T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ Soru Sayısı: 100 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : 17 NİSAN 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika DİKKAT : Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. u durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. u cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 1. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? A) Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek ) TMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek C) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak D) Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek 5. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin hâkim kararıyla tutuklanmasının gerekçesi olamaz? A) Yürürlükten kalkan bir kanunun suç saydığı bir fiili işlemesi ) Suçlunun delilleri yok etme veya değiştirme ihtimali C) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunması D) Suçlunun kaçabilecek olması 2. T.C. Anayasası na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. ) Genel Kurmay aşkanını atamak Cumhurbaşkanının yetkisi dâhilindedir. C) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz. D) Devlet Denetleme Kurulunun aşkanı aşbakan tarafından atanır. 3. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir? A) Genelkurmay aşkanı ) Millî Savunma akanı C) Millî Eğitim akanı D) Adalet akanı 6. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası nda yer alan temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri arasında yer almaz? A) Dokunulmazlık ) Sınırsızlık C) Vazgeçilmezlik D) Devredilmezlik 7. I- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. II- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye üyük Millet Meclisinindir. III- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve akanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. T.C. Anayasası na göre yasama, yürütme ve yargı yetkisi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III 4. I- Kişi hürriyeti ve güvenliği II- Çalışma hakkı ve ödevi III- Kamu hizmetlerine girme hakkı IV- Dilekçe hakkı V- Eğitim ve öğrenim hakkı T.C. Anayasası nda yer alan yukarıdaki haklardan hangileri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır? A) I - V ) II - V C) II - IV D) III - V 8. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün halkçılık anlayışı ile bağdaşmaz? A) Halk yönetimi ) Sınıf egemenliği C) Özgürlük D) Demokrasi 9. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihinde halifelikle birlikte kaldırılmıştır? A) Osmanlı saltanatı ) Meclis hükûmeti sistemi C) Şeriye ve Evkaf Vekâleti D) Tekke, zaviye ve türbeler 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri içinde yer almamıştır? A) İtalya ) Almanya C) ulgaristan D) Avusturya Macaristan İmparatorluğu 11. Sivas Kongresi nde, atı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? A) Kâzım Karabekir ) İsmet İnönü C) Ali Fuat Cebesoy D) Fevzi Çakmak MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 16. Mesleklerine ait hizmetlerde; I- Yetiştirilmek II- Eğitilmek III- ilgilerini arttırmak IV- Staj 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna asli memur olarak atanmış olanlar, yukarıdaki hangi gerekçelere bağlı olarak dış memleketlere gönderilir? A) I - II - III ) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 12. ir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir? A) Seferberlik ) Millî güvenlik C) Millî menfaat D) Millî güç sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfından değildir? A) Yönetim hizmetleri ) Yürütme hizmetleri C) üro ve benzeri hizmetler D) Her türlü yazı ve dosyayı dağıtma hizmetleri 13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti nin idari yapısında bulunan meslek kuruluşlarındandır? A) Ticaret Odaları ) Üniversiteler C) Kamu İktisadi Teşekkülleri D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 14. akanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? A) akanlık ) aşbakanlık C) Müsteşarlık D) Genel Müdürlük sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılan kamu hizmeti görevlileridir. ) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. C) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hâllerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. D) Devlet Memurları Kanunu na tabi istihdam şekillerinden biridir. 15. akanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, en az kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 3

4 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre özel durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler Devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlayıp, kaçıncı derece ve kademeye kadar yükselebilirler? A) 10. dereceden başlar 2. derecenin ikinci kademesine kadar ) 9. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar C) 9. dereceden başlar 1. derecenin ikinci kademesine kadar D) 8. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar 23. I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir. II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir. IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) II - III ) II - IV C) I - II - III D) I - III - IV sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış Devlet memurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adaylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. ) Aday memurlar temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. C) Aday memurlara verilen temel eğitim on günden az, iki aydan çok olamaz. D) Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az üç yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A) Kınama ) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 22. I- Kademe ilerlemesinin durdurulması II- Kınama III- Aylıktan kesme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması hâlinde özlük dosyasından silinebilir? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre doğum yapan memurlara yasal doğum izninin bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? A) 6 ) 10 C) 12 D) Resmî yazışmalarda üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazıların bitiriliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Arz ederim. ) Rica ederim. C) Arz ve rica ederim. D) Tensiplerinize sunarım. 26. Resmî yazılarda metin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Alt ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Rica ederim. biçiminde bitirilir. ) Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. C) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül gibi yazı unsurlarının arasında iki vuruş boşluk bırakılır. D) Metin içerisinde geçen sayıları yazı ile yazmak zorunludur. A) Yalnız III ) I - II C) Yalnız II D) I - II - III 4

5 27. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 32. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir ögesi değildir? A) Tülay Ablam akşam bize uğrayacağını söylediğinde çok sevinmiştik. ) Menfaat sandalyeye benzer: aşında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. C) ilim insanları Dünya nın Güneş e olan uzaklığının etkileri konusunda yeni açıklamalar yaptı. D) Afrika kıtasında, UNESCO nun yaptığı araştırmalara göre açlık sınırının altında yaşayan binlerce insan var. A) Kaynak ) Mesaj C) Alıcı D) Dürüstlük 33. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler arasında yer almaz? A) Örnekleme ) Dürüstlük C) Yineleme D) İnandırıcılık 28. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Madem ki arayıp sormayacaktı, ne demeye telefon numaralarımızı aldı. ) Küçük bir sokakda oturan bu yaşlı kadın günlerdir kafamızı kurcalıyordu. C) Pekçok diplomat akşam verilecek yemeğe katılabilmek için acele ediyordu. D) Yapılan sınavda Türkiye genelinde 23 üncü olan arkadaşımız büyük bir başarı yakalamıştı. 34. Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur? A) ilgi toplama ) Plan C) Uygulama D) Değerlendirme 29. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Onun psikiyatır tarafından görülmesi lazım. ) Kar yağınca trafik altüst oluyor. C) Orkestra çok iyi çalıyordu. D) Eski iskarpinler çok iyiydi. 35. Etik komisyonu üyeleri, özgeçmişlerini ne kadar süre içerisinde Etik Kuruluna bildirmek durumundadır? A) 1 hafta ) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay 30. Devrik cümle, yüklemi sonunda bulunmayan cümledir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu tanıma uymaz? A) Nasıl hevesle geldi bana. ) Arkadaşlarıyla gittiler çarşıya. C) Onun içine aniden sıkıntı çöktü. D) Ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 36. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi yle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkeye ekonomik kaynak yaratmak ) Ülkede bulunan yabancılarla ilişkileri güçlendirmek C) Her türden özel ve şirket çıkarlarını kamu hizmetinin üstünde tutmak D) Kamu hizmetlerini her türlü özel çıkarın üzerinde tutmak 31. içim bakımından dünya dillerinin gruplandırılmasında Türkçe hangi gruba girer? A) Tek heceli diller ) ükümlü diller C) itişken (eklemeli) diller D) itişken, tek heceli diller Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin alamayacağı hediyelerdendir? A) Firmalardan takvim alınması ) Sadık ey in hastaneye diyaliz makinesi alması C) Sınıf annelerinin Öğretmenler Gününde, öğretmene 22 ayar bilezik alması D) Ayşe Hanım ın İlköğretim Okuluna 20 tane bilgisayar bağışlaması

6 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 38. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa irliği Uyum Komisyonu ) Devlet Denetleme Kurulu C) Adalet akanlığı D) aşbakanlık 39. Etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi aranmaz? 42. Kaydettiğiniz takdirde bir önceki güne ait işlemler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. una rağmen devam etmek istiyor musunuz? uyarısı modül içerisinde hangi işlem sırasında gelir? A) Aylık mizan bilgilerini merkeze gönder işlemi ) Kontrol programını çalıştır işlemi C) Adat muhasebeleştirme işlemi D) Günsonu işlemi A) Dilekçenin bilgisayar çıktısı olması ) Elde bulunan belgelerin dilekçeyle eklenmesi C) ilgi ve belgelerin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmesi D) aşvuru konusuna aykırılık iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilmesi 43. Program üzerinde işlem yapma durumu muhasebe modülü üst başlıklarından hangisinin altında yer alır? A) İşlemler ) Raporlar C) Genel D) Alıcı/Satıcı 40. Aşağıdakilerden hangisi, hediye olarak alınabilir? A) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler ) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borçlar C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda kazanılan ödül veya hediyeler D) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken veya satarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler 41. ay A nın misafirhane konaklama ücreti iş yerince şu şekilde muhasebeleştirilmiştir: / Diğer Çeşitli Alacaklar 59, Diğer Arızi Gelirler 50, Hesaplanan KDV % 18 9, / Yukarıdaki yevmiye fişi muhasebe modülü içerisinde yer alan aşağıdaki alanlardan hangisinden muhasebeleştirilmelidir? 44. Aşağıdaki ürünlerden hangisi için maliyet paneli içerisinde ayrı bir gider yansıtma alanı oluşturulmuştur? A) Haşhaş kapsülü ) Fındık C) Pirinç D) Arpa 45. Muhasebe modülü/raporlar üst başlığı içerisinde yer alan Genel Hesap Kontrolleri Raporu na hatalı işlemlerin en son muhasebe kayıtlarına göre güncel gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak öncelikli bir zorunluluktur? A) İşlemler üst başlığı altında yer alan Güncelleme işleminin yapılması gerekir. ) Muhasebe modülünün kapatılarak modüle yeniden girilmesi gerekir. C) İşlemler üst başlığı altında yer alan Kontrol Programı Çalıştır işleminin yapılması gerekir. D) İşlemler üst başlığı altında yer alan Günsonu işleminin yapılması gerekir. A) Alıcı/Satıcı - Alıcı Hareketleri - Alıcıya Verilen Fatura İşlemleri ) Alıcı/Satıcı - Satıcı Hareketleri - Alınan Fatura İşlemleri C) Alıcı/Satıcı - Satıcı Hareketleri - Verilen Avans İşlemleri D) Alıcı/Satıcı - Alıcı Hareketleri - Alınan Avans ve Depozito Hareketleri 6

7 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ / / Yukarıdaki yevmiye maddesi kaydı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Direkt işçilik giderlerinin yansıtma işlemi ) Genel üretim giderlerinin yansıtma işlemi C) İlk madde ve malzeme giderlerinin yansıtma işlemi D) Pazarlama satış dağıtım giderlerinin yansıtma işlemi 47. A işletme müdürlüğünün beton silo masraf yerinde şubat ayı içerisinde çalışan daimi işçi personel ücret ve giderleri ile beton silo faaliyetleri aşağıdaki gibidir: Yevmiye ücreti: 68,00 TL Normal çalışma günü: 30 uğday Alımı: kg (1120 Kod) uğday Alımı: kg (1210 Kod) Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi şubat ayında oluşan direkt işçilik giderinin stoklar üzerine yansıtma yevmiye kaydını gösterir? A) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / ) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İşçilik. Yns , D. İşçilik. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / C) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / D) / Tic. Mal , Tic.Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması /

8 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 48. Yerköy Şube Müdürlüğünün 2010 yılı amortisman tahakkuk cetvelinde, eton silo için TL amortisman gideri (yıllık), Döşeme ve demirbaşlar için TL amortisman gideri (yıllık) hesaplanmıştır. eton silo gider yeri =1050, Üretim yerleri yönetimi gider yeri = İşletme binaları amortismanı gider çeşidi= 6004, Döşeme ve demirbaşlar amortismanı gider çeşidi =6012 Şube Müdürlüğünün aylar itibariyle faaliyetleri aşağıdaki gibidir. Ocak kg 1121 kodlu buğday satışı Şubat kg 3651 kodlu pirinç tesellümü Mart kg 1210 kodlu buğday sevki Şube Müdürlüğünün ocak 2010 ayında beton silo ve döşeme demirbaşlar için muhasebeleştireceği amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. ) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. C) eton silo 100-TL, Döşeme ve demirbaşlar 200-TL dir. D) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. 49. Antalya Ajans Amirliğince geçici görevli olarak Erzurum Şube Müdürlüğüne gönderilen ve kendisine 750 TL yol avansı ödenen sözleşmeli personel görevden dönmüş ve yolluk beyannamesini doldurmuş olup yolluk beyannamesi 800 TL olarak vizeden dönmüştür. Ajans Amirliğinin yapacağı yolluk gider tahakkukunu aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi temsil eder? (Damga Vergisi:inde 6) A) / Sözlş. Pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. Ava. 750, Prs. orç 46, D. Vergisi 3,30 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / ) / Prs. Ver. Yol. Ava. 750, Prs. orç 46, D. Vergisi 3, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / C) / Sözlş. pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. Ava. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / D) / Prs. Ver. Yol. Ava. 800, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku /

9 50. MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ a) Taşınacak miktar : kg b) Depo ortalama maliyeti 0,56.-TL/kg c) Satış baş fiyatı : 0,60.-TL/kg d) Taşıma ücreti (KDV hariç): 200.-TL/Ton Konya Şube Müdürlüğü Sevk İş yeri Sıra No Gönderilen Ortalama Miktar Maliyet Alınan Miktar Kayseri Şube Müdürlüğü Tesellüm İş yeri Fazlalık Miktarı Noksanlık Miktarı Tesellümün yapıldığı depo eton silo Toplam eton silo Aşağıda verilen muavin defter kayıtlarından hangisi taşıma müteahhidi adına tahakkuk eden taşıma giderinin kaydedildiği beton silo gider yerinin muavin defter kaydını gösterir? A) ) C) D)

10 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 51. Konya Şube Müdürlüğünden Kayseri Müdürlüğüne kg 1121 kodlu buğday sevk edilmiştir. Sevk edilen 1121 kodlu buğdayın depo ortalama maliyeti 0,56 TL dir. Yukarıda verilen açıklamalara göre Konya Şube Müdürlüğünün yapacağı sevk işlemine ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Ticari Mallar kg 2.800, / ) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, İlk Madde ve Malzeme kg 2.800, / C) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Mamul kg 2.800, / D) / Ticari Mallar kg 2.800, Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, / Kayseri Şube Müdürlüğünce, beton silonun tamiratı için depolama tesisleri yedek parçası stoklarında bulunan 500 TL değerindeki yedek parça sarf edilmiştir. eton silo gider yeri kodu 1050, Depolama tesisi yedek parçası gider çeşidi kodu 0805 tir. İş yerinin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / ) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / C) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / D) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça /

11 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 53. Konya Şube Müdürlüğünün beton silo masraf yerinde (Alım dönemi) çalışan daimi işçi Sabri ÇETİN in Mart 2011 tarihine ait ücret ve giderleri aşağıdaki gibidir. Yevmiye ücreti: 56,16 Normal çalışma günü: 31 Açıklamaya göre aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi alım dönemi beton silo gider yerinde oluşan direkt işçilik gider kaydını gösterir? A) / Çelik Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / ) / eton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / C) / eton Silo SSK Kur. Karş ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / D) / eton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce X firmasından satın alınan ve muhasebe kayıtlarına alınmış olan 100 kg zirai ilaç, alım dönemi nedeniyle depoların ilaçlanmasında kullanılmıştır. Zirai ilacın stok ortalama fiyatı 10 TL/kg dır. una göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur? A) / Genel Üretim Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / ) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Mallar Stok Hesabı 100 kg / C) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari orçlar Hesabı 100 kg / D) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg /

12 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 55. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler AŞ den kg birim fiyatı 8,5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = Alış Komisyonları = Aşağıdaki muavin defter kayıtlarından hangisi satın alınan malzemenin alım bedelinin kaydedildiği muavin defter hesabını temsil eder? A) AMA. M. A. H. A ) AMA. M. A. H. A C) AMA. M. A. H. A D) AMA. M. A. H. A 57. İşletme malzemesi olması ve direkt olarak ürünün bünyesi içerisinde yer almamasına rağmen Direkt İlk Madde Malzeme olarak değerlendirilen gider çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Pirinç imalatında çeltik ) Morfin üretiminde haşhaş kapsülü C) İç fındık imalatında kabuklu fındık D) Fındık imalatında ambalaj malzemesi 58. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler AŞ den kg birim fiyatı 5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = Alış Komisyonları = una göre satın alınan polietilen ambalaj malzemesinin birim maliyeti ne kadardır? A) 6,9 ) 6,5 C) 6 D) 5, İşletme faaliyetini sürdürmek üretim ve diğer gerekli hizmetleri gördürmek amacıyla İş Kanunu na göre çalıştırılan personel için tahakkuk ettirilen her tür işçilik giderlerinin izlendiği bir gider grubudur. Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen tek düzen hesap planındaki hangi hesap direkt işçilik gider hesabını temsil eder? A) 730 ) 720 C) 710 D) Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama sistemlerinden biri olarak kabul edilmez? A) LİFO-FİFO ) Fiili Maliyet C) Tam Maliyet D) Değişken Maliyet 60. elli bir sonuca ulaşmak için katlanılan veya katlanılacak fedakârlıkların genellikle parayla ölçülen toplamına ne denir? A) Gider kavramı ) Maliyet kavramı C) Harcama kavramı D) Gelir kavramı 12

13 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 61. Üretim miktarında meydana gelen değişme ile orantılı olarak değişen giderlere değişken giderler, üretim miktarında meydana gelen değişmelerden etkilenmeyen giderlere sabit giderler denir. Yukarıda yapılan tanım doğrultusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri (Değişken Gider) ) Amortismanlar (Sabit Gider) C) Kira Giderleri (Sabit Gider) D) Sigorta (Emtia) (Sabit Gider) 62. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisini ortaya çıkartan özelliklerden değildir? A) İmza veya imza yerine geçecek işaretin konması ) ir kâğıdın yazılı olarak düzenlenmesi C) Kâğıdın (2) sayılı tabloda yer alması D) Kâğıdın ibraz edilebilir olması 65. Türk Ticaret Kanunu na göre faturaya itiraz süresi kaç gündür? A) 15 ) 8 C) 7 D) Yasal defterlerin tasdik zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın beşinci ayında tasdik ettirmelidirler. ) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın üçüncü ayında tasdik ettirmelidirler. C) Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başladıktan sonra bir ay içinde tasdik ettirmelidirler. D) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmelidirler. 63. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylardan değildir? A) Satış için anlaşma sağlanması ) Faturanın düzenlenmesi C) Hizmetin yapılması D) Malın teslimi 67. Aşağıdakilerden hangisinde tüccarların defter tutma esasları doğru olarak verilmiştir? A) 1. Sınıf Tüccarlar - ilanço Esası ) 2. Sınıf Tüccarlar - ilanço Esası C) Vergiden muaf esnaf - ilanço Esası D) 1. Sınıf Tüccarlar - İşletme Hesabı Esası 64. (A) İş yerimizce Şubat/2011 ayında () firmasından KDV hariç TL tutarında tahmiltahliye hizmeti satın alınmıştır. u işlemle ilgili olarak firmaya ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KDV oranı : %18 KDV Tevkifat Oranı: % 90) A) TL ) TL C) TL D) TL 68. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran ya da azaltan nedenlerden biridir? A) Verginin tebliğ edilmesi ) Vergide zaman aşımı C) Verginin tahakkuku D) Vergi tarhı 69. Vergiye tabi olan ve üzerinden vergi hesaplanması gereken şeyin vergi yasaları uyarınca üzerinden vergi hesaplanmaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Vergi mükellefi ) Vergi sorumlusu C) Vergi istisnası D) Vergi muafiyeti 13

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 5. GRUP:

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S105 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI (KU) 6 KASIM 2010 Saat: 09.30

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 6 KASIM 2010 Saat:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ D T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DİKKAT! 23 OCAK 2012 PAZARTESİ SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı