T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI"

Transkript

1 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Doktora Tezi Eylül 2014 KAYSERİ

2 2 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI (Doktora Tezi) Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SDK kodlu proje ile desteklenmiştir. Eylül 2014 KAYSERİ

3 3 BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Tuğba DEDEOĞLU İmza :

4 4 YÖNERGEYE UYGUNLUK Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları: Türkiye Uygulaması adlı Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Tez Önerisi ve Tez Yazma Yönergesi ne uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlayan Tuğba DEDEOĞLU Danışman Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU İşletme ABD Başkanı Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ

5 5 KABUL ONAY Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU danışmanlığında Tuğba DEDEOĞLU tarafından hazırlanan Örgütsel Düşünme Stilleri ve Örgütsel İşlev Bozuklukları: Türkiye Uygulaması adlı bu çalışma, jürimiz tarafından Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir..../.../... JÜRİ: Danışman Üye Üye Üye Üye :Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU :Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN :Prof. Dr. Deniz BÖRÜ : Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI :Yrd. Doç. Dr. M. Suat AKSOY ONAY : Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun.../.../... tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır..../.../... Enstitü Müdürü

6 6 ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR Akademik hayatım boyunca bana her türlü desteği sağlayan ve tez çalışmam boyunca emeklerini esirgemeyen Sayın Hocam Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU na, çalışmalarıma yön veren katkılarından dolayı Sayın Hocam Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN a ve doktora tezim sürecindeki yardımlarından dolayı Arş. Gör. Ali BAYRAM a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Doktora eğitimim için her türlü fedakârlığı göstererek yardımcı ve destek olan, doktora tezimi tamamlamamda büyük katkısı olan eşime çok teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim hayatım boyunca benden emeklerini esirgemeyen aileme, doktora süreci boyunca yurtiçi doktora burs programı kapsamında sağladıkları burs katkılarından dolayı TUBİTAK Bilim İnsanını Destekleme Birimi ne saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Doktora tez projesi ile sağladıkları katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimine teşekkür ederim. Tuğba DEDEOĞLU Kayseri, 2014

7 7 ÖRGÜTSEL DÜŞÜNME STİLLERİ VE ÖRGÜTSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: TÜRKİYE UYGULAMASI Tuğba DEDEOĞLU Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014 Danışman: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU KISA ÖZET Bireylerin yeteneklerini kullanmada tercih ettikleri yol olarak tanımlanan düşünme stillerinin örgütsel düzeyde de örgütlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve işlev bozukluklarının önlenebilmesi açısından önemli etkiler yaratacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı örgütlerin de yeteneklerini kullanmak için seçtikleri yol olarak kavramsallaştırılan örgütsel düşünme stillerinin, örgütsel işlev bozuklukları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada ayrıca Türkiye uygulamasına yönelik örgütsel işlev bozuklukları konusunda bir ölçek geliştirme çalışması yapılmıştır. Türkiye uygulamasında Stenberg (1997) düşünme stilleri envanteri (yasamacı, yürütmeci, yargılayıcı, monarşik, hiyerarşik, oligarşik, anarşik, içsel, dışsal, bütünsel, ayrıntısal, geleneksel ve yenilikçi düşünme stilleri) ve tez çalışması kapsamında geliştirilen örgütsel işlev bozuklukları ölçekleri (paranoid, şizoid, depresif, zorlayıcı, kaygılı, dramatik örgüt türleri) kullanılmıştır. Veriler amaç doğrultusunda geliştirilen iki farklı modeli test etmek için kullanılmıştır. Her bir düşünme stilinin örgütsel işlev bozuklukları üzerinde etkilerine ve örgütlerde düşünme stilleri boyutlarının (yaratıcı, normatif, eğilimlerine göre, kapsamlarına göre ve düzeylerine göre düşünme stilleri) örgütsel işlev bozukluğu boyutları (paranoid, şizoid, depresif, kaygılı, dramatik ve zorlayıcı örgüt) üzerindeki etkilerine yönelik basit regresyon modelleri kurulmuş ve test edilmiştir. Örgütlerde düşünme stillerinin örgütlerde işlev bozukluklarının bir öncülü olduğuna yönelik geliştirilen hipotezler kısmi olarak kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütlerde yasamacı, yenilikçi, hiyerarşik düşünme stilleri ile örgütsel işlev bozuklukları arasında negatif yönlü, oligarşik, geleneksel, içsel, dışsal, bütünsel ve ayrıntısal düşünme stilleri ile pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Örgütsel düşünme stilleri alt boyutlarının, örgütsel işlev bozuklukları boyutları üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hipotezler de kısmi olarak kabul edilmiştir.

8 8 Çalışma örgütsel işlev bozukluklarının ve öncüllerinin incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Düşünme stilleri de örgütsel düzeyde incelenerek işlev bozukluklarının belirleyicilerinden biri olarak tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Düşünme Stilleri, İşlev Bozuklukları, Ölçek Geliştirme, Türkiye Uygulaması

9 9 ORGANIZATIONAL THINKING STYLES AND ORGANIZATIONAL DYSFUNCTIONS: AN APPLICATION IN TURKEY Tuğba DEDEOĞLU Erciyes University, Social Sciences Institute Ph. D. Program Thesis, 2014 Supervisor: Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU ABSTRACT The way that is preferred by individuals in using their skills is identified as thinking styles and thought to have important effects on the organization level to ensure the sustainability of organizations and prevention of dysfunctions. In this context the purpose of this study is to determine the impact of the thinking styles which is conceptualized as the way of using skills for organizations on organizational dysfunctions. As well in this study improved scale development about organitaional dysfunction in Turkey application. Stenberg (1997) used thinking styles inventory (legislative, executive, judical, monarchic, hierarchic, oligarchic, anarchic, internal, external, global, local, liberal and conservative thinking styles) and organizational dysfunction scales improved in the content of dissertation study (paranoid, schizoid, depressive,anxious, compulsive and dramatic- histrionic organization types) in Turkish applications. Datas are used in testing two different models being developed in accordance with this purpose. The effects of each thinking style on organizational dysfunctions and the effects of thinking styles dimention on organizational dysfunction dimentions (paranoid, schizoid, depressive, anxious, dramatic-histroinic and compulsive organization) tested by regression models. Developed hypothesis that thinking styles in organizations leads for oragnizational dysfunction is partially accepted. According to analyze results between legislative, liberal, hierarchic thinking styles and organizational dysfunctions have negative relations and between oligarchic, conservative, internal, external, global and local thinking styles positive relations are determined. The hypothesis about the determination of subdimentions of organizational thinking styles on organizational dysfunction dimentions also partially accepted. This study exert the importance of search organizational dysfunctions and its leaders. Thinking styles also examined in organization level and confirmed as one of the determinant of dysfuntions.

10 Keywords: Thinking Style, Dysfunctions, Scale Development, Application In Turkey 10

11 11 Kitaplar KAYNAKÇA Akdoğan, A. A.; A.Cingöz (2009). Kurumsal itibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsalİtibarı Korumada Kriz İletişiminin Rolü, Kriz Yönetimi içinde, (ed. Haluk Sümer, Helmut Pernsteiner). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Arkonaç, S. A. (1998). Psikoloji Zihin Süreçleri Bilimi. İstanbul: Alfa Yayınları Aşkın R. (1999). Depresyon El Kitabı, 2. Baskı. Konya: Roche. Bakan, İ., T. Büyükbeşe ve Ç. Bedestenci (2004). Örgüt Kültürü Teorik ve Ampirik Yaklaşım. İstanbul: Aktüel Yayınları. Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntemi, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Baransel, A. (1979). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Klasik ve Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorileri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü 30. Yıl Yayınları. Basım, H. N. ve H.C. Sözen (2012). Örgüt Kuramları. (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın. Başaran, İ. E. (2008). Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. ÖSYM Yayınları: Ankara. Beck, A. T., A. Freeman ve D. D. Davis (2008). Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi. İstanbul: Litera Yayıncılık. Butcher, J. N., S. Mineka and J. M. Hooley (2013). Anormal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları. Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Can, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim. Siyasal Kitapevi, Ankara. Davis, K. (1988). İşletmelerde İnsan Davranışı. İstanbul: İ. Ü. İşletme Fak. Yayınları.

12 12 Gordon, J. R. (1996). Organizational Behavior. USA: Prentice-Hall. Güvenç, B.( 2003). Kültürün Abc'si. İstanbul :Yapı Kredi Yayınları. De Cenzo, D. A. And S. P. Robbins (2013). Fundamentals of Management. New Jersey: Prentice Hall. De Vellis, R. F. (2011). Scale Development: Theory and Applications.(26). Sage Publications. Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları. Efil, İ. (2010). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Dora Basım Yayın. Epstein, S. (1998). Constructive Thinking: The Key To Emotional Intelligence. Greenwood Publishing Group. Erden, M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Erden, M. ve S. Altun (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Eren, E. (2010). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım. Ergeneli, A. (2006). Örgüt ve İnsan. Ankara: Hacettepe Üniversite Hastaneleri Basımevi. Eroğlu F. (2000). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları. Freud, S. (2004). Psikanaliz Üzerine. (Çev. Avni Öneç). İstanbul: Say Yayınları. Gorusch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd Ed.). Hillsdale, Nj: Lawrence Erlbaum Associates. Hultman, K. and B. Gellerman (2002). Balancing Individual and Organizational Values. Walking The Tightrope To Success. San Francisco: Ca: Jossey-Bass. InQ Educational Materials, Inc. (1994). Your Thinking Profile & Styles of Thinking Handbook: California. Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Katz, D. ve R. Kahn (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi. Ankara: Todaie Yayınları.

13 13 Kets de Vries, M. F. R. and D. Miller (1989). The Neurotic Organization. London : Jossey- Bass Publishers. Kets de Vries, M. F. R. (2011). The Leader On The Couch: A Clinical Approach To Changing People and Organizations. Jossey-Bass Wiley. Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları. Köroğlu, E.(2013). DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Ankara: HYB Yayıncılık. Krug, E.G. (2002). World Report on Violence and Health. Geneva. WHO. Lovallo, W.R. (1997). Stress and Health: Biological and Psychological Interactions. London: Sage Publications. MEB. (2011). Düşünme Eğitimi Dersi 6.,7.,8. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Devlet Kitapları. Mills, C. W. (1979). Toplum Bilimsel Düşünce. (Çev. Ü.Oskay), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Moorhead, G. and R.W. Griffin (2013). Organizational Behavior Managing People and Organizations. 15. Baskı. Boston: Houghton Mifflin Company. Mullins, L. J. (2005). Management and Organizational Behaviour. Prentice Hall. Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Nunually, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Ed.). New York: Mcgraw Hill. Özden, Y. (1997). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayınları. Özkalp E. ve Ç. Kırel (2013). Örgütsel Davranış. 4. Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi. Pedhazur, E. J. (1997). Multiple Regression In Behavioral Research: Explanation and Prediction. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Robbins, S. P.ve T. A. Judge (2009). Organizational Behaviour. New Jersey: Prentice Hall. Schein, E. H. (1988). Organizational Culture, Sloan School Of Management MIT. Senge P.M. (2002). Beşinci Disiplin. İldeniz A. Doğukan A.(Çev), 9. Basım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

14 14 Sezal, İ. (2010).Sosyolojiye Giriş. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım. Sperry, L. (2007). Cognitive Behavior Therapy of Personality Disorders:. American Psychological Association. Sternberg, R.J. (1997). Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press. Şencan H.(2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Geçerlilik ve Güvenilirlik.. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şişman, M. (2007). Örgütler ve Kültürler (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Tabachnick, B. G. and L. S. Fidell (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Terzi, A. R. (2000). Örgüt Kültürü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ülgen H.(1990). İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Gençlik Basımevi. Zastrow C. and K. K. Kirst-Ashman (2001). Understanding Human Behavior and the Social Environment. USA: Brooks/Cole. Zhang, L. F., R. J. Sternberg and S. Rayner (Eds.) (2012). Handbook Of Intellectual Styles: Preferences In Cognition, Learning and Thinking. Springer Publishing Company. Makaleler Abdi, A. (2012). A Study On The Relationship Of Thinking Styles Of Students and Their Critical Thinking Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 47, Albaili, M. A. (2007). Differences in Thinking Styles among Low- Average, and High Achieving College Students. The 13th International Conference on Thinking in Norrköping. Sweden. June Al Awamla, H. S. and A. M. Al-Sayah (2012). Correlation Between Organizational Thinking & Strategic Vision An Applied Study in Sample Jordanian Organizations. European Journal of Business and Management, 4(13),

15 15 Allaire, Y. ; M. E. Firsirotu (1984). Theories Of Organizational Culture. Organization Studies. 5(3), Amadi-Echendu, J. E. (2007). Thinking Styles Of Technical Knowledge Workers In The Systems Of Innovation Paradigm. Technological Forecasting and Social Change. 74(8), Argyris, C. (1998). Managers, Workers, and Organizations. Society. 35(2), Aşkar, P. ve B. Akkoyunlu (1993). Kolb öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim. 17 (87), Autry, C. W. and P. J. Daugherty (2003). Warehouse Operations Employees: Linking Person Organization Fit, Job Satisfaction, and Coping Responses. Journal of Business Logistics. 24(1), Aytaç, Ö. (2004). Örgütler Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14(1), Balkıs, M. and G. B. Işıker (2005). The Relationship Between Thinking Styles and Personality Types. Social Behavior and Personality. 33(3), Baruch, Y. and V. R. Lambert (2007). Organizational Anxiety: Applying Psychological Concepts Into Organizational Theory. Journal Of Managerial Psychology. 22 (3), Bell, M. P., J. C. Quick and C. S. Cycyota (2002). Assessment and Prevention of Sexual Harassment of Employees: An Applied Guide to Creating Healthy Organizations. International Journal of Selection And Assessment, 10(1-2), Bernardo, A.B.I., L.F. Zhang and C.M. Callueng (2002). Thinking Styles and Academic Achievement Among Filipino Students. Journal of Genetic Psychology.163(2), Bilchik, G. S. (2000). Organizational Depression. H&Hn: Hospitals & Health Networks. 74 (2), Bilgin İ. ve S. Durmuş (2003). Öğrenme Stilleri ve Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3 (2),

16 16 Braswell, D. E. and J. C. Edwards (2000). Organizational Dysfunction: A Conflict of Trust and Control Performance Improvement. Strategic Management Journal. 13(2), Brunsson, N. (1986). Organizing For Inconsistencies: On Organizational Conflict, Depression and Hypocrisy as Substitutes for Action. Scandinavian Journal Of Management Studies. 2 (3-4), Buluş, M. (2003), Rasyonel-Yaşantısal Düşünme Stilleri Ölçeği'nin Güvenirlik ve Geçerliği, Ege Eğitim Dergisi. (3), Buluş, M. (2005). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Profili Açısından İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi.6 (1), Buluş, M. (2006). Assessment of Thinking Styles Inventory, Academic Achievemen t and Student Teachers characteristics. Eğitim ve Bilim. 31(139), Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 8(4), Cameron, K.S., D.A. Whetten and M.U. Kim (1987). Organizational Dysfunctions of Decline. Academy of Management Journal. 30 (1), Cano-Garcia, F. and E.H. Hughes (2000). Learning And Thinking Styles: An Analysis oftheir Interrelationship and Influence On Academic Achievement. Educational Psychology. 20(4), Chatman J. A. (1989). Improving Interactional Organizational Research: A Model of Person Organization Fit. The Academy of Management Review. 14(3), Chen, G. H. and L. F. Zhang, (2010). Mental Health And Thınkıng Styles In Sternberg's Theory: An Exploratory Study 1. Psychological reports, 107(3), Cheng, Y. C. (2005). Development Of Multiple Thinking And Creativity In Organizational Learning. International Journal of Educational Management. 19(7), Cooper, C. L. and S. Cartwright (1994). Healthy Mind; Healthy Organization- a Proactive Approach To Occupational Stress. Human Relations. 47(4),

17 17 Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(3), Çubukçu, Z. (2004). Ögretmen Adaylarının Düsünme Stillerinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (2), Dai, D.Y. and J.F. Feldhusen (1999). A Validation Study Of The Thinking Styles Inventory: Implications For Gifted Education. Roeper Review. 21(4), Daniel, H. K. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning. Sloan Management Diamond, M. and S. Allcorn (2003). The Cornerstone Of Psychoanalytic Organizational Analysis: Psychological Reality, Transference And Counter- Transference In The Workplace. Human Relations. 56(4), Duru, E. (2004). Düşünme Stilleri: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve. Eğitim Araştırmaları. 14, Elango, B., K. Paul, S. K. Kundu and S. K. Paudel (2010). Organizational Ethics, Individual Ethics, And Ethical Intentions In International Decision-Making. Journal of Business Ethics. 97(4), Fer, S. (2005). Düşünme Stilleri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 5 (2), Frankel, L. (1992). Depressed Organizations : Identifying The Symptoms and Overco. Employment Relations Today Haboken. 18 (4), Gabriel, Y. and A. Carr (2002). Organizations, Management and Psychoanalysis: An Overview. Journal of Managerial Psychology. 17 (5), Goodman, S. A., and D. J. Svyantek (1999). Person-Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter. Journal of Vocational Behavior. (55), Grigorenko, E.L. and R.J. Sternberg (1997). Styles Of Thinking, Abilities and Academic Performance. Exceptional Children. 63(3), Groves, K., C. Vance and Y. Paik (2008). Linking Linear/Nonlinear Thinking Style Balance and Managerial Ethical Decision-Making. Journal of Business Ethics. 80(2),

18 18 Gül, H. (2007). İş Stresi, Örgütsel Sağlık ve Performans Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Araştırması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi Haller, C. S. and D.S. Courvoisier (2010). Personality and Thinking Style In Different Creative Domains. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, 4(3), Harrison, C. and D. Lester (2000). Learning Style and Personality Type In High School Students. Psychological Reports. 87(3), Henson, K. R. and K. J. Roberts (2006). Use Of Exploratory Factor Analysis in Published Research: Common Errors and Some Comment On Improved Practice. Educational and Psychological Measurement. 66 (3), Hinkin, T. R. (1995). A Review Of Scale Development Practices in The Study of Organizations. Journal of Management. 21 (5), Hovman, B. J. and J. W. David (2006). A Quantitative Review Of The Relationship Between Person Organization Fit and Behavioral Outcomes. Journal of Vocational Behavior. 68, Hou, Y., G. Gao, F. Wang, T. Li and Z. Yu (2011). Organizational Commitment and Creativity: The Influence of Thinking Styles. Annals of Economics & Finance. 12(2), Katz, L. and S. Epstein (1991). Constructive Thinking and Coping with Laboratory- Induced Stress. Journal of Personality and Social Psychology. 61, Kesken, J. (2011). Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz. Journal of Yasar University. 21(6), Kersten, A. (1991). Control, Control, Complete Control!! Neurotic Control Relationships and The Development Of Dysfunctional Organizational Structures. In Paper Presented at the 41st Annual Conference of the International Communication Association. Kersten, A. (2001). Organizing for Powerlessness: A Critical Perspective on Psychodaynamics and Dysfunctionality. Journal of Organizational Change Management. 14 (5), Kersten, A. (2005). Crisis As Usual: Organizational Dysfunction and Public Relations. Public Relations Review. 31 (4),

19 19 Kersten, A. and M. Sidky (2005). Re-Aligning Rationality: Crisis Management And Prisoner Abuses In Iraq. Public Relations Review. 31(4), Kesken, J. ve D. Ilic, (2008). Yönetimin İrrasyonel Yüzü: Örgütsel İşlev Bozuklukları ve Analizi. Ege Academic Review. 8(2), Kesken, J. (2011). Örgütsel İşlev Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşım ve Niteliksel Bir Araştırma Yöntemi Olarak Psikanaliz. Journal of Yasar University. 6(21), Kets de Vries, M. F. R. and D. Miller (1984). Neurotic Style And Organizational Pathology. Strategic Management Journal. 5, Kets de Vries, M. F. D. (2003). Dysfunctional Leadership. Working Paper Series. Kets de Vries, M. F. R. ( 2004). Organizations On The Couch: A Clinical Perspective On Organizational Dynamics. European Management Journal. 22 (2), Kim, D. H. (1993). The Link Between Individual and Organizational Learning, Management Review Kristof, A. L. (1996). Person- Organization Fit: An Integrative Review Of Its Conceptualizations, Measurement, And İmplications. Personnel psychology. 49(1), Le Fevre, M., J. Matheny and G.S. Kolt (2003). Eustress, Distress and Interpretation In Occupational Stress, Journal of Managerial Psychology, (7/8), Lee, J. N. and R. Chi-Wai Kwok (2000). A Fuzzy GSS Framework for Organizational Knowledge Acquisition, International Journal of Information Management. 20, Leonard, D. and S. Straus (1997). Putting Your Company's Whole Brain To Work. Harvard Business Review. 75, Lewitt, B. and J.G. March (1988). Organizational Learning, Annual Review Of Sociology. 14, Lim, S. Y. and L. R. Murphy (1999). The Relationship Of Organizational Factors To Employee Health and Overall Effectiveness. American Journal Of Industrial Medicine. 36(S1),

20 20 London, M. and V. I. Sessa (2006). Continuous Learning in Organizations: A Living Systems Analysis of Individual, Group, and Organizational Learning, Multi- Level Issues in Soial Systems Lumsdaine, M., and E. Lumsdaine (1995). Thinking Preferences Of Engineering Students: Implications For Curriculum Restructuring. Journal of Engineering Education. 84(2), Lysonskı, S., S. Durvasula and J. Watson (2003). Should Marketing Managers Be Concern About Attitudes Towards Marketing and Consumerism In New Zealand? A Longitudinal View. European Journal Of Marketing. 37(3/4), Marsick, V. J. and K. E. Watkins (2003) Demonstrating the Value of an Organization Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnarie. Advances in Developing Human Resources.5 (2), Mcgill, M.E. and J. W. Slocum (1993). Unlearning The Organization. Organizational Dynamics. 22 (2), Middleton, H. (2005). Creative Thinking, Values and Design And Technology Education. International Journal of Technology and Design Education. 15(1), Moore, T. W., J. B. Snider and M. Luchini (2012). Thinking Style And Emotional Intelligence: An Empirical Investigation. Journal of Behavioral Studies in Business. 5, Neugebauer, R. (1990). Do You Have a Healthy Organization?. Exchange, 72, Nielsen, T. (2005). A Historical Review of the Styles Literature. Handbook of Intellectual Styles, O Reilly, C. A., J. D. Chatman, and F. Caldwell (1991). People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach To Assessing Person- Organization Fit. Academy of Management Journal. 34(3), Osborne, J.W. and A.B. Costello (2004). Sample Size and Subject To Item Ratio InPrincipal Components Analysis. Practical Assessment, Research &Evaluation. 9(11), Özdevecioglu, M. (2003). Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi ve Avantajları. Polis Bilimleri Dergisi. 5 (3-4),

21 21 Park, S. K., K. H. Park and H. S. Choe (2005). The Relationship Between Thinking Style and Scientific Giftedness in Korea, The Journal of Secondary Gifted Education. 16( 2/3), Parlette, N. and R. Rae (1993). Thinking About Thinking: Thinking Styles Of People. Assosiation Management. 45 (3), Perrow, C. (1961). Organizational Prestige: Some Function and Dysfunctions. American Journal of Sociology. 66 (4), Phillips, J. F., R. Simmons, G. B. Simmons, M.Yunus (1989). Transferring Health and Family Planning Service Innovations To The Public Sector: An Experiment In Organization Development In Bangladesh. Studies In Family Planning, Pintrich, P. R. (2002). The Role Of Meta Cognitive Knowledge İn Learning, Teaching and Assessing. Theory Into Practice. 41(4), Polatçı, A. G. S., K. Ardıç ve A. Kaya (2008). Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 15(2), Preacher, K.J. and R.C. MacCallum (2002). Exploratory Factor Analysis In Behavior Genetics Research: Factor Recovery With Small Sample Size. Behavior Genetics. 32 (2), Ptress, K. (2004). Critical Thinking An Extended Definition. Education. 124, (3), Quick, J.C. and Quick J.D. (2004). Healthy, Happy, Productive Work: A Leadership Challenge. Organizational Dynamics. 33 (4), Roland, K. Y. (2005). Revisiting the Roots of Learning Organization: A Synthesis of the Learning Organization Literature. The Learning Organization. 12(1), Rondeau, K. V., H. T. Wagar, E. Howel (2002). Managing The Workforce Reduction: Hospital CEO Perceptions Of Organizational Dysfunction. Journal of Healthcare Management. 47(3), Schneider, B.(1987). The People Make The Place. Personnel Psychology. 40,

22 22 Schneider, B., Smith, D. B., Taylor, S., & Fleenor, J. (1998). Personality and Organizations: A Test Of The Homogeneity Of Personality Hypothesis. Journal of Applied Psychology. 83(3), Schwarz, O.J. (2007). Assessing Future Disorders In Organizations: Implications For Diagnosing and Treating Schizopherenic, Depressed or Paranoid Organizations. Foresight. 9 (2), Scott, W. R. (2004). Reflections on a Half-Century of Organizational Sociology. Annu. Rev. Sociol. 30, Sezer, S. (2010). Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu. Balikesir University Journal Of Social Sciences Institute. 13(23) Sezer, S. (2011). Örgüt Depresyonu Ölçeği nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin Belirlenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 13 (1), Sternberg, R.J. and E.L. Grigorenko(1993). Thinking Styles and The Gifted. Roeper Review. 16(2), Sternberg, R. J. (1994). Allowing For Thinking Styles. Educational Leadership. 52(3), Sternberg, R.J. and E.L. Grigorenko (1997). Are Cognitive Styles Still in Style?. American Psychologist. 52, Sternberg, R. J and E. L. Grigorenko ( 2001). A Capsule History of Theory and Research on Styles. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Ed. Robert J. Sternberg, Li Fang Zhang. ABD: Lawrance Erlbaum Associates Publishers Sternberg R.J. and L.F. Zhang (2005). A Threefold Model Of Intellectual Styles.Educational Psychology Review. 17 (1), Sternberg R.J., E. L. Grigorenko and L.F. Zhang (2008). Styles of Learning and Thinking Matter in Instruction and Assessment. Perspectives on Psychological Science. 6, Supeli, A. and P. A. Creed (2014). The Incremental Validity of Perceived Goal Congruence The Assessment of Person Organizational Fit. Journal of Career Assessment. 22(1),

23 23 Şimşek, N. (2002). Öğrenme Biçimleri Envanteri, Eğitim Bilimleri ve Uygulama.1(1), Tavşancıl, E. ve H. Keser (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(1), Van Fleet, D. D. and R. W. Griffin (2006). Dysfunctional Organization Culture: The Role Of Leadership In Motivating Dysfunctional Work Behaviors. Journal of Managerial Psychology, 21(8), Vance, C., D. Zell and K. Groves (2008). Considering Individual Linear Nonlinear Thinking Style and Innovative Corporate Culture. International Journal of Organizational Analysis. 16(4), Vance, C. M., K. S. Groves, Y. Paik and H. Kindler (2007). Understanding and Measurin Linear Nonlinear Thinking Style For Enhanced Management Education and Professional Practice. Academy of Management Learning & Education. 6(2), Vengopal, K. and K. Mridula (2007). Styles of Learning and Thinking. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 1, Vidal, M.(2011). Organizational Pathology: Life and Death of Organizations. Contemporary Sociology. 40(1) Voyer, J. J., J. M. Gould and D. N. Ford (1997). Systemic Creation of Organizational Anxiety An Empirical Study. The Journal of Applied Behavioral Science, 33(4), Wang, C. L. and Pervaiz K. A. (2003). Organisational Learning: A Critical Review, The Learning Organization. 10 (1), Yalçın, B. ve C. Ay (2011). Bilgi Toplumunda Öğrenen Örgütler ve Liderlik Süreci Bağlamında Bir Örnek Olay Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (9-1), Yeo, R. K. (2005). Revisiting the roots of learning organization: a synthesis of the learning organization literature. Learning Organization. 12(4), Zabukovec, Z. and D.K. Grum (2004). Relationship Between Student Thinking Styles and Social Skills. Psychology Science, 46,

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

İş Doyumunu Tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler

İş Doyumunu Tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2013, 16 (31), 91-97 İş Doyumunu Tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler Hanzade Aslan Yılmaz Ankara Üniversitesi Ali Dönmez Ankara Üniversitesi Özet Bu araştırmanın

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki *

Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki * Educational Administration: Theory and Practice 2011, Vol. 17, Issue 4, pp: 581-603 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2011, Cilt 17, Sayı 4, ss: 581-603 Okul Yöneticilerinin Yönetimde Gücü Kullanma Stilleri

Detaylı

Habib ÖZGAN a Gaziantep University

Habib ÖZGAN a Gaziantep University Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Winter 241-247 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. The Relationships between

Detaylı

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity Elementary Education Online, 14(1), 216 229, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 216 229, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.05547 Adaptation of Educational Stress Scale

Detaylı

Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1

Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1 Effect of Perceived Organizational Justice and Organizational Trust on Organizational Commitment Behavior 1 Yar Ali METE 2 & Hüseyin SERİN 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine the effect of

Detaylı

Relationship between School Administrators Organizational Power Sources and Teachers Organizational Citizenship Behaviors

Relationship between School Administrators Organizational Power Sources and Teachers Organizational Citizenship Behaviors Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Summer 1843-1852 2012 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp Relationship between School Administrators Organizational Power Sources

Detaylı

ANALYSIS OF STUDY HABITS AND LEARNING STYLES IN UNIVERSITY STUDENTS

ANALYSIS OF STUDY HABITS AND LEARNING STYLES IN UNIVERSITY STUDENTS Ocak 2013 Cilt:21 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 287-302 ANALYSIS OF STUDY HABITS AND LEARNING STYLES IN UNIVERSITY STUDENTS Sabahattin DENİZ Muğla Sıtkı Koçman, Üniversites,i Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

CONTENTS. REVIEWERS of the 54th ISSUE 54. Sayı Hakemleri. İçindekiler. Reviewers of 54th Issue:

CONTENTS. REVIEWERS of the 54th ISSUE 54. Sayı Hakemleri. İçindekiler. Reviewers of 54th Issue: CONTENTS İçindekiler Developing a Scale for Constructivist Learning Environment Management Skills M. Cevat Yıldırım...1-18 Preservice Teachers Intercultural Competence: A Comparative Study of Teachers

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 237-254 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Genel Yetkinlik İnancı ve Sorumluluklarının

Detaylı

Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status

Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status Eurasian Journal of Educational Research, Issue 57, 2014, 91-112 Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status Kaan Zülfikar DENİZ * Ersin TÜRE ** Aslı

Detaylı

Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status

Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status Eurasian Journal of Educational Research, Issue 57, 2014, 91-112 Investigation of Vocational Interest and Preference in Terms of Gender and Socio-economic Status Kaan Zülfikar DENİZ * Ersin TÜRE ** Aslı

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ * THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS LEADERSHIP STYLES AND BULLYING

OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ * THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS LEADERSHIP STYLES AND BULLYING Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 33: 77-87 [2007] OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLLERİ İLE YILDIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ * THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL ADMINISTRATORS

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi The Investigation of High School Students Learning Styles In Terms Of Certain Variables Recep ÇAKIR 1 Oktay AKBAŞ 2 Alındığı Tarih:18.01.2012,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler.

Anahtar Kelimeler: İş Doyumu, İşten Ayrılma, Eğitim, Öğretmenler. - 559 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 İŞ DOYUMU İLE İŞTEN AYRILMA

Detaylı

The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators Leadership Styles

The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators Leadership Styles INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2011/ Volume. 12, Issue. 1, pp. 45-65 ISSN: 1300 2899 The Relationship between Teachers Perceptions of Organizational Justice and Administrators

Detaylı

Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form*

Psychometric Properties of the Turkish Version of the School Climate Questionnaire High School Form* Elementary Education Online, 14(1), 311 322, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 311 322, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.46598 Psychometric Properties of the Turkish

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

The effect of problem solving skills training on the social and emotional learning needs and abilities of 6 th grade students 1

The effect of problem solving skills training on the social and emotional learning needs and abilities of 6 th grade students 1 Elementary Education Online, 11(3), 813-828, 2012. İlköğretim Online, 11(3), 813-828, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of problem solving skills training on the social and emotional

Detaylı

The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students

The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students Eurasian Journal of Educational Research, Issue 46, Winter 2012, 179-198 The Toronto Empathy Questionnaire: Evaluation of Psychometric Properties among Turkish University Students Tarık Totan * Tayfun

Detaylı

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma

Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 2014 ss. 115-124 Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma The Effects of

Detaylı

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET

SIĞRI-GÜRBÜZ AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ünsal SIĞRI 1 Sait GÜRBÜZ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile beş faktörlü kişilik

Detaylı

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 27, 2010, ss. 83-97 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Gamze Kalağan, 1 Cem Oktay Güzeller 2 Özet Bu araştırmanın amacı; öğretmenlerin

Detaylı

Educational Leadership Standards Preferred by School. Administrators in Educational Leadership Development 1

Educational Leadership Standards Preferred by School. Administrators in Educational Leadership Development 1 Educational Leadership Standards Preferred by School Administrators in Educational Leadership Development 1 Betül BALKAR 2 & Metin ÖZKAN 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine the educational

Detaylı