SİRKÜLER RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER RAPOR 2006-15"

Transkript

1 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Farabi Sokak 12/ Çankaya, Ankara Tel: Faks: SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/51 (18/04/2006 Tarih ve GVK-51/2006-8/Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/51 Konusu : Ocak-Şubat-Mart 2006 Üçer Aylık Dönemi İle Mart 2006 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması Tarihi : 18/04/2006 Sayısı : GVK-51/2006-8/Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyanname İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98 ve 119 İlgili olduğu kazanç türleri : Tevkifata tabi kazanç ve iratlar 1. Giriş Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinin 5035 sayılı Kanunla değişen birinci fıkrasına göre, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine beyan etmeleri; üçüncü fıkrasında ise zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların 94 üncü maddeye göre yapacakları tevkifat ile ilgili muhtasar beyannameyi, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 20 nci günü akşamına kadar vermeleri; 119 uncu maddesine göre de beyannamenin verildiği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Ancak, Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun vergi tarifesini düzenleyen 103 üncü maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle mükelleflerce tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yukarıda sözü edilen üçer aylık ve aylık dönemlere ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi, 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

2 3. Sonuç Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, Ocak-Şubat-Mart/2006 üçer aylık vergilendirme dönemi ile Mart/2006 aylık vergilendirme dönemine ait muhtasar beyannamenin 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödeneceği tabiidir. Bilgi ve gereği ilgililere duyurulur. Kemal UNAKITAN MALİYE BAKANI 2

3 GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/50 (18/04/2006 Tarih ve GVK-50/2006-7/ Gelir Vergisi Tarifesi Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/50 Konusu : Gelir Vergisi Tarifesi Tarihi : 18/04/2006 Sayısı : GVK-50/2006-7/ Gelir Vergisi Tarifesi İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 103, Geçici Madde 70 İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler 1. Giriş 30/03/2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş olup; 01/01/2006 tarihi ile bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 08/04/2006 tarihleri arasında ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımından önceki tarifeye göre yapılmış olan ancak, yeni tarifeye göre fazla kesildiği tespit edilen gelir vergisi tevkifat tutarlarının ödenecek vergilerden mahsubu veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin ilave olarak kesilmek suretiyle ödenmesi işlemlerinin nasıl yerine getirileceği hususları bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Konu İle İlgili Mevzuat 08/04/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi yeniden düzenlenmiş ve yapılan değişiklikle gelir vergisine tabi gelirlerin; YTL'ye kadar % YTL'nin YTL'si için YTL, fazlası % YTL'nin YTL'si için YTL, fazlası % YTL'den fazlasının YTL'si için YTL, fazlası % 35 oranında vergilendirileceği belirtilmiştir. Öte yandan 5479 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 70 inci maddede 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu 3

4 fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir. 3. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Fazla Olması Hali Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Henüz Vermemiş Olan Mükellefler Bu durumda olup da muhtasar beyannamesini henüz vermemiş olan mükellefler, yeni tarifeye göre 1/1/2006 tarihinden itibaren kendi hesapları üzerinde gerekli düzeltmeyi yaparak beyanname ekinde toplam çalışan bazındaki tevkifat ve fazla yapılan tevkifat tutarları ile aradaki farkı gösteren bir listeyi ekleyecek ve sadece ödenmiş vergileri, beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünün Mahsup Edilen Vergiler kısmının (20) no lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar ifadesi ile göstererek mahsup etmek suretiyle beyannameleri düzeltilmiş tutarlara göre vereceklerdir. Fazla yapılan tevkifat tutarlarının ödenmemiş olması halinde ise mahsup söz konusu olmayacak; muhtasar beyanname ekinde verilecek olan, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren listeye dayanılarak vergi dairelerince ilgili dönem tahakkuklarında gerekli düzeltme yapılacaktır Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş Ancak Tahakkuk Eden Vergiyi Henüz Ödememiş Olan Mükellefler Muhtasar beyannamesini vermiş ancak tahakkuk eden vergiyi henüz ödememiş olan mükellefler tarafından beyanname verme süresinin (20 Nisan 2006) sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilmesi halinde; bu beyannameye Ocak, Şubat ve Mart 2006 aylarına ilişkin beyannamelerdeki tutarları, üç aylık beyanlarda ise bu dönemde yapılan üç aylık tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir liste eklenecek ve 3.1. bölümü nde açıklandığı şekilde işlem yapılacaktır yılının ilk üç aylık dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile ilgili olarak verilen düzeltme beyannamesi ve ekinde yer alacak olan her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren liste üzerine daha önce verilen beyannameye göre tahakkuk ettirilen vergi tutarları ise vergi dairesince terkin edilecektir Yılında Üç Aylık (Ocak, Şubat, Mart) ya da Aylık (Mart) Muhtasar Beyannameyi Vermiş ve Tahakkuk Eden Vergiyi Ödemiş Olan Mükellefler Bu durumda, fazladan ödenmiş olan vergi tutarları, mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilecektir. İlgili döneme ilişkin verilecek muhtasar beyannamelerde, çalışanlara ait ücret matrahları beyan edilerek bunlara ilişkin yeni tarife üzerinden hesaplanan vergilerin tahakkuk ettirilmesi sağlanacaktır. Fazla hesaplanması nedeniyle mahsup edilecek tutar, muhtasar beyannamenin Tablo-1 Matrah ve Vergi Bildirimi bölümünün Mahsup Edilen Vergiler kısmının (20) no lu satırının ( K.V.K 8/4 Mad. Uyarınca G.V.K. 94/6-a ya Göre Hesaplanacak Gelir Vergisine Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarları) altındaki boşlukta G.V.K. Geçici 70 inci maddesine göre yapılan mahsuplar ifadesi ile gösterilecektir. Her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste muhtasar beyanname ekinde verilecektir. 4

5 3.4. Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verecek Mükelleflerin Yapacakları İşlemler Beyannamelerini elektronik ortamda veren mükellefler fazla ödedikleri tutarları e-beyannamede bu işleme münhasır olmak üzere açılmış bulunan Mahsup Edilen Vergiler kısmının G.V.K. Geçici 70. maddeye göre yapılan mahsuplar satırında göstereceklerdir. Ayrıca, her bir aya ilişkin toplam çalışan bazında yapılan tevkifat ile fazla yapılan tevkifat tutarı ve aradaki farkı gösteren bir liste elektronik ortamda muhtasar beyanname ekinde verilecektir. Örnek 1: Ortalama YTL ücretle 12 işçi çalıştıran (A) Ltd.Şti nin aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir: (YTL) Ocak Şubat Mart Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi FARK (A) Ltd.Şti. Şubat ayına ilişkin olarak ücretlilerden fazladan tevkif edip vergi dairesince tahsil edilen 240 YTL yi Nisan ayında verilecek muhtasar beyannamede, Mart ayına ilişkin olarak ücretlilerden tevkif ettiği YTL ödenecek vergiden mahsup edecek, (= ) YTL yi vergi dairesine ödeyecektir. Dolayısıyla Mart ayında ücretlilerden yapılacak tevkifat tutarı toplam YTL olacaktır. 4. Yapılmış Olan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarının Yeni Hükme Göre Hesaplanan Vergiden Az Olması Hali Bu durumda oluşan fark tutarlar, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilecek ve ödenecektir. Söz konusu beyanname elektronik ortamda da verilebilecektir. Bu düzeltme beyannamelerinde de mevcut muhtasar beyanname kullanılacak ve söz konusu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmayacaktır. Süresinde düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmayıp, eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde ise bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olacaktır. Örnek 2: Bir önceki örnekte yer alan şirketin, 2005 yılı için geçerli olan tarifeyi %9,8 lik yeniden değerleme oranında artırdığı varsayımıyla, 12 İşçi için aylar itibariyle 08/04/2006 tarihinden önce ve sonra geçerli olan tarifeler üzerinden yaptığı tevkifat tutarları aşağıdaki gibidir: (YTL) Ocak Şubat Mart Yeni hükme göre hesaplanan gelir vergisi , Değişiklik öncesi hükme göre kesilen gelir vergisi , FARK 0 149,52 0 5

6 Vergi sorumlusu, çalışanlarına Nisan ayında yapacağı ödemelerden, daha önce eksik kesilmiş olan 149,52 YTL vergi kesintisini ilave olarak kesmek suretiyle, bu tutarı ayrı bir muhtasar beyanname ile Mayıs ayının yirminci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan ederek süresinde ödeyecektir. Bu farkın birden fazla ayda oluşması halinde de, her bir ay için ayrı ayrı muhtasar beyanname verilmeyecek, tek bir beyanname ile kesilen vergiler beyan edilerek ödenecektir. 5. Emeklilik, İşten Ayrılma, İşyerinin Kapanması, Ölüm vb. Durumlarda Fazla Kesilen Vergi Tutarlarının İadesi Bu durumda olan mükelleflere ilişkin işlemler vergi dairelerince yerine getirilecektir. Söz konusu mükellefler, işverenden alacakları ve kendilerinden yapılan tevkifat tutarlarını ayrıntılı gösteren bir yazı ile en son çalıştıkları işverenin muhtasar beyanname yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak olup, gerekli düzeltme işlemleri ilgili vergi dairesince yerine getirilecektir. Duyurulur. Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı 6

7 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLER TASLAĞI/40 (19/04/2006 Tarih ve KDVK-40 / Sayılı) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 40 Konusu :Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatımı Tarihi : Sayısı : KDVK-40 / İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu 41/1, 41/4 ve 46/1 1.Giriş: Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2.Yasal Düzenleme: Katma Değer Vergisi Kanununun 41. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflerin ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları, 4. fıkrası ile de işi bırakan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamelerini, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar verecekleri hüküm altına alınmıştır. Ancak, katma değer vergisi beyannamelerinin 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerin yılın (Ocak-Şubat- Mart) aylarını kapsayan döneme ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi Vergi Usul Kanununun 17. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 24/04/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 3.Sonuç: Buna göre, Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannameleri 24/04/2006 günü mesai bitimine kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir. Duyurulur. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı 7

8 1 SIRA NO'LU BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI STANDARTLARI GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) (VUK) 175 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Yine VUK nun Mükerrer 257 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı fıkraları hükmü ile Maliye Bakanlığı; mükellefler ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya ve tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye ve bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili kılınmıştır. Yukarıda belirtilen yetkilere dayanılarak; 1-Muhasebe kayıtlarını onaylı muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izlemesi gereken mükelelfler ile kendi geliştirdikleri muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin uyması gereken kurallar ve sorumluluklara, 2-Muhasebe bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar ve sorumluluklara ve 3-Muhasebe bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ve standartların belirlenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Bu Tebliğ, mükelleflerin VUK hükümleri uyarınca kağıt ortamında düzenledikleri, aldıkları, muhafaza ve ibraz ettikleri belge, kayıt ve defterler yerine aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik belge, elektronik kayıt ve elektronik defterlerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı uygulamasını konu alan elektronik muhasebe düzenlemelerini kapsamamaktadır. I- MUHASEBE KAYITLARINI ONAYLI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA İZLEMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin muhasebelerini Maliye Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar parogramları aracılığıyla izlemeleri zorunludur. Muhasebelerini kendi geliştirdikleri muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin programlarını tarihine kadar bu Tebliğde belirtilen asgari husus ve standartlara uygun hale getirmeleri zorunludur. 8

9 Bilanço usulüne göre defter tutmakla yükümlü olan ve muhasebe kayıtlarını Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılığıyla izleyen mükellefler de bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar. II- MUHASEBE KAYITLARINI ONAYLI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA İZLEYEN MÜKELLEFLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR VE SORUMLULUKLARI Mükelleflerin uyması gereken kurallar aşağıdadır. 1- Muhasebe kayıtlarını piyasadan satın aldıkları bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerin kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari hususlar ve standartlara sahip hale getirecek güncelleme programlarına sahip olmaları zorunludur. 2- Satın aldıkları onaylı muhasebe programlarında daha sonra kendileri değişiklik yapan mükellefler bu değişikliklerden dolayı sorumludurlar. Yaptıkları değişiklikler nedeniyle kullandıkları onaylı muhasebe programlarını bu Tebliğ ile getirilen asgari husus ve standartları karşılayamayacak duruma getiren mükelleflere VUK nun 359 uncu maddesinin yanı sıra asgari standartları ihlal eden muhasebe programı üreten kişilere uygulanacak cezalar da uygulanacaktır. 3- Muhasebe kayıtlarını kendi geliştirdikleri bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarını bu Tebliğde belirtilen asgari husus ve standartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Programların asgari husus ve standartlara uygun olup olmadığının tespiti için bu Tebliğin III/2 maddesinde belirtilen gerekli testleri başarıyla geçmeleri zorunludur. Programlarını asgari husus ve standartlara uygun hale getirmeyen mükelleflere, VUK nun 359 uncu maddesinin yanı sıra asgari standartları ihlal eden muhasebe programı üreten kişilere uygulanacak cezalar da uygulanacaktır. 4- Mükellefler, bilgisayar programı aracılığıyla izledikleri muhasebe kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yasal kağıt defter ve belgelerinde olduğu gibi saklamak ve vergi inceleme elemanlarınca istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. Bu nedenle mükelleflerin, muhasebe işlemlerinde kullandıkları bilgisayar ve/veya programlarda meydana gelebilecek bozulma, çalınma gibi risklere karşı önlem almaları gerekmektedir. Muhasebe kayıtlarının geçici vergi dönemleri itibariyle başka bir elektronik ortama aktarılarak saklanması zorunludur. 5- Müşterilerinin muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de onaylı muhasebe programları kullanmak ve bu bölümde belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar. 6- Satın aldıkları ve kullandıkları onaylı bilgisayar programlarını daha sonra bedelli veya bedelsiz olarak başka bir mükellefe satan, devreden veya kullanımına izin veren mükellefler bu durumu vergi idaresi ve programı satan ve üreten kişilere bildirmekle yükümlüdür. III-MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI ÜRETEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR Muhasebe bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar aşağıdadır. 1- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olduğuna ilişkin Bakanlık onayı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ve ekinde muhasebe programlarının bir örneği ile Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracaklardır. 9

10 2- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığı Muhasebe Programları Test Komisyonunun görüşü alınarak Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve muhasebe programı üreticisine bildirilir. Muhasebe programlarının aynı zamanda, bu Tebliğle belirlenen beyanname ve bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin testleri de geçmesi zorunludur. Test senaryoları ve muhasebe programları onaylanmış üreticilerin listesi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanır. 3- Muhasebe Programları Test Komisyonu, Gelir İdaresi Daire Başkanı Başkanlığında, Yüksek Öğretim Kurumunca Üniversitelerden bir, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan bir, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve bir Yeminli Mali Müşavir olmak üzere iki, Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliğinden bir ve Yazılım Sanayicileri Derneğinden görevlendirilen bir üyeden kuruludur. Komisyon, muhasebe programlarının asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığını tespit etmek ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle görevlidir. 4- Onaylı muhasebe programı üreticileri yasal değişiklikler nedeniyle muhasebe programlarında yaptıkları değişiklikler için de onay almak ve uygulama başlamadan en az 10 gün önce müşterilerine sunmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen üreticilerin onayı iptal edilir. Program değişikliklerinin komisyon tarafından test edilmeden uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu durumlarda sorumluluk program üreticisine aittir. Bu gibi zorunlu durumlarda üreticiler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına önceden bilgi verilmesi ve daha sonra komisyona başvuruda bulunularak onay alınması mümkündür. 5- Bu Tebliğle asgari husus ve standartlar belirlendiğinden muhasebe bilgisayar programı üreticileri programlarında bunlara aykırı olmayan ve güvenilirliğini tehdit etmeyen ilave husus ve standartlar geliştirebilirler. 6- Bakanlık onayını almış programların onaydan sonra program üreticisi tarafından yapılan değişiklikler sebebiyle bu Tebliğe aykırı husus ve standartlar içerdiğinin tespit edilmesi halinde üretici onay listesinden çıkartılır ve ayrıca aykırılık tespit edilen her bir muhasebe programı için özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. 7- Program üreticileri programlarını satın alan ve kullanan müşterinin listelerini, birden fazla yer veya bilgisayarda kurulması ve kullanılması halinde ayrı ayrı, Gelir İdaresi Başkanlığına aylık listeler halinde elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. 8- Onay alacak muhasebe programı üreticileri; faaliyetlerin yürütüleceği ofis, gerekli donanım, programlarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözecek seviyede bilgi düzeyine sahip yeter sayıda personel, muhasebe programlarının kullanımına ilişkin basılı kullanım kılavuzu, program içinde yardım dosyaları ve bu dosyaları ayrıntılı açıklayan on-line yardım sitesine sahip olmalıdır. Program üreticisinin bu şartları taşıyıp taşımadığı Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanları ve programcı veya sistem çözümleyicileri ile birlikte hazırlanacak bir raporla tespit edilir. IV- MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ İÇERMESİ GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR VE STANDARTLAR Yazılımlar yürürlükteki mevzuata, belirlenen hesap planı ve standartlara aykırı olmamak şartıyla istenilen şekilde hazırlanabilir. Yazılımlar temel muhasebe modülü ve/veya diğer modüllerden oluşabilir. Ancak, temel muhasebe modülü asgari olarak yevmiye defteri, defteri kebir, bilanço ve gelir tablosu ile satışların maliyeti tablosunu içermelidir. Muhasebe programları bir bütündür. Programların farklı modüllerden oluşması ve modüllere kayıt 10

11 yapılması halinde tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili hesaplarla bağlantı kurulacak şekilde hazırlanmalıdır Yevmiye Kayıtlarında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Muhasebe programlarının içermesi gereken ve her bir yevmiye kaydında bulunması gereken asgari bilgiler aşağıdadır. 1- Yevmiye fişinin tarihi ve yevmiye madde numarası 2- Yevmiye fişinin cinsi (mahsup, tahsil, tediye) ve numarası 3- Tüm hesapların en alt seviyesindeki kodları ve isimleri 4- Dayanak belgelerin tarih, seri ve sıra numarası 5- Belge türü ( Fatura, İrsaliyeli Fatura, Gider pusulası v.b.) 6- Müşterinin adı-soyadı, unvanı 7- Mal ve/veya hizmet satın alan veya satın alınan kişinin Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası (gerekmesi halinde) 8- Mal veya hizmetin cinsi, fiyatı, miktarı, tutarı 9- Katma Değer Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her bir malın KDV tutarı ve oranı ) 10- Özel Tüketim Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her bir malın ÖTV tutarı ve oranı ) 11- Özel İletişim Vergisi 12- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 13- Çalışan kişilerin sayısı, adı-soyadı, ücreti, tevkif edilen gelir vergisi ve prim ödemeleri tutarı 14- Bağımlı kişilerle yapılan işlemler 15- Açıklama ve diğer bilgiler. Mükelleflerin, tutarına bakılmaksızın alış faturalarını asgari bilgileri içerecek şekilde kaydetmeleri zorunlu olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tespit belirlenen fatura düzenleme sınırı altındaki satış kayıtlarını asgari bilgilerin hepsini içerecek şekilde kaydetmeleri ihtiyaridir. Yevmiye kayıtları yukarıda belirtilen asgari bilgilere sahip olmalı ve gerektiğinde inceleme elemanlarına ibraz edilmelidir. Ancak, programlar yevmiye kayıtlarının yevmiye defterine asgari bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı veya toplam tutarlar olarak kaydedilmesine izin verecek şekilde hazırlanabilir. Muhasebe kayıtları en alt seviye kodlarına göre kaynak belge ilişkisini sağlamalıdır. Yevmiye fişinde defteri kebir hesabı, ara hesaplar ve en alt seviye kodları ve isimlere göre listelenmelidir. 11

12 4.2- Hesapların En Alt Seviyede Kodlanması, Hesap İsimlerinin Kullanılması Ve Listelenmesi: Muhasebe programlarında 3 lü ana hesaplar ile birlikte aynı zamanda detay hesaplarının da çalıştırılması ve istenmesi halinde ana hesap bazında veya detay hesap bazında bilgiye ekranda ulaşılmasının ve başka bir ortama aktarımının ve analizinin sağlanması zorunludur. Bu itibarla, aşağıdaki örnekteki gibi veya benzeri detaylı kodlama sisteminin mükellefler tarafından yapılması ve istenildiğinde hem ana hesap hem de detaylarına ilişkin bilgilere ulaşılması gerekmektedir. Örnekte yer alan bilgiler farklı hesaplara ilişkin ayrıntıları göstermektedir. Örnek: Borç Alacak 120 Alıcılar H.S , , Adana Müşterileri , , X A.Ş , , Y Ltd. Şti , , Z Şahsı 4.964, , Ankara Müşterileri , , A Ltd. Şti , , B A.Ş , , C A.Ş , , Yurt İçi Satışlar , Ticari Mal satışı , Buzdolabı Satışı , Televizyon Satışı 9.564, Yemek Odası Tk. Satışı , Mamul Satışları , Pantolon Satışı 5.694,48 12

13 Etek satışı 3.536, Takım Elbise Satışı İndirilecek kdv H.S , Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin KDV 4.145, %1 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 530, %8 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 1.260, %18 lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 2.354, Satışlardan İadelere İlişkin KDV 439, %1 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 83, %8 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 152, %18 lik Satışların İadesine İlişkin KDV 203, Hesaplanan KDV 4.149, Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin KDV 3.750, %1 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 487, %8 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 1.110, %18 lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 2.152, Alışlardan İadelere İlişkin KDV 399, %1 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 98, %8 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 160, %18 lik Mal Alışlarının İadesine İlişkin KDV 140,24 Yukarıdaki kayıt bilgilerine göre eğer 600 Yurt İçi Satışlar hesabının tamamının istenmesi halinde ana ve 13

14 detay hesapları ile birlikte ekranda gözükmelidir. İstenilen bilgi sadece pantolon satışları ise; Pantolon satışları hesabı veya istenilen bilgi hesap kodlu Adana müşterilerinden Z şahsına ait cari hesaplar ise sadece bu hesaba ilişkin ayrıntılı bilginin elde edilebilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, muhasebe yazılımları yukarıdaki örnekteki gibi ana hesap ve detaylarına ilişkin bilgilere ulaşımı sağlamalıdır Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası Muhasebe programları, yevmiye kayıtlarından aylık olarak ve aşağıda belirtilen algoritma ile hesaplanacak olan Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası oluşturulacak şekilde hazırlanacaktır. Söz konusu algoritma, muhasebe sisteminin temeli olan yevmiye kayıtlarından bir kontrol kodu oluşturma temeline dayanmaktadır. Yevmiye kayıtlarındaki tutarlar ana hesap kodları ile çarpılacak ve her satır için bir rakam bulunduktan sonra bu rakamlar toplanarak ilgili dönem için muhasebe kontrol numarasını oluşturacaktır. Kayıt kontrol numaraları vergi incelemesinde ve denetim aşamasında kayıtlarda değişiklik olup olmadığının tespitinde kullanılacağı için programlar kontrol numaralarını hesaplayan ve raporlayan bir bölüme sahip olmalı, günlük ve aylık kontrol numaralarını raporlayabilecek ve beyan edilenlerle kontrol edebilecek şekilde olmalıdır. Denetim aşamasında hesaplanan kontrol numaraları ile beyan edilen kontrol numaralarının farklı olması, mükellefin geçmişe yönelik kayıtlarda değişiklik yaptığını veya programın bu asgari standarda uygun olmadığını gösterecektir. Ocak 2006 ayında iki muhasebe kaydı bulunan mükellefin muhasebe kayıt kontrol numarasının hesaplanmasına ilişkin örnek aşağıdadır. Tarih 05/01/2006 Madde No 1 Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Kontrol Numarası Kontrol No Formülü Mal Satışı = 120 * ( * 100) Mal Satışı = 600 * ( * 100) Tarih 06/01/2006 Madde No 2 Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Kontrol Numarası Kontrol No Formülü Nakden Tahsilat = 100 * (53.25 * 100) Nakden Tahsilat = 120 * (53.25 * 100) Ocak Ocak 2006 Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YÜKSEL KOÇ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KANUN NO : 6111 Kabul Tarihi : 13.02.2011 Resmi Gazete : 25.02.2011- Mük. 27857 Alacaklı İdareler Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Gümrük Müsteşarlığı İl Özel İdareleri

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN DÜZELTME VERGİ BEYANNAMELERİ VE CEZA UYGULAMALARI Vedat BÜKCÜ Yeminli Mali Müşavir Aysel ARSLAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçi İstanbul, Mayıs 2008 1 İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı