SİRKÜLER RAPOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER RAPOR 2006-15"

Transkript

1 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Farabi Sokak 12/ Çankaya, Ankara Tel: Faks: SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/51 (18/04/2006 Tarih ve GVK-51/2006-8/Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/51 Konusu : Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık Dönemi İle Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 18/04/2006 Sayısı : GVK-51/2006-8/Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98 ve 119 İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata tabi kazanç ve iratlar 1. Giriş Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri; üçüncü fıkrasında ise zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifat ile ilgili muhtasar beyannameyi, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü akşamına kadar vermeleri; 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Ancak, Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun vergi tarifesini düzenleyen 103 üncü maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerce tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yukarıda sözü edilen üçer aylık ve aylık dönemlere ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi, 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

2 3. Sonuç Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Ocak-Şubat-Mart/2006 üçer aylık vergilendirme dönemi ile Mart/2006 aylık vergilendirme dönemine ait muhtasar beyannamenin 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir. Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur. Kemal UNAKITAN MALİYE BAKANI 2

3 GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/50 (18/04/2006 Tarih ve GVK-50/2006-7/ Gelir Vergisi Tarifesi Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/50 Konusu : Gelir Vergisi Tarifesi Tarihi : 18/04/2006 Sayısı : GVK-50/2006-7/ Gelir Vergisi Tarifesi İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 103, Geçici Madde 70 İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler 1. Giriş 30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup; 01/01/2006 tarihi ile bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 08/04/2006 tarihleri arasında ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesildiği tespit edilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği hususları bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Konu İle İlgili Mevzuat 08/04/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin; YTL'ye kadar % YTL'nin YTL'si için YTL, fazlası % YTL'nin YTL'si için YTL, fazlası % YTL'den fazlasının YTL'si için YTL, fazlası % 35 oranında vergilendirileceği belirtilmiştir. Öte yandan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 70 inci maddede 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu 3

4 fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir. 3. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Fazla Olması Hali Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Henüz Vermemiş Olan Mükellefler Bu durumda olup da muhtasar beyannamesini henüz vermemiş olan mükellefler, yeni tarifeye göre 1/1/2006 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren bir listeyi ekleyecek ve sadece ödenmiş vergileri, beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünün Mahsup Edilen Vergiler kısmının (20) no lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar ifadesi ile göstererek mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara göre vereceklerdir. Fazla yapılan tevkifat tutarlarının ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmayacak; muhtasar beyanname ekinde verilecek olan, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren listeye dayanılarak vergi dairelerince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş Ancak Tahakkuk Eden Vergiyi Henüz Ödememiş Olan Mükellefler Muhtasar beyannamesini vermiş ancak tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş olan mükellefler tarafından beyanname verme süresinin (20 Nisan 2006) sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilmesi halinde; bu beyannameye Ocak, Şubat ve Mart 2006 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları, üç aylık beyanlarda ise bu dönemde yapılan üç aylık tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir liste eklenecek ve 3.1. bölümü nde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile ilgili olarak verilen düzeltme beyannamesi ve ekinde yer alacak olan her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren liste üzerine daha önce verilen beyannameye göre tahakkuk ettirilen vergi tutarları ise vergi dairesince terkin edilecektir Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödemiş Olan Mükellefler Bu durumda, fazladan ödenmiş olan vergi tutarları, mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilecektir. İlgili döneme ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Fazla hesaplanması nedeniyle mahsup edilecek tutar, muhtasar beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünün Mahsup Edilen Vergiler kısmının (20) no lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar ifadesi ile gösterilecektir. Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste muhtasar beyanname ekinde verilecektir. 4

5 3.4. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verecek Mükelleflerin Yapacakları İşlemler Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları e-beyannamede bu işleme münhasır olmak üzere açılmış bulunan Mahsup Edilen Vergiler kısmının G.V.K. Geçici 70. maddeye göre yapılan mahsuplar satırında göstereceklerdir. Ayrıca, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste elektronik ortamda muhtasar beyanname ekinde verilecektir. Örnek 1: Ortalama YTL ücretle 12 işçi çalıştıran (A) Ltd.Şti nin aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir: (YTL) Ocak Şubat Mart Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi FARK (A) Ltd.Şti. Şubat ayına ilişkin olarak ücretlilerden fazladan tevkif edip vergi dairesince tahsil edilen 240 YTL yi Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede, Mart ayına ilişkin olarak ücretlilerden tevkif ettiği YTL ödenecek vergiden mahsup edecek, (= ) YTL yi vergi dairesine ödeyecektir. Dolayısıyla Mart ayında ücretlilerden yapılacak tevkifat tutarı toplam YTL olacaktır. 4. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Az Olması Hali Bu durumda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve ödenecektir. Söz konusu beyanname elektronik ortamda da verilebilecektir. Bu düzeltme beyannamelerinde de mevcut muhtasar beyanname kullanılacak ve söz konusu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır. Süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayıp, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde ise bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olacaktır. Örnek 2: Bir önceki örnekte yer alan şirketin, 2005 yılı için geçerli olan tarifeyi %9,8 lik yeniden değerleme oranında artırdığı varsayımıyla, 12 İşçi için aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir: (YTL) Ocak Şubat Mart Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi , Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi , FARK 0 149,52 0 5

6 Vergi sorumlusu, çalışanlarına Nisan ayında yapacağı ödemelerden, daha önce eksik kesilmiş olan 149,52 YTL vergi kesintisini ilave olarak kesmek suretiyle, bu tutarı ayrı bir muhtasar beyanname ile Mayıs ayının yirminci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek süresinde ödeyecektir. Bu farkın birden fazla ayda oluşması halinde de, her bir ay için ayrı ayrı muhtasar beyanname verilmeyecek, tek bir beyanname ile kesilen vergiler beyan edilerek ödenecektir. 5. Emeklilik, İşten Ayrılma, İşyerinin Kapanması, Ölüm vb. Durumlarda Fazla Kesilen Vergi Tutarlarının İadesi Bu durumda olan mükelleflere ilişkin işlemler vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak olup, gerekli düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesince yerine getirilecektir. Duyurulur. Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı 6

7 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLER TASLAĞI/40 (19/04/2006 Tarih ve KDVK-40 / Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 40 Konusu :Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı Tarihi : Sayısı : KDVK-40 / İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu 41/1, 41/4 ve 46/1 1.Giriş: Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2.Yasal Düzenleme: Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır. Ancak, katma değer vergisi beyannamelerinin 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerin yılın (Ocak-Şubat- Mart) aylarını kapsayan döneme ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 3.Sonuç: Buna göre, Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri 24/04/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir. Duyurulur. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı 7

8 1 SIRA NO'LU BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) (VUK) 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Yine VUK nun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkraları hükmü ile Maliye Bakanlığı; mükellefler ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya ve tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye ve bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili kılınmıştır. Yukarıda belirtilen yetkilere dayanılarak; 1-Muhasebe kayıtlarını onaylı muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izlemesi gereken mükelelfler ile kendi geliştirdikleri muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin uyması gereken kurallar ve sorumluluklara, 2-Muhasebe bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar ve sorumluluklara ve 3-Muhasebe bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ve standartların belirlenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Bu Tebliğ, mükelleflerin VUK hükümleri uyarınca kağıt ortamında düzenledikleri, aldıkları, muhafaza ve ibraz ettikleri belge, kayıt ve defterler yerine aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik belge, elektronik kayıt ve elektronik defterlerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı uygulamasını konu alan elektronik muhasebe düzenlemelerini kapsamamaktadır. I- MUHASEBE KAYITLARINI ONAYLI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA İZLEMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin muhasebelerini Maliye Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar parogramları aracılığıyla izlemeleri zorunludur. Muhasebelerini kendi geliştirdikleri muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin programlarını tarihine kadar bu Tebliğde belirtilen asgari husus ve standartlara uygun hale getirmeleri zorunludur. 8

9 Bilanço usulüne göre defter tutmakla yükümlü olan ve muhasebe kayıtlarını Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla izleyen mükellefler de bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar. II- MUHASEBE KAYITLARINI ONAYLI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA İZLEYEN MÜKELLEFLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE SORUMLULUKLARI Mükelleflerin uyması gereken kurallar aşağıdadır. 1- Muhasebe kayıtlarını piyasadan satın aldıkları bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari hususlar ve standartlara sahip hale getirecek güncelleme programlarına sahip olmaları zorunludur. 2- Satın aldıkları onaylı muhasebe programlarında daha sonra kendileri değişiklik yapan mükellefler bu değişikliklerden dolayı sorumludurlar. Yaptıkları değişiklikler nedeniyle kullandıkları onaylı muhasebe programlarını bu Tebliğ ile getirilen asgari husus ve standartları karşılayamayacak duruma getiren mükelleflere VUK nun 359 uncu maddesinin yanı sıra asgari standartları ihlal eden muhasebe programı üreten kişilere uygulanacak cezalar da uygulanacaktır. 3- Muhasebe kayıtlarını kendi geliştirdikleri bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarını bu Tebliğde belirtilen asgari husus ve standartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Programların asgari husus ve standartlara uygun olup olmadığının tespiti için bu Tebliğin III/2 maddesinde belirtilen gerekli testleri başarıyla geçmeleri zorunludur. Programlarını asgari husus ve standartlara uygun hale getirmeyen mükelleflere, VUK nun 359 uncu maddesinin yanı sıra asgari standartları ihlal eden muhasebe programı üreten kişilere uygulanacak cezalar da uygulanacaktır. 4- Mükellefler, bilgisayar programı aracılığıyla izledikleri muhasebe kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yasal kağıt defter ve belgelerinde olduğu gibi saklamak ve vergi inceleme elemanlarınca istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Bu nedenle mükelleflerin, muhasebe işlemlerinde kullandıkları bilgisayar ve/veya programlarda meydana gelebilecek bozulma, çalınma gibi risklere karşı önlem almaları gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının geçici vergi dönemleri itibariyle başka bir elektronik ortama aktarılarak saklanması zorunludur. 5- Müşterilerinin muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de onaylı muhasebe programları kullanmak ve bu bölümde belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar. 6- Satın aldıkları ve kullandıkları onaylı bilgisayar programlarını daha sonra bedelli veya bedelsiz olarak başka bir mükellefe satan, devreden veya kullanımına izin veren mükellefler bu durumu vergi idaresi ve programı satan ve üreten kişilere bildirmekle yükümlüdür. III-MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI ÜRETEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR Muhasebe bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar aşağıdadır. 1- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olduğuna ilişkin Bakanlık onayı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ve ekinde muhasebe programlarının bir örneği ile Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracaklardır. 9

10 2- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığı Muhasebe Programları Test Komisyonunun görüşü alınarak Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve muhasebe programı üreticisine bildirilir. Muhasebe programlarının aynı zamanda, bu Tebliğle belirlenen beyanname ve bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin testleri de geçmesi zorunludur. Test senaryoları ve muhasebe programları onaylanmış üreticilerin listesi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır. 3- Muhasebe Programları Test Komisyonu, Gelir İdaresi Daire Başkanı Başkanlığında, Yüksek Öğretim Kurumunca Üniversitelerden bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan bir, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve bir Yeminli Mali Müşavir olmak üzere iki, Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliğinden bir ve Yazılım Sanayicileri Derneğinden görevlendirilen bir üyeden kuruludur. Komisyon, muhasebe programlarının asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığını tespit etmek ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle görevlidir. 4- Onaylı muhasebe programı üreticileri yasal değişiklikler nedeniyle muhasebe programlarında yaptıkları değişiklikler için de onay almak ve uygulama başlamadan en az 10 gün önce müşterilerine sunmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen üreticilerin onayı iptal edilir. Program değişikliklerinin komisyon tarafından test edilmeden uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu durumlarda sorumluluk program üreticisine aittir. Bu gibi zorunlu durumlarda üreticiler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına önceden bilgi verilmesi ve daha sonra komisyona başvuruda bulunularak onay alınması mümkündür. 5- Bu Tebliğle asgari husus ve standartlar belirlendiğinden muhasebe bilgisayar programı üreticileri programlarında bunlara aykırı olmayan ve güvenilirliğini tehdit etmeyen ilave husus ve standartlar geliştirebilirler. 6- Bakanlık onayını almış programların onaydan sonra program üreticisi tarafından yapılan değişiklikler sebebiyle bu Tebliğe aykırı husus ve standartlar içerdiğinin tespit edilmesi halinde üretici onay listesinden çıkartılır ve ayrıca aykırılık tespit edilen her bir muhasebe programı için özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 7- Program üreticileri programlarını satın alan ve kullanan müşterinin listelerini, birden fazla yer veya bilgisayarda kurulması ve kullanılması halinde ayrı ayrı, Gelir İdaresi Başkanlığına aylık listeler halinde elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. 8- Onay alacak muhasebe programı üreticileri; faaliyetlerin yürütüleceği ofis, gerekli donanım, programlarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözecek seviyede bilgi düzeyine sahip yeter sayıda personel, muhasebe programlarının kullanımına ilişkin basılı kullanım kılavuzu, program içinde yardım dosyaları ve bu dosyaları ayrıntılı açıklayan on-line yardım sitesine sahip olmalıdır. Program üreticisinin bu şartları taşıyıp taşımadığı Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları ve programcı veya sistem çözümleyicileri ile birlikte hazırlanacak bir raporla tespit edilir. IV- MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ İÇERMESİ GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR VE STANDARTLAR Yazılımlar yürürlükteki mevzuata, belirlenen hesap planı ve standartlara aykırı olmamak şartıyla istenilen şekilde hazırlanabilir. Yazılımlar temel muhasebe modülü ve/veya diğer modüllerden oluşabilir. Ancak, temel muhasebe modülü asgari olarak yevmiye defteri, defteri kebir, bilanço ve gelir tablosu ile satışların maliyeti tablosunu içermelidir. Muhasebe programları bir bütündür. Programların farklı modüllerden oluşması ve modüllere kayıt 10

11 yapılması halinde tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili hesaplarla bağlantı kurulacak şekilde hazırlanmalıdır Yevmiye Kayıtlarında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Muhasebe programlarının içermesi gereken ve her bir yevmiye kaydında bulunması gereken asgari bilgiler aşağıdadır. 1- Yevmiye fişinin tarihi ve yevmiye madde numarası 2- Yevmiye fişinin cinsi (mahsup, tahsil, tediye) ve numarası 3- Tüm hesapların en alt seviyesindeki kodları ve isimleri 4- Dayanak belgelerin tarih, seri ve sıra numarası 5- Belge türü ( Fatura, İrsaliyeli Fatura, Gider pusulası v.b.) 6- Müşterinin adı-soyadı, unvanı 7- Mal ve/veya hizmet satın alan veya satın alınan kişinin Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası (gerekmesi halinde) 8- Mal veya hizmetin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı 9- Katma Değer Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her bir malın KDV tutarı ve oranı ) 10- Özel Tüketim Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her bir malın ÖTV tutarı ve oranı ) 11- Özel İletişim Vergisi 12- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 13- Çalışan kişilerin sayısı, adı-soyadı, ücreti, tevkif edilen gelir vergisi ve prim ödemeleri tutarı 14- Bağımlı kişilerle yapılan işlemler 15- Açıklama ve diğer bilgiler. Mükelleflerin, tutarına bakılmaksızın alış faturalarını asgari bilgileri içerecek şekilde kaydetmeleri zorunlu olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tespit belirlenen fatura düzenleme sınırı altındaki satış kayıtlarını asgari bilgilerin hepsini içerecek şekilde kaydetmeleri ihtiyaridir. Yevmiye kayıtları yukarıda belirtilen asgari bilgilere sahip olmalı ve gerektiğinde inceleme elemanlarına ibraz edilmelidir. Ancak, programlar yevmiye kayıtlarının yevmiye defterine asgari bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı veya toplam tutarlar olarak kaydedilmesine izin verecek şekilde hazırlanabilir. Muhasebe kayıtları en alt seviye kodlarına göre kaynak belge ilişkisini sağlamalıdır. Yevmiye fişinde defteri kebir hesabı, ara hesaplar ve en alt seviye kodları ve isimlere göre listelenmelidir. 11

12 4.2- Hesapların En Alt Seviyede Kodlanması, Hesap İsimlerinin Kullanılması Ve Listelenmesi: Muhasebe programlarında 3 lü ana hesaplar ile birlikte aynı zamanda detay hesaplarının da çalıştırılması ve istenmesi halinde ana hesap bazında veya detay hesap bazında bilgiye ekranda ulaşılmasının ve başka bir ortama aktarımının ve analizinin sağlanması zorunludur. Bu itibarla, aşağıdaki örnekteki gibi veya benzeri detaylı kodlama sisteminin mükellefler tarafından yapılması ve istenildiğinde hem ana hesap hem de detaylarına ilişkin bilgilere ulaşılması gerekmektedir. Örnekte yer alan bilgiler farklı hesaplara ilişkin ayrıntıları göstermektedir. Örnek: Borç Alacak 120 Alıcılar H.S , , Adana Müşterileri , , X A.Ş , , Y Ltd. Şti , , Z Şahsı 4.964, , Ankara Müşterileri , , A Ltd. Şti , , B A.Ş , , C A.Ş , , Yurt İçi Satışlar , Ticari Mal satışı , Buzdolabı Satışı , Televizyon Satışı 9.564, Yemek Odası Tk. Satışı , Mamul Satışları , Pantolon Satışı 5.694,48 12

13 Etek satışı 3.536, Takım Elbise Satışı İndirilecek kdv H.S , Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin KDV 4.145, %1 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 530, %8 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 1.260, %18 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 2.354, Satışlardan İadelere İlişkin KDV 439, %1 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 83, %8 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 152, %18 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 203, Hesaplanan KDV 4.149, Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin KDV 3.750, %1 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 487, %8 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 1.110, %18 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 2.152, Alışlardan İadelere İlişkin KDV 399, %1 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 98, %8 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 160, %18 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 140,24 Yukarıdaki kayıt bilgilerine göre eğer 600 Yurt İçi Satışlar hesabının tamamının istenmesi halinde ana ve 13

14 detay hesapları ile birlikte ekranda gözükmelidir. İstenilen bilgi sadece pantolon satışları ise; Pantolon satışları hesabı veya istenilen bilgi hesap kodlu Adana müşterilerinden Z şahsına ait cari hesaplar ise sadece bu hesaba ilişkin ayrıntılı bilginin elde edilebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, muhasebe yazılımları yukarıdaki örnekteki gibi ana hesap ve detaylarına ilişkin bilgilere ulaşımı sağlamalıdır Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası Muhasebe programları, yevmiye kayıtlarından aylık olarak ve aşağıda belirtilen algoritma ile hesaplanacak olan Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası oluşturulacak şekilde hazırlanacaktır. Söz konusu algoritma, muhasebe sisteminin temeli olan yevmiye kayıtlarından bir kontrol kodu oluşturma temeline dayanmaktadır. Yevmiye kayıtlarındaki tutarlar ana hesap kodları ile çarpılacak ve her satır için bir rakam bulunduktan sonra bu rakamlar toplanarak ilgili dönem için muhasebe kontrol numarasını oluşturacaktır. Kayıt kontrol numaraları vergi incelemesinde ve denetim aşamasında kayıtlarda değişiklik olup olmadığının tespitinde kullanılacağı için programlar kontrol numaralarını hesaplayan ve raporlayan bir bölüme sahip olmalı, günlük ve aylık kontrol numaralarını raporlayabilecek ve beyan edilenlerle kontrol edebilecek şekilde olmalıdır. Denetim aşamasında hesaplanan kontrol numaraları ile beyan edilen kontrol numaralarının farklı olması, mükellefin geçmişe yönelik kayıtlarda değişiklik yaptığını veya programın bu asgari standarda uygun olmadığını gösterecektir. Ocak 2006 ayında iki muhasebe kaydı bulunan mükellefin muhasebe kayıt kontrol numarasının hesaplanmasına ilişkin örnek aşağıdadır. Tarih 05/01/2006 Madde No 1 Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Kontrol Numarası Kontrol No Formülü Mal Satışı = 120 * ( * 100) Mal Satışı = 600 * ( * 100) Tarih 06/01/2006 Madde No 2 Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Kontrol Numarası Kontrol No Formülü Nakden Tahsilat = 100 * (53.25 * 100) Nakden Tahsilat = 120 * (53.25 * 100) Ocak Ocak 2006 Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası

15 İki yevmiye maddesi ile oluşturulan Ocak ayı Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası dır. Dolayısıyla, mükellefin, beyan tarihinden sonra yevmiye kayıtlarında değişiklik yapması, yeni kayıt eklemesi veya mevcut kayıtlardan bir veya birkaçını iptal etmesi durumunda Muhasebe kayıt kontrol numarası değişecektir. Bu itibarla, muhasebe hatası yapan mükelleflerin bu hatalarını Vergi Usul Kanunu hükümleri ve muhasebe ilkeleri doğrultusunda düzeltmeleri gerekmektedir. Muhasebe kayıt kontrol numarasının beyan edileceği dönemler ve ait olduğu kayıt dönemleri ve tablo aşağıdaki şekilde hazırlanacaktır. Muhasebe Kontrol Numarası Dönemi (aylar) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Muhasebe Kontrol Numarasının Oluşturulacağı Yevmiye Kayıtları Dönemi 1.Aralık 31.Aralık 1.Ocak - 31.Ocak 1.Şubat - 28(29)Şubat 1.Mart - 31.Mart 1.Nisan - 30.Nisan 1.Mayıs 31.Mayıs 1.Haziran - 30.Haziran 1.Temmuz - 31.Temmuz 1.Ağustos - 31.Ağustos 1.Eylül - 30.Eylül 1.Ekim 31.Ekim 1.Kasım 30.Kasım Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası 4.4- Günlük İşlemlerin Toplam Olarak Kaydedilememesi Muhasebe programları kasa, banka, çek ve senetler hesaplarını her bir işlem bazında cari hesaplarla (alıcı/satıcı) ve stoklarla kontrolünü sağlayacak ve hesapların günlük toplamlar olarak kayıt edilmesini engelleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ancak, aynı gün içindeki toplamları fatura düzenleme tutarı altında kalan işlemlerin günlük toplam olarak kaydedilmesi ihtiyaridir Tekdüzen Hesap Planında Yer Alan Alacak Ve Borç Karakterli Hesapların Muhasebe Kurallarına Uygun Olarak Kullanılması Muhasebe yazılımları tekdüzen hesap planında belirtilen alacak ve borç bakiyesi vermesi gereken hesapların ters bakiye vermesini engelleyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bilindiği üzere, tekdüzen hesap planında yer alan hesaplar alacak veya borç karakterli hesaplardır. Örneğin, 100 Kasa Hesabı aktif karakterli olup kasadaki mevcut parayı gösteren ve her zaman borç bakiyesi vermesi gereken bir hesaptır. Aynı zamanda 320 Satıcılar Hesabı da pasif karakterli olup işletmenin satıcılara olan borcunu gösteren ve her zaman alacak bakiyesi vermesi gereken bir hesaptır. Bu kuralın tek istisnası, tekdüzen hesap planında 15

16 yer alan 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı dır. Bu hesap hem alacak hem de borç karakterli ve dönem içinde kullanılan bir hesaptır Muhasebe Programlarının Vergi Kanunları ve Muhasebe Düzenlemelerine Uygunluğu Muhasebe programları vergi kanunlarında yer alan oran ve hesaplamalara uygun olmalıdır. Programların vergi kanunlarına uygunluğuna ilişkin gerekli husus ve programlar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden temin edilecektir. Programlar, muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanmalıdır Uyarı Verilmesi Programlar, vergi kanunlarında tespit edilen süre ve usule göre yapılması gereken işlem ve kayıtlarda kullanıcıya uyarıda bulunacak ve buna rağmen yapılmayan kayıt ve işlemleri liste halinde verecek şekilde hazırlanmalıdır. Uyarı vermesi gereken kayıt ve işlemler aşağıdadır Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca YTL ve üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılması zorunludur. Belirtilen tutarı aşan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmaması halinde program uyarı vermelidir. 2- Muhasebe kayıtlarının VUK nun 219 uncu maddesi hükümleri uyarınca yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. Kanunda belirtilen zamanlarda kayıt yapılmaması halinde program uyarı vermelidir Şube Muhasebesi Uygulayan Mükellefler Muhasebe işlemlerini şube veya şubeler bazında takip eden ve bu işlemleri merkezde birleştiren şirketlerin şubelerinde bu Tebliğle belirlenen standartlara uygun muhasebe programları kullanılması şartıyla şube kayıtlarının merkez hesaplarında gösterilmesi ile ilgili olarak bu Tebliğdeki standartlar ayrıca aranmaz. Genel merkeze ait hesap ve işlemler ile müstakil muhasebeye sahip olmayan şubelerin hesap ve işlemleri açısından bu Tebliğle belirlenen standartların genel merkezde bulunan muhasebe programlarında bulunması gerektiği tabiidir Denetim Dosyası Muhasebe yazılımları mükelleflerin denetimi sırasında, bu bilgilerin kağıt baskısına ve diğer belgelere bakılmaksızın elektronik ortamda kayıtlı bilgilere kolay ulaşımını, bu bilgilerin gözden geçirilmesini ve analiz edilmesini sağlayacak fonksiyonlara sahip bir denetim dosyasına, modülüne sahip olmalıdır. Denetim dosyası muhasebe programı çalıştığı zaman çalışacak ve kullanıcı iptal edemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Muhasebe yazılımları, denetim dosyasını istendiği zaman hazırlayabilmelidir. Denetim dosyası üç bölümden oluşur. A-Muhasebe programı ve denetim dosyasını tanıtan bilgileri içeren bölüm: Bu bölüm mükellefin kullandığı muhasebe programını ve mükellefe ilişkin adres, faaliyet konusu gibi bilgileri içermelidir. B-Belli bir dönemdeki işlemleri ve işlem bilgilerini içeren bölüm: 16

17 1- Muhasebe yazılımları yapılan her bir muhasebe kaydına bir sıra numarası verecek ve her bir hesabın belli bir tarih aralığındaki yevmiye maddelerini gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. 2- Programlar işletmede bulunmayan malların satışına imkan vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Ancak, Vergi Usul Kanununda yer alan fatura düzenleme süreleri dikkate alınarak malların irsaliye bilgilerinden kayıt yapılması ve daha sonra fatura bilgilerinin girilmesi şeklkinde kayıt yapılması mümkündür. 3- Bu tebliğe göre verilen uyarılar konu ve tarihler itibariyle listesini hazırlamalıdır. 4- Muhasebe yazılımları, program şifreleri ile yevmiye kayıtlarının yapılmasına imkan verecek, yevmiye kayıtlarının text, excell access ve/veya XML formatında kaydedilebilecek, kayıtlardan alınabilecek, analiz edilebilecek ve kağıt baskıları yapılabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Programlar kayıt yapılan hesapların indeksini verecek şekilde olmalıdır. 5- İşlemlerin kimin tarafından kaydedildiğini ve değişiklikleri gösteren log ayrıntılarını içeren bir bölüme sahip olmalıdır. 6- Muhasebe bilgisayar programları bir bütün olduğundan hesaplar ilgili modüllerle bağlantı kurulacak şekilde hazırlanmalıdır. Yevmiye kayıtlarından defteri kebir kayıtlarına ve modüllere veya modüllerden yevmiye ve kebir kayıtlarına ulaşılabilmelidir. 7- Hesapların ve işlemlerin elektronik ortamda analize tabi tutulması, başka bir ortama aktarılması, kağıt baskılarının yapılabilmesi sağlanmalıdır. 8- Programlar kullanılan hesapların her birindeki işlemleri; tutar, miktar, kişi, mal veya hizmet konusu, ithalat ve ihracat yapılan ülke ve belli tarihler arasındaki işlemler gibi listeler halinde hazırlayabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca, kayıtlar aylık ve yıllık listeler olarak sunulabilmelidir. 9-Denetim modülü, bilanço ve gelir tablosu hesaplarından işletme ile ilgili çeşitli oranları hesaplayabilmelidir. Denetim modülünde aylık ve yıllık olarak hesaplanabilmesi gereken oranlar aşağıdadır. 1-Cari Oran : Toplam Dönen Varlıklar/ Toplam Kısa Vadeli Borçlar 2-Likidite Oranı : (Toplam Dönen Varlıklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar) / Toplam Kısa Vadeli Borçlar 3-Nakit Oranı : Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4-Alacakların Tahsil Süresi : Ticari Alacaklar X 365 /Yıllık Kredili Satışlar 5-Stok Devir Hızı: Satışların Maliyeti / (Dönem Başı Stok + Dönem Sonu Stok)/ 2 6-Toplam Borçlar / Özsermaye: Toplam borçlar/ Ortalama özsermaye 7-Brüt Kar Marjı : Brüt Satış Karı / Net Satışlar 8-Net Dönem Karı/ Özsermaye: Net dönem karı (vergi ve mali yükümlülükler sonrası kar) / Ortalama Özsermaye 17

18 C- Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi bilgilerini içeren bölüm Muhasebe program yazılımları Katma Değer Vergisinin ve Özel Tüketim Vergisini doğru hesaplanmasını ve kontrolünü sağlamak amacıyla aşağıda yer alan unsurlara sahip olması gerekmektedir. C.1- Katma Değer Vergisini bilgilerini içeren bölüm 1- KDV verilerinin bütünlüğünü ve doğruluğunu gösteren rapor düzenlenmesi sağlanmalıdır. 2- Alım, satım ve diğer ticari işlemlerinin KDV Beyannamesinin doldurulmasını sağlayacak bir şekilde raporlanması sağlanmalıdır. 3- Yazılımın KDV nin geç vergi çıktısı ile erken vergi girdisi gibi, KDV dönemlerindeki uyumsuzluklarda uyarı vermesi sağlanmalıdır. 4- KDV matrahı ile KDV arasındaki uyumsuzluklarda programın uyarı vermesi sağlanmalıdır. 5- KDV nden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyet ve ayrımı ile hesaplanan indirilebilir KDV miktarının gösterilmesi sağlanmalıdır. 6- KDV indirimine konu olmayan işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilgili vergi miktarlarının gösterilmesi sağlanmalıdır. 7- Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergilerin muhasebe hesaplarında izlenmesi sağlanmalıdır. 8- Emtia üzerine iş yapanlar, geçici vergi dönemleri itibariyle düzenledikleri dönem sonu stoklarını Katma Değer Vergisine tabi olanlar ve olmayanlar itibariyle ayırt etmesi sağlanmalıdır. C.2- Özel Tüketim Vergisi bilgilerini içeren bölüm 1. ÖTV verilerinin bütünlüğünü ve doğruluğunu gösteren rapor düzenlenmesi sağlanmalıdır. 2. Alım, satım ve diğer ticari işlemlerinin ÖTV beyannamesinin doldurulmasını sağlayacak bir şekilde raporlanması sağlanmalıdır. 3. Yazılımın ÖTV nin geç vergi çıktısı ile erken vergi girdisi gibi, ÖTV dönemlerindeki uyumsuzluklarda uyarı vermesi sağlanmalıdır. 4. ÖTV matrahı ile ÖTV oranları veya tutarlarına göre hesaplanan ÖTV arasındaki uyumsuzluklarda programın uyarı vermesi sağlanmalıdır. 5. ÖTV matrahı ile ÖTV toplamından oluşan tutar ile KDV matrahı arasındaki uyumsuzluklarda programın uyarı vermesi sağlanmalıdır. 6. ÖTV den istisna edilen işlemlerin tutarı ve miktarının gösterilmesi sağlanmalıdır. 7. ÖTV indirimine konu olan işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi tutarlarının gösterilmesi sağlanmalıdır. 18

19 8. Matrah, oran, tutar, indirim tutarları ile ödenen, tecil, terkin, iade edilen ÖTV tutarlarının muhasebe hesaplarında izlenmesi sağlanmalıdır. 9. ÖTV mükelleflerinin dönem sonu stoklarındaki ÖTV ye tabi mallarının ayırt edilmesi sağlanmalıdır Fatura Düzenleme Modülü Muhasebe yazılımlarının fatura ve fatura yerine geçen vesikaları düzenleme modülüne sahip olmaları ve bu müdül kullanılarak belirtilen belgelerin düzenlenmeleri halinde belgelerde, VUK da yer alan asgari bilgiler bulunmalı ve düzenleme kaidelerine uyulmalıdır. Programlar, bu belgeler düzenlendiği zaman otomatik olarak yevmiye kayıtlarına alacak şekilde hazırlanmalıdır Bağımlı/İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemler Muhasebe yazılımları, bağımlı/ilişkili tüm kişilerle yapılan mal, hizmet, kredi ve kiralama alım satım işlemlerine ilişkin toplam bilgileri aylık ve yıllık olarak hesaplayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bağımlı/ilişkili kişi; kurumların kendi ortakları, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin altsoy ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil kan bağı olanlar ve sıhri hısımları ile %10 ve daha fazla sermayesine, denetimi veya yönetimine katılan tüzel kişilerdir Elektronik Beyannamelerin ve Bilgi Formlarının Kayıtlı Hesaplardan Otomatik Olarak Hazırlanması Muhasebe programları elektronik beyannameleri, mal ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin bilgi formları ile aylık bildirim formlarını kayıtlı hesaplardan otomatik olarak hazırlayabilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderebilecek şekilde olmalıdır. Elektronik beyanname ve bilgi formlarının gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile programlar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden temin edilecektir. 1- Elektronik Beyannamelerin Hazırlanması Muhasebe yazılımları, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen elektronik beyannameleri kayıtlı hesaplardan otomatik olarak hazırlayacak ve elektronik ortamda gönderecek şekilde hazırlanmalıdır. 2-Bilgi Formlarının Hazırlanması Muhasebe programları, mal ve hizmet satın alınan kişiler ile mal ve hizmet satılan kişilere ait fatura bilgilerini (Form Ba ve Bs) kayıtlı hesaplardan otomatik olarak hazırlamalıdır. Programlar, mal ve hizmet alış ve satış faturalarını tarih, isim, miktar, tutar, mal ve hizmet grupları ile tek bir kişiye ilişkin faturaları ayrı ayrı ve/veya toplam belge ve toplam bedellerine göre listeler halinde hazırlayabilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderecek şekilde olmalıdır. 3- Aylık Bildirim Formu Muhasebe programları aşağıdaki aylık bildirim formununda yer alan bilgileri kayıtlı hesaplardan otomatik olarak hazırlayacak ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderecek şekilde hazırlanmalıdır. Aylık bildirim formları Katma Değer Vergisi beyannamesi verme süresi içinde elektronik ortamda verilir Geçiş Hükümleri 19

20 Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerden; - 4 sıra numaralı Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ(2) ile belirlenen ve diledikleri takdirde Yeminli Mali Müşavirlere tasdik işlemi yaptıracak mükellefler için 2006 yılına ilişkin olarak belirlenecek hadleri aşanların tarihinden, - Diğerlerinin ise tarihinden itibaren muhasebelerini Maliye Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programları aracılığıyla izlemeleri gerekmektedir yılı için belirlenecek hadlerin altında kalmakla birlikte dileyen mükellefler de tarihinden itibaren onaylı programlar kullanabilir. Tebliğ olunur. Mal Dengesi Aylık Toplam Hizmet Alım ve Satımları Aylık Toplam İthalat ve İhracat Tutarları Aylık Toplam Nakit Dengesi Aylık Toplam Giderler Ve Faaliyet Dışı Gelirler... Ayı Bildirim Formu Dönem Başı Mal Stokları Hizmet Alımları Mal Alımları Hizmet Satımları İthalat İhracat Tutarları Tutarları Nakit Nakit Tahsilat Ödemeler Faaliyet Faaliyet Giderleri Dışı Giderler Alıştan İadeler (-) Banka Hesapla rı Yoluyla Tahsilat Finansm an Giderleri (yurtiçi ödemele r) Satılan Mal Maliyeti (-) Banka Hesapl arı Yoluyla Ödeme Finans man Giderle ri (yurtdış ı Satışta n İadeler Çek Portföy üne Giriş Faaliye t Dışı Gelirler Dönem Sonu Stoku Çek Portföyü nden Çıkış Senet Portföyün e Giriş Senet Portföyün den Çıkış Alına n Nakit Kredi ler Veril en Nakit Kredi ler 20

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI

SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2010/S 16 İST. 09.08.2010 ÜCRET GELİRLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN YAYINLANDI 6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

1 SIRA NO'LU BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

1 SIRA NO'LU BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 1 SIRA NO'LU BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) (VUK) 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları,

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54 İstanbul,04 Ağustos 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 54 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeye Göre Ocak-Temmuz/2010 Dönemi Ücret Ödemeleri İle İlgili Vergi Farklarına İlişkin Olarak Yapılacak

Detaylı

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010

Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Sirküler no: 068 İstanbul, 3 Ağustos 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, 2010 yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

İlgili tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

İlgili tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir. S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.08.2010 Sayı: 2010/39 Konu: 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ

2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 2007 YILLIK VE 2008 AYLIK Ba-Bs FORMLARININ VERİLME SÜRELERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 ve 381 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **)

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Maliye Bakanlığından: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: **) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. S İ R K Ü L E R R A P O R TARİH 23.08.2016 SAYI 2016/015 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KONU İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA SİRKÜLER 19.08.2016 tarih

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015

Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Sirküler No : 2015/76 Sirküler Tarihi : 25.12.2015 Konu : İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/80 İstanbul, 28/12/2015 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ. (Sıra No :431) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.12.2013 Sirküler No : 2013 / 50 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ (Sıra No :431) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ; 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 ÖZET: Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir.

Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 28.12.2015 Sirküler, 2015 / 29 Sayın Meslektaşımız; Konu : E-Arşiv uygulamasında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilmiştir. 24.12.2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: TARİH : 24/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/94 İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KAPSAM GENİŞLETİLDİ: 433 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ

Özet: tarih ve sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TEBLİĞİ S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 21.09.2011 Sayı: 2011/33 Konu: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete de 21 Seri Nolu Özel Tüketim

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 17.08.2006 / 154 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24

Ba ve Bs Formlarına İlişkin Tebliğ Hakkında SİRKÜLER NO:2006/24 İstanbul, 18.08.2006 Bilanço esasına tabi mükellefler tarafından belirli hadleri aşan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

Söz konusu Kanunun 3. maddesi ile gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 8.800 TL'ye kadar % 15

Söz konusu Kanunun 3. maddesi ile gelir vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 8.800 TL'ye kadar % 15 1. Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde ücretler için 5 puan düşük olarak uygulanan gelir vergisi tarifesi 30 Mart 2006 tarih ve 5479 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

GENELGE NO: 15/90 İstanbul,

GENELGE NO: 15/90 İstanbul, GENELGE NO: 15/90 İstanbul,28.12.2015 İlgili Birim Konu İlgi : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler / Muhasebe, Hukuk : İnternet Satışı Nedeniyle e-arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

TEBLİĞLER ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) TEBLİĞLER Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1 DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-28)

SİRKÜLER RAPOR (2009-28) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI.

KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. KONU : 24 SERİ NO.LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI. 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

"Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 85 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun[1] 17 nci maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı