Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19

2 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik Gelişmeler Sayfa Üretim, istihdam ve Fiyatlar 34 a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ı n Kullan ımı 34 b) istihdam 38 c) Fiyat Hareketleri ve Ücretler Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler b) Parasal Gelişmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi IV. BÖLÜM Merkez Bankas ının Üç Ayl ık Hesaplar ı Bilanço 58 Kar ve Zarar Hesab ı 59 Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar V. BÖLÜM Bankac ı l ık İstatistikleri VI. BÖLÜM Bankac ı l ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat vıı. BÖLÜM Tablolar ın Listesi

3 1. BÖLÜM POLLY PECK INTERNATIONAL PLC KAYYUMLARININ LONDRA'DA YÜKSEK MAHKEMEDE AÇTI Ğ I DAVA Merkez Bankas ın ın davan ı tamamland ı n reddine dair müracaat ı ile ilgili duru kayyumlar ın ve hüküm 28 Temmuzda verildi. Müracaat ba şma Haziranda İngiliz yetki kurallar ını şar ı l ı tatmin etti olmad ğ ı. Mahkeme, ine karar verdi. Merkez Bankas alarak Mahkemesinin, (bak Mareva ara emri konusunda kayyumlara tevcih etti ı, Temyiz ını ği z Bülten No: 18) bu bulguya itiraz etmektedir. Dolay tenkitleri de dikkate Mahkemesine istinaf edecektir. ıs Duruşman ı İstinaf ihbar ı 1 Eylü'de dosy ıyle Temyiz n birkaç aydan ewel yap ılmas ı ş ihtimal dahilin l bulunmaktad de gö rülmalanm ı ır sonundan önce bir tarih saptamaya çal ış emekle maktad ır. beraber Banka 3

4

5 II. BÖLÜM KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İ YETiNDE MERKEZ BANKASI VE BANKACILIK FAAL İ YETLERi 35/1987 Say ıl ı Kuzey Kıbrı çerçevede bankalar taraf ından s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas getirilen k ı ı Yasas ında ederek veya Kamu sa vadeli senet ve vesika belirtilen Kurum suretiyle, piyasaya para sürme ve Kuruluşları ve bankalara lan reeskonta kabul na Hazine kaynak Kefaleti sa kar şılığı nda av ans vermek sûrdûrûlmûştûr. ğlama görevleri bankam ızca 30 Haziran 1992 tarihi itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo 1'de avans ve reeskont işlemlerinden doğ an borç bakiyelerinin 31 Aral ı k 1990, 31 Aral ık 1991 ve 31 Temmuz 1992 itibariyle kar şılaştı rmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir.

6 Tablo 1 Ticari Senetter ihracat Senetleri Tar ım Senetleri Turizm Senetleri 30 Haziran 1992 itibariyle Avans ve Reeskont i ş lemleri Borç Bak fruvex Hazine Kefaletini haiz K.M.S. Cy Bonolar üzerine avans İş. Ltd. Tar ımsal I ı onat ım Kurumu K.T. Turiz İşi. Ltd Hazineye Kısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkar Senetleri Sanayi Senetleri Senet Adedi 3 4 ı 8 Milyon TL Senet T_cıplar_ ııı Vak ıfl r Bankas ı Ltd K K. Vak ıf! r Bank. Ltd Kredi Bankas ı Ltd K K. Ticar t Bankas ı Ltd Asbank Ltd A. Gara ti Bankas ı Ltd. T. Halk Bankas ı Ltd K. İktis t Bankas ı Ltd K. Tica et Bankas ı Ltd. Asban Ltd. K.Kre i Bankas ı Ltd. K. Va ıflar Bankas ı Ltd. K. Va iftar Bankas ı Ltd. Türk : ankas ı Ltd. K. Kr di Bankas ı Ltd. K. Ti aret Bankas ı Ltd. Asba k Ltd. Akde iz G. Bankas ı Ltd. Türki e İş Bankas ı A.Ş. Turizm Kredileri Erteleme Destek. Fonu K. V k ı flar Bankas ı Ltd.., Tür Bankas ı Ltd. Lim sol Türk Koop. Ban as ı Ltd. it K.K edi Bankas ı Ltd _ ENEL TOPLAM

7 Tablo 2 Avans ve Reeskont Borç Bakiyelerinin 31 Aral ı k 1990, 31 Aral ık 1991 ve 31 Temmuz 1992 itibariyle Kar şılaşt ırmas ı Kredi Türü Borçlu Hazine Kefaletini K.T.Sanayi i şletmeleri Haiz Bonolar Üz. Av. Holding Ltd. Hazineye K ısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkar Kredileri Sanayi Senetleri Ticari Senetler ihracat Senetleri Tarim Senetleri Turizm Senetleri 11 /I K.M.S. Cypfruvex Ltd. Tar ımsal Donat ım Kurumu K.T.Turizm işletmeleri Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı K. iktisat Bankas ı Ltd. K Ticaret Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K.T. Koop. Merkez Bankas ı Ltd. K Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A ş K. Faisal İslam Bankas; Ltd Ltd. Milyon 31 Aral TL ık 31 Aral ık 31 Temmuz u C 7

8 FAIZ FARKI FONU Teş viki öngörülen sektörler e konular için kolaylaştırmak amac ı yla KKTC erkez Bankas ı bûnyelisinde tercih faiz oranlar ını ulanmas ını Faiz n Fonu uyg kurulmas ı 35/1 y 53. maddesi alt ında ç ıkar ı lan KKTC Merkez Bankas ı Faiz Fark ı Fonu Oluşturulmas ı 987 sa ıl ı KKTC Merkez Ba kas ı yasas ını n 23. maddesinde öngörülmü ş tûr. Yasan ın ı şunlard ı r: irnün 7. maddesine göre onun kaynaklar Tüzl:ığ Devlet BütÇesine bu amaç a konulacak ödenek; a) b) KKTC Merkez Bankas ı ezdindeki Hazine fonlar ı faizlerine karşıl ık olarak Banka Bankalar ve yan kurulu şl:r ı ile kooperatif bankalar ı ve mevcut yasalar alt ı nda kredi kle etkili Minn müe seselerin verecekleri her türlü nakdi krediler (kontrollu lark ının I faiz 'çinden 2 puan faiz verme y yasa krediler hariç) üzerinden uygulanacak az tahsil edilerek banka nezdinde aç ı lan Faiz Fark ı Fonuna yat ınlan miktarlar; atırmayanlara veya eksik yat ıranlara uygulanacak ayl ık d) Faiz farklar ını zaman ınd y yüzde 8 cezai faiz ve e) Türkiye Cumhuriyeti Dev eti taraf ı ndan yap ılacak katk ılar. Tüzüğün 5. maddesi alt ınd Tar ım (Ayni) Tar ım (Nakdi): Miktar ı 1 milyon TL'ye adar olanlar Miktar ı 1 milyon TL'nin stûnde olanlar Küçük Esnaf ve Sanatkar redisi Turizm Kredisi Sanayici, Kredisi İhracato Kredisi Tabiat ıyle ayni kredi için Fonundan yararlanma olana faiz iadesi oranlar ı kredi türleri itibariyle ş öyledir: em Merkez Bankas ı reeskont kayna ğından hem de Faiz Fark ı ı yoktur. Böylece faiz iadesi uyg lamas ıyle, bankam ızca Yasada belirtildi ği üzere Kamu Kurum edilen k ısa vadeli senet ve rilerek veya bankalarca ibraz ve Kuruluşlarına avans v vesikaları reeskonta ka kendi kaynakları ndan tercih bul e ureti le sağlanan kredi olanaklar ı yan ında bankalara i sektörlere kredi verme olanağı yarat ılm ış t ır. %31 %16 % 7 %26 %31 %20 %31 Fonu uygula alan Tablo 3'te özet halinde gösterilmektedir. Faiz Fark ı 8

9 Tablo 3 Faiz Fark ı Fonu Uygulamalar ı Harcamalar 1987 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1988 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1989 Tar ım (Ayni) Dönem Sonu Bakiyesi 1990 Tar ım (Ayni) 1990 Turizm 1990 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi 1991 Tar ım (Ayni) 1991 Turizm 1991 Sanayi Dönem Sonu Bakiyesi Tar ım (Ayni) Turizm Sanayi ihracat Reeskont kredileri için düzeltme Dönem Sonu Bakiyesi Gelirler KKTC Merkez Bankas ı katk ıs ı Bankalardan Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan Dönem Ba şı bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı katk ıs ı Bankalardan TC Yard ımı Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katk ıs ı Bankalardan TC Yard ımı Dönem Ba şı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı katk 29.1 ısı Bankalardan TC Yard ım ı Dönem Başı Bakiyesi KKTC Merkez Bankas ı Katk 64.8 ıs ı Bankalardan TC Yard ım ı Dönem Ba şı Bakiyesi Milyon TL Not: Faiz Fark ı iadesi taahhüt bakiyesi tarihinde 9 milyar TL olarak hesaplanm ıştır. 9

10 YETKİLİ BANKALAR Para ve Kambiyo İş leri yasa Cumhuriyeti'nde faaliyette bulu döviz bulundurmaya, döviz sat döviz al ım bordrolar ı ve/veya m k ıl ınan bankalar ı anlat ır. KKTC TC Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A.Ş. Kıbr ıs Türk Koop. Merkez B nkas ı Ltd. Kıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A.Ş. Kıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Koop. Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. Kıbr ıs Faisal İslam Bankas ı td. Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Lt Kıbr ıs iktisat Bankas ı Ltd. Offshore Bankac ıl ığı ındaki tan ıma göre "Yetkili bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk an ve ithalat, ihracat i şlemleri yapmaya, döviz almaya, aya, döviz sat ışına mesnet te şkil eden turistlere mahsus kbuz tanzim etmeye Maliye İş leri ile ilgili bakanl ı kça yetkili erkez Bankas ı d ışı nda yetkili bankalar şunlard ır. Offshore Bankac ıl ık Hizme leri yasas ı (48/1990) alt ında yetkili k ı l ınan bankalar şunlard ı r: East Mediterranean Trust nd Banking Corporation Ltd. The European Business B nk Ltd. The European Commerce Bank Ltd. "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İş leri Yasas ı Kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ş ve bulundurmaya yetkili k ı l ı an müesseseleri anlat ır. Bu müesseselerin zorunludur. Halen faaliyette bulunan yetkili görevli bakanl ıktan çal ışma izni almalar ı müesseselerin isimleri ve ka ıtl ı büro adresleri a şa ğıda gösterilmi ştir. Birinci Döviz Al ım Sat ım irketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lef o şa. F ır ınc ıoğullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefk şa. Elmaslar Yat ı r ım Şirketi L d. 89 D Tarier Küçük İş Ha ı, Girne Caddesi, Lefko şa. Ertu ğrul Akbel and Son Ltd. Osman Pa şa Caddesi, ustafa Hac ı Ali Apt., No. 2, Lefko şa. 10

11 Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ım Şirketi Ltd. Zafer Çarşıs ı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. Orhan Kahya Ltd. 3-4 Zafer Çarşıs ı, Girne. Merimann Currency Ltd. 49 E. Il. Selim Caddesi, Lefko şa. Forex Management Services Ltd. Il. Selim Caddesi Arabac ıoğ ullar ı Apt. Dükkan NO. 4, Lefko şa. Er-Tem Yat ırım Şirketi Ltd. 2 G Kışla Yolu, Mağ usa. Batu Exchange Co. Ltd. 52 İstiklal Caddesi, Ma ğusa. Aşardağ Exchange Ltd. 121 B Samsun Yolu, Baykal, Ma ğusa. Gesfi Ltd. Şirketi 40 Abdi Çavu ş Sokak, Lefko şa. Gürseller Döviz Al ım Sat ım Ltd. 7 Ş ht. Biray Mustafa Sokak, Lefko şa. Mel-Sa Ltd. Lefke Hani, Lefko şa. Aktif Döviz Ltd. Bardak İş Hani Kat 1 No. 1, Lefkoşa. 11

12 DEVLET KURU DÖV İZLER İ KKTC Merkez Bankas ı ve Di ğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre Devlet Kuru Hesab ında tutulan dövizler Tablo 4'te gösteri mitir. ş 31 Temmuz 1992 tarihi itibariyle toplam Devlet Kuru Dövizi bin ABD dol r ı olup bunun bin ABD dolar ı serbestir. 12

13 Tablo: 4 KKTC Merkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar Tasnifine Göre Devlet Kuru Hesab ında Tutulan Dövizin ABD $ Kar şılığı ve Mevcut Taahhütler Bankalar Bin ABD $ Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Şubat 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 29 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 Temmuz 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam ,

14 31 Ağustos 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 28 Eylül 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 1 Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 29 Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 28 Mart 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 2 May ıs 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 30 May ıs 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 27 Haziran 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar 31 Temmuz 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Toplam Toplam I Toplam Toplam Toplam ı Toplam Toplam İ J ı (19.5) Toplam ,6 I I (165.8) Toplam Toplam Toplam (715.3) (566.4) L. 14

15 BANKALAR KURU DÖV İZLER İ Yine KKTC Merkez Bankas ı ve Diğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre bankalar kurunda özel ve tüzel ki şiler ad ına aç ı lan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesaplar ı ndaki dövizlere ait bilgiler Tablo 5'te verilmi ş tir. 30 Haziran 1992 tarihi itibariyle Bankalar Kurundaki toplam döviz bin ABD dolar ına ulaşmış olup en yüksek düzeydedir. 15

16 Tablo 5 KKTC Merkez Bankas ı v Özel ve Tüzel Kişiler Hesaplar ın ın AB Bankalar 31 Aral ık 1988 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1989 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1990 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Ocak 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 28 Şubat 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Mart 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Nisan 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 May ıs 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Haziran 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Temmuz 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Diğ er Bankalar Tasnifine Göre Bankalar kurunda Ad ı na Tutulan Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Karşıl ığı ve Hesap Türüne Göre Dökümü Döviz Tevdiat Hesap Adedi Döviz Mevduat Bin ABD S Toplam Döviz

17 31 Ağustos 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Eylül 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Ekim 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Kas ım 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Aral ık 1991 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Ocak 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 29 Şubat 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 31 Mart 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Nisan 1992 I KKTC Merkez Bankas ı ıl Diğer Bankalar Toplam 31 May ıs 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam 30 Haziran 1992 KKTC Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam '

18 DÖV İZ REZERVLER İ Döviz Rezervlerimiz devlet kur ile bankalar kuru olarak iki başlık alt ında görülmektedir. Devlet Kuru hesab ında tutulan övizler tahsise tabi dövizlerdir. Bankalar Kuru ba ş l ığı alt ında gösterilen dövizler ise öze ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesa lar ına tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. Tablo 6 dan tarihi itibariyle toplam döviz rezervlerimiz bin görüleceği üzere 30 Haziran 199 ABD dolar ı tutar ındad ır. 18

19 Tablo 6 Döviz Rezervlerinin Artış H ız ı Bin ABD $ Tarih-Döviz Niteliği Bir önceki dönemle Miktar karşılaşt ırmas ı Aral ık 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler b) Bankaların Kendileri Toplam Aral ık Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Aral ık Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Ocak Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Kişiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Şubat Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a)özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Mart Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

20 Nisan 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam May ıs 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Haziran 1992 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

21 DÖVIZ TEVD İAT VE DÖV İ Z MEVDUAT HESAPLARININ CINS VE VADELER İ NE GÖRE DÖKÜMÜ 30 Haziran 1992 tarihinde Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat hesaplar ın ı n cins ve vadelerine göre dökümünü gösteren Tablo 7, vade yönünden incelendi ğ inde gerek Döviz Tevdiat hesaplar ı nda gerekse Döviz Mevduat hesaplar ı nda ilk s ıran ın bir y ıl vadeli hesaplarda oldu ğ u görülmektedir. Döviz cinsine göre en popüler paran ı n Sterlin, daha sonra ABD Dolar ı ve DM olduğ u gözlenmektedir. 21

22 Tablo 7 Ta ihi itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat 30 Haziran 1992 Hesaplar ın n Cins ve Vadelerine göre Dökümeı Bin ABD Dolar ı Döviz Tevdiat Hesaplar ı S erlin Alman Mark ı ABD Dolar ı Kıbr ıs Liras ı ISalIgIğı Vadesiz 6 Ay Vadeli 1 Y ıl Vadeli Toplam $ Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz 6 Ay Vadeli 1 Y ıl Vadeli ; ! Toplam $ Kur Fark ı _13_ Genel Toplam $

23 vvv ıl NrstUILERI Elde etti ğ imiz bilgilere göre 30 Haziran 1992 tarihi itibariyle bankalarca kulland ı r ılan döviz kredileri bakiyesi, sterlin türünden Alman Mark ı türünden DM ve ABD $ tûrûnden ABD $ olmak üzere toplam olarak ABD $ değerindedir. 23

24 TÜRK LİRASI MEVDUAT Bankalardaki TL mevduat ı bir da ise % oran ında art ış g %51.81 oldu ğuna göre toplam 1989'da önemli bir art ış mevcutt toplam mevduat ın Aral ık 19 gözlenmektedir. Bu dönemin h anlamda dü şü ş kaydedilmi ştir. Ar mevduat ın Aral ık 1990 baz ına g, (Tablo 8). ı l ığı %46. ı ll ık uygulamaya göre Aral ık 1988 de %53.41, Aral ık 1989 stermi ştir. Hayat. pahal ı l ığı 1988 de %62.57 ve 1989 da evduatta reel anlamda 1988 y ı l ındaki dü ş ü şe karşın r. Aral ık 1990 itibariyle milyar TL miktar ında olan baz ına göre %59.22 oran ında art ış gösterdi ğ i : yat pahal ı l ığı %69.41 oldu ğuna göre mevduatta reel l ık 1991 itibariyle milyar TL miktar ında olan toplam dönemin hayat pahal re %58.83 oran ında artış gösterdi ği gözlenmektedir. bu olduğuna göre mevduatta reel art ış gerçekleşmiştir. 24

25 Tablo 8 Türk Liras ı Mevduat ın Artış H ız ı Milyon TL Aral ık 1987 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1989 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1990 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1991 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ocak 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Şubat 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğ er Mart 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Mevduat ın Niteliğine Göre Dökümü Toplam Toplam Bir Önceki dönemle Karşılaşt ırmas ı Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam

26 Nisan 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Ma s 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer Haziran 1992 Resmi Ticari Tasarruf Diğer

27 RESM İ MEVDUAT Resmi mevduat ın KKTC Merkez Bankas ı ile diğer bankalar aras ındaki bölünümü Tablo 9'da gösterilmi ştir. Aral ı k 1986'dan Ocak 1990'a kadar KKTC Merkez Bankas ının pay ı %50'nin üzerinde iken bu oran Ş ubat 1990'dan Ş ubat 1991'e kadar %50.'nin alt ında kalm ış ve Mart 1991'de %50.9'a ula şmıştır. Müteakip dönemde önemli dü şüş ler kaydedilmi şitr. Mart 1992'deki oran %1.13 olarak görülmektedir. 27

28 Tablo 9 Tarih Aral ık 1986 Aral ık 1987 Aral ık 1988 Aral ık 1989 Ocak 1990 Şubat 1990 Mart 1990 Nisan 1990 May ıs 1990 Haziran 1990 Temmuz 1990 Ağustos 1990 Eylül 1990 Ekim 1990 Kas ım 1990 Aral ık 1990 Ocak 1991 Şubat 1991 Mart 1991 Nisan 1991 May ıs 1991 Haziran 1991 Temmuz 1991 Ağustos 1991 Eylül 1991 Ekim 1991 Kas ım 1991 Aral ık 1991 Ocak 1992 Şubat 1992 Mart 1992 Nisan 1992 May ıs 1992 Haziran 1992 KKTC M rkez Bankas ı ve Diğ er Bankalar ezdinde Resmi Mevduat Diğer KKTC Merk z Bankalar Bankas ı , ; , o P = ;.6 46, ' ; : /0 Milyon TL Toplam , , ,2 28

29 P LASMANLAR Türk Liras ı mevduat art ış h ız ı ile plasman art ış h ız ın ın karşı laşt ırmas ı gösterilmiştir. Tablo 11'de Türk Liras Tablo 10'da ı ve döviz plasmanlar 1991 ının Türk Liras ı karşı l ıklar ını Aral ık ve Haziran 1992 tarihleri itibariyle, Tablo 12'de ise döviz plasmanlar karşı l ı klarını ayni tarihler itibariyle kar ının TL şılaşt ırmal ı olarak veriyoruz. 29

30 Tablo 10 Türk Liras ı Mevduat Artış H ızı ile Türk Liras ı Plasman Artış H ızının Karşılaşt ırmas ı Milyon TL Aral ık 1986 Aral ık 1987 Aral ık 1988 Aral ık 1989 Ocak 1990 Şubat 1990 Mart 1990 Nisan 1990 May ıs 1990 Haziran 1990 Temmuz 1990 Ağustos 1990 Eylül 1990 Ekim 1990 Kas ım 1990 Aral ık 1990 Ocak 1991 Şubat 1991 Mart 1991 Nisan 1991 May ıs 1991 Haziran 1991 Temmuz 1991 Ağ ustos 1991 Eylül 1991 Ekim 1991 Kas ım 1991 Aral ık 1991 Ocak 1992 Şubat 1992 Mart 1992 Nisan 1992 May ıs 1992 Haziran 1992 Toplam Mevdua O k ' : k , L Bir Önceki Toplam TL Bir Önceki Dönemle Plasman Dönemle kar şılaşt ırmas ı karşılaşt ırmas ı ,

31 Tablo 11 İ skonto Senetleri ve Bankalar Türk Liras ı ve Döviz Plasmanlar ının Sektöre! Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaşt ırmas ı Milyon TL Aral ık 1991 Haziran 1992 % Miktar % Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı Tar ım Sanayi Nakliye ve Ula şım Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Turizm Bina ve İnşaat Şahsi ve Mesleki Borçlar lskonto Senetleri Not: Kamu Kurum sektörlerdeki içermektedir. ve Kurulu ş lar ı kalemi kar şısında gösterilen miktar Bankam ızca çe kamu kurum ve kurulu şitli şlar ına Hazine Kefaleti Kar şı l ığı (Bak Tablo 2). verilen avanslar ı da 31

32 Tablo 12 Bankalar Dö iz Plasmanlar ın ın TL Kar şıl ıklar ının Sektörel Bazd ve Geçmi ş Dönemle Karşılaşt ırmas ı Aral ık 1991 Miktar Milyon TL Haziran 1992 Miktar Kamu Kurum ve Kurulu şlar ı Tar ım Sanayi Nakliye ve Ulaşım Yurtiçi ve Yurtd ışı Ticaret Turizm Bina ve in şaat Şahsi ve Mesleki Borçlar

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1990 o: 13 IÇIDEKILER L BÖLÜM Bankalar ın Denetimi IL BÖLÜM Sayfa 3-15 K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 17-42 IIL BÖLÜM

Detaylı

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ

İKİNCİ KISIM BANKANIN GÖREVİ, YETKİLERİ VE OLUŞUMU MADDE 5. BANKANIN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 6. BANKANIN MERKEZİ R. G. 74 17 Temmuz, 1992 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI YASASI İÇDÜZENİ MADDE 1. KISA İSİM BİRİNCİ KISIM GENEL KURALLAR MADDE 2. TEFSİR MADDE 3. KURULUŞ VE ÜNVAN MADDE 4. AMAÇ İKİNCİ KISIM

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Kasım 2011 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 2010 Kamu İşletmeleri Raporu Kasım 2011 TASARIM & BASKI Nazar Ofset Özveren Sokak 13/ A Demirtepe / Kızılay / ANKARA

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI

ADABANK A.. ESAS SÖZLE ME TAD L TASARISI NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu ana sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kurucular

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI

TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI TÜRK TICARET KANUNU TASARISI ile YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA KANUNU TASARISI TASLAĞI ler Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU LÜ. Hukuk Fakültesi Emekli Ö ğretim Üyesi S TÜRKIYE BAROLAR B İRLIĞI Prof. Dr. Erdo ğan MOROĞLU

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER 1 2 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2014

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı