HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU"

Transkript

1 HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU Prof. Dr. Duygun YARSUVAT GİRİŞ: Topluma yeni bir tekniğin girmesi, yeni hukuki problemlerin de ortaya çıkmasına sebep olur. Hukuki problemleri, hukukun muhtelif dallarında çözebilmek için yargı mekanizması çalışmaya başlar. Yargının hal edemediği, kanunda boşluklar bulunduğu hallerde yasama, sorunları çözmek için yeni kanunlar yapmak zorunda kalır. Yeni bir tekniğin uygulaması sonucu ortaya çıkan problemlere, Medeni Hukuk veya İdare Hukuku kapsamında kaldığı sürece hal çareleri bulmak kolaydır. Gerek Medeni Hukuk, gerekse İdare Hukuku nda Hakimin geniş takdir yetkisi bulunup, kanunda boşluk bulunduğu hallerde, Hakim kendini kanun koyucu yerine koyarak problemleri çözmek yetkisi ile donatılmıştır. Buna karşılık, teknolojiler, yeni suç türlerinin ortaya çıkmasına sebep oldukları zaman Ceza Hakimi, Hukuk Hakimi kadar, serbestiye tabi değildir. Ceza Hakimi suçta ve cezada kanunilik prensibinin sonucu olarak kanunda suç olarak tarif edilmeyen eylemleri, cezalandırması mümkün değildir. Bu sebeple, Ceza Kanunları nda değişiklikler yapmak ve yeni teknolojinin beraberinde getirdiği sapmaları tespit ederek önlemek, ceza tehdidi altına almak gerekli olmaktadır. Bilişim alanında meydana gelen ve soluksuz devam etmekte olan devrim, bütün ülkelerde, sosyal, siyasal ve finans alanlarında köklü değişikliklere neden olmuştur. Uluslararası finans alanında, ticaretin büyük bir bölümü bilgisayarlarla kısa bir sürede gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan, PC ler, kişisel bilgisayarlar, modern hayatın vazgeçilmez bir parçası, eşyası haline gelmiştir.

2 Kuşkusuz, bu Bilişim Devrimi yeni normdan sapmalara ve yeni suçluluklara da sebebiyet vermiştir. Uzayda bulunan bilişim ağına korsan olarak adlandırılan kişilerce bilerek girilmekte ve bu kişilere hiç birşey yapılamamaktadır. Teknik alanda bir Etik in (Techno-ethiqe) mevcut olmaması, çağdaş suçluların, kanun boşluklarından yararlanarak, adaletten kaçabilmelerine olanak sağlayabilmektedir. Bilgisayar, endüstri ötesi toplumun mihenk taşı olduğu açıktır. Uluslararası toplumda, bilgisayar gelecekte derinlemesine değişiklikler yaparak her alanda yeni kavramları ortaya çıkacaktır. Bilişim alanında üstün teknolojiye sahip olanın savaşları kazanabileceği 1991 Körfez Savaşı sırasında ispat edilmiştir. Uluslararası alanda etkili olan bu korkunç teknik yine uluslararası teröründe ilgisini çekeceği şüpheden uzaktır. Diğer yandan, globalleşen dünyada küçük bir grup teknoratınhakimiyeti ortaya çıkacaktır. Bu küçük grup bilgi akışı üzerinde bir tekel kurabilecek, bilgi bankalarına hakim olarak toplumda her şeye hakim bir elit tabaka yaratabilecektir. Bütün bunlar bizi, futuroloji bakımından şu sonuçlara götürebilmektedir: i- Bilişim devrimi, geliştirdiği bir alet ile, milyonlarca insanın düşünce ve davranışlarını kontrol edebilen ve onları istenilen yöne itebilen, cezalandırılmadan devamlı suç işletebilen, tüm toplumu rehin alabilen bir ortam yaratabilir. ii- Bilişim devriminin yarattığı bu alet iyi yönde kullanıldığı takdirde, dünyamızdaki milyarlarca insanın hayatını iyiye, fevkalade iyiye götürebilecektir. (Auqust Bequai, Computer-related Crime, Europeen Concil, Starsbourg 1990, page 2) Meseleye hukuk açısından yaklaşıldığında, özellikle Ceza Hukuku ve Fikri Hukuk alanında, bilgisayar programlarının korunmasının düzenlenmesi ve suç teşkil eden eylem tanımlarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu konuda özellikle Avrupa Hukuku nda mesele Avrupa Konseyi çerçevesi içinde her iki hukuk dalı açısından ele alınmış ve değerlendirilmiştir. En son olarak, Avrupa Konseyi tarihinde

3 üye ülkelere gönderdiği bir direktif ile bilgisayar programlarının Fikri Hukuk alanında korunması ile ilgili olarak Üye Devletlerin Mevzuatlarında yapılması gereken değişiklikleri belirtmiştir. I- Ceza Hukukunda Bilgisayar Programlarının Korunması Bilişim Suçları: Bilişim teknolojisinin gelişmesi uluslararası alanda, yalnızca teknoratların değil, hukukçuların ve kriminologların da derhal dikkatini çekmiş ve olay üzerine eğilinmiştir. Mesele ilk defa Avrupa Konseyi çerçevesi içinde ele alınmıştır. 12. Kriminoloji Enstitüsü Direktörleri Konferansında Prof. Tiedemann tarafından ortaya atılarak incelenmiştir (K. Tiedemann, Etude Relative a la Recherhe Criminologigue, volume 15 p ). Daha sonraki yıllarda konu çeşitli vesilelerle Avrupa Konseyi Suç Problemleri Komitesince ele alınmış, Ekonomik Suçlar arasında incelenmiş ve Bakanlar Komitesinin 1981 yılında yaptığı tavsiye kararında vurgulanmıştır. (Comite des Ministres, Recommandation n:r. (81) 12) Diğer yandan Uluslararası Ticaret Odası, uluslararası ticaret açısından Bilişim Suçluluğu ve Ceza Hukuku arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir rapor hazırlayarak (Le rapport de CCI) uluslararası kamu oyunun dikkatine sunmuştur. (Le rapport de CCI, Document 373/6. Juillet 1988) Son olarak Avrupa Konseyi Suç Problemleri Komitesi, bir çalışma grubu teşkil ederek konuyu derinlemesine incelemiş ve Avrupa Konseyine üye ülkelerin yasama organlarınca gözönüne alınmak üzere bir grup suç tanımı hazırlanmış ve yapılacak konularda bu suç tanımlarına yer verilmesi tavsiye edilmiştir. A) Bilişim Suçu Kavramı: Bilişim Suçu tanımı vermek, çözümü oldukça güç bir takım sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenledir ki, doktrinde bir tanım vermek isteyen hukukçular her zaman başarısız olmuş ve eleştiriye maruz kalmışlardır. Bazı yazarlar, izinsiz, ahlak kurallarına ve hukuka aykırı olarak yapılan fiillerle, verilerin elde edilmesi şeklinde bir tanım yapmışlardır.

4 Diğer yandan bazı yazarlar, Bilgisayar vasıtası ile işlenen her türlü hukuka aykırı eylemler şeklinde bir tanım vermiştir. Bir yazar ise, suç mağdurunun bir zarara uğradığı veya zarar tehlikesi altında bulunduğu ve failin de bir haksız menfaat temin etmek üzere giriştiği bu türlü bilişimin suistimalini bilişim suçu olarak tanımlamıştır. Bütün bu tarifler ve burada yer almayan doktrinde ortaya atılmış bulunan bütün tanımlar, olayın büyüklüğünü, tehlikeyi anlatmaktan uzat kalmaktadır. Belirtelim ki, bilişim suçluluğu tabiri birbirinden farklı suçları ifade etmektedir. Bu suçlardan bazıları zaten klasik ceza normları ile karşılanabilmektedir. Diğer bazıları ise ceza tehdidi karşısında kalmamaktadır. Be sebeple tam bir tarif vermek birçok çözümü güç problemler ortaya çıkacağından tarif yerine belli suçların sıralanması karşılaştırmalı hukukta kanun koyucular tarafından tercih edilmiştir. B) Bilişim Suçluluğunun Genel Görünüşü: Bilişim suçlarının ortaya çıkarttığı tablo sonuçları itibariyle toplumda büyük kayıplara sebep olduğunu sergilemektedir. Bu konuda problemin yarattığı zararları göstermek açısından gösterilen ilk örnek Equity Funding olayıdır: Bu sigorta şirketinin yöneticileri bilgisayar aracılığı ile sahte hayat poliçesini, şirketin hesaplarına geçirmişlerdir. 30 Milyon Dolar kıymetinde olan bu sahtekarlık şirketin bilançosuna da geçirilmiş ve böylece bilançonun 2/3 si sahte olarak gerçekleştirilmiştir. Yine Almanya da bir banka memuru 1.3 Milyon DM. dostu olan bir hanımın hesabına geçirmiştir. ABD bir öğrenci Pacific Telephone Corporation un merkezde bulunan bilgisayarına, telefon bağlantısı ile girmiş ve aşağı yukarı 1 Milyon Dolarlık malın kendisine yollanmasını sağlamıştır. Ülkemizde de büyük bir firmanın muhasebesinde çalışan bir kişi bilgisayar vasıtası ile aynı yerde çalışan birçok kişiye avans ödeme göstererek milyonlarca lirayı zimmetine geçirmiştir. Olaylar heyecan verici olmakla birlikte, adalet mekanizmasına pek yansıtılmamaktadır. Bilgisayar programlarının çalınması (irtihali), banka

5 ve benzeri kuruluşlarda bulunan otomatik para veya bilet veren aletlerin kötüye kullanılması gibi olaylar dışında, polise ihbar edilen bilişim suçlarının sayısı, bu alanda işlenen suçlara nazaran oldukça azdır; Diyebiliriz ki, siyah sayılar bu suçluluk türünde oldukça önemli yer tutmaktadır. Bilgisayarın yaygın bir şekilde kullanıldığı ABD de siyah sayıların % civarında olduğu, bu suçlardan dolayı ortaya çıkan yıllık zararın 730 Milyon Dolar civarında olduğu ifade edilmektedir. Federal Almanya da resmi istatistiklere göre 1987 yılında 3067 bilişim suçu ihbarı alınmış, bunlardan 2777 sinin bilgisayar vasıtası ile işlenen sahtecilik suçunu oluşturduğu (otomatik bilet makinalarında yapılan sahtecilikler. ACK. 263 a); bunlardan 150 si 1987 yılı içinde yargılanarak mahkum oldukları; 169 olayda verilerde sahtecilik yapıldığı (17 sinin mahkum olduğu) 72 olayda verilerde sabotaj yapıldığı (8 i mahkum olmuştur) ve 49 olayda ise bilişim casusluğu iddiasının yapıldığı, bunlardan 1 inin mahkum olduğu belirtilmektedir. Bilişim Suçları: Bilişim Suçluluğunun fiekil ve Özellikleri: 1- Suçlular açısından bakıldığında, değişik yaş ve sosyal sınıfta faillere rastlanmaktadır. Bilişim suçlarının işlenmesi haksız ekonomik çıkar sağlamak yanında, intikam saiki, ve eğlenmek gibi birbirinden tamamen farklı motiflerin etkili olduğu gözlenebilmektedir. Öğretide, bazı suçların kısa pantolonlular tarafından tesadüfi veya bilerek isteyerek işlendiği ifade edilmektedir; harp oyunları, uzay oyunları gibi bilgisayar oyunlarını sürekli oynayarak adeta bilgisayara bağımlı hale gelen bu gibi küçükler, kontrol şifrelerini nasıl keşfederek, code lara gireceklerini öğrenmekte ve sistemlere girmektedirler. Diğer yandan, ağır sonuçlar doğuran suçların, bilgisayar konusunda teknik bilgisi olan yüksek tahsilli kişilerce işlendiği bilinmektedir. Genelde, mağdurun yanında çalışan kişiler, işyerinden ayrıldıktan sonra, eski işyerlerinin codelarına girerek maddi çıkar sağlamakta oldukları görülmüştür. Bilgisayar programlarına karşı yapılan sabotaj eylemleri daha ziyade işyerinden intikam almak amacıyla işlenmektedir.

6 2- Belirtmek gerekir ki, bu suçlar daha ziyade Beyaz Yaka Suçları olarak nitelendirilmektedir. Suçların mağdurları genelde ekonomik ortamda faaliyet gösteren kurumlardan oluşmaktadır. Sözgelimi, bankalar, büyük ve küçük sanayi ve ticari kuruluşlar gibi. Diğer yandan sınırlar ötesinde de bilişim suçlarının işlenebilmesi mümkündür. Özellikle hayli gizli bilgilerin, yüklenilmesinden sonra güvenlik önlemlerinin yetersiz olması veya güvenlik sistemine girilmesi sonucu bu fevkalade gizli bilgilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. Devletin menfaati zarar görebilmektedir. Nato nun Norveç deki sistemine, ABD nden girilebildiği gibi, NASA nın dünya veri ağına, Japon Tsukuba Yüksek Enstitüsü Bilgisayarı tarafından girilebilmiş ve bu casusluk olayı 1989 yılında ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca New York taki Dalton Scholl öğrencileri Canada da bulunan yirmi kadar bankanın hesaplarına girdikleri gibi, resmi kayıtları da ele geçirebilmiştir. Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür. Olayın sınırlar ötesi niteliğine bakarken virus informatiques bilişim viruslerine de temas etmek gerekir. Bilindiği gibi virüs, küçük bir bilişim programı olup, kendi kendine çoğalmakta ve diğer programlara sirayet etmektedir. Böylece, programın işlemesinde bozukluklar çıkarılmak, veriler silinmek suretiyle zarar vermektedir. Virus İsraelien Virus Palestinien örnek olarak verilmektedir. Son yıllarda İnternet aracılığı ile müstehcen yayınların gönderilmesi dünya kamu oyunu harekete geçirmiştir. II- Karşılaştırmalı Hukukta Bilişim Suçluluğu: Avrupa Konseyi nin Bu Konudaki Model Normları: Bilişim suçluluğunun yukarıda kısaca belirtildiği üzere çok kısa zamanda büyük boyutlara ulaşması sonucu kanun koyucular gerekli yasal önlemleri almak zorunda kalmışlardır. i- Önce belirtelim ki, bilişim suçları bazı hallerde, ceza kanunlarında yer alan hükümlerle karşılanabilmiştir. Söz gelimi, bilgisayar aracılığı ile işlenen emniyeti suistimal, dolandırıcılık gibi suçlar Ceza Kanunu hükümlerine göre karşılanmaktadır. Bunun yanında sahtecilik teşkil eden

7 ve bilgisayar aracılığı ile yapılan bazı eylemler, Ceza Hukuku nun geleneksel suçta ve cezada kanunilik prensibi sonucu ceza kanunlarında yer alan sahteciliği cezalandırılan hükümlerin kapsamı içinde görmek mümkün değildir. Zira, bir belgenin sahteciliğini cezalandıran bu hükümler, elde tutulan bir veride yapılan sahtekarlığın unsurlarını muhtevi bulunmamaktadır. Türk uygulamasında bir bankanın otomatik para makinesine, gazete kağıtlarını zarfa koyarak yatıran, bilgisayara işlendikten sonra makinenin içine benzin dökerek yakmak isteyen kişi, yangın çıkarmak suçundan yargılanmıştır. Öte yandan, bilgisayar aracılığı ile işlenen suçlar, diğer klasik yöntemlerle işlenen suçlara nazaran daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. ii- Ceza Kanunlarının klasik normlarını tanımlamadığı hallerde ortaya çıkan boşlukları kapatabilmek için bilişim suçları konusunda yeni normların yapılması zorunlu olmuştur. Örnek olarak, verilerin izinsiz olarak değiştirilmesi veya silinmesi, bilişim sisteminin işlemesine müdahale etmek, izinsiz olarak verileri kullanmak, elde etmek halleri gösterilebilir. Klasik casusluk olayları yanında bilgisayar ile işlenen casusluk eylemleri önem kazanmıştır. Haksız rekabet, fikri haklar, özel hayatın korunması gibi konularda klasik ceza normları uygulanabilirliğini sürdürmektedir. Bilişim Suçları Konusunda Yapılması Tavsiye Edilen Normlar: Avrupa Konseyi üye ülkeler arasında söz konusu suçluluk konusunda bir takım örnek normlar önermiş bulunmaktadır. Bu normlar bir liste halinde sunulmuş, bazılarının kanunlaşmaları devletlerin ihtiyacına bırakılmıştır. Bilişim Hilesi: Bilişim programı ve verilerine haksız surette girmek, tahrip etmek, bozmak, silmek veya yok etmek ve her ne surette olursa olsun sonuçları etkilemek suretiyle üçüncü şahıslara iktisadi veya mali bir zararın verilmesine kendi veya bir başkası lehine iktisadi bir yarar sağlamak veya bir şahsın haksız bir şekilde mal varlığına zarar vermek amacı ile yapılan fiillerdir.

8 Bilgisayar hilesi, klasik Ceza Kanunlarının boşlukları dolayısıyla cezalandırılmayan eylemlerdendir. Oysa, bu suçların topluma verdikleri zarar çok büyük boyutlara ulaşmaktadır. Bir banka makinesinden yanlış bilgi vererek para çekmek, kredi kartları vasıtası ile para çekmek gibi fiilleri önlemek için bu hüküm önerilmektedir. Burada korunmak istenen kuşkusuz mülkiyet hakkıdır. Diğer yandan, başka bir menfaat olarak, sisteme güvenliğin sağlanması da korunan hukuki yarar teşkil etmektedir. Genelde bu suç Ceza Kanunlarında yer alan dolandırıcılık suçunun bilgisayar aracılığı ile işlenmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgisayar programları ve verilerindeki değişiklik hileyi oluşturmaktadır. Maddede sayılmış olan fiillerin herhangi birinin yapılması, suçun teşekkülü için yeterlidir. Karşılaştırmalı hukuka baktığımızda 1984 yılında Amerika da kredi kartları üzerinde hile yapmanın bu şekilde bir norm ile cezalandırıldığı görülmektedir (the United States Credit Card Fraud Act of 1084). Bu suçun cezalandırılması için ekonomik bir zararın ortaya çıkması da gerekmektedir. Bilişim Sahtekarlığı: Bilişim programı ve verilerine girmek, bozmak ve silmek veya programları yok etmek veya her ne surette ve şartta olursa olsun bir müdahale ile iç hukukta bu tip suçlarını tipik hukuki mevzuunu teşkil eden bir sahtecilik suçunun işlenmesidir. Bilişim sahtekarlığının söz konusu olması için, bir zararın mutlaka meydana gelmesi gerekli görülmemektedir. Genelde hukuki ilişkilerde aldatıcı hareketlerin yapılmış olması yeterli görülmektedir. Kanuna aykırı olarak verilerin değiştirilmesi sahtecilik olarak değerlendirilmektedir. Bazı hukuk sistemlerinde Norveç, Hollanda, İsviçre sistemlerinde olduğu gibi bilişim sahteciliği, belgeli sahtecilik olarak kabul edilmekte ve yürürlükte bulunan ceza normlarına göre cezalandırılmaktadır. Bununla beraber birçok ülkede Ceza Kanunu ndaki bir boşluk olarak kabul edilmektedir. Türk Hukuku açısından da meseleye baktığımızda Ceza Kanununda yer alan sahtecilik normları ile bu gibi eylemlerin cezalandırılması mümkün değildir. Bu konuda da Türk Ceza Kanununun 525 c maddesinde yeni bir suç tarifi getirilmiştir.

9 Burada korunmak istenen hukuki menfaat, yürürlükte bulunan Ceza Kanunlarında sahtecilikte korunmak istenen hukuki menfaatin eşidir, yani amme itimadının korunması söz konusudur. Özellikle bilişim sahtekarlığında, failin tespit edilmesinde güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarı kullanan kişinin veya bilgisayar programından sorumlu olanın mı? fail olabileceği meselesi ortaya çıkmaktadır. Bilişim Program ve Verilerini Etkileyen Zararlar: Bilişim program ve verilerini haksız surette silmek, zarar vermek, tahrip etmek veya ortadan kaldırmaktır. Ekonomik nedenlerle bilişim programları ve verilerde oynamalar yapılması, ticari şirketlerde büyük zararlara sebep olabilmektedir. Bilişim sabotajları, verilerin silinmesi, verilerin tahrip edilmesi, iş hayatında önemli zararlara neden olabilmektedir. Tabii bunun yanında failin kazanç amacıyla hareket ettiği haller de mevcuttur. Siyasi veya ideolojik amaçla hareket etmek de bu suçta söz konusu olabilmektedir. Sözgelimi terörist faaliyetler, bilişim programlarına tahribat yapmak suretiyle kamu oyunun dikkatini çekmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun yanında bazı kişilerce sırf eğlence maksadıyla bilişim programlarına girilmekte ve programı bozmak amaçlanmaktadır. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri nde meydana gelen bir olayda hastane kayıtlarına girilmiş ve hastaların bilgisayara yüklenmiş bulunan hasta tabelaları, ilaçları karıştırılmıştır. Burada korunmak istenen hukuki menfaat bilişim programının iyi işlemesini sağlayabilmektir. Kuşkusuz yukarıdaki örnekte olduğu gibi zararlı neticelerde doğabilecektir.

10 Bilişim Sabotajları: Bilişim programı ve verilerine girmek, bozmak, silmek veya yok etmek yahut bilişim sistemine, bilişim sisteminin veya telekomünikasyon sisteminin işleme yöntemini bozmak amacı ile sisteme müdahale etmek. Bu eylemin suç hale getirilmesi önleyici bir nitelik taşımaktadır. Birçok hukuk sistemi bu eylemi suç haline getirmiştir. Korunmak istenen hukuki menfaat, bilişim sistemini ya da telekomünikasyon sistemini kullanan veya maliki bulunan kişinin korunmasıdır. İzinsiz Girmeler: Güvenlik kurallarını ihlal ederek bir sistem veya bilişim ağına haksız surette girmek. Bu gibi eylemler özellikle genç kişiler kısa pantolonlu kişiler tarafından yapılan eylemlerdir. Bunlar bir müessesenin güvenlik sistemini tehlikeye sokabilmektedirler. Zevk için banka hesaplarına sızmaktadırlar, ve basında da yapmış oldukları bu eylem ile kendi tanıtımlarını gerçekleştirmek, kamu oyuna isimlerini duyurmak istemektedirler. Gerçekte bu gibi eylemlerin menfi etkisi yanında, bilişim sistemlerinin kontrolu bakımından pozitif bir etkisi de olmaktadır. Bununla beraber bu gibi işlemler, hatalara sebebiyet vermesi, sistemi bozması, bloke etmesi bakımından tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Burada korunan hukuki menfaat ilk önce bilişim sisteminin güvenliğidir. Başka bir ifade ile bilişim dokunulmazlığı diyebiliriz. Burada konut dokunulmazlığı açısından bir paralellik kurmak mümkündür. İzinsiz Program Almak: Teknik imkanları kullanarak, haksız bir şekilde bilişim ağı veya sisteminde yer alan bir bilgiyi elde etmek. Klasik casusluk faaliyetlerine bilişim casusluğu yeni bir görünüm getirmektedir. İzinsiz verilere girmenin yanında uzun mesafelerden kontrol etmek ve verileri ele geçirmek mümkün olabilmektedir. Haberleşmenin izinsiz olarak alınması özel olarak haberleşme özgürlüğü açısından ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Gene bunun yanında gizli bir

11 şekilde ekranlara bir terminat vasıtasıyla konuşmalar ve görüşmeler alınabilmektedir. Bu nedenledir ki, gayri maddi bir mal teşkil eden bu bilgilerin özellikle korunması gerekmektedir. Burada korunan hukuki menfaat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 8. maddesinde yer aldığı gibi özel hayatın korunması olarak görülmektedir. Korunmakta Olan Bir Programın Haksız Surette Çoğaltılması: Kanun tarafından himaye edilen bir bilişim programının haksız surette çoğaltılarak kamuya dağıtılması. Endüstrileşmiş olan birçok ülkede bilgisayar programlarının çalınması gün geçtikçe artan bir suçluluk türü olarak gözükmektedir. Hukuki korunma yanında etkin bir cezai korunmada bilişim programlarının izinsiz kullanılmasında da gündeme gelmektedir. Özellikle telif hakkı konusunda hukuki müeyyideler uygulanabilmektedir. Birçok gelişmiş ülke fikri hukuk hükümlerini geniş bir şekilde yorumlamak suretiyle bilgisayar programlarının korunmasını gerçekleştirmektedirler. Bununla beraber meseleyi daha açık bir şekilde koruyabilmek için yeni bir hükmün yapılmasında sayısız yararlar vardır. Korunan hukuki menfaat program yapımcısının, eser sahibi olarak eseri üzerinde hakkın korunması demektir. Bilindiği gibi iyi bir bilişim programının yapılması uzun zamana ve araştırmalara, maddi imkanların seferber edilmesine bağlı bulunmaktadır. Topografik Bir Verinin İzinsiz Çoğaltılması: Kanun tarafından himaye edilen bir topografinin veya yaniletken bir madde topografisinin ya da topografi sayesinde üretilen yarı iletken bir madde topografisinin haksız surette ticari amaçla kullanılmaz veya bu topografi sayesinde elde edilmiş yan-iletken bir madde ithal edilemez.

12 İzinsiz Bilgisayar Kullanımı: Bilişim ağının veya sistemin haksız surette kullanılmasıdır. i- Sistemi kullanmaya yetkili şahsa veya sisteme, yahut sistemin işlerliğine önemli ölçüde zarar vermek rizikosunu üstlenerek kullanma veya, ii- Sistemi kullanmaya yetkili olan şahsa zarar vermek veya sisteme, yahut da sistemin işlerliğine zarar vermek maksadı ile kullanma veya, iii- Haksız surette kullanma ile sistemi kullanmaya yetkili olan şahsa veya sisteme veya sistemin işlerliğine zarar vermektir. Bütün bu eylemler bilişim sisteminin gizli olarak kullanılmasını oluşturmaktadır. Burada zaman kaybı, hizmet kaybı söz konusudur. Bu eylemlerin çoklukla ika edilmesine karşın bildirilen suç oranı oldukça azdır. Memurlar, üniversite hocaları, öğrenciler bu fiillerin başlıca failleridir. Bu kimselerin eylemleri gerçekte bilişim servislerinin kullanılması ile sınırlıdır. Burada korunan hukuki menfaat sistemin iyi işlemesinin sağlanması ve ayrıca ekonomik yarardır. Korunmalı Bir Bilişim Programının İzinsiz Surette Kullanılması: Kanun himayesinde bir bilişim programının, haksız surette çoğaltılarak, çoğaltan şahsına veya bir üçüncü şahsa iktisadi bir yarar sağlamak amacı ile veya bu hakkın hamiline bir zarar ika etmek maksadı ile, haksız surette kullanılmasıdır. Genelde hukuken himaye gören bir bilişim programının izinsiz olarak bir başka şahıs tarafından kullanılması eser sahibinin haklarına tecavüz teşkil eder. Bu gibi eylemlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun kapsamı içinde karşılanması mümkündür. Korunan hukuki menfaat fikri mülkiyettir.

13 Karşılaştırmalı Hukuk: Karşılaştırmalı hukuka bakıldığında iki sistemin uygulandığı görülmektedir. Bir grup hukuk sistemi, Kanada, Birleşik Krallık örneğinde olduğu gibi, mevcut normlardaki tarifleri değiştirmekte ve boşlukları kapatmaya çalışmaktadır. Söz gelimi, belge sözcüğünün, magnetik bant veya disketlere alınan verileri de kapsadığı kabul edilmektedir. Böylece sahtekarlık eylemleri klasik ceza normları ile cezalandırılmaktadır. Fransız ve İtalyan kanun koyucusu, Ceza Kanunu na tamamen ayrı bir bölümü, bilişim suçları olarak getirmiştir. Fransa da 6 Ocak 1978 tarih ve sayılı Kanunla, Ceza Kanunu nun 378. maddesine ilaveler yapılmıştır. Kanunun 1. maddesinde bilişimin her vatandaşın emrinde olduğu belirtildikten sonra, gelişmesinin ve çalışmasının uluslararası yardımlaşma normlarına uygun olacağı kişi hüvviyeti ve kamu haklarına, özel hayata saldırı teşkil etmeyecek şekilde kullanılacağı ifade edilmektedir. Hileli yoldan, haksız rekabet sonucu veya kanuna aykırı bir şekilde verilerin elde edilmesi yasaklanmıştır. Kanunun 31. maddesinde bilişim aracılığı ile kişilerin açık rızaları dışında, ırkçı, politik, dini, felsefi ve sendikalist görüşlerin hafızalara alınması ve saklanması yasaklanmıştır. Bu suçlar karşılığında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, FF den FF ye kadar para cezası öngörülmüştür. Türk Hukuku: Türkiye de 1989 yılında hazırlanmış bulunan Ceza Kanunu Tasarısında ayrı bir bölüm bilişim suçlarının tanımı ve karşılığında öngörülen cezalara ayrılmıştır. (Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, İkinci Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonunda Hazırlanan Metin, Ankara, Mart 1989) Öntasarının ikinci kitabının ikinci kısmının dokuzuncu bölümünde Bilişim Alanında Suçlar yer almaktadır. Tasarı suçları 342 ila 346. maddelerinde toplamış ve cezalandırmış bulunmaktadır. Tasarının bu

14 bölümü daha sonra ayrı gerekçe ve metinler ile Kanun taslağı olarak TBMM ne sunulmuş ve aynen Kanunlaşmıştır tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 3756 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu nun 525. maddesinden sonra gelmek üzere Bilişim alanında suçlar başlığı altında 11. bab eklenmiştir. Kanuna ilave edilen 525/a maddesinde bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutmuş bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçiren kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve TL dan TL ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, böyle bir sistemde yer alan program, veri ve diğer unsurları başkasına zarar vermek maksadıyla hukuka aykırı olarak kullanmayı, nakletmeyi veya çoğaltmayı aynı suretle cezalandırmaktadır. Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan suçların teşekkülü için failin bir yarar elde etmesi veya başkası için fiilen bir zararın meydana gelmiş bulunması şartı yoktur, fiile teşebbüs etmiş olması suçun oluşması için yeterlidir. Esasen 325/e madde bu suçlara teşebbüsü, tamamlanmış suç gibi cezalandırmaktadır. Tasarının gerekçesinde bilişim tekniği çağdaş hayatta büyük süratle yaygınlaştığı için, yerleştirilmiş program, veri ve diğer bütün unsurları en büyük hassasiyetle korumak zarureti bu hükümlerin getirilmesini gerektirmiştir denmektedir. 525/a maddenin birinci fıkrasında bir bakıma bilgilerin otomatik işleme tâbi tutmuş sistemlere karşı işlenen suçları ve sistemlere yöneltilen zarar doğurucu fiilleri özellikle cezalandırmaktadır. Bu hükümde, seçimlik hareketli bir suç ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu madde hükmü bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutmuş bir sisteme yerleştirilmiş programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirmeyi cezalandırmaktadır. Maddenin ikinci fıkrasında ise böyle bir sistemde yer alan program, veri ve diğer unsurları başkasına zarar vermek maksadıyla hukuka aykırı olarak kullanmayı, nakletmeyi veya çoğaltmayı aynı suretle cezalandırmaktadır.

15 Bu hükmün 5486 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4110 sayılı Kanunun getirdiği hükümler arasında bir çelişki doğmaktadır. Aşağıda da belirtileceği üzere, bilgisayar programları, fikri eser olarak görülmekte ve bunların haksız olarak kullanılması çoğaltılması mali haklara tecavüz olarak anılan Kanun ile değerlendirilmektedir sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 72. maddesinde yer alan hükümlere göre hak sahibinin yazılı izni olmaksızın ve hukuka aykırı olarak bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshalarını satan, satışa ya da tedavüle arz eden, kiralayan ve eser sahibinin izni olmadan yapılan nüshaları ithal eden kişiler hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve TL dan TL ya kadar para cezasına hükmolunur hükmü yer almaktadır. Böylece, haksız olarak bir bilgisayar programını ele geçiren kimsenin bu programları çoğaltarak satışa sunması halinde Türk Ceza Kanunu nun 525/a maddesi hükmünün mü yoksa Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nun 72 inci maddesinin mi uygulanabileceği meselesi ortaya çıkmaktadır. (Bu konuda fikrine katılmadığımız Çetin Erol, Malkoç İsmail, Sahtekarlık Suçları, Ankara 1995, Sayfa ) TCK nun 525/b maddesinde başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir sistemi veya verileri veya diğer herhangi bir unsuru tamamen veya kısmen tahrip edilmesi, değiştirilmesi ve silinmesi ya da sistemin işlenmesine engel olunması ya da yanlış biçimde işlenmesi cezalandırılan nitelikte bir fiil olarak öngörülmüştür. Bu eylem karşısında, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve TL dan TL ya kadar ağır para cezası öngörülmüştür. 525/b maddesinin 2. fıkrasında da bilgileri otomatik işleme tâbi tutmuş bir sistemin kullanılmak suretiyle kendi veya başkası lehine hukuki yarar sağlayan kişiler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, TL dan TL ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacakları öngörülmüştür. Değişiklik yapan Kanunun gerekçesinde belirtildiği gibi bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş sistemlere karşı işlenen suçlar cezalandırılmakta ve sistemlere yönetilen ızrar fiilleri ceza yaptırımına bağlanmaktadır. Maddenin metninden de anlaşılacağı gibi, seçimlik hareketli bir suç ihdas edilmiştir. Suçun maddi unsurları sistemin

16 kendisini veya sisteme yerleştirilmiş verileri veya diğer bir unsuru kısmen veya tamamen tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlenmesini sağlamaktır. Maddenin 2. fıkrasında ise bilgisayar sistemi marifeti ile bir tür dolandırıcılık eylemi cezalandırılmıştır. Kanunun gerekçesinde yabancı kanunlardan bir kısmı, bilişim alanındaki suçları ayrı bir bölümde toplamayarak, ilgili suç bölümlerine yerleştirmektedirler. Kanunda ise bu suçların uygulamada kolaylık sağlamak üzere ayrı bir bölümde toplanması tercih edilmiştir denmektedir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere, bu suçun işlenebilmesi için failde, başkasına zarar vermek veya kendisine veya başkasına yarar sağlamak saikinin bulunması gerekmektedir. Böylece suçun oluşması için özel bir kastın varlığı zorunludur. TCK 525/c maddesi hükmü, bilgileri otomatik olarak işleme tâbi tutan bir sistem aracılığı ile sahtecilik yapılmasını cezalandırmaktadır. Yani, bilişim sahtekarlığı cezalandırılmak istenmiştir. Fail bu eylemi sahte bir belgeyi oluşturmak üzere gerçekleştirecek, yani kendisinde özel bir kast bulunacaktır. Suçun oluşması için gerçeğe aykırı bilgi ve unsurları sisteme yerleştirmek veya var olan veri veya unsurları tahrif etmek yeterlidir. Tahrif edilmiş bilgi ve unsurları kullanmak da ayrıca suç olarak düzenlenmiştir. TCK 525/d de ise yukarıdaki hükümleri ihlal eden kişiler hakkında hükmedilecek fer i cezaları göstermektedir. Bu cezalar arasında, 6 aydan 3 yıla kadar kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya ticaretten yasaklanma cezası yer almaktadır. Yukarıdaki maddelerde gösterilen suçlardan dolayı tüzel kişilerin sorumlu olduklarını ve bu suçlarda failin teşebbüs halinde de tamamlanmış suç faili gibi cezalandırılacaklarına dair TCK nun Ön Tasarısının 145. maddesinde yer alan hüküm TCK nda değişiklik yapan 3756 sayılı Kanunda yer almamıştır. Her ne kadar Bakanlık Tasarısında bu yolda bir hüküm bulunmakla beraber, Kanunun hazırlık çalışmaları sırasında Meclis Alt Komisyonunda tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin hüküm kaldırılmıştır. Öntasarı ile 3756 sayılı Kanun arasında yegane fark bu ve müsadereye dair hükümdür.

17 Bize göre, Ceza Kanunu nun ön tasarısında yer alan, ayrıca değişiklik yapılan Kanunun tasarısında yer alan tüzel kişilerin sorumluluğunun Kanunda kabul edilmemesi, Ceza Hukuku prensiplerine uygun düşmektedir. Hükmü şahısların cezalandırılmaları, cezaların şahsiliği prensibine aykırıdır. Bu nedenle bazı yazarların aksine, hükmü şahısların ceza sorumluluklarından kabul edilmemesinin Kanunda bir boşluk olarak görülmemesi gerekir. Kaldı ki tüzel kişi, gerçek kişiler ile faaliyet gösterebildiğine göre, gerçek kişilerin cezalandırılması amaca ulaşılabilecektir sayılı Kanunun tasarısında müsadere ile ilgili hükümler Kanunda yer almamıştır. TCK 36. maddesinde yer alan genel müsaade hükmünün konuyu düzenlemesi bakımından yeterlidir. Türk Hukuk Sistemi gibi, yeni düzenleme yapan hukuk sistemleri arasında Fransa, Avusturya, Federal Almanya, Yunanistan, Norveç, İsveç hukuk sistemlerini gösterebiliriz. İsviçre, Hollanda, Finlandiya gibi ülkelerde bu konuda tasarılar hazırlanmıştır. Bu değişiklikler, benzer mevcut ceza normlarının yanına konularak gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber bilgisayarın kötüye kullanılması ile birlikte ortaya yeni korunacak hukuki menfaatler çıktığından yeni normlara ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bilgisayar vasıtası ile işlenen suçlar veya Bilişim Sistemine karşı işlenen suçlar için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle, yalnızca kasten değil taksir ile bu fiillerin işlenmesi halinde faillerin cezalandırılması da bu konuda uygulamayı oluşturmaktadır. Fransız Ceza Kanunu /2. fıkrası fiilin taksirle işlenmesi halinde 2000 FF den FF ye kadar para cezası öngörmüştür. Yeni bir düzenleme yapılması halinde, suç tanımlarının teknik olmaktan çok, fonksiyonel olarak verilmesinde yarar vardır. Bu sebepledir ki, kanunda yer alacak suç tariflerinin genel sözcüklerle yapılmış, kısa ve açıklayıcı nitelikte olmaları gerekmektedir. Yeni normlarla ortaya çıkan bilişim suçluluğu, Ceza Usul Kanunu nda yenilikler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Söz gelimi, verilere el konulması, zabtı mümkün olabilecek midir?

18 Telefonların dinlenmesine dair normların, telecomunicasion un alıntısında da uygulanacak mıdır? Bu gibi yolarla elde edilen delillerin mahkemelerde geçerli delil olup olmayacağı da keza hukukçular arasında tartışılmış ve Ceza Usul Kanunlarında da değişiklik yapılması uygun görülerek kanun koyuculara tavsiye edilmiştir. (Sieber, The International Handbook on Computer Crime, Chichester, 1986, s. 139.) III- Fikri Hukukta Bilgisayar Programlarının Korunması Bilgisayar programlarının ilk ortaya çıktığı 1950 yıllarında bu yeni buluşun fikri haklar kapsamı içinde korunması meselesi pek önemli görülmemiştir. Yazılım (Software) akademik alanda veya diğer araştırmalarda geliştirilmiştir. Bilgisayar programlarının yapılması, akademisyenler ve araştırmacılar arasında yapılan ilişkilerde kullanılmıştır. Bu alış-veriş süresince bir akademisyen tarafından ortaya konmuş olan program, bir başka meslektaşı tarafından genişletilmiş veya geliştirilmiştir lı yılların sonlarına doğru, bilgisayar programları, değişik ve kompleks bir hale getirilmiştir ve bu konuda birçok yatırımcı ortaya çıkmış, programların yapılması için yatırımlar yapılmıştır. Böylece, bir pazar oluşturulmuştur. Pazarın oluşması ile de ortaya çıkan bilgisayar programlarını korunması gerektiği gittikçe hissedilmiş ve düzenlemeler yapılması yolunda çalışılmaya başlanmıştır. Hukuk alanında bilgisayar programlarının Patent Kanunları ile mi, yoksa Fikri Hukuku kapsamı içinde mi korunacağı tartışması başlamıştır. Özellikle ABD de hukukçular ve bilgisayar programları üretenler bu ikilem içinde kalmışlardır. Fikri Hukuk kapsamı içinde bilgisayar programlarının korunabileceğini ileri sürenler, bu konuda bir takım lehe olan noktaların varlığını ileri sürmüşlerdir: Bunlara göre Fikri Hukuk, uzun süreli bir korunmayı sağlayabilmektedir; Fikri Hukuk eseri korumakta, içindeki fikri korumamaktadır. Bu açıdan diğer kişilerde fikirleri geliştirip benzer veya aynı yazılımlarda kullanabilme imkanına sahip bulunmaktadır. Önemli olan, eserin ilk yaratıcısı olan sahibinden izinsiz olarak, o eserin kopyalarının yapılmasına engel olabilmektir yılında ilk olarak ABD Copy Right bürosu bilgisayar programlarının tescil edilmesini kabul etmiştir. Copy Right bürosunun bilgisayar programlarının tescil edilmesi yolundaki uygulamasından kısa bir süre sonra, ABD Patent Bürosu yenilik getiren bilgisayar programlarına patent vermeyi kabul etmiştir. Patent Bürosu, bilgisayar programlarının Fikri Hukuk içinde kalacağı görüşünü de bir kenara itmiştir. Özellikle

19 Patent Bürosu, yenilik getiren bilgisayar programlarına patent verileceğini ısrarla sürdürmüştür. Patent haklarının korunma süresinin kısa olmasına karşın, patent altındaki korumanın daha güçlü olması, böyle bir buluşun kullanılması, satılması, kopya edilmesinin patent sahibinin rızası olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmaması bir süre bu görüşün desteklenmesini sonuçlamıştır. Tabii, fikri hak kavramı altında bilgisayar programlarının kullanılması aynı korunmayı sağlayabilecektir. Bu görüşten hareket eden ABD Başkanlık Komisyonu, bilgisayar programlarının patent konusu olamayacağı ve fakat fikri mülkiyet hakkında normlarla korunacağına dair bir yeni politika geliştirmiştir. (Report of the President s Commission on the Patent System, To pomote the Progress of the useful arts in an age of Exploiding Technology 13(1966) yılından sonra ABD Patent Bürosu, bilgisayar programlarının patent konusu olamayacağı gerekçesi ile kendisine yapılan talepleri reddetmiştir. Bu arada ABD Patent Bürosu tarafından reddedilen iki talep hakkında, Yazılım (Sofware) geliştiren şirketler Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi ne meseleyi getirmişler, Yüksek Mahkeme verdiği bu iki dava ile ilgili kararda Algorithms lerin patent himayesinden istifade edemeyeceğini vurgulamıştır. (Gottschalk -Benson, 409 US 63 (1972) ve Parker-Flook 437 US 584 (1978)-(Samuelson, Pamela, A Case Study on Computer Programs, s. 288) li yıllarda ise yazılım endüstrisinin gelişmesi, Fikri Hukuk un yazılımları da koruması gerekip gerekmediği tartışmasını başlatmıştır. Bu yıllarda sözkonusu endüstrinin gelişmesi yeni yöntemlere yol açmıştır. PC kişisel bilgisayarların piyasaya çıkması yazılımların PC lere uygulanmasını sonuçlandırmış ve bilgisayar üreten şirketler, kendi bilgisayarlarında kullanılabilecek programların üçüncü kişilerce gerçekleştirilmesini desteklemekte kendi yararları bulunduğunu keşfetmişlerdir. Dolayısıyla bu gelişme, yazılım piyasasını çok genişletmiş ve yazılım ekonomik açıdan büyük değerler taşıyan bir konuma gelmiştir. ABD de 1980 yılında hukuki alanda ilk önemli gelişme gerçekleşmiş, Copy Right kanununda yapılan bir değişiklikle Copy Right korumasının bilgisayar programlarını da içine aldığı açık ve kesin bir şekilde vurgulanmıştır. Böylece ABD Hukukunda var olan Patent-Copy Right tartışmasına son verilmiştir. Ancak, software yazılım

20 endüstrisindeki gelişim yazılımların telif hakkı içinde korunması konusunda büyük uğraşı vermiş, dünyanın bu alandaki dev firmaları olan IBM Cop., Apple Computer Cop., Digital Equipment Cop. gibi şirketler görüşlerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu görüşe göre, Fikri Hukuk onların çok değerli yazılımlarını koruyacak kapasitede değildir ve yine bu görüşe göre yazılım alanındaki gelişme, yenilik, ve rekabet bu korunmama yüzünden geri kalmaktadır. Böylece, yazılım ve bilgisayar programları ikilemi ortaya çıkmıştır. ABD de bilgisayar programlarının Fikri Hukuk çerçevesinde korunması, bu ülkenin dünyanın diğer ülkeleri üzerinde de etkinliğini sürdürmesi açısından baskılar yapmaya başlamıştır. Bu baskıları ilk hisseden Japon Hukuku dur. Kıta Avrupasında ise, Kara Avrupası Hukuk Geleneği ne uygun olarak 1991 yılından önce de, bilgisayar programlarının Fikri Hukuk içinde korunabileceği görüşü hakim kılınmıştır. Bazı hukuk sistemleri, mevcut Fikri Mülkiyet ile ilgili Kanunlarını geniş bir şekilde yorumlamak suretiyle bilgisayar programlarını da içerdiğini kabul etmişlerdir. Yine bazı Avrupa ülkeleri hukuk sistemleri Kanunlarda değişiklik yaparak yazılımları da telif hakkı içinde görmüşlerdir. Ancak, Avrupa Hukuk Sistemleri arasında bilgisayar yazılımlarının telif hakkı içinde kalması yolunda bazı değişik esaslara yer verildiği görülmüştür. Söz gelimi Fransız Hukuk Sistemi, bilgisayar programlarını telif hakkı içinde korumuş, ancak yazılımları ise endüstri eserleri arasında himaye etmiştir. Alman Mahkemeleri de, bilgisayar programlarının fikri hukuk alanında korunabilmesi için eserin orijinal olmasını aramıştır. İşte bu değişik esaslara dayanması nedeniyle Avrupa Topluluğu 1980 lerin sonlarından itibaren üye ülkelere, bir örnek hukuka sahip olmak için bu gibi programların Fikri Hukuk içinde korunmasını tavsiye etmiştir. Avrupa Konseyi 1991 yılında, bilgisayar programlarının korunmasına dair direktiflerini yayınlamış ve Avrupa Konseyi ne üye olan devletlerin Milli Hukuklarında değişiklik yapılmasını istemiştir. (Councıl Dırectıve of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs (91/250/EEC)) Avrupa Konseyi nin bilgisayar programları üzerindeki direktifleri, Avrupa Konseyi ne üye olan ülkeler arasında oldukça yoğun tartışmalara neden olmuştur. Bu arada ABD nin dev firmaları da birçok konuda lobi yapmışlar ve özellikle (decompilation) bilgisayar programlarının

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI. azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr mniyet Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE BİLİŞİM SUÇLARI azırlayanlar: Hüsamettin BAŞKAYA Semih DOKURER hbaskaya@egm.gov.tr semih@egm.gov.tr SUNUM PLANI Hukuk ve Suç nedir? Bilişim Suçu ve unsurları nelerdir?

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Linkte Yer Alacak Yazı

Linkte Yer Alacak Yazı Linkte Yer Alacak Yazı Lisanssız Yazılım Kullanımı Nedir? Lisanssız Yazılım Kullanımı; Türkiye ve uluslararasi telif sözleşmeleri ile telif hakkı yasalarıyla korunan yazılım ürünlerinin yetkisiz olarak

Detaylı

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR.

KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEK VERENLERE, ÇEK BEDELİNİN % 100 ü KADAR PARA CEZASI VE AYRICA % 40 CEZA TAZMİNATI ÖNGÖREN KANUN TASARISI HATALIDIR. ÇEK SENEDİNİ İLK DEFA DÜZENLEYEN 1865 tarihli FRANSIZ KANUNUNDAN BU YANA

Detaylı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? 19. 02. 2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapıda: Hazır mıyız? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ( Tasarı ), bir kez daha Türkiye

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN Tel:

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN   Tel: TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN E-mail: avukatzaferergun@gmail.com Tel: 0505 772 39 18 İçerik Ceza Hukuku ve Çevre Suçları Çevrenin Tanımı TCK da

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Sermaye Piyasası Kurulundan: Amaç ve kapsam PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11].

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11]. 5. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 5.1. Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları TCK da bilişim suçları, esas olarak bilişim alanında suçlar ve özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

AB DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞI

AB DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞI AB DE KREDİ KARTLARI SAHTEKARLIĞI Tekniğin gelişmesi, insanları daha rahat bir yaşama kavuşturmasının yanında, yeni bir takım rahatsızlıklara da sebebiyet vermektedir. Özellikle internet kullanımının getirdiği

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır.

: Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Sirküler No : 2014/82 Sirküler Tarihi : 25.11.2014 Konu : Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yayımlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 5 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı

SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014. KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 70/2014 İstanbul, 05.11.2014 KONU: Elektronik Ticarete İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: 05.11.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Murat Volkan Dülger 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK, hızlı

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku

Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku Avrupa hukuku referanslarıyla Alman bilişim suçları ceza hukuku hazırlayan Dr. jur. Alexander Koch İnternet Ekonomileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Enstitüsü 1 Sunum akışı Giriş: Neden yeni

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/47 30/Nisan/ 2015 İçindekiler: * Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor. ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN GİRİYOR: 1 MAYISTA YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI. İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R. Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE BU HAKLARIN KORUNMASI İstanbul 1997 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BiRiNCi BÖLÜM Bilgisayar ve Bilgisayar Programları I- BİLGİSAYARIN TANIMI

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde kabul WIPO TELİF HAKLARI ANDLAŞMASI (1996) Resmi Gazete Tarihi: 14.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26876 Karar Sayısı : 2008/13597 edilen; Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 20 Aralık 1996 tarihinde

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1 / 5 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI WEB SİTESİ HAZIRLAMA SÖZLEŞMESİ 1.Tanımlamalar Birim Web Sitesi: Sinop Üniversitesi'nin idari yapısı içerisinde yer alan akademik veya idari birimler

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma

Sunum Planı. Digital Delil. Adli Bilşim Süreçleri. Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Sunum Planı Bilgisayar Suçları Tanımı Sınıflandırması Yöntemleri Hukuki Durumu Yaşanan Problemler Emniyet Teşkilatındaki Yapılanma Digital Delil Adli Bilşim Süreçleri 1.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 72093537-010.05 Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği DAĞITIM YERLERİNE 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya TANIM Kişisel Veri (*): Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler Ad, soyad Doğum

Detaylı

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii KISALTMALAR...xvii KAYNAKÇA...xix GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm TÜRKİYE DE REKLAM HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI I. GENEL OLARAK REKLAM VE REKLAM HUKUKU... 5 A. REKLAMIN TANIMI VE UNSURLARI...

Detaylı

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015

FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 FSH BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI 28.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE SINAİ

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ?

15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? 15 YIL VE 3600 GÜNLE KIDEM TAZMİNATI ALANLAR BAŞKA YERDE ÇALIŞABİLİR Mİ? Dr. Resul KURT* Gözde UYGUR** I. GİRİŞ Çalışma hayatında en çok sorun yaşanan konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. 1475

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. Telif Hakları Bilişim Suçları

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK. Telif Hakları Bilişim Suçları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE ETİK Telif Hakları Bilişim Suçları TELİF HAKKI TELİF HAKKI NEDİR? Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı