MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri"

Transkript

1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar, Savaşın Sonuçları, Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay ı Milliye, Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması TÜRK DİLİ I Dil nedir? Dillerin doğuş felsefeleri, Geçmişten bugüne İletişim yolları, iletişimin ana unsurları, Dil-millet ilişkisi ve önemi, Dil -kültür ilişkisi ve önemi, Yeryüzündeki diller ve Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihî devirleri (kısaca), Türkiye Türkçesinin dönemleri, Türk dilinin bugünkü durumu, yayılma alanları ile konuşulduğu bölgeler, Türk yazı dilini kullanan topluluklar, Türklerin kullandığı alfabeler, Dil türleri (ortak dil, lehçe, şive, özel dil ), Ses-harf ilişkisi, Türkçede Ses bilgisi ve Ses olaylarıyla ilgili kurallar, Türkçenin ses özellikleri (Türkçe sözcüklerin kullanılan seslerden tespiti), Türkçe hece yapısı ve hece bilgisi, Yazım kuralları ve çeşitleri, Seslerle ve Yazım kurallarıyla ilgili örnekler ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve çeşitleri, Noktalama işaretleriyle ilgili örnekler ve uygulaması, Çeşitleriyle Ek-Kök-Gövde bilgisi ve ilişkisi, Çekim ekleri ve çeşitleri, Yapılarına göre sözcük çeşitleri(basit, türemiş, birleşik) ve uygulaması, Yapım ekleri ve uygulaması,(fiilden isim yapma, fiilden fiil yapma ekleri),

2 (İsimden isim yapma, isimden fiil yapma ekleri), Türkçede fiilimsilerin özellikleri ve çeşitleri, Sözcükte yapı ile ilgili genel uygulama örnekleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. YABANCI DİL I* İNGİLİZCE I/ ALMANCA I Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir. GENEL MATEMATİK Doğal sayılar, tamsayılar, rasyonel sayılar ve üstlü sayılarla işlemler. Grafikler ve grafiklerin değerlendirilmesi. Oran ve orantı problemleri. GENEL MUHASEBE Muhasebe işlem ve belgelerinin muhasebe sistemi çerçevesinde belirli muhasebe kurallarına göre belirli bir hesap planı içinde muhasebe kayıt ortamında yevmiye defteri ve büyük deftere kaydın nasıl yapıldığı açıklanır. Dönen varlık ve duran varlıklarla ilgili dönem içi işlemler ile dönem sonundaki işlemlerle yönelik örnek uygulama kayıtları gösterilir. Bu kapsamda dönem içi işlemlerin yanı sıra karşılık hesaplamaları, reeskont işlemleri, stok maliyet hesaplamaları, KDV işlemleri, dönemsellik ile ilgili işlemler, amortisman yöntemleri ve hesaplamaları ile muhasebe kayıtları açıklanır. TEMEL HUKUK Türkiye Cumhuriyeti nin anayasal özellikleri, vatandaşlık hakları, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, medeni hukuk, anayasa hukuku ve idare hukuku bilgisi, aile hukukunun içeriği, kavramlar, miras veraset ilişkileri, borç ve alacak ilişkileri EKONOMİ I Mikro iktisadın temel kavramlarını öğreterek, Tüketici Teorisi bazında Talep-Arz ve Esneklikleri kavratarak; Piyasa Dengesi, Üretici Dengesi,Maliyet Teorisi ve Piyasa

3 Çeşitlerini, günlük yaşamdan örneklerle anlatarak, Faktör Piyasalarının Genel Denge ve Etkinlik açısından önemini günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirmektir GENEL İŞLETME İşletmecilik kavramı ve işletme biliminin tanımlanması, işletmeyle ilgili temel kavramlar, işletmelerin fonksiyonları ve bu fonksiyonların ayrıntıları, iş ahlakı, toplumsal sorumluluk, iş etiği, işletmelerin kuruluş çalışmaları, işletmelerin işlevleri ve türleri, işletme birleşmeleri, işletmelerin sınıflandırılması, işletme kapasitesi, kuruluş yeri kavramı TİCARİ BELGELER Ticari belgeler dersinde muhasebe ve ticari işlemlerde çok sık kullanılan belgeler ve evraklar anlatılmaktadır. Muhasebe de en çok kullanılan ticari belgeler, fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz vb. Ticari Belgeler; Vergiler ve Beyannameler; Sosyal Sigortalar ve Bildirgeler; Bankalar İle İlişkiler ve Belgeler; Ticaret-Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler DAVRANIŞ BİLİMLERİ Davranış bilimlerinin diğer bilimler arasındaki yeri, Öğrenme teorileri ve ilkeleri, Algılama ilkeleri, Kişilik teoriler, Motivasyon teorileri, Grup yapısı ve dinamiği, Tutumların oluşması, İnandırma ilkeleri. İLETİŞİM İletişimin amacı ve Önemi, İletişim kavramı, İletişim Süreci, İletişim Türleri, İletişim Modelleri ve Teorileri,Kişilerarası İletişim Kavramı,Kişilerarası iletişim yaklaşımları, Kişilerarası iletişim varsayımları, Kişilerarası iletişim Modelleri,Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim,kişilerarası iletişim Engelleri. ÇEVRE KORUMA Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, hava, su, toprak ve ses kirlenmesinin temel ilkeleri; çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerinde etkisi, kıyılarda ve kentsel alanlardaki çevre kirlenmesinin birbirleriyle ve turizm ile etkileşimi, Türkiye nin değişik turistik bölgelerinden ve yurtdışından örnek vaka çalışmaları.

4 MÜZİK KÜLTÜRÜ I Müziğin tanımı, müziği oluşturan etkenler, müzikte dönemler ve besteciler, müzik formları, klasik batı müziği eserlerinin tanıtılması,. SPOR KÜLTÜRÜ I Spor kültürüne genel bakış, Antik çağda olimpiyatlar, Eski Türklerde spor, Anadolu'da antik çağ ve spor, Engelliler ve spor, Sporda ilkler, Dünyada yaşam boyu spor, Türkiye'de yaşam boyu spor.

5 I. YIL BAHAR YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ( ),Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler) TÜRK DİLİ II Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri, Cümle bilgisi (Türkçede kelime gruplarının çeşitleri), Cümlenin unsurları(özne, tümleç, yüklem), cümle tahlili ve uygulaması, Cümlenin türleri(basit, birleşik, sıralı ), cümle tahlili ve uygulaması, Kompozisyonda anlatım türleri, Konuşma planı, hazırlıksız konuşmalar, Güzel konuşma kuralları ve ilkeleri Hazırlıklı konuşma çeşitleri ve uygulamaları, Sözlü Anlatım Türleri ve Uygulaması, (Konferans, Panel, Sempozyum ), Yazılı Anlatım Türleri ve Uygulaması, (Düşünce yazıları-makale, Fıkra, Eleştiri, Mektup ), Sanatsal Anlatım Türleri ve uygulaması, (- Roman, Hikâye, Deneme, Tiyatro, Şiir ), Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, (Kitaplıklardan yararlanma ve araştırma yapma), Bilimsel yazı örnekleri inceleme, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Retorik uygulamaları (Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları) YABANCI DİL II* İNGİLİZCE I/ ALMANCA I Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit

6 anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir. DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Dönem sonundaki işlemlerle yönelik örnek uygulama kayıtları gösterilir. Bu kapsamda dönem içi işlemlerin yanı sıra işçi ücret tahakkukları, borç ve gider karşılıkları ile ilgili muhasebe kayıtları açıklanır. Ayrıca geçici mizan sonrasında dönem sonu işlemler yapılarak tüm bilanço ve gelir tablosu hesapları ile ilgili muhasebe kayıtları pekiştirilir. Yansıtma kayıtları yapıldıktan sonra gelir tablosu oluşturulur ve gelir tablosu hesapları kapatılarak bilanço oluşturulması gösterilir. EKONOMİ II Makro iktisadın doğuşu ve gelişiminin ardında yatan temel gerçekleri açıklamak, ekonomideki tüm birimlerin tüketim harcamalarını, ülkede üretilen tüm mal ve hizmetlerin ortalama fiyatlarını, ekonomideki toplam üretim düzeyinin nasıl belirlendiğini ve neden değiştiğini anlamak, para ve maliye Politikasının makro ekonomik denge üzerindeki etkisini anlayabilmek. TİCARİ MATEMATİK Oran ve orantı hesapları, yüzde işlemleri ve hesapları, faiz hesapları, karışım ve bileşim hesapları, maliyet hesabı. İSTATİSTİK Mesleki alanının gerektirdiği temel istatistiksel, matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. TİCARET HUKUKU Tacir olmanın sonuçları ve kavram, ticari şirketlerin özellikleri, ticari defterler, cari hesap ilişkisi, haksız rekabet kavramı, ticaret sicilinin fonksiyonu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İş Kanununda yer alan iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, tarafların iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve işin düzenlenmesi gibi

7 konuların yanı sıra sendikalar ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku konularını öğretmek BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları ve forumlar, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci,,işlem tablosu, sunum hazırlama, internet ve kariyer, kişisel web sitesi hazırlama, e-ticaret, tanıtıcı materyal hazırlama STAJ Öğrencinin ticaret, üretim ve hizmet gibi ilgili sektörlerde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Toplam 60 gündür. Mesleki konularda eğitim ve uygulama yaptırılarak iş tecrübesi kazanımı amaçlanmaktadır. Koordinatör öğretim elemanı gözetiminde eğitim ve uygulamalar yürütülür. İşyerinden gelen değerlendirme formları incelenerek, staj eğitim, uygulama ve çalışma komisyonu tarafından değerlendirme yapılır KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Ders kapsamında, kalite kavramı, standart ve standardizasyon, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç ve kaynak yönetim sistemleri ve EFQM mükemmellik modeli Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ve Kalite Standartlarını Uygulamak modülleri içerisinde ele alınmaktadır İLK YARDIM İlkyardımın temel ilkeleri, temel yasam desteği, yaralanmalarda ilk yardim, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. MESLEK ETİĞİ Derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ve mesleki yozlaşma, sosyal sorumluluk konuları anlatılmaktadır.

8 MÜZİK KÜLTÜRÜ II Klasik Türk müziği, formları, bestecileri, etnik müzikler, dünya müzikleri ve eserlerinin tanıtılması. SPOR KÜLTÜRÜ II Egzersizin yararları, Neden koşmalıyız?, Hareket azlığının zararları, Kondisyon nedir?, Genel antrenman bilgisi, beslenme, ısınma, takım sporlarda oyun kuralları, ferdi sporlarda oyun kuralları.

9 II. YIL GÜZ YARIYILI MALİYET MUHASEBESİ Maliyet, gider, harcama ve zarar kavramları. Giderlerin sınıflandırılması. Maliyet muhasebesinin amacı ve kapsamı. Maliyet muhasebesi kayıt düzeni. 7/A ve 7/B kayıt sistemine göre maliyetlerin kayıt esası. Eş zamanlı kayıt sistemi.satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi. İlk madde ve malzeme giderlerinin belirlenmesi. İşçilik giderlerinin belirlenmesi. Genel üretim giderlerinin belirlenmesi. Gider yeri kavramı. Gider yerlerinin bölümlenmesi. Giderlerin gider yerlerine dağıtımı. Birinci dağıtım. İkinci dağıtım, basit dağıtım, kademeli dağıtım ve matematiksel dağıtım. Sipariş maliyet yöntemi. BİLGİSAYARLI MUHASEBE Teorik muhasebe bilgilerinin, paket programlar üzerinden (satın alma, üretim, satış ve muhasebe-finans gibi) etkinleştirilerek, öğrencinin bu alandaki becerilerinin gelişmesini sağlamak. ŞİRKETLER MUHASEBESİ Öncelikle adi ortaklıklar ve şahıs şirketlerine özgü muhasebe işlemlerinin açıklanması. Ülkemizde yoğun olarak uygulama alanı bulunan sermaye şirketlerinden Limited ve Anonim şirketlerinin kuruşu ile başlanarak sermaye değişikliği, tasfiye ve kar dağıtımı konuları ile ilgili ticaret hukuku ve vergi mevzuatı çerçevesinde muhasebe kayıtlarının gösterilmesi. Holding tipinde kurulan şirketlerin bu yapıya özgü muhasebe kayıtlarının gösterilmesi. Ortaklık yapılarından sermaye şirketleri kadar uygulama alanı bulmasa da kooperatiflere özgü kooperatifler kanunu çerçevesinde muhasebe kayıtlarının gösterilmesi. VERGİ HUKUKU Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilendirmeye ilişkin temel kavramlar, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi hukukunda süreler, vergi suç ve cezaları, vergi idaresi ve denetim yolları, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları

10 FİNANSAL YÖNETİM İşletme kavramı ve hukuki statüleri yönünden işletme çeşitleri, finansın ne olduğu, finans yöneticisinin görevi, zaman içerisinde finans fonksiyonlarının değişme gerekçeleri ve diğer bilim dallarıyla ilişkileri, finansal piyasa ve finansal araçlar Paranın zaman değeri, basit faiz, bileşik faiz ve anüite hesaplamaları uygulamalı bir şekilde anlatılmaktadır. Finansal planlama çerçevesinde proforma bilanço hazırlama yöntemleri, nakit bütçe hazırlama, Dupont denetim sistemi başa baş noktası analizi, faaliyet kaldıracı ve finansal kaldıraç, finansal analiz ve analiz teknikleri, işletme sermayesi yönetimi çerçevesinde; nakit, stok ve alacakların yönetimi konuları uygulamalı bir vak a çalışmasıyla öğrencilere anlatılmaktadır. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, dış ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı MUHASEBE UYGULAMALARI I Akademik yazım kuralları, araştırma raporu hazırlama, araştırma raporu biçimi ve araştırmayı sunma KAMU MALİYESİ Kamu Maliyesi dersi devletin doğası ve iktisat ekolleri içinde devlete ilişkin yaklaşımların incelenmesiyle başlamaktadır. Devamında kamu malı ve hizmetlerinin tanımlanması, kamu harcamalarının sınıflandırılması ve kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayan teorik görüşler incelenmektedir. Kamu gelirleri, bütçe teorisi ve maliye politikası izleyen konuları oluşturmaktadır. Son olarak Türkiye de kamu harcamaları ve gelirleri ile kamu mali yapısı üzerinde durulacak temel konuları oluşturmaktadır MESLEKİ YABANCI DİL I Bu ders kapsamında, genel muhasebe terminolojisi ve teknik terimler yabancı dilde kullanımı anlatılmaktadır. KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ Konaklama işletmelerinin tanımı, türleri ve özellikleri. Konaklama işletmelerinin endüstri işletmelerinden farkı. Konaklama işletmelerinin organizasyon yapısı. Konaklama

11 işletmelerinde muhasebe departmanının yaptığı işlemler. Konaklama işletmelerinde düzenlenen belgeler. Konaklama işletmelerinin tek düzen hesap planı ve özellik gösteren hesaplar. Kasa işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve kasa raporu. Gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve gelir raporu. Malzeme hareketlerinin muhasebeleştirilmesi ve maliyet raporu. İşçilik giderlerinin muhasebeleştirilmesi. İşletme bütçesinin düzenlenmesi. İNŞAAT MUHASEBESİ İnşaat işlerine ait hesap planı oluşturmak, inşaat taahhüt maliyetlerini belirlemek, taahhüt işlemlerini muhasebeleştirmek, Özel (Yap-Sat) inşaat maliyetlerini belirlemek, Özel (Yap- Sat) inşaat işlemlerini muhasebeleştirmek konuları anlatılmaktadır TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan muhasebe standartlarının ve Finansal Raporlama Standartlarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve uygulanması gibi konular ele alınacaktır. VERGİ USUL KANUNU VE KDV UYGULAMALARI VUK hükümlerinin muhasebe işlemleri ile ilişkisi, özellik arz eden VUK Uygulamaları, KDV istisnası ve muafiyet işlemleri, KDV iadesi işlemleri, KDV tevkifatlı işlemler E-TİCARET İnternet ortamında alış ve satış işlemleri yapabilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, E- ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-ticarette sözleşme usul ve hükümleri, E-ticaret yoluyla oluşacak suç ve uyuşmazlıkların çözümü, İnternet ortamında yayınların hukuki yönü, Elektronik haberleşmenin hukuki yönü, Elektronik imza uygulamasının hukuki yönü, Ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları, Web sayfasının satıştaki yeri ve önemi konuları anlatılmaktadır.

12 II. YIL BAHAR YARIYILI MUHASEBE DENETİMİ Temel Kavramlar, Muhasebe Ve Denetim İlişkisi, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Denetim Süreci, Sözleşme, Planlama, Uygulama, Denetim Kanıtlarının Tanımı, Tipleri Ve Örnekleri, Çalışma Kâğıtları Tanımı Tipleri Ve Doldurulması İç Kontrol Sistemi, Denetim Örneklemesi, Denetim Testleri, Denetimin Tamamlanması Denetim Raporları konuları anlatılmaktadır. BİLGİSAYARLI MUHASEBE II Teorik muhasebe bilgilerinin, paket programlar üzerinden (muhasebe, işletme defteri, personel gibi) etkinleştirilerek, öğrencinin bu alandaki becerilerinin gelişmesini sağlamak. MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Finansal tablo kavramı ve amaçları. Ek finansal tablolar. Finansal tablo kullanıcıları ve finansal tabloların taşıması gereken nitelikler. Türkiye Muhasebe Standartları ve Uluslar arası finansal raporlama standartları. Genel kabul görmüş muhasebe temel kavramları. Bilanço tanımı, biçimsel yapısı, düzenleme ilkeleri ve hesaplar. Gelir tablosu tanımı, biçimsel yapısı, düzenleme ilkeleri ve hesapları. Finansal analiz tanımı amaçları, türleri, teknikleri. Karşılaştırmalı tablolar analizi tekniği. Yüzde analizi. Trend analizi. Oran analizi. Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisi. TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sisteminin yapısı, gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin temel ilkeleri, beyanı, indirimleri, istisna ve muafiyetleri, tarhı, tahakkuku, tarifesi, tahsili ve vergiden mahsuplar DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, dış ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı

13 MUHASEBE UYGULAMALARI II Anlatım, araştırma, uygulama, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, bireysel öğretim teknikleri MESLEKİ YABANCI DİL II Temel mesleki kavram ve tanımlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır SİGORTA MEVZUATI VE MUHASEBESİ Sigorta işletmelerinin tanımı ve özellikleri, sigorta mevzuatı, sigorta işletmelerine ait hesap planının oluşturulması, sigorta işlemlerine ait muhasebe kayıtlarının incelenmesidir. İLERİ DÜZEY EXCEL UYGULAMALARI Veri sıralama; veri filtreleme, gelişmiş şartlı veri filtreleme ve ara toplamlar almak; otomatik biçimlendir; metin fonksiyonları; arama ve başvuru fonksiyonları; veri tabanı fonksiyonları; başka Excel dosyaları ile bağlantı kurma; verilerin grafik ortamında gösterimi; makro kaydetme ve kullanımı FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Bu dersin içeriğini, gelişmiş ülkeler ve Türkiye deki mali kurumlar ve piyasalar ve piyasaların birbirleriyle etkileşimleri, piyasalarda yoğun olarak karşılaşılan finansal araçlar ve bunların birbirinden farkları oluşturmaktadır. Bu konulara ilaveten güncel finansal sistemler ve bunların ülke ekonomisine etkilerine anlatılmaktadır. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İnsan kaynakları yönetiminin(iky) anlam ve önemi. İKY nin gelişimi. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İKY nin temel fonksiyonları: İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, İK temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, kariyer planlama, iş değerleme ve ücret yönetimi. İŞLETME BÜTÇELERİ Bütçe ve İşletme Bütçeleri Kavramı, işletme bütçelerinin amaçları ve ilkeleri, satış bütçesi, üretim bütçesi, direkt ilk madde ve malzeme giderleri bütçesi, direkt işçilik giderleri bütçesi,

14 genel üretim giderleri bütçesi, nakit bütçesi, kar planlaması ve fiyatlandırma konuşları anlatılmaktadır. SEYAHAT İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ Seyahat İşletmelerinin özellikleri, kuruluşları, özellik taşıyan belgeleri ile işletmeleri arasındaki muhasebe işlemleri konaklama TARIM İŞLETMELERİ VE MUHASEBESİ Tarım işletmelerinin tanımı, kapsamı ve işletmelerin sınıflandırılması, kuruluş işlemleri, tarım işletmelerinde kullanılan muhasebe belgeleri ve hesap planları,tarım işletmelerindeki faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve tarım işletmelerinde vergi uygulamaları.

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri

TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri 1 TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI Ders Ġçerikleri I.YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da YenileĢme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ YARIYILI ISL-101

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.YARIYIL MUPC 101 MATEMATİK Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri, denklemler,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Muhasebe ve Vergi PROGRAM: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları I. DÖNEM Genel muhasebe I Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb),

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Ders İçerikleri YBY105 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3 4 : Genel olarak yönetim ve büro yönetimi Büro türleri ve şekilleri Büro

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı