T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 17 NİSN 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 1. I- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. II- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. III- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, nayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. T.C. nayasası na göre yasama, yürütme ve yargı yetkisi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 5. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir? ) Genelkurmay Başkanı B) Millî Savunma Bakanı C) Millî Eğitim Bakanı D) dalet Bakanı ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 2. şağıdakilerden hangisi, T.C. nayasası nda yer alan temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri arasında yer almaz? ) Dokunulmazlık B) Sınırsızlık C) Vazgeçilmezlik D) Devredilmezlik 6. T.C. nayasası na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. B) Genel Kurmay Başkanını atamak Cumhurbaşkanının yetkisi dâhilindedir. C) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz. D) Devlet Denetleme Kurulunun Başkanı Başbakan tarafından atanır. 3. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin hâkim kararıyla tutuklanmasının gerekçesi olamaz? ) Yürürlükten kalkan bir kanunun suç saydığı bir fiili işlemesi B) Suçlunun delilleri yok etme veya değiştirme ihtimali C) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunması D) Suçlunun kaçabilecek olması 7. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek C) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak D) Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek 4. I- Kişi hürriyeti ve güvenliği II- Çalışma hakkı ve ödevi III- Kamu hizmetlerine girme hakkı IV- Dilekçe hakkı V- Eğitim ve öğrenim hakkı T.C. nayasası nda yer alan yukarıdaki haklardan hangileri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır? ) I - V B) II - V C) II - IV D) III - V 8. Sivas Kongresi nde, Batı nadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) Kâzım Karabekir B) İsmet İnönü C) li Fuat Cebesoy D) Fevzi Çakmak 9. şağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri içinde yer almamıştır? ) İtalya B) lmanya C) Bulgaristan D) vusturya Macaristan İmparatorluğu 2

3 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 10. şağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihinde halifelikle birlikte kaldırılmıştır? ) Osmanlı saltanatı B) Meclis hükûmeti sistemi C) Şeriye ve Evkaf Vekâleti D) Tekke, zaviye ve türbeler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre doğum yapan memurlara yasal doğum izninin bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? ) 6 B) 10 C) 12 D) şağıdakilerden hangisi, tatürk ün halkçılık anlayışı ile bağdaşmaz? ) Halk yönetimi B) Sınıf egemenliği C) Özgürlük D) Demokrasi 12. Bir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir? ) Seferberlik B) Millî güvenlik C) Millî menfaat D) Millî güç 17. I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir. II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir. IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) II - III B) II - IV C) I - II - III D) I - III - IV 13. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? ) Bakanlık B) Başbakanlık C) Müsteşarlık D) Genel Müdürlük 14. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, en az kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz? ) 1 B) 2 C) 3 D) şağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti nin idari yapısında bulunan meslek kuruluşlarındandır? ) Ticaret Odaları B) Üniversiteler C) Kamu İktisadi Teşekkülleri D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 18. I- Kademe ilerlemesinin durdurulması II- Kınama III- ylıktan kesme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması hâlinde özlük dosyasından silinebilir? ) Yalnız III B) I - II C) Yalnız II D) I - II - III sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? ) Kınama B) Uyarma C) ylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 3

4 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış Devlet memurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfından değildir? ) daylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. B) day memurlar temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. C) day memurlara verilen temel eğitim on günden az, iki aydan çok olamaz. D) day olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az üç yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre özel durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler Devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlayıp, kaçıncı derece ve kademeye kadar yükselebilirler? ) 10. dereceden başlar 2. derecenin ikinci kademesine kadar B) 9. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar C) 9. dereceden başlar 1. derecenin ikinci kademesine kadar D) 8. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılan kamu hizmeti görevlileridir. B) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. C) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hâllerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. D) Devlet Memurları Kanunu na tabi istihdam şekillerinden biridir. ) Yönetim hizmetleri B) Yürütme hizmetleri C) Büro ve benzeri hizmetler D) Her türlü yazı ve dosyayı dağıtma hizmetleri 24. Mesleklerine ait hizmetlerde; I- Yetiştirilmek II- Eğitilmek III- Bilgilerini arttırmak IV- Staj 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna asli memur olarak atanmış olanlar, yukarıdaki hangi gerekçelere bağlı olarak dış memleketlere gönderilir? ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 25. Biçim bakımından dünya dillerinin gruplandırılmasında Türkçe hangi gruba girer? ) Tek heceli diller B) Bükümlü diller C) Bitişken (eklemeli) diller D) Bitişken, tek heceli diller 26. Devrik cümle, yüklemi sonunda bulunmayan cümledir. şağıdaki cümlelerin hangisi bu tanıma uymaz? ) Nasıl hevesle geldi bana. B) rkadaşlarıyla gittiler çarşıya. C) Onun içine aniden sıkıntı çöktü. D) Ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 4

5 27. şağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Onun psikiyatır tarafından görülmesi lazım. B) Kar yağınca trafik altüst oluyor. C) Orkestra çok iyi çalıyordu. D) Eski iskarpinler çok iyiydi. MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 31. Resmî yazışmalarda üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazıların bitiriliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) rz ederim. B) Rica ederim. C) rz ve rica ederim. D) Tensiplerinize sunarım. 28. şağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? ) Madem ki arayıp sormayacaktı, ne demeye telefon numaralarımızı aldı. B) Küçük bir sokakda oturan bu yaşlı kadın günlerdir kafamızı kurcalıyordu. C) Pekçok diplomat akşam verilecek yemeğe katılabilmek için acele ediyordu. D) Yapılan sınavda Türkiye genelinde 23 üncü olan arkadaşımız büyük bir başarı yakalamıştı. 29. şağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Tülay blam akşam bize uğrayacağını söylediğinde çok sevinmiştik. B) Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. C) Bilim insanları Dünya nın Güneş e olan uzaklığının etkileri konusunda yeni açıklamalar yaptı. D) frika kıtasında, UNESCO nun yaptığı araştırmalara göre açlık sınırının altında yaşayan binlerce insan var. 30. Resmî yazılarda metin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) lt ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Rica ederim. biçiminde bitirilir. B) Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. C) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül gibi yazı unsurlarının arasında iki vuruş boşluk bırakılır. D) Metin içerisinde geçen sayıları yazı ile yazmak zorunludur. 32. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler arasında yer almaz? ) Örnekleme B) Dürüstlük C) Yineleme D) İnandırıcılık 33. Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur? ) Bilgi toplama B) Plan C) Uygulama D) Değerlendirme 34. şağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir ögesi değildir? ) Kaynak B) Mesaj C) lıcı D) Dürüstlük 35. şağıdakilerden hangisi, hediye olarak alınabilir? ) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler B) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borçlar C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda kazanılan ödül veya hediyeler D) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken veya satarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler 5

6 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 36. Etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi aranmaz? ) Dilekçenin bilgisayar çıktısı olması B) Elde bulunan belgelerin dilekçeyle eklenmesi C) Bilgi ve belgelerin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmesi D) Başvuru konusuna aykırılık iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilmesi 41. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tutarlılık Kavramı B) Özün Önceliği Kavramı C) Sosyal Sorumluluk Kavramı D) Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 37. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Birliği Uyum Komisyonu B) Devlet Denetleme Kurulu C) dalet Bakanlığı D) Başbakanlık 42. şağıdakilerden hangisi ek mali tablolardan biri değildir? ) Fon kım Tablosu B) Gelir Tablosu C) Nakit kım Tablosu D) Kâr Dağıtım Tablosu 38. şağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin alamayacağı hediyelerdendir? ) Firmalardan takvim alınması B) Sadık Bey in hastaneye diyaliz makinesi alması C) Sınıf annelerinin Öğretmenler Gününde, öğretmene 22 ayar bilezik alması D) yşe Hanım ın İlköğretim Okuluna 20 tane bilgisayar bağışlaması 39. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi yle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Ülkeye ekonomik kaynak yaratmak B) Ülkede bulunan yabancılarla ilişkileri güçlendirmek C) Her türden özel ve şirket çıkarlarını kamu hizmetinin üstünde tutmak D) Kamu hizmetlerini her türlü özel çıkarın üzerinde tutmak 40. Etik komisyonu üyeleri, özgeçmişlerini ne kadar süre içerisinde Etik Kuruluna bildirmek durumundadır? 43. şağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içinde yer alır? ) Binalar B) Banka kredileri C) Sermaye D) Bankalar 44. Pasif toplamı (Kaynaklar) TL ve Dönen Varlıklar toplamı TL olan bir işletmenin Duran Varlıklar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 45. Borç tutarı toplamı TL, lacak tutarı toplamı TL olan bir hesap için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) TL Borç Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. B) TL lacak Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. C) TL Borç Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. D) TL lacak Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. ) 1 hafta B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay 6

7 46. şağıdaki işlemlerden hangisi Kasa (100) hesabının borçlandırılmasına neden olur? MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ ) Kasadan elektrik faturası ödenmesi B) Kasadan personele iş avansı verilmesi C) Bankadan (E) Firmasına yapılan ödeme D) Borçlu (F) den kasaya nakit tahsilat yapılması 47. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? 50. (D) Şube Müdürlüğü kasasından personeli Bay (E) ye iş yerine alınacak malzemeler için tarihinde iş avansı olarak 400.-TL ödenmiştir. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ).../ Per. Ver. Harcırah vans Kasa Hs. 397, Öd. Vergi ve Fonlar 2,64 (Damga Vergisi).../... ) lıcılar B) Şüpheli lacaklar C) Değersiz lacaklar D) Diğer Çeşitli lacaklar 48. İşletmenin banka hesabından çekilerek kasasına alınan 500.-TL için yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, Bankalar hesabı 500.-TL alacaklı B) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL alacaklı C) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL borçlu D) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, Bankalar hesabı 500.-TL borçlu B).../ İş vansları Hs Kasa Hs /... C).../ İş vansları Hs Bankalar Hs /... D).../ Kasa Hs İş vansları Hs / şağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz? ) Binalar B) Taşıtlar C) Demirbaşlar D) Boş araziler 49. Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Gider hesapları alacak kalanı verir. B) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların alacak taraflarına kaydedilir. C) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. D) Gider hesaplarındaki azalışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. 52. Vergiye tabi olan ve üzerinden vergi hesaplanması gereken şeyin vergi yasaları uyarınca üzerinden vergi hesaplanmaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergi mükellefi B) Vergi sorumlusu C) Vergi istisnası D) Vergi muafiyeti 7

8 53. şağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran ya da azaltan nedenlerden biridir? ) Verginin tebliğ edilmesi B) Vergide zaman aşımı C) Verginin tahakkuku D) Vergi tarhı MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 57. () İş yerimizce Şubat/2011 ayında (B) firmasından KDV hariç TL tutarında tahmiltahliye hizmeti satın alınmıştır. Bu işlemle ilgili olarak firmaya ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KDV oranı : %18 KDV Tevkifat Oranı: % 90) ) TL B) TL C) TL D) TL 54. şağıdakilerden hangisinde tüccarların defter tutma esasları doğru olarak verilmiştir? ) 1. Sınıf Tüccarlar - Bilanço Esası B) 2. Sınıf Tüccarlar - Bilanço Esası C) Vergiden muaf esnaf - Bilanço Esası D) 1. Sınıf Tüccarlar - İşletme Hesabı Esası 55. Yasal defterlerin tasdik zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın beşinci ayında tasdik ettirmelidirler. B) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın üçüncü ayında tasdik ettirmelidirler. C) Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başladıktan sonra bir ay içinde tasdik ettirmelidirler. D) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmelidirler. 56. Türk Ticaret Kanunu na göre faturaya itiraz süresi kaç gündür? ) 15 B) 8 C) 7 D) şağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylardan değildir? ) Satış için anlaşma sağlanması B) Faturanın düzenlenmesi C) Hizmetin yapılması D) Malın teslimi 59. şağıdakilerden hangisi Damga Vergisini ortaya çıkartan özelliklerden değildir? ) İmza veya imza yerine geçecek işaretin konması B) Bir kâğıdın yazılı olarak düzenlenmesi C) Kâğıdın (2) sayılı tabloda yer alması D) Kâğıdın ibraz edilebilir olması 60. Üretim miktarında meydana gelen değişme ile orantılı olarak değişen giderlere değişken giderler, üretim miktarında meydana gelen değişmelerden etkilenmeyen giderlere sabit giderler denir. Yukarıda yapılan tanım doğrultusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri (Değişken Gider) B) mortismanlar (Sabit Gider) C) Kira Giderleri (Sabit Gider) D) Sigorta (Emtia) (Sabit Gider) 8

9 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 61. Belli bir sonuca ulaşmak için katlanılan veya katlanılacak fedakârlıkların genellikle parayla ölçülen toplamına ne denir? ) Gider kavramı B) Maliyet kavramı C) Harcama kavramı D) Gelir kavramı 65. İşletme faaliyetini sürdürmek üretim ve diğer gerekli hizmetleri gördürmek amacıyla İş Kanunu na göre çalıştırılan personel için tahakkuk ettirilen her tür işçilik giderlerinin izlendiği bir gider grubudur. Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen tek düzen hesap planındaki hangi hesap direkt işçilik gider hesabını temsil eder? 62. şağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama sistemlerinden biri olarak kabul edilmez? ) LİFO-FİFO B) Fiili Maliyet C) Tam Maliyet D) Değişken Maliyet 63. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler Ş den kg birim fiyatı 5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = lış Komisyonları = Buna göre satın alınan polietilen ambalaj malzemesinin birim maliyeti ne kadardır? ) 6,9 B) 6,5 C) 6 D) 5,5 ) 730 B) 720 C) 710 D) Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler Ş den kg birim fiyatı 8,5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = lış Komisyonları = şağıdaki muavin defter kayıtlarından hangisi satın alınan malzemenin alım bedelinin kaydedildiği muavin defter hesabını temsil eder? ) B MB. M.. H B) B MB. M.. H İşletme malzemesi olması ve direkt olarak ürünün bünyesi içerisinde yer almamasına rağmen Direkt İlk Madde Malzeme olarak değerlendirilen gider çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Pirinç imalatında çeltik B) Morfin üretiminde haşhaş kapsülü C) İç fındık imalatında kabuklu fındık D) Fındık imalatında ambalaj malzemesi C) B MB. M.. H D) B MB. M.. H

10 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 67. Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce X firmasından satın alınan ve muhasebe kayıtlarına alınmış olan 100 kg zirai ilaç, alım dönemi nedeniyle depoların ilaçlanmasında kullanılmıştır. Zirai ilacın stok ortalama fiyatı 10 TL/kg dır. Buna göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur? ) / Genel Üretim Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / B) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Mallar Stok Hesabı 100 kg / C) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Borçlar Hesabı 100 kg / D) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / Konya Şube Müdürlüğünün beton silo masraf yerinde (lım dönemi) çalışan daimi işçi Sabri ÇETİN in Mart 2011 tarihine ait ücret ve giderleri aşağıdaki gibidir. Yevmiye ücreti: 56,16 Normal çalışma günü: 31 çıklamaya göre aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi alım dönemi beton silo gider yerinde oluşan direkt işçilik gider kaydını gösterir? ) / Çelik Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / B) / Beton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / C) / Beton Silo SSK Kur. Karş ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / D) / Beton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku /

11 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 69. Kayseri Şube Müdürlüğünce, beton silonun tamiratı için depolama tesisleri yedek parçası stoklarında bulunan 500 TL değerindeki yedek parça sarf edilmiştir. Beton silo gider yeri kodu 1050, Depolama tesisi yedek parçası gider çeşidi kodu 0805 tir. İş yerinin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? ) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / B) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / C) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / D) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / Konya Şube Müdürlüğünden Kayseri Müdürlüğüne kg 1121 kodlu buğday sevk edilmiştir. Sevk edilen 1121 kodlu buğdayın depo ortalama maliyeti 0,56 TL dir. Yukarıda verilen açıklamalara göre Konya Şube Müdürlüğünün yapacağı sevk işlemine ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? ) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Ticari Mallar kg 2.800, / B) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, İlk Madde ve Malzeme kg 2.800, / C) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Mamul kg 2.800, / D) / Ticari Mallar kg 2.800, Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, /

12 71. MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ a) Taşınacak miktar : kg b) Depo ortalama maliyeti 0,56.-TL/kg c) Satış baş fiyatı : 0,60.-TL/kg d) Taşıma ücreti (KDV hariç): 200.-TL/Ton Konya Şube Müdürlüğü Sevk İş yeri Sıra No Gönderilen Ortalama Miktar Maliyet lınan Miktar Kayseri Şube Müdürlüğü Tesellüm İş yeri Fazlalık Miktarı Noksanlık Miktarı Tesellümün yapıldığı depo Beton silo Toplam Beton silo şağıda verilen muavin defter kayıtlarından hangisi taşıma müteahhidi adına tahakkuk eden taşıma giderinin kaydedildiği beton silo gider yerinin muavin defter kaydını gösterir? ) B) C) D)

13 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 72. ntalya jans mirliğince geçici görevli olarak Erzurum Şube Müdürlüğüne gönderilen ve kendisine 750 TL yol avansı ödenen sözleşmeli personel görevden dönmüş ve yolluk beyannamesini doldurmuş olup yolluk beyannamesi 800 TL olarak vizeden dönmüştür. jans mirliğinin yapacağı yolluk gider tahakkukunu aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi temsil eder? (Damga Vergisi:Binde 6) ) / Sözlş. Pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. va. 750, Prs. Borç 46, D. Vergisi 3,30 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / B) / Prs. Ver. Yol. va. 750, Prs. Borç 46, D. Vergisi 3, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / C) / Sözlş. pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. va. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / D) / Prs. Ver. Yol. va. 800, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / Yerköy Şube Müdürlüğünün 2010 yılı amortisman tahakkuk cetvelinde, Beton silo için TL amortisman gideri (yıllık), Döşeme ve demirbaşlar için TL amortisman gideri (yıllık) hesaplanmıştır. Beton silo gider yeri =1050, Üretim yerleri yönetimi gider yeri = İşletme binaları amortismanı gider çeşidi= 6004, Döşeme ve demirbaşlar amortismanı gider çeşidi =6012 Şube Müdürlüğünün aylar itibariyle faaliyetleri aşağıdaki gibidir. Ocak kg 1121 kodlu buğday satışı Şubat kg 3651 kodlu pirinç tesellümü Mart kg 1210 kodlu buğday sevki Şube Müdürlüğünün ocak 2010 ayında beton silo ve döşeme demirbaşlar için muhasebeleştireceği amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. B) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. C) Beton silo 100-TL, Döşeme ve demirbaşlar 200-TL dir. D) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. 13

14 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 74. işletme müdürlüğünün beton silo masraf yerinde şubat ayı içerisinde çalışan daimi işçi personel ücret ve giderleri ile beton silo faaliyetleri aşağıdaki gibidir: Yevmiye ücreti: 68,00 TL Normal çalışma günü: 30 Buğday lımı: kg (1120 Kod) Buğday lımı: kg (1210 Kod) Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi şubat ayında oluşan direkt işçilik giderinin stoklar üzerine yansıtma yevmiye kaydını gösterir? ) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / B) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İşçilik. Yns , D. İşçilik. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / C) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / D) / Tic. Mal , Tic.Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / / / Yukarıdaki yevmiye maddesi kaydı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? ) Direkt işçilik giderlerinin yansıtma işlemi B) Genel üretim giderlerinin yansıtma işlemi C) İlk madde ve malzeme giderlerinin yansıtma işlemi D) Pazarlama satış dağıtım giderlerinin yansıtma işlemi 14

15 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 76. Muhasebe modülü/raporlar üst başlığı içerisinde yer alan Genel Hesap Kontrolleri Raporu na hatalı işlemlerin en son muhasebe kayıtlarına göre güncel gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak öncelikli bir zorunluluktur? ) İşlemler üst başlığı altında yer alan Güncelleme işleminin yapılması gerekir. B) Muhasebe modülünün kapatılarak modüle yeniden girilmesi gerekir. C) İşlemler üst başlığı altında yer alan Kontrol Programı Çalıştır işleminin yapılması gerekir. D) İşlemler üst başlığı altında yer alan Günsonu işleminin yapılması gerekir. 77. şağıdaki ürünlerden hangisi için maliyet paneli içerisinde ayrı bir gider yansıtma alanı oluşturulmuştur? 80. Bay nın misafirhane konaklama ücreti iş yerince şu şekilde muhasebeleştirilmiştir: / Diğer Çeşitli lacaklar 59, Diğer rızi Gelirler 50, Hesaplanan KDV % 18 9, / Yukarıdaki yevmiye fişi muhasebe modülü içerisinde yer alan aşağıdaki alanlardan hangisinden muhasebeleştirilmelidir? ) lıcı/satıcı - lıcı Hareketleri - lıcıya Verilen Fatura İşlemleri B) lıcı/satıcı - Satıcı Hareketleri - lınan Fatura İşlemleri C) lıcı/satıcı - Satıcı Hareketleri - Verilen vans İşlemleri D) lıcı/satıcı - lıcı Hareketleri - lınan vans ve Depozito Hareketleri ) Haşhaş kapsülü B) Fındık C) Pirinç D) rpa 81. Bir işletmede ele alınması gereken ilk yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? ) Organizasyon B) Planlama C) Yöneltme D) Koordinasyon 78. Program üzerinde işlem yapma durumu muhasebe modülü üst başlıklarından hangisinin altında yer alır? ) İşlemler B) Raporlar C) Genel D) lıcı/satıcı 82. İşletme içinde alınan kararlarda yöneticilere yol gösteren, kılavuz özelliği taşıyan, ilkeler bütününe ne ad verilir? ) Projeler B) Bütçeler C) Politikalar D) Stratejik Planlar 79. Kaydettiğiniz takdirde bir önceki güne ait işlemler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Buna rağmen devam etmek istiyor musunuz? uyarısı modül içerisinde hangi işlem sırasında gelir? ) ylık mizan bilgilerini merkeze gönder işlemi B) Kontrol programını çalıştır işlemi C) dat muhasebeleştirme işlemi D) Günsonu işlemi 83. Organizasyon fonksiyonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? ) maçların ve planların belirlenmesidir. B) İşletmenin değişen durumlara uyum sağlamasıdır. C) Faaliyetler arasında koordinasyon sağlanmasıdır. D) maçlara ulaşılması için gerekli çalışma ortamının her boyutuyla hazırlanmasıdır. 15

16 84. Personel bulma çalışmalarında alınacak personelde bulunması gerekli olan nitelikleri saptayabilmek için öncelikle başvurulması gereken kaynak hangisidir? ) İş gerekleri B) İş analizleri C) İş planları D) İş etütleri MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 89. Hem işe geç gelmek isteyen hem de işten atılma korkusu yaşayan işgörenin yaşadığı çatışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? ) Gruplar arası çatışma B) Kaçınma kaçınma çatışması C) Yaklaşma kaçınma çatışması D) Yaklaşma yaklaşma çatışması 85. Benzer düşünce, inanç ve duyguları paylaşan bireyler arasında değil, benzer kişilik yapısına sahip olanlar arasında gerçekleşen iletişime ne ad verilir? ) Kişi grup iletişimi B) Kişiler arası iletişim C) Gruplar arası iletişim D) Örgütler arası iletişim 90. Bir karar durumunda çok az bir güce sahip olunca çatışma yönetimi boyutlarından hangi davranış en uygun çözümdür? ) Rekabet B) İş birliği C) Kaçınma D) Uzlaşma 86. şağıdaki güdü türlerinden hangisi birincil güdüler kategorisine girer? ) Merak B) Başarı C) Bağlanma D) Sosyal onay görme 91. şağıdakilerden hangisi stresi önlemede uygulanan bireysel yöntemlerden biridir? ) Sosyal destek B) maç belirleme C) Kendini geliştirme D) Stres yönetimi eğitimi 92. şağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 87. şağıdakilerden hangisi işgörenin insan olarak gereksinimleri arasında yer alır? ) Örgütsel gereksinimler B) Yönetsel gereksinimler C) Fiziksel gereksinimler D) İşlevsel gereksinimler ) Fazla iş yükü bireyin stresini artırır. B) Bireyin işinin hiç olmaması bireyin stres düzeyini artırır. C) İş yaparken karşılaşılacak tehlikeler bireylerin stres düzeyini artırır. D) Bireyin başkaları tarafından kendisinin nasıl değerlendirildiğini bilmesi onun stres düzeyini artırır. 88. şağıdakilerden hangisi çatışma yaratan durumlardan biri değildir? ) Bireylerin içgüdüsü ile hareket etmesi B) Özel amaç ve değerlerin karşılaşması C) Karşılıklı çıkar çatışmalarının var olması D) İşletme içinde karşı, baskıcı, tepki oluşturabilecek davranışların oluşması 93. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir? ) Duyurum B) Konu yönetimi C) ile ilişkileri D) Hükûmet ilişkileri 16

17 94. Tutumları, inançları, fikirleri ve davranışları değiştirme sürecine ne ad verilir? MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 99. şağıdakilerden hangisi karar verme süreci içerisinde yer alan aşamalardan birisi değildir? ) Kamuoyu B) İletişim C) Gündem D) İkna ) lternatifleri çoğaltma B) maç ve sorunları irdeleme C) lternatifleri irdeleme ve değerleme D) maç belirleme ya da sorun tanımlama 95. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler mesajlarının etkili olması için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? ) Mesaj kanallarının kullanım zenginliği B) Mesajın anlaşılır olması C) Kaynağın güvenilirliği D) Mesajın anlamı 100. Yönetim kademesi ve gerektirdiği özellikler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Üst düzey yönetimi - Fonksiyonel kararlar B) Orta düzey yönetimi - Stratejik kararlar C) Üst düzey yönetimi - Stratejik kararlar D) Orta düzey yönetimi - Teknik kararlar 96. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan biri değildir? ) Gazeteler B) El kitapları C) Sergiler D) Raporlar 97. maçlara ulaşmada astlardan yüksek performans bekleyen, bu performansı göstermeleri için de gereken desteği sağlayan liderlik tipi aşağıdakilerden hangisidir? TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. ) Otoriter lider B) Destekleyici lider C) Yönlendirici lider D) Başarıya yönelik lider 98. şağıdakilerden hangisi lider kişiliklerin ortak özelliklerinden biri değildir? ) Kararlı olmaları B) Özensiz olmaları C) İletişim yeteneğine sahip olmaları D) Fiziksel görünümlerinin düzgün olması 17

18 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 17 NİSN 2011 TRİHİNDE YPILN TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. d 2. b 3. a 4. b 5. c 6. d 7. b 8. c 9. a 10. c 11. b 12. d 13. a 14. c 15. a 16. d 17. b 18. c 19. a 20. d 21. b 22. a 23. d 24. d 25. c 26. c 27. a 28. d 29. a 30. b 31. c 32. a 33. b 34. d 35. c 36. a 37. d 38. c 39. d 40. c 41. a 42. b 43. d 44. c 45. a 46. d 47. b 48. a 49. c 50. b 51. d 52. c 53. b 54. a 55. d 56. b 57. c 58. a 59. c 60. d 61. b 62. a 63. a 64. d 65. b 66. c 67. d 68. b 69. b 70. a 71. d 72. a 73. c 74. b 75. d 76. c 77. b 78. a 79. d 80. a 81. b 82. c 83. d 84. a 85. b 86. d 87. c 88. a 89. b 90. d 91. c 92. b 93. c 94. d 95. a 96. c 97. d 98. b 99. a 100. c

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: PERSONEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 4. GRUP: TEKNİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 6. GRUP: BİLGİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 3. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 4. GRUP:

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ SVUNM BKNLIĞI KRYKIT İKML ve NTO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞKNLIĞI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINVI dayın dı ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: BŞHUKUK

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI 15. GRUP: İL DEFTERDRLIKLRI

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, HİZMETİÇİ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI, İŞLETMELER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLRI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 13. GRUP Mühendis T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ULŞTIRM, DENİZCİLİK VE HBERLEŞME BKNLIĞI DEVLET

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞKNLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI dayın dı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Soru Sayısı:

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı