T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 17 NİSN 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika DİKKT : day kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. Bu cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 1. I- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. II- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. III- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, nayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. T.C. nayasası na göre yasama, yürütme ve yargı yetkisi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 5. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir? ) Genelkurmay Başkanı B) Millî Savunma Bakanı C) Millî Eğitim Bakanı D) dalet Bakanı ) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 2. şağıdakilerden hangisi, T.C. nayasası nda yer alan temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri arasında yer almaz? ) Dokunulmazlık B) Sınırsızlık C) Vazgeçilmezlik D) Devredilmezlik 6. T.C. nayasası na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. B) Genel Kurmay Başkanını atamak Cumhurbaşkanının yetkisi dâhilindedir. C) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz. D) Devlet Denetleme Kurulunun Başkanı Başbakan tarafından atanır. 3. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin hâkim kararıyla tutuklanmasının gerekçesi olamaz? ) Yürürlükten kalkan bir kanunun suç saydığı bir fiili işlemesi B) Suçlunun delilleri yok etme veya değiştirme ihtimali C) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunması D) Suçlunun kaçabilecek olması 7. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek C) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak D) Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek 4. I- Kişi hürriyeti ve güvenliği II- Çalışma hakkı ve ödevi III- Kamu hizmetlerine girme hakkı IV- Dilekçe hakkı V- Eğitim ve öğrenim hakkı T.C. nayasası nda yer alan yukarıdaki haklardan hangileri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır? ) I - V B) II - V C) II - IV D) III - V 8. Sivas Kongresi nde, Batı nadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? ) Kâzım Karabekir B) İsmet İnönü C) li Fuat Cebesoy D) Fevzi Çakmak 9. şağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri içinde yer almamıştır? ) İtalya B) lmanya C) Bulgaristan D) vusturya Macaristan İmparatorluğu 2

3 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 10. şağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihinde halifelikle birlikte kaldırılmıştır? ) Osmanlı saltanatı B) Meclis hükûmeti sistemi C) Şeriye ve Evkaf Vekâleti D) Tekke, zaviye ve türbeler sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre doğum yapan memurlara yasal doğum izninin bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? ) 6 B) 10 C) 12 D) şağıdakilerden hangisi, tatürk ün halkçılık anlayışı ile bağdaşmaz? ) Halk yönetimi B) Sınıf egemenliği C) Özgürlük D) Demokrasi 12. Bir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir? ) Seferberlik B) Millî güvenlik C) Millî menfaat D) Millî güç 17. I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir. II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir. IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ) II - III B) II - IV C) I - II - III D) I - III - IV 13. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? ) Bakanlık B) Başbakanlık C) Müsteşarlık D) Genel Müdürlük 14. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, en az kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz? ) 1 B) 2 C) 3 D) şağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti nin idari yapısında bulunan meslek kuruluşlarındandır? ) Ticaret Odaları B) Üniversiteler C) Kamu İktisadi Teşekkülleri D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 18. I- Kademe ilerlemesinin durdurulması II- Kınama III- ylıktan kesme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması hâlinde özlük dosyasından silinebilir? ) Yalnız III B) I - II C) Yalnız II D) I - II - III sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? ) Kınama B) Uyarma C) ylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 3

4 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış Devlet memurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfından değildir? ) daylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. B) day memurlar temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. C) day memurlara verilen temel eğitim on günden az, iki aydan çok olamaz. D) day olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az üç yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre özel durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler Devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlayıp, kaçıncı derece ve kademeye kadar yükselebilirler? ) 10. dereceden başlar 2. derecenin ikinci kademesine kadar B) 9. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar C) 9. dereceden başlar 1. derecenin ikinci kademesine kadar D) 8. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılan kamu hizmeti görevlileridir. B) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. C) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hâllerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. D) Devlet Memurları Kanunu na tabi istihdam şekillerinden biridir. ) Yönetim hizmetleri B) Yürütme hizmetleri C) Büro ve benzeri hizmetler D) Her türlü yazı ve dosyayı dağıtma hizmetleri 24. Mesleklerine ait hizmetlerde; I- Yetiştirilmek II- Eğitilmek III- Bilgilerini arttırmak IV- Staj 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna asli memur olarak atanmış olanlar, yukarıdaki hangi gerekçelere bağlı olarak dış memleketlere gönderilir? ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 25. Biçim bakımından dünya dillerinin gruplandırılmasında Türkçe hangi gruba girer? ) Tek heceli diller B) Bükümlü diller C) Bitişken (eklemeli) diller D) Bitişken, tek heceli diller 26. Devrik cümle, yüklemi sonunda bulunmayan cümledir. şağıdaki cümlelerin hangisi bu tanıma uymaz? ) Nasıl hevesle geldi bana. B) rkadaşlarıyla gittiler çarşıya. C) Onun içine aniden sıkıntı çöktü. D) Ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 4

5 27. şağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Onun psikiyatır tarafından görülmesi lazım. B) Kar yağınca trafik altüst oluyor. C) Orkestra çok iyi çalıyordu. D) Eski iskarpinler çok iyiydi. MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 31. Resmî yazışmalarda üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazıların bitiriliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) rz ederim. B) Rica ederim. C) rz ve rica ederim. D) Tensiplerinize sunarım. 28. şağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? ) Madem ki arayıp sormayacaktı, ne demeye telefon numaralarımızı aldı. B) Küçük bir sokakda oturan bu yaşlı kadın günlerdir kafamızı kurcalıyordu. C) Pekçok diplomat akşam verilecek yemeğe katılabilmek için acele ediyordu. D) Yapılan sınavda Türkiye genelinde 23 üncü olan arkadaşımız büyük bir başarı yakalamıştı. 29. şağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ) Tülay blam akşam bize uğrayacağını söylediğinde çok sevinmiştik. B) Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. C) Bilim insanları Dünya nın Güneş e olan uzaklığının etkileri konusunda yeni açıklamalar yaptı. D) frika kıtasında, UNESCO nun yaptığı araştırmalara göre açlık sınırının altında yaşayan binlerce insan var. 30. Resmî yazılarda metin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? ) lt ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Rica ederim. biçiminde bitirilir. B) Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. C) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül gibi yazı unsurlarının arasında iki vuruş boşluk bırakılır. D) Metin içerisinde geçen sayıları yazı ile yazmak zorunludur. 32. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler arasında yer almaz? ) Örnekleme B) Dürüstlük C) Yineleme D) İnandırıcılık 33. Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur? ) Bilgi toplama B) Plan C) Uygulama D) Değerlendirme 34. şağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir ögesi değildir? ) Kaynak B) Mesaj C) lıcı D) Dürüstlük 35. şağıdakilerden hangisi, hediye olarak alınabilir? ) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler B) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borçlar C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda kazanılan ödül veya hediyeler D) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken veya satarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler 5

6 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 36. Etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi aranmaz? ) Dilekçenin bilgisayar çıktısı olması B) Elde bulunan belgelerin dilekçeyle eklenmesi C) Bilgi ve belgelerin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmesi D) Başvuru konusuna aykırılık iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilmesi 41. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? ) Tutarlılık Kavramı B) Özün Önceliği Kavramı C) Sosyal Sorumluluk Kavramı D) Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı 37. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir? ) vrupa Birliği Uyum Komisyonu B) Devlet Denetleme Kurulu C) dalet Bakanlığı D) Başbakanlık 42. şağıdakilerden hangisi ek mali tablolardan biri değildir? ) Fon kım Tablosu B) Gelir Tablosu C) Nakit kım Tablosu D) Kâr Dağıtım Tablosu 38. şağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin alamayacağı hediyelerdendir? ) Firmalardan takvim alınması B) Sadık Bey in hastaneye diyaliz makinesi alması C) Sınıf annelerinin Öğretmenler Gününde, öğretmene 22 ayar bilezik alması D) yşe Hanım ın İlköğretim Okuluna 20 tane bilgisayar bağışlaması 39. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi yle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? ) Ülkeye ekonomik kaynak yaratmak B) Ülkede bulunan yabancılarla ilişkileri güçlendirmek C) Her türden özel ve şirket çıkarlarını kamu hizmetinin üstünde tutmak D) Kamu hizmetlerini her türlü özel çıkarın üzerinde tutmak 40. Etik komisyonu üyeleri, özgeçmişlerini ne kadar süre içerisinde Etik Kuruluna bildirmek durumundadır? 43. şağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içinde yer alır? ) Binalar B) Banka kredileri C) Sermaye D) Bankalar 44. Pasif toplamı (Kaynaklar) TL ve Dönen Varlıklar toplamı TL olan bir işletmenin Duran Varlıklar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? ) TL B) TL C) TL D) TL 45. Borç tutarı toplamı TL, lacak tutarı toplamı TL olan bir hesap için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) TL Borç Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. B) TL lacak Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. C) TL Borç Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. D) TL lacak Bakiyesi (Kalanı) vermektedir. ) 1 hafta B) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay 6

7 46. şağıdaki işlemlerden hangisi Kasa (100) hesabının borçlandırılmasına neden olur? MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ ) Kasadan elektrik faturası ödenmesi B) Kasadan personele iş avansı verilmesi C) Bankadan (E) Firmasına yapılan ödeme D) Borçlu (F) den kasaya nakit tahsilat yapılması 47. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? 50. (D) Şube Müdürlüğü kasasından personeli Bay (E) ye iş yerine alınacak malzemeler için tarihinde iş avansı olarak 400.-TL ödenmiştir. Bu işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ).../ Per. Ver. Harcırah vans Kasa Hs. 397, Öd. Vergi ve Fonlar 2,64 (Damga Vergisi).../... ) lıcılar B) Şüpheli lacaklar C) Değersiz lacaklar D) Diğer Çeşitli lacaklar 48. İşletmenin banka hesabından çekilerek kasasına alınan 500.-TL için yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, Bankalar hesabı 500.-TL alacaklı B) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL alacaklı C) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL borçlu D) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, Bankalar hesabı 500.-TL borçlu B).../ İş vansları Hs Kasa Hs /... C).../ İş vansları Hs Bankalar Hs /... D).../ Kasa Hs İş vansları Hs / şağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz? ) Binalar B) Taşıtlar C) Demirbaşlar D) Boş araziler 49. Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Gider hesapları alacak kalanı verir. B) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların alacak taraflarına kaydedilir. C) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. D) Gider hesaplarındaki azalışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. 52. Vergiye tabi olan ve üzerinden vergi hesaplanması gereken şeyin vergi yasaları uyarınca üzerinden vergi hesaplanmaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergi mükellefi B) Vergi sorumlusu C) Vergi istisnası D) Vergi muafiyeti 7

8 53. şağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran ya da azaltan nedenlerden biridir? ) Verginin tebliğ edilmesi B) Vergide zaman aşımı C) Verginin tahakkuku D) Vergi tarhı MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 57. () İş yerimizce Şubat/2011 ayında (B) firmasından KDV hariç TL tutarında tahmiltahliye hizmeti satın alınmıştır. Bu işlemle ilgili olarak firmaya ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KDV oranı : %18 KDV Tevkifat Oranı: % 90) ) TL B) TL C) TL D) TL 54. şağıdakilerden hangisinde tüccarların defter tutma esasları doğru olarak verilmiştir? ) 1. Sınıf Tüccarlar - Bilanço Esası B) 2. Sınıf Tüccarlar - Bilanço Esası C) Vergiden muaf esnaf - Bilanço Esası D) 1. Sınıf Tüccarlar - İşletme Hesabı Esası 55. Yasal defterlerin tasdik zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın beşinci ayında tasdik ettirmelidirler. B) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın üçüncü ayında tasdik ettirmelidirler. C) Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başladıktan sonra bir ay içinde tasdik ettirmelidirler. D) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmelidirler. 56. Türk Ticaret Kanunu na göre faturaya itiraz süresi kaç gündür? ) 15 B) 8 C) 7 D) şağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylardan değildir? ) Satış için anlaşma sağlanması B) Faturanın düzenlenmesi C) Hizmetin yapılması D) Malın teslimi 59. şağıdakilerden hangisi Damga Vergisini ortaya çıkartan özelliklerden değildir? ) İmza veya imza yerine geçecek işaretin konması B) Bir kâğıdın yazılı olarak düzenlenmesi C) Kâğıdın (2) sayılı tabloda yer alması D) Kâğıdın ibraz edilebilir olması 60. Üretim miktarında meydana gelen değişme ile orantılı olarak değişen giderlere değişken giderler, üretim miktarında meydana gelen değişmelerden etkilenmeyen giderlere sabit giderler denir. Yukarıda yapılan tanım doğrultusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri (Değişken Gider) B) mortismanlar (Sabit Gider) C) Kira Giderleri (Sabit Gider) D) Sigorta (Emtia) (Sabit Gider) 8

9 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 61. Belli bir sonuca ulaşmak için katlanılan veya katlanılacak fedakârlıkların genellikle parayla ölçülen toplamına ne denir? ) Gider kavramı B) Maliyet kavramı C) Harcama kavramı D) Gelir kavramı 65. İşletme faaliyetini sürdürmek üretim ve diğer gerekli hizmetleri gördürmek amacıyla İş Kanunu na göre çalıştırılan personel için tahakkuk ettirilen her tür işçilik giderlerinin izlendiği bir gider grubudur. Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen tek düzen hesap planındaki hangi hesap direkt işçilik gider hesabını temsil eder? 62. şağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama sistemlerinden biri olarak kabul edilmez? ) LİFO-FİFO B) Fiili Maliyet C) Tam Maliyet D) Değişken Maliyet 63. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler Ş den kg birim fiyatı 5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = lış Komisyonları = Buna göre satın alınan polietilen ambalaj malzemesinin birim maliyeti ne kadardır? ) 6,9 B) 6,5 C) 6 D) 5,5 ) 730 B) 720 C) 710 D) Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler Ş den kg birim fiyatı 8,5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = lış Komisyonları = şağıdaki muavin defter kayıtlarından hangisi satın alınan malzemenin alım bedelinin kaydedildiği muavin defter hesabını temsil eder? ) B MB. M.. H B) B MB. M.. H İşletme malzemesi olması ve direkt olarak ürünün bünyesi içerisinde yer almamasına rağmen Direkt İlk Madde Malzeme olarak değerlendirilen gider çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Pirinç imalatında çeltik B) Morfin üretiminde haşhaş kapsülü C) İç fındık imalatında kabuklu fındık D) Fındık imalatında ambalaj malzemesi C) B MB. M.. H D) B MB. M.. H

10 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 67. Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce X firmasından satın alınan ve muhasebe kayıtlarına alınmış olan 100 kg zirai ilaç, alım dönemi nedeniyle depoların ilaçlanmasında kullanılmıştır. Zirai ilacın stok ortalama fiyatı 10 TL/kg dır. Buna göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur? ) / Genel Üretim Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / B) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Mallar Stok Hesabı 100 kg / C) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Borçlar Hesabı 100 kg / D) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / Konya Şube Müdürlüğünün beton silo masraf yerinde (lım dönemi) çalışan daimi işçi Sabri ÇETİN in Mart 2011 tarihine ait ücret ve giderleri aşağıdaki gibidir. Yevmiye ücreti: 56,16 Normal çalışma günü: 31 çıklamaya göre aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi alım dönemi beton silo gider yerinde oluşan direkt işçilik gider kaydını gösterir? ) / Çelik Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / B) / Beton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / C) / Beton Silo SSK Kur. Karş ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku / D) / Beton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 Beton silo normal işçilik gider tahakkuku /

11 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 69. Kayseri Şube Müdürlüğünce, beton silonun tamiratı için depolama tesisleri yedek parçası stoklarında bulunan 500 TL değerindeki yedek parça sarf edilmiştir. Beton silo gider yeri kodu 1050, Depolama tesisi yedek parçası gider çeşidi kodu 0805 tir. İş yerinin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? ) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / B) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / C) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / D) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / Konya Şube Müdürlüğünden Kayseri Müdürlüğüne kg 1121 kodlu buğday sevk edilmiştir. Sevk edilen 1121 kodlu buğdayın depo ortalama maliyeti 0,56 TL dir. Yukarıda verilen açıklamalara göre Konya Şube Müdürlüğünün yapacağı sevk işlemine ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? ) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Ticari Mallar kg 2.800, / B) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, İlk Madde ve Malzeme kg 2.800, / C) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Mamul kg 2.800, / D) / Ticari Mallar kg 2.800, Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, /

12 71. MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ a) Taşınacak miktar : kg b) Depo ortalama maliyeti 0,56.-TL/kg c) Satış baş fiyatı : 0,60.-TL/kg d) Taşıma ücreti (KDV hariç): 200.-TL/Ton Konya Şube Müdürlüğü Sevk İş yeri Sıra No Gönderilen Ortalama Miktar Maliyet lınan Miktar Kayseri Şube Müdürlüğü Tesellüm İş yeri Fazlalık Miktarı Noksanlık Miktarı Tesellümün yapıldığı depo Beton silo Toplam Beton silo şağıda verilen muavin defter kayıtlarından hangisi taşıma müteahhidi adına tahakkuk eden taşıma giderinin kaydedildiği beton silo gider yerinin muavin defter kaydını gösterir? ) B) C) D)

13 MUHSEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 72. ntalya jans mirliğince geçici görevli olarak Erzurum Şube Müdürlüğüne gönderilen ve kendisine 750 TL yol avansı ödenen sözleşmeli personel görevden dönmüş ve yolluk beyannamesini doldurmuş olup yolluk beyannamesi 800 TL olarak vizeden dönmüştür. jans mirliğinin yapacağı yolluk gider tahakkukunu aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi temsil eder? (Damga Vergisi:Binde 6) ) / Sözlş. Pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. va. 750, Prs. Borç 46, D. Vergisi 3,30 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / B) / Prs. Ver. Yol. va. 750, Prs. Borç 46, D. Vergisi 3, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / C) / Sözlş. pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. va. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / D) / Prs. Ver. Yol. va. 800, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / Yerköy Şube Müdürlüğünün 2010 yılı amortisman tahakkuk cetvelinde, Beton silo için TL amortisman gideri (yıllık), Döşeme ve demirbaşlar için TL amortisman gideri (yıllık) hesaplanmıştır. Beton silo gider yeri =1050, Üretim yerleri yönetimi gider yeri = İşletme binaları amortismanı gider çeşidi= 6004, Döşeme ve demirbaşlar amortismanı gider çeşidi =6012 Şube Müdürlüğünün aylar itibariyle faaliyetleri aşağıdaki gibidir. Ocak kg 1121 kodlu buğday satışı Şubat kg 3651 kodlu pirinç tesellümü Mart kg 1210 kodlu buğday sevki Şube Müdürlüğünün ocak 2010 ayında beton silo ve döşeme demirbaşlar için muhasebeleştireceği amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir? ) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. B) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. C) Beton silo 100-TL, Döşeme ve demirbaşlar 200-TL dir. D) Beton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. 13

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 5. GRUP:

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND BĞIMSIZ DENETİM (BD) 6 KSIM 2010 Saat: 09.30 CUMRTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı