T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 2 EYLÜL 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İlgili Vergi Mevzuatı DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 1. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde tanımlanmış unvan türlerinden biri değildir? ) Konut Değerleme Uzman Yardımcısı B) Değerleme Uzman Yardımcısı C) Varlık Değerleme Uzmanı D) Sorumlu Değerleme Uzmanı 2. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, konut finansmanı fonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Kıyı Kanunu nda yer alan kıyılar ile ilgili genel esaslar uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir. B) Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. C) Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. D) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 25 metre yaklaşabilir. ) Fonun tüzel kişiliği yoktur. B) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrılamaz. C) İnançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır. D) Fonun mal varlığı, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez. 5. Millî Parklar Kanunu nda tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve millî park esasları dâhilinde korunan tabiat parçalarına ne ad verilmektedir? ) Millî Park B) Tabiat nıtı C) Tabiat Parkları D) Tabiat Koruma lanı 3. İmar Kanunu uyarınca, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki arazi ve arsaların düzenlenmesine yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Valilik B) Bakanlar Kurulu C) Hazine Müsteşarlığı D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6. şağıdakilerden hangisi, özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, İskan Kanunu uygulamalarında kullanılabilecek arsa ve araziler arasında yer almamaktadır? ) Millî güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş araziler B) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler C) Bir köyün orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen araziler D) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve kullanılmayan arazi ve arsalar 2

3 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 7. Gecekondu Kanunu (Kanun) uyarınca belediyelerin mülkiyetinde bulunan ya da Kanun a göre mülkiyetine geçen arazi veya arsaların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 10. şağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulunun, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında en az ve en çok miktarlarını belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit ettiği vergi ve harçlardan biri değildir? ) Belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) uygun görülenler, konut yapımına ayrılır. B) Ucuz konut yaptırılması uygun görülmeyenler belediye meclisi kararı ile TOKİ nin uygun görmesi hâlinde satılabilir. C) Belediyeler, Kanun da yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf edemezler. D) Belediye meclislerince konut yapımı için belirlenenler dışındaki arazi ve arsaların konut yapımına ayrılmasını TOKİ belediyelerden isteyemez. 8. Belediye Kanunu uyarınca, Belediye sınırlarının kesinleşmesinde yetkili merciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile B) Belediye meclisinin kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile C) Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile D) İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 9. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar hangi merci tarafından belirlenir? ) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı B) Gemi ve Liman Harcı C) Kaynak Suları Harcı D) Sağlık Belgesi Harcı 11. şağıdakilerden hangisi, Hazineye ait taşınmaz malların rayiç bedel üzerinden doğrudan satışının yapılabileceği kurum/kuruluşlar arasında değildir? ) Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, belediyeler B) 3294 sayılı Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu na göre kurulan vakıflar C) Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları D) Karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıyla yabancı devletler 12. Boğaziçi alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren inşaat ruhsatına, eklerine ve Boğaziçi Kanunu nda belirlenen esaslara göre hangi merci tarafından denetlenir? ) Boğaziçi İmar Müdürlüğü B) Boğaziçi İmar İdare Heyeti C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı D) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu ) Büyükşehir Belediye Encümeni B) Büyükşehir Belediye Meclisi C) Büyükşehir Belediye Başkanı D) İçişleri Bakanlığı 3

4 13. rsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kaldırılması sonrasında rsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun da yer alan görev ve yetkiler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kullanılmaktadır? ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı B) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı C) Millî Emlak Genel Müdürlüğü D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 17. şağıdakilerden hangisi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun amaçlarından değildir? ) raştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak B) Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek C) Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni finansman kaynakları geliştirmek D) Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak 14. Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, serbest bölgeler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. B) Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek iş yerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. C) Türkiye de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. D) Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır. 18. şağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almamaktadır? ) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek B) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşa etmek C) Gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak D) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankaların verdiği kredileri onaylamak 15. şağıdaki kişilerden hangisi Kadastro Kanunu uyarınca oluşturulması gereken kadastro ekibi içinde yer almaz? ) Tapu memuru B) Kadastro teknisyeni C) Muhtar D) Bilirkişi 19. Mera Kanunu uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan meraların hukuki durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Özel mülkiyete geçirilebilir. B) macı dışında kullanılamaz. C) Kullanım hakkı kiralanabilir. D) Sınırları daraltılamaz. 16. Vakıflar Kanunu na göre, vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazlara ne ad verilir? ) Hayrat B) kar C) İcareteynli Vakıf D) Mukataalı Vakıf 4

5 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 20. Turizmi Teşvik Kanunu (Kanun) nda yer alan cezai hükümler uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir. B) Uyarma cezasına rağmen, otuz gün içinde gerekli düzeltmenin yapılmaması hâlinde idari para cezası uygulanır. C) İzinsiz olarak işletmenin tümünün devredilmesi hâlinde turizm işletmesi belgesi iptal edilir. D) Kanun a göre verilecek uyarma cezaları kesindir. 23. Devlet İhale Kanunu uyarınca, savunma sanayi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları hangi usul ile ihale edilebilir? ) Yarışma usulü B) Pazarlık usulü C) çık teklif usulü D) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 24. şağıdakilerden hangisi yapı denetim kuruluşlarının görevlerinden değildir? 21. Umumi Hayata Müessir fetler Dolayısıyla lınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde, afet bölgelerinde yapılacak teknik işlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) fete uğrayanların geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere baraka ve konut kiralanabilir. B) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere fen kurulları tarafından hasar tespit raporu düzenlenir. C) razinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gereken binalar hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine rapor verilir. D) fet sonrasında hasar görmüş fakat ıslahı mümkün olan binalarda fen kurullarının göstereceği şartlara göre tamiri yapılıncaya kadar oturulmasına izin verilebilir. 22. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ana gayrimenkulün tapu kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünde aşağıdakilerden hangisi açılamaz? ) Hastane B) Pastahane C) İmalathane D) Kahvehane ) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek B) Yapının fizibilite etüdlerini yaparak buna ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek C) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak D) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak 25. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca değerleme uzmanlarının tabi olduğu dürüstlük ilkesi kapsamında yer almamaktadır? ) Değerleme Uzmanı yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır. B) Değerleme Uzmanı bilerek aldatıcı, hatalı, önyargılı görüş ve analiz içeren rapor hazırlamamalı ve bildirmemelidir. C) Değerleme Uzmanı müşterilerin işlerini daima büyük bir gizlilik içinde, basiretli bir şekilde yürütmelidir. D) Değerleme Uzmanı hukuka uygun davranmalı ve iş yaptığı veya görev üstlendiği ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine riayet etmelidir. 5

6 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 1. şağıdakilerden hangisi, inşaat ve onarım işiyle uğraşan bir anonim şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tutmak zorunda olduğu defterlerden biri değildir? 4. şağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standardı TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında sözleşme geliri olarak değerlendirilemez? ) Stoklar (mbar) Defteri B) Yevmiye Defteri C) Envanter Defteri D) Defteri Kebir 2. şağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı nın düzenlediği muhasebe sistemi ve tekdüzen hesap planı çerçevesinde bir şirket tarafından maddi duran varlık olarak kayıtlara alınmaz? ) Şirketin maliki olduğu genel merkez binası B) Şirketin maliki olduğu ve kiraya verdiği iş hanı C) Şirketin Bodrum da işletmek amacıyla inşa ettiği otel D) Şirketin Çeşme de satmak amacıyla inşa ettiği yazlık konutlar 3. İnşaat Şirketinin imzaladığı TL sabit fiyatlı sözleşme kapsamında yürüttüğü inşaat işinin tamamlanma süresi 3 yıl, tahmini maliyeti ise TL dir. Birinci yılın sonunda, söz konusu inşaat için o zamana kadar TL hak ediş alındığı ve TL maliyete katlanıldığı tespit edilmiş, kalan işlerin maliyeti ise TL olarak belirlenmiştir. Müşteri sözleşme bedelinde artış yapmayı kabul etmediğine göre, birinci yılın sonunda, TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında, söz konusu işle ilgili olarak mali tablolara yansıtılması gereken kâr-zarar tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) 400 TL zarar B) TL zarar C) TL kâr D) TL kâr ) Tazminat hakları B) Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel C) Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olan ve güvenilir biçimde ölçülebilen ek ödeme talepleri D) Sözleşmeye konu işteki değişikliklere ilişkin, gelir olarak sonuçlanması muhtemel olan ve güvenilir biçimde ölçülebilen ödemeler 5. Yapı Taahhüt Ş hastane ihalesini TL sözleşme bedeliyle kazanmıştır. Sözleşmeye göre belirlenen maliyet TL olacaktır. Birinci yılda Yapı Taahhüt Ş TL harcama yapmış ve TL hak ediş bedeli almıştır. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, birinci yıl sonunda hak edişe bağlanmamış işlere ilişkin tutar aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 6. İnşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden kurumlarca yapılması gereken gelir/kurumlar vergisi stopajı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşin başladığı takvim yılı içinde bitirilmesi hâlinde stopaj yapılmaz. B) İşin birden fazla takvim yılına yayılacak olması hâlinde ödenen tüm istihkaklar üzerinden stopaj yapılır. C) Stopaj nakit olarak ödenen istihkaklar üzerinden yapılır. vans ya da malzeme olarak ödenen istihkaklar üzerinden stopaj yapılmaz. D) Sözleşmeye göre yıllara yaygın olmayan, ancak süre uzatımı nedeniyle yıllara yaygın hâle gelen işlerde süre uzatım tarihinden itibaren ödenen istihkaklar üzerinden stopaj yapılır. 6

7 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 7. İnşaat işi yapan firmasına, yüklendiği yıllara yaygın bina inşaatı ile ilgili olarak TL (KDV hariç) hak ediş ödemesi yapılmıştır. İş sahibi tarafından gelir vergisi stopajı yapılmak suretiyle banka hesabına yatırılan hakedişe ilişkin Katma Değer Vergisi oranı % 18 dir. Gelir Vergisi stopajı ve Katma Değer Vergisi uygulaması dışındaki hususlar ihmal edildiğinde, hak ediş bedelini alan inşaat firması tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 8. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, tasarım ve teknoloji açısından birbiriyle yakından ilişkili bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış sözleşme aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır? ) İnşaat sözleşmesi B) Teknopark kira sözleşmesi C) Gayrimenkul satış sözleşmesi D) İnşaat özel bakım sözleşmesi ) / BNKLR DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR Bina İnşaatı GV Stopajı 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HESPLNN KDV / B) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HESPLNN KDV / C) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ İNDİRİLECEK KDV / D) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 9. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin tamamlanma aşamasına ilişkin yapılacak belirleme için genellikle yapılan işi yansıtmadığı kabul edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetine oranı B) Yapılan işe ilişkin güvenilir sonuç veren incelemeler C) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı D) Müşteriden alınan avans ve hak edişler 10. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı uyarınca, aşağıdaki giderlerden hangisi inşaat ve onarım sözleşmesiyle doğrudan ilişkili maliyetlerden biri değildir? ) Satış maliyetleri B) Tesis ve makine kiralama maliyetleri C) İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri D) İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı 600 YURTİÇİ STIŞLR HESPLNN KDV /

8 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 11. TMS 23- Borçlanma Maliyetleri standardı kapsamında, borçlanma maliyetleri aşağıdaki varlıklardan hangisinin maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilemez? ) Stoklar B) İmalat Tesisleri C) Finansal Varlıklar D) Yatırım maçlı Gayrimenkuller 12. İnşaat işiyle uğraşan bir firma, yüklendiği inşaat işini tamamlamış ve tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır. Hesap dönemi 1 Ocak 31 ralık olan firma tarafından, anılan işle ilgili olarak, tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Mart 2012 ayında yapılan harcama, vergi kanunları uyarınca, aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilmelidir? ) 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri B) 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları C) 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları D) 780 Finansman Giderleri 13. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralanmış bir gayrimenkul için, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlere ne ad verilir? ) Bakım, Onarım ve Tamir Gideri B) Özel Maliyet Bedeli C) Kuruluş Gideri D) İnşa Bedeli 14. Yıllara yaygın bir inşaat taahhüt sözleşmesi kapsamında müşteri tarafından kısmi kabul yapılarak nakdi ödeme yapıldığında, inşaat işini yapan işletme tarafından bu işleme ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Vergi ihmal edilmiştir.) ) / KS 350 YILLR SRİ İNŞT ve ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HS / B) / KS 170 İNŞT VE ONRIM İŞLERİ GİDER HS / C) / KS 455 YILLR SRİ İNŞT ve ONRIM MLİYET HS / D) / BNK 622 STILN HİZMET MLİYET HS /

9 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 15. Bir inşaat şirketi iki ayrı taahhüt işi ( ve B) yapmakta ve şirket bünyesinde ayrıca kuru gıda pazarlama işi bulunmaktadır takvim yılına ilişkin gider ve hasılat bilgileri aşağıdaki gibidir: Gider/Hasılat Türü Tutar (TL) Kuru gıda satış hasılatı Kuru gıda satılan mal maliyeti Taşıt aracı giderleri Taşıt aracı amortismanı Genel idare binası amortismanı Kuru gıda personel gideri İlk madde ve malzeme ( İnşaatı) İlk madde ve malzeme (B İnşaatı) İnşaat işçiliği ( İnşaatı) İnşaat işçiliği (B İnşaatı) lınan hak ediş bedeli ( İnşaatı) lınan hak ediş bedeli (B İnşaatı) Taahhüt işleri devam etmektedir. Taşıt aracı yılda 360 gün hesabıyla 90 gün Kuru Gıda, 180 gün inşaatı ve 90 gün B inşaatı işlerinde çalışmıştır. Vergi kanunları ve Tekdüzen Hesap Planı düzenlemelerine göre, 2010 yıl sonu itibarıyla, İnşaat işine ait direkt giderler toplamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 17. Bir inşaat firması, tarihinde TL ödeyerek faaliyetlerinde kullanmak üzere bir kamyon satın almıştır. Kamyonun faydalı ömrü km, hurda değeri ise TL olarak tahmin edilmektedir tarihinde kamyonun km kullanıldığı tespit edildiğine göre kamyon için ayrılması gereken amortisman tutarı, TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 18. Muhasebe kayıtlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutan bir işletme TL ye satın aldığı bina için % 40 peşin ödeme yapmış kalan kısmını ise iki eşit taksitte ödemek üzere borç senedi imzalamıştır. Sektördeki faiz oranı % 10 olduğuna göre, söz konusu binanın amortismanı hangi değer üzerinden hesaplanacaktır? ) TL B) TL C) TL D) TL ) TL B) TL C) TL D) TL 16. İnşaat alanında faaliyet gösteren bir işletme tarihinde bedeli 30 gün sonra ödenmek üzere TL değerinde malzeme satın almış, satıcı firma fatura üzerinden % 10 (1.000 TL) iskonto uygulamıştır. Söz konusu malzemenin işletmeye nakli için 500 TL nakliye ücreti, malzemenin üretimde kullanılacağı zamana kadar saklanacağı depoya 250 TL kira ve nakliye sırasında aşırı yükleme nedeniyle 50 TL trafik cezası ödenmiştir. İşletme malzeme bedelini 20 gün gecikmeli olarak ödediğinde 600 TL gecikme zammına maruz kalmıştır. Söz konusu malzeme alımı ile ilgili olarak İlk Madde ve Malzeme hesabına kaydedilecek tutar aşağıdakilerden hangisidir? 19. şağıdakilerden hangisi TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında değişikliğin, sözleşme gelirine dahil edilebilmesine ilişkin şartlardan değildir? ) Gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi B) Müşterinin değişikliği onaylamasının muhtemel olması C) Yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi D) Müşterinin değişiklikten kaynaklanan gelir artışını onaylamasının muhtemel olması ) TL B) TL C) TL D) TL 9

10 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 20. İnşaat Ş ihalesini kazanmış olduğu bir yol inşaatını taşeronu olan şirkete yaptırmaya karar vermiş ve bu iş için taşeronuna TL avans ödemiştir. Taşeron şirket yıl içinde söz konusu yol inşaatını tamamlamış ve TL ye mal olan işi teslim etmiştir. Bu veriler çerçevesinde İnşaat Ş nin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? (KDV ihmal edilecektir.) 21. Vergi Usul Kanunu na göre, bir inşaat taahhüt işinin yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işi olarak adlandırılabilmesi için kaç takvim yılından fazla sürmesi gerekir? ) 5 B) 3 C) 2 D) 1 ) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ TŞERONLR VERİLEN VNSLR DİĞER TİCRİ BORÇLR / B) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HESBI TŞERONLR VERİLEN VNSLR DİĞER TİCRİ BORÇLR / C) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YILLR YYGIN İNŞT VE HKEDİŞ BEDELLERİ DİĞER TİCRİ BORÇLR / D) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HESBI YILLR YYGIN İNŞT VE HKEDİŞ BEDELLERİ DİĞER TİCRİ BORÇLR / Bina inşaatı maliyetine eklenen TL lik demirin dönem sonunda kullanılmadığı saptanmıştır. Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Planı ndaki 7/ seçeneğine göre, dönem sonunda inşaatta kullanılmayan malzeme ile ilgili yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) / DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ İLK MDDE VE MLZEMELER / B) / İLK MDDE VE MLZEMELER HİZMET ÜRETİM MLİYETİ / C) / DİĞER GİDER VE ZRRLR İLK MDDE VE MLZEMELER / D) / İLK MDDE VE MLZEMELER DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ /

11 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 23. I- Şirketin yönetim binası amortismanı II- İnşaat işlerinde çalışan işçilerin ücretleri III- İnşaat işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı karşılıkları ynı anda birden fazla inşaat işi ile ilgilenen bir şirketin yukarıda yer alan gider kalemlerinden hangilerini doğrudan ilgili inşaatın maliyetine yansıtması beklenir? ) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II 24. şağıdakilerden hangisi enflasyon muhasebesinde sermayenin korunması kavramı içinde değerlendirilemez? ) Sermayenin nominal olarak korunması B) Sermayenin üretim gücü olarak korunması C) Sermayenin satın alma gücü olarak korunması D) Sermayenin hareketli ağırlıklı ortalama yöntemine göre korunması 25. TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardına göre maddi duran varlıkların düzeltilmesinin istendiği dönemlerde, bir genel fiyat endeksinin mevcut olmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? ) Firmanın işçi ücretlerine göre hazırlanmış bir endeks B) Firmanın en çok kullandığı girdiye göre hazırlanmış endeks C) Geçerli para birimi ile nispeten istikrarlı bir yabancı para birimi arasındaki değişim kuru hareketlerine dayalı tahmin D) Firmanın kullandığı temel girdilerin fiyatlarına göre hazırlanmış bir endeks 11

12 1. şağıdaki vergilerden hangisi ülkemizde uygulanmamaktadır? ) Katma Değer Vergisi B) Özel Tüketim Vergisi C) Yardım Vergisi D) Emlak Vergisi İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 5. Vergi Usul Kanunu na göre, bir arazinin getireceği kiranın bilinmesi icabeden hâllerde arazinin kıymetinin kaçta kaçı emsal kirası sayılır? ) 1/120 B) 1/10 C) 1/20 D) 1/50 2. şağıdaki vergilendirme hatalarından hangisi açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi durumunu ifade etmektedir? ) Mükellefin şahsında hata B) Muafiyet döneminde hata C) Mükellefiyette hata D) Mevzuda hata 6. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aşağıdakilerden hangisinin gayrimenkuller gibi değerlenmesi öngörülmemiştir? ) Gemiler B) Gayrimaddi haklar C) Tesisat ve makine D) Gayrimenkul sertifikaları 3. I- Maliyet bedeli esası II- Takdir esası III- Ortalama fiyat esası Vergi Usul Kanunu nun değerleme ile ilgili hükümleri çerçevesinde, emsal bedelin tespitinde sırasıyla uygulanacak esaslar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I, II ve III B) II, I ve III C) III, I ve II D) II, III ve I 4. Vergiyi doğuran olaylar arasında yer alan malın teslimi veya hizmetin ifası hangi vergi türünü doğuran olaydır? 7. Gelir Vergisi Kanunu na göre, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisine girer? ) Ticari kazanç B) Diğer kazanç ve iratlar C) Serbest meslek kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı 8. Gelir Vergisi Kanunu na göre arazi ve binanın değer artış kazancına konu olmaması için iktisap tarihinden itibaren en az kaç sene elden çıkarılmaması gerekir? ) 1 B) 2 C) 4 D) 5 ) Katma Değer Vergisi B) Kurumlar Vergisi C) Gelir Vergisi D) Emlak Vergisi 12

13 9. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazların satışına ilişkin istisnadan yararlanabilmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İstisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır. B) Satış bedelinin satışın yapıldığı anda tahsil edilmesi şarttır. C) Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. D) Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna oranı % 100 olarak uygulanır İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 12. Mehmet Bey, konut olarak kullanmak üzere bir inşaat firmasından net alanı 140 m 2 olan bir apartman dairesini KDV hariç TL ye satın almayı planlamaktadır. Mehmet Bey in bu daireyi satın alması hâlinde ödeyeceği KDV tutarı nedir? ) 0 TL B) TL C) TL D) TL 13. Harçlar Kanunu na göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar o yıl için tespit ve ilan olunan hangi oran üzerinden artırılır? 10. Gayrimenkullerden kira geliri elde eden kişilerin yıllık olarak tespit edilen istisna tutarını düşebilmeleri olanağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İstisna uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkuller için geçerlidir. B) Kira gelirinin yanı sıra ticari kazancını beyan etmek zorunda olan bir kişi istisnadan yararlanamaz. C) Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması durumunda, konuttan elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesinde istisna, ortaklara ayrı ayrı uygulanmaz. D) Bir mükellefin birden fazla kira geliri elde etmesi hâlinde istisna, kira gelirleri toplamına bir defada uygulanır. ) TÜFE oranı B) Reel faiz oranı C) Enflasyon oranı D) Yeniden değerleme oranı 14. (X) şahsı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulün 4 No lu bağımsız bölümünü (Y) şahsından TL bedelle satın almıştır. Söz konusu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının emlak vergisi değeri TL dir. Bu durumda, tapu harcı hangi değer üzerinden tahsil edilecektir? ) TL B) TL C) TL D) TL 11. Gelir Vergisi Kanunu na göre, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının yüzde kaçı indirim olarak kabul edilebilmektedir? ) 100 B) 80 C) 50 D) Bay, 2011 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden TL ve iş yeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise TL brüt kira geliri elde etmiştir. İş yeri için ödenen kira bedelleri üzerinden TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Bay nın vergiye tabi geliri ne kadardır? (istisna tutarı TL, götürü gider oranı % 25) ) B) C) D)

14 16. Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde; mesken olarak kullanılmak amacıyla yapılmış ve 2010 yılında inşaatı sona ermiş olan bina veya apartman dairelerinin aynı yıl satın alınarak kiraya verilmesi durumunda, söz konusu daireler için geçerli olan geçici muafiyet aşağıdaki hangi dönem için geçerlidir? ) B) C) D) İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 19. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre vergi matrahının tespitinde gayrimenkullerin hangi değer esas alınarak değerlenmesi öngörülmüştür? ) Emlak vergisine esas olan değer B) Mukayyet değer C) Ticari değer D) İtibari değer 17. şağıdakilerden hangisi emlak vergisinden daimi olarak muaf yapılar arasında yer almaz? ) skerî gazinolar B) Enerji nakil hatları C) Tarım satış kooperatifleri D) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve belirli dönemlerde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık 20. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu na göre aşağıdaki intikallerden hangisi Veraset ve İntikal Vergisi nden istisnadır? ) ile hatırası olarak korunan tablo B) Geline hediye edilen altın bilezik C) Damada hediye edilen konut D) Her türlü sadakalar 18. Bayan, mülkiyeti eski eşi Bay C ye ait olan dairede çocukları ile birlikte ikamet etmektedir. Sözkonusu daire üzerinde Bayan lehine sözleşmeye istinaden tesis edilmiş intifa hakkı bulunmaktadır. Sözkonusu dairenin emlak vergisi mükellefi aşağıdakilerden hangisidir? ) Mükellef, intifa hakkı sahibi Bayan dır. B) Dairenin maliki Bay C ve çocukları birlikte mükelleftir. C) Daireyi kullanmakta olan Bayan ve çocukları birlikte mükelleftir. D) Dairenin maliki Bay C ve intifa hakkı sahibi Bayan birlikte mükelleftir. 21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına faaliyet izni verildiğini gösteren portföy işletmeciliği yetki belgesine ilişkin vergisel düzenleme aşağıdaki kanunlardan hangisinde yer almaktadır? ) Harçlar Kanunu B) Gelir Vergisi Kanunu C) Damga Vergisi Kanunu D) Gider Vergileri Kanunu 22. Vergi Usul Kanunu na göre bir binanın gayri safi iradının takdiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Binanın kullanılış tarzı binanın değerinin belirlenmesinde etkilidir. B) Binada asansör bulunup bulunmaması binanın değerinin belirlenmesinde etkilidir. C) Bina sahibinin mülkünün kira geliri için belirlediği değer gayri safi iradın tespitinde yeterlidir. D) Binanın bulunduğu bölgede geçerli olan kiraların seviyesi binanın değerinin belirlenmesinde etkilidir. 14

15 23. I- Makine ve tesisattan gümrük vergileri II- Nakliye giderleri III- idat giderleri Vergi Usul Kanunu na göre yukarıda yer alan giderlerden hangisi/hangileri gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderlerdendir? İLGİLİ VERGİ MEVZUTI ) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) I ve II 24. şağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu na göre dar mükelleftir? ) Türiye de kurulmuş ve ortaklarının tamamı yabancı olan anonim şirket B) Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan anonim şirket C) Türkiye de kurulmuş bir anonim şirketin yabancı ülkedeki şubesi D) Paylarının % 51 den fazlasına yabancıların sahip olduğu kanuni merkezi Türkiye de olan limited şirket 25. Türkiye de yerleşik olmayan yabancıların kira gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Sahip olunan gayrimenkulün bedelsiz olarak başka bir kişinin ikametine tahsis edilmesi durumda emsal kira bedeli uygulanmaz. B) Gayrimenkulün muhafazası maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması durumunda emsal kira bedeli uygulanmaz. C) Türkiye de yerleşik olmayan yabancı gerçek kişilerin kira gelirinin beyanında gayrimenkul sermaye iradı istisnası uygulaması yoktur. D) Türkiye de yerleşik olmayan yabancı gerçek kişiler kira gelirlerinin beyanında yalnızca götürü gider usulünü seçebilirler. TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evrakını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Bu kitapçıkta yer alan sorulardaki görüşler yazarlarına ait olup, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşlerini yansıtmaz. Soruların telif hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş ye aittir. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Ş nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 2 EYLÜL 2012 TRİHİNDE YPILN SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) GRUBU (S404) KİTPÇIĞI CEVP NHTRI MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR (4760) 1. c 2. b 3. a 4. d 5. b 6. a 7. d 8. a 9. İPTL 10. İPTL 11. c 12. a 13. b 14. c 15. a 16. b 17. c 18. d 19. a 20. İPTL 21. İPTL 22. a 23. d 24. b 25. c İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ (4840) 1. a 2. d 3. b 4. a 5. b 6. c 7. b 8. a 9. d 10. a 11. c 12. c 13. b 14. a 15. b 16. d 17. b 18. İPTL 19. c 20. a 21. d 22. İPTL 23. b 24. d 25. c İLGİLİ VERGİ MEVZUTI (4880) 1. c 2. d 3. c 4. a 5. b 6. d 7. a 8. d 9. b 10. c 11. a 12. b 13. d 14. c 15. b 16. d 17. d 18. a 19. a 20. İPTL 21. a 22. c 23. d 24. b 25. b

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S404 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S105 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KONUT DEĞERLEME

Detaylı

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR

4 TEMMUZ /2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 4 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VERGĐ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAVI SORULAR 1) Vergi Usul Kanunu'nun defter tasdik zamanları ve tasdiki yenileme konusundaki hükümlerini belirtiniz.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...i KISALTMALAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL İNŞAAT İŞLERİYLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 1.1.Özel İnşaat İşlerinde Fiziki Yapıya İlişkin Temel Kavramlar...5 1.1.1.

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU KONUT FİNNSMNI TNITIM VE PZRLM DNIŞMNLIĞI (MORTGGE BROKERLİĞİ) SERTİFİK

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ KASIM E K O D GELİR TÜRÜ KASIM 4 KASIM DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri.48.87.96,7 8.4.87.83, 3, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 8.44.6,3 93.83.9,,7

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden

1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Asgari işçilik uygulamasında ihale konusu işlerde kurumca araştırma ve resen yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşin kesin kabulünün ya

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU KONUT FİNNSMNI TNITIM VE PZRLM DNIŞMNLIĞI (MORTGGE BROKERLİĞİ) SERTİFİK

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLK MÜŞVİRLERİ FEDERSYONU EMLK DNIŞMNLIĞI SERTİFİK SINVI 19/10/2014 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738.

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. MAYIS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 11.144.341.704,14 12.176.738. İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ MAYIS 4 MAYIS MAYIS DEĞİŞİM % Vergi.44.34.74,4.76.738.,4 9,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 33.499.387,6 39.469.7,7 8, Gelir

Detaylı

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 27/05/2017 CUMARTESİ GAYRİMENKUL MEVZUATI 1) Aşağıdakilerden hangisi ilçe belediyelerinin görev ve yetkisinden değildir a) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Detaylı

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35

1 1 0 0 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 407.102.786,75 494.031.795,06 21,35 İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ TEMMUZ E K O D GELİR TÜRÜ TEMMUZ TEMMUZ 4 DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri..7.8,49..6.,6 9, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 47..786,7 494..79,6, Gelir

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe ne ad verilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? 1.Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir? A) Yönetim planı B) Eklentiler C) Rehin hakları D) Yevmiye numarası E) Tasarruf yetkisi kısıtlamaları 6. Kat mülkiyetine konu gayrimenkulün bütününe A) Ana

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı