T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ Soru Sayısı: 100 Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : 17 NİSAN 2011 Saat: Sınav Süresi: 110 dakika DİKKAT : Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. u durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon görevlilerine başvurunuz. 2. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanmayınız. u cihazları kullanmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 4. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 1. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? A) Yükseköğretim kurulu üyelerini seçmek ) TMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek C) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak D) Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek 5. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin hâkim kararıyla tutuklanmasının gerekçesi olamaz? A) Yürürlükten kalkan bir kanunun suç saydığı bir fiili işlemesi ) Suçlunun delilleri yok etme veya değiştirme ihtimali C) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunması D) Suçlunun kaçabilecek olması 2. T.C. Anayasası na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Danıştay üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. ) Genel Kurmay aşkanını atamak Cumhurbaşkanının yetkisi dâhilindedir. C) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine yargı mercilerine başvurulamaz. D) Devlet Denetleme Kurulunun aşkanı aşbakan tarafından atanır. 3. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunun daimi üyelerinden değildir? A) Genelkurmay aşkanı ) Millî Savunma akanı C) Millî Eğitim akanı D) Adalet akanı 6. Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası nda yer alan temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri arasında yer almaz? A) Dokunulmazlık ) Sınırsızlık C) Vazgeçilmezlik D) Devredilmezlik 7. I- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. II- Yasama yetkisi, Türk Milleti adına Türkiye üyük Millet Meclisinindir. III- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve akanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. T.C. Anayasası na göre yasama, yürütme ve yargı yetkisi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III 4. I- Kişi hürriyeti ve güvenliği II- Çalışma hakkı ve ödevi III- Kamu hizmetlerine girme hakkı IV- Dilekçe hakkı V- Eğitim ve öğrenim hakkı T.C. Anayasası nda yer alan yukarıdaki haklardan hangileri, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alır? A) I - V ) II - V C) II - IV D) III - V 8. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ün halkçılık anlayışı ile bağdaşmaz? A) Halk yönetimi ) Sınıf egemenliği C) Özgürlük D) Demokrasi 9. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 tarihinde halifelikle birlikte kaldırılmıştır? A) Osmanlı saltanatı ) Meclis hükûmeti sistemi C) Şeriye ve Evkaf Vekâleti D) Tekke, zaviye ve türbeler 2

3 10. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri içinde yer almamıştır? A) İtalya ) Almanya C) ulgaristan D) Avusturya Macaristan İmparatorluğu 11. Sivas Kongresi nde, atı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına aşağıdakilerden hangisi atanmıştır? A) Kâzım Karabekir ) İsmet İnönü C) Ali Fuat Cebesoy D) Fevzi Çakmak MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 16. Mesleklerine ait hizmetlerde; I- Yetiştirilmek II- Eğitilmek III- ilgilerini arttırmak IV- Staj 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna asli memur olarak atanmış olanlar, yukarıdaki hangi gerekçelere bağlı olarak dış memleketlere gönderilir? A) I - II - III ) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 12. ir devletin millî menfaatlerini sağlamak ve millî hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi unsurların tümüne ne ad verilir? A) Seferberlik ) Millî güvenlik C) Millî menfaat D) Millî güç sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi Genel İdare Hizmetleri sınıfından değildir? A) Yönetim hizmetleri ) Yürütme hizmetleri C) üro ve benzeri hizmetler D) Her türlü yazı ve dosyayı dağıtma hizmetleri 13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti nin idari yapısında bulunan meslek kuruluşlarındandır? A) Ticaret Odaları ) Üniversiteler C) Kamu İktisadi Teşekkülleri D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 14. akanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda şeflikler, ilgili hizmet biriminin teklifi üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile kurulur? A) akanlık ) aşbakanlık C) Müsteşarlık D) Genel Müdürlük sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre sözleşmeli personel hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılan kamu hizmeti görevlileridir. ) Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde geçici olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. C) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projeler için zorunlu ve istisnai hâllerde çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. D) Devlet Memurları Kanunu na tabi istihdam şekillerinden biridir. 15. akanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, en az kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz? A) 1 ) 2 C) 3 D) 4 3

4 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre özel durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenler Devlet memurluğuna kaçıncı dereceden başlayıp, kaçıncı derece ve kademeye kadar yükselebilirler? A) 10. dereceden başlar 2. derecenin ikinci kademesine kadar ) 9. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar C) 9. dereceden başlar 1. derecenin ikinci kademesine kadar D) 8. dereceden başlar 1. derecenin son kademesine kadar 23. I- Memura savunması için en çok 5 gün süre verilir. II- Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir. III- Devlet memurluğundan çıkarma cezası atamaya yetkili amirler tarafından verilir. IV- Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kurulu kurulur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplinle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? A) II - III ) II - IV C) I - II - III D) I - III - IV sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday olarak atanmış Devlet memurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Adaylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. ) Aday memurlar temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. C) Aday memurlara verilen temel eğitim on günden az, iki aydan çok olamaz. D) Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az üç yıldan çok olamaz sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurlarına, yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermeleri durumunda, aşağıdaki cezalardan hangisi verilir? A) Kınama ) Uyarma C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 22. I- Kademe ilerlemesinin durdurulması II- Kınama III- Aylıktan kesme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre yukarıdaki disiplin cezalarından hangileri 5 yıl sonra atamaya yetkili amire başvurulması hâlinde özlük dosyasından silinebilir? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre doğum yapan memurlara yasal doğum izninin bitiminden itibaren isteği üzerine en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? A) 6 ) 10 C) 12 D) Resmî yazışmalarda üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazıların bitiriliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Arz ederim. ) Rica ederim. C) Arz ve rica ederim. D) Tensiplerinize sunarım. 26. Resmî yazılarda metin ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Alt ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Rica ederim. biçiminde bitirilir. ) Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır. C) Metindeki kelime aralarında ve nokta, virgül gibi yazı unsurlarının arasında iki vuruş boşluk bırakılır. D) Metin içerisinde geçen sayıları yazı ile yazmak zorunludur. A) Yalnız III ) I - II C) Yalnız II D) I - II - III 4

5 27. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 32. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir ögesi değildir? A) Tülay Ablam akşam bize uğrayacağını söylediğinde çok sevinmiştik. ) Menfaat sandalyeye benzer: aşında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. C) ilim insanları Dünya nın Güneş e olan uzaklığının etkileri konusunda yeni açıklamalar yaptı. D) Afrika kıtasında, UNESCO nun yaptığı araştırmalara göre açlık sınırının altında yaşayan binlerce insan var. A) Kaynak ) Mesaj C) Alıcı D) Dürüstlük 33. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde dikkate alınacak ilkeler arasında yer almaz? A) Örnekleme ) Dürüstlük C) Yineleme D) İnandırıcılık 28. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Madem ki arayıp sormayacaktı, ne demeye telefon numaralarımızı aldı. ) Küçük bir sokakda oturan bu yaşlı kadın günlerdir kafamızı kurcalıyordu. C) Pekçok diplomat akşam verilecek yemeğe katılabilmek için acele ediyordu. D) Yapılan sınavda Türkiye genelinde 23 üncü olan arkadaşımız büyük bir başarı yakalamıştı. 34. Halkla ilişkiler operasyonlarının yürütülmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak kesinlikle zorunludur? A) ilgi toplama ) Plan C) Uygulama D) Değerlendirme 29. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Onun psikiyatır tarafından görülmesi lazım. ) Kar yağınca trafik altüst oluyor. C) Orkestra çok iyi çalıyordu. D) Eski iskarpinler çok iyiydi. 35. Etik komisyonu üyeleri, özgeçmişlerini ne kadar süre içerisinde Etik Kuruluna bildirmek durumundadır? A) 1 hafta ) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay 30. Devrik cümle, yüklemi sonunda bulunmayan cümledir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu tanıma uymaz? A) Nasıl hevesle geldi bana. ) Arkadaşlarıyla gittiler çarşıya. C) Onun içine aniden sıkıntı çöktü. D) Ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 36. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi yle elde edilmek istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Ülkeye ekonomik kaynak yaratmak ) Ülkede bulunan yabancılarla ilişkileri güçlendirmek C) Her türden özel ve şirket çıkarlarını kamu hizmetinin üstünde tutmak D) Kamu hizmetlerini her türlü özel çıkarın üzerinde tutmak 31. içim bakımından dünya dillerinin gruplandırılmasında Türkçe hangi gruba girer? A) Tek heceli diller ) ükümlü diller C) itişken (eklemeli) diller D) itişken, tek heceli diller Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin alamayacağı hediyelerdendir? A) Firmalardan takvim alınması ) Sadık ey in hastaneye diyaliz makinesi alması C) Sınıf annelerinin Öğretmenler Gününde, öğretmene 22 ayar bilezik alması D) Ayşe Hanım ın İlköğretim Okuluna 20 tane bilgisayar bağışlaması

6 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 38. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun bağlı olduğu birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa irliği Uyum Komisyonu ) Devlet Denetleme Kurulu C) Adalet akanlığı D) aşbakanlık 39. Etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin bir dilekçede aşağıdakilerden hangisi aranmaz? 42. Kaydettiğiniz takdirde bir önceki güne ait işlemler üzerinde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. una rağmen devam etmek istiyor musunuz? uyarısı modül içerisinde hangi işlem sırasında gelir? A) Aylık mizan bilgilerini merkeze gönder işlemi ) Kontrol programını çalıştır işlemi C) Adat muhasebeleştirme işlemi D) Günsonu işlemi A) Dilekçenin bilgisayar çıktısı olması ) Elde bulunan belgelerin dilekçeyle eklenmesi C) ilgi ve belgelerin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmesi D) aşvuru konusuna aykırılık iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilmesi 43. Program üzerinde işlem yapma durumu muhasebe modülü üst başlıklarından hangisinin altında yer alır? A) İşlemler ) Raporlar C) Genel D) Alıcı/Satıcı 40. Aşağıdakilerden hangisi, hediye olarak alınabilir? A) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler ) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borçlar C) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda kazanılan ödül veya hediyeler D) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken veya satarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler 41. ay A nın misafirhane konaklama ücreti iş yerince şu şekilde muhasebeleştirilmiştir: / Diğer Çeşitli Alacaklar 59, Diğer Arızi Gelirler 50, Hesaplanan KDV % 18 9, / Yukarıdaki yevmiye fişi muhasebe modülü içerisinde yer alan aşağıdaki alanlardan hangisinden muhasebeleştirilmelidir? 44. Aşağıdaki ürünlerden hangisi için maliyet paneli içerisinde ayrı bir gider yansıtma alanı oluşturulmuştur? A) Haşhaş kapsülü ) Fındık C) Pirinç D) Arpa 45. Muhasebe modülü/raporlar üst başlığı içerisinde yer alan Genel Hesap Kontrolleri Raporu na hatalı işlemlerin en son muhasebe kayıtlarına göre güncel gelebilmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak öncelikli bir zorunluluktur? A) İşlemler üst başlığı altında yer alan Güncelleme işleminin yapılması gerekir. ) Muhasebe modülünün kapatılarak modüle yeniden girilmesi gerekir. C) İşlemler üst başlığı altında yer alan Kontrol Programı Çalıştır işleminin yapılması gerekir. D) İşlemler üst başlığı altında yer alan Günsonu işleminin yapılması gerekir. A) Alıcı/Satıcı - Alıcı Hareketleri - Alıcıya Verilen Fatura İşlemleri ) Alıcı/Satıcı - Satıcı Hareketleri - Alınan Fatura İşlemleri C) Alıcı/Satıcı - Satıcı Hareketleri - Verilen Avans İşlemleri D) Alıcı/Satıcı - Alıcı Hareketleri - Alınan Avans ve Depozito Hareketleri 6

7 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ / / Yukarıdaki yevmiye maddesi kaydı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Direkt işçilik giderlerinin yansıtma işlemi ) Genel üretim giderlerinin yansıtma işlemi C) İlk madde ve malzeme giderlerinin yansıtma işlemi D) Pazarlama satış dağıtım giderlerinin yansıtma işlemi 47. A işletme müdürlüğünün beton silo masraf yerinde şubat ayı içerisinde çalışan daimi işçi personel ücret ve giderleri ile beton silo faaliyetleri aşağıdaki gibidir: Yevmiye ücreti: 68,00 TL Normal çalışma günü: 30 uğday Alımı: kg (1120 Kod) uğday Alımı: kg (1210 Kod) Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi şubat ayında oluşan direkt işçilik giderinin stoklar üzerine yansıtma yevmiye kaydını gösterir? A) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / ) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İşçilik. Yns , D. İşçilik. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / C) / Tic. Mal , Tic. Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması / D) / Tic. Mal , Tic.Mal. 765, D. İ. Md. Yns , D. İ. Md. Yns. 765,00 Direkt işçilik giderinin stoklara yansıtılması /

8 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 48. Yerköy Şube Müdürlüğünün 2010 yılı amortisman tahakkuk cetvelinde, eton silo için TL amortisman gideri (yıllık), Döşeme ve demirbaşlar için TL amortisman gideri (yıllık) hesaplanmıştır. eton silo gider yeri =1050, Üretim yerleri yönetimi gider yeri = İşletme binaları amortismanı gider çeşidi= 6004, Döşeme ve demirbaşlar amortismanı gider çeşidi =6012 Şube Müdürlüğünün aylar itibariyle faaliyetleri aşağıdaki gibidir. Ocak kg 1121 kodlu buğday satışı Şubat kg 3651 kodlu pirinç tesellümü Mart kg 1210 kodlu buğday sevki Şube Müdürlüğünün ocak 2010 ayında beton silo ve döşeme demirbaşlar için muhasebeleştireceği amortisman gideri tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. ) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. C) eton silo 100-TL, Döşeme ve demirbaşlar 200-TL dir. D) eton silo TL, Döşeme ve demirbaşlar TL dir. 49. Antalya Ajans Amirliğince geçici görevli olarak Erzurum Şube Müdürlüğüne gönderilen ve kendisine 750 TL yol avansı ödenen sözleşmeli personel görevden dönmüş ve yolluk beyannamesini doldurmuş olup yolluk beyannamesi 800 TL olarak vizeden dönmüştür. Ajans Amirliğinin yapacağı yolluk gider tahakkukunu aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi temsil eder? (Damga Vergisi:inde 6) A) / Sözlş. Pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. Ava. 750, Prs. orç 46, D. Vergisi 3,30 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / ) / Prs. Ver. Yol. Ava. 750, Prs. orç 46, D. Vergisi 3, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / C) / Sözlş. pers. Hrc. 800, Prs. Ver. Yol. Ava. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku / D) / Prs. Ver. Yol. Ava. 800, Sözlş. Pers. Hrc. 800,00 Söz. Pers. Yolluk Gider Tahakkuku /

9 50. MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ a) Taşınacak miktar : kg b) Depo ortalama maliyeti 0,56.-TL/kg c) Satış baş fiyatı : 0,60.-TL/kg d) Taşıma ücreti (KDV hariç): 200.-TL/Ton Konya Şube Müdürlüğü Sevk İş yeri Sıra No Gönderilen Ortalama Miktar Maliyet Alınan Miktar Kayseri Şube Müdürlüğü Tesellüm İş yeri Fazlalık Miktarı Noksanlık Miktarı Tesellümün yapıldığı depo eton silo Toplam eton silo Aşağıda verilen muavin defter kayıtlarından hangisi taşıma müteahhidi adına tahakkuk eden taşıma giderinin kaydedildiği beton silo gider yerinin muavin defter kaydını gösterir? A) ) C) D)

10 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 51. Konya Şube Müdürlüğünden Kayseri Müdürlüğüne kg 1121 kodlu buğday sevk edilmiştir. Sevk edilen 1121 kodlu buğdayın depo ortalama maliyeti 0,56 TL dir. Yukarıda verilen açıklamalara göre Konya Şube Müdürlüğünün yapacağı sevk işlemine ait yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Ticari Mallar kg 2.800, / ) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, İlk Madde ve Malzeme kg 2.800, / C) / Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, Mamul kg 2.800, / D) / Ticari Mallar kg 2.800, Konya Şube Müdürlüğü kg 2.800, / Kayseri Şube Müdürlüğünce, beton silonun tamiratı için depolama tesisleri yedek parçası stoklarında bulunan 500 TL değerindeki yedek parça sarf edilmiştir. eton silo gider yeri kodu 1050, Depolama tesisi yedek parçası gider çeşidi kodu 0805 tir. İş yerinin yapması gereken yevmiye maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / ) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / C) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça / D) / Yedek Parça 500, Yedek parça stokları 500,00 Çelik silo tam. için sarf edilen yedek parça /

11 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 53. Konya Şube Müdürlüğünün beton silo masraf yerinde (Alım dönemi) çalışan daimi işçi Sabri ÇETİN in Mart 2011 tarihine ait ücret ve giderleri aşağıdaki gibidir. Yevmiye ücreti: 56,16 Normal çalışma günü: 31 Açıklamaya göre aşağıdaki yevmiye maddelerinden hangisi alım dönemi beton silo gider yerinde oluşan direkt işçilik gider kaydını gösterir? A) / Çelik Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / ) / eton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / C) / eton Silo SSK Kur. Karş ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / D) / eton Silo Norm. Çalışma ,96 İlgili Tahakkuku Hesabı 1.740,96 eton silo normal işçilik gider tahakkuku / Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce X firmasından satın alınan ve muhasebe kayıtlarına alınmış olan 100 kg zirai ilaç, alım dönemi nedeniyle depoların ilaçlanmasında kullanılmıştır. Zirai ilacın stok ortalama fiyatı 10 TL/kg dır. una göre aşağıdaki yevmiye kayıtlarından hangisi doğrudur? A) / Genel Üretim Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg / ) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari Mallar Stok Hesabı 100 kg / C) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Gider Hesabı 100 kg Ticari orçlar Hesabı 100 kg / D) / Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı 100 kg İlk Madde ve Malzeme Stok Hesabı 100 kg /

12 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 55. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler AŞ den kg birim fiyatı 8,5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = Alış Komisyonları = Aşağıdaki muavin defter kayıtlarından hangisi satın alınan malzemenin alım bedelinin kaydedildiği muavin defter hesabını temsil eder? A) AMA. M. A. H. A ) AMA. M. A. H. A C) AMA. M. A. H. A D) AMA. M. A. H. A 57. İşletme malzemesi olması ve direkt olarak ürünün bünyesi içerisinde yer almamasına rağmen Direkt İlk Madde Malzeme olarak değerlendirilen gider çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Pirinç imalatında çeltik ) Morfin üretiminde haşhaş kapsülü C) İç fındık imalatında kabuklu fındık D) Fındık imalatında ambalaj malzemesi 58. Polatlı Şube Müdürlüğünce İstanbul Merkezli Seçkinler AŞ den kg birim fiyatı 5 TL den kg polietilen ambalaj malzemesi satın alınmıştır. Polietilen ambalaj için aşağıdaki giderler yapılmıştır. 1. Nakliye Gideri = Sigorta Gideri = Depo Gideri = Alış Komisyonları = una göre satın alınan polietilen ambalaj malzemesinin birim maliyeti ne kadardır? A) 6,9 ) 6,5 C) 6 D) 5, İşletme faaliyetini sürdürmek üretim ve diğer gerekli hizmetleri gördürmek amacıyla İş Kanunu na göre çalıştırılan personel için tahakkuk ettirilen her tür işçilik giderlerinin izlendiği bir gider grubudur. Yukarıdaki paragrafta tanımı verilen tek düzen hesap planındaki hangi hesap direkt işçilik gider hesabını temsil eder? A) 730 ) 720 C) 710 D) Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama sistemlerinden biri olarak kabul edilmez? A) LİFO-FİFO ) Fiili Maliyet C) Tam Maliyet D) Değişken Maliyet 60. elli bir sonuca ulaşmak için katlanılan veya katlanılacak fedakârlıkların genellikle parayla ölçülen toplamına ne denir? A) Gider kavramı ) Maliyet kavramı C) Harcama kavramı D) Gelir kavramı 12

13 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 61. Üretim miktarında meydana gelen değişme ile orantılı olarak değişen giderlere değişken giderler, üretim miktarında meydana gelen değişmelerden etkilenmeyen giderlere sabit giderler denir. Yukarıda yapılan tanım doğrultusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Direkt Hammadde ve Malzeme Giderleri (Değişken Gider) ) Amortismanlar (Sabit Gider) C) Kira Giderleri (Sabit Gider) D) Sigorta (Emtia) (Sabit Gider) 62. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisini ortaya çıkartan özelliklerden değildir? A) İmza veya imza yerine geçecek işaretin konması ) ir kâğıdın yazılı olarak düzenlenmesi C) Kâğıdın (2) sayılı tabloda yer alması D) Kâğıdın ibraz edilebilir olması 65. Türk Ticaret Kanunu na göre faturaya itiraz süresi kaç gündür? A) 15 ) 8 C) 7 D) Yasal defterlerin tasdik zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın beşinci ayında tasdik ettirmelidirler. ) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yılın üçüncü ayında tasdik ettirmelidirler. C) Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başladıktan sonra bir ay içinde tasdik ettirmelidirler. D) Ötedenberi işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirmelidirler. 63. Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylardan değildir? A) Satış için anlaşma sağlanması ) Faturanın düzenlenmesi C) Hizmetin yapılması D) Malın teslimi 67. Aşağıdakilerden hangisinde tüccarların defter tutma esasları doğru olarak verilmiştir? A) 1. Sınıf Tüccarlar - ilanço Esası ) 2. Sınıf Tüccarlar - ilanço Esası C) Vergiden muaf esnaf - ilanço Esası D) 1. Sınıf Tüccarlar - İşletme Hesabı Esası 64. (A) İş yerimizce Şubat/2011 ayında () firmasından KDV hariç TL tutarında tahmiltahliye hizmeti satın alınmıştır. u işlemle ilgili olarak firmaya ödenecek tutar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (KDV oranı : %18 KDV Tevkifat Oranı: % 90) A) TL ) TL C) TL D) TL 68. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran ya da azaltan nedenlerden biridir? A) Verginin tebliğ edilmesi ) Vergide zaman aşımı C) Verginin tahakkuku D) Vergi tarhı 69. Vergiye tabi olan ve üzerinden vergi hesaplanması gereken şeyin vergi yasaları uyarınca üzerinden vergi hesaplanmaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Vergi mükellefi ) Vergi sorumlusu C) Vergi istisnası D) Vergi muafiyeti 13

14 70. Aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılmaz? A) inalar ) Taşıtlar C) Demirbaşlar D) oş araziler MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 71. (D) Şube Müdürlüğü kasasından personeli ay (E) ye iş yerine alınacak malzemeler için tarihinde iş avansı olarak 400.-TL ödenmiştir. u işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A).../ Per. Ver. Harcırah Avans Kasa Hs. 397, Öd. Vergi ve Fonlar 2,64 (Damga Vergisi).../... ).../ İş Avansları Hs Kasa Hs /... C).../ İş Avansları Hs ankalar Hs /... D).../ Kasa Hs İş Avansları Hs / İşletmenin banka hesabından çekilerek kasasına alınan 500.-TL için yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, ankalar hesabı 500.-TL alacaklı ) Kasa hesabı 500.-TL borçlu, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL alacaklı C) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, Yoldaki Paralar hesabı 500.-TL borçlu D) Kasa hesabı 500.-TL alacaklı, ankalar hesabı 500.-TL borçlu 74. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? A) Alıcılar ) Şüpheli Alacaklar C) Değersiz Alacaklar D) Diğer Çeşitli Alacaklar 75. Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kasa (100) hesabının borçlandırılmasına neden olur? A) Kasadan elektrik faturası ödenmesi ) Kasadan personele iş avansı verilmesi C) ankadan (E) Firmasına yapılan ödeme D) orçlu (F) den kasaya nakit tahsilat yapılması 72. Gider hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Gider hesapları alacak kalanı verir. ) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların alacak taraflarına kaydedilir. C) Gider hesaplarındaki artışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. D) Gider hesaplarındaki azalışlar, bu hesapların borç taraflarına kaydedilir. 76. orç tutarı toplamı TL, Alacak tutarı toplamı TL olan bir hesap için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) TL orç akiyesi (Kalanı) vermektedir. ) TL Alacak akiyesi (Kalanı) vermektedir. C) TL orç akiyesi (Kalanı) vermektedir. D) TL Alacak akiyesi (Kalanı) vermektedir. 77. Pasif toplamı (Kaynaklar) TL ve Dönen Varlıklar toplamı TL olan bir işletmenin Duran Varlıklar toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A) TL ) TL C) TL D) TL 14

15 78. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda dönen varlıklar grubu içinde yer alır? MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 83. Aşağıdakilerden hangisi lider kişiliklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A) inalar ) anka kredileri C) Sermaye D) ankalar A) Kararlı olmaları ) Özensiz olmaları C) İletişim yeteneğine sahip olmaları D) Fiziksel görünümlerinin düzgün olması 79. Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablolardan biri değildir? A) Fon Akım Tablosu ) Gelir Tablosu C) Nakit Akım Tablosu D) Kâr Dağıtım Tablosu 80. Muhasebe uygulamaları için seçilen muhasebe politikalarının birbirini izleyen dönemlerde değiştirilmeden uygulanması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tutarlılık Kavramı ) Özün Önceliği Kavramı C) Sosyal Sorumluluk Kavramı D) Tarafsızlık ve elgelendirme Kavramı 84. Amaçlara ulaşmada astlardan yüksek performans bekleyen, bu performansı göstermeleri için de gereken desteği sağlayan liderlik tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Otoriter lider ) Destekleyici lider C) Yönlendirici lider D) aşarıya yönelik lider 85. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan biri değildir? A) Gazeteler ) El kitapları C) Sergiler D) Raporlar 81. Yönetim kademesi ve gerektirdiği özellikler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Üst düzey yönetimi - Fonksiyonel kararlar ) Orta düzey yönetimi - Stratejik kararlar C) Üst düzey yönetimi - Stratejik kararlar D) Orta düzey yönetimi - Teknik kararlar 86. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler mesajlarının etkili olması için dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? A) Mesaj kanallarının kullanım zenginliği ) Mesajın anlaşılır olması C) Kaynağın güvenilirliği D) Mesajın anlamı 82. Aşağıdakilerden hangisi karar verme süreci içerisinde yer alan aşamalardan birisi değildir? A) Alternatifleri çoğaltma ) Amaç ve sorunları irdeleme C) Alternatifleri irdeleme ve değerleme D) Amaç belirleme ya da sorun tanımlama 87. Tutumları, inançları, fikirleri ve davranışları değiştirme sürecine ne ad verilir? A) Kamuoyu ) İletişim C) Gündem D) İkna 15

16 88. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir? MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 93. Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaratan durumlardan biri değildir? A) Duyurum ) Konu yönetimi C) Aile ilişkileri D) Hükûmet ilişkileri 89. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Fazla iş yükü bireyin stresini artırır. ) ireyin işinin hiç olmaması bireyin stres düzeyini artırır. C) İş yaparken karşılaşılacak tehlikeler bireylerin stres düzeyini artırır. D) ireyin başkaları tarafından kendisinin nasıl değerlendirildiğini bilmesi onun stres düzeyini artırır. A) ireylerin içgüdüsü ile hareket etmesi ) Özel amaç ve değerlerin karşılaşması C) Karşılıklı çıkar çatışmalarının var olması D) İşletme içinde karşı, baskıcı, tepki oluşturabilecek davranışların oluşması 94. Aşağıdakilerden hangisi işgörenin insan olarak gereksinimleri arasında yer alır? A) Örgütsel gereksinimler ) Yönetsel gereksinimler C) Fiziksel gereksinimler D) İşlevsel gereksinimler 90. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemede uygulanan bireysel yöntemlerden biridir? A) Sosyal destek ) Amaç belirleme C) Kendini geliştirme D) Stres yönetimi eğitimi 95. Aşağıdaki güdü türlerinden hangisi birincil güdüler kategorisine girer? A) Merak ) aşarı C) ağlanma D) Sosyal onay görme 91. ir karar durumunda çok az bir güce sahip olunca çatışma yönetimi boyutlarından hangi davranış en uygun çözümdür? A) Rekabet ) İş birliği C) Kaçınma D) Uzlaşma 92. Hem işe geç gelmek isteyen hem de işten atılma korkusu yaşayan işgörenin yaşadığı çatışma aşağıdakilerden hangisine örnektir? A) Gruplar arası çatışma ) Kaçınma kaçınma çatışması C) Yaklaşma kaçınma çatışması D) Yaklaşma yaklaşma çatışması 96. enzer düşünce, inanç ve duyguları paylaşan bireyler arasında değil, benzer kişilik yapısına sahip olanlar arasında gerçekleşen iletişime ne ad verilir? A) Kişi grup iletişimi ) Kişiler arası iletişim C) Gruplar arası iletişim D) Örgütler arası iletişim 97. Personel bulma çalışmalarında alınacak personelde bulunması gerekli olan nitelikleri saptayabilmek için öncelikle başvurulması gereken kaynak hangisidir? A) İş gerekleri ) İş analizleri C) İş planları D) İş etütleri 16

17 MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ 98. Organizasyon fonksiyonunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Amaçların ve planların belirlenmesidir. ) İşletmenin değişen durumlara uyum sağlamasıdır. C) Faaliyetler arasında koordinasyon sağlanmasıdır. D) Amaçlara ulaşılması için gerekli çalışma ortamının her boyutuyla hazırlanmasıdır. 99. İşletme içinde alınan kararlarda yöneticilere yol gösteren, kılavuz özelliği taşıyan, ilkeler bütününe ne ad verilir? A) Projeler ) ütçeler C) Politikalar D) Stratejik Planlar 100. ir işletmede ele alınması gereken ilk yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Organizasyon ) Planlama C) Yöneltme D) Koordinasyon TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 17

18 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 17 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: MUHASEE SERVİSİ ŞEFLİĞİ TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. d 3. c 4. b 5. a 6. b 7. d 8. b 9. c 10. a 11. c 12. d 13. a 14. a 15. c 16. d 17. d 18. a 19. b 20. d 21. a 22. c 23. b 24. d 25. c 26. b 27. a 28. d 29. a 30. c 31. c 32. d 33. a 34. b 35. c 36. d 37. c 38. d 39. a 40. c 41. a 42. d 43. a 44. b 45. c 46. d 47. b 48. c 49. a 50. d 51. a 52. b 53. b 54. d 55. c 56. b 57. d 58. a 59. a 60. b 61. d 62. c 63. a 64. c 65. b 66. d 67. a 68. b 69. c 70. d 71. b 72. c 73. a 74. b 75. d 76. a 77. c 78. d 79. b 80. a 81. c 82. a 83. b 84. d 85. c 86. a 87. d 88. c 89. b 90. c 91. d 92. b 93. a 94. c 95. d 96. b 97. a 98. d 99. c 100. b

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 3. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 4. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 6. GRUP:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: PERSONEL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Soru Sayısı:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 4. GRUP: TEKNİK

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 6. GRUP: BİLGİ

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25.

Kasadaki mevcut para ,- Depodaki giyim eşyası ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- K Bankası ndan alınan kredi 25. VAKA A Ceylan ÇALIŞKAN (tek şahıs) giyim eşyası alım-satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2016 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 105.000,- Depodaki

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI Adayın

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TARIM VE KÖYİŞLERİ AKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri:

VAKA-T ,- Sermaye ,- Aralık 2016 Dönemi Günlük işlemleri: VAKA-T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Tuna VARLIKLI (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki Türk Lirası 95.000,- Alıcı

Detaylı

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde)

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde) GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (00) adet şef unvanlı

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 27.01.2016 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Sunum Planı Katma Değer Vergisi(K.D.V.) Genel Uygulama Tebliği Tevkifat Nedir? Tam Tevkifat, Kısmi Tevkifat Tanımları

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon REDITUS MUHASEBE SORU BANKASI KOPART ÇÖZ ISBN 978-605-318-167-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Öğrenci Belgesi BAŞVURU YAPILACAK BİRİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Öğrencinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı