T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 2 EYLÜL 2012 Saat: PZR 4. OTURUM dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : Sınav Salon No : Sıra No: MODÜL KODU VE DI SORU SYISI SYF NO SÜRE (DKİK) Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi İlgili Vergi Mevzuatı DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav süreniz, sorumlu olduğunuz modül sayısına ait toplam süre kadardır. 2. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 3. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. ncak cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. Bu cihazları yanında bulunduran adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 5. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır. 6. Kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız ve geçerli kimlik belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri, açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız. 3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 4. Cevap kâğıdında yukarıdaki tabloda adı ve kodu yazılı modüllere ait sütunlar bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır. 7. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz. 8. Cevaplamaya istediğiniz modülün testinden başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 9. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 10. Puanlamada her doğru cevaba eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 11. Sınavlarda başarılı sayılmak için her modülden alınan notun en az 60 ve aritmetik ortalamanın en az 70 olması zorunludur. 12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. rka kapağa geçiniz. DİKKT: Testteki sorular tarihi itibarıyla hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra sınav konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu değişiklikleri dikkate almayınız.

2 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 1. şağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye lınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ inde tanımlanmış unvan türlerinden biri değildir? ) Konut Değerleme Uzman Yardımcısı B) Değerleme Uzman Yardımcısı C) Varlık Değerleme Uzmanı D) Sorumlu Değerleme Uzmanı 2. Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, konut finansmanı fonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4. Kıyı Kanunu nda yer alan kıyılar ile ilgili genel esaslar uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Yaklaşma mesafesi ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlar, ancak yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere düzenlenebilir. B) Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. C) Taşıt yolları, sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşma sınırı gerisinde kalan alanda düzenlenebilir. D) Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 25 metre yaklaşabilir. ) Fonun tüzel kişiliği yoktur. B) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrılamaz. C) İnançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığıdır. D) Fonun mal varlığı, ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez. 5. Millî Parklar Kanunu nda tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve millî park esasları dâhilinde korunan tabiat parçalarına ne ad verilmektedir? ) Millî Park B) Tabiat nıtı C) Tabiat Parkları D) Tabiat Koruma lanı 3. İmar Kanunu uyarınca, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki arazi ve arsaların düzenlenmesine yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) Valilik B) Bakanlar Kurulu C) Hazine Müsteşarlığı D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 6. şağıdakilerden hangisi, özel kanunlarda yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, İskan Kanunu uygulamalarında kullanılabilecek arsa ve araziler arasında yer almamaktadır? ) Millî güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş araziler B) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziler C) Bir köyün orta malı olan ve tahsis amacı değiştirilmek suretiyle Hazine adına tescil ettirilen araziler D) Devletin özel mülkiyetinde bulunup da kamu hizmetlerine tahsis olunmamış ve kullanılmayan arazi ve arsalar 2

3 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 7. Gecekondu Kanunu (Kanun) uyarınca belediyelerin mülkiyetinde bulunan ya da Kanun a göre mülkiyetine geçen arazi veya arsaların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 10. şağıdakilerden hangisi, Bakanlar Kurulunun, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında en az ve en çok miktarlarını belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit ettiği vergi ve harçlardan biri değildir? ) Belediye meclisi kararı ile belli edilip, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) uygun görülenler, konut yapımına ayrılır. B) Ucuz konut yaptırılması uygun görülmeyenler belediye meclisi kararı ile TOKİ nin uygun görmesi hâlinde satılabilir. C) Belediyeler, Kanun da yazılı amaçlara tahsis edilmek üzere devraldıkları arazi ve arsaları bu amaçlar dışında tasarruf edemezler. D) Belediye meclislerince konut yapımı için belirlenenler dışındaki arazi ve arsaların konut yapımına ayrılmasını TOKİ belediyelerden isteyemez. 8. Belediye Kanunu uyarınca, Belediye sınırlarının kesinleşmesinde yetkili merciler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile B) Belediye meclisinin kararı ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile C) Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile D) İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay kararıyla 9. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında dağılımına ilişkin esaslar hangi merci tarafından belirlenir? ) Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı B) Gemi ve Liman Harcı C) Kaynak Suları Harcı D) Sağlık Belgesi Harcı 11. şağıdakilerden hangisi, Hazineye ait taşınmaz malların rayiç bedel üzerinden doğrudan satışının yapılabileceği kurum/kuruluşlar arasında değildir? ) Toplu konut amaçlı olarak kullanılmak üzere, belediyeler B) 3294 sayılı Sosyal, Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu na göre kurulan vakıflar C) Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları D) Karşılıklı olmak, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınmak ve diplomatik amaçlarla kullanılmak kaydıyla yabancı devletler 12. Boğaziçi alanındaki yapılar, kazı izni verildiği günden itibaren inşaat ruhsatına, eklerine ve Boğaziçi Kanunu nda belirlenen esaslara göre hangi merci tarafından denetlenir? ) Boğaziçi İmar Müdürlüğü B) Boğaziçi İmar İdare Heyeti C) Büyükşehir Belediye Başkanlığı D) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu ) Büyükşehir Belediye Encümeni B) Büyükşehir Belediye Meclisi C) Büyükşehir Belediye Başkanı D) İçişleri Bakanlığı 3

4 13. rsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kaldırılması sonrasında rsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun da yer alan görev ve yetkiler aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kullanılmaktadır? ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı B) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı C) Millî Emlak Genel Müdürlüğü D) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 17. şağıdakilerden hangisi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun amaçlarından değildir? ) raştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak B) Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek C) Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni finansman kaynakları geliştirmek D) Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak 14. Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, serbest bölgeler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. B) Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek iş yerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. C) Türkiye de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. D) Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanır. 18. şağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığının görevleri arasında yer almamaktadır? ) Ferdi veya toplu konut kredisi vermek B) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşa etmek C) Gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak D) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde bankaların verdiği kredileri onaylamak 15. şağıdaki kişilerden hangisi Kadastro Kanunu uyarınca oluşturulması gereken kadastro ekibi içinde yer almaz? ) Tapu memuru B) Kadastro teknisyeni C) Muhtar D) Bilirkişi 19. Mera Kanunu uyarınca, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan meraların hukuki durumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Özel mülkiyete geçirilebilir. B) macı dışında kullanılamaz. C) Kullanım hakkı kiralanabilir. D) Sınırları daraltılamaz. 16. Vakıflar Kanunu na göre, vakıf amaç ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gelir getirici şekilde değerlendirilmesi zorunlu olan taşınır ve taşınmazlara ne ad verilir? ) Hayrat B) kar C) İcareteynli Vakıf D) Mukataalı Vakıf 4

5 MESLEKİ MEVZUT VE ETİK KURLLR 20. Turizmi Teşvik Kanunu (Kanun) nda yer alan cezai hükümler uyarınca aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletmelerinde görülecek kusur, aksaklık ve eksiklikler için uyarma cezası verilir. B) Uyarma cezasına rağmen, otuz gün içinde gerekli düzeltmenin yapılmaması hâlinde idari para cezası uygulanır. C) İzinsiz olarak işletmenin tümünün devredilmesi hâlinde turizm işletmesi belgesi iptal edilir. D) Kanun a göre verilecek uyarma cezaları kesindir. 23. Devlet İhale Kanunu uyarınca, savunma sanayi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı; kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve imar planları hangi usul ile ihale edilebilir? ) Yarışma usulü B) Pazarlık usulü C) çık teklif usulü D) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 24. şağıdakilerden hangisi yapı denetim kuruluşlarının görevlerinden değildir? 21. Umumi Hayata Müessir fetler Dolayısıyla lınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde, afet bölgelerinde yapılacak teknik işlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) fete uğrayanların geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere baraka ve konut kiralanabilir. B) Yapılacak işlemlere esas olmak üzere fen kurulları tarafından hasar tespit raporu düzenlenir. C) razinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması gereken binalar hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine rapor verilir. D) fet sonrasında hasar görmüş fakat ıslahı mümkün olan binalarda fen kurullarının göstereceği şartlara göre tamiri yapılıncaya kadar oturulmasına izin verilebilir. 22. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, ana gayrimenkulün tapu kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümünde aşağıdakilerden hangisi açılamaz? ) Hastane B) Pastahane C) İmalathane D) Kahvehane ) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek B) Yapının fizibilite etüdlerini yaparak buna ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek C) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak D) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak 25. şağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca değerleme uzmanlarının tabi olduğu dürüstlük ilkesi kapsamında yer almamaktadır? ) Değerleme Uzmanı yanıltıcı davranışlarda bulunmamalıdır. B) Değerleme Uzmanı bilerek aldatıcı, hatalı, önyargılı görüş ve analiz içeren rapor hazırlamamalı ve bildirmemelidir. C) Değerleme Uzmanı müşterilerin işlerini daima büyük bir gizlilik içinde, basiretli bir şekilde yürütmelidir. D) Değerleme Uzmanı hukuka uygun davranmalı ve iş yaptığı veya görev üstlendiği ülkenin yasalarına ve yönetmeliklerine riayet etmelidir. 5

6 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 1. şağıdakilerden hangisi, inşaat ve onarım işiyle uğraşan bir anonim şirketin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tutmak zorunda olduğu defterlerden biri değildir? 4. şağıdakilerden hangisi Türkiye Muhasebe Standardı TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında sözleşme geliri olarak değerlendirilemez? ) Stoklar (mbar) Defteri B) Yevmiye Defteri C) Envanter Defteri D) Defteri Kebir 2. şağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı nın düzenlediği muhasebe sistemi ve tekdüzen hesap planı çerçevesinde bir şirket tarafından maddi duran varlık olarak kayıtlara alınmaz? ) Şirketin maliki olduğu genel merkez binası B) Şirketin maliki olduğu ve kiraya verdiği iş hanı C) Şirketin Bodrum da işletmek amacıyla inşa ettiği otel D) Şirketin Çeşme de satmak amacıyla inşa ettiği yazlık konutlar 3. İnşaat Şirketinin imzaladığı TL sabit fiyatlı sözleşme kapsamında yürüttüğü inşaat işinin tamamlanma süresi 3 yıl, tahmini maliyeti ise TL dir. Birinci yılın sonunda, söz konusu inşaat için o zamana kadar TL hak ediş alındığı ve TL maliyete katlanıldığı tespit edilmiş, kalan işlerin maliyeti ise TL olarak belirlenmiştir. Müşteri sözleşme bedelinde artış yapmayı kabul etmediğine göre, birinci yılın sonunda, TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında, söz konusu işle ilgili olarak mali tablolara yansıtılması gereken kâr-zarar tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) 400 TL zarar B) TL zarar C) TL kâr D) TL kâr ) Tazminat hakları B) Sözleşmede başlangıçta üzerinde anlaşmaya varılmış bedel C) Gelir olarak sonuçlanması muhtemel olan ve güvenilir biçimde ölçülebilen ek ödeme talepleri D) Sözleşmeye konu işteki değişikliklere ilişkin, gelir olarak sonuçlanması muhtemel olan ve güvenilir biçimde ölçülebilen ödemeler 5. Yapı Taahhüt Ş hastane ihalesini TL sözleşme bedeliyle kazanmıştır. Sözleşmeye göre belirlenen maliyet TL olacaktır. Birinci yılda Yapı Taahhüt Ş TL harcama yapmış ve TL hak ediş bedeli almıştır. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, birinci yıl sonunda hak edişe bağlanmamış işlere ilişkin tutar aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 6. İnşaat ve onarım işi yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden kurumlarca yapılması gereken gelir/kurumlar vergisi stopajı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) İşin başladığı takvim yılı içinde bitirilmesi hâlinde stopaj yapılmaz. B) İşin birden fazla takvim yılına yayılacak olması hâlinde ödenen tüm istihkaklar üzerinden stopaj yapılır. C) Stopaj nakit olarak ödenen istihkaklar üzerinden yapılır. vans ya da malzeme olarak ödenen istihkaklar üzerinden stopaj yapılmaz. D) Sözleşmeye göre yıllara yaygın olmayan, ancak süre uzatımı nedeniyle yıllara yaygın hâle gelen işlerde süre uzatım tarihinden itibaren ödenen istihkaklar üzerinden stopaj yapılır. 6

7 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 7. İnşaat işi yapan firmasına, yüklendiği yıllara yaygın bina inşaatı ile ilgili olarak TL (KDV hariç) hak ediş ödemesi yapılmıştır. İş sahibi tarafından gelir vergisi stopajı yapılmak suretiyle banka hesabına yatırılan hakedişe ilişkin Katma Değer Vergisi oranı % 18 dir. Gelir Vergisi stopajı ve Katma Değer Vergisi uygulaması dışındaki hususlar ihmal edildiğinde, hak ediş bedelini alan inşaat firması tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 8. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre, tasarım ve teknoloji açısından birbiriyle yakından ilişkili bir grup varlığın inşası için özel olarak yapılmış sözleşme aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır? ) İnşaat sözleşmesi B) Teknopark kira sözleşmesi C) Gayrimenkul satış sözleşmesi D) İnşaat özel bakım sözleşmesi ) / BNKLR DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR Bina İnşaatı GV Stopajı 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HESPLNN KDV / B) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HESPLNN KDV / C) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 350 YILLR YYGIN İNŞT VE ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ İNDİRİLECEK KDV / D) / BNKLR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLR Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları 9. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardına göre inşaat sözleşmelerinde sözleşmenin tamamlanma aşamasına ilişkin yapılacak belirleme için genellikle yapılan işi yansıtmadığı kabul edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Bugüne kadar yapılan işle ilgili katlanılan sözleşme maliyetlerinin öngörülen toplam inşaat maliyetine oranı B) Yapılan işe ilişkin güvenilir sonuç veren incelemeler C) Sözleşmeye konu işin fiziki tamamlanma oranı D) Müşteriden alınan avans ve hak edişler 10. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı uyarınca, aşağıdaki giderlerden hangisi inşaat ve onarım sözleşmesiyle doğrudan ilişkili maliyetlerden biri değildir? ) Satış maliyetleri B) Tesis ve makine kiralama maliyetleri C) İnşaatta kullanılan malzeme maliyetleri D) İnşaatta kullanılan tesis ve makinelerin amortismanı 600 YURTİÇİ STIŞLR HESPLNN KDV /

8 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 11. TMS 23- Borçlanma Maliyetleri standardı kapsamında, borçlanma maliyetleri aşağıdaki varlıklardan hangisinin maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilemez? ) Stoklar B) İmalat Tesisleri C) Finansal Varlıklar D) Yatırım maçlı Gayrimenkuller 12. İnşaat işiyle uğraşan bir firma, yüklendiği inşaat işini tamamlamış ve tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır. Hesap dönemi 1 Ocak 31 ralık olan firma tarafından, anılan işle ilgili olarak, tespit edilen eksiklerin tamamlanması için Mart 2012 ayında yapılan harcama, vergi kanunları uyarınca, aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilmelidir? ) 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri B) 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları C) 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları D) 780 Finansman Giderleri 13. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralanmış bir gayrimenkul için, normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlere ne ad verilir? ) Bakım, Onarım ve Tamir Gideri B) Özel Maliyet Bedeli C) Kuruluş Gideri D) İnşa Bedeli 14. Yıllara yaygın bir inşaat taahhüt sözleşmesi kapsamında müşteri tarafından kısmi kabul yapılarak nakdi ödeme yapıldığında, inşaat işini yapan işletme tarafından bu işleme ilişkin olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Vergi ihmal edilmiştir.) ) / KS 350 YILLR SRİ İNŞT ve ONRIM HKEDİŞ BEDELLERİ HS / B) / KS 170 İNŞT VE ONRIM İŞLERİ GİDER HS / C) / KS 455 YILLR SRİ İNŞT ve ONRIM MLİYET HS / D) / BNK 622 STILN HİZMET MLİYET HS /

9 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 15. Bir inşaat şirketi iki ayrı taahhüt işi ( ve B) yapmakta ve şirket bünyesinde ayrıca kuru gıda pazarlama işi bulunmaktadır takvim yılına ilişkin gider ve hasılat bilgileri aşağıdaki gibidir: Gider/Hasılat Türü Tutar (TL) Kuru gıda satış hasılatı Kuru gıda satılan mal maliyeti Taşıt aracı giderleri Taşıt aracı amortismanı Genel idare binası amortismanı Kuru gıda personel gideri İlk madde ve malzeme ( İnşaatı) İlk madde ve malzeme (B İnşaatı) İnşaat işçiliği ( İnşaatı) İnşaat işçiliği (B İnşaatı) lınan hak ediş bedeli ( İnşaatı) lınan hak ediş bedeli (B İnşaatı) Taahhüt işleri devam etmektedir. Taşıt aracı yılda 360 gün hesabıyla 90 gün Kuru Gıda, 180 gün inşaatı ve 90 gün B inşaatı işlerinde çalışmıştır. Vergi kanunları ve Tekdüzen Hesap Planı düzenlemelerine göre, 2010 yıl sonu itibarıyla, İnşaat işine ait direkt giderler toplamı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 17. Bir inşaat firması, tarihinde TL ödeyerek faaliyetlerinde kullanmak üzere bir kamyon satın almıştır. Kamyonun faydalı ömrü km, hurda değeri ise TL olarak tahmin edilmektedir tarihinde kamyonun km kullanıldığı tespit edildiğine göre kamyon için ayrılması gereken amortisman tutarı, TMS 16- Maddi Duran Varlıklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 18. Muhasebe kayıtlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutan bir işletme TL ye satın aldığı bina için % 40 peşin ödeme yapmış kalan kısmını ise iki eşit taksitte ödemek üzere borç senedi imzalamıştır. Sektördeki faiz oranı % 10 olduğuna göre, söz konusu binanın amortismanı hangi değer üzerinden hesaplanacaktır? ) TL B) TL C) TL D) TL ) TL B) TL C) TL D) TL 16. İnşaat alanında faaliyet gösteren bir işletme tarihinde bedeli 30 gün sonra ödenmek üzere TL değerinde malzeme satın almış, satıcı firma fatura üzerinden % 10 (1.000 TL) iskonto uygulamıştır. Söz konusu malzemenin işletmeye nakli için 500 TL nakliye ücreti, malzemenin üretimde kullanılacağı zamana kadar saklanacağı depoya 250 TL kira ve nakliye sırasında aşırı yükleme nedeniyle 50 TL trafik cezası ödenmiştir. İşletme malzeme bedelini 20 gün gecikmeli olarak ödediğinde 600 TL gecikme zammına maruz kalmıştır. Söz konusu malzeme alımı ile ilgili olarak İlk Madde ve Malzeme hesabına kaydedilecek tutar aşağıdakilerden hangisidir? 19. şağıdakilerden hangisi TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri standardı kapsamında değişikliğin, sözleşme gelirine dahil edilebilmesine ilişkin şartlardan değildir? ) Gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi B) Müşterinin değişikliği onaylamasının muhtemel olması C) Yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi D) Müşterinin değişiklikten kaynaklanan gelir artışını onaylamasının muhtemel olması ) TL B) TL C) TL D) TL 9

10 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 20. İnşaat Ş ihalesini kazanmış olduğu bir yol inşaatını taşeronu olan şirkete yaptırmaya karar vermiş ve bu iş için taşeronuna TL avans ödemiştir. Taşeron şirket yıl içinde söz konusu yol inşaatını tamamlamış ve TL ye mal olan işi teslim etmiştir. Bu veriler çerçevesinde İnşaat Ş nin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? (KDV ihmal edilecektir.) 21. Vergi Usul Kanunu na göre, bir inşaat taahhüt işinin yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işi olarak adlandırılabilmesi için kaç takvim yılından fazla sürmesi gerekir? ) 5 B) 3 C) 2 D) 1 ) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ TŞERONLR VERİLEN VNSLR DİĞER TİCRİ BORÇLR / B) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HESBI TŞERONLR VERİLEN VNSLR DİĞER TİCRİ BORÇLR / C) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YILLR YYGIN İNŞT VE HKEDİŞ BEDELLERİ DİĞER TİCRİ BORÇLR / D) / HİZMET ÜRETİM MLİYETİ YNSITM HESBI YILLR YYGIN İNŞT VE HKEDİŞ BEDELLERİ DİĞER TİCRİ BORÇLR / Bina inşaatı maliyetine eklenen TL lik demirin dönem sonunda kullanılmadığı saptanmıştır. Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Planı ndaki 7/ seçeneğine göre, dönem sonunda inşaatta kullanılmayan malzeme ile ilgili yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) / DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ İLK MDDE VE MLZEMELER / B) / İLK MDDE VE MLZEMELER HİZMET ÜRETİM MLİYETİ / C) / DİĞER GİDER VE ZRRLR İLK MDDE VE MLZEMELER / D) / İLK MDDE VE MLZEMELER DİREKT İLK MDDE VE MLZEME GİDERLERİ /

11 İNŞT VE GYRİMENKUL MUHSEBESİ 23. I- Şirketin yönetim binası amortismanı II- İnşaat işlerinde çalışan işçilerin ücretleri III- İnşaat işlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı karşılıkları ynı anda birden fazla inşaat işi ile ilgilenen bir şirketin yukarıda yer alan gider kalemlerinden hangilerini doğrudan ilgili inşaatın maliyetine yansıtması beklenir? ) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız II 24. şağıdakilerden hangisi enflasyon muhasebesinde sermayenin korunması kavramı içinde değerlendirilemez? ) Sermayenin nominal olarak korunması B) Sermayenin üretim gücü olarak korunması C) Sermayenin satın alma gücü olarak korunması D) Sermayenin hareketli ağırlıklı ortalama yöntemine göre korunması 25. TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardına göre maddi duran varlıkların düzeltilmesinin istendiği dönemlerde, bir genel fiyat endeksinin mevcut olmaması hâlinde aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? ) Firmanın işçi ücretlerine göre hazırlanmış bir endeks B) Firmanın en çok kullandığı girdiye göre hazırlanmış endeks C) Geçerli para birimi ile nispeten istikrarlı bir yabancı para birimi arasındaki değişim kuru hareketlerine dayalı tahmin D) Firmanın kullandığı temel girdilerin fiyatlarına göre hazırlanmış bir endeks 11

12 1. şağıdaki vergilerden hangisi ülkemizde uygulanmamaktadır? ) Katma Değer Vergisi B) Özel Tüketim Vergisi C) Yardım Vergisi D) Emlak Vergisi İLGİLİ VERGİ MEVZUTI 5. Vergi Usul Kanunu na göre, bir arazinin getireceği kiranın bilinmesi icabeden hâllerde arazinin kıymetinin kaçta kaçı emsal kirası sayılır? ) 1/120 B) 1/10 C) 1/20 D) 1/50 2. şağıdaki vergilendirme hatalarından hangisi açık olarak vergi konusuna girmeyen veya vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi durumunu ifade etmektedir? ) Mükellefin şahsında hata B) Muafiyet döneminde hata C) Mükellefiyette hata D) Mevzuda hata 6. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aşağıdakilerden hangisinin gayrimenkuller gibi değerlenmesi öngörülmemiştir? ) Gemiler B) Gayrimaddi haklar C) Tesisat ve makine D) Gayrimenkul sertifikaları 3. I- Maliyet bedeli esası II- Takdir esası III- Ortalama fiyat esası Vergi Usul Kanunu nun değerleme ile ilgili hükümleri çerçevesinde, emsal bedelin tespitinde sırasıyla uygulanacak esaslar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I, II ve III B) II, I ve III C) III, I ve II D) II, III ve I 4. Vergiyi doğuran olaylar arasında yer alan malın teslimi veya hizmetin ifası hangi vergi türünü doğuran olaydır? 7. Gelir Vergisi Kanunu na göre, gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisine girer? ) Ticari kazanç B) Diğer kazanç ve iratlar C) Serbest meslek kazancı D) Gayrimenkul sermaye iradı 8. Gelir Vergisi Kanunu na göre arazi ve binanın değer artış kazancına konu olmaması için iktisap tarihinden itibaren en az kaç sene elden çıkarılmaması gerekir? ) 1 B) 2 C) 4 D) 5 ) Katma Değer Vergisi B) Kurumlar Vergisi C) Gelir Vergisi D) Emlak Vergisi 12

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı