StructureMap (Yap Haritas )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "StructureMap (Yap Haritas )"

Transkript

1 StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak fl görüntüsünü sunar. Yap Haritas, teknenize göre su alt ortam n görmenizi kolaylaflt r r ve kullan c ya yan tarama sonar görüntülerini yorumlamas na yard mc olur. HDS cihaz n n çal flmas ile ilgili temel bilgiler için HDS k lavuzuna bak n. StructureScan (Yap Tarama) ile ilgili daha fazla bilgi için StructureScan k lavuzuna bak n. Her bir ekranda gösterilen ayn yap StructureMap (Yap Haritas ) SideScan (Yan Tarama) Yap Haritas verilerine göz atma Chart (Harita) menüsünden Yap görüntüsünü açarak veya Katman ekran tuflunu (HDS-8/10) kullanarak Yap Haritas verilerine göz atabilirsiniz. Yap görüntüsü etkinlefltirildi inde StructureMap (Yap Haritas ) verileri Harita ekran nda görünmeye bafllayacakt r. Yap Kayna ayarlamas, göz atmak istedi iniz Yap Haritas bilgilerinin canl m yoksa önceden mi kaydedildi ini belirler. 1

2 Yap görüntüsünün aç lmas Yap kayna n n seçilmesi StructureMap (Yap Haritas ) Live (Canl ) modunda veya Saved (Kay tl ) modunda kullan labilir. Canl modu gerçek zamanl StructureMap (Yap Haritas ) verilerini ekranda görmenizi sa lar. Saved (Kay tl ) modu, önceden bir SD kart na veya cihaz na dahili haf zas na kaydedilmifl Yap Haritas verilerini görüntülemenizi sa lar. Live (Canl ) modu Yan tarama kayd n n son birkaç dakikas n tekne simgesinin arkas nda bir iz olarak görüntüler. Bu izin uzunlu u Yan tarama ve dikey tarama menzili ayarlar na göre de- ifliklik gösterecektir. Menzil ayarlar ne kadar yüksek olursa, tekne simgesinin arkas nda görünecek kayd n uzunlu u o kadar fazla olacakt r. Tekne simgesi Kay tl iz Yap 2

3 tipik olarak, kayd n son 4-5 dakikas n görüntüleyecektir. Live (Canl ) modu, kullan - c n n bölgenin ilginç alanlar n ve tekne konumu ile iliflkisini h zl bir flekilde tan mlamas n sa lar. Ayr ca, kullan c n n kursör'le geri gitmesini ve taranan yerin ilave detaylar na göz atmak için bölgenin en son taranan alanlar n büyütmesini de sa lar. Live (Canl ) modu herhangi bir veri kaydetmez. Cihaz kapal ise, tüm son sonar kay tlar kaybolur. Live (Canl ) modunu kullanmak için teknenize Structurescan (Yap Tarama) cihaz n monte etmeniz gerekir. Saved (Kay tl ) modu Yap haritas ekranlar (.sl2) dosyalar ndan oluflturulan Structure Map (.smf) dosyalar n görüntüler. Saved (Kay tl ) modu, kaydedilmifl su alt yap s n harita üzerinde görüntülemek için kullan l r. Kay tl modda bir Yap Haritas n Hareket Ettirme Kullan c n n taranm fl bir alan yeniden ziyaret etti inde teknenin konumunu ayarlamas için veya kendinin belirledi i noktalar bulmas için kullan labilir. NOT: Ayn SD kart nda ayn alan için birden fazla Yap Haritas varsa, haritalar ekran n z n üstüne bindirilecektir. Ayn alan n birden fazla haritas na sahip olmak istiyorsan z, haritalar ayr SD kartlar na yüklemelisiniz. 3

4 SD Kart ndaki Yap Haritas dosyalar na eriflilmesi Saved (Kay tl ) modu seçildi inde SD kart ndaki veya cihaz n z n dahili haf zas ndaki tüm yap haritas dosyalar otomatik olarak ekranda görünecektir. Yap verilerinin kaydedilmesi Yap verilerini kaydetmek için Tekneyi kay t yapaca n z alan n üzerinde sürün ve Structure Options (Yap Seçenekleri) menüsünden Log Sonar data (Sonar verilerini kaydet) ö esini seçin. Sonar kay t seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için kullan m k lavuzuna bak n. NOT: En iyi sonuçlar için, bir yap sonar kayd n (.sl2) yaparken Otomatik Menzil özelli ini kapatman z tavsiye ediyoruz. Dosyalar n dönüfltürülmesi Bir Yap Haritas dosyas yaratmak için, yap sonar kay t (.sl2) dosyas n Yap Haritas format na (.smf ) dönüfltürmelisiniz. Bu, Sonar Log menüsünden otomatik olarak veya Files menüsünden kay tlar manuel olarak dönüfltürülerek yap labilir. HDS dahili haf zas n n s n rl boyutundan dolay kay t için bir SD kart kullanman z tavsiye ediyoruz. Manuel dönüfltürme Otomatik dönüfltürme NOT: Daha h zl dosya dönüfltürmeyi sa lamak için sonar kay tlar n n boyutunu 100MB veya daha düflük tutun. Kay t ifllemi s ras nda mevcut dosya boyutu s k s k ekranda yan p söner. Bir dosya dönüfltürülürken cihaz n baflka herhangi bir fonksiyonunu kullanamazs n z. Yap sonar kay t (.sl2) dosyalar n n otomatik olarak Yap Haritas dosya format na (.smf ) dönüfltürülmesi için Sonar Log menüsünden Convert to map when complete (Tamamland nda haritaya dönüfltür) özelli ini aç n. Kay t durdu unda (.sl2) dosyas bir (.smf ) dosyas na dönüfltürülecektir. 4

5 Dosyalar n paylafl lmas Yap sonar kay t (.sl2) dosyalar Yap Haritas (.smf ) dosyalar na dönüfltürüldükten sonra, bir SD kart na kaydedilebilir ve LSS-1 StructureScan modülü olmadan di er GPS kabiliyetli HDS Gen 2 cihazlar nda kullan labilir. Bal k avlama alanlar n n taranmas Yap Kayna varsay lan Live (Canl ) moduna ayarl iken, alan taramak için tekneyi belirledi iniz noktaya do ru sürün. Bir alan n yan yana taramas n gerçeklefltirirken, kay tl izleri ekrana bindirmezseniz ve yan taramada otomatik menzili kapat rsan z daha net bir tarama elde edeceksiniz. Yan yana tarama Tarama ipuçlar Uzun bir yap n n (gemi enkaz vs.) bir görüntüsünü elde etmek için, üzerinden geçmeyin. Yap teknenin sa nda veya solunda olacak flekilde dümeni k r n. Tam tarama yapmak ve dönüfltürme do rulu unu maksimum seviyeye ç karmak için yap menzilini suyun derinli inden çok daha yüksek bir seviyeye ayarlay n (2-3 kat). NOT: Yap Haritas verilerini izlemek veya kaydetmek için optimum h z 2-7 knot'dır. (3-12 km/saat). 8 Knot'dan yüksek h zlar için Live (Canl ) modu iptal edilir. 5

6 Harita kartl Yap Haritalar n n kullan lmas Yap Haritas, tam grafik kabiliyeti devaml l n sa lar ve dahili haritalarda ve Navionics haritalar ile sorunsuz kullan labilir. Yap Haritas verilerini HDS-8 veya HDS- 10 daki di er harita kart verileriyle birlikte görüntülemek için, harita kart n bir kart yuvas na ve Yap Haritas dosyas n içeren SD kart n di er yuvaya yerlefltirin. HDS-5 veya HDS-7 niz varsa, Yap Haritas verilerini di er harita kart verileriyle birlikte görüntülemek için Yap Haritas (.smf) dosyalar n cihaz n dahili haf zas na kopyalay n. S n rl alandan dolay, bir seferde bir bölgenin Yap Haritas (.smf) dosyalar n eklemenizi tavsiye ederiz. Yap Haritas (.smf) dosyalar n n kopyalar n harici bir SD kart nda tutmal s n z. Yap Haritas (.smf ) dosyalar n n SD kart ndan dahili haf zaya kopyalanmas Dosyalara eriflin Yap Haritas (.smf ) dosyas n SD kart ndan kopyalay n Dosyay sonar kay tlar - n n içine yerlefltirin Dosyalar kopyalama ile ilgili daha fazla bilgi için kullan m k lavuzuna bak n. Yap Haritas (.smf ) dosyalar n n gösterilmesi Yap Haritas (.smf ) dosyalar n, her bir Yap Haritas dosyas n n hangi alan kaplad n h zl bir flekilde görmenizi sa layan Files menüsünden görebilirsiniz. Yap Haritas (.smf ) dosyalar na göz at lmas Yap Haritas (.smf ) dosyas n seçin Show (Göster) ö esini seçin Yap Haritas ekranda görünür 6

7 Yap Seçeneklerine Eriflim Yap seçenekleri: Range (Menzil) Yan tarama kay tl izin geniflli ini ayarlar. Menzil ayar ne kadar yüksek olursa, Yap Haritas kay tl izi o kadar genifl olacakt r; Düflük menzil ayarlar kay tl izin geniflli ini azalt r. Transparency (Saydaml k) Haritan n üst taraf ndaki yap görüntüsünün görülebilirli ini artt r r/azalt r. Deniz haritas kartlar n kullan rken faydal d r. Minimum Saydaml k Maksimum Saydaml k Yap görüntüsü saydaml n artt rd kça harita kartının verilerini daha fazla göreceksiniz. Palette (Palet) Alttaki haritada Yap Haritas detaylar n n daha net görünmesini sa layan bir renk deseni seçmek için kullan l r. Contrast (Kontrast) Ekrandaki ayd nl k ve karanl k alanlar aras ndaki parlakl k oran n ayarlayarak as l cisimleri arka plandan ay rt etmeyi kolaylaflt r r. Frequency (Frekans) Cihaz taraf ndan kullan lan ayna frekans n kontrol eder. 800 khz en iyi çözünürlü ü sunarken, 455 khz daha iyi derinlik kapsam sunar. Noise Rejection (Parazit Ay klama) Gürültünün (tekne pompalar, su koflullar, motor ateflleme sistemleri vs.) ekrana olan etkilerini izler ve daha sonra istenmeyen sinyalleri filtreler. Source (Kaynak) StructureMap Source (Yap Haritas Kayna n ), Live (Canl ) modunu veya Saved (Kay tl ) modunu seçer. 7

8 Web sitemizi ziyaret edin: Telif Hakk 2011 Tüm haklar sakl d r. Navico Holding AS 8

9 MERKEZ Promar Deniz Malzemeleri D fl Tic. ve Müm. Ltd.fiti. Postahane Mah.Derinsu Sok.No:8 Tuzla / ST. Tel : (216) Faks : (216) E-posta : TUZLA SERBEST BÖLGE fiubes Matrafl Cad. No:1 Desbafl Bina 52/B Tuzla STANBUL Tel : (216) (216) Faks : (216) E-posta : BODRUM fiubes çmeler Mevkii No: 10 Bodrum MU LA Tel : (252) Faks : (252) E-posta :

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı