Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini"

Transkript

1 Osmanlı Süvari Birlikleri Kaynakçası ve Atıf Dizini İsen, M. (1998). "Akıncılığın Türk Kültür ve Edebiyatına Katkıları". Türkiye Günlüğü Dergisi, (49), 80-86, Arslan, H. Ç. (2001). Türk Akıncı Beyleri ve Balkanların İmarına Katkıları ( ). Ankara: Kültür Bakanlığı Mordtmann, J. H. (1927). "Ewrenos". Persian Encyclopaedia of Islam, Tahran:. Eren, A. C. (1880). Tarih-i Askeri-i Osmani. İstanbul: Kırkambar Matbaası. Taneri, A. (1981). Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri (Kuruluş Devri). Ankara: Kültür Bakanlığı. Karaca, H. (1975). Voynuk Teşkilatı. Öz, T. (1941). "Selim III. Mustafa IV. ve Mahmut II. Zamanlarına Ait Birkaç Vesika". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (1), 20-29, İnalcık, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ). İstanbul: Yapı Kredi Başar, F. (2006). "Mûsâ Çelebi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (31), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı. Kiel, M. (1972). "Yenice-i Vardar (Vardar Yenicesi-Gionnitsa) a Forgotten Turkish Cultural Centre of Macedonia of the 15th and 16th Century". Studia Byzantina et Neoellenica Neerlandica (I), Leiden:. Doukas, M. (2008). Tarih: Anadolu ve Rumeli İstanbul: Arkeoloji Ve Sanat Sabev, O. (2013). "Osmanlıların Balkanları Fethi ve İdaresinde Mihaloğulları Ailesi (XIV.-XIX. Yüzyıllar): Mülkler, Vakıflar, Hizmetler". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (33), , Turan, O. (1969). Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. İstanbul: İstanbul Matbaası. Pamuk, B. (2003). "XV-XVI. Yüzyılarda Trabzon Sancağı'nda Martoloslar". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (14), , Özcan, A. (2009). "Serhad Kulu". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (2012). "Ulûfeciyan". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Taşkıran, C. (1999). "Yükselme Döneminde Osmanlı Ordusu". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Bey, F. A. ( (1858/1859)). Mecmua-i Münşeâtü's Selâtîn - I. İstanbul: Takvimhane-i Âmire. İlhan, S. (1999). Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi (Kutsal Ocak). İstanbul: Ötüken Neşriyat. Gazimihal, M. R. (1957). "İstanbul Muhasaralarında Mihaloğulları ve Fatih

2 Gazimihal, M. R. (1957). "İstanbul Muhasaralarında Mihaloğulları ve Fatih Devrine Ait Bir Vakıf Defterine Göre Harmankaya Malikanesi". Vakıflar Dergisi, (4), , Başar, F. (2003). "Malkoçoğulları". TDV İslâm Ansiklopedisi (27), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Genç, M. (2000). "Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün İlkeleri". Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ankara: Ötüken Bey, M. S. (1897). Gazi Mihal Bey ve Evlad ve Ahfadının Devlet-i Aliye'ye Hıdemat-ı Mesbukaları. İstanbul:. Nıcolle, D. (1995). The Janissaries. New York: Osprey Publishing. Gazimihal, M. R. (1958). "Gazi Mihal". Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, (113), , Aslan, S. (2004). "Yeniçeri Ve Kapıkulu Süvarilerinin İsyanlarına İlişkin Bir Analiz". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28 (1), , Gökbilgin, M. T. (1964). "Nizam-ı Cedid". İslam Ansiklopedisi (IX), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Alpagut, T. (1952). "Süvari Alayında Geri Hizmet ve İkmal İşleri". Süvari Mecmuası, ( ), 62-78, Hadidi, İ. (1268). Tevârih-i Âl-i Osman. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Ktp.. İlbeyoğlu, H. (1999). "Rumeli Fatihleri: Akıncılar". Türk Kültür Dergisi, (14), 20-22, Eşref (1919). "Türk Ordusunun Eski Tarihlerinden Mohaç Seferi". Askeri Mecmua, 48 (78),, İnalcık, H. (2000). "Ahmedi's Gazaname on the Battle of Kosova". Kosovo, Paris:. Andreasyan, H. D., & İnciciyan, G. (1974). "Osmanlı Rumelisinin Tarihi ve Coğrafyası". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (2-3), 11-88, Sevim, A., & Yücel, Y. (1990). Türkiye Tarihi (Osmanlı Dönemi) ( ). Ankara: T. T. K. Uzunçarşılı, İ. H. (1940). "Akıncı". İslam Ansiklopedisi (I), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Çelebi, K. (1286). Fezleke-i Katip Çelebi. İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası. Özcan, A. (1989). "Akıncı". TDV İslâm Ansiklopedisi (2), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Egemen, R., & İşgüven, H. (1987). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Birinci Kosova Meydan Muharebesi (15 Haziran 1389). Ankara: Genelkurmay Başkanlığı. Rıza, H. (1308). Sahra Topçu Efradı. İstanbul:. Özcan, A. (1996). "Gazi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (13), İstanbul: Diyanet Vakfı Uzunçarşılı, İ. H. (2000). Karesi Vilayeti Tarihçesi. Balıkesir: Zağros Akdağ, M. (1971). Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. Ankara: Ankara

3 Akdağ, M. (1971). Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Zengin, S. (1976). "Osmanlılarda Kale Muhasaraları Usulü". Askeri Tarih Bülteni, (44), , İnalcık, H. (2003). "Mehmed I". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Babınger, F. (2003). Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı. İstanbul: Oğlak El-erzurumî, H. B. (2003). Hulasa: Okçuluk ve Atçılık. İstanbul: Kitabevi Bilgin, S. (1919). "Mohaç Muharebesinde Türk Ordusunun Sevk ve İdaresi". Askeri Mecmua, 57 (115), , Kutay, C. (1961). Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi. İstanbul: Tanyeri Yay.. Eşref (1919). "Türk Ordusunun Eski Seferlerinden "Kosova Muharebesi"". Askeri Mecmua, 49 (79),, Ertaş, M. Y. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Sefer Organizasyonu". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Sümer, F. (1983). Türkler'de Atçılık ve Binicilik. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Baştav, Ş. (1973). 16. Asırda Yazılmış Grekçe Anonim Osmanlı Tarihi Giriş ve Metin ( ). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Haydar, A. (1328). Kosova Meydan Muhaberesi. İstanbul:. Uzunçarşılı, İ. H. (1948). Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı. Ankara:. Decei, A. (1953). "L'expedition de Mircea I contre les akıncı de Karinovasi (1393)". Revue des Etudes Roumaines, I (), , Kâni, K. (1936). "Evrenos Bey III". Kaynak Dergisi, 4 (38), 60-64, Aktepe, M. M. (1953). "XIV. ve XV. Asırlarda Rumelinin Türkler Tarafından İskanına Dair". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 10 (), , Uzunçarşılı, İ. H. (1980). "Alay". İslam Ansiklopedisi (I), İstanbul:. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). "Mehmed I". İslam Ansiklopedisi, VII (), , Goffman, D. (2004). Osmanlı Dünyası ve Avrupa Istanbul: Kitap Yayınevi. Ünüvar, V. (1940). "Süvarinin Tarihine Kısa Bir Bakış". Askeri Mecmua, (11), , Emecen, F. M. (2009). "Askerî Dönüşüm Çağında Evliya Çelebi ve Ateşli Silahlar". Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi, İstanbul: Yapı Kredi Babınger, F. (1998). "Turahan Bey". İslam Ansiklopedisi (XII/2), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Işıksal, T. (1956). "III. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayun".

4 Işıksal, T. (1956). "III. Selim'in Türk Topçuluğuna Dair Bir Hatt-ı Hümayun". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 8 (11-12), , Turan, Ş. (1961). Kanuni'nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak'ası. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. İlgürel, M. (1988). "Yeniçeriler". İslam Ansiklopedisi, 13 (), , Cvetkova, B. (1972). Fontes Historiae Bulgaricae XVI: Fontes Turcici Historiae Bulgaricae. Sofia: Bulgarian Academy Of Sciences. Parmaksızoğlu, İ. (1977). "Turhan Bey". Türk Ansiklopedisi (XXXII), İstanbul:. Barkan, Ö. L. (1997). "Timar". İslam Ansiklopedisi (12), İstanbul:. Öztürk, N. (2007). Oruç Beğ Tarihi / (Osmanlı Tarihi ). Istanbul: Çamlıca Basın Yayın. Çalı, A. (2006). "Akıncı Beyi Evrenos Bey'e Ait Mülknâme". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (20), 59-79, Özcan, A. (1992). "Bölük". Diyanet İslam Ansiklopedisi (6), Ankara: Diyanet Vakfı Shaw, S. J. (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 1. New York: Cambridge University Press. Gelibolulu Mustafa Âlî (1992). Kitabü't-Tarih-i Künhü'l Ahbar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Dursun, H. (1999). "Osmanlı Rumelisi'nin Kültür Coğrafyasına Bir Bakış". Osmanlı 9, Ankara: Yeni Türkiye Lewis, B. (2008). Modern Türkiye'nin Doğuşu. Ankara: Arkadaş Kayapınar, A. (2013). "Voynuk". TDV İslâm Ansiklopedisi (43), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Mithat Efendi, A. (1294). Üss-i İnkılâb. İstanbul: Takvîmhâne-i Âmire Matbaası. Uzunçarşılı, İ. H. (1964). "Evrenos". İslam Ansiklopedisi (IV), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Afyoncu, E. (2014). Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.-XVIII. Yüzyıllar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Pala, A. (2007). "Rumeli'de Bir Akıncı Ailesi: Gümlüoğulları ve Vakıfları". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (43), , Arslan, H. Ç. (1995). Erken Osmanlı Dönemi ( )'nde Akıncı Beyleri ve Banilikleri. İnalcık, H. (1986). "Yürüks, Their Origins, Expansion and Economic Role". Oriental Carpet and Textile Studies, London:. Chase, K. (2008). 1700'e Kadar Ateşli Silahlar Tarihi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür İlgürel, M. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silahlar". Osmanlı Ansiklopedisi (6), Ankara: Yeni Türkiye Kafesoğlu, İ. (1997). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Ötüken

5 Zengin, S. (1976). "Osmanlı Ordusunda Başarıya Etki Eden Faktörler". Askeri Tarih Bülteni, (45), , Sasmazer, L. M. (2000). "Policing Bread Price and Production in Ottoman İstanbul, ". Turkish Studies Association Bulletin, (26), 21-40, Özden, G. (1976). "Osmanlı İmparatorluğu Silahlı Kuvvetlerinde Kullanılan Ateşsiz Silahlar". Askeri Tarih Bülteni, 11 (21), 43-51, (1994). 3 Numaralı Mühimme Defteri. İstanbul:. Kraelitz, F. V. (1914). "İlk Osmanlı Padişahlarının İhdas Etmiş Oldukları Bazı Beratlar". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 5 (28), , Tanyer, H. (1976). "Osmanlı Devleti'nde XVIII.Yüzyıla Kadar Kara Kuvvetleri Teşkilatı". Askeri Tarih Bülteni, 11 (21), 35-42, Kütükoğlu, M. S. (1992). "Baruthane-i Amire". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (5), İstanbul: Diyanet Vakfı Olesnicki, A. A. (1933) Senelerinde Türklerle Hırvatlar Arasında Cereyan Eden Harpler. Zagrep:. Gökbilgin, M. T. (1960). "Mihal-Oğulları (Mihal Bey, Köse Mihal ve Gazi Mihal Oğulları)". İslam Ansiklopedisi (8), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Uzunçarşılı, İ. H. (1982). "Deli". Encyclopedia of Islam, Second Edition (II), Leiden:. Özcan, A. (2007). "Osmanlılar (Medeniyet Tarihi/Askeri Teşkilat)". TDV İslâm Ansiklopedisi (33), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (III): Turahanoğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (65), 47-50, Kurtcebe (1919). "Eski Türklerde Harp Sanatı". Askeri Mecmua, 50 (88), , (1962). Historians of the Middle East. London: Oxford University Press. Özcan, A. (1995). "Esame". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), Ankara: Diyanet Vakfı Turan, Ş. (2009). "Silâhdar". TDV İslâm Ansiklopedisi (37), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Davıson, R. H. (2005). Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform, İstanbul: Agora Kitaplığı. Sakin, O. (2011). Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Aydüz, S. (2004). "Osmanlı Askeri Teknoloji Tarihi:Ateşli Silahlar". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), , Mutlu, Ş. (1994). Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud'un Edirne Seyahati, Mehmet Daniş Bey ve Eserleri. İstanbul:. Dukas (1956). Bizans Tarihi. İstanbul: İstanbul Fethi Derneği

6 Heywood, C. J. ( ). "Some Turkish Archival Sources for the History of Menzilhane Network in Rumeli During The Eighteenth Century (Notes and Documents on the Ottoman Ulak)". Boğaziçi Üniversitesi Dergisi,İdari Bilimler-Sosyal Bilimler, IV-V (), 39-55, Özcan, A. (1995). "Eşkinci Ocağı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), 471. Ankara: Diyanet Vakfı Pakalın, M. Z. (1925). "Köse Mihal ve Mihal Gazi Aynı Adam mıdır". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 15 (11), , Imber, C. (1969). "Musa Celebi". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VII), Leiden:. Kütükoğlu, M. S. (1994). Osmanlı Belgelerinin Dili:Diplomatik. İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfı İstek, H. (2005). "Osmanlı Akıncıları". Sızıntı, 27 (318),, Kiel, M. (1983). "The Oldest Monuments of Ottoman-Turkish Architecture in the Balkans: The Imaret and the Mosque of Ghazi Evrenos Bey in Gümülcine (Komotini) and the Evrenos Bey Khan in the Village of Ilıca/Loutra in Greek Thrace ( )". Sanat Tarihi Yıllığı, (12), , Sümer, F. (1991). "Osman Gazi'nin Silah Arkadaşlarından Mihal Gazi.". Türk Dünyası Tarih Dergisi, V (50), 3-8, Öztuna, Y. (1973). "Türk Akıncıları ve Akıncı Ocağı'nın Sönmesi". Hayat Tarih Mecmuası, 1 (5), 13-16, Aydüz, S. (1999). "Osmanlı Devleti'nde Ateşli Silah Sanayii ve Top Döküm Teknolojisi( )". Osmanlı 6, Ankara: Yeni Türkiye (2009). İstanbul'un Fethinin Bizanslı Son Tanığı Yorgios Sfrancis'in Anıları (Chronicon Minus). İstanbul: Kitabevi Sabev, O. (2002). "The Legend of Köse Mihal". Turcica, (34), , Salim, N. (1919). "Otlukbeli (1473)". Askeri Mecmua, 50 (88),, Uzunçarşılı, İ. H. (1957). "Osmanlı Tarihinin İlk Devrelerine Aid Bazı Yanlışlıkların Tashihi". Belleten, XXI (81), , Charanis, P. ( ). "The Strife Among The Palaelogoi And The Ottoman Turks, ". Byzantion (Byzantine), XVI (1-2), , Birinci, İ. (1970). "Avrupa'yı Titreten Türkler: Akıncılar". Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi, 18 (205), 4-5, Nıcolle, D. (Ekim 2014). Osmanlı Orduları İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Genç, M. (2000). "Osmanlı Esnafı ve Devlet". Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ankara: Ötüken Evliya Çelebi B. Derviş Muhammed Zıllî (1314). Seyahatname. İstanbul:. İnalcık, H. (2010). "Osmanlı Fetih Yöntemleri". Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, İstanbul: Timaş. Imber, C. (2002). The Ottoman Empire, New York: Palgrave. Imber, C. (1990). The Ottoman Empire İstanbul:.

7 Imber, C. (1990). The Ottoman Empire İstanbul:. Şimşirgil, A. (2002). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler". Türkler Ansiklopedisi (9), Ankara: Yeni Türkiye Shaw, S. J. (1965). "The Established Ottoman Army Corps under Sultan Selim III., ". Der Islam, (40), , Delilbaşı, M. (1987). "Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması". Belleten, LI (199), , Arat, R. R. (1939). "Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, VI (), , İnalcık, H. (1998). Essays in Ottoman History. İstanbul: Eren Yayıncılık. Yaprak, T. (1988). "Türk İslam Tarihinde ve Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Mihal Gazi Gerçeği". I. Osmanlı Sempozyumu, Söğüt:. Bowen, H. (1964). "Başıbozuk". Urdû Dâ'ire-i Ma'ârlf-i İslâmİyye (III), 938. Pencap:. İpşirli, M. (1999). "Osmanlı Tarih Yazıcılığı". Osmanlı, Ankara: Yeni Türkiye Efendi, S. M. (1297 ( )). Tarih-i Solakzade. İstanbul: Mahmud Bey Matbaası. Afyoncu, E. (2007). "Yeniçeri ve Sipahi İsyanları". Popüler Tarih, 7 (78), 34-39, Kosteneçkı, K. (2009). Stefan Lazareviç - Yıldırımın Bayezid'in Emrinde Bir Sırp Despotu. İstanbul: Kitap Doğru, H. (1990). 15 ve 16 Yüzyıda Sultanönü Sancağı'nda Yaya ve Müsellem Teşkilatı.. Malcolm, N. (1999). Kosova Balkanları Anlamak İçin. İstanbul:. İnalcık, H. (2012). Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları. İstanbul: İsam Sertoğlu, M. (1992). Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi. İstanbul:. Ortaylı, İ. (2006). Osmanlıda Barış. İstanbul: Ufuk (2002). Kanuni ve Çağı: Yeniçağda Osmanlı Dünyası. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Cezar, M. (1965). Osmanlı Tarihinde Levendler. İstanbul: İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Oflaz, M. (1976). "Niğde Sancağı'nın XVI. Yüzyıldaki Askeri İdarecileri". Askeri Tarih Bülteni, XVIII (34), , Yücel, Y. (1964). "Ruhi Tarihi-Oxford Nüshası-Değerlendirme, Metnin Yeni Harflere Çevirisi". Belgeler, XIV (18), , Mihailovic, K. (1975). Memoirs of a Janissary. Mishingan: Ann Arbor. Şimşirgil, A. (1999). "Osmanlıyı Yükselten Zaferler". Osmanlı Ansiklopedisi, Ankara: Yeni Türkiye İnalcık, H. (2004). Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. İstanbul: Eren Yayıncılık. Turhal, A. (2011). Deliler: Osmanlı'nın Muhteşem Süvarileri. İstanbul: Doğan

8 Turhal, A. (2011). Deliler: Osmanlı'nın Muhteşem Süvarileri. İstanbul: Doğan Kitap. Beşirli, M. (2003). "Yeniçeri Ocağı'nın Kaldırılmasından Sonra Tokat ve Çevresinde Güvenlik Sorunu". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XVIII-I), 15-43, Özcan, A. (1984). "Hassa Ordusunun Temeli: Muallem Bostaniyan-ı Hassa Ocağı Kuruluşu ve Teşkilatı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (34), , Özcan, A. (1994). "Deli". Diyanet İslam Ansiklopedisi (9), Ankara: Diyanet Vakfı Imber, C. (2007). Varna Savaşı. İstanbul: Kitap Yayınevi. Agoston, G. (2013). Osmanlı'da Savaş ve Serhad. İstanbul: Timaş Barkan, Ö. L. (1957). "Essai sur les donnees statistiques des registres de recensement dans I'empire Ottoman aux XV et XVIe siecles". Journal of the Economic and Social History of the Orient, (1), 9-36, Lafont, R. (1976). "Yeniçeriler İmparatorluğu". Askeri Tarih Bülteni, 13 (24), 1-11, Sakarya, İ. (1961). "Yeniçeri ve Sipahi İsyanlarında Gerici Akımların Rolü". Silahlı Kuvvetler Dergisi, 106 (308), 74-89, Çoruhlu, T. (1993). Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Teçhizatları Askeri Müzeden Örneklerle. Ankara: T.C. Genel Kurmay Başkanlığı. Fınkel, C. F. (2007). Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı: Osmanlı İmparatorluğu'nun Öyküsü İstanbul: Timaş Grant, J. (2002). "The Sword of the Sultan: Ottoman Arms Imports ". The Journal of Military History, (),, Özcan, A. (1991). "Asakir-i Mansure-i Muhammediye". Diyanet İslam Ansiklopedisi (3), Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (2009). "Selim I". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Pakalın, M. Z. (1918). "Akınlar ve Akıncılar". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 8 (47), , Majer, H. G. (1981). "17. Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osmanlı Ordularının Seferlerdeki Lojistik Sorunları". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (2), , İsen, M. (1997). Ötelerden Bir Ses. Ankara:. Trifonov, Y. (1941). "Tarih ve Rivayetlerde Mihal Beyoğulları (I)". Ülkü, XV (95), , Kunt, İ. M., Yurdaydın, H. G., & Ödekan, A. (1988). Türkiye Tarihi. İstanbul: Cem Arslan, H. Ç. (2002). "Erken Osmanlı'nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerinin Stratejik Önemi". Türkler Ansiklopedisi (9), Ankara: Yeni Türkiye Uzunçarşılı, İ. H. (1959). "Deli". İslam Ansiklopedisi (III), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

9 Karpat, K. H. (2000). Osmanlı ve Dünya Osmanlı Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri. İstanbul: Ufuk Kitapları. Hoca Sadeddin Efendi (H M ). Tacü't-Tevarih. İstanbul:. Ucuzsatar, N. U. (1986). Tarih Boyunca Türk Harp Sanatı, Taktik ve Stratejisi. Ankara: Genelkurmay Basımevi. (1959). Mufassal Osmanlı Tarihi. İstanbul: Tan Matbaası. Yıldız, G. (2009). Neferin Adı Yok, Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti'nde Siyaset, Ordu ve Toplum ( ). İstanbul: Kitabevi Trifonov, Y. (1941). "Tarih ve Rivayetlerde Mihal Beyoğulları (II)". Ülkü, XVI (96), , Darko, E. (1922). Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes. Budapestini:. Muhtar, A. (1315). Devr-i Hazırda Osmanlı Topçuları. İstanbul:. Mutaftchıeva, V. (1992). "The Farms on the Lands of the Gazi Evrenos Beg's Vakf at the Beginning Our Century". Bulletin of the National Archives, (63), 51-67, Zıroyevıç, O. (1971). "The Sancakbeyi of Smederevo Ali Beğ Mihaloğlu". Symposium for the History of Serbia, Serbia:. Beldıceanu, N. ( ). "La region de Timok-Morava dans les Documents de Mehmed II et de Selim I". Revue des Etudes Roumaines, (3-4), , Petrosyan, İ. (1987). Mebde-i Kanun-i Yeniçeri Ocağı Tarihi. Moskova:. Çaka, C. (1919). "Türklerin Rumeliye Geçişleri Hakkında Tarihi Bir Tetkik". Askeri Mecmua, 60 (124), 58-66, Özcan, A. (1996). "Gönüllü". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (14), İstanbul: Diyanet Vakfı Kâni, K. (1936). "Evrenos Bey I". Kaynak Dergisi, 3 (36), , Erman, A. N. (1966). Mohaç Akıncıları. İstanbul: Renk Yayınevi. Leunclavıus, I. (1591). Historiae musulmanae Turcorum. Francofurti:. İnalcık, H. (1972). "Mehmed II". İslam Ansiklopedisi, VII (), , Shaw, S. J. (1965). "The Origins of Ottoman Military Reform: The Nizam-I Cedid Army of Sultan Selim III". Journal of Modern History, 37 (3), , Sevim, A., & Yücel, Y. (1989). Türkiye Tarihi. Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Bal, R. (2013). Türk Süvari Tarihi. Ankara: Savaş Yayınevi. İnalcık, H. (1987). "Murad II". İslam Ansiklopedisi, VIII (VIII), İstanbul:. Özcan, A. (1993). "Cerehor". Diyanet İslam Ansiklopedisi (7), 393. Ankara: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (1992). "Bayezid I"., Diyanet İslam Ansiklopedisi (5) Ankara: Diyanet Vakfı

10 Parmaksızoğlu, İ. (1968). "Evrenos Oğulları". Türk Ansiklopedisi (XVI), İstanbul:. Yücel, Y. (1988). Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar Kitab-ı Müstetab-Kitab-ı Müslimin ve Menafi'l-Mü'minin-Hırzü'l-Mülük. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Emecen, F. M. (2010). "Süleyman I". Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (38), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Parry, V. J. (2005). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Kullanılan Harp Malzemesinin Kaynakları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, ( ), 63-67, Özcan, A. (1993). "Çorbacı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Uyar, M., & Erickson, E. J. (2014). Osmanlı Askeri Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Altınay, A. R. (1933). Türk Akıncıları. İstanbul: Halit Kitabevi. Gökbilgin, M. T. (1957). Rumeli'de Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı Fatihan. İstanbul: Osman Yalc ın Matbaası. Biren, V. (1910). Piyâde Süvâri Bölüğünün Muhârebe Endâhtında Tâ'lîm ve Terbiyyesi. İstanbul: Otukayil. Gökbilgin, M. T. (1988). "Sekban". İslam Ansiklopedisi (X), İstanbul:. Ayverdi, E. H. (1973). Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri( ). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Kıprovska, M. (2004). The Military Organzation of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. Emecen, F. M. (2001). "Osmanlı Hanedanı'na Alternatif Arayışlar Üzerine Bazı Örnekler ve Mülâhazalar". İslam Araştırmaları Dergisi, (6), 63-76, Andreasyan, H. D., & İnciciyan, P. (1976). "Osmanlı Rumelisinin Tarihi ve Coğrafyası". Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (4-5), s , Black, J. (2002). Warfare in the Eighteenth Century. Londra: Cassell. İnalcık, H. (1993). "Türkler ve Balkanlar". Balkanlar Semineri, İstanbul: Ortadoğu Ve Balkan İncelemeleri Vakfı İnbaşı, M. (2002). "Balkanlar'da Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. Gökçek, Y. (1950). Akıncılar Gazi Mihaloğulları. Murphey, R. (1979). The Functioning of the Ottoman Army Under Murad IV ( / ): Key to the Understanding of the Relationship Between Center and Periphery in Seventeenth-Century Turkey. Tolasa, H. (1986). Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa : Bir Osmanlı Türk Sipahisinin Hayatı ve Esirlik Hatıraları. KONYA: Selçuk Üniversitesi Yayınları;. Peçevi İbrahim Efendi (1283/1866). Tarih-i Peçevi - II. İstanbul: Matbaa-i Âmire. Malkoç, S. (1967). Malkoçoğulları Şeceresi. Ankara:.

11 İlgürel, M. (1979). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Ateşli Silahların Yayılışı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , (2012). Osmanlı Askeri Tarihini Araştırmak Yeni Kaynaklar Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Kılıç, A. (2011). "Bizans ve Osmanlı Kaynaklarında Gâzi Evrenos Bey'in İmajı Hakkında Bir İnceleme". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30 (49), , Williams, A. (1997). "Ottoman Military Technology: The Metallurgy of Turkish Armour". War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th-15th Centuries, Leiden: E. J. Brill. Karal, E. Z. (1941). "Selim III. Devrinde Osmanlı Bahriyesi Hakkında Vesikalar". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (3), , Kodaman, B. (1979). "Hamidiye Hafif Süvari Alayları (II. Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretleri)". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (32), , Gökbilgin, M. T. (1988). "Sipahi". İslam Ansiklopedisi (X), İstanbul:. Babınger, F. (1978). Mehmed the Conqueror and His Time. USA: Princeton. Papoulia, B. D. (1963). Ursprung und Wesen der "Knabenlese" im Osmanischen Reich. München: Oldenbourg. Sahillioğlu, H. (1993). "Askeri". TDV İslâm Ansiklopedisi (3), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Doğru, H. (2002). "Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskan Siyaseti". TÜRKLER, : YENİ TÜRKİYE YEYINLARI. İlkin, R. (1919). "Girit Seferi". Askeri Mecmua, 59 (123), , Kayapınar, L. (2005). "Teselya Bölgesinin Fatihi Turahan Bey Ailesi ve XV.-XVI. Yüzyıllardaki Hayır Kurumları". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), , Özcan, A. (1991). "Bab-ı Seraskeri". Diyanet İslam Ansiklopedisi (4), 364. Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (1989). XVI. Asırda Manisa Kazası. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Nutku, E. (). "Osmanlı Donanması nın Akıncı Kolları". Hayat Tarih Mecmuası, 2 (10), 43-47, Cezzar, M. (). "Yeniçeri İsyanları". Resimli Tarih Mecmuası, III (31), , Vehbı, H. (1301). "Evrenoszade Ali Beğ". Meşâhir-i İslâm (III), İstanbul:. İşgüven, H. (1986). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Otlukbeli Meydan Muharebesi (11 Ağustos 1473). Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih Ve Stratejik Etüt Başkanlığı İnalcık, H. (1989). "The Ottoman Turks and Crusade, ". A History of the Crusades (VI), Madison: The University Of Wisconsin Press.

12 Kafadar, C. (1996). "Gazâ". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (13), İstanbul: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (2009). "Osmanlı Sultanı Orhan ( ) Avrupa'da Yerleşme". Belleten, LXXIII (266), , Malkoç, N. (1936). "Akınlar, Akıncılar ve Büyük Akınlar". Süvari Mecmuası, (97), 68-89, İnalcık, H. (2006). "Murad I". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 31 (), , Yaman, T. M. (1944). "Osmanlı İmparatorluğu Teşkilatında Mütesellimlik Müessesesine Dair". Türk Hukuk Tarihi Dergisi, (1), , Giese, F. (1925). Die altosmanischen anonymen Chroniken. Leipzig:. Urquhart, D. (1868). The Military Strength of Turkey. Londra:. Lowry, H. W. (2008). Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi Kuzey Yunanistan'ın Fetih, Yerleşme ve Altyapısal Gelişimi. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Oslekov, L. N. (1934). Bulgar Çarı Mitso-Gazi Köse Mihal Beğ. Sofya:. Hanhan, Z. (1967). "Murad Hüdâvendigâr'ın Gazi Evrenos Bey'e Hak ve Adalet Öğütü". Tarih Konuşuyor, (7/37), , Doğru, H. (1990). Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaya - Müsellem - Taycı Teşkilatı. (XV. ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı).. İstanbul: Eren Yayıncılık;. Yıldız, G. (2008 ). Osmanlı kara ordusunda yeniden yapılanma ve sosyo-politik etkileri ( ). Zıroyevıç, O. (1973). "Der Sandschakbey Von Medervo Ali Bey Mihaloğlu". VII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, Eylül 1970), Ankara: Türk Tarih Kurumu. Aysan, E., & Orhon, N. (1979). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı-İran Savaşı, Çaldıran Meydan Muharebesi (1514). Ankara: Genelkurmay Basımevi. Uzunçarşılı, İ. H. (1968). "Başıbozuk". İslam Ansiklopedisi (II), 328. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Ziya (1919). "Girit Seferi (Mart Eylül 1665)". Askeri Mecmua, 51 (90),, Ercan, H. Y. (1983). "Osmanlı Askeri Kuruluşlarından Voynuk Örgütü". Birinci Askerî Tarih Semineri Bildirileri, Ankara: ATASE. İnalcık, H. (2003). "Mehmed II". TDV İslâm Ansiklopedisi (28), İstanbul:. Barkan, Ö. L. (1952). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 13 (1-4), , Koçi Bey (1303). Koçi Bey Risalesi. İstanbul:. Özcan, A. (1991). "Çeribaşılık Müessesesi". Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1), ,

13 Akgündüz, A. (1994). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, VII. Kitap: Kanuni Sultan Süleyman Devri Kanunnameleri, II. Kısım: Eyalet Kanunnameleri (III). İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Uzunçarşılı, İ. H. (1978). "Alay". Türk Ansiklopedisi (II), 8-9. İstanbul:. Nicol, D. M. (1999). Bizans'ın Son Yüzyılları ( ). İstanbul: Tarih Vakfı Kiel, M. (1995). "Plewna". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VIII), Leiden:. Brockelmann, C. (2002). İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. İnalcık, H. (1954). Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Başar, F. (2005). "Mihaloğulları". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (30), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Agoston, G. (2011). "Military Transformation in the Ottoman Empire and Russia, ". Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 2 (12),, Arıç, M. H. (2010). 17. Asırın İkinci Yarısında Osmanlı Savaş Tekniği ve Timarlı Sipahiler. Işıksal, T. (). "Fatih'in Ordusunda Top ve Topçuluk". Resimli Tarih Mecmuası, 4 (41), , Erdoğan Özünlü, E. (2011). Ayntâb Sipahileri: Bir Osmanlı Sancağında Timarlı Sipahi Olmak ( ). Ankara: Berikan Yayınevi. Beydilli, K. (2013). "Yeniçeri". TDV İslâm Ansiklopedisi (43), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Marsilli, G. (1934). Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkisinden İnhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti. Ankara: Büyük Erkanı Harbiye Matbaası. Özcan, A. (1993). "Cülus". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Emecen, F. M. (2008). Eskiçağ'dan Modern Çağ'a Ordular. İstanbul: Kitabevi Kunt, İ. M. (1978). Sancaktan Eyalete, Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ortaylı, İ. (2004). İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İstanbul: İletişim Shaw, E. K., & Shaw, S. J. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey - 2. Cambridge: Cambridge University Press. Kazıcı, Z. (1989). "Alay". TDV İslâm Ansiklopedisi (2), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Eltis, D. (1998). The Military Revolution in Sixteenth Century Europe. London: Tauris.

14 Lybyer, A. H. (1987). Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı İmpartorluğu'nun Yönetimi. İstanbul: Süreç Malkoç, N. (1935). "Süvari Akınları". Süvari Mecmuası, (95), 65-76, Özcan, A. (2009). "Serdengeçti". TDV İslâm Ansiklopedisi (36), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Gökbilgin, M. T. (1967). "Süleyman I (Kanuni)". İslam Ansiklopedisi (XI), 99b-155b. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Koçu, R. E. (2004). Yeniçeriler. İstanbul: Doğan Kitap. Uzunçarşılı, İ. H. (1994). Osmanlı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Babınger, F. (1989). "Mikhal-oghlu". Encyclopedia of Islam, Second Edition (VII), Leiden:. Beydilli, K., & Şahin, İ. (2001). Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîde Dâir Eseri. Ankara: TTK Başaran, B. (2006). Remaking the Gate of Felicity: Policing, Social Control, and Migration in Istanbul at the End of The Eighteenth Century Uzunçarşılı, İ. H. (1956). "Nizam-ı Cedid Ricalinden Valide Sultan Kethüdası Meşhur Yusuf Ağa ve Kethüdazade Arif Efendi". Belleten, XX (79), , Emecen, F. M. (2012). "Uç Beyi". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (1996). "Gureba Bölükleri". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (14), İstanbul: Diyanet Vakfı Kantar, C. (1971). "Akıncılar". Diyanet İlmi Dergi, X ( ), , Anhegger, R. (1925). "Martoloslar Hakkında". İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 7-8 (1), , Çelik, B. (2002). Osmanlı Sefer Organizasyonlarında Kentli Esnafın Getirdiği Çözümler: Orducu Esnafı. Egemen, R., Güvenç, L., & Bozkurt, R. (1977). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Fatih'in Cülusundan Kanuni'nin Ölümüne Kadar Olan Devre ( ). Ankara: Genelkurmay Basımevi. Bey, T. (1330). Tarih-i Ebul-Feth Sultan Mehmed Han. İstanbul: Ayasofya Kütüphanesi. İnalcık, H. (1965). "Osmanlı Tımar Rejimi ve Sipahi Ordusu". Türk Kültürü, III (34), , Kılıç, A. (2011). "Evrenos Bey'in Kökeni Hakkında Tartışmalar ve Yeni Bir Değerlendirme". Belleten, LXXV (274), , Loenertz, R. J. (1943). "Pour l'histoire du Péloponnése au XIVe siécle ( )". Revue des Etudes Byzantines, (1), , Keser, B. (1999). "Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (12), , Bıyık, A. (1979). Ateşli Silahların Osmanlılara Girişi ve Yayılışı. İstanbul:. Karakaya, Y. (1996). Mustafa Rasih Efendi'nin 1793 Tarihli Rusya

15 Karakaya, Y. (1996). Mustafa Rasih Efendi'nin 1793 Tarihli Rusya Sefâretnâmesi. Berkes, N. (2003). Türkiye'de Çağdaşlaşma. Ankara: YKY. Kafadar, C. (2012). Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken. İstanbul: Metis. (1995). 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/ ). Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Lowry, H. W. (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: State University Of New York Press. Dursun, H. (2005). "Eğri Macar Ovalarında Kalmış Son Akıncı". Eman Name, (8), 24-31, Özcan, A. (1996). "Tarih Boyunca Türklerde Ordu ve Politikaya Genel Bakış". İslam, (156), 17-19, Werner, E. (1986). Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlılar ( ). İstanbul: Alan Yayıncılık. Ferid, O. (1915). "Evrenos Bey Hanedanına Ait Temliknâme-i Hümâyûn". Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 6 (31), , Özcan, A. (2000). "Osmanlı Askeri Teşkilatı". Yeni Türkiye Dergisi, (31), , Yeşil, F. (2009). Nizâm-ı Cedîd'den Yeniçeriliğin Kaldırılışına Osmanlı Kara Ordusunda Değişim Imber, C. (1993). "The Legend of Osman Gazi". Halcyon Days in Crete I. Symposium, Rethymnon:. Agoston, G. (2012). "Tüfek". TDV İslâm Ansiklopedisi (41), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Çadırcı, M. (2007). "II. Mahmud Döneminde Mütesellimlik Kurumu". Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, İstanbul: İmge Kitabevi. Pıtcher, D. E. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası. İstanbul: YKY Köprülü, M. F. (2003). Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri. İstanbul: Kaynak Schmidt, K. V. (1316). Süvâri Sınıfının Ta'lim ve Terbiyye ve Suret-i Sevk ve İdâresi. İstanbul: Matbaa-i Osmaniye. Beldıceanu, N. (1985). XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti'nde Tımar. Ankara: Teori Sevim, A., & Yücel, Y. (1991). Klasik Dönemin Üç Hükümdarı: Fatih - Yavuz - Kanuni. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları;. Sunar, M. M. (2012). "Ulûfe". TDV İslâm Ansiklopedisi (42), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Orhonlu, C. (1967). Osmanlı İmparatorluğu'nda Derbend Teşkilatı. İstanbul: İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi Uzunçarşılı, İ. H. (1977). "Başıbozuk". Türk Ansiklopedisi (V), 383. İstanbul:. Murphey, R. (1963). "Yeni-ceri". Encyclopedia of Islam, Second Edition,

16 Murphey, R. (1963). "Yeni-ceri". Encyclopedia of Islam, Second Edition, Leiden:. Parry, V. J. (1974). "İslam'da Harb Sanatı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (28-29), , Ocak, A. Y. (2014). Arı Kovanına Çomak Sokmak. İstanbul: Timaş. Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Ayan, D. (1994). "Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Techizatları". Bilge Dergisi, (Yaz:1), 41-42, Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (I): Mihaloğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (63), 20-26, Goodwin, G. (2001). Yeniçeriler. İstanbul: Doğan Yayıncılık. İnalcık, H. (2009). Devlet-i Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Göksu, E. (2010). Türkiye Selçuklularında Ordu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Özcan, A. (1999). "Osmanlı Askeri Teşkilatı". Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (I), İstanbul:. Babınger, F. (1989). "Turakhan Bey". Encyclopedia of Islam, Second Edition (X), Leiden:. Zıroyevıç, O. (1974). Turkish Military Organization in Serbia ( ). Belgrade:. İnalcık, H. (1960). "Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar". Belleten, XXIV (93), , Özcan, A. (1998). "Hassa Ordusundan Birinci Orduya". Tarih ve Medeniyet, (47), 20-23, Melıkoff, I. (1934). "Ewrenos oghullari". Encyclopedia of Islam (II), Leiden: Houtsma. Imber, C. (2000). "İlk Dönem Osmanlı Tarihinde Düstur ve Düzmece". Söğüt'ten İstanbul'a: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar, Ankara: İmge Beldıceanu-steınherr, I. (1969). "En marge d'un acte concernant le pengyek et les aqinği". Révue des Etudes Islamiques, XXXVII (), 21-47, Akgündüz, A. (1994). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, IV. Kitap: Kanuni Sultan Süleyman Devri I. Kısım: Merkezi ve Umumi Kanunnameleri. İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Börekçi, G. (2006). "A Contribution to the Military Revolution Debate:The Jannissaries Use of Volley Fire During the Long Ottoman-Habsburg War of and the Problem of Orgins". Acta Orientalia, (59), , Iorga, N. (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ( ). İstanbul: Yeditepe Yayınevi.

17 Barkan, Ö. L. (1942). "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I, İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler". Vakıflar Dergisi, (2), , Afyoncu, E. (2010). Osmanlı İmparatorluğunda Askeri İsyanlar ve Darbeler. İstanbul: Yeditepe Altınsapan, E. (1990). "Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Yer Alan Ümmühan Hatun Türbesi". I. Uluslararası Seyit Battal Gazi Semineri Bildirileri (10-11 Eylül 1990), Eskişehir: Eskişehir Valiliği. Reınert, S. W. (2000). "Niş'ten Kosova'ya: I. Murad'ın Son Yıllarına İlişkin Düşünceler". Osmanlı Beyliği ( ), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Önge, Y. (1970). "Seyyid Battal Gazi Külliyesi'nde Sultan Ümmühan Hatun Türbesi". Önasya Mecmuası, (57), 41, Köprülü, M. F. (2005). İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi. Ankara: Akçağ. Çubuk, V. (1992). "Sultan I. Murad'ın Gazi Evrenos Bey'e Gönderdiği Yönetimle İlgili Bir Emr-i Şerif ve Bunun Düşündürdükleri". Türk Dünyası Tarih Dergisi, VI (63), 34-40, Orgun, S. (1951). "Podime Akıncıları". Deniz Mecmuası, (395), 65-67, İsen, M. (2000). "Rumeli'de Türk Kültür ve Sanatını Besleyen Bir Kaynak Olarak Akıncılık". Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri, Şumnu, Mayıs 2000: Bildiriler (I), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Demetriades, V. (1976). "The Tomb of Ghazi Evrenos Bey at Yenitsa and its Inscruption". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, XXXIX (1), , Şakul, K. (2005). "Nizâm-ı Cedid Düşüncesinde Batılılaşma ve İslamî Modernleşme". Divan, (19), , Iorga, N. (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi ( ). İstanbul: Yeditepe Yayınevi. Kılıç, A. (2014). Bir Osmanlı Akıncı Beyi: Gazi Evrenos Bey. İstanbul: İthaki İlgürel, M. (1988). "Acemi Oğlanı". TDV İslâm Ansiklopedisi (1), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (1997). "Harbiye". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (16), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Ertaş, M. Y. (1997). "XVIII. Yüzyılın Başlarında Rumeli'deki Menzillerin Askerî Fonsiyonları". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 91-98, Günay, S. S. (2002). "I. Dünya Harbi'nin Başlangıcında Rus Saldırısı Karşısında İhtiyat (Hamidiye) Süvari Alayları". Türkler (13),. Ankara: Yeni Türkiye Celal, M. (1308). Hüdavendigar Gazi veya Fetihler ve Kosova Sahrası. İstanbul:.

18 Selçuk, H. (2002). Rumeli'de Osmanlı İskan Siyaseti ( ). Grisnaschi, M. (1981). "Hauts (E'Ali) et les Petist (Edani) Sipahi dans les Ordonnances de Soliman le Grand". VIII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, (11-15 Ekim 1976, Ankara), Ankara: Türk Tarih Kurumu. (1992). Tevârih-i Al-i Osman. İstanbul:. Özcan, A. (1995). "Eşkinci". Diyanet İslam Ansiklopedisi (11), Ankara: Diyanet Vakfı Mustafa Nuri Paşa (1961). Netayicü'l Vukuat. Ankara: TTK. İreçek, K. Y. (1990). Belgrat İstanbul Roma Askeri Yolu. Ankara:. Kafadar, C. (1995). Between Two Worlds:The Construction of the Ottoman State. Berkeley: University Of California Press. Başar, F. (1992). "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Hizmeti Görülen Akıncı Aileleri (IV): Malkoçoğulları". Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (66), 47-50, Kılıç, A. (2011). Gazi Evrenos Bey. Parry, V. J. (1982). "Bayazid Il". Encyclopedia of Islam, Second Edition (I), Leiden:. Shaw, S. J. (1966). "The Nizam-ı Cedid Army under Sultan Selim III, ". Oriens, (18), , Muhammed Babür, Z. (2000). Babürnâme. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yinanç, M. H. (1970). "Bayezid I". İslam Ansiklopedisi (II), İstanbul:. İnalcık, H. (2003). Ottoman Civilization. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ekrem (1919). "Türklerin Avusturya'ya Karşı İcra Ettikleri Seferlerden "Sengotar Seferi"". Askeri Mecmua, 52 (93),, İnalcık, H. (1957). "Osmanlılarda Ateşli Silahlar". Belleten, XXI (83), , Işıksal, T. (1967). "Eski Türk Topları ve İstanbul Tophanesi'nde Bulunan Bir Kayıt Defteri (III)". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (3), 61-63, Akıncı, İ. E. (1989). Demirci Akıncıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Atık, V., & Yıldırım, H. O. (1996). 12 Numaralı Mühimme Defteri ( / ). Ankara: Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü;. İnbaşı, M. (2001). "Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 8 (17), , Yıldırım, R. (2011). "Abdallar, Akıncılar, Bektaşilik ve Ehli-Beyt Sevgisi: Yemini'nin Muhiti ve Meşrebi Üzerine Notlar". Belleten, LXXV (272), 51-85, Ercan, H. Y. (1984). "Voynuklarla İlgili Kaynaklar ve Araştırmalar". Belleten, XLVIII ( ), , Price, M. P. (1969). Türkiye Tarihi (İmparatorluktan Cumhuriyete Kadar). Ankara: Türkiye İş Bankası (1341). Süvari Talimnâmesi. İstanbul: Matbaa-i Amire.

19 (1341). Süvari Talimnâmesi. İstanbul: Matbaa-i Amire. Roberts, M. (1956). The Military Revolution, : M. Boyd. Özcan, A. (1994). "Devşirme". Diyanet İslam Ansiklopedisi (9), Ankara: Diyanet Vakfı İnalcık, H. (1980). "Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, ". Archivum Ottomanicum, (6), , İşgüven, H. (1976). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad Fethi (1521)". Askeri Tarih Bülteni, XVI (30), 7-26, Babınger, F., & Bosworth, C. E. (1989). "Timurtash Oghulları". Encyclopedia of Islam, Second Edition (X), Leiden:. Cezar, Y. (1978). "Osmanlı Devleti'nin Malî Kurumlarından Zâhire Hazinesi ve 1795 (1210) Tarihli Nizamnâmesi". Toplum ve Bilim, (6-7), , Berkuk, İ. (1919). "Harp Tarihi ve Balkan Harbi Hakkında Tetkikler". Askeri Mecmua, 54 (102), , Paşa, K. M. (1911). Müstakil Süvari Fırkalarının Tecessüs ve Harb Vezâ'if ve Hidematı. İstanbul: Matbaa-i Hayriye Ve Şürekası. Kayapınar, L. (2004). "Osmanlı Uç Beyi Evrenos Bey Ailesinin Menşei, Yunanistan Coğrafyasındaki Faaliyetleri ve Eserler". Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I (8), , Aşıkpaşazade Derviş Mehmet Aşı (1970). Aşıkpaşaoğlu Tarihi. İstanbul: MEB Basımevi. Yücel, Ü. (1999). Türk Okçuluğu. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Kaytaz, F. (2013). "Osmanlı Askerî Teşkilatı Hakkında Bilinmeyen Bir Eser "Yeniçeri Ocağına İlişkin Bir Risale" (Değerlendirme Ve Metin)". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (57), 45-68, Yeşil, F. (2004). "İstanbul'un İaşesinde Nizâm-ı Cedîd: Zahire Nezâreti"nin Kuruluşu ve İşleyişi". Türklük Araştırmaları Dergisi, (15), , Işıksal, T. (167). "Eski Türk Topları ve İstanbul Tophanesi'nde Bulunan Bir Kayıt Defteri (II)". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (2), , İnalcık, H. (1960). "Mehmed the Conqueror ( ) and His Time". Speclum, XXXV (), , Danişmend, İ. H. (1973). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. Istanbul: Türkiye Yücel, Y. (1985). Balkanlar'da Türk Yerleşmesi ve Sonuçları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Tansel, S. O. (1999). Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyeti. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Mutaftchıeva, V. (1993). Ottoman Socio-Economic History. Sofia: Bulgarian Acadeny Of Sciences Publisher. İzzi, S. (1784). Tarih-i İzzi. İstanbul: Darü't-tibaat El-Mamure.

20 Dupuy, R. E., & Dupuy, T. N. (1986). The Encyclopedia of Military History from 3500 B.C. to the Present. : Harper & Row Publishers. Tacan, N. (1936). "Akıncılar ve Mehmed II, Beyazıt II Zamanlarında Akınlar". Askeri Mecmua, 54 (102),, Özcan, A. (1997). "Harbiye Nezareti". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (16), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Özcan, A. (2001). "Kapıkulu". TDV İslâm Ansiklopedisi (24), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Refik, A. (1930). "On Sekizinci Asırda Fransa ve Türk Askerliği". Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 1 (4), 17-33, Akgündüz, A. (1990). Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, VI. Kitap: Kanuni Devri Kanunnameleri, II. Kısım: Eyalet Kanunnameleri (II). İstanbul: FEY Vakfı Özcan, A. (1993). "Çeribaşı". Diyanet İslam Ansiklopedisi (8), Ankara: Diyanet Vakfı Goffman, D. (2008). Osmanlı Dünyası ve Avrupa İstanbul: Kitap Yayınevi. Y. Yok (1985). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi - Osmanlı Devri Osmanlı-Avusturya Harbi ( ). Ankara: Genelkurmay Başkanlığı. Aktepe, M. M. (1993). "Kosova". İslam Ansiklopedisi (VI), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Babınger, F. (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı. Eyice, S. (1975). "Sofya Yakınında İhtimanda Gâzî Mihal Oğlu Mahmud Bey İmâreti Câmii". Kubbealtı Akademi Mecmuası, (2), 49-61, (1945). Sir Adolphus Slade'in (Müşavir Paşa) Türkiye Seyahatnamesi ve Türk Donanması ile Yaptığı Karadeniz Seferi. İstanbul: Askeri Deniz Matbaası. Ayar, M. (1998). Yeniçeri Ocağı'nın İlgasından Sonra Bektaşî Tarikatı. İnalcık, H. (1975). "The Socio-Political Effects of the Diffusion of Fire-Arms in the Middle East". War, Technology and Society in the Middle East, London: Oxford University Press. (1994). 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/ ). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürülüğü. İnalcık, H. (1954). "Ottoman Methods of Conquest". Studia Islamica, (2), , Müneccimbaşı Dede Derviş Ahmed (1285/ ( )). Sahaifü'l-Ahbar. İstanbul: Matbaa-i Âmire. Decei, A. (1960). "Akindji". Encyclopedia of Islam, Second Edition (I), Leiden:. Murphey, R. (1993). "Continuity and Discontinuity in Ottoman Administrative Theory and Practice during the Late Seventeenth Century". Poetics Today, (14), ,

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası

Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Ahmet Yaşar OCAK Kaynakçası Doğanbaş, M. (2007). "Pîrî Baba Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (41),, Avcı, A. H. (2008). "Pir Sultan Ocağı". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş

Detaylı

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I 4 0 4 8 Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

(2006). Tarih Boyunca Avrupa'da Savaş ve Barış. İstanbul: Etkileşim Yayınları. Avrupa Tarihi Aydın, Ö. (2011). "Terör Ve Siyasal Partiler: Herri Batasuna Ve Batasuna İspanya'ya Karşı Davası Üzerine Bir İnceleme". Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergi, 2 (2), 42-57, (2006). Tarih

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI

BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI 1 BALKAN SAVAŞLARI (1912) KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İSTANBUL, 31.10.2012 2 İÇİNDEKİLER Kitaplar Bildiriler Makaleler Tezler Kısaltmalar Köşeli parantezin sol tarafı ilgili künyenin tespit kaynağını, sağ

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU

GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

Osmanlı Devletinde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması

Osmanlı Devletinde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması Osmanlı Devletinde Barutun ve Ateşli Silahların Kullanımının Yaygınlaşması PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 503 Arş. Gör. Dr. Yunus İNCE SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Giriş 1 İnsanın temel fizyolojik

Detaylı

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara Kaynakçası Aslanoğlu, İ. (1998). Ankara Karacabey Külliyesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Tanyer, T. (2006). Cumhuriyet Dönemi Ankara'sının Sosyal Hayatından Sahneler. Ankara: Vekam Yayınları.

Detaylı

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ

OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı OSMANLI SAFEVĠ MÜNASEBETLERĠ (1612 1639) DOKTORA TEZĠ Özer KÜPELĠ Tezi Hazırlayan DANIġMAN: Prof. Dr. Ġsmail AKA ĠZMĠR 2009

Detaylı

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü

Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 2008, 139-180 Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü Salim Aydüz* Giriş BU çalışmada, Osmanlı Devleti'nde, İslam medeniyetinin

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri

Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri Anadolu da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri -I- Pazar yada Panayır Yerleşmeleri The Settlement Typologies in Anatoliaduring Seljuk Period -I- Fairgrounds or Market Places Koray ÖZCAN* Öz: Bu araştırmanın

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ

EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ EDİRNE VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİ ASKERİ MİMARİ Hazırlayan: Servet ÜNKAZAN Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ÖZER Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Sanat Tarihi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU

TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU I TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI FİYAT KATALOĞU 2011 Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES

OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES SAYI 41 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Osmanlı Eğitim ve Düşünce Dünyası e Ottoman World of ought and Education I OSMANLI

Detaylı

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

OSMANLI ORDUSUNDA 18. VE 19. YÜZYILLARDA YAPILAN ISLAHAT ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARDA YABANCI UZMANLARIN ROLÜ

OSMANLI ORDUSUNDA 18. VE 19. YÜZYILLARDA YAPILAN ISLAHAT ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARDA YABANCI UZMANLARIN ROLÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI ORDUSUNDA 18. VE 19. YÜZYILLARDA YAPILAN ISLAHAT ÇALIŞMALARI VE BU ÇALIŞMALARDA YABANCI UZMANLARIN ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Rıza ŞİMŞEK Enstitü

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXIX Neşir Heyeti- Editorial Board Halil İNALCIK -İsmail E. ER ÜNSAL lleatlı W. LOWRY- Feridun EMECEN Klaus KREISER THE JOURNAL OF OITOMAN STUDIES XXIX İstanbul - 2007 DİV AN-I HÜMA

Detaylı

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr.

İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. İHSAN FAZLIOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Prof. Dr. [e-mail: ifazlioglu@medeniyet.edu.tr] [e-mail: ihsanfazlioglu@gmail.com] [ihsanfazlioglu.net] ÖGRETİM Doktora

Detaylı