshası işi yapana veya emtiayı satana verilir.

19 Gider pusulası, işi mahiyeti, emtiayı cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini, işi yapan ile yaptıranın veya emtiayı sayın alan ile satanın adları ile soyadlarını, adreslerini ve tarihini içerir. Gider pusulalarından Gelir Vergisi kanununa göre gerekli stopaj ve fon payları kesilir. f) Ücret Bordrosu: Federasyon her ay çalışanlarına ödedikleri ücretler için Ücret bordrosu düzenlerler. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle, götürü ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro düzenlenmez. Ücret bordrolarına göre hesaplanan gelir ve damga vergileri ile işverene ve çalışanlara ait zorunlu sosyal güvenlik kesintileri, herhangi bir cezaya maruz kalmadan federasyon tarafından sürelerinde ilgili kurumlara ödenir. g) Beyanlar: Federasyon faaliyetleri neticesinde yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği beyannamelerin zamanında ilgili mercilere verilmesi ve ödenecek tutarların da yine süresi içinde ödenmesine azami dikkat gösterilmelidir. Bu beyannameler şunlardır: 1- Muhtasar beyanname 2- Aylık SSK Bildirisi 3- Damga vergisi beyannamesi Defterlerin ve Evrakların Saklanma Zorunluluğu ve Süresi MADDE 43- (1) Defterin son kayıt tarihinden ve saklanması zorunlu olan diğer hesap ve kağıtların kullanma tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanması zorunludur. (2) Federasyon, aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi belge ve kağıtlarla ödemeleri gösteren evrakları, belgeleri ve yazdığı mektup, yazı ve telgrafların kopyalarını ve sözleşmeleri, taahhüt ve kefalet ve diğer teminat senetleri ile mahkeme ilamları gibi belgeleri, düzenli bir şekilde dosya halinde saklar. Federasyon başkanı, başkan vekili, temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya genel sekreter defter ve kağıtların; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi afet sebebiyle ve yasal süre içinde zarara uğrarsa, zararın öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün içinde Federasyon merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesinden kendilerine bir belge verilemesini isteyebilir. (3) İşbu talimatın 43. Maddesi'nin ikinci fıkrasında sayılan belgeler elektronik ortamda saklanabilir. (4) Federasyon tasdik mecburiyetine tabi olmayan belgeleri Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre olması gereken şekli ile bastırıp hazırlayacaklardır. Kullanacakları belgelerin üzerine VERGİ USUL KANUNU Hükümlerine Tabi Değildir. İbaresini kaşe ile basacaklar veya matbaa baskısı ile belirteceklerdir. Federasyon tüm belgelerine KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFTIR şerhini koymak zorundadır. Mal Varlığı

20 MADDE 44-(1) Federasyonun mal varlığı; nakit, hisse senedi, ayniyat, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve haklar ile bunların gelirleri, kiraları ve satış bedellerinden oluşur. Muhasebe Usulü MADDE 45-(1) Federasyonun hesap işlerinin uygulama biçiminin düzenlenmesi ve muhasebe sistemi Tek Düzen hesap Planı hükümlerine uygun olarak yürütülür. Muhasebe işlemlerinde belge zorunluluğu MADDE 46 (1) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. (2) Federasyon ve iktisadi işletmeleri, muhasebe programı vasıtasıyla tanzim edecekleri muhasebe fişlerini muhasebeleştirme belgesi olarak kullanır. Tanzim edilecek muhasebe fişlerinde, Federasyon veya iktisadi işletmesinin adı, yevmiye tarihi ve numarası, varsa diğer ilgili gerçek veya tüzel kişinin adı veya ticaret ünvanı, vatandaşlık numarası, vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesinin adı, banka hesap numarası, işleme konu muhasebe hesaplarının numara ve adları, işlemin açıklama bölümü, borç, alacak tutarları (rakam ve yazı ile) imza bölümü bulundurulur. Vergi Usul Kanunu uyarınca sonradan bulunması zorunlu hale gelecek bilgi ve kayıtların da üretilecek muhasebe fişine entegre edilir. Kullanılacak belgeler MADDE 47- (1) Federasyon ve iktisadi işletmeleri, bu talimat hükümlerinin uygulanmasında; kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belgeleri kullanırlar. Kayıt zamanı ve hesap dönemi MADDE 48- (1) Parayla ölçülebilen varlıklardaki artış veya azalışların gerçekleşmesini müteakip en geç bir hafta içinde muhasebe işlemi gerçekleştirilir. (2) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir.ancak federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlamasını engellemez. Günlük işlemler ve kayıtlar MADDE 49- (1) Günlük işlemler, yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine kaydedilir; buradan da usulüne göre büyük defter hesaplarına dağıtılır. (2) Günlük gerçekleşen işlemler için kayda geçirildikleri tarih ile "1" den başlayıp devam eden sıra numarası verilir. Yevmiye defteri ve büyük defter kayıtlarında da bu yevmiye numaraları esas alınır. (3) Günlük işlemler muhasebe fişiyle kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç ve alacak eşitliği bulunur. (4) Hesap dönemi başında bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak, açılış yevmiyesinin kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar ilk muhasebe fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına esas tutarlar, ilgili hesap için açılacak büyük deftere (defterikebir) aktarılır.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) TÜBİTAK 1513 - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 05.13.v.1 1/28 İçindekiler GİRİŞ... 4 BÖLÜM

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı