T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI"

Transkript

1 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Doktora Tezi Eylül 2014 KAYSERİ

2 2 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI (Doktora Tezi) Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SDK kodlu proje ile desteklenmiştir. Eylül 2014 KAYSERİ

3 3 BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Tuğba DEDEOĞLU İmza :

4 4 YÖNERGEYE UYGUNLUK Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları: Türkiye Uygulaması adlı Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU İşletme ABD Başkanı Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ

5 5 KABUL ONAY Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU danışmanlığında Tuğba DEDEOĞLU tarafından hazırlanan Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları: Türkiye Uygulaması adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir..../.../... JÜRİ: Danışman Üye Üye Üye Üye :Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU :Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN :Prof. Dr. Deniz BÖRÜ : Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI :Yrd. Doç. Dr. M. Suat AKSOY ONAY : Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun.../.../... tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır..../.../... Enstitü Müdürü

6 6 ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR Akademik hayatım boyunca bana her türlü desteği sağlayan ve tez çalışmam boyunca emeklerini esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU na, çalışmalarıma yön veren katkılarından dolayı Sayın Hocam Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN a ve doktora tezim sürecindeki yardımlarından dolayı Arş. Gör. Ali BAYRAM a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Doktora eğitimim için her türlü fedakârlığı göstererek yardımcı ve destek olan, doktora tezimi tamamlamamda büyük katkısı olan eşime çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim hayatım boyunca benden emeklerini esirgemeyen aileme, doktora süreci boyunca yurtiçi doktora burs programı kapsamında sağladıkları burs katkılarından dolayı TUBİTAK Bilim İnsanını Destekleme Birimi ne saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Doktora tez projesi ile sağladıkları katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimine teşekkür ederim. Tuğba DEDEOĞLU Kayseri, 2014

7 7 ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI Tuğba DEDEOĞLU Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014 Danışman: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU KISA ÖZET Bireylerin yeteneklerini kullanmada tercih ettikleri yol olarak tanımlanan düşünme stillerinin örgütsel düzeyde de örgütlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve işlev bozukluklarının önlenebilmesi açısından önemli etkiler yaratacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı örgütlerin de yeteneklerini kullanmak için seçtikleri yol olarak kavramsallaştırılan örgütsel düşünme stillerinin, örgütsel işlev bozuklukları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada ayrıca Türkiye uygulamasına yönelik örgütsel işlev bozuklukları konusunda bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Türkiye uygulamasında Stenberg (1997) düşünme stilleri envanteri (yasamacı, yürütmeci, yargılayıcı, monarşik, hiyerarşik, oligarşik, anarşik, içsel, dışsal, bütünsel, ayrıntısal, geleneksel ve yenilikçi düşünme stilleri) ve tez çalışması kapsamında geliştirilen örgütsel işlev bozuklukları ölçekleri (paranoid, şizoid, depresif, zorlayıcı, kaygılı, dramatik örgüt türleri) kullanılmıştır. Veriler amaç doğrultusunda geliştirilen iki farklı modeli test etmek için kullanılmıştır. Her bir düşünme stilinin örgütsel işlev bozuklukları üzerinde etkilerine ve örgütlerde düşünme stilleri boyutlarının (yaratıcı, normatif, eğilimlerine göre, kapsamlarına göre ve düzeylerine göre düşünme stilleri) örgütsel işlev bozukluğu boyutları (paranoid, şizoid, depresif, kaygılı, dramatik ve zorlayıcı örgüt) üzerindeki etkilerine yönelik basit regresyon modelleri kurulmuş ve test edilmiştir. Örgütlerde düşünme stillerinin örgütlerde işlev bozukluklarının bir öncülü olduğuna yönelik geliştirilen hipotezler kısmi olarak kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütlerde yasamacı, yenilikçi, hiyerarşik düşünme stilleri ile örgütsel işlev bozuklukları arasında negatif yönlü, oligarşik, geleneksel, içsel, dışsal, bütünsel ve ayrıntısal düşünme stilleri ile pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Örgütsel düşünme stilleri alt boyutlarının, örgütsel işlev bozuklukları boyutları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hipotezler de kısmi olarak kabul edilmiştir.

8 8 Çalışma örgütsel işlev bozukluklarının ve öncüllerinin incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Düşünme stilleri de örgütsel düzeyde incelenerek işlev bozukluklarının belirleyicilerinden biri olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Düşünme Stilleri, İşlev Bozuklukları, Ölçek Geliştirme, Türkiye Uygulaması

9 9 ORGANIZATIONAL THINKING STYLES AND ORGANIZATIONAL DYSFUNCTIONS: AN APPLICATION IN TURKEY Tuğba DEDEOĞLU Erciyes University, Social Sciences Institute Ph. D. Program Thesis, 2014 Supervisor: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU ABSTRACT The way that is preferred by individuals in using their skills is identified as thinking styles and thought to have important effects on the organization level to ensure the sustainability of organizations and prevention of dysfunctions. In this context the purpose of this study is to determine the impact of the thinking styles which is conceptualized as the way of using skills for organizations on organizational dysfunctions. As well in this study improved scale development about organitaional dysfunction in Turkey application. Stenberg (1997) used thinking styles inventory (legislative, executive, judical, monarchic, hierarchic, oligarchic, anarchic, internal, external, global, local, liberal and conservative thinking styles) and organizational dysfunction scales improved in the content of dissertation study (paranoid, schizoid, depressive,anxious, compulsive and dramatic- histrionic organization types) in Turkish applications. Datas are used in testing two different models being developed in accordance with this purpose. The effects of each thinking style on organizational dysfunctions and the effects of thinking styles dimention on organizational dysfunction dimentions (paranoid, schizoid, depressive, anxious, dramatic-histroinic and compulsive organization) tested by regression models. Developed hypothesis that thinking styles in organizations leads for oragnizational dysfunction is partially accepted. According to analyze results between legislative, liberal, hierarchic thinking styles and organizational dysfunctions have negative relations and between oligarchic, conservative, internal, external, global and local thinking styles positive relations are determined. The hypothesis about the determination of subdimentions of organizational thinking styles on organizational dysfunction dimentions also partially accepted. This study exert the importance of search organizational dysfunctions and its leaders. Thinking styles also examined in organization level and confirmed as one of the determinant of dysfuntions.

10 Keywords: Thinking Style, Dysfunctions, Scale Development, Application In Turkey 10

11 11 Kitaplar KAYNAKÇA Akdoğan, A. A.; A.Cingöz (2009). Kurumsal itibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsalİtibarı Korumada Kriz İletişiminin Rolü, Kriz Yönetimi içinde, (ed. Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arkonaç, S. A. (1998). Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi. İstanbul: Alfa Yayınları Aşkın R. (1999). Depresyon El Kitabı, 2. Baskı. Konya: Roche. Bakan, İ., T. Büyükbeşe ve Ç. Bedestenci (2004). Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul: Aktüel Yayınları. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntemi, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü 30. Yıl Yayınları. Basım, H. N. ve H.C. Sözen (2012). Örgüt Kuramları. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın. Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. ÖSYM Yayınları: Ankara. Beck, A. T., A. Freeman ve D. D. Davis (2008). Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi. İstanbul: Litera Yayıncılık. Butcher, J. N., S. Mineka and J. M. Hooley (2013). Anormal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Can, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitapevi, Ankara. Davis, K. (1988). İşletmelerde İnsan Davranışı. İstanbul: İ. Ü. İşletme Fak. Yayınları.

12 12 Gordon, J. R. (1996). Organizational Behavior. USA: Prentice-Hall. Güvenç, B.( 2003). Kültürün Abc'si. İstanbul :Yapı Kredi Yayınları. De Cenzo, D. A. And S. P. Robbins (2013). Fundamentals of Management. New Jersey: Prentice Hall. De Vellis, R. F. (2011). Scale Development: Theory and Applications.(26). Sage Publications. Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları. Efil, İ. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Dora Basım Yayın. Epstein, S. (1998). Constructive Thinking: The Key To Emotional Intelligence. Greenwood Publishing Group. Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Erden, M. ve S. Altun (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Ergeneli, A. (2006). Örgüt ve İnsan. Ankara: Hacettepe Üniversite Hastaneleri Basımevi. Eroğlu F. (2000). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları. Freud, S. (2004). Psikanaliz Üzerine. (Çev. Avni Öneç). İstanbul: Say Yayınları. Gorusch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd Ed.). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum Associates. Hultman, K. and B. Gellerman (2002). Balancing Individual and Organizational Values. Walking The Tightrope To Success. San Francisco: Ca: Jossey-Bass. InQ Educational Materials, Inc. (1994). Your Thinking Profile & Styles of Thinking Handbook: California. Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Katz, D. ve R. Kahn (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. Ankara: Todaie Yayınları.

13 13 Kets de Vries, M. F. R. and D. Miller (1989). The Neurotic Organization. London : Jossey- Bass Publishers. Kets de Vries, M. F. R. (2011). The Leader On The Couch: A Clinical Approach To Changing People and Organizations. Jossey-Bass Wiley. Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları. Köroğlu, E.(2013). DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Ankara: HYB Yayıncılık. Krug, E.G. (2002). World Report on Violence and Health. Geneva. WHO. Lovallo, W.R. (1997). Stress and Health: Biological and Psychological Interactions. London: Sage Publications. MEB. (2011). Düşünme Eğitimi Dersi 6.,7.,8. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları. Mills, C. W. (1979). Toplum Bilimsel Düşünce. (Çev. Ü.Oskay), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Moorhead, G. and R.W. Griffin (2013). Organizational Behavior Managing People and Organizations. 15. Baskı. Boston: Houghton Mifflin Company. Mullins, L. J. (2005). Management and Organizational Behaviour. Prentice Hall. Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Nunually, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Ed.). New York: Mcgraw Hill. Özden, Y. (1997). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayınları. Özkalp E. ve Ç. Kırel (2013). Örgütsel Davranış. 4. Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi. Pedhazur, E. J. (1997). Multiple Regression In Behavioral Research: Explanation and Prediction. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Robbins, S. P.ve T. A. Judge (2009). Organizational Behaviour. New Jersey: Prentice Hall. Schein, E. H. (1988). Organizational Culture, Sloan School Of Management MIT. Senge P.M. (2002). Beşinci Disiplin. İldeniz A. Doğukan A.(Çev), 9. Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

14 14 Sezal, İ. (2010).Sosyolojiye Giriş. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım. Sperry, L. (2007). Cognitive Behavior Therapy of Personality Disorders:. American Psychological Association. Sternberg, R.J. (1997). Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press. Şencan H.(2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik.. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Tabachnick, B. G. and L. S. Fidell (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ülgen H.(1990). İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Gençlik Basımevi. Zastrow C. and K. K. Kirst-Ashman (2001). Understanding Human Behavior and the Social Environment. USA: Brooks/Cole. Zhang, L. F., R. J. Sternberg and S. Rayner (Eds.) (2012). Handbook Of Intellectual Styles: Preferences In Cognition, Learning and Thinking. Springer Publishing Company. Makaleler Abdi, A. (2012). A Study On The Relationship Of Thinking Styles Of Students and Their Critical Thinking Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 47, Albaili, M. A. (2007). Differences in Thinking Styles among Low- Average, and High Achieving College Students. The 13th International Conference on Thinking in Norrköping. Sweden. June Al Awamla, H. S. and A. M. Al-Sayah (2012). Correlation Between Organizational Thinking & Strategic Vision An Applied Study in Sample Jordanian Organizations. European Journal of Business and Management, 4(13),

15 15 Allaire, Y. ; M. E. Firsirotu (1984). Theories Of Organizational Culture. Organization Studies. 5(3), Amadi-Echendu, J. E. (2007). Thinking Styles Of Technical Knowledge Workers In The Systems Of Innovation Paradigm. Technological Forecasting and Social Change. 74(8), Argyris, C. (1998). Managers, Workers, and Organizations. Society. 35(2), Aşkar, P. ve B. Akkoyunlu (1993). Kolb öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim. 17 (87), Autry, C. W. and P. J. Daugherty (2003). Warehouse Operations Employees: Linking Person Organization Fit, Job Satisfaction, and Coping Responses. Journal of Business Logistics. 24(1), Aytaç, Ö. (2004). Örgütler Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1), Balkıs, M. and G. B. Işıker (2005). The Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. Social Behavior and Personality. 33(3), Baruch, Y. and V. R. Lambert (2007). Organizational Anxiety: Applying Psychological Concepts Into Organizational Theory. Journal Of Managerial Psychology. 22 (3), Bell, M. P., J. C. Quick and C. S. Cycyota (2002). Assessment and Prevention of Sexual Harassment of Employees: An Applied Guide to Creating Healthy Organizations. International Journal of Selection And Assessment, 10(1-2), Bernardo, A.B.I., L.F. Zhang and C.M. Callueng (2002). Thinking Styles and Academic Achievement Among Filipino Students. Journal of Genetic Psychology.163(2), Bilchik, G. S. (2000). Organizational Depression. H&Hn: Hospitals & Health Networks. 74 (2), Bilgin İ. ve S. Durmuş (2003). Öğrenme Stilleri ve Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3 (2),

16 16 Braswell, D. E. and J. C. Edwards (2000). Organizational Dysfunction: A Conflict of Trust and Control Performance Improvement. Strategic Management Journal. 13(2), Brunsson, N. (1986). Organizing For Inconsistencies: On Organizational Conflict, Depression and Hypocrisy as Substitutes for Action. Scandinavian Journal Of Management Studies. 2 (3-4), Buluş, M. (2003), Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerliği, Ege Eğitim Dergisi. (3), Buluş, M. (2005). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Profili Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi.6 (1), Buluş, M. (2006). Assessment of Thinking Styles Inventory, Academic Achievemen t and Student Teachers characteristics. Eğitim ve Bilim. 31(139), Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 8(4), Cameron, K.S., D.A. Whetten and M.U. Kim (1987). Organizational Dysfunctions of Decline. Academy of Management Journal. 30 (1), Cano-Garcia, F. and E.H. Hughes (2000). Learning And Thinking Styles: An Analysis oftheir Interrelationship and Influence On Academic Achievement. Educational Psychology. 20(4), Chatman J. A. (1989). Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person Organization Fit. The Academy of Management Review. 14(3), Chen, G. H. and L. F. Zhang, (2010). Mental Health And Thınkıng Styles In Sternberg's Theory: An Exploratory Study 1. Psychological reports, 107(3), Cheng, Y. C. (2005). Development Of Multiple Thinking And Creativity In Organizational Learning. International Journal of Educational Management. 19(7), Cooper, C. L. and S. Cartwright (1994). Healthy Mind; Healthy Organization- a Proactive Approach To Occupational Stress. Human Relations. 47(4),

17 17 Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(3), Çubukçu, Z. (2004). Ögretmen Adaylarının Düsünme Stillerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (2), Dai, D.Y. and J.F. Feldhusen (1999). A Validation Study Of The Thinking Styles Inventory: Implications For Gifted Education. Roeper Review. 21(4), Daniel, H. K. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning. Sloan Management Diamond, M. and S. Allcorn (2003). The Cornerstone Of Psychoanalytic Organizational Analysis: Psychological Reality, Transference And Counter- Transference In The Workplace. Human Relations. 56(4), Duru, E. (2004). Düşünme Stilleri: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve. Eğitim Araştırmaları. 14, Elango, B., K. Paul, S. K. Kundu and S. K. Paudel (2010). Organizational Ethics, Individual Ethics, And Ethical Intentions In International Decision-Making. Journal of Business Ethics. 97(4), Fer, S. (2005). Düşünme Stilleri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 5 (2), Frankel, L. (1992). Depressed Organizations : Identifying The Symptoms and Overco. Employment Relations Today Haboken. 18 (4), Gabriel, Y. and A. Carr (2002). Organizations, Management and Psychoanalysis: An Overview. Journal of Managerial Psychology. 17 (5), Goodman, S. A., and D. J. Svyantek (1999). Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter. Journal of Vocational Behavior. (55), Grigorenko, E.L. and R.J. Sternberg (1997). Styles Of Thinking, Abilities and Academic Performance. Exceptional Children. 63(3), Groves, K., C. Vance and Y. Paik (2008). Linking Linear/Nonlinear Thinking Style Balance and Managerial Ethical Decision-Making. Journal of Business Ethics. 80(2),

18 18 Gül, H. (2007). İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi Haller, C. S. and D.S. Courvoisier (2010). Personality and Thinking Style In Different Creative Domains. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 4(3), Harrison, C. and D. Lester (2000). Learning Style and Personality Type In High School Students. Psychological Reports. 87(3), Henson, K. R. and K. J. Roberts (2006). Use Of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment On Improved Practice. Educational and Psychological Measurement. 66 (3), Hinkin, T. R. (1995). A Review Of Scale Development Practices in The Study of Organizations. Journal of Management. 21 (5), Hovman, B. J. and J. W. David (2006). A Quantitative Review Of The Relationship Between Person Organization Fit and Behavioral Outcomes. Journal of Vocational Behavior. 68, Hou, Y., G. Gao, F. Wang, T. Li and Z. Yu (2011). Organizational Commitment and Creativity: The Influence of Thinking Styles. Annals of Economics & Finance. 12(2), Katz, L. and S. Epstein (1991). Constructive Thinking and Coping with Laboratory- Induced Stress. Journal of Personality and Social Psychology. 61, Kesken, J. (2011). Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz. Journal of Yasar University. 21(6), Kersten, A. (1991). Control, Control, Complete Control!! Neurotic Control Relationships and The Development Of Dysfunctional Organizational Structures. In Paper Presented at the 41st Annual Conference of the International Communication Association. Kersten, A. (2001). Organizing for Powerlessness: A Critical Perspective on Psychodaynamics and Dysfunctionality. Journal of Organizational Change Management. 14 (5), Kersten, A. (2005). Crisis As Usual: Organizational Dysfunction and Public Relations. Public Relations Review. 31 (4),

19 19 Kersten, A. and M. Sidky (2005). Re-Aligning Rationality: Crisis Management And Prisoner Abuses In Iraq. Public Relations Review. 31(4), Kesken, J. ve D. Ilic, (2008). Yönetimin İrrasyonel Yüzü: Örgütsel İşlev Bozuklukları ve Analizi. Ege Academic Review. 8(2), Kesken, J. (2011). Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz. Journal of Yasar University. 6(21), Kets de Vries, M. F. R. and D. Miller (1984). Neurotic Style And Organizational Pathology. Strategic Management Journal. 5, Kets de Vries, M. F. D. (2003). Dysfunctional Leadership. Working Paper Series. Kets de Vries, M. F. R. ( 2004). Organizations On The Couch: A Clinical Perspective On Organizational Dynamics. European Management Journal. 22 (2), Kim, D. H. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning, Management Review Kristof, A. L. (1996). Person- Organization Fit: An Integrative Review Of Its Conceptualizations, Measurement, And İmplications. Personnel psychology. 49(1), Le Fevre, M., J. Matheny and G.S. Kolt (2003). Eustress, Distress and Interpretation In Occupational Stress, Journal of Managerial Psychology, (7/8), Lee, J. N. and R. Chi-Wai Kwok (2000). A Fuzzy GSS Framework for Organizational Knowledge Acquisition, International Journal of Information Management. 20, Leonard, D. and S. Straus (1997). Putting Your Company's Whole Brain To Work. Harvard Business Review. 75, Lewitt, B. and J.G. March (1988). Organizational Learning, Annual Review Of Sociology. 14, Lim, S. Y. and L. R. Murphy (1999). The Relationship Of Organizational Factors To Employee Health and Overall Effectiveness. American Journal Of Industrial Medicine. 36(S1),

20 20 London, M. and V. I. Sessa (2006). Continuous Learning in Organizations: A Living Systems Analysis of Individual, Group, and Organizational Learning, Multi- Level Issues in Soial Systems Lumsdaine, M., and E. Lumsdaine (1995). Thinking Preferences Of Engineering Students: Implications For Curriculum Restructuring. Journal of Engineering Education. 84(2), Lysonskı, S., S. Durvasula and J. Watson (2003). Should Marketing Managers Be Concern About Attitudes Towards Marketing and Consumerism In New Zealand? A Longitudinal View. European Journal Of Marketing. 37(3/4), Marsick, V. J. and K. E. Watkins (2003) Demonstrating the Value of an Organization Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnarie. Advances in Developing Human Resources.5 (2), Mcgill, M.E. and J. W. Slocum (1993). Unlearning The Organization. Organizational Dynamics. 22 (2), Middleton, H. (2005). Creative Thinking, Values and Design And Technology Education. International Journal of Technology and Design Education. 15(1), Moore, T. W., J. B. Snider and M. Luchini (2012). Thinking Style And Emotional Intelligence: An Empirical Investigation. Journal of Behavioral Studies in Business. 5, Neugebauer, R. (1990). Do You Have a Healthy Organization?. Exchange, 72, Nielsen, T. (2005). A Historical Review of the Styles Literature. Handbook of Intellectual Styles, O Reilly, C. A., J. D. Chatman, and F. Caldwell (1991). People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach To Assessing Person- Organization Fit. Academy of Management Journal. 34(3), Osborne, J.W. and A.B. Costello (2004). Sample Size and Subject To Item Ratio InPrincipal Components Analysis. Practical Assessment, Research &Evaluation. 9(11), Özdevecioglu, M. (2003). Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi ve Avantajları. Polis Bilimleri Dergisi. 5 (3-4),

21 21 Park, S. K., K. H. Park and H. S. Choe (2005). The Relationship Between Thinking Style and Scientific Giftedness in Korea, The Journal of Secondary Gifted Education. 16( 2/3), Parlette, N. and R. Rae (1993). Thinking About Thinking: Thinking Styles Of People. Assosiation Management. 45 (3), Perrow, C. (1961). Organizational Prestige: Some Function and Dysfunctions. American Journal of Sociology. 66 (4), Phillips, J. F., R. Simmons, G. B. Simmons, M.Yunus (1989). Transferring Health and Family Planning Service Innovations To The Public Sector: An Experiment In Organization Development In Bangladesh. Studies In Family Planning, Pintrich, P. R. (2002). The Role Of Meta Cognitive Knowledge İn Learning, Teaching and Assessing. Theory Into Practice. 41(4), Polatçı, A. G. S., K. Ardıç ve A. Kaya (2008). Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 15(2), Preacher, K.J. and R.C. MacCallum (2002). Exploratory Factor Analysis In Behavior Genetics Research: Factor Recovery With Small Sample Size. Behavior Genetics. 32 (2), Ptress, K. (2004). Critical Thinking An Extended Definition. Education. 124, (3), Quick, J.C. and Quick J.D. (2004). Healthy, Happy, Productive Work: A Leadership Challenge. Organizational Dynamics. 33 (4), Roland, K. Y. (2005). Revisiting the Roots of Learning Organization: A Synthesis of the Learning Organization Literature. The Learning Organization. 12(1), Rondeau, K. V., H. T. Wagar, E. Howel (2002). Managing The Workforce Reduction: Hospital CEO Perceptions Of Organizational Dysfunction. Journal of Healthcare Management. 47(3), Schneider, B.(1987). The People Make The Place. Personnel Psychology. 40,

22 22 Schneider, B., Smith, D. B., Taylor, S., & Fleenor, J. (1998). Personality and Organizations: A Test Of The Homogeneity Of Personality Hypothesis. Journal of Applied Psychology. 83(3), Schwarz, O.J. (2007). Assessing Future Disorders In Organizations: Implications For Diagnosing and Treating Schizopherenic, Depressed or Paranoid Organizations. Foresight. 9 (2), Scott, W. R. (2004). Reflections on a Half-Century of Organizational Sociology. Annu. Rev. Sociol. 30, Sezer, S. (2010). Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu. Balikesir University Journal Of Social Sciences Institute. 13(23) Sezer, S. (2011). Örgüt Depresyonu Ölçeği nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 13 (1), Sternberg, R.J. and E.L. Grigorenko(1993). Thinking Styles and The Gifted. Roeper Review. 16(2), Sternberg, R. J. (1994). Allowing For Thinking Styles. Educational Leadership. 52(3), Sternberg, R.J. and E.L. Grigorenko (1997). Are Cognitive Styles Still in Style?. American Psychologist. 52, Sternberg, R. J and E. L. Grigorenko ( 2001). A Capsule History of Theory and Research on Styles. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Ed. Robert J. Sternberg, Li Fang Zhang. ABD: Lawrance Erlbaum Associates Publishers Sternberg R.J. and L.F. Zhang (2005). A Threefold Model Of Intellectual Styles.Educational Psychology Review. 17 (1), Sternberg R.J., E. L. Grigorenko and L.F. Zhang (2008). Styles of Learning and Thinking Matter in Instruction and Assessment. Perspectives on Psychological Science. 6, Supeli, A. and P. A. Creed (2014). The Incremental Validity of Perceived Goal Congruence The Assessment of Person Organizational Fit. Journal of Career Assessment. 22(1),

23 23 Şimşek, N. (2002). Öğrenme Biçimleri Envanteri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama.1(1), Tavşancıl, E. ve H. Keser (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), Van Fleet, D. D. and R. W. Griffin (2006). Dysfunctional Organization Culture: The Role Of Leadership In Motivating Dysfunctional Work Behaviors. Journal of Managerial Psychology, 21(8), Vance, C., D. Zell and K. Groves (2008). Considering Individual Linear Nonlinear Thinking Style and Innovative Corporate Culture. International Journal of Organizational Analysis. 16(4), Vance, C. M., K. S. Groves, Y. Paik and H. Kindler (2007). Understanding and Measurin Linear Nonlinear Thinking Style For Enhanced Management Education and Professional Practice. Academy of Management Learning & Education. 6(2), Vengopal, K. and K. Mridula (2007). Styles of Learning and Thinking. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 1, Vidal, M.(2011). Organizational Pathology: Life and Death of Organizations. Contemporary Sociology. 40(1) Voyer, J. J., J. M. Gould and D. N. Ford (1997). Systemic Creation of Organizational Anxiety An Empirical Study. The Journal of Applied Behavioral Science, 33(4), Wang, C. L. and Pervaiz K. A. (2003). Organisational Learning: A Critical Review, The Learning Organization. 10 (1), Yalçın, B. ve C. Ay (2011). Bilgi Toplumunda Öğrenen Örgütler ve Liderlik Süreci Bağlamında Bir Örnek Olay Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (9-1), Yeo, R. K. (2005). Revisiting the roots of learning organization: a synthesis of the learning organization literature. Learning Organization. 12(4), Zabukovec, Z. and D.K. Grum (2004). Relationship Between Student Thinking Styles and Social Skills. Psychology Science, 46,

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Vocational Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: September 2013 NWSA ID: 2014.9.3.2C0049 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Esra Varol Nilay

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008

Eğitim: DR. ESRA ATİLLA BAL. Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 DR. ESRA ATİLLA BAL Eğitim: Örgütsel Davranış Doktorası, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2008 İşletme Yüksek Lisansı, Northeastern Üniversitesi, Boston, USA, 2002 Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Marmara Üniversitesi. Doktora : Marmara Üniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı Unvanı : Duysal Aşkun Çelik : Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Boğaziçi 1998 2000 Doktora Organizational Behaviour-İng.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 2001. Derece Alan Üniversite Yıl 1 Adı Soyadı: Savaş CEYLAN 2 Unvanı: Arş. Gör. Dr. 3 İletişim Bilgileri Tlf: 297 83 39 / 532 430 95 47 E-posta: savasc@hacettepe.edu.tr 4 Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / 1625 : &

ÖZGEÇMİŞ. : / 1625 : & 1. Adı Soyadı : Fatih BEKTAŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1982 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU

BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 FAALİYET RAPORU I-MERKEZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİMSEL TOPLANTILAR : Barış Süreçleri ve Medya Tarih : 18 Nisan 2013 : Boğaziçi Üniversitesi Natuk Birkan

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİL PROFİLLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME STİL PROFİLLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 26, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 1989 Y. Lisans (MBA) . Adı Soyadı: Ayşe Gönül Demirel ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi: 7.5.966. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Sosyoloji Boğaziçi 989 Y. Lisans (MBA) İşletme(Yönetim

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA

Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA Yard. Doç. Dr. Ceyda MADEN EYİUSTA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Tel: + 90 212 604 01 00 4059 E-mail: ceyda.maden@kemerburgaz.edu.tr

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme/Genel İşletme Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEREN GİDERLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK. 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982. 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EZGİ UZEL AYDINOCAK 2. Doğum Tarihi: 11/05/1982 3. Ünvanı: YARD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ulaştırma ve Lojistik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Ali Öztürk Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1990 Y. Lisans Okul

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ FAHRİ ERENEL

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ FAHRİ ERENEL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : FAHRİ ERENEL Doğum Tarihi : 27.08.1959 Öğrenim Durumu 2003-2005 Doktora 2002-2006 1988-1991 Lisans 1976-1980 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı